67. Makale Paper 67
Gezegensel İsyan The Planetary Rebellion
67:0.1 (754.1) URANTİA üzerindeki insan mevcudiyeti ile ilişkili sorunları özellikle gezegensel başkaldırının ortaya çıkışı ve sonuçları olarak, geçmişin belirli büyük dönemlerine ait bir bilgiye sahip olmadan anlamaya çalışmak imkânsızdır. Her ne kadar bu başkaldırı organik evrimin ilerleyişi üzerinde ciddi oranda etkiye sahip olmasa da, toplumsal evrim ve ruhsal gelişimin gidişatı üzerinde dikkate değer bir biçimde değişiklikte bulunmuştur. Gezegenin bütüncül aşkın-fiziksel tarihi derin bir biçimde bu yok edici afetten etkilenmiştir. 67:0.1 (754.1) THE problems associated with human existence on Urantia are impossible of understanding without a knowledge of certain great epochs of the past, notably the occurrence and consequences of the planetary rebellion. Although this upheaval did not seriously interfere with the progress of organic evolution, it did markedly modify the course of social evolution and of spiritual development. The entire superphysical history of the planet was profoundly influenced by this devastating calamity.
1. Caligastia İhaneti ^top 1. The Caligastia Betrayal ^top
67:1.1 (754.2) Lucifer’in yardımcısı olan Satan’ın dönemsel teftiş çağrılarından birini yaptığı sırada, Caligastia üç yüz bin yıl boyunca bulunduğu görevde ikamet etmekteydi. Ve Satan gezegene vardığı zaman onun dış görünüşü, çirkin ihtişamını resmeden simgesel çizimlerinize hiçbir biçimde benzememekteydi. O bu dönemde büyük berraklığın bir Lanonandek Evladı idi ve hala öyledir. “Ve şaşırmayın, çünkü Satan ışığın muhteşem bir yaratılmışıdır.” 67:1.1 (754.2) For three hundred thousand years Caligastia had been in charge of Urantia when Satan, Lucifer’s assistant, made one of his periodic inspection calls. And when Satan arrived on the planet, his appearance in no way resembled your caricatures of his nefarious majesty. He was, and still is, a Lanonandek Son of great brilliance. “And no marvel, for Satan himself is a brilliant creature of light.”
67:1.2 (754.3) Bu teftiş sırasında Satan, Lucifer’in bahse konu zaman zarfında önermiş olduğu “Özgürlük Bildirgesi” hakkında Caligastia’yı bilgilendirdi; ve şimdi emin olduğumuz bir biçimde Prens, isyanın duyurusu üzerine gezegene ihanet etme kararını verdir. Yerel evren kişilikleri, güvenin bu bilinçli ihaneti nedeniyle Prens Caligastia’yı ayrıcalıklı bir biçimde küçümseyerek dışlamaktadırlar. Yaratan Evlat bu küçümsemeyi şu sözleri söylediğinde dile getirmiştir: “Sen önderin Lucifer gibisin, ve sen günahkâr bir biçimde bu kötülüğü idame ettin. O kendisini yüceltmeye başladığından beri bir sahtekârdı, çünkü o doğruluk içinde ikamet etmiyordu.” 67:1.2 (754.3) In the course of this inspection Satan informed Caligastia of Lucifer’s then proposed “Declaration of Liberty,” and as we now know, the Prince agreed to betray the planet upon the announcement of the rebellion. The loyal universe personalities look with peculiar disdain upon Prince Caligastia because of this premeditated betrayal of trust. The Creator Son voiced this contempt when he said: “You are like your leader, Lucifer, and you have sinfully perpetuated his iniquity. He was a falsifier from the beginning of his self-exaltation because he abode not in the truth.”
67:1.3 (754.4) Yerel bir evrenin tüm idari görevi içinde daha yüksek hiçbir güven, yeni bir yerleşik dünya üzerinde evrimleşen fanilerin refahı ve yönlendirilişi için sorumluluğu üstlenen bir Gezegensel Prens’e karşı beslenenden daha kutsal görülmemektedir. Ve kötülük türlerinin tümü içinde, güvenin boşa çıkarılması ve güvenilen arkadaşlara karşı birinin sadakatsizliğinden daha fazla kişilik düzeyine zarar veren bir şey bulunmamaktadır. Bu bilinç dâhilinde işlenen günahta Caligastia kişiliğine o kadar bütüncül bir biçimde zarar vermiştir ki, onun aklı bu dönemden beri dengesini tam olarak bulmaya hiçbir zaman yetkin hale gelememiştir. 67:1.3 (754.4) In all the administrative work of a local universe no high trust is deemed more sacred than that reposed in a Planetary Prince who assumes responsibility for the welfare and guidance of the evolving mortals on a newly inhabited world. And of all forms of evil, none are more destructive of personality status than betrayal of trust and disloyalty to one’s confiding friends. In committing this deliberate sin, Caligastia so completely distorted his personality that his mind has never since been able fully to regain its equilibrium.
67:1.4 (754.5) Günahı değerlendirmede birçok bakış açısı bulunmaktadır; ancak evrenin felsefi konumundan bakıldığında günah, bir kişiliğin bilinç dâhilinde kâinatsal gerçekliğe karşı gelmesi tutumudur. Hata, gerçekliğin yanlış bir biçimde kavramsallaşması veya onun bozulmaya uğraması olarak değerlendirilebilir. Kötülük, evren gerçekliklerinin kısmi bir biçimde gerçekleşmesi veya diğer bir değişle ona yapılan yanlış uyumdur. Ancak insafsızlık, farkında olunan gerçekliğe karşı açık ve ısrarkar bir meydan okumadan meydana gelmekteyken ve bu türden kişilik bozulma düzeyi kâinatsal deliliğin sınırına yaklaşırken; günah, — ruhsal ilerleyişe bilinçli bir biçimde karşı koymayı tercih etme biçiminde — kutsal gerçekliğe karşı gösterilen kasıtlı bir karşı çıkıştır. 67:1.4 (754.5) There are many ways of looking at sin, but from the universe philosophic viewpoint sin is the attitude of a personality who is knowingly resisting cosmic reality. Error might be regarded as a misconception or distortion of reality. Evil is a partial realization of, or maladjustment to, universe realities. But sin is a purposeful resistance to divine reality—a conscious choosing to oppose spiritual progress—while iniquity consists in an open and persistent defiance of recognized reality and signifies such a degree of personality disintegration as to border on cosmic insanity.
67:1.5 (755.1) Hata, ussal düzeyde bulunan keskinlik yoksunluğunu göstermektedir; kötülük, bilgeliğin eksikliğine; günah ruhsal fakirliğin sefaletine işaret etmektedir; ancak insafsızlık, kişisel denetimin ortadan kalkışını simgelemektedir. 67:1.5 (755.1) Error suggests lack of intellectual keenness; evil, deficiency of wisdom; sin, abject spiritual poverty; but iniquity is indicative of vanishing personality control.
67:1.6 (755.2) Ve günah birçok kez tercih edildiğinde ve oldukça sık bir biçimde tekrarlandığında, alışkanlık haline gelmektedir. Alışık günahkârlar; evren ve onun kutsal gerçekliklerinin tümüne karşı giderek içten isyankârlar olarak, insafsız hale kolay bir biçimde gelmektedirler. Günahın tüm biçimleri affedilebilirken, niteliği kesinleşmiş insafsızın samimi olarak herhangi bir biçimde kötülükleri için üzüntü duyacağından veya günahlarının bağışlanmasını kabul edeceğinden kuşku duymaktayız. 67:1.6 (755.2) And when sin has so many times been chosen and so often been repeated, it may become habitual. Habitual sinners can easily become iniquitous, become wholehearted rebels against the universe and all of its divine realities. While all manner of sins may be forgiven, we doubt whether the established iniquiter would ever sincerely experience sorrow for his misdeeds or accept forgiveness for his sins.
2. İsyan’ın Çıkışı ^top 2. The Outbreak of Rebellion ^top
67:2.1 (755.3) Satania’nın teftişinden kısa bir süre sonra ve gezegensel idare Urantia üzerinde büyük gelişmeleri açığa çıkarma arifesindeyken, kuzey kıtalarda kış ortası bir gün Caligastia; Daligastia Urantia’nın on heyetini olağanüstü bir toplantıya çağırdıktan sonra, birlikteliği olan Daligastia ile uzun bir görüşmede bulundu. Bu toplantı Prens Caligastia’nın kendisini Urantia’nın mutlak hâkimi olarak ilan etmeye hazırlandığı, gezegensel hükümetin yeniden düzenlenişi ve bunu takip eden idari yetkinin bahse konu kurumlarının yeniden dağılımı gerçekleşirken tüm idari topluluklardan faaliyet ve güçlerinin tamamını Daligastia’nın ellerine istifa ederek devreden bir biçimde görevlerinden feragat etmeleri isteği bildirisi ile açılıştır. 67:2.1 (755.3) Shortly after Satan’s inspection and when the planetary administration was on the eve of the realization of great things on Urantia, one day, midwinter of the northern continents, Caligastia held a prolonged conference with his associate, Daligastia, after which the latter called the ten councils of Urantia in session extraordinary. This assembly was opened with the statement that Prince Caligastia was about to proclaim himself absolute sovereign of Urantia and demanded that all administrative groups abdicate by resigning all of their functions and powers into the hands of Daligastia as trustee, pending the reorganization of the planetary government and the subsequent redistribution of these offices of administrative authority.
67:2.2 (755.4) Bu şaşırtıcı isteğin sunumunu, eş güdümün yüce heyet başkanı olan Van’ın üstün itirazı takip etmiştir. Bu seçkin idareci ve yetkin mahkeme üyesi; Caligastia’nın amaçlanan gidişatını gezegensel isyana yaklaşan bir eylem olarak tanımlayıp, Satania’nın Sistem Egemeni olan Lucifer’e bir itirazın yapılacağı vakte kadar toplantı üyelerinin bu bildiriye olan tüm katılımlarını engelleme önerisinde bulunmuştur; ve o, yönetim görevlilerin tümünün desteğini almıştır. Bu durum uyarınca itiraz Jerusem’de görüşülmüş olup, Jerusem’den itirazın sonucu Caligatia’yı Urantia üzerinde yüce egemen olarak tanımlayan ve onun emirlerine karşı gösterilecek mutlak ve sorgusuz birlikteliği emreden kararlar ile geri dönmüştür. Ve bu şaşırtıcı cevaba karşı soylu Van; Daligastia, Caligastia ve Lucifer’in Nebadon evreninin egemenliğini küçümsediğini belirten resmi kararını açıkladığı yedi saatlik unutulmaz hitabını gerçekleştirmiştir; ve o, yardım ve onay almak için Edentia’nın En Yüksek Unsurları’na itiraz başvurusunda bulunmuştur. 67:2.2 (755.4) The presentation of this astounding demand was followed by the masterly appeal of Van, chairman of the supreme council of co-ordination. This distinguished administrator and able jurist branded the proposed course of Caligastia as an act bordering on planetary rebellion and appealed to his conferees to abstain from all participation until an appeal could be taken to Lucifer, the System Sovereign of Satania; and he won the support of the entire staff. Accordingly, appeal was taken to Jerusem, and forthwith came back the orders designating Caligastia as supreme sovereign on Urantia and commanding absolute and unquestioning allegiance to his mandates. And it was in reply to this amazing message that the noble Van made his memorable address of seven hours’ length in which he formally drew his indictment of Daligastia, Caligastia, and Lucifer as standing in contempt of the sovereignty of the universe of Nebadon; and he appealed to the Most Highs of Edentia for support and confirmation.
67:2.3 (755.5) Aynı zaman zarfı içinde sistem döngüleri zayıflamıştır; Urantia tecrit altına alınmıştır. Gezegen üzerinde göksel yaşamın her topluluğu, dışsal tavsiye ve danışmanlığın tüm irtibat düzenlerinden bütünüyle koparılmış olarak, ansızın ve herhangi bir uyarma olmadan tecrit edilmiş bir halde kendilerini buldular. 67:2.3 (755.5) Meantime the system circuits had been severed; Urantia was isolated. Every group of celestial life on the planet found itself suddenly and without warning isolated, utterly cut off from all outside counsel and advice.
67:2.4 (755.6) Daligastia resmi bir biçimde Caligastia’yı “Urantia’nın Tanrısı ve her şeyin üstünde yüce unsur” olarak ilan etmiştir. Onların karşısında bu duyurunun yapılmasıyla birlikte saflar açık bir biçimde belirginlik kazandı ve her topluluk, gezegen üzerindeki her insan-ötesi kişiliğinin kaderini nihai olarak belirleyecek tartışmalar biçiminde, geri çekilip fikir yürütmeye başlamıştır. 67:2.4 (755.6) Daligastia formally proclaimed Caligastia “God of Urantia and supreme over all.” With this proclamation before them, the issues were clearly drawn; and each group drew off by itself and began deliberations, discussions destined eventually to determine the fate of every superhuman personality on the planet.
67:2.5 (755.7) Yüksek melekler ve çocuksu melekler, bu uzun ve günahkâr çatışma biçimindeki çetin mücadele tartışmalarına katılmıştır. Tecrit dönemine rast gelen Urantia üzerinde bulunan insan-üstü topluluklarının çoğu; burada gözaltına alınmış olup, yüksek melekler ve onların birliktelikleri gibi, Lucifer’in gidişatı ve görülmeyen Yaratıcı’nın iradesi arasında gerçekleşen bir biçimde günah ve doğruluktan birinin tercihinde bulunmalarına zorlanmışlardır. 67:2.5 (755.7) Seraphim and cherubim and other celestial beings were involved in the decisions of this bitter struggle, this long and sinful conflict. Many superhuman groups that chanced to be on Urantia at the time of its isolation were detained here and, like the seraphim and their associates, were compelled to choose between sin and righteousness—between the ways of Lucifer and the will of the unseen Father.
67:2.6 (756.1) Yedi yıldan fazla bir süre boyunca bu mücadele devam etmiştir. İlgili her kişiliğin nihai bir tercihte bulunduğu vakte kadar Edentia’nın makamları müdahalede veya düzeltmede bulunmamıştır, bulunmazdı da. Bu süreçten sonra çok geçmeden Van ve onun yerel birliktelikleri ceza almış olup, uzun süren endişelerinden ve tahammül edilemez belirsizlik döneminden kurtulmuşlardır. 67:2.6 (756.1) For more than seven years this struggle continued. Not until every personality concerned had made a final decision, would or did the authorities of Edentia interfere or intervene. Not until then did Van and his loyal associates receive vindication and release from their prolonged anxiety and intolerable suspense.
3. Yedi Hayati Yıl ^top 3. The Seven Crucial Years ^top
67:3.1 (756.2) Satania’nın başkenti olan Jerusem üzerinde isyanın patlak vermesi, Melçizedek heyeti tarafından duyurulmuştur. Acil durum Melçizedekleri eş zamanlı olarak Jerusem’e gönderilmiş olup, Cebrail yönetimi sarsılan Yaratan Evlat’ın temsilcisi olarak faaliyet göstermeye gönüllü olmuştur. Satania içindeki isyan gerçeğinin yayını ile birlikte sistem kardeş sistemlerden yalıtılmış bir biçimde tecrit altına alınmıştır. Satania’nın yönetim merkezinde “cennet savaşı” açılmıştı, ve bu savaş yerel sistem içerisindeki her gezegene yayılmıştı. 67:3.1 (756.2) The outbreak of rebellion on Jerusem, the capital of Satania, was broadcast by the Melchizedek council. The emergency Melchizedeks were immediately dispatched to Jerusem, and Gabriel volunteered to act as the representative of the Creator Son, whose authority had been challenged. With this broadcast of the fact of rebellion in Satania the system was isolated, quarantined, from her sister systems. There was “war in heaven,” the headquarters of Satania, and it spread to every planet in the local system.
67:3.2 (756.3) Urantia üzerinde yüz Caligastia unsuru olan bedensel görevlilerinden kırkı (Van’ı da içine alan bir biçimde) başkaldırıya katılmayı reddetti. Görevlilerin insan yardımcılarının çoğu aynı zamanda (dönüşüme uğramış olanlar ve diğerleri biçiminde) Mikâil ve onun evren hükümetinin cesur ve soylu savunucularıydı. Yüksek melekler ve çocuksu melekler arasında çok büyük ölçekli bir kişilik kaybı bulunmaktaydı. Gezegen için görevlendirilen idareci ve geçiş yüksek meleklerinin neredeyse yarısı, Lucifer amacını desteklemek için önderleri olan Caligastia’ya ve Daligastia’ya katıldı. Birinci derece yarı-ölümlü yaratılmışların kırk bin yüz on dokuzu Caligastia’ya kendilerini emanet etmiştir; ancak bu varlıkların geride kalan unsurları kendilerine duyulan güveni boşa çıkarmadılar. 67:3.2 (756.3) On Urantia forty members of the corporeal staff of one hundred (including Van) refused to join the insurrection. Many of the staff’s human assistants (modified and otherwise) were also brave and noble defenders of Michael and his universe government. There was a terrible loss of personalities among seraphim and cherubim. Almost one half of the administrator and transition seraphim assigned to the planet joined their leader and Daligastia in support of the cause of Lucifer. Forty thousand one hundred and nineteen of the primary midway creatures joined hands with Caligastia, but the remainder of these beings remained true to their trust.
67:3.3 (756.4) İhanet eden Prens; sadık olmayan yarı-ölümlü yaratılmışlar ve isyankâr kişiliklerinin diğer toplulukları ile birlikte hareket etmiş, kendi emirlerini uygulamak için onları idari olarak düzenlemiştir; bunun karşısında Van sadık yarı-ölümlüleri ve diğer inançlı toplulukları bir araya getirmiş, gezegensel görevlilerin ve diğer esir düşen göksel kişiliklerin kurtuluşu için büyük mücadelesine başlamıştır. 67:3.3 (756.4) The traitorous Prince marshaled the disloyal midway creatures and other groups of rebel personalities and organized them to execute his bidding, while Van assembled the loyal midwayers and other faithful groups and began the great battle for the salvation of the planetary staff and other marooned celestial personalities.
67:3.4 (756.5) Bu mücadele zamanları boyunca sadık unsurlar, Dalamatia’nın doğusuna birkaç mil uzaklıkta bulunan duvarı olmayan ve kötü bir biçimde korunan yerleşke içinde ikamet etmişlerdir; ancak onların yerleşkeleri tetikte ve her zaman hazır olan sadık yarı-ölümlü yaratılmışlar tarafından gece gündüz korunmuş olup, paha biçilemez yaşam ağacını ellerinde bulundurmaktaydılar. 67:3.4 (756.5) During the times of this struggle the loyalists dwelt in an unwalled and poorly protected settlement a few miles to the east of Dalamatia, but their dwellings were guarded day and night by the alert and ever-watchful loyal midway creatures, and they had possession of the priceless tree of life.
67:3.5 (756.6) İsyanın çıkması üzerine sadık çocuksu melekler ve yüksek melekler üç inançlı yarı-ölümlü unsurun yardımıyla, yaşam ağacının korumasını üstlenmişlerdir; ve bu unsurlar yalnıza, görevlilerin kırk sadık unsurunun ve onların birliktelik halinde bulunduğu dönüşüme uğramış bireylerin bu enerji bitkisinin meyveleri ve yapraklarından beslenmelerine izin vermiştir. Orada, görevlilerin bu dönüşüme uğramış Andonsal birlikteliklerinin elli altısı bulunmaktaydı bu görevlilerin Andonsal unsurları içinde on altı birey isyana önderleri ile birlikte katılmayı reddetmekteydi. 67:3.5 (756.6) Upon the outbreak of rebellion, loyal cherubim and seraphim, with the aid of three faithful midwayers, assumed the custody of the tree of life and permitted only the forty loyalists of the staff and their associated modified mortals to partake of the fruit and leaves of this energy plant. There were fifty-six of these modified Andonite associates of the staff, sixteen of the Andonite attendants of the disloyal staff refusing to go into rebellion with their masters.
67:3.6 (756.7) Caligastia isyanının yedi hayati yılı boyunca Van kendisini bütünüyle; insanlardan, yarı-ölümlü unsurlardan ve meleklerden oluşan sadık ordusu için çalışma hizmetine adamıştır. Evren hükümetine olan sadakatin bu türden bir sarsılmaz tutumuna sahip olması için Van’ı yetkin kılan ruhsal derinlik ve ahlaki bütünlük; keskin düşünce, bilgesel akıl yürütme, tutarlı yargı, içten istek, bencil olmayan amaç, ussal adanma, deneyimsel hafıza, disiplinli kişilik ve Cennet içindeki Yaratıcı’nın iradesini gerçekleştirmeye kişiliğinin sorgusuz bağlılığının sonucu olarak gerçekleşmiştir. 67:3.6 (756.7) Throughout the seven crucial years of the Caligastia rebellion, Van was wholly devoted to the work of ministry to his loyal army of men, midwayers, and angels. The spiritual insight and moral steadfastness which enabled Van to maintain such an unshakable attitude of loyalty to the universe government was the product of clear thinking, wise reasoning, logical judgment, sincere motivation, unselfish purpose, intelligent loyalty, experiential memory, disciplined character, and the unquestioning dedication of his personality to the doing of the will of the Father in Paradise.
67:3.7 (756.8) Bu yedi yıllık bekleme süresi, kalbin arayışının ve ruhun disiplininin bir dönemiydi. Bir evren olayları içinde bu türden bunalım dönemleri, ruhsal tercihte bir etken olarak aklın devasa etkisini göstermektedir. Eğitim, hazırlanma ve deneyim evrimsel fani yaratılmışların tümüne ait birçok hayati karar içinde önemli etkenlerdir. Ancak, Cennet içindeki Yaratıcı’nın iradesi ve gayesine olan sadık bağlılığın muhteşem eylemlerini gerçekleştirmek için yaratılmışın bütünüyle adanmış idaresine hayat vermek amacıyla ikamet eden ruhaniyetin insan kişiliğinin karar-alım güçleri ile doğrudan iletişimde bulunması tamamiyle mümkündür. Ve tam da bu durum, Van’ın dönüşüme uğramış insan birlikteliği olan Amadon’un deneyiminde gerçekleşmiş bir olaydı. 67:3.7 (756.8) This seven years of waiting was a time of heart searching and soul discipline. Such crises in the affairs of a universe demonstrate the tremendous influence of mind as a factor in spiritual choosing. Education, training, and experience are factors in most of the vital decisions of all evolutionary moral creatures. But it is entirely possible for the indwelling spirit to make direct contact with the decision-determining powers of the human personality so as to empower the fully consecrated will of the creature to perform amazing acts of loyal devotion to the will and the way of the Father in Paradise. And this is just what occurred in the experience of Amadon, the modified human associate of Van.
67:3.8 (757.1) Amadon, Lucifer isyanının olağanüstü insan kahramanıydı. Andon ve Fonta’nın bu erkek soyu, Prens’in görevlilerinin oluşumu için yaşam plazmasına katkıda bulunan yüz insandan biriydi; ve bu katılımdan itibaren Amadon, Van’a onun birlikteliği ve insan yardımcısı olarak atanmıştır. Amadon, uzun ve zorlu mücadele boyunca kendi önderi ile birlikte mücadele etmeyi tercih etmiştir. Ve, yedi yıl boyunca Amadon ve onun sadık birlikleri parlak Caligastia’nın aldatıcı öğretilerinin tümüne karşı yılmaz cesaret ile karşı koyarken, Daligastia’nın uydurma savlarından etkilenmeden mücadele eden evrimsel ırkların bu evladına şöyle bir bakmak ilham verici bir durumdu. 67:3.8 (757.1) Amadon is the outstanding human hero of the Lucifer rebellion. This male descendant of Andon and Fonta was one of the one hundred who contributed life plasm to the Prince’s staff, and ever since that event he had been attached to Van as his associate and human assistant. Amadon elected to stand with his chief throughout the long and trying struggle. And it was an inspiring sight to behold this child of the evolutionary races standing unmoved by the sophistries of Daligastia while throughout the seven-year struggle he and his loyal associates resisted with unyielding fortitude all of the deceptive teachings of the brilliant Caligastia.
67:3.9 (757.2) Evren olayları içinde olası en yüksek bir ussa ve engin bir deneyime sahip olarak Caligastia, günahla bütünleşen bir biçimde doğru yoldan ayrılmıştır. Olası en düşük ussa sahip ve evren deneyiminden tamamiyle mahrum olarak Amadon, evren hizmeti içinde kararlı ve birlikteliklerine karşı sadık bir halde bulunmayı sürdürmüştür. Van; erişilebilecek en yüksek düzey olan kişilik gerçekleşmesinin bir deneyimsel seviyesini elde eden bir biçimde, ussal karar ve ruhsal kavrayışın muhteşem ve etkin bir birlikteliği içerisinde aklını ve ruhaniyetini kullanmıştır. Tamamiyle bir bütün olduğunda akıl ve ruhaniyet, insan-üstü değerlerinin yaratımının, hatta morontia gerçeklilerinin, olası düzlemidir. 67:3.9 (757.2) Caligastia, with a maximum of intelligence and a vast experience in universe affairs, went astray—embraced sin. Amadon, with a minimum of intelligence and utterly devoid of universe experience, remained steadfast in the service of the universe and in loyalty to his associate. Van utilized both mind and spirit in a magnificent and effective combination of intellectual determination and spiritual insight, thereby achieving an experiential level of personality realization of the highest attainable order. Mind and spirit, when fully united, are potential for the creation of superhuman values, even morontia realities.
67:3.10 (757.3) Bu acı günlerin derin hisleri beraberinde getiren olaylarını temsil edecek sınırlı sayıda bir anlatım bulunmamaktadır. Ancak son kişiliğin nihai kararı açığa çıktığında, özellikle ve yalnızca bu zaman zarfından sonra Edentia’nın bir En Yüksek Unsuru Urantia üzerinde yönetimi ele geçirmek için acil durum Melçizedekleri ile birlikte gezegene ulaşmıştır. Jerusem üzerinde geniş bir dönemi kapsayan Caligastia hâkimiyet kayıtları tamamen silinmiş, gezegensel iyileşmenin gözaltı dönemi başlatılmıştır. 67:3.10 (757.3) There is no end to the recital of the stirring events of these tragic days. But at last the final decision of the last personality was made, and then, but only then, did a Most High of Edentia arrive with the emergency Melchizedeks to seize authority on Urantia. The Caligastia panoramic reign-records on Jerusem were obliterated, and the probationary era of planetary rehabilitation was inaugurated.
4. İsyan sonrasında Yüz Caligastia Unsuru ^top 4. The Caligastia One Hundred After Rebellion ^top
67:4.1 (757.4) Nihai çağrı yapıldığında, Prens’in görevlilerine ait bedensel üyeler şöyle bir tarafsal birliktelik içerisindeydi: Van ve onun eş güdüm mahkeme üyelerinin tamamı sadık kalmıştı. Ang ve yiyecek heyetinin üç üyesi kurtuluşa ermişlerdi. Hayvan evcilleştirme heyetinin tamamına ek olarak hayvan-üstünlük danışmalarının tümü isyan birliklerine kaymıştı. Fad ve eğitim biriminin beş üyesi kurtulmuştu. Üretim ve ticaret kurulunun tüm üyeleri ve onun başkanı Nod, Caligastia’ya katılmıştı. Hap ve açığa çıkarılan dinin tüm okul yöneticileri, Van ve onun soylu birliği ile bağlılık içinde kalmayı sürdürmüştü. Lut ve sağlığın tüm heyeti kaybedilmişti. Sanat ve bilimin heyeti bütüncül bir biçimde sadakatlerine devam etmişlerdi; ancak Lut ve kabile hükümet heyet üyelerinin tümü doğru yoldan ayrılmışlardı. Böylece yüz unsurun kırkı kurtulmuş, daha sonra Cennet serüvenine kaldıkları yerden devam ettikleri yerleşke olan Jerusem’e aktarılmışlardı. 67:4.1 (757.4) When the final roll was called, the corporeal members of the Prince’s staff were found to have aligned themselves as follows: Van and his entire court of co-ordination had remained loyal. Ang and three members of the food council had survived. The board of animal husbandry were all swept into rebellion as were all of the animal-conquest advisers. Fad and five members of the educational faculty were saved. Nod and all of the commission on industry and trade joined Caligastia. Hap and the entire college of revealed religion remained loyal with Van and his noble band. Lut and the whole board of health were lost. The council of art and science remained loyal in its entirety, but Tut and the commission on tribal government all went astray. Thus were forty out of the one hundred saved, later to be transferred to Jerusem, where they resumed their Paradise journey.
67:4.2 (757.5) Gezegensel görevlilerin altmış üyesi isyana katılmış olup, önderleri olarak Nod’u seçmişlerdi. Onlar içten bir biçimde isyankâr Prens için çalışmışlardı ancak yakın bir zaman içerisinde onlar, sistem yaşam döngülerinin beslenme kaynağından mahrum bırakıldıklarını keşfetmişlerdi. Onlar, fani varlıklar düzeyine düşürüldükleri gerçeğinin farkına varmışlardı. Onlar gerçek anlamıyla insan-üstü varlıklardı ancak aynı zamanda onlar, maddi ve fani unsurlardı. Nüfuslarını arttırmaya dair bir çaba içerisinde Daligastia; er ya da geç ölüm sonucunda özgün altmış Caligastia unsurunun ve dönüşüme uğramış kırk dört Andonsal birlikteliğinin kaçınılmaz bir biçimde nesillerinin tükenecek olmasına dair gerçeğin bütüncül bilinci içerisinde, cinsel yollardan doğuma doğrudan bir biçimde başvurulmasını emretti. Dalamatia’nın görevden uzaklaştırılması sonra sadakatsiz olan görevliler kuzeye ve doğuya göç etti. Onların soyları uzun bir süre boyunca Nod unsurları olarak bilinmekte olup, onların ikamet ettikleri yerleşke “Nod’un karası” şeklinde adlandırılmıştı. 67:4.2 (757.5) The sixty members of the planetary staff who went into rebellion chose Nod as their leader. They worked wholeheartedly for the rebel Prince but soon discovered that they were deprived of the sustenance of the system life circuits. They awakened to the fact that they had been degraded to the status of mortal beings. They were indeed superhuman but, at the same time, material and mortal. In an effort to increase their numbers, Daligastia ordered immediate resort to sexual reproduction, knowing full well that the original sixty and their forty-four modified Andonite associates were doomed to suffer extinction by death, sooner or later. After the fall of Dalamatia the disloyal staff migrated to the north and the east. Their descendants were long known as the Nodites, and their dwelling place as “the land of Nod.”
67:4.3 (758.1) İsyana katılımla ve daha sonra yeryüzünün erkek ve kız evlatlarıyla çiftleşmeyle başarısız olmuş bu olağanüstü üstün erkek ve kadının mevcudiyeti, tanrıların gökten fanilerle çiftleşmek için gelmelerine dair geleneksel hikâyelerin doğmasına kolayca sebebiyet vermiştir. Ve böylelikle efsanevi niteliğe sahip olan bin bir anlatım oluşmuştur; ancak bu efsanelerin temeli isyan sonrası dönemlerden gerçekliğini almıştır; bu efsaneler, Nod unsurları ve onların soyları ile iletişime katılan ataların çeşitli nesillerinin halk öyküleri ve geleneklerinde daha sonra bir yer teşkil etmiştir. 67:4.3 (758.1) The presence of these extraordinary supermen and superwomen, stranded by rebellion and presently mating with the sons and daughters of earth, easily gave origin to those traditional stories of the gods coming down to mate with mortals. And thus originated the thousand and one legends of a mythical nature, but founded on the facts of the postrebellion days, which later found a place in the folk tales and traditions of the various peoples whose ancestors had participated in these contacts with the Nodites and their descendants.
67:4.4 (758.2) Ruhsal beslenmeden mahrum kalan görevli isyankârlar, doğal bir ölümle yaşamlarını nihai olarak kaybetmişlerdir. İnsan ırklarının daha sonraki puta tapınmalarının birçoğu, Caligastia dönemlerinin bu oldukça yüksek bir biçimde onurlu görülen varlıklarının hafızasını devam ettirme arzusundan doğmuştur. 67:4.4 (758.2) The staff rebels, deprived of spiritual sustenance, eventually died a natural death. And much of the subsequent idolatry of the human races grew out of the desire to perpetuate the memory of these highly honored beings of the days of Caligastia.
67:4.5 (758.3) Yüz unsur görevlileri Urantia’ya geldiği zaman, onlar geçici bir süreliğine Düşünce Düzenleyicileri’nden ayrılmıştı. Melçizedek alıcılarının varışıyla eş zamanlı olarak (Van haricinde) sadık kişilikler Jerusem’e dönmüş ve kendilerini bekleyen Düzenleyiciler ile bütünleştirilmiştir. Bizler altmış görevli isyankârların kaderini bilmemekteyiz; onların Düzenleyicileri hala Jerusem üzerinde bekleyiş halindedir. Geçmişin bu olaylarının nihai sonu, Lucifer isyanın tamamına dair yargıya varılana ve onun tüm katılımcılarının kaderi belirlenene kadar kuşkusuz bir biçimde beklemeye devam edecektir. 67:4.5 (758.3) When the staff of one hundred came to Urantia, they were temporarily detached from their Thought Adjusters. Immediately upon the arrival of the Melchizedek receivers the loyal personalities (except Van) were returned to Jerusem and were reunited with their waiting Adjusters. We know not the fate of the sixty staff rebels; their Adjusters still tarry on Jerusem. Matters will undoubtedly rest as they now are until the entire Lucifer rebellion is finally adjudicated and the fate of all participants decreed.
67:4.6 (758.4) Melekler ve yarı-ölümlü unsurlar türünden varlıkların, Caligastia ve Daligastia gibi muhteşem ve güvenilen yöneticilerin ihanetkâr günahı işleyerek doğru yoldan ayrılışlarını kabullenmeleri oldukça zor bir durumdu. Bilinçli bir biçimde veya önceden tasarlanmamış şekilde isyana katılmayarak günaha düşmüş bu varlıklar, güvendikleri önderler tarafından aldatılan bir biçimde üstleri tarafından yanlış yönlendirilmiştir. Benzer bir biçimde ilkel düzeyde bulunan akla sahip evrimsel fanilerin desteğini kazanmak kolay bir durumdu. 67:4.6 (758.4) It was very difficult for such beings as angels and midwayers to conceive of brilliant and trusted rulers like Caligastia and Daligastia going astray—committing traitorous sin. Those beings who fell into sin—they did not deliberately or premeditatedly enter upon rebellion—were misled by their superiors, deceived by their trusted leaders. It was likewise easy to win the support of the primitive-minded evolutionary mortals.
67:4.7 (758.5) Jerusem ve yanlış yönlendirilen çeşitli gezegenler üzerinde Lucifer isyanının kurbanları olan insan ve insan-üstü varlıkların tümü içinde onların büyük bir bölümü, uzun bir süre önce akılsızlıklarından içten bir biçimde pişman oldular; ve bizler, çok yakın bir zamanda görüşmeye başladıkları dava olan Satania isyanına dair olaylar için Zamanın Ataları nihai olarak yargısını tamamladığında bu türden samimi pişmanlık sergileyen bireylerin bir şekilde iyileştirileceklerine ve evren hizmetinin belirli bir fazına geri döndürüleceklerine içtenlikle inanmaktayız. 67:4.7 (758.5) The vast majority of all human and superhuman beings who were victims of the Lucifer rebellion on Jerusem and the various misled planets have long since heartily repented of their folly; and we truly believe that all such sincere penitents will in some manner be rehabilitated and restored to some phase of universe service when the Ancients of Days finally complete the adjudication of the affairs of the Satania rebellion, which they have so recently begun.
5. İsyan’ın Doğrudan Sonuçları ^top 5. Immediate Results of Rebellion ^top
67:5.1 (758.6) İsyanın patlak vermesinden sonra yaklaşık olarak elli yıl boyunca büyük bir kafa karışıklığı Dalamatia ve onun çevresinde hüküm sürmüştür. Dünyanın tamamının bütüncül ve köklü yeniden düzenlenişine girilmişti; devrim, kültürel ilerleme ve ırksal gelişimin yerini bir siyasa olarak almıştı. Dalamatia içinde ve onun yakınında bulunan üstün ve kısmi olarak eğitilmiş sakinler arasında kültürel düzey bakımından anlık bir gelişme baş göstermiştir; ancak bu yeni ve köklü yöntemler uzakta bulunan insanlara uygulanmaya çalışıldığında, tarih edilemez düzeyde bulunan kafa karışıklığı ve ırksal kargaşa doğrudan bir biçimde açığa çıkmıştır. Bu dönemlerin yarı-evirilmiş ilkel insanları tarafından özgürlük çabucak sınırsız ehliyet biçiminde anlaşılır hale gelmiştir. 67:5.1 (758.6) Great confusion reigned in Dalamatia and thereabout for almost fifty years after the instigation of rebellion. The complete and radical reorganization of the whole world was attempted; revolution displaced evolution as the policy of cultural advancement and racial improvement. Among the superior and partially trained sojourners in and near Dalamatia there appeared a sudden advancement in cultural status, but when these new and radical methods were attempted on the outlying peoples, indescribable confusion and racial pandemonium was the immediate result. Liberty was quickly translated into license by the half-evolved primitive men of those days.
67:5.2 (758.7) İsyanın gerçekleşmesinden yakın bir zaman sonra tahrikin parçası olan görevlilerin tümü, vaktinden önce kendilerine öğretilen özgürlük savlarının bir sonucu olarak şehir duvarlarını kuşatan yarı-yabansı unsur sürülerine karşı şehri azimli bir biçimde korumaya giriştiler. Güzel yönetim merkez yapıları güney su dalgalarının altında kalmadan yıllar önce, Dalamatia yerleşke bölgesinin yanlış yönlendirilen ve yanlış eğitilen kabileleri; ayrılıkçı görevlileri ve onların birlikteliklerini kuzeye doğru kaçırarak muhteşem şehri bir yarı-yabansı saldırıyla çoktan yerle bir etmişti. 67:5.2 (758.7) Very soon after the rebellion the entire staff of sedition were engaged in energetic defense of the city against the hordes of semisavages who besieged its walls as a result of the doctrines of liberty which had been prematurely taught them. And years before the beautiful headquarters went down beneath the southern waves, the misled and mistaught tribes of the Dalamatia hinterland had already swept down in semisavage assault on the splendid city, driving the secession staff and their associates northward.
67:5.3 (759.1) Caligastia’nın, kendi fikirleri olan bireysel özgürlük ve topluluk bağımsızlığı uyarınca insan topluluklarının doğrudan bir biçimde yeniden yapılandırılma düzeni açık ve neredeyse bütüncül bir başarısızlıkla sonuçlandı. Toplum hızlıca eski biyolojik düzeyine geri düştü; Caligastia düzeninin başlangıcında bulunan konumundan çok daha ilerde bir düzeyden başlamayarak tüm saldırı savaşları yeniden alevlendi; bu isyan dünyayı çok daha karışık bir halde bıraktı. 67:5.3 (759.1) The Caligastia scheme for the immediate reconstruction of human society in accordance with his ideas of individual freedom and group liberties, proved a swift and more or less complete failure. Society quickly sank back to its old biologic level, and the forward struggle began all over, starting not very far in advance of where it was at the beginning of the Caligastia regime, this upheaval having left the world in confusion worse confounded.
67:5.4 (759.2) İsyandan yüz altmış iki yıl sonra Dalamatia’yı bir gelgit dalgası sularıyla süpürmüş, gezegensel yönetim merkez yapıları sular altına gömülmüş, ve bu kara parçası bahse konu muhteşem çağların soylu kültürüne ait neredeyse her kalıntı tamamiyle yeryüzünden silinmeden tekrar su yüzeyine çıkmamıştır. 67:5.4 (759.2) One hundred and sixty-two years after the rebellion a tidal wave swept up over Dalamatia, and the planetary headquarters sank beneath the waters of the sea, and this land did not again emerge until almost every vestige of the noble culture of those splendid ages had been obliterated.
67:5.5 (759.3) Dünyanın ilk başkenti sular altında kaldığında burası, Yaratıcı’nın mabedini ışık ve ateşin sahte tanrısı olan Nog’un tapınağına çoktan çevirmiş olan din değiştirenler biçimindeki Urantia’nın Sangik ırklarına ait en düşün türlere ev sahipliği yapmaktaydı. 67:5.5 (759.3) When the first capital of the world was engulfed, it harbored only the lowest types of the Sangik races of Urantia, renegades who had already converted the Father’s temple into a shrine dedicated to Nog, the false god of light and fire.
6. Kararlı Van ^top 6. Van—The Steadfast ^top
67:6.1 (759.4) Van’ın takipçileri öncül bir biçimde, sahil bölgelerin kafa karışıklığı yaşayan ırkların saldırılarından kurtuldukları batı Hindistan’ın yükseltilerine doğru çekilmiştir; ve bu geri çekiliş bölgesinden onlar, tıpkı Sangik kabilelerinin doğuş döneminden önce insan türünün refahı için farkında olmadan çalışmış bulunan öncül Badonsal atlarının hepsi gibi, dünyanın iyileştirilişini tasarlamışlardır. 67:6.1 (759.4) The followers of Van early withdrew to the highlands west of India, where they were exempt from attacks by the confused races of the lowlands, and from which place of retirement they planned for the rehabilitation of the world as their early Badonite predecessors had once all unwittingly worked for the welfare of mankind just before the days of the birth of the Sangik tribes.
67:6.2 (759.5) Melçizedek alıcılarının varışından önce Van; Prens’in düzenin sahip olduğu heyetlere özdeş topluluklar biçiminde, her biri dört unsurdan meydana gelen on heyet içerisinde insan olaylarının idaresini kurdu. Yaşam Taşıyıcıları’nın ikamet eden kıdemli sakini, yedi yıl bekleyiş dönemi boyunca faaliyet gösteren bu kırk kişilik heyetin geçici önderliğini üstlendi. Amadonsal unsurların benzer toplulukları, otuz dokuz sadık görevli üye Jerusem’e döndüğünde bu görevleri üstlenmiştir. 67:6.2 (759.5) Before the arrival of the Melchizedek receivers, Van placed the administration of human affairs in the hands of ten commissions of four each, groups identical with those of the Prince’s regime. The senior resident Life Carriers assumed temporary leadership of this council of forty, which functioned throughout the seven years of waiting. Similar groups of Amadonites assumed these responsibilities when the thirty-nine loyal staff members returned to Jerusem.
67:6.3 (759.6) Bu Amadonsal unsurlar, Amadon’un ait olduğu ve ismiyle tanınır hale gelen 144 sadık Andonsal unsurun topluluğundan türemiştir. Bu topluluk, otuz dokuz erkek ve yüz beş kadından meydana gelmiştir. Onların nüfusunun elli altısı ölümsüzlük düzeyine aitti; ve (Amadon haricinde) onların tümü, görevlilerin sadık üyeleri ile birlikte gönderildiler. Bu soylu topluluğun geriye kalan üyeleri, Van ve Amadon’un önderliği altında fani günlerinin sonuna kadar yeryüzünde kalmaya devam ettiler. Onlar, isyan sonrası dönemin uzun karanlık çağları boyunca çoğalıp dünya için önderliği sağlamaya devam eden biyolojik kökenlerdi. 67:6.3 (759.6) These Amadonites were derived from the group of 144 loyal Andonites to which Amadon belonged, and who have become known by his name. This group comprised thirty-nine men and one hundred and five women. Fifty-six of this number were of immortality status, and all (except Amadon) were translated along with the loyal members of the staff. The remainder of this noble band continued on earth to the end of their mortal days under the leadership of Van and Amadon. They were the biologic leaven which multiplied and continued to furnish leadership for the world down through the long dark ages of the postrebellion era.
67:6.4 (759.7) Van, Âdem’in geliş dönemine kadar gezegen üzerinde faaliyet gösteren insan-üstü kişiliklerinin tümünün simgesel başı olarak kalarak Urantia üzerinde bırakılmıştır. O ve Amadon, yüz elli bin yıldan fazla bir süre boyunca Melçizedekler’in özelleşmiş yaşam hizmeti ile birlikte yaşam ağacının işleyiş biçimi vasıtasıyla yaşamaya devam etmişlerdir. 67:6.4 (759.7) Van was left on Urantia until the time of Adam, remaining as titular head of all superhuman personalities functioning on the planet. He and Amadon were sustained by the technique of the tree of life in conjunction with the specialized life ministry of the Melchizedeks for over one hundred and fifty thousand years.
67:6.5 (759.8) Urantia’nın dünya olayları uzun bir süreliğine, Norlatiadek’in En Yüksek Yaratıcısı olan kıdemli takımyıldız yöneticisinin emriyle onaylanan bir biçimde on iki Melçizedek’den oluşan gezegensel alıcıların bir heyeti tarafından idare edilmiştir. Melçizedek alıcıları ile birliktelik halinde bulunan bir danışma kurulu şu üyelerden meydana gelmişti: görevden alınan Prens’in sadık yardımcılarından biri, iki yerleşik Yaşam Taşıyıcısı, çıraklık eğitiminde bulunan Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlat, bir gönüllü Eğitmen Evlat, (dönemsel olarak) Avalon’un bir Berrak Akşam Yıldızı, yüksek melekler ve çocuksu meleklerin baş idarecileri, iki komşu gezegenden gelen danışmanlar, emir altında bulunan meleksel yaşamın genel kumandanı ve yarı-ölümlü yaratılmışların başındaki kumandan Van. Ve bu biçimde Urantia Âdem’in varışına kadar idare edilmiş ve hükümetsel bir biçimde yönetilmiştir. Cesur ve sadık olan Van’ın, Urantia dünya olaylarında uzun yıllarca hizmet vermiş olduğu gezegensel alıcılar heyetinde bir makama atanması şaşılacak bir durum değildir. 67:6.5 (759.8) The affairs of Urantia were for a long time administered by a council of planetary receivers, twelve Melchizedeks, confirmed by the mandate of the senior constellation ruler, the Most High Father of Norlatiadek. Associated with the Melchizedek receivers was an advisory council consisting of: one of the loyal aids of the fallen Prince, the two resident Life Carriers, a Trinitized Son in apprenticeship training, a volunteer Teacher Son, a Brilliant Evening Star of Avalon (periodically), the chiefs of seraphim and cherubim, advisers from two neighboring planets, the director general of subordinate angelic life, and Van, the commander in chief of the midway creatures. And thus was Urantia governed and administered until the arrival of Adam. It is not strange that the courageous and loyal Van was assigned a place on the council of planetary receivers which for so long administered the affairs of Urantia.
67:6.6 (760.1) Urantia’nın on iki Melçizedek alıcısı kahraman vari görevde bulundu. Onlar medeniyetin geriye kalan kalıntılarını korumuş olup, gezensel siyasalarını Van sadık bir biçimde yerine getirdi. İsyanın ardından bin yıl içinde Van, dünyaya geniş bir biçimde yayılmış üç yüz elli gelişmiş topluluktan daha fazlasına sahipti. Medeniyetin bu çevre merkezleri büyük oranda, özellikle mavi insanlar ve Nod unsurları olmak üzere Sangik ırklarıyla düşük düzeyde karışan sadık Andonsal unsurlarının soylarından meydana gelmişti. 67:6.6 (760.1) The twelve Melchizedek receivers of Urantia did heroic work. They preserved the remnants of civilization, and their planetary policies were faithfully executed by Van. Within one thousand years after the rebellion he had more than three hundred and fifty advanced groups scattered abroad in the world. These outposts of civilization consisted largely of the descendants of the loyal Andonites slightly admixed with the Sangik races, particularly the blue men, and with the Nodites.
67:6.7 (760.2) İsyanın dehşet verici gerileme sonucuna rağmen, dünya üzerinde biyolojik geleceğin iyi ırk kollarının birçoğu var olmaktaydı. Melçizedek alıcılarının yüksek denetimi altında Van ve Amadon, Urantia’ya bir Maddi Erkek ve Kız Evlat’ın gönderilmesini teminat altına alacak nihai erişime ulaşana kadar insanın fiziksel evrimini devam ettirerek insan ırkının doğal evrimini destekleme görevini sürdürdüler. 67:6.7 (760.2) Notwithstanding the terrible setback of rebellion there were many good strains of biologic promise on earth. Under the supervision of the Melchizedek receivers, Van and Amadon continued the work of fostering the natural evolution of the human race, carrying forward the physical evolution of man until it reached that culminating attainment which warranted the dispatch of a Material Son and Daughter to Urantia.
67:6.8 (760.3) Van ve Amadon, Âdem ve Havva’nın dünyaya ulaşmasından kısa bir süre sonraya kadar dünya üzerinde kalmaya devam etmiştir. Jerusem’e aktarılmalarından birkaç yıl sonra Van, kendisini bekleyen düzenleyici ile yeniden bütünleşmiştir. Van, Cennet Kusursuzluğu’nun çok uzun yıllar süren yolunda ve Kesinliğin Fani Birlikleri’nin açığa çıkarılmamış nihai sonunda ilerlemek için hakkında verilecek olan emri beklerken şu an Urantia adına faaliyet göstermektedir. 67:6.8 (760.3) Van and Amadon remained on earth until shortly after the arrival of Adam and Eve. Some years thereafter they were translated to Jerusem, where Van was reunited with his waiting Adjuster. Van now serves in behalf of Urantia while awaiting the order to go forward on the long, long trail to Paradise perfection and the unrevealed destiny of the assembling Corps of Mortal Finality.
67:6.9 (760.4) Lucifer’in Urantia üzerindeki Caligastia’yı korumasından sonra Van Edentia’nın En Yüksek Unsurları’na itirazda bulunduğu zaman, Takımyıldız Yaratıcıları itirazının her detayını haklı görerek Van’ı koruduğuna dair bir kararı çabucak göndermiştir. Bu karar kendisine ulaşmada başarısız oldu, çünkü gezegensel iletişim döngüleri karar dolaşım halinde iken kesildi. Ancak son zamanlarda bu mevcut emir, Urantia’nın tecridinden beri irtibatı kesilen bir enerji gönderi ileticisi içinde bekleyen bir konumda bulunmuştur. Urantia yarı-ölümü varlıklarının araştırması sonucunda bu keşif gerçekleştirilmeseydi, bu kararın gün yüzüne çıkması Urantia’nın takımyıldız döngülerine olan yenileniş dönemine kadar bekleyecekti. Ve gezegensel arası iletişimin bu gözle görülen kazanın olması, enerji taşıyıcıların ussu alıp iletebilmesi ancak iletişimi başlatamaması nedeniyle gerçekleşmişti. 67:6.9 (760.4) It should be recorded that, when Van appealed to the Most Highs of Edentia after Lucifer had sustained Caligastia on Urantia, the Constellation Fathers dispatched an immediate decision sustaining Van on every point of his contention. This verdict failed to reach him because the planetary circuits of communication were severed while it was in transit. Only recently was this actual ruling discovered lodged in the possession of a relay energy transmitter where it had been marooned ever since the isolation of Urantia. Without this discovery, made as the result of the investigations of the Urantia midwayers, the release of this decision would have awaited the restoration of Urantia to the constellation circuits. And this apparent accident of interplanetary communication was possible because energy transmitters can receive and transmit intelligence, but they cannot initiate communication.
67:6.10 (760.5) Satania’nın yerel kayıtları içinde Van’ın işleyişsel düzeyi, Edentia Yaratıcıları’nın bu emri Jerusem üzerinde kaydedilene kadar mevcut ve nihai bir biçimde kesinlik kazanmamıştır. 67:6.10 (760.5) The technical status of Van on the legal records of Satania was not actually and finally settled until this ruling of the Edentia Fathers was recorded on Jerusem.
7. Günah’ın Yan Sonuçları ^top 7. Remote Repercussions of Sin ^top
67:7.1 (760.6) Yaratılmışın bilinçli ve ısrarcı bir biçimde ışığı reddinin kişisel (merkezsel) sonuçları kaçınılmaz ve bireysel olup, yalnızca İlahiyat’ı ve kişisel yaratılmışı ilgilendirmektedir. Kötülüğün bu türden bir ruha-zarar veren hasadı, insafsız irade yaratılmışının içsel ekimidir. 67:7.1 (760.6) The personal (centripetal) consequences of the creature’s willful and persistent rejection of light are both inevitable and individual and are of concern only to Deity and to that personal creature. Such a soul-destroying harvest of iniquity is the inner reaping of the iniquitous will creature.
67:7.2 (761.1) Ancak bu durum günahın dışsal sonuçları için aynı özelliği göstermemektedir: Günahın (dışsal) sonuçları, bu türden etkinliklerin etkileme-alanı içinde faaliyet gösteren her yaratılmışı ilgilendiren bir biçimde kaçınılmaz ve toplumsaldır. 67:7.2 (761.1) But not so with the external repercussions of sin: The impersonal (centrifugal) consequences of embraced sin are both inevitable and collective, being of concern to every creature functioning within the affect-range of such events.
67:7.3 (761.2) Gezegensel idarenin çöküşünden sonra elli bin yıl süre içerisinde dünya olayları o kadar düzenden kopmuş ve gerileme göstermiştir ki insan ırkı üç yüz elli bin yıl öncesinde Caligastia’nın varış döneminde mevcut bulunduğu genel evrimsel düzeyi üzerine çok az niteliği eklemleyebilmiştir. Belirli alanlarda gelişme kaydedilmişti; fakat diğer alanlarda birçok gelişme temeli yitirilmişti. 67:7.3 (761.2) By fifty thousand years after the collapse of the planetary administration, earthly affairs were so disorganized and retarded that the human race had gained very little over the general evolutionary status existing at the time of Caligastia’s arrival three hundred and fifty thousand years previously. In certain respects progress had been made; in other directions much ground had been lost.
67:7.4 (761.3) Günah etkileri bakımından hiçbir zaman tümüyle yerel düzeyde kalmamaktadır. Evrenlerin idari birimleri organizma bütünlüğü göstermektedir; bir kişiliğin talihsiz durumu herkes tarafından bir ölçüde paylaşılır. Bireyin gerçekliğe karşı tutumu biçiminde günah, evren değerlerinin ilgili her bir düzeyi ve onların tamamı üzerinde içkin olumsuz sonuçlarını sergileme kesinliğine sahiptir. Ancak hatalı düşünce, kötülük yapma veya günahkâr amacın bütüncül sonuçları yalnızca mevcut dışavurum düzeyinde deneyimlenir. Evren yasasına karşı gelme, akla ciddi bir biçimde zarar vermeden veya ruhsal deneyimi zedelemeden fiziksel âlemde ölümcül olabilir. Günah, aklın tercihi ve ruhun iradesi biçiminde gerçekleştiği zaman ancak bütüncül varlığın bir tutumu olduğunda, kişilik kurtuluşuna ölümcül zararlara gebe olmaktadır. 67:7.4 (761.3) Sin is never purely local in its effects. The administrative sectors of the universes are organismal; the plight of one personality must to a certain extent be shared by all. Sin, being an attitude of the person toward reality, is destined to exhibit its inherent negativistic harvest upon any and all related levels of universe values. But the full consequences of erroneous thinking, evil-doing, or sinful planning are experienced only on the level of actual performance. The transgression of universe law may be fatal in the physical realm without seriously involving the mind or impairing the spiritual experience. Sin is fraught with fatal consequences to personality survival only when it is the attitude of the whole being, when it stands for the choosing of the mind and the willing of the soul.
67:7.5 (761.4) Kötülük ve günah maddi ve toplumsal düzeylerde sonuçları beraberinde getirmekte olup, zaman zaman evren gerçekliğinin belirli düzeyleri üzerinde ruhsal ilerleyişi yavaşlatabilir; ancak herhangi bir varlığın günahı, diğer varlığın kişisel kurtuluşuna ait kutsal hakkın yerine getirilmesini onun elinden alamaz. Ebedi kurtuluş yalnızca, birey aklının kararları ve kendi ruhunun tercihi tarafından tehlikeye atılabilir. 67:7.5 (761.4) Evil and sin visit their consequences in material and social realms and may sometimes even retard spiritual progress on certain levels of universe reality, but never does the sin of any being rob another of the realization of the divine right of personality survival. Eternal survival can be jeopardized only by the decisions of the mind and the choice of the soul of the individual himself.
67:7.6 (761.5) Urantia üzerinde günah, bireysel evrimin gecikmesine oldukça küçük bir ölçekte neden olmuştur; ancak günah, fani ırkların Âdemsel mirasının bütüncül yararından faydalanmasından onları mahrum bırakmıştır. Günah oldukça ciddi bir biçimde ussal gelişimi, ahlaki yetişmeyi, ruhsal ilerleyişi ve büyük ruhsal erişimi yavaşlatmaktadır. Ancak günah, herhangi bir bireyin Tanrı’yı tanımayı tercih ederek ve içten bir biçimde onun kutsal iradesini yerine getirerek en yüksek ruhsal kazanıma ulaşımını engellememektedir. 67:7.6 (761.5) Sin on Urantia did very little to delay biologic evolution, but it did operate to deprive the mortal races of the full benefit of the Adamic inheritance. Sin enormously retards intellectual development, moral growth, social progress, and mass spiritual attainment. But it does not prevent the highest spiritual achievement by any individual who chooses to know God and sincerely do his divine will.
67:7.7 (761.6) Caligastia isyan etmiş, Âdem ve Havva doğru yoldan ayrılmıştır; ancak Urantia üzerinde onlardan sonra dünyaya gelmiş hiçbir birey, bu büyük hatalardan dolayı kişisel olan ruhsal deneyiminden zarar görmemiştir. Caligastia isyanından sonra Urantia’da doğan her fani bir ölçüde zamanın kurbanı olmuştur; ancak bu türden ruhların gelecek refahı ebediyetlerinin tehlikeye düştüğü bir konumda hiçbir zaman bulunmamıştır. Bir başkasının günahı yüzünden hiçbir insan, hayati öneme sahip ruhsal kazanımdan mahrum bırakılmamıştır. Her ne kadar idari, ussal ve toplumsal alanlarda çok geniş kapsama yayılan sonuçları beraberinde getirse de ahlaki suç veya ruhsal sonuçlar gibi günah, tamamiyle kişiseldir. 67:7.7 (761.6) Caligastia rebelled, Adam and Eve did default, but no mortal subsequently born on Urantia has suffered in his personal spiritual experience because of these blunders. Every mortal born on Urantia since Caligastia’s rebellion has been in some manner time-penalized, but the future welfare of such souls has never been in the least eternity-jeopardized. No person is ever made to suffer vital spiritual deprivation because of the sin of another. Sin is wholly personal as to moral guilt or spiritual consequences, notwithstanding its far-flung repercussions in administrative, intellectual, and social domains.
67:7.8 (761.7) Her ne kadar bizler; bu tür felaketlere izin veren bir bilgeliği tümüyle anlamaya yetkin olmasak da, evrende geniş ölçekli sonuçlara sebebiyet veren bu yerel karışıklıkların süreç içerisinde yararlı şeyler açığa çıkaran gelişimlerini her zaman ayırt edebiliriz. 67:7.8 (761.7) While we cannot fathom the wisdom that permits such catastrophes, we can always discern the beneficial outworking of these local disturbances as they are reflected out upon the universe at large.
8. İsyan’ın İnsan Kahramanı ^top 8. The Human Hero of the Rebellion ^top
67:8.1 (761.8) Lucifer isyanı, Satania’nın çeşitli dünyaları üzerinde birçok cesur varlık tarafından engellenmiştir; ancak Salvington’un kayıtları Amadon’u, isyan sellerine karşı şanlı direnci ve — görülmez Yaratıcı ve onun evladı Mikâil’in yüceliğine olan sadakatinde Van ile beraber kararlı bir biçimde durmayı sürdürmüş biçimde — Van’a olan sarsılmaz sadakati bakımından sistemin bütünün olağanüstü kişiliği olarak tanımlamaktadır. 67:8.1 (761.8) The Lucifer rebellion was withstood by many courageous beings on the various worlds of Satania; but the records of Salvington portray Amadon as the outstanding character of the entire system in his glorious rejection of the flood tides of sedition and in his unswerving devotion to Van—they stood together unmoved in their loyalty to the supremacy of the invisible Father and his Son Michael.
67:8.2 (762.1) Bu önemli etkileşimlerin gerçekleşmiş olduğu zaman zarfında ben Edentia’da konumlandırılmıştım; ve ben, Andonsal ırkın deneyimsel ve özgün ırk kolundan türeyen bir zamanlar yarı-yabansı insan olan bu bireyin inanılmaz azminden, aşkın bağlılığından ve seçkin sadakatinden gün gün bahseden Salvington yayınlarını incelediğim zamanki yaşamış olduğum coşkuyu hala hatırlıyorum. 67:8.2 (762.1) At the time of these momentous transactions I was stationed on Edentia, and I am still conscious of the exhilaration I experienced as I perused the Salvington broadcasts which told from day to day of the unbelievable steadfastness, the transcendent devotion, and the exquisite loyalty of this onetime semisavage springing from the experimental and original stock of the Andonic race.
67:8.3 (762.2) Edentia’dan yukarı doğru Salvington’a ve hatta Uversa’ya kadar emir altında çalışan göksel yaşamın tüm unsurlarının yedi yıl boyunca en başından beri ve sürekli tekrar eden bir biçimde Satania isyanı ile ilgili ilk sorusu “Urantia’nın Amadon’u hala kararlı bir biçimde bağlılığına devam ediyor mu?” olmuştur. 67:8.3 (762.2) From Edentia up through Salvington and even on to Uversa, for seven long years the first inquiry of all subordinate celestial life regarding the Satania rebellion, ever and always, was: “What of Amadon of Urantia, does he still stand unmoved?”
67:8.4 (762.3) Eğer Lucifer olarak bu Evlat’ın kaybı ve onun yanlış yönlendirilmiş birlikteliği geçici bir süreliğine Norlatiadek takımyıldızının ilerleyişini sekteye uğrattıysa, eğer Lucifer isyanı yerel sistem ve onun doğru düzenden ayrılan dünyalarını engellemiş bir hale getirdiyse; doğanın bu tek evladının ve onun azimli 143 yoldaşından oluşan topluluğunun, sadakatsiz üstleri tarafından uygulanan çok büyük ve engelleyici baskılar karşısında evren yönetimi ve idaresinin daha yüksek kavramlarına olan kararlı bağlılıklarında sergiledikleri ilham verici dışavurumların geniş kapsamlı temsiline ait etkiyi beraberce bir tartın. Ve; bu bağlılığın, Lucifer isyanına ait kötülük ve acının hepsinin toplamından en başından beri baskın gelen olumlu bir etkiyi Nebadon evreni ve Orvonton aşkın-evreni içerisinde çoktan göstermiş olduğunu sizlere söylememe izin verin. 67:8.4 (762.3) If the Lucifer rebellion has handicapped the local system and its fallen worlds, if the loss of this Son and his misled associates has temporarily hampered the progress of the constellation of Norlatiadek, then weigh the effect of the far-flung presentation of the inspiring performance of this one child of nature and his determined band of 143 comrades in standing steadfast for the higher concepts of universe management and administration in the face of such tremendous and adverse pressure exerted by his disloyal superiors. And let me assure you, this has already done more good in the universe of Nebadon and the superuniverse of Orvonton than can ever be outweighed by the sum total of all the evil and sorrow of the Lucifer rebellion.
67:8.5 (762.4) Ve bu anlatılanlardan tümü, Cennet üzerinde Kesinliğin Fani Birliği’ni harekete geçirmeye ve — ele geçirilemez Amadon gibi faniler şeklinde — geleceğin gizemli hizmetkârlarının bu geniş topluluğunu yükseliş ilerleyişinin fanilerine ait şekillendirilmeyi bekleyen ortak kilden büyük ölçüde seçmeye dair Yaratıcı’nın sahip olduğu evrensel tasarımın bilgeliğinin güzel bir biçimde dokunaklı ve muhteşem bir biçimde ihtişamlı göstergesidir. 67:8.5 (762.4) And all this is a beautifully touching and superbly magnificent illumination of the wisdom of the Father’s universal plan for mobilizing the Corps of Mortal Finality on Paradise and for recruiting this vast group of mysterious servants of the future largely from the common clay of the mortals of ascending progression—just such mortals as the impregnable Amadon.
67:8.6 (762.5) [Nebadon’un bir Melçizedek unsuru tarafından sunulmuştur.] 67:8.6 (762.5) [Presented by a Melchizedek of Nebadon.]