51. Makale Paper 51
Gezegensel Âdemler The Planetary Adams
51:0.1 (580.1) BİR gezegensel Prens’in yazı sonu boyunca ilkel insan, doğal evrimsel gelişmenin sınırlarına erişir; ve bu biyolojik erişim, biyolojik canlandırıcılar olan evlatlığın ikinci düzeyini bu türden bir dünyaya göndermesi için Sistem Egemeni’ni bekleyen işarettir. Bu Evlatlar, çünkü orada Maddi Erkek ve Kız Evlatlar biçiminde iki evlat bulunduğu için, bir gezegen üzerinde genel olarak Âdem ve Havva olarak bilinmektedir. Satania’nın özgün Maddi Evladı, Âdemdir; ve biyolojik canlandırıcılar olarak sistem dünyalarına giden bu unsurlar her zaman, kendilerine ait benzersiz düzeyin ilk ve özgün Evladı’nın sahip olduğu ismi taşımaktadır. 51:0.1 (580.1) DURING the dispensation of a Planetary Prince, primitive man reaches the limit of natural evolutionary development, and this biologic attainment signals the System Sovereign to dispatch to such a world the second order of sonship, the biologic uplifters. These Sons, for there are two of them—the Material Son and Daughter—are usually known on a planet as Adam and Eve. The original Material Son of Satania is Adam, and those who go to the system worlds as biologic uplifters always carry the name of this first and original Son of their unique order.
51:0.2 (580.2) Bu Evlatlar, yerleşik dünyalar için Yaratan Evlat’ın maddi hediyesidir. Gezegensel Prens ile birlikte onlar, bu türden bir âlemin evrimsel doğrultusu boyunca kendi gezegensel görevi üzerinde kalmaya devam ederler. Bir Gezegensel Prens’e sahip olan bir dünya üzerinde bu türden bir macera, göreceli bir biçimde büyük bir tehlikeye haiz değildir; ancak, ruhsal bir yönetici ve gezegensel arası iletişimden mahrum kalan bir âlem olarak, doğru yoldan çıkmış bir gezegen üzerinde bu türden bir görev ciddi bir tehlikeye gebedir. 51:0.2 (580.2) These Sons are the material gift of the Creator Son to the inhabited worlds. Together with the Planetary Prince, they remain on their planet of assignment throughout the evolutionary course of such a sphere. Such an adventure on a world having a Planetary Prince is not much of a hazard, but on an apostate planet, a realm without a spiritual ruler and deprived of interplanetary communication, such a mission is fraught with grave danger.
51:0.3 (580.3) Her ne kadar siz, Satania ve diğer sistemlerin dünyalarının tümü üzerinde bu Evlatlar’ın görevine dair her şeyi bilmeyi tahayyül edemeseniz de; diğer makaleler, Urantia ırklarını yükseltmek için Jerusem’in biyolojik canlandırıcılarına ait birliklerinden gelen Âdem ve Havva olarak ilgi çekici çiftin yaşam ve deneyimlerini daha bütüncül bir biçimde tasvir etmektedir. Sizin özgün ırklarını geliştirmek için nihai tasarımlarda bir yanlış uygulama bulunmuş olsa da, buna rağmen Âdem’in görevi boş yere gerçekleşmemiştir; Urantia, Âdem ve Havva’nın hediyesinden ölçülmez derecede büyük bir biçimde faydalanmıştır; ve akranları arasında ve yüksek unsurların heyetleri içinde onların görevi, bütüncül bir kayıp olarak tanınmamaktadır. 51:0.3 (580.3) Although you cannot hope to know all about the work of these Sons on all the worlds of Satania and other systems, other papers depict more fully the life and experiences of the interesting pair, Adam and Eve, who came from the corps of the biologic uplifters of Jerusem to upstep the Urantia races. While there was a miscarriage of the ideal plans for improving your native races, still, Adam’s mission was not in vain; Urantia has profited immeasurably from the gift of Adam and Eve, and among their fellows and in the councils on high their work is not reckoned as a total loss.
1. Tanrı’nın Maddi Evlatları’nın Köken ve Doğası ^top 1. Origin and Nature of the Material Sons of God ^top
51:1.1 (580.4) Maddi veya cinsiyet halindeki Erkek ve Kız Evlatlar, Yaratan Evlat’ın doğumudur; Evren Ana Ruhaniyeti, evrimsel dünyalar üzerinde fiziksel canlandırıcılar olarak faaliyet gösterme nihai sonu ile kazandırılan bu varlıkların üretimine katılmamaktadır. 51:1.1 (580.4) The material or sex Sons and Daughters are the offspring of the Creator Son; the Universe Mother Spirit does not participate in the production of these beings who are destined to function as physical uplifters on the evolutionary worlds.
51:1.2 (580.5) Evlatlığın maddi düzeyi, yerel evren boyunca tek-tip bir nitelikte bulunmamaktadır. Yaratan Evlat, her yerel sistem içinde bu varlıkların yalnız tek bir çiftini üretmektedir; bu özgün çiftler, kendilerinin ilgili sistemlerinin yaşam işleyiş biçimine uyumlu biçimde doğaları bakımından çeşitlidir. Bu durum gerekli bir hükümdür; çünkü aksi halde Âdemlerin çoğalım olanağı, herhangi bir özel sistemin dünyalarına ait evrimleşen fani varlıkların unsurları işlevsel olmayan bir konumda bulunmuş olurdu. Urantia’ya gelen Âdem ve Havva, Maddi Evlatlar’ın özgün Satania çiftinden kökenini almaktadır. 51:1.2 (580.5) The material order of sonship is not uniform throughout the local universe. The Creator Son produces only one pair of these beings in each local system; these original pairs are diverse in nature, being attuned to the life pattern of their respective systems. This is a necessary provision since otherwise the reproductive potential of the Adams would be nonfunctional with that of the evolving mortal beings of the worlds of any one particular system. The Adam and Eve who came to Urantia were descended from the original Satania pair of Material Sons.
51:1.3 (580.6) Maddi Evlatlar, yükseklik bakımından sekiz ila on fit arasında değişkenlik gösterir; ve onların bedenleri, bir eflatun tonunun berrak ışığının aydınlığıyla parıldamaktadır. Maddi kan maddi bedenleri boyunca dolaşımda bulunsa da onlar aynı zamanda kutsal enerji ile ilaveten yüklenmiş olup, göksel ışık ile doygun bir hale getirilmiştir. Bu Maddi Erkek Evlatlar (Âdemler) ve Maddi Kız Evlatlar (Havvalar), yalnızca çoğalım doğaları ve belirli kimyasal kazanımları bakımdan farklılık göstererek, birbirlerinin eşitidir. Onlar eşit ancak erkek ve kadın biçiminde farklılaşan — böylece birbirlerini tamamlayıcı — bünyede olup, çiftler halinde görevlerinin neredeyse tamamı içinde hizmet etmek için tasarlanmışlardır. 51:1.3 (580.6) Material Sons vary in height from eight to ten feet, and their bodies glow with the brilliance of radiant light of a violet hue. While material blood circulates through their material bodies, they are also surcharged with divine energy and saturated with celestial light. These Material Sons (the Adams) and Material Daughters (the Eves) are equal to each other, differing only in reproductive nature and in certain chemical endowments. They are equal but differential, male and female—hence complemental—and are designed to serve on almost all assignments in pairs.
51:1.4 (581.1) Maddi Evlatlar, bir çifte beslenmeyi memnuniyetle deneyimlemektedir; onlar gerçek anlamıyla, ölümsüz mevcudiyetlerinin bütüncül bir biçimde idare edilen belirli kâinatsal enerjilerin doğrudan ve kendiliğinden gerçekleşen alınımı karşısında tıpkı âlemin fiziksel varlıklarının gerçekleştirdiği gibi maddileşen enerjiyi kullanarak, doğa ve oluşum bakımından çifte bir nitelikte bulunmaktadır. Onlar; görevlendirmenin bazı vazifelerinde başarısızlığa uğradıkları veya hatta bilinçli yâda maksatlı bir biçimde başkaldırdıkları zaman, Evlatlar’ın bu düzeyi ışık ve yaşamın evren kaynağı ile olan ilişkiden kesilerek tecrit edilmiş bir hale gelir. Bunun üzerine onlar; görevlerinin dünyası üzerinde maddi yaşamın sürecini takip etmenin nihai sonuna ait kılındıkları ve yargı için evren hizmetkârları beklemeye zorunlu bir duruma düşürüldükleri, neredeyse tamamen maddi varlıklar haline gelmektedirler. Maddi ölüm nihai olarak, bu türden talihsiz ve düşüncesiz bir Maddi Erkek ve Kız Evladı’nın gezegensel sürecini sonlandırır. 51:1.4 (581.1) The Material Sons enjoy a dual nutrition; they are really dual in nature and constitution, partaking of materialized energy much as do the physical beings of the realm, while their immortal existence is fully maintained by the direct and automatic intake of certain sustaining cosmic energies. Should they fail on some mission of assignment or even consciously and deliberately rebel, this order of Sons becomes isolated, cut off from connection with the universe source of light and life. Thereupon they become practically material beings, destined to take the course of material life on the world of their assignment and compelled to look to the universe magistrates for adjudication. Material death will eventually terminate the planetary career of such an unfortunate and unwise Material Son or Daughter.
51:1.5 (581.2) Özgün veya diğer bir değişle doğrudan yaratılmış bir Âdem ve Havva, yerel evren evlatlığın tıpkı tüm diğer düzeyleri gibi içkin bahşedilme tarafından ölümsüzdürler; ancak ölümsüzlük olanağının bir eksilişi durumu onların erkek ve kız evlatlarını belirlemektedir. Bu kökensel çift, kendilerinin doğumları olan erkek ve kız çocuklarına koşulsuz ölümsüzlüğü aktarmaya yetkin değillerdir. Onların soysal doğumları, Ruhaniyet’in akıl-çekim döngüsü ile birlikte kırılamaz ussal uyum içerisinde yaşamın devamına bağımlıdır. Satania’nın sisteminin başlangıcından beri, on üç Gezegensel Âdem başkaldırılar ve doğru yoldan sapmalar boyunca kaybedilmiş olup, birlikteliğin bağımlı alt mevkilerinin 681.204 unsuru yitirilmiştir. Bu ihanetlerin büyük birçoğu Lucifer başkaldırısı zamanında gerçekleşmiştir. 51:1.5 (581.2) An original or directly created Adam and Eve are immortal by inherent endowment just as are all other orders of local universe sonship, but a diminution of immortality potential characterizes their sons and daughters. This original couple cannot transmit unconditioned immortality to their procreated sons and daughters. Their progeny are dependent for continuing life on unbroken intellectual synchrony with the mind-gravity circuit of the Spirit. Since the inception of the system of Satania, thirteen Planetary Adams have been lost in rebellion and default and 681,204 in the subordinate positions of trust. Most of these defections occurred at the time of the Lucifer rebellion.
51:1.6 (581.3) Sistem başkentleri üzerinde kalıcı vatandaşlar olarak yaşarken, hatta evrimsel gezegenler için alçalış görevleri üzerinde faaliyet ederken bile Maddi Evlatlar, Düşünce Düzenleyicileri’ne sahip değillerdir; ancak bahse konu bu hizmetler boyunca onlar, Düzenleyici ikameti ve Cennet yükseliş süreci için deneyimsel yetkinliği elde ederler. Bu benzersiz ve muhteşem bir biçimde yararlı olan varlıklar, ruhsal ve fiziksel dünyalar arasında birleştirici halkalardır. Onlar; çoğaldıkları ve âlemin maddi vatandaşları olarak yaşamlarına devam ettikleri yer olan sistem yönetim merkezi üzerinde yoğunlaşmış olup, buradan evrimsel dünyalara gönderilirler. 51:1.6 (581.3) While living as permanent citizens on the system capitals, even when functioning on descending missions to the evolutionary planets, the Material Sons do not possess Thought Adjusters, but it is through these very services that they acquire experiential capacity for Adjuster indwellment and the Paradise ascension career. These unique and wonderfully useful beings are the connecting links between the spiritual and physical worlds. They are concentrated on the system headquarters, where they reproduce and carry on as material citizens of the realm, and whence they are dispatched to the evolutionary worlds.
51:1.7 (581.4) Gezegensel hizmetin diğer yaratılmış Evlatları’nın aksine evlatlığın maddi düzeyi, doğası gereği, Urantia’nın sakinleri gibi maddi varlıklar için görülebilen bir nitelikte bulunmamaktadır. Tanrı’nın bu Evlatları görülebilir, anlaşılabilir ve, her ne kadar biyolojik canlandırmanın görevi genellikle Gezegensel Âdemler’in soysal doğumlarının sorumluluğuna düşse de, bunun karşılığında onlar gerçekte zamanın yaratılmışları ile kaynaşabilir hatta bu unsurlar ile birlikte doğumda bulunabilir. 51:1.7 (581.4) Unlike the other created Sons of planetary service, the material order of sonship is not, by nature, invisible to material creatures like the inhabitants of Urantia. These Sons of God can be seen, understood, and can, in turn, actually mingle with the creatures of time, could even procreate with them, though this role of biologic upliftment usually falls to the progeny of the Planetary Adams.
51:1.8 (581.5) Jerusem üzerinde herhangi bir Âdem ve Havva’nın sadık çocukları ölümsüz bir nitelikte bulunmaktadır; ancak bir evrimsel gezegen üzerinde onların varışını takiben yapılmış bir Maddi Erkek ve Kız Evlat’ın doğumu, benzer bir biçimde doğal ölüm için bağışıklı değildir. Bu Evlatlar bir evrimsel dünya üzerinde doğum faaliyeti için yeniden maddi hale getirildiklerinde, yaşam-aktarım işleyiş biçimi içerisinde bir değişiklik ortaya çıkmaktadır. Yaşam Taşıyıcıları tasarım dâhilinde, Gezegensel Âdem ve Havvalar’ın ölümsüz erkek ve kız evlatları doğurmalarına dair güçlerini onlardan almıştır. Eğer onlar doğru yoldan sapmazlarsa bir gezegensel görev üzerinde bir Âdem ve Havva sınırsız bir süre boyunca yaşayabilir; ancak belirli sınırlar dâhilinde birbirini takip eden her nesil ile birlikte onların çocukları azalan yaşam ömrünü deneyimlemektedir. 51:1.8 (581.5) On Jerusem the loyal children of any Adam and Eve are immortal, but the offspring of a Material Son and Daughter procreated subsequent to their arrival on an evolutionary planet are not thus immune to natural death. There occurs a change in the life-transmitting mechanism when these Sons are rematerialized for reproductive function on an evolutionary world. The Life Carriers designedly deprive the Planetary Adams and Eves of the power of begetting undying sons and daughters. If they do not default, an Adam and Eve on a planetary mission can live on indefinitely, but within certain limits their children experience decreasing longevity with each succeeding generation.
2. Gezegensel Âdemler’in Aktarılışı ^top 2. Transit of the Planetary Adams ^top
51:2.1 (582.1) Diğer yerleşik dünyaların fiziksel evrimin en yüksek noktasına erişimine dair haberin alınması üzerine Sistem Egemeni, sistem başkenti üzerinde Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’ın birliklerini toplar; ve bu türden bir evrimsel dünyanın ihtiyaçlarının tartışılmasını takiben, Maddi Evlatlar’ın kıdemli birliklerine ait bir Âdem ve bir Havva olarak, gönüllü topluluğun iki üyesi; bulundukları birliktelik içerisindeki hizmetlerinin âlemlerinden yeni olanaklar ve tehlikelerin yeni âlemi için geçiş uykusuna yatırılmanın ve taşınmanın hazırlanma aşaması niteliğindeki derin uykuya kendilerini teslim edecek bir biçimde, serüvene atılmak için seçilirler. 51:2.1 (582.1) Upon receipt of the news that another inhabited world has attained the height of physical evolution, the System Sovereign convenes the corps of Material Sons and Daughters on the system capital; and following the discussion of the needs of such an evolutionary world, two of the volunteering group—an Adam and an Eve of the senior corps of Material Sons—are selected to undertake the adventure, to submit to the deep sleep preparatory to being enseraphimed and transported from their home of associated service to the new realm of new opportunities and new dangers.
51:2.2 (582.2) Âdemler ve Havvalar; yarı-maddi yaratılmışlar olup, böyle olduğu için yüksek melekler tarafından tanışamazlar. Onlar, görev dünyasına olan taşınmaları için geçiş uykusuna yatırılabilmelerinden önce sistem başkenti üzerinde maddiyetlerinden arındırılması sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Taşıma yüksek melekleri; geçiş uykusuna yatırılmalarını ve böylelikle bir dünyadan ve sistemden diğerine mekân boyunca taşınmalarını gerçekleştirebilmek için, Maddi Evlatlar ve diğer yarı-maddi varlıklar içinde değişiklikleri yerine getirmeye yetkindir. Ortak zamana göre yaklaşık üç gün, bu taşıma hazırlığı için harcanmaktadır; ve bu hazırlanma bu türden maddiyetten arınmış bir yaratılmışın, yüksek meleksel-taşıma seyahatinin sonunda varış üzerine olağan mevcudiyetine geri dönüştürülmesi için bir Yaşam Taşıyıcısı’nın eş güdümünü gerektirmektedir. 51:2.2 (582.2) Adams and Eves are semimaterial creatures and, as such, are not transportable by seraphim. They must undergo dematerialization on the system capital before they can be enseraphimed for transport to the world of assignment. The transport seraphim are able to effect such changes in the Material Sons and in other semimaterial beings as enable them to be enseraphimed and thus to be transported through space from one world or system to another. About three days of standard time are consumed in this transport preparation, and it requires the co-operation of a Life Carrier to restore such a dematerialized creature to normal existence upon arrival at the end of the seraphic-transport journey.
51:2.3 (582.3) Jerusem’den evrimsel dünyalara olan taşıma amacıyla Âdemler’in hazırlamak için bu maddiyetten arındırılma işleyiş biçimi mevcut bulunurken; maddiyetten arındırma işleyiş biçimine ait acil durum uygulamasının kurtarılabilecek bütüncül nüfus için hazır hale getirildiği durum içerisinde gezegenin tamamının boşaltılması dışında, onları bu türden dünyalardan alacak denk hiçbir yöntem orada bulunmamaktadır. Eğer birtakım fiziksel felaketler, evrimleşen bir ırkın gezegensel yerleşimi yerle bir ederse; Melçizedekler ve Yaşam Taşıyıcıları, maddiyetten arındırma işleyiş biçimini kurtuluş unsurlarının tümü için uygulayacaktır; ve yüksek meleksel taşıma vasıtasıyla bu varlıklar, devam eden mevcudiyetleri için hazırlanmış bir biçimde yeni dünyaya alınacaklardır. Bir insan ırkının evrimi, mekânın bir dünyası üzerinde bir kez başlatıldığı zaman, ilgili gezegenin fiziksel kurtuluşundan oldukça bağımsız bir biçimde ilerlemelidir; ancak evrimsel çağlar boyunca bunun dışında kalan durumlarda bir Gezegensel Âdem veya Havva’nın kendileri için seçilmiş olan dünyaları terk etmeleri tasarlanmamıştır. 51:2.3 (582.3) While there is this dematerializing technique for preparing the Adams for transit from Jerusem to the evolutionary worlds, there is no equivalent method for taking them away from such worlds unless the entire planet is to be emptied, in which event emergency installation of the dematerialization technique is made for the entire salvable population. If some physical catastrophe should doom the planetary residence of an evolving race, the Melchizedeks and the Life Carriers would install the technique of dematerialization for all survivors, and by seraphic transport these beings would be carried away to the new world prepared for their continuing existence. The evolution of a human race, once initiated on a world of space, must proceed quite independently of the physical survival of that planet, but during the evolutionary ages it is not otherwise intended that a Planetary Adam or Eve shall leave their chosen world.
51:2.4 (582.4) Kendilerine ait gezegensel istikametlerine varışları üzerine Maddi Erkek ve Kız Evlat, Yaşam Taşıyıcıları’nın yönlendirmesi altında yeniden maddi hale getirilmektedir. Bu bütüncül süreç, Urantia zamanına göre on ila yirmi sekiz gün arasında değişen zaman zarfı içinde gerçekleşir. Yüksek meleksel uykunun bilinçsizliği, yeniden yapılanmanın bu bütüncül dönemi boyunca devam eder. Fiziksek organizmanın yeniden bir araya getirilişi tamamlandığında bu Maddi Erkek ve Kız Evlatlar yeni evleri ve yeni dünyaları içinde, Jerusem üzerinde maddiyetten arındırılma sürecine başvurmadan önce bulundukları biçimde tüm amaçları ve gayeleri için hazır bile hale gelirler. 51:2.4 (582.4) Upon arrival at their planetary destination the Material Son and Daughter are rematerialized under the direction of the Life Carriers. This entire process takes ten to twenty-eight days of Urantia time. The unconsciousness of the seraphic slumber continues throughout this entire period of reconstruction. When the reassembly of the physical organism is completed, these Material Sons and Daughters stand in their new homes and on their new worlds to all intents and purposes just as they were before submitting to the dematerializing process on Jerusem.
3. Âdemsel Görevler ^top 3. The Adamic Missions ^top
51:3.1 (582.5) Yerleşik dünyalar üzerinde Maddi Erkek ve Kız Evlatlar, yakında kendilerine ait çocuklardan yardım gören bir biçimde, cennet evlerini inşa ederler. Genellikle cennet alan yerleşkesi; Gezegensel Prens tarafından belirlenmekte olup, onun bedensel yönetim görevlileri özgün ırkların daha yüksek türlerinin yardımı ile birlikte bu hazırlanışın öncül çalışması ile ilgilidir. 51:3.1 (582.5) On the inhabited worlds the Material Sons and Daughters construct their own garden homes, soon being assisted by their own children. Usually the site of the garden has been selected by the Planetary Prince, and his corporeal staff do much of the preliminary work of preparation with the help of many of the higher types of native races.
51:3.2 (583.1) Bu Cennet Bahçeleri, Edentia’nın ismi onuruna bu biçimde isimlendirilmiştir; ve bu isimlendirme, En Yüksek Yaratıcılar’ın yönetim merkez dünyasının bahçesel ihtişamının ardından bu biçimde şekillendirilmesi sebebiyle verilmiştir. Bu türden bahçe evleri genellikle, ayrıştırılmış bir konumda yapılandırılmış bir birimde ve bir yakın-sıcak iklim alanı içerisinde yerleşkelendirilmiştir. Onlar, ortalama bir dünya üzerinde muhteşem yaratımlardır. Siz, Urantia üzerinde bu türden bir girişimin sekteye uğramış gelişmesine dair parçalı dışavurumları ile kültürün bu güzel merkezlerini hiçbir şekilde karşılaştıramazsınız. 51:3.2 (583.1) These Gardens of Eden are so named in honor of Edentia, the constellation capital, and because they are patterned after the botanic grandeur of the headquarters world of the Most High Fathers. Such garden homes are usually located in a secluded section and in a near-tropic zone. They are wonderful creations on an average world. You can judge nothing of these beautiful centers of culture by the fragmentary account of the aborted development of such an undertaking on Urantia.
51:3.3 (583.2) Bir Gezegensel Âdem ve Havva, potansiyel olarak, fani ırklar için fiziksel lütfun bütüncül hediyesidir. Bu türden atanmış çiftin ana görevi, zamanın çocuklarını çoğaltmak ve onları canlandırmaktır. Ancak cennetin insanları ve zamanın bu unsurları arasında dolaylı hiçbir karşı tür çiftleşmesi bulunmamaktadır; birçok nesil için Âdem ve Havva, kendi düzeylerinin güçlü bir ırkını inşa ederken evrimsel fanilerden biyolojik bir biçimde ayrışmış bir konumda kalmaya devam etmektedir. Bu durum, yerleşik dünyalar üzerinde eflatun ırkının kökenidir. 51:3.3 (583.2) A Planetary Adam and Eve are, in potential, the full gift of physical grace to the mortal races. The chief business of such an imported pair is to multiply and to uplift the children of time. But there is no immediate interbreeding between the people of the garden and those of the world; for many generations Adam and Eve remain biologically segregated from the evolutionary mortals while they build up a strong race of their order. This is the origin of the violet race on the inhabited worlds.
51:3.4 (583.3) Irkın yükseltilmesi için mevcut olan tasarımlar; Gezegensel Prens ve onun çalışanları tarafından hazırlanmakta olup, Âdem ve Havva tarafından uygulanır. Ve bu durum, Urantia üzerine ulaştıkları zaman Maddi Evlat’ınız ve onun eşinin büyük bir zararlı bir konumda bırakıldıkları yerdir. Caligastia; her ne kadar Urantia’nın Melçizedek alıcıları gerektiği gibi isyankâr Gezegensel Prens’in mevcudiyetinde içkin olan gezegensel tehlikeler ile Âdem ve Havva’yı uyarmış olsa da, Âdemsel göreve kurnaz ve etkin bir biçimde karşı koyuşu sergilemiştir; bahse konu bu baş isyankâr olarak başkaldırıcı Gezegensel Prens, kurnaz bir hile ile Cennetsel çift üzerinde üstünlük sağlamış ve dünyanızın gözle görülebilen idarecileri olarak birlikteliklerinin temel anlaşmasını bozacak bir eyleme onları sevk eden bir biçimde tuzağa düşürmüştür. Bu ihanet eden Gezegensel Prens, Âdem ve Havva’yı aldatmada başarılı olmuştur; ancak o, Lucifer başkaldırısı içine onları katmadaki çabasında başarısız kalmıştır. 51:3.4 (583.3) The plans for race upstepping are prepared by the Planetary Prince and his staff and are executed by Adam and Eve. And this was where your Material Son and his companion were placed at great disadvantage when they arrived on Urantia. Caligastia offered crafty and effective opposition to the Adamic mission; and notwithstanding that the Melchizedek receivers of Urantia had duly warned both Adam and Eve concerning the planetary dangers inherent in the presence of the rebellious Planetary Prince, this archrebel, by a wily stratagem, outmaneuvered the Edenic pair and entrapped them into a violation of the covenant of their trusteeship as the visible rulers of your world. The traitorous Planetary Prince did succeed in compromising your Adam and Eve, but he failed in his effort to involve them in the Lucifer rebellion.
51:3.5 (583.4) Gezegensel yardımcılar olarak meleklerin beşinci düzeyi, dünyasal serüvenlerinde Gezegensel Âdemler’e her zaman eşlik ederek Âdemsel göreve atanmışlardır. Öncül görevin birlikleri genellikle yaklaşık yüz bin unsurdan meydana gelmiştir. Urantia Âdem ve Havva’sının görevi vaktinden önce başlatıldığı zaman, onlar hükmedilen tasarımdan uzaklaştığı zaman, kınanacak davranışları ile ilgili onlara itiraz eden Cennet’in yüksek meleksel Sesleri’nden bir unsurdur. Bu oluşuma dair dünyanızın hikâyesi, gezegensel geleneklerinizin doğa-ötesi olan her şeyi Hâkim Tanrı için atfetme eğilimini oldukça yerinde bir biçimde açığa sermektedir. Bu nedenden dolayı Urantia unsurları, sıklıkla Kâinatın Yaratıcısı’nın doğası hakkında kafaları karışmış bir hale gelmektedir; çünkü Kâinatın Yaratıcısı’nın birliktelik halindeki unsurlarının tümünün kelimeleri ve faaliyetleri oldukça sıkça tekrarlanan bir biçimde kendisine atfedilmektedir. Âdem ve Havva’nın durumunda Cennet’in meleği, bu zaman zarfında görevde bulunan gezegensel yardımcıların baş yöneticisinden başkası değildi. Solonia olarak bu yüksek melek, kutsal tasarımın yanlış uygulandığını bildirmiş ve Urantia’ya Melçizedek alıcılarının geri dönüşünü talep etmiştir. 51:3.5 (583.4) The fifth order of angels, the planetary helpers, are attached to the Adamic mission, always accompanying the Planetary Adams on their world adventures. The corps of initial assignment is usually about one hundred thousand. When the work of the Urantia Adam and Eve was prematurely launched, when they departed from the ordained plan, it was one of the seraphic Voices of the Garden who remonstrated with them concerning their reprehensible conduct. And your narrative of this occurrence well illustrates the manner in which your planetary traditions have tended to ascribe everything supernatural to the Lord God. Because of this, Urantians have often become confused concerning the nature of the Universal Father since the words and acts of all his associates and subordinates have been so generally attributed to him. In the case of Adam and Eve, the angel of the Garden was none other than the chief of the planetary helpers then on duty. This seraphim, Solonia, proclaimed the miscarriage of the divine plan and requisitioned the return of the Melchizedek receivers to Urantia.
51:3.6 (583.5) İkinci derece yarı-ölümlü yaratılmışlar, Âdemsel görevlere özgü bir niteliğe sahiptir. Gezegensel Prens’in bedensel yönetim görevlileri ile olduğu gibi, Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın soyları iki düzeye ait bir konumda bulunmaktadır: bu düzeyler, onların fiziksel çocukları ve yarı-ölümlü yaratılmışların ikinci derece düzeyidir. Bu maddi ancak genellikle görünebilen gezegensel hizmetkârlar, medeniyetin gelişmesine ve hatta toplumsal gelişmeyi ve ruhsal ilerleyişi yıkmaya çalışabilecek isyankâr azınlıklara olan tabiiyete oldukça katkıda bulunmaktadır. 51:3.6 (583.5) The secondary midway creatures are indigenous to the Adamic missions. As with the corporeal staff of the Planetary Prince, the descendants of the Material Sons and Daughters are of two orders: their physical children and the secondary order of midway creatures. These material but ordinarily invisible planetary ministers contribute much to the advancement of civilization and even to the subjection of insubordinate minorities who may seek to subvert social development and spiritual progress.
51:3.7 (583.6) İkinci derece yarı-ölümlüler, Gezegensel Prens’in varışına yakın zamanlardan bu yana var olan birinci derece düzey ile karıştırılmamalıdır. Urantia üzerinde bu ilk yar-ölümlü yaratılmışların büyük bir çoğunluğu; Caligastia ile birlikte isyana katılmış olup, Hamsin’den bu yana göz hapsinde alınmıştır. Gezegensel idare için sadık kalmayan Âdemsel topluluk, buna benzer bir biçimde göz hapsine alınmıştır. 51:3.7 (583.6) The secondary midwayers should not be confused with the primary order, who date from the near times of the arrival of the Planetary Prince. On Urantia a majority of these earlier midway creatures went into rebellion with Caligastia and have, since Pentecost, been interned. Many of the Adamic group who did not remain loyal to the planetary administration are likewise interned.
51:3.8 (584.1) Hamsin gününde sadık birinci derece ve ikinci derece yarı-ölümlü unsurlar; gönüllü bir birliği yerine getirmiş olup, o zamandan bu yana dünya olaylarında tek bir birim olarak faaliyet göstermiştir. Onlar, bu iki topluluktan değişimli olarak seçilen sadık yarı-ölümlü unsurların önderliğinde hizmet etmektedir. 51:3.8 (584.1) On the day of Pentecost the loyal primary and the secondary midwayers effected a voluntary union and have functioned as one unit in world affairs ever since. They serve under the leadership of loyal midwayers alternately chosen from the two groups.
51:3.9 (584.2) Sizin dünyanız evlatlığın dört düzeyi tarafından ziyaret edilmiştir: bu unsurlar Gezegensel Prens olan Caligastia; Tanrı’nın Maddi Evlatları’na ait Âdem ve Havva; Maçiventa Melçizedeği; Abraham zamanında “Salem’in bilgesi”; ve Cennet bahşedilme evladı olarak gelen Hazreti Mikâil’dir. Nebadon evreninin yüce idarecisi olarak Mikâil’in sizin dünyanızda, bahşedilmiş Evlat’ın yaşam görevini ve hedefini geliştirmek için oldukça fazla bir biçimde uğraş gösterebilecekleri sadık ve etkin bir Gezegensel Prens ve adanmış ve başarılı Maddi Evlat tarafından karşılanması ne kadar da yararlı ve güzel olurdu! Ancak dünyaların tümü Urantia gibi bu kadar talihsiz değildir; ne de Gezegensel Âdemler’in görevi her zaman bu kadar zor ve zararlı olmamıştır. Onlar başarılı oldukları zaman; bu türden bir dünyanın ışık ve yaşam içinde istikrara kavuşturulduğu zaman çağına kadar olan bile gezegensel olayların görünebilen baş sorumluları olarak işlevlerine devam eden bir biçimde, bir büyük insanlığın gelişimine katkıda bulunmaktadırlar. 51:3.9 (584.2) Your world has been visited by four orders of sonship: Caligastia, the Planetary Prince; Adam and Eve of the Material Sons of God; Machiventa Melchizedek, the “sage of Salem” in the days of Abraham; and Christ Michael, who came as the Paradise bestowal Son. How much more effective and beautiful it would have been had Michael, the supreme ruler of the universe of Nebadon, been welcomed to your world by a loyal and efficient Planetary Prince and a devoted and successful Material Son, both of whom could have done so much to enhance the lifework and mission of the bestowal Son! But not all worlds have been so unfortunate as Urantia, neither has the mission of the Planetary Adams always been so difficult or so hazardous. When they are successful, they contribute to the development of a great people, continuing as the visible heads of planetary affairs even far into the age when such a world is settled in light and life.
4. Altı Evrimsel Irk ^top 4. The Six Evolutionary Races ^top
51:4.1 (584.3) Yerleşik dünyaların öncül çağları boyunca baskın ırk, genel anlamda gelişimin insan düzeylerine ilk erişen kızıl ırktır. Ancak kızıl ırk gezegenlerin kıdemli ırkı olmasına rağmen, onları takip eden renkli ırklar fanilerin ortaya çıkışının çağı içinde mevcudiyetlerini kazanmaya başlamışlardır. 51:4.1 (584.3) The race of dominance during the early ages of the inhabited worlds is the red man, who ordinarily is the first to attain human levels of development. But while the red man is the senior race of the planets, the succeeding colored peoples begin to make their appearances very early in the age of mortal emergence.
51:4.2 (584.4) Daha öncül olan ırklar bir biçimde daha sonrakilerine kıyasla daha üstündür; kızıl ırk, çivit — siyah — ırkın çok daha üzerinde bulunmaktadır. Yaşam Taşıyıcıları, yaşam enerjilerin bütüncül bahşedilişini başlangıçsal veya diğer bir değişle kızıl ırka aktarırlar; ve fanilerin ayrı bir topluluğuna ait her takip eden evrimsel ortaya çıkış, kökensel bahşedilmeden kayba uğrayarak çeşitlilik göstermektedir. Her ne kadar Urantia üzerinde yeşil ve turuncu insanlar arasında devliğin beklenmeyen boyutları ortaya çıkmış olsa da, fani uzunluk bile kızıl ırktan çivit ırkına doğru aşağı bir doğrultuda hareket eden ölçek boyunca azalma eğilimi gösterir. 51:4.2 (584.4) The earlier races are somewhat superior to the later; the red man stands far above the indigo—black—race. The Life Carriers impart the full bestowal of the living energies to the initial or red race, and each succeeding evolutionary manifestation of a distinct group of mortals represents variation at the expense of the original endowment. Even mortal stature tends to decrease from the red man down to the indigo race, although on Urantia unexpected strains of giantism appeared among the green and orange peoples.
51:4.3 (584.5) Altı evrimsel ırkların tümüne sahip olan bu dünyalar üzerinde üstün insanlar; kırmızı, sarı ve mavi renkler biçiminde birinci, üçüncü ve beşinci ırklardır. Evrimsel ırklar böylelikle, yetkinlik bakımından ussal yetişme ve ruhsal büyüme için değişkenlik gösterir; ikinci, dördüncü ve altıncı ırklar bir bakımdan daha az bahşedilmiş bir niteliğe sahiptir. Bu ikinci derece ırklar, belirli dünyalar üzerinde mevcut bulunmayan insanlardır; onlar, diğerleri üzerinde yok edilen ırklardır. Urantia üzerinde üstün mavi ırklarınızın “beyaz ırk” içinde çoğalması dışında, bu ırkları bu kadar büyük bir ölçüde yitirmiş olmanız talihsiz bir durumdur. Sizin turuncu ve yeşil ırklarınızın unsurlarını yitirmiş olmanız bu türden büyük ciddi bir endişe kaynağı değildir. 51:4.3 (584.5) On those worlds having all six evolutionary races the superior peoples are the first, third, and fifth races—the red, the yellow, and the blue. The evolutionary races thus alternate in capacity for intellectual growth and spiritual development, the second, fourth, and sixth being somewhat less endowed. These secondary races are the peoples that are missing on certain worlds; they are the ones that have been exterminated on many others. It is a misfortune on Urantia that you so largely lost your superior blue men, except as they persist in your amalgamated “white race.” The loss of your orange and green stocks is not of such serious concern.
51:4.4 (584.6) Altı ırkın — veya diğer bir değişle üç ırk arasından — evrimi, her ne kadar kızıl ırkın kökensel kazanımlarını kötüleştiren bir görüntüye sahip olsa da; fani türler içinde oldukça istenen belirli çeşitlilikleri sağlamakta ve çeşitli insan potansiyellerinin aksi halde erişilemez bir dışavurumunu yerine getirmektedir. Bu değişimler, atanan Âdemsel veya diğer bir değişle eflatun ırkı tarafından takip eden bir biçimde onların yükseltilmesi şartıyla, bir bütün olarak insan türünün ilerleyişi için yararlıdır. Urantia üzerinde karışımın bu olağan tasarımı, geniş ölçüde yerine getirilmemiştir; ve ırk evriminin tasarımını uygulamada bu başarısızlık, dünyanız üzerinde bu öncül ırkların geri kalanlarını gözleyerek ortalama bir gezegen üzerinde bu insanların düzeyini fazlasıyla anlamanızı sizler için imkânsız kılmaktadır. 51:4.4 (584.6) The evolution of six—or of three—colored races, while seeming to deteriorate the original endowment of the red man, provides certain very desirable variations in mortal types and affords an otherwise unattainable expression of diverse human potentials. These modifications are beneficial to the progress of mankind as a whole provided they are subsequently upstepped by the imported Adamic or violet race. On Urantia this usual plan of amalgamation was not extensively carried out, and this failure to execute the plan of race evolution makes it impossible for you to understand very much about the status of these peoples on an average inhabited planet by observing the remnants of these early races on your world.
51:4.5 (585.1) Irksal gelişmenin ilk zamanlarında; kızıl, sarı ve mavi ırkların karşılıklı olarak çiftleşmesi için kısmi bir eğilim mevcut bulunmaktadır; orada benzer bir biçimde turuncu, yeşil ve çivit ırklarının birbirlerine karışması için kısmi bir eğilim bulunmaktadır. 51:4.5 (585.1) In the early days of racial development there is a slight tendency for the red, the yellow, and the blue men to interbreed; there is a similar tendency for the orange, green, and indigo races to intermingle.
51:4.6 (585.2) Daha geri kalmış insan unsurları genel olarak, daha gelişmiş ırklar tarafından iş gücü olarak kullanılmaktadır. Bu durum, ilk çağlar boyunca gezegenler üzerindeki köleliğin kökenini oluşturmaktadır. Turuncu insanlar genel olarak kızıl ırklar tarafından bastırılmış ve — zaman zaman yok edilen bir biçimde — hizmetli düzeyine indirgenmiştir. Sarı ırk genel olarak yeşil ırkı köleleştirmiş; bunun karşısında mavi ırk, çivit ırk üzerinde hâkimiyet kurmuştur. İlkel insanların bu ırkları; Urantia unsurlarının atları ve büyük baş hayvanları alıp satmasından daha farklı olmayan bir biçimde, zorunlu emek gücü içerisinde geride kalmış akranlarının hizmetlerinden faydalanmalarından daha fazlasını düşünmemektedirler. 51:4.6 (585.2) The more backward humans are usually employed as laborers by the more progressive races. This accounts for the origin of slavery on the planets during the early ages. The orange men are usually subdued by the red and reduced to the status of servants—sometimes exterminated. The yellow and red men often fraternize, but not always. The yellow race usually enslaves the green, while the blue man subdues the indigo. These races of primitive men think no more of utilizing the services of their backward fellows in compulsory labor than Urantians would of buying and selling horses and cattle.
51:4.7 (585.3) En olağan dünyalar üzerinde gönüllü hizmetlilik; her ne kadar akli yetersizlikler ve toplumsal kusurlar hali hazırda sıklıkla rızasız emeği sergilemek zorundalılığı ile sonuçlansa da, Gezegensel Prens’in yazgı dönemi vaktinde varlığını devam ettirememektedir. Ancak olağan dünyaların hepsi üzerinde bu türden ilkel kölelik, atanan eflatun veya diğer bir değişle Âdemsel ırkın varışından sonra yakın bir zaman içinde kaldırılmaktadır. 51:4.7 (585.3) On most normal worlds involuntary servitude does not survive the dispensation of the Planetary Prince, although mental defectives and social delinquents are often still compelled to perform involuntary labor. But on all normal spheres this sort of primitive slavery is abolished soon after the arrival of the imported violet or Adamic race.
51:4.8 (585.4) Bu altı evrimsel ırka, Âdemsel canlandırıcıların soysal doğumları ile birlikte birleşerek, birbirine karışma ve yüceltilme nihai sonu kazandırılmıştır. Ancak bu insanlar birbirine karıştırılmadan önce, alt düzeyde bulunan ve yetersiz olan ırklar geniş bir biçimde saf dışı bırakılır. Gezegensel Prens ve Maddi Evlat, diğer elverişli gezegensel yönetim unsurları ile birlikte, çoğalım işlevlerinin zindeliğine karar verirler. Urantia üzerinde bu türden köklü bir tasarımın uygulanmasına dair zorluk, dünya ırklarınızın bireylerine ait biyolojik zindeliğe veya yetersizliğe karar veren yetkin hâkimlerin yokluğundan meydana gelmektedir. Bu türden bir engele rağmen; daha belirgin bir biçimde açığa çıkan yetersiz, kusurlu, bozulmaya uğramış ve toplum karşıtı unsurlarınızın biyolojik birlikteliğe karşı bulunuşu üzerine sizin karar vermenizin gerektiği görünmektedir. 51:4.8 (585.4) These six evolutionary races are destined to be blended and exalted by amalgamation with the progeny of the Adamic uplifters. But before these peoples are blended, the inferior and unfit are largely eliminated. The Planetary Prince and the Material Son, with other suitable planetary authorities, pass upon the fitness of the reproducing strains. The difficulty of executing such a radical program on Urantia consists in the absence of competent judges to pass upon the biologic fitness or unfitness of the individuals of your world races. Notwithstanding this obstacle, it seems that you ought to be able to agree upon the biologic disfellowshiping of your more markedly unfit, defective, degenerate, and antisocial stocks.
5. Irksal Karışım
Âdemsel Kan’ın Bahşedilişi ^top
5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood ^top
51:5.1 (585.5) Bir Gezegensel Âdem ve Havva yerleşik bir dünyaya ulaştığı zaman onlar, ussal varlıkların mevcut ırklarının gelişimini gerçekleştirmek için en iyi yol hakkında üstleri tarafından bütüncül bir biçimde eğitilir. İşleyişin tasarımı tek-tip niteliğinde bulunmamaktadır; bu tasarıma dair kararların büyük bir kısmı, hizmetkâr çiftlerin yargısına bırakılmıştır; hatalar, Urantia gibi isyankâr dünyalar olarak özellikle düzenin kaybolduğu âlemler üzerinde nadir gerçekleşen eylemler değildir. 51:5.1 (585.5) When a Planetary Adam and Eve arrive on an inhabited world, they have been fully instructed by their superiors as to the best way to effect the improvement of the existing races of intelligent beings. The plan of procedure is not uniform; much is left to the judgment of the ministering pair, and mistakes are not infrequent, especially on disordered, insurrectionary worlds, such as Urantia.
51:5.2 (585.6) Genellikle eflatun insanları, topluluk nüfuslarının bir milyondan fazlasına ulaştığı zamana kadar gezegensel yerliler ile birlikte çoğalmaya başlamamaktadır. Ancak bu zaman zarfında Gezegensel Prens’in yönetim çalışanları, Tanrı’nın evlatlarının insan ırkları ile adeta bir bütün olmak için yukarıdan aşağıya indiğini bildirmektedir; bu insanlar, üst ırk niteliğine ait olarak yetkinleşen unsurların Cennet Bahçesi’ne ilerleyebileceklerine ve orada insan türünün yeni ve karışmış düzenine ait evrimsel babalar ve anneler olarak Âdemler’in erkek ve kız evlatları tarafından seçilebileceklerine dair duyurunun yapılacağı günü sabırsızlıkla beklemektedir. 51:5.2 (585.6) Usually the violet peoples do not begin to amalgamate with the planetary natives until their own group numbers over one million. But in the meantime the staff of the Planetary Prince proclaims that the children of the Gods have come down, as it were, to be one with the races of men; and the people eagerly look forward to the day when announcement will be made that those who have qualified as belonging to the superior racial strains may proceed to the Garden of Eden and be there chosen by the sons and daughters of Adam as the evolutionary fathers and mothers of the new and blended order of mankind.
51:5.3 (585.7) Olağan dünyalar üzerinde Gezegensel Âdem ve Havva, evrimsel ırklar ile birlikte hiçbir zaman çiftleşmemektedir. Biyolojik iyileştirmenin bu görevi, Âdemsel soy unsurlarının bir faaliyetidir. Ancak bu Âdem Nesilleri, ırklar arasına katılmamaktadırlar; prensin yönetim çalışanları, Âdemsel doğum için gönüllü çiftleşme amacıyla üstün erkek ve kadınları Cennet Bahçesi’ne getirmektedir. Ve en olağan dünyalar üzerinde cennetin erkek ve kız evlatları ile çiftleşmek için bir adayın seçilmesi en yüksek onur olarak değerlendirilmektedir. 51:5.3 (585.7) On normal worlds the Planetary Adam and Eve never mate with the evolutionary races. This work of biologic betterment is a function of the Adamic progeny. But these Adamites do not go out among the races; the prince’s staff bring to the Garden of Eden the superior men and women for voluntary mating with the Adamic offspring. And on most worlds it is considered the highest honor to be selected as a candidate for mating with the sons and daughters of the garden.
51:5.4 (586.1) Dünya ırkları artan bir biçimde cennete olan tanınma ve kabul için tercih edilmeyi artan bir biçimde arzulandığında, ırk savaşları ve diğer kabile çatışmaları ilk kez azalma gösterir. Siz, bu türden rekabetçi uğraşların olağan bir gezegen üzerinde etkinliklerin tümünün merkezini teşkil eden bir konuma gelmesine dair en iyi ancak oldukça yetersiz bir biçimde anlayabilirsiniz. 51:5.4 (586.1) For the first time the racial wars and other tribal struggles are diminished, while the world races increasingly strive to qualify for recognition and admission to the garden. You can at best have but a very meager idea of how this competitive struggle comes to occupy the center of all activities on a normal planet. This whole scheme of race improvement was early wrecked on Urantia.
51:5.5 (586.2) Eflatun ırkı tek eşli bir ırktır; ve Âdemsel kız veya erkek evlatlar ile birleşecek her evrimsel erkek veya kadın, diğer bir eşi almayacağına dair söz verip buna dair tek eşliliği kendileri çocuklarına öğretir. Bu birlikteliklerin her birinden olan çocuklar, Gezegensel Prens’in okullarında eğitilir ve hazırlanır; bunun sonrasında onlara, üstün fanilerin seçilmiş toplulukları arasından unsurlar ile evlenmek için evrimsel ebeveynlerin ırklarına gitmelerine izin verilir. 51:5.5 (586.2) The violet race is a monogamous people, and every evolutionary man or woman uniting with the Adamic sons and daughters pledges not to take other mates and to instruct his or her children in single-matedness. The children of each of these unions are educated and trained in the schools of the Planetary Prince and then are permitted to go forth to the race of their evolutionary parent, there to marry among the selected groups of superior mortals.
51:5.6 (586.3) Maddi Evlatlar’ın bu niteliği, dünyaların evrim halindeki ırklarına eklendiği zaman; evrimsel ilerlemenin yeni ve daha büyük bir dönemi başlatılır. Aktarılan yetkinlik ve aşkın evrimsel niteliklerin bu doğumsal dışavurumunu takiben orada, medeniyet ve ırksal gelişim içinde hızlı gelişmelerin bir dizisi ortaya çıkar; yüz bin yıldan daha fazla bir süre içindeki ilerleyiş, öncül çabaların bir milyon yıl süren dönemi boyunca gerçekleştirilenden daha fazlasıyla sonuçlanan bir biçimde gerçekleşir. Sizin dünyanız içinde, hükmedilen tasarımların gerektiği gibi uygulanmaması karşısında bile, büyük gelişim Âdem’in yaşam plazmasının insanlarınıza hediye edilmesinden beri gerçekleşmiştir. 51:5.6 (586.3) When this strain of the Material Sons is added to the evolving races of the worlds, a new and greater era of evolutionary progress is initiated. Following this procreative outpouring of imported ability and superevolutionary traits there ensues a succession of rapid strides in civilization and racial development; in one hundred thousand years more progress is made than in a million years of former struggle. On your world, even in the face of the miscarriage of the ordained plans, great progress has been made since the gift to your peoples of Adam’s life plasm.
51:5.7 (586.4) Ancak bir gezegensel Cennet Bahçesi’nin saf nesil çocukları, kendilerini evrimsel ırkların üstün üyelerine bahşedebilir ve böylelikle insan türünün biyolojik düzeyini yükseltebilirken; bu durum, Urantia fanilerinin daha yüksek ırklarının daha alt düzey ırklar ile çiftleşmelerinin yararlı olduğunu kanıtlamamaktadır; bu türden düşüncesiz işleyiş biçimi, dünyanız üzerinde medeniyetin tümünü risk altına alacaktır. Âdemsel işleyiş biçimi vasıtasıyla ırk uyumunu elde etmede başarısız olarak sizler böylelikle, uyum ve denetimin diğer ve daha geniş insan yöntemleri ile ırk gelişiminin size ait gezegensel sorunlarını çözmek zorundasınız. 51:5.7 (586.4) But while the pure-line children of a planetary Garden of Eden can bestow themselves upon the superior members of the evolutionary races and thereby upstep the biologic level of mankind, it would not prove beneficial for the higher strains of Urantia mortals to mate with the lower races; such an unwise procedure would jeopardize all civilization on your world. Having failed to achieve race harmonization by the Adamic technique, you must now work out your planetary problem of race improvement by other and largely human methods of adaptation and control.
6. Cennet Bahçesi Düzeni ^top 6. The Edenic Regime ^top
51:6.1 (586.5) Yerleşik dünyaların birçoğu üzerinde Cennet Bahçeleri; muhteşem kültürel merkezler olarak kalmaya, ve çağlar boyunca gezegensel işleyiş ve kullanımın toplumsal işleyiş yöntemleri olarak faaliyet göstermeye devam etmektedir. Öncül zamanlar içerisinde bile eflatun insanları göreceli bir biçimde ayrı bir konumda yerleştirildiklerinde onların okulları, bahçenin sanayi gelişimleri ticari etkileşimin yeni kanallarını açarken, dünya ırkları arasında elverişli adayları bünyesine kabul etmiştir. Böylelikle Âdemler ve Havvalar’a ek olarak onlara ait soysal çoğalımlar, kültürün anlık büyümesine ve dünyalarına ait evrimsel ırkların hızlı gelişmesine katkıda bulunmuştur. Bu ilişkilerin tümü; biyolojik düzeyin doğrudan yükseltilmesi, ussal potansiyelin hızlandırılması ve ruhsal algının ilerletilmesiyle ile sonuçlanan bir biçimde Âdem’in evrimsel ırkları ve evlatlarının karışımı vasıtasıyla çoğaltılmış ve teminat altına alınmıştır. 51:6.1 (586.5) On most of the inhabited worlds the Gardens of Eden remain as superb cultural centers and continue to function as the social patterns of planetary conduct and usage age after age. Even in early times when the violet peoples are relatively segregated, their schools receive suitable candidates from among the world races, while the industrial developments of the garden open up new channels of commercial intercourse. Thus do the Adams and Eves and their progeny contribute to the sudden expansion of culture and to the rapid improvement of the evolutionary races of their worlds. And all of these relationships are augmented and sealed by the amalgamation of the evolutionary races and the sons of Adam, resulting in the immediate upstepping of biologic status, the quickening of intellectual potential, and the enhancement of spiritual receptivity.
51:6.2 (586.6) Olağan dünyalar üzerinde eflatun ırkının cennet yönetim merkezi; dünya kültürünün ikinci merkezi haline gelip, Gezegensel Prens’in yönetim merkez şehri ile ortak bir biçimde medeniyetin gelişim hızını belirler. Çağlar boyunca Gezegensel Prens’in şehir yönetim merkez okullarına ek olarak Âdem ve Havva’nın bahçe okulları birbirlerinin çağdaşlarıdır. Onlar; genellikle birbirlerinden çok uzak olmayıp, uyumlu eş güdüm içerisinde birbirleriyle beraber faaliyet göstermektedir. 51:6.2 (586.6) On normal worlds the garden headquarters of the violet race becomes the second center of world culture and, jointly with the headquarters city of the Planetary Prince, sets the pace for the development of civilization. For centuries the city headquarters schools of the Planetary Prince and the garden schools of Adam and Eve are contemporary. They are usually not very far apart, and they work together in harmonious co-operation.
51:6.3 (587.1) Dünyanız üzerinde Doğu Akdeniz ülkeleri içinde herhangi bir yerde, 37.000 yıl aralıksız faaliyet göstermiş olan kültürün büyük bir gezegensel üniversitesi olarak medeniyetin bir dünya merkezinin nasıl bir anlama geleceğini bir düşünün. Ve yine; bütünlüksel evrensel etkinin 500.000 yıllık sonuçsal bir kuvvetini uygulayacak geleneklere sahip göksel hizmetin çok uzakta bulunmayan ama hali hazırda diğer ve daha eski yönetim merkezinde konumlandırıldığında, bu türden eski bir merkeze bile ait ahlaksal yönetimin nasıl yeniden yapılandırılabileceğini bir durun ve düşünün. Cennet Bahçesi’nin temel amaçlarını bütüncül bir dünyaya nihai olarak yayan bahse konu bu gelenektir. 51:6.3 (587.1) Think what it would mean on your world if somewhere in the Levant there were a world center of civilization, a great planetary university of culture, which had functioned uninterruptedly for 37,000 years. And again, pause to consider how the moral authority of even such an ancient center would be reinforced were there situated not far-distant still another and older headquarters of celestial ministry whose traditions would exert a cumulative force of 500,000 years of integrated evolutionary influence. It is custom which eventually spreads the ideals of Eden to a whole world.
51:6.4 (587.2) Gezegensel Prens’in okulları temel olarak felsefe, din, ahlaki değerler ve daha yüksek ussal ve sanatsal kazanımlar ile ilgilidir. Âdem ve Havva’nın cennet okulları genel olarak işlevsel sanatlara, temel ussal hazırlanmaya, toplumsal kültüre, ekonomik gelişmeye, ticari ilişkilere, fiziksel verimliliğe ve sivil hükümete adanmıştır. Nihai olarak bu dünya merkezleri birbirleri ile karışarak etkileşimde bulunmaktadır; ancak bu mevcut etkileşim zaman zaman ilk Hakimane Evlat’ın bulunduğu zaman zarfına kadar gerçekleşmemektedir. 51:6.4 (587.2) The schools of the Planetary Prince are primarily concerned with philosophy, religion, morals, and the higher intellectual and artistic achievements. The garden schools of Adam and Eve are usually devoted to practical arts, fundamental intellectual training, social culture, economic development, trade relations, physical efficiency, and civil government. Eventually these world centers amalgamate, but this actual affiliation sometimes does not occur until the times of the first Magisterial Son.
51:6.5 (587.3) Gezegensel Âdem ve Havva’nın devam eden mevcudiyeti, eflatun ırkının saf nesil çekirdeği ile birlikte; geleneğin zorlayıcı kuvveti ile birlikte bir dünyanın medeniyeti üzerine faaliyette bulunulmasına dair erdem vasıtasıyla Cennet Bahçesi kültürüne büyümenin istikrarını aktarmaktadır. Bu ölümsüz Maddi Erkek ve Kız Evlatlar bünyesinde biz; ebedi Yaratan ile zamanın en alt düzey sınırlı kişilikleri arasında mevcut bulunan neredeyse sınırsız uzunlukta olan uçurumu birbirine bağlayarak, Tanrı ile insanı birleştiren en son ve hayati derecede önemli halka ile karşılaşmaktayız. Burada Urantia ırkları gibi fiziksel, maddi ve hatta cinsiyet sahibi bir yaratılmış olan yüksek kökenli bir varlık bulunmaktadır; bu unsur görülmez olan Gezegensel Prens’i görebilir, kavrayabilir ve onu âlemin fani yaratılmışları için tercüme edebilir, çünkü Maddi Erkek ve Kız Evlatlar ruhaniyet varlıklarının alt düzey unsurlarının hepsini görebilme yetisine sahiptir; onlar, görülebilen ve görülemeyen nitelikte bulunan Gezegensel Prens ve onun bütün yönetim çalışanlarını görüntüleyebilir. 51:6.5 (587.3) The continuing existence of the Planetary Adam and Eve, together with the pure-line nucleus of the violet race, imparts that stability of growth to Edenic culture by virtue of which it comes to act upon the civilization of a world with the compelling force of tradition. In these immortal Material Sons and Daughters we encounter the last and the indispensable link connecting God with man, bridging the almost infinite gulf between the eternal Creator and the lowest finite personalities of time. Here is a being of high origin who is physical, material, even a sex creature like Urantia mortals, one who can see and comprehend the invisible Planetary Prince and interpret him to the mortal creatures of the realm, for the Material Sons and Daughters are able to see all of the lower orders of spirit beings; they visualize the Planetary Prince and his entire staff, visible and invisible.
51:6.6 (587.4) Çağların geçmesiyle insan ırkları ile birlikte olan soysal doğumlarının karışımları boyunca Maddi Erkek ve Kız Evlat, evrimsel ırkların mevcut haldeki karışmış soylarına ait ortak ebeveynler olarak insan türünün paylaşılan ataları biçiminde kabul edilen hale gelmektedir. Bir yerleşik dünyadan süreçlerine başlayan fanilerin şu yedi baba ve yaratıcıyı tanıma deneyimine sahip olması tasarlanmıştır: 51:6.6 (587.4) With the passing of centuries, through the amalgamation of their progeny with the races of men, this same Material Son and Daughter become accepted as the common ancestors of mankind, the common parents of the now blended descendants of the evolutionary races. It is intended that mortals who start out from an inhabited world have the experience of recognizing seven fathers:
51:6.7 (587.5) 1. Biyolojik yaratıcı — beden içindeki baba. 51:6.7 (587.5) 1. The biologic father—the father in the flesh.
51:6.8 (587.6) 2. Âlemin yaratıcısı — Gezegensel Âdem. 51:6.8 (587.6) 2. The father of the realm—the Planetary Adam.
51:6.9 (587.7) 3. Âlemlerin yaratıcısı — Sistem Egemeni. 51:6.9 (587.7) 3. The father of the spheres—the System Sovereign.
51:6.10 (587.8) 4. En Yüksek Unsur Yaratıcısı — Takımyıldız Yaratıcısı. 51:6.10 (587.8) 4. The Most High Father—the Constellation Father.
51:6.11 (587.9) 5. Evren Yaratıcısı — Yaratan Evlat ve yerel yaratımların yüce idarecisi. 51:6.11 (587.9) 5. The universe Father—the Creator Son and supreme ruler of the local creations.
51:6.12 (587.10) 6. Aşkın-Yaratıcılar — aşkın-evreni idare eden Zamanın Ataları. 51:6.12 (587.10) 6. The super-Fathers—the Ancients of Days who govern the superuniverse.
51:6.13 (587.11) 7. Ruhaniyet veya Havona Yaratıcısı — Cennet üzerinde ikamet eden ve kendi ruhaniyetini kâinat âlemlerinin tümünde ikamet eden alt düzey yaratılmışların akıllarında yaşamak ve çalışmak için bahşeden, Kâinatın Yaratıcısı. 51:6.13 (587.11) 7. The spirit or Havona Father—the Universal Father, who dwells on Paradise and bestows his spirit to live and work in the minds of the lowly creatures who inhabit the universe of universes.
7. Bütünleşmiş İdare ^top 7. United Administration ^top
51:7.1 (587.12) Zaman zaman Cennet’in Avonal Evlatları, yerleşik dünyalara yargısal faaliyetler için gelmektedirler; ancak ilk Avonal unsuru, zaman ve mekânın bir evrimsel dünyasının dördüncü yazgı dönemini başlatan bir hakimane görev üzerine gelmektedir. Bu Hakimane Evlat’ın evrensel bir biçimde kabul edildiği bazı gezegenler üzerinde, kendisi bir çağ süre boyunca ikametini sürdürür; ve böylece bahse konu bu gezegen, üç Evlat’ın ortak idaresi altında gelişmesini sürdürür: bu evlatlar Gezegensel Prens, Maddi Evlat ve Hakimane Evlat’tır; bu evlatlardan son ikisi, âlemin sakinlerinin tümü için görünebilen bir nitelikte bulunmaktadır. 51:7.1 (587.12) From time to time the Avonal Sons of Paradise come to the inhabited worlds for judicial actions, but the first Avonal to arrive on a magisterial mission inaugurates the fourth dispensation of an evolutionary world of time and space. On some planets where this Magisterial Son is universally accepted, he remains for one age; and thus the planet prospers under the joint rulership of three Sons: the Planetary Prince, the Material Son, and the Magisterial Son, the latter two being visible to all the inhabitants of the realm.
51:7.2 (588.1) İlk Hakimane Evladı olağan bir evrimsel dünya üzerine görevini tamamlamasından önce, orada Gezegensel Prens ve Maddi Evlat’ın eğitim ve idari görevinin birliği gerçekleştirilir. Bir gezegenin çifte yüksek denetiminin karışımı, dünya idaresinin yeni ve etkin bir düzenini mevcut hale getirmektedir. Hakimane Evlat’ın görevini tamamlaması üzerine Gezegensel Âdem, âlemin dışa dönük idaresini üstlenir. Maddi Erkek ve Kız Evlat böylelikle, ışık ve yaşamın dönemi içerisinde dünyanın istikrara kavuşturulmasına kadar gezegensel idareciler olarak ortak bir biçimde hareket eder; bu durumun üzerine Gezegensel Prens, Gezegensel Egemen düzeyine yükseltilir. Gelişmiş evrimin bu çağı boyunca Âdem ve Havva, yüceltilmiş âlemin ortak baş hizmetkârları olarak adlandırılabilecek bir düzeye kavuşurlar. 51:7.2 (588.1) Before the first Magisterial Son concludes his mission on a normal evolutionary world, there has been effected the union of the educational and administrative work of the Planetary Prince and the Material Son. This amalgamation of the dual supervision of a planet brings into existence a new and effective order of world administration. Upon the retirement of the Magisterial Son the Planetary Adam assumes the outward direction of the sphere. The Material Son and Daughter thus act jointly as planetary administrators until the settling of the world in the era of light and life; whereupon the Planetary Prince is elevated to the position of Planetary Sovereign. During this age of advanced evolution, Adam and Eve become what might be called joint prime ministers of the glorified realm.
51:7.3 (588.2) Evrim halindeki dünyanın yeni ve bütünlük kazanmış başkentinin yerinde bir biçimde istikrara kavuşması ile birlikte; aynı çabuklukta bağımlı idareciler uygun bir şekilde hazırlanır, alt bağımlı başkent yerleşkeleri uzak kara birimleri üzerinde ve farklı insanlar arasında kurulur. Diğer bir yazgı dönemi Evladı’nın varışından önce bu alt bağımlı merkezlerin sayıca elli ila yüz arasında değişen yerleşkesi, düzenlenmiş hale gelmektedir. 51:7.3 (588.2) As soon as the new and consolidated capital of the evolving world has become well established, and just as fast as competent subordinate administrators can be properly trained, subcapitals are founded on remote land bodies and among the different peoples. Before the arrival of another dispensational Son, from fifty to one hundred of these subcenters will have been organized.
51:7.4 (588.3) Gezegensel Prens ve onun yönetim çalışanları devam eden bir biçimde, etkinliğin ruhsal ve felsefi nüfuz alanlarını geliştirmektedir. Âdem ve Havva âlemin fiziksel, bilimsel ve ekonomik düzeyine özel bir önem göstermektedir. Bu toplulukların ikisi de kendi enerjilerini eşit bir biçimde sanat etkinliklerinin, toplumsal ilişkilerin ve ussal kazanımların desteklenmesine adamaktadır. 51:7.4 (588.3) The Planetary Prince and his staff still foster the spiritual and philosophic domains of activity. Adam and Eve pay particular attention to the physical, scientific, and economic status of the realm. Both groups equally devote their energies to the promotion of the arts, social relations, and intellectual achievements.
51:7.5 (588.4) Dünya olaylarına ait beşinci yazgı döneminin başlatıldığı zaman zarfında gezegensel etkinliklerin muhteşem bir idaresi kazanılmıştır. Bu türden oldukça iyi biçimde idare edilmiş bir âlem üzerinde fani mevcudiyet gerçek anlamıyla cezp edici ve yararlıdır. Ve eğer Urantia unsurları bu türden bir gezegen üzerinde yaşamı gözlemleyebilir olsalardı, onlar eş zamanlı olarak kötülüğü kucaklayarak ve isyana katılarak dünyalarının yitirdikleri bu şeylerin değerini takdir ederlerdi. 51:7.5 (588.4) By the time of the inauguration of the fifth dispensation of world affairs, a magnificent administration of planetary activities has been achieved. Mortal existence on such a well-managed sphere is indeed stimulating and profitable. And if Urantians could only observe life on such a planet, they would immediately appreciate the value of those things which their world has lost through embracing evil and participating in rebellion.
51:7.6 (588.5) [Yedek Birlikler’in İkinci Derecede bir Lanonandek Evladı tarafından sunulmuştur.] 51:7.6 (588.5) [Presented by a Secondary Lanonandek Son of the Reserve Corps.]