44. Makale Paper 44
Göksel Zanaatkârlar The Celestial Artisans
44:0.1 (497.1) ÇEŞİTLİ bölümsel ve evren yönetim merkezi dünyalarına ait eşlenik toplulukları arasında, göksel zanaatkârlar olarak adlandırılan bütüncül kişiliklerin benzersiz bir düzeyi bulunabilir. Bu varlıklar, morontia ve daha düşük ruhaniyet âlemlerine ait üstün sanatçı ve zanaatkârlardır. Onlar, morontia süslemesi ve ruhsal güzelleşmeye katılan ruhaniyetler ve yarı ruhaniyetlerdir. Bu türden zanaatkârlar; aşkın-evrenlerin yönetim merkez dünyaları, yerel evrenler, takımyıldızları ve sistemlere ek olarak ışık ve yaşam içinde oluşturulmuş tüm âlemler üzerinde olan bir biçimde, asli evrenin tümü boyunca dağıtılmıştır; ancak onların başlıca etkinliği, takımyıldızlarında ve özellikle her yönetim merkez âlemini çevreleyen yedi yüz yetmiş dünya üzerinde gerçekleşmektedir. 44:0.1 (497.1) AMONG the courtesy colonies of the various divisional and universe headquarters worlds may be found the unique order of composite personalities denominated the celestial artisans. These beings are the master artists and artisans of the morontia and lower spirit realms. They are the spirits and semispirits who are engaged in morontia embellishment and in spiritual beautification. Such artisans are distributed throughout the grand universe—on the headquarters worlds of the superuniverses, the local universes, the constellations, and systems, as well as on all spheres settled in light and life; but their chief realm of activity is in the constellations and especially on the seven hundred seventy worlds surrounding each headquarters sphere.
44:0.2 (497.2) Her ne kadar onların görevi, maddi akıl için neredeyse kavranılamaz bir nitelikte bulunsa da; morontia ve ruhaniyet dünyalarının bu yüksek sanatlar ve tanrısal kültürlerden yoksun olmadığı anlaşılmalıdır. 44:0.2 (497.2) Though their work may be almost incomprehensible to the material mind, it should be understood that the morontia and spirit worlds are not without their high arts and supernal cultures.
44:0.3 (497.3) Göksel zanaatkârlar bilinen bir biçimde yaratılmamışlardır; onlar, merkezi evrene özgü belirli eğitmen kişiliklerinden oluşan seçilmiş ve toplan bir birlik olup onların gönüllü öğrencileri yükseliş halindeki faniler ve sayısız diğer göksel topluluklardan alınmaktadır. Bu zanaatkârların özgün eğitmen birlikleri; geçmişte belirli bir zaman içinde Yedi Üstün Ruhaniyetler ile iş birliği içerisinde Sınırsız Ruhaniyet tarafından görevlendirilmiş olup, zanaatkârların yedi bölümünün her biri için bin unsurdan oluşan bir biçimde yedi bin Havona eğitmeninden oluşmaktadır. Bu türden bir çekirdek oluşumdan başlayarak, ruhaniyet ve morontia olayları bakımından yetenekli çalışanların bu muazzam bünyesi çağlar boyunca gelişme göstermiştir. 44:0.3 (497.3) The celestial artisans are not created as such; they are a selected and recruited corps of beings composed of certain teacher personalities native to the central universe and their volunteer pupils drawn from the ascending mortals and numerous other celestial groups. The original teaching corps of these artisans was sometime assigned by the Infinite Spirit in collaboration with the Seven Master Spirits and consisted of seven thousand Havona instructors, one thousand to each of the seven divisions of artisans. With such a nucleus to start with, there has developed through the ages this brilliant body of skillful workers in spirit and morontia affairs.
44:0.4 (497.4) Herhangi bir morontia kişiliği veya ruhaniyet birimi, göksel zanaatkârların birliklerine katılmaya yetkindir; bu durum, içkin kutsal evlatlığın düzeyinin altındaki her varlık için geçerlidir. Evrimsel âlemlerden gelen Tanrı’nın yükseliş halindeki evlatları, morontia dünyalarına olan varışlarından sonra, zanaatkâr birliklerine katılım için başvurabilirler; ve eğer yeterli bir biçimde yetkinliğe sahipler ise, uzun veya kısa bir süreliğine bu türden bir süreci tercih edebilirler. Fakat hiçbir unsur, aşkın-evren zamanına göre bin yıldan daha kısa bir süreliğine göksel zanaatkârları atayamaz. 44:0.4 (497.4) Any morontia personality or spirit entity is eligible for admission to the corps of the celestial artisans; that is, any being below the rank of inherent divine sonship. Ascending sons of God from the evolutionary spheres may, after their arrival on the morontia worlds, apply for admission to the artisan corps and, if sufficiently gifted, may choose such a career for a longer or shorter period. But no one may enlist with the celestial artisans for less than one millennium, one thousand years of superuniverse time.
44:0.5 (497.5) Göksel zanaatkârların hepsi, aşkın-evren yönetim merkezleri üzerinde kayıt altına alınmıştır; fakat onlar, yerel evren başkentleri üzerinde morontia yüksek denetimcileri tarafından yönlendirilmektedir. Onlar, her yerel evrenin yönetim merkezi dünyası üzerinde faaliyet gösteren morontia yüksek denetimcilerine ait merkezi birlikler tarafından etkinliğin şu yedi sınıflandırılması içinde görevlendirilir: 44:0.5 (497.5) All celestial artisans are registered on the superuniverse headquarters but are directed by morontia supervisors on the local universe capitals. They are commissioned in the following seven major divisions of activity by the central corps of morontia supervisors functioning on the headquarters world of each local universe:
44:0.6 (497.6) 1. Göksel Müzisyenler. 44:0.6 (497.6) 1. Celestial Musicians.
44:0.7 (497.7) 2. Cennetsel Yeniden İcracılar. 44:0.7 (497.7) 2. Heavenly Reproducers.
44:0.8 (497.8) 3. Kutsal İnşacılar. 44:0.8 (497.8) 3. Divine Builders.
44:0.9 (497.9) 4. Düşünce Kaydedicileri. 44:0.9 (497.9) 4. Thought Recorders.
44:0.10 (498.1) 5. Enerji Düzenleyicileri. 44:0.10 (498.1) 5. Energy Manipulators.
44:0.11 (498.2) 6. Tasarımcılar ve Süsleyiciler. 44:0.11 (498.2) 6. Designers and Embellishers.
44:0.12 (498.3) 7. Uyum Çalışanları. 44:0.12 (498.3) 7. Harmony Workers.
44:0.13 (498.4) Bu yedi topluluğun özgün eğitmenlerinin tümü; Havona’nın kusursuz dünyalarından gelmekte olup, Havona ruhsal zanaatın fazlarının ve türlerinin tümü için işlevsel yöntemlerini ve yöntem çalışmalarını içinde barındırmaktadır. Havona’nın bu sanatlarını mekânın bahse konu bu dünyalarına aktarmaya girişmek için devasa bir görev söz konusu olsa da, göksel zanaatkârlar teknik ve uygulama bakımından bu görevi yerine getirmek için çağdan çağa gelişme kaydetmişlerdir. Yükseliş sürecin tüm diğer fazlarında olduğu gibi, çabalamanın herhangi bir kulvarı içinde en gelişmiş hale gelen bu unsurlar; üstün bilgi ve yeteneklerini, bu hususlarda daha alt düzeyde bulunan akranlarına sürelikli bir biçimde aktarmakla yükümlüdür. 44:0.13 (498.4) The original teachers of these seven groups all hailed from the perfect worlds of Havona, and Havona contains the patterns, the pattern studies, for all phases and forms of spirit artistry. While it is a gigantic task to undertake to transfer these arts of Havona to the worlds of space, the celestial artisans have improved in technique and execution from age to age. As in all other phases of the ascending career those who are most advanced in any line of endeavor are required constantly to impart their superior knowledge and skill to their less favored fellows.
