45. Makale Paper 45
Yerel Sistem İdaresi The Local System Administration
45:0.1 (509.1) SATANİA’nın idari merkezi; Jerusem’in kendisi olmak üzere elli yedi mimari âlem, yedi ana uydu ve kırk dokuz alt bağımlı uyduların bir topluluğundan oluşmaktadır. Sistem başkenti olan Jerusem; her ne kadar yer çekimi Urantia’dan çok küçük bir biçimde az olsa da, neredeyse Urantia’nın büyüklüğünün yüz katıdır. Jerusem’in ana uyduları, her biri Urantia’nın yaklaşık on katı büyüklüğünde olan, yedi ana geçiş dünyasıdır; bunun karşısında geçiş âlemlerin yedi alt bağımlı uydusu yaklaşık olarak Urantia’nın büyüklüğü kadardır. 45:0.1 (509.1) THE administrative center of Satania consists of a cluster of architectural spheres, fifty-seven in number—Jerusem itself, the seven major satellites, and the forty-nine subsatellites. Jerusem, the system capital, is almost one hundred times the size of Urantia, although its gravity is a trifle less. Jerusem’s major satellites are the seven transition worlds, each of which is about ten times as large as Urantia, while the seven subsatellites of these transition spheres are just about the size of Urantia.
45:0.2 (509.2) Yedi malikâne dünya, birinci geçiş dünyanın yedi alt bağımlı uydusudur. 45:0.2 (509.2) The seven mansion worlds are the seven subsatellites of transition world number one.
45:0.3 (509.3) Elli yedi mimari dünyanın bütüncül sistemi; bu özel olarak yaratılmış âlemlerin fiziksel düzenlenmesi ve sıralanmasına dair oluşturulan işleyiş biçimi uyarınca Satania Güç Merkezi ve Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in eş güdümü vasıtasıyla bağımsız bir biçimde aydınlanır, ısıtılır, sulanır ve enerji kazandırılır. Onlar aynı zamanda fiziksel olarak özen gösterilmektedir, ve bunun dışında kalan durumlarda ise özgün spornagialar tarafından idare edilir. 45:0.3 (509.3) This entire system of fifty-seven architectural worlds is independently lighted, heated, watered, and energized by the co-ordination of the Satania Power Center and the Master Physical Controllers in accordance with the established technique of the physical organization and arrangement of these specially created spheres. They are also physically cared for and otherwise maintained by the native spornagia.
1. Geçiş Kültür Dünyaları ^top 1. Transitional Culture Worlds ^top
45:1.1 (509.4) Jerusem etrafında dönen yedi ana dünya, genel olarak geçiş kültür âlemleri olarak bilinmektedir. Onların yöneticileri zaman zaman Jerusem yüce idari heyeti tarafından atanmaktadır. Bu âlemler şu biçimde sıralanır ve adlandırılır: 45:1.1 (509.4) The seven major worlds swinging around Jerusem are generally known as the transitional culture spheres. Their rulers are designated from time to time by the Jerusem supreme executive council. These spheres are numbered and named as follows:
45:1.2 (509.5) Birinci Dünya. Kesinliğe Erişecek Olanların Dünyası. Bu dünya; yerel sistemin kesinliğe erişecek unsurlarının birliklerine ait yönetim merkezi olup, fani yükselişin düzenine oldukça bütüncül bir biçimde adanmış yedi malikâne dünya biçimindeki varış dünyalarıdır. Kesinliğe erişecek olanların dünyası, yedi malikâne dünyanın tümüne ait sakinler için erişilebilir bir durumdadır. Taşıma yüksek melekleri; geçiş fanilerinin nihai sonları içinde onların inançlarını yetiştirmek için tasarlanan, bu kutsal yolculuklar üzerinde yükseliş fanilerini ileri geri taşırlar. Her ne kadar kesinliğe erişecek olanlar ve onların yapıları genel olarak morontia görüş algısı tarafından saptanmasa da; enerji dönüştürücüleri ve Morontia Güç Yüksek Denetimcileri, Cennet yükselişini mevcut bir biçimde tamamlayan ve bu uzun yolculuğu başladığınız yer olan bu dünyalara geri dönen bu yüksek ruhaniyet kişiliklerini zaman zaman anlık olarak görmenize izin verdiğinde; siz yalın bir heyecan verici duygudan daha fazlasını deneyimleyeceksiniz. Tüm malikâne dünya ziyaretçileri; kesinliğe erişecek olanların gözünde canlandırmasının bu toplulukları için, senede en az bir kez kesinliğe erişecek olanların bu âlemine gitmektedir. 45:1.2 (509.5) Number 1. The Finaliter World. This is the headquarters of the finaliter corps of the local system and is surrounded by the receiving worlds, the seven mansion worlds, dedicated so fully to the scheme of mortal ascension. The finaliter world is accessible to the inhabitants of all seven mansion worlds. Transport seraphim carry ascending personalities back and forth on these pilgrimages, which are designed to cultivate their faith in the ultimate destiny of transition mortals. Although the finaliters and their structures are not ordinarily perceptible to morontia vision, you will be more than thrilled, from time to time, when the energy transformers and the Morontia Power Supervisors enable you momentarily to glimpse these high spirit personalities who have actually completed the Paradise ascension, and who have returned to the very worlds where you are beginning this long journey, as the pledge of assurance that you may and can complete the stupendous undertaking. All mansion world sojourners go to the finaliter sphere at least once a year for these assemblies of finaliter visualization.
45:1.3 (510.1) İkinci Dünya. Morontia Dünyası. Bu gezegen; morontia yaşamının yüksek denetimcilerinin yönetim merkezi olup, morontia baş idarecilerinin, morontia varlıkları ve yükseliş halinde fanilerinin ikisi biçimindeki, üzerinde birliktelikleri ve yardımcılarını eğittikleri yedi âlem tarafından çevrelenmiştir. 45:1.3 (510.1) Number 2. The Morontia World. This planet is the headquarters of the supervisors of morontia life and is surrounded by the seven spheres whereon the morontia chiefs train their associates and helpers, both morontia beings and ascending mortals.
45:1.4 (510.2) Yedi malikâne dünya boyunca geçerken siz aynı zamanda, artan morontia iletişiminin bu kültürel ve sosyal âlemleri boyunca ilerleme kaydedeceksiniz. Birinci malikâne dünyadan ikincisine geçtiğinizde siz; ikinci geçiş yönetim merkezine ziyaretçi hakkı için yetkin bir duruma geleceksiniz, ve bu süreç her bir sonraki malikâne dünyasına geçtiğinizde böylelikle devam edecektir. Ve bu altı kültürel âlemin herhangi biri üzerinde mevcut bir biçimde ikamet ettiğinizde, birliktelik halindeki topluluk etkinliklerinin bu yedi çevre dünyasının herhangi biri üzerinde davet üzerine ziyaretçi ve gözlemci haline gelebilirsiniz. 45:1.4 (510.2) In passing through the seven mansion worlds, you will also progress through these cultural and social spheres of increasing morontia contact. When you advance from the first to the second mansion world, you will become eligible for a visitor’s permit to transitional headquarters number two, the morontia world, and so on. And when present on any one of these six cultural spheres, you may, on invitation, become a visitor and observer on any of the seven surrounding worlds of associated group activities.
45:1.5 (510.3) Üçüncü Dünya. Meleksel Dünya. Bu dünya; sistem etkinliklerine katılan yüksek meleksel ev sahiplerinin hepsinin yönetim merkezi olup, meleksel eğitim ve öğrenimin yedi dünyası tarafından çevrelenmektedir. Bu dünyalar, yüksek meleksel olan toplumsal âlemlerdir. 45:1.5 (510.3) Number 3. The Angelic World. This is the headquarters of all the seraphic hosts engaged in system activities and is surrounded by the seven worlds of angelic training and instruction. These are the seraphic social spheres.
45:1.6 (510.4) Dördüncü Dünya. Baş Melek Dünyası. Bu âlem; Berrak Akşam Yıldızları’na ek olarak, eş güdüm ve eş güdüm yardımcıları varlıklarının geniş bir topluluğunun Satania evidir. Bu dünyanın yedi uydusu, bu isimlendirilmemiş göksel varlıkların yedi ana topluluğuna atanmıştır. 45:1.6 (510.4) Number 4. The Superangel World. This sphere is the Satania home of the Brilliant Evening Stars and a vast concourse of co-ordinate and near-co-ordinate beings. The seven satellites of this world are assigned to the seven major groups of these unnamed celestial beings.
45:1.7 (510.5) Beşinci Dünya. Evlatların Dünyası. Bu gezegen; yaratılmış olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları da içine alan bir biçimde tüm düzeylerin kutsal Evlatları’na ait yönetim merkezidir. Çevreleyen bu yedi dünya, kutsal bir biçimde yakın bağ içerisinde bulunan bahse konu bu evlatların belirli bireysel topluluklarına adanmıştır. 45:1.7 (510.5) Number 5. The World of the Sons. This planet is the headquarters of the divine Sons of all orders, including the creature-trinitized sons. The surrounding seven worlds are devoted to certain individual groupings of these divinely related sons.
45:1.8 (510.6) Altıncı Dünya. Ruhaniyet’in Dünyası. Bu âlem, Sınırsız Ruhaniyet’in yüksek kişiliklerinin sistem buluşma alanları olarak hizmet vermektedir. Onun yedi çevreleyen uydusu, bu farklı düzeylerin bireysel topluluklarına atanmıştır. Fakat altıncı geçiş dünyası üzerinde Ruhaniyet’in hiçbir temsilcisi bulunmamaktadır, buna ek olarak bu türden bir mevcudiyet sistem başkentleri üzerinde de gözlemlenmemektedir; Salvington’un Kutsal Hizmetkârı Nebadon’un her yerinde mevcuttur. 45:1.8 (510.6) Number 6. The World of the Spirit. This sphere serves as the system rendezvous of the high personalities of the Infinite Spirit. Its seven surrounding satellites are assigned to individual groups of these diverse orders. But on transition world number six there is no representation of the Spirit, neither is such a presence to be observed on the system capitals; the Divine Minister of Salvington is everywhere in Nebadon.
45:1.9 (510.7) Yedinci Dünya. Yaratıcı’nın Dünyası. Bu dünya, sistemin sessiz âlemidir. Varlıkların hiçbir topluluğu, bu dünya üzerinde konumlanmamıştır. Işığın büyük mabedi burada merkezi bir alan kaplamaktadır, fakat hiçbir kimse bu mekân üzerinde ayır edilememektedir. Sistem dünyalarının tümüne ait varlıkların hepsi, ibadet edenler olarak buraya kabul edilmektedir. 45:1.9 (510.7) Number 7. The World of the Father. This is the silent sphere of the system. No group of beings is domiciled on it. The great temple of light occupies a central place, but no one can be discerned therein. All beings of all the system worlds are welcomed as worshipers.
45:1.10 (510.8) Yaratıcı’nın dünyasını çevreleyen yedi uydu, çeşitli bir biçimde farklı sistemler içinde kullanılmaktadır. Satania içinde onlar mevcut an içerisinde, Lucifer başkaldırısının göz hapsine alınmış toplulukları için tecrit âlemleri olarak kullanılmaktadır. Edentia olarak takımyıldız başkenti, benzer hiçbir mahkumiyet dünyasına sahip değildir; Satania başkaldırısı içinde isyankârların tarafına geçen çok az sayıdaki yüksek melek ve çocuksu melek bahse konu bu zaman zarfından bu yana Jerusem’in bahse konu tecrit dünyaları üzerinde tutulmaktadır. 45:1.10 (510.8) The seven satellites surrounding the Father’s world are variously utilized in the different systems. In Satania they are now used as the detention spheres for the interned groups of the Lucifer rebellion. The constellation capital, Edentia, has no analogous prison worlds; the few seraphim and cherubim who went over to the rebels in the Satania rebellion have been long since confined on these isolation worlds of Jerusem.
45:1.11 (510.9) Yedinci malikâne dünyası üzerinde bir geçici sakin olarak siz, Kâinatın Yaratıcısı’nın âlemi olan yedinci geçiş dünyasına giriş imkânına sahip bulunmaktasınız; ve aynı zamanda, Mikâil’e karşı olan başkaldırıda Lucifer’i izleyen Lucifer ve bu kişiliklerin büyük bir kısmının şu an üzerinde tecrit altında bulunduğu bu gezegeni çevreleyen Satania mahkumiyet dünyalarını sizin ziyaret etmenize izin verilmektedir. Ve bu üzüntü verici temsi, bu yakın geçmiş çağlar boyunca gözlemlenebilir bir nitelikte bulunurken; Zamanın Ataları, Lucifer’in kötülüğüne ve kendilerine ait evren Yaratıcısı olan Mikâil tarafından sunulan kurtuluşu reddeden onun başarısız olmuş birlikteliklerine dair hüküm verene kadar, Nebadon’un tümü için resmi ve kutsanmış bir uyarı olarak hizmet etmeye devam edecektir. 45:1.11 (510.9) As a sojourner on the seventh mansion world, you have access to the seventh transition world, the sphere of the Universal Father, and are also permitted to visit the Satania prison worlds surrounding this planet, whereon are now confined Lucifer and the majority of those personalities who followed him in rebellion against Michael. And this sad spectacle has been observable during these recent ages and will continue to serve as a solemn warning to all Nebadon until the Ancients of Days shall adjudicate the sin of Lucifer and his fallen associates who rejected the salvation proffered by Michael, their universe Father.
2. Sistem Egemeni ^top 2. The System Sovereign ^top
45:2.1 (511.1) Yerleşik dünyaların yerel bir sistemine ait baş yöneticiler, Sistem Egemeni olarak başat bir Lanonandek Evladı’dır. Bizim yerel evrenimiz içerisinde bu egemenler, olağandışı kişisel ayrıcalıklar biçiminde geniş yönetimsel sorumluluklar ile görevlendirilmiştir. Orvonton dâhil olmak üzere evrenlerin hepsi Sistem Egemenleri’ne, sistem olaylarının yönetimi bakımından kişisel takdir yetkisinin bu türden olağan dışı geniş güçlerini uygulamalarına izin verecek bir biçimde bu ölçüde düzenlenmemiştir. Fakat Nebadon tarihinin bütünü içinde bahse konu bu sınırlandırılmamış yöneticiler yalnızca üç kez sadakatsizlik sergilemişlerdir. Satania sistemi içindeki Lucifer başkaldırısı, bahse konu bu sadakatsizlerin en sonuncusu ve en geniş kapsamlı olanıdır. 45:2.1 (511.1) The chief executive of a local system of inhabited worlds is a primary Lanonandek Son, the System Sovereign. In our local universe these sovereigns are intrusted with large executive responsibilities, unusual personal prerogatives. Not all universes, even in Orvonton, are so organized as to permit the System Sovereigns to exercise such unusually wide powers of personal discretion in the direction of system affairs. But in all the history of Nebadon these untrammeled executives have exhibited disloyalty only three times. The Lucifer rebellion in the system of Satania was the last and the most widespread of all.
45:2.2 (511.2) Satania içinde bu talihsiz isyan sonrasında bile, sistem idaresinin işleyiş biçimi içinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapılmamıştır. Mevcut Sistem Egemeni; Zamanın Ataları’nın Lucifer’in halefi olan Lanaforge’ye henüz bütünüyle teslim etmediği şu an Takımyıldız Yaratıcıları’nın yüksek denetimi altında bulunan belirli hususların dışında, kendisinin değersiz selefine verilen tüm gücü elinde bulundurmakta olup onun yönetim yetkisinin tümünü uygulamaktadır. 45:2.2 (511.2) In Satania, even after this disastrous upheaval, absolutely no changes have been made in the technique of system administration. The present System Sovereign possesses all the power and exercises all the authority that were invested in his unworthy predecessor except for certain matters now under the supervision of the Constellation Fathers which the Ancients of Days have not yet fully restored to Lanaforge, the successor of Lucifer.
45:2.3 (511.3) Mevcut Satania baş yöneticisi; bağışlayıcı ve muazzam bir idareci olup, kendisi isyan sınavından geçmiş bir egemendir. Sistem Egemeni’nin bir yardımcısı olarak hizmet verirken Lanaforge, Nebadon’un evreni içinde önceki bir başkaldırı sırasında Mikâil’e sadık kalmıştır. Satania’nın bu kudretli ve muazzam Hâkimi, denenmiş ve sınanmış bir idarecidir. Nebadon içerisinde ikinci sistem isyanı zamanında Sistem Egemeni hata yapıp karanlığa düştüğünde, yanılgıya düşmüş olan baş yöneticinin birincil yardımcısı olan Lanaforge; hükümetin dizginlerini eline alıp, böylece sistemin olaylarını öyle bir biçimde idaresine almıştır ki sistem dünyaları üzerinde ya da bu talihsiz sistemin yerleşik gezegenleri üzerinde görece az sayıdaki unsurun yitirilmesini sağlamıştır. Lanaforge, Mikâil’in hizmeti içinde ve üstün yönetim ve yükseliş kıdemine ait olan kardeşinin hatasının bu mevcudiyeti içinde böylece sadık bir biçimde faaliyet gösteren Nebadon’un tümü içindeki tek başat Lanonandek Evladı olmasının ayrıcalıksal niteliğini taşımaktadır. Lanaforge muhtemel bir biçimde; önceki akılsızlığın sonuçlarının üstesinden gelinmesine ve isyanın neticelerinin Satania’dan temizlenmesine kadar, Jerusem’den alınmayacaktır. 45:2.3 (511.3) The present head of Satania is a gracious and brilliant ruler, and he is a rebellion-tested sovereign. When serving as an assistant System Sovereign, Lanaforge was faithful to Michael in an earlier upheaval in the universe of Nebadon. This mighty and brilliant Lord of Satania is a tried and tested administrator. At the time of the second system rebellion in Nebadon, when the System Sovereign stumbled and fell into darkness, Lanaforge, the first assistant to the erring chief, seized the reins of government and so conducted the affairs of the system that comparatively few personalities were lost either on the headquarters worlds or on the inhabited planets of that unfortunate system. Lanaforge bears the distinction of being the only primary Lanonandek Son in all Nebadon who thus functioned loyally in the service of Michael and in the very presence of the default of his brother of superior authority and antecedent rank. Lanaforge will probably not be removed from Jerusem until all the results of the former folly have been overcome and the products of rebellion removed from Satania.
45:2.4 (511.4) Satania’nın tecrit edilmiş dünyalarının olaylarının tümü onun hükmüne verilmemesine rağmen Lanaforge; bu dünyaların refahına büyük bir önem göstermekte olup, Urantia’ya sıklıkla uğrayan bir ziyaretçidir. Diğer ve olağan sistemlerde olduğu gibi bu Egemen; Gezegensel Prensler olan dünya yöneticilerinin sistem heyetine ve tecrit edilmiş dünyaların yerleşik valilerin topluluğuna başkanlık etmektedir. Bu gezegensel heyet, “Tanrı’nın evlatları bir araya geldiğinde” şeklinde söyleme kaynaklık eden bir biçimde, sistemin yönetim merkezi üzerinde zaman zaman toplanmaktadır. 45:2.4 (511.4) While all the affairs of the isolated worlds of Satania have not been returned to his jurisdiction, Lanaforge discloses great interest in their welfare, and he is a frequent visitor on Urantia. As in other and normal systems, the Sovereign presides over the system council of world rulers, the Planetary Princes and the resident governors general of the isolated worlds. This planetary council assembles from time to time on the headquarters of the system—“When the Sons of God come together.”
45:2.5 (511.5) Jerusem üzerinde her on gün biçiminde haftada bir kez Egemen, yönetim merkez dünyası üzerinde konumlanan kişiliklerin çeşitli düzeylerine ait bir topluluk ile toplantı düzenlemektedir. Bu toplantılar, Jerusem’in cezp edici nitelikteki resmi olmayan vakitleridir; ve onlar hiçbir zaman unutulmayacak nitelikteki olaylardır. Jerusem üzerinde varlıkların çeşitli düzeylerinin hepsine ek olarak bu toplukların her biri ve Sistem Egemeni arasında en yüksek düzeyde bir birliktelik bulunmaktadır. 45:2.5 (511.5) Once a week, every ten days on Jerusem, the Sovereign holds a conclave with some one group of the various orders of personalities domiciled on the headquarters world. These are the charmingly informal hours of Jerusem, and they are never-to-be-forgotten occasions. On Jerusem there exists the utmost fraternity between all the various orders of beings and between each of these groups and the System Sovereign.
45:2.6 (511.6) Bu benzersiz meclis birleşimleri, sistem başkentinin toplanım alanı olan cam denizinde gerçekleşmektedir. Onlar bütünüyle toplumsal ve ruhsal olaylardır; gezegensel idaresi ve hatta yükseliş tasarımı ile ilgili hiçbir şey burada hiçbir zaman tartışılmamıştır. Yükseliş fanileri bu zamanlarda, yalnızca eğlenmek ve kendilerinin akran Jerusemlileri ile buluşmak için bir araya gelmektedir. Egemen’in ağırlamaları dışında kalan bu topluluklar, kendilerine ait yönetim merkezinde bu haftalık dinlencelerinde buluşurlar. 45:2.6 (511.6) These unique assemblages occur on the sea of glass, the great gathering field of the system capital. They are purely social and spiritual occasions; nothing pertaining to the planetary administration or even to the ascendant plan is ever discussed. Ascending mortals come together at these times merely to enjoy themselves and to meet their fellow Jerusemites. Those groups which are not being entertained by the Sovereign at these weekly relaxations meet at their own headquarters.
3. Sistem Hükümeti ^top 3. The System Government ^top
45:3.1 (512.1) Sistem Egemeni biçimindeki yerel bir sistemin baş yöneticisi her zaman, birincil veya ikincil yardımcıları olarak görev yapan iki veya üç Lanonandek Evlatları tarafından desteklenir. Fakat mevcut zaman içinde Satania’nın sistemi, yedi Lanonandek’in bir yönetim kadrosu tarafından idare edilmektedir: 45:3.1 (512.1) The chief executive of a local system, the System Sovereign, is always supported by two or three Lanonandek Sons, who function as first and second assistants. But at the present time the system of Satania is administered by a staff of seven Lanonandeks:
45:3.2 (512.2) 1. Sistem Egemeni — başat düzeyin 2.709’uncusu ve sapkın Lucifer’in halefi olan Lanaforge. 45:3.2 (512.2) 1. The System Sovereign—Lanaforge, number 2,709 of the primary order and successor to the apostate Lucifer.
45:3.3 (512.3) 2. Egemen’in birincil yardımcısı — üçüncü düzeydeki Lanonandekler’in 17.841’incisi olan Mansurotia. Kendisi, Lanaforge ile birlikte Satania’ya gönderilmiştir. 45:3.3 (512.3) 2. The first assistant Sovereign—Mansurotia, number 17,841 of the tertiary Lanonandeks. He was dispatched to Satania along with Lanaforge.
45:3.4 (512.4) 3. Egemen’in ikincil yardımcısı — üçüncü düzeyin 271.402’ncisi olan Sadib. Sadib de Satania’ya Lanaforge ile birlikte gelmiştir. 45:3.4 (512.4) 3. The second assistant Sovereign—Sadib, number 271,402 of the tertiary order. Sadib also came to Satania with Lanaforge.
45:3.5 (512.5) 4. Sistem’in koruyucusu — fani mevcudiyetin düzeyinin üstünde bulunan göz hapsine alınmış ruhaniyetlerin hepsinin sorunlusu ve düzenleyicisi, üçüncü düzey birliklerin 19’uncusu olan Holdant. Holdant benzer bir biçimde Satania’ya Lanaforge ile birlikte gelmiştir. 45:3.5 (512.5) 4. The custodian of the system—Holdant, number 19 of the tertiary corps, the holder and controller of all interned spirits above the order of mortal existence. Holdant likewise came to Satania with Lanaforge.
45:3.6 (512.6) 5. Sistem kaydedicisi — üçüncü düzeyin 374’üncüsü, Satania’nın Lanonandek hizmetkârının sekreteri olan Vilton. Vilton, özgün Lanaforge topluluğunun bir üyesi olarak bulunmaktaydı. 45:3.6 (512.6) 5. The system recorder—Vilton, secretary of the Lanonandek ministry of Satania, number 374 of the third order. Vilton was a member of the original Lanaforge group.
45:3.7 (512.7) 6. Bahşedilme yöneticisi — ikinci düzey Lanonandekler’in yedek birlik unsurlarının 319.847’ncisi ve Urantia üzerinde Mikâil’in bahşedilmesinden beri Jerusem’e aktarılan evren etkinliklerinin tümünün geçici yöneticisi olan Fortant. Fortant, Urantia zamanına göre bin dokuz yüz yıldır Lanaforge’nin yönetim kadrosuna bağlı bulunmaktadır. 45:3.7 (512.7) 6. The bestowal director—Fortant, number 319,847 of the reserves of the secondary Lanonandeks and temporary director of all universe activities transplanted to Jerusem since Michael’s bestowal on Urantia. Fortant has been attached to the staff of Lanaforge for nineteen hundred years of Urantia time.
45:3.8 (512.8) 7. Yüksek danışman — Lanonandek Evlatları’nın birincil düzeyinin 67’ncisi, ve evren danışmanları ve eş güdüm sağlayıcılarının yüksek birliklerinin bir üyesi olan Hanavard. O, Satania’nın yönetim heyetinin geçici başkanı olarak faaliyet göstermektedir. Hanavard, Lucifer isyanından bu yana Jerusem üzerinde bu görevde hizmet eden bu düzeyin on ikinci unsurudur. 45:3.8 (512.8) 7. The high counselor—Hanavard, number 67 of the primary Lanonandek Sons and a member of the high corps of universe counselors and co-ordinators. He functions as acting chairman of the executive council of Satania. Hanavard is the twelfth of this order so to serve on Jerusem since the Lucifer rebellion.
45:3.9 (512.9) Yedi Lanonandek’in bu yönetim topluluğu, Lucifer isyanının zorunluluklarının beraberinde getirdiği gereksinimler neticesinde oluşturulan genişletilmiş acil durum idaresini meydana getirmektedir. Jerusem üzerinde yalnızca küçük çaplı mahkemeler bulunmaktadır, bunun nedeni sistemin bir yargı birimi değil idari birimi olmasından kaynaklanmaktadır; ancak Lanonandek idaresi, Satania’nın yüce danışma bünyesi olan Jerusem yönetim heyeti tarafından desteklenmektedir. Bu heyet, on iki üyeden meydana gelmektedir: 45:3.9 (512.9) This executive group of seven Lanonandeks constitutes the expanded emergency administration made necessary by the exigencies of the Lucifer rebellion. There are only minor courts on Jerusem since the system is the unit of administration, not adjudication, but the Lanonandek administration is supported by the Jerusem executive council, the supreme advisory body of Satania. This council consists of twelve members:
45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, Lanonandek başkanı. 45:3.10 (512.10) 1. Hanavard, the Lanonandek chairman.
45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, Sistem Egemeni. 45:3.11 (512.11) 2. Lanaforge, the System Sovereign.
45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, Egemen’in birincil yardımcısı. 45:3.12 (512.12) 3. Mansurotia, the first assistant Sovereign.
