46. Makale Paper 46
Yerel Sistem Yönetim Merkezleri The Local System Headquarters
46:0.1 (519.1) SATANİA’nın yönetim merkezi olan Jerusem, yerel bir sistemin ortalama niteliklerine sahip olan bir başkenttir; ve Lucifer başkaldırısı ve Urantia üzerinde Mikâil’in bahşedilmesi tarafından kaynaklanan sayısız düzensizliklerin dışında Jerusem, benzer âlemlerin tipik bir örneğidir. Sizin yerel sisteminiz, bir takım fırtınalı deneyimlerden geçmiştir; fakat o, mevcut an içerisinde en etkin bir biçimde idare edilmekte olup, çağlar ilerledikçe düzensizliğin sonuçları yavaş ancak kesin bir biçimde ortadan kaldırılmaktadır. Düzen ve iyiliğin iradesi, yeniden sağlanmakta; ve Jerusem üzerinde şartlar, sizin geleneklerinizin cennetsel düzeyine gittikçe artan bir biçimde yaklaşmaktadır; çünkü sistem yönetim merkezleri kelimenin tam anlamıyla, yirminci yüzyıl dinsel inanç sahiplerinin büyük bir çoğunluğu tarafından imgelendiği biçimiyle cennetseldir. 46:0.1 (519.1) JERUSEM, the headquarters of Satania, is an average capital of a local system, and aside from numerous irregularities occasioned by the Lucifer rebellion and the bestowal of Michael on Urantia, it is typical of similar spheres. Your local system has passed through some stormy experiences, but it is at present being administered most efficiently, and as the ages pass, the results of disharmony are being slowly but surely eradicated. Order and good will are being restored, and the conditions on Jerusem are more and more approaching the heavenly status of your traditions, for the system headquarters is truly the heaven visualized by the majority of twentieth-century religious believers.
1. Jerusem’in Fiziksel Nitelikleri ^top 1. Physical Aspects of Jerusem ^top
46:1.1 (519.2) Jerusem, bin enlemsel birime ve on bin boylamsal bölgeye ayrılmıştır. Bu âlem, yedi ana başkente ve yetmiş alt idari merkeze sahiptir. Yedi birimsel başkent; çeşitli etkinliklere ayrılmış olup, Sistem Egemeni en az yılda bir kez bu başkentlerin her birinde mevcut bulunmaktadır. 46:1.1 (519.2) Jerusem is divided into one thousand latitudinal sectors and ten thousand longitudinal zones. The sphere has seven major capitals and seventy minor administrative centers. The seven sectional capitals are concerned with diverse activities, and the System Sovereign is present in each at least once a year.
46:1.2 (519.3) Jerusem’in ölçü mili, yaklaşık olarak Urantia’nın yedi miline denk düşmektedir. Ölçüm ağırlık birimi olan “gradant”, olgun ültimatondan ondalık sistem boyunca inşa edilmiştir. Satania günü; Jerusem’in eksensel dönüşünün zamanı olarak, Urantia zamanının üç gününden bir saat, dört dakika ve on beş saniye eksik olan bir zamana eşittir. Sistem yılı, yüz Jerusem gününden oluşmaktadır. Sistemin zamanı, üstün kronoldekler tarafından yayınlanmaktadır. 46:1.2 (519.3) The standard mile of Jerusem is equivalent to about seven Urantia miles. The standard weight, the “gradant,” is built up through the decimal system from the mature ultimaton and represents almost exactly ten ounces of your weight. The Satania day equals three days of Urantia time, less one hour, four minutes, and fifteen seconds, that being the time of the axial revolution of Jerusem. The system year consists of one hundred Jerusem days. The time of the system is broadcast by the master chronoldeks.
46:1.3 (519.4) Jerusem’in enerjisi; mükemmel bir biçimde düzenlenmekte olup, mekânın enerji etkileri tarafından doğrudan bir biçimde beslenmekte olan ve Üstün Fiziksel Düzenleyiciler tarafından uzman bir şekilde idare edilen bölge hatları içinde âlem etrafında döngü halindedir. Bu enerjilerin, iletiminin fiziksel kanalları boyunca geçişine gösterilen doğal direnç; Jerusem’in düzenli sıcaklığının üretimi için gerekli olan ısıyı ortaya çıkarmaktadır. Bütüncül ışık sıcaklığı; ışık durgunluğunun süreci boyunca 50 fahrenhaytın biraz altına düşse de, yaklaşık olarak 70 fahrenhaytta idare edilmektedir. 46:1.3 (519.4) The energy of Jerusem is superbly controlled and circulates about the sphere in the zone channels, which are directly fed from the energy charges of space and expertly administered by the Master Physical Controllers. The natural resistance to the passage of these energies through the physical channels of conduction yields the heat required for the production of the equable temperature of Jerusem. The full-light temperature is maintained at about 70 degrees Fahrenheit, while during the period of light recession it falls to a little lower than 50 degrees.
46:1.4 (519.5) Jerusem’in ışıklandırma sistemi, kavrayışınız için çok zor olmamalıdır. Burada ne gece ve gündüz, ne de sıcaklık ve soğukluğun mevsimleri mevcut bulunmaktadır. Güç dönüştürücüleri; seyreltilmiş enerjilerin, gezegensel atmosfer boyunca âlemin elektriksel hava-tabanına ulaşıncaya kadar belirli değişikliklere uğrayarak buradan yukarı bir biçimde yönlendirildikleri, yüz bin merkezi idare ederler; ve bu sürecin sonrasında bahse konu bu enerjiler yumuşak, ince ve hatta güneş sabah onda tepe noktasında ışıldadığında Urantia güneş ışığının yoğunluğuna yaklaşık bir ışıkta geri ve aşağı doğru bir doğrultuda yansıtılır. 46:1.4 (519.5) The lighting system of Jerusem should not be so difficult for you to comprehend. There are no days and nights, no seasons of heat and cold. The power transformers maintain one hundred thousand centers from which rarefied energies are projected upward through the planetary atmosphere, undergoing certain changes, until they reach the electric air-ceiling of the sphere; and then these energies are reflected back and down as a gentle, sifting, and even light of about the intensity of Urantia sunlight when the sun is shining overhead at ten o’clock in the morning.
46:1.5 (520.1) Işımanın bu koşulları altında ışık ışınları, tek bir konumdan geliyormuş gibi görünmemektedir; onlar bütüncül olarak, mekân yönlerinin tümünden eşit bir şekilde yayılan bir biçimde gökyüzünden süzülürler. Bu ışık, çok daha az ısı taşıması dışında, doğal güneş ışığına oldukça benzerlik gösterir. Bu nedenle bu türden yönetim merkez dünyalarının mekân içinde aydınlık olmadığı fark edilecektir; eğer Jerusem, Urantia’ya oldukça yakın bir konumda bulunsaydı bile bu âlem görünemezdi. 46:1.5 (520.1) Under such conditions of lighting, the light rays do not seem to come from one place; they just sift out of the sky, emanating equally from all space directions. This light is very similar to natural sunlight except that it contains very much less heat. Thus it will be recognized that such headquarters worlds are not luminous in space; if Jerusem were very near Urantia, it would not be visible.
46:1.6 (520.2) Bu ışık enerjisini Jerusem’in üst iyonosferinden yeryüzüne yansıtan bahse konu gazlar; her ne kadar farklı sebepler ile ortaya çıksa da, sizin kuzey ışıkları olarak adlandırdığınız güneşin doğuşuna ait olan olgular bütünüyle ilgili üst hava kemerlerindeki bu olaylara oldukça benzerlik göstermektedir. Urantia üzerinde, karasal yayın dalgaları dışa doğru olan doğrusal doğrultuları içinde bu gaz kemerine çarptıkları zaman onları dünyaya doğru bir biçimde yansıtarak onların kaçmalarını engelleyen yine bu aynı gaz kalkanıdır. Böylece yayınlar, dünyanızın etrafında hava boyunca seyahat ettikleri zaman yüzeye yakın bir yerde tutulurlar. 46:1.6 (520.2) The gases which reflect this light-energy from the Jerusem upper ionosphere back to the ground are very similar to those in the Urantia upper air belts which are concerned with the auroral phenomena of your so-called northern lights, although these are produced by different causes. On Urantia it is this same gas shield which prevents the escape of the terrestrial broadcast waves, reflecting them earthward when they strike this gas belt in their direct outward flight. In this way broadcasts are held near the surface as they journey through the air around your world.
46:1.7 (520.3) Bu âlemin bu ışıması düzenli bir biçimde, Jerusem gününün yüzde yetmiş beşlik kısmını idare etmekte olup; bunun sonrasında orada, bulutsuz bir gecede sizin dolunayınıza yaklaşık bir düzeyde bulunan ışık biçimindeki en alt düzey ışıldamanın zamanına kadar düzenli bir sönüş gerçekleşmektedir. Bahse konu bu zaman, Jerusem’in tümü için sessiz saattir. İstirahatın ve yenilenmenin bu süreci boyunca yalnızca yayın-alış istasyonları faaliyet halindedir. 46:1.7 (520.3) This lighting of the sphere is uniformly maintained for seventy-five per cent of the Jerusem day, and then there is a gradual recession until, at the time of minimum illumination, the light is about that of your full moon on a clear night. This is the quiet hour for all Jerusem. Only the broadcast-receiving stations are in operation during this period of rest and rehabilitation.
46:1.8 (520.4) Jerusem; parlak yıldız ışığının bir türü biçimde, bir kaç yakın güneşten soluk ışığı almaktadır; fakat Jerusem bu güneşlere bağımlı değildir; Jerusem’e benzer olan dünyalar, güneş etkilerinin anlık değişikliklerine tabi değildir; buna ek olarak onlar, soğuyan veya ölmekte olan bir güneş sorunu ile karşılaşmamaktadırlar. 46:1.8 (520.4) Jerusem receives faint light from several near-by suns—a sort of brilliant starlight—but it is not dependent on them; worlds like Jerusem are not subject to the vicissitudes of sun disturbances, neither are they confronted with the problem of a cooling or dying sun.