44:0.14 (498.5) Malikâne dünyaları üzerinde siz ilk olarak, Havona’nın bahse konu bu nakledilmiş sanatlarını gözlemleyeme başlayacaksınız; ve onların güzelliği ve bu güzellik karşısında sizin takdiriniz, Salvington’un ruhaniyet yapıları içinde siz ikame edene kadar daha yüksek ve berrak bir hale gelecek olup siz ruhaniyet âlemlerinin tanrısal sanatçılarına ait olan bu ilham verici sanat eserlerine bakmaktan gözlerinizi alamayacaksınız. 44:0.14 (498.5) You will first begin to glimpse these transplanted arts of Havona on the mansion worlds, and their beauty and your appreciation of their beauty will heighten and brighten until you stand in the spirit halls of Salvington and behold the inspiring masterpieces of the supernal artists of the spirit realms.
44:0.15 (498.6) Morontia ve ruhaniyet dünyalarının bu etkinliklerinin tümü gerçektir. Ruhaniyet varlıkları için ruhaniyet dünyası bir gerçekliktir. Bizler için maddi dünya daha gerçek dışı gelmektedir. Ruhaniyetlerin daha yüksek türleri özgür bir biçimde olağan madde boyunca özgür bir biçimde geçiş yapmaktadır. Yüksek ruhaniyetler, belirli temel enerjiler dışında maddi olan hiçbir bir şeye karşılık göstermemektedir. Maddi varlıklar için ruhsal dünya neredeyse gerçek dışıdır; ruhaniyet varlıkları için ise maddi dünya, ruhaniyet gerçekliklerinin özüne ait yalnızca bir gölge olarak, neredeyse bütünüyle gerçek dışıdır. 44:0.15 (498.6) All these activities of the morontia and spirit worlds are real. To spirit beings the spirit world is a reality. To us the material world is the more unreal. The higher forms of spirits freely pass through ordinary matter. High spirits are reactive to nothing material excepting certain of the basic energies. To material beings the spirit world is more or less unreal; to spirit beings the material world is almost entirely unreal, being merely a shadow of the substance of spirit realities.
44:0.16 (498.7) Ayrıcalıklı ruhaniyet görüşü ile birlikte ben, çevrilen ve kaydedilen bu anlatım içinde bahse konu bu inşayı kavramaya yetkin değilim. Benim tarafında bulunma fırsatını yakalamış Uversa’dan Bir Kutsal Danışman, bu saf maddi yaratılmışların henüz hala çok azını kavramaktadır. Biz, kendimize ait enerji dönüştürücülerin bir tanesi vasıtasıyla akıllarımıza yansıtılan bir ruhaniyet eşleniğine bakarak sizlere görünen bu maddi yapıları kavramaktayız. Bu maddi yapı tamı tamına bizler için bir ruhaniyet varlığı olarak gerçek değildir, ancak o kesinlikle maddi faniler için oldukça gerçek ve hizmet halindedir. 44:0.16 (498.7) I cannot, with exclusive spirit vision, perceive the building in which this narrative is being translated and recorded. A Divine Counselor from Uversa who chances to stand by my side perceives still less of these purely material creations. We discern how these material structures appear to you by viewing a spirit counterpart presented to our minds by one of our attending energy transformers. This material building is not exactly real to me, a spirit being, but it is, of course, very real and very serviceable to material mortals.
44:0.17 (498.8) Orada, Ruhaniyet ve maddi dünyaların ikisine de ait yaratılmışların gerçekliğini kavramaya yetkin varlıkların belirli türleri bulunmaktadır. Bu sınıfa ait olan unsurlar, Havona Hizmetlileri’nin dördüncü yaratılmışları olarak adlandırılan arabulucuların dördüncü yaratılmışlarıdır. Zaman ve mekânın meleklerine, ruhaniyet ve maddi varlıklarının ikisini birden kavrama yetkinliği kazandırılmıştır; buna benzer bir biçimde bu yetkinlik, beden içindeki yaşamlarının hükmünün hemen ardından yükseliş halindeki fanilere kazandırılmıştır. Daha yüksek ruhaniyet düzeylerine olan erişimin ardından yükseliş halindeki unsurlar; maddi, morontiyal ve ruhaniyet gerçekliklerini tanımaya yetkin hale gelmektedir. 44:0.17 (498.8) There are certain types of beings who are capable of discerning the reality of the creatures of both the spirit and the material worlds. Belonging to this class are the so-called fourth creatures of the Havona Servitals and the fourth creatures of the conciliators. The angels of time and space are endowed with the ability to discern both spirit and material beings as also are the ascending mortals subsequent to deliverance from the life in the flesh. After attainment of the higher spirit levels the ascenders are able to recognize material, morontia, and spirit realities.
44:0.18 (498.9) Benimle birlikte aynı zamanda, bir kereliğine fani varlık olarak yükseliş halindeki bir Düzenleyici-ile-bütünleşmiş unsur biçimindeki Uversa’dan bir Kudretli İletici bulunmaktadır; ve o, sizin gerçekleştirdiğiniz gibi maddi dünyayı algılamakta olup aynı zamanda Yalnız İletici, birinci derece hizmetkâr ruhaniyetleri ve diğer göksel mevcut varlıkları imgeleyebilmektedir. Uzun yükseliş süreciniz içinde hiçbir zaman siz, önceki mevcudiyetlerinize ait birlikteliklerinizi tanıma gücünüzü kaybetmeyeceksiniz. Yaşamın ölçeği içerisinde içe doğru olan yükselişinizde bulunurken siz her zaman, deneyiminizin önceki ve daha alt düzey seviyelerine ait akran varlıklarını tanıma ve onlar ile bütünleşme bulunma yetkinliğinizi elinizde bulunduracaksınız. Her yeni dönüşüm veya yeniden dirilme, daha önceki düzeylerinize ait arkadaşlarınız ve akranlarınızı tanıma yetkinliğinden sizi bir parça bile olsun mahrum bırakmadan, görüş açınıza ruhaniyet varlıklarının ilave bir topluluğunu ekleyecektir. 44:0.18 (498.9) There is also here with me a Mighty Messenger from Uversa, an ascendant Adjuster-fused, onetime mortal being, and he perceives you as you are, and at the same time he visualizes the Solitary Messenger, the supernaphim, and other celestial beings present. Never in your long ascendancy will you lose the power to recognize your associates of former existences. Always, as you ascend inward in the scale of life, will you retain the ability to recognize and fraternize with the fellow beings of your previous and lower levels of experience. Each new translation or resurrection will add one more group of spirit beings to your vision range without in the least depriving you of the ability to recognize your friends and fellows of former estates.
44:0.19 (498.10) Yükseliş fanilerin deneyimi içinde bütün bunların hepsi, ikamet eden Düşünce Düzenleyicileri’nin etkinliği vasıtasıyla mümkün kılınmıştır. Bütüncül yaşam deneyimlerinizin nüshalarının onlar tarafından kullanımı vasıtasıyla size, herhangi bir zaman içinde sahip olduğunuz hiçbir gerçek niteliğinizi kaybetmeyeceğinizin teminatı verilmiştir; ve bu Düzenleyiciler, sizin bir parçanız olarak, gerçekte sizin kendi bünyeniz biçiminde, sizler ile beraber hareket etmektedir. 44:0.19 (498.10) All this is made possible in the experience of ascending mortals by the action of the indwelling Thought Adjusters. Through their retention of the duplicates of your entire life’s experiences, you are assured of never losing any true attribute you once had; and these Adjusters are going through with you, as a part of you, in reality, as you.
