50. Makale Paper 50
Gezegensel Prensler The Planetary Princes
50:0.1 (572.1) HER ne kadar Lanonandek Evlatları’nın düzeyine ait olsalar da, Gezegensel Prensler hizmet bakımından oldukça özelleşmişlerdir ki onlar, ortak bir biçimde farklı bir topluluk olarak değerlendirilirler. İkinci Lanonandekler olarak Melçizedek onaylarından sonra bu yerel evren Evlatları, takımyıldız yönetim merkezleri üzerinde kendi düzeylerinin yedek birliklerine görevlendirilirler. Buradan onlar; Sistem Egemeninin çeşitli görevleri için görevlendirilmekte olup, ve nihayeten Gezegensel Prensler olarak yetkilendirilip evrim halindeki yerleşik dünyalarının idaresine gönderilir. 50:0.1 (572.1) WHILE belonging to the order of Lanonandek Sons, the Planetary Princes are so specialized in service that they are commonly regarded as a distinct group. After their Melchizedek certification as secondary Lanonandeks, these local universe Sons are assigned to the reserves of their order on the constellation headquarters. From here they are assigned to various duties by the System Sovereign and eventually commissioned as Planetary Princes and sent forth to rule the evolving inhabited worlds.
50:0.2 (572.2) Belirlenmiş herhangi bir gezegene bir yöneticinin görevlendirilmesi hususunda hareket etmesi için bir Sistem Egemeni’ni bekleyen işaret; üzerinde yaşamı oluşturdukları ve evrimsel nitelikteki ussal varlıkları geliştirdikleri yer olan bu gezegen üzerinde faaliyet göstermesi amacıyla, Yaşam Taşıyıcıları’nın bir idari baş sorumlunun görevlendirmesi hususunda taleplerinin alınmasıdır. Evrimsel fani yaratılmışlar tarafından ikamet edilen gezegenlerin tümü onlara, evlatlığın bu düzeyine ait olan bir gezegensel idareciyi görevlendirmektedir. 50:0.2 (572.2) The signal for a System Sovereign to act in the matter of assigning a ruler to a given planet is the reception of a request from the Life Carriers for the dispatch of an administrative head to function on this planet whereon they have established life and developed intelligent evolutionary beings. All planets which are inhabited by evolutionary mortal creatures have assigned to them a planetary ruler of this order of sonship.
1. Prensler’in Görevleri ^top 1. Mission of the Princes ^top
50:1.1 (572.3) Gezegensel Prens ve onun yardımcı kardeş unsurları; — vücuda bürünme dışında — Cennet’in Ebedi Evladı’nın zaman ve mekânın alt düzey yaratılmışlarına sağlayabileceği, kişiselleşmiş en yakın yaklaşımı temsil etmektedir. Yaratan Evlat’ın ruhaniyeti vasıtasıyla âlemlerin yaratılmışlarına dokunduğu doğrudur; ancak Gezegensel Prens, Cennet’ten zamanın evlatlarına kadar uzanan bir kapsamda kişisel Evlatlar’a ait düzeylerin en son unsurudur. Sınırsız Ruhaniyet, nihai son ve diğer meleksel varlıkların koruyucularına ait kişilikleri içinde oldukça yakın bir konuma gelmektedir; Kâinatın Yaratıcısı, Gizem Görüntüleyicileri’nin birey-öncesi mevcudiyeti vasıtasıyla insan içinde yaşamaktadır; ancak Gezegensel Prens, sizleri yakınına çekmek için Ebedi Evlat ve kendisine ait Evlatlar’ın en son çabasını yansıtmaktadır. Yeni ikamet edilmiş bir dünya üzerinde Gezegensel Prens; — Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat’ın doğumu biçiminde — Yaratan Evlat’tan ve — Sınırsız Ruhaniyet’in evren Kız Evladı biçiminde — Kutsal Hizmetkâr’dan türeyerek, bütüncül kutsallığın tek temsilcisidir. 50:1.1 (572.3) The Planetary Prince and his assistant brethren represent the nearest personalized approach (aside from incarnation) that the Eternal Son of Paradise can make to the lowly creatures of time and space. True, the Creator Son touches the creatures of the realms through his spirit, but the Planetary Prince is the last of the orders of personal Sons extending out from Paradise to the children of men. The Infinite Spirit comes very near in the persons of the guardians of destiny and other angelic beings; the Universal Father lives in man by the prepersonal presence of the Mystery Monitors; but the Planetary Prince represents the last effort of the Eternal Son and his Sons to draw near you. On a newly inhabited world the Planetary Prince is the sole representative of complete divinity, springing from the Creator Son (the offspring of the Universal Father and the Eternal Son) and the Divine Minister (the universe Daughter of the Infinite Spirit).
50:1.2 (572.4) Yeni ikamet edilmiş bir dünyanın prensi, yardımcılar ve destekçilerin sadık bir birliğine ek olarak Hizmetkâr ruhaniyetlerin geniş sayıları tarafından çevrelenmektedir. Ancak bu türden yeni dünyaların yönlendirici birlikleri; gezegensel sorunlar ve zorluklarla içkin bir biçimde duygudaş ve anlayışlı olmaları amacıyla, bir sistemin idarecilerinin daha alt düzeylerinden gelmek zorundadır. Ve evrimsel dünyalar içinde duygudaş yönetimi sağlamak için bu çabanın tümü; insan kişiliklerine yakın bir konumda bulunan bahse konu bu kişiliklerin, akıllarının Yüce İdareciler’in idaresinin üzerine ve ötesine geçmesi sonucunda yoldan çıkmalarına sebep olabilecek durumlar için artan bir yükümlülüğü beraberinde getirmektedir. 50:1.2 (572.4) The prince of a newly inhabited world is surrounded by a loyal corps of helpers and assistants and by large numbers of the ministering spirits. But the directing corps of such new worlds must be of the lower orders of the administrators of a system in order to be innately sympathetic with, and understanding of, the planetary problems and difficulties. And all of this effort to provide sympathetic rulership for the evolutionary worlds entails the increased liability that these near-human personalities may be led astray by the exaltation of their own minds over and above the will of the Supreme Rulers.
50:1.3 (572.5) Bireysel gezegenler üzerinde kutsallığın temsilcileri olarak oldukça yalnız bir konumda bulunan bu Evlatlar, çetin bir biçimde sınanmaktadır; ve Nebadon şimdiye kadar birkaç talihsiz başkaldırıdan muzdarip olmuştur. Sistem Egemenleri ve Gezegensel Prensler’in yaratımında, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat’dan gittikçe uzaklaşan bir oluşumun kişilikleşmesi ortaya çıkmaktadır; ve orada, bir unsurun bireysel öneminin orantılı bir tutumunu yitirmesinin, ve kutsal varlıkların sayısız düzeylerinin değerlerine ve ilişkilerine ek olarak onların yetkilerinin aşamalarına dair ölçülü bir kavrayışı idare etmede daha büyük bir başarısızlığın tehlikesi bulunmaktadır. Yerel evren içinde Yaratıcı’nın kişisel olarak mevcut bulunmayışı, bu Evlatlar’ın tümü üzerinde inanç ve sadakatin belirli bir sınayışını beraberinde getirmektedir. 50:1.3 (572.5) Being quite alone as representatives of divinity on the individual planets, these Sons are tested severely, and Nebadon has suffered the misfortune of several rebellions. In the creation of the System Sovereigns and the Planetary Princes there occurs the personalization of a concept that has been getting farther and farther away from the Universal Father and the Eternal Son, and there is an increasing danger of losing the sense of proportion as to one’s self-importance and a greater likelihood of failure to keep a proper grasp of the values and relationships of the numerous orders of divine beings and their gradations of authority. That the Father is not personally present in the local universe also imposes a certain test of faith and loyalty on all these Sons.
50:1.4 (573.1) Ancak bu dünya prensleri, yerleşik âlemleri düzenleme ve idare etme görevleri içinde sık bir biçimde başarısızlığa uğramamaktadır; ve onların başarısı, dünyaların ilkel insanları üzerinde yaratılmış yaşamın daha yüksek türlerini aşılamak için gelen Maddi Evlatlar’ın takip eden görevlerini büyük bir ölçüde mümkün kılmaktadır. Onların idaresi aynı zamanda, dünyaları yargılamak ve bu olayı takiben gerçekleşen onların yargı dönemlerini başlatmak için gelen Tanrı’nın Cennet Evlatları için gezegenlerin hazırlanması ile ilgilidir. 50:1.4 (573.1) But not often do these world princes fail in their missions of organizing and administering the inhabited spheres, and their success greatly facilitates the subsequent missions of the Material Sons, who come to engraft the higher forms of creature life on the primitive men of the worlds. Their rule also does much to prepare the planets for the Paradise Sons of God, who subsequently come to judge the worlds and to inaugurate successive dispensations.
2. Gezegensel İdare ^top 2. Planetary Administration ^top
50:2.1 (573.2) Gezegensel Prensler’in tümü, Mikâil’in baş yöneticisi olan Cebrail’in evren idari yetki alanı altındadır; bunun karşısında ise doğrudan yetki alanı içinde onlar, Sistem Egemenleri’nin yönetim hükümlerine tabidir. 50:2.1 (573.2) All Planetary Princes are under the universe administrative jurisdiction of Gabriel, the chief executive of Michael, while in immediate authority they are subject to the executive mandates of the System Sovereigns.
50:2.2 (573.3) Gezegensel Prensler, onların bir önceki eğitmenleri ve destekçileri olan Melçizedekler’in danışmanlığına herhangi bir zaman zarfı içerisinde başvurabilirler; ancak onlar, bu türden bir yardım için keyfi bir biçimde zorunluluk içerisine sokulmamışlardır; ve eğer bu türden bir yardım gönüllü bir biçimde talep edilmemiş ise, Melçizedekler gezegensel idaresine karışmamaktadırlar. Bu dünya idarecileri aynı zamanda, sistemin bahşedilme dünyalarından toplanmış olan yirmi dört danışmanın tavsiyesinden istifade edebilirler. Satania içinde bu danışmanlar mevcut olarak Urantia’nın tüm yerli unsurlarından oluşmaktadır. Ve takımyıldız yönetim merkezi içerisinde yetmiş unsurdan oluşan benzer bir heyet bulunmakta olup, onlar benzer bir biçimde âlemlerin evrimsel varlıklarından seçilmişlerdir. 50:2.2 (573.3) The Planetary Princes may at any time seek the counsel of the Melchizedeks, their former instructors and sponsors, but they are not arbitrarily required to ask for such assistance, and if such aid is not voluntarily requested, the Melchizedeks do not interfere with the planetary administration. These world rulers may also avail themselves of the advice of the four and twenty counselors, assembled from the bestowal worlds of the system. In Satania these counselors are at present all natives of Urantia. And there is an analogous council of seventy at the constellation headquarters also selected from the evolutionary beings of the realms.
50:2.3 (573.4) Evrimsel gezegenlerin idaresi öncül ve tam olarak konumlandırılmamış süreçleri boyunca büyük bir ölçüde yönetimin mutlak olduğu bir idare sistemine sahiptir. Gezegensel Prensler kendilerine ait yardımcıların özelleşmiş topluluklarını kendilerinin gezegensel yardımcı birliklerinden seçerek düzenlemektedirler. Onlar kendilerini genellikle on iki unsurdan oluşan yüce bir heyet ile çevrelerler; ancak bu heyet farklı dünyalar üzerinde çeşitli bir biçimde seçilip farklı unsurlardan meydana gelecek bir biçimde oluşturulur. Bir Gezegensel Prens aynı zamanda, evlatlığın kendi topluluğunun üçüncü düzeyine ait bir veya daha fazla unsurdan oluşan yardımcılara sahip olabilir; ve zaman zaman belirli dünyalar üzerinde kendi düzeyinin bir unsuru ikinci düzey bir Lanonandek birlikteliğidir. 50:2.3 (573.4) The rule of the evolutionary planets in their early and unsettled careers is largely autocratic. The Planetary Princes organize their specialized groups of assistants from among their corps of planetary aids. They usually surround themselves with a supreme council of twelve, but this is variously chosen and diversely constituted on the different worlds. A Planetary Prince may also have as assistants one or more of the third order of his own group of sonship and sometimes, on certain worlds, one of his own order, a secondary Lanonandek associate.
50:2.4 (573.5) Bir dünya yöneticisinin çalışma kadrosunun bütünü, Sınırsız Ruhaniyet’in kişilikleri ve diğer dünyalardan gelen daha yüksek evrimsel varlıklar ve yükseliş fanilerinin belirli türlerinden meydana gelmektedir. Bu türden bir yönetim çalışanları yaklaşık olarak ortalama bin unsurdan meydana gelmektedir; ve gezegen gelişme gösterdikçe yardımcıların bu birlikleri, yüz bin veya bu rakamın daha fazlasına kadar yükselebilir. Herhangi bir zaman zarfı içinde daha fazla yardımcıya ihtiyaç duyulursa, Gezegensel Prensler yalnızca Sistem Egemenleri olarak kardeşlerinden talepte bulunabilir ve bu talep bahse konu başvuru neticesinde karşılanır. 50:2.4 (573.5) The entire staff of a world ruler consists of personalities of the Infinite Spirit and certain types of higher evolved beings and ascending mortals from other worlds. Such a staff averages about one thousand, and as the planet progresses, this corps of helpers may be increased up to one hundred thousand or more. At any time need is felt for more helpers, the Planetary Princes have only to make request of their brothers, the System Sovereigns, and the petition is granted forthwith.
50:2.5 (573.6) Gezegenler doğaları, düzenlenişleri ve idareleri bakımından büyük ölçüde değişiklik göstermektedir; ancak onların tümü adaletin yüksek mahkemelerini sağlamaktadır. Yerel evrenin yargı düzeni, kendisine ait yönetim çalışanlarının bir üyesinin başkanlığında bir Gezegensel Prens’in yüksek mahkemelerinde başlamaktadır; bu türden mahkemelerin yargı kararları, yüksek bir biçimde yaratıcısal ve bireysel karar özgürlüğü tutumunu yansıtmaktadır. Gezegensel sakinlerin idaresinden daha fazlasını içine alan sorunların tümü, daha yüksek mahkemelere yapılacak itiraz hakkına tabidir; ancak onun dünya yönetim alanına ait hususlar büyük bir ölçüde prensin kişisel karar yetkisi uyarınca büyük bir ölçüde düzenlenir. 50:2.5 (573.6) Planets vary greatly in nature and organization and in administration, but all provide for tribunals of justice. The judicial system of the local universe has its beginnings in the tribunals of a Planetary Prince, which are presided over by a member of his personal staff; the decrees of such courts reflect a highly fatherly and discretionary attitude. All problems involving more than the regulation of the planetary inhabitants are subject to appeal to the higher tribunals, but the affairs of his world domain are largely adjusted in accordance with the personal discretion of the prince.
50:2.6 (574.1) Arabulucuların gezici heyetleri, gezegensel yüksek mahkemelere hizmet edip onları tamamlamaktadır; ve ruhaniyet ve fiziksel düzenleyicilerin ikisi de bu arabulucuların bulgularına tabidirler. Ancak karar yetkisine dayanan hiçbir yargı uygulaması, Takımyıldız Yaratıcısı’nın rızası olmadan şimdiye kadar hiçbir şekilde yürütülmemiştir; çünkü “En Yüksek Unsurlar insanların hükümranlığında yönetimde bulunmaktadır.” 50:2.6 (574.1) The roving commissions of conciliators serve and supplement the planetary tribunals, and both spirit and physical controllers are subject to the findings of these conciliators. But no arbitrary execution is ever carried out without the consent of the Constellation Father, for the “Most Highs rule in the kingdoms of men.”
50:2.7 (574.2) Gezegensel görevin düzenleyicileri ve dönüştürücüleri aynı zamanda, fani yaratılmışlar için göksel varlıkların diğer düzeylerine ait kişiliklerin gözle görülür kılınmasında melekler ve onlar ile işbirliğinde bulunmaktadır. Özel durumlarda yüksek meleksel yardımcılar ve Melçizedekler bile kendilerini evrimsel dünyaların sakinleri için gözle görülür bir hale getirmeye yetkin olup hâlihazırda bunu gerçekleştirmektedirler. Gezegensel Prens’in yönetim çalışanlarının bir parçası olarak fani yükseliş unsurlarının sistem başkentinden getirilmesinin ana sebebi, âlemin sakinleri ile birlikte iletişimi sağlamaktır. 50:2.7 (574.2) The controllers and transformers of planetary assignment are also able to collaborate with angels and other orders of celestial beings in rendering these latter personalities visible to mortal creatures. On special occasions the seraphic helpers and even the Melchizedeks can and do make themselves visible to the inhabitants of the evolutionary worlds. The principal reason for bringing mortal ascenders from the system capital as a part of the staff of the Planetary Prince is to facilitate communication with the inhabitants of the realm.
3. Prens’in Bendensel Görevlileri ^top 3. The Prince’s Corporeal Staff ^top
50:3.1 (574.3) Genç bir dünyaya giderken bir Gezegensel Prens genellikle, yerel sistem yönetim merkezinden gelen gönüllü yükseliş varlıklarının bir topluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu yükseliş unsurları, öncül ırk gelişiminin çalışması içerisinde danışmanlar ve yardımcılar olarak prense eşlik etmektedir. Maddi yardımcıların bu birliği, prens ve dünya ırkları arasında birleştirici halkayı oluşturmaktadır. Caligastia olarak Urantia Prensi, bu türden yardımcıların sayıca yüz unsurundan oluşan bir birliğe sahip bulunmaktaydı. 50:3.1 (574.3) On going to a young world, a Planetary Prince usually takes with him a group of volunteer ascending beings from the local system headquarters. These ascenders accompany the prince as advisers and helpers in the work of early race improvement. This corps of material helpers constitutes the connecting link between the prince and the world races. The Urantia Prince, Caligastia, had a corps of one hundred such helpers.
50:3.2 (574.4) Bu türden gönüllü yardımcılar bir sitem başkentinin vatandaşlarıdır; ve onların hiçbiri kendilerine ait ikamet eden Düzenleyiciler ile birlikte bütünleşmemişlerdir. Bu türden gönüllü hizmetlilerin Düzenleyicileri’nin düzeyi, sistem yönetim merkezi üzerinde ikamet seviyesinin parçası olarak kalmaktadır; bunun yanında bahse konu bu morontia ilerleyiş unsurları geçici olarak daha önceki bir maddi düzeye geri dönmektedir. 50:3.2 (574.4) Such volunteer assistants are citizens of a system capital, and none of them have fused with their indwelling Adjusters. The status of the Adjusters of such volunteer servers remains as of the residential standing on the system headquarters while these morontia progressors temporarily revert to a former material state.
50:3.3 (574.5) Biçimin mimari olarak Yaşam Taşıyıcıları, bu türden gönüllülere gezegensel ikametlerinin dönemleri için yerleşecekleri yeni fiziksel bedenleri tedarik etmektedir. Bu kişilik türleri, âlemlerin olağan hastalıklarından muaf bir biçimde bulunarak, öncül morontia bedenlerine benzer bir biçimde mekanik doğanın belirli kazalarına tabidir. 50:3.3 (574.5) The Life Carriers, the architects of form, provide such volunteers with new physical bodies, which they occupy for the periods of their planetary sojourn. These personality forms, while exempt from the ordinary diseases of the realms, are, like the early morontia bodies, subject to certain accidents of a mechanical nature.
50:3.4 (574.6) Prensin bedensel görevlileri genellikle, âleme ikinci Evlat’ın varışı zamanında bir sonraki yargı sonu ile ilişkili olarak bu gezegenden alınmaktadır. Ayrılmadan önce onlar geleneksel bir biçimde kendilerine ait çeşitli görevleri, ortak doğumlarına ve üst konumlarında bulunan belirli gönüllülere atamaktadır. Prensin bu yardımcılarının özgün ırkların daha yüksek toplulukları ile eşsel birliktelik kurmalarına izin verildikleri bu dünyalar üzerinde bu türden doğumlar genellikle onları takip etmektedir. 50:3.4 (574.6) The prince’s corporeal staff are usually removed from the planet in connection with the next adjudication at the time of the second Son’s arrival on the sphere. Before leaving, they customarily assign their various duties to their mutual offspring and to certain superior native volunteers. On those worlds where these helpers of the prince have been permitted to mate with the superior groups of the native races, such offspring usually succeed them.
50:3.5 (574.7) Gezegensel Prensler’e verilen bu yardımcılar nadiren dünya ırkları ile birlikte eşsel birliktelik kurarlar; ancak onlar her zaman kendi aralarında eşsel birliktelik içerisine girerler. Varlıkların iki sınıfı, bu birlikteliklerden meydana gelmektedir; onlar, yarı-ölümlü yaratılmışların başat türüne ek olarak, Âdem ve Havva’nın varış zamanında ebeveynlerinin gezegenden alınmasından sonra prensin yönetim çalışanlarına bağlı kalmaya devam eden maddi varlıkların belirli yüksek türleridir. Bu evlatlar, belirli acil durumlar ve bu durumlarda ise yalnızca Gezegensel Prens’in yönlendirmesi vasıtasıyla gerçekleşen haller dışında maddi ırklar ile eşsel birliktelik kurmamaktadırlar. Bu türden bir durum içerisinde bedensel yönetim görevlilerin torunları olarak onların çocukları, içinde bulundukları zamanın ve neslin daha yüksek ırklarına ait olan düzeyde bulunmaktadır. Gezegensel Prens’e ait bu yarı-maddi yardımcıların doğumlarının tümünde Düzenleyici ikamet etmektedir. 50:3.5 (574.7) These assistants to the Planetary Prince seldom mate with the world races, but they do always mate among themselves. Two classes of beings result from these unions: the primary type of midway creatures and certain high types of material beings who remain attached to the prince’s staff after their parents have been removed from the planet at the time of the arrival of Adam and Eve. These children do not mate with the mortal races except in certain emergencies and then only by direction of the Planetary Prince. In such an event, their children—the grandchildren of the corporeal staff—are in status as of the superior races of their day and generation. All the offspring of these semimaterial assistants of the Planetary Prince are Adjuster indwelt.
50:3.6 (575.1) Prensin yazgı dönem kararının sonrasında, bu “geri-dönüşüme uğrayan yönetim çalışanlarının” Cennet sürecine devam etmesi için sistem yönetim merkezine dönmelerinin zamanı geldiğinde, bahse konu bu yükseliş unsurları kendilerini maddi bedenlerini teslim etme amacıyla Yaşam Taşıyıcıları’na sunarlar. Onlar geçiş uykusuna giriş yapıp, fani bünyelerinden kurtarılmış olarak uyanıp, ayrılmış Düzenleyicileri’nin onları beklemekte olduğu sistem yönetim merkezine yüksek meleksel taşıma için hazır hale gelirler. Onlar, Jerusem sınıflarının arkasında bütüncül bir yazgı dönemi unsurlarıdır; ancak onlar, bir yükseliş fanisinin süreci içinde nadir bir dönem olarak benzersiz ve sıra dışı bir deneyimi kazanmışlardır. 50:3.6 (575.1) At the end of the prince’s dispensation, when the time comes for this “reversion staff” to be returned to the system headquarters for the resumption of the Paradise career, these ascenders present themselves to the Life Carriers for the purpose of yielding up their material bodies. They enter the transition slumber and awaken delivered from their mortal investment and clothed with morontia forms, ready for seraphic transportation back to the system capital, where their detached Adjusters await them. They are a whole dispensation behind their Jerusem class, but they have gained a unique and extraordinary experience, a rare chapter in the career of an ascending mortal.
4. Gezegensel Yönetim Merkezleri ve Okulları ^top 4. The Planetary Headquarters and Schools ^top
50:4.1 (575.2) Prensin bedensel yönetim görevlileri ilk olarak, evrimsel ırkların en üst düzey topluluklarının eğitildikleri ve bunun sonrasında insanlarına daha iyi olan yolları öğretmek için gönderildikleri yer olan eğitim ve kültürün gezegensel okullarını düzenlemektedirler. Prensin bu okulları, gezegenin maddi yönetim merkezinde konumlanmaktadır. 50:4.1 (575.2) The prince’s corporeal staff early organize the planetary schools of training and culture, wherein the cream of the evolutionary races are instructed and then sent forth to teach these better ways to their people. These schools of the prince are located at the material headquarters of the planet.
50:4.2 (575.3) Bu yönetim merkez şehrinin oluşturulması ile ilgili fiziksel görevin büyük bir çoğunluğu, bedensel görevlileri tarafından yerine getirilmektedir. Gezegensel Prens’in ilk zamanlarına ait bu türden yönetim merkez şehirleri veya yerleşimleri, bir Urantia fanisinin hayal edebileceğinden oldukça farklıdır. Onlar, diğer çağlara kıyasla, mineral güzelleştirme ve görece gelişmiş maddi inşa tarafından tanımlanan bir biçimde yalın yapılardır. Ve bu oluşumların tümü, Âdemsel düzene tezat bir biçimde, evren Evlatları’nın ikinci yazgı dönemi süreci boyunca ırklar adına görevlerinin gerçekleştirildiği yerleşke olan bir bahçe yönetim merkezi etrafında konumlanmaktadır. 50:4.2 (575.3) Much of the physical work connected with the establishment of this headquarters city is performed by the corporeal staff. Such headquarters cities, or settlements, of the early times of the Planetary Prince are very different from what a Urantia mortal might imagine. They are, in comparison with later ages, simple, being characterized by mineral embellishment and by relatively advanced material construction. And all of this stands in contrast with the Adamic regime centering around a garden headquarters, from which their work in behalf of the races is prosecuted during the second dispensation of the universe Sons.
50:4.3 (575.4) Sizin dünyanız üzerinde yönetim merkezi yerleşkesi içerisinde her insan yerleşmesi, toprağın bol olduğu bir yapı ile tedarik edilmiş bulunmaktaydı. Her ne kadar uzak kabileler avcılık ve toplayıcılığa devam etmiş olsalar da, Prens’in okullarındaki öğrenciler ve eğitmenlerin hepsi tarımsal ve bahçıvansal faaliyetler içinde bulunmaktaydı. Bu zaman zarfı, şu faaliyet arasında yaklaşık olarak eşit bir biçimde bölünmüş bir halde bulunmaktaydı: 50:4.3 (575.4) In the headquarters settlement on your world every human habitation was provided with abundance of land. Although the remote tribes continued in hunting and food foraging, the students and teachers in the Prince’s schools were all agriculturists and horticulturists. The time was about equally divided between the following pursuits:
50:4.4 (575.5) 1. Fiziksel iş gücü. Ev inşası ve onun güzelleştirilmesi ile ilgili toprağın ekimi. 50:4.4 (575.5) 1. Physical labor. Cultivation of the soil, associated with home building and embellishment.
50:4.5 (575.6) 2. Toplumsal Etkinlikler. Eğlence faaliyetleri ve kültürel nitelikteki sosyal topluluklar. 50:4.5 (575.6) 2. Social activities. Play performances and cultural social groupings.
50:4.6 (575.7) 3. Eğitim Uygulaması. Özelleşmiş sınıf eğitimi ile desteklenen aile-topluluk eğitimi ile ilgili bireysel öğretim. 50:4.6 (575.7) 3. Educational application. Individual instruction in connection with family-group teaching, supplemented by specialized class training.
50:4.7 (575.8) 4. Meslek eğitimi. Evlilik ve ev kurmanın okulları, sanat ve zanaat okulları, ve öğretmenlerin eğitimi için dinsel, din dışı ve kültürel nitelikte bulunan dersler. 50:4.7 (575.8) 4. Vocational training. Schools of marriage and homemaking, the schools of art and craft training, and the classes for the training of teachers—secular, cultural, and religious.
50:4.8 (575.9) 5. Ruhsal kültür. Öğretmen kardeşliği, çocukluk ve gençlik toplulukların aydınlatılması, insanları için rehberler olarak okullara kabul edilmiş özgün çocukların eğitimi. 50:4.8 (575.9) 5. Spiritual culture. The teacher brotherhood, the enlightenment of childhood and youth groups, and the training of adopted native children as missionaries to their people.
50:4.9 (575.10) Bir Gezegensel Prens, fani insanlar için gözle görülür bir konumda bulunmamaktadır; onun yönetim çalışanlarına ait yarı-maddi varlıkların temsillerine inanmak inancın bir sınayışıdır. Ancak kültür ve eğitimin bu okulları, her gezegenin ihtiyaçları için oldukça yeterli bir biçimde uyumlu hale getirilmiştir; ve orada yakın bir zaman içinde bu öğrenimin çeşitli kurumlarına giriş yapmak amacıyla insan varlıklarının ırkları arasında gösterdikleri çabalar bakımından arzulu ve övgüye şayan bir mücadele gelişmektedir. 50:4.9 (575.10) A Planetary Prince is not visible to mortal beings; it is a test of faith to believe the representations of the semimaterial beings of his staff. But these schools of culture and training are well adapted to the needs of each planet, and there soon develops a keen and laudatory rivalry among the races of men in their efforts to gain entrance to these various institutions of learning.
50:4.10 (575.11) Kültür ve kazanımın bu türden bir dünya merkezinden kademeli bir biçimde, yavaşça ve kesin bir biçimde evrimsel ırkları dönüştüren canlandırıcı ve medenileştirici bir etki tüm insanlara yayılmaktadır. Yine bu zaman zarfı sürecinde prensin okullarına alınan ve burada eğitilen görevli insan unsurlarının eğitilmiş ve ruhsallık kazandırılmış çocukları; kendi özgün topluluklarına geri dönmekte olup, yetkinliklerinin en üst seviyesini kullanarak prensin okullarının tasarımı doğrultusunda görevlerine devam ettikleri öğrenim ve kültürün yeni ve muktedir merkezlerini oluşturmaktadırlar. 50:4.10 (575.11) From such a world center of culture and achievement there gradually radiates to all peoples an uplifting and civilizing influence which slowly and certainly transforms the evolutionary races. Meantime the educated and spiritualized children of the surrounding peoples who have been adopted and trained in the prince’s schools are returning to their native groups and, to the best of their ability, are there establishing new and potent centers of learning and culture which they carry on according to the plan of the prince’s schools.
50:4.11 (576.1) Urantia üzerinde, Caligastia’nın Lucifer başkaldırısına katılımıyla bütüncül bir düzenin ani ve olası en büyük utanç verici bir durumla sonlanmasına kadar, gezegensel ilerleyiş ve kültürel gelişim için bu tasarımlar olası en yüksek başarıyla ilerleyen bir biçimde gerçekleşmeye devam etmekteydi. 50:4.11 (576.1) On Urantia these plans for planetary progress and cultural advancement were well under way, proceeding most satisfactorily, when the whole enterprise was brought to a rather sudden and most inglorious end by Caligastia’s adherence to the Lucifer rebellion.
50:4.12 (576.2) Zamanında faaliyet halinde bulunan Urantia gezegensel okulların tümü içerisinde tasarlanan bir şekilde, bilinçli ve kötü niyetli kasıt dâhilinde, sağlanan öğretimi saptıran ve eğitimi zehirleyen Caligastia olarak evlatlığın benim düzeyime ait unsurlarından birinin insafsız ihanetini öğrenmek benim için; bu başkaldırının en derin biçimde hayretler içinde bırakıcı olaylarından biri olmuştur. Bu okulların yok oluşu hızlı ve bütüncül biçimde gerçekleşmiştir. 50:4.12 (576.2) It was one of the most profoundly shocking episodes of this rebellion for me to learn of the callous perfidy of one of my own order of sonship, Caligastia, who, in deliberation and with malice aforethought, systematically perverted the instruction and poisoned the teaching provided in all the Urantia planetary schools in operation at that time. The wreck of these schools was speedy and complete.
50:4.13 (576.3) Prens’in maddileşmiş yönetim çalışanlarına ait yükselişlerin doğumlarının büyük bir kısmı, Caligastia’nın emir komuta zincirini bozarak sadık kalmaya devam etmiştir. Bu sadık unsurlar, Urantia’nın Melçizedek alıcıları tarafından cesaretlendirilmiştir; ve daha sonraki zamanlarda onların soylarından gelen unsurlar, gerçeklik ve doğruluğun gezegensel kavramlarını muhafaza etmek için çok çaba sarf etmişlerdir. Sadık müjdecilerin çalışmaları, Urantia üzerinde ruhsal doğruluğun bütüncül yok oluşunu engellemeye yardım etmiştir. Bu cesur ruhlar ve onların soylarından gelen unsurlar; Yaratıcı’ya ait birtakım gerçeklikleri canlı tutmuş olup, kutsal Evlatlar’ın çeşitli düzeylerine ait takip eden gezegensel yazgı dönemlerinin kavramını dünya ırkları için muhafaza etmiştir. 50:4.13 (576.3) Many of the offspring of the ascenders of the Prince’s materialized staff remained loyal, deserting the ranks of Caligastia. These loyalists were encouraged by the Melchizedek receivers of Urantia, and in later times their descendants did much to uphold the planetary concepts of truth and righteousness. The work of these loyal evangels helped to prevent the total obliteration of spiritual truth on Urantia. These courageous souls and their descendants kept alive some knowledge of the Father’s rule and preserved for the world races the concept of the successive planetary dispensations of the various orders of divine Sons.
5. İlerleyici Medeniyet ^top 5. Progressive Civilization ^top
50:5.1 (576.4) Yerleşik dünyaların sadık prensleri, kendilerine ait özgün görevin gezegenlerine kalıcı bir biçimde bağlı kılınmıştır. Cennet Evlatlar ve onların yazgı dönemleri gelip gidebilir, ancak başarılı bir Gezegensel Prens kendi âleminin yöneticisi olarak kalmaya devam eder. Onun çalışmaları, gezegensel medeniyetin gelişimini desteklemek için tasarlanmış bir biçimde, daha yüksek Evlatlar’ın görevlerinden oldukça bağımsızdır. 50:5.1 (576.4) The loyal princes of the inhabited worlds are permanently attached to the planets of their original assignment. Paradise Sons and their dispensations may come and go, but a successful Planetary Prince continues on as the ruler of his realm. His work is quite independent of the missions of the higher Sons, being designed to foster the development of planetary civilization.
50:5.2 (576.5) Medeniyetin gelişimi, herhangi bir iki gezegen üzerinde neredeyse hiçbir biçimde birbirine benzememektedir. Fani evrimin kendini açığa çıkarmasına dair detaylar, birbirine benzemeyen sayısız dünyalar üzerinde oldukça farklılık arz eder. Her ne kadar gezegensel gelişimin bu birçok farklılaşması fiziksel, ussal ve toplumsal bakımdan gerçekleşse de evrimsel âlemlerin tümü belirli bir biçimde oldukça iyi tanımlanmış doğrultularda ilerleme gösterir. 50:5.2 (576.5) The progress of civilization is hardly alike on any two planets. The details of the unfoldment of mortal evolution are very different on numerous dissimilar worlds. Notwithstanding these many diversifications of planetary development along physical, intellectual, and social lines, all evolutionary spheres progress in certain well-defined directions.
50:5.3 (576.6) Maddi Evlatlar tarafından büyüyen ve Cennet Evlatları’nın dönemsel görevleri tarafından aralanan bir Gezegensel Prens’in iyi niyetli idaresi altında fani ırkları, zaman ve mekânın ortalama bir dünyası üzerinde şu yedi gelişimsel çağ boyunca birbirini takip eden bir biçimde ilerleyecektir: 50:5.3 (576.6) Under the benign rule of a Planetary Prince, augmented by the Material Sons and punctuated by the periodic missions of the Paradise Sons, the mortal races on an average world of time and space will successively pass through the following seven developmental epochs:
50:5.4 (576.7) 1. Beslenme çağı. İnsan öncesi yaratılmışlar ve ilkel insanın ilk ortaya çıkan ırkları başlıca besin sorunlarıyla meşgul olmaktadır. Bu evrimleşen varlıklar uyanış saatlerini ya yiyecek aramakla veya saldırı ya da müdafaa halinde birbirleriyle mücadele etmekle geçirmektedir. Yiyecek arayışı, daha sonra gelen medeniyetin bu ilk atalarının akıllarındaki en yüksek öneme sahip olgudur. 50:5.4 (576.7) 1. The nutrition epoch. The prehuman creatures and the dawn races of primitive man are chiefly concerned with food problems. These evolving beings spend their waking hours either in seeking food or in fighting, offensively or defensively. The food quest is paramount in the minds of these early ancestors of subsequent civilization.
50:5.5 (576.8) 2. Güvenlik çağı. İlkel avcı yiyecek arayışından arta kalan zamana sahip olur olmaz, güvenliğini arttırmak için bu boş zaman etkinliğine yönelmektedir. Gittikçe artan bir biçimde onun dikkati savaş tekniklerine adanmaktadır. Evler güçlendirilmekte ve ortak korku ve yabancı topluluklara duyulan nefretin aşılanmasıyla kabileler birbirlerine kenetlenmektedir. Bireysel koruma, her zaman bireysel istikrarı devam ettirmeyi takip eden bir uğraştır. 50:5.5 (576.8) 2. The security age. Just as soon as the primitive hunter can spare any time from the search for food, he turns this leisure to augmenting his security. More and more attention is devoted to the technique of war. Homes are fortified, and the clans are solidified by mutual fear and by the inculcation of hate for foreign groups. Self-preservation is a pursuit which always follows self-maintenance.
50:5.6 (577.1) 3. Maddi-rahatlık dönemi. Besin sorunları kısmi bir biçimde çözüldükten ve birtakım güvenlik düzeyine erişildikten sonra, ilave boş zaman kişisel rahatı sağlamak için kullanılmaktadır. Geniş ve zengin rahatlık, insan etkinlikleri aşamasının merkezini elde etme gerekliliği ile yarışmaktadır. Bu türden bir çağın tümü oldukça fazla tekrar eden bir biçimde zorbalık, anlayışsızlık, açgözlü oburluk ve sarhoşluk ile tanımlanmaktadır. Irkların zayıf nitelikleri aşırılıklara ve acımasızlıklara meyletmektedir. Kademeli bir biçimde bu haz-arayıcı zayıf unsurlar, ilerleyiş halinde bulunan medeniyetlerin daha güçlü ve gerçeklik sevgisine sahip nitelikleri tarafından zapt edilir. 50:5.6 (577.1) 3. The material-comfort era. After food problems have been partially solved and some degree of security has been attained, the additional leisure is utilized to promote personal comfort. Luxury vies with necessity in occupying the center of the stage of human activities. Such an age is all too often characterized by tyranny, intolerance, gluttony, and drunkenness. The weaker elements of the races incline towards excesses and brutality. Gradually these pleasure-seeking weaklings are subjugated by the more strong and truth-loving elements of the advancing civilization.
50:5.7 (577.2) 4. Bilgi ve bilgeliğin arayışı. Yiyecek, güvenlik, haz ve eğlence kültürün gelişmesi ve bilginin yayılmasının temelini sağlamaktadır. Bilgiyi yerine getirmek için çaba bilgelik ile sonuçlanmaktadır; ve bir kültür deneyim vasıtasıyla nasıl kazanç sağlamayı ve gelişme göstermeyi öğrendiği zaman, medeniyet buraya gerçek anlamıyla ulaşmış olur. Yiyecek, güvenlik ve maddi rahatlık hali hazırda toplumda baskın amaçlar olarak kalmaya devam eder; ancak uzak görüşlü bireylerin birçoğu bilgi için açlık duymakta ve bilgeliğe susamaktadır. Her çocuğa eylemde bulunarak öğrenmenin olanağı sağlanmaktadır; eğitim bu çağların kilit kelimesidir. 50:5.7 (577.2) 4. The quest for knowledge and wisdom. Food, security, pleasure, and leisure provide the foundation for the development of culture and the spread of knowledge. The effort to execute knowledge results in wisdom, and when a culture has learned how to profit and improve by experience, civilization has really arrived. Food, security, and material comfort still dominate society, but many forward-looking individuals are hungering for knowledge and thirsting for wisdom. Every child is provided an opportunity to learn by doing; education is the watchword of these ages.
50:5.8 (577.3) 5. Felsefe ve kardeşliğin çağı. Faniler düşünmeyi öğrendiğinde ve deneyimden yarar sağlamaya başladığında onlar felsefi hale gelmektedirler — onlar, kendileri içinde nedenselliği sorgulamayı ve ayırt edici kararı uygulamaya girişler. Bu çağın toplumu etik hale gelir, ve bu türden bir dönemin fanileri gerçek anlamıyla ahlaki varlıklar niteliğini kazanmaktadır. Bilge ahlaki varlıklar, bu türden bir ilerleyici dünya üzerinde insan kardeşliğini oluşturmaya yetkindir. Etik ve ahlaki varlıklar, bir bireyin kendisine nasıl davranılmasını istiyorsa başkalarına öyle davranması gerektiğine dair temel ahlaki ilke uyarınca nasıl yaşanacağını öğrenebilirler. 50:5.8 (577.3) 5. The epoch of philosophy and brotherhood. When mortals learn to think and begin to profit by experience, they become philosophical—they start out to reason within themselves and to exercise discriminative judgment. The society of this age becomes ethical, and the mortals of such an era are truly becoming moral beings. Wise moral beings are capable of establishing human brotherhood on such a progressing world. Ethical and moral beings can learn how to live in accordance with the golden rule.
50:5.9 (577.4) 6. Ruhsal arzunun çağı. Evrimleşen faniler; gelişimin fiziksel, ussal ve toplumsal aşamaları boyunca geçtikleri zaman, ruhsal tatminleri ve kâinatsal anlayışları aramalarına onları sevk eden kişisel kavrayışın bu düzeylerine eninde sonunda erişirler. Din, korkunun ve hurafenin duygusal nüfuz alanlarından kâinatsal bilgelik ve kişisel ruhsal deneyimin yüksek düzeylerine olan yükselişi tamamlamaktadır. Eğitim anlamlara erişimi arzulamakta, kültür kâinatsal ilişkileri ve gerçek değerleri kavramaktadır. Bu türden evrim halindeki faniler içten bir biçimde kültürlü hale gelmiş, gerçek anlamıyla eğitilmiş ve seçkin bir biçimde Tanrı’yı bilen unsurlardır. 50:5.9 (577.4) 6. The age of spiritual striving. When evolving mortals have passed through the physical, intellectual, and social stages of development, sooner or later they attain those levels of personal insight which impel them to seek for spiritual satisfactions and cosmic understandings. Religion is completing the ascent from the emotional domains of fear and superstition to the high levels of cosmic wisdom and personal spiritual experience. Education aspires to the attainment of meanings, and culture grasps at cosmic relationships and true values. Such evolving mortals are genuinely cultured, truly educated, and exquisitely God-knowing.
50:5.10 (577.5) 7. Işık ve yaşamın dönemi. Bu dönem; fiziksel güvenlik, ussal büyüme, toplumsal kültür ve ruhsal kazanımın birbirini takip eden çağlarının meyvesini verdiği çağdır. Bu insan kazanımları bu aşamada kâinatsal bütünlük ve fedakâr hizmet içinde harmanlanır, birliktelik kazanır ve eş güdümsel hale getirilir. Sınırlı doğa ve maddi kazanımların sınırları içerisinde orada, zaman ve mekânın bu ulvi ve istikrar kazandırılmış dünyaları üzerinde peşi sıra bir biçimde yaşayacak ilerleyici nesiller tarafından gerçekleştirilecek evrimsel erişimin olanakları üzerinde hiçbir sınırlandırılma konulmamıştır. 50:5.10 (577.5) 7. The era of light and life. This is the flowering of the successive ages of physical security, intellectual expansion, social culture, and spiritual achievement. These human accomplishments are now blended, associated, and co-ordinated in cosmic unity and unselfish service. Within the limitations of finite nature and material endowments there are no bounds set upon the possibilities of evolutionary attainment by the advancing generations who successively live upon these supernal and settled worlds of time and space.
50:5.11 (577.6) Âlemlerine hizmet ettikten sonra, dünya tarihi ve gezegensel ilerleyişin ilerleyici çağlarına ait takip eden yazgı dönemleri boyunca Gezegensel Prensler, ışık ve yaşamın başlatılması üzerine Gezegensel Egemenler’in konumuna yükseltilirler. 50:5.11 (577.6) After serving their spheres through successive dispensations of world history and the progressing epochs of planetary progress, the Planetary Princes are elevated to the position of Planetary Sovereigns upon the inauguration of the era of light and life.
6. Gezegensel Kültür ^top 6. Planetary Culture ^top
50:6.1 (578.1) Urantia’nın tecridi, Satania komşularınızın sahip olduğu yaşam ve çevre ile ilgili birçok detayın anlatımına girişilmesini imkânsız kılmaktadır. Bu anlatımlarda biz, sistem soyutlanışı tarafından gezegensel tecrit ile sınırlandırılmaktayız. Biz, Urantia fanilerini aydınlamak için çabalarımızın tümünde bu kısıtlandırılmalar ile birlikte yönlendirilmek zorundayız; ancak şu ana kadar ortalama bir evrimsel dünyanın ilerleyişi hakkında bilgilendirilmenize ve bu türden bir dünya sürecini Urantia’nın mevcut düzeyi ile karşılaştırmanıza yetkin hale gelmenize izin verilmiştir. 50:6.1 (578.1) The isolation of Urantia renders it impossible to undertake the presentation of many details of the life and environment of your Satania neighbors. In these presentations we are limited by the planetary quarantine and by the system isolation. We must be guided by these restrictions in all our efforts to enlighten Urantia mortals, but in so far as is permissible, you have been instructed in the progress of an average evolutionary world, and you are able to compare such a world’s career with the present state of Urantia.
50:6.2 (578.2) Urantia üzerinde medeniyetin gelişmesi, ruhsal tecridin talihsizliğini deneyimleyen diğer dünyalara kıyasla çok büyük bir ölçüde farklılaşmaya uğramamıştır. Ancak evrenin sadık dünyaları ile karşılaştırıldığında sizin gezegeniniz, ussal ilerleyiş ve ruhsal erişimin bütün fazları bakımından en fazla kafa karışıklığına maruz kalmış ve en büyük ölçüde gelişmesi sekteye uğramış dünya görünümüne sahiptir. 50:6.2 (578.2) The development of civilization on Urantia has not differed so greatly from that of other worlds which have sustained the misfortune of spiritual isolation. But when compared with the loyal worlds of the universe, your planet seems most confused and greatly retarded in all phases of intellectual progress and spiritual attainment.
50:6.3 (578.3) Gezegensel talihsizlikleriniz nedeniyle Urantialı unsurlar, olağan dünyaların kültürü hakkında daha fazla bilgiyi anlamaktan mahrum bırakılmıştır. Ancak siz evrimsel dünyaları, en nihai olanlarını bile, üzerinde yaşamın toz pembe olduğu âlemler biçiminde tahayyül etmemelisiniz. Fani ırkların başlangıçsal yaşamı her zaman çabayı içine almaktadır. Çaba ve karar, kurtuluş değerlerinin kazanımının temel bir parçasıdır. 50:6.3 (578.3) Because of your planetary misfortunes, Urantians are prevented from understanding very much about the culture of normal worlds. But you should not envisage the evolutionary worlds, even the most ideal, as spheres whereon life is a flowery bed of ease. The initial life of the mortal races is always attended by struggle. Effort and decision are an essential part of the acquirement of survival values.
50:6.4 (578.4) Kültür, aklın kalitesi için gerekli koşuldur; kültür, akıl yüceltilmedikçe geliştirilemez. Üstün us, soylu bir kültürü arayacak ve bu türden bir amaca erişmek için bir takım yollar bulacaktır. Alt düzeyde bulunan akıllar, kendilerine hazır bir biçimde sunulduğunda bile en yüksek kültürü hiçe sayacaktır. Bu durumun büyük bir çoğunluğu aynı zamanda kutsal Evlat’ın takip eden görevlerine ve onların ilgili yazgı dönemlerinin çağları tarafından alınan aydınlanmanın ölçeğine bağlı olarak belirlenmektedir. 50:6.4 (578.4) Culture presupposes quality of mind; culture cannot be enhanced unless mind is elevated. Superior intellect will seek a noble culture and find some way to attain such a goal. Inferior minds will spurn the highest culture even when presented to them ready-made. Much depends, also, upon the successive missions of the divine Sons and upon the extent to which enlightenment is received by the ages of their respective dispensations.
50:6.5 (578.5) Siz; Lucifer isyanının sonucunda Norlatiadek’in ruhsal yasağı altında Satania dünyalarının tümünün iki yüz bin yıl süre içinde beklediğini unutmamalısınız. Buna ek olarak kötülüğün ve bölünmenin ortaya çıkan sonuçsal engellerini ortadan kaldırmak için çağlar gerekecektir. Sizin dünyanız hali hazırda, isyan halindeki bir Gezegensel Prens ve doğru yoldan ayrılan bir Maddi Evlat’ın çifte trajedisinin bir sonucu olarak düzensiz ve karmaşa dolu bir süreci izlemeye devam etmektedir. Hazreti Mikâil’in Urantia üzerinde bahşedilmesi bile, dünyanın daha önceki idaresinde gerçekleşen bu ciddi yanlışların geçici sonuçlarını doğrudan bir biçimde ortadan kaldırmamıştır. 50:6.5 (578.5) You should not forget that for two hundred thousand years all the worlds of Satania have rested under the spiritual ban of Norlatiadek in consequence of the Lucifer rebellion. And it will require age upon age to retrieve the resultant handicaps of sin and secession. Your world still continues to pursue an irregular and checkered career as a result of the double tragedy of a rebellious Planetary Prince and a defaulting Material Son. Even the bestowal of Christ Michael on Urantia did not immediately set aside the temporal consequences of these serious blunders in the earlier administration of the world.
7. Tecridin Mükâfatları ^top 7. The Rewards of Isolation ^top
50:7.1 (578.6) İlk bakışta Urantia ve onların birliktelik halinde bulunan tecrit dünyaları, bir Gezegensel Dünya ve bir Maddi Erkek ve Kız Evladı olarak bu türden insan-üstü kişiliklerinin yararlı mevcudiyeti ve etkisinden mahrum oluşu bakımından en talihsiz dünyalar olarak görülebilir. Ancak bu âlemlerin tecridi sahip olduğu ırklara; inancın uygulanmasına ek olarak görünüm veya herhangi bir diğer maddi değerlendirmeden bağımsız olarak kâinatsal güvenirlik bakımından güvenin özel bir niteliğinin gelişmesine dair benzersiz bir olanağı sunmaktadır. Nihayeten, başkaldırının sonucu olarak tecrit edilmiş dünyalardan gelen fani yaratılmışların olağanüstü bir biçimde talihli oldukları ortaya çıkabilir. Biz, bu türden yükseliş unsurlarının; sorgulanamaz inanç ve yüce güvenin elde edilmesi amacıyla temel derecede önemli olan kâinatsal sorumluluklar için sayısız derecede özel görevler ile çok daha önceden görevlendirildiklerini keşfetmiş bulunmaktayız. 50:7.1 (578.6) On first thought it might appear that Urantia and its associated isolated worlds are most unfortunate in being deprived of the beneficent presence and influence of such superhuman personalities as a Planetary Prince and a Material Son and Daughter. But isolation of these spheres affords their races a unique opportunity for the exercise of faith and for the development of a peculiar quality of confidence in cosmic reliability which is not dependent on sight or any other material consideration. It may turn out, eventually, that mortal creatures hailing from the worlds quarantined in consequence of rebellion are extremely fortunate. We have discovered that such ascenders are very early intrusted with numerous special assignments to cosmic undertakings where unquestioned faith and sublime confidence are essential to achievement.
50:7.2 (579.1) Jerusem üzerinde bu tecrit dünyalarından gelen yükseliş unsurları yerleşik bir birimde ikamet etmektedir; ve onlar görmeden inanabilen, tecrit edildikleri zaman yılmadan amaçlarına erişmek için çalışmalarına devam edebilen, yalnız bile olduklarında çetin zorlukların üstesinden zaferle gelebilen evrimsel irade yaratılmışları anlamına gelen agondonterler olarak bilinmektedirler. Agondonterlerin bu işlevsel topluluğu, yerel evrenin yükselişi ve aşkın-evrenin kat edilişi boyunca varlığını korumaya devam eder; bu topluluk Havona içindeki kısa süreli ikamet boyunca ortadan kalkar, ancak gecikmeden Cennet’e olan erişim üzerine tekrar ortaya çıkıp, kesin bir biçimde Kesinliğin Fani Birlikleri için mevcudiyetini korumaya devam eder. Tabamantia; zaman ve mekânın evrenleri içinde şu ana kadar gerçekleşmiş isyanların ilk başkaldırısına katılmış tecrit edilmiş âlemlerden birinden kurtuluşa erişmiş bir biçimde, kesinlik düzeyine ait bir agondonter unsurudur. 50:7.2 (579.1) On Jerusem the ascenders from these isolated worlds occupy a residential sector by themselves and are known as the agondonters, meaning evolutionary will creatures who can believe without seeing, persevere when isolated, and triumph over insuperable difficulties even when alone. This functional grouping of the agondonters persists throughout the ascension of the local universe and the traversal of the superuniverse; it disappears during the sojourn in Havona but promptly reappears upon the attainment of Paradise and definitely persists in the Corps of the Mortal Finality. Tabamantia is an agondonter of finaliter status, having survived from one of the quarantined spheres involved in the first rebellion ever to take place in the universes of time and space.
50:7.3 (579.2) Cennet sürecinin büyünü boyunca mükâfat, bu sebeplerin sonuçları olarak çabanın gösterilmesi ile gerçekleşmektedir. Bu türden mükâfatlar; bireyi ortalama düzeyden ayrıştırır, yaratılmış deneyimin bir ayrıcalığını sunar, ve kesinlik unsurlarının ortak bünyesi içinde nihai uygulamaların çok yönlülüğüne katkıda bulunur. 50:7.3 (579.2) All through the Paradise career, reward follows effort as the result of causes. Such rewards set off the individual from the average, provide a differential of creature experience, and contribute to the versatility of ultimate performances in the collective body of the finaliters.
50:7.4 (579.3) [Yedek Birlikler’in İkinci Derecede bir Lanonandek Evladı tarafından sunulmuştur.] 50:7.4 (579.3) [Presented by a Secondary Lanonandek Son of the Reserve Corps.]