46:1.9 (520.5) Yedi geçiş eğitim dünyası ve onların kırk dokuz uydusu; Jerusem işleyiş biçimi vasıtasıyla ısıtılır, aydınlatılır, enerji kazandırılır ve sulanır. 46:1.9 (520.5) The seven transitional study worlds and their forty-nine satellites are heated, lighted, energized, and watered by the Jerusem technique.
2. Jerusem’in Fiziksel Özellikleri ^top 2. Physical Features of Jerusem ^top
46:2.1 (520.6) Jerusem üzerinde siz, Urantia ve diğer evrim halindeki dünyaların engebeli dağ sıralarını özleyeceksiniz; çünkü orada ne depremler ne de sağanak yağışlar bulunmaktadır, ancak siz güzel dağlık alanlara ek olarak yeryüzünün dağılımsal farklılıkları ve manzaralarının diğer benzersiz çeşitlilikleri memnuniyetle deneyimleyeceksiniz. Jerusem’in devasa alanları, bir “doğal hal” içerisinde muhafaza edilmekte olup; bu bölgelerin ihtişamı, insan tahayyülünün oldukça ötesinde bulunmaktadır. 46:2.1 (520.6) On Jerusem you will miss the rugged mountain ranges of Urantia and other evolved worlds since there are neither earthquakes nor rainfalls, but you will enjoy the beauteous highlands and other unique variations of topography and landscape. Enormous areas of Jerusem are preserved in a “natural state,” and the grandeur of such districts is quite beyond the powers of human imagination.
46:2.2 (520.7) Orada, binlerce küçük göl bulunmaktadır; ancak burada ne şiddetli akan ırmaklar ne de taşan okyanuslar bulunmaktadır. Mimari dünyaların herhangi biri üzerinde sağanak yağışlar, kasırgalar ve tipiler bulunmamaktadır; ancak orada, ışık sönüşü ile ilgili olarak en yüksek sıcaklığın bulunduğu zamanlarda nemin yoğunlaşması sonucunda günlük yağışlar mevcut bulunmaktadır. (Yoğunlaşma noktası, Urantia gibi bir iki-gaz gezegenine kıyasla bir üç-gaz gezegeni üzerinde daha yüksektir.) Fiziksel bitki yaşamı ve yaşayan unsurların morontia dünyası, neme ihtiyaç duymaktadır; fakat bu ihtiyaç geniş bir biçimde, dağlık alanların zirvesine bile kadar uzanarak âlemin tümünü kaplayan döngünün toprak-altı sistemi tarafından sağlanmaktadır. Bu su sistemi bütünüyle yeraltı değildir, çünkü Jerusem’in sodalı göllerine karşılıklı bağlanan birçok kanal mevcut bulunmaktadır. 46:2.2 (520.7) There are thousands upon thousands of small lakes but no raging rivers nor expansive oceans. There is no rainfall, neither storms nor blizzards, on any of the architectural worlds, but there is the daily precipitation of the condensation of moisture during the time of lowest temperature attending the light recession. (The dew point is higher on a three-gas world than on a two-gas planet like Urantia.) The physical plant life and the morontia world of living things both require moisture, but this is largely supplied by the subsoil system of circulation which extends all over the sphere, even up to the very tops of the highlands. This water system is not entirely subsurface, for there are many canals interconnecting the sparkling lakes of Jerusem.
46:2.3 (520.8) Jerusem’in atmosferi, bir üç-gaz karışımıdır. Bu hava, yaşamın morontia düzeyinin solunumuna uyum sağlamış olan bir gaza ek olarak, Urantia’nın kine oldukça benzerlik göstermektedir. Bu üçüncü gaz, maddi düzeylerin hayvanları veya bitkilerinin solunumu bakımından hiçbir biçimde havanın niteliğini bozmamaktadır. 46:2.3 (520.8) The atmosphere of Jerusem is a three-gas mixture. This air is very similar to that of Urantia with the addition of a gas adapted to the respiration of the morontia order of life. This third gas in no way unfits the air for the respiration of animals or plants of the material orders.
46:2.4 (521.1) Taşıma sistemi, enerji hareketinin döngüsel akımları tarafından desteklenmektedir; bu ana enerji akımları, on mil aralıkla konumlandırılmıştır. Fiziksel işleyiş biçimlerinin düzenlenmesi vasıtasıyla gezegenin maddi varlıkları, saatte iki ila beş yüz mil aralığında değişen bir hareket hızında ilerleyebilir. Taşıyıcı kuşlar, yaklaşık saatte yüz mil hızında uçmaktadırlar. Maddi Evlatlar’ın hava mekanizmaları, saatte yaklaşık beş yüz mil hızında seyahat edebilir. Maddi ve öncül morontia varlıkları, taşımanın bu mekanik araçlarını kullanmak durumundadırlar; fakat ruhaniyet kişilikleri, enerjinin daha yüksek kuvvetleri ve ruhaniyet kaynakları ile birlikte hareket ederler. 46:2.4 (521.1) The transportation system is allied with the circulatory streams of energy movement, these main energy currents being located at ten-mile intervals. By adjustment of physical mechanisms the material beings of the planet can proceed at a pace varying from two to five hundred miles per hour. The transport birds fly at about one hundred miles an hour. The air mechanisms of the Material Sons travel around five hundred miles per hour. Material and early morontia beings must utilize these mechanical means of transport, but spirit personalities proceed by liaison with the superior forces and spirit sources of energy.
46:2.5 (521.2) Jerusem ve onun birliktelik halindeki dünyaları, Nebadon’un mimari âlemlerine ait fiziksel yaşam niteliğinin on ortak sınıflandırılışı ile bahşedilmiştir. Ve Jerusem üzerinde hiçbir organik evrim bulunmadığı için; en güçlü olanın yaşamını sürdürme prensibinin yoksunluğu şeklinde, mevcudiyeti sağlamak için herhangi bir mücadelenin verilmesi gerekliliğinin olmayışı biçiminde, yaşamın çatışma halindeki hiçbir türü bulunmamaktadır. Bunun yerine orada; merkezi ve kutsal âleme ait ebedi dünyaların güzelliği, ahengi ve kusursuzluğunun öncül belirleyicisi olan yaratıcı bir uyum mevcut bulunmaktadır. Ve tüm bu yaratıcı kusursuzluk içerisinde orada; göksel zanaatkârlar ve onların akranları tarafından sanatsal bir biçimde tezatsal farklılık oluşturan, fiziksel ve morontia yaşamının en ilgili çekici karışımı mevcut bulunmaktadır. 46:2.5 (521.2) Jerusem and its associated worlds are endowed with the ten standard divisions of physical life characteristic of the architectural spheres of Nebadon. And since there is no organic evolution on Jerusem, there are no conflicting forms of life, no struggle for existence, no survival of the fittest. Rather is there a creative adaptation which foreshadows the beauty, the harmony, and the perfection of the eternal worlds of the central and divine universe. And in all this creative perfection there is the most amazing intermingling of physical and of morontia life, artistically contrasted by the celestial artisans and their fellows.
46:2.6 (521.3) Jerusem gerçek anlamıyla, cennetsel ihtişam ve görkemin bütünsel niteliğinin öncül bir tecrübesidir. Fakat siz, herhangi bir tasvirsel girişim vasıtasıyla bu görkemli mimari dünyaların yeterli bir fikrini elde etmeyi ümit etme yetkinliğine sahip değilsiniz. Orada, sizin dünyanız üzerinde sahip olduklarınız ile karşılaştırılabilecek çok az şey bulunmaktadır; ve bu karşılaştırma yapılsa bile, Jerusem’in unsurları Urantia’nın kileri o derece aşan bir niteliğe sahiptir ki yapılan bu karşılaştırma neredeyse gülünç bir düzeyde kalacaktır. Jerusem’e mevcut bir biçimde ulaşmanıza kadar siz, cennetsel dünyaların gerçek bir kavrayışına benzer herhangi bir düşünceyi neredeyse hiçbir biçimde yürütemezsiniz. Ancak bu süreç; evren, aşkın-evren ve Havona’nın daha uzak eğitim âlemlerine sizin ileride gerçekleşecek varışınıza kadar geçecek olan süre ile karşılaştırıldığında çok uzun bir zaman zarfı değildir. 46:2.6 (521.3) Jerusem is indeed a foretaste of paradisiacal glory and grandeur. But you can never hope to gain an adequate idea of these glorious architectural worlds by any attempted description. There is so little that can be compared with aught on your world, and even then the things of Jerusem so transcend the things of Urantia that the comparison is almost grotesque. Until you actually arrive on Jerusem, you can hardly entertain anything like a true concept of the heavenly worlds, but that is not so long a time in the future when your coming experience on the system capital is compared with your sometime arrival on the more remote training spheres of the universe, the superuniverse, and Havona.
46:2.7 (521.4) Jerusem’in üretim veya laboratuar birimi; üzerinden duman çıkan bacalara sahip olmadığı için Urantialı unsurların neredeyse hiçbir biçimde tanıyamayacağı bir biçimde, geniş bir nüfuz alanıdır; yine de orada, bahse konu bu özel dünyalar ile birliktelik içerisinde bulunan karmaşık bir maddi ekonomi bulunmaktadır; ve orada, sizin en deneyimli kimyagerlerinizi ve mucitlerinizi bile hayretler içinde bırakacak ve onların ilgisini çekecek mekaniksel tekniğin ve fiziksel başarının bir kusursuzluğu bulunmaktadır. Cennet seyahati içerisinde gözaltında bulunan bu ilk dünyanın ruhani niteliğe kıyasla oldukça baskın bir biçimde maddi olmasını bir durup düşünün. Jerusem ve onun geçiş dünyaları üzerinde ikametiniz boyunca siz, daha sonra gerçekleşecek ilerleyen ruhani mevcudiyetin ileri yaşamınıza kıyasla maddi unsurların dünya yaşamınıza daha yakın bir konumda bulunmaktasınız. 46:2.7 (521.4) The manufacturing or laboratory sector of Jerusem is an extensive domain, one which Urantians would hardly recognize since it has no smoking chimneys; nevertheless, there is an intricate material economy associated with these special worlds, and there is a perfection of mechanical technique and physical achievement which would astonish and even awe your most experienced chemists and inventors. Pause to consider that this first world of detention in the Paradise journey is far more material than spiritual. Throughout your stay on Jerusem and its transition worlds you are far nearer your earth life of material things than your later life of advancing spirit existence.
46:2.8 (521.5) Serap Dağı; neredeyse on beş bin fit yüksekliğe sahip olarak Jerusem üzerinde en yüksek yükseltidir, ve bu dağ, taşıyıcı yüksek meleklerin tümü için ayrılış noktasıdır. Sayısız mekanik gelişme, gezegensel çekimden kurtulmak ve hava direncinin üstesinden gelmek için başlangıç enerjisinin sağlanmasında kullanılmaktadır. Bir yüksek melek taşıyıcısı; ışık süreci boyunca ve zaman zaman onun sönüşünün oldukça ileri süreçlerine kadar, Urantia zamanına göre her üç saniyede bir bulundukları konumdan ayrılmak için harekete geçmektedirler. Taşıyıcılar; Urantia zamanına göre saniyede yaklaşık yirmi beş ortak mil hızında havalanıp, Jerusem’den iki bin mil uzaklığa erişinceye kadar ortak hıza çıkmamaktadırlar. 46:2.8 (521.5) Mount Seraph is the highest elevation on Jerusem, almost fifteen thousand feet, and is the point of departure for all transport seraphim. Numerous mechanical developments are used in providing initial energy for escaping the planetary gravity and overcoming the air resistance. A seraphic transport departs every three seconds of Urantia time throughout the light period and, sometimes, far into the recession. The transporters take off at about twenty-five standard miles per second of Urantia time and do not attain standard velocity until they are over two thousand miles away from Jerusem.
46:2.9 (521.6) Taşıyıcılar, cam denizi olarak adlandırılan kristal alana inerler. Bu bölge etrafında, yüksek meleksel taşıma vasıtasıyla mekânı kat eden varlıkların çeşitli düzeyleri için alış istasyonları bulunmaktadır. Öğrenci ziyaretçiler için olan kutup kristal alış istasyonu yakınında siz, incisel gözlem evine yükselebilir ve bütüncül yönetim merkez gezegeninin engin kabartma haritasına bakabilirsiniz. 46:2.9 (521.6) Transports arrive on the crystal field, the so-called sea of glass. Around this area are the receiving stations for the various orders of beings who traverse space by seraphic transport. Near the polar crystal receiving station for student visitors you may ascend the pearly observatory and view the immense relief map of the entire headquarters planet.
3. Jerusem Yayınları ^top 3. The Jerusem Broadcasts ^top
46:3.1 (522.1) Aşkın-evren ve Cennet-Havona yayınları, Salvington ile birliktelik içinde Jerusem üzerinde ve cam denizi olarak kutup kristalini içine alan bir işleyiş biçimi vasıtasıyla alınmaktadır. Bu Nebadon-ötesi iletişimlerin alınması hükümlerine ek olarak orada, alış istasyonlarının üç farklı topluluğu mevcut bulunmaktadır. Bu ayrı ancak üçlü-çevresel istasyon toplulukları; yerel dünyalardan, takımyıldız yönetim merkezinden ve yerel evrenin başkentinden gelen yayınların alınmasına uygun bir biçimde düzenlenir. Bu yayınların tümü kendiliğinden, merkezi yayın amfi-tiyatrosu içinde mevcut bulunan varlıkların tüm türleri için algılanabilecek bir biçimde gösterilmektedir; Jerusem üzerinde bir yükseliş fanisi için onların meşgalelerinin hepsi arasında hiçbir şey, evren mekân sunuşlarının bitmek tükenmek bilmeyen yayın akışlarını dinlemekten daha etkileyici ve daha ilgili çekici değildir. 46:3.1 (522.1) The superuniverse and Paradise-Havona broadcasts are received on Jerusem in liaison with Salvington and by a technique involving the polar crystal, the sea of glass. In addition to provisions for the reception of these extra-Nebadon communications, there are three distinct groups of receiving stations. These separate but tricircular groups of stations are adjusted to the reception of broadcasts from the local worlds, from the constellation headquarters, and from the capital of the local universe. All these broadcasts are automatically displayed so as to be discernible by all types of beings present in the central broadcast amphitheater; of all preoccupations for an ascendant mortal on Jerusem, none is more engaging and engrossing than that of listening in on the never-ending stream of universe space reports.
46:3.2 (522.2) Bu Jerusem yayın-alış istasyonu; büyük ölçüde Urantia üzerinde bilinmeyen ışık saçan maddeler tarafından inşa edilmiş, maddi ve morontia olmak üzere beş milyar varlığın üzerinde bir katılımcı topluluğuna ek olarak sayısız ruhaniyet kişiliğine ev sahipliği yapan bir biçimde, devasa bir amfi-tiyatro tarafından çevrelenmiştir. Burası Jerusem’in tümü için; evrenin refahının ve düzenin öğrenildiği yer olan, yayın istasyonunda boş zamanlarını değerlendirmek için gözde bir etkinlik mekânıdır. Ve bu oluşum, ışığın sönüşü zamanında yavaşlamayan tek gezegensel etkinliktir. 46:3.2 (522.2) This Jerusem broadcast-receiving station is encircled by an enormous amphitheater, constructed of scintillating materials largely unknown on Urantia and seating over five billion beings—material and morontia—besides accommodating innumerable spirit personalities. It is the favorite diversion for all Jerusem to spend their leisure at the broadcast station, there to learn of the welfare and state of the universe. And this is the only planetary activity which is not slowed down during the recession of light.
46:3.3 (522.3) Bu yayın-alış amfi-tiyatrosuna Salvington iletileri sürekli bir biçimde ulaştırılmaktadır. Bunun yanı sıra, En Yüksek Takımyıldız Yaratıcıları’nın Edentia konuşması en az günde bir kez alınmaktadır. Dönemsel olarak Uversa’nın düzenli ve özel yayınları Salvington vasıtasıyla yayınlanmaktadır; ve Cennet iletileri alındığı zaman, nüfusun tüm üyeleri cam denizinin etrafında bir araya gelir ve Uversa arkadaşları, Cennet yayınının işleyiş biçimine duyulan her şeyin görsel hale gelmesi amacıyla yansıma olgusunu katar. Ve böylelikle, gelişme gösteren güzellik ve ihtişamın sürekli ortaya çıkan öncül tecrübeleri, ebedi serüven içinde içe doğru seyahatlerinde kurtuluş halindeki fanilere sunulmuş olur. 46:3.3 (522.3) At this broadcast-receiving amphitheater the Salvington messages are coming in continuously. Near by, the Edentia word of the Most High Constellation Fathers is received at least once a day. Periodically the regular and special broadcasts of Uversa are relayed through Salvington, and when Paradise messages are in reception, the entire population is assembled around the sea of glass, and the Uversa friends add the reflectivity phenomena to the technique of the Paradise broadcast so that everything heard becomes visible. And it is in this manner that continual foretastes of advancing beauty and grandeur are afforded the mortal survivors as they journey inward on the eternal adventure.
46:3.4 (522.4) Jerusem verici istasyonu, bu âlemin karşı kutbunda konumlanmıştır. Bireysel dünyalara olan yayınların tümü; zaman zaman baş meleklerin döngüsüne olan istikametlerine doğrudan hareket eden Mikâil iletileri dışında, sistem başkentlerinden yayınlanmaktadır. 46:3.4 (522.4) The Jerusem sending station is located at the opposite pole of the sphere. All broadcasts to the individual worlds are relayed from the system capitals except the Michael messages, which sometimes go direct to their destinations over the archangels’ circuit.
4. Yerleşim Alanları ve İdari Alanlar ^top 4. Residential and Administrative Areas ^top
46:4.1 (522.5) Jerusem’in önemli ölçüde büyük bölümleri, yerleşim alalarına ayrılmıştır; bunun karşısında sistem başkentinin diğer bölümleri 619 yerleşik âlem, 56 geçiş-kültür dünyası ve sistem başkentinin kendisine ait olayların yüksek denetimine katılan gerekli idari faaliyetler için ayrılmıştır. Jerusem üzerinde ve Nebadon içinde bu düzenlemeler şu biçimde tasarlanmıştır: 46:4.1 (522.5) Considerable portions of Jerusem are assigned as residential areas, while other portions of the system capital are given over to the necessary administrative functions involving the supervision of the affairs of 619 inhabited spheres, 56 transitional-culture worlds, and the system capital itself. On Jerusem and in Nebadon these arrangements are designed as follows:
46:4.2 (522.6) 1. Daireler — özgün olmayan yerleşim alanları. 46:4.2 (522.6) 1. The circles—the nonnative residential areas.
46:4.3 (522.7) 2. Kareler — sistem yürütme-idare alanları. 46:4.3 (522.7) 2. The squares—the system executive-administrative areas.
46:4.4 (522.8) 3. Dikdörtgenler — daha alt düzey özgün yaşamın toplanma yeri. 46:4.4 (522.8) 3. The rectangles—the rendezvous of the lower native life.
46:4.5 (522.9) 4. Üçgenler — yerel veya Jerusem idari alanları. 46:4.5 (522.9) 4. The triangles—the local or Jerusem administrative areas.