45:3.13 (512.13) 4. Satania Melçizedekleri’nin baş yöneticisi. 45:3.13 (512.13) 4. The chief of Satania Melchizedeks.
45:3.14 (512.14) 5. Satania Yaşam Taşıyıcıları’nın geçici yöneticisi. 45:3.14 (512.14) 5. The acting director of the Satania Life Carriers.
45:3.15 (512.15) 6. Kesinliğe erişecek olanların Satania unsurlarının baş yöneticisi. 45:3.15 (512.15) 6. The chief of the Satania finaliters.
45:3.16 (512.16) 7. Satania’nın özgün Âdem’i, Maddi Evlatlar’ın yüksek denetimde bulunan baş yöneticisi. 45:3.16 (512.16) 7. The original Adam of Satania, the supervising head of the Material Sons.
45:3.17 (512.17) 8. Satania yüksek melekler ev sahiplerinin yöneticisi. 45:3.17 (512.17) 8. The director of the Satania seraphic hosts.
45:3.18 (512.18) 9. Satania fiziksel düzenleyicilerinin baş yöneticisi. 45:3.18 (512.18) 9. The chief of the Satania physical controllers.
45:3.19 (512.19) 10. Sistem Morontia Güç Yüksek Denetimcileri’nin yöneticisi. 45:3.19 (512.19) 10. The director of the system Morontia Power Supervisors.
45:3.20 (513.1) 11. Sistem yarı-ölümlü yaratılmışların geçici yöneticisi. 45:3.20 (513.1) 11. The acting director of system midway creatures.
45:3.21 (513.2) 12. Yükseliş fanileri birliklerinin geçici baş yöneticisi. 45:3.21 (513.2) 12. The acting head of the corps of ascending mortals.
45:3.22 (513.3) Bu heyet dönemsel olarak, evren yönetim merkezinde yüce heyet üzerinde yerel sistemi temsil etmek amacıyla üç üyeyi seçmektedir; ancak bu temsil, isyan nedeniyle askıya alınmıştır. Satania mevcut an içerisinde, yerel evren yönetim merkezinde bir gözlemciye sahiptir; ancak Mikâil’in bahşedilmesinden beri sistem, Edentia yasaması için on üyenin seçim uygulamasına devam etmektedir. 45:3.22 (513.3) This council periodically chooses three members to represent the local system on the supreme council at universe headquarters, but this representation is suspended by rebellion. Satania now has an observer at the headquarters of the local universe, but since the bestowal of Michael the system has resumed the election of ten members to the Edentia legislature.
4. Yirmi Dört Danışman ^top 4. The Four and Twenty Counselors ^top
45:4.1 (513.4) Jerusem üzerindeki yedi meleksel yerleşik döngülerin merkezinde, yirmi dört danışmandan oluşan Urantia danışma heyetinin yönetim merkezi konumlanmaktadır. Açığa Çıkarıcı Yuhanna onları yirmi dört kıdemli heyet olarak adlandırmıştır: “Ve tahtın çevresinde yirmi dört koltuk bulunmaktaydı, ve bu koltukların üzerinde beyaz kıyafetler içinde oturan yirmi dört kıdemli kişiyi gördüm.” Bu topluluğun ortasındaki taht, Satania’nın tümü için bağışlama ve adaletin yeniden diriliş yoklama çağrısının tahtı biçimindeki başkanlık eden baş meleğin hâkim koltuğudur. Bu hâkim koltuğu, her zaman Jerusem üzerinde mevcut bulunmuştur; fakat çevreleyen yirmi dört koltuk, Hazreti Mikâil’in Nebadon’un bütüncül egemenliğine yükseltilmesinden hemen sonra gerçekleşen bir biçimde, on dokuz bin yıldan daha fazla olmayan bir süre önce bu konuma getirilmiştir. Bu yirmi dört danışman Jerusem üzerinde onun kişisel temsilcileridir; ve onlar, Satania’nın yoklama çağrıları ile ilgili tüm olaylarda ve sistemin tecrit edilmiş dünyaları üzerinde fani yükselişin düzeninin diğer birçok fazı içinde Üstün Evlat’ı temsil etme yetkisine sahiptir. Onlar, Cebrail’in özel isteklerini ve Mikâil’in olağan emirlerini yerine getirmek için tasarlanan temsilcilerdir. 45:4.1 (513.4) At the center of the seven angelic residential circles on Jerusem is located the headquarters of the Urantia advisory council, the four and twenty counselors. John the Revelator called them the four and twenty elders: “And round about the throne were four and twenty seats, and upon the seats I saw four and twenty elders sitting, clothed in white raiment.” The throne in the center of this group is the judgment seat of the presiding archangel, the throne of the resurrection roll call of mercy and justice for all Satania. This judgment seat has always been on Jerusem, but the twenty-four surrounding seats were placed in position no more than nineteen hundred years ago, soon after Christ Michael was elevated to the full sovereignty of Nebadon. These four and twenty counselors are his personal agents on Jerusem, and they have authority to represent the Master Son in all matters concerning the roll calls of Satania and in many other phases of the scheme of mortal ascension on the isolated worlds of the system. They are the designated agents for executing the special requests of Gabriel and the unusual mandates of Michael.
45:4.2 (513.5) Bu yirmi dört danışman, sekiz Urantia ırkından toplanmıştır; ve bu topluluğun sonuncusu, on dokuz bin yıl önce olan Mikâil’in yeniden diriliş yoklama çağrısı zamanında bir araya getirilmiştir. Bu Urantia danışma heyeti, şu üyelerden meydana getirilmiştir: 45:4.2 (513.5) These twenty-four counselors have been recruited from the eight Urantia races, and the last of this group were assembled at the time of the resurrection roll call of Michael, nineteen hundred years ago. This Urantia advisory council is made up of the following members:
45:4.3 (513.6) 1. Onagar, “Nefes Verici”nin ibadeti içinde akranlarını yönlendiren, Gezengel Prens öncesi çağın üstün aklı. 45:4.3 (513.6) 1. Onagar, the master mind of the pre-Planetary Prince age, who directed his fellows in the worship of “The Breath Giver.”
45:4.4 (513.7) 2. Mansant, “Ulu Işık”ın hürmetini akranlarına gösteren, Urantia üzerindeki Gezegen Prens sonrası çağın büyük eğitmeni. 45:4.4 (513.7) 2. Mansant, the great teacher of the post-Planetary Prince age on Urantia, who pointed his fellows to the veneration of “The Great Light.”
45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, kızılderililerin çok uzak bir lideri olan ve bu ırkı birçok tanrıya yapılan ibadetten “Ulu Ruhaniyet”in hürmetine yönlendiren unsur. 45:4.5 (513.8) 3. Onamonalonton, a far-distant leader of the red man and the one who directed this race from the worship of many gods to the veneration of “The Great Spirit.”
45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, mavi derilerin bir prensi ve “Yüce Baş Yönetici”nin kutsallığının tanınmasında onların lideri olan unsur. 45:4.6 (513.9) 4. Orlandof, a prince of the blue men and their leader in the recognition of the divinity of “The Supreme Chief.”
45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, nesli tükenmiş olan turuncu ırkın kâhini ve “Ulu Eğitmen”in ibadetinde bu insanların lideri olan unsur. 45:4.7 (513.10) 5. Porshunta, the oracle of the extinct orange race and the leader of this people in the worship of “The Great Teacher.”
45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, birçok doğrunun yerine “Tek Doğru”nun ibadetinde insanlarını eğiten ve onları yönlendiren sarı ırkın başı. Binlerce yıl önce bu sarı ırkın üyesi, Tanrı’nın tek olduğunu bilmekteydi. 45:4.8 (513.11) 6. Singlangton, the first of the yellow men to teach and lead his people in the worship of “One Truth” instead of many. Thousands of years ago the yellow man knew of the one God.
45:4.9 (513.12) 7. Fantad, yeşil ırkı karanlıklarından kurtaran unsur ve “Yaşamın Tek Kaynağı”nın ibadetinde onların lideri. 45:4.9 (513.12) 7. Fantad, the deliverer of the green men from darkness and their leader in the worship of “The One Source of Life.”
45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, çivit renkli ırklarının aydınlatıcısı ve “Tanrılar’ın Tanrısı”nın bir önceki hizmeti içinde onların lideri. 45:4.10 (513.13) 8. Orvonon, the enlightener of the indigo races and their leader in the onetime service of “The God of Gods.”
45:4.11 (514.1) 9. Âdem, fani bedenin hüviyetine indirgenmiş Tanrı’nın bir Maddi Evladı olan, Urantia’nın gözden düşen fakat kendisine olan güveni tekrar kazanan, kurtuluşa eren ve bunun sonrasında Mikâil’in emri tarafından bu konuma yükseltilen gezegensel yaratıcı. 45:4.11 (514.1) 9. Adam, the discredited but rehabilitated planetary father of Urantia, a Material Son of God who was relegated to the likeness of mortal flesh, but who survived and was subsequently elevated to this position by the decree of Michael.
45:4.12 (514.2) 10. Havva, eşi ile birlikte yanılgının cezasını çekmiş ve aynı zamanda onunla birlikte iyileşmiş ve kurtuluşa erişen fanilerin bu topluluğu ile birlikte hizmet vermek için görevlendirilmiş, Urantia’nın eflatun ırkının annesi. 45:4.12 (514.2) 10. Eve, the mother of the violet race of Urantia, who suffered the penalty of default with her mate and was also rehabilitated with him and assigned to serve with this group of mortal survivors.
45:4.13 (514.3) 11. İdris, beden içinde fani yaşam boyunca Düşünce Düzenleyicisi ile bütünleşen Urantia’nın fanilerinin ilki. 45:4.13 (514.3) 11. Enoch, the first of the mortals of Urantia to fuse with the Thought Adjuster during the mortal life in the flesh.
45:4.14 (514.4) 12. Musa, su altında kalmış eflatun ırkın bir kalıntısının özgürleştiricisi ve “İsrail’in Tanrısı” ismi altında Kâinatın Yaratıcısı’nın ibadetinin yeniden canlandırılmasının başlatıcısı olan unsur. 45:4.14 (514.4) 12. Moses, the emancipator of a remnant of the submerged violet race and the instigator of the revival of the worship of the Universal Father under the name of “The God of Israel.”
45:4.15 (514.5) 13. İlyas, Maddi Evlat sonrası çağ boyunca muazzam ruhsal kazanımın dönüştürülmüş bir ruhudur. 45:4.15 (514.5) 13. Elijah, a translated soul of brilliant spiritual achievement during the post-Material Son age.
45:4.16 (514.6) 14. Maçiventa Melçizedeği, Urantia ırkları üzerinde kendilerini bahşeden bu düzeyin tek Evladı’dır. Her ne kadar hali hazırda bir Melçizedek olarak sınıflandırılsa da; İbrahim zamanlarında Salem’de fani beden hüviyeti içerisinde Urantia üzerinde kısa süreli olarak ikamet etmiş bir yükseliş fanisi olarak hizmetin görevini ebedi olarak yüklenmiş bir biçimde, “En Yüksek Unsurlar’ın sonsuz bir hizmetkârı” haline gelmiştir. Bu Melçizedek’in; Jerusem üzerinde yönetim merkezleri ile birlikte Urantia’nın vekil Gezegensel Prensi olduğu, ve insan türü içinde kendisinin geçici bahşedilmesini üzerinde deneyimlediği bu dünyanın gerçekte Gezegensel Prensi olan Mikâil adına faaliyet göstermek amacıyla kendisine yönetim yetkisi verildiği, daha sonra resmi bir biçimde ilan edilmiştir. Bu duruma rağmen Urantia hala, yirmi dört danışman üyeleri biçimindeki, ardışık yerleşik valilerin topluluğu tarafından yüksek bir biçimde denetlenmektedir. 45:4.16 (514.6) 14. Machiventa Melchizedek, the only Son of this order to bestow himself upon the Urantia races. While still numbered as a Melchizedek, he has become “forever a minister of the Most Highs,” eternally assuming the assignment of service as a mortal ascender, having sojourned on Urantia in the likeness of mortal flesh at Salem in the days of Abraham. This Melchizedek has latterly been proclaimed vicegerent Planetary Prince of Urantia with headquarters on Jerusem and authority to act in behalf of Michael, who is actually the Planetary Prince of the world whereon he experienced his terminal bestowal in human form. Notwithstanding this, Urantia is still supervised by successive resident governors general, members of the four and twenty counselors.
45:4.17 (514.7) 15. Vaftizci Yuhanna, Urantia üzerinde Mikâil’in vazifesinin habercisi, ve beden içinde İnsan’ın Evladı’nın uzaktan kuzeni. 45:4.17 (514.7) 15. John the Baptist, the forerunner of Michael’s mission on Urantia and, in the flesh, distant cousin of the Son of Man.
45:4.18 (514.8) 16. 1-2-3 biçimindeki asal sayıların İlki, bu düzeye Mikâil tarafından onun koşulsuz egemenliğe girişinden hemen sonra yükseltilmiş olarak, Caligastia ihaneti sırasında Cebrail’in hizmeti içerisinde sadık yarı-ölümlü yaratılmışların lideri. 45:4.18 (514.8) 16. 1-2-3 the First, the leader of the loyal midway creatures in the service of Gabriel at the time of the Caligastia betrayal, elevated to this position by Michael soon after his entrance upon unconditioned sovereignty.
45:4.19 (514.9) Cebrail’in rızası üzerine bu seçilmiş kişilikler şimdilik yükseliş düzeninden muaf tutulan varlıklardır; ve biz, onların bu yetkinlik içerisinde ne kadar uzun bir süre hizmet vereceğine dair hiçbir fikre sahip değiliz. 45:4.19 (514.9) These selected personalities are exempt from the ascension regime for the time being, on Gabriel’s request, and we have no idea how long they may serve in this capacity.
45:4.20 (514.10) 17, 18, 19 ve 20’inci koltuk numaraları, kalıcı bir biçimde korunmamaktadır. Onlar geçici olarak, Urantia üzerinde Evlat’ın mevcut bahşedilme sonrası çağından gelen yükseliş fanilerin daha sonraki görevleri için açık tutulan bir biçimde, on altı kalıcı üyenin hemfikir kararı tarafından geçici olarak doldurulmaktadır. 45:4.20 (514.10) Seats numbers 17, 18, 19, and 20 are not permanently occupied. They are temporarily filled by the unanimous consent of the sixteen permanent members, being kept open for later assignment to ascending mortals from the present postbestowal Son age on Urantia.
45:4.21 (514.11) 21, 22, 23 ve 24’üncü koltuklar, her ne kadar mevcut çağı kuşkusuz bir biçimde takip edecek olan diğer ve sonraki çağların büyük eğitmenleri için yedekte tutulurken, geçici bir süreliğine doldurulmaktadır. Hakimane Evlatlar ve Eğitmen Evlatlar’ın dönemlerine ek olarak ışık ve yaşamın çağları, kutsal Evlatlar’ın beklenmeyen ziyaretlerinin gerçekleşip gerçekleşmemesinden bağımsız olarak, Urantia üzerinde öngörülmektedir. 45:4.21 (514.11) Numbers 21, 22, 23, and 24 are likewise temporarily filled while being held in reserve for the great teachers of other and subsequent ages which undoubtedly will follow the present age. Eras of the Magisterial Sons and Teacher Sons and the ages of light and life are to be anticipated on Urantia, regardless of unexpected visitations of divine Sons which may or may not occur.
5. Maddi Evlatlar ^top 5. The Material Sons ^top
45:5.1 (514.12) Göksel yaşamın büyük sınıfları; kutsal Evlatlar’ın çeşitli düzeyleri, yüksek ruhaniyetler, aşkın melekler, melekler ve yarı-ölümlü yaratılmışları içine alan bir biçimde Jerusem üzerinde kendi yönetim merkezlerine ve engin yerleşkelerine sahiptir. Bu muhteşem birimin merkezi yerleşkesi Maddi Evlatlar’ın baş mabedidir. 45:5.1 (514.12) The great divisions of celestial life have their headquarters and immense preserves on Jerusem, including the various orders of divine Sons, high spirits, superangels, angels, and midway creatures. The central abode of this wonderful sector is the chief temple of the Material Sons.
45:5.2 (515.1) Âdemlerin nüfuz alanı, Jerusem üzerinde yeni gelen unsurlarını hepsi için çekim merkezidir. Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’ın her ailesi, mekânın evrimsel dünyaları üzerinde hizmetleri için üyelerinin ayrıldıkları veya diğer bir değişle Cennet-yükseliş süreçlerine başladıkları ana kadar kendilerine ait yerleşkede yaşarken; bu yerleşke sayıca bin merkezden meydana gelmektedir. 45:5.2 (515.1) The domain of the Adams is the center of attraction to all new arrivals on Jerusem. It is an enormous area consisting of one thousand centers, although each family of Material Sons and Daughters lives on an estate of its own up to the time of the departure of its members for service on the evolutionary worlds of space or until their embarkation upon the Paradise-ascension career.
45:5.3 (515.2) Maddi Evlatlar, evrimleşen evrenlerin eğitim âlemleri üzerinde bulunabilecek en yüksek cinsiyet-sahibi-çoğalım türüdür. Ve onlar kelimenin gerçek anlamıyla maddidir; Gezegensel Âdemler ve Havvalar bile, yerleşik dünyaların fani ırkları için doğrudan bir biçimde görülebilen bir nitelikte bulunmaktadır. Bu Maddi Evlatlar, kutsallık ve kusursuzluğun en yüksek noktasından insanlık ve maddi mevcudiyetin alt seviyesine kadar uzanan kişiliklerin zinciri içinde en son fiziksel halkadır. Bu Evlatlar yerleşik dünyalara, görünemeyen Gezegensel Prens ve âlemlerin maddi yaratılmışları arasında karşılıklı olarak iletişim kurulabilecek aracılığı sağlamaktadır. 45:5.3 (515.2) These Material Sons are the highest type of sex-reproducing beings to be found on the training spheres of the evolving universes. And they are really material; even the Planetary Adams and Eves are plainly visible to the mortal races of the inhabited worlds. These Material Sons are the last and physical link in the chain of personalities extending from divinity and perfection above down to humanity and material existence below. These Sons provide the inhabited worlds with a mutually contactable intermediary between the invisible Planetary Prince and the material creatures of the realms.
45:5.4 (515.3) Salvington üzerindeki en son bin yıllık kayıtlarda, Nebadon içindeki yerel sistemlerin başkentleri üzerinde vatandaşlık düzeyinde bulunan Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın nüfusu 161.432.840 olarak kayıtlara geçmiştir. Maddi Evlatlar’ın nüfusu; farklı sistemler içinde değişkenlik arz etmekte olup, onların sayısı sürekli olarak doğal çoğalım vasıtasıyla artış göstermektedir. Çoğalım faaliyetlerinin uygulaması içinde onlar, etkileşimde bulunan kişiliklerin kişisel arzuları tarafından bütünüyle belirlenmemektedir; onlar aynı zamanda, daha yüksek yönetim bünyeleri ve danışman heyetleri tarafından idare edilmektedir. 45:5.4 (515.3) At the last millennial registration on Salvington there were of record in Nebadon 161,432,840 Material Sons and Daughters of citizenship status on the local system capitals. The number of Material Sons varies in the different systems, and their number is being constantly increased by natural reproduction. In the exercise of their reproductive functions they are not guided wholly by the personal desires of the contacting personalities but also by the higher governing bodies and advisory councils.
45:5.5 (515.4) Bu Maddi Kız ve Erkek Evlatlar, Jerusem ve onun birliktelik içerisinde bulunan dünyaları üzerinde kalıcı sakinlerdir. Onlar; Jerusem üzerinde geniş alanlar kaplayıp, yarı-ölümlü varlıklar ve yükseliş unsurlarının yardımı ile birlikte olağan olayların tümünü işlevsel bir biçimde idare ederek başkent âleminin yerel idaresine özgür bir şekilde katılırlar. 45:5.5 (515.4) These Material Sons and Daughters are the permanent inhabitants of Jerusem and its associated worlds. They occupy vast estates on Jerusem and participate liberally in the local management of the capital sphere, administering practically all routine affairs with the assistance of the midwayers and the ascenders.
45:5.6 (515.5) Jerusem üzerinde bu çoğalım Evlatları’na; Melçizedekler’in tutumları ve toplumun oldukça yüksek bir türüne erişmelerinden sonra, özerk yönetimin nihai amaçlarını deneyimlemelerine izin verilmektedir. Evlatlığın daha yüksek düzeyleri, âlemin faaliyetlerini reddetme hakkını elinde bulundurur; fakat neredeyse her bakımdan Jerusem Adem Nesilleri kendilerini, evrensel oy hakkı ve temsili hükümet ile yönetmektedir. Gelecek bir zaman içerisinde onlar kendilerine neredeyse bütüncül bir özerlik verilmesini ümit etmektedir. 45:5.6 (515.5) On Jerusem these reproducing Sons are permitted to experiment with the ideals of self-government after the manner of the Melchizedeks, and they are achieving a very high type of society. The higher orders of sonship reserve the veto functions of the realm, but in nearly every respect the Jerusem Adamites govern themselves by universal suffrage and representative government. Sometime they hope to be granted virtually complete autonomy.
45:5.7 (515.6) Maddi Evlatlar’ın hizmetinin niteliği, onların çağları boyunca geniş bir ölçüde belirlenmiştir. Her ne kadar onlar, maddi bir niteliğe sahip ve genel olarak belirli gezegenler ile sınırlanmış olan bir biçimde Salvington’un Melçizedek Üniversitesi’ne kabul için yetkin olmasalar da; yine de Melçizedekler, Maddi Evlatlar’ın genç nesillerinin eğitimi için her sistemin yönetim merkezi üstünde eğitmenlerin güçlü imkânlarını seferber ederler. Genç Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’ın gelişimi için sağlanan öğrenimsel ve ruhsal eğitim sistemleri; kapsam, işleyiş biçimi ve işlevsellik bakımından kusursuzluğun doruk noktasıdır. 45:5.7 (515.6) The character of the service of the Material Sons is largely determined by their ages. While they are not eligible for admission to the Melchizedek University of Salvington—being material and ordinarily limited to certain planets—nevertheless, the Melchizedeks maintain strong faculties of teachers on the headquarters of each system for the instruction of the younger generations of Material Sons. The educational and spiritual training systems provided for the development of the younger Material Sons and Daughters are the acme of perfection in scope, technique, and practicability.
6. Yükseliş Unsurları’nın Âdemsel Eğitimi ^top 6. Adamic Training of Ascenders ^top
45:6.1 (515.7) Maddi Erkek ve Kız Evlatlar çocukları ile birlikte, yükseliş halindeki fanilerin tümünün merakını uyandırmada ve onların ilgisini çekmede hiçbir zaman başarısız olmayan çekici bir görünüm sergilerler. Onlar sizin kendi maddi cinsiyet ırklarınıza o kadar benzemektedir ki, düşüncelerinizi iletmek ve kardeşsel ilişkinizin olgunluklarını yerine getirmek için ortak birçok yönü birbirinizde bulacaksınız. 45:6.1 (515.7) The Material Sons and Daughters, together with their children, present an engaging spectacle which never fails to arouse the curiosity and intrigue the attention of all ascending mortals. They are so similar to your own material sex races that you both find much of common interest to engage your thoughts and occupy your seasons of fraternal contact.
45:6.2 (515.8) Kurtuluşa erişecek fani unsurlar boş zamanlarının çoğunu, sistem başkenti üzerinde yarı-fiziksel cinsiyet yaratılmışların yaşam alışkanlıkları ve davranışlarını gözlemlemek ve onlar üzerine çalışmakla geçirirler; çünkü Jerusem’in bu vatandaşları, yönetim merkez dünyası üzerinde vatandaşlığa eriştikleri andan Edentia için ayrılmalarına kadar kurtuluşa erişecek fanilerin doğrudan destekleyicileri ve onların akıl hocalarıdır. 45:6.2 (515.8) Mortal survivors spend much of their leisure on the system capital observing and studying the life habits and conduct of these superior semiphysical sex creatures, for these citizens of Jerusem are the immediate sponsors and mentors of the mortal survivors from the time they attain citizenship on the headquarters world until they take leave for Edentia.
45:6.3 (516.1) Yedi malikâne dünyası üzerinde yükseliş fanilerine; beden içindeki sürecin kalıtımsal, çevresel veya talihsiz nedenlerle erginleşmemiş sonlanışı sebebiyle kökenin dünyaları içinde muzdarip oldukları tüm deneyimsel yoksunlukları telafi etmek için yeterli miktarda olanak sunulmaktadır. Bu durum, maddi cinsiyet yaşamı ve onun ilgi düzenlemeleri dışında her bakımdan doğruluk arz etmektedir. Fanilerin binlercesi; özellikle özgün âlemleri üzerinde oldukça ortalama cinsiyet ilişkilerinden kökenini alan disiplinlerden yarar sağlamadan malikâne dünyalarına ulaşmaktadır. Malikâne dünya deneyimi, bu oldukça kişisel nitelikte olan yoksunlukları telafi etmek için çok az imkân sağlamaktadır. Fiziksel bir anlamda cinsel deneyim, bu yükseliş unsurların geride bıraktıkları bir deneyimdir; fakat bireysel ve onların ailelerinin üyeleri olarak Maddi Erkek ve Kız Evlatları ile olan yakın birliktelikleri içerisinde bu cinsel bakımdan yoksun olan fanilerin mahrumiyetlerinin toplumsal, ussal, duygusal ve ruhsal yönlerini telafi etmeleri için kendilerine yetkinlik verilmiştir. Böylelikle evrimsel dünya üzerinde faydalı cinsel birlikteliğin yararlarından şartlar veya kötü yargılar nedeniyle mahrum kalmış olan bu insanların tümüne, burada sistem başkentleri üzerinde; sistem başkentlerinde kalıcı ikametin tanrısal Âdemsel cinsi yaratılmışları ile yakın ve sevgi dolu birliktelik içerisinde bu temel fani deneyimleri elde etmek için bütüncül imkân sağlanmıştır. 45:6.3 (516.1) On the seven mansion worlds ascending mortals are afforded ample opportunities for compensating any and all experiential deprivations suffered on their worlds of origin, whether due to inheritance, environment, or unfortunate premature termination of the career in the flesh. This is in every sense true except in the mortal sex life and its attendant adjustments. Thousands of mortals reach the mansion worlds without having benefited particularly from the disciplines derived from fairly average sex relations on their native spheres. The mansion world experience can provide little opportunity for compensating these very personal deprivations. Sex experience in a physical sense is past for these ascenders, but in close association with the Material Sons and Daughters, both individually and as members of their families, these sex-deficient mortals are enabled to compensate the social, intellectual, emotional, and spiritual aspects of their deficiency. Thus are all those humans whom circumstances or bad judgment deprived of the benefits of advantageous sex association on the evolutionary worlds, here on the system capitals afforded full opportunity to acquire these essential mortal experiences in close and loving association with the supernal Adamic sex creatures of permanent residence on the system capitals.
45:6.4 (516.2) Kurtuluşa erişecek hiçbir fani, yarı-ölümlü veya yüksek melek; dünyaların evrimleşen bir çocuğu ile ebeveynsel ilişkinin yüce deneyimine erişmeden veya buna denk düşen benzer diğer deneyimleri kazanmadan, Cennet’e yükselemez, Yaratıcı’ya erişemez ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne katılamaz. Ebeveyn ve çocuğun ilişkisi, Kâinatın Yaratıcısı ve onun evren evlatlarının hayati kavramsallaşması için temel bir niteliğe sahiptir. Bu nedenle bu türden bir deneyim, yükseliş unsurlarının tümünün deneyimsel eğitimi için hayati derecede önemli hale gelmektedir. 45:6.4 (516.2) No surviving mortal, midwayer, or seraphim may ascend to Paradise, attain the Father, and be mustered into the Corps of the Finality without having passed through that sublime experience of achieving parental relationship to an evolving child of the worlds or some other experience analogous and equivalent thereto. The relationship of child and parent is fundamental to the essential concept of the Universal Father and his universe children. Therefore does such an experience become indispensable to the experiential training of all ascenders.
45:6.5 (516.3) Yükseliş halindeki yarı-ölümlü yaratılmışlar ve evrimsel yüksek melekler, sistem yönetim merkezlerinin Maddi Erkek ve Kız Evlatları ile birliktelik içerisinde bu ebeveynsel deneyim boyunca geçmek zorundadırlar. Böylece bu türden çoğalımda bulunmayan yükseliş unsurları, Jerusem Âdemleri ve Havvaları’na soylarının yetiştirilmesi ve eğitilmesinde yardım ederek ebeveynselliğin deneyimini elde ederler. 45:6.5 (516.3) The ascending midway creatures and the evolutionary seraphim must pass through this parenthood experience in association with the Material Sons and Daughters of the system headquarters. Thus do such nonreproducing ascenders obtain the experience of parenthood by assisting the Jerusem Adams and Eves in rearing and training their progeny.
45:6.6 (516.4) Evrimsel dünyalar üzerinde ebeveynselliği deneyimlememiş olan kurtuluş halindeki fanilerin hepsi aynı zamanda; Jerusem Maddi Evlatlar’ın evlerinde kısa süreli ikametleri içinde ve bu muhteşem baba ve annelerin ebeveynsel birliktelikleri olarak bahse konu bu süreç boyunca, bu gerekli eğitimi olmakla yükümlüdür. Bu durum, Jerusem’in ilk geçiş-kültür dünyası üzerinde konumlanan sistem bakım yuvası üzerindeki mahrumiyetlerini telafi etmede yetkin olan bu türden faniler dışında bütünüyle gerçek bir niteliğe sahiptir. 45:6.6 (516.4) All mortal survivors who have not experienced parenthood on the evolutionary worlds must also obtain this necessary training while sojourning in the homes of the Jerusem Material Sons and as parental associates of these superb fathers and mothers. This is true except in so far as such mortals have been able to compensate their deficiencies on the system nursery located on the first transitional-culture world of Jerusem.
45:6.7 (516.5) Satania’nın bu göz hapsinde tutulan yuvası, evlat yetiştirilmesinin bu görevine adanan gezegeninin yarısını teşkil eden bir biçimdeki kesinliğe erişecek olanların dünyası üzerinde belirli morontia kişilikleri tarafından idare edilir. Burada, bireyler olarak ruhani düzeye erişmelerinden önce evrimsel dünyalar üzerinde yok olan bu türden doğumlar biçimindeki kurtuluşa erişmekte olan fanilerin belirli evlatları teslim alınır ve yeniden bir araya getirilir. Bu evlatların doğal ebeveynlerinden herhangi birinin yükselişi, âlemlerin bu türden bir fani evladının kesinliğe erişecek olanların sistem gezegeni üzerinde yeniden kişilikleşmeye uyumlu hale gelmesini teminat altına alacaktır; ve orada, bu evladın fani yükselişin ebeveynsel doğrultusunu takip edip etmemeyi seçmesine dair özgür iradesinin kararı vasıtasıyla bunu göstermesine izin verilecektir. Evlatlar burada, cinsiyet farklılaşmasının yoksunluğu dışında kökensel dünyalarında olduğu gibi ortaya çıkacaktır. Yerleşik dünyalar üzerinde yaşam deneyiminin sonrasında fani türün hiçbir çoğalımı mevcut bulunmamaktadır. 45:6.7 (516.5) This probation nursery of Satania is maintained by certain morontia personalities on the finaliters’ world, one half of the planet being devoted to this work of child rearing. Here are received and reassembled certain children of surviving mortals, such as those offspring who perished on the evolutionary worlds before acquiring spiritual status as individuals. The ascension of either of its natural parents insures that such a mortal child of the realms will be accorded repersonalization on the system finaliter planet and there be permitted to demonstrate by subsequent freewill choice whether or not it elects to follow the parental path of mortal ascension. Children here appear as on the nativity world except for the absence of sex differentiation. There is no reproduction of mortal kind after the life experience on the inhabited worlds.
45:6.8 (517.1) Kesinliğe erişeceklerin dünyası üzerinde bakım yuvası içinde bir veya daha fazla evlada sahip olan ve temel ebeveynsel deneyimden yoksun bulunan malikâne dünya öğrencileri; malikâne dünyalar üzerinde yükseliş sorumluluklarından kendilerinin ve diğer evlatların birliktelik içindeki ebeveynleri olarak faaliyet göstermek amacıyla kendilerine olanak verildikleri kesinliğe erişecek olanların dünyasına geçici aktarımlarını gerçekleştirecek, bir Melçizedek izni için başvurabilirler. Ebeveynsel vekâletin bu hizmeti; bu türden yükseliş unsurlarının Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’ın aileleri içinde görmekle yükümlü oldukları eğitimin yarısının yerine getirilmesi olarak, Jerusem üzerinde daha sonra tasdik edilebilir. 45:6.8 (517.1) Mansion world students who have one or more children in the probationary nursery on the finaliters’ world, and who are deficient in essential parental experience, may apply for a Melchizedek permit which will effect their temporary transfer from ascension duties on the mansion worlds to the finaliter world, where they are granted opportunity to function as associate parents to their own and other children. This service of parental ministry may be later accredited on Jerusem as the fulfillment of one half of the training which such ascenders are required to undergo in the families of the Material Sons and Daughters.
45:6.9 (517.2) Bakım yuvasının kendisi, düzeylerinin Jerusem topluluğundan gelen gönüllüler olarak Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın bin çifti tarafından yüksek bir biçimde denetlenir. Onlar; Salvington’un kesinliğe erişecek olan unsur âlemleri arasındaki özel dünya yerleşkeleri üzerinde Satania’nın midsonit dünyasından açığa çıkarılmamış nihai sonlarına olan yolculukları içinde, bu hizmeti gerçekleştirmek için duran yaklaşık olarak eşit bir sayıdaki gönüllü midsonit ebeveynsel toplulukları tarafından doğrudan bir biçimde desteklenir. 45:6.9 (517.2) The probation nursery itself is supervised by one thousand couples of Material Sons and Daughters, volunteers from the Jerusem colony of their order. They are immediately assisted by about an equal number of volunteer midsonite parental groups who stop off here to render this service on their way from the midsonite world of Satania to the unrevealed destiny on their special worlds of reservation among the finaliter spheres of Salvington.
7. Melçizedek Evlatları ^top 7. The Melchizedek Schools ^top
45:7.1 (517.3) Melçizedekler; kısmi olarak ruhsallaştırılmış idare sahibi yaratılmışlar ve diğerleri olarak, Jerusem ve onun birliktelik içindeki dünyaları üzerinde fakat özellikle yedi malikâne dünyası üzerinde oldukça yeterli bir biçimde faaliyet gösteren eğitmenlerin bu geniş birliklerine ait yöneticilerdir. Bu dünyalar; beden içindeki yaşam boyunca ikamet eden Düzenleyicileri ile bütünleşmeye erişmeyi başaramamış olan bu fanilerin, daha fazla yardım almak ve ölümleri nedeniyle erginleşmeden yarıda kalan bu çabaları biçimindeki ruhsal erişim için arzularının devam etmesi amacıyla uzatılan imkânı memnuniyetle deneyimlemek için, geçici tür içinde iyileştirildikleri tecrit dünyalarıdır. Veya şayet; kalıtımsal yetersizlik, uygun olmayan çevre koşulları veya şartların kötülüğü nedeniyle bu ruh erişimi tamamlanamadıysa; sebebi ne olursa olsun, ruhaniyet içinde gerçek amaca ve değere ait olan herkes, beden içindeki yaşamları boyunca yetkin olmadıkları, gerçekleştirmedikleri ve kazanamadıkları niteliklerin hepsine içlerinde sahip olmak için, ebedi sürecin temel nitelikleri üstünlük sağlamayı öğrenmek zorunda oldukları yer olan devam eden gezegenler üzerinde, kendilerinde kendilerini bulurlar. 45:7.1 (517.3) The Melchizedeks are the directors of that large corps of instructors—partially spiritualized will creatures and others—who function so acceptably on Jerusem and its associated worlds but especially on the seven mansion worlds. These are the detention planets, where those mortals who fail to achieve fusion with their indwelling Adjusters during the life in the flesh are rehabilitated in transient form to receive further help and to enjoy extended opportunity for continuing their strivings for spiritual attainment, those very efforts which were prematurely interrupted by death. Or if, for any other reason of hereditary handicap, unfavorable environment, or conspiracy of circumstances, this soul attainment was not completed, no matter what the reason, all who are true of purpose and worthy in spirit find themselves, as themselves, present on the continuing planets, where they must learn to master the essentials of the eternal career, to possess themselves of traits which they could not, or did not, acquire during the lifetime in the flesh.
45:7.2 (517.4) Berrak Akşam Yıldızları (ve onların isimlendirilmemiş eş güdüm unsurları) sıklıkla, Melçizedekler tarafından desteklenen birimlerine ek olarak evrenin çeşitli eğitimsel girişimleri içinde eğitmenler olarak hizmet ederler. Aynı zamanda Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları iş birliğinde bulunup, bu ilerleyici eğitim okulları için Cennet kusursuzluğunun niteliklerini aktarırlar. Fakat bu etkinliklerin hepsi, ayrıcalıklı bir biçimde yükseliş fanilerinin ilerleyişine adanmamıştır; onların çoğu, Nebadon’un özgün ruhaniyet kişiliklerinin ilerleyici eğitimi ile eşit bir biçimde sorumludur. 45:7.2 (517.4) The Brilliant Evening Stars (and their unnamed co-ordinates) frequently serve as teachers in the various educational enterprises of the universe, including those sponsored by the Melchizedeks. Also do the Trinity Teacher Sons collaborate, and they impart the touches of Paradise perfection to these progressive training schools. But all these activities are not exclusively devoted to the advancement of ascending mortals; many are equally occupied with the progressive training of the native spirit personalities of Nebadon.
45:7.3 (517.5) Melçizedek Evlatları, Jerusem üzerinde otuzdan fazla farklı eğitim merkezini idare etmektedir. Bu eğitim okulları; bireysel değerlendirmenin üniversitesi ile başlayıp, temsili hükümetin yüksek sorumluluklarının yerine getirilmesi için kurtuluşa erişmekte olan fanileri yetkin hale getirmek amacıyla yüce çabalarında Melçizedek ve diğerlerine katılan Maddi Erkek ve Kız Evlatları’nın içinde bulundukları Jerusem vatandaşlığının okulları ile sonlanır. Evrenin bütünü, temsili tasarım üzerinde düzenlenmekte ve idare edilmektedir. Temsili hükümet, kusursuz olmayan varlıklar arasında özerk yönetimin kutsal nihai amacıdır. 45:7.3 (517.5) The Melchizedek Sons conduct upward of thirty different educational centers on Jerusem. These training schools begin with the college of self-evaluation and end with the schools of Jerusem citizenship, wherein the Material Sons and Daughters join with the Melchizedeks and others in their supreme effort to qualify the mortal survivors for the assumption of the high responsibilities of representative government. The entire universe is organized and administered on the representative plan. Representative government is the divine ideal of self-government among nonperfect beings.
45:7.4 (517.6) Evren zamanın her yüz yılında her sistem, takımyıldız yasaması içerisinde bulunmak için kendisine ait on temsilciyi seçmektedir. Onlar; bu tür yetki bakımından devredilmiş veya atanmış olaylar içinde sistem topluluklarını temsil etme görevi verilmiş bir seçimsel bünye olarak, bin unsurlu Jerusem heyeti tarafından seçilmektedir. Temsilcilerin tümü ve diğer temsil üyeleri, bin seçmenin heyeti tarafından seçilmektedir; ve onlar, İdarenin Melçizedek Üniversitesi’nin en yüksek okulundan mezun olmak zorundadırlar. Bu türden bir zorunluluk aynı zamanda bin seçmenin bu topluluğunu oluşturan unsurların hepsi için de geçerlidir. Bu okul, son zamanlarda kesinliğe erişecek olan unsurlar tarafından kendilerine yardım edilen, Melçizedekler tarafından yürütülmektedir. 45:7.4 (517.6) Every one hundred years of universe time each system selects its ten representatives to sit in the constellation legislature. They are chosen by the Jerusem council of one thousand, an elective body charged with the duty of representing the system groups in all such delegated or appointive matters. All representatives or other delegates are selected by the council of one thousand electors, and they must be graduates of the highest school of the Melchizedek College of Administration, as also are all of those who constitute this group of one thousand electors. This school is fostered by the Melchizedeks, latterly assisted by the finaliters.
45:7.5 (518.1) Jerusem üzerinde birçok seçim bünyesi bulunmaktadır; ve onlar Maddi Erkek ve Kız Evlatlar, yüksek melekler ve onların birliktelikleri, yarı-ölümlü yaratılmışlara ek olarak yükseliş halindeki faniler biçimindeki vatandaşlığın üç düzeyi tarafından zaman zaman yetkilendirilmek için oylanırlar. Temsili onuru için atanması amacıyla bir adayın, idarenin Melçizedek okulları tarafından gerekli kabulü almış olması gerekmektedir. 45:7.5 (518.1) There are many elective bodies on Jerusem, and they are voted into authority from time to time by three orders of citizenship—the Material Sons and Daughters, the seraphim and their associates, including midway creatures, and the ascending mortals. To receive nomination for representative honor a candidate must have gained requisite recognition from the Melchizedek schools of administration.
45:7.6 (518.2) Jerusem üzerinde vatandaşlığın bahse konu bu üç topluluğu arasında oy hakkı evrenseldir, fakat oy verme süreci, morontia bilgeliği biçiminde motanın kişisel iyeliğinin tanınması ve yerinde bir biçimde kayıt alınması uyarınca farklı biçimlerde gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir kişilik tarafından bir Jerusem seçiminde kullanılan oy, birden yüze kadar değişen bir değere sahiptir. Jerusem vatandaşları böylelikle, mota erişimleri uyarınca sınıflanmaktadır. 45:7.6 (518.2) Suffrage is universal on Jerusem among these three groups of citizenship, but the vote is differentially cast in accordance with the recognized and duly registered personal possession of mota—morontia wisdom. The vote cast at a Jerusem election by any one personality has a value ranging from one up to one thousand. Jerusem citizens are thus classified in accordance with their mota achievement.
45:7.7 (518.3) Zaman zaman Jerusem vatandaşları kendilerini, morontia bilgeliğinin kazanımlarını tasdik eden Melçizedek sınayıcıları olarak takdim etmektedirler. Bunun sonrasında onlar; ruhsal kavrayışın düzeyini saptayan Berrak Akşam Yıldızları’nın inceleyici birliklerinin veya onların bu görev için atanan unsurlarının önüne sınanmak için çıkarlar. Bu sürecin hemen ardından onlar; toplumsal deneyimsel kazanıma dair onların düzeyi hakkında yargıya varan yirmi dört danışman ve onların birlikteliklerinin mevcudiyetinin karşısına gelirler. Sonrasında bahse konu bu üç temel etken; mota düzeyini çabucak değerlendiren ve bu doğrultuda oy hakkı niteliğini belirleyen temsili hükümetin vatandaşlık kayıt görevlilerine taşınır. 45:7.7 (518.3) From time to time Jerusem citizens present themselves to the Melchizedek examiners, who certify to their attainment of morontia wisdom. Then they go before the examining corps of the Brilliant Evening Stars or their designates, who ascertain the degree of spirit insight. Next they appear in the presence of the four and twenty counselors and their associates, who pass upon their status of experiential attainment of socialization. These three factors are then carried to the citizenship registrars of representative government, who quickly compute the mota status and assign suffrage qualifications in accordance therewith.
45:7.8 (518.4) Melçizedekler’in yüksek denetimi altında, özellikle yeni morontia düzeyleri üzerinde kişilik bütünleşmesinde gecikmiş olan yükseliş fanileri; Maddi Evlatlar’ın idaresi altına alınır, ve kendilerine bu türden yoksunlukları telafi etmek için tasarlanan yoğun eğitim verilir. Hiçbir yükseliş fanisi; Düşünce Düzenleyicisi’nin ruhsal yüksek denetimi tarafından yeterli bir biçimde ikisinin bütünleştiği bir biçimde yeşermekte olan morontia süreci ile deneyimsel birliktelik içerisinde fani deneyimin tamamlanışını bir araya getiren bir kişilik olarak bu Maddi Evlatlar’ın mota kişiliğinin kazanımını tasdik edene kadar, takımyıldızın daha yoğun ve değişken toplumlaşması amacıyla sistem yönetim merkezinden ayrılmamaktadır. 45:7.8 (518.4) Under the supervision of the Melchizedeks the ascending mortals, especially those who are tardy in their personality unification on the new morontia levels, are taken in hand by the Material Sons and are given intensive training designed to rectify such deficiencies. No ascending mortal leaves the system headquarters for the more extensive and varied socialization career of the constellation until these Material Sons certify to the achievement of mota personality—an individuality combining the completed mortal existence in experiential association with the budding morontia career, both being duly blended by the spiritual overcontrol of the Thought Adjuster.
45:7.9 (518.5) [Urantia üzerinde geçici görevde bulunan bir Melçizedek tarafından sunulmuştur.] 45:7.9 (518.5) [Presented by a Melchizedek of temporary assignment on Urantia.]