44:0.20 (499.1) Ancak ben, maddi akla göksel zanaatkârların doğasını aktarma yetkinliğinden neredeyse bütünüyle mahrumum. Ben; bahse konu bu morontia etkileşimleri ve yakın-ruhaniyet olgularının gerçekliğini fani akıl için açıklığa kavuşturma çabası içinde, düşüncenin sürekli bir farklı ifadesi ve dilin değişik bir biçimde kullanılmasının gerekliliğine bağlı bulunmaktayım. Sizin algılamanız, kavrama bakımından yetkin değildir; ve sizin diliniz, bu yarı-ruhaniyet etkinliklerine ait anlam, değer ve ilişkilerin taşınması için yetersizdir. Ve ben; bu türden bir girişim içerisinde insan aklını, bu gerçeklikler ile ilgili varlığımın imkânsızlığının dile getirilmesine dair bütüncül anlayışla aydınlatmak amacıyla ilerlemekteyim. 44:0.20 (499.1) But I almost despair of being able to convey to the material mind the nature of the work of the celestial artisans. I am under the necessity of constantly perverting thought and distorting language in an effort to unfold to the mortal mind the reality of these morontia transactions and near-spirit phenomena. Your comprehension is incapable of grasping, and your language is inadequate for conveying, the meaning, value, and relationship of these semispirit activities. And I proceed with this effort to enlighten the human mind concerning these realities with the full understanding of the utter impossibility of my being very successful in such an undertaking.
44:0.21 (499.2) Ben, fani maddi etkinlikler ve göksel zanaatkârların çok katmanlı faaliyetleri arasında kabataslak bir ortaklığı tasvir etmeden çok daha fazlasını yapabilme yetisine sahibim. Eğer Urantia ırkları, sanat ve diğer kültürel kazanımlarda daha gelişmiş bir durumda bulunsalardı bunun sonrasında ben, maddenin unsurlarından morontianın bünyelerine kadar insan aklını aydınlatmanın çok daha ileri bir çabasına girişebilirdim. Bu durumda neredeyse bütünüyle erişmeyi umabildiğim kazanım, morontia ve ruhaniyet dünyalarına ait bu etkileşimlerin gerçekliğine ait bilgisel doğruyu anlaşılabilir duruma getirmektir. 44:0.21 (499.2) I can do no more than attempt to sketch a crude parallelism between mortal material activities and the manifold functions of the celestial artisans. If the Urantia races were more advanced in art and other cultural accomplishments, then could I go that much farther in an effort to project the human mind from the things of matter to those of morontia. About all I can hope to accomplish is to make emphatic the fact of the reality of these transactions of the morontia and the spirit worlds.
1. Göksel Müzisyenler ^top 1. The Celestial Musicians ^top
44:1.1 (499.3) Fani işitme yetisinin kısıtlı kapsamı ile birlikte siz, morontia melodilerini algılayamazsınız. Morontia ve ruhsal ahengin algılanamaz kapsamına gelmeden dahi, insanın işitme duyusu tarafından tanınmayan güzel sesin maddi bir aralığı bile bulunmaktadır. İnsan algısının bütünüyle dışında olan âlemlerin melodisi ile birliktelik içerisinde uygulamanın bir ihtişamına ek olarak kapsamın bir enginliği ve dışavurumun bir ruhu mevcut bulunmaktadır. Ben, âlemin melodisi göksel döngülerin ruhaniyet enerjisi üzerine cömertçe akarken kutsal derin neşe içinde mest olmuş milyonlarca unsuru görmenin deneyimine sahibim. Bu muhteşem melodiler, bir evrenin en dış kısımlarına ulaşabilir. 44:1.1 (499.3) With the limited range of mortal hearing, you can hardly conceive of morontia melodies. There is even a material range of beautiful sound unrecognized by the human sense of hearing, not to mention the inconceivable scope of morontia and spirit harmony. Spirit melodies are not material sound waves but spirit pulsations received by the spirits of celestial personalities. There is a vastness of range and a soul of expression, as well as a grandeur of execution, associated with the melody of the spheres, that are wholly beyond human comprehension. I have seen millions of enraptured beings held in sublime ecstasy while the melody of the realm rolled in upon the spirit energy of the celestial circuits. These marvelous melodies can be broadcast to the uttermost parts of a universe.
44:1.2 (499.4) Göksel müzisyenler, şu ruhaniyet kuvvetlerin değişikliğe uğraması vasıtasıyla göksel ahengin üretilmesinden sorumludur: 44:1.2 (499.4) The celestial musicians are occupied with the production of celestial harmony by the manipulation of the following spirit forces:
44:1.3 (499.5) 1. Ruhsal ses — ruhaniyet akım kesintileri. 44:1.3 (499.5) 1. Spiritual sound—spirit current interruptions.
44:1.4 (499.6) 2. Ruhsal ışık — morontia ve ruhsal âlemlerin ışığının düzenlenmesi ve yoğunlaşması. 44:1.4 (499.6) 2. Spiritual light—the control and intensification of the light of the morontia and spiritual realms.
44:1.5 (499.7) 3. Enerji etkileri — morontia ve ruhaniyet enerjilerinin yetkin idaresi tarafından üretilen melodi. 44:1.5 (499.7) 3. Energy impingements—melody produced by the skillful management of the morontia and spirit energies.
44:1.6 (499.8) 4. Renk senfonileri — morontia renk tonlarının melodisi; bu melodi, göksel müzisyenlerin en yüksek kazanımları arasında değerlendirilmektedir. 44:1.6 (499.8) 4. Color symphonies—melody of morontia color tones; this ranks among the highest accomplishments of the celestial musicians.
44:1.7 (499.9) 5. Birliktelik halindeki ruhaniyetlerin uyumu — morontia ve ruhaniyet varlıklarının farklı düzeylerine ait bu düzenleme ve birliktelik görkemli melodiler üretmektedir. 44:1.7 (499.9) 5. Harmony of associated spirits—the very arrangement and association of different orders of morontia and spirit beings produce majestic melodies.
44:1.8 (499.10) 6. Düşüncenin melodisi — ruhsal düşüncelerin düşünülmesi oldukça kusursuz bir hale gelebilir ki onlar Havona melodileri içinde kendilerine yer bulabilir. 44:1.8 (499.10) 6. Melody of thought—the thinking of spiritual thoughts can be so perfected as to burst forth in the melodies of Havona.
44:1.9 (499.11) 7. Mekânın müziği — yerinde ahenk kazandırılması vasıtasıyla diğer âlemlerin melodileri evren yayın döngüleri içinde saptanabilir. 44:1.9 (499.11) 7. The music of space—by proper attunement the melodies of other spheres can be picked up on the universe broadcast circuits.
44:1.10 (500.1) Orada, müziksel enstrümanların insansal uygulamasına özgü ses, renk ve enerji dönüşümlerinin yüz binlerce farklı türleri bulunmaktadır. Sizin dans topluluklarınız kuşkuya yer bırakmayan bir biçimde, varlık konumlanmasına ve kişilik düzenlenmesine ait göksel uyuma yaklaşmak amacıyla maddi yaratılmışların kabataslak ve olgunlaşmamış bir girişimini yansıtmaktadır. Morontia melodisinin diğer beş türü, maddi bedenlerin algısal işleyişi tarafından tanınmamaktadır. 44:1.10 (500.1) There are over one hundred thousand different modes of sound, color, and energy manipulation, techniques analogous to the human employment of musical instruments. Your ensembles of dancing undoubtedly represent a crude and grotesque attempt of material creatures to approach the celestial harmony of being placement and personality arrangement. The other five forms of morontia melody are unrecognized by the sensory mechanism of material bodies.
44:1.11 (500.2) Melodisel birlikteliğin yedi düzeyine ait müzik olarak ahenk, ruhani iletişimin bir evrensel aracıdır. Urantia fanilerinin anladığı tür gibi müzik; sesin armonilerinin yarı-maddi varlıklara öğretildiği yer olan, sistem yönetim merkezi olarak Jerusem’in okullarında en yüksek dışavurumuna erişmektedir. Faniler, morontia melodisinin ve göksel ahengin diğer türlerine karşılık vermemektedir. 44:1.11 (500.2) Harmony, the music of the seven levels of melodious association, is the one universal code of spirit communication. Music, such as Urantia mortals understand, attains its highest expression in the schools of Jerusem, the system headquarters, where semimaterial beings are taught the harmonies of sound. Mortals do not react to the other forms of morontia melody and celestial harmony.