46:4.6 (522.10) Sistem etkinliklerinin daireler, kareler, dikdörtgenler ve üçgenler halinde bu düzenlenişi; Nebadon’un sistem başkentlerinin tümü için ortak bir niteliğe sahiptir. Farklı bir evren içinde, bütünüyle farklı bir düzenleme mevcut bulunabilir. Bu türden hususlar, Yaratan Evlatlar’ın çeşitli tasarımları vasıtasıyla belirlenir. 46:4.6 (522.10) This arrangement of the system activities into circles, squares, rectangles, and triangles is common to all the system capitals of Nebadon. In another universe an entirely different arrangement might prevail. These are matters determined by the diverse plans of the Creator Sons.
46:4.7 (523.1) Bu yerleşim ve idari alanlar hakkında bizim bu anlatımımız, Jerusem’in kalıcı vatandaşları olarak Tanrı’nın Maddi Evlatları’nın geniş ve güzel konutlarını kapsamamaktadır; buna ek olarak biz, ruhaniyet ve ruhaniyet yaratılmışlarına yakın diğer sayısız büyüleyici düzeylerden bahsetmemekteyiz. Örneğin: Jerusem, sistem faaliyeti için tasarlanan spirongaların etkin hizmetlerini memnuniyetle deneyimlemektedir. Bu varlıklar, aşkın maddi sakinler ve ziyaretçiler adına ruhsal hizmete adanmıştır. Onlar; daha yüksek morontia yaratılmışlarına ek olarak, morontia yaratılmışlarının tümünün bakımına ve güzelleştirilmesine hizmet eden morontia yardımcılarının geçiş hizmetkârları olan ussal ve güzel varlıkların mükemmel bir topluluğudur. Onlar; maddi ve ruhsal düzey arasında faaliyet gösteren orta düzey yardımcılar olarak, tıpkı yarı-ölümlü yaratılmışların Urantia üzerinde bulunması gibi Jerusem üzerinde ikamet ederler. 46:4.7 (523.1) Our narrative of these residential and administrative areas takes no account of the vast and beautiful estates of the Material Sons of God, the permanent citizens of Jerusem, neither do we mention numerous other fascinating orders of spirit and near-spirit creatures. For example: Jerusem enjoys the efficient services of the spironga of design for system function. These beings are devoted to spiritual ministry in behalf of the supermaterial residents and visitors. They are a wonderful group of intelligent and beautiful beings who are the transition servants of the higher morontia creatures and of the morontia helpers who labor for the upkeep and embellishment of all morontia creations. They are on Jerusem what the midway creatures are on Urantia, midway helpers functioning between the material and the spiritual.
46:4.8 (523.2) Sistem başkentleri; maddi, morontiyal ve ruhsal olan evren mevcudiyetinin üç fazının üçünü de neredeyse kusursuz bir biçimde sergileyen tek dünya topluluklarıdır. İster siz maddi, morontiyal veya ruhani kişiliğe sahip olun; siz kendinizi Jerusem üzerinde evininizdeki gibi hissedeceksiniz; bu durum aynı zamanda yarı-ölümlü yaratılmışlar ve Maddi Evlatlar gibi birleşik varlıklar için de aynı gerçekliği taşır. 46:4.8 (523.2) The system capitals are unique in that they are the only worlds which exhibit well-nigh perfectly all three phases of universe existence: the material, the morontial, and the spiritual. Whether you are a material, morontia, or spirit personality, you will feel at home on Jerusem; so also do the combined beings, such as the midway creatures and the Material Sons.
46:4.9 (523.3) Jerusem, maddi ve morontia türlerinin mükemmel binalarına sahiptir; bunun karşısında tamamiyle ruhsal olan alanların süsü, bundan daha az zarif ve daha az bütüncül değildir. Morontia’nın eşlenikleri olan Jerusem’in muazzam fiziksel donanımlarını sizlere anlatmak için keşke yeterli kelimelere sahip olsaydım! Keşke ben, bu yönetim merkez dünyasına ait ruhsal görevlendirilmelerin ulvi ihtişamını ve zarif kusursuzluğunu tarif etmeyi sürdürmeye yetkin olsaydım! Güzelliğin kusursuzluğuna ve görevlendirilmenin bütünlüğüne ait en imgesel kavramınız, bu ihtişamların neredeyse yakınından bile geçemez. Ve Jerusem, Cennet güzelliğinin tanrısal kusursuzluğuna olan istikamette yalnızca ilk adımdır. 46:4.9 (523.3) Jerusem has great buildings of both material and morontia types, while the embellishment of the purely spiritual zones is no less exquisite and replete. If I only had words to tell you of the morontia counterparts of the marvelous physical equipment of Jerusem! If I could only go on to portray the sublime grandeur and exquisite perfection of the spiritual appointments of this headquarters world! Your most imaginative concept of perfection of beauty and repleteness of appointment would hardly approach these grandeurs. And Jerusem is but the first step on the way to the supernal perfection of Paradise beauty.
5. Jerusem Daireleri ^top 5. The Jerusem Circles ^top
46:5.1 (523.4) Evren yaşamının bu ana topluluklarına verilen bahse konu yerleşim alanları, Jerusem daireleri olarak adlandırılmaktadır. Bu anlatımlarda bahsi geçen bu daire toplulukları şunlardır: 46:5.1 (523.4) The residential reservations assigned to the major groups of universe life are designated the Jerusem circles. Those circle groups which find mention in these narratives are the following:
46:5.2 (523.5) 1. Tanrı’nın Evlatları’na ait daireler. 46:5.2 (523.5) 1. The circles of the Sons of God.
46:5.3 (523.6) 2. Melekler ve daha yüksek ruhaniyetlere ait daireler. 46:5.3 (523.6) 2. The circles of the angels and higher spirits.
46:5.4 (523.7) 3. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’na atanmayan yaratılmış biçimindeki kutsal üçleme haline getirilmiş olan evlatlara ek olarak, Evren Yardımcıları’na ait daireler. 46:5.4 (523.7) 3. The circles of the Universe Aids, including the creature-trinitized sons not assigned to the Trinity Teacher Sons.
46:5.5 (523.8) 4. Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’e ait daireler. 46:5.5 (523.8) 4. The circles of the Master Physical Controllers.
46:5.6 (523.9) 5. Yarı-ölümlü yaratılmışlara ek olarak, görevlendirilmiş yükseliş fanilerine ait daireler. 46:5.6 (523.9) 5. The circles of the assigned ascending mortals, including the midway creatures.
46:5.7 (523.10) 6. Eşlenik topluluklarına ait daireler. 46:5.7 (523.10) 6. The circles of the courtesy colonies.
46:5.8 (523.11) 7. Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Birlikleri’ne ait daireler. 46:5.8 (523.11) 7. The circles of the Corps of the Finality.
46:5.9 (523.12) Bu yerleşim topluluklarının her biri, yedi eş merkezli ve peş peşe yükseltilmiş dairelerden oluşmaktadır. Onların tümü, aynı sıra üzerinde inşa edilmiştir; ancak onlar farklı ebatlarda olup, farklılaşan maddelerden bir araya getirilmiştir. Onların tümü, yedi eş-merkezli döngülerin her topluluğunu bütünüyle içine alan bir biçimde geniş bir kordonu oluşturan, çok geniş sınırlarla çevrilmiştir. 46:5.9 (523.12) Each of these residential groupings consists of seven concentric and successively elevated circles. They are all constructed along the same lines but are of different sizes and are fashioned of differing materials. They are all surrounded by far-reaching enclosures, which mount up to form extensive promenades entirely encompassing every group of seven concentric circles.
46:5.10 (524.1) 1. Tanrı’nın Evlatları’na ait daireler. Her ne kadar Tanrı’nın Evlatları, geçiş-kültür dünyalarından biri olan, kendilerine ait toplumsal bir gezegene sahip olsalar da; onlar aynı zamanda, Jerusem’in bu geniş nüfuz alanlarını ellerinde bulundurur. Kendilerine ait geçiş-kültür dünyaları üzerinde yükseliş fanileri, kutsal evlatlığın düzeylerinin tümü ile özgür bir biçimde etkileşim içine girebilir. Burada siz bu Evlatları, kişisel olarak tanıyacaksınız ve onları seveceksiniz; fakat onların toplumsal yaşamı büyük bir ölçüde bu özel dünyayla ve onların uydularıyla sınırlandırılmıştır. Buna rağmen Jerusem daireleri içinde evlatlığın bu çeşitli toplulukları faaliyet içerisinde gözlemlenebilir. Ve morontia görüş açısı devasa bir kapsama sahip olduğu için siz, Evlatlar’ın kordonları boyunca yürüyebilir ve onların sayısız düzeylerinin ilgi çekici etkinliklerini uzaktan gözlemleyebilirsiniz. 46:5.10 (524.1) 1. Circles of the Sons of God. Though the Sons of God possess a social planet of their own, one of the transitional-culture worlds, they also occupy these extensive domains on Jerusem. On their transitional-culture world the ascending mortals freely mingle with all orders of divine sonship. There you will personally know and love these Sons, but their social life is largely confined to this special world and its satellites. In the Jerusem circles, however, these various groups of sonship may be observed at work. And since morontia vision is of enormous range, you can walk about on the Sons’ promenades and overlook the intriguing activities of their numerous orders.
46:5.11 (524.2) Evlatlar’ın bu yedi dairesi, eş merkezli olup peş peşe yükseltilmiştir ki; dışta bulunan ve daha geniş olan dairelerin her biri, hepsinin bir genel kordon duvarı tarafından çevrildiği içte bulunan ve küçük olanları tepeden görebilmektedir. Bu duvarlar; parıldayan berraklığın kristal mücevherleri tarafından inşa edilmiştir, ve kendilerinin ilgili yerleşim dairelerinin tümünü yukarıdan görebilmesi amacıyla böylelikle yükseltilmiştir. Elli ila yüz elli bin arasında değişen sayılarda olan, bu duvarların içinden geçen birçok kapı tek bir incimsi kristallerden oluşmaktadır. 46:5.11 (524.2) These seven circles of the Sons are concentric and successively elevated so that each of the outer and larger circles overlooks the inner and smaller ones, each being surrounded by a public promenade wall. These walls are constructed of crystal gems of gleaming brightness and are so elevated as to overlook all of their respective residential circles. The many gates—from fifty to one hundred and fifty thousand—which penetrate each of these walls consist of single pearly crystals.
46:5.12 (524.3) Evlatlar’ın nüfuz alanına ait ilk daire, Hakimane Evlatlar ve onların kişisel görevlileri tarafından ikamet edilmektedir. Burada bu hakimane Evlatlar’ın bahşedilme ve yargısal hizmetlerine ait tasarımlar ve doğrudan etkinliklerin tümü konumlanmaktadır. Burası aynı zamanda, sistemin Avonalları’nın evren ile iletişime bu merkez vasıtasıyla geçtikleri yerleşkedir. 46:5.12 (524.3) The first circle of the domain of the Sons is occupied by the Magisterial Sons and their personal staffs. Here center all of the plans and immediate activities of the bestowal and adjudicational services of these juridical Sons. It is also through this center that the Avonals of the system maintain contact with the universe.
46:5.13 (524.4) İkinci daire, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları tarafından ikamet edilmektedir. Bu kutsal nüfuz alanı içinde Daynallar ve onların birliktelikleri, yeni ulaşan öncül Eğitmen Evlatları’nın eğitimini yürütmektedir. Ve bu görevin hepsi içinde onlar yeterli bir biçimde, Berrak Akşam Yıldızları’nın belirli eş güdüm unsurlarına ait bir sınıf tarafından destek görmektedir. Yaratılmış olarak kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlar, Daynal dairesi içinde bir bölümde ikamet etmektedir. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları, yerel bir sistem içerisinde Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel temsilcisi olmaya çok yaklaşmaktadır; onlar en azından Kutsal Üçleme-kökenli varlıklardır. Bu ikinci daire, Jerusem’in insanlarının hepsi için olağanüstü ilgiye mazhar olan bir nüfuz alanıdır. 46:5.13 (524.4) The second circle is occupied by the Trinity Teacher Sons. In this sacred domain the Daynals and their associates carry forward the training of the newly arrived primary Teacher Sons. And in all of this work they are ably assisted by a division of certain co-ordinates of the Brilliant Evening Stars. The creature-trinitized sons occupy a sector of the Daynal circle. The Trinity Teacher Sons come the nearest to being the personal representatives of the Universal Father in a local system; they are at least Trinity-origin beings. This second circle is a domain of extraordinary interest to all the peoples of Jerusem.
46:5.14 (524.5) Üçüncü daire, Melçizedekler’e ayrılmıştır. Sistem baş sorumluları burada ikamet eder ve bahse konu çok yönlü Evlatlar’ın neredeyse sınırsız olan etkinliklerini yüksek bir biçimde denetler. Malikâne dünyaların ilkinden itibaren yükseliş fanilerin tüm Jerusem süreci boyunca Melçizedekler, gözetmen yaratıcılar ve ezeli bir biçimde mevcut olan danışmanlardır. Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın ezeli etkinliklerinin dışında Jerusem üzerinde onların baskın bir etkisinin bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 46:5.14 (524.5) The third circle is devoted to the Melchizedeks. Here the system chiefs reside and supervise the almost endless activities of these versatile Sons. From the first of the mansion worlds on through all the Jerusem career of ascending mortals, the Melchizedeks are foster fathers and ever-present advisers. It would not be amiss to say that they are the dominant influence on Jerusem aside from the ever-present activities of the Material Sons and Daughters.
46:5.15 (524.6) Dördüncü daire, Vorondadekler ve aksi halde görevlendirilmediği takdirde ziyaretçi ve gözetmen olan Evlatların tüm diğer düzeylerinin evleridir. En Yüksek Takımyıldız Yaratıcıları, yerel sistem için teftiş ziyaretlerinde bulunduklarında bu daire üzerinde yerleşkelerini seçerler. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, Kutsal Danışmanlar ve Evrensel Denetimciler’in tümü, sistem içinde görevde bulunduklarında bu daire içinde ikamet ederler. 46:5.15 (524.6) The fourth circle is the home of the Vorondadeks and all other orders of the visiting and observer Sons who are not otherwise provided for. The Most High Constellation Fathers take up their abode in this circle when on visits of inspection to the local system. Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors all reside in this circle when on duty in the system.
46:5.16 (524.7) Beşinci daire, Sistem Egemenleri ve Gezegensel Prensler’in evlatlık düzeyi olan Lanonandekler’in yerleşkesidir. Bu üç topluluk, bu nüfuz alanı içinde bulunduklarında bir bütün olarak bir araya gelir. Sistem Egemeni, idari tepe üzerinde hükümetsel binaların topluluğunun merkezinde konumlanan bir mabede sahipken; sistem yedek unsurları, bu daire içinde barındırılmaktadır. 46:5.16 (524.7) The fifth circle is the abode of the Lanonandeks, the sonship order of the System Sovereigns and the Planetary Princes. The three groups mingle as one when at home in this domain. The system reserves are held in this circle, while the System Sovereign has a temple situated at the center of the governing group of structures on administration hill.
46:5.17 (524.8) Altıncı daire, Yaşam Taşıyıcıları’nın bekleme mekânıdır. Bu Evlatlar’ın tüm düzeyleri, burada bir araya getirilir; ve buradan onlar, kendilerinin dünya görevlerine hareket ederler. 46:5.17 (524.8) The sixth circle is the tarrying place of the system Life Carriers. All orders of these Sons are here assembled, and from here they go forth on their world assignments.
46:5.18 (524.9) Yedinci daire; kendilerine ait yüksek meleksel eşleri ile birlikte, sistem yönetim merkezleri üzerinde geçici olarak faaliyet gösteren bir durumda bulunabilecek bu görevlendirilen faniler biçimindeki yükseliş halindeki evlatların buluşma yeridir. Jerusem vatandaşlarının üstünde ve kesinliğe erişecek olan unsurların altında bulunan tüm eski faniler, bu daire içinde yönetim merkezlerine sahip bu topluluğun üyeleri olarak tanınmaktadır. 46:5.18 (524.9) The seventh circle is the rendezvous of the ascending sons, those assigned mortals who may be temporarily functioning on the system headquarters, together with their seraphic consorts. All ex-mortals above the status of Jerusem citizens and below that of finaliters are reckoned as belonging to the group having its headquarters in this circle.
46:5.19 (525.1) Evlatlar’ın bu dairesel yerleşimleri, devasa bir olan kaplamaktadır; ve daha bin dokuz yıl öncesine kadar oranın merkezinde büyük bir açık alan mevcut bulunmaktaydı. Bu merkezi bölge mevcut an içerisinde, yaklaşık beş yüz yıl önce tamamlanmış olan Mikâil anıtı tarafından kaplanmaktadır. Dört yüz doksan beş yıl önce bu mabet kendisine ithaf edildiğinde, Mikâil birey olarak mevcut bir halde bulunmaktaydı; ve Jerusem’in tümü, Satania’nın en küçük olan yerleşkesi Urantia üzerinde Üstün Evlat’ın bahşedilmesinin etkileyici hikâyesini duymuştur. Mikâil anıtı; görece daha yakın bir zaman içerisinde nakledilen Salvington etkinliklerinin birçoğunu içine alan bir biçimde, Mikâil’in bahşedilmesi tarafından belirlenen sistemin değişikliğe uğramış olan yönetimi içinde bütünleşen etkinliklerin tümünün merkezidir. Anıt görevlileri, sayıca bir milyondan daha fazla olan kişilikten oluşmaktadır. 46:5.19 (525.1) These circular reservations of the Sons occupy an enormous area, and until nineteen hundred years ago there existed a great open space at its center. This central region is now occupied by the Michael memorial, completed some five hundred years ago. Four hundred and ninety-five years ago, when this temple was dedicated, Michael was present in person, and all Jerusem heard the touching story of the Master Son’s bestowal on Urantia, the least of Satania. The Michael memorial is now the center of all activities embraced in the modified management of the system occasioned by Michael’s bestowal, including most of the more recently transplanted Salvington activities. The memorial staff consists of over one million personalities.
46:5.20 (525.2) 2. Melekler’e ait daireler. Evlatlar’ın yerleşim alanına benzer bir biçimde meleklerin bu daireleri, her biri bir diğerinin iç bölgelerine bakan bir şekilde yedi eş merkezden ve ardışık olarak yükseltilmiş dairelerden oluşmaktadır. 46:5.20 (525.2) 2. The circles of the angels. Like the residential area of the Sons, these circles of the angels consist of seven concentric and successively elevated circles, each overlooking the inner areas.
46:5.21 (525.3) Meleklerin ilk dairesi; Yalnız İleticiler ve onların birliktelikleri olarak, yönetim merkez dünyaları üzerinde konumlanabilecek Sınırsız Ruhaniyet’in Daha Yüksek Kişilikleri tarafından ikamet edilmektedir. İkinci daire; zaman zaman Jerusem üzerinde faaliyet gösterme imkânı bulduklarında burada ikamet eden iletici ev sahiplerine, Teknik Danışmanlar’a, dostlara, müfettişlere ve kaydedicilere adanmıştır. Üçüncü daire, daha yüksek düzeylerin ve toplulukların hizmetkâr ruhaniyetleri tarafından ikamet edilmektedir. 46:5.21 (525.3) The first circle of the angels is occupied by the Higher Personalities of the Infinite Spirit who may be stationed on the headquarters world—Solitary Messengers and their associates. The second circle is dedicated to the messenger hosts, Technical Advisers, companions, inspectors, and recorders as they may chance to function on Jerusem from time to time. The third circle is held by the ministering spirits of the higher orders and groupings.
46:5.22 (525.4) Dördüncü daire, idari yüksek melek tarafından ikamet edilmekte olup; Satania gibi bir yerel sistem içinde hizmet veren yüksek melekler, “meleklerin sayısız bir ev sahipliğidir”. Beşinci daire, gezegensel yüksek melekler tarafından ikamet edilmekte olup; altıncı daire ise geçiş hizmetkârlarının evidir. Yedinci daire, yüksek meleklerin açığa çıkarılmamış belirli düzeylerinin bekleme âlemidir. Meleklere ait bu topluluklarının hepsinin kaydedicileri; kayıtların Jerusem mabedi içinde konumlanan bir şekilde, akranları ile birlikte ikamet etmemektedir. Kayıtların tümü, arşivlerin üç katmanlı binası içinde üç nüsha halinde korunmaktadır. Bir sistem yönetim merkezi üzerinde kayıtlar her zaman; maddi, morontiyal ve ruhani biçim içerisinde tutulmaktadır. 46:5.22 (525.4) The fourth circle is held by the administrator seraphim, and the seraphim serving in a local system like Satania are an “innumerable host of angels.” The fifth circle is occupied by the planetary seraphim, while the sixth is the home of the transition ministers. The seventh circle is the tarrying sphere of certain unrevealed orders of seraphim. The recorders of all these groups of angels do not sojourn with their fellows, being domiciled in the Jerusem temple of records. All records are preserved in triplicate in this threefold hall of archives. On a system headquarters, records are always preserved in material, in morontia, and in spirit form.
46:5.23 (525.5) Bu yedi daire; Satania’nın yerleşik dünyalarının ilerleme kaydeden düzeyinin temsiline adanmış ve bireysel gezegenlerin mevcut en güncel şartlarını gerçek bir biçimde yansıtmak amacıyla sürekli olarak düzenlenen, beş bin ortak mil çapındaki Jerusem’in sergilenen geniş bir manzarası tarafından çevrilmiştir. Ben, meleklere bakan bu geniş gezi mekânının; ilk ziyaretlerinizde uzatılmış dinlence süresine izin verildiğinde, ilginizi çekecek ilk manzara olacağından kuşku duymamaktayım. 46:5.23 (525.5) These seven circles are surrounded by the exhibit panorama of Jerusem, five thousand standard miles in circumference, which is devoted to the presentation of the advancing status of the peopled worlds of Satania and is constantly revised so as to truly represent up-to-date conditions on the individual planets. I doubt not that this vast promenade overlooking the circles of the angels will be the first sight of Jerusem to claim your attention when you are permitted extended leisure on your earlier visits.
46:5.24 (525.6) Bu sergilenen gezi mekânları; Jerusem’in özgün yaşamının sorumluluğu altında olup, Edentia’ya olan istikametleri üzerinde Jerusem’de beklemekte olan çeşitli Satania dünyalarından gelen yükseliş unsurları tarafından yardım görmektedir. Gezegensel şartların ve dünya ilerleyişinin bu tasviri; birkaçını bildiğiniz ancak büyük ölçüde sizler tarafından bilinmeyen birçok yöntem vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Bu sergilenen gezi mekânları, bu geniş duvarın dış sınır bölgesini kaplamaktadır. Bahse konu gezi alanlarının geride kalan bölümleri, oldukça ve muazzam bir biçimde süslenen biçimiyle neredeyse bütünüyle açıktır. 46:5.24 (525.6) These exhibits are in charge of the native life of Jerusem, but they are assisted by the ascenders from the various Satania worlds who are tarrying on Jerusem en route to Edentia. The portrayal of planetary conditions and world progress is effected by many methods, some known to you, but mostly by techniques unknown on Urantia. These exhibits occupy the outer edge of this vast wall. The remainder of the promenade is almost entirely open, being highly and magnificently embellished.
46:5.25 (525.7) 3. Uversa Yardımcıları’na ait daireler, devasa merkezi alan içinde konumlanmış Akşam Yıldızlarının yönetim merkezine sahiptir. Burada; yükseliş halindeki Akşam Yıldızları’nın ilk görevlendirilen unsurları biçimindeki aşkın meleklerin bu güçlü topluluğunun birliktelik merkezi olarak Galantia’nın sistem yönetim merkezi konumlanmıştır. Burası; her ne kadar en yeni yapılardan biri olsa da, Jerusem’in idari birimlerinin tümünün en muhteşemlerinden biridir. Bu merkezin çapı elli milden oluşmaktadır. Galantia yönetim merkezi, bütünüyle şeffaf olan, tekparçadan meydana gelen kristal bir dökümdür. Bu maddi-morontiyal kristaller, morontia ve maddi varlıkların ikisi tarafından da fazlasıyla takdir edilmektedir. Bu yaratılmış Akşam Yıldızları, bu türden kişilik-ötesi niteliklere sahip olarak Jerusem’in tümü üzerinde kendi nüfuzlarını ortaya çıkarırlar. Bu dünyanın bütününe, ruhsal bir niteliğe sahip özellik kazandırılmıştır; çünkü onların etkinliklerinin oldukça büyük bir çoğunluğu buraya Salvington’dan aktarılmıştır. 46:5.25 (525.7) 3. The circles of the Universe Aids have the headquarters of the Evening Stars situated in the enormous central space. Here is located the system headquarters of Galantia, the associate head of this powerful group of superangels, being the first commissioned of all the ascendant Evening Stars. This is one of the most magnificent of all the administrative sectors of Jerusem, even though it is among the more recent constructions. This center is fifty miles in diameter. The Galantia headquarters is a monolithic cast crystal, wholly transparent. These material-morontia crystals are greatly appreciated by both morontia and material beings. The created Evening Stars exert their influence all over Jerusem, being possessed of such extrapersonality attributes. The entire world has been rendered spiritually fragrant since so many of their activities were transferred here from Salvington.
46:5.26 (526.1) 4. Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’e ait daireler. Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in çeşitli düzeyleri, sistemin güçten sorumlu baş idarecisinin Morontia Güç Yüksek Denetimcileri’nin baş yöneticisi ile birlikte başkanlık ettiği yer olan gücün engin mabedi etrafında eş merkezsel bir biçimde konumlandırılmıştır. Gücün bu mabedi, Jerusem üzerinde yükseliş fanilerinin ve yarı-ölümlü yaratılmışlarının girişlerine izin verilmediği iki birimden bir tanesidir. Bahse konu diğer birim ise; içinde taşıyıcı yüksek meleklerin maddi varlıkları mevcudiyetin morontia düzeyine oldukça benzer bir düzeye dönüştürdükleri bir dizi laboratuar biçiminde, Maddi Evlatlar’ın alanı içindeki maddiyatı arındırma birimidir. 46:5.26 (526.1) 4. The circles of the Master Physical Controllers. The various orders of the Master Physical Controllers are concentrically arranged around the vast temple of power, wherein presides the power chief of the system in association with the chief of the Morontia Power Supervisors. This temple of power is one of two sectors on Jerusem where ascending mortals and midway creatures are not permitted. The other one is the dematerializing sector in the area of the Material Sons, a series of laboratories wherein the transport seraphim transform material beings into a state quite like that of the morontia order of existence.
46:5.27 (526.2) 5. Yükseliş fanilerine ait daireler. Yükseliş fanilerinin dairelerine ait bu merkezi alan, sistemin yerleşik dünyalarının temsili olan 619 gezegensel anıtının bir topluluğu tarafından kaplanmaktadır; ve bu yapılar dönemsel olarak büyük değişikliklere uğramaktadır. Bu durum, her dünyadan gelen fanilerin kendilerine ait gezegensel anıtlarda belirli değişikliklere veya eklemelere karar verdikleri ayrıcalıktır. Urantia anıt yapılarında mevcut an içerisinde bile birçok değişiklik yapılmaktadır. Bu 619 mabedin merkezi, Edentia ve ona ait birçok dünyanın bir model örneği tarafından kaplanmaktadır. Bu model kırk mil çapında olup, her ayrıntısı bakımından özüne tamamen sadık olarak Edentia sisteminin mevcut bir naziresidir. 46:5.27 (526.2) 5. The circles of the ascending mortals. The central area of the circles of the ascending mortals is occupied by a group of 619 planetary memorials representative of the inhabited worlds of the system, and these structures periodically undergo extensive changes. It is the privilege of the mortals from each world to agree, from time to time, upon certain of the alterations or additions to their planetary memorials. Many changes are even now being made in the Urantia structures. The center of these 619 temples is occupied by a working model of Edentia and its many worlds of ascendant culture. This model is forty miles in diameter and is an actual reproduction of the Edentia system, true to the original in every detail.
46:5.28 (526.3) Yükseliş unsurları; Jerusem hizmetlerini memnuniyetle deneyimleyip, diğer toplulukların işleyiş biçimlerini gözlemlemekten haz almaktadırlar. Bu çeşitli daireler içinde yapılan her şey, Jerusem’in tümünün bütüncül gözlemine açıktır. 46:5.28 (526.3) Ascenders enjoy their Jerusem services and take pleasure in observing the techniques of other groups. Everything done in these various circles is open to the full observation of all Jerusem.
46:5.29 (526.4) Bu türden bir dünyanın etkinlikleri; çalışma, ilerleme ve eğlence biçiminde üç farklı çeşitliliktedir. Aksi belirtilmedikçe onlar hizmet, çalışma ve dinlencedir. Birleşik etkinlikler toplumsal ilişki, topluluksal eğlence ve kutsal ibadetten oluşmaktadır. Bir unsurun akranlarından oldukça farklı düzeyler olarak kişiliklerin farklı topluluklarıyla kaynaşma bakımından orada büyük bir eğitim niteliği mevcut bulunmaktadır. 46:5.29 (526.4) The activities of such a world are of three distinct varieties: work, progress, and play. Stated otherwise, they are: service, study, and relaxation. The composite activities consist of social intercourse, group entertainment, and divine worship. There is great educational value in mingling with diverse groups of personalities, orders very different from one’s own fellows.
46:5.30 (526.5) 6. Eşlenik topluluklarına ait daireler. Eşlenik topluluklarının yedi dairesi; Jerusem’in oldukça geniş gökbilimsel gözlemevi, Satania’nın devasa sanat evine ek olarak dinlence ve eğlenceye ait morontia etkinlerinin tiyatrosu biçiminde geri dönüştürücü yöneticilerin engin toplanış binası olarak üç muazzam yapıyla taçlandırılmıştır. 46:5.30 (526.5) 6. The circles of the courtesy colonies. The seven circles of the courtesy colonies are graced by three enormous structures: the vast astronomic observatory of Jerusem, the gigantic art gallery of Satania, and the immense assembly hall of the reversion directors, the theater of morontia activities devoted to rest and recreation.
46:5.31 (526.6) Göksel zanaatkârlar, spornigiaları yönetir ve toplumsal bir araya gelişlerin her mekânı içinde geniş sayılarda bulunan yaratıcı süslemelerin ve devasa anıtlarının ev sahipliğini tedarik ederler. Bu zanaatkârların atölyeleri, bu muhteşem dünyanın benzeri olmayan yapılarının tümünün en genişi ve en güzelleridir. Diğer eşlenik toplulukları, geniş ve güzel yönetim merkezlerini idare ederler. Bu yapıların birçoğu, bütünüyle kristal mücevherattan inşa edilmiştir. Mimari dünyaların tümü, kristaller ve tarafınızdan adlandırıldığı şekliyle kıymetli metallerden bakımından sayıca bol bir biçimde bulunmaktadır. 46:5.31 (526.6) The celestial artisans direct the spornagia and provide the host of creative decorations and monumental memorials which abound in every place of public assembly. The studios of these artisans are among the largest and most beautiful of all the matchless structures of this wonderful world. The other courtesy colonies maintain extensive and beautiful headquarters. Many of these buildings are constructed wholly of crystal gems. All the architectural worlds abound in crystals and the so-called precious metals.
46:5.32 (527.1) 7. Kesinliğe ulaşacak olan unsurların daireleri, merkezde benzersiz bir yapıya sahiptir. Ve bahse konu bu boş mabet, Nebadon boyunca her sistem yönetim merkez dünyası üzerinde bulunmaktadır. Jerusem üzerindeki bu gösterişli yapı, Mikâil’in sembolüyle mühürlenmiştir; ve bu yapı şu yazıtı taşımaktadır: “Ebedi görev olarak, ruhaniyetin yedinci düzeyine adanmamıştır.” Cebrail bu gizemli mabede bu mührü vurmuştur; ve Mikâil dışında hiçbir kimse, Berrak ve Sabah Yıldızı tarafından eklenen egemenliğin bu mührünü kıramaz. Günün birinde siz; her ne kadar onun gizemini çözemeseniz de, bu sessiz mabede bakmalısınız. 46:5.32 (527.1) 7. The circles of the finaliters have a unique structure at the center. And this same vacant temple is found on every system headquarters world throughout Nebadon. This edifice on Jerusem is sealed with the insignia of Michael, and it bears this inscription: “Undedicated to the seventh stage of spirit—to the eternal assignment.” Gabriel placed the seal on this temple of mystery, and none but Michael can or may break the seal of sovereignty affixed by the Bright and Morning Star. Some day you shall look upon this silent temple, even though you may not penetrate its mystery.
46:5.33 (527.2) Diğer Jerusem daireleri: Bu yerleşim dairelerine ilaveten Jerusem üzerinde tasarlanmış sayısız ek yerleşke bulunmaktadır. 46:5.33 (527.2) Other Jerusem circles: In addition to these residential circles there are on Jerusem numerous additional designated abodes.
6. Yürütme-İdare Kareleri ^top 6. The Executive-Administrative Squares ^top
46:6.1 (527.3) Sistemin yürütme-idare birimleri, sayıca bin kadar engin bölümsel kareler içinde konumlanmıştır. Her idari birim, her biri için on alt topluluğun yüz alt bölümüne ayrılmıştır. Bu bin kare; on büyük birim altında kümelenmiş olup, böylece şu on idari daireyi oluşturmaktadır: 46:6.1 (527.3) The executive-administrative divisions of the system are located in the immense departmental squares, one thousand in number. Each administrative unit is divided into one hundred subdivisions of ten subgroups each. These one thousand squares are clustered in ten grand divisions, thus constituting the following ten administrative departments:
46:6.2 (527.4) 1. Fiziksel güç ve enerjinin nüfuz alanları olarak, fiziksel bakım ve maddi gelişim. 46:6.2 (527.4) 1. Physical maintenance and material improvement, the domains of physical power and energy.
46:6.3 (527.5) 2. Tahkim, etik ve idari yargı. 46:6.3 (527.5) 2. Arbitration, ethics, and administrative adjudication.
46:6.4 (527.6) 3. Gezegensel ve yerel olaylar. 46:6.4 (527.6) 3. Planetary and local affairs.
46:6.5 (527.7) 4. Takımyıldız ve evren olayları. 46:6.5 (527.7) 4. Constellation and universe affairs.
46:6.6 (527.8) 5. Eğitim ve diğer Melçizedek etkinlikleri. 46:6.6 (527.8) 5. Education and other Melchizedek activities.
46:6.7 (527.9) 6. Satania etkinliklerinin bilimsel nüfuz alanları olarak, gezegensel ve sistemsel çaptaki fiziksel ilerleme. 46:6.7 (527.9) 6. Planetary and system physical progress, the scientific domains of Satania activities.
46:6.8 (527.10) 7. Morontia olayları. 46:6.8 (527.10) 7. Morontia affairs.
46:6.9 (527.11) 8. Saf ruhaniyet etkinlikleri ve etiği. 46:6.9 (527.11) 8. Pure spirit activities and ethics.
46:6.10 (527.12) 9. Yükseliş hizmeti. 46:6.10 (527.12) 9. Ascendant ministry.
46:6.11 (527.13) 10. Büyük evren felsefesi. 46:6.11 (527.13) 10. Grand universe philosophy.
46:6.12 (527.14) Bu oluşumlar, şeffaf bir yapıdadır; böylelikle sistem etkinliklerinin hepsi, öğrenci ziyaretçiler tarafından bile gözlemlenebilir. 46:6.12 (527.14) These structures are transparent; hence all system activities can be viewed even by student visitors.
7. Dikdörtgenler — Spornagilar ^top 7. The Rectangles—The Spornagia ^top
46:7.1 (527.15) Jerusem’in bin dikdörtgeni; yönetim merkez gezegeninin daha alt düzeyde bulunan özgün yaşamıyla dolu olup, merkezlerinde spornagiların çok geniş dairesel yönetim merkezleri konumlanmıştır. 46:7.1 (527.15) The one thousand rectangles of Jerusem are occupied by the lower native life of the headquarters planet, and at their center is situated the vast circular headquarters of the spornagia.
46:7.2 (527.16) Jerusem üzerinde siz, muhteşem spornagiların tarımsal başarıları karşısında hayretler içerisinde kalacaksınız. Orada arazi, daha çok estetik ve süsleyici etkiler amacıyla ekilmektedir. Spornagilar, yönetim merkez dünyalarının manzara bahçıvanlarıdır; ve onlar, Jerusem’in açık mekânlarına olan bakımlarında özgün ve sanatsaldırlar. Onlar, toprağın ekini bakımından hayvanları ve sayısız mekanik düzeneği kullanmaktadır. Onlar ussal bir biçimde; bu özel dünyalar üzerinde kendilerine tedarik edilen, daha alt düzeyde bulunan hayvansal yaratımların küçük ebatta bulunan kardeşlerine ait sayısız düzeyin kullanılmasına ek olarak, âlemlerinin güç unsurlarının uygulanmasında uzmandırlar. Hayvansal yaşamın bu düzeyi mevcut an içerisinde geniş bir biçimde, evrimsel âlemlerden gelen yükseliş halindeki yarı-ölümlü yaratılmışlar tarafından yönetilmektedir. 46:7.2 (527.16) On Jerusem you will be amazed by the agricultural achievements of the wonderful spornagia. There the land is cultivated largely for aesthetic and ornamental effects. The spornagia are the landscape gardeners of the headquarters worlds, and they are both original and artistic in their treatment of the open spaces of Jerusem. They utilize both animals and numerous mechanical contrivances in the culture of the soil. They are intelligently expert in the employment of the power agencies of their realms as well as in the utilization of numerous orders of their lesser brethren of the lower animal creations, many of which are provided them on these special worlds. This order of animal life is now largely directed by the ascending midway creatures from the evolutionary spheres.
46:7.3 (528.1) Spornogilar, Düzenleyici tarafından ikamet edilen unsurlar değillerdir. Onlar; kurtuluşa erişecek olan ruhlara sahip değillerdir, ancak zaman zaman kırk ila elli bin ortak yıla kadar uzanan, uzun yıllar süren yaşamı memnuniyetle deneyimler. Onların nüfusu çok geniş sayıda olup, bu unsurlar maddi hizmet için gereken evren kişiliklerinin tüm düzeyleri için fiziksel hizmeti yerine getirirler. 46:7.3 (528.1) Spornagia are not Adjuster indwelt. They do not possess survival souls, but they do enjoy long lives, sometimes to the extent of forty to fifty thousand standard years. Their number is legion, and they afford physical ministry to all orders of universe personalities requiring material service.
46:7.4 (528.2) Her ne kadar spornagilar, ne kurtuluşa erişecek olan ruhlara sahip olmasalar ne de bu ruhların evrimselleşme niteliğini elinde barındırmasalar da, ve onlar kişiliğe sahip olmasalar da; yeniden doğumu deneyimleyecek olan bir kişiliğe doğru adım adım gelişirler. Zaman ilerledikçe bu benzersiz yaratılmışların fiziksel bedenleri yaş ve kullanım dolayısıyla yaşlandığında; Yaşam Taşıyıcıları ile işbirliği içerisinde bulunan onların yaratıcıları, içinde eski spornagiların ikametlerini yeniden oluşturdukları yeni bedenleri üretirler. 46:7.4 (528.2) Although spornagia neither possess nor evolve survival souls, though they do not have personality, nevertheless, they do evolve an individuality which can experience reincarnation. When, with the passing of time, the physical bodies of these unique creatures deteriorate from usage and age, their creators, in collaboration with the Life Carriers, fabricate new bodies in which the old spornagia re-establish their residences.
46:7.5 (528.3) Spornagilar Nebadon’un evreninin tümü içinde, yeniden doğumun bu veya herhangi bir türünü deneyimleyen tek yaratılmıştır. Onlar yalnızca emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerinin ilk beşine karşılık göstermektedir; onlar, bilgeliğin ve ibadetin ruhaniyetlerine karşılık göstermemektedir. Fakat beş emir-yardımcı akıl, bütüncül bir veya diğer bir deyişle altıncı gerçeklik düzeyine denk düşmektedir; ve bir deneyimsel kimlik olarak varlığını sürdürmeye devam eden nitelik bu etkenden kaynaklanmaktadır. 46:7.5 (528.3) Spornagia are the only creatures in all the universe of Nebadon who experience this or any other sort of reincarnation. They are only reactive to the first five of the adjutant mind-spirits; they are not responsive to the spirits of worship and wisdom. But the five-adjutant mind equivalates to a totality or sixth reality level, and it is this factor which persists as an experiential identity.
46:7.6 (528.4) Evrimsel dünyalar üzerinde bu unsurlar ile karşılaştırılabilecek hiçbir hayvanın bulunmaması nedeniyle, bu yararlı ve olağandışı yaratılmışları tasvir etmeye girişmede kullanılabilecek benzetimlerden oldukça mahrum bir konumda bulunmaktayım. Onlar, mevcut türleri ve düzeyleri içinde Yaşam Taşıyıcıları tarafından tasarlanan bir biçimde, evrimsel varlıklar değillerdir. Artan bir nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olmaları nedeniyle onlar, iki cinsiyetli ve çoğalımsal unsurlardır. 46:7.6 (528.4) I am quite without comparisons in undertaking to describe these useful and unusual creatures as there are no animals on the evolutionary worlds comparable to them. They are not evolutionary beings, having been projected by the Life Carriers in their present form and status. They are bisexual and procreate as they are required to meet the needs of a growing population.
46:7.7 (528.5) Urantia akılları için bu güzel ve hizmetkâr yaratılmışların doğası ile ilgili en iyi bir biçimde muhtemelen şunları ifade edebilirim: onlar; sadık bir at ve sevgi dolu bir köpeğin bir araya gelmiş karakter özellikleriyle bütünleşip, şempanzenin en yüksek türünü aşan bir ussal beceriyi sergiler. Ve onlar, Urantia’nın fiziksel ölçüleri ile değerlendirildiğinde oldukça güzel yaratılmışlardır. Onlar, bu mimari dünyalar üzerinde maddi ve yarı-maddi ziyaretçiler tarafından gösterilen ilgiyi en fazla takdir eden unsurlardır. Onlar; maddi varlıklara ek olarak morontia yaratılmışları, alt düzeyde bulunan meleksel düzeyleri, yarı-ölümlü yaratılmışları ve ruhaniyet kişiliklerinin alt düzeylerine ait birtakım unsurları tanımalarına izin veren bir görüş yetisine sahiptir. Onlar ne Sınırsız’a olan ibadeti kavrayabilir, ne de Ebediyet’in önemini algılayabilirler; ancak onlar, üstlerinde bulunan unsurlara besledikleri sevgi vasıtasıyla kendi âlemlerinin dışa dönük ruhsal bağlılıklarına katılabilirler. 46:7.7 (528.5) Perhaps I can best suggest to Urantia minds something of the nature of these beautiful and serviceable creatures by saying that they embrace the combined traits of a faithful horse and an affectionate dog and manifest an intelligence exceeding that of the highest type of chimpanzee. And they are very beautiful, as judged by the physical standards of Urantia. They are most appreciative of the attentions shown them by the material and semimaterial sojourners on these architectural worlds. They have a vision which permits them to recognize—in addition to material beings—the morontia creations, the lower angelic orders, midway creatures, and some of the lower orders of spirit personalities. They do not comprehend worship of the Infinite, nor do they grasp the import of the Eternal, but they do, through affection for their masters, join in the outward spiritual devotions of their realms.
46:7.8 (528.6) Orada; gelecek bir evren çağı içerisinde bu sadık spornagiların, hayvan mevcudiyetlerinden kurtulacaklarına ve ilerleyici ussal büyümenin değerli bir evrimsel nihai sonuna ve hatta ruhsal kazanıma erişeceklerine inanan unsurlar bulunmaktadır. 46:7.8 (528.6) There are those who believe that, in a future universe age, these faithful spornagia will escape from their animal level of existence and attain a worthy evolutional destiny of progressive intellectual growth and even spiritual achievement.
8. Jerusem Üçgenleri ^top 8. The Jerusem Triangles ^top
46:8.1 (528.7) Jerusem’in bütünüyle yerel ve olağan işleyişleri, yüz üçgenden yönlendirilir. Bu birimler, Jerusem’in yerel idaresinde konumlanan on muhteşem yapı etrafında kümelenmiştir. Üçgenler, sistem yönetim merkez tarihinin engin manzarası tarafından çevrilmiştir. Mevcut an içerisinde bu dairesel kısım içerisinde iki yüz ölçüm milinin üzerinde bir kalıntı bulunmaktadır. Bu birim, takımyıldız ailesine olan Satania’nın yeniden kabulü üzerinde yenilenecektir. Bu etkinlik için her emir, Mikâil’in hükümleri tarafından yerine getirilmiştir; fakat Zamanın Ataları’nın mahkemesi, Lucifer isyanına ait olayların yargısını henüz tamamlamamıştır. Satania, aydınlıktan karanlığa düşen yüksek yaratılmış varlıklar olan baş isyankârlara ev sahipliği yaptıkça; Norlatiadek’in bütüncül birlikteliğine geri dönmeyebilir. 46:8.1 (528.7) The purely local and routine affairs of Jerusem are directed from the one hundred triangles. These units are clustered around the ten marvelous structures domiciling the local administration of Jerusem. The triangles are surrounded by the panoramic depiction of the system headquarters history. At present there is an erasure of over two standard miles in this circular story. This sector will be restored upon the readmission of Satania into the constellation family. Every provision for this event has been made by the decrees of Michael, but the tribunal of the Ancients of Days has not yet finished the adjudication of the affairs of the Lucifer rebellion. Satania may not come back into the full fellowship of Norlatiadek so long as it harbors archrebels, high created beings who have fallen from light into darkness.
46:8.2 (529.1) Satania, takımyıldız birlikteliğine geri dönebildiği zaman; bunun sonrasında tecrit edilmiş dünyaların, âlemlerin ruhsal bütünlüğüne doğru yenilenmelerini takiben yerleşik gezegenlerin sistem ailesine yeniden kabulünün değerlendirilme süreci gerçekleşecektir. Fakat eğer Urantia sistem döngülerindeki yerine geri döndürülmüş olsaydı bile siz, bütüncül sisteminizin diğer sistemlerin tümünden kısmen ayıran bir Norlatiadek tecridi altında bulunması gerçeğinden mahcubiyet duymaya devam edecektiniz. 46:8.2 (529.1) When Satania can return to the constellation fold, then will come up for consideration the readmission of the isolated worlds into the system family of inhabited planets, accompanied by their restoration to the spiritual communion of the realms. But even if Urantia were restored to the system circuits, you would still be embarrassed by the fact that your whole system rests under a Norlatiadek quarantine partially segregating it from all other systems.
46:8.3 (529.2) Ancak çok geçmeden Lucifer ve onların birlikteliklerinin yargısı Satania sistemini Norlatiadek takımyıldızına geri döndürecek, ve bunun sonrasında Urantia ve diğer tecrit âlemleri tekrar Satania döngülerine alınacak, ve yeniden bu tür dünyalar gezegensel arası iletişim ve sistemler arası birlikteliğin ayrıcalıklarını memnuniyetle deneyimleyecektir. 46:8.3 (529.2) But ere long, the adjudication of Lucifer and his associates will restore the Satania system to the Norlatiadek constellation, and subsequently, Urantia and the other isolated spheres will be restored to the Satania circuits, and again will such worlds enjoy the privileges of interplanetary communication and intersystem communion.
46:8.4 (529.3) Orada, isyan ve isyankârlığın sonlandıracak bir süreç gelecektir. Yüce İdareciler, bağışlayıcı ve sabırlıdır; ancak, bilinçli bir biçimde serpilen kötülüğe dair yasa evrimsel ve hatasız bir biçimde uygulanmaktadır. Varlığın ebedi bir biçimde ortadan kaldırılması olarak “Günahın diyeti ölümdür.” 46:8.4 (529.3) There will come an end for rebels and rebellion. The Supreme Rulers are merciful and patient, but the law of deliberately nourished evil is universally and unerringly executed. “The wages of sin is death”—eternal obliteration.
46:8.5 (529.4) [Nebadon’un bir Başmelek unsuru tarafından sunulmuştur.] 46:8.5 (529.4) [Presented by an Archangel of Nebadon.]