49. Makale Paper 49
Yerleşik Dünyalar The Inhabited Worlds
49:0.1 (559.1) FANİLER tarafından yerleşik dünyaların tümü, köken ve doğa bakımından evrimseldir. Bu âlemler, zaman ve mekân ırklarına ait evrimsel beşik biçiminde büyütme yeridir. Yükseliş yaşamının her birimi, bir sonraki mevcudiyet aşaması için gerçek bir eğitim okuludur; ve bu durum insanın ilerleyici Cennet yükselişinin her aşaması için gerçeklik gösterir; aşkın-evren düzeyine olan aktarımlarından ve birinci-düzey ruhaniyet mevcudiyetine erişimlerinden önce yükseliş fanilerinin katılamadıkları bir okul biçiminde, Melçizedekler’in nihai evren yönetim merkez okuluna ait olarak bir evrimsel gezegen üzerinde başlangıçsal fani deneyimi aynı doğruluğu taşımaktadır. 49:0.1 (559.1) ALL mortal-inhabited worlds are evolutionary in origin and nature. These spheres are the spawning ground, the evolutionary cradle, of the mortal races of time and space. Each unit of the ascendant life is a veritable training school for the stage of existence just ahead, and this is true of every stage of man’s progressive Paradise ascent; just as true of the initial mortal experience on an evolutionary planet as of the final universe headquarters school of the Melchizedeks, a school which is not attended by ascending mortals until just before their translation to the regime of the superuniverse and the attainment of first-stage spirit existence.
49:0.2 (559.2) Yerleşik dünyaların hepsi temel olarak, yerel sistemler bünyesine göksel idareler için toplanmıştır; ve bu yerel sistemlerin her biri, yaklaşık olarak bin evrimsel dünya ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma, Zamanın Ataları’nın hükmü doğrultusunda gerçekleştirilmiştir; ve o, kurtuluş düzeyi fanilerinin üzerinde yaşadıkları mevcut evrimsel gezegenler ile ilgilidir. Ne ışık ve yaşam üzerinde kesin bir biçimde konumlanan dünyalar, ne de yaşam gelişiminin insan öncesi aşamasında bulunan gezegenler bu topluluk içinde bulunmaktadır. 49:0.2 (559.2) All inhabited worlds are basically grouped for celestial administration into the local systems, and each of these local systems is limited to about one thousand evolutionary worlds. This limitation is by the decree of the Ancients of Days, and it pertains to actual evolutionary planets whereon mortals of survival status are living. Neither worlds finally settled in light and life nor planets in the prehuman stage of life development are reckoned in this group.
49:0.3 (559.3) Satania’nın kendisi, yalnızca 619 yerleşik dünyayı taşıyan tamamlanmamış bir gezegendir. Bu tür gezegenler dizisel olarak, irade sahibi yaratılmışları tarafından ikamet edilen dünyalar biçiminde, yerleşik dünyalar olarak kaydedilişlerine göre sayılandırılmıştır. Böylelikle Urantia’ya Satania’nın 606’ıncı dünya rakamı verilmiştir; bu rakam, uzun evrimsel yaşam sürecinin insan varlıkların oraya çıkışı ile sonuçlandığı yer olan bu yerel sistem içindeki 606’ıncı dünya anlamına gelmektedir. Orada, yaşam-kazanım aşamasına yaklaşan otuz altı yerleşik olmayan gezegen bulunmaktadır; ve onlardan birkaçı mevcut an içerisinde Yaşam Taşıyıcıları tarafından hazır hale getirilmektedir. Orada yaklaşık olarak önümüzdeki birkaç milyon yıl içinde yaşam aktarımı için hazır hale gelmek için evirilen yaklaşık iki yüz âlem bulunmaktadır. 49:0.3 (559.3) Satania itself is an unfinished system containing only 619 inhabited worlds. Such planets are numbered serially in accordance with their registration as inhabited worlds, as worlds inhabited by will creatures. Thus was Urantia given the number 606 of Satania, meaning the 606th world in this local system on which the long evolutionary life process culminated in the appearance of human beings. There are thirty-six uninhabited planets nearing the life-endowment stage, and several are now being made ready for the Life Carriers. There are nearly two hundred spheres which are evolving so as to be ready for life implantation within the next few million years.
49:0.4 (559.4) Gezegenlerin tümü, fani yaşama ev sahipliği yapmak için uygun değildir. Çok yüksek eksensel dönüş hızına sahip olan küçük gezegenler yaşam sahaları için bütünüyle elverişsizdir. Satania’nın fiziksel sistemlerinin birkaçında merkezi güneşin etrafında dönen gezegenler, büyük kütlelerinin oldukça baskın çekime neden olması sebebiyle, yaşam için gerekenden fazla büyüktür. Bu devasa âlemlerin birçoğu, zaman zaman yarım düzine veya daha fazla olan, uydulara sahiptir; ve bu aylar sıklıkla, neredeyse yaşam için oldukça elverişli olan bir biçimde, büyüklük bakımından Urantia’nın kine çok yakındır. 49:0.4 (559.4) Not all planets are suited to harbor mortal life. Small ones having a high rate of axial revolution are wholly unsuited for life habitats. In several of the physical systems of Satania the planets revolving around the central sun are too large for habitation, their great mass occasioning oppressive gravity. Many of these enormous spheres have satellites, sometimes a half dozen or more, and these moons are often in size very near that of Urantia, so that they are almost ideal for habitation.
49:0.5 (559.5) Birinci dünya olarak, Satania’nın en eski yerleşim dünyası; devasa bir karanlık gezegen etrafında dönen ancak üç komşu güneşin farklılaşan ışığı tarafından aydınlatılan kırk dört uydunun biri biçiminde Avona’dır. Avona, ilerleyici medeniyetin gelişmiş bir düzeyidir. 49:0.5 (559.5) The oldest inhabited world of Satania, world number one, is Anova, one of the forty-four satellites revolving around an enormous dark planet but exposed to the differential light of three neighboring suns. Anova is in an advanced stage of progressive civilization.
1. Gezegensel Yaşam ^top 1. The Planetary Life ^top
49:1.1 (559.6) Zaman ve mekânın evrenleri, kademeli gelişim içerisindedir; yüzeysel veya göksel biçimde yaşamın ilerleyişi ne keyfi ne de büyüseldir. Kâinatsal evrim, her zaman tahmin edilemeyen biçimde anlaşılmaz olabilir, ancak bu evrim kesin bir biçimde rastlantısal değildir. 49:1.1 (559.6) The universes of time and space are gradual in development; the progression of life—terrestrial or celestial—is neither arbitrary nor magical. Cosmic evolution may not always be understandable (predictable), but it is strictly nonaccidental.
49:1.2 (560.1) Maddi yaşamın biyolojik birimi kimyasal, elektriksel ve diğer temel enerjilerin ortak birlikteliği biçiminde protoplazmasal hücredir. Kimyasal oluşum yöntemleri her sistem için farklılık göstermektedir; ve yaşayan hücrenin yeniden üretim işleyiş biçimi her yerel evren için kısmen farklıdır; ancak Yaşam Taşıyıcıları her zaman, maddi yaşamın öncül tepkilerini başlatan yaşayan katalizörlerdir; onlar, yaşayan maddenin enerji döngülerinin başlatıcılarıdır. 49:1.2 (560.1) The biologic unit of material life is the protoplasmic cell, the communal association of chemical, electrical, and other basic energies. The chemical formulas differ in each system, and the technique of living cell reproduction is slightly different in each local universe, but the Life Carriers are always the living catalyzers who initiate the primordial reactions of material life; they are the instigators of the energy circuits of living matter.
49:1.3 (560.2) Yerel bir sistemin dünyalarının tümü, hataya yer bırakmayan fiziksel bir ortak bağı sergilemektedir; yine de her gezegen kendisine ait özel yaşam ölçeğine sahiptir, hiçbir iki dünya bitkisel ve hayvansal yaşam bakımından birbirine tıpatıp benzememektedir. Sistem yaşam türleri içinde bu gezegensel farklılaşmalar, Yaşam Taşıyıcıları’nın kararları sonucunda gerçekleşmiştir. Fakat bu varlıklar ne değişken ne de tutarsız unsurlardır; evrenler yasa ve düzen uyarınca işletilmektedir. Nebadon’un yasaları, Salvington’un kutsal emirleridir; ve Satania içinde yaşamın evrimsel düzeyi, Nebadon’un evrimsel işleyiş yöntemi ile uyumlu haldedir. 49:1.3 (560.2) All the worlds of a local system disclose unmistakable physical kinship; nevertheless, each planet has its own scale of life, no two worlds being exactly alike in plant and animal endowment. These planetary variations in the system life types result from the decisions of the Life Carriers. But these beings are neither capricious nor whimsical; the universes are conducted in accordance with law and order. The laws of Nebadon are the divine mandates of Salvington, and the evolutionary order of life in Satania is in consonance with the evolutionary pattern of Nebadon.
49:1.4 (560.3) Evrim, insan gelişiminin temel kuralıdır; ancak bu sürecin kendisi, farklı dünyalar üzerinde büyük değişiklikler göstermektedir. Yaşam zaman zaman, Urantia’da olduğu gibi, bir merkez veya üç merkez içinde başlatılır. Atmosfersel dünyalar üzerinde, yaşam sıklıkla bir deniz kökenine sahiptir; ancak bu durum her dünya için gerçeklik göstermez; bu durum, bir gezegenin fiziksel düzeyine oldukça bağlıdır. Yaşam Taşıyıcıları, kendilerinin yaşam başlatma faaliyetleri içinde büyük bir özgürlüğe sahiptir. 49:1.4 (560.3) Evolution is the rule of human development, but the process itself varies greatly on different worlds. Life is sometimes initiated in one center, sometimes in three, as it was on Urantia. On the atmospheric worlds it usually has a marine origin, but not always; much depends on the physical status of a planet. The Life Carriers have great latitude in their function of life initiation.
49:1.5 (560.4) Gezegensel yaşamın gelişmesi içinde bitkisel tür her zaman hayvansaldan önce gelir, ve bu tür hayvan yöntemlerin farklılaşmasından önce oldukça bütüncül bir biçimde gelişir. Hayvansal türlerin tümü, yaşayan varlıkların öncül bitkisel krallığının temel yöntemlerinden geliştirilmiştir; onlar ayrı bir biçimde düzenlenmemiştir. 49:1.5 (560.4) In the development of planetary life the vegetable form always precedes the animal and is quite fully developed before the animal patterns differentiate. All animal types are developed from the basic patterns of the preceding vegetable kingdom of living things; they are not separately organized.
49:1.6 (560.5) Yaşam evriminin öncül aşamaları bütünüyle, sizin mevcut zamanlardaki gözlemlerine uyumluluk göstermez. Fani insan evrimsel bir rastlantı değildir. Orada, mekânın âlemleri üzerinde gezegensel yaşam tasarımının kendisini gerçekleştirmesini belirleyen evrensel bir yasa biçiminde oldukça kesin biçimde oluşturulmuş bir sistem mevcut bulunmaktadır. Zaman ve türlerin geniş sayılarının üretilmesi, birbiri ile orantılı etkiler değildir. Fare fillerden çok daha çabuk bir biçimde çoğalabilir, ancak filler farelere kıyasla daha hızlı bir biçimde evrilir. 49:1.6 (560.5) The early stages of life evolution are not altogether in conformity with your present-day views. Mortal man is not an evolutionary accident. There is a precise system, a universal law, which determines the unfolding of the planetary life plan on the spheres of space. Time and the production of large numbers of a species are not the controlling influences. Mice reproduce much more rapidly than elephants, yet elephants evolve more rapidly than mice.
49:1.7 (560.6) Gezegensel evrimin süreci, düzenli ve denetlenen bir nitelikte bulunmaktadır. Yaşamın daha alt düzey topluluklarından daha yüksek organizmalarının gelişimi rastlantısal değildir. Zaman zaman evrimsel süreç geçici bir biçimde, seçilen varlıklar içinde taşınan yaşam plazmasının belirli elverişli hatlarının tahribatı sonucunda gecikmeye uğramaktadır. Sıklıkla, insan kalıtımının tek bir üstün kıvrımının kaybı sonucunda gerçekleşen hasarı karşılamak çağlar almaktadır. Yaşayan protoplazmasının seçilmiş ve üstün kıvrımları, bir kez ortaya çıktıktan sonra çok titiz ve ussal bir biçimde korunmalıdır. Ve yaşamın bu üstün potansiyelleri yerleşik dünyalarının birçoğu üzerinde Urantia’ya kıyasla çok daha yüksek bir biçimde değerli görülmektedir. 49:1.7 (560.6) The process of planetary evolution is orderly and controlled. The development of higher organisms from lower groupings of life is not accidental. Sometimes evolutionary progress is temporarily delayed by the destruction of certain favorable lines of life plasm carried in a selected species. It often requires ages upon ages to recoup the damage occasioned by the loss of a single superior strain of human heredity. These selected and superior strains of living protoplasm should be jealously and intelligently guarded when once they make their appearance. And on most of the inhabited worlds these superior potentials of life are valued much more highly than on Urantia.
2. Gezegensel Fiziksel Türler ^top 2. Planetary Physical Types ^top
49:2.1 (560.7) Her sistem içinde bitkisel ve hayvansal yaşamın ortak ve temel işleyiş yöntemi mevcut bulunmaktadır. Ancak Yaşam Taşıyıcıları sıklıkla; mekânın sayısız dünyası üzerinde onlarla yüz yüze gelen değişen fiziksel şartlara uyum sağlamak için, bu temel işleyiş yöntemlerini değiştirmenin gerekliliği ile karşılaşırlar. Onlar, fani yaratımın genelleşmiş bir sistem türünü teşvik ederler; ancak orada, yedi farklı fiziksel türe ek olarak bu yedi devasa farklılaşmanın binlerce küçük çaplı değişken biçimi mevcut bulunmaktadır: 49:2.1 (560.7) There is a standard and basic pattern of vegetable and animal life in each system. But the Life Carriers are oftentimes confronted with the necessity of modifying these basic patterns to conform to the varying physical conditions which confront them on numerous worlds of space. They foster a generalized system type of mortal creature, but there are seven distinct physical types as well as thousands upon thousands of minor variants of these seven outstanding differentiations:
49:2.2 (561.1) 1. Atmosfersel türler. 49:2.2 (561.1) 1. Atmospheric types.
49:2.3 (561.2) 2. Elementsel türler. 49:2.3 (561.2) 2. Elemental types.
49:2.4 (561.3) 3. Çekimsel türler. 49:2.4 (561.3) 3. Gravity types.
49:2.5 (561.4) 4. Isısal türler. 49:2.5 (561.4) 4. Temperature types.
49:2.6 (561.5) 5. Elektriksel türler. 49:2.6 (561.5) 5. Electric types.
49:2.7 (561.6) 6. Enerjisel türler. 49:2.7 (561.6) 6. Energizing types.
49:2.8 (561.7) 7. İsimlendirilmemiş türler. 49:2.8 (561.7) 7. Unnamed types.
49:2.9 (561.8) Satania sistemi; her ne kadar bazıları oldukça ayrı bir biçimde kendini gösterse de, bu türlerin hepsini ve sayısız dolaylı topluluğu bünyesinde barındırmaktadır. 49:2.9 (561.8) The Satania system contains all of these types and numerous intermediate groups, although some are very sparingly represented.
49:2.10 (561.9) 1. Atmosfersel türler. Fani yaşam alanı dünyalarına ait fiziksel farklılıklar başlıca atmosferin doğası tarafından belirlenir; yaşamın gezegensel farklılaşmasına katılan diğer etkiler göreceli küçük çaplıdır. 49:2.10 (561.9) 1. The atmospheric types. The physical differences of the worlds of mortal habitation are chiefly determined by the nature of the atmosphere; other influences which contribute to the planetary differentiation of life are relatively minor.
49:2.11 (561.10) Urantia’nın mevcut atmosfersel düzeyi, insan türünün solunum desteği için neredeyse en elverişli bir konumdadır; ancak insan türü öyle bir biçimde değişikliğe uğratılabilir ki insan atmosfer üstü ve atmosfer altı gezegenlerin ikisinde de yaşayabilir. Bu türden değişiklikler aynı zamanda, çeşitli yerleşik âlemler üzerinde oldukça farklı bir biçimde değişiklik gösteren hayvansal yaşamı da içine alır. Atmosfer altı ve atmosfer üstü dünyalar üzerinde hayvan düzeylerinin oldukça büyük değişimi mevcut bulunmaktadır. 49:2.11 (561.10) The present atmospheric status of Urantia is almost ideal for the support of the breathing type of man, but the human type can be so modified that it can live on both the superatmospheric and the subatmospheric planets. Such modifications also extend to the animal life, which differs greatly on the various inhabited spheres. There is a very great modification of animal orders on both the sub- and the superatmospheric worlds.
49:2.12 (561.11) Satania’nın atmosfersel türlerinin tümü içinde; onların yaklaşık yüzde iki buçuğu alt-solunum unsurları, yaklaşık yüzde beşi aşkın-solunum unsurları, ve yüzde doksan birden fazlası ise orta-düzey-solunum unsurları biçimde toplamda Satania dünyalarının doksan sekiz buçuğunu oluşturur. 49:2.12 (561.11) Of the atmospheric types in Satania, about two and one-half per cent are subbreathers, about five per cent superbreathers, and over ninety-one per cent are mid-breathers, altogether accounting for ninety-eight and one-half per cent of the Satania worlds.
49:2.13 (561.12) Urantia ırkları gibi varlıklar, orta-düzey-solunum unsurları biçiminde sınıflandırılır; siz, fani mevcudiyetinin ortalama veya olağan solunum düzeyini temsil etmektesiniz. Eğer ussal yaratılmışlar, yakın gezegeniniz Venüs’e benzer bir atmosfere sahip olan bir gezegen üzerinde ikamet etmek durumunda olsalardı; aşkın-solunum topluluğuna ait olacaklardı; bunun yanı sıra dış komşunuz Mars’a ait bir ince atmosfere sahip olan bir gezegen üzerinde ikamet eden unsurlar alt-solunum unsurları olarak adlandırılacaktı. 49:2.13 (561.12) Beings such as the Urantia races are classified as mid-breathers; you represent the average or typical breathing order of mortal existence. If intelligent creatures should exist on a planet with an atmosphere similar to that of your near neighbor, Venus, they would belong to the superbreather group, while those inhabiting a planet with an atmosphere as thin as that of your outer neighbor, Mars, would be denominated subbreathers.
49:2.14 (561.13) Eğer faniler, tıpkı sizin ayınızda olduğu gibi, havasız bir gezegen üzerinde ikamet etmek durumunda olsalardı; onlar, solunumda-bulunmayanların ayrı bir topluluğuna ait olacaklardı. Bu tür; gezegensel çevreye olan köklü veya uç bir uyumu temsil etmekte olup, ayrı bir sınıf altında değerlendirilmektedir. solunumda-bulunmayan unsurlar, Satania dünyalarının geride kalan yüzde bir buçuğunu oluşturmaktadır. 49:2.14 (561.13) If mortals should inhabit a planet devoid of air, like your moon, they would belong to the separate order of nonbreathers. This type represents a radical or extreme adjustment to the planetary environment and is separately considered. Nonbreathers account for the remaining one and one-half per cent of Satania worlds.
49:2.15 (561.14) 2. Elementsel türler. Bu farklılaşmalar; fanilerin su, hava ve toprak ile olan ilişkileri ile ilgilidir; ve bu yaşam alanları ile ilişkide bulunan ussal yaşamın dört farklı türü bulunmaktadır. Urantia ırkları kara düzeyine aittir. 49:2.15 (561.14) 2. The elemental types. These differentiations have to do with the relation of mortals to water, air, and land, and there are four distinct species of intelligent life as they are related to these habitats. The Urantia races are of the land order.
49:2.16 (561.15) Bazı dünyaların öncül çağları sürecinde hüküm süren çevreyi tahayyül etmek sizin için oldukça imkânsız bir durumdur. Bu olağandışı koşullar; elverişli bir kara-ve-atmosfer çevresini sağlayan bu gezegenlerin çok öncül zamanlarına kıyasla, evirilen hayvan yaşamının daha uzun süreçler boyunca kendisine ait denizsel bakım yaşam alanı içinde kalışını gerekli kılmaktadır. Bunun tersine, aşkın-solunum unsurlarının bazı dünyaları üzerinde gezegen gereğinden fazla büyük olmadığı zaman, atmosfersel geçişe hazır bir biçimde uyum sağlayabilen fani türünü sağlamak zaman zaman daha uygundur. Bu hava yönlendiricileri zaman zaman su ve kara topluluklarının arasına girer; ve onlar her zaman bir dereceye kadar, nihai olarak kara sakinleri haline evirilen bir biçimde, kara üzerinde yaşar. Ancak bazı dünyalar üzerinde onlar, toprak türü varlıkları haline gelmelerinden sonra bile çağlar boyunca uçmaya devam ederler. 49:2.16 (561.15) It is quite impossible for you to envisage the environment which prevails during the early ages of some worlds. These unusual conditions make it necessary for the evolving animal life to remain in its marine nursery habitat for longer periods than on those planets which very early provide a hospitable land-and-atmosphere environment. Conversely, on some worlds of the superbreathers, when the planet is not too large, it is sometimes expedient to provide for a mortal type which can readily negotiate atmospheric passage. These air navigators sometimes intervene between the water and land groups, and they always live in a measure upon the ground, eventually evolving into land dwellers. But on some worlds, for ages they continue to fly even after they have become land-type beings.
49:2.17 (562.1) İnsan varlıklarının ilkel bir ırkına ait öncül medeniyetin şekillenmesini; bir bakışta bu olağandışı âlemlerin ilk ırklarının havasını ve ağaç tepelerini, diğerinde korunaklı sıcak iklim havzalarına ait sığ sularının içine ek olarak bu deniz bahçelerinin tabanını, kenarlarını ve kıyılarını gözlemlemek muhteşem ve eğlencelidir. Urantia üzerinde bile; ilkel insanın öncül ağaçsal atalarının yaptığı gibi, büyük kısmını ağaçların tepesinde yaşarak kendilerini korudukları ve ilkel medeniyetlerini geliştirdikleri uzun bir çağ bulunmaktadır. Ve Urantia üzerinde siz hala, hava yönlendiricileri olan (yarasa ailesi biçiminde) küçük memelilerin bir topluluğuna sahip bulunmaktasınız; ve deniz yaşam alanına ait foklarınız ve balinalılarınız aynı zamanda memeli düzeyinin bir parçasıdır. 49:2.17 (562.1) It is both amazing and amusing to observe the early civilization of a primitive race of human beings taking shape, in one case, in the air and treetops and, in another, midst the shallow waters of sheltered tropic basins, as well as on the bottom, sides, and shores of these marine gardens of the dawn races of such extraordinary spheres. Even on Urantia there was a long age during which primitive man preserved himself and advanced his primitive civilization by living for the most part in the treetops as did his earlier arboreal ancestors. And on Urantia you still have a group of diminutive mammals (the bat family) that are air navigators, and your seals and whales, of marine habitat, are also of the mammalian order.
49:2.18 (562.2) Satania’da bulunan elementsel türlerin tümü içinde, onların yüzde yedisi su, yüzde onu hava, yüzde yetmiş beşi toprak ve yüzde on üçü kara-ve-hava türlerinin birleşimidir. Fakat öncül us yaratılmışlarının bu değişimleri, ne insan balıkları ne de insan kuşlarıdır. Onlar, insan ve insan öncesi türlerine aittir; onlar ne aşkın balıklar ne de yüceltilmiş kuşlardır, onlar belirgin bir biçimde fanidir. 49:2.18 (562.2) In Satania, of the elemental types, seven per cent are water, ten per cent air, seventy per cent land, and thirteen per cent combined land-and-air types. But these modifications of early intelligent creatures are neither human fishes nor human birds. They are of the human and prehuman types, neither superfishes nor glorified birds but distinctly mortal.
49:2.19 (562.3) 3. Çekim türleri. Yaratılmış tasarımının değişikliğe uğratılması vasıtasıyla us varlıkları öyle bir biçimde oluşturulmuşlardır ki, onlar; Urantia’dan küçük ve büyük âlemler üzerinde özgür bir biçimde faaliyet gösterebilmekte, ve böylelikle bir dereceye kadar en elverişli hacim ve yoğunluğa sahip olmayan bu gezegenlerin çekiminde ikamet edebilmektedir. 49:2.19 (562.3) 3. The gravity types. By modification of creative design, intelligent beings are so constructed that they can freely function on spheres both smaller and larger than Urantia, thus being, in measure, accommodated to the gravity of those planets which are not of ideal size and density.
49:2.20 (562.4) Fanilerin çeşitli gezegensel türleri uzunluk bakımından varlılık gösterir, Nebadon içinde ortalama uzunluk yedi fitin biraz altıdır. Daha geniş dünyaların bazıları, yaklaşık iki buçuk fit uzunluğa sahip varlıklar tarafından yerleştirilmiştir. Fani beden uzunluğu bu düzeyden, ortalama büyüklüğe sahip gezegenler üzerinde ortalama uzunluklar boyunca ve daha küçük yerleşik dünyalar üzerinde yaklaşık on fite kadar uzanan bir kapsamda değişiklik gösterir. Satania’da dört fitin altında bulunan yalnızca tek bir ırk bulunmaktadır. Satania yerleşik dünyalarının yüzde yirmisi, daha geniş ve daha küçük gezegenler üzerinde ikamet eden değişikliğe uğramış çekim türlerinin fanileri ile yerleştirilmiştir. 49:2.20 (562.4) The various planetary types of mortals vary in height, the average in Nebadon being a trifle under seven feet. Some of the larger worlds are peopled with beings who are only about two and one-half feet in height. Mortal stature ranges from here on up through the average heights on the average-sized planets to around ten feet on the smaller inhabited spheres. In Satania there is only one race under four feet in height. Twenty per cent of the Satania inhabited worlds are peopled with mortals of the modified gravity types occupying the larger and the smaller planets.
49:2.21 (562.5) 4. Sıcaklık türleri. Urantia ırklarının yaşam aralık kapsamından daha yüksek ve daha alçak sıcaklıklara dayanabilecek yaşayan varlıkları yaratmak mümkündür. Isı-düzenleyici işleyiş biçimlerine atfen sınıflandırılan varlıkların beş düzeyi mevcut bulunmaktadır. Bu ölçek üzerinde Urantia ırkları üçüncüdür. Satania dünyalarının yüzde otuzu, değişikliğe uğratılmış sıcaklık türlerinin ırkları ile yerleştirilmiştir. Orta düzey ısı topluluğu içinde faaliyet gösteren Urantia’ya kıyasla bu gezegenlerin; yüzde on ikisi daha yüksek sıcaklık, yüzde on sekizi ise daha düşük sıcaklık aralıklarında bulunmaktadır. 49:2.21 (562.5) 4. The temperature types. It is possible to create living beings who can withstand temperatures both much higher and much lower than the life range of the Urantia races. There are five distinct orders of beings as they are classified with reference to heat-regulating mechanisms. In this scale the Urantia races are number three. Thirty per cent of Satania worlds are peopled with races of modified temperature types. Twelve per cent belong to the higher temperature ranges, eighteen per cent to the lower, as compared with Urantians, who function in the mid-temperature group.
49:2.22 (562.6) 5. Elektrik türleri. Dünyaların elektrik, manyetik ve elektronik davranışları çeşitlilik gösterir. Orada, âlemlerin farklılaşan enerjisine karşı koymak amacıyla çeşitli bir biçimlerde oluşturulan fani yaşamın on tasarımı bulunmaktadır. Bu on değişken tasarım aynı zamanda, olağan güneş ışığının kimyasal ışınlarına kısmen farklı şekillerde karşılık vermektedir. Ancak bu kısmi fiziksel çeşitlilikler, ussal veya ruhsal yaşamı hiçbir biçimde etkilememektedir. 49:2.22 (562.6) 5. The electric types. The electric, magnetic, and electronic behavior of the worlds varies greatly. There are ten designs of mortal life variously fashioned to withstand the differential energy of the spheres. These ten varieties also react in slightly different ways to the chemical rays of ordinary sunlight. But these slight physical variations in no way affect the intellectual or the spiritual life.
49:2.23 (562.7) Fani yaşamın elektriksel toplanışlarının tümü içinde, mevcudiyetin Urantia türü biçimindeki dördüncü sınıf neredeyse onların yüzde yirmi üçünü oluşturmaktadır. Bu türler şu şekilde dağıtılmıştır: dağılımın bütünü olarak 1. sınıf, yüzde bir; 2. sınıf, yüzde iki; 3. sınıf, yüzde beş; 4. sınıf, yüzde yirmi üç; 5. sınıf, yüzde yirmi; 6. sınıf, yüzde yirmi dört; 7. sınıf, yüzde sekiz; 8. sınıf, yüzde beş; 9. sınıf, yüzde üç; 10. sınıf, yüzde ikidir. 49:2.23 (562.7) Of the electric groupings of mortal life, almost twenty-three per cent belong to class number four, the Urantia type of existence. These types are distributed as follows: number 1, one per cent; number 2, two per cent; number 3, five per cent; number 4, twenty-three per cent; number 5, twenty-seven per cent; number 6, twenty-four per cent; number 7, eight per cent; number 8, five per cent; number 9, three per cent; number 10, two per cent—in whole percentages.
49:2.24 (563.1) 6. Enerjisel türler. Dünyaların hepsi enerjinin alınımı bakımından birbirine benzememektedir. Yerleşik dünyalarının tümü, örneğin şu an Urantia üzerinde olduğu gibi, gazların solunum değişimi için elverişli atmosfersel bir okyanusa sahip değildir. Birçok gezegenin öncül ve sonraki aşamaları boyunca sizin mevcut düzeyinizin varlıkları var olamazdı; ve bir gezegenin solum etkenleri çok yüksek veya çok düşük olduğunda, ancak ussal yaşam için tüm diğer temel gereksinimler yeterli olduğunda, Yaşam Taşıyıcıları Üstün Fiziksel Düzenleyicileri’nin ışık-enerji araçları ve ilk elden uyguladıkları güç dönüşümleri aracılığıyla doğrudan bir biçimde kendilerine ait yaşam-işleyiş değişimlerini yerine getirmeye yetkin varlıklar olarak fani mevcudiyetin değişikliğe uğramış bir türünü sıklıkla bu dünyalar üzerinde oluştururlar. 49:2.24 (563.1) 6. The energizing types. Not all worlds are alike in the manner of taking in energy. Not all inhabited worlds have an atmospheric ocean suited to respiratory exchange of gases, such as is present on Urantia. During the earlier and the later stages of many planets, beings of your present order could not exist; and when the respiratory factors of a planet are very high or very low, but when all other prerequisites to intelligent life are adequate, the Life Carriers often establish on such worlds a modified form of mortal existence, beings who are competent to effect their life-process exchanges directly by means of light-energy and the firsthand power transmutations of the Master Physical Controllers.
49:2.25 (563.2) Orada hayvansal ve fani beslenmesinin altı farklı türü mevcut bulunmaktadır: alt-solunum unsurları beslenmenin ilk türünü, deniz sakinleri ikinci ve Urantia üzerinde olduğu orta-düzey-solunum unsurları üçüncü türünü uygular. Aşkın-solunum unsurları enerji alınımının dördüncü türünü uygularken, solunumda-bulunmayan unsurlar besin ve enerjinin beşinci düzeyini kullanır. Enerji alınımının altıncı biçimi, yarı-ölümlü varlıklar ile sınırlıdır. 49:2.25 (563.2) There are six differing types of animal and mortal nutrition: The subbreathers employ the first type of nutrition, the marine dwellers the second, the mid-breathers the third, as on Urantia. The superbreathers employ the fourth type of energy intake, while the nonbreathers utilize the fifth order of nutrition and energy. The sixth technique of energizing is limited to the midway creatures.
49:2.26 (563.3) 7. İsimlendirilmemiş türler. Gezegensel yaşam içinde sayısız ek fiziksel farklılaşmalar bulunmaktadır; ancak bu farklılıkların tümü bütünüyle; anatomik değişiklikler, fizyolojik farklılaşmalar ve elektrokimyasal uyumdan kaynaklanan durumlardan ibarettir. Bu türden ayrışmalar ussal veya ruhsal yaşam ile ilgili değildir. 49:2.26 (563.3) 7. The unnamed types. There are numerous additional physical variations in planetary life, but all of these differences are wholly matters of anatomical modification, physiologic differentiation, and electrochemical adjustment. Such distinctions do not concern the intellectual or the spiritual life.
3. Solunumda-Bulunmayan Unsurlar’ın Dünyaları ^top 3. Worlds of the Nonbreathers ^top
49:3.1 (563.4) Yerleşik gezegenlerin büyük bir çoğunluğu, ussal varlıkların nefes alan türü ile yerleştirilmiştir. Ancak orada aynı zamanda, neredeyse hiç havaya sahip olmayan dünyalar üzerinde yaşamaya yetkin fanilerin düzeyleri mevcut bulunmaktadır. Orvonton’un yerleşik dünyalarının tümü içinde bu tür onların yüzde yedisinden daha azdır. Nebadon içinde bu oran, yüzde üçten daha azdır. Satania’nın tümü içinde yalnızca bu türden dokuz dünya bulunmaktadır. 49:3.1 (563.4) The majority of inhabited planets are peopled with the breathing type of intelligent beings. But there are also orders of mortals who are able to live on worlds with little or no air. Of the Orvonton inhabited worlds this type amounts to less than seven per cent. In Nebadon this percentage is less than three. In all Satania there are only nine such worlds.
49:3.2 (563.5) Satania içinde, yerleşik dünyaların solunumda-bulunmayan türünün çok azı mevcut bulunmaktadır; çünkü Norlatiadek’in bu daha yakın bir zamanda düzenlenmiş birimi hala, göktaşsal mekân bedenleri ile doludur; ve koruyucu sürtünme sağlayıcı bir atmosfere sahip olmayan dünyalar, bu gezinti halindeki taşlar tarafından sürekli bir bombardımana maruz kalırlar. Kuyruklu yıldızların birçoğu bile göktaşı sürüsünden oluşmaktadır; ancak kural gereği onlar, maddenin daha küçük bedenleri tarafından engellenmektedir. 49:3.2 (563.5) There are so very few of the nonbreather type of inhabited worlds in Satania because this more recently organized section of Norlatiadek still abounds in meteoric space bodies; and worlds without a protective friction atmosphere are subject to incessant bombardment by these wanderers. Even some of the comets consist of meteor swarms, but as a rule they are disrupted smaller bodies of matter.
49:3.3 (563.6) Göktaşlarının milyonlarcası, Urantia’nın atmosferine saniyede yaklaşık iki yüz mil hızda günlük olarak giriş yaparlar. Solunumda-bulunmayan dünyalarda gelişmiş ırklar kendilerini göktaşı saldırısından, göktaşlarını yok etmek veya onların yönlerini değiştirmek amacıyla faaliyet gösteren elektriksel tesisatlar kurarak kendilerini korumak için birçok şeyi yapmak zorundadırlar. Büyük tehlike onları, göktaşlarının bu korunmuş alanların ötesine geçtiği zamanlarda beklemektedir. Bu dünyalar aynı zamanda, Urantia dünyası üzerinde bilinmeyen bir doğanın yıkıcı elektriksel fırtınalarına maruz kalmaktadır. Devasa enerji dalgalanmalarının yaşandığı bu zamanlarda sakinler, kendilerine ait özel koruyucu yalıtım yapılarına sığınmak durumundadır. 49:3.3 (563.6) Millions upon millions of meteorites enter the atmosphere of Urantia daily, coming in at the rate of almost two hundred miles a second. On the nonbreathing worlds the advanced races must do much to protect themselves from meteor damage by making electrical installations which operate to consume or shunt the meteors. Great danger confronts them when they venture beyond these protected zones. These worlds are also subject to disastrous electrical storms of a nature unknown on Urantia. During such times of tremendous energy fluctuation the inhabitants must take refuge in their special structures of protective insulation.
49:3.4 (563.7) Solunumda-bulunmayan unsurların dünyası üzerinde yaşam, Urantia üzerinde mevcut bulunandan köklü olarak farklıdır. Solunumda-bulunmayan unsurlar, Urantia ırklarının yaptığı gibi, yemek yiyip su içmemektedirler. Bu özelleşmiş insanların sinir sistemi tepkileri, ısı-düzenleyici işleyiş biçimi ve metabolizması Urantia fanilerinin sahip olduğu bu tür beden etkinliklerinden kökensel olarak farklılık gösterir. Çoğalım dışında neredeyse yaşamın her faaliyeti farklılık gösterir; çoğalımın yöntemleri bile bir biçimde farklıdır. 49:3.4 (563.7) Life on the worlds of the nonbreathers is radically different from what it is on Urantia. The nonbreathers do not eat food or drink water as do the Urantia races. The reactions of the nervous system, the heat-regulating mechanism, and the metabolism of these specialized peoples are radically different from such functions of Urantia mortals. Almost every act of living, aside from reproduction, differs, and even the methods of procreation are somewhat different.
49:3.5 (564.1) Solunumda-bulunmyan dünyalar üzerinde hayvan varlıkları, atmosfersel gezegenler üzerinde bulunanlardan kökensel olarak farklıdır. Yaşamın solunumda-bulunmayan tasarımı, bir atmosfersel dünya üzerinde mevcudiyetin işleyiş biçim yöntemine kıyasla çeşitlilik gösterir; Ruhaniyet bütünleşmesi için adaylar biçiminde, kurtuluş süreci bakımından bile onların insanları farklılık gösterir. Yine de bu varlıklar; yaşamlarını memnuniyetle deneyimler ve atmosfersel dünyalar üzerinde fanilerin yaşamı tarafından deneyimlenen görece benzer sınayışları ve neşeleri taşıyan âlemlerin etkinliklerini sürdürürler. Akıl ve karakter bakımından solunumda-bulunmayan unsurlar, diğer fani türlerine kıyasla farklılık göstermemektedir. 49:3.5 (564.1) On the nonbreathing worlds the animal species are radically unlike those found on the atmospheric planets. The nonbreathing plan of life varies from the technique of existence on an atmospheric world; even in survival their peoples differ, being candidates for Spirit fusion. Nevertheless, these beings enjoy life and carry forward the activities of the realm with the same relative trials and joys that are experienced by the mortals living on atmospheric worlds. In mind and character the nonbreathers do not differ from other mortal types.
49:3.6 (564.2) Siz, faninin bu türüne ait gezegensel işleyişle ilgilenmekten daha fazlasını deneyimleyeceksiniz; çünkü varlıkların bu türden bir ırkı, Urantia’ya yakın bir uzaklıktaki bir âlemde ikamet etmektedir. 49:3.6 (564.2) You would be more than interested in the planetary conduct of this type of mortal because such a race of beings inhabits a sphere in close proximity to Urantia.
4. Evrimsel İrade Yaratılmışları ^top 4. Evolutionary Will Creatures ^top
49:4.1 (564.3) Değişik dünyaların fanileri arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır; aynı ussal ve fiziksel türe ait olan unsurlar arasında bile bu durum gerçeklik taşır; ancak, irade soyluluğuna ait fanilerin tümü, iki ayaklılar biçiminde dikelmiş hayvanlardır. 49:4.1 (564.3) There are great differences between the mortals of the different worlds, even among those belonging to the same intellectual and physical types, but all mortals of will dignity are erect animals, bipeds.
49:4.2 (564.4) Orada altı temel evrimsel ırk bulunmaktadır: kırmızı, sarı ve mavi olmak üzere, üç başat; ve turuncu, yeşil ve çivit rengi olmak üzere, üç ikincil ırk mevcuttur. En yerleşik dünyalar bu ırkların hepsine sahiptir; ancak üç-düzeyde-beyin kazandırılmış gezegenlerin birçoğu yalnızca üç temel türe ev sahipliği etmektedir. Bazı yerel sistemler aynı zamanda yalnızca bu üç ırka sahiptir. 49:4.2 (564.4) There are six basic evolutionary races: three primary—red, yellow, and blue; and three secondary—orange, green, and indigo. Most inhabited worlds have all of these races, but many of the three-brained planets harbor only the three primary types. Some local systems also have only these three races.
49:4.3 (564.5) İnsan varlıklarının ortalama özel fiziksel algı kazanımı, on ikidir; her ne kadar üç-düzeyde-beyin kazandırılmış fanilerin özel algıları, bir-ve-iki-düzeyde-beyin kazandırılmışlarınkine kıyasla onların biraz ötesinde olacak şekilde genişletilmiştir; onlar oldukça önemli bir farkla, Urantia ırklarından daha fazla görebilir ve duyabilir. 49:4.3 (564.5) The average special physical-sense endowment of human beings is twelve, though the special senses of the three-brained mortals are extended slightly beyond those of the one- and two-brained types; they can see and hear considerably more than the Urantia races.
49:4.4 (564.6) Çoklu doğumlar haricinde, genç olanlar genellikle tekil olarak doğar; ve aile hayatı, gezegenlerin tüm türleri için oldukça ortaktır. Cinsi eşitlik, gelişmiş dünyaların tümü üzerinde hâkimdir; erkek ve kadın, akılsal kazanım ve ruhsal düzey bakımından eşittir. Bir cinsiyet diğeri üzerinde baskıcı egemenlik kurmayı amaçladığı müddetçe biz bir gezegeni barbarlıktan kurtulmuş olarak değerlendirmiyoruz. Yaratım deneyiminin bu niteliği her zaman, bir Maddi Erkek ve Kız Evlat’ın varışı sonrasında oldukça büyük bir ölçüde gelişme göstermiştir. 49:4.4 (564.6) Young are usually born singly, multiple births being the exception, and the family life is fairly uniform on all types of planets. Sex equality prevails on all advanced worlds; male and female are equal in mind endowment and spiritual status. We do not regard a planet as having emerged from barbarism so long as one sex seeks to tyrannize over the other. This feature of creature experience is always greatly improved after the arrival of a Material Son and Daughter.
49:4.5 (564.7) Mevsimler ve sıcaklık değişimleri, güneş ile aydınlanan ve onunla ısıtılan gezegenlerin tümü üzerinde ortaya çıkmaktadır. Tarım, atmosfersel dünyaların tümü üzerinde evrenseldir; toprağın ekimi, bu tür gezegenlerin tümüne ait gelişen ırklar için ortak bir amaçtır. 49:4.5 (564.7) Seasons and temperature variations occur on all sunlighted and sun-heated planets. Agriculture is universal on all atmospheric worlds; tilling the soil is the one pursuit that is common to the advancing races of all such planets.
49:4.6 (564.8) Fanilerin tümü ilk zamanlarda; mevcut an içinde Urantia üzerinde deneyimlediğiniz gibi, ve her ne kadar muhtemel bir biçimde o kadar yaygın olmasa da, mikroskobik düşmanlarla aynı genel mücadeleleri vermişlerdir. Yaşamın uzunluğu farklı gezegenlerde, ilkel dünyalarda yirmi beş yıldan başlayarak daha gelişmiş ve daha eski âlemlerde neredeyse beş yüz yıla uzanan bir ölçekte çeşitlilik gösterir. 49:4.6 (564.8) Mortals all have the same general struggles with microscopic foes in their early days, such as you now experience on Urantia, though perhaps not so extensive. The length of life varies on the different planets from twenty-five years on the primitive worlds to near five hundred on the more advanced and older spheres.
49:4.7 (564.9) İnsan varlıklarının tümü, kabilesel ve ırksal biçimde toplumsaldır. Bu topluluk ayrışması, kökenleri ve oluşumu içinde içkindir. Bu türden eğilimler yalnızca, gelişmekte olan medeniyet ve kademeli ruhsallaşma vasıtasıyla değişikliğe uğratılabilir. Yerleşik dünyaların toplumsal, ekonomik ve yönetimsel sorunları, gezegenlerin çağı uyarınca çeşitlilik gösterir; ve onlar, kutsal Evlatlar’ın ardışık ikametleri tarafından etkilenir. 49:4.7 (564.9) Human beings are all gregarious, both tribal and racial. These group segregations are inherent in their origin and constitution. Such tendencies can be modified only by advancing civilization and by gradual spiritualization. The social, economic, and governmental problems of the inhabited worlds vary in accordance with the age of the planets and the degree to which they have been influenced by the successive sojourns of the divine Sons.
49:4.8 (564.10) Akıl; Sınırsız Ruhaniyet’in bahşedilişi olup, farklı çevreler içinde oldukça aynı biçimde faaliyet gösterir. Fanilerin aklı, yerel sistemlerin irade sahibi yaratılmışlarının fiziksel doğalarını belirleyen yapısal ve kimyasal belirli farklılıklardan bağımsız olarak, birbirine benzemektedir. Kişisel ve fiziksel gezegensel farklılıklardan bağımsız olarak, fanilerin bu çeşitli düzeylerinin sahip oldukları akli yaşam, oldukça benzerdir; ve onların ölüm sonrasında gelen doğrudan süreçleri oldukça birbirine benzemektedir. 49:4.8 (564.10) Mind is the bestowal of the Infinite Spirit and functions quite the same in diverse environments. The mind of mortals is akin, regardless of certain structural and chemical differences which characterize the physical natures of the will creatures of the local systems. Regardless of personal or physical planetary differences, the mental life of all these various orders of mortals is very similar, and their immediate careers after death are very much alike.
49:4.9 (565.1) Ölümsüz ruhaniyet olmadan fani akıl varlığını sürdüremez. İnsan aklı fanidir; yalnızca bahşedilen ruhaniyet ölümsüzdür. Kurtuluş, ölümsüz ruhun doğumu ve evrimi tarafından etkilenen biçiminde, Düzenleyici’nin hizmeti tarafından ruhsallaştırılmasına bağlıdır; en azından orada, Düzenleyici’nin maddi aklın ruhsal dönüşümünü yerine getirme görevine dair gelişmiş bir düşmansal tavır bulunmamaktadır. 49:4.9 (565.1) But mortal mind without immortal spirit cannot survive. The mind of man is mortal; only the bestowed spirit is immortal. Survival is dependent on spiritualization by the ministry of the Adjuster—on the birth and evolution of the immortal soul; at least, there must not have developed an antagonism towards the Adjuster’s mission of effecting the spiritual transformation of the material mind.
5. Fanilerin Gezegensel Dizileri ^top 5. The Planetary Series of Mortals ^top
49:5.1 (565.2) Fanilerin gezegensel dizilerinin yeterli bir tasvirinde bulunmak bir biçimde zor olacaktır, çünkü siz onların hakkında çok az şey bilmekte olup orada birçok çeşitliliğin varlığı söz konusudur. Fani yaratılmışlar, buna rağmen, sayısız bakış açısına göre incelenebilir; onlardan birkaçı şunlardır: 49:5.1 (565.2) It will be somewhat difficult to make an adequate portrayal of the planetary series of mortals because you know so little about them, and because there are so many variations. Mortal creatures may, however, be studied from numerous viewpoints, among which are the following:
49:5.2 (565.3) 1. Gezegensel çevreye uyum. 49:5.2 (565.3) 1. Adjustment to planetary environment.
49:5.3 (565.4) 2. Beyin-türü dizileri. 49:5.3 (565.4) 2. Brain-type series.
49:5.4 (565.5) 3. Ruhaniyet-algı dizileri. 49:5.4 (565.5) 3. Spirit-reception series.
49:5.5 (565.6) 4. Gezegensel-fani çağları. 49:5.5 (565.6) 4. Planetary-mortal epochs.
49:5.6 (565.7) 5. Yaratılmış-soydaşlık sıraları. 49:5.6 (565.7) 5. Creature-kinship serials.
49:5.7 (565.8) 6. Düzenleyici-ile-bütünleşme dizileri. 49:5.7 (565.8) 6. Adjuster-fusion series.
49:5.8 (565.9) 7. Dünyasal kaçışın işleyiş biçimleri. 49:5.8 (565.9) 7. Techniques of terrestrial escape.
49:5.9 (565.10) Yedi aşkın-evrenin yerleşik âlemleri, evrimsel yaratılmış yaşamının bu yedi genelleşmiş sınıflarının her birine ait herhangi bir veya daha fazla sınıflandırma içinde eş zamanlı olarak tasnif edilen faniler ile yerleştirilmiştir. Ancak bu genel sınıflandırmalar bile, midsonitler veya ussal yaşamın belirli türleri için herhangi bir hükümde bulunmamaktadır. Yerleşik dünyalar, bu anlatımlarda yansıtıldığı biçimde, evrimsel fani yaratılmışlar ile yerleştirilmiştir; ancak orada diğer yaşam türleri de bulunmaktadır. 49:5.9 (565.10) The inhabited spheres of the seven superuniverses are peopled with mortals who simultaneously classify in some one or more categories of each of these seven generalized classes of evolutionary creature life. But even these general classifications make no provision for such beings as midsoniters nor for certain other forms of intelligent life. The inhabited worlds, as they have been presented in these narratives, are peopled with evolutionary mortal creatures, but there are other life forms.
49:5.10 (565.11) 1. Gezegensel çevreye uyum. Yaratılmış yaşamın gezegensel çevreye olan uyumu bakımından yerleşik dünyaların üç genel topluluğu bulunmaktadır: olağan uyum topluluğu, köklü biçimde farklı uyum topluluğu ve deneyimsel topluluk. 49:5.10 (565.11) 1. Adjustment to planetary environment. There are three general groups of inhabited worlds from the standpoint of the adjustment of creature life to the planetary environment: the normal adjustment group, the radical adjustment group, and the experimental group.
49:5.11 (565.12) Gezegensel koşullara olan normal olağan uyumlar, daha önce incelenen genel fiziksel işleyiş yöntemlerini takip etmektedir. Solunumda-bulunmayan unsurların dünyaları, köklü veya uç bir uyumu örneklendirmektedir; ancak diğer türler anı zamanda bu topluluk içinde kabul edilmektedir. Deneyimsel dünyalar sıklıkla, olağan yaşam türlerine en elverişli bir biçimde uyum sağlamaktadır; ve bu ondalık gezegenler üzerinde Yaşam Taşıyıcıları, ortak yaşam tasarımları içinde yararlı değişkenlikleri sağlamaktadır. Sizin dünyanız bir deneyimsel gezegen olduğu için o, Satania içinde kardeş âlemlerden oldukça belirgin bir biçimde farklılık gösterir; Urantia üzerinde ortaya çıkan yaşamın birçok türü, başka bir yerde bulunmamaktadır; benzer bir biçimde birçok ortak tür sizin dünyanızda var olmamaktadır. 49:5.11 (565.12) Normal adjustments to planetary conditions follow the general physical patterns previously considered. The worlds of the nonbreathers typify the radical or extreme adjustment, but other types are also included in this group. Experimental worlds are usually ideally adapted to the typical life forms, and on these decimal planets the Life Carriers attempt to produce beneficial variations in the standard life designs. Since your world is an experimental planet, it differs markedly from its sister spheres in Satania; many forms of life have appeared on Urantia that are not found elsewhere; likewise are many common species absent from your planet.
49:5.12 (565.13) Nebadon evreni içinde yaşamın değişikliğe uğratıldığı dünyaların tümü; sıralı bir biçimde birbirine bağlı olup, atanan idarecilerin sorumluluğuna verilen evren olaylarının özel bir nüfuz alanını oluşturur; ve bu deneyimsel dünyaların tümü dönemsel olarak, Tabamantia olarak Satania içinde bilinen kıdemli bir kesinlik unsurunun baş idarecisi olduğu evren yöneticilerinin bir birliği tarafından teftiş edilir. 49:5.12 (565.13) In the universe of Nebadon, all the life-modification worlds are serially linked together and constitute a special domain of universe affairs which is given attention by designated administrators; and all of these experimental worlds are periodically inspected by a corps of universe directors whose chief is the veteran finaliter known in Satania as Tabamantia.
49:5.13 (566.1) 2. Beyin-türü dizileri. Fanilerin tek fiziksel ortak iyeliği, beyin ve sinir sistemidir; yine de orada, beyin işleyiş biçiminin üç temel düzenlenişi bulunmaktadır: bir-düzey, iki-düzey ve üç-düzeyde-beyin kazandırılmış türler. Urantia unsurları; bir bakıma bir-düzeyde-beyin kazandırılmış fanilere oranla daha yaratıcı, daha maceraperest ve daha felsefi olarak, ancak üç-düzeyde-beyin kazandırılmış unsurlara kıyasla daha az ruhsal, daha az etik ve daha az ibadet-perver biçimde, iki-düzeyde-beyin kazandırılmış türlere aittir. Bu beyin farklılaşmaları insan öncesi hayvan mevcudiyetlerini bile belirlemektedir. 49:5.13 (566.1) 2. Brain-type series. The one physical uniformity of mortals is the brain and nervous system; nevertheless, there are three basic organizations of the brain mechanism: the one-, the two-, and the three-brained types. Urantians are of the two-brained type, somewhat more imaginative, adventurous, and philosophical than the one-brained mortals but somewhat less spiritual, ethical, and worshipful than the three-brained orders. These brain differences characterize even the prehuman animal existences.
49:5.14 (566.2) Urantia unsurunun beyin zarının iki yarım küresel türüne bakarak siz karşılaştırma vasıtasıyla, bir-düzeyde-beyin kazandırılmış türe ait bir şeyleri kavrayabilirsiniz. Üç-düzeyde-beyin kazandırılmış düzeylerin üçüncü beyni en iyi şekilde; daha yüksek etkileşimler için iki üst beyni dışarıda bırakarak, başlıca olarak fiziksel etkinliklerin denetiminde faaliyet gösterdiği yere kadar gelişen, beynin daha alt veya diğer bir değişle gelişmemiş türünün bir evriminde kavrayabilirsiniz. Bu iki üst beyin türünün bir tanesi ussal faaliyetler için ve diğeri ise Düşünce Düzenleyicisi’nin ruhsal-eşlenim etkinliklerini yerine getirmek amacıyla faaliyet gösterir. 49:5.14 (566.2) From the two-hemisphere type of the Urantian cerebral cortex you can, by analogy, grasp something of the one-brained type. The third brain of the three-brained orders is best conceived as an evolvement of your lower or rudimentary form of brain, which is developed to the point where it functions chiefly in control of physical activities, leaving the two superior brains free for higher engagements: one for intellectual functions and the other for the spiritual-counterparting activities of the Thought Adjuster.
49:5.15 (566.3) Her ne kadar bir-düzeyde-beyin kazandırılmış ırkların dünyasal kazanımları, iki-düzeyde-beyin kazandırılmış unsurlara kıyasla kısmen sınırlı bir konumda bulunurken; üç-düzeyde-beyin kazandırılmış topluluk, Urantia unsurlarını derin bir biçimde şaşkınlığa uğratacak ve bir bakımdan onların medeniyetleri ile karşılaştırıldığında onları utandıracak medeniyetleri sergilerler Mekaniksel gelişim ve maddi medeniyetleşme açısından, ussal ilerleyiş bakımından bile, iki-düzeyde-beyin kazandırılmış unsur dünyaları üç-düzeyde-beyin kazandırılmış âlemlerin sahip olduklarına eşit olabilecek yetkinliktedir. Ancak aklın daha yüksek denetimi ve ruhsal karşılığın ussal ve ruhsal gelişimi yönünden, siz bir bakıma daha alt düzeyde bulunmaktasınız. 49:5.15 (566.3) While the terrestrial attainments of the one-brained races are slightly limited in comparison with the two-brained orders, the older planets of the three-brained group exhibit civilizations that would astound Urantians, and which would somewhat shame yours by comparison. In mechanical development and material civilization, even in intellectual progress, the two-brained mortal worlds are able to equal the three-brained spheres. But in the higher control of mind and development of intellectual and spiritual reciprocation, you are somewhat inferior.
49:5.16 (566.4) Dünyaların topluluğuna veya herhangi bir dünyaya ait ussal ilerleyiş veya ruhsal kazanımlar ile ilgili bu türden tüm karşılaştırmalı değerlendirmeler, adil bir biçimde gezegensel çağı göz önünde bulundurmalıdır; bu farklılıklar oldukça büyük bir biçimde çağa, biyolojik canlandırmalara ve kutsal Evlatlar’ın çeşitli düzeylerinin birbirini takip eden görevlerine bağlıdır. 49:5.16 (566.4) All such comparative estimates concerning the intellectual progress or the spiritual attainments of any world or group of worlds should in fairness recognize planetary age; much, very much, depends on age, the help of the biologic uplifters, and the subsequent missions of the various orders of the divine Sons.
49:5.17 (566.5) Her ne kadar üç-düzeyde-beyin kazandırılmış insanlar, bir veya iki-düzeyde-beyin kazandırılmış düzeylere kıyasla, kısmi biçimde daha yüksek gezegensel bir evrime yetkin olsalar da; bu düzeylerin tümü yaşam plazmasının aynı türüne sahip olup, birçok açıdan Urantia üzerinde insan varlıklarının gerçekleştirdiği gibi gezegensel etkinliklerine devam ederler. Fanilerin bu üç türü, yerel sistemlerin dünyaları boyunca dağıtılmıştır. Ortaya çıkan durumların büyük bir çoğunluğunda gezegensel koşullar, Yaşam Taşıyıcıları’nın farklı dünyalar üzerinde fanilerin bu değişken düzeylerini aktarması ile ilgili kararlarında çok az bir biçimde belirleyici niteliğe sahiptir; bu durum, Yaşam Taşıyıcıları’nın bu biçimde tasarlama ve yerine getirmesine dair bir ayrıcalıktır. 49:5.17 (566.5) While the three-brained peoples are capable of a slightly higher planetary evolution than either the one- or two-brained orders, all have the same type of life plasm and carry on planetary activities in very similar ways, much as do human beings on Urantia. These three types of mortals are distributed throughout the worlds of the local systems. In the majority of cases planetary conditions had very little to do with the decisions of the Life Carriers to project these varied orders of mortals on the different worlds; it is a prerogative of the Life Carriers thus to plan and execute.
49:5.18 (566.6) Bu üç düzey, yükseliş süreci içerisinde eşit bir düzeyde bulunmaktadır. Bu düzeyin her biri, gelişimin aynı ussal ölçeğini kat etmek zorundadır; ve onların her biri, ilerleyişin aynı ruhsal sınavlarından geçmek durumundadır. Bu farklı dünyalara ait sistem idaresi ve takımyıldız üst denetimi ortak bir biçimde ayrımcılıktan uzaktır; Gezegensel Prensler’in düzenleri bile özdeştir. 49:5.18 (566.6) These three orders stand on an equal footing in the ascension career. Each must traverse the same intellectual scale of development, and each must master the same spiritual tests of progression. The system administration and the constellation overcontrol of these different worlds are uniformly free from discrimination; even the regimes of the Planetary Princes are identical.
49:5.19 (566.7) 3. Ruhaniyet-algı dizileri. Orada, ruhsal olaylarla iletişim biçiminde akıl tasarımının üç topluluğu bulunmaktadır. Bu sınıflandırma bir, iki ve üç-düzeyde-beyin kazandırılmış fani düzeylerini kapsamamaktadır; bu sınıflandırma, başat olarak salgı bezi kimyası ile ilgili olup, daha detaylı olarak hipofiz bezlerine kıyasla belirli salgı bezlerinin düzenlenişi ile alakalıdır. Bazı dünyalar üzerinde bulunan ırklar tek bir, Urantia unsurlarının sahip olduğu gibi diğerlerinde iki salgı bezine sahipken; bunların dışında kalan diğer âlemler üzerinde ırklar, bu benzersiz beden yapılarının üç tanesine sahiptir. İçsel yaratım ve ruhsal karşılık, bu farklılaşan kimyasal kazanımdan kesin bir biçimde etkilenmektedir. 49:5.19 (566.7) 3. Spirit-reception series. There are three groups of mind design as related to contact with spirit affairs. This classification does not refer to the one-, two-, and three-brained orders of mortals; it refers primarily to gland chemistry, more particularly to the organization of certain glands comparable to the pituitary bodies. The races on some worlds have one gland, on others two, as do Urantians, while on still other spheres the races have three of these unique bodies. The inherent imagination and spiritual receptivity is definitely influenced by this differential chemical endowment.
49:5.20 (566.8) Ruhaniyet-algı türlerinin tümü arasında, onların yüzde atmış beşi Urantia ırklarının içinde bulunduğu sınıf olan ikinci topluluğa aittir. İçkin biçimde daha az algıya açık biçimde, onların yüzde on ikisi birinci tür unsurları; bunun yanında dünyasal yaşam süresince daha fazla ruhsal eğilimlere sahip olarak, onların yüzde yirmi üçü üçüncü toplulukta bulunmaktadır. Fakat bu türden farklılıklar, doğal ölüm sonrası varlığını devam ettirmemektedir; bu ırksal farklılıkların tümü yalnızca beden içindeki yaşam ile ilgilidir. 49:5.20 (566.8) Of the spirit-reception types, sixty-five per cent are of the second group, like the Urantia races. Twelve per cent are of the first type, naturally less receptive, while twenty-three per cent are more spiritually inclined during terrestrial life. But such distinctions do not survive natural death; all of these racial differences pertain only to the life in the flesh.
49:5.21 (567.1) 4. Gezegensel-fani çağları. Bu sınıflandırma, insanın dünyasal düzeyi ve onun göksel hizmeti alışı üzerinde etkide bulunan geçici yargı dönemlerinin peş peşe ilerleyişini nitelendirmektedir. 49:5.21 (567.1) 4. Planetary-mortal epochs. This classification recognizes the succession of temporal dispensations as they affect man’s terrestrial status and his reception of celestial ministry.
49:5.22 (567.2) Yaşam gezegenler üzerinde, fani insanın evrimsel ortaya çıkışı sonrasında herhangi bir zaman aralığına kadar onun gelişimini gözetleyen Yaşam Taşıyıcıları tarafından başlatılır. Yaşam Taşıyıcıları bir gezegenden ayrılınca, bir Gezegensel Prens’i âlemin idarecisi olarak olması gerektiği gibi atar. Bu idareci ile birlikte bu âleme, alt sorumlu destekçiler ve hizmetkâr yardımcılarının bütüncül bir kadrosu geçiş yapar; ve yaşam ve ölümün ilk yargısı onun varışı ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleşmektedir. 49:5.22 (567.2) Life is initiated on the planets by the Life Carriers, who watch over its development until sometime after the evolutionary appearance of mortal man. Before the Life Carriers leave a planet, they duly install a Planetary Prince as ruler of the realm. With this ruler there arrives a full quota of subordinate auxiliaries and ministering helpers, and the first adjudication of the living and the dead is simultaneous with his arrival.
49:5.23 (567.3) İnsan topluluklarının ortaya çıkışı ile birlikte bu Gezegensel Prens, insan medeniyetini başlatmak ve insan toplumunu konumlandırmak için bu âleme varır. Sizin dünya karışıklığınız, Gezegensel Prensler’in iktidarının ilk zamanları için herhangi bir kıstas oluşturmamaktadır; çünkü Urantia üzerinde bu türden bir idarenin başlangıcına yakın bir süre içinde sizin Gezegensel Prens’iniz Caligastia, Sistem Egemeni olan Lucifer’in isyanına destek için kararını vermiştir. Sizin gezegeniniz en başından beri fırtınalı bir gidişatı tercih etmiştir. 49:5.23 (567.3) With the emergence of human groupings, this Planetary Prince arrives to inaugurate human civilization and to focalize human society. Your world of confusion is no criterion of the early days of the reign of the Planetary Princes, for it was near the beginning of such an administration on Urantia that your Planetary Prince, Caligastia, cast his lot with the rebellion of the System Sovereign, Lucifer. Your planet has pursued a stormy course ever since.
49:5.24 (567.4) Olağan bir evrimsel dünya üzerinde ırksal gelişim, Gezegensel Prens’in düzeni süresince kendisine ait biyolojik zirve noktasına erişir; ve bu gelişimin hemen ardından Sistem Egemeni, bir Maddi Erkek ve Kız Evladı bu gezegene gönderir. Bu aktarılan varlıklar biyolojik canlandırıcılar olarak hizmetin bir parçasıdır; onların Urantia üzerinde doğru yoldan çıkması sizin gezegensel tarihinizi daha çetrefilli hale getirmiştir. 49:5.24 (567.4) On a normal evolutionary world, racial progress attains its natural biologic peak during the regime of the Planetary Prince, and shortly thereafter the System Sovereign dispatches a Material Son and Daughter to that planet. These imported beings are of service as biologic uplifters; their default on Urantia further complicated your planetary history.
49:5.25 (567.5) Bir insan ırkının ussal ve etik ilerleyişi, evrimsel gelişimin sınırlarına ulaştığı zaman; hakimane bir görev dâhilinde Cennet’in bir Avonal Evladı buraya hareket eder; ve bunun sonrasında bu türden bir dünyanın ruhsal düzeyi doğal erişiminin sınırına yaklaştığında, gezegen bir Cennet bahşedilmiş Evladı tarafından ziyaret edilir. Bir bahşedilmiş Evladı’nın ana görevi; gezegensel düzeyi oluşturmak, gezegensel faaliyet için Doğruluğun Ruhaniyeti’ni serbest bırakmak ve böylece Düşünce Düzenleyicileri’nin evrensel ziyaretini gerçekleştirmektir. 49:5.25 (567.5) When the intellectual and ethical progress of a human race has reached the limits of evolutionary development, there comes an Avonal Son of Paradise on a magisterial mission; and later on, when the spiritual status of such a world is nearing its limit of natural attainment, the planet is visited by a Paradise bestowal Son. The chief mission of a bestowal Son is to establish the planetary status, release the Spirit of Truth for planetary function, and thus effect the universal coming of the Thought Adjusters.
49:5.26 (567.6) Bu noktada yine Urantia olağan işleyişten sapmaktadır: Sizin dünyanız üzerinde hiçbir zaman hakimane bir görev gerçekleşmemiştir; buna ek olarak sizin Avonal düzeyinizin bahşedilmiş Evladı’nın görevi yerine getirilmemiştir; sizin gezegeniniz, Nebadon Mikâil’i olarak Egemen Evladı’nın fani ev gezgeni haline gelmesinin tekil onurunu memnuniyetle deneyimlemiştir. 49:5.26 (567.6) Here, again, Urantia deviates: There has never been a magisterial mission on your world, neither was your bestowal Son of the Avonal order; your planet enjoyed the signal honor of becoming the mortal home planet of the Sovereign Son, Michael of Nebadon.
49:5.27 (567.7) Kutsal evlatlığın peş peşe gerçekleşen düzeylerinin tümüne ait hizmetin bir sonucu olarak yerleşik dünyalar ve onların gelişen ırkları, gezegensel evrimin tepe noktasına yaklaşmaya başlamaktadır. Bu türden dünyalar mevcut an içinde, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın varışı biçimindeki sonlandırıcı görev için olgunlaşmaktadır. Eğitmen Evlatları’nın bu çağı, evrimsel nihai düzey olarak, ışık ve yaşam çağı biçimindeki en son gezegensel çağa giriş dönemidir. 49:5.27 (567.7) As a result of the ministry of all the successive orders of divine sonship, the inhabited worlds and their advancing races begin to approach the apex of planetary evolution. Such worlds now become ripe for the culminating mission, the arrival of the Trinity Teacher Sons. This epoch of the Teacher Sons is the vestibule to the final planetary age—evolutionary utopia—the age of light and life.
49:5.28 (567.8) İnsan varlıklarının bu sınıflandırılışı, bir sonraki makalede detaylı bir incelenişi içinde barındıracaktır. 49:5.28 (567.8) This classification of human beings will receive particular attention in a succeeding paper.
49:5.29 (567.9) 5. Yaratılmış-soydaşlık sıraları. Gezegenler yalnızca dikey bir doğrultuda sistemler, takımyıldızları ve bunu takip eden oluşumlar halinde düzenlenmemiştir; buna ek olarak evren idaresi türler, seriler ve diğer ilişkilere göre yatay toplulukları sağlamaktadır. Evrenin bu yatay idaresi daha detaylı bir biçimde, farklı âlemler üzerinde bağımsız bir biçimde geliştirilen soydaş bir doğanın etkinliklerinin eş güdümü ile daha yakından ilgilidir. Evren yaratılmışlarının bu ilgili sınıfları dönemsel bir biçimde, uzun deneyime sahip kesinlik unsurlarının başkanlık ettiği yüksek kişiliklerin belirli bir birleşim birliği tarafından denetlenir. 49:5.29 (567.9) 5. Creature-kinship serials. Planets are not only organized vertically into systems, constellations, and so on, but the universe administration also provides for horizontal groupings according to type, series, and other relationships. This lateral administration of the universe pertains more particularly to the co-ordination of activities of a kindred nature which have been independently fostered on different spheres. These related classes of universe creatures are periodically inspected by certain composite corps of high personalities presided over by long-experienced finaliters.
49:5.30 (568.1) Bu soydaşlık etkenleri, düzeylerin tümü üzerinde belirgindir; çünkü soydaşlık sıraları, insan ve insan-üstü düzeyleri arasında bile, fani yaratılmışlara ek olarak insan olmayan kişilikler içinde mevcuttur. Ussal varlıklar dikey bir biçimde, her bir yedi temel bölünmeye ait on iki ana topluluk ile ilişkilidir. Yaşayan varlıklara ait bu benzersiz biçimde birbiriyle ilişkili toplulukların eş güdümü muhtemelen, Yüce Varlık’ın henüz bütünüyle kavranılmamış bir tekniği ile yerine getirilmektedir. 49:5.30 (568.1) These kinship factors are manifest on all levels, for kinship serials exist among nonhuman personalities as well as among mortal creatures—even between human and superhuman orders. Intelligent beings are vertically related in twelve great groups of seven major divisions each. The co-ordination of these uniquely related groups of living beings is probably effected by some not fully comprehended technique of the Supreme Being.
49:5.31 (568.2) 6. Düzenleyici-ile-bütünleşme dizileri. Bütünleşme deneyimleri boyunca fanilerin tümünün ruhsal sınıflandırılışı veya toplanması bütünüyle, ikamet eden Gizem Görüntüleyicisi’ne olan kişilik düzeyinin ilişkisi tarafından belirlenir. Nebadon’un yerleşik dünyalarının neredeyse yüzde doksanı; ebedi bütünleşme için Düzenleyici-ikamet adaylarının varlıklarına ev sahipliği yapan dünyaların yarısından biraz daha fazlasının bulunduğu yakın bir evrene kıyasla, Düzenleyici-ile-bütünleşen fanileri ile yerleştirilmiştir. 49:5.31 (568.2) 6. Adjuster-fusion series. The spiritual classification or grouping of all mortals during their prefusion experience is wholly determined by the relation of the personality status to the indwelling Mystery Monitor. Almost ninety per cent of the inhabited worlds of Nebadon are peopled with Adjuster-fusion mortals in contrast with a near-by universe where scarcely more than one half of the worlds harbor beings who are Adjuster-indwelt candidates for eternal fusion.
49:5.32 (568.3) 7. Dünyasal kaçışın işleyiş biçimleri. Orada temel olarak, yerleşik dünyalar üzerinde bireysel insan yaşamının başlatılabileceği tek bir yol bulunmaktadır; ve bu yol, yaratılmış çoğalım veya doğal doğum vasıtasıyladır; ancak orada insanın dünyasal düzeyi geride bırakıp, Cennet yükseliş unsurlarının içe doğru hareket akımlarına erişimi elde ettikleri sayısız işleyiş biçimi mevcut bulunmaktadır. 49:5.32 (568.3) 7. Techniques of terrestrial escape. There is fundamentally only one way in which individual human life can be initiated on the inhabited worlds, and that is through creature procreation and natural birth; but there are numerous techniques whereby man escapes his terrestrial status and gains access to the inward moving stream of Paradise ascenders.
6. Dünyasal Kaçış ^top 6. Terrestrial Escape ^top
49:6.1 (568.4) Fanilerin farklılaşan fiziksel türleri ve gezegensel dizilerinin tümü benzer bir biçimde; Düşünce Düzenleyicileri’nin, koruyucu meleklerin ve Sınırsız Ruhaniyet’e ait iletim ev sahiplerinin çeşitli düzeylerinin hizmetini memnuniyetle deneyimlemektedir. Onların tümü benzer bir biçimde, doğal ölümün özgürleştirmesi vasıtasıyla bedenin zincirlerinden serbest bırakılmaktadır; onların tümü benzer bir biçimde böylece, ruhsal evrim ve akıl ilerleyişinin morontia dünyalarına hareket etmektedir. 49:6.1 (568.4) All of the differing physical types and planetary series of mortals alike enjoy the ministry of Thought Adjusters, guardian angels, and the various orders of the messenger hosts of the Infinite Spirit. All alike are liberated from the bonds of flesh by the emancipation of natural death, and all alike go thence to the morontia worlds of spiritual evolution and mind progress.
49:6.2 (568.5) Zaman zaman gezegensel yönetimlerin veya sistem idarecilerinin önergeleri üzerine, uyku halindeki kurtuluş unsurlarının özel dirilişleri uygulanmaktadır. Bu türden dirilişler, gezegensel zamanın en azından her bin yılında gerçekleşmektedir; “yaşam devam ederken uyuyanların birçoğunun” gerçekleştiği durumlarından neredeyse tamamında değil. Bu özel dirilişler, fani yükselişine ait yerel evren tasarımı içinde belirli bir hizmet için yükselişlerin özel topluluklarını yönlendirme durumlarıdır. Bu özel dirilişler ile ilgili işlevsel sebepler ve duygusal birliktelikler mevcut bulunmaktadır. 49:6.2 (568.5) From time to time, on motion of the planetary authorities or the system rulers, special resurrections of the sleeping survivors are conducted. Such resurrections occur at least every millennium of planetary time, when not all but “many of those who sleep in the dust awake.” These special resurrections are the occasion for mobilizing special groups of ascenders for specific service in the local universe plan of mortal ascension. There are both practical reasons and sentimental associations connected with these special resurrections.
49:6.3 (568.6) Bir yerleşik dünyanın öncül çağları boyunca birçok unsur, özel ve bin yılsal dirilişlerde malikâne âlemlerine çağrılırlar; ancak kurtuluş unsurlarının büyük bir çoğunluğu, bir kutsal Evlat’ın gezegensel hizmetinin varışı ile ilgili yeni bir yazgı döneminin başlatılışında yeniden kişilikleştirilir. 49:6.3 (568.6) Throughout the earlier ages of an inhabited world, many are called to the mansion spheres at the special and the millennial resurrections, but most survivors are repersonalized at the inauguration of a new dispensation associated with the advent of a divine Son of planetary service.
49:6.4 (568.7) 1. Kurtuluşun yazgı dönemi veya topluluk düzeyine ait faniler. Bir yerleşik dünya üzerinde ilk Düzenleyici’nin varışı ile birlikte koruyucu yüksek melekler aynı zamanda ortaya çıkışlarını gerçekleştirir; onlar dünyasal kaçış için hayati derecede öneme sahiptir. Uyku halindeki kurtuluş unsurlarına ait yaşamın sona eriş süreci boyunca, onların yeni evirilen ve ölümsüz ruhlarının ruhsal değerleri ve ebedi gerçeklikleri; kişisel veya topluluk koruyucu yüksek melekleri tarafından kutsal bir muhafaza oluşumu içinde tutulur. 49:6.4 (568.7) 1. Mortals of the dispensational or group order of survival. With the arrival of the first Adjuster on an inhabited world the guardian seraphim also make their appearance; they are indispensable to terrestrial escape. Throughout the life-lapse period of the sleeping survivors the spiritual values and eternal realities of their newly evolved and immortal souls are held as a sacred trust by the personal or by the group guardian seraphim.
49:6.5 (568.8) Topluluk koruyucularının uyku halindeki kurtuluş unsurlarına olan görevlendirilişi her zaman, hakimane Evlatlar’ın ait oldukları dünyalara varışları ile birlikte faaliyet gösterir. “O kendi meleklerini gösterecek, ve bu melekler onun dört rüzgârdan seçtiği biriyle toplanacaktır.” Uyuyan bir faninin yeniden kişilikleştirilmesi için görevlendirilen yüksek meleklerin her biriyle orada; bu unsurun beden zamanlarında onun içinde yaşadığı bu ölümsüz Yaratıcı nüvesi biçimindeki, geri dönen Düzenleyici faaliyet gösterir; ve böylece kimlik geri kazanılıp, kişilik yeniden diriltilir. İyeliklerinin uykusu boyunca bu bekleyişte olan Düzenleyiciler, Divinington’da hizmet eder; onlar hiçbir zaman, bu ara süreç içinde başka bir fani akıl içinde ikamet etmemektedir. 49:6.5 (568.8) The group guardians of assignment to the sleeping survivors always function with the judgment Sons on their world advents. “He shall send his angels, and they shall gather together his elect from the four winds.” With each seraphim of assignment to the repersonalization of a sleeping mortal there functions the returned Adjuster, the same immortal Father fragment that lived in him during the days in the flesh, and thus is identity restored and personality resurrected. During the sleep of their subjects these waiting Adjusters serve on Divinington; they never indwell another mortal mind in this interim.
49:6.6 (569.1) Fani mevcudiyetinin daha eski dünyaları, morontia yaşamından neredeyse bütüncül olarak muaf olan insan varlıklarının yüksek bir biçimde gelişmiş ve seçkin ruhsal türlerine ev sahipliği yaparken; hayvan-kökenli ırkların daha öncül çağları, Düzenleyicileri ile bütünleşmelerini imkânsız hale getiren olgunlaşmamışlıkta bulunan ilken faniler tarafından simgelenmektedir. Bu fanilerin yeniden uyanışı, Üçüncül Kaynak ve Merkez’in ölümsüz ruhaniyetinin bir bireyselleşmiş kısmı ile beraber koruyucu yüksek melekler tarafından yerine getirilir. 49:6.6 (569.1) While the older worlds of mortal existence harbor those highly developed and exquisitely spiritual types of human beings who are virtually exempt from the morontia life, the earlier ages of the animal-origin races are characterized by primitive mortals who are so immature that fusion with their Adjusters is impossible. The reawakening of these mortals is accomplished by the guardian seraphim in conjunction with an individualized portion of the immortal spirit of the Third Source and Center.
49:6.7 (569.2) Böylelikle bir gezegensel çağın uyku halindeki kurtuluş unsurları, yargı dönemi yoklama çağrılarında yeniden kişilikleştirilir. Ancak bir âlemin kurtarılamaz kişilikleri ile ilgili olarak, hiçbir ölümsüz ruhaniyet nihai sonun topluluk koruyucuları ile faaliyet göstermek için mevcut bulunmamaktadır; ve bu durum, yaratılmış mevcudiyetinin sonlanmasını oluşturur. Her ne kadar sizlerin kayıtlarından bazıları bu, olayları fani ölümün gezegenleri üzerinde gerçekleşiyormuş gibi resmetse de; onların tümü gerçekte malikâne dünyalar üzerinde ortaya çıkmaktadır. 49:6.7 (569.2) Thus are the sleeping survivors of a planetary age repersonalized in the dispensational roll calls. But with regard to the nonsalvable personalities of a realm, no immortal spirit is present to function with the group guardians of destiny, and this constitutes cessation of creature existence. While some of your records have pictured these events as taking place on the planets of mortal death, they all really occur on the mansion worlds.
49:6.8 (569.3) 2. Yükselişin bireysel düzeylerine ait faniler. İnsan varlıklarının bireysel ilerleyişi, onların yedi kâinat döngüsün peş peşe gerçekleşen erişimleri ve katedişleri (başarı ile tamamlamaları) tarafından belirlenmektedir. Fani ilerleyişinin bu döngüleri; ilgili ussal, toplumsal, ruhsal ve kâinatsal kavrayış değerlerinin düzeyleridir. Yedinci döngüden başlayarak faniler ilk döngüye ulaşmaya çabalarlar; üçüncü döngüye erişen unsurların tümü, kendileri için görevlendirilen nihai sonun kişisel koruyucularına sahiptir. Bu faniler, yazgı dönemi veya diğer yargı hükümlerinden bağımsız olarak morontia yaşamı içinde yeniden kişilikleştirilir. 49:6.8 (569.3) 2. Mortals of the individual orders of ascension. The individual progress of human beings is measured by their successive attainment and traversal (mastery) of the seven cosmic circles. These circles of mortal progression are levels of associated intellectual, social, spiritual, and cosmic-insight values. Starting out in the seventh circle, mortals strive for the first, and all who have attained the third immediately have personal guardians of destiny assigned to them. These mortals may be repersonalized in the morontia life independent of dispensational or other adjudications.
49:6.9 (569.4) Bir evrimsel dünyanın daha öncül çağları boyunca fanilerin çok azı üçüncü günde yargı için hareket eder. Fakat çağlar geçtikçe, nihai sonun kişisel koruyucularının daha fazlası ilerleyiş fanileri için görevlendirilmektedir; ve böylece bu evirilen yaratılmışların artan unsurları, doğal ölümleri sonrasında üçüncü gün içinde ilk malikâne dünyası üzerinde yeniden kişilikleştirilir. Bu türden durumlarda Düzenleyici’nin geriye dönüşü, insan ruhunun uyanışını simgeler; ve bu oluşum, evrimsel dünyalar üzerinde yazgı döneminin bitiminde gerçek anlamıyla topluca herkesin çağrıldığı zamanda kadar, ölümün yeniden dirilişidir. 49:6.9 (569.4) Throughout the earlier ages of an evolutionary world, few mortals go to judgment on the third day. But as the ages pass, more and more the personal guardians of destiny are assigned to the advancing mortals, and thus increasing numbers of these evolving creatures are repersonalized on the first mansion world on the third day after natural death. On such occasions the return of the Adjuster signalizes the awakening of the human soul, and this is the repersonalization of the dead just as literally as when the en masse roll is called at the end of a dispensation on the evolutionary worlds.
49:6.10 (569.5) Bireysel yükseliş unsurlarının üç topluluğu mevcut bulunmaktadır. En az gelişmiş olan topluluk başlangıçsal veya ilk malikâne dünya üzerinde konumlanır. Daha gelişmiş olan topluluk, geçmiş gezegensel ilerleyişleri uyarınca orta seviye malikâne dünyalarının herhangi biri üzerinde morontia sürecinde başlayabilir. Bu düzeylerin en gelişmiş unsurları morontia deneyimlerine yedinci malikâne dünyası üzerinde gerçek anlamıyla başlamaktadır. 49:6.10 (569.5) There are three groups of individual ascenders: The less advanced land on the initial or first mansion world. The more advanced group may take up the morontia career on any of the intermediate mansion worlds in accordance with previous planetary progression. The most advanced of these orders really begin their morontia experience on the seventh mansion world.
49:6.11 (569.6) 3. Yükselişin bakım altında-bağımlı düzeylerinin fanileri. Bir Düzenleyici’nin varışı, evrene göre kimliği oluşturmaktadır; ikamet eden varlıkların tümü, yargının yoklama çağrıları içinde yer almaktadır. Ancak evrimsel dünyalar üzerinde geçici yaşam belirsizdir; birçok unsur, Cennet sürecini seçmeden genç yaşta ölmektedir. Bu türden Düzenleyici’nin ikamet ettiği çocuklar ve gençler; en gelişmiş ruhsal düzeye sahip ebeveynlerini takip eder, ve böylece üçüncü gün içinde özel bir dirilişte veya olağan bin yılsal ve yargı dönemi yoklama çağrılarında sistem kesinlik dünyasına (bakım yuvasına) geçiş yapmaktadır. 49:6.11 (569.6) 3. Mortals of the probationary-dependent orders of ascension. The arrival of an Adjuster constitutes identity in the eyes of the universe, and all indwelt beings are on the roll calls of justice. But temporal life on the evolutionary worlds is uncertain, and many die in youth before choosing the Paradise career. Such Adjuster-indwelt children and youths follow the parent of most advanced spiritual status, thus going to the system finaliter world (the probationary nursery) on the third day, at a special resurrection, or at the regular millennial and dispensational roll calls.
49:6.12 (570.1) Düşünce Düzenleyicileri’ne sahip olmak için çok genç olan ve bu Düzenleyiciler’i almadan ölen çocuklar, ebeveynlerinden birinin malikâne dünyalarına olan varışı ile birlikte yerel sistemlerin kesinlik unsurları dünyası üzerinde yeniden kişilikleştirilir. Bir çocuk, fani doğumda fiziksel bütünlük elde eder; ancak kurtuluş bakımından Düzenleyici’ye sahip olmayan çocukların tümü, hala ebeveynlerine bağımlı bir biçimde tanınırlar. 49:6.12 (570.1) Children who die when too young to have Thought Adjusters are repersonalized on the finaliter world of the local systems concomitant with the arrival of either parent on the mansion worlds. A child acquires physical entity at mortal birth, but in the matter of survival all Adjusterless children are reckoned as still attached to their parents.
49:6.13 (570.2) Kurtuluşun bakım altında-bağımlı düzeylerinin iki topluluğuna da olan yüksek meleksel hizmet, genel olarak daha gelişmiş bir ebeveyninkine benzer veya tek bir ebeveynin kurtuluşa erişimi durumunda bu kurtuluş ebeveyninkine denk bir halde bulunurken, zamanı gelince Düşünce Düzenleyicileri bu ufak varlıklarda ikamet etmek için gelmektedirler. Ebeveynlerinin düzeyinden bağımsız olarak üçüncü daireye erişen bu unsurlara, kişisel koruyucular atanmaktadır. 49:6.13 (570.2) In due course Thought Adjusters come to indwell these little ones, while the seraphic ministry to both groups of the probationary-dependent orders of survival is in general similar to that of the more advanced parent or is equivalent to that of the parent in case only one survives. Those attaining the third circle, regardless of the status of their parents, are accorded personal guardians.
49:6.14 (570.3) Benzer bakım yuvaları; yükseliş varlıklarına ait birinci veya ikinci düzeyde değişikliğe uğratılmış toplulukların Düzenleyici’ye sahip olmayan çocukları için, takımyıldız ve evren yönetim merkezlerinin kesinlik unsur âlemleri üzerinde idare edilir. 49:6.14 (570.3) Similar probation nurseries are maintained on the finaliter spheres of the constellation and the universe headquarters for the Adjusterless children of the primary and secondary modified orders of ascenders.
49:6.15 (570.4) 4. Yükselişin ikinci düzeyde değişikliğe uğratılmış topluluklarının fanileri. Bu unsurlar, orta düzey evrimsel dünyaların ilerleyici insan varlıklarıdır. Kural gereği onlar, doğal ölüme bağışıklı bir nitelikte bulunmamaktadır; ancak onlar, yedi malikâne dünyası boyunca ilerlemekten muaftırlar. 49:6.15 (570.4) 4. Mortals of the secondary modified orders of ascension. These are the progressive human beings of the intermediate evolutionary worlds. As a rule they are not immune to natural death, but they are exempt from passing through the seven mansion worlds.
49:6.16 (570.5) Daha az kusurlaştırılmış topluluk, yalnızca malikâne dünyalarını geçerek yerel sistemin yönetim merkezleri üzerinde yeniden uyandırılır. Bu orta seviye topluluk, takımyıldız eğitim dünyalarına gitmektedir; onlar, yerel sistemin morontia düzeninin tümünü atlamaktadırlar. Ruhsal çabalarının gezegensel çağları içinde daha öte bir konumda birçok kurtuluş unsuru, takımyıldız yönetim merkezleri üzerinde uyanıp, Cennet yükselişlerine başlamaktadır. 49:6.16 (570.5) The less perfected group reawaken on the headquarters of their local system, passing by only the mansion worlds. The intermediate group go to the constellation training worlds; they pass by the entire morontia regime of the local system. Still farther on in the planetary ages of spiritual striving, many survivors awaken on the constellation headquarters and there begin the Paradise ascent.
49:6.17 (570.6) Ancak bu toplulukların ilerleyişlerinden önce onlar; öğrenciler olarak atladıkları bu âlemler içinde öğretmenler olarak birçok deneyimi kazanarak, uğramadıkları dünyalara eğitmenler olarak geri doğrultuda seyahat etmek zorundadırlar. Onların hepsi bu durumu takiben, fani ilerleyişin hükmedilen istikametleri doğrultusunda Cennet’e ilerler. 49:6.17 (570.6) But before any of these groups may go forward, they must journey back as instructors to the worlds they missed, gaining many experiences as teachers in those realms which they passed by as students. They all subsequently proceed to Paradise by the ordained routes of mortal progression.
49:6.18 (570.7) 5. Yükselişin birinci düzeyde değişikliğe uğratılmış topluluklarının fanileri. Bu faniler, evrimsel yaşamın Düzenleyici-ile-bütünleşmiş türüne aittir; ancak onlar oldukça sık bir biçimde, evrimleşen bir dünya üzerinde insan gelişiminin nihai fazlarının temsilcileridir. Bu yüceltilmiş faniler, ölümün kapılarından geçmeden muaf tutulmaktadır; onlar, Evlat bünyesine sunulmaktadır; onlar yaşamdan aktarılıp, yerel evrenin yönetim merkezleri üzerinde Egemen Evlat’ın mevcudiyetinde eş zamanlı olarak ortaya çıkar. 49:6.18 (570.7) 5. Mortals of the primary modified order of ascension. These mortals belong to the Adjuster-fused type of evolutionary life, but they are most often representative of the final phases of human development on an evolving world. These glorified beings are exempt from passing through the portals of death; they are submitted to Son seizure; they are translated from among the living and appear immediately in the presence of the Sovereign Son on the headquarters of the local universe.
49:6.19 (570.8) Bu unsurlar, fani yaşam boyunca Düzenleyiciler ile bütünleşen fanilerdir; ve bu türden Düzenleyici-ile-bütünleşen kişilikler, morontia türleri içinde kuşatılmadan tüm mekânı özgür bir biçimde kat ederler. Bu bütünleşen ruhlar; evrimsel dünyalardan gelen tüm diğer faniler gibi başlangıçsal morontia atamasını aldıkları yerel olan, daha yüksek morontia âlemlerinin diriliş yapılarına doğrudan Düzenleyici geçişi ile hareket ederler. 49:6.19 (570.8) These are the mortals who fuse with their Adjusters during mortal life, and such Adjuster-fused personalities traverse space freely before being clothed with morontia forms. These fused souls go by direct Adjuster transit to the resurrection halls of the higher morontia spheres, where they receive their initial morontia investiture just as do all other mortals arriving from the evolutionary worlds.
49:6.20 (570.9) Fani yükselişin bu birinci düzeyde değişikliğe uğratılmış düzeyi, en alt seviyeden Düzenleyici-ile-bütünleşen dünyaların en yüksek aşamalarına kadar gezegensel dizilerin herhangi biri içinde bireylere uygulanabilir; ancak bu oluşum daha sıklıkla, kutsal Evlatlar’ın sayısız ikametlerinin yararlarını onların elde etmesinden sonra, bu âlemlerin daha eski dünyaları üzerinde faaliyet göstermektedir. 49:6.20 (570.9) This primary modified order of mortal ascension may apply to individuals in any of the planetary series from the lowest to the highest stages of the Adjuster-fusion worlds, but it more frequently functions on the older of these spheres after they have received the benefits of numerous sojourns of the divine Sons.
49:6.21 (570.10) Işık ve yaşamın gezegensel çağının oluşturulması ile beraber birçokları, aktarımın birinci düzeyde değişikliğe uğratılmış topluluğu vasıtasıyla evren morontia dünyalarına gitmektedir. Oluşturulan mevcudiyetin gelişmiş aşamalarının sonrası boyunca, fanilerin büyük bir çoğunluğu bu sınıf ile bütünleşen bir âlemi terk ettiğinde; gezegen bu dizilere ait olarak görülür. Doğal ölüm, ışık ve yaşam altında uzun süreçler boyunca oluşturulmuş bu âlemler üzerinde gittikçe azalan sıklıkta görülmeye başlar. 49:6.21 (570.10) With the establishment of the planetary era of light and life, many go to the universe morontia worlds by the primary modified order of translation. Further along in the advanced stages of settled existence, when the majority of the mortals leaving a realm are embraced in this class, the planet is regarded as belonging to this series. Natural death becomes decreasingly frequent on these spheres long settled in light and life.
49:6.22 (571.1) [Gezegensel İdare’ye ait Jerusem Okulu’nun bir Melçizedek unsuru tarafından sunulmuştur.] 49:6.22 (571.1) [Presented by a Melchizedek of the Jerusem School of Planetary Administration.]