44:1.12 (500.3) Urantia üzerinde müziğin takdiri, fiziksel ve ruhsaldır; ve sizin insan müzisyenleriniz, müziksel tadı öncül atalarınızın olgunlaşmamış tekdüzeliğinden ses takdirinin yüksek düzeylerine yükseltmek için çok uğraş vermişlerdir. Urantia fanilerinin büyük bir çoğunluğu müziğe oldukça geniş bir biçimde maddi kaslar ile karşılık vermekte olup, çok az bir biçimde akıl ve ruhaniyet ile ona tepki vermektedir; fakat orada, yirmi beş bin yıllık bir süre içinde müziksel takdir bakımından sürekli bir gelişim gerçekleşmektedir. 44:1.12 (500.3) Appreciation of music on Urantia is both physical and spiritual; and your human musicians have done much to elevate musical taste from the barbarous monotony of your early ancestors to the higher levels of sound appreciation. The majority of Urantia mortals react to music so largely with the material muscles and so slightly with the mind and spirit; but there has been a steady improvement in musical appreciation for more than thirty-five thousand years.
44:1.13 (500.4) Tonsal ritim değişmesi; ilkel insanın müziksel tekdüzeliğinden, daha sonraki müzisyenlerinizin dışavurumcu ahengi ve anlamlı melodilerine olan bir geçişi yansıtmaktadır. Bu daha önceki ritim türleri, ahenk takdirinin daha yüksek ussal güçlerinin ortaya çıkmasına neden olmadan müzik-sevgisi duygusunun tepkisini ortaya çıkarmaktadır; ve böylece daha genel olarak bu türler, olgunlaşmamış ve ruhsal olarak üşengeç bireylere daha genel bir biçimde çekici gelmektedir. 44:1.13 (500.4) Tuneful syncopation represents a transition from the musical monotony of primitive man to the expressionful harmony and meaningful melodies of your later-day musicians. These earlier types of rhythm stimulate the reaction of the music-loving sense without entailing the exertion of the higher intellectual powers of harmony appreciation and thus more generally appeal to immature or spiritually indolent individuals.
44:1.14 (500.5) Urantia’nın en iyi müziği; ses ahenginin müziksel melodileri olarak kayıt altına alınmış morontia kuvvetlerine ait bu armonilerden yalnızca zorla alınmış kırıntıları bırakan, müzisyenlerinizin göksel birliktelikleri tarafından duyulan muhteşem parçaların yalnızca kısa süreli bir yankısıdır. Ruhaniyet-morontia müziği; daha yüksek âlemlerin bu melodilerini müziksel sesin yalın notalarına indirgenmesine dair herhangi bir girişimde çok derin bir biçimde yetersiz olduğu için, dışavurumun ve yeniden üretimin yedi türünün hepsini de nadir bir biçimde uygulamamaktadır. Aksi türden bir çaba, bir büyük orkestranın parçalarını tek bir müzik enstrümanı aracılığıyla yeniden seslendirmeye çabalamaya benzeyecektir. 44:1.14 (500.5) The best music of Urantia is just a fleeting echo of the magnificent strains heard by the celestial associates of your musicians, who left but snatches of these harmonies of morontia forces on record as the musical melodies of sound harmonics. Spirit-morontia music not infrequently employs all seven modes of expression and reproduction, so that the human mind is tremendously handicapped in any attempt to reduce these melodies of the higher spheres to mere notes of musical sound. Such an effort would be something like endeavoring to reproduce the strains of a great orchestra by means of a single musical instrument.
44:1.15 (500.6) Siz Urantia üzerinde birtakım güzel melodiler oluşturmuş bulunmanıza rağmen, henüz Satania içindeki komşu gezegenlerin birçoğu kadar müziksel bir biçimde onlara yakın bir ölçekte ilerleme kaydetmediniz. Eğer Âdem ve Havva şu anda hayatta olsaydı, siz gerçek anlamda müziğe sahip bir halde bulunmuş olacaktınız; ancak doğaları bakımından oldukça büyük olan ahengin bahşedilmesi, müziksel olmayan eğilimlerin parçaları tarafından oldukça seyrek bir hale gelmiştir ki bin fani yaşamı içinde yalnızca bir kere armonilerin herhangi bir büyük takdiri ortaya çıkmaktadır. Fakat sakın umutsuzluğa kapılmayın; bir gün Urantia üzerinde gerçek bir müzisyen ortaya çıkabilir, ve Urantia’nın bütün insanları bu müzisyenin muhteşem parçaları tarafından mest olabilir. “Melodinin bütün bir dünyayı dönüştürecek güce sahip olması” gerçek anlamıyla doğrudur. Sonsuza kadar müzik; insanların, meleklerin ve ruhaniyetlerin evrensel dili olarak kalmaya devam edecektir. Ahenk, Havona’nın sesidir. 44:1.15 (500.6) While you have assembled some beautiful melodies on Urantia, you have not progressed musically nearly so far as many of your neighboring planets in Satania. If Adam and Eve had only survived, then would you have had music in reality; but the gift of harmony, so large in their natures, has been so diluted by strains of unmusical tendencies that only once in a thousand mortal lives is there any great appreciation of harmonics. But be not discouraged; some day a real musician may appear on Urantia, and whole peoples will be enthralled by the magnificent strains of his melodies. One such human being could forever change the course of a whole nation, even the entire civilized world. It is literally true, “melody has power a whole world to transform.” Forever, music will remain the universal language of men, angels, and spirits. Harmony is the speech of Havona.
2. Cennetsel Yeniden İcracılar ^top 2. The Heavenly Reproducers ^top
44:2.1 (500.7) Fani insan; maddi dilinizin eksik ve kısıtlı sembolizmi boyunca aydınlatmaya girişmekle yükümlü olduğum, cennetsel yeniden icracılarının faaliyetlerine dair yetersiz ve bozulmaya uğramış bir kavramsallaşmadan daha fazlasını elde etmeyi ümit etmeye yetkin değildir. Ruhaniyet-morontia dünyası, Urantia üzerinde bilinmeyen ancak çoğalımları gerekli olan unsurlardan oluşan, yüce değerin bin bir birimine sahiptir; bu deneyimler, “insanın aklına girmesi” mümkün olmayan etkinliklerin sınıflandırılmasına aittir; bu deneyimler, Tanrı’nın beden içindeki yaşamdan kurtuluşa erişecek unsurlardan beklediği bir biçimde ona ait olan gerçekliklerdir. 44:2.1 (500.7) Mortal man can hardly hope for more than a meager and distorted concept of the functions of the heavenly reproducers, which I must attempt to illustrate through the gross and limited symbolism of your material language. The spirit-morontia world has a thousand and one things of supreme value, things worthy of reproduction but unknown on Urantia, experiences that belong in the category of the activities which have hardly “entered into the mind of man,” those realities which God has in waiting for those who survive the life in the flesh.
44:2.2 (501.1) Cennetsel yeniden icracıların yedi topluluğu bulunmaktadır, ve ben onların görevini şu sınıflandırmalar altında aydınlatmaya girişeceğim: 44:2.2 (501.1) There are seven groups of the heavenly reproducers, and I will attempt to illustrate their work by the following classification:
44:2.3 (501.2) 1. Şarkıcılar — geçmişin belirli ahenklerini yeniden icra ederek onları vurgulayan ve mevcut zamanın melodilerini yorumlayan armonicilerdir. Fakat bu etkinliklerin hepsi, morontia düzeyinde yerine getirilir. 44:2.3 (501.2) 1. The singers—harmonists who reiterate the specific harmonies of the past and interpret the melodies of the present. But all of this is effected on the morontia level.
44:2.4 (501.3) 2. Renk çalışanları — geçen sahneleri ve geçici bölümleri gelecek morontia eğlencesi için muhafaza eden, sizin çizim sanatçıları ve ressamlar olarak adlandırabileceğiniz ışık ve gölgenin bahse konu sanatçıları. 44:2.4 (501.3) 2. The color workers—those artists of light and shade you might call sketchers and painters, artists who preserve passing scenes and transient episodes for future morontia enjoyment.
