55. Makale Paper 55
Işık ve Yaşam’ın Âlemleri The Spheres of Light and Life
55:0.1 (621.1) IŞIK ve yaşamın çağı, zaman ve mekânın bir dünyasının nihai evrimsel erişimidir. İlkel insanın öncül zamanlarından beri bu türden yerleşik bir dünya, — Gezegensel Prens öncesi ve sonrası çağlar, Âdem sonrası çağ, Hakimane Evlat sonrası çağ, bağışlanmış Evlat sonrası çağ olarak — birbirini takip eden gezegensel çağlar boyunca ilerlemiştir. Ve bunun sonrasında bu türden bir dünya; kutsal gerçeklik ve kâinatsal bilgeliğin sürekli gelişen açığa çıkarışları ile birlikte Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın birbirini takip eden gezegensel görevlerinin hizmeti tarafından, ışık ve yaşamın istikrara kavuşturulan düzeyi biçiminde sonuçlanan evren erişimi için hazır hale getirilmiştir. Bu türden çabaları içinde Eğitmen Evlatlar, nihai gezegensel çağın oluşturulmasında; zaman zaman Melçizedekler’in ama her zaman Berrak Akşam Yıldızları’nın desteğini memnuniyetle deneyimlemektedirler. 55:0.1 (621.1) THE age of light and life is the final evolutionary attainment of a world of time and space. From the early times of primitive man, such an inhabited world has passed through the successive planetary ages—the pre- and the post-Planetary Prince ages, the post-Adamic age, the post-Magisterial Son age, and the postbestowal Son age. And then is such a world made ready for the culminating evolutionary attainment, the settled status of light and life, by the ministry of the successive planetary missions of the Trinity Teacher Sons with their ever-advancing revelations of divine truth and cosmic wisdom. In these endeavors the Teacher Sons enjoy the assistance of the Brilliant Evening Stars always, and the Melchizedeks sometimes, in establishing the final planetary age.
55:0.2 (621.2) Nihai gezegensel görevleri sonunda Eğitmen Evlatlar tarafından başlatılan ve ışık ve yaşamın bu dönemi, yerleşik dünyalar üzerinde sonsuz bir biçimde devam eder. İstikrara kavuşturulan düzeyin her ilerleyen aşaması, Hakimane Evlatları’nın yargısal faaliyetleri tarafından yazgı dönemlerinin birbirini takip eden bir dizine ayrılabilir; ancak bu türden yargısal faaliyetlerin tümü tamamiyle işleyişsel biçim ile ilgili olup, hiçbir şekilde gezegensel etkinliklerin gidişatını değiştirmemektedir. 55:0.2 (621.2) This era of light and life, inaugurated by the Teacher Sons at the conclusion of their final planetary mission, continues indefinitely on the inhabited worlds. Each advancing stage of settled status may be segregated by the judicial actions of the Magisterial Sons into a succession of dispensations; but all such judicial actions are purely technical, in no way modifying the course of planetary events.
55:0.3 (621.3) Aşkın evrenin ana döngüleri içinde mevcudiyete erişen yalnızca bu gezegenler, sürekli kurtuluşun teminatı altına alınmıştır; ancak, benim bildiğim kadarıyla, ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulmuş bu dünyalara gelecek zamanın bütününün ebedi çağları boyunca devam etme nihai sonu kazandırılmıştır. 55:0.3 (621.3) Only those planets which attain existence in the main circuits of the superuniverse are assured of continuous survival, but as far as we know, these worlds settled in light and life are destined to go on throughout the eternal ages of all future time.
55:0.4 (621.4) Bir evrimsel dünya üzerinde ışık ve yaşamın döneminin kendisini ortaya çıkarışı içinde yedi aşama bulunmaktadır, ve bu durum ile ilgili Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş olan fanilere ait dünyaların Düzenleyici-ile-bütünleşme unsurlarına özdeş süreçler boyunca evirildiklerinin altı çizilmelidir. Işık ve yaşamın bu yedi aşaması şunlardır: 55:0.4 (621.4) There are seven stages in the unfoldment of the era of light and life on an evolutionary world, and in this connection it should be noted that the worlds of the Spirit-fused mortals evolve along lines identical with those of the Adjuster-fusion series. These seven stages of light and life are:
55:0.5 (621.5) 1. Birinci veya gezegensel aşama. 55:0.5 (621.5) 1. The first or planetary stage.
55:0.6 (621.6) 2. İkinci veya sistem aşaması. 55:0.6 (621.6) 2. The second or system stage.
55:0.7 (621.7) 3. Üçüncü veya takımyıldız aşaması. 55:0.7 (621.7) 3. The third or constellation stage.
55:0.8 (621.8) 4. Dördüncü veya yerel evren aşaması. 55:0.8 (621.8) 4. The fourth or local universe stage.
55:0.9 (621.9) 5. Beşinci veya azınlık birim aşaması. 55:0.9 (621.9) 5. The fifth or minor sector stage.
55:0.10 (621.10) 6. Altıncı veya çoğunluk birim aşaması. 55:0.10 (621.10) 6. The sixth or major sector stage.
55:0.11 (621.11) 7. Yedinci veya aşkın-evren aşaması. 55:0.11 (621.11) 7. The seventh or superuniverse stage.
55:0.12 (621.12) Bu anlatımın sonunda ilerleyici gelişmenin bu aşamaları, evren düzeni ile ilgileri bakımından tanımlanmışlardır; ancak herhangi düzeyin gezegensel değerleri, diğer dünyaların gelişiminden veya evren idaresinin aşkın gezegensel düzeylerinden oldukça bağımsız bir biçimde, herhangi bir dünya tarafından erişilebilir. 55:0.12 (621.12) At the conclusion of this narrative these stages of advancing development are described as they relate to the universe organization, but the planetary values of any stage may be attained by any world quite independent of the development of other worlds or of the superplanetary levels of universe administration.
1. Morontia Mabedi ^top 1. The Morontia Temple ^top
55:1.1 (622.1) Bir morontia mabedinin bir yerleşik dünyanın başkentindeki mevcudiyeti, bu türden bir âlemin ışık ve yaşamın istikrara kavuşturulmuş çağlarına olan kabulünün yetkinlik belgesidir. Eğitmen Evlatları’nın dönemsel görevlerinin sonunda bir dünyadan ayrılmalarından önce onlar, evrimsel erişimin bu nihai çağını başlatırlar; onlar, “kutsal mabet dünyaya indiğinde” bu güne başkanlık ederler. Işık ve yaşamın döneminin başlangıcını simgeleyen bu etkinlik her zaman, bu muhteşem güne şahit olmak için gelen ilgili gezegenin Cennet bahşedilme Evladı’nın kişisel mevcudiyeti tarafından onurlandırılır. Eşi benzeri bulunmayan bu mabedin içinde Cennet’in bu bahşedilme Evladı uzun zamandır görevde bulunan Gezegensel Prensi yeni Gezegensel Egemen olarak ilan eder, ve bu türden inançlı bir Lanonandek Evladı’na gezegensel olaylar üzerinde yeni güçleri ve genişletilmiş yönetim yetkisini ona verir. Sistem Egemeni aynı zamanda bu resmi duyurularda hazır bulunur ve onların kabulüne dair konuşma yapar. 55:1.1 (622.1) The presence of a morontia temple at the capital of an inhabited world is the certificate of the admission of such a sphere to the settled ages of light and life. Before the Teacher Sons leave a world at the conclusion of their terminal mission, they inaugurate this final epoch of evolutionary attainment; they preside on that day when the “holy temple comes down upon earth.” This event, signalizing the dawn of the era of light and life, is always honored by the personal presence of the Paradise bestowal Son of that planet, who comes to witness this great day. There in this temple of unparalleled beauty, this bestowal Son of Paradise proclaims the long-time Planetary Prince as the new Planetary Sovereign and invests such a faithful Lanonandek Son with new powers and extended authority over planetary affairs. The System Sovereign is also present and speaks in confirmation of these pronouncements.
55:1.2 (622.2) Bir morontia mabedi üç kısımdan meydana gelir: En içteki merkez, Cennet bahşedilme Evladı’nın kutsal yerleşkesidir. Onun sağında ise, bu aşamada artık Gezegensel Egemen olan eski Gezegensel Prens’in yerleşkesi bulunmaktadır; ve bu mabet içinde mevcut bir konumda bulunduğu zaman bahse konu Lanonandek Evladı, âlemin daha fazla sayıdaki ruhsal bireyleri için görünebilen bir nitelikte açığa çıkar. En içteki merkezin sağında ise, ilgili gezegene bağlanmış olan kesinlik unsurlarının vekil baş yöneticisinin yerleşkesi bulunmaktadır. 55:1.2 (622.2) A morontia temple has three parts: Centermost is the sanctuary of the Paradise bestowal Son. On the right is the seat of the former Planetary Prince, now Planetary Sovereign; and when present in the temple, this Lanonandek Son is visible to the more spiritual individuals of the realm. On the left is the seat of the acting chief of finaliters attached to the planet.
55:1.3 (622.3) Her ne kadar gezegensel mabetler için “cennetten gelmiş oldukları bahsedilse de”, gerçekte mevcut hiçbir madde sistem yönetim merkezinden buraya taşınmamıştır. Her bir mabedin mimarisi; sistem başkenti üzerinde bir minyatür üzerinde çalışılmış olup, Morontia Sistem Yüksek Denetimcileri bunu takiben ilgili gezegene bu onaylanmış tasarımları getirmiştir. Burada Üstün Fiziksel Denetimciler ile birliktelik içerisinde onlar, ilgili özelliklere göre morontia mabedinin inşasına girişmişlerdir. 55:1.3 (622.3) Although the planetary temples have been spoken of as “coming down from heaven,” in reality no actual material is transported from the system headquarters. The architecture of each is worked out in miniature on the system capital, and the Morontia Power Supervisors subsequently bring these approved plans to the planet. Here, in association with the Master Physical Controllers, they proceed to build the morontia temple according to specifications.
55:1.4 (622.4) Ortalama bir morontia mabedi yaklaşık olarak üç yüz bin katılımcıya ev sahipliği yapabilir. Bu yapılar; ibadet, eğlence veya yayınların alınması için kullanılmamaktadır; onlar, gezegenin özel törenlerine adanmışlardır, örnek olarak şu törenler gösterilebilir: Sistem Egemeni veya En Yüksek Unsurlar ile birlikte olan iletişimler, ruhaniyet varlıklarının kişilik mevcudiyetini açıklığa çıkarmak için tasarlanmış özel gösteri törenleri ve sessiz kâinatsal düşünüş etkinlikleri. Kâinatsal felsefesinin okulları burada kendilerine ait mezuniyet uygulamalarını gerçekleştirir; ve burada aynı zamanda âlemin fanileri, yüksek toplumsal hizmetin kazanımlar ve diğer olağanüstü başarılara gezegensel takdiri almaktadırlar. 55:1.4 (622.4) The average morontia temple seats about three hundred thousand spectators. These edifices are not used for worship, play, or for receiving broadcasts; they are devoted to the special ceremonies of the planet, such as: communications with the System Sovereign or with the Most Highs, special visualization ceremonies designed to reveal the personality presence of spirit beings, and silent cosmic contemplation. The schools of cosmic philosophy here conduct their graduation exercises, and here also do the mortals of the realm receive planetary recognition for achievements of high social service and for other outstanding attainments.
55:1.5 (622.5) Bu türden bir morontia mabedi aynı zamanda, yaşayan fanilerin morontia mevcudiyetine olan aktarımlarına şahit olmak için bir araya gelişin yerleşkesi olarak faaliyet göstermektedir. Aktarım mabedi morontia maddesinden meydana geldiği için, kutsal Düzenleyicileri ile birlikte içinde nihai bütünleşmeyi deneyimledikleri bu fanilerin fiziksel bedenlerini oldukça bütüncül bir biçimde ortadan kaldıran şiddetli yangının alevli ihtişamından zarar görmemektedir. Geniş bir dünya üzerinde bu ayrılış kıvılcımları neredeyse sürekli bir biçimde gerçekleşmektedir, ve aktarımların sayısı çoğaldıkça bağlı morontia mabetleri gezegenin farklı alanlarına tedarik edilmektedir. Kısa bir süre önce ben, uzak kuzey konumundaki bir dünya içerisinde yirmi beş mabedin faaliyet göstermiş olduğu yerleşkede geçici bir süreliğine ikamet ettim. 55:1.5 (622.5) Such a morontia temple also serves as the place of assembly for witnessing the translation of living mortals to the morontia existence. It is because the translation temple is composed of morontia material that it is not destroyed by the blazing glory of the consuming fire which so completely obliterates the physical bodies of those mortals who therein experience final fusion with their divine Adjusters. On a large world these departure flares are almost continuous, and as the number of translations increases, subsidiary morontia life shrines are provided in different areas of the planet. Not long since I sojourned on a world in the far north whereon twenty-five morontia shrines were functioning.
55:1.6 (622.6) Morontia mabetlerine sahip olmayan gezegenler biçiminde önceden oluşturulmuş dünyalar üzerinde bu bütünleşme ışıltıları bir aktarım adayına ait maddi bedenin, yarı-ölümlü yaratılmışlar ve fiziksel düzenleyiciler tarafından yükseltildikleri yer olan gezegensel atmosfer içinde birçok kez açığa çıkmaktadır. 55:1.6 (622.6) On presettled worlds, planets without morontia temples, these fusion flashes many times occur in the planetary atmosphere, where the material body of a translation candidate is elevated by the midway creatures and the physical controllers.
2. Ölüm ve Aktarım ^top 2. Death and Translation ^top
55:2.1 (623.1) Doğal olan fiziksel ölüm, bir faninin kaçınılmazı değildir. Işık ve yaşamın nihai dönemi içinde mevcut olan dünyalar üzerindeki vatandaşlar olarak ileri bir konuma gelmiş evrimsel varlıkların büyük bir çoğunluğu, ölmemektedir; onlar, beden içindeki yaşamdan doğrudan bir biçimde morontia mevcudiyetine aktarılmaktadır. 55:2.1 (623.1) Natural, physical death is not a mortal inevitability. The majority of advanced evolutionary beings, citizens on worlds existing in the final era of light and life, do not die; they are translated directly from the life in the flesh to the morontia existence.
55:2.2 (623.2) Maddi yaşamdan ikamet eden Düzenleyici ile birlikte ölümsüz ruhun bütünleşmesi olarak morontia düzeyine aktarımın bu deneyimi, gezegenin evrimsel ilerleyişi ile birlikte doğrudan bir biçimde orantılı olarak sıklık bakımından artmaktadır. Her çağ içinde ilk başta çok az fani, ruhsal ilerleyişin aktarım düzeylerine erişmektedir; ancak Eğitmen Evlatları’nın birbirini takip eden çağlarının başlamasıyla birlikte gittikçe artan sayıdaki Düzenleyici bütünleşmeleri, bu ilerlemekte olan fanilerin uzayan yaşamlarının sonlanmasından önce gerçekleşmektedir; ve Eğitmen Evlatları’nın dönemsel görevleri zamanında bu muhteşem fanilerin yaklaşık olarak dörtte biri doğal ölümden muaf hale gelmektedir. 55:2.2 (623.2) This experience of translation from the material life to the morontia state—fusion of the immortal soul with the indwelling Adjuster—increases in frequency commensurate with the evolutionary progress of the planet. At first only a few mortals in each age attain translation levels of spiritual progress, but with the onset of the successive ages of the Teacher Sons, more and more Adjuster fusions occur before the termination of the lengthening lives of these progressing mortals; and by the time of the terminal mission of the Teacher Sons, approximately one quarter of these superb mortals are exempt from natural death.
55:2.3 (623.3) Işık ve yaşamın döneminin uzun süreçleri içinde yarı-ölümlü yaratılmışlar veya onların birliktelikleri; olası ruh-Düzenleyici birlikteliğinin yaklaşan düzeyini algılar ve bu durumu, bahse konu faninin yönetim yetkisi altında muhtemelen faaliyet göstermiş olacağı kesinlik topluluğuna bu olayları sonuç olarak aktaran nihai son koruyucularına iletir; bunun sonrasında bu türden bir faninin gezegensel görevlerinin tümünü bırakması, kökeninin dünyasına elvedada bulunması, Gezegensel Egemen’in içsel mabedine gitmesi ve orada, evrimin maddi nüfuz alanından ruhaniyet-öncesi ilerleyişin morontia düzeyine beden aktarımı biçiminde morontia taşıması için beklemesini hükmeden Gezegensel Egemen’in çağrıları yürürlüğe girer. 55:2.3 (623.3) Farther along in the era of light and life the midway creatures or their associates sense the approaching status of probable soul-Adjuster union and signify this to the destiny guardians, who in turn communicate these matters to the finaliter group under whose jurisdiction this mortal may be functioning; then there is issued the summons of the Planetary Sovereign for such a mortal to resign all planetary duties, bid farewell to the world of his origin, and repair to the inner temple of the Planetary Sovereign, there to await morontia transit, the translation flash, from the material domain of evolution to the morontia level of prespirit progression.
55:2.4 (623.4) Bu türden bütünleşme adayının ailesi, arkadaşları ve çalışma topluluğu morontia mabedi içinde bir araya geldiğinde onlar, üzerinde bütünleşme adaylarının istirahat ettikleri ve bu zaman aralığında özgür bir biçimde bir araya gelmiş arkadaşlarıyla birlikte sohbet ettikleri yer olan merkezi sahne etrafında yerleştirilir. Bu etkinliğe katılan göksel kişiliklerin bir birliği; yükseliş fanisini maddi bedenin zincirlerinden kurtaran ve böylece maddi bünyeden ayrılan unsurlar için doğal bir ölümün gerçekleştirdiğini bu türden bir evrimsel fani için yerine getiren, “yaşam ışıltısının” gerçekleştiği anda ortaya çıkan enerjilerin faaliyetinden maddi fanileri korumak için bir araya getirilmiştir. 55:2.4 (623.4) When the family, friends, and working group of such a fusion candidate have forgathered in the morontia temple, they are distributed around the central stage whereon the fusion candidates are resting, meantime freely conversing with their assembled friends. A circle of intervening celestial personalities is arranged to protect the material mortals from the action of the energies manifest at the instant of the “life flash” which delivers the ascension candidate from the bonds of material flesh, thereby doing for such an evolutionary mortal everything that natural death does for those who are thereby delivered from the flesh.
55:2.5 (623.5) Birçok bütünleşme adayı, geniş mabet içinde aynı zamanda bir araya getirilebilir. Ve fanilerin böylelikle sevdiklerinin ruhsal kıvılcımlar içinde yükselişlerini gözlemlemesi ne de güzel bir olay, ve bu olay fanilerin dünyasal maddeleri elde etmek için ölümlerini göze almak zorunda oluşlarına ne de tezat bir durumdur! İnsan evriminin daha önceki çağlarına ait göz yaşartıcı ve keder verici niteliklerine ait ortaya çıkan durumlar bu aşamada; yakıcı ihtişam ve yükselen şerefin ruhsal ateşleri tarafından maddi birlikteliklerinden kurtarılarak, bu Tanrı’yı tanıyan fanilerin sevdiklerine bir geçici elveda bulunduklarındaki coşku dolu neşe ve en yüce şevk ile yer değiştirmiştir. Işık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulmuş olan dünyalar üzerinde “cenazeler”; yüce neşenin, derin memnuniyetin ve tarif edilemez ümidin etkinlikleridir. 55:2.5 (623.5) Many fusion candidates may be assembled in the spacious temple at the same time. And what a beautiful occasion when mortals thus forgather to witness the ascension of their loved ones in spiritual flames, and what a contrast to those earlier ages when mortals must commit their dead to the embrace of the terrestrial elements! The scenes of weeping and wailing characteristic of earlier epochs of human evolution are now replaced by ecstatic joy and the sublimest enthusiasm as these God-knowing mortals bid their loved ones a transient farewell as they are removed from their material associations by the spiritual fires of consuming grandeur and ascending glory. On worlds settled in light and life, “funerals” are occasions of supreme joy, profound satisfaction, and inexpressible hope.
55:2.6 (623.6) Bu ilerleyen fanilerin ruhları artan bir biçimde inanç, umut, ve güvence ile dolmaktadır. Aktarım mabedi etrafında toplanan bu unsurları çevreleyen ruhaniyet; topluluk üyelerinden biri için bir mezuniyet uygulamasında bir araya gelebilecek veya kendi düzeylerinin bir unsuru üzerine büyük bir onurun verilmesine şahit olmak için toplanabilecek, neşe dolu arkadaşlara veya akrabalara benzemektedir. Ve daha az ilerlemiş fanilerin doğal ölümü bu aynı güler yüze ve neşeye benzer bir tutumla bakmayı öğrenmeleri kuşkusuz olarak yararlı olacaktır. 55:2.6 (623.6) The souls of these progressing mortals are increasingly filled with faith, hope, and assurance. The spirit permeating those gathered around the translation shrine resembles that of the joyful friends and relatives who might assemble at a graduating exercise for one of their group, or who might come together to witness the conferring of some great honor upon one of their number. And it would be decidedly helpful if less advanced mortals could only learn to view natural death with something of this same cheerfulness and lightheartedness.
55:2.7 (624.1) Fani gözlemciler, bütünleşme ışıltısını takiben aktarılan birlikteliklerine dair hiçbir şey göremezler. Bu türden aktarılan ruhlar, Düzenleyici taşımasıyla doğrudan uygun morontia eğitim dünyasının yeniden diriliş yapısına ilerlemektedirler. Yaşayan insan varlıklarının morontia dünyasına olan aktarımları ile ilgili bu türden etkileşimler, ışık ve yaşam içinde bir dünyanın bir kez istikrara kavuşturulmasından itibaren bu günde bu türden bir dünyaya atanan bir baş melek tarafından yüksek bir biçimde denetlenir. 55:2.7 (624.1) Mortal observers can see nothing of their translated associates subsequent to the fusion flash. Such translated souls proceed by Adjuster transit direct to the resurrection hall of the appropriate morontia-training world. These transactions concerned with the translation of living human beings to the morontia world are supervised by an archangel who was assigned to such a world on the day when it was first settled in light and life.
55:2.8 (624.2) Bir dünyanın ışık ve yaşamın dördüncü aşamasına erişiminin gerçekleştiği zaman zarfında, fanilerin yarısından fazlası gezegeni yaşamdan olan aktarım vasıtasıyla terk eder. Ölümün bu türden azalışı gittikçe artan bir biçimde devam etmektedir; ancak ben, her ne kadar uzun bir süre boyunca ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulmuş olursa olsun, bedenin zincirlerinden kaçışın işleyiş biçimi olarak doğal ölümden sahip olduğu yerleşik dünyalarının bütünüyle özgür bulunduğu bir sistemin var olmadığını bilmekteyim. Ve gezegensel evrimin bu türden yüksek bir düzeyinin bütüncül bir biçimde erişimine kadar, yerel evrenin morontia eğitim dünyaları evrimsel morontia ilerleyicilerinin eğitimsel ve kültürel âlemleri olarak hizmet vermeye devam etmek zorundadır. Ölümün ortadan kalkması kuramsal olarak mümkündür; ancak bu durum, benim gözlemleyebildiğim kadar henüz gerçekleşmemiştir. Muhtemelen bu türden bir düzey, istikrara kavuşturulmuş gezegensel yaşamın yedinci aşamasına ait ilerleyen çağların uzun süreçleri boyunca erişilebilir. 55:2.8 (624.2) By the time a world attains the fourth stage of light and life, more than half the mortals leave the planet by translation from among the living. Such diminishment of death continues on and on, but I know of no system whose inhabited worlds, even though long settled in life, are entirely free from natural death as the technique of escape from the bonds of flesh. And until such a high state of planetary evolution is uniformly attained, the morontia-training worlds of the local universe must continue in service as educational and cultural spheres for the evolving morontia progressors. The elimination of death is theoretically possible, but it has not yet occurred according to my observation. Perhaps such a status may be attained during the faraway stretches of the succeeding epochs of the seventh stage of settled planetary life.
55:2.9 (624.3) İstikrara kavuşturulmuş âlemlerin gelişen çağlarına ait aktarılmış ruhlar, malikâne dünyaları boyunca ilerlememektedir. Buna ek olarak onlar kısa süreli bir biçimde, sistemin veya takımyıldızının morontia dünyaları üzerinde öğrenciler olarak ikamet etmemektedirler. Onlar, morontia yaşamının öncül düzeylerinin hiçbirinden geçmemektedirler. Onlar yalnızca, maddi mevcudiyetten yarı-ruhani düzeye olan morontia geçişinden oldukça yakın bir biçimde kurtulmuş yükseliş fanileridir. Yükseliş süreci içinde bu türden Evlat’ın-hüküm-sürdüğü fanilerin öncül deneyimi, evren yönetim merkezinin ilerleme dünyalarındaki hizmetleri içinde gerçekleşmektedir. Ve Salvington’un bu eğitim dünyalarından onlar; atladıkları bu dünyalara eğitmenler olarak geri dönmekte olup, bunu takiben fani yükselişin oluşturulan doğrultusu vasıtasıyla Cennet’in içine doğru hareket etmektedirler. 55:2.9 (624.3) The translated souls of the flowering ages of the settled spheres do not pass through the mansion worlds. Neither do they sojourn, as students, on the morontia worlds of the system or constellation. They do not pass through any of the earlier phases of morontia life. They are the only ascending mortals who so nearly escape the morontia transition from material existence to semispirit status. The initial experience of such Son-seized mortals in the ascension career is in the services of the progression worlds of the universe headquarters. And from these study worlds of Salvington they go back as teachers to the very worlds they passed by, subsequently going on inward to Paradise by the established route of mortal ascension.
55:2.10 (624.4) Gelişimin ilerlemiş bir düzeyi içinde bir gezegeni ziyaret etmiş olsaydınız siz, malikâne ve daha yüksek morontia dünyaları üzerinde yükseliş fanilerinin farklılaşan kabulünün sağlanmasına dair nedenleri çabuk bir biçimde algılayabilirdiniz. Siz hazır kolaylıkla; bu türden yüksek bir biçimde evirilmiş olan âlemlerden geçen varlıkların, Urantia gibi düzenden ayrılmış ve gelişmemiş bir âlemden gelen ortalama düzeydeki fanilerin çok önünde Cennet yükselişlerine devam etmek için hazır bir durumda bulunduklarını anlayabilirdiniz. 55:2.10 (624.4) Could you but visit a planet in an advanced stage of development, you would quickly grasp the reasons for providing for the differential reception of ascending mortals on the mansion and higher morontia worlds. You would readily understand that beings passing on from such highly evolved spheres are prepared to resume their Paradise ascent far in advance of the average mortal arriving from a disordered and backward world like Urantia.
55:2.11 (624.5) Gezegensel erişimin herhangi bir düzeyinden bağımsız olarak insan varlıkları, morontia dünyalarına yükselebilir; yedi malikâne âlem onlara, eğitmen-öğrencilerin özgün gezegenlerinin gelişmiş düzeyi nedeniyle atladıkları her niteliği deneyim sayesinde kazanmalarının cömert olanağını sunmaktadır. 55:2.11 (624.5) No matter from what level of planetary attainment human beings may ascend to the morontia worlds, the seven mansion spheres afford them ample opportunity to gain in experience as teacher-students all of everything which they failed to pass through because of the advanced status of their native planets.
55:2.12 (624.6) Evren, hiçbir yükseliş unsurunun kendi yükseliş deneyimi için hayati derecede öneme sahip olan bir nitelikten en ufak bir biçimde bile mahrum kalmamasını güvence altına almak amacıyla bu türden eşitleyici işleyiş biçimlerinin uygulanmasında hatasız bir konumdadır. 55:2.12 (624.6) The universe is unfailing in the application of these equalizing techniques designed to insure that no ascender shall be deprived of aught which is essential to his ascension experience.
3. Altın Çağlar ^top 3. The Golden Ages ^top
55:3.1 (624.7) Işık ve yaşamın bu çağı boyunca dünya, Gezegensel Egemen’in ebeveynsel yönetimi altında artan bir biçimde gelişme gösterir. Bu zaman zarfında dünyalar; tek dil, tek din — ve olağan âlemler üzerinde — tek bir ırkın devinimi altında ilerlemektedir. Ancak bu çağ kusursuz değildir. Bu dünyalar hala, hasta olanın bakımı için evler biçiminde oldukça mükemmel bir şekilde idare edilen hastanelere sahiptir. Bu çağ hala; yaşlılığın yıpranmalarının ve uzun yaşamın düzensizliklerinin beraberinde getirdiği, kazasal yaralanmalar ve kaçışı olmayan hastalıkların tedavisiyle ilgili sorunlarla yüzleşmektedir. Hastalık bütünüyle ortadan kaldırılamamıştır, buna ek olarak dünya hayvanları kusursuz bir biçimde denetim altına alınamamıştır; ancak bu türden dünyalar, Gezegensel Prens-öncesi çağ sürecindeki ilkel insanın öncül zamanlarına kıyasla Cennet gibidir. Siz içgüdüsel olarak bu türden bir âlemi — gelişimin bu aşamasında bulunan bir gezegene aniden taşınsaydınız — dünya üzerindeki cennet olarak tanımlardınız. 55:3.1 (624.7) During this age of light and life the world increasingly prospers under the fatherly rule of the Planetary Sovereign. By this time the worlds are progressing under the momentum of one language, one religion, and, on normal spheres, one race. But this age is not perfect. These worlds still have well-appointed hospitals, homes for the care of the sick. There still remain the problems of caring for accidental injuries and the inescapable infirmities attendant upon the decrepitude of old age and the disorders of senility. Disease has not been entirely vanquished, neither have the earth animals been subdued in perfection; but such worlds are like Paradise in comparison with the early times of primitive man during the pre-Planetary Prince age. You would instinctively describe such a realm—could you be suddenly transported to a planet in this stage of development—as heaven on earth.
55:3.2 (625.1) Maddi olayların işleyişinde insan hükümeti, göreceli ilerleme ve kusursuzluğun bu çağı boyunca faaliyetine devam etmektedir. Yakın bir zaman zarfında ziyaret ettiğim ışık ve yaşamın ilk aşamasında bulunan bir dünyanın kamusal etkinlikleri, onda birlik bir verginin işleyiş biçimi tarafından mali olarak desteklenmekteydi. Her yetişkin çalışan — buna ek olarak bir işte çalışan tümüyle yetkin vatandaşların hepsi — kendi gelirinin onda birini vermiş veya diğer bir değişle kamu hazinesine iletmişti; ve bu mali kaynak şu biçimde harcama kalemlerine ayrılmıştı: 55:3.2 (625.1) Human government in the conduct of material affairs continues to function throughout this age of relative progress and perfection. The public activities of a world in the first stage of light and life which I recently visited were financed by the tithing technique. Every adult worker—and all able-bodied citizens worked at something—paid ten per cent of his income or increase to the public treasury, and it was disbursed as follows:
55:3.3 (625.2) 1. Bu kaynağın yüzde otuzu; bilim, eğitim ve felsefe biçiminde, doğruluğun desteklenmesine ayrılmıştı. 55:3.3 (625.2) 1. Three per cent was expended in the promotion of truth—science, education, and philosophy.
55:3.4 (625.3) 2. Bu kaynağın yüzde otuzu; eğlence, toplumsal boş zaman etkinliği ve sanat biçiminde, güzelliği adanmıştı. 55:3.4 (625.3) 2. Three per cent was devoted to beauty—play, social leisure, and art.
55:3.5 (625.4) 3. Bu kaynağın yüzde otuzu; toplumsal hizmet, toplumsal paylaşım ve din biçiminde, iyiliğe verilmişti. 55:3.5 (625.4) 3. Three per cent was dedicated to goodness—social service, altruism, and religion.
55:3.6 (625.5) 4. Bu kaynağın yüzde onu; kaza, hastalık, yaşlılık veya önüne geçilemeyen felaketlerden kaynaklanan iş gücünün yetkinsizlik tehlikesi karşısında yedek sigorta kaynaklarına atanmıştı. 55:3.6 (625.5) 4. One per cent was assigned to the insurance reserves against the risk of incapacity for labor resultant from accident, disease, old age, or unpreventable disasters.
55:3.7 (625.6) Bu gezegenin doğal kaynakları, toplumun ortak malı biçiminde toplumsal iyelikler olarak idare edilmekteydi. 55:3.7 (625.6) The natural resources of this planet were administered as social possessions, community property.
55:3.8 (625.7) Bu dünya üzerinde bir vatandaş üzerine verilmiş en büyük onur; morontia mabedinde her zaman tek bir tanınma düzeyi olan, “yüce hizmetin” düzeyiydi. Bu tanınma, aşkın maddi keşifler ve gezegensel toplumsal hizmetin herhangi bir fazı içinde uzun bir süreden bu yana kendilerinin ayrıcalıklı niteliklerini ortaya koymuş bu unsurlara bahşedilmişti. 55:3.8 (625.7) On this world the highest honor conferred upon a citizen was the order of “supreme service,” being the only degree of recognition ever to be granted in the morontia temple. This recognition was bestowed upon those who had long distinguished themselves in some phase of supermaterial discovery or planetary social service.
55:3.9 (625.8) Toplumsal ve idari makamların büyük bir çoğunluğu, erkek ve kadınlar tarafından ortak bir biçimde sahip idare edilmekteydi. Eğitimlerin büyük bir çoğunluğu aynı zamanda ortak bir biçimde gerçekleştirilmekteydi; benzer bir biçimde yargısal kararlar, benzer birliktelik içindeki erkek ve kadınlar tarafından verilmekteydi. 55:3.9 (625.8) The majority of social and administrative posts were held jointly by men and women. Most of the teaching was also done jointly; likewise all judicial trusts were discharged by similar associated couples.
55:3.10 (625.9) Bu muhteşem dünyalar üzerinde çocuk yetiştirme dönemi, çok uzun bir süreçler sonrasında tekrar ortaya çıkmamaktadır. Bir ailenin çocukları arasında çok fazla yaş farkının olması çok iyi değildir. Yaş farkı birbirine yakın olduğunda çocuklar, ortak eğitimlerine çok daha fazla katkıda bulunmaya yetkin bir konumda bulunmaktadır. Ve bu dünyalar üzerinde onlar; doğruluk, güzellik ve iyilik üzerindeki uzmanlaşmalarında çeşitli kazanımlarının gelişmiş kolları ve yan dallarını elde etmede azimli olan rekabetsel sistemler tarafından muhteşem bir biçimde yetiştirilmektedir. Bu türden yüceltilmiş âlemlerin; gerçek ile yanlış, iyi ile kötü, günah ve doğruluk arasında tercihte bulunmanın sağlayıcısı gerçek ve olası kötülüğün birçoğunu sunmakta olduğundan hiçbir zaman korkuya kapılmayın. 55:3.10 (625.9) On these superb worlds the childbearing period is not greatly prolonged. It is not best for too many years to intervene between the ages of a family of children. When close together in age, children are able to contribute much more to their mutual training. And on these worlds they are magnificently trained by the competitive systems of keen striving in the advanced domains and divisions of diverse achievement in the mastery of truth, beauty, and goodness. Never fear but that even such glorified spheres present plenty of evil, real and potential, which is stimulative of the choosing between truth and error, good and evil, sin and righteousness.
55:3.11 (625.10) Yine de bu türden gelişmiş evrimsel gezegenler üzerinde fani mevcudiyetine saldırıda bulunan kesin ve kaçınılmaz olan bir cezası bulunmaktadır. Bu türden istikrara kavuşturulmuş bir dünya ışık ve yaşamın üçüncü düzeyinin ötesine geçtiğinde tüm yükseliş unsurları azınlık birimine erişmeden önce, evrimin daha önceki aşamaları boyunca ilerleyen bir gezegen üzerinde geçici bir göreve atanmanın nihai sonuna sahiptir. 55:3.11 (625.10) Nevertheless, there is a certain, inevitable penalty attaching to mortal existence on such advanced evolutionary planets. When a settled world progresses beyond the third stage of light and life, all ascenders are destined, before attaining the minor sector, to receive some sort of transient assignment on a planet passing through the earlier stages of evolution.
55:3.12 (626.1) Bu türden birbirini takip eden çağların her biri, gezegensel kazanımın fazlarının tümü içinde gelişen kazanımları yansıtmaktadır. Işığın öncül çağında doğruluğun açığa çıkarılışı, âlemlerin tümünün çalışmaları ile bütünleşmek biçiminde genişletilmiş iken; ikinci çağın İlahiyat çalışması, Yedi katmanlı Tanrı’nın ilk düzeyi olan Yaratan Evlatlar’ın doğası, görevi, hizmeti, birliktelikleri, kökeni ve nihai sonuna ait değişen kavramsallaşmalarda uzmanlaşmaya çabalamaktır. 55:3.12 (626.1) Each of these successive ages represents advancing achievements in all phases of planetary attainment. In the initial age of light the revelation of truth was enlarged to embrace the workings of the universe of universes, while the Deity study of the second age is the attempt to master the protean concept of the nature, mission, ministry, associations, origin, and destiny of the Creator Sons, the first level of God the Sevenfold.
55:3.13 (626.2) Urantia’nın büyüklüğünde bir gezegen, oldukça iyi bir biçimde istikrara kavuşturulduğunda, yaklaşık yüz alt idari merkeze sahip olacaktır. Bu alt bağımlı merkezler, yetkin idarecilerin şu topluluklarının her birinin başkanlığında yönetilecektir: 55:3.13 (626.2) A planet the size of Urantia, when fairly well settled, would have about one hundred subadministrative centers. These subordinate centers would be presided over by one of the following groups of qualified administrators:
55:3.14 (626.3) 1. Yönetimde bulunan Âdem ve Havva için yardımcılar olarak görev yapmak amacıyla sistem yönetim merkezlerinden getirilen Genç Maddi Erkek ve Kız Evlatlar. 55:3.14 (626.3) 1. Young Material Sons and Daughters brought from the system headquarters to act as assistants to the ruling Adam and Eve.
55:3.15 (626.4) 2. Bu ve buna benzer sorumluluklar ile doğumla ortaya çıkmış, Gezegensel Prens’in yarı-ölümü yönetim sorumlularının nesli. 55:3.15 (626.4) 2. The progeny of the semimortal staff of the Planetary Prince who were procreated on certain worlds for this and other similar responsibilities.
55:3.16 (626.5) 3. Âdem ve Havva’nın doğrudan gezegensel nesli. 55:3.16 (626.5) 3. The direct planetary progeny of Adam and Eve.
55:3.17 (626.6) 4. Maddileştirilen ve insanlaştırılan yarı-ölümlü yaratılmışlar. 55:3.17 (626.6) 4. Materialized and humanized midway creatures.
55:3.18 (626.7) 5. Talepleri üzerine, gezegenler içinde önemli belirli idari mevkiler üzerinde çalışmalarına devam etmeleri amacıyla, evren başkanlığının Kişileşmiş Düzenleyicisi’nin kararıyla geçici olarak aktarımdan muaf tutulmuş Düzenleyici-ile-bütünleşme düzeyine ait faniler. 55:3.18 (626.7) 5. Mortals of Adjuster-fusion status who, upon their own petition, are temporarily exempted from translation by the order of the Personalized Adjuster of universe chieftainship in order that they may continue on the planet in certain important administrative posts.
55:3.19 (626.8) 6. Morontia mabedinin yüce hizmetinin aynı zamanda yetkisini alan idarenin gezegensel okullarına ait özel bir biçimde yetiştirilmiş faniler. 55:3.19 (626.8) 6. Specially trained mortals of the planetary schools of administration who have also received the order of supreme service of the morontia temple.
55:3.20 (626.9) 7. İlgili gezegensel birim için gerekli olan belirlenmiş bir görevi yerine getirmek amacıyla özel yetkinlikleri uyarınca zaman zaman seçilen, yerinde bir biçimde yetkin üç vatandaşın belirli seçilmiş heyeti. 55:3.20 (626.9) 7. Certain elective commissions of three properly qualified citizens who are sometimes chosen by the citizenry by direction of the Planetary Sovereign in accordance with their special ability to accomplish some definite task which is needful in that particular planetary sector.
55:3.21 (626.10) Işık ve yaşamın yüksek gezegensel nihai sonuna olan erişim hususunda Urantia üzerinde karşılaşılan büyük engel; hastalığın, yozlaşmanın, savışın, çok renkli ırklılığın ve çok dilliliğin sorunlarıyla bütünleşmektedir. 55:3.21 (626.10) The great handicap confronting Urantia in the matter of attaining the high planetary destiny of light and life is embraced in the problems of disease, degeneracy, war, multicolored races, and multilingualism.
55:3.22 (626.11) Hiçbir evrimsel dünya; tek bir dil, tek bir din ve tek bir felsefeye erişmeden ışık içinde istikrara kavuşma aşamasının ötesine geçmeyi ümit dahi edemez. Tek bir ırk olmak bu türden kazanımı oldukça büyük bir biçimde yerine getirmektedir; ancak Urantia’nın birçok insan farklı insan topluluğunun varlığı, daha yüksek düzeylere eşirime engel olmamaktadır. 55:3.22 (626.11) No evolutionary world can hope to progress beyond the first stage of settledness in light until it has achieved one language, one religion, and one philosophy. Being of one race greatly facilitates such achievement, but the many peoples of Urantia do not preclude the attainment of higher stages.
4. İdari Yeniden Düzenlememler ^top 4. Administrative Readjustments ^top
55:4.1 (626.12) İstikrara kavuşturulmuş mevcudiyetin ilerleyen aşamalarında yerleşik dünyalar; kardeşlerine beden içinde hizmet etmek için geri dönmüş olan Cennet erişiminin yükseliş unsurları biçiminde Kesinliğin gönüllü Birlikleri’nin bilge ve duygudaş idaresi alında muhteşem bir gelişme gösterirler. Bu kesinlik unsurları, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ile birlikte etkin bir biçimde eş güdüm halindedir; ancak onlar, dünya olaylarına olan gerçek anlamdaki katılımlarına morontia mabedi dünya üzerinde ortaya çıkmadan önce başlamamaktadırlar. 55:4.1 (626.12) In the successive stages of settled existence the inhabited worlds make marvelous progress under the wise and sympathetic administration of the volunteer Corps of the Finality, ascenders of Paradise attainment who have come back to minister to their brethren in the flesh. These finaliters are active in co-operation with the Trinity Teacher Sons, but they do not begin their real participation in world affairs until the morontia temple appears on earth.
55:4.2 (626.13) Kesinlik Birlikleri’nin gezegensel hizmetine ait resmi başlangıç üzerine göksel ev sahiplerinin büyük bir çoğunluğu geri çekilmektedir. Ancak nihai sonun yüksek meleksel koruyucuları, ışık içinde ilerleyen fanilere olan kişisel hizmetlerine devam etmektedir; gerçekten bu türden melekler istikrara kavuşturulmuş çağlar boyunca sürekli artan sayılarda gelmektedirler, çünkü insan varlıkların sayıları giderek yükselen varlıkları gezegensel yaşam dönemi boyunca eş güdüm fani erişiminin üçüncü kâinatsal düzeyine ulaşırlar. 55:4.2 (626.13) Upon the formal inauguration of the planetary ministry of the Corps of the Finality, the majority of the celestial hosts withdraw. But the seraphic guardians of destiny continue their personal ministry to the progressing mortals in light; indeed such angels come in ever-increasing numbers throughout the settled ages since larger and larger groups of human beings reach the third cosmic circle of co-ordinate mortal attainment during the planetary life span.
55:4.3 (627.1) Bu durum yalnızca; yerleşik dünyalar istikrara kavuşturulmuş mevcudiyetin birinci düzeyinden yedinci aşamasına geçerken, onların üzerinde artan bir biçimde ortaya çıkan muazzam erişimin ilerleyen çağlarının kendisini gerçekleştirme sürecine katılan, birbirini takip eden idari yeniden düzenlemelerin ilkidir. 55:4.3 (627.1) This is merely the first of the successive administrative adjustments which attend the unfolding of the successive ages of increasingly brilliant attainment on the inhabited worlds as they pass from the first to the seventh stage of settled existence.
55:4.4 (627.2) 1. Işık ve yaşamın ilk düzeyi. Bu istikrara kavuşturulmuş başlangıçsal düzey içinde bir dünya, üç yönetici tarafından idare edilmektedir: 55:4.4 (627.2) 1. The first stage of light and life. A world in this initial settled stage is being administered by three rulers:
55:4.5 (627.3) a. İlgili gezegen üzerinde faaliyet göstermesi için bir danışman Kutsal Üçleme Eğitmen Evladı’na ait dönem birliklerinin her koşulda baş yöneticisi olan bu unsurun kişisel olarak tavsiyesine başvuracağı Gezegensel Egemen. 55:4.5 (627.3) a. The Planetary Sovereign, presently to be advised by a counseling Trinity Teacher Son, in all probability the chief of the terminal corps of such Sons to function on the planet.
55:4.6 (627.4) b. Kesinlik unsurlarının gezegensel birliklerine ait baş yönetici. 55:4.6 (627.4) b. The chief of the planetary corps of finaliters.
55:4.7 (627.5) c. Prens-Egemen ve kesinlik unsurlarının baş yöneticisine ait çifte önderliğin birleştiricileri olarak ortak bir biçimde faaliyet gösteren Âdem ve Havva. 55:4.7 (627.5) c. Adam and Eve, who function jointly as the unifiers of the dual leadership of the Prince-Sovereign and the chief of finaliters.
55:4.8 (627.6) Yüksek meleksel koruyucular ve kesinlik unsurları için çevirmenler olarak faaliyet gösteren yarı-ölümü yaratılmışlar, yüceltilmiş ve özgürleştirilmiştir. Dönemsel görevleri üzerinde Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’na ait son faaliyetlerden biri; istikrara kavuşturulmuş âlemin yeni idaresi içinde sorumlu mevkilere ilgili âlemin yarı-ölümlüleri atayarak, onları özgürleştirme ve onları ileri gezegensel düzeye (konumlarını eski haline getirerek) terfi ettirmektir. Bu türden değişiklikler; bu ana kadar görünmez olan öncül Âdemsel düzene ait bu kuzenlerini fanilerin görmelerini sağlayarak, insan görüşünün kapsamı içinde hâlihazırda gerçekleştirilmiştir. Bu değişiklik, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in genişleyen gezegensel faaliyetleri ile bağlantılı bir biçimde fen biliminin nihai keşifleri tarafından mümkün kılınmıştır. 55:4.8 (627.6) Acting as interpreters for the seraphic guardians and the finaliters are the exalted and liberated midway creatures. One of the last acts of the Trinity Teacher Sons on their terminal mission is to liberate the midwayers of the realm and to promote (or restore) them to advanced planetary status, assigning them to responsible places in the new administration of the settled sphere. Such changes have already been made in the range of human vision as enable mortals to recognize these heretofore invisible cousins of the early Adamic regime. This is made possible by the final discoveries of physical science in liaison with the enlarged planetary functions of the Master Physical Controllers.
55:4.9 (627.7) Sistem Egemeni; yarı-ölümlü varlıkların Yaşam Taşıyıcıları’nın ve fiziksel düzenleyicilerin yardımıyla morontia yaşımı içinde bireysel bir biçimde toplumsallaşabilmelerine ek olarak Düşünce Düzenleyicileri’ni almalarından sonra Cennet yükselişlerine başlayabilmeleri amacıyla, istikrara kavuşturulmuş ilk aşamadan sonra onları herhangi bir zaman aralığında serbest bırakma yetkisine sahiptir. 55:4.9 (627.7) The System Sovereign has authority to release midway creatures any time after the first settled stage so that they may humanize in the morontia by the aid of the Life Carriers and the physical controllers and, after receiving Thought Adjusters, start out on their Paradise ascension.
55:4.10 (627.8) Üçüncü ve onları takip eden aşamalar içinde yarı-ölümü yaratılmışların bazıları, başlıca kesinlik unsurları için iletişim kişilikleri olarak hala faaliyet göstermektedir; ancak ışık ve yaşamın her düzeyine girildiğinde irtibat hizmetkârlarının yeni düzeyleri yarı-ölümlü unsurların yerini büyük ölçüde almaktadır; onların çok az bir kısmı, ışığın dördüncü düzeyinin ötesinde sonsuza kadar kalmaya devam eder. Yedinci düzey, belirli evren yaratılmışların konumlarında hizmet etmek için Cennet’ten gelen ilk absonit hizmetkârlarının varışına şahit olacaktır. 55:4.10 (627.8) In the third and subsequent stages, some of the midwayers are still functioning, chiefly as contact personalities for the finaliters, but as each stage of light and life is entered, new orders of liaison ministers largely replace the midwayers; very few of them ever remain beyond the fourth stage of light. The seventh stage will witness the coming of the first absonite ministers from Paradise to serve in the places of certain universe creatures.
55:4.11 (627.9) 2. Işık ve yaşamın ikinci düzeyi. Bu çağın ilgili dünyalar üzerinde başlayışını, fani ırklarını saflaştırma ve onları istikrara kavuşturma amacıyla gösterilen çabaları ilerletmek hususunda gezegensel yöneticilerin gönüllü danışmanı haline gelen bir Yaşam Taşıyıcısı’nın varışı tarafından simgelenir. Böylelikle Yaşam Taşıyıcıları, — fiziksel, toplumsal ve mali olarak — insan ırkının ileri evrimine etkin bir biçimde katılmaktadır. Ve bunun sonrasında onlar; bir ussal, felsefi, kâinatsal ve ruhsal doğanın düşük düzeydeki potansiyeline ait geri kalmış ve varlığını sürdürmeye devam eden kalıntıların kesin bir biçimde yok edilmesi vasıtasıyla fani ırkının ileri düzeyde saflaştırılmasını içine alacak bir biçimde yüksek denetimlerini genişletir. Bir yerleşik dünya üzerinde yaşamı tasarlayan ve onun aktarılımını gerçekleştiren bu unsurlar, evrimsel ırka ait tüm zarar verici etkileri temizlemek için bütüncül ve sorgulanamaz yönetim yetkisine sahip Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’a tavsiyede bulunmaya bütünüyle yetkinlerdir. 55:4.11 (627.9) 2. The second stage of light and life. This epoch is signalized on the worlds by the arrival of a Life Carrier who becomes the volunteer adviser of the planetary rulers regarding the further efforts to purify and stabilize the mortal race. Thus do the Life Carriers actively participate in the further evolution of the human race—physically, socially, and economically. And then they extend their supervision to the further purification of the mortal stock by the drastic elimination of the retarded and persisting remnants of inferior potential of an intellectual, philosophic, cosmic, and spiritual nature. Those who design and plant life on an inhabited world are fully competent to advise the Material Sons and Daughters, who have full and unquestioned authority to purge the evolving race of all detrimental influences.
55:4.12 (627.10) İkinci aşamadan istikrara kavuşturulmuş bir gezegenin süreci boyunca Eğitmen Evlatlar, kesinlik unsurlarına danışmanlar olarak hizmet vermektedir. Bu türden görevler boyunca onlar, görev dâhilinde değil ancak gönüllüler olarak hizmet vermektedir; ve onlar, Sistem Egemeni’nin talebi üzerine Gezegensel Âdem ve Havva’ya danışmanlar konumunda ihtiyaç duyulacakları durumlar dışında, yalnızca kesinlik birlikleri ile görev yapmaktadır. 55:4.12 (627.10) From the second stage on throughout the career of a settled planet the Teacher Sons serve as counselors to the finaliters. During such missions they serve as volunteers and not by assignment; and they serve exclusively with the finaliter corps except that, upon the consent of the System Sovereign, they may be had as advisers to the Planetary Adam and Eve.
55:4.13 (628.1) 3. Işık ve yaşamın üçüncü düzeyi. Bu çağ boyunca yerleşik dünyalar, Yedi Katmanlı Tanrı’nın ikinci fazı olan Zamanın Ataları’nın yeni bir takdirine ulaşmaktadır; ve bu aşkın-evren yöneticilerinin temsilcileri, gezegensel idare ile yeni bir ilişkiye geçiş yaparlar. 55:4.13 (628.1) 3. The third stage of light and life. During this epoch the inhabited worlds arrive at a new appreciation of the Ancients of Days, the second phase of God the Sevenfold, and the representatives of these superuniverse rulers enter into new relationships with the planetary administration.
55:4.14 (628.2) İstikrara kavuşturulmuş mevcudiyetin her ilerleyen çağında kesinlik unsurları, sürekli bir biçimde artan yetkinlikleri içinde faaliyet göstermektedir. Orada; kesinlik unsurları, Akşam Yıldızları (aşkın melekler) ve Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları arasında yakın bir çalışma iletişimi bulunmaktadır. 55:4.14 (628.2) In each succeeding age of settled existence the finaliters function in ever-increasing capacities. There exists a close working connection between the finaliters, the Evening Stars (the superangels), and the Trinity Teacher Sons.
55:4.15 (628.3) Bu çağ veya onu takip eden dönem boyunca, hizmet halindeki ruhaniyet dörtlüsü tarafından desteklenen bir Eğitmen Evlat; bu aşamada dünya olaylarının ortak idarecisi olarak Gezegensel Egemen ile birliktelik içine giren seçilmiş fani baş yöneticiye bağlı hale gelir. Bu fani baş yöneticiler, gezegensel zamana göre yirmi beş yıl hizmet etmektedir; ve bu yeni gelişme, Gezegensel Âdem ve Havva’nın uzun süren dünya görevlerinden ilerleyen çağlar boyunca ayrılmalarını teminat altına almayı kolaylaştırır. 55:4.15 (628.3) During this or the following age a Teacher Son, assisted by the ministering-spirit quartette, becomes attached to the elective mortal chief executive, who now becomes associated with the Planetary Sovereign as joint administrator of world affairs. These mortal chief executives serve for twenty-five years of planetary time, and it is this new development that makes it easy for the Planetary Adam and Eve to secure release from their world of long-time assignment during the following ages.
55:4.16 (628.4) Hizmetkâr ruhaniyet dörtlüsü; âlemin yüksek meleksel baş yöneticisi, aşkın evren ikincil hizmetkâr danışmanı, aktarımların baş meleği, ve sistem yönetim merkezi üzerinde konumlanan Görevlendirilmiş Koruyucular’ın kişisel temsilcisi biçiminde faaliyet gösteren dördüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinden oluşmaktadır. Ancak bu danışmanlar, talep olmadıkça tavsiyelerini hiçbir zaman sunmamaktadırlar. 55:4.16 (628.4) The ministering-spirit quartettes consist of: the seraphic chief of the sphere, the superuniverse secoraphic counselor, the archangel of translations, and the omniaphim who functions as the personal representative of the Assigned Sentinel stationed on the system headquarters. But these advisers never proffer counsel unless it is asked for.
55:4.17 (628.5) 4. Işık ve yaşamın dördüncü düzeyi. Dünyalar üzerinde Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları yeni görevler içinde ortaya çıkarlar. Düzenlerine oldukça uzun bir zaman süreci boyunca bağlanmış olan kutsal üçleme haline getirilmiş yaratılmış evlatlar tarafından desteklenen bu unsurlar bu aşamada dünyalara, Gezegensel Egemen ve onların birliktelikleri için danışmanlar ve karar yardımcıları olarak gönüllü bir biçimde gelmektedir. Kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Cennet Havona evlatları ve kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yükseliş evlatları olarak bu türden çiftler, gezegensel yöneticiler için oldukça yararlı bir biçimde farklı evren bakış açılarını ve çeşitli kişisel deneyimleri yansıtmaktadır. 55:4.17 (628.5) 4. The fourth stage of light and life. On these worlds the Trinity Teacher Sons appear in new roles. Assisted by the creature-trinitized sons so long associated with their order, they now come to the worlds as volunteer counselors and advisers to the Planetary Sovereign and his associates. Such couples—Paradise-Havona-trinitized sons and ascender-trinitized sons—represent differing universe viewpoints and diverse personal experiences which are highly serviceable to the planetary rulers.
55:4.18 (628.6) Bu çağdan sonra herhangi bir zaman aralığı içinde Gezegensel Âdem ve Havva Egemen Yaratan Evlat’tan, kendilerinin Cennet yükselişlerine başlamaları için gezegensel görevlerden serbest bırakılmalarının talebinde bulunabilir; veya onlar, aşkın evrenin yönetim merkezinden bu dünyalara ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri ile birlikte çiftler halinde iş birliğinde bulunmak için bu aşamada görevlendirilmiş olan Berrak Akşam Yıldızları tarafından sunulan, kesinlik unsurlarının felsefi eğitimlerini kavramayı derinden arzulayan ilerlemiş fanilerden oluşan artış halindeki ruhsal toplumun yeni ortaya çıkan düzeyine ait yöneticiler olarak, gezegen üzerinde kalmaya devam ederler. 55:4.18 (628.6) At any time after this age the Planetary Adam and Eve can petition the Sovereign Creator Son for release from planetary duties in order to begin their Paradise ascent; or they can remain on the planet as directors of the newly appearing order of increasingly spiritual society composed of advanced mortals striving to comprehend the philosophic teachings of the finaliters portrayed by the Brilliant Evening Stars, who are now assigned to these worlds to collaborate in pairs with the seconaphim from the headquarters of the superuniverse.
55:4.19 (628.7) Kesinlik unsurları başlıca olarak; toplumsal, kültürel, felsefi, kâinatsal, ve ruhsal nitelikteki toplumun yeni ve aşkın maddi etkinliklerinin başlamasına katılmaktadır. Kavrayabildiğimiz kadarıyla onlar bu hizmetlerine; dışsal uzay içinde muhtemel bir biçimde hizmet etmek amacıyla hareket ettiklerinde, evrimsel istikrarın yedinci çağına kadar devem edecektir; bunun üzerine biz sahip oldukları mevkilerin Cennet’ten gelen absonit varlıklar tarafından teslim alınabileceğini tahmin etmekteyiz. 55:4.19 (628.7) The finaliters are chiefly engaged in initiating the new and supermaterial activities of society—social, cultural, philosophic, cosmic, and spiritual. As far as we can discern, they will continue this ministry far into the seventh epoch of evolutionary stability, when, possibly, they may go forth to minister in outer space; whereupon we conjecture their places may be taken by absonite beings from Paradise.
55:4.20 (628.8) 5. Işık ve yaşamın beşinci düzeyi. İstikrara kavuşturulmuş mevcudiyetin bu düzeyine ait yeniden düzenleme neredeyse bütünüyle, fiziksel nüfuz alanları ve Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in ana ihtiyacı dâhilinde gerçekleşmektedir. 55:4.20 (628.8) 5. The fifth stage of light and life. The readjustments of this stage of settled existence pertain almost entirely to the physical domains and are of primary concern to the Master Physical Controllers.
55:4.21 (628.9) 6. Işık ve yaşamın altıncı düzeyi âlemin akıl döngülerine ait yeni gelişmelere şahit olmaktadır. Kâinatsal bilgelik, aklın evren hizmeti içinde bütünlüksel bir niteliğe kavuşur görüntüsüne sahiptir. 55:4.21 (628.9) 6. The sixth stage of light and life witnesses the development of new functions of the mind circuits of the realm. Cosmic wisdom seems to become constitutive in the universe ministry of mind.
55:4.22 (628.10) 7. Işık ve yaşamın yedinci düzeyi. Yedinci çağın başında Gezegensel Egemen’in Kutsal Üçleme Eğitmen danışmanı, Zamanın Ataları tarafından gönderilen gönüllü bir danışman tarafından eşlik edilmektedir; ve daha sonraki süreç içerisinde onlara, aşkın-evren Yüce İdaresi’nden gelen bir üçüncü danışman katılacaktır. 55:4.22 (628.10) 7. The seventh stage of light and life. Early in the seventh epoch the Trinity Teacher counselor of the Planetary Sovereign is joined by a volunteer adviser sent by the Ancients of Days, and later on they will be augmented by a third counselor coming from the superuniverse Supreme Executive.
55:4.23 (629.1) Bu çağ boyunca, eğer daha önce gerçekleşmez ise, Âdem ve Havva sürekli olarak gezegensel sorumluluklarını bırakmış bir halde bulunmaktadır. Eğer kesinlik birliklerinin içinde bir Maddi Evlat bulunuyorsa kendisi, fani baş yönetici ile birliktelik haline gelebilir; ve zaman zaman bu yetkinlik içerisinde faaliyet göstermede gönüllü olan unsur bir Melçizedek'dir. Eğer bir yarı-ölümlü varlık kesinlik unsurları arasından çıkmışsa, gezegen üzerinde kalmaya devam eden bu düzeyin tüm unsurları doğrudan bir biçimde serbest bırakılmaktadır. 55:4.23 (629.1) During this epoch, if not before, Adam and Eve are always relieved of planetary duties. If there is a Material Son in the finaliter corps, he may become associated with the mortal chief executive, and sometimes it is a Melchizedek who volunteers to function in this capacity. If a midwayer is among the finaliters, all of that order remaining on the planet are immediately released.
55:4.24 (629.2) Çağlar boyu süren görevlerinden serbest bırakılmalarını elde etmeleri üzerinde bir Gezegensel Âdem ve Havva, süreçlerini şu biçimlerde tercih edebilir: 55:4.24 (629.2) Upon obtaining release from their agelong assignment, a Planetary Adam and Eve may select careers as follows:
55:4.25 (629.3) 1. Onlar; gezegensel serbest bırakılmalarını teminat altına alabilir, morontia deneyimlerinin sonunda Düşünce Düzenleyicileri’ni alarak evren yönetim merkezinden başlayarak doğrudan bir biçimde Cennet süreçlerine başlayabilir. 55:4.25 (629.3) 1. They can secure planetary release and from the universe headquarters start out immediately on the Paradise career, receiving Thought Adjusters at the conclusion of the morontia experience.
55:4.26 (629.4) 2. Oldukça sık gerçekleşen bir biçimde Bir Gezegensel Âdem ve Havva; gezegensel hizmetin bir dönemi için gönüllü olan kendilerine ait aktarılmış saf kökenli evlatların biri tarafından Düzenleyiciler’in alınmasıyla eş zamanlı bir biçimde gerçekleşen şekilde, ışık içinde istikrara kavuşturulmuş bir dünya üzerinde hizmet halindeyken Düzenleyicileri alacaklardır. Bunu takiben onların tümü, evren yönetim merkezlerine gidebilir ve orada Cennet süreçlerine başlayabilir. 55:4.26 (629.4) 2. Very often a Planetary Adam and Eve will receive Adjusters while yet serving on a world settled in light concomitant with the receiving of Adjusters by some of their imported pure-line children who have volunteered for a term of planetary service. Subsequently they may all go to universe headquarters and there begin the Paradise career.
55:4.27 (629.5) 3. Bir Gezegensel Âdem ve Havva; sistem merkezinden gelen Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın yaptıkları gibi, üzerinde Düzenleyicileri’ni almak için kısa süreli bir ikamet amacıyla doğrudan bir biçimde midsonit dünyasına hareket etmeyi tercih edebilirler. 55:4.27 (629.5) 3. A Planetary Adam and Eve may elect—as do Material Sons and Daughters from the system capital—to go direct to the midsonite world for a brief sojourn, there to receive their Adjusters.
55:4.28 (629.6) 4. Onlar; sistem yönetim merkezlerine dönmeye, orada yüce mahkemede bir süreliğine yargı mevkisinde bulunmaya, bu hizmetin sonrasında Düzenleyicileri almaya ve Cennet yükselişlerine başlamaya karar verebilirler. 55:4.28 (629.6) 4. They may decide to return to the system headquarters, there for a time to occupy seats on the supreme court, after which service they will receive Adjusters and begin the Paradise ascent.
55:4.29 (629.7) 5. Onlar; idari sorumluluklarını bırakıp bir dönemliğine eğitmeler olarak özgün dünyalarına geri dönmeyi, böylece evren yönetim merkezine olan geri dönüş yolculukları zamanında Düzenleyici’nin ikamet ettiği unsurlar haline gelmeyi tercih edebilirler. 55:4.29 (629.7) 5. They may choose to go from their administrative duties back to their native world to serve as teachers for a season and to become Adjuster indwelt at the time of transfer to the universe headquarters.
55:4.30 (629.8) Bu çağların tümü boyunca aktarılan yardımcı Maddi Erkek ve Kız Evlatlar, ilerleyen toplumsal ve mali düzenler üzerinde devasa bir etki bırakırlar. Onlar; en azından bireysel olarak toplumsallaşmayı tercih edene, Düzenleyicileri alana ve böylelikle Cennet süreçlerine başlayana kadar, potansiyel olarak ölümsüzdür. 55:4.30 (629.8) Throughout all of these epochs the imported assisting Material Sons and Daughters exert a tremendous influence on the progressing social and economic orders. They are potentially immortal, at least until such time as they elect to humanize, receive Adjusters, and start for Paradise.
55:4.31 (629.9) Evrimsel dünyalar üzerinde bir varlık, bir Düşünce Düzenleyicisi’ni almak için bireysel olarak toplumsallaşmak zorundadır. Yüksek melekler dışında, Kesinlik Unsurlarının Fani Birlikleri’ne ait bütün yükseliş üyeleri içlerinde Düzenleyici’nin ikamet ettiği ve onlarla bütünleşmiş unsurlardır; ve onlar, bu birliklere kabul edilme zamanında ruhaniyetin bir diğer türü vasıtasıyla Yaratıcı’nın ikamet ettiği varlıklardır. 55:4.31 (629.9) On the evolutionary worlds a being must humanize to receive a Thought Adjuster. All ascendant members of the Mortal Corps of Finaliters have been Adjuster indwelt and fused except seraphim, and they are Father indwelt by another type of spirit at the time of being mustered into this corps.
5. Maddi Gelişim’in Doruk Noktası ^top 5. The Acme of Material Development ^top
55:5.1 (629.10) Urantia gibi, günaha maruz kalan, kötülüğün hüküm sürdüğü, çıkarcı bir tecrit edilmiş dünya üzerinde yaşayan fani yaratılmışlar neredeyse hiçbir biçimde; günahsız bir âlem üzerinde evrimin bu gelişmiş çağlarını niteleyen fiziksel kusursuzluk, ussal erişim ve ruhsal gelişime dair kavrayışta bulunamaz. 55:5.1 (629.10) Mortal creatures living on a sin-stricken, evil-dominated, self-seeking, isolated world, such as Urantia, can hardly conceive of the physical perfection, the intellectual attainment, and the spiritual development which characterize these advanced epochs of evolution on a sinless sphere.
55:5.2 (629.11) Işık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulmuş bir dünyanın ilerleyen aşamaları, evrimsel maddi gelişimin doruk noktasını temsil etmektedir. Bu türden yetiştirilmiş dünyalar üzerinde, daha önceki ilkel çağların tembelliği ve çatışmaları yok olmuştur. Açlık ve sosyal eşitsizlik neredeyse tamamen gözden kaybolmuş, yozlaşma ortadan yok olmuş ve ihmal çok nadir bir biçimde gözlenmektedir. Akıl hastalığı neredeyse tamamen mevcudiyetini yitirmiş, ve zekâ geriliği ender görülen bir niteliğe kavuşmuştur. 55:5.2 (629.11) The advanced stages of a world settled in light and life represent the acme of evolutionary material development. On these cultured worlds, gone are the idleness and friction of the earlier primitive ages. Poverty and social inequality have all but vanished, degeneracy has disappeared, and delinquency is rarely observed. Insanity has practically ceased to exist, and feeble-mindedness is a rarity.
55:5.3 (629.12) Bu dünyaların mali, toplumsal ve idari düzeyi yüksek ve kusursuzlaştırılmış bir seviyeye ait bulunmaktadır. Bilim, sanat ve sanayi gelişmiş, ve toplum oldukça maddi, ussal ve kültürel kazanımın oldukça iyi işleyen bir çalışma devimini haline gelmiştir. Sanayi büyük ölçüde, bu türden muhteşem bir medeniyetin yüksek amaçlarına hizmet etmek için yönlendirilmiştir. Bu türden bir dünyanın mali yaşamı etiksel niteliğe kavuşmuştur. 55:5.3 (629.12) The economic, social, and administrative status of these worlds is of a high and perfected order. Science, art, and industry flourish, and society is a smoothly working mechanism of high material, intellectual, and cultural achievement. Industry has been largely diverted to serving the higher aims of such a superb civilization. The economic life of such a world has become ethical.
55:5.4 (630.1) Savaş artık yalnızca tarihin bir konusu olmuş, ve orada artık hiçbir asker ve polis kuvveti bulunmamaktadır. Hükümet kademeli bir biçimde ortadan kaybolmaktadır. Bireysel öz denetim yavaş ama kesin bir biçimde, insanın davranışlarına ait yasaları gereksiz kılmaya başlamıştır. Toplumsal hükümet ve yasal idarenin kapsamı, ilerleyen medeniyetin orta düzeyi içinde, vatandaşlığın ahlakı ve ruhsallığına ters oranda genişlemektedir. 55:5.4 (630.1) War has become a matter of history, and there are no more armies or police forces. Government is gradually disappearing. Self-control is slowly rendering laws of human enactment obsolete. The extent of civil government and statutory regulation, in an intermediate state of advancing civilization, is in inverse proportion to the morality and spirituality of the citizenship.
55:5.5 (630.2) Okullar çok geniş bir biçimde geliştirilmiş ve aklın eğitimine ek olarak ruhun genişlemesine adanmıştır. Sanat merkezleri seçkin ve müziksel faaliyetler mükemmel bir niteliğe kavuşmuştur. İbadetin mabetleri ve onların birliktelik içerisinde bulundukları felsefe ve deneyimsel din okulları, güzellik ve ihtişamın yaratımları haline gelmiştir. İbadetin toplanışına ait açık hava mekânları, sanatsal tasarımlarının yalınlığı bakımından eşit bir biçimde yüce konuma gelmiştir. 55:5.5 (630.2) Schools are vastly improved and are devoted to the training of mind and the expansion of soul. The art centers are exquisite and the musical organizations superb. The temples of worship with their associated schools of philosophy and experiential religion are creations of beauty and grandeur. The open-air arenas of worship assembly are equally sublime in the simplicity of their artistic appointment.
55:5.6 (630.3) Rekabetçi eğlence, mizaha ek olarak kişisel ve topluluk kazanımlarının diğer fazları için verilen emirler cömert ve uygun niteliktedir. Bu türden yüksek bir biçimde yetiştirilmiş dünya üzerinde rekabetsel etkinliklerin özel bir niteliği, kâinat bilimine ait fen çalışmaları ve felsefi düşünceleri içinde bireylerin ve toplulukların çabalarını içine almaktadır. Edebiyat ve hitabet zenginleşerek derinleşmekte, dil düşüncelerin dışavurumuna ek olarak kavramların simgeleri haline gelen bir şekilde oldukça gelişmiştir. Yaşam canlandırıcı bir biçimde kolay hale gelmiştir; insan, ilham verici bir ussal erişim ile mekaniksel gelişimin yüksek bir düzeyini en sonunda eş güdümsel hale getirmiş olup seçkin bir ruhsal kazanım bu iki niteliği gölgede bırakmıştır. Mutluluğun arayışı, neşe ve memnuniyetin bir deneyimi haline gelmiştir. 55:5.6 (630.3) The provisions for competitive play, humor, and other phases of personal and group achievement are ample and appropriate. A special feature of the competitive activities on such a highly cultured world concerns the efforts of individuals and groups to excel in the sciences and philosophies of cosmology. Literature and oratory flourish, and language is so improved as to be symbolic of concepts as well as to be expressive of ideas. Life is refreshingly simple; man has at last co-ordinated a high state of mechanical development with an inspiring intellectual attainment and has overshadowed both with an exquisite spiritual achievement. The pursuit of happiness is an experience of joy and satisfaction.
6. Bireysel Fani ^top 6. The Individual Mortal ^top
55:6.1 (630.4) Dünyalar ışık ve yaşamın istikrara kavuşturulmuş düzeyi içinde ilerlerken, toplum artan bir biçimde barışçıl hale gelmektedir. Her ne kadar daha bağımsız ve ailesine daha az sadık hale düşecek kadar özgürleşmese de birey, daha fazla toplumsal fedakâr ve kardeşsel hale gelmiştir. 55:6.1 (630.4) As worlds advance in the settled status of light and life, society becomes increasingly peaceful. The individual, while no less independent and devoted to his family, has become more altruistic and fraternal.
55:6.2 (630.5) Urantia üzerinde ve göstermiş olduğunuz dışavurumlara benzer bir biçimde siz, bu kusursuzlaştırılmış dünyalara ait aydınlanmış ırkların gelişmiş düzeyleri ve ilerleyici doğalarına dair çok az takdire sahip olabilirsiniz. Bu insanlar, evrimsel ırkların çiçeklenişleridir. Ancak bu türden varlıklar hala fani ölümlülerdir; onlar nefes almaya, yemek yemeye, uyumaya ve su içmeye devam ederler. Bu büyük evrim cennet değildir; ancak bu gelişim, Cennet yükselişinin kutsal dünyalarına ait yüce bir göstergedir. 55:6.2 (630.5) On Urantia, and as you are, you can have little appreciation of the advanced status and progressive nature of the enlightened races of these perfected worlds. These people are the flowering of the evolutionary races. But such beings are still mortal; they continue to breathe, eat, sleep, and drink. This great evolution is not heaven, but it is a sublime foreshadowing of the divine worlds of the Paradise ascent.
55:6.3 (630.6) Olağan bir dünya üzerinde fani ırkın biyolojik zindeliği, Âdem-sonrası çağlar boyunca uzun bir zaman sürecinden beri yüksek bir düzeye taşınmıştır; ve bu aşamada istikrara kavuşturulmuş dönemler boyunca çağdan çağa insanın fiziksel evrimi devam etmektedir. Görme ve duyma genişlemektedir. Mevcut an içerisinde bu dünyalar içinde nüfus sabit bir konuma gelmiştir. Doğum, gezegensel gereklilikler ve içkin kalıtımsal iyelikler uyarınca düzenlenmektedir: Bir gezegen üzerinde faniler bu çağ boyunca beş ile on topluluğa bölünmüştür, ve daha alt düzey toplulukların, üst düzeylerinin sadece yarısı kadar çocuk dünyaya getirmelerine izin verilmiştir. Bu türden muhteşem bir ırkın sürekli devam eden ışık ve yaşam altındaki gelişimi; toplumsal, felsefi, kâinatsal ve ruhsal bir doğanın üstün niteliklerini sergileyen bu ırk kollarının seçici doğumu ile ilgilidir. 55:6.3 (630.6) On a normal world the biologic fitness of the mortal race was long since brought up to a high level during the post-Adamic epochs; and now, from age to age throughout the settled eras the physical evolution of man continues. Both vision and hearing are extended. By now the population has become stationary in numbers. Reproduction is regulated in accordance with planetary requirements and innate hereditary endowments: The mortals on a planet during this age are divided into from five to ten groups, and the lower groups are permitted to produce only one half as many children as the higher. The continued improvement of such a magnificent race throughout the era of light and life is largely a matter of the selective reproduction of those racial strains which exhibit superior qualities of a social, philosophic, cosmic, and spiritual nature.
55:6.4 (630.7) Düzenleyiciler, öncül evrimsel dönemlerde gerçekleştiği gibi gelmeye devam ederler; çağlar geçtikçe bu faniler, ikamet eden Yaratıcı nüvesi ile artan bir biçimde bütünleşmeye yetkin hale gelmektedir. İlerlemenin gelişmemiş ve ruhaniyet öncesi aşamaları boyunca emir-yardımcı ruhaniyetleri hala faaliyet göstermektedir. Kutsal Ruhaniyet ve meleklerin hizmeti, istikrara kavuşturulan yaşamın ilerleyen çağları deneyimlendikçe daha da etkin bir hale gelmektedir. Işık ve yaşamın dördüncü düzeyi içinde ilerlemiş fanilerin; bu türden bir dünyanın felsefesi Yüce olan Tanrı’nın yeni açığa çıkarımlarını kavramaya çalışma üzerine yoğunlaştırılmışken, aşkın-evren yargı yetkisine ait Üstün Ruhaniyet’in ruhaniyet mevcudiyeti ile birlikte dikkate değer bilinç iletişiminde bulunmayı deneyimledikleri gözlenmektedir. Bu ilerlemiş düzeyin gezegenleri üzerinde insan sakinlerinin yarısından fazlası, yaşam içinde morontia düzeyine olan aktarımı deneyimlemektedir. Yine de, “eski şeyler varlığını yitirmektedir; ancak bakın, her şey nasıl yepyeni hale gelmektedir.” 55:6.4 (630.7) The Adjusters continue to come as in former evolutionary eras, and as the epochs pass, these mortals are increasingly able to commune with the indwelling Father fragment. During the embryonic and prespiritual stages of development the adjutant mind-spirits are still functioning. The Holy Spirit and the ministry of angels are even more effective as the successive epochs of settled life are experienced. In the fourth stage of light and life the advanced mortals seem to experience considerable conscious contact with the spirit presence of the Master Spirit of superuniverse jurisdiction, while the philosophy of such a world is focused upon the attempt to comprehend the new revelations of God the Supreme. More than one half of the human inhabitants on planets of this advanced status experience translation to the morontia state from among the living. Even so, “old things are passing away; behold, all things are becoming new.”
55:6.5 (631.1) Biz, fiziksel evrimin bütüncül gelişmesine ışık ve yaşam döneminin beşinci düzeyinin sonunda erişeceğini düşünmekteyiz. Biz; evrim halindeki insan aklı ile birliktelik içerisinde bulunan ruhsal gelişimin üst sınırlarının, morontia değerleri ve kâinatsal anlamlarının ortaklığına ait Düzenleyici-bütünleşme seviyesi tarafından belirlendiğini gözlemlemekteyiz. Ancak bilgelik ile ilgili şunu ifade edebiliriz: Her ne kadar bütünlüksel olarak bilgiye sahip olmasak da biz, ussal evrim ve bilgeliğin erişimi için hiçbir sınırın bulunmadığının çıkarımını yapmaktayız. Yedinci aşama dünyası üzerinde bilgelik maddi potansiyelleri aşıp, mota kavrayışına giriş yapıp, nihai olarak absonit ihtişamını bile deneyimleyebilir. 55:6.5 (631.1) We conceive that physical evolution will have attained its full development by the end of the fifth epoch of the light-and-life era. We observe that the upper limits of spiritual development associated with evolving human mind are determined by the Adjuster-fusion level of conjoint morontia values and cosmic meanings. But concerning wisdom: While we do not really know, we conjecture that there can never be a limit to intellectual evolution and the attainment of wisdom. On a seventh-stage world, wisdom can exhaust the material potentials, enter upon mota insight, and eventually even taste of absonite grandeur.
55:6.6 (631.2) Biz, bu oldukça yüksek bir biçimde evirilmiş ve uzun süren yedinci düzey dünyaları üzerinde insan varlıklarının aktarılmalarından önce yerel evren dilini bütünüyle öğrendiklerini gözlemlemekteyiz; ve ben, içinde abandonterlerin yaşlı fanilere aşkın-evren dillerini öğrettikleri oldukça eski bir kaç gezegeni ziyaret ettim. Ve bu dünyalar üzerinde ben, absonit kişiliklerinin morontia mabedi içinde kesinlik unsurlarının mevcudiyetini böylelikle açığa çıkardıkları işleyiş biçimini gözlemledim. 55:6.6 (631.2) We observe that on these highly evolved and long seventh-stage worlds human beings fully learn the local universe language before they are translated; and I have visited a few very old planets where abandonters were teaching the older mortals the tongue of the superuniverse. And on these worlds I have observed the technique whereby the absonite personalities reveal the presence of the finaliters in the morontia temple.
55:6.7 (631.3) Bu anlatım, evrimsel dünyalar üzerinde fani unsurun derin bir biçimde arzuladığı muhteşem amacın hikâyesidir; ve bu anlatılanların tümü, insan varlıklarının morontia süreçlerine girmelerinden önce bile gerçekleşmektedir; bu muhteşem gelişimin tümü, Cennet yükselişi ve kutsallık erişiminin sonu olmayan ve kavranılamaz sürecinin tam da ilk aşaması olarak, yerleşik dünyalar üzerinde maddi faniler tarafından erişilebilmektedir. 55:6.7 (631.3) This is the story of the magnificent goal of mortal striving on the evolutionary worlds; and it all takes place even before human beings enter upon their morontia careers; all of this splendid development is attainable by material mortals on the inhabited worlds, the very first stage of that endless and incomprehensible career of Paradise ascension and divinity attainment.
55:6.8 (631.4) Ancak ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmuş dünyanın yedinci çağında uzun bir süreç boyunca mevcut olan dünyalardan şu an gelmekte bulunan unsurların ne türden bir evrimsel faniler olduklarını muhtemel bir biçimde tahayyül edebilir misiniz? Yükseliş süreçlerine başlamak için yerel evren başkentine ait morontia dünyalarına atlayarak geçiş yapan varlıklar bu unsurlardır. 55:6.8 (631.4) But can you possibly imagine what sort of evolutionary mortals are now coming up from worlds long existing in the seventh epoch of settled light and life? It is such as these who go on to the morontia worlds of the local universe capital to begin their ascension careers.
55:6.9 (631.5) Eğer doğru düzenden çıkmış Urantia’nın fanileri; ışık ve yaşam altında uzun bir süre boyunca istikrara kavuşturulmuş bu daha ileri dünyalardan sadece birini görseydi, yaratımın evrimsel düzenine ait bilgeliği bir daha hiçbir zaman sorgulamazdı. Eğer ebedi yaratım ilerleyişinin geleceği mevcut bulunmasaydı bile, kusursuzlaştırılmış kazanımın bu türden istikrara kavuşturulmuş dünyaları üzerinde fani ırkların muhteşem evrimsel erişimleri insanın zaman ve mekân dünyaları üzerinde yaratımını tek başına fazlasıyla haklı gösterebilirdi. 55:6.9 (631.5) If the mortals of distraught Urantia could only view one of these more advanced worlds long settled in light and life, they would nevermore question the wisdom of the evolutionary scheme of creation. Were there no future of eternal creature progression, still the superb evolutionary attainments of the mortal races on such settled worlds of perfected achievement would amply justify man’s creation on the worlds of time and space.
55:6.10 (631.6) Biz sıklıkla; eğer asli evren ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmuş olsaydı, yükseliş halindeki seçkin fanilerin hala Kesinliğin Birlikleri’ne girmeye zorunlu olup olmayacaklarını sorgulamaktayız. Fakat biz bu sorunun cevabını bilmemekteyiz. 55:6.10 (631.6) We often ponder: If the grand universe should be settled in light and life, would the ascending exquisite mortals still be destined to the Corps of the Finality? But we do not know.
7. Birinci veya Gezegensel Aşama ^top 7. The First or Planetary Stage ^top
55:7.1 (631.7) Bu çağ, yeni gezegensel yönetim merkezindeki morontia mabedinin ortaya çıkmasından ışık ve yaşam altında bütüncül bir sistemin istikrara kavuşma zamanına kadar uzanmaktadır. Bu çağ Gezegensel Prens, ilgili âlemin Cennet bahşedilme Evladı’nın emri ve kişisel mevcudiyeti tarafından Gezegensel Egemen’in düzeyine yükseltildiği zaman, birbirini takip eden dünya görevlerinin sonuna doğru Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatlar tarafından başlatılır. Bununla eş zamanlı bir biçimde gerçekleşen bir biçimde orada, kesinlik unsurları gezegensel olaylara olan etkin katılımlarını başlatır. 55:7.1 (631.7) This epoch extends from the appearance of the morontia temple at the new planetary headquarters to the time of the settling of the entire system in light and life. This age is inaugurated by the Trinity Teacher Sons at the close of their successive world missions when the Planetary Prince is elevated to the status of Planetary Sovereign by the mandate and personal presence of the Paradise bestowal Son of that sphere. Concomitant therewith the finaliters inaugurate their active participation in planetary affairs.
55:7.2 (632.1) Dışa dönük ve gözle görünebilir ortaya çıkışları bakımından ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmuş bir dünyanın mevcut idarecileri veya yöneticileri, Gezegensel Âdem ve Havva biçiminde Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’dır. Kesinlik unsurları gözle görülebilir bir nitelikte bulunmaktadır; buna benzer bir biçimde aynı zamanda Prens-Egemen, bu niteliğe morontia mabedinin dışındaki hallerde sahiptir. Gezegensel düzenin mevcut ve kesin yöneticileri böylelikle Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’dır. Evren âlemleri boyunca krallar ve kraliçelerin kavramsallaşmasına dair düşünceye saygın bir değer katan özellik bu düzenlemelerin bilgisidir. Ve krallar ve kraliçeler, bir dünya bu türden yüksek kişiliklere daha da yüksek ancak görünmez olan yöneticiler adına idarede bulunma yetkisi verdiği zaman, bu gibi en olası koşullar altında büyük bir başarının parçalarıdır. 55:7.2 (632.1) To outward and visible appearances the actual rulers, or directors, of such a world settled in light and life are the Material Son and Daughter, the Planetary Adam and Eve. The finaliters are invisible, as also is the Prince-Sovereign except when in the morontia temple. The actual and literal heads of the planetary regime are therefore the Material Son and Daughter. It is the knowledge of these arrangements that has given prestige to the idea of kings and queens throughout the universe realms. And kings and queens are a great success under these ideal circumstances, when a world can command such high personalities to act in behalf of still higher but invisible rulers.
55:7.3 (632.2) Bu türden bir dönem dünyanız üzerinde elde edildiğinde, şu an Urantia’nın vekil Gezegensel Prens’i olan Maçiventa Melçizedeği kuşkusuz, Gezegensel Egemen’in konumunu dolduracaktır; ve onun, Norlatiadek’in En Yüksek Unsurları’nın vesayetleri olarak mevcut an içerisinde Edentia üzerinde tutulmakta olan Urantia Âdem ve Havvası’nın bir erkek ve kız evladı tarafından eşlik edileceği Jerusem üzerinde uzun bir süreden beri tahmin edilmektedir. Âdem’in bu evlatları Urantia üzerinde Melçizedek-Egemeni ile birliktelik içerisinde böylelikle hizmet verebilir; çünkü onlar, Edentia’ya geçişe hazırlık için Urantia üzerinde maddi bedenlerini teslim etmeleri zamanı olan yaklaşık olarak 37.000 yıl önce doğum güçlerinden mahrum bırakılmışlardır. 55:7.3 (632.2) When such an era is attained on your world, no doubt Machiventa Melchizedek, now the vicegerent Planetary Prince of Urantia, will occupy the seat of the Planetary Sovereign; and it has long been conjectured on Jerusem that he will be accompanied by a son and daughter of the Urantia Adam and Eve who are now held on Edentia as wards of the Most Highs of Norlatiadek. These children of Adam might so serve on Urantia in association with the Melchizedek-Sovereign since they were deprived of procreative powers almost 37,000 years ago at the time they gave up their material bodies on Urantia in preparation for transit to Edentia.
55:7.4 (632.3) Bu istikrara kavuşturulmuş olan çağlar, her yerleşik gezegenin sistem içinde nihai dengeye erişmesine kadar sürekli bir biçimde devam eder; ve bunun sonrasında, — ışık ve yaşama en son erişen âlem olarak — en genç dünya bu türden bir istikrarı sistem zamanına göre bin yıllık bir süre boyunca deneyimlediği zaman, sistemin bütünü istikrar düzeyine girer ve bireysel dünyalar ışık ve yaşam döneminin sistem çağına alınır. 55:7.4 (632.3) This settled age continues on and on until every inhabited planet in the system attains the era of stabilization; and then, when the youngest world—the last to achieve light and life—has experienced such settledness for one millennium of system time, the entire system enters the stabilized status, and the individual worlds are ushered into the system epoch of the era of light and life.
8. İkinci veya Sistem Aşaması ^top 8. The Second or System Stage ^top
55:8.1 (632.4) Bütüncül bir sistem yaşam içinde istikrara kavuşmuş bir hale geldiği zaman, hükümetin yeni bir düzeni başlatılır. Gezegensel Egemenler; sistem heyet oturumunun üyeleri haline gelip, Takımyıldız Yaratıcıları’nın reddetme yetkisine tabi olan bu yeni idari bünye yönetim bakımından yücedir. Yerleşik dünyaların bu türden bir sistemi neredeyse özerktir. Sistem yasama meclisi yönetim merkez dünyası üzerinde oluşturulmuş olup, ve her gezegen buraya kendisine ait on temsilcisini göndermektedir. Mahkemeler bu aşamada sistem başkentlerinde kurulmuş olup, yalnızca itirazlar evren yönetim merkezinde alınmaktadır. 55:8.1 (632.4) When an entire system becomes settled in life, a new order of government is inaugurated. The Planetary Sovereigns become members of the system conclave, and this new administrative body, subject to the veto of the Constellation Fathers, is supreme in authority. Such a system of inhabited worlds becomes virtually self-governing. The system legislative assembly is constituted on the headquarters world, and each planet sends its ten representatives thereto. Courts are now established on the system capitals, and only appeals are taken to the universe headquarters.
55:8.2 (632.5) Sistemin istikrara kavuşturulmasıyla birlikte, aşkın evren Yüce İdarecisi’nin temsilcisi olan Görevlendirilmiş Koruyucu, sistem yüce mahkemesine ve yeni yasama meclisinin mevcut baş sorumlusuna danışmanlık yapmak için gönüllü olur. 55:8.2 (632.5) With the settling of the system the Assigned Sentinel, representative of the superuniverse Supreme Executive, becomes the volunteer adviser to the system supreme court and actual presiding officer of the new legislative assembly.
55:8.3 (632.6) Bütün bir sistemin istikrara kavuşturulmasından sonra Sistem Egemenleri, artık gelip gitme etkinliklerini sonlandıracaklardır. Bu türden bir egemen sürekli bir biçimde kendi sisteminin başında kalmaya devam eder. Yardımcı egemenler, öncül çağlarda gerçekleştiği gibi değişmeye devam eder. 55:8.3 (632.6) After the settling of an entire system in light and life the System Sovereigns will no more come and go. Such a sovereign remains perpetually at the head of his system. The assistant sovereigns continue to change as in former ages.
55:8.4 (632.7) İstikrarın bu çağı boyunca midsonitler ilk defa; kısa süreli ikametlerinin evren yönetim merkezinden, yasama meclislerinin danışmanları ve yargısal yüksek mahkemelerin tavsiye unsurları biçiminde faaliyet göstermek için gelmektedir. Bu midsonitler aynı zamanda; yüce değerin yeni mota anlamlarını, kesinlik unsurları ile birlikte ortak bir biçimde sağladıkları eğitim girişimlerine aşılamak için belirli uğraşları yerine getirirler. Maddi Evlatlar’ın biyolojik bir biçimde fani ırklara yapmış olduklarını, midsonit yaratılmışları bu aşamada felsefenin ve ruhsallaşmış düşüncenin sürekli ilerleyen alanlarında bahse konu bütünleşmiş ve yüceltilmiş insanlar için yapmaktadırlar. 55:8.4 (632.7) During this epoch of stabilization, for the first time midsoniters come from the universe headquarters worlds of their sojourn to act as counselors to the legislative assemblies and advisers to the adjudicational tribunals. These midsoniters also carry on certain efforts to inculcate new mota meanings of supreme value into the teaching enterprises which they sponsor jointly with the finaliters. What the Material Sons did for the mortal races biologically, the midsonite creatures now do for these unified and glorified humans in the ever-advancing realms of philosophy and spiritualized thinking.
55:8.5 (633.1) Yerleşik dünyalar üzerinde Eğitmen Evlatlar, kesinlik unsurları ile birlikte gönüllü işbirlikçileri haline gelmektedirler; ve yine bu Eğitmen Evlatlar, bütün bir sistemin ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulmasından sonra artık farklı varış dünyaları olarak kullanılmayacak olan malikâne dünyalarına kadar kesinlik unsurlarına eşlik etmektedir; en azından bu durum, bütün bir takımyıldızın bu şekilde evirilmesi zamanında gerçeklik taşımaktaydı. Ancak Nebadon içinde bu ölçüde gelişen hiçbir topluluk bulunmamaktadır. 55:8.5 (633.1) On the inhabited worlds the Teacher Sons become voluntary collaborators with the finaliters, and these same Teacher Sons also accompany the finaliters to the mansion worlds when those spheres are no longer to be utilized as differential receiving worlds after an entire system is settled in light and life; at least this is true by the time the entire constellation has thus evolved. But there are no groups that far advanced in Nebadon.
55:8.6 (633.2) Bizim, bu türden yeniden atanan malikâne dünyalarını yüksek bir biçimde denetleyecek olan kesinlik unsurlarının görevinin doğasını açığa çıkarmamıza izin verilmemektedir. Buna rağmen siz, bu anlatımlarda tasvir edilmeyen, evrenler boyunca ussal yaratılmışların çeşitli türlerinin mevcut bulunduğu hususunda bilgilendirilmiş bir konumda bulunmaktasınız. 55:8.6 (633.2) We are not permitted to reveal the nature of the work of the finaliters who will supervise such rededicated mansion worlds. You have, however, been informed that there are throughout the universes various types of intelligent creatures who have not been portrayed in these narratives.
55:8.7 (633.3) Ve bu aşamada sistemler birer birer ilgili bağlı dünyalarının ilerleyişinin durumuna göre ışık altında istikrara kavuşturulduğunda, bir takımyıldız içindeki en son sistemin istikrara kavuşmasıyla birlikte; — Maddi Evlat, Zamanın Birlikteliği, Berrak ve Sabah Yıldızı olarak — evren idarecilerinin, yerleşik dünyaların istikrara kavuşturulmuş yüz sistemimin yeni kusursuzlaştırılmış ailesine ait koşulsuz idareciler olarak En Yüksek Unsurlar’ı duyurmak için takımyıldızın başkentine varışının zamanı gelmiştir. 55:8.7 (633.3) And now, as the systems one by one become settled in light by virtue of the progress of their component worlds, the time comes when the last system in a given constellation attains stabilization, and the universe administrators—the Master Son, the Union of Days, and the Bright and Morning Star—arrive on the capital of the constellation to proclaim the Most Highs the unqualified rulers of the newly perfected family of one hundred settled systems of inhabited worlds.
9. Üçüncü veya Takımyıldız Aşaması ^top 9. The Third or Constellation Stage ^top
55:9.1 (633.4) İstikrara kavuşturulmuş sistemlerin bütüncül bir takımyıldızının birleşmesine, yönetim yetkisinin yeniden dağıtımları ve evren idaresinin yeniden düzenlenmeleri tarafından eşlik edilir. Bu çağ, her yerleşik dünya üzerinde ilerlemiş kazanıma şahit olur; ancak bu çağ özel olarak, sistem yüksek denetimi ve yerel evren hükümeti ile birlikte ilişkilerin dikkate değer bir biçimde değişikliğe uğradığı haliyle, takımyıldız yönetim merkezi üzerinde yeniden düzenlemeler tarafından belirlenmektedir. Bu çağ boyunca birçok takımyıldızı ve evren etkinlikleri, sistem başkentlerine aktarılmaktadır; ve aşkın evrenin temsilcileri gezegensel, sistem, evren idarecileri ile birlikte yeni ve daha doğrudan ilişkilerin sorumluluğunu üstlenirler. Bu yeni birlikteliklerle eş zamanlı bir biçimde belirli aşkın evren idarecileri kendilerini, takımyıldız başkentleri üzerinde En Yüksek Yaratıcılar’a gönüllü danışmanlar olarak konumlandırırlar. 55:9.1 (633.4) The unification of a whole constellation of settled systems is attended by new distributions of executive authority and additional readjustments of universe administration. This epoch witnesses advanced attainment on every inhabited world but is particularly characterized by readjustments on the constellation headquarters, with marked modification of relationships with both the system supervision and the local universe government. During this age many constellation and universe activities are transferred to the system capitals, and the representatives of the superuniverse assume new and more intimate relations with the planetary, system, and universe rulers. Concomitant with these new associations, certain superuniverse administrators establish themselves on the constellation capitals as volunteer advisers to the Most High Fathers.
55:9.2 (633.5) Bir takımyıldız bu biçimde ışık içinde istikrara kavuşturulduğu zaman, yasama faaliyeti sonlanır ve bunun yerine En Yüksek Unsurlar tarafından başkanlık edilen Sistem Egemenleri’nin heyeti faaliyet gösterir. Bu aşamada bu türden idari topluluklar, Havona ve Cennet ilişkileri ile ilgili olan olaylarla aşkın evren hükümeti ile birlikte doğrudan bir biçimde ilgilenmeye başlar. Bunun dışında kalan durumlarda ise takımyıldız eskisi gibi yerel evrenle ilgili bir konumda bulunmaya devam eder. İstikrara kavuşturulmuş yaşam içinde bir aşamadan diğerine univitatialar takımyıldız morontia dünyalarını idare etmeye devam eder. 55:9.2 (633.5) When a constellation is thus settled in light, the legislative function ceases, and the house of System Sovereigns, presided over by the Most Highs, functions instead. Now, for the first time, such administrative groups deal directly with the superuniverse government in matters pertaining to Havona and Paradise relationships. Otherwise the constellation remains related to the local universe as before. From stage to stage in the settled life the univitatia continue to administer the constellation morontia worlds.
55:9.3 (633.6) Çağlar geçtikçe Takımyıldız Yaratıcıları, eskiden evren yönetim merkezinde konumlanan detaylı idari veya yüksek denetim faaliyetlerini gittikçe artan bir biçimde üstlenir. İstikrarın altıncı düzeyine erişilmesiyle birlikte bu birleşmiş takımyıldızları, neredeyse bütüncül özerkliğin konumuna erişmiş olacaktır. İstikrarın yedinci düzeyine girilmesiyle birlikte bu idarecilerin yüceltilmesi kuşkusuz bir biçimde, isimleri tarafından simgelenen En Yüksek Unsurlar’ın gerçek soyluluğuna şahit olacaktır. Yerel evren hükümeti yeni asli evren sorumluluklarının ödevlerini kapsamak için genişlerken, Takımyıldızlar için bütün amaç ve gayeler bunun sonrasında doğrudan bir biçimde aşkın-evren yöneticilerini kapsayacaktır. 55:9.3 (633.6) As the ages pass, the Constellation Fathers take over more and more of the detailed administrative or supervising functions which were formerly centered on the universe headquarters. By the attainment of the sixth stage of stabilization these unified constellations will have reached the position of well-nigh complete autonomy. Entrance upon the seventh stage of settledness will no doubt witness the exaltation of these rulers to the true dignity signified by their names, the Most Highs. To all intents and purposes the constellations will then deal directly with the superuniverse rulers, while the local universe government will expand to grasp the responsibilities of new grand universe obligations.
10. Dördüncü veya Yerel Evren Aşaması ^top 10. The Fourth or Local Universe Stage ^top
55:10.1 (634.1) Bir evren ışık ve yaşam içinde istikrara kavuş bir düzeye geldiğinde yakın bir zamanda bu yerleşkeler bütünü, oluşturulmuş aşkın-evren döngülerine doğru yönelmeye başlar; ve Zamanın Ataları, sınırsız yetkinliğin yüce heyetinin oluşturulduğunu duyurur. Bu yeni yönetim bünyesi, Zamanın Birlikteliği tarafından başkanlık edilen yüz Zamanın İnançlısı tarafından meydana gelmektedir; ve bu yüce heyetin ilk etkinliği, Üstün Yaratan Evlat’ın devam eden egemenliğini tanımaktır. 55:10.1 (634.1) When a universe becomes settled in light and life, it soon swings into the established superuniverse circuits, and the Ancients of Days proclaim the establishment of the supreme council of unlimited authority. This new governing body consists of the one hundred Faithfuls of Days, presided over by the Union of Days, and the first act of this supreme council is to acknowledge the continued sovereignty of the Master Creator Son.
55:10.2 (634.2) Cebrail ve Yaratıcı Melçizedek ile ilgili olan kapsam bütünlüğü bakımından evren idaresi büyük ölçüde değişmeyen bir nitelikte bulunmaktadır. Sınırsız yetkinliğin bu heyeti başlıca, ışık ve yaşamın ilerlemiş düzeyi sonrasında açığa çıkan yeni sorunlar ve yeni koşullar ilgilenir. 55:10.2 (634.2) The universe administration, as far as concerns Gabriel and the Father Melchizedek, is quite unchanged. This council of unlimited authority is chiefly concerned with the new problems and the new conditions arising out of the advanced status of light and life.
55:10.3 (634.3) İlgili Yardımcı Müfettiş bu aşamada; yerel evrenin istikrar sağlayıcı birliklerini oluşturması için bütün Görevlendirilmiş Sorumluları yönlendirmekte olup, Yaratıcı Melçizedek’in yüksek denetimini kendisiyle paylaşması talebinde bulunur. Ve bu aşamada ilk kez, Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nin bir birliği Zamanın Birlikteliği’nin hizmetine atanır. 55:10.3 (634.3) The Associate Inspector now mobilizes all Assigned Sentinels to constitute the stabilization corps of the local universe and asks the Father Melchizedek to share its supervision with him. And now, for the first time, a corps of the Inspired Trinity Spirits are assigned to the service of the Union of Days.
55:10.4 (634.4) Bütün bir yerel evrenin ışık ve yaşam altında istikrara kavuşması bireysel yerleşim dünyalarından evren yönetim merkezine uzanan bir kapsam dâhilinde, idarenin bütüncül düzeyi içinde köklü yeni düzenlemeleri başlatır. Yeni ilişkiler, takımyıldızları ve sistemlere kadar aşağı doğrultuda ilerleyen bir biçimde genişler. Yerel evren Ana Ruhaniyeti, aşkın evrenin Ana Ruhaniyeti ile birlikte yeni irtibat ilişkilerini deneyimler; ve Cebrail, Üstün Evlat’ın yönetim merkez dünyasından ayrılabileceği durumlarda etkin bir konumda bulunmak amacıyla Zamanın Ataları ile birlikte doğrudan ilişki kurar. 55:10.4 (634.4) The settling of an entire local universe in light and life inaugurates profound readjustments in the entire scheme of administration, from the individual inhabited worlds to the universe headquarters. New relationships extend down to the constellations and systems. The local universe Mother Spirit experiences new liaison relations with the Master Spirit of the superuniverse, and Gabriel establishes direct contact with the Ancients of Days to be effective when and as the Master Son may be absent from the headquarters world.
55:10.5 (634.5) Bu ve bunu izleyen çağlarda Hakimane Evlatlar, yazgı dönemi hâkimleri olarak faaliyet göstermeye devam eder; bunun karşısında bu Cennet’in bu Avonal Evlatları’nın yüz unsuru evren başkenti üzerinde Berrak ve Sabah Yıldızı’nın yeni bir yüksek heyeti oluşturur. Daha sonra, Sistem Egemenleri’nin talebi üzerine, bu Hakimane Evlatları’ndan bir unsur; birlikteliğin yedinci düzeyine erişilene kadar her yerel sistemin yönetim merkez dünyası üzerinde konumlanan yüce danışman haline gelecektir. 55:10.5 (634.5) During this and subsequent ages the Magisterial Sons continue to function as dispensational adjudicators, while one hundred of these Avonal Sons of Paradise constitute the new high council of the Bright and Morning Star on the universe capital. Later on, and as requested by the System Sovereigns, one of these Magisterial Sons will become the supreme counselor stationed on the headquarters world of each local system until the seventh stage of unity is attained.
55:10.6 (634.6) Bu çağ boyunca Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları, yalnızca Gezegensel Egemenler’e değil aynı zamanda üçerli topluluklar halinde benzer bir biçimde Takımyıldız Yaratıcıları’na hizmet veren konumda, gönüllü danışmanlar haline gelmektedir. Ve en sonunda bu Evlatlar, yerel evren içinde kendi konumlarına sahip olurlar; çünkü bu zaman zarfında onlar, yerel yaratımın karar yetkisinden alınıp, sınırsız yetkinliğin yüce heyetinin hizmetine atanırlar. 55:10.6 (634.6) During this epoch the Trinity Teacher Sons are volunteer advisers, not only to the Planetary Sovereigns, but in groups of three they similarly serve the Constellation Fathers. And at last these Sons find their place in the local universe, for at this time they are removed from the jurisdiction of the local creation and are assigned to the service of the supreme council of unlimited authority.
55:10.7 (634.7) Kesinlik birlikleri bu aşamada ilk kez, yüce heyet olarak genişletilmiş bir Cennet yönetiminin karar yetkisini tanırlar. Bu zaman zarfına kadar kesinlik unsurları, Cennet’in bu kapsamında hiçbir yüksek denetimi tanımamış bir konumda bulunmaktadırlar. 55:10.7 (634.7) The finaliter corps now, for the first time, acknowledges the jurisdiction of an extra-Paradise authority, the supreme council. Heretofore the finaliters have recognized no supervision this side of Paradise.
55:10.8 (634.8) Bu türden istikrara kavuşturulmuş evrenlerin Yaratan Evlatları, zamanların büyük bir çoğunluğunu Cennet ve onun birliktelik halindeki dünyalarında geçirirler; ve danışma konumunda onlar, yerel yaratım boyunca sayısız kesinlik topluluklarına hizmet vermektedir. Bu özel düzen içerisinde Mikâil’in insanı, yüceltilmiş kesinlik fanileri ile birlikte daha bütünsel bir birlikteliği deneyimleyecektir. 55:10.8 (634.8) The Creator Sons of such settled universes spend much of their time on Paradise and its associated worlds and in counseling the numerous finaliter groups serving throughout the local creation. In this way the man of Michael will find a fuller fraternity of association with the glorified finaliter mortals.
55:10.9 (634.9) Yaratan Evlatlar’ın bu aşamada öncül meclisin süreci içinde bulunan dışsal evrenler ile olan faaliyeti üzerine yapılan varsayımlar bütünüyle boştur. Ancak hepimiz bu türden fikirleri zaman zaman yürütmekteyiz. Gelişimin bu dördüncü aşamasına erişilmesi zarfında Yaratan Evlat idari bir biçimde özgür hale gelir; Kutsal Hizmetkâr ilerleyen bir biçimde kendi hizmetini aşkın evren Üstün Ruhaniyeti ve Sınırsız Ruhaniyet ile birleştirir. Orada; Yaratan Evlat, Yaratıcı Ruhaniyet, Akşam Yıldızları, Eğitmen Evlatlar ve sayıları sürekli artan kesinlik birlikleri arasında yeni ve yüce bir ilişkinin evirilişi açığa çıkmaktadır. 55:10.9 (634.9) Speculation concerning the function of these Creator Sons in connection with the outer universes now in process of preliminary assembly is wholly futile. But we all engage in such postulations from time to time. On attaining this fourth stage of development the Creator Son becomes administratively free; the Divine Minister is progressively blending her ministry with that of the superuniverse Master Spirit and the Infinite Spirit. There seems to be evolving a new and sublime relationship between the Creator Son, the Creative Spirit, the Evening Stars, the Teacher Sons, and the ever-increasing finaliter corps.
55:10.10 (635.1) Eğer Mikâil; Nebadon’dan herhangi bir biçimde sürekli olarak ayrılmak durumunda kalırsa, Cebrail kuşkusuz bir biçimde birlikteliği olarak Yaratıcı Melçizedek ile beraber baş idareci haline gelecektir. Eş zamanlı olarak yeni bir düzey; Maddi Evlatlar, univitatialar, midsonitler, susatialar ve Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler gibi, kalıcı vatandaşlığın tüm düzeylerine aktarılacaktır. Ancak evrim devam ettiği müddetçe evren idaresi içinde yüksek melekler ve baş meleklerin varlığına ihtiyaç duyulacaktır. 55:10.10 (635.1) If Michael should ever leave Nebadon, Gabriel would undoubtedly become chief administrator with the Father Melchizedek as his associate. At the same time new status would be imparted to all orders of permanent citizenship, such as Material Sons, univitatia, midsoniters, susatia, and Spirit-fused mortals. But as long as evolution continues, the seraphim and the archangels will be required in universe administration.
55:10.11 (635.2) Biz buna rağmen varsayımlarımızın iki niteliğinden tatminiyet duymaktayız: Eğer Yaratan Evlatlar’ın dışsal evrenlere hareket etmeleri zorunluysa, Kutsal Hizmetkârlar kuşkusuz bir biçimde onlara eşlik edecektir. Biz eşit bir biçimde, Melçizedekler’in kökenlerinin evrenlerinde kalmaya devam edeceklerinden eminiz. Biz Melçizedekler’in, yerel evren hükümeti ve idaresi içinde sorumlu görevlerde sürekli olarak artan bir biçimde görev alacaklarına dair nihai sona sahip olduklarını düşünmekteyiz. 55:10.11 (635.2) We are, however, satisfied regarding two features of our speculations: If the Creator Sons are destined to the outer universes, the Divine Ministers will undoubtedly accompany them. We are equally sure that the Melchizedeks are to remain with the universes of their origin. We hold that the Melchizedeks are destined to play ever-increasingly responsible parts in local universe government and administration.
11. Azınlık ve Çoğunluk Birim Aşamaları ^top 11. The Minor and Major Sector Stages ^top
55:11.1 (635.3) Aşkın evrenin azınlık ve çoğunluk birimleri, ışık ve yaşamın istikrara kavuşma tasarımı içinde doğrudan bir biçimde görev almaz. Bu türden evrimsel ilerleyiş başlıca olarak; bir birim olarak yerel evren ile ilgili olup, yalnızca bir yerel evreni bir araya getiren yerleşkeler ile alakalıdır. Bir aşkın evren, onu bir araya getiren yerel evrenlerin tümünün bu biçimde kusursuzlaştırıldığı zaman, ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulur. Ancak yedi aşkın evrenin hiçbiri; ilerleyişin bu düzeyine erişmemiş olup, bu aşamaya yaklaşır bir konumda bile bulunmamaktadır. 55:11.1 (635.3) Minor and major sectors of the superuniverse do not figure directly in the plan of being settled in light and life. Such an evolutionary progression pertains primarily to the local universe as a unit and concerns only the components of a local universe. A superuniverse is settled in light and life when all of its component local universes are thus perfected. But not one of the seven superuniverses has attained a level of progression even approaching this.
55:11.2 (635.4) Azınlık birim aşaması. Gözlemlerimiz kadarıyla, istikrarın beşinci veya azınlık birim aşaması aşkın evrenin oluşturulmuş döngüleri içinde birliktelik halindeki yüz yerel evrenin fiziksel düzeyi ve eş güdümsel istikrarı ile ayrıcalıklı bir biçimde ilgilidir. Göründüğü kadarıyla güç merkezleri ve onların birliktelikleri dışında hiçbir birim, maddi yaratımın bu türden yeniden düzenlenişleri ile ilgili değildir. 55:11.2 (635.4) The minor sector age. As far as observations can penetrate, the fifth or minor sector stage of stabilization has exclusively to do with physical status and with the co-ordinate settling of the one hundred associated local universes in the established circuits of the superuniverse. Apparently none but the power centers and their associates are concerned in these realignments of the material creation.
55:11.3 (635.5) Çoğunluk birim aşaması. Altıncı düzey veya çoğunluk birim istikrarı ile ilgili olarak biz yalnızca varsayımda bulunabiliriz; çünkü hiçbirimiz bu türden bir etkinliğe sahip olmuş bir konumda bulunmamaktayız. Yine de biz, yerleşik dünyalar ve onların evren topluluklarına ait bu türden gelişmiş bir düzeye muhtemel bir biçimde eşlik edecek idari ve diğer yeniden düzenlemeler ile ilgili birçok fikir yürütebiliriz. 55:11.3 (635.5) The major sector age. Concerning the sixth stage, or major sector stabilization, we can only conjecture since none of us have witnessed such an event. Nevertheless, we can postulate much concerning the administrative and other readjustments which would probably accompany such an advanced status of inhabited worlds and their universe groupings.
55:11.4 (635.6) Azınlık birim düzeyi, eş güdümsel fizik dengesi ile ilgili olduğu için biz; çoğunluk birim birleşmesinin, kâinatsal bilgeliğin yüce gerçekleşmesi içinde birtakım ileri kazanımlar olarak erişimin belirli yeni ussal seviyeleri ile ilgili olacağının çıkarımında bulunmaktayız. 55:11.4 (635.6) Since the minor sector status has to do with co-ordinate physical equilibrium, we infer that major sector unification will be concerned with certain new intellectual levels of attainment, possibly some advanced achievements in the supreme realization of cosmic wisdom.
55:11.5 (635.7) Bahse konu zaman zarfına kadar evrimsel ilerleyişin erişmediği düzeylerin gerçekleşmesine muhtemel bir biçimde eşlik edecek yeniden düzenlemeler ile ilgili çıkarımlarımıza biz, yerleşik düzeyler üzerinde bu türden kazanımların sonuçlarını ve eski ve oldukça gelişmiş olan âlemler üzerinde yaşayan bireysel fanilerin deneyimlerini gözlemleyerek varmış bulunmaktayız. 55:11.5 (635.7) We arrive at conclusions regarding the readjustments which would probably attend the realization of hitherto unattained levels of evolutionary progress by observing the results of such achievements on the individual worlds and in the experiences of individual mortals living on these older and highly developed spheres.
55:11.6 (635.8) Bir evren veya aşkın evrenin sahip olduğu idari işleyiş düzenlerinin ve hükümetsel işleyiş biçimlerinin, bireysel yerleşik bir gezegenin veya bu türden bir âlem üzerindeki herhangi bir bireysel faninin evrimsel gelişimini veya ruhsal ilerleyişini kısıtlayamayacağı veya onu engelleyemeyeceği hususunu kesin bir doğru olarak kabul edin. 55:11.6 (635.8) Let it be made clear that the administrative mechanisms and governmental techniques of a universe or a superuniverse cannot in any manner limit or retard the evolutionary development or spiritual progress of an individual inhabited planet or of any individual mortal on such a sphere.
55:11.7 (635.9) Daha eski evrenlerin bazıları içinde biz; yerel sistemleri henüz ışık içinde istikrara kavuşmamış olan, ışık ve yaşamın beşinci ve altıncı düzeylerinde — ve hatta yedinci çağa kadar gelişmiş bir düzeyde bile — istikrara kavuşturulmuş dünyaları bulmaktayız. Genç gezegenler sistem birliğini geciktirebilirler; ancak bu durum, eski ve gelişmiş bir dünyanın ilerleyişi için en ufak derecede bile engel yaratmaz. Buna ek olarak ne de çevresel kısıtlılıklar, bir tecrit dünyası üzerinde bile, bireysel faninin kişisel kazanımını engelleyebilir; Nasıralı İsa, insanlar arasında bir insan olarak, Urantia üzerinde on dokuz yüz bin yıldan daha da önce bir zaman zarfında ışık ve yaşamın düzeyine kişisel olarak erişmiştir. 55:11.7 (635.9) In some of the older universes we find worlds settled in the fifth and the sixth stages of light and life—even far extended into the seventh epoch—whose local systems are not yet settled in light. Younger planets may delay system unification, but this does not in the least handicap the progress of an older and advanced world. Neither can environmental limitations, even on an isolated world, thwart the personal attainment of the individual mortal; Jesus of Nazareth, as a man among men, personally achieved the status of light and life over nineteen hundred years ago on Urantia.
55:11.8 (636.1) Her ne kadar yedi aşkın evrenin istikrarı etkinliğini güvenilir bir biçimde tahayyül edemesek de, ışık içinde bütün bir aşkın evren istikrara kavuşturulduğu zaman onun neyi deneyimleceğine dair oldukça güvenilir varsayımlara biz; uzun süreçler boyunca istikrara kavuşturulmuş dünyalar üzerinde hangi gelişmelerin meydana geldiğini gözlemleyerek varmış bulunmaktayız. 55:11.8 (636.1) It is by observing what takes place on long-settled worlds that we arrive at fairly reliable conclusions as to what will happen when a whole superuniverse is settled in light, even if we cannot safely postulate the event of the stabilization of the seven superuniverses.
12. Yedinci veya Aşkın Evren Aşaması ^top 12. The Seventh or Superuniverse Stage ^top
55:12.1 (636.2) Biz olumlu bir biçimde, bir aşkın-evren ışık altında istikrara kavuştuğunda neyin ortaya çıkacağını tahmin edemeyiz; çünkü bu türden bir gelişme hiçbir zaman gerçekleşmemiştir. Melçizedekler’in şu ana kadar hiçbir biçimde doğruluğuna itiraz edilmemiş öğretilerinden biz; yerleşik dünyalardan aşkın-evren yönetim merkezine uzanan bir kapsam dâhilinde, zaman ve mekânın yaratımlarının her birimine ait bütüncül düzenleme ve idare içinde köklü değişikliklerin gerçekleşeceğinin çıkarımında bulunmaktayız. 55:12.1 (636.2) We cannot positively forecast what would occur when a superuniverse became settled in light because such an event has never factualized. From the teachings of the Melchizedeks, which have never been contradicted, we infer that sweeping changes would be made in the entire organization and administration of every unit of the creations of time and space extending from the inhabited worlds to the superuniverse headquarters.
55:12.2 (636.3) Aksi durumlarda herhangi bir göreve atanmamış olan kutsal-bir-biçimde-üçleştirilmiş-yaratılmış evlatların geniş sayıdaki unsurlarının, istikrara kavuşturulmuş aşkın-evrenlerin yönetim merkezleri ve bölgesel başkentleri üzerinde bir araya getirileceklerine genel olarak inanılmaktadır. Bu durum, Havona ve Cennet doğrultusu içindeki seyahat etmekte olan dışsal uzay yolcularının istikametlerine gelecek bir zaman zarfındaki varışlarına dair bir varsayım olabilir; ancak biz gerçek anlamda bu varsayımın doğru olup olmadığını bilmiyoruz. 55:12.2 (636.3) It is generally believed that large numbers of the otherwise unattached creature-trinitized sons are to be assembled on the headquarters and divisional capitals of the settled superuniverses. This may be in anticipation of the sometime arrival of outer-spacers on their way in to Havona and Paradise; but we really do not know.
55:12.3 (636.4) Eğer bir aşkın-evren ışık ve yaşam altında istikrara kavuşturulursa, ve bu durumun gerçekleştiği zaman aralığında biz, Yücelik’in Koşulsuz Yüksek Denetimcileri’ne ait danışmanlığın artık aşkın-evrenin yönetim merkez dünyası üzerinde yüksek idari bünye haline geleceğine inanmaktayız. Bu unsurlar, istikrara kavuşturulmuş aşkın-evren içinde böylelikle etkin hale gelecek absonit idareciler ile birlikte doğrudan iletişimde bulunmaya yetkin olan kişiliklerdir. Her ne kadar bu Koşulsuz Yüksek Denetimciler; yaratımın ilerlemiş evrimsel birimlerinde danışmanlar ve karar yardımcıları olarak uzun süreçler boyunca faaliyet göstermiş olsalar da, Yüce Varlık’ın yönetiminin egemen hale gelişine kadar idari sorumlulukları üstlenmemektedir. 55:12.3 (636.4) If and when a superuniverse should be settled in light and life, we believe that the now advisory Unqualified Supervisors of the Supreme would become the high administrative body on the headquarters world of the superuniverse. These are the personalities who are able to contact directly with the absonite administrators, who will forthwith become active in the settled superuniverse. Although these Unqualified Supervisors have long functioned as advisers and counselors in advanced evolutionary units of creation, they do not assume administrative responsibilities until the authority of the Supreme Being becomes sovereign.
55:12.4 (636.5) Bu çağ boyunca daha ayrıcalıklı bir biçimde faaliyet gösteren Yücelik’in Koşulsuz Yüksek Denetimcileri; sınırlı, absonit, nihai veya sınırsız bir nitelikte bulunmamaktadır; onlar, yüceliğin tam da kendisi olup yalnızca Yüce olan Tanrı’yı temsil ederler. Onlar; zaman-mekân yüceliğinin kişiselleşmesi olup, böylelikle Havona içinde faaliyet göstermemektedirler. Onlar yalnızca yüce birleştiriciler olarak faaliyet gösterirler. Onlar muhtemelen evren yansımasının işleyiş biçimine katılmaktadır; ancak biz bu varsayımdan emin değiliz. 55:12.4 (636.5) The Unqualified Supervisors of the Supreme, who function more extensively during this epoch, are not finite, absonite, ultimate, or infinite; they are supremacy and only represent God the Supreme. They are the personalization of time-space supremacy and therefore do not function in Havona. They function only as supreme unifiers. They may possibly be involved in the technique of universe reflectivity, but we are not certain.
55:12.5 (636.6) Hiçbirimiz, (Havona’ya bağlı olan yedi aşkın-evren olarak) asli evren bütünüyle ışık ve yaşam altında istikrara kavuştuğunda neyin ortaya çıkacağına dair tatmin edici bir kavrayış yürütememektedir. Bu etkinlik kuşkusuz bir biçimde, merkezi evrenin ortaya çıkışından beri ebediyetin kayıtları içinde en büyük gelişme olacaktır. Yüce Varlık’ın kendi başına ruhaniyetini gizleyen Havona gizeminden açığa çıkacağına ek olarak, zamanın ve mekânın kusursuzlaştırılmış yaratımlarına ait her şeye gücü yeten ve deneyimsel egemen olarak yedinci aşkın-evrenin yönetim merkezinde ikamet eder bir konuma geleceğini düşünen unsurlar bulunmaktadır. Ancak biz gerçek anlamıyla bu varsayımın doğruluğuna ait hiçbir bilgiye sahip değiliz. 55:12.5 (636.6) None of us entertain a satisfactory concept of what will happen when the grand universe (the seven superuniverses as dependent on Havona) becomes entirely settled in light and life. That event will undoubtedly be the most profound occurrence in the annals of eternity since the appearance of the central universe. There are those who hold that the Supreme Being himself will emerge from the Havona mystery enshrouding his spirit person and will become residential on the headquarters of the seventh superuniverse as the almighty and experiential sovereign of the perfected creations of time and space. But we really do not know.
55:12.6 (636.7) [Urantia üzerinde Baş Melek Heyeti’ne geçici olarak atanan bir Kudreti İletici tarafından sunulmuştur.] 55:12.6 (636.7) [Presented by a Mighty Messenger temporarily assigned to the Archangel Council on Urantia.]