48. Makale Paper 48
Morontia Yaşamı The Morontia Life
48:0.1 (541.1) TANRILAR; bayağı olan hayvan doğasını, yaratıcı sihrin bir takım gizemli eylemi vasıtasıyla kusursuz bir ruhaniyete dönüştürme yetisinden yoksundur, onlar bunu hiçbir şekilde gerçekleştirmemektedirler. Yaratıcılar kusursuz varlıklar yaratma arzusunu duydukları zaman, onlar dolaysız ve özgün yaratım vasıtasıyla bu arzularını gerçekleştirirler; ancak onlar, hayvan-kökenli unsurları ve maddi yaratılmışları kusursuzluğun varlıklarına tek bir aşamada dönüştürme teşebbüsüne hiçbir zaman girişmemektedirler. 48:0.1 (541.1) THE Gods cannot—at least they do not—transform a creature of gross animal nature into a perfected spirit by some mysterious act of creative magic. When the Creators desire to produce perfect beings, they do so by direct and original creation, but they never undertake to convert animal-origin and material creatures into beings of perfection in a single step.
48:0.2 (541.2) Yerel evren sürecinin çeşitli aşamalarını kapsayan bir biçimde morontia yaşamı, maddi fanilerin ruhani dünyanın girişine böylelikle erişecekleri tek olası yöntemdir. Maddi bedenin doğal ayrışımı olarak ölümü hangi sihir, fani ve maddi aklı birden ölümsüz ve kusursuzlaştırılmış bir varlığa dönüştürecek bu türden bir yalın aşamayı içinde barındırabilir ki? Bu türden inanışlar yalnızca, düşünce ve bilgiye dayanmayan hurafeler ve ruhu okşayıcı masallardır. 48:0.2 (541.2) The morontia life, extending as it does over the various stages of the local universe career, is the only possible approach whereby material mortals could attain the threshold of the spirit world. What magic could death, the natural dissolution of the material body, hold that such a simple step should instantly transform the mortal and material mind into an immortal and perfected spirit? Such beliefs are but ignorant superstitions and pleasing fables.
48:0.3 (541.3) Bu morontia geçişi her zaman, kurtuluş halindeki insan varlıklarının fani düzeyi ve bu düzeyi takip eden ruhaniyet aşaması arasında gerçekleşmektedir. Evren ilerleyişinin bu ara düzeyi, çeşitli yerel yaratılmışlar içinde belirgin bir biçimde değişiklik göstermektedir; fakat niyet ve amaç bakımından onların tümü oldukça benzerdir. Nebadon içinde malikâne ve daha yüksek morontia dünyalarının düzenlenişi, Orvonton’un bu kısmı içinde morontia geçiş düzenlerinin oldukça tipik bir örneğidir. 48:0.3 (541.3) Always this morontia transition intervenes between the mortal estate and the subsequent spirit status of surviving human beings. This intermediate state of universe progress differs markedly in the various local creations, but in intent and purpose they are all quite similar. The arrangement of the mansion and higher morontia worlds in Nebadon is fairly typical of the morontia transition regimes in this part of Orvonton.
1. Morontia Maddeleri ^top 1. Morontia Materials ^top
48:1.1 (541.4) Morontia âlemleri, yaratılmış mevcudiyetin maddi ve ruhsal seviyeleri arasında yerel evren birliktelik âlemleridir. Bu morontia yaşamı, Gezegensel Prens’in ilk zamanlarından beri Urantia üzerinde bilinmektedir. Zaman zaman bu geçiş düzeyi, fanilere öğretilmiştir; anlamsal bakımdan bozulmaya uğramış bir biçimde bu kavram, hali hazırdaki dinler içerisinde yer teşkil etmektedir. 48:1.1 (541.4) The morontia realms are the local universe liaison spheres between the material and spiritual levels of creature existence. This morontia life has been known on Urantia since the early days of the Planetary Prince. From time to time this transition state has been taught to mortals, and the concept, in distorted form, has found a place in present-day religions.
48:1.2 (541.5) Morontia âlemleri, yerel evrenin ilerleyiş dünyaları boyunca fani yükselişin geçiş fazlarıdır. Yerel sistemlerin kesinliğe erişecek unsurlarının âlemini çevreleyen yalnızca yedi dünya, malikâne dünyaları olarak adlandırılmaktadır; fakat takımyıldızları ve evren yönetim merkezlerinin çevresindeki daha yüksek âlemler ile birlikte, sistem geçiş yerleşkelerinin elli altısının da hepsi morontia dünyaları olarak adlandırılmaktadır. Bu yaratılmışlar, yerel evren yönetim merkez âlemlerinin fiziksel güzelliği ve morontia ihtişamının bir parçasıdır. 48:1.2 (541.5) The morontia spheres are the transition phases of mortal ascension through the progression worlds of the local universe. Only the seven worlds surrounding the finaliters’ sphere of the local systems are called mansion worlds, but all fifty-six of the system transition abodes, in common with the higher spheres around the constellations and the universe headquarters, are called morontia worlds. These creations partake of the physical beauty and the morontia grandeur of the local universe headquarters spheres.
48:1.3 (541.6) Bu dünyaların tümü mimari âlemler olup, evrime uğramış gezegenlerin kimyasal elementlerinin iki katı elemente sahiptir. Bu türden özel olarak oluşturulmuş dünyalar, yüz fiziksel elemente sahip olarak ağır metal ve kristaller bakımından yalnızca zengin olmakla kalmaz, aynı zamanda benzer bir biçimde morontia maddesi olarak adlandırılan benzersiz bir enerji düzenlenişinin tam olarak yüz türüne sahiptir. Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ve Morontia Güç Yüksek Denetimcileri; maddenin temel birimlerinin dönüşlerini düzenlemeye ve aynı zamanda enerjilerin bu birlikteliklerini yeni bir maddi öz yaratmak amacıyla dönüştürmeye yetkindir. 48:1.3 (541.6) All of these worlds are architectural spheres, and they have just double the number of elements of the evolved planets. Such made-to-order worlds not only abound in the heavy metals and crystals, having one hundred physical elements, but likewise have exactly one hundred forms of a unique energy organization called morontia material. The Master Physical Controllers and the Morontia Power Supervisors are able so to modify the revolutions of the primary units of matter and at the same time so to transform these associations of energy as to create this new substance.
48:1.4 (542.1) Yerel sistemler içinde öncül morontia yaşamı; takımyıldız eğitim dünyaları üzerinde giderek daha az fiziksel ve daha gerçek anlamıyla morontial hale gelerek, mevcut maddi dünyanızın niteliğine oldukça benzemektedir. Ve Salvington âlemlerine ilerleyiş süreciniz boyunca siz, artan bir biçimde ruhaniyet düzeylerine erişeceksiniz. 48:1.4 (542.1) The early morontia life in the local systems is very much like that of your present material world, becoming less physical and more truly morontial on the constellation study worlds. And as you advance to the Salvington spheres, you increasingly attain spiritual levels.
48:1.5 (542.2) Morontia Güç Yüksek Denetimcileri; ruhsal ve maddi enerjilerin bir birliğini yerine getirmeye yetkin olup, böylelikle bir denetleyici ruhaniyetin eklenmesine uygun olan maddileşmenin bir morontia türünü düzenlerler. Nebadon’un morontia yaşamını kat ettiğinizde bahse konu bu sabırlı ve yetenekli Morontia Güç Yüksek Denetimcileri, her biri sizin ilerleyici dönüşümünüzün bir fazı olarak size peş peşe 570 morontia bedenini tedarik edecektir. Maddi dünyalardan ayrılış zamanınızdan itibaren Salvington üzerinde ilk-aşama ruhaniyeti haline gelmenize kadar, siz tamı tamına 570 ayrı ve yükseliş morontia değişiklikleri sürecinden geçeceksiniz. Bunların sekizi sistem içinde, yetmiş biri takımyıldız içerisinde ve geride kalan 491’i Salvington’un âlemleri üzerindeki ikametiniz boyunca gerçekleşmektedir. 48:1.5 (542.2) The Morontia Power Supervisors are able to effect a union of material and of spiritual energies, thereby organizing a morontia form of materialization which is receptive to the superimposition of a controlling spirit. When you traverse the morontia life of Nebadon, these same patient and skillful Morontia Power Supervisors will successively provide you with 570 morontia bodies, each one a phase of your progressive transformation. From the time of leaving the material worlds until you are constituted a first-stage spirit on Salvington, you will undergo just 570 separate and ascending morontia changes. Eight of these occur in the system, seventy-one in the constellation, and 491 during the sojourn on the spheres of Salvington.
48:1.6 (542.3) Fani bedenin zamanları içinde kutsal ruhaniyet, neredeyse ayrı bir unsur olarak — ancak gerçekte Kâinatın Yaratıcısı’nın bahşedilmiş ruhaniyetinin insan üzerindeki bir baskını biçiminde — sizin içinde barınmaktadır. Fakat morontia yaşamı içerisinde ruhaniyet kişiliğinizin gerçek bir parçası haline gelecektir; ve siz birbirini takip eden 570 ilerleyici dönüşüm boyunca ilerlerken, yaratılmış yaşamın maddi düzeyinden ruhsal aşamasına yükseleceksiniz. 48:1.6 (542.3) In the days of the mortal flesh the divine spirit indwells you, almost as a thing apart—in reality an invasion of man by the bestowed spirit of the Universal Father. But in the morontia life the spirit will become a real part of your personality, and as you successively pass through the 570 progressive transformations, you ascend from the material to the spiritual estate of creature life.
48:1.7 (542.4) Paul, morontia dünyalarının mevcudiyeti ve morontia maddelerinin gerçekliğini öğrenmiş bir konumda bulunmaktaydı; çünkü kendisi şu cümleleri kaleme almıştı: “Onlar cennet içinde daha iyi ve daha dayanıklı bir öze sahiptir.” Ve bu morontia maddeleri tam anlamıyla gerçektir, tıpkı “bu şehir özgün temellere sahiptir, onun mimarı ve yaratıcısı Tanrı’dır” ifadesinde oluğu gibi. Ve bu muhteşem âlemlerin her biri, “daha iyi bir ülke, yani cennetsel bir yerleşkedir.” 48:1.7 (542.4) Paul learned of the existence of the morontia worlds and of the reality of morontia materials, for he wrote, “They have in heaven a better and more enduring substance.” And these morontia materials are real, literal, even as in “the city which has foundations, whose builder and maker is God.” And each of these marvelous spheres is “a better country, that is, a heavenly one.”
2. Morontia Güç Yüksek Denetimcileri ^top 2. Morontia Power Supervisors ^top
48:2.1 (542.5) Bu benzersiz varlıklar ayrıcalıklı bir biçimde, ruhsal ve fiziksel veya diğer bir değişle yarı maddi enerjilerin işleyen bir birleşimini yansıtan bu etkinliklerin yüksek denetimi ile ilgilidir. Onlar özellikle morontia ilerleyişinin hizmetine adanmıştır. Onlar, geçiş deneyimi boyunca fanilere hizmet etme görevi ile yakından ilgili değildir; ancak onlar, ilerleyen morontia yaratılmışları için geçiş koşullarını elverişli hale getirmektedir. Onlar, geçiş dünyalarının morontia fazlarını idare eden ve onlara enerji kazandıran morontia gücünün kanallarıdır. 48:2.1 (542.5) These unique beings are exclusively concerned with the supervision of those activities which represent a working combination of spiritual and physical or semimaterial energies. They are exclusively devoted to the ministry of morontia progression. Not that they so much minister to mortals during the transition experience, but they rather make possible the transition environment for the progressing morontia creatures. They are the channels of morontia power which sustain and energize the morontia phases of the transition worlds.
48:2.2 (542.6) Morontia Güç Yüksek Denetimcileri, bir yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin doğumudur. Tasarım bakımından her ne kadar çeşitli yerel yaratılmışlar arasında içkin olarak az bir ölçüde farklılık gözlense de onlar, oldukça ortak niteliklere sahip bir mevcudiyette bulunmaktadırlar. Onlar; özel olarak belirlenmiş faaliyetleri için yaratılmış olup, sorumluluklarını yerine getirmeden önce hiçbir eğitime gereksinim duymamaktadırlar. 48:2.2 (542.6) Morontia Power Supervisors are the offspring of a local universe Mother Spirit. They are fairly standard in design though differing slightly in nature in the various local creations. They are created for their specific function and require no training before entering upon their responsibilities.
48:2.3 (542.7) İlk Morontia Güç Yüksek Denetimcileri’nin yaratımı, yerel bir evrende birinci malikâne dünyalarından herhangi birinin kıyılarına ilk fani kurtuluş unsurunun varışı ile eş zamanlı olarak gerçekleşir. Onlar binerli topluluklar halinde yaratılmış olup, şu şekilde sınıflandırılmıştır: 48:2.3 (542.7) The creation of the first Morontia Power Supervisors is simultaneous with the arrival of the first mortal survivor on the shores of some one of the first mansion worlds in a local universe. They are created in groups of one thousand, classified as follows:
48:2.4 (542.8) 1. Döngü Düzenleyicileri . . . 400 48:2.4 (542.8) 1. Circuit Regulators . . . 400
48:2.5 (542.9) 2. Sistem Eş Güdüm Sağlayıcıları . . 200 48:2.5 (542.9) 2. System Co-ordinators . . 200
48:2.6 (542.10) 3. Gezegensel Sorumlular . . 100 48:2.6 (542.10) 3. Planetary Custodians . . 100
48:2.7 (543.1) 4. Birleşik Denetleyiciler . . 100 48:2.7 (543.1) 4. Combined Controllers . . 100
48:2.8 (543.2) 5. Birliktelik Düzenleyicileri . . . 100 48:2.8 (543.2) 5. Liaison Stabilizers . . . 100
48:2.9 (543.3) 6. Seçici Sınıflandırıcılar . . . . 50 48:2.9 (543.3) 6. Selective Assorters . . . . 50
48:2.10 (543.4) 7. Yardımcı Kaydediciler . . . 50 48:2.10 (543.4) 7. Associate Registrars . . . 50
48:2.11 (543.5) Güç yüksek denetimciler her zaman kendilerine ait özgün evren içinde hizmet eder. Onlar, Evren Evladı ve Evren Ruhaniyeti’nin ortak ruhaniyet etkinliği tarafından ayrıcalıklı bir biçimde idare edilir; ancak bunun dışında kalan durumlarda onlar, bütünüyle özerk bir topluluktur. Onlar; fiziksel düzenleyiciler ve yüksek melekler ile yakın birliktelik içinde çalıştıkları ancak enerji dışavurumu ve ruhaniyet uygulaması ile ilgili durumlarda kendilerinin bir dünyasında faaliyet gösterdikleri yer olan, yerel sistemlerin birinci malikâne dünyalarının her birinde yönetim merkezlerini idare ederler. 48:2.11 (543.5) The power supervisors always serve in their native universe. They are directed exclusively by the joint spirit activity of the Universe Son and the Universe Spirit but are otherwise a wholly self-governing group. They maintain headquarters on each of the first mansion worlds of the local systems, where they work in close association with both the physical controllers and the seraphim but function in a world of their own as regards energy manifestation and spirit application.
48:2.12 (543.6) Onlar aynı zamanda, geçici görevin hizmetkârları olarak evrimsel dünyalar üzerinde aşkın madde olguları ile ilgili olarak görev yaparlar. Fakat onlar nadiren yerleşik gezegenler üzerinde hizmet ederler; onlar benzer bir biçimde, başlıca olarak yerel bir evren içinde morontia ilerleyişinin geçiş düzenine ayrılmış aşkın-evrenin daha yüksek eğitim dünyaları üzerinde görev yapmamaktadır. 48:2.12 (543.6) They also sometimes work in connection with supermaterial phenomena on the evolutionary worlds as ministers of temporary assignment. But they rarely serve on the inhabited planets; neither do they work on the higher training worlds of the superuniverse, being chiefly devoted to the transition regime of morontia progression in a local universe.
48:2.13 (543.7) 1. Döngü Düzenleyicileri. Bu unsurlar, fiziksel ve ruhsal enerjiyi eş güdümlü hale getiren ve onun morontia âlemlerinin bölünmüş kanallarına akışını düzenleyen benzersiz varlıklardır; ve bu döngüler, tek bir dünya ile sınırlandırılmış bir biçimde ayrıcalıklı olarak gezegenseldir. Morontia döngüleri, geçiş dünyalarının fiziksel ve ruhsal döngülerinden farklı olup onları tamamlayıcı bir niteliktedir; ve Satania gibi malikâne dünyalarının bir sistemine bile enerji sağlamak için bu düzenleyicilerinin milyon sayıdaki unsuruna ihtiyaç duyulmaktadır. 48:2.13 (543.7) 1. Circuit Regulators. These are the unique beings who co-ordinate physical and spiritual energy and regulate its flow into the segregated channels of the morontia spheres, and these circuits are exclusively planetary, limited to a single world. The morontia circuits are distinct from, and supplementary to, both physical and spiritual circuits on the transition worlds, and it requires millions of these regulators to energize even a system of mansion worlds like that of Satania.
48:2.14 (543.8) Döngü düzenleyicileri, birliktelik halindeki unsurlarının denetlenmesi ve düzenlenmesine karşı kendilerini sorumlu kılan maddi enerjiler içindeki bu değişiklikleri başlatırlar. Bu varlıklar, döngü düzenleyicilerine ek olarak morontia güç üreticileridir. Bilindiği şekliyle atmosferden elektrik üreten bir dinamoya benzeyen bir biçimde bu yaşayan morontia dinamoları; mekânın her yerinde bulunan enerjileri, morontia yüksek denetimcilerinin yükseliş fanilerinin bedenlerine ve yaşam etkinliklerine aktardıkları bu maddelere dönüştüren bir görünüme sahiptirler. 48:2.14 (543.8) Circuit regulators initiate those changes in material energies which render them subject to the control and regulation of their associates. These beings are morontia power generators as well as circuit regulators. Much as a dynamo apparently generates electricity out of the atmosphere, so do these living morontia dynamos seem to transform the everywhere energies of space into those materials which the morontia supervisors weave into the bodies and life activities of the ascending mortals.
48:2.15 (543.9) 2. Sistem Eş Güdüm Sağlayıcıları. Her morontia dünyası ayrı bir morontia enerji düzeyine sahip olduğu için, insanlar tarafından bu âlemleri tahayyül etmek oldukça zordur. Fakat birbirini takip eden her geçiş âlemi üzerinde faniler; bitkisel yaşama ek olarak, morontia mevcudiyeti ile ilgili geride kalan her şeyin yükseliş halindeki kurtuluş unsurunun gelişen ruhanileşmesi ile ilerleyici bir biçimde uyumlu hale gelmesi için yeniden düzenlenişini deneyimleyecektir. Ve her dünyanın enerji sistemi bu şekilde bireyselleştiği için bahse konu bu eş güdüm sağlayıcıları, herhangi bir özel topluluğun birliktelik halindeki âlemleri için bu türden farklılaşan güç sistemlerini çalışan bir birim halinde uyumlu hale getirmek ve onları kaynaştırmak amacıyla faaliyet gösterir. 48:2.15 (543.9) 2. System Co-ordinators. Since each morontia world has a separate order of morontia energy, it is exceedingly difficult for humans to visualize these spheres. But on each successive transition sphere, mortals will find the plant life and everything else pertaining to the morontia existence progressively modified to correspond with the advancing spiritization of the ascending survivor. And since the energy system of each world is thus individualized, these co-ordinators operate to harmonize and blend such differing power systems into a working unit for the associated spheres of any particular group.
48:2.16 (543.10) Yükseliş halindeki faniler, birinci morontia dünyasından diğerine olan ilerleyişleri sürecinde, kademeli olarak fiziksel düzeyden ruhsal aşamaya doğru gelişme kaydederler; böylelikle morontia âlemlerinin bir yükseliş ölçeği ve morontia türlerinin bir yükseliş derecelendirmesini sağlamak gerekmektedir. 48:2.16 (543.10) Ascending mortals gradually progress from the physical to the spiritual as they advance from one morontia world to another; hence the necessity for providing an ascending scale of morontia spheres and an ascending scale of morontia forms.
48:2.17 (543.11) Malikâne dünyası yükseliş unsurları bir âlemden diğerine geçerken onlar, taşıma yüksek melekleri tarafından ilerlenen dünya üzerinde sistem eş güdüm sağlayıcıların kabul unsurlarına ulaştırılır. Burada, yeryüzü kökenli faniler için öncül kabul dünyası üzerindeki yeniden diriliş yapılarına benzer geçiş binalarının bulunduğu yetmiş ışıldayan ek yapının merkezindeki bahse konu bu benzersiz tapınaklar içinde; yaratılmış türü içindeki gerekli olan değişiklikler, sistem eş güdüm sağlayıcıları tarafından mahirane bir biçimde yerine getirilmektedir. Bu öncül morontia-tür değişiklikleri, tamamlanmaları için ortak zamana göre yaklaşık yedi günü gerektirmektedir. 48:2.17 (543.11) When mansion world ascenders pass from one sphere to another, they are delivered by the transport seraphim to the receivers of the system co-ordinators on the advanced world. Here in those unique temples at the center of the seventy radiating wings wherein are the chambers of transition similar to the resurrection halls on the initial world of reception for earth-origin mortals, the necessary changes in creature form are skillfully effected by the system co-ordinators. These early morontia-form changes require about seven days of standard time for their accomplishment.
48:2.18 (544.1) 3. Gezegensel Sorumlular. Malikâne âlemlerinden başlayarak evren yönetim merkezine kadar her morontia dünyası, morontia olayları ile ilgili yetmiş koruyucu unsurun gözetimi altındadır. Onlar, yüce morontia yönetiminin yerel gezegensel heyetini oluşturur. Bu heyet; âlemlere ulaşan yükseliş unsurların hepsine morontia türleri için gerekli olan maddi içeriği sağlamakta olup, bir yükseliş unsurunun takip eden âleme ilerleyişini olanaklı hale getiren yaratılmış türü içindeki bahse konu değişiklikleri yerine getirmektedir. Malikâne dünyalarını kat ettikten sonra siz, morontia yaşamının bir fazından diğerine bilincinizi kaybetmeden geçeceksiniz. Bilinç yitirilişi yalnızca önceki dönüşümlerde ve daha sonraki bir evrenden diğerine olan geçişlere ek olarak Havona’dan Cennet’e olan aktarımlarda gerçekleşmektedir. 48:2.18 (544.1) 3. Planetary Custodians. Each morontia world, from the mansion spheres up to the universe headquarters, is in the custody—as regards morontia affairs—of seventy guardians. They constitute the local planetary council of supreme morontia authority. This council grants material for morontia forms to all ascending creatures who land on the spheres and authorizes those changes in creature form which make it possible for an ascender to proceed to the succeeding sphere. After the mansion worlds have been traversed, you will translate from one phase of morontia life to another without having to surrender consciousness. Unconsciousness attends only the earlier metamorphoses and the later transitions from one universe to another and from Havona to Paradise.
48:2.19 (544.2) 4. Birleşik Denetleyiciler. Bu çok yüksek mekanik unsurlardan bir tanesi her zaman, bir morontia dünyasının her idari biriminin merkezinde konumlanmıştır. Bir birleşik denetleyici fiziksel, ruhsal ve morontial enerjilere duyarlı olup bu enerjiler ile birlikte faaliyet gösterir; ve bu varlık ile birlikte orada her zaman birliktelik halindeki iki sistem eş güdüm sağlayıcısı, dört döngü düzenleyicisi, bir gezegensel sorumlu, bir birliktelik düzenleyicisi ve bunlara ek olarak ya bir yardımcı kaydedici veya bir seçici sınıflandırıcı mevcut bulunmaktadır. 48:2.19 (544.2) 4. Combined Controllers. One of these highly mechanical beings is always stationed at the center of each administrative unit of a morontia world. A combined controller is sensitive to, and functional with, physical, spiritual, and morontial energies; and with this being there are always associated two system co-ordinators, four circuit regulators, one planetary custodian, one liaison stabilizer, and either an associate registrar or a selective assorter.
48:2.20 (544.3) 5. Birliktelik Düzenleyicileri. Bu unsurlar, âlemin fiziksel ve ruhani kuvvetleri ile ilgili olarak morontia enerjisinin düzenleyicileridir. Onlar, morontia enerjisinin morontia maddesine olan dönüşümünü olanaklı hale getirmektedir. Mevcudiyetin bütüncül morontia düzenlenişi, bahse konu bu düzenleyicilere bağlıdır. Onlar, enerji dönüşlerini fizikselleşmenin gerçekleşebileceği noktaya kadar yavaşlatır. Fakat ben, bu varlıkların hizmetini karşılaştırabileceğim veya onu örneklendirebileceğim hiçbir kavrama sahip değilim. Bu olgu bütünüyle insan tahayyülünün ötesindedir. 48:2.20 (544.3) 5. Liaison Stabilizers. These are the regulators of the morontia energy in association with the physical and spirit forces of the realm. They make possible the conversion of morontia energy into morontia material. The whole morontia organization of existence is dependent on the stabilizers. They slow down the energy revolutions to that point where physicalization can occur. But I have no terms with which I can compare or illustrate the ministry of such beings. It is quite beyond human imagination.
48:2.21 (544.4) 6. Seçici Sınıflandırıcılar. Bir morontia dünyasına ait bir sınıftan veya fazdan diğerine doğru ilerlerken sizin, yeniden ahenkli hale veya ilerisi için uyumlu bir konuma getirilmeniz gerekmektedir; morontia yaşamı ile sizleri ilerleyici bir uyumda tutma hizmeti bahse konu bu seçici sınıflandırıcıların görevidir. 48:2.21 (544.4) 6. Selective Assorters. As you progress from one class or phase of a morontia world to another, you must be re-keyed or advance-tuned, and it is the task of the selective assorters to keep you in progressive synchrony with the morontia life.
48:2.22 (544.5) Her ne kadar yaşam ve maddenin temel morontia türleri, birinci malikâne dünyasından en son evren geçiş âlemine kadar özdeş olsa da; orada, kademeli olarak maddiyattan ruhsallığa uzanan işlevsel bir ilerleme bulunmaktadır. Bu temel olarak tek-tip fakat takip eden bir biçimde geliştirici ve ruhileştirici yaratıma olan sizin uyumunuz, bu seçici ahenkleştirici tarafından yerine getirilir. Kişilik işleyişi içinde bu türden olan bir düzenleme, sizin aynı morontia türünü elinde bulundurmanızdan bağımsız olarak yeni bir yaratıma eşit düzeydedir. 48:2.22 (544.5) While the basic morontia forms of life and matter are identical from the first mansion world to the last universe transition sphere, there is a functional progression which gradually extends from the material to the spiritual. Your adaptation to this basically uniform but successively advancing and spiritizing creation is effected by this selective re-keying. Such an adjustment in the mechanism of personality is tantamount to a new creation, notwithstanding that you retain the same morontia form.
48:2.23 (544.6) Siz tekrar eden bir biçimde bu sınayıcıların sınavlarına başvurabilirsiniz, ve siz yeterli ruhsal kazanıma erişir erişmez onlar gelişmiş düzeye sizlerin kabulünü mutlulukla tasdik edecektir. Bu ilerleyici değişiklikler, yiyecek gereksinimleri ve diğer sayısız kişisel faaliyetlerdeki değişimler gibi morontia çevresine olan başkalaşmış tepkileri beraberinde getirir. 48:2.23 (544.6) You may repeatedly subject yourself to the test of these examiners, and as soon as you register adequate spiritual achievement, they will gladly certify you for advanced standing. These progressive changes result in altered reactions to the morontia environment, such as modifications in food requirements and numerous other personal practices.
48:2.24 (544.7) Seçici sınıflandırıcılar aynı zamanda; çalışma, eğitim ve diğer tasarım amaçları için morontia kişiliklerinin sınıflandırılması bakımından verilen büyük hizmetin bir parçasıdır. Onlar içkin olarak, geçici birliktelik içerisinde en iyi bir biçimde faaliyet gösterecek olan unsurları seçmektedirler. 48:2.24 (544.7) The selective assorters are also of great service in the grouping of morontia personalities for purposes of study, teaching, and other projects. They naturally indicate those who will best function in temporary association.
48:2.25 (544.8) 7. Yardımcı Kaydediciler. Morontia dünyası; morontia yaratılmışlarına özgü olan kayıtlar ve diğer verilen yüksek denetimi ve sorumluluğunda ruhaniyet kaydedicileri ile birliktelik içerisinde hizmet veren, kendisine ait kaydedicilere sahiptir. Morontia kayıtları, kişiliklerin tüm düzeyleri için erişilebilir bir konumda bulunmaktadır. 48:2.25 (544.8) 7. Associate Registrars. The morontia world has its own recorders, who serve in association with the spirit recorders in the supervision and custody of the records and other data indigenous to the morontia creations. The morontia records are available to all orders of personalities.
48:2.26 (545.1) Morontia geçiş âlemlerinin tümü, maddi ve ruhaniyet varlıklarının hepsine benzer bir biçimde açıktır. Morontia ilerleyicileri olarak siz; ruhaniyet varlıkları artan bir biçimde kavrarken ve onlar ile bütünleşirken, maddi dünya ve maddi kişilikler ile birlikte bütüncül iletişimde bulunmaya devam edeceksiniz; ve morontia düzeninden ayrılış zamanında siz, Yalnız İleticiler gibi daha yüksek türlerin birkaçı dışında ruhaniyetlerin tüm düzeylerini görmüş olacaksınız. 48:2.26 (545.1) All morontia transition realms are accessible alike to material and spirit beings. As morontia progressors you will remain in full contact with the material world and with material personalities, while you will increasingly discern and fraternize with spirit beings; and by the time of departure from the morontia regime, you will have seen all orders of spirits with the exception of a few of the higher types, such as Solitary Messengers.
3. Morontia Dostları ^top 3. Morontia Companions ^top
48:3.1 (545.2) Malikâne ve morontia dünyalarının bu ev sahipleri, bir yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin doğumudur. Onlar, yüz binerli topluluklar halinde çağdan çağa yaratılmaktadır; ve Nebadon içerisinde şu an bu benzersiz varlıkların yetmiş milyardan fazla unsuru mevcut bulunmaktadır. 48:3.1 (545.2) These hosts of the mansion and morontia worlds are the offspring of a local universe Mother Spirit. They are created from age to age in groups of one hundred thousand, and in Nebadon there are at present over seventy billion of these unique beings.
48:3.2 (545.3) Morontia Dostları, Salvington yakındaki özel bir gezegen üzerinde Melçizedekler tarafından hizmet vermeleri için eğitilmişlerdir; onlar, merkezi Melçizedek okullarına ait süreçten geçmemektedir. Hizmet bakımından onlar, sistemlerin en alt düzey malikâne dünyalarından Salvington’un en yüksek eğitim âlemlerine uzanan bir kapsamda bulunurlar; fakat onlar nadiren yerleşik dünyalar üzerinde görülürler. Onlar, Tanrı’nın Evlatları’nın genel yüksek denetimi ve Melçizedekler’in doğrudan idaresi altında hizmet ederler. 48:3.2 (545.3) Morontia Companions are trained for service by the Melchizedeks on a special planet near Salvington; they do not pass through the central Melchizedek schools. In service they range from the lowest mansion worlds of the systems to the highest study spheres of Salvington, but they are seldom encountered on the inhabited worlds. They serve under the general supervision of the Sons of God and under the immediate direction of the Melchizedeks.
48:3.3 (545.4) Morontia Dostları; yerel sistemlerin birinci malikâne dünyalarının her birinin üzerinde olarak, bir yerel evreni içinde on bin yönetim merkezini idare eder. Onlar neredeyse bütüncül bir biçimde özerk bir düzeydir; ve onlar genel olarak ussal ve sadık bir varlıklar topluluğudur; fakat belirli talihsiz göksel başkaldırılar ile ilgili olarak onların arada sırada doğru yoldan çıktıkları bilinmektedir. Bu yararlı yaratılmışların binlercesi, Satania içinde Lucifer başkaldırısı zamanlarında kaybolmuştur. Sizin yerel sisteminiz mevcut an içerisinde bu varlıklar için belirlenen sayının tümüne sahiptir; Lucifer başkaldırısından kaynaklanan kayıp ancak yakın zamanlar içinde giderilmiştir. 48:3.3 (545.4) The Morontia Companions maintain ten thousand headquarters in a local universe—on each of the first mansion worlds of the local systems. They are almost wholly a self-governing order and are, in general, an intelligent and loyal group of beings; but every now and then, in connection with certain unfortunate celestial upheavals, they have been known to go astray. Thousands of these useful creatures were lost during the times of the Lucifer rebellion in Satania. Your local system now has its full quota of these beings, the loss of the Lucifer rebellion having only recently been made up.
48:3.4 (545.5) Orada, Morontia Dostları’nın iki ayrı türü mevcut bulunmaktadır; birinci tür atılgan ikincisi ise çekingendir, ancak bu farklılıkların dışında onlar düzey bakımından eşit bir niteliğe sahiptir. Onlar, cinsiyet yaratılmışları değildir; ancak onlar, birbirleri için dokunaklı bir biçimde güzel sevgiyi dışa vururlar. Ve her ne kadar onlar maddi (insansal) bir biçimde çiftler olmasalar da, onlar yaratılmış mevcudiyetinin düzeyi bakımından insan ırklarına oldukça yakın bir doğada bulunmaktadırlar. Dünyaların yarı-ölümlü yaratılmışları, sizin kökeninize en yakın unsurlardır; onların hemen arkasından çocuksu melekler ve onları takiben Morontia Dostları gelmektedir. 48:3.4 (545.5) There are two distinct types of Morontia Companions; one type is aggressive, the other retiring, but otherwise they are equal in status. They are not sex creatures, but they manifest a touchingly beautiful affection for one another. And while they are hardly companionate in the material (human) sense, they are very close of kin to the human races in the order of creature existence. The midway creatures of the worlds are your nearest of kin; then come the morontia cherubim, and after them the Morontia Companions.
48:3.5 (545.6) Bu dostlar, dokunaklı bir biçimde sevgi dolu ve etkileyici bir biçimde toplumsal varlıklardır. Onlar farklı kişiliklere sahiptir; ve malikâne dünyaları üzerinde onlar ile buluştuğunuz zaman, onları bir sınıf olarak tanıdıktan sonra, onların kişiliğini yakın bir zaman içinde kavrayacaksınız. Fanilerin tümü birbirine benzemektedir; aynı zamanda her biriniz, farklı ve tanınabilen bir kişiliği elinde bulunudur. 48:3.5 (545.6) These companions are touchingly affectionate and charmingly social beings. They possess distinct personalities, and when you meet them on the mansion worlds, after learning to recognize them as a class, you will soon discern their individuality. Mortals all resemble one another; at the same time each of you possesses a distinct and recognizable personality.
48:3.6 (545.7) Bu Morontia Dostları’nın görevlerinin doğasına ait bir fikir, yerel bir sistem içindeki onların etkinliklerinin şu sınıflandırılmasından elde edilebilir: 48:3.6 (545.7) Something of an idea of the nature of the work of these Morontia Companions may be derived from the following classification of their activities in a local system:
48:3.7 (545.8) 1. Kutsal Yolcu Koruyucuları, morontia ilerleyiş unsurları ile onların birliktelikleri içinde özel görevlere atanmamışlardır. Bu dostlar; morontia sürecinin bütününden sorumlu olup, böylelikle tüm diğer morontia ve geçiş hizmetlerinin görevine ait eş güdüm sağlayıcılarıdır. 48:3.7 (545.8) 1. Pilgrim Guardians are not assigned to specific duties in their association with the morontia progressors. These companions are responsible for the whole of the morontia career and are therefore the co-ordinators of the work of all other morontia and transition ministers.
48:3.8 (546.1) 2. Kutsal Yolcu Karşılayıcıları ve Bağımsız Birliktelik Sağlayıcıları. Bu unsurlar, malikâne dünyalarına yeni varan unsurların toplumsal dostlarıdır. Onlardan biri kesin bir biçimde; siz zamanın ilk geçiş uykusundan başlangıçsal malikâne dünyası üzerinde uyandığınız zaman, bedenin ölümünden morontia yaşamına yeniden dirilişi deneyimlediğinizde, sizi karşılamak için hazır olacaktır. Ve uyanışınızda resmi bir biçimde böylelikle karşılanma zamanından birinci-düzey ruhaniyeti olarak yerel evrenden ayrıldığınız güne kadar, bu Morontia Dostları her zaman sizlerle birliktedir. 48:3.8 (546.1) 2. Pilgrim Receivers and Free Associators. These are the social companions of the new arrivals on the mansion worlds. One of them will certainly be on hand to welcome you when you awaken on the initial mansion world from the first transit sleep of time, when you experience the resurrection from the death of the flesh into the morontia life. And from the time you are thus formally welcomed on awakening to that day when you leave the local universe as a first-stage spirit, these Morontia Companions are ever with you.
48:3.9 (546.2) Dostlar kalıcı bir biçimde bireyler için görevlendirilmemektedir. Bir yükseliş fanisi malikâne veya daha yüksek dünyaların birinde, birkaç ardışık geçişin her birinde farklı bir dosta sahip olabilir; ve yine de uzun süreçler boyunca herhangi bir dosta sahip olmadan bu süreçleri deneyimleyebilir. Bu durumların tümü, gereksinimlere ve aynı zamanda hali hazırda kullanılabilecek olan dostların sayısına bağlıdır. 48:3.9 (546.2) Companions are not assigned permanently to individuals. An ascending mortal on one of the mansion or higher worlds might have a different companion on each of several successive occasions and again might go for long periods without one. It would all depend on the requirements and also on the supply of companions available.
48:3.10 (546.3) 3. Göksel Ziyaretçiler’in Ağırlayıcıları. Bu nazik yaratılmışlar, geçiş dünyaları üzerinde kısa süreli ikameti beklenmedik bir biçimde deneyimleyecek olan öğrenci ziyaretçilerine ve diğer gök unsurlarına ait insan-üstü topluluklarının eğlencesine adanmıştır. Siz, deneyimsel olarak eriştiğiniz herhangi bir âlemi içinde keşifte bulunmak için bolca olanağa sahip olacaksınız. Öğrenci ziyaretçilerin, tecritte bulunanlar bile dâhil olmak üzere yerleşik gezegenlerin tümüne giriş yapmalarına izin verilmiştir. 48:3.10 (546.3) 3. Hosts to Celestial Visitors. These gracious creatures are dedicated to the entertainment of the superhuman groups of student visitors and other celestials who may chance to sojourn on the transition worlds. You will have ample opportunity to visit within any realm you have experientially attained. Student visitors are allowed on all inhabited planets, even those in isolation.
48:3.11 (546.4) 4. Eş Güdüm ve İrtibat İdarecileri. Bu dostlar, morontia iletişiminin sağlanmasını ve iletişim bozukluğunun engellenmesini yerine getirmeye adanmıştır. Onlar; yükseliş fanileri arasında sınıf ve diğer topluluk etkinliklerini tedarik eden bir biçimde, toplumsal davranış ve morontia ilerleyişinin eğitmenleridir. Onlar; içinde öğrencilerini bir araya getirdikleri ve zaman zaman eğitim tasarımlarının güzelleştirilmesi için göksel zanaatkârlardan ve anımsama yöneticilerinden talepte bulundukları yer olan geniş alanları idare ederler. Siz ilerleyişinizi sağladıkça bu dostlar ile birlikte içten bir iletişim içinde bulanacaksınız; ve siz artan bir biçimde bu iki topluluğa da hayranlık besleyeceksiniz. Sizin, dostların atılgan veya çekingen bir türüyle mi birliktelik içinde bulunacağınız tamamiyle şanssal bir durumdur. 48:3.11 (546.4) 4. Co-ordinators and Liaison Directors. These companions are dedicated to the facilitation of morontia intercourse and to the prevention of confusion. They are the instructors of social conduct and morontia progress, sponsoring classes and other group activities among the ascending mortals. They maintain extensive areas wherein they assemble their pupils and from time to time make requisition on the celestial artisans and the reversion directors for the embellishment of their programs. As you progress, you will come in intimate contact with these companions, and you will grow exceedingly fond of both groups. It is a matter of chance as to whether you will be associated with an aggressive or a retiring type of companion.
48:3.12 (546.5) 5. Mütercim ve Tercümanlar. Öncül malikâne süreciniz boyunca siz sıklıkla, mütercim ve tercümanlara başvuracaksınız. Onlar, bir yerel evrenin dillerinin hepsini bilip bu dillerde konuşmaktadır; onlar, âlemlerin dil bilimcileridir. 48:3.12 (546.5) 5. Interpreters and Translators. During the early mansonia career you will have frequent recourse to the interpreters and the translators. They know and speak all the tongues of a local universe; they are the linguists of the realms.
48:3.13 (546.6) Siz, yeni dilleri kendiliğinden kazanmayacaksınız; siz aşağıda nasıl gerçekleşiyorsa yukarıda da bir dili aynı şekilde öğreneceksiniz, ve bu muazzam varlıklar sizlerin dil öğretmenleri olacaktır. Malikâne dünyaları üzerinde ilk çalışma, Satania’nın dili ve daha sonrasında ise Nebadon’un lisanı olacaktır. Ve siz bu yeni diller üzerinde uzmanlaşırken, Morontia Dostları sizlerin etkin mütercimleri ve sabırlı tercümanları olacaktır. Siz hiçbir zaman bu dünyaların herhangi biri üzerinde bir ziyaretçi ile karşılaşmayacaksınız; fakat Morontia Dostları’ndan herhangi biri tercüman olarak görevlendirilmeye yetkin olacaktır. 48:3.13 (546.6) You will not acquire new languages automatically; you will learn a language over there much as you do down here, and these brilliant beings will be your language teachers. The first study on the mansion worlds will be the tongue of Satania and then the language of Nebadon. And while you are mastering these new tongues, the Morontia Companions will be your efficient interpreters and patient translators. You will never encounter a visitor on any of these worlds but that some one of the Morontia Companions will be able to officiate as interpreter.
48:3.14 (546.7) 6. Gezi ve Eve Dönüş Yüksek Denetimcileri. Bu dostlar, yönetim merkez âlemi ve geçiş kültürünü çevreleyen dünyalara olan uzun seyahatlerinizde sizlere refakat edecektir. Onlar; eğitim ve kültür sistem dünyalarına olan bu türden bireysel veya topluluksal gezilerini tasarlar, yürütür ve yüksek bir biçimde denetler. 48:3.14 (546.7) 6. Excursion and Reversion Supervisors. These companions will accompany you on the longer trips to the headquarters sphere and to the surrounding worlds of transition culture. They plan, conduct, and supervise all such individual and group tours about the system worlds of training and culture.
48:3.15 (546.8) 7. Arazi ve İnşa Sorumluları. Maddi ve morontia yapıları bile, siz malikâne sürecinizde ilerledikçe, kusursuzluk ve ihtişam bakımından gelişen bir niteliğe sahne olacaktır. Bireyler ve topluluklar olarak sizlerin, farklı malikâne dünyaları üzerinde kısa süreli ikametiniz için yönetim merkezi olarak atanmış yerleşkeler içinde belirli değişiklikleri yapmanıza izin verilmiştir. Bu âlemlerin etkinliklerinin birçoğu; daireler, kareler, üçgenler olarak çeşitli bir biçimde tasarlanmış açık yapılar içinde gerçekleşir. Malikâne dünya yapılarının büyük bir çoğunluğu, muhteşem yapı ve zarif süslemeler binaları olarak tavansızdır. Mimari dünyalar üzerinde hüküm süren mevsimsel ve diğer fiziksel şartlar tavanları tamamen gereksiz kılmaktadır. 48:3.15 (546.8) 7. Area and Building Custodians. Even the material and morontia structures increase in perfection and grandeur as you advance in the mansonia career. As individuals and as groups you are permitted to make certain changes in the abodes assigned as headquarters for your sojourn on the different mansion worlds. Many of the activities of these spheres take place in the open enclosures of the variously designated circles, squares, and triangles. The majority of the mansion world structures are roofless, being enclosures of magnificent construction and exquisite embellishment. The climatic and other physical conditions prevailing on the architectural worlds make roofs wholly unnecessary.
48:3.16 (547.1) Yükseliş yaşamının geçiş fazlarına ait bu sorumlular, morontia olaylarının idaresinde yüce bir niteliğe sahiptir. Onlar; bu görev için yaratılmış olup, Yüce Varlık’ın gerçekleşme zamanına kadar her zaman Morontia Dostları olarak kalmaya devam edecektir; onlar hiçbir zaman başka görevlerde bulunmamaktadırlar. 48:3.16 (547.1) These custodians of the transition phases of ascendant life are supreme in the management of morontia affairs. They were created for this work, and pending the factualization of the Supreme Being, always will they remain Morontia Companions; never do they perform other duties.
48:3.17 (547.2) Sistemler ve evrenler ışık ve yaşam içinde konumlandırılırken, malikâne dünyaları artan bir biçimde morontia eğitiminin geçiş âlemleri olarak faaliyet göstermesine son verir. Gittikçe artan bir biçimde kesinliğe erişecek olan unsurlar; asli evrenin mevcut düzeyinden gelecek dışsal evrenlerin aşamasına doğru kâinatsal bilinci dönüştürmek için tasarlanmış görünüme sahip, kendilerine ait yeni eğitim düzenlerini oluşturur. Morontia Dostları’na, kesinliğe erişecek olanlar ile birliktelik halinde ve Urantia üzerinde mevcut olarak açığa çıkarılmamış sayısız derecedeki diğer âlemler içinde faaliyet gösterme nihai sonu kazandırılmıştır. 48:3.17 (547.2) As systems and universes are settled in light and life, the mansion worlds increasingly cease to function as transition spheres of morontia training. More and more the finaliters institute their new training regime, which appears to be designed to translate the cosmic consciousness from the present level of the grand universe to that of the future outer universes. The Morontia Companions are destined to function increasingly in association with the finaliters and in numerous other realms not at present revealed on Urantia.
48:3.18 (547.3) İkametinizin uzun veya kısa olmasından bağımsız olarak siz, bu varlıkların muhtemel bir biçimde malikâne dünyalar üzerindeki refahınıza oldukça katkıda bulunacağını tahmin edebilirsiniz. Ve siz, Salvington’a olan bütüncül sürecinize kadar onların mevcudiyetini memnuniyetle deneyimlemeye devam edeceksiniz. Onlar düzensel işleyiş bakımından sizin kurtuluş deneyiminizin temel bir parçası değildir. Siz Salvington’a onlarsız da ulaşabilirdiniz; ancak siz bu sefer onların yokluğunu fazlasıyla hissederdiniz. Onlar, yerel evren içinde sizin yükseliş sürecinizin kişilik rahatlığıdır. 48:3.18 (547.3) You can forecast that these beings are probably going to contribute much to your enjoyment of the mansion worlds, whether your sojourn is to be long or short. And you will continue to enjoy them all the way up to Salvington. They are not, technically, essential to any part of your survival experience. You could reach Salvington without them, but you would greatly miss them. They are the personality luxury of your ascending career in the local universe.
4. Anımsama Yöneticileri ^top 4. The Reversion Directors ^top
48:4.1 (547.4) Sevinç dolu neşe ve gülümseme müzik gibi evrenseldir. Orada, neşe ve kahkahanın morontial ve ruhsal dengi mevcut bulunmaktadır. Yükseliş yaşamı, çalışma ve — görev sorumluluğundan uzaklaşma biçimde — eğlence arasında yaklaşık olarak eşit bir biçimde bölünmüştür. 48:4.1 (547.4) Joyful mirth and the smile-equivalent are as universal as music. There is a morontial and a spiritual equivalent of mirth and laughter. The ascendant life is about equally divided between work and play—freedom from assignment.
48:4.2 (547.5) Göksel dinlence ve insan-üstü mizahı, onların insansal denklerinden oldukça farklıdır; fakat hepimiz mevcut bir biçimde bu iki eğlencenin bir türünün keyfini çıkarmaktayız; ve onlar, Urantia üzerinde en yüksek derecedeki mizahın sizler üzerinde bıraktığı tatminkâr etkinin aynısını bizler üzerinde gerçek anlamda sağlamaktadır. Morontia Dostları; yetenekli eğlence sağlayıcıları olup, anımsama yöneticileri tarafından en mahirane bir biçimde desteklenmektedir. 48:4.2 (547.5) Celestial relaxation and superhuman humor are quite different from their human analogues, but we all actually indulge in a form of both; and they really accomplish for us, in our state, just about what ideal humor is able to do for you on Urantia. The Morontia Companions are skillful play sponsors, and they are most ably supported by the reversion directors.
48:4.3 (547.6) Siz muhtemelen anımsama yöneticilerinin görevini, onları Urantia üzerindeki en yüksek mizah üstatlarına benzeterek en iyi şekilde anlayabilirsiniz; ancak yine de bu türden bir benzetme, morontia ve ruhaniyet âlemlerinin yüceltilmiş mizahının bu hizmetkârları olarak değişim ve dinlencenin bu yöneticilerinin faaliyetine dair bir fikri taşıma çabası içinde fazlasıyla tekdüze ve bir anlamda talihsiz bir örneklendirme olacaktır. 48:4.3 (547.6) You would probably best understand the work of the reversion directors if they were likened to the higher types of humorists on Urantia, though that would be an exceedingly crude and somewhat unfortunate way in which to try to convey an idea of the function of these directors of change and relaxation, these ministers of the exalted humor of the morontia and spirit realms.
48:4.4 (547.7) Ruhaniyet mizahını konu alırken ilk önce onun ne olmadığını ifade etmeme izin verin. Ruhaniyet nüktesi, zafiyet veya hatalı talihsizliklerin vurgulanışını konu almaz. Buna ek olarak o hiçbir zaman, kutsallığın doğruluğu ve ihtişamının alaşağı eder bir nitelikte değildir. Bizim mizahımız üç temel beğeni düzeyini içine almaktadır: 48:4.4 (547.7) In discussing spirit humor, first let me tell you what it is not. Spirit jest is never tinged with the accentuation of the misfortunes of the weak and erring. Neither is it ever blasphemous of the righteousness and glory of divinity. Our humor embraces three general levels of appreciation:
48:4.5 (547.8) 1. Geçmişe dair anımsatıcı nükteler. Bir unsurun mücadeleci, çabalayıcı, zaman zaman endişeli, ve sıklıkla gülünç ve çocuksu kaygılı deneyimleri içinde geçmiş dönemlerin anılarından doğan latifeler. Bizler için mizahın bu düzeyi; geçmişten anıların, mevcudiyetin ağır sorumluluklarını hoş bir biçimde zenginleştirmek ve bunun dışında kalan durumlarda ise onları hafifletmek amacıyla derin ve ebedi kullanılma yetkinliğinden kökenini almaktadır. 48:4.5 (547.8) 1. Reminiscent jests. Quips growing out of the memories of past episodes in one’s experience of combat, struggle, and sometimes fearfulness, and ofttimes foolish and childish anxiety. To us, this phase of humor derives from the deep-seated and abiding ability to draw upon the past for memory material with which pleasantly to flavor and otherwise lighten the heavy loads of the present.
48:4.6 (548.1) 2. Mevcut ana dair mizah. Bizler için oldukça sık bir biçimde ciddi tasaya sebep olan durumların anlamsızlığı, ciddi kişisel endişelerimizin önemsizliğini keşfetmemizin neşesi. Biz mizahın bu düzeyini, geleceğin kesinlikleri karşısında mevcudiyetin endişelerini en yetkin bir biçimde önemsemediğimiz zamanlarda en derin bir biçimde deneyimlemekteyiz. 48:4.6 (548.1) 2. Current humor. The senselessness of much that so often causes us serious concern, the joy at discovering the unimportance of much of our serious personal anxiety. We are most appreciative of this phase of humor when we are best able to discount the anxieties of the present in favor of the certainties of the future.
48:4.7 (548.2) 3. Geleceğe dair neşe. Faniler için muhtemelen mizahın bu düzeyini tahayyül etmek zor olacaktır; ancak biz — fanilere ek olarak ruhaniyetler ve morontialılar için — “her şeyin hep beraber iyilik için var olmasının” kesinliğinden özel bir haz elde etmekteyiz. Göksel mizahın bu niteliği, yüksek denetimcilerimizin üstün ilgisine ve Yüce İdareciler’in kutsal istikrarına olan inancımızdan kökenini almaktadır. 48:4.7 (548.2) 3. Prophetic joy. It will perhaps be difficult for mortals to envisage this phase of humor, but we do get a peculiar satisfaction out of the assurance “that all things work together for good”—for spirits and morontians as well as for mortals. This aspect of celestial humor grows out of our faith in the loving overcare of our superiors and in the divine stability of our Supreme Directors.
48:4.8 (548.3) Ancak âlemlerin geri dönüşüm yöneticileri yalnızca, ussal varlıkların çeşitli düzeylerine ait yüksek mizahın tasvirinden sorumlu değildir; onlar aynı zamanda istirahat, ruhsal dinlence ve morontia eğlencesinin önderliğinden sorumludur. Ve bu sorumluluklarıyla ilgili olarak onlar, göksel zanaatkârlar ile içten eş güdüme sahiptir. 48:4.8 (548.3) But the reversion directors of the realms are not concerned exclusively with depicting the high humor of the various orders of intelligent beings; they are also occupied with the leadership of diversion, spiritual recreation and morontia entertainment. And in this connection they have the hearty co-operation of the celestial artisans.
48:4.9 (548.4) Anımsama yöneticilerinin kendi unsurları, yaratılmış bir topluluk değildir; onlar, Havona yerlilerinden başlayarak mekânın iletici ev sahipleri ve zamanın hizmetkâr ruhaniyetleri boyunca evrimsel dünyalardan katılan morontianın ilerleyen unsurlarını içine alan bir kapsamda toplanan bir birliktir. Bu unsurların tümü, düşüncenin dönüşümünün ve aklın istirahatının kazanılmasında akranlarına yardım etme görevine kendilerini adamış gönüllülerdir; çünkü bu tür uygulamalar tükenen enerjilerin tekrar kazanılmasında en yararlı olanlarıdır. 48:4.9 (548.4) The reversion directors themselves are not a created group; they are a recruited corps embracing beings ranging from the Havona natives down through the messenger hosts of space and the ministering spirits of time to the morontia progressors from the evolutionary worlds. All are volunteers, giving themselves to the work of assisting their fellows in the achievement of thought change and mind rest, for such attitudes are most helpful in recuperating depleted energies.
48:4.10 (548.5) Erişim çabaları tarafından enerjiler kısmen tükendiğinde ve yeni enerji kazanımların sağlanılması beklenirken orada, diğer günler ve çağların yaşanmışlıklarının yeniden hatırlanmasında makul bir haz bulunmaktadır. Irk veya düzeyin öncül deneyimlerini anımsamak huzur vericidir. Ve bu sanatçıların anımsama yöneticileri olarak adlandırılması tam da bu nedenledir — onlar, gelişimin öncül bir durumuna veya varlığın daha az deneyimlenen düzeyine dair hafızanın anımsanmasına yardım etmektedirler. 48:4.10 (548.5) When partially exhausted by the efforts of attainment, and while awaiting the reception of new energy charges, there is agreeable pleasure in living over again the enactments of other days and ages. The early experiences of the race or the order are restful to reminisce. And that is exactly why these artists are called reversion directors—they assist in reverting the memory to a former state of development or to a less experienced status of being.
48:4.11 (548.6) Varlıkların tümü; tepkilerinde her zaman ve ebediyeten oldukça gerektiği gibi davranan güç merkezleri ve fiziksel düzenleyiciler gibi içkin Yaratıcılar, buna benzer kendiliğinden yenilenmelerini sağlayan unsurlar ve yaratılmışların belirli yüksek düzeyde özelleşmiş türleri dışında, bu türden anımsanmayı memnuniyetle deneyimler. İşlevsel görevin gerginliğinin bu tür dönemsel rahatlamaları; Cennet Adası dışında, kâinat âlemlerinin tümü boyunca dünyaların hepsi üzerindeki yaşamın düzenli bir parçasıdır. Merkezi yerleşkeye özgü olan varlıklar, enerjinin tükenmesini deneyimlemedikleri için bu nedenle yeniden enerji kazanımlarına tabi değillerdir. Ve Ebedi Cennet kusursuzluğunun bu tür varlıkları ile ilgili olarak evrimsel deneyimleri için bu türden bir anımsama söz konusu olamaz. 48:4.11 (548.6) All beings enjoy this sort of reversion except those who are inherent Creators, hence automatic self-rejuvenators, and certain highly specialized types of creatures, such as the power centers and the physical controllers, who are always and eternally thoroughly businesslike in all their reactions. These periodic releases from the tension of functional duty are a regular part of life on all worlds throughout the universe of universes but not on the Isle of Paradise. Beings indigenous to the central abode are incapable of depletion and are not, therefore, subject to re-energizing. And with such beings of eternal Paradise perfection there can be no such reversion to evolutionary experiences.
48:4.12 (548.7) Bizlerin birçoğu, mevcudiyetin alt düzey seviyelerinden veya düzeylerimizin ilerleyici seviyeleri boyunca bu konuma gelmiş bulunmaktayız; öncül deneyimimizin belirli dönemlerine geri dönüp bakmak canlandırıcı ve bir anlamda eğlencelidir. Bir unsurun düzeyine ait eski bir durumun ve aklın sahip olduğu bir anı biçiminde takılıp kalan yaşanmışlığın etraflıca düşünülmesinde huzur verici bir nitelik bulunmaktadır. Gelecek mücadele ve gelişimi işaret etmektedir; gelecek görevi, çabayı ve kazanımı sunmaktadır; fakat geçmiş, hali hazırda üstesinden gelinmişliklerin ve kazanılmışlıkların tadını çıkarmaktadır; geçmişin etraflıca düşünülmesi istirahatına izin vermektedir, ve bu tür kaygısız gözden geçirme ruhaniyet sevincini açığa çıkarmakta ve aklın bir morontia düzeyinin neşeye meylini sağlamaktadır. 48:4.12 (548.7) Most of us have come up through lower stages of existence or through progressive levels of our orders, and it is refreshing and in a measure amusing to look back upon certain episodes of our early experience. There is a restfulness in the contemplation of that which is old to one’s order, and which lingers as a memory possession of the mind. The future signifies struggle and advancement; it bespeaks work, effort, and achievement; but the past savors of things already mastered and achieved; contemplation of the past permits of relaxation and such a carefree review as to provoke spirit mirth and a morontia state of mind verging on merriment.
48:4.13 (548.8) Fani mizah bile; birinin mevcut gelişim düzeyinin biraz altında bulunan unsurları etkileyen süreçleri veya birinin tanınan üstlerinin kabul edilen astları ile genel olarak özdeşleştirilen deneyimlerin kurbanı olmasını resmettiği zaman, en içten nitelikte bulunmaktadır. Siz Urantia unsurları mizah anlayışınıza, bir zamanlar bayağı ve nazik olmayan unsurların karışmasına fazlasıyla izin verdiniz; ancak her şey hesaba katılınca, sizin göreceli olarak keskin mizah anlayışında bulunmanız takdir edilecektir. Irklarınızdan bazısı; bu mizah anlayışının zengin bir damarına sahip olup, böylelikle bunun büyük bir ölçüde faydasını dünyasal süreçleri içinde gördüler. Görünüşe göre mizah anlayışınızın büyük bir kısmını, müzikte veya sanatta biriken servetten daha fazlası olarak Âdemsel mirasınızdan almış bulunmaktasınız. 48:4.13 (548.8) Even mortal humor becomes most hearty when it depicts episodes affecting those just a little beneath one’s present developmental state, or when it portrays one’s supposed superiors falling victim to the experiences which are commonly associated with supposed inferiors. You of Urantia have allowed much that is at once vulgar and unkind to become confused with your humor, but on the whole, you are to be congratulated on a comparatively keen sense of humor. Some of your races have a rich vein of it and are greatly helped in their earthly careers thereby. Apparently you received much in the way of humor from your Adamic inheritance, much more than was secured of either music or art.
48:4.14 (549.1) Eğlencenin zamanları boyunca, sakinlerinin tazeleyici bir biçimde mevcudiyetin alt bir düzeyine dair anıları canlandırdığı bu zamanlarda Satania’nın tümü, Urantia’dan gelen anımsama yöneticilerinin bir birliliğinin keyif dolu mizahıyla ussal ve ahlaksal olarak gelişir. Göksel mizahın anlayışını biz her zaman, en zorlu görevlerde bile hizmet verirken, beraberimizde taşırız. Bu durum, birinin kendisini önemseyişinin haddinden fazla büyümesinden kaçınmasına yardım etmektedir. Fakat biz bu mizahı; ilgili düzeylerimizin ciddi görevlerine ara verdiğimiz zamanlar dışında, sizin “eğlenin” şeklinde ifade edebileceğiniz gibi, özgür bir biçimde başıboş olarak gerçekleştirmemekteyiz. 48:4.14 (549.1) All Satania, during times of play, those times when its inhabitants refreshingly resurrect the memories of a lower stage of existence, is edified by the pleasant humor of a corps of reversion directors from Urantia. The sense of celestial humor we have with us always, even when engaged in the most difficult of assignments. It helps to avoid an overdevelopment of the notion of one’s self-importance. But we do not give rein to it freely, as you might say, “have fun,” except when we are in recess from the serious assignments of our respective orders.
48:4.15 (549.2) Bireysel önemimiz üzerine odaklanmanın baştan çıkarıcılığına kapıldığımızda, eğer bizleri Yaratanlar’ın [bizleri mevcut kılan her unsurun] büyüklüğüne ve ihtişamına ait sonsuzluk üzerine bir durup etraflıca düşecek olursak; bizim kendi-kendimizi-yüceltmemiz, gülünç olan noktaya bile yaklaşan düzeyde, fazlasıyla saçma hale gelecektir. Mizahın işlevlerinden biri, hepimizin kendimizi daha az önemseyişimize yardımda bulunmasıdır. Mizah, benliğin yüceltilişinin kutsal panzehiridir. 48:4.15 (549.2) When we are tempted to magnify our self-importance, if we stop to contemplate the infinity of the greatness and grandeur of our Makers, our own self-glorification becomes sublimely ridiculous, even verging on the humorous. One of the functions of humor is to help all of us take ourselves less seriously. Humor is the divine antidote for exaltation of ego.
48:4.16 (549.3) Mizahın rahatlatması ve dinlencesi için gereklilik, yukarı doğru olan çabalarında sürekli olarak gerginliğe maruz kalan yükseliş fanilerinin bu düzeyleri içinde en yüksek düzeydedir. Yaşamın iki uç noktası mizahın dinlencesine en az ihtiyacı duymaktadır. İlkel insan, mizah için hiçbir yetkinliğe sahip değildir; Cennet kusursuzluğunun varlıkları ise ona böylece ihtiyaç duymamaktadır. Havona’nın ev sahipleri içkin olarak, yüce bir biçimde mutlu kişiliklerin neşe dolu ve canlandırıcı birlikteliğidir. Cennet üzerinde ibadetin niteliği, anımsama etkinlikleri için gerekliliği ortan kaldırmaktadır. Ancak Cennet kusursuzluğunun amacının çok altında süreçlerine başlayan unsurlar arasında, anımsama yöneticilerin hizmeti için geniş bir gereklilik mevcut bulunmaktadır. 48:4.16 (549.3) The need for the relaxation and diversion of humor is greatest in those orders of ascendant beings who are subjected to sustained stress in their upward struggles. The two extremes of life have little need for humorous diversions. Primitive men have no capacity therefor, and beings of Paradise perfection have no need thereof. The hosts of Havona are naturally a joyous and exhilarating assemblage of supremely happy personalities. On Paradise the quality of worship obviates the necessity for reversion activities. But among those who start their careers far below the goal of Paradise perfection, there is a large place for the ministry of the reversion directors.
48:4.17 (549.4) Fani varlıkların düzeyi yükseldikçe; gerginlik artmakta, mizaha olan yetkinlik ve bununla birlikte ona olan ihtiyaç fazlalaşmaktadır. Ruhaniyet dünyası içinde bunun tam tersi gerçektir: Daha çok yükseldikçe biz, anımsama etkinliklerinin dinlencelerine daha az ihtiyaç duymaktayız. Fakat ruhaniyet yaşamı ölçeği içinde Cennet’den yüksek meleksel ev sahiplerine indikçe, neşe görevi ve kahkaha hizmeti için artan bir ihtiyaç bulunmaktadır. Önceki deneyimlerin ussal düzeyinin dönemsel anımsayışlarına en çok ihtiyaç duyan varlıklar; insan varlıklarının daha yüksek türleri, morontialılar, melekler, Maddi Evlatlar ve bu unsurlar ile birlikte kişiliğin tüm benzer türleridir. 48:4.17 (549.4) The higher the mortal species, the greater the stress and the greater the capacity for humor as well as the necessity for it. In the spirit world the opposite is true: The higher we ascend, the less the need for the diversions of reversion experiences. But proceeding down the scale of spirit life from Paradise to the seraphic hosts, there is an increasing need for the mission of mirth and the ministry of merriment. Those beings who most need the refreshment of periodic reversion to the intellectual status of previous experiences are the higher types of the human species, the morontians, angels, and the Material Sons, together with all similar types of personality.
48:4.18 (549.5) Mizah; gelişimsel ilerleme ve soylu kazanım için yoğun çabalar ile ilgili olan devamlı ve ciddi bireysel tefekkürün tekdüzeliğinden kaynaklanan aşırı baskının büyümesini engellemek amacıyla, kendiliğinden harekete geçen bir emniyet anahtarı olarak faaliyet göstermelidir. Mizah aynı zamanda; keskin kararlı gerçeklik ve esnek ebedi doğruluk biçiminde, gerçeğin veya doğruluğun beklenmeyen etkisinin ciddi sarsıntısını hafifletmek için faaliyet gösterir. Fani kişiliği, hiçbir zaman bir sonraki aşamada neyle yüzleşeceğinden emin olmadan, mizah vasıtasıyla; — ana fikri görüp gerçek anlayışa erişerek — durumun beklenmeyen doğasının gerçeklik veya doğruluk olduğunu kavrar. 48:4.18 (549.5) Humor should function as an automatic safety valve to prevent the building up of excessive pressures due to the monotony of sustained and serious self-contemplation in association with the intense struggle for developmental progress and noble achievement. Humor also functions to lessen the shock of the unexpected impact of fact or of truth, rigid unyielding fact and flexible ever-living truth. The mortal personality, never sure as to which will next be encountered, through humor swiftly grasps—sees the point and achieves insight—the unexpected nature of the situation be it fact or be it truth.
48:4.19 (549.6) Urantia’nın mizahı, fazlasıyla bayağı ve sanatsallıktan oldukça öte bir durumda bulunsa da; bir sağlık teminatı ve duygusal baskıyı özgürleştirici olarak, böylece yaralayıcı sinir gerilimi ve haddinden fazla ciddi bireysel tefekkürü engelleyerek, yararlı bir amaca hizmet eder. Mizah ve dinlence olarak eğlence hiçbir zaman, ilerleyici uğraşa karşı bir tepki değildir; onlar her zaman, geçmişin bir anımsayışı olarak, geriye doğru bir bakışın yansımalarıdır. Urantia üzerinde bile mevcut an içinde bulunuşunuzda siz her zaman, kısa bir süreliğine yeni ve daha yüksek ussal gayretlerinizin uğraşını askıya alabilmenizi ve atalarınızın daha basit yükümlülüklerini anımsayabilmenizi canlandırıcı olarak deneyimlemektesiniz. 48:4.19 (549.6) While the humor of Urantia is exceedingly crude and most inartistic, it does serve a valuable purpose both as a health insurance and as a liberator of emotional pressure, thus preventing injurious nervous tension and overserious self-contemplation. Humor and play—relaxation—are never reactions of progressive exertion; always are they the echoes of a backward glance, a reminiscence of the past. Even on Urantia and as you now are, you always find it rejuvenating when for a short time you can suspend the exertions of the newer and higher intellectual efforts and revert to the more simple engagements of your ancestors.
48:4.20 (550.1) Urantia eğlencesinin ilkeleri; felsefi bir biçimde bozulmamış olup, Havona’nın döngüleri boyunca Cennet’in ebedi sahillerine kadar olan bir şekilde, yukarı doğru gerçekleşen yükseliş yaşamınız boyunca geçerliliğini korumaya devam eder. Yükseliş varlıkları olarak siz, daha önceki ve daha alt düzey mevcudiyetlerin tümünün kişisel belleklerini elinde bulundurmaktasınız; geçmişin bu tür kimliksel bellekleri olmadan, ne fani kahkaha ne de morontia neşesi biçiminde mevcudiyetin mizahı için hiçbir dayanak bulunmamış olurdu. Geçmiş deneyimlerin bu hatırlanışı, mevcut dinlence ve eğlenceye dayanak teşkil etmektedir. Ve yukarı doğrultuda gerçekleşen uzun morontia ve bunun sonrasında artan ruhsal süreçleriniz boyunca siz böylelikle, dünyasal mizahınızın göksel denkliklerini memnuniyetle deneyimleyeceksiniz. Ve bir yükseliş fanisinin kişiliğinin ebedi parçası haline gelen (Düzenleyici olarak) Tanrı’nın nüvesi, kutsallığın armonisini; zaman ve mekânın yükseliş yaratılmışlarına ait olan, ruhsal kahkahayı bile içine alan biçimde, neşe dolu dışavurumlarına eklemlemektedir. 48:4.20 (550.1) The principles of Urantian play life are philosophically sound and continue to apply on up through your ascending life, through the circuits of Havona to the eternal shores of Paradise. As ascendant beings you are in possession of personal memories of all former and lower existences, and without such identity memories of the past there would be no basis for the humor of the present, either mortal laughter or morontia mirth. It is this recalling of past experiences that provides the basis for present diversion and amusement. And so you will enjoy the celestial equivalents of your earthly humor all the way up through your long morontia, and then increasingly spiritual, careers. And that part of God (the Adjuster) which becomes an eternal part of the personality of an ascendant mortal contributes the overtones of divinity to the joyous expressions, even spiritual laughter, of the ascending creatures of time and space.
5. Malikâne Dünya Eğitmenleri ^top 5. The Mansion World Teachers ^top
48:5.1 (550.2) Malikâne Dünya Eğitmenleri, yalnız bırakılmış fakat yüceltilmiş çocuksu melekler ve sanobimlerin bir birliğidir. Zamanın bir kutsal yolcusu, mekânın bir sınanış dünyasından morontia eğitiminin malikâne ve onun birliktelik içinde bulunduğu dünyalarına doğru ilerlediğinde; nihai sonun koruyucusu olarak onun kişilik veya topluluk yüksek melekleri tarafından kendisine eşlik edilir. Maddi mevcudiyetin dünyaları içinde yüksek melek, çocuksu melekler ve sanobimler tarafından mahirane bir biçimde desteklenir; ancak onun fani vesayeti bedenden kurtarılıp yükseliş sürecine başladığı zaman, maddiyat sonrası veya diğer bir deyişle morontia yaşamı başladığında, refakatçi yüksek melek çocuksu melekler ve sanobimler olarak onun öncül yardımcılarının hizmetine artık ihtiyaç duymamaktadır. 48:5.1 (550.2) The Mansion World Teachers are a corps of deserted but glorified cherubim and sanobim. When a pilgrim of time advances from a trial world of space to the mansion and associated worlds of morontia training, he is accompanied by his personal or group seraphim, the guardian of destiny. In the worlds of mortal existence the seraphim is ably assisted by cherubim and sanobim; but when her mortal ward is delivered from the bonds of the flesh and starts out on the ascendant career, when the postmaterial or morontia life begins, the attending seraphim has no further need of the ministrations of her former lieutenants, the cherubim and sanobim.
48:5.2 (550.3) Hizmetkâr yüksek meleklerin bu yalnız bırakılmış yardımcıları sıklıkla; Evren Ana Ruhaniyet’inin içten bütünleşmesine geçiş yaptıkları ve bunun sonrasında Malikâne Dünya Eğitmenleri olarak sistem eğitim âlemlerine hareket ettikleri yer olan, evren yönetim merkezlerinde toplanırlar. Bu eğitmenler; sıklıkla maddi dünyaları ziyaret edip, en alt düzey malikâne dünyalarından ilgili evren yönetim merkezine bağlı olan eğitimsel âlemlerin en yüksek olanlarına kadar faaliyet gösterirler. Kendi yönergeleri üzerine, hizmetkâr ruhaniyetler ile birlikte kendilerinin daha önceki birliktelik görevlerine geri dönebilirler. 48:5.2 (550.3) These deserted assistants of the ministering seraphim are often summoned to universe headquarters, where they pass into the intimate embrace of the Universe Mother Spirit and then go forth to the system training spheres as Mansion World Teachers. These teachers often visit the material worlds and function from the lowest mansion worlds on up to the highest of the educational spheres connected with the universe headquarters. Upon their own motion they may return to their former associative work with the ministering seraphim.
48:5.3 (550.4) Satania içinde bu eğitmenlerin milyarlarcası mevcut bulunmaktadır; ve onların nüfusu sürekli bir biçimde artış göstermektedir, çünkü ortaya çıkan durumların çoğunluğunda bir yüksek melek içe doğru Düzenleyici-ile-bütünleşmiş bir fani ile hareket ettiği zaman bir çocuksu melek ve bir sanobim geride yalnız bırakılmaktadır. 48:5.3 (550.4) There are billions upon billions of these teachers in Satania, and their numbers constantly increase because, in the majority of instances, when a seraphim proceeds inward with an Adjuster-fused mortal, both a cherubim and a sanobim are left behind.
48:5.4 (550.5) Malikâne Dünya Eğitmenleri, diğer eğitmenlerin birçoğuna benzer bir biçimde, Melçizedekler tarafından görevlendirilir. Onlar genellikle Morontia Dostları tarafından yüksek bir biçimde denetlenir; ancak bireyler ve eğitmenler olarak onlar, içinde eğitmenler konumunda faaliyet gösterebilecekleri yer olan okullar ve âlemlerin baş idarecileri tarafından yüksek bir biçimde denetlenir. 48:5.4 (550.5) Mansion World Teachers, like most of the other instructors, are commissioned by the Melchizedeks. They are generally supervised by the Morontia Companions, but as individuals and as teachers they are supervised by the acting heads of the schools or spheres wherein they may be functioning as instructors.
48:5.5 (550.6) Bu gelişmiş çocuksu melekler genel olarak, yüksek meleklere bağlı olduklarında gerçekleştirdikleri gibi çiftler halinde görev yaparlar. Onlar doğaları gereği, mevcudiyetin morontia türüne oldukça yakındır; ve onlar içkin bir biçimde yükseliş fanilerinin duygudaş eğitmenleri olup, en etkin bir şekilde malikâne dünyası ve morontia eğitim sisteminin çalışma yönergesini uygularlar. 48:5.5 (550.6) These advanced cherubim usually work in pairs as they did when attached to the seraphim. They are by nature very near the morontia type of existence, and they are inherently sympathetic teachers of the ascending mortals and most efficiently conduct the program of the mansion world and morontia educational system.
48:5.6 (551.1) Morontia yaşamının okullarında bu eğitmenler; bireysel, topluluksal, sınıfsal ve kitlesel eğitime katılırlar. Malikâne dünyalar üzerinde bu türden okullar, yüzerli bölümlerin üç genel topluluğu biçiminde düzenlenmiştir; bu topluluklar: düşünce okulları, hissetme okulları ve faaliyet okullarıdır. Takımyıldızına ulaştığınız zaman siz; bu okullara ek olarak etik okulları, idare okulları ve toplumsal düzenleme okulları ile karşılaşacaksınız. Evren yönetim merkez dünyaları üzerinde siz; felsefe, kutsallık ve saf ruhsallık okullarına giriş yapacaksınız. 48:5.6 (551.1) In the schools of the morontia life these teachers engage in individual, group, class, and mass teaching. On the mansion worlds such schools are organized in three general groups of one hundred divisions each: the schools of thinking, the schools of feeling, and the schools of doing. When you reach the constellation, there are added the schools of ethics, the schools of administration, and the schools of social adjustment. On the universe headquarters worlds you will enter the schools of philosophy, divinity, and pure spirituality.
48:5.7 (551.2) Dünya üzerinde öğrenmiş olmanız gereken fakat öğrenemediğiniz bu bilgiler; bu inançlı ve sabırlı eğitmenlerin vesayeti altında elde edilmelidir. Orada, Cennet için hiçbir soylu yol, kısa yol veya kolay doğrultu bulunmamaktadır. İstikametin bireysel çeşitliliğinden bağımsız olarak siz, bir diğer âleme geçmeden önce bulunduğunuz âlemin derslerini üstün bir biçimde tamamlarsınız; en azından bu durum kökensel dünyanızdan bir kez ayrılmanız sonrasında geçerlilik taşımaktadır. 48:5.7 (551.2) Those things which you might have learned on earth, but which you failed to learn, must be acquired under the tutelage of these faithful and patient teachers. There are no royal roads, short cuts, or easy paths to Paradise. Irrespective of the individual variations of the route, you master the lessons of one sphere before you proceed to another; at least this is true after you once leave the world of your nativity.
48:5.8 (551.3) Morontia sürecinin amaçlarından biri; geciktirme, anlam karartma, samimiyetsizlik, sorundan kaçma, haksızlık ve kolaya kaçış gibi hayvansal kökenden arta kalan niteliklerden fani kurtuluş unsurları kalıcı bir biçimde arındırmayı gerçekleştirmektir. Malikâne yaşamı önceden genç morontia öğrencilerine ertelemenin hiçbir biçimde kaçış olmadığını öğretmektedir. Beden içindeki yaşam sonrasında artık, kolayca kaçınma durumları veya kabul edilemez sorumlulukları bir yolunu bulup yerine getirmeme davranışları için zaman mevcut bulunmamaktadır. 48:5.8 (551.3) One of the purposes of the morontia career is to effect the permanent eradication from the mortal survivors of such animal vestigial traits as procrastination, equivocation, insincerity, problem avoidance, unfairness, and ease seeking. The mansonia life early teaches the young morontia pupils that postponement is in no sense avoidance. After the life in the flesh, time is no longer available as a technique of dodging situations or of circumventing disagreeable obligations.
48:5.9 (551.4) Bekleyiş âlemlerinin en alt dünyasından hizmetlerine başlayarak Malikâne Dünya Eğitmenleri; deneyimle birlikte, sistemin ve takımyıldızın eğitimsel âlemleri boyunca Salvington’un eğitim dünyalarına kadar ilerler. Onlar, Evren Ana Ruhaniyeti ile olan bütünleşmelerinin ne öncesinde ne de sonrasında hiçbir özel yetiştirilime tabi değillerdir. Onlar görevleri için hali hazırda, malikâne dünya ikametine ait öğrencilerine özgü dünyalar üzerinde yüksek meleksel birliktelikler olarak hizmet verirlerken eğitilmişlerdir. Onlar, yerleşik dünyalar üzerinde bu gelişme gösteren faniler ile birlikte mevcut deneyime her zaman sahip olmuşlardır. Onlar; işlevsel ve duygudaş eğitmenler, bilge ve anlayışlı öğretmenler, yetkin ve etkin rehberlerdir. Onlar yükseliş tasarımlarına bütünüyle aşına olup, ilerleyiş sürecinin başlangıçsal fazları bakımından tamamiyle deneyim sahipleridir. 48:5.9 (551.4) Beginning service on the lowest of the tarrying spheres, the Mansion World Teachers advance, with experience, through the educational spheres of the system and the constellation to the training worlds of Salvington. They are subjected to no special discipline either before or after their embrace by the Universe Mother Spirit. They have already been trained for their work while serving as seraphic associates on the worlds native to their pupils of mansion world sojourn. They have had actual experience with these advancing mortals on the inhabited worlds. They are practical and sympathetic teachers, wise and understanding instructors, able and efficient guides. They are entirely familiar with the ascendant plans and thoroughly experienced in the initial phases of the progression career.
48:5.10 (551.5) Salvington döngüsüne ait dünyalar üzerinde uzun süreler görev yapmış olan unsurlar olarak, bu eğitmenlerin kıdemli olanlarının birçoğu; Evren Ana Ruhaniyeti ile yeniden bütünleşir, ve bu ikinci bütünleşmeden itibaren bu çocuksu melekler ve sanobimler yüksek melekler düzeyine yükselir. 48:5.10 (551.5) Many of the older of these teachers, those who have long served on the worlds of the Salvington circuit, are re-embraced by the Universe Mother Spirit, and from this second embrace these cherubim and sanobim emerge with the status of seraphim.
6. Morontia Dünya Yüksek Melekleri — Geçiş Hizmetkârları ^top 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers ^top
48:6.1 (551.6) Gezegensel yardımcılardan başlayarak yüce yüksek meleklere uzanan bir biçimde meleklerin düzeylerinin tümü, morontia dünyaları üzerinde hizmet verirlerken; geçiş hizmetkârları, daha ayrıcalıklı bir biçimde bu etkinliklere atanmıştır. Bu melekler, yüksek meleksel hizmetlilerinin altıncı düzeyine aittir; ve onların hizmeti, beden içindeki geçici yaşamdan yedi malikâne dünya üzerindeki morontia mevcudiyetinin öncül aşamalarına maddi ve fani yaratılmışların geçişini yerine getirmeye adanmıştır. 48:6.1 (551.6) While all orders of angels, from the planetary helpers to the supreme seraphim, minister on the morontia worlds, the transition ministers are more exclusively assigned to these activities. These angels are of the sixth order of seraphic servers, and their ministry is devoted to facilitating the transit of material and mortal creatures from the temporal life in the flesh on into the early stages of morontia existence on the seven mansion worlds.
48:6.2 (551.7) Bir yükseliş fanisinin morontia yaşamının gerçek anlamda yerleşik dünyalar üzerinde ruhun kavramsallaşması ile başlatıldığını anlamalısınız; bu anda ahlaksal düzeyin yaratılmış aklı ruhani Düzenleyici tarafından ikamet edilir. Ve bu andan itibaren fani ruh, yerel evrenin morontia âlemlerine ait daha yüksek düzeyler üzerinde bile tanınmayı içine alan bir şekilde aşkın fani faaliyeti için olası yetkinliğe sahiptir. 48:6.2 (551.7) You should understand that the morontia life of an ascending mortal is really initiated on the inhabited worlds at the conception of the soul, at that moment when the creature mind of moral status is indwelt by the spirit Adjuster. And from that moment on, the mortal soul has potential capacity for supermortal function, even for recognition on the higher levels of the morontia spheres of the local universe.
48:6.3 (552.1) Siz, buna rağmen; şu yedi sınıflandırma içinde hizmet için görevlendirilen, geçiş yüksek meleklerinin fani öğrencilerinin ilerlemesi için onların yorulmadan emek verdikleri yer olan malikâne dünyalarına erişene kadar, geçiş yüksek meleklerinin hizmetinin bilincinde olmayacaksınız: 48:6.3 (552.1) You will not, however, be conscious of the ministry of the transition seraphim until you attain the mansion worlds, where they labor untiringly for the advancement of their mortal pupils, being assigned for service in the following seven divisions:
48:6.4 (552.2) 1. Yüksek Meleksel Müjdecileri. Malikâne dünyalar üzerinde bilinçli hale geldiğiniz an, sistemin kayıtları için evrimleşen ruhaniyetler olarak sınıflandırılırsınız. Sizin bu konumda henüz gerçekte ruhaniyetler olmadığınız doğrudur; ancak siz bu noktada artık ne fani ne de maddi varlıklar halinde bulunmaktasınız; siz ruhaniyet öncesi sürece başlamış olup, morontia yaşamına gerektiği gibi kabul edilmiş bir konumda bulunmaktasınız. 48:6.4 (552.2) 1. Seraphic Evangels. The moment you consciousize on the mansion worlds, you are classified as evolving spirits in the records of the system. True, you are not yet spirits in reality, but you are no longer mortal or material beings; you have embarked upon the prespirit career and have been duly admitted to the morontia life.
48:6.5 (552.3) Malikâne dünyalar üzerinde yüksek meleksel müjdeciler; Edentia, Salvington, Uversa ve Havona’nın isteğe bağlı doğrultuları arasında bilgece tercihte bulunmanıza yardım edecektir. Eğer orada eşit bir biçimde tavsiye edilen istikametler bulunursa, bu seçenekler önünüze sunulacak ve sizin kendinize en çekici gelen seçeneği tercih etmenize izin verilecektir. Bu yüksek melekler bunun sonrasında, her yükseliş ruhu için en yararlı olacak doğrultu ile ilgili Jerusem üzerinde yirmi dört danışmana tavsiyelerde bulunur. 48:6.5 (552.3) On the mansion worlds the seraphic evangels will help you to choose wisely among the optional routes to Edentia, Salvington, Uversa, and Havona. If there are a number of equally advisable routes, these will be put before you, and you will be permitted to select the one that most appeals to you. These seraphim then make recommendations to the four and twenty advisers on Jerusem concerning that course which would be most advantageous for each ascending soul.
48:6.6 (552.4) Gelecek doğrultusunuz için size kısıtlanmış bir tercih sunulmamaktadır; ancak siz, gelecek ruhaniyet erişiminiz için en yararlı olacak istikameti bilgece belirleyen geçiş hizmetkârları ve onların yüksek denetimcilerinin sınırları içinde tercih yapabilirsiniz. Ruhani dünya; tercihinizin size veya akranlarınıza istenmeyen ve zararlı sonuçlar doğurmaması koşuluyla, özgür iradenize saygı duyma ilkesiyle idare edilmektedir. 48:6.6 (552.4) You are not given unrestricted choice as to your future course; but you may choose within the limits of that which the transition ministers and their superiors wisely determine to be most suitable for your future spirit attainment. The spirit world is governed on the principle of respecting your freewill choice provided the course you may choose is not detrimental to you or injurious to your fellows.
48:6.7 (552.5) Bu yüksek meleksel müjdeciler, kusursuzluğun erişiminin zaferi biçiminde ebedi ilerlemenin müjdesinin duyurulmasına adanmıştır. Malikâne dünyalar üzerinde onlar, iyiliğin korunmasına ve onun egemenliğine ait muhteşem yasayı duyururlar: İyiliğin hiçbir faaliyeti hiçbir zaman bütünüyle kaybolmaz; o uzun süreler boyunca engellenebilir, ancak bütünüyle ortadan kaldırılamaz, ve o sahip olduğu temel etkenin kutsallığı ile orantılı bir biçimde ebedi olarak etkinliğini sürdürür. 48:6.7 (552.5) These seraphic evangels are dedicated to the proclamation of the gospel of eternal progression, the triumph of perfection attainment. On the mansion worlds they proclaim the great law of the conservation and dominance of goodness: No act of good is ever wholly lost; it may be long thwarted but never wholly annulled, and it is eternally potent in proportion to the divinity of its motivation.
48:6.8 (552.6) Urantia üzerinde bile onlar; “Tanrı’nın iyiliği, tövbeye götürür” buyruğuna ve “Tanrı’nın derin sevgisi, bütün korkuları ortadan kaldırır” bildirisine bağlı kalmaları yönünde gerçekliğin ve doğruluğun insan eğitmenlerine tavsiyede bulunur. Buna rağmen yine de şu doğrular sizin dünyanız üzerinde bildirilmiştir: 48:6.8 (552.6) Even on Urantia they counsel the human teachers of truth and righteousness to adhere to the preaching of “the goodness of God, which leads to repentance,” to proclaim “the love of God, which casts out all fear.” Even so have these truths been declared on your world:
48:6.9 (552.7) Tanrılar benim koruyucularımdır; ben doğru yoldan çıkmamalıyım; 48:6.9 (552.7) The Gods are my caretakers; I shall not stray;
48:6.10 (552.8) Yanı başımda onlar beni, sonsuza kadar süren yaşamın güzel doğrultuları ve ihtişamlı canlandırıcılığı içinde yönlendirir. 48:6.10 (552.8) Side by side they lead me in the beautiful paths and glorious refreshing of life everlasting.
48:6.11 (552.9) Ben, bu Kutsal Mevcudiyet içinde, ne yiyeceğe ne de içeceği arzulamalıyım. 48:6.11 (552.9) I shall not, in this Divine Presence, want for food nor thirst for water.
48:6.12 (552.10) Ben belirsizliğin vadisine insem de veya kuşkunun dünyalarına yükselsem de; 48:6.12 (552.10) Though I go down into the valley of uncertainty or ascend up into the worlds of doubt,
48:6.13 (552.11) Ben yalnızlık içinde veya benim türümün akranları ile birlikte yaşasam da; 48:6.13 (552.11) Though I move in loneliness or with the fellows of my kind,
48:6.14 (552.12) Ben ışığın korosu içinde muzaffer olsam da veya âlemlerin yalnız âlemleri içinde duraklasam da; 48:6.14 (552.12) Though I triumph in the choirs of light or falter in the solitary places of the spheres,
48:6.15 (552.13) Senin iyi ruhaniyetin bana kesin bir biçimde yol gösterir, ve senin muhteşem meleğin beni huzura kavuşturur. 48:6.15 (552.13) Your good spirit shall minister to me, and your glorious angel will comfort me.
48:6.16 (552.14) Ben karanlığın ve ölümün kendisinin derinliklerine insem de, 48:6.16 (552.14) Though I descend into the depths of darkness and death itself,
48:6.17 (552.15) Ben ne senden kuşku duymalıyım ne de senden korkmalıyım, 48:6.17 (552.15) I shall not doubt you nor fear you,
48:6.18 (552.16) Çünkü ben bilmekteyim ki, zamanın bütünlüğü ve isminin yüceliği içinde 48:6.18 (552.16) For I know that in the fullness of time and the glory of your name
48:6.19 (552.17) Sen, yüksekliğin burçlarında benimle bir ikamet etmek için beni yükselteceksin. 48:6.19 (552.17) You will raise me up to sit with you on the battlements on high.
48:6.20 (553.1) Bu anlatım küçük erkek çobana gece vakti fısıldanan hikâyedir. O, kelimesi kelimesine bu anlatımı saklayamamıştı; ancak hatırlayabildiği kadarıyla o bu anlatımı, bugün kayıt altına alınan biçimiyle, sizlere aktarmıştır. 48:6.20 (553.1) That is the story whispered in the night season to the shepherd boy. He could not retain it word for word, but to the best of his memory he gave it much as it is recorded today.
48:6.21 (553.2) Bu yüksek melekler aynı zamanda, bireysel yükseliş unsuruna ek olarak sistemin bütünü için kusursuzluğun erişiminin duyurulmasına ait müjdecilerdir. Mevcut an içinde bile Satania’nın genç sistemi içinde onların öğretileri ve tasarımları; malikâne dünyaları yüksekte bulunan âlemler için basamak âlemleri biçiminde fani yükseliş unsurlarına hizmet vermeyi sonlandırana kadar, gelecek çağlar için yükümlülükleri kapsamaktadır. 48:6.21 (553.2) These seraphim are also the evangels of the gospel of perfection attainment for the whole system as well as for the individual ascender. Even now in the young system of Satania their teachings and plans encompass provisions for the future ages when the mansion worlds will no longer serve the mortal ascenders as steppingstones to the spheres on high.
48:6.22 (553.3) 2. Irksal Tercümanlar. Fani varlıkların tüm ırkları birbirine benzememektedir. Gerçektir ki orada; bir dünyanın çeşitli ırklarına ait fiziksel, akılsal ve ruhsal doğaları ve eğilimleri için gezegensel ortak bir işleyiş mevcut bulunmaktadır; ancak orada aynı zamanda, insan varlıklarının bu temel farklı türlerinin doğumunu niteleyen farklı ırk türleri ve oldukça belirli toplumsal eğilimler bulunmaktadır. Zamanın dünyaları üzerinde yüksek melek ırksal tercümanlar, ırkların değişiklik gösteren bakış açılarını uyumlu hale getirmek için ırk heyetlerinin çabalarına yardımda bulunur; ve onlar, bahse konu aynı farklılıkların belirli bir ölçüde kalmaya devam etme eğilimi gösterdiği yer olan malikâne dünyaları üzerinde faaliyet göstermeye devam eder. Urantia gibi karışık bir gezegen üzerinde bu muhteşem varlıklar, faaliyet göstermek için yeterli bir olanağa nerdeyse hiç sahip olamadılar; ancak onlar, yetenekli toplum bilimcileri ve ilk cennetin bilge etnik danışmanlarıdır. 48:6.22 (553.3) 2. Racial Interpreters. All races of mortal beings are not alike. True, there is a planetary pattern running through the physical, mental, and spiritual natures and tendencies of the various races of a given world; but there are also distinct racial types, and very definite social tendencies characterize the offspring of these different basic types of human beings. On the worlds of time the seraphic racial interpreters further the efforts of the race commissioners to harmonize the varied viewpoints of the races, and they continue to function on the mansion worlds, where these same differences tend to persist in a measure. On a confused planet, such as Urantia, these brilliant beings have hardly had a fair opportunity to function, but they are the skillful sociologists and the wise ethnic advisers of the first heaven.
48:6.23 (553.4) Siz, “cennet” ve “cennetlerin tümü” ile ilgili yargı hakkında düşünmelisiniz. Sizin peygamberlerinizin birçoğunun kavradığı cennet, yerel sistemin malikâne dünyalarının ilkidir. İlgili havari “üçüncü cennet ile karşılaştığını” ifade ettiği zaman, aslında bu deneyimi; kendi Düzenleyicisi’nin uyku sırasında ayrıldığı ve bu olağan aşamada yedi malikâne dünyanın üçüncüsüne aktarılmasının gerçekleştirildiği sürece atıfta bulunarak anlatmıştır. Sizin bilge kişilerinizin bazısı; “cennetlerin tümü” uyarınca, daha büyük cennet kavramsallaşmasını tasavvur etmiştir: yedi katmanlı dünya deneyimi bu cennetlerin yalnızca ilkidir; Jerusem ikincisi; üçüncü olarak Edentia ve onun uyduları; dördüncüsü Salvington ve onu çevreleyen eğitimsel âlemler; beşincisi Uversa; altıncısı Havona; ve yedincisi Cennet’dir. 48:6.23 (553.4) You should consider the statement about “heaven” and the “heaven of heavens.” The heaven conceived by most of your prophets was the first of the mansion worlds of the local system. When the apostle spoke of being “caught up to the third heaven,” he referred to that experience in which his Adjuster was detached during sleep and in this unusual state made a projection to the third of the seven mansion worlds. Some of your wise men saw the vision of the greater heaven, “the heaven of heavens,” of which the sevenfold mansion world experience was but the first; the second being Jerusem; the third, Edentia and its satellites; the fourth, Salvington and the surrounding educational spheres; the fifth, Uversa; the sixth, Havona; and the seventh, Paradise.
48:6.24 (553.5) 3. Akıl Tasarımcıları. Bu yüksek melekler, morontia varlıklarının etkin topluluklaşmasına ve malikâne dünyalar üzerinde onların ortak topluluk görevinin düzenlenmesine adanmıştır. Onlar, birinci cennetin psikologlarıdır. Yüksek meleksel hizmetkârların bu özel sınıfının büyük bir çoğunluğu, zamanın evlatlarına koruyucu melekler olarak hizmet vermenin öncül deneyimine sahiptir; ancak onların varisleri herhangi bir nedenle, ya malikâne dünyalar üzerinde kişileşmeyi başarmadılar ya da bunun dışında kalan durumlarda ruhaniyet bütünleşmesi işleyiş biçimiyle kurtuluşa eriştiler. 48:6.24 (553.5) 3. Mind Planners. These seraphim are devoted to the effective grouping of morontia beings and to organizing their teamwork on the mansion worlds. They are the psychologists of the first heaven. The majority of this particular division of seraphic ministers have had previous experience as guardian angels to the children of time, but their wards, for some reason, failed to personalize on the mansion worlds or else survived by the technique of Spirit fusion.
48:6.25 (553.6) Malikâne dünyalar boyunca geçiş halinde olan Düzenleyici ruhların doğasını, deneyimini ve düzeyini incelemek, ve görevlendirme ve geliştirme için onların topluluk hale gelmesini yerine getirmek akıl tasarımcılarının görevidir. Ancak bu akıl tasarımcıları; adil olmayan tasarımlarda bulunma, dürüst olmayan bir biçimde idare etme, veya bunlarında dışında kalan durumlarda malikâne dünya öğrencilerinin cehaletinden veya onların kısıtlılıklarında faydalanma gibi kötü nitelikler sergilememektedirler. Onlar bütünüyle adil olup, fazlasıyla hakkaniyet gözetirler. Onlar, yeni doğmuş olan morontia idarenize saygı gösterir; onlar sizleri bağımsız irade varlıkları olarak görür; ve onlar hızlı gelişiminiz ve ilerleyişiniz için sizleri cesaretlendirmeye çabalar. Burada siz; “kendinizi diğerleri gibi görmeniz” ve “kendinizi meleklerin sizleri tanıdığı gibi tanımanız” için sizlere gerçek anlamıyla yardımcı olabilecek melekler biçiminde, gerçek arkadaşlar ve anlayışlı danışmanlar ile karşılaşacaksınız. 48:6.25 (553.6) It is the task of the mind planners to study the nature, experience, and status of the Adjuster souls in transit through the mansion worlds and to facilitate their grouping for assignment and advancement. But these mind planners do not scheme, manipulate, or otherwise take advantage of the ignorance or other limitations of mansion world students. They are wholly fair and eminently just. They respect your newborn morontia will; they regard you as independent volitional beings, and they seek to encourage your speedy development and advancement. Here you are face to face with true friends and understanding counselors, angels who are really able to help you “to see yourself as others see you” and “to know yourself as angels know you.”
48:6.26 (553.7) Urantia üzerinde bile bu yüksek melekler, sonsuza kadar sürecek olan gerçeği öğretir: Eğer sizin aklınız size iyi bir biçimde hizmet etmiyorsa siz o aklı, size her zaman hizmet eden Nasıralı İsa’nın aklı ile değiştirebilirsiniz. 48:6.26 (553.7) Even on Urantia, these seraphim teach the everlasting truth: If your own mind does not serve you well, you can exchange it for the mind of Jesus of Nazareth, who always serves you well.
48:6.27 (554.1) 4. Morontia Danışmanları. Bu hizmetkârlar bu ismi almaktadırlar çünkü onlar; insan kökeninin dünyalarından sistem yönetim merkezlerinin daha yüksek okullarına ruhun geçişinde kurtuluş fanilerini eğitmek, onları yönlendirmek ve onlara tavsiyede bulunmak için görevlendirilmiştir. Onlar; anlamların bütünleşmesi ve değerlerin birleşmesi için çabalayan unsurlar olarak, farklı yaşam düzeylerinin deneyimsel bütünlüğünün kavramsallaşmasını arayan varlıkların eğitmenleridir. Bu durum; morontia âlemleri üzerinde motaya ait olan bir biçimde, fani yaşam içinde felsefenin faaliyetidir. 48:6.27 (554.1) 4. Morontia Counselors. These ministers receive their name because they are assigned to teach, direct, and counsel the surviving mortals from the worlds of human origin, souls in transit to the higher schools of the system headquarters. They are the teachers of those who seek insight into the experiential unity of divergent life levels, those who are attempting the integration of meanings and the unification of values. This is the function of philosophy in mortal life, of mota on the morontia spheres.
48:6.28 (554.2) Mota yüksek bir felsefenin çok daha fazlasıdır; bu felsefe bir göze karşılık iki gözün var olması gibidir; bu felsefe, anlamlar ve değerler üzerinde üç boyutlu bir etkiye sahiptir. Maddi insan evreni, düzlem biçiminde adeta bir gözle görür. Malikâne dünya öğrencileri; morontia yaşamının algılarını fiziksel yaşamın algıları ile bütünleştirerek, derin bir biçimde kâinatsal bakış açısına erişirler. Ve onlar; oldukça sabırlı bir biçimde malikâne dünya öğrencilerini ve morontia ilerleyiş unsurlarını eğiten, yüksek meleksel danışmanların yorulmak bilmeyen hizmet boyunca bu maddi ve morontia bakış açılarını geniş bir gerçek odağa çekmeye yetkindirler. Yüksek meleklerin yüce düzeyine ait eğitim danışmanlarının birçoğu kariyerlerine, zamanın fanilerinin yeni özgürleştirilmiş danışmanları olarak başlar. 48:6.28 (554.2) Mota is more than a superior philosophy; it is to philosophy as two eyes are to one; it has a stereoscopic effect on meanings and values. Material man sees the universe, as it were, with but one eye—flat. Mansion world students achieve cosmic perspective—depth—by superimposing the perceptions of the morontia life upon the perceptions of the physical life. And they are enabled to bring these material and morontial viewpoints into true focus largely through the untiring ministry of their seraphic counselors, who so patiently teach the mansion world students and the morontia progressors. Many of the teaching counselors of the supreme order of seraphim began their careers as advisers of the newly liberated souls of the mortals of time.
48:6.29 (554.3) 5. Teknisyenler. Bu unsurlar, yeni yükseliş unsurlarının kendilerini morontia âlemlerinin yeni ve görece tuhaf çevresine uyum sağlamalarında yardımcı olan varlıklardır. Geçiş dünyaları üzerinde yaşam; fiziksel ve morontia düzeylerinin enerjileri ve maddeleri ile, bir dereceye kadar ruhsal gerçeklikler ile gerçek iletişimi beraberinde getirir. Yükseliş unsurları, her yeni morontia seviyesine uyum sağlamak zorundadır; ve bu süreçlerin tümü içinde onlar, yüksek melek teknisyenleri tarafından oldukça fazla bir biçimde destek görürler. Bu yüksek melekler; Morontia Güç Yüksek Denetimcileri ve Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ile birliktelikler halinde hareket edip, geçiş âlemleri üzerinde kullanılacak olan bu enerjilerin doğası ile ilgili olarak yükseliş kutsal yolcuların eğitmenleri olarak geniş bir biçimde faaliyet gösterir. Onlar; acil durum mekân katedicileri olarak hizmet edip, buna ek olarak sayısız derecedeki diğer olağan ve özel görevleri yerine getirirler. 48:6.29 (554.3) 5. Technicians. These are the seraphim who help new ascenders adjust themselves to the new and comparatively strange environment of the morontia spheres. Life on the transition worlds entails real contact with the energies and materials of both the physical and morontia levels and to a certain extent with spiritual realities. Ascenders must acclimatize to every new morontia level, and in all of this they are greatly helped by the seraphic technicians. These seraphim act as liaisons with the Morontia Power Supervisors and with the Master Physical Controllers and function extensively as instructors of the ascending pilgrims concerning the nature of those energies which are utilized on the transition spheres. They serve as emergency space traversers and perform numerous other regular and special duties.
48:6.30 (554.4) 6. Kaydedici-Eğitmenler. Bu yüksek melekler; daha alt düzey evren âlemlerinin morontia iletişimlerine ait, insanlar ve meleklerin sahip olduğu ilişkilerin ruhsal ve fiziksel karşılıklı etkileşimlerinin kaydedicileridir. Onlar aynı zamanda, gerçeği kaydetmenin etkin ve verimli işleyiş biçimleri ile ilgili eğitimciler olarak hizmet etmektedir. Orada, ilgili bilginin ussal toplanışı ve eş güdümü içinde bir maharetin varlığı söz konusudur; ve bu sanat, göksel zanaatkârlar ile işbirliği halinde daha yüksek bir aşamaya getirilir; yükseliş fanileri bile böylelikle, kaydedici yüksek meleğe bağlı hale gelmektedir. 48:6.30 (554.4) 6. Recorder-Teachers. These seraphim are the recorders of the borderland transactions of the spiritual and the physical, of the relationships of men and angels, of the morontia transactions of the lower universe realms. They also serve as instructors regarding the efficient and effective techniques of fact recording. There is an artistry in the intelligent assembly and co-ordination of related data, and this art is heightened in collaboration with the celestial artisans, and even the ascending mortals become thus affiliated with the recording seraphim.
48:6.31 (554.5) Yüksek melek düzeylerinin tümüne ait kaydediciler, sahip oldukları belirli bir vakti morontia ilerleyiş unsurlarına ait eğitim ve hazırlanışına adamaktadır. Zamanın gerçeklerine ait bu meleksel sorumlular, gerçeği arayan unsurların tümünün en yüksek eğitmenleridir. Jerusem’den ayrılmadan önce siz, Satania ve onun sahip olduğu 619 yerleşik dünyanın tarihi ile oldukça aşina bir konuma geleceksiniz; ve bu anlatımın büyük bir kısmı, yüksek meleksel kaydediciler tarafından sizlere aktarılacaktır. 48:6.31 (554.5) The recorders of all the seraphic orders devote a certain amount of time to the education and training of the morontia progressors. These angelic custodians of the facts of time are the ideal instructors of all fact seekers. Before leaving Jerusem, you will become quite familiar with the history of Satania and its 619 inhabited worlds, and much of this story will be imparted by the seraphic recorders.
48:6.32 (554.6) Bu meleklerin tümü, zamanın gerçeklerinin ve ebediyetin doğruluklarının en alt düzey unsurlarından en yüksek sorumlularına uzanan bir kapsamda kaydedicilerin zinciri içinde mevcut bulunmaktadır. Bir zaman aralığında onlar sizlere; aklınıza ek olarak ruhunuzu genişleten bir biçimde, gerçekliğe ek olarak doğruluğu aramayı öğretecektir. Mevcut an içerisinde bile siz, bilginin kuru kumlarını sulamaya ek olarak kalbinizin bahçesine su vermeyi öğrenmelisiniz. Hiçbir civciv, yumurta kabuğu olmadan dünyaya gelemezdi; ve her kabuk, civciv yumurtadan çıkınca değerini yitirmektedir. Ancak zaman zaman yapılan hata o kadar büyük olur ki, onun açığa çıkarılış vasıtasıyla telafisi; bu hatanın uygulanışsal olarak ortadan kaldırılması için temel bir biçimde gerekli olan bahse konu bu yavaşça büyüyen doğrular için hayati öneme sahiptir. Çocuklar kendi nihai hedeflerine sahip oldukları zaman bu nihai amaçların önünü kesmeyin; bırakın onlar evlatlarınız içinde büyümeye devam etsin. Ve siz insanlar olarak düşünmeye başlayınca, çocuklar olarak dua etmeyi aynı zamanda öğrenmelisiniz. 48:6.32 (554.6) These angels are all in the chain of recorders extending from the lowest to the highest custodians of the facts of time and the truths of eternity. Some day they will teach you to seek truth as well as fact, to expand your soul as well as your mind. Even now you should learn to water the garden of your heart as well as to seek for the dry sands of knowledge. Forms are valueless when lessons are learned. No chick may be had without the shell, and no shell is of any worth after the chick is hatched. But sometimes error is so great that its rectification by revelation would be fatal to those slowly emerging truths which are essential to its experiential overthrow. When children have their ideals, do not dislodge them; let them grow. And while you are learning to think as men, you should also be learning to pray as children.
48:6.33 (555.1) Kanun yaşamın kendisidir, onun davranış kuralları yaşamı oluşturmamaktadır. Kanuna karşı gelen bir eylem kötülüktür, yaşam ile ilgili davranışlara ait kuralların yerine getirilmemesi değildir; yaşamın kendisi kanundur. Gerçek dışılık bir anlatım tekniği sorunsalı değildir, yalnızca gerçeğin bir bilinçli olarak bir saptırılışıdır. Doğumun yaşamları içinde ebeveynsel yaşamın yeniden ifade edilmesi biçiminde, eski gerçeklerden yeni resimlerin yaratılması gibi durumlar gerçeğin sanatsal zaferleridir. Temel olan gerçeğin en ufak bir biçimde kıvrılması veya saptırılması olarak, gerçek olmayan bir amaç için bilinçli bir biçimde bir saç telinin hareketinin gölgesinin yansıtılması gibi durumlar yanlışsallığı oluşturur. Ancak sözüm ona değişmeyen doğru şeklinde adlandırılan doğrunun bükülmeyen metal haline gelmesi, tabakalaşmış doğru biçiminde bilgiselleştirilen doğruluğun putlaştırılması bir varlığı soğuk gerçeğin kapalı dairesi içinde kör bir biçimde hapseder. Biri gerçek ile ilgili teknik bakımından haklı olabilir, ancak doğruluk bakımından sonsuza kadar haksızdır. 48:6.33 (555.1) Law is life itself and not the rules of its conduct. Evil is a transgression of law, not a violation of the rules of conduct pertaining to life, which is the law. Falsehood is not a matter of narration technique but something premeditated as a perversion of truth. The creation of new pictures out of old facts, the restatement of parental life in the lives of offspring—these are the artistic triumphs of truth. The shadow of a hair’s turning, premeditated for an untrue purpose, the slightest twisting or perversion of that which is principle—these constitute falseness. But the fetish of factualized truth, fossilized truth, the iron band of so-called unchanging truth, holds one blindly in a closed circle of cold fact. One can be technically right as to fact and everlastingly wrong in the truth.
48:6.34 (555.2) 7. Hizmetkâr Yedek Unsurlar. Geçiş yüksek meleklerine ait düzeylerin tümünün geniş bir birliği, ilk malikâne dünyası üzerinde tutulmaktadır. Nihai son koruyucularına ek olarak bu geçiş hizmetkârları, yüksek meleklere ait tüm düzeylerin insanlarının yakınına gelmektedir; ve sizin dinlence zamanlarınızın birçoğu onlar ile birlikte geçecektir. Melekler hizmette bulunmaktan büyük keyif alırlar; ve onlar görevlendirilmedikleri zaman sıklıkla gönüllüler olarak hizmet etmektedirler. Bir yükseliş fanisinin birçoğunun ruhu ilk kez, yüksek meleksel yedek unsurlarının gönüllü hizmetleri ile kişisel arkadaşlık vasıtasıyla hizmet etmek için gösterilen iradenin kutsal ateşi tarafından tutuşmuştur. 48:6.34 (555.2) 7. Ministering Reserves. A large corps of all orders of the transition seraphim is held on the first mansion world. Next to the destiny guardians, these transition ministers draw the nearest to humans of all orders of seraphim, and many of your leisure moments will be spent with them. Angels take delight in service and, when unassigned, often minister as volunteers. The soul of many an ascending mortal has for the first time been kindled by the divine fire of the will-to-service through personal friendship with the volunteer servers of the seraphic reserves.
48:6.35 (555.3) Onlardan siz hissettiğiniz baskının istikrarı ve kesinliğini geliştirmesini; inançlı ve azimli, bununla birlikte güler yüzlü olmayı; şikâyet etmeden zorlukları kabul etmeye ek olarak güçlükler ve belirsizlikler ile korku duymadan yüzleşmeyi öğreneceksiniz. Onlar size şu soruyu soracaklar: “Eğer başarısız olursan, yılmadan yeniden denemek için düştüğün yerden kalkacak mısın?” Eğer siz başarılı olursanız; ruhani mevcudiyetin özgürlüğüne erişme amacıyla maddi durağanlığın zincirlerini uzun uğraşlar sonunda kırmak için her çabaya başvurarak, istikrarlı ve ruhsallaşmış bir tutum biçiminde oldukça iyi dengelenmiş bir tavrı korumaya devam edecek misin? 48:6.35 (555.3) From them you will learn to let pressure develop stability and certainty; to be faithful and earnest and, withal, cheerful; to accept challenges without complaint and to face difficulties and uncertainties without fear. They will ask: If you fail, will you rise indomitably to try anew? If you succeed, will you maintain a well-balanced poise—a stabilized and spiritualized attitude—throughout every effort in the long struggle to break the fetters of material inertia, to attain the freedom of spirit existence?
48:6.36 (555.4) Fanilere benzer biçimde bu melekler bile birçok hayal kırıklığına sebep olmuşlardır; ve onlar size zaman zaman, en çok hayal kırıklığı yaratan hayal kırıklıklarınızın sizin en büyük lütuflarınız haline geldiğini göstereceklerdir. En sıkıca tutunduğunuz umutlarınızın ölümü biçiminde, zaman zaman bir tohumun toprağa ekilmesi; yeni yaşam ve yeni olanağın meyvelerini vermesi için yeniden doğumundan önce, onun ölümünü gerektirir. Ve bu deneyimlerden siz, daha az acıdan ve hayal kırıklığından muzdarip olmayı; ilk önce diğer kişilikler ile ilgili daha az kişisel tasarımlarda bulunarak ve bunun sonrasında inançlı bir biçimde görevinizi yerine getirdiğiniz zaman payınıza düşeni kabul ederek, öğreneceksiniz. 48:6.36 (555.4) Even as mortals, so have these angels been father to many disappointments, and they will point out that sometimes your most disappointing disappointments have become your greatest blessings. Sometimes the planting of a seed necessitates its death, the death of your fondest hopes, before it can be reborn to bear the fruits of new life and new opportunity. And from them you will learn to suffer less through sorrow and disappointment, first, by making fewer personal plans concerning other personalities, and then, by accepting your lot when you have faithfully performed your duty.
48:6.37 (555.5) Siz, kendinizi haddinden fazla ciddiye alarak yükümlülüklerinizi arttırdığınızı ve başarınızın ihtimalini azalttığınızı öğreneceksiniz. Hiçbir şey bu dünya veya bir sonraki biçiminde sizin âlemsel düzeyinize ait görevinin önüne geçemez. Bir sonraki âlem için hazırlanma görevi oldukça önemlidir, fakat mevcut an içinde yaşadığınız dünyanın görevine ait öneme hiçbir şey denk değildir. Ancak görev önemliyken birey bu düzeyde değildir. Kendinizi önemli gördüğünüz zaman, benlik soyluluğunun giyilmesi ve çıkarılması için o kadar çok enerji kaybedersiniz ki, görev için geriye çok az bir enerji kalır. Görevin önemsizliği biçiminde, bireyin önemliliği olgunlaşmamış yaratılmışları fazlasıyla yormaktadır; bireyselliğin kendisi yorgunluğu yaratmaktadır, kazanım için çaba değildir bu yorgunluğu yaratan. Eğer bireysel öneminizi geride bırakırsanız siz önemli görevlerde bulunabilirsiniz; eğer bireyselliğinizi dışarıda tutarsanız birçok şeyi tek bir şeyi yaparmış gibi gerçekleştirebilirsiniz. Çeşitlilik dinlendiricidir; yoran ve bitkinlik yaratan tek düzeliktir. Her günün sonunda diğer bir gün birbirine benzerdir — tıpkı yaşam veya diğer bir değişle ölümün alternatifi gibi. 48:6.37 (555.5) You will learn that you increase your burdens and decrease the likelihood of success by taking yourself too seriously. Nothing can take precedence over the work of your status sphere—this world or the next. Very important is the work of preparation for the next higher sphere, but nothing equals the importance of the work of the world in which you are actually living. But though the work is important, the self is not. When you feel important, you lose energy to the wear and tear of ego dignity so that there is little energy left to do the work. Self-importance, not work-importance, exhausts immature creatures; it is the self element that exhausts, not the effort to achieve. You can do important work if you do not become self-important; you can do several things as easily as one if you leave yourself out. Variety is restful; monotony is what wears and exhausts. Day after day is alike—just life or the alternative of death.
7. Morontia Mota ^top 7. Morontia Mota ^top
48:7.1 (556.1) Morontia motasının daha alt düzlemleri doğrudan bir biçimde insan felsefesinin daha yüksek seviyeleri ile bütünleşir. İlk malikâne dünyası üzerinde, paralel işleyiş biçimi vasıtasıyla daha az ilerleme kaydetmiş öğrencilerin eğitimi uygulanmaktadır; bu işleyiş biçimi, bir sütunda mota anlamlarının daha basit kavramlarının sunuluşundan ve onun tam karşı sütununda ise fani felsefenin benzer örneklerinin verilmesinden oluşur. 48:7.1 (556.1) The lower planes of morontia mota join directly with the higher levels of human philosophy. On the first mansion world it is the practice to teach the less advanced students by the parallel technique; that is, in one column are presented the more simple concepts of mota meanings, and in the opposite column citation is made of analogous statements of mortal philosophy.
48:7.2 (556.2) Yakın bir zaman içinde, Satania’nın ilk malikâne dünyası üzerinde bir görevi yerine getirirken ben, bu eğitim yöntemini gözlemlemek için imkâna sahip oldum. Dersin mota içeriğini temsil etmeye girişmemeliyim ancak benim; yeni malikâne dünya sakinlerinin öncül çabaları içinde motanın anlamını ve önemini kavramak için bu unsurlara yardım etmek amacıyla tasarlanan görsel araçlar olarak bu morontia öğretmeninin kullandığı insan felsefesinin yirmi sekiz ifadesini kaydetmeme izin verilmiştir. İnsan felsefesinin bu örneklendirilişleri şunlardı: 48:7.2 (556.2) Not long since, while executing an assignment on the first mansion world of Satania, I had occasion to observe this method of teaching; and though I may not undertake to present the mota content of the lesson, I am permitted to record the twenty-eight statements of human philosophy which this morontia instructor was utilizing as illustrative material designed to assist these new mansion world sojourners in their early efforts to grasp the significance and meaning of mota. These illustrations of human philosophy were:
48:7.3 (556.3) 1. Özelleşmiş yeteneğin herhangi bir sergilenişi, ruhsal yetkinliğe sahip olmayı göstermemektedir. Zekilik, gerçek karakterin yerine kullanılabilecek bir nitelik değildir. 48:7.3 (556.3) 1. A display of specialized skill does not signify possession of spiritual capacity. Cleverness is not a substitute for true character.
48:7.4 (556.4) 2. Az insan, gerçekten sahip oldukları inancın gerekliliği uyarınca yaşamaktadır. Nedensiz korku, evirilen fani ruhu üzerine uygulanan üstün bir ussal sahteciliktir. 48:7.4 (556.4) 2. Few persons live up to the faith which they really have. Unreasoned fear is a master intellectual fraud practiced upon the evolving mortal soul.
48:7.5 (556.5) 3. İçkin yetkinlikler aşılamaz; bir pint hiçbir zaman bir quartlık sıvıyı tutamaz. Ruhani kavram, mekanik bir biçimde maddi hafıza kalıbına sokulamaz. 48:7.5 (556.5) 3. Inherent capacities cannot be exceeded; a pint can never hold a quart. The spirit concept cannot be mechanically forced into the material memory mold.
48:7.6 (556.6) 4. Az fani ezelden beri, doğa ve lütfun birleşmiş hizmetleri tarafından oluşturulan kişilik saygınlıklarının toplamına herhangi bir biçimde yaklaşmaya cesaret etmiştir. Fakirleşmiş ruhların büyük bir çoğunluğu gerçekte zengindir; ancak onlar buna inanmayı reddetmektedir. 48:7.6 (556.6) 4. Few mortals ever dare to draw anything like the sum of personality credits established by the combined ministries of nature and grace. The majority of impoverished souls are truly rich, but they refuse to believe it.
48:7.7 (556.7) 5. Zorluklar olağan yaşamı tehdit edebilir ve korku duyan kişiyi alt edebilir; ancak onlar sadece En Yüksek Unsur’un gerçek evlatlarını harekete geçirir. 48:7.7 (556.7) 5. Difficulties may challenge mediocrity and defeat the fearful, but they only stimulate the true children of the Most Highs.
48:7.8 (556.8) 6. Ayrıcalığı zarar vermeden memnuniyetle yaşamak, özgürlüğe başkalarının özgürlüklerine karşı gelmeden sahip olmak, gücü elinde barındırmak ve bireysel yücelme için onu kararlı bir biçimde kullanmayı reddetmek gibi nitelikler yüksek medeniyetin belirleyici özellikleridir. 48:7.8 (556.8) 6. To enjoy privilege without abuse, to have liberty without license, to possess power and steadfastly refuse to use it for self-aggrandizement—these are the marks of high civilization.
48:7.9 (556.9) 7. Kör ve önceden görülmeyen kazalar kâinat içinde gerçekleşmemektedir. Ne de göksel varlıklar, onun doğruluk ışığı yolunda hareket etmeyi reddeden alt düzey varlıklarına yardım etmektedir. 48:7.9 (556.9) 7. Blind and unforeseen accidents do not occur in the cosmos. Neither do the celestial beings assist the lower being who refuses to act upon his light of truth.
48:7.10 (556.10) 8. Çaba her zaman neşeyi beraberinde getirmez; ancak, ussal çaba olmadan da hiçbir mutluluk var olmaz. 48:7.10 (556.10) 8. Effort does not always produce joy, but there is no happiness without intelligent effort.
48:7.11 (556.11) 9. Eylem her zaman güçlülüğü elde eder; ölçülülük cezp eder. 48:7.11 (556.11) 9. Action achieves strength; moderation eventuates in charm.
48:7.12 (556.12) 10. Doğruluk, gerçek anlamın armoni akortlarını çalar, ve bu melodi kâinatın bütünü boyunca, Sınırsız’ın tanıyışına bile ulaşacak şekilde, yankılanır. 48:7.12 (556.12) 10. Righteousness strikes the harmony chords of truth, and the melody vibrates throughout the cosmos, even to the recognition of the Infinite.
48:7.13 (556.13) 11. Zayıf olan, zamanın çözümlemesini beklemeye kaçarak eğilim gösterir; ancak, güçlü olan, bunun yerine, eylemde bulunur. Yaşam bir günün görevinden başka bir şey değildir — onu hakkıyla yerine getirin. Eylem bize, sonuçlar Tanrı’ya aittir. 48:7.13 (556.13) 11. The weak indulge in resolutions, but the strong act. Life is but a day’s work—do it well. The act is ours; the consequences God’s.
48:7.14 (556.14) 12. Kâinatın en büyük ızdırabı hiçbir zaman yaşanmamıştır. Faniler yalnızca, sıkıntıları deneyimleyerek bilgeliği öğrenir. 48:7.14 (556.14) 12. The greatest affliction of the cosmos is never to have been afflicted. Mortals only learn wisdom by experiencing tribulation.
48:7.15 (556.15) 13. Yıldızlar en iyi deneyimsel derinliklerin yalnız tecridinden gözlenir, aydınlatılmış ve mest edici dağ tepelerinden değil. 48:7.15 (556.15) 13. Stars are best discerned from the lonely isolation of experiential depths, not from the illuminated and ecstatic mountain tops.
48:7.16 (556.16) 14. Birlikteliklerinizin arzularını doğruluk için bileyin; yalnızca istenildiği zaman tavsiyenizi verin. 48:7.16 (556.16) 14. Whet the appetites of your associates for truth; give advice only when it is asked for.
48:7.17 (557.1) 15. Yapmacıklık, fakir ruhun zengin görünmeye gayreti biçiminde, bilge görünmek için cahilin saçma çabasıdır. 48:7.17 (557.1) 15. Affectation is the ridiculous effort of the ignorant to appear wise, the attempt of the barren soul to appear rich.
48:7.18 (557.2) 16. Siz, içten bir biçimde hissederek deneyimleyinceye kadar, ruhsal doğruluğu algılayamazsınız; ve birçok doğruluk zorluklar dışında gerçek anlamıyla hissedilemez. 48:7.18 (557.2) 16. You cannot perceive spiritual truth until you feelingly experience it, and many truths are not really felt except in adversity.
48:7.19 (557.3) 17. Tutku bütünüyle toplumsallaşmadıkça tehlikelidir. Eylemleriniz erdemlerinizi değerli kılmadıkça hiçbir erdeme gerçek anlamıyla erişmemişsiniz demektir. 48:7.19 (557.3) 17. Ambition is dangerous until it is fully socialized. You have not truly acquired any virtue until your acts make you worthy of it.
48:7.20 (557.4) 18. Sabırsızlık, bir ruhaniyet zehridir; kızgınlık, bir yaban arısının kovanına savrulmuş bir kaya gibidir. 48:7.20 (557.4) 18. Impatience is a spirit poison; anger is like a stone hurled into a hornet’s nest.
48:7.21 (557.5) 19. Endişe terk edilmelidir. Hiçbir zaman gerçekleşmeyen hayal kırıklıklarına katlanmak en zorudur. 48:7.21 (557.5) 19. Anxiety must be abandoned. The disappointments hardest to bear are those which never come.
48:7.22 (557.6) 20. Yalnızca bir şair olağan mevcudiyetin ortak nesri içinde şairliği kavrayabilir. 48:7.22 (557.6) 20. Only a poet can discern poetry in the commonplace prose of routine existence.
48:7.23 (557.7) 21. Herhangi bir sanatın en yüksek amacı görsel araçları vasıtasıyla; zamanın duygularını ebediyetin düşüncesi içinde belirgin bir hale getirme biçiminde, daha yüksek bir evren gerçekliğinin haberciliğini yapmaktır. 48:7.23 (557.7) 21. The high mission of any art is, by its illusions, to foreshadow a higher universe reality, to crystallize the emotions of time into the thought of eternity.
48:7.24 (557.8) 22. Evrim halindeki ruh; ne yaptığı değil, onunla neyi amaçladığıyla kutsal kılınmıştır. 48:7.24 (557.8) 22. The evolving soul is not made divine by what it does, but by what it strives to do.
48:7.25 (557.9) 23. Ölüm, ussal iyeliğe veya ruhsal kazanıma hiçbir şey katmamıştır; ancak ölüm, kurtuluş bilincine deneyimsel düzeyi katmıştır. 48:7.25 (557.9) 23. Death added nothing to the intellectual possession or to the spiritual endowment, but it did add to the experiential status the consciousness of survival.
48:7.26 (557.10) 24. Ebediyetin nihai sonu, günbegün yaşamın kazanımları tarafından anbean belirlenir. Bugünün eylemleri, yarının nihai sonudur. 48:7.26 (557.10) 24. The destiny of eternity is determined moment by moment by the achievements of the day by day living. The acts of today are the destiny of tomorrow.
48:7.27 (557.11) 25. Büyüklük; güçlülüğe sahip olmakta değil, bu türden gücün bilge ve kutsal bir biçimde kullanılmasında yatar. 48:7.27 (557.11) 25. Greatness lies not so much in possessing strength as in making a wise and divine use of such strength.
48:7.28 (557.12) 26. Bilgiye ancak paylaşılarak sahip olunur; bilgi, bilgelik tarafından korunup, derin sevgiyle toplumsallaşır. 48:7.28 (557.12) 26. Knowledge is possessed only by sharing; it is safeguarded by wisdom and socialized by love.
48:7.29 (557.13) 27. İlerleme bireyselliğin gelişimini gerektirir; sahip olunan koşullar için duyulan tatminkârlık tek-tipliliğinin devamını arzular. 48:7.29 (557.13) 27. Progress demands development of individuality; mediocrity seeks perpetuation in standardization.
48:7.30 (557.14) 28. Herhangi bir ifadenin tartışmacı savunması, onun içinde taşıdığı doğruluk ile ters orantılıdır. 48:7.30 (557.14) 28. The argumentative defense of any proposition is inversely proportional to the truth contained.
48:7.31 (557.15) Daha gelişmiş öğrenciler daha sonraki dünyalar üzerinde kâinatsal kavrayışı ve morontia motasının daha yüksek düzeylerini etraflıca öğrenirken, bu türden bilgiler birinci malikâne dünyası üzerinde yeni başlayan öğrencilerin çalışma görevidir. 48:7.31 (557.15) Such is the work of the beginners on the first mansion world while the more advanced pupils on the later worlds are mastering the higher levels of cosmic insight and morontia mota.
8. Morontia İlerleyiş Unsurları ^top 8. The Morontia Progressors ^top
48:8.1 (557.16) Aşkın-evren süreci içinde malikâne dünyalarından mezuniyet anından ruhaniyet düzeyine olan erişim zamanına kadar yükseliş fanileri, morontia ilerleyiş unsurları olarak adlandırılmaktadır. Bu muhteşem ara yaşam boyunca sizin ilerleyişiniz, cezp edici bir anı biçiminde unutulmaz bir deneyim olacaktır. Bu dünya; yükseliş unsurlarının bu vasıtayla Cennet üzerinde Tanrı’yı bulma biçimindeki zamanın amacını yerine getirdikleri, ruhaniyet yaşamı ve yaratılmış kusursuzluğunun nihai kazanımına açılan evrimsel kapıdır. 48:8.1 (557.16) From the time of graduation from the mansion worlds to the attainment of spirit status in the superuniverse career, ascending mortals are denominated morontia progressors. Your passage through this wonderful borderland life will be an unforgettable experience, a charming memory. It is the evolutionary portal to spirit life and the eventual attainment of creature perfection by which ascenders achieve the goal of time—the finding of God on Paradise.
48:8.2 (557.17) Yükseliş yaratılmışları için bu özenle hazırlanmış evren eğitim okulu biçiminde, fani ilerleyişinin bu morontia ve onu takip eden ruhaniyet düzeninin tümü içinde belirli ve kutsal bir amaç bulunmaktadır. Zamanın yaratılmışlarına asli evrenin işleyişi ve idaresine ait ayrıntıları etraflıca öğrenmeleri için bir mezuniyet olanağının sunulması Yaratıcılar’ın tasarımıdır; ve eğitimin bu uzun süreci, kademeli olarak kurtuluş fanisinin yükselişi ve yükselişin her aşamasına katılımı tarafından en iyi bir biçimde yerine getirilmektedir. 48:8.2 (557.17) There is a definite and divine purpose in all this morontia and subsequent spirit scheme of mortal progression, this elaborate universe training school for ascending creatures. It is the design of the Creators to afford the creatures of time a graduated opportunity to master the details of the operation and administration of the grand universe, and this long course of training is best carried forward by having the surviving mortal climb up gradually and by actual participation in every step of the ascent.
48:8.3 (558.1) Fani kurtuluş tasarımı, işlevsel ve hizmetsel bir amaca sahiptir; siz bu kutsal emek ve zorlu eğitimin tümünü yalnızca, ebedi mutluluk ve ebedi rahatlığı memnuniyetle yaşacağınız güne en sonunda ulaşabilmeniz için almamaktasınız. Orada, mevcut evren çağının ufkunun ötesinde gizlenmiş olan aşkın hizmetin bir amacı bulunmaktadır. Eğer Tanrılar sizleri yalnızca bir uzun ve ebedi neşe gezintisine çıkarmış olsalardı onlar kesin bir biçimde; eğitimciler ve öğretmenler olarak göksel yaratımın temel bir parçasının gerekliliği biçiminde bütün evreni çok geniş bir şekilde tek bir engin ve karmaşık işlevsel eğitim okuluna dönüştürmez, ve bunun sonrasında sizlere teker teker deneyimsel eğitimin bu devasa evren okulu boyunca rehberlik ederek zamanını çağlar boyunca harcamazdı. Fani ilerleyişinin düzeninin geliştirilmesinin mevcut haldeki düzenlenmiş evrenin ana görevlerinden biri olduğu göze çarpmaktadır; ve yaratılmış uslara ait sayısız düzeylerin büyük bir çoğunluğu, bu ilerleyici kusursuzluk tasarımının herhangi bir fazının geliştirilmesine ya doğrudan veya dolaylı olarak katılmaktadır. 48:8.3 (558.1) The mortal-survival plan has a practical and serviceable objective; you are not the recipients of all this divine labor and painstaking training only that you may survive just to enjoy endless bliss and eternal ease. There is a goal of transcendent service concealed beyond the horizon of the present universe age. If the Gods designed merely to take you on one long and eternal joy excursion, they certainly would not so largely turn the whole universe into one vast and intricate practical training school, requisition a substantial part of the celestial creation as teachers and instructors, and then spend ages upon ages piloting you, one by one, through this gigantic universe school of experiential training. The furtherance of the scheme of mortal progression seems to be one of the chief businesses of the present organized universe, and the majority of innumerable orders of created intelligences are either directly or indirectly engaged in advancing some phase of this progressive perfection plan.
48:8.4 (558.2) Fani insandan İlahiyat ile olan bütünleşmeye kadar yaşam mevcudiyetinin yükseliş ölçeğinin kat edilişinde, siz gerçekte; mevcut evren çağının sınırları içinde kusursuzlaştırılmış yaratım mevcudiyetinin her olası fazı ve düzeyine ait içkin yaşamı deneyimleyeceksiniz. Fani insandan Cennet’e kadar kesinliğe erişecek olan unsur; usun yaşam düzeyleri için mevcut haldeki olası her şeyi içine alan bir biçimde, sınırlı yaratılmış varlıklarının şu an kusursuzlaştırılabilecek her şey ile bütünleşir. Eğer kesinliğe erişecek olan Cennet unsurunun gelecek nihai sonu, şu an yapım aşamasında olan yeni evrenler içinde görev yapmak ise: bu yeni ve gelecek yaratım içinde; insandan meleğe, melekten ruhaniyete ve ruhaniyetten Tanrı’ya olan kesinliğe erişecek fani unsurların çağlar boyu süren ilerleyişlerinin aşamalarından biri biçiminde, yükseliş eğitimlerinin bir parçası olarak onların herhangi bir dünya içinde deneyimledikleri yaşamdan bütünüyle farklı yaşama sahip olacak deneyimsel varlıklara ait hiçbir yaratılmış düzeyin bulunmayacak olması teminat altına alınmıştır. 48:8.4 (558.2) In traversing the ascending scale of living existence from mortal man to the Deity embrace, you actually live the very life of every possible phase and stage of perfected creature existence within the limits of the present universe age. From mortal man to Paradise finaliter embraces all that now can be—encompasses everything presently possible to the living orders of intelligent, perfected finite creature beings. If the future destiny of the Paradise finaliters is service in new universes now in the making, it is assured that in this new and future creation there will be no created orders of experiential beings whose lives will be wholly different from those which mortal finaliters have lived on some world as a part of their ascending training, as one of the stages of their agelong progress from animal to angel and from angel to spirit and from spirit to God.
48:8.5 (558.3) [Nebadon’un bir Başmelek unsuru tarafından sunulmuştur.] 48:8.5 (558.3) [Presented by an Archangel of Nebadon.]