44:2.5 (501.4) 3. Işık resmedicileri — gösterilimi oldukça kabataslak olacak hareket resimlerine ait gerçek yarı-ruhaniyet olgu muhafazalarını gerçekleştiren sanatçılar. 44:2.5 (501.4) 3. The light picturizers—the makers of the real semispirit-phenomena preservations of which motion pictures would be a very crude illustration.
44:2.6 (501.5) 4. Tarihsel temsili tören icracıları — evren kayıtlarına ve tarihine ait önemli olayları dramsal bir biçimde yeniden icra eden unsurlar. 44:2.6 (501.5) 4. The historic pageanteers—those who dramatically reproduce the crucial events of universe records and history.
44:2.7 (501.6) 5. Kâhinsel sanatçılar — tarihin anlamını geleceğe yansıtan unsurlar. 44:2.7 (501.6) 5. The prophetic artists—those who project the meanings of history into the future.
44:2.8 (501.7) 6. Yaşam hikâyesi anlatıcıları — yaşam deneyiminin anlamı ve önemini muhafaza eden unsurlar. Mevcut kişisel deneyimlerin gelecek erişim değerlerine olan yansıması. 44:2.8 (501.7) 6. The life-story tellers—those who perpetuate the meaning and significance of life experience. The projection of present personal experiences into future attainment values.
44:2.9 (501.8) 7. Yönetimsel sahneleyiciler — egemenliğin göksel drama yazarları olarak, yönetimsel felsefe ve idari işleyiş biçiminin önemini tasvir eden unsurlar. 44:2.9 (501.8) 7. The administrative enactors—those who depict the significance of governmental philosophy and administrative technique, the celestial dramatists of sovereignty.
44:2.10 (501.9) Cennetsel yeniden icracılar sıklıkla ve etkin bir biçimde, hafızanın yenilenişinin akıl istirahatı ve kişilik eğlencesinin belirli türleri ile bütünleştirilmesinde anımsama yöneticileri ile birlikte iş birliğinde bulunurlar. Morontia oturumlarından ve ruhaniyet meclislerinden önce bu yeniden icracılar zaman zaman kendilerini, bu tür bir araya gelişlerin amacının temsili olarak devasa dramsal piyesler içinde bütünleştirirler. Ben kısa bir süre önce, bir milyondan fazla aktörün bin sahnenin arka arkaya sahnelenişini içinde icra ettikleri oldukça etkileyici bir bu türden sunuma şahit oldum. 44:2.10 (501.9) Very often and effectively the heavenly reproducers collaborate with the reversion directors in combining memory recapitulation with certain forms of mind rest and personality diversion. Before the morontia conclaves and spirit assemblies these reproducers sometimes associate themselves in tremendous dramatic spectacles representative of the purpose of such gatherings. I recently witnessed such a stupendous presentation in which more than one million actors produced a succession of one thousand scenes.
44:2.11 (501.10) Daha yüksek ussal eğitmenler ve geçiş hizmetkârları özgür ve etkin bir biçimde, kendilerine ait morontia eğitim etkinlikleri içinde yeniden icracılara ait bu çeşitli toplulukları kullanmaktadır. Fakat onların çabalarının hepsi geçiş temsiline adanmamıştır; onların görevlerinin oldukça büyük bir kısmı kalıcı doğaya ait olup, gelecek zamanın bütünü için bir efsane olarak sonsuza kadar kalmaya devam edecektir. Topluluklar halinde faaliyet gösterdikleri zaman bu zanaatkârlar o kadar çok yönlüdür ki, bir çağı yeniden icra edebilirler; ve yüksek meleksel hizmetkârlar ile iş birliği içinde onlar gerçekte, zamanın fani kâhinleri için ruhsal dünyanın ebedi değerlerini tasvir edebilirler. 44:2.11 (501.10) The higher intellectual teachers and the transition ministers freely and effectively utilize these various groups of reproducers in their morontia educational activities. But not all of their efforts are devoted to transient illustration; much, very much, of their work is of a permanent nature and will forever remain as a legacy to all future time. So versatile are these artisans that, when they function en masse, they are able to re-enact an age, and in collaboration with the seraphic ministers they can actually portray the eternal values of the spirit world to the mortal seers of time.
3. Kutsal İnşacılar ^top 3. The Divine Builders ^top
44:3.1 (501.11) “Tanrı’nın inşacı ve yaratan olduğu” şehirler mevcut bulunmaktadır. Ruhaniyet eşi bakımından hepimiz, siz fanilerin aşina olduğu her şeye ve açıklanamayacak daha fazla şeye sahibiz. Biz evlere, ruhaniyet huzur sağlayıcılarına ve morontia ihtiyaçları için gerekenlere sahibiz. İnsanların memnuniyet ile deneyimlemeye yetkin oldukları her maddi haz için biz, mevcudiyetimizi zenginleştirmek ve onu büyütmek için hizmet veren binlerce ruhsal gerçekliklere sahibiz. Kutsal inşacılar yedi topluluk altında faaliyet göstermektedir: 44:3.1 (501.11) There are cities “whose builder and maker is God.” In spirit counterpart we have all that you mortals are familiar with and inexpressibly more. We have homes, spirit comforts, and morontia necessities. For every material satisfaction which humans are capable of enjoying, we have thousands of spiritual realities that serve to enrich and enlarge our existence. The divine builders function in seven groups:
44:3.2 (502.1) 1. Ev tasarlayıcıları ve inşacıları — bireylere ve çalışan topluluklara atanmış olan yerleşkeleri yaratan ve onları yeniden tasarlayan unsurlardır. Bu morontia ve ruhaniyet yerleşkeleri gerçektir. Onlar, sizin yalnızca yakını görebilen görüş açınız için görünmez bir nitelikte bulunmaktadır; fakat onlar bizim için oldukça gerçek ve güzeldir. Belirli bir düzeye kadar, tüm ruhaniyet varlıkları morontia veya ruhaniyet yerleşimlerinin tasarımına ve yaratımına ait belirli detayları inşacılar ile paylaşabilir. Bu evler, buralarda ikamet edecek unsurlar olarak morontianın veya ruhaniyet yaratılmışlarının ihtiyaçları uyarınca düzenlenmiş ve süslenmiştir. Bahse konu bu yapıların tümü içinde bireysel dışavurum için çok fazla sayıda çeşitlilik ve bol imkân bulunmaktadır. 44:3.2 (502.1) 1. The home designers and builders—those who construct and remodel the abodes assigned to individuals and working groups. These morontia and spirit domiciles are real. They would be invisible to your short-range vision, but they are very real and beautiful to us. To a certain extent, all spirit beings may share with the builders certain details of the planning and creation of their morontia or spirit abodes. These homes are fitted up and embellished in accordance with the needs of the morontia or of the spirit creatures who are to inhabit them. There is abundant variety and ample opportunity for individual expression in all these constructions.
44:3.3 (502.2) 2. İş yeri inşacıları — ruhaniyet ve morontia âlemlerinin düzenli ve olağan işçilerinin yerleşkelerinin tasarlanmasında ve bir araya getirilmesinde faaliyet gösteren unsurlardır. Bu inşacılar, Urantia çalışma atölyelerini ve diğer endüstriyel merkezlerini inşa eden unsurlara benzemektedir. Geçiş dünyaları, karşılıklı hizmetin gerekli düzenine ve özelleşen bir iş bölümüne sahiptir. Biz, her şeyi kendi başımıza gerçekleştirmemekteyiz; morontia varlıkları ve evrim halindeki ruhaniyetler arasında faaliyetin iş bölümü mevcut bulunmaktadır; ve bu iş yeri inşacıları, daha iyi atölyeler inşa etmekle kalmaz aynı zamanda işçinin işsel gelişimine katkı sağlamaktadır. 44:3.3 (502.2) 2. The vocation builders—those who function in designing and assembling the abodes of the regular and routine workers of the spirit and morontia realms. These builders are comparable to those who construct the Urantia workshops and other industrial plants. The transition worlds have a necessary economy of mutual ministry and specialized division of labor. We do not all do everything; there is diversity of function among morontia beings and evolving spirits, and these vocation builders not only build better workshops but also contribute to the vocational enhancement of the worker.
44:3.4 (502.3) 3. Eğlence mekânları inşacıları. Fanilerin dinlenme ve bir bakımdan eğlence olarak adlandıracakları istirahatın mevsimleri boyunca kullanılan devasa yapılar bulunmaktadır. Evrimsel gezegenlerden yakın bir zamanda uzaklaştırılmış olan yükseliş varlıklarının eğitiminin üzerinde gerçekleştiği geçiş âlemleri olan bu morontia dünyalarının nüktedanları olarak geri dönüştürücü yöneticiler için, yararlı bir oluşumun yapılmasına dair hüküm verilmiştir. Daha yüksek ruhaniyetler bile, kendilerine ait ruhsal yeniden dolumun süreçleri boyunca anısal nüktenin belirli bir türüne katılmaktadır. 44:3.4 (502.3) 3. The play builders. Enormous edifices are utilized during the seasons of rest, what mortals would call recreation and, in a certain sense, play. Provision is made for a suitable setting for the reversion directors, the humorists of the morontia worlds, those transition spheres whereon takes place the training of ascendant beings but recently removed from the evolutionary planets. Even the higher spirits engage in a certain form of reminiscent humor during their periods of spiritual recharging.
44:3.5 (502.4) 4. İbadet inşacıları — ruhaniyet ve morontia ibadethanelerinin deneyimli mimarlarıdır. Fani yükselişin dünyalarının tümü, ibadetin tapınaklarına sahiptir; ve onlar, morontia âlemleri ve ruhaniyet evrenlerine ait en zarif yaratılmışlardır. 44:3.5 (502.4) 4. The worship builders—the experienced architects of the spirit and the morontia temples. All the worlds of mortal ascent have temples of worship, and they are the most exquisite creations of the morontia realms and the spirit spheres.
44:3.6 (502.5) 5. Eğitim inşacıları — morontia eğitiminin ve ileri ruhaniyet öğrenimin yönetim merkezlerini inşa eden unsurlar. Herhangi birinin mevcut veya gelecekteki çalışmasına ek olarak, fanileri morontia ve ruhaniyet dünyalarının daha ussal ve etkin vatandaşları haline getirmek için tasarlanan bilgi biçimindeki evrensel kültürel bilgiye dair ek detayları elde etmek şeklinde, daha fazla bilgi kazanmanın yolu her zaman açıktır. 44:3.6 (502.5) 5. The education builders—those who build the headquarters of morontia training and advanced spirit learning. Always is the way open to acquire more knowledge, to gain additional information respecting one’s present and future work as well as universal cultural knowledge, information designed to make ascending mortals more intelligent and effective citizens of the morontia and spirit worlds.
44:3.7 (502.6) 6. Morontia tasarımcıları — herhangi bir âlem üzerinde bir seferliğine mevcut bulunduklarında âlemlerin tümünün bütün kişiliklerine ait eş güdüm birliktelikleri için yapıları inşa eden unsurlar. Bu tasarımcılar, ilerleyici morontia yaşamının eş güdümünü zenginleştirmek amacıyla Morontia Güç Yüksek Denetimcileri ile birlikte iş birliği yapmaktadırlar. 44:3.7 (502.6) 6. Morontia planners—those who build for the co-ordinate association of all the personalities of all realms as they are at any one time present on any one sphere. These planners collaborate with the Morontia Power Supervisors to enrich the co-ordination of the progressive morontia life.
44:3.8 (502.7) 7. Kamu inşacıları — ibadetin dışında kalan toplumsal bir araya gelişler için ayrılan mekânları tasarlayan ve onları inşa eden zanaatkârlardır. Büyük ve muazzam olan bu mekânlar ortak bir araya gelişlere aittir. 44:3.8 (502.7) 7. The public builders—the artisans who plan and construct the designated places of assembly other than those of worship. Great and magnificent are the places of common assembly.
44:3.9 (502.8) Ne bu yapılar ne de onların süslenmesi, maddi fanilerin algısal kavrayışı için tam anlamıyla gerçek değildir; onlar bizim için oldukça gerçektir. Siz bu tapınakları beden içinde görebileceğiniz bir biçimde görsel olarak deneyimleyemezsiniz; yine de bu aşkın maddi yaratımların hepsi gerçekte oradadır, ve biz açık bir biçimde onları kavrayıp bütüncül bir biçimde onları memnuniyetle deneyimleriz. 44:3.9 (502.8) While neither these structures nor their embellishment would be exactly real to the sensory comprehension of material mortals, they are very real to us. You would be unable to see these temples could you be there in the flesh; nevertheless, all of these supermaterial creations are actually there, and we clearly discern them and just as fully enjoy them.
4. Düşünce Kaydedicileri ^top 4. The Thought Recorders ^top
44:4.1 (503.1) Bu zanaatkârlar, âlemlerin üstün düşüncesinin korunması ve yeniden icra edilmesine adanmışlardır; ve onlar yedi topluluk altında faaliyet göstermektedir: 44:4.1 (503.1) These artisans are devoted to the preservation and reproduction of the superior thought of the realms, and they function in seven groups:
44:4.2 (503.2) 1. Düşünce koruyucuları. Bu unsurlar, âlemlerin daha yüksek düşüncesinin korunmasına ayrılmış zanaatkârlardır. Morontia dünyaları üzerinde onlar gerçek bir biçimde, akılsal etkinliğin cevherlerini toplamaktadır. Urantia’ya ilk gelişimden önce ben, bu gezegenin büyük akıllarının bazılarına ait düşünsel etkinliğin kayıtlarını gördüm ve bu etkinliğin yayınlarını duydum. Düşünce kaydedicileri, Uversa’nın dili içinde bu türden soylu fikirleri kaydetmektedir. 44:4.2 (503.2) 1. Thought preservers. These are the artisans dedicated to the preservation of the higher thought of the realms. On the morontia worlds they truly treasure the gems of mentation. Before first coming to Urantia, I saw records and heard broadcasts of the ideation of some of the great minds of this planet. Thought recorders preserve such noble ideas in the tongue of Uversa.
44:4.3 (503.3) Her aşkın evren; kişilikleri tarafından konuşulan ve birimleri boyunca yaygın bir biçimde bulunan bir lisan biçiminde, kendisine özgü dile sahiptir. Bu durum, bizim aşkın evrenimiz içinde Uversa’nın dili olarak bilinmektedir. Her yerel evren kendine özgü bir dile sahiptir. Nebadon’un daha yüksek düzeylerinin hepsi, Nebadon’un dili ve Uversa’nın lisanını da konuşabilen bir nitelikte, iki dillidir. Farklı yerel evrenlerden gelen iki birey buluştuklarında, onlar Uversa’nın lisanı üzerinden iletişime geçer; eğer buna rağmen onlardan biri diğer aşkın evrenden geliyorsa, onlar bir çevirmene başvurmak zorundadır. Merkezi evren içinde, bir dilin varlığına çok az ihtiyaç bulunmaktadır; orada kusursuz ve neredeyse bütüncül olan bir karşılıklı anlayış bulunmaktadır; orada, yalnızca Tanrılar bütünüyle kavranılamaz bir niteliktedir. Biz; Uversa üzerinde bir tesadüfî buluşmanın, bin yıl içinde bir fani dil tarafından iletişimde sağlanandan daha çok karşılıklı anlayışı açığa çıkardığı konusunda bilgilendirildik. Salvington üzerinde bile biz “bildiğimiz gibi bilinmekteyiz.” 44:4.3 (503.3) Each superuniverse has its own language, a tongue spoken by its personalities and prevailing throughout its sectors. This is known as the tongue of Uversa in our superuniverse. Each local universe also has its own language. All of the higher orders of Nebadon are bilingual, speaking both the language of Nebadon and the tongue of Uversa. When two individuals from different local universes meet, they communicate in the tongue of Uversa; if, however, one of them hails from another superuniverse, they must have recourse to a translator. In the central universe there is little need of a language; there exists perfect and well-nigh complete understanding; there, only the Gods are not fully comprehended. We are taught that a chance meeting on Paradise reveals more of mutual understanding than could be communicated by a mortal language in a thousand years. Even on Salvington we “know as we are known.”
44:4.4 (503.4) Morontia ve ruhaniyet âlemleri içinde düşünceyi dile çevirme yetisi, insan kavrayışının ötesindedir. Düşünceyi kalıcı bir kayda indirgememizin hızı yarım milyondan fazla kelimenin veya düşünce sembolünün Urantia zamanına göre bir saniyede kaydedilebilmesine denk bir biçimde, uzman kaydedicileri tarafından bu düzeye kadar hızlandırılabilir. Bu evren dilleri, evrim halindeki dünyaların lisanından daha bütüncüldür. Her ne kadar temel alfabe yalnızca yetmiş sembolü taşısa da; Uversa’nın kavramsal sembolleri, bir milyar harften daha fazladır. Nebadon’un dili, bu bakımdan çok açıklayıcı değildir; alfabe veya temel semboller olarak sayı bakımından kırk sekiz harfe sahiptir. 44:4.4 (503.4) The ability to translate thought into language in the morontia and spirit spheres is beyond mortal comprehension. Our rate of reducing thought to a permanent record can be so speeded up by the expert recorders that the equivalent of over half a million words, or thought symbols, can be registered in one minute of Urantia time. These universe languages are far more replete than the speech of the evolving worlds. The concept symbols of Uversa embrace more than a billion characters, although the basic alphabet contains only seventy symbols. The language of Nebadon is not quite so elaborate, the basic symbols, or alphabet, being forty-eight in number.
44:4.5 (503.5) 2. Kavram kaydedicileri. Kaydedicilerin bu ikincil topluluğu, düşünce işleyiş biçimleri olarak kavram resimlerinin muhafaza edilmesi ile ilgilidir. Bu durum, kalıcı kaydetmenin bir türü olarak maddi âlemler üzerinde bilinmeyen bir niteliktedir; ve bu yöntem vasıtasıyla ben, sizin olağan yazım dilinin bir yüzyılda dikkatle okunmasıyla elde edeceğinizden daha fazlasını sizin zamanınıza göre bir saat içinde okuyarak daha fazla bilgi elde edebilirim. 44:4.5 (503.5) 2. Concept recorders. This second group of recorders are concerned with the preservation of concept pictures, idea patterns. This is a form of permanent recording unknown on the material realms, and by this method I could gain more knowledge in one hour of your time than you could gain in one hundred years of perusing ordinary written language.
44:4.6 (503.6) 3. Kavramyazı kaydedicileri. Biz, sizin yazılı ve sözlü dilerinizin ikisine de denk bir sisteme sahibiz; fakat düşüncenin muhafaza edilmesinde biz genellikle, kavramsal resimlendirme ve kavramyazı biçimlerini kullanmaktayız. Kavramyazıları muhafaza eden bu unsurlar, kavram kaydedicilerin görevlerini bin katmanlı bir biçimde arttırmaya yetkindir. 44:4.6 (503.6) 3. Ideograph recorders. We have the equivalent of both your written and spoken word, but in preserving thought, we usually employ concept picturization and ideograph techniques. Those who preserve ideographs are able to improve one thousandfold upon the work of the concept recorders.
44:4.7 (503.7) 4. Hitabet sağlayıcıları. Kaydedicilerin bu topluluğuna, hitabet aracılığı ile yeniden icra için düşünceyi muhafaza etme görevi yüklenmiştir. Fakat Nebadon’un dilinde yarım saatlik bir süre içinde, bir Urantia fanisinin bütüncül yaşamına ait anlatımı kavrayabiliriz. Bu etkileşimleri kavramaya dair tek ümidiniz; sizin nasıl gece döneminin bu hayalleri içinde deneyimin yıllarını bir kaç saniye içinde katedebildiğiniz gibi, bozulmaya uğramış ve içeriği değişikliğe uğramış rüya yaşamınızın işleyiş biçimini bir durup düşünmenizdir. 44:4.7 (503.7) 4. Promoters of oratory. This group of recorders are occupied with the task of preserving thought for reproduction by oratory. But in the language of Nebadon we could, in a half hour’s address, cover the subject matter of the entire lifetime of a Urantia mortal. Your only hope of comprehending these transactions is to pause and consider the technique of your disordered and garbled dream life—how you can in a few seconds traverse years of experience in these fantasies of the night season.
44:4.8 (503.8) Ruhani dünyanın hitabeti, yalnızca Urantia’nın yüzeysel ve aksayan hitabetlerini dinlemiş olan sizi bekleyen ender şükranlardan bir tanesidir. Tarifin ötesinde bir muazzamlıkta bulunan Salvington ve Edentia’nın hitabetleri içinde müziğin ahengi ve dışavurumun pürüzsüz akışı bulunmaktadır. Bu etkileyici kavramlar, ihtişamın taçları içinde güzelliğin mücevherleri gibidir. Fakat ben bunu yetkin bir biçimde size anlatamamaktayım! Ben, insan aklına diğer dünyanın bu gerçekliklerine ait genişliği ve derinliği taşıyamamaktayım! 44:4.8 (503.8) The oratory of the spirit world is one of the rare treats which await you who have heard only the crude and stumbling orations of Urantia. There is harmony of music and euphony of expression in the orations of Salvington and Edentia which are inspiring beyond description. These burning concepts are like gems of beauty in diadems of glory. But I cannot do it! I cannot convey to the human mind the breadth and depth of these realities of another world!
44:4.9 (504.1) 5. Yayın yöneticileri. Cennet, aşkın evrenler ve yerel evrenlerin yayınları, düşünceyi muhafaza eden unsurların bu topluluğunun genel yüksek denetimi altındadır. Onlar; Cennet yayınlarının tümünün bir aşkın evren uyumunu sağlayan ve buna ek olarak Zamanın Ataları’nın yayınlarını yerel evrenlerin bireysel dillerine uyarlayan ve onu çeviren bir biçimde, yayın maddesinin görüntüleyicileri, editörleri ve eş güdüm sağlayıcıları olarak hizmet vermektedir. 44:4.9 (504.1) 5. The broadcast directors. The broadcasts of Paradise, the superuniverses, and the local universes are under the general supervision of this group of thought conservers. They serve as censors and editors as well as co-ordinators of the broadcast material, making a superuniverse adaptation of all Paradise broadcasts and adapting and translating the broadcasts of the Ancients of Days into the individual tongues of the local universes.
44:4.10 (504.2) Yerel evren yayınları aynı zamanda, sistemler ve bireysel gezegenlerin yayın alışı için değişikliğe uğratılmak zorundadır. Bu mekân sunumlarının aktarımı, dikkatlice yüksek bir biçimde denetilmektedir; ve orada her zaman, ilgili bir döngü içinde her dünya üzerindeki her sunumun uygun bir biçimde alınmasını temin etmek için karşı dönüşümsel bir kayıt bulunmaktadır. Bu yayın yöneticileri tekniksel olarak, ussal iletişimin tüm amaçları için mekânın akımlarının kullanılmasında uzmandırlar. 44:4.10 (504.2) The local universe broadcasts must also be modified for reception by the systems and the individual planets. The transmittal of these space reports is carefully supervised, and there is always a back registry to insure the proper reception of every report on every world in a given circuit. These broadcast directors are technically expert in the utilization of the currents of space for all purposes of intelligence communication.
44:4.11 (504.3) 6. Ritim kaydedicileri. Her ne kadar bu unsurların görevi sizin şairsel üretimlerinizden oldukça farklı ve neredeyse onu sınırsız bir biçimde aşsa da, Urantialı unsurlar bu zanaatkârları şairler olarak adlandıracaktır. Ritim, morontia ve ruhani varlıklar için daha az yorucudur; ve böylelikle ritimsel biçim içerisinde sayısız faaliyeti uygulama vasıtasıyla duyulan keyfi arttırmaya ek olarak etkinliği yükseltmek amacıyla sürekli bir biçimde çaba sarf edilir. Ben, Edentia toplanışlarının şairane yayınlarının bazılarını duymak ve bireysel dışavurumun ve toplumsal ahengin bu zarif türünün üstatları olan takımyıldız dâhilerinin renk ve tonunun zenginliğini memnuniyetle deneyimlemek için ayrıcalıklı olabilmenizi dilerdim. 44:4.11 (504.3) 6. The rhythm recorders. Urantians would undoubtedly denominate these artisans poets, although their work is very different from, and almost infinitely transcends, your poetic productions. Rhythm is less exhausting to both morontia and spirit beings, and so an effort is frequently made to increase efficiency, as well as to augment pleasure, by executing numerous functions in rhythmic form. I only wish you might be privileged to hear some of the poetic broadcasts of the Edentia assemblies and to enjoy the richness of the color and tone of the constellation geniuses who are masters of this exquisite form of self-expression and social harmonization.
44:4.12 (504.4) 7. Morontia kaydedicileri. Maddi akıl için, morontia olayları ve ruhani etkileşimlerinin çeşitli sınıflandırılışlarının bütüncül resimlerini muhafaza etmek görevi verilen düşünce kaydedicilerinin bu önemli topluluğunun faaliyetinin nasıl tasvir edilmesi gerektiğine dair yöntemden mahrumum; kabataslak tasvir edilirse onlar, geniş dünyalarının topluluk fotoğrafçılarıdır. Onlar, kayıtların morontia yapılarına ait arşivlerde kayıtlarını muhafaza ederek bu ilerleyici çağların hayati sahnelerini ve birlikteliklerini gelecek için saklarlar. 44:4.12 (504.4) 7. The morontia recorders. I am at a loss to know how to depict to the material mind the function of this important group of thought recorders assigned to the work of preserving the ensemble pictures of the various groupings of morontia affairs and spirit transactions; crudely illustrated, they are the group photographers of the transition worlds. They save for the future the vital scenes and associations of these progressive epochs, preserving them in the archives of the morontia halls of records.
5. Enerji Dönüştürücüleri ^top 5. The Energy Manipulators ^top
44:5.1 (504.5) Bu ilgi çekici ve etkin zanaatkârlar; fiziksel, akılsal ve ruhsal olarak enerjinin her türü ile ilgilidir. 44:5.1 (504.5) These interesting and effective artisans are concerned with every kind of energy: physical, mindal, and spiritual.
44:5.2 (504.6) 1. Fiziksel-enerji dönüştürücüleri. Fiziksel-enerji dönüştürücüleri; güç yöneticileri ile birlikte uzun süreçler boyunca hizmet vermekte olup, fiziksel enerjinin birçok fazının dönüştürülmesi ve düzenlenmesinde uzmandırlar. Onlar, aşkın evrenlerin üç temel akımına ve otuz alt enerji ayrışımına aşinadırlar. Bu varlıklar, geçiş dünyalarının Morontia Güç Yüksek Denetimcileri’ne olan paha biçilemez desteğin bir parçasıdır. Onlar, Cennet’in kâinatsal tasarımlarının inatçı öğrencileridir. 44:5.2 (504.6) 1. Physical-energy manipulators. The physical-energy manipulators serve for long periods with the power directors and are experts in the manipulation and control of many phases of physical energy. They are conversant with the three basic currents and the thirty subsidiary energy segregations of the superuniverses. These beings are of inestimable assistance to the Morontia Power Supervisors of the transition worlds. They are the persistent students of the cosmic projections of Paradise.
44:5.3 (504.7) 2. Akıl-enerji dönüştürücüleri. Bu unsurlar, morontia ve ussal varlıkların diğer türleri arasında karşılıklı iletişimin uzmanlarıdır. Faniler arasında bu türden bir iletişim, Urantia üzerinde neredeyse hiçbir biçimde mevcut değildir. Bu unsurlar, yükseliş halindeki morontia varlıklarının birbirleri ile olan iletişim yetkinliğini sağlayan uzmanlardır; ve onların görevi, fani akıl için tasvir edilmesi benimin gücümün oldukça ötesinde olan, ussal birliktelik içinde sayısız derecedeki benzersiz serüven ile bütünleşmektedir. Bu zanaatkârlar, Sınırsız Ruhaniyet’in akıl döngülerinin azimli öğrencileridir. 44:5.3 (504.7) 2. Mind-energy manipulators. These are the experts of intercommunication between morontia and other types of intelligent beings. This form of communication between mortals is practically nonexistent on Urantia. These are the specialists who promote the ability of the ascending morontia beings to communicate with one another, and their work embraces numerous unique adventures in intellect liaison which are far beyond my power to portray to the material mind. These artisans are the keen students of the mind circuits of the Infinite Spirit.
44:5.4 (505.1) 3. Ruhsal-enerji dönüştürücüleri. Ruhsal enerjinin dönüştürücüleri, ilgi çekici bir topluluktur. Ruhsal enerji, tıpkı fiziksel enerji gibi, oluşturulmuş yasalar uyarınca hareket eder. Ruhani kuvvetin bu niteliği çalışıldığı zaman güvenilir sonuçlar ortaya çıkarmaktadır, ve hatta fiziksel enerjiler gibi kesin bir biçimde bilinen bir şekilde yönlendirilebilir. Ruhani dünya içerisinde, tıpkı maddi âlemler içinde elde edildiği gibi, belirli ve güvenilir yasalar bulunmaktadır. Geçmiş birkaç milyon yıl boyunca ruhsal enerjinin alınmasında geliştirilen işleyiş biçimlerinin birçoğu, evrenler boyunca göksel varlıkların morontia ve diğer düzeylerine uygulanan Ebedi Evlat’a ait yönetimsel ruhani enerjinin temel yasalarının bu öğrencileri tarafından yerine getirilmiştir. 44:5.4 (505.1) 3. Spiritual-energy manipulators. The manipulators of spiritual energy are an intriguing group. Spiritual energy acts in accordance with established laws, just as does physical energy. That is, spirit force, when studied, yields dependable deductions and can be precisely dealt with, even as can the physical energies. There are just as certain and reliable laws in the spirit world as obtain in the material realms. During the last few millions of years many improved techniques for the intake of spiritual energy have been effected by these students of the fundamental laws of the Eternal Son governing spirit energy as applied to the morontia and other orders of celestial beings throughout the universes.
44:5.5 (505.2) 4. Bileşim dönüştürücüleri. Bu topluluk; fiziksel, akılsal ve ruhsal enerjinin evrenleri boyunca dışa vurulan kutsal enerjinin üç özgün fazının işlevsel birlikteliğine adanan oldukça iyi eğitilmiş varlıkların serüvensel topluluğudur. Bu unsurlar, Yüce olan Tanrı’nın evren mevcudiyetini keşfetmek için gerçekte arayışta olan azimli kişiliklerdir; çünkü bu İlahiyat kişiliği içinde, asli evren kutsallığının bütününe ait deneyimsel bütünleşme ortaya çıkmak zorundadır. Ve belirli bir dereceye kadar bu zanaatkârlar, geçmiş zamanlarda başarılı olmuşlardır. 44:5.5 (505.2) 4. The compound manipulators. This is the adventurous group of well-trained beings who are dedicated to the functional association of the three original phases of divine energy manifested throughout the universes as physical, mindal, and spiritual energies. These are the keen personalities who are in reality seeking to discover the universe presence of God the Supreme, for in this Deity personality there must occur the experiential unification of all grand universe divinity. And to a certain extent, these artisans have in recent times met with some success.
44:5.6 (505.3) 5. Taşıma danışmanları. Taşıyıcı yüksek melekler için görev yapan teknik danışmanların bu birlikleri, istikametleri hazırlamada ve diğer zamanlarda mekânın dünyaları üzerinde taşımanın baş unsurlarına yardımda bulunmada yıldız öğrencileri ile iş birliği içerisinde en yetkin unsurlardır. Onlar; âlemlerin trafik yüksek denetimcileri olup, yerleşik gezegenlerin hepsