47. Makale Paper 47
Yedi Malikâne Dünyası The Seven Mansion Worlds
47:0.1 (530.1) YARATAN Evlat, Urantia üzerinde bulunduğunda, “Yaratıcı’nın evreni içinde birçok malikâneden” bahsetmiştir. Kesin bir ifade ile, Jerusem’i çevreleyen dünyaların elli altısının da hepsi yükseliş fanilerinin geniş kültürüne adanmıştır; ancak birinci dünyanın yedi uydusu daha özel olarak malikâne dünyaları olarak bilinmektedir. 47:0.1 (530.1) THE Creator Son, when on Urantia, spoke of the “many mansions in the Father’s universe.” In a certain sense, all fifty-six of the encircling worlds of Jerusem are devoted to the transitional culture of ascending mortals, but the seven satellites of world number one are more specifically known as the mansion worlds.
47:0.2 (530.2) Birinci geniş dünyasının kendisi oldukça ayrıcalıklı bir biçimde; Satania’ya atanan kesinliğe erişecek olan birliklerin yönetim merkezi olarak, yükseliş etkinliklerine ayrılmıştır. Bu dünya mevcut an içerisinde, kesinliğe erişecek olan unsurların yüz bin bölüğünden fazlası için yönetim merkezleri olarak hizmet vermektedir; ve orada, bu toplulukların her biri içerisinde bin yüceltilmiş varlık bulunmaktadır. 47:0.2 (530.2) Transition world number one itself is quite exclusively devoted to ascendant activities, being the headquarters of the finaliter corps assigned to Satania. This world now serves as the headquarters for more than one hundred thousand companies of finaliters, and there are one thousand glorified beings in each of these groups.
47:0.3 (530.3) Bir sistem, ışık ve yaşam içinde konumlandığı zaman; ve malikâne dünyalar birer birer fani-eğitim istasyonları olarak faaliyet göstermeyi sonlandırdığında; onlar, bu eski ve daha yüksek bir biçimde kusursuzlaştırılmış sistemler içinde bir araya gelen artış halindeki kesinliğe erişecek olan unsurların nüfusu tarafından devralınır. 47:0.3 (530.3) When a system is settled in light and life, and as the mansion worlds one by one cease to serve as mortal-training stations, they are taken over by the increasing finaliter population which accumulates in these older and more highly perfected systems.
47:0.4 (530.4) Yedi malikâne dünyası, morontia yüksek denetimcileri ve Melçizedekler’in sorumluluğundadır. Her dünya üzerinde Jerusem idarecilerine karşı doğrudan sorumlu olan bir temsilci yönetici bulunmaktadır. Uversa arabulucuları, malikâne dünyaların her biri üzerinde yönetim merkezini idare ederler; bunun yanı sıra bu yönetim merkezlerinin bitişiğinde Teknik Danışmanlar’ın yerel buluşma alanı bulunmaktadır. Anımsama yöneticileri ve göksel zanaatkârlar, bu dünyaların her biri üzerinde topluluk yönetim merkezini idare ederler. Spirongalar, malikâne dünyaların ikincisinden başlayarak faaliyet gösterirler; bunun karşısında diğer geçiş-kültür gezegenleri ve yönetim merkez dünyası ile ortak bir biçimde onların yedisi de, ortak yaratımın spornagiları ile bol miktarda tedarik edilmiştir. 47:0.4 (530.4) The seven mansion worlds are in charge of the morontia supervisors and the Melchizedeks. There is an acting governor on each world who is directly responsible to the Jerusem rulers. The Uversa conciliators maintain headquarters on each of the mansion worlds, while adjoining is the local rendezvous of the Technical Advisers. The reversion directors and celestial artisans maintain group headquarters on each of these worlds. The spironga function from mansion world number two onward, while all seven, in common with the other transitional-culture planets and the headquarters world, are abundantly provided with spornagia of standard creation.
1. Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Dünyası ^top 1. The Finaliters’ World ^top
47:1.1 (530.5) Her ne kadar yalnızca kesinliğe erişecek olanlara ek olarak kurtarılmış evlatlar ve onların gözetimcilerinin belirli toplulukları, birinci geçiş dünyası üzerinde ikamet eden bir konumda bulunsalar da; ilgili hüküm ruhsal varlıklar, geçiş fanileri ve öğrenci ziyaretçilerin tüm sınıflarının ağırlanması doğrultusunda verilmiştir. Bu dünyaların hepsi üzerinde faaliyet gösteren spornagilar, kendilerini tanıyabilen tüm varlıklar için misafirperver ev sahipleridir. Onlar; kesinliğe erişecek olanlar ile ilgili saydam olmayan bir hissiyata sahiptir, ancak bu hissiyatlarını gözle görülen bir biçimde ortaya koyamazlar. Spornagilar kesinliğe erişecek olan bu unsurları, sizin tıpkı mevcut fiziksel düzeyinizde melekleri tahayyül ettiğiniz gibi düşünmek zorundadırlar. 47:1.1 (530.5) Although only finaliters and certain groups of salvaged children and their caretakers are resident on transitional world number one, provision is made for the entertainment of all classes of spirit beings, transition mortals, and student visitors. The spornagia, who function on all of these worlds, are hospitable hosts to all beings whom they can recognize. They have a vague feeling concerning the finaliters but cannot visualize them. They must regard them much as you do the angels in your present physical state.
47:1.2 (530.6) Her ne kadar kesinliğe erişecek olanların dünyası, zarif fiziksel güzellik ve olağanüstü morontia süslemesinin bir âlemi olsa da; kesinliğe erişecek olanların mabedi olarak etkinliklerin merkezinde konumlanan büyük ruhani yerleşke, desteklenmeyen maddi oluşum veya diğer bir deyişle başat morontia görüş yetisi karşısında görünmez bir nitelikte bulunmaktadır. Ancak enerji dönüştürücüleri, yükseliş fanileri için bu gerçekliklerin birçoğunu imgelemeye yetkindir; ve zaman zaman onlar, bu kültürel âlem üzerinde malikâne dünya öğrencilerinin sınıf toplanışlarına ait durumlarda bu biçimde faaliyet göstermektedir. 47:1.2 (530.6) Though the finaliter world is a sphere of exquisite physical beauty and extraordinary morontia embellishment, the great spirit abode located at the center of activities, the temple of the finaliters, is not visible to the unaided material or early morontia vision. But the energy transformers are able to visualize many of these realities to ascending mortals, and from time to time they do thus function, as on the occasions of the class assemblies of the mansion world students on this cultural sphere.
47:1.3 (531.1) Malikâne dünya deneyiminin bütünü boyunca siz bir anlamda, Cennet erişimine ait yüceltilmiş kardeşlerinizin mevcudiyetine ruhsal olarak aşina olacaksınız; fakat zaman zaman, yönetim merkez yerleşkeleri içinde onları faaliyet halinde mevcut olarak algılamak oldukça canlandırıcı bir etkiye sahiptir. Gerçek ruhani görüş yetisini elde etmenize kadar siz kesinliğe erişecek olanları kendiliğinden imgelemeyeceksiniz. 47:1.3 (531.1) All through the mansion world experience you are in a way spiritually aware of the presence of your glorified brethren of Paradise attainment, but it is very refreshing, now and then, actually to perceive them as they function in their headquarters abodes. You will not spontaneously visualize finaliters until you acquire true spirit vision.
47:1.4 (531.2) Birinci malikâne dünyası üzerinde kurtuluşa erişecek olanların tümü, özgün gezegenlerden oluşan ebeveynsel heyetin şartlarını sağlamak zorundadır. Mevcut Urantia heyeti; ergin çağ için üç veya daha fazla evladı yetiştirmede fani deneyime sahip, bu konuma yeni getirilmiş olan on iki ebeveyn çiftinden meydana gelmektedir. Bu heyet üzerinde hizmet; dönüşümlü olup, kural gereği yalnızca on yıldır. Ebeveynsel deneyimleri bakımından bu heyet üyelerini tatmin etmede başarısız olan unsurların tümü, Jerusem üzerinde Maddi Evlatlar’ın evleri içinde veya kesinliğe erişecek olanların dünyasında bakım yuvasında kısmen hizmet ederek ilaveten yetkin hale gelmek durumundadır. 47:1.4 (531.2) On the first mansion world all survivors must pass the requirements of the parental commission from their native planets. The present Urantia commission consists of twelve parental couples, recently arrived, who have had mortal experience in rearing three or more children to the pubescent age. Service on this commission is rotational and is for only ten years as a rule. All who fail to satisfy these commissioners as to their parental experience must further qualify by service in the homes of the Material Sons on Jerusem or in part in the probationary nursery on the finaliters’ world.
47:1.5 (531.3) Ancak ebeveynsel deneyimden bağımsız olarak, bakım yuvasında büyüyen çocuklara sahip olan malikâne dünya ebeveynlerine; eğitim ve öğretimleri bakımından bu evlatların morontia sorumluları ile işbirliğinde bulunmak için her olanak sağlanmaktadır. Bu ebeveynlerin, bir yıl içinde sayıca dört kez olan sıklıkta oraya ziyarette bulunmalarına izin verilmektedir. Ve kesinliğe erişecek olanların dünyasına yapılan dönemsel kutsal yolculukları etkinliklerinde malikâne dünya ebeveynlerinin maddi evlatları ile kucaklaşmalarını gözlemlemek, yükseliş sürecinin tümü içinde en dokunaklı nitelikteki güzel sahnelerinden biridir. Ebeveynlerden biri veya ikisi evladından önce bir malikâne dünyasını terk edebilirken, onlar oldukça sık bir biçimde bir dönemliğine çift olarak mevcut bulunurlar. 47:1.5 (531.3) But irrespective of parental experience, mansion world parents who have growing children in the probation nursery are given every opportunity to collaborate with the morontia custodians of such children regarding their instruction and training. These parents are permitted to journey there for visits as often as four times a year. And it is one of the most touchingly beautiful scenes of all the ascending career to observe the mansion world parents embrace their material offspring on the occasions of their periodic pilgrimages to the finaliter world. While one or both parents may leave a mansion world ahead of the child, they are quite often contemporary for a season.
47:1.6 (531.4) Hiçbir yükseliş fanisi; ya maddi dünyalarda, ya onu takip eden kesinliğe erişecek olanların dünyasında veya Jerusem üzerinde, kendilerinin veya diğerlerinin olmak üzere çocuk yetiştirme deneyiminden kaçamaz. Babalar, tıpkı anneler gibi kesin bir biçimde, bu temel deneyim sürecinden geçmek durumundadır. Çocuk kültürünün büyük bir ölçüde annenin görevi olduğuna dair algı, Urantia üzerindeki modern toplumların talihsiz ve yanlış bir tasavvurudur. Çocuklar annelerine babaları kadar ihtiyaç duyarlar, ve babalar bu ebeveynsen deneyime anneler kadar muhtaçtırlar. 47:1.6 (531.4) No ascending mortal can escape the experience of rearing children—their own or others—either on the material worlds or subsequently on the finaliter world or on Jerusem. Fathers must pass through this essential experience just as certainly as mothers. It is an unfortunate and mistaken notion of modern peoples on Urantia that child culture is largely the task of mothers. Children need fathers as well as mothers, and fathers need this parental experience as much as do mothers.
2. Bakım Yuvası ^top 2. The Probationary Nursery ^top
47:2.1 (531.5) Satania’nın bebek kabul okulları, Jerusem geçiş-kültür âlemlerinin ilki olan kesinliğe erişecek olanların dünyasında konumlanmıştır. Bu bebek kabul okulları; evren kayıtlarında bireysel düzeyi kazanmadan önce mekânın evrimselleşen dünyaları üzerinde ölenlere ek olarak, zamanın evlatlarının bakımına ve eğitimine adanan girişimlerdir. Bu türden bir çocuğun ebeveynlerinden herhangi birinin veya ikisinin kurtuluşu durumda nihai sonun koruyucusu, birliktelik içinde bulunduğu çocuksu meleği; bu gelişmemiş ruhu morontia dünyalarının bakım yuvaları içinde Malikâne Dünya Eğitmenleri’nin ellerine teslim etme sorumluluğu ile görevlendirir. 47:2.1 (531.5) The infant-receiving schools of Satania are situated on the finaliter world, the first of the Jerusem transition-culture spheres. These infant-receiving schools are enterprises devoted to the nurture and training of the children of time, including those who have died on the evolutionary worlds of space before the acquirement of individual status on the universe records. In the event of the survival of either or both of such a child’s parents, the guardian of destiny deputizes her associated cherubim as the custodian of the child’s potential identity, charging the cherubim with the responsibility of delivering this undeveloped soul into the hands of the Mansion World Teachers in the probationary nurseries of the morontia worlds.
47:2.2 (531.6) Malikâne Dünya Eğitmenleri olarak Melçizedekler’in yüksek denetimi altında, kesinliğe erişecek olanların bakım vesayetlerinin eğitimi için bu türden geniş eğitimsel imkânları idare eden de bahse konu bu görevlendirilmiş çocuksu meleklerdir. Yükseliş fanilerinin bu bebekleri olarak kesinliğe erişecek olanların bu vesayetleri her zaman, çoğalım olanağı dışında ölüm zamanında sahip oldukları aynı fiziksel düzeyde bireyselleşir. Bu uyanma, ilk mansiyon dünyasına olan ebeveynsel varış zamanıyla eş zamanlı olarak gerçekleşir. Ve bunun sonrasında bahse konu bu çocuklara; tıpkı ölümün oldukça zamansız sonlandırdığı dünyalar üzerinde yapmış olacakları türden bir tercih biçiminde, cennetsel istikameti tercih etmeleri için her olanak her zaman olduğu gibi sağlanmaktadır. 47:2.2 (531.6) It is these same deserted cherubim who, as Mansion World Teachers, under the supervision of the Melchizedeks, maintain such extensive educational facilities for the training of the probationary wards of the finaliters. These wards of the finaliters, these infants of ascending mortals, are always personalized as of their exact physical status at the time of death except for reproductive potential. This awakening occurs at the exact time of the parental arrival on the first mansion world. And then are these children given every opportunity, as they are, to choose the heavenly way just as they would have made such a choice on the worlds where death so untimely terminated their careers.
47:2.3 (532.1) Bakım dünyası üzerinde yuva yaratılmışları, Düzenleyiciler’e sahip olup olmamalarına göre sınıflandırılır; çünkü Düzenleyiciler, tıpkı zamanın dünyalarında olduğu gibi bu maddi çocuklarda ikamet etmek için gelmektedirler. Düzenleyici-öncesi çağların çocukları; birinci yaştan en fazla beşinci yaşa, veya diğer bir değişle Düzenleyici’nin geldiği yaş olan zamana kadar değişen aralıklarda beş çocuklu aileler içinde bakıma alınır. 47:2.3 (532.1) On the nursery world, probationary creatures are grouped according to whether or not they have Adjusters, for the Adjusters come to indwell these material children just as on the worlds of time. Children of pre-Adjuster ages are cared for in families of five, ranging in ages from one year and under up to approximately five years, or that age when the Adjuster arrives.
47:2.4 (532.2) Evrimsel dünyalar üzerinde Düşünce Düzenleyicisi’ne sahip olan ancak Cennet süreci ile ilgili ölümlerinden önce bir tercihte bulunmamış çocukların tümü aynı zamanda; Düzenleyici’ye sahip olmadan gelen ancak ahlaki tercihin gerekli yaşına erişmeleri sonrasında Gizem Görüntüleyicileri’ni peşi sıra alacak olan bebek akranları gibi, Maddi Evlatlar ve onların birlikteliklerinin aileleri içinde benzer bir şekilde yetiştikleri yer olan sistemin kesinliğe erişecek olanların dünyası üzerinde yeniden bireysel hale getirilir. 47:2.4 (532.2) All children on the evolving worlds who have Thought Adjusters, but who before death had not made a choice concerning the Paradise career, are also repersonalized on the finaliter world of the system, where they likewise grow up in the families of the Material Sons and their associates as do those little ones who arrived without Adjusters, but who will subsequently receive the Mystery Monitors after attaining the requisite age of moral choice.
47:2.5 (532.3) Kesinliğe erişecek olan dünyalar üzerinde düzenleyicinin ikamet ettiği çocuklar ve gençler benzer bir biçimde, altılı yaşlardan on dörtlü yaşlara kadar uzanan bir kapsamda beşerli aileler içinde yetiştirilirler; yaklaşık olarak bu aileler yaşları altı, sekiz, on, on iki ve on dört olan çocuklardan meydana gelmektedir. On altı yaşından sonra herhangi bir zaman içinde eğer nihai tercihlerinde bulunurlarsa, onlar; ilk malikâne dünyasına dönüştürülüp, Cennet yükselişlerine başlarlar. Bazıları bu yaştan önce tercihte bulunmakta olup yükseliş âlemleri süreçlerine devam etmektedir; fakat Urantia ölçüleriyle de tanınan bir biçimde on altı yaşının altında bulunan oldukça az sayıdaki çocuk, malikâne dünyaları içinde görünecektir. 47:2.5 (532.3) The Adjuster-indwelt children and youths on the finaliter world are also reared in families of five, ranging in ages from six to fourteen; approximately, these families consist of children whose ages are six, eight, ten, twelve, and fourteen. Any time after sixteen, if final choice has been made, they translate to the first mansion world and begin their Paradise ascent. Some make a choice before this age and go on to the ascension spheres, but very few children under sixteen years of age, as reckoned by Urantia standards, will be found on the mansion worlds.
47:2.6 (532.4) Koruyucu yüksek melekler; tıpkı evrimsel gezegenler üstünde fanilere ruhsal bir biçimde hizmet ettikleri gibi, kesinliğe erişecek olanların dünyası üzerinde bakım yuvasında bulunan bu gençlere eşlik etmektedir; bunun yanı sıra sadık spornagilar, bu yüksek meleklerin fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet etmektedir. Nihai tercihlerinde bulunacakları bu türden bir zamana kadar, geçiş dünyası üzerinde bu çocuklar bu şekilde büyümektedir. 47:2.6 (532.4) The guardian seraphim attend these youths in the probationary nursery on the finaliter world just as they spiritually minister to mortals on the evolutionary planets, while the faithful spornagia minister to their physical necessities. And so do these children grow up on the transition world until such time as they make their final choice.
47:2.7 (532.5) Maddi yaşam kendi doğrultusunda ilerlerken, yükseliş yaşamı için herhangi bir tercihte bulunulmamışsa veya zamanın bu evlatları Havona süreci kesin bir biçimde karşısında karar vermemişlerse; ölüm kendiliğinden onların yuva süreçlerini sonlandırır. Bu türden durumlarda hiçbir yargı süreci bulunmamaktadır; bu türden bir ikinci ölümden yeniden diriliş söz konusu değildir. Bu süreç sonrasında onlar yalın bir ifadeyle sanki hiç var olmamış bir hale gelmektedir. 47:2.7 (532.5) When material life has run its course, if no choice has been made for the ascendant life, or if these children of time definitely decide against the Havona adventure, death automatically terminates their probationary careers. There is no adjudication of such cases; there is no resurrection from such a second death. They simply become as though they had not been.
47:2.8 (532.6) Fakat eğer onlar kusursuzluğun Cennet doğrultusunu tercih ederlerse; birçoğunun Havona yükselişi içinde ebeveynlerine katılmak amacıyla zamanında ulaştıkları yer olan ilk malikâne dünyasına dönüşümleri için, onlar eş zamanlı olarak hazır hale getirilir. Havona boyunca ilerledikten ve İlahiyatlar’a eriştikten sonra fani kökenin bu kurtarılmış ruhları, Cennet’in kalıcı yükseliş vatandaşlığını oluşturur. Fani kökenin dünyaları üzerinde değerli ve temel evrimsel deneyimden mahrum kalmış bu çocuklar, Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne alınmamaktadır. 47:2.8 (532.6) But if they choose the Paradise path of perfection, they are immediately made ready for translation to the first mansion world, where many of them arrive in time to join their parents in the Havona ascent. After passing through Havona and attaining the Deities, these salvaged souls of mortal origin constitute the permanent ascendant citizenship of Paradise. These children who have been deprived of the valuable and essential evolutionary experience on the worlds of mortal nativity are not mustered into the Corps of the Finality.
3. İlk Malikâne Dünyası ^top 3. The First Mansion World ^top
47:3.1 (532.7) Malikâne dünyaları üzerinde yeniden dirilen kurtuluşa erişecek olan faniler, ölüm nedeniyle geride bıraktıkları hayatlarına tam da kaldıkları yerden devam ederler. Urantia’dan ilk malikâne dünyasına gittiğiniz zaman, gözle görülür değişikliği fark edeceksiniz; ancak zamanın daha olağan ve ilerleyici âleminden geldiğiniz zaman, farklı bir bünyenin içinde bulunduğunuz gerçeği dışında nerdeyse hiçbir şeyin farklılığının ayrımında bulunmayacaksınız; beden ve kanın ikamet ettiği bünye, kökensel dünya üzerinde geride bırakılmaktadır. 47:3.1 (532.7) On the mansion worlds the resurrected mortal survivors resume their lives just where they left off when overtaken by death. When you go from Urantia to the first mansion world, you will notice considerable change, but if you had come from a more normal and progressive sphere of time, you would hardly notice the difference except for the fact that you were in possession of a different body; the tabernacle of flesh and blood has been left behind on the world of nativity.
47:3.2 (532.8) İlk malikâne dünya üzerinde etkinliklerin tümünün bütüncül merkezi, kişilik toplanışının devasa mabedi olan yeniden diriliş yapısıdır. Bu devasa yapı; yüksek meleksek nihai son koruyucuları, Düşünce Düzenleyicileri ve yeniden dirilişin baş meleklerinin merkezi buluşma mekânından meydana gelmektedir. Yaşam Taşıyıcıları aynı zamanda ölümün yeniden dirilişi içinde bu göksel varlıklar ile birlikte faaliyet göstermektedir. 47:3.2 (532.8) The very center of all activities on the first mansion world is the resurrection hall, the enormous temple of personality assembly. This gigantic structure consists of the central rendezvous of the seraphic destiny guardians, the Thought Adjusters, and the archangels of the resurrection. The Life Carriers also function with these celestial beings in the resurrection of the dead.
47:3.3 (533.1) Maddi düzeylerden ruhani seviyelere dönüştürüldüğü biçimiyle maddi-akıl dökümleri ve etkin yaratılmış-hafıza işleyiş yöntemleri, bağımsız Düşünce Düzenleyicileri’nin bireysel iyeliği altındadır; akıl, hafıza ve yaratılmış kişiliğinin bu ruhanileştirilmiş etkenleri, sonsuza kadar bu türden Düzenleyiciler’in bir parçası olarak kalmaya devam eder. Yaratılmış akıl-kalıbı ve kimliğin etkin edilgen potansiyelleri, morontia ruhu içinde yüksek meleksel nihai son koruyucuların muhafazasına emanet edilmiştir. Ve yaratılmış kişiliğini yeniden bir araya getiren ve uyku halindeki bir kurtuluş unsurunun yeniden dirilişini oluşturan, yüksek meleklerin morontia-ruh sorumluluğu ve Düzenleyici’nin ruhani-akıl sorumluluğunun tekrar bir bütün haline getirilmesidir. 47:3.3 (533.1) The mortal-mind transcripts and the active creature-memory patterns as transformed from the material levels to the spiritual are the individual possession of the detached Thought Adjusters; these spiritized factors of mind, memory, and creature personality are forever a part of such Adjusters. The creature mind-matrix and the passive potentials of identity are present in the morontia soul intrusted to the keeping of the seraphic destiny guardians. And it is the reuniting of the morontia-soul trust of the seraphim and the spirit-mind trust of the Adjuster that reassembles creature personality and constitutes resurrection of a sleeping survivor.
47:3.4 (533.2) Eğer maddi kökenin bir geçiş kişiliğinin bu biçimde hiçbir zaman yeniden bir araya getirilmemesi gerekiyorsa; kurtuluş unsuru olmayan fani yaratılmışın ruhaniyet nitelikleri sonsuza kadar, bir kez ikamet etmiş Düzenleyici’nin bireysel nitelikteki deneyimsel bahşedilmişliğinin bütünleyici bir parçası olarak kalmaya devam eder. 47:3.4 (533.2) If a transitory personality of mortal origin should never be thus reassembled, the spirit elements of the nonsurviving mortal creature would forever continue as an integral part of the individual experiential endowment of the onetime indwelling Adjuster.
47:3.5 (533.3) Yeni Yaşam’ın Mabedi’nden, fani ırkların yeniden diriliş yapıları olan yedi merkezi-dairesel ek bina uzanmaktadır. Bu yapıların her biri, zamanın yedi ırkından her birinin toplanışına adanmıştır. Sayıca bir milyon birey kadar çoğunluktaki unsur için uyanış odaları olarak hizmet veren, toplanış yapılarının döngüsel sınıflarıyla sonlanan bu yedi ek binanın her biri içinde yüz bin kişisel yeniden diriliş bölümü bulunmaktadır. Bu yapılar, olağan Âdem-sonrası dünyalarına ait melez ırklarının kişilik toplanış bölümleri tarafından çevrelenmektedir. Özel veya yazgı dönemi yeniden dirilişler ile ilgili zamanın bireysel dünyaları üzerinde uygulanabilecek işleyiş yönteminden bağımsız olarak, mevcut ve tamamlanmış kişiliğin gerçek ve bilinçli yeniden bir araya gelişi; birinci malikâne dünyasının yeniden diriliş yapılarında gerçekleşmektedir. Ebediyetin tümü boyunca siz, bu yeniden diriliş sabahlarına ilk şahitliğinizin derin hafıza izlenimlerini hatırlamaya devam edeceksiniz. 47:3.5 (533.3) From the Temple of New Life there extend seven radial wings, the resurrection halls of the mortal races. Each of these structures is devoted to the assembly of one of the seven races of time. There are one hundred thousand personal resurrection chambers in each of these seven wings terminating in the circular class assembly halls, which serve as the awakening chambers for as many as one million individuals. These halls are surrounded by the personality assembly chambers of the blended races of the normal post-Adamic worlds. Regardless of the technique which may be employed on the individual worlds of time in connection with special or dispensational resurrections, the real and conscious reassembly of actual and complete personality takes place in the resurrection halls of mansonia number one. Throughout all eternity you will recall the profound memory impressions of your first witnessing of these resurrection mornings.
47:3.6 (533.4) Yeniden diriliş yapılarından siz, kalıcı ikametinizin verileceği yer olan Melçizedek birimine ilerlersiniz. Bunun sonrasında siz, kişisel özgürlüğünüzün on günlük sürecine başlarsınız. Yeni evinizi çevreleyen civarı keşfetmek ve kendinizi doğrudan bir biçimde önünüzde uzanan tasarıma aşina kılmak için özgür bir konumda bulunursunuz. Siz aynı zamanda, kayıt birimine başvurma ve bu dünyalar üzerinde sizden önce gelmiş sevdiklerinizi ve diğer dünya arkadaşlarınızı ziyaret etme isteğinizi tatmin etmek için yeterli zamana sahip olursunuz. On günlük dinlenme sürecinizin sonunda siz, Cennet macerası içinde ikinci aşamaya başlarsınız; çünkü malikâne dünyaları mevcut eğitim alanlarıdır, onlar yalnızca bakım gezegenleri değildir. 47:3.6 (533.4) From the resurrection halls you proceed to the Melchizedek sector, where you are assigned permanent residence. Then you enter upon ten days of personal liberty. You are free to explore the immediate vicinity of your new home and to familiarize yourself with the program which lies immediately ahead. You also have time to gratify your desire to consult the registry and call upon your loved ones and other earth friends who may have preceded you to these worlds. At the end of your ten-day period of leisure you begin the second step in the Paradise journey, for the mansion worlds are actual training spheres, not merely detention planets.
47:3.7 (533.5) Birinci malikâne dünyası (veya ileri düzey durumunda diğer bir âlem olarak) üzerinde siz, tam da ölüm tarafından yarıda kalan düzeyinizden ussal eğitimiz ve ruhani gelişiminize devam edersiniz. Gezegensel ölüm veya dönüşüm ile malikâne dünya üzerinde yeniden diriliş zamanı arasında fani insan, kurtuluşun gerçeğinin deneyimlenmesi dışında mutlak olarak hiçbir şey elde etmemektedir. Siz orada, tam olarak aşağıda kaldığınız yerden devam etmeye başlarsınız. 47:3.7 (533.5) On mansion world number one (or another in case of advanced status) you will resume your intellectual training and spiritual development at the exact level whereon they were interrupted by death. Between the time of planetary death or translation and resurrection on the mansion world, mortal man gains absolutely nothing aside from experiencing the fact of survival. You begin over there right where you leave off down here.
47:3.8 (533.6) Birinci malikâne dünyasının neredeyse bütüncül deneyimi, gereksinim hizmeti ile ilgilidir. Bakım âlemlerinin ilkine varan kurtuluş unsurları; zaman ve mekânın maddi nitelikteki evrimsel dünyaları üzerinde beden içinde yaşamın bu çok katmanlı kalıtımlarının düzeltilmesi ve iyileştirilmesi ile dolu âlemin ana etkinlikleri biçiminde, fani deneyimin yaratılmış karakteri ve eksikliklerinin birçoğunu ve bu türden değişken mahrumiyetlerini sunmaktadırlar. 47:3.8 (533.6) Almost the entire experience of mansion world number one pertains to deficiency ministry. Survivors arriving on this first of the detention spheres present so many and such varied defects of creature character and deficiencies of mortal experience that the major activities of the realm are occupied with the correction and cure of these manifold legacies of the life in the flesh on the material evolutionary worlds of time and space.
47:3.9 (534.1) Birinci malikâne dünya üzerinde kısa süreli ikamet; kurtuluş fanilerini en azından, olağan evrimsel dünyalar üzerinde Âdem-sonrası yazgı döneminin düzeyine doğru geliştirmek için tasarlanmıştır. Tabi ki ruhsal olarak malikâne dünya öğrencileri, yalın insan gelişiminin bu türden bir düzeyinin oldukça ilerisindedir. 47:3.9 (534.1) The sojourn on mansion world number one is designed to develop mortal survivors at least up to the status of the post-Adamic dispensation on the normal evolutionary worlds. Spiritually, of course, the mansion world students are far in advance of such a state of mere human development.
47:3.10 (534.2) Eğer siz birinci malikâne dünya üzerinde gözetim altına alınmazsanız, on günlük süreç içerisinde dönüşüm uykusuna yatıp ikinci dünyaya ilerlersiniz; ve bunun sonrasında her on günde, görev dünyanıza varana kadar böylelikle ilerleyeceksiniz. 47:3.10 (534.2) If you are not to be detained on mansion world number one, at the end of ten days you will enter the translation sleep and proceed to world number two, and every ten days thereafter you will thus advance until you arrive on the world of your assignment.
47:3.11 (534.3) Birinci malikâne dünyasına ait yedi ana dairenin merkezi; yükseliş fanilerine atanan kişisel rehberler olarak, Morontia Dostları’nın mabedi ile kaplanmıştır. Bu dostlar, yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin doğumudur; ve Satania’nın morontia dünyaları üzerinde onların birkaç milyon unsuru mevcut bulunmaktadır. Topluluk dostları olarak görevlendirilenlerin dışında siz; mütercim ve tercümanlar, inşa sorumluları ve gezi yüksek denetimcileri ile fazlasıyla ilişki içerisinde bulunacaksınız. Ve bu dostların tümü, morontia bedeni içerisinde sahip olduğunuz akıl ve ruhaniyet kişilik etmenlerinin gelişiminden sorumlu olan eş güdümsel unsurlardır. 47:3.11 (534.3) The center of the seven major circles of the first mansion world administration is occupied by the temple of the Morontia Companions, the personal guides assigned to ascending mortals. These companions are the offspring of the local universe Mother Spirit, and there are several million of them on the morontia worlds of Satania. Aside from those assigned as group companions, you will have much to do with the interpreters and translators, the building custodians, and the excursion supervisors. And all of these companions are most co-operative with those who have to do with developing your personality factors of mind and spirit within the morontia body.
47:3.12 (534.4) Birinci malikâne dünya üzerindeki sürecinize başladığınızda, bir Morontia dostu; bin yükseliş fanisinin her bir birlikteliğine atanmaktadır; fakat, yedi malikâne âlemi boyunca ilerlerken siz daha büyük sayıdaki dostlar ile karşılaşacaksınız. Bu güzel ve çok yönlü varlıklar, dostane birliktelikler ve cezp edici rehberlerdir. Onlar, kendilerine ait uydu dünyalarına ek olarak geniş-kültür âlemlerinin herhangi birinde bireylere veya seçilmiş topluluklara eşlik etmede özgürlerdir. Onlar, yükseliş fanilerinin tümünün gezi rehberleri ve dinlence birliktelikleridir. Onlar sıklıkla, Jerusem’e olan dönemsel ziyaretlerinde kurtuluş topluluklarına eşlik etmektedir; ve orada istediğiniz her zaman sistem başkentinin kayıt birimine gidebilir, ve malikâne dünyalarının yedisinden de gelen yükseliş fanileri ile buluşabilirsiniz; çünkü onlar, kendilerine ait yerleşkeler ve sistem yönetim merkezleri arasında ileri geri özgür bir biçimde seyahat etmektedir. 47:3.12 (534.4) As you start out on the first mansion world, one Morontia Companion is assigned to each company of one thousand ascending mortals, but you will encounter larger numbers as you progress through the seven mansion spheres. These beautiful and versatile beings are companionable associates and charming guides. They are free to accompany individuals or selected groups to any of the transition-culture spheres, including their satellite worlds. They are the excursion guides and leisure associates of all ascending mortals. They often accompany survivor groups on periodic visits to Jerusem, and on any day you are there, you can go to the registry sector of the system capital and meet ascending mortals from all seven of the mansion worlds since they freely journey back and forth between their residential abodes and the system headquarters.
4. İkinci Malikâne Dünyası ^top 4. The Second Mansion World ^top
47:4.1 (534.5) Bu âlem üzerinde siz daha bütüncül bir biçimde malikâne yaşamına giriş yapacaksınız. Burada Morontia yaşamının toplulukları şekil almaya başlamakta olup; çalışma toplulukları ve toplumsal örgütlenmeler faaliyet gösterme sürecine girer, cemiyetler resmi oluşumsal bütünlüklerini kazanır, ve gelişme gösteren faniler yeni toplumsal düzeyleri ve idari düzenlemeleri başlatır. 47:4.1 (534.5) It is on this sphere that you are more fully inducted into the mansonia life. The groupings of the morontia life begin to take form; working groups and social organizations start to function, communities take on formal proportions, and the advancing mortals inaugurate new social orders and governmental arrangements.
47:4.2 (534.6) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş kurtuluş unsurları, Düzenleyici-ile-bütünleşmiş yükseliş faniler ortak bir biçimde malikâne dünyalarını kaplamaktadır. Göksel yaşamın çeşitli düzeyleri farklılık gösterirken onların nitelikleri, bütünüyle arkadaşça ve kardeşçedir. Yükselişin dünyalarının tümü içinde siz, insanın hoşgörüsüzlüğü ve düşüncesiz kast sistemlerinin ayrımcılığına benzeyen hiçbir şeyi bulamayacaksınız. 47:4.2 (534.6) Spirit-fused survivors occupy the mansion worlds in common with the Adjuster-fused ascending mortals. While the various orders of celestial life differ, they are all friendly and fraternal. In all the worlds of ascension you will find nothing comparable to human intolerance and the discriminations of inconsiderate caste systems.
47:4.3 (534.7) Siz malikâne dünyalarını birer birer çıkarken bu dünyalar, gelişme gösteren kurtuluş unsurlarının morontia etkinlikleri ile daha yoğun bir hale gelmektedir. Siz bu süreç içinde ilerlediğinizde, gittikçe artan bir şekilde malikâne dünyalarına eklenen Jerusem niteliklerinin farkında olacaksınız. Cam denizi, ikinci malikâne dünyası üzerinde ortaya çıkmaktadır. 47:4.3 (534.7) As you ascend the mansion worlds one by one, they become more crowded with the morontia activities of advancing survivors. As you go forward, you will recognize more and more of the Jerusem features added to the mansion worlds. The sea of glass makes its appearance on the second mansonia.
47:4.4 (534.8) Yeni bir gelişmiş ve gerektiği gibi düzenlenmiş morontia bedeni, bir malikâne dünyasından diğerine olan her ilerlemede elde edilir. Yüksek meleksel taşıyıcı ile birlikte uykuya dalıp, yeniden diriliş yapılarında yeni ancak gelişmemiş bir beden ile uyanırsınız; ancak birinci malikâne dünyasına ilk varışınızda Düşünce Düzenleyicisi malikâne dünyalar arasındaki geçiş uykuları boyunca sizleri yalnız bırakmamaktadır. Evrimsel dünyalardan birincil malikâne dünyasına bir kez geçtiğiniz zaman, sizin kişiliğiniz bütüncül olarak bulunduğu nitelikte kalmaya devam eder. 47:4.4 (534.8) A newly developed and suitably adjusted morontia body is acquired at the time of each advance from one mansion world to another. You go to sleep with the seraphic transport and awake with the new but undeveloped body in the resurrection halls, much as when you first arrived on mansion world number one except that the Thought Adjuster does not leave you during these transit sleeps between the mansion worlds. Your personality remains intact after you once pass from the evolutionary worlds to the initial mansion world.
47:4.5 (535.1) Sizin Düzenleyici hafızanız, morontia yaşamına yükselirken bütünüyle mevcudiyetini korumaya devam eder. Bütünüyle hayvansal ve tamamiyle maddi olan bahse konu bu akılsal birliktelikler, fiziksel beyin ile doğal bir biçimde beyin ile yok olmaktadır; ancak akılsal yaşamınız içinde değerli olan ve kurtuluş kıymetine sahip nitelikler, Düzenleyici tarafından çoğaltılır ve yükseliş sürecinin bütünü boyunca kişisel hafızanızın bir parçası olmaya devam eder. Siz birinci malikâne dünyasından diğerine ve evrenin bir biriminden bir diğerine — hatta Cennet’e kadar — ilerlerken, kıymete değer deneyimlerinizin tümüyle bilincinde olacaksınız. 47:4.5 (535.1) Your Adjuster memory remains fully intact as you ascend the morontia life. Those mental associations that were purely animalistic and wholly material naturally perished with the physical brain, but everything in your mental life which was worth while, and which had survival value, was counterparted by the Adjuster and is retained as a part of personal memory all the way through the ascendant career. You will be conscious of all your worth-while experiences as you advance from one mansion world to another and from one section of the universe to another—even to Paradise.
47:4.6 (535.2) Her ne kadar siz morontia bedenlerine sahip olsanız da; bu dünyaların yedisi boyunca yemeye, içmeye ve dinlenmeye devam edersiniz. Siz, maddi dünyalar üzerinde bilinmeyen yaşam enerjisinin bir hükümranlığı biçimindeki beslenmenin morontia düzeyine katılırsınız. Yiyecek ve su, morontia bendeni içinde bütünüyle kullanılır; ve benden içinde hiçbir kalıntısal artık gerçekleşmemektedir. Bir durun ve şunu düşünün: Birinci malikâne dünyası, morontia düzeninin öncül başlangıcını yansıtan bir biçimde oldukça maddi bir âlemdir. Siz hala insana yakın bir niteliğe sahip olup, fani yaşamın kısıtlı görüş açılarından bütünüyle koparılmamış bir konumda bulunursunuz; ancak her dünya, kısıtlı bir gelişmeyi ortaya çıkarmaktadır. Âlemden âleme siz daha az maddi, daha çok ussal ve yavaşça daha fazla ruhsal bir hale gelerek büyürsünüz. Ruhsal ilerleyiş, bu yedi gelişim dünyasının son üç dünyası üzerinde en baskın bir biçimde yaşananıdır. 47:4.6 (535.2) Though you have morontia bodies, you continue, through all seven of these worlds, to eat, drink, and rest. You partake of the morontia order of food, a kingdom of living energy unknown on the material worlds. Both food and water are fully utilized in the morontia body; there is no residual waste. Pause to consider: Mansonia number one is a very material sphere, presenting the early beginnings of the morontia regime. You are still a near human and not far removed from the limited viewpoints of mortal life, but each world discloses definite progress. From sphere to sphere you grow less material, more intellectual, and slightly more spiritual. The spiritual progress is greatest on the last three of these seven progressive worlds.
47:4.7 (535.3) Biyolojik mahrumiyetler büyük bir ölçüde ilk malikâne dünyası üzerinde telafi edilir. Orada cinsel yaşam, aile birlikteliği ve ebeveynsel faaliyet ile ilgili mahrumiyetler ya düzeltilir veya Jerusem’in Maddi Evlat aileleri arasında gelecekte gerçekleşecek telafilerine aktarılır. 47:4.7 (535.3) Biological deficiencies were largely made up on the first mansion world. There defects in planetary experiences pertaining to sex life, family association, and parental function were either corrected or were projected for future rectification among the Material Son families on Jerusem.
47:4.8 (535.4) İkinci malikâne dünyası özel olarak, ussal çatışmanın tüm fazlarının ortan kaldırılmasını ve akılsal uyumsuzluğun tüm çeşitlerinin iyileştirilmesini sağlamaktadır. İlk malikâne dünyasında başlamış olan morontia motasının öneminde uzmanlaşma çabası, burada daha ciddi bir biçimde devam etmektedir. İkinci malikâne dünyası üzerinde gelişim, nihai evrimsel dünyalara ait olan Hakimane Evlat-sonrası kültürün ussal düzeyi ile benzerlik taşımaktadır. 47:4.8 (535.4) Mansonia number two more specifically provides for the removal of all phases of intellectual conflict and for the cure of all varieties of mental disharmony. The effort to master the significance of morontia mota, begun on the first mansion world, is here more earnestly continued. The development on mansonia number two compares with the intellectual status of the post-Magisterial Son culture of the ideal evolutionary worlds.
5. Üçüncü Malikâne Dünyası ^top 5. The Third Mansion World ^top
47:5.1 (535.5) Üçüncü malikâne dünyası, Malikâne Dünya Eğitmenlerinin yönetim merkezidir. Her ne kadar onlar, malikâne âlemlerinin yedi üzerinde de faaliyet gösterse de; onlar, üçüncü dünyanın okul döngülerinin merkezinde topluluk yönetim merkezlerini idare ederler. Malikâne ve diğer morontia dünyaları üzerinde bu eğitmenlerin milyonlarcası mevcut bulunmaktadır. Bu gelişmiş ve yüceltilmiş çocuksu melekler, bütüncül bir biçimde malikâne dünyalarından yerel evren yükseliş eğitiminin son âlemine kadar morontia eğitmenleri olarak hizmet ederler. Onlar, veda vakti yaklaştığında kendilerine sevgi dolu bir hoşcakal diyeceğiniz son unsurlar arasındadır; bu zaman, aşkın-evrenin azınlık birimine ait varış dünyalarına olan geçiş uykusuna daldığınızda özgün evreninize en azından birkaç çağlık bir süre için güle güle diyeceğiniz zamandır. 47:5.1 (535.5) Mansonia the third is the headquarters of the Mansion World Teachers. Though they function on all seven of the mansion spheres, they maintain their group headquarters at the center of the school circles of world number three. There are millions of these instructors on the mansion and higher morontia worlds. These advanced and glorified cherubim serve as morontia teachers all the way up from the mansion worlds to the last sphere of local universe ascendant training. They will be among the last to bid you an affectionate adieu when the farewell time draws near, the time when you bid good-bye—at least for a few ages—to the universe of your origin, when you enseraphim for transit to the receiving worlds of the minor sector of the superuniverse.
47:5.2 (535.6) İlk malikâne dünyası üzerinde kısa süreli ikamette bulunduğunuzda siz, kesinliğe erişecek olanların yönetim merkezi ve gelişmemiş evrimsel çocukların yetiştirilmesi için bakım yuvası sistemi biçiminde geçiş dünyalarının ilkini ziyaret etmeniz için izne sahip olursunuz. İkinci malikâne dünyasına vardığınız zaman size; Satania’nın tümü için mevcut bulunan morontia yüksek denetim yönetim merkezlerine ek olarak, çeşitli morontia düzeyleri için eğitim okullarının konumlandığı ikinci geçiş dünyasını dönemsel olarak ziyaret etmek için izin verilir. Üçüncü malikâne dünyasına ulaştığınız zaman eş zamanlı olarak, meleksel düzeylerin yönetim merkezi ve çeşitli sistem eğitim okullarının evi olan üçüncü geçiş âlemini ziyaret etmek için geçiş hakkı alırsınız. Bu dünyadan Jerusem’e olan ziyaretler; artan bir biçimde yararlı olup, gelişmekte olan fanilerin sürekli bir biçimde yoğunlaşan ilgisine sahne olmaktadır. 47:5.2 (535.6) When sojourning on the first mansion world, you have permission to visit the first of the transition worlds, the headquarters of the finaliters and the system probationary nursery for the nurture of undeveloped evolutionary children. When you arrive on mansonia number two, you receive permission periodically to visit transition world number two, where are located the morontia supervisor headquarters for all Satania and the training schools for the various morontia orders. When you reach mansion world number three, you are immediately granted a permit to visit the third transition sphere, the headquarters of the angelic orders and the home of their various system training schools. Visits to Jerusem from this world are increasingly profitable and are of ever-heightening interest to the advancing mortals.
47:5.3 (536.1) Üçüncü malikâne; fani özgünlük dünyası üzerinde bedenden ayrılmalarından önce kültürün bu döngülerinin denkliklerini sağlamayan unsurların tümü için, büyük bir kişisel ve toplumsal kazanım dünyasıdır. Bu âlem üzerinde daha olumlu eğitimsel görev başlatılır. İlk iki malikâne dünyasının eğitimi; beden içinde yaşamın deneyimlerini tamamlama ile ilgili olan, olumsuz nitelikte bulunan daha çok bir mahrumiyet doğasına yöneliktir. Bu üçüncü malikâne dünyası üzerinde kurtuluş unsurları gerçek anlamıyla, ilerleyici morontia kültürlerine başlamaktadır. Bu eğitimin başat amacı, morontia motası ve insan felsefesinin eş güdümü biçimindeki morontia motası ve fani aklının anlayışını geliştirmektir. Kurtuluş fanileri burada böylece, gerçek metafiziğe dair işlevsel kavrayışı kazanmaktadır. Bu durum, kâinatsal anlamlara ve evren karşılıklı evren ilişkilerine ait ussal kavrayışın gerçek başlangıçtır. Üçüncü malikâne dünyasının kültürü, olağan bir yerleşik gezegenin bahşediliş-sonrası Evladı’nın doğasının bir parçasıdır. 47:5.3 (536.1) Mansonia the third is a world of great personal and social achievement for all who have not made the equivalent of these circles of culture prior to release from the flesh on the mortal nativity worlds. On this sphere more positive educational work is begun. The training of the first two mansion worlds is mostly of a deficiency nature—negative—in that it has to do with supplementing the experience of the life in the flesh. On this third mansion world the survivors really begin their progressive morontia culture. The chief purpose of this training is to enhance the understanding of the correlation of morontia mota and mortal logic, the co-ordination of morontia mota and human philosophy. Surviving mortals now gain practical insight into true metaphysics. This is the real introduction to the intelligent comprehension of cosmic meanings and universe interrelationships. The culture of the third mansion world partakes of the nature of the postbestowal Son age of a normal inhabited planet.
6. Dördüncü Malikâne Dünyası ^top 6. The Fourth Mansion World ^top
47:6.1 (536.2) Dördüncü malikâne dünyasına eriştiğiniz zaman siz, morontia sürecine gerçek anlamıyla giriş yapmış bir konumda bulunursunuz; siz, başlangıçsal maddi mevcudiyetten uzun bir yol katetmiş bir mevcudiyete sahip olursunuz. Burada böylece siz; Berrak Akşam Yıldızları’na ek olarak aşkın meleklerin yönetim merkezleri ve eğitim okulları ile aşına olan bir konuma gelmek için, dördüncü geçiş dünyasına ziyaret yapmak amacıyla izne sahip olursunuz. Dördüncü geçiş dünyasına ait bu yüksek meleklerin nitelikli makamları boyunca morontia ziyaretçileri, Jerusem’e yapılan dönemsel ziyaretler boyunca Tanrı’nın Evlatları’na ait çeşitli düzeylere oldukça yakın hale gelmeleri için yetkin hale getirilir; çünkü gelişme gösteren faniler yönetim merkezine olan bu tekrar eden ziyaretleri gerçekleştirirken, sistem başkentinin yeni birimleri onlar için kademeli olarak açık hale gelmektedir. Yeni ihtişamlar, bu yükseliş unsurlarının sahip olduğu gelişen akılları için artan bir biçimde ortaya çıkmaktadır. 47:6.1 (536.2) When you arrive on the fourth mansion world, you have well entered upon the morontia career; you have progressed a long way from the initial material existence. Now are you given permission to make visits to transition world number four, there to become familiar with the headquarters and training schools of the superangels, including the Brilliant Evening Stars. Through the good offices of these superangels of the fourth transition world the morontia visitors are enabled to draw very close to the various orders of the Sons of God during the periodic visits to Jerusem, for new sectors of the system capital are gradually opening up to the advancing mortals as they make these repeated visits to the headquarters world. New grandeurs are progressively unfolding to the expanding minds of these ascenders.
47:6.2 (536.3) Dördüncü malikâne dünyası üzerinde bireysel yükseliş unsuru, morontia yaşamının toplumsal çalışması ve sınıf faaliyetleri içinde kendi varlığını daha çok uyum sağlayan bir biçimde bulmaktadır. Yükseliş unsurları burada, yerel evren kültürü ve ilerleyişinin yayınları ve diğer fazlarının artan takdirini kazanmaktadır. 47:6.2 (536.3) On the fourth mansonia the individual ascender more fittingly finds his place in the group working and class functions of the morontia life. Ascenders here develop increased appreciation of the broadcasts and other phases of local universe culture and progress.
47:6.3 (536.4) Yükseliş fanilerinin tam anlamıyla ilk kez morontia yaratılmışlarının gerçek toplumsal yaşamının ihtiyaçlarına ve sevinçlerine tanıştırılmaları, dördüncü dünya üzerindeki eğitim süreci boyunca gerçekleşmektedir. Ve bu durum evrimsel yaratılmışlar için gerçek anlamıyla; kişisel maddi servetin artmasına veya çıkarcı zafere dayanmayan, toplumsal etkinliklere katılma amacıyla tecrübe edilen yeni bir deneyimdir. Karşılıklı hizmetin bencil olmayan sevgisi biçiminde ortak takdirin anlayışlı duygudaşlığına ek olarak, ibadetsel ve kutsal kusursuzluğun Cennet gayesi şeklinde ortak ve yüce bir nihai sonun gerçekleştirilmesine ait muzaffer adanmışlığa dayanan, yeni bir toplumsal düzey tanıştırılmaktadır. Yükseliş unsurlarının hepsi; Tanrı’yı bilmenin, Tanrı’nın ortaya çıkarmanın, Tanrı’yı aramanın ve Tanrı’yı bulmanın öz bilincine sahip bir konuma gelmektedir. 47:6.3 (536.4) It is during the period of training on world number four that the ascending mortals are really first introduced to the demands and delights of the true social life of morontia creatures. And it is indeed a new experience for evolutionary creatures to participate in social activities which are predicated neither on personal aggrandizement nor on self-seeking conquest. A new social order is being introduced, one based on the understanding sympathy of mutual appreciation, the unselfish love of mutual service, and the overmastering motivation of the realization of a common and supreme destiny—the Paradise goal of worshipful and divine perfection. Ascenders are all becoming self-conscious of God-knowing, God-revealing, God-seeking, and God-finding.
47:6.4 (536.5) Bu dördüncü malikâne dünyasının ussal ve toplumsal kültürü, olağan evrimin gezegenleri üzerinde Eğitmen Evlat-sonrası akılsal ve toplumsal yaşam ile benzer bir nitelikte bulunmaktadır. Ruhsal düzey, bu türden bir fani yazgı döneminin çok daha ötesindedir. 47:6.4 (536.5) The intellectual and social culture of this fourth mansion world is comparable to the mental and social life of the post-Teacher Son age on the planets of normal evolution. The spiritual status is much in advance of such a mortal dispensation.
7. Beşinci Malikâne Dünyası ^top 7. The Fifth Mansion World ^top
47:7.1 (537.1) Beşinci malikâne dünyasına olan ulaşım, bir morontia ilerleyicisinin yaşamında devasa bir ileri adımı temsil etmektedir. Bu dünya üzerindeki deneyim, Jerusem yaşamının gerçek bir ön tecrübesidir. Burada siz, sadık evrimsel dünyaların yüksek nihai sonunu gerçekleştirmeye başlayacaksınız; çünkü bu dünyalar, kendilerinin olağan gezegensel gelişimi boyunca bu aşamaya olağan bir biçimde ilerleyebilir. Bu malikâne dünyasının kültürü genel olarak, olağan evrimsel ilerleyişin gezegenleri üzerinde ışık ve yaşamın öncül döneminin nitelikleriyle uyum sağlamaktadır. Ve bu durumu irdeleyerek siz; bu gelişmiş evrimsel dünyalarda zaman zaman ikamet eden varlıkların oldukça yüksek bir biçimde kültür kazandırılmış ve ilerleyici türlerinin, malikâne âlemlerinin birini veya daha fazlasını, ve hatta hepsini geçmeden muaf tutulmaları şeklinde bu yapının neden bu biçimde düzenlendiğini anlayabilirsiniz. 47:7.1 (537.1) Transport to the fifth mansion world represents a tremendous forward step in the life of a morontia progressor. The experience on this world is a real foretaste of Jerusem life. Here you begin to realize the high destiny of the loyal evolutionary worlds since they may normally progress to this stage during their natural planetary development. The culture of this mansion world corresponds in general to that of the early era of light and life on the planets of normal evolutionary progress. And from this you can understand why it is so arranged that the highly cultured and progressive types of beings who sometimes inhabit these advanced evolutionary worlds are exempt from passing through one or more, or even all, of the mansion spheres.
47:7.2 (537.2) Dördüncü malikâne dünyasından ayrılmadan önce yerel evren dilini üstün bir biçimde öğrendikten sonra siz artık; Jerusem’e ikamet düzeyinde ulaşmadan önce iki dilde yetkin hale gelebilmeniz için, Uversa dilini kusursuz bir biçimde öğrenmeye daha fazla zaman ayırırsınız. Yükseliş fanilerinin tümü sistem yönetim merkezlerinden Havona’ya kadar iki dile sahip olan bir nitelikte bulunmaktadır. Ve bunun sonrasında yalnızca, Cennet üzerinde ikamet etmek için zorunlu nitelikteki hali hazırda ihtiyaç duyulan ek genişleme biçiminde aşkın-evren kelime haznesinin büyütülmesi gerekmektedir. 47:7.2 (537.2) Having mastered the local universe language before leaving the fourth mansion world, you now devote more time to the perfection of the tongue of Uversa to the end that you may be proficient in both languages before arriving on Jerusem with residential status. All ascending mortals are bilingual from the system headquarters up to Havona. And then it is only necessary to enlarge the superuniverse vocabulary, still additional enlargement being required for residence on Paradise.
47:7.3 (537.3) Beşinci malikâne dünyasına varışınız üzerinde kutsal yolcu, Evlatlar’ın yönetim merkezi olarak ilgili âlemin geniş dünyasını ziyaret etme hakkına sahip olur. Burada yükseliş fanisi kişisel olarak, kutsal evlatlığın çeşitli toplulukları ile aşina hale gelir. Bu kutsal yolcu, bahse konu mükemmel varlıkları çoktan duymuş ve onlar ile hali hazırda Jerusem üzerinde buluşmuş bir konumda bulunmaktadır; ancak burada kutsal yolcu, onları gerçek anlamıyla tanımaya gelir. 47:7.3 (537.3) Upon arrival on mansonia number five the pilgrim is given permission to visit the transition world of corresponding number, the Sons’ headquarters. Here the ascendant mortal becomes personally familiar with the various groups of divine sonship. He has heard of these superb beings and has already met them on Jerusem, but now he comes really to know them.
47:7.4 (537.4) Beşinci malikâne dünyası üzerinde siz, takımyıldız eğitim dünyalarını öğrenmeye başlarsınız. Burada siz, bir sonraki takımyıldız ikametiniz için sizleri hazırlamaya başlayacak olan eğitmenlerin ilkiyle tanışırsınız. Bu hazırlanmanın daha fazlası, altıncı ve yedinci dünyalar üzerinde devam ederken; bu hazırlanmanın tamamlayıcı süreçleri Jerusem üzerinde yükseliş fanilerinin birimi içinde onlara sağlanmaktadır. 47:7.4 (537.4) On the fifth mansonia you begin to learn of the constellation study worlds. Here you meet the first of the instructors who begin to prepare you for the subsequent constellation sojourn. More of this preparation continues on worlds six and seven, while the finishing touches are supplied in the sector of the ascending mortals on Jerusem.
47:7.5 (537.5) Kâinatsal bilincin gerçek bir doğumu beşinci malikâne dünyası üzerinde gerçekleşmektedir. Siz burada evren aklına sahip bir hale gelmektesiniz. Bu süreç gerçek anlamıyla, genişleyen ufukların yaşandığı bir andır. Bu süreç yükseliş fanilerinin genişleyen akılları üzerine; oldukça emek gerektiren fakat yine bütünüyle neşe dolu ve uğurlu bir şekilde başlayan ilerleyici Cennet yükselişlerini tamamlayan herkesi bekleyen, muhteşem ve harikulade, ulvi ve kutsal bir nitelikteki nihai sonun onlar üzerine doğmaya başlamasıdır. Bu noktada olağan bir fani yükseliş unsuru, Havona yükselişi için içten bir deneyimsel coşkuyu sergilemeye başlamaktadır. Eğitim artık gönüllü, fedakâr hizmet doğal ve ibadet eş zamanlı bir nitelik kazanmaya başlamaktadır. Gerçek bir morontia kişiliği tomurcuklanmakta; gerçek bir morontia yaratılmışı evrim geçirmektedir. 47:7.5 (537.5) A real birth of cosmic consciousness takes place on mansonia number five. You are becoming universe minded. This is indeed a time of expanding horizons. It is beginning to dawn upon the enlarging minds of the ascending mortals that some stupendous and magnificent, some supernal and divine, destiny awaits all who complete the progressive Paradise ascension, which has been so laboriously but so joyfully and auspiciously begun. At about this point the average mortal ascender begins to manifest bona fide experiential enthusiasm for the Havona ascent. Study is becoming voluntary, unselfish service natural, and worship spontaneous. A real morontia character is budding; a real morontia creature is evolving.
8. Altıncı Malikâne Dünyası ^top 8. The Sixth Mansion World ^top
47:8.1 (537.6) Bu âlem üzerinde kısa süreli ikamet eden unsurlar; her ne kadar bu göksel varlıkların birçoğunu tahayyül etmeye yetkin olmasalar da, aşkın-evrenin yüksek ruhaniyetleri ile ilgili daha çok şeyi öğrenecekleri yer olan altıncı geçiş dünyasını ziyaret etme hakkına sahip olur. Burada onlar aynı zamanda; yerel evrenin morontia eğitiminden mezuniyeti oldukça doğrudan bir biçimde takip eden, ileride gerçekleşecek ruhaniyet süreci hakkında ilk derslerini almaktadır. 47:8.1 (537.6) Sojourners on this sphere are permitted to visit transition world number six, where they learn more about the high spirits of the superuniverse, although they are not able to visualize many of these celestial beings. Here they also receive their first lessons in the prospective spirit career which so immediately follows graduation from the morontia training of the local universe.
47:8.2 (537.7) Yardımcı Sistem Egemeni, bu dünyaya sıklıkla gerçekleşen ziyaretlerde bulunmaktadır; ve başat eğitim burada evren idaresinin işleyiş biçimi hakkında verilmeye başlamaktadır. Bütün bir evrenin olaylarını içine alan ilk dersler burada aktarılmaktadır. 47:8.2 (537.7) The assistant System Sovereign makes frequent visits to this world, and the initial instruction is here begun in the technique of universe administration. The first lessons embracing the affairs of a whole universe are now imparted.
47:8.3 (538.1) Burası; yükseliş fanileri için muhteşem bir çağ olup, insan aklı ve kutsal Düzenleyici’nin kusursuz bir bütünleşmesine sıklıkla şahit olmaktadır. Olanak dâhilinde, bu bütünleşme daha önceden gerçekleşmiş olabilir; ancak mevcut kimlik işleyişi çoğu kez, beşinci dünya veya hatta altıncı dünya üzerinde kısa süreli ikamet zamanına kadar erişilmemektedir. 47:8.3 (538.1) This is a brilliant age for ascending mortals and usually witnesses the perfect fusion of the human mind and the divine Adjuster. In potential, this fusion may have occurred previously, but the actual working identity many times is not achieved until the time of the sojourn on the fifth mansion world or even the sixth.
47:8.4 (538.2) Evrimleşen ölümsüz ruhun ebedi ve kutsal Düzenleyici ile birlikteliği; yeniden dirilen kurtuluş unsurları için yüksek denetimde bulunan aşkın meleğin yüksek meleksel çağrısı ve üçüncü günde yargı önüne çıkanların baş melek kaydı tarafından belirtilir; ve bunun sonrasında, bu türden bir kurtuluş unsurunun morontia birlikteliklerinin mevcudiyeti içerisinde onayın bu ileticileri şunları söylemektedir: “Kendisi içinde bütünüyle memnuniyet duyduğum bu unsur, sevilen bir evlattır.” Bu yalın tören, Cennet hizmetinin ebedi sürecine bir yükseliş fanisinin girişini simgelemektedir. 47:8.4 (538.2) The union of the evolving immortal soul with the eternal and divine Adjuster is signalized by the seraphic summoning of the supervising superangel for resurrected survivors and of the archangel of record for those going to judgment on the third day; and then, in the presence of such a survivor’s morontia associates, these messengers of confirmation speak: “This is a beloved son in whom I am well pleased.” This simple ceremony marks the entrance of an ascending mortal upon the eternal career of Paradise service.
47:8.5 (538.3) Düzenleyici bütünleşmesinin onayının hemen üzerine yeni morontia varlığı, ilk defa yeni ismiyle kendi akranlarına tanıştırılır. Ve bu morontia varlığı; kendi başına seyahat edeceği, Havona’ya isteğe bağlı istikametlerden herhangi birini seçeceği ve Cennet erişiminin farklılaşan işleyiş biçiminden birini tercih edeceği süreç olan, doğal etkinliklerin tümünden kırk günlük ruhsal emekliliğe sahip olur. 47:8.5 (538.3) Immediately upon the confirmation of Adjuster fusion the new morontia being is introduced to his fellows for the first time by his new name and is granted the forty days of spiritual retirement from all routine activities wherein to commune with himself and to choose some one of the optional routes to Havona and to select from the differential techniques of Paradise attainment.
47:8.6 (538.4) Fakat orada hala nerdeyse maddi olan unsurlar mevcut bulunmaktadır; onlar, ruhsal bakımdan, meleklerden biraz daha alt düzeyde bulunan bir biçimde daha çok aşkın faniler gibidir. Ancak onlar gerçek anlamıyla muhteşem yaratılmışlar haline gelmektedir. 47:8.6 (538.4) But still are these brilliant beings more or less material; they are far from being true spirits; they are more like supermortals, spiritually speaking, still a little lower than the angels. But they are truly becoming marvelous creatures.
47:8.7 (538.5) Altıncı dünya üzerinde kısa süreli ikamet boyunca malikâne dünya öğrencileri; ışık ve yaşamın başlangıçsal aşamasının ötesine doğal olarak geçen, bu evrimsel dünyaları nitelendiren yüceltilmiş gelişim ile karşılaştırılabilecek bir düzeye erişirler. Bu malikâne dünyası üzerinde toplumsal düzenleniş yüksek bir düzeye aittir. Fani doğanın gölgesi, bu dünyalar birer birer onlar tarafından çıkılırken gittikçe azalan bir hale gelir. Siz, gezegensel hayvan kökeninin kaba nitelikteki kalıntılarını arkanızda bıraktıkça gittikçe artan bir biçimde hayranlık uyandırıcı hale gelirsiniz. “Büyük sıkıntılardan geçerek gelmek” yüceltilmiş fanilerini, fazlasıyla duygudaş ve hoşgörülü biçimde, oldukça sıcak ve anlayışlı hale getirmek amacına hizmet etmektedir. 47:8.7 (538.5) During the sojourn on world number six the mansion world students achieve a status which is comparable with the exalted development characterizing those evolutionary worlds which have normally progressed beyond the initial stage of light and life. The organization of society on this mansonia is of a high order. The shadow of the mortal nature grows less and less as these worlds are ascended one by one. You are becoming more and more adorable as you leave behind the coarse vestiges of planetary animal origin. “Coming up through great tribulation” serves to make glorified mortals very kind and understanding, very sympathetic and tolerant.
9. Yedinci Malikâne Dünyası ^top 9. The Seventh Mansion World ^top
47:9.1 (538.6) Bu âlem üzerinde deneyim, doğrudan fani-sonrası düzeyin taçlandırıcı kazanımıdır. Burada kısa süreli ikametiniz boyunca siz; Jerusem üzerinde ikametiniz için sizi hazırlama görevinde eş güdüm sağlayacak unsurların tümü biçiminde, birçok öğretmenin eğitimini alacaksınız. Tecrit edilmiş ve gelişimleri sekteye uğramış olan bu faniler ile gelişmiş ve aydınlanmış âlemlerin kurtuluş unsurları arasındaki ayırt edilebilecek farklılıkların tümü neredeyse bütüncül bir biçimde yedinci malikâne dünyası üzerindeki kısa süreli ikamet boyunca giderilir. Burada siz; talihsiz kalıtımsal nitelikler, sağlıksız çevre ve ruhsal olmayan gezegensel eğilimlerin kalıntılarının tümünden arındırılacaksınız. “Yaratığın işaretinin” arta kalan son kalıntıları burada yok edilmektedir. 47:9.1 (538.6) The experience on this sphere is the crowning achievement of the immediate postmortal career. During your sojourn here you will receive the instruction of many teachers, all of whom will co-operate in the task of preparing you for residence on Jerusem. Any discernible differences between those mortals hailing from the isolated and retarded worlds and those survivors from the more advanced and enlightened spheres are virtually obliterated during the sojourn on the seventh mansion world. Here you will be purged of all the remnants of unfortunate heredity, unwholesome environment, and unspiritual planetary tendencies. The last remnants of the “mark of the beast” are here eradicated.
47:9.2 (538.7) Yedinci malikâne dünyası üzerinde ikamet ederken, Kâinatın Yaratıcısı’nın dünyası olan yedinci geçiş dünyasını ziyaret etme hakkı sizlere verilmektedir. Burada siz; uzun yükseliş sürecinizin tamamı boyunca artan bir biçimde amaçlayacağınız bir alışkanlık olarak, görülmeyen Yaratıcı’nın yeni ve daha ruhsal olan ibadetine başlayacaksınız. Siz, geçiş kültürünün bu dünyası üzerinde Yaratıcı’nın mabedini bulacaksınız, ancak siz Yaratıcı’yı görmeyeceksiniz. 47:9.2 (538.7) While sojourning on mansonia number seven, permission is granted to visit transition world number seven, the world of the Universal Father. Here you begin a new and more spiritual worship of the unseen Father, a habit you will increasingly pursue all the way up through your long ascending career. You find the Father’s temple on this world of transitional culture, but you do not see the Father.
47:9.3 (538.8) Burada artık Jerusem’e doğru olan mezuniyet için hazırlık sınıfları başlamaktadır. Siz bir dünyadan diğerine bireyler olarak hareket etmiş bir konumda bulunmaktasınız; ancak burada siz, topluluklar halinde Jerusem için ayrılmaya hazırlanırsınız; bunun karşısında belirli sınırlar dâhilinde bir yükseliş unsuru, gelişim seviyesi bakımından kendisini yakalaması amacıyla dünyasal veya malikânesel çalışma topluluğunun geride kalmış bir üyesini etkin hale getirmek için yedinci malikâne dünyasındaki sürecini uzatmayı tercih edebilir. 47:9.3 (538.8) Now begins the formation of classes for graduation to Jerusem. You have gone from world to world as individuals, but now you prepare to depart for Jerusem in groups, although, within certain limits, an ascender may elect to tarry on the seventh mansion world for the purpose of enabling a tardy member of his earthly or mansonia working group to catch up with him.
47:9.4 (539.1) Yedinci malikâne dünyasına ait görevliler, yerleşik düzeye sahip olmuş bir biçimde Jerusem için ayrılışınıza şahit olmak için cam denizi üstünde toplanır. Bu aşamada siz, yüzlerce veya binlerce kez Jerusem’e ziyarette bulunmuş olabilirsiniz; ancak siz bu ziyaretlerinizi her zaman bir ziyaretçi düzeyinde gerçekleştirdiniz; bundan önce siz hiçbir zaman, yükseliş fanileri olarak bütüncül malikâne süreciyle ebedi olarak vedalaşan akranlarınızın bir topluluğu eşliğinde sistem başkentine ilerlemediniz. Bu aşamanın sonrasında siz yakın bir zaman içinde, Jerusem vatandaşları olarak yönetim merkez dünyasının varış alanı üzerinde karşılanırsınız. 47:9.4 (539.1) The personnel of the seventh mansonia assemble on the sea of glass to witness your departure for Jerusem with residential status. Hundreds or thousands of times you may have visited Jerusem, but always as a guest; never before have you proceeded toward the system capital in the company of a group of your fellows who were bidding an eternal farewell to the whole mansonia career as ascending mortals. You will soon be welcomed on the receiving field of the headquarters world as Jerusem citizens.
47:9.5 (539.2) Siz, maddiyattan arındıran yedi dünya boyunca ilerleyişinizi oldukça büyük bir memnuniyetle tecrübe edeceksiniz; onlar gerçek anlamıyla ölümlülüğü arındıran âlemlerdir. Siz ilk malikâne dünyası üzerinde; morontia dünyasının bir maddi bedeni ancak beden ve kanın fani bir bünyesi olmayan bir şekilde, bir morontia bünyesi içinde konumlanan bir insan aklı olarak, maddi bedene sahip yalın bir ölümlü varlık niteliğinde, büyük bir ölçüde insan olarak bulunursunuz. Siz gerçekten, Düzenleyici ile bütünleşme aşamasında ölümlü düzeyden ölümsüz konuma geçersiniz; ve Jerusem sürecini tamamladığınız zaman zarfından itibaren siz, bütüncül bir nitelikte morontialılar haline geleceksiniz. 47:9.5 (539.2) You will greatly enjoy your progress through the seven dematerializing worlds; they are really demortalizing spheres. You are mostly human on the first mansion world, just a mortal being minus a material body, a human mind housed in a morontia form—a material body of the morontia world but not a mortal house of flesh and blood. You really pass from the mortal state to the immortal status at the time of Adjuster fusion, and by the time you have finished the Jerusem career, you will be full-fledged morontians.
10. Jerusem Vatandaşlığı ^top 10. Jerusem Citizenship ^top
47:10.1 (539.3) Malikâne dünya mezunlarının yeni bir sınıfının kabul edilmesi, bir hoş geldin heyeti olarak Jerusem’in tümünün toplanması için bir işarettir. Spornagilar bile; gezegensel yarışı tamamlamış ve malikâne dünya ilerleyişini sonlandırmış olan bu unsurlar olarak, evrimsel kökenin muzaffer yükseliş unsurlarının varışından mutluluk duyar. Yalnızca fiziksel düzenleyiciler ve Morontia Güç Yüksek Denetimcileri, kutlamanın bu etkinliklerine katılmamaktadır. 47:10.1 (539.3) The reception of a new class of mansion world graduates is the signal for all Jerusem to assemble as a committee of welcome. Even the spornagia enjoy the arrival of these triumphant ascenders of evolutionary origin, those who have run the planetary race and finished the mansion world progression. Only the physical controllers and Morontia Power Supervisors are absent from these occasions of rejoicing.
47:10.2 (539.4) Açığa Çıkarıcı Yuhanna; gelişmekte olan fanilerin bir sınıfının yedinci malikâne dünyasından, Jerusem’in ihtişamları olarak ilk cennetlerine varışına dair bir gerçekliği önceden görmüştür. Ve şu ifadeleri kâğıda dökmüştür: “Ve ben, sanki ateş ile iç içe geçmiş bir cam denizini gördüm; buna ek olarak, onlar içinde kökensel olarak bulunmuş ve malikâne dünyalar boyunca onlar üstünde kalmaya devam etmiş ve nihayet son izlerinin ve kalıntıların yok olduğu yaratığın üstesinden gelerek zafer kazanmış olan bu unsurlar, cam denizinin üstünde durmakta, Tanrı’nın harplarını çalmakta ve fani korkusu ve ölümünden özgürleştirilmelerinin şarkısını söylemektedirler.” (Kusursuzlaştırılmış mekân iletişimine bu dünyaların tümü üzerinde sahip olunmaktadır; ve bu türden iletişimleri herhangi bir konumdan algılayışınız, olgunlaşmamış morontia algısal işleyiş biçiminin mekân iletişimlerinin algılanmasına doğrudan bir biçimde uyumlu hale getirilmesindeki yetersizliği telafi etmek amacıyla bir morontia düzeneği olarak, “Tanrı’nın harpını” taşıma vasıtasıyla olanaklı hale getirilmiştir. 47:10.2 (539.4) John the Revelator saw a vision of the arrival of a class of advancing mortals from the seventh mansion world to their first heaven, the glories of Jerusem. He recorded: “And I saw as it were a sea of glass mingled with fire; and those who had gained the victory over the beast that was originally in them and over the image that persisted through the mansion worlds and finally over the last mark and trace, standing on the sea of glass, having the harps of God, and singing the song of deliverance from mortal fear and death.” (Perfected space communication is to be had on all these worlds; and your anywhere reception of such communications is made possible by carrying the “harp of God,” a morontia contrivance compensating for the inability to directly adjust the immature morontia sensory mechanism to the reception of space communications.)
47:10.3 (539.5) Paul benzer bir biçimde, Jerusem’de kusursuzlaştırılmakta olan fanilere ait yükseliş-vatandaş birliklerinin gerçekliğine dair bir öngörüye sahipti; böylelikle o şu ifadeleri yazıya geçirmiştir: “Ancak siz, Siyon Dağı’na ve cennetsel Kudüs olan yaşayan Tanrı’nın şehrine ve Mikâil’in devasa topluluğu olan meleklerin sayısız bir birliğine, ve kusursuzlaştırılan adil insanların ruhaniyetlerine gelmiş oldunuz.” 47:10.3 (539.5) Paul also had a view of the ascendant-citizen corps of perfecting mortals on Jerusem, for he wrote: “But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to an innumerable company of angels, to the grand assembly of Michael, and to the spirits of just men being made perfect.”
47:10.4 (539.6) Faniler sistem yönetim merkezleri üzerinde yerleşime eriştiklerinde, gerçek anlamıyla hiçbir yeniden diriliş yaşanmayacaktır. Malikâne dünya sürecinden ayrılışınızda size verilmiş olan morontia bünyesi, yerel evren deneyiminin sonuna kadar sizler ile birlikte mevcut olacak türdendir. Zaman zaman değişiklikler gerçekleştirilecektir; ancak siz, yükseliş kültürü ve ruhaniyet eğitiminin aşkın evren dünyalarına olan geçiş için hazırlık niteliğindeki ilk-düzey ruhaniyetleri olarak ortaya çıktığınızda vedalaşacağınız ana kadar, bu aynı bünyeye sahip olmaya devam edeceksiniz. 47:10.4 (539.6) After mortals have attained residence on the system headquarters, no more literal resurrections will be experienced. The morontia form granted you on departure from the mansion world career is such as will see you through to the end of the local universe experience. Changes will be made from time to time, but you will retain this same form until you bid it farewell when you emerge as first-stage spirits preparatory for transit to the superuniverse worlds of ascending culture and spirit training.
47:10.5 (540.1) Bütüncül malikâne süreci boyunca ilerleyen bu faniler, düzenleyici uyku ve yeniden diriliş uyanışlarını yedi kez deneyimlemektedir. Ancak nihai uyanış odası biçimindeki son yeniden diriliş yapısı, yedinci malikâne üzerinde geride bırakılır. Burada artık bir bünye değişimi, bilinçsel sapmayı ve kişisel hafızanın devamlılığı içinde bir duraksamayı gerektirmemektedir. 47:10.5 (540.1) Seven times do those mortals who pass through the entire mansonia career experience the adjustment sleep and the resurrection awakening. But the last resurrection hall, the final awakening chamber, was left behind on the seventh mansion world. No more will a form-change necessitate the lapse of consciousness or a break in the continuity of personal memory.
47:10.6 (540.2) Gizem Görüntüleyicileri tarafından ikamet edilen ve Gerçekliğin Ruhaniyeti tarafından bahşedilen bir biçimde, evrimsel dünyalar üzerinde tanıştırılan ve beden içinde muhafaza edilen fani kişilik; bu türden bir Jerusem vatandaşına Edentia’ya girişi için izin verilmesine ve — Düzenleyici birlikteliğinin ölümsüz bir kurtuluş unsuru, bir Cennet yükseliş unsuru, morontia düzeyinin bir kişiliği ve En Yüksek Unsurlar’ın gerçek bir evladı biçiminde — Nebadon’un morontia birliklerinin gerçek bir üyesi olarak ilan edilmesine kadar bütünüyle hareket kazandırılmış, açığa çıkarılmış ve bütünleştirilmiş bir nitelikte bulunmamaktadır. 47:10.6 (540.2) The mortal personality initiated on the evolutionary worlds and tabernacled in the flesh—indwelt by the Mystery Monitors and invested by the Spirit of Truth—is not fully mobilized, realized, and unified until that day when such a Jerusem citizen is given clearance for Edentia and proclaimed a true member of the morontia corps of Nebadon—an immortal survivor of Adjuster association, a Paradise ascender, a personality of morontia status, and a true child of the Most Highs.
47:10.7 (540.3) Fani ölüm, beden içindeki maddi yaşamdan kaçışın bir işleyiş biçimidir; ve düzeltici öğretim ve kültürel eğitimin yedi dünyası boyunca ilerleyici yaşamın malikâne dünya deneyimi, ebediyetin kapılarına erişmenin nihai sonu kazandırılmış zamanın yükseliş unsurlarının evrimsel maddi mevcudiyet ve daha yüksek ruhaniyet erişimi arasına katılan geçiş yaşamı biçimindeki fani kurtuluş unsurlarının morontia sürecine olan tanıştırılmalarını yansıtmaktadır. 47:10.7 (540.3) Mortal death is a technique of escape from the material life in the flesh; and the mansonia experience of progressive life through seven worlds of corrective training and cultural education represents the introduction of mortal survivors to the morontia career, the transition life which intervenes between the evolutionary material existence and the higher spirit attainment of the ascenders of time who are destined to achieve the portals of eternity.
47:10.8 (540.4) [Bu anlatım, Bir Berrak Akşam Yıldızı tarafından sunulmuştur.] 47:10.8 (540.4) [Sponsored by a Brilliant Evening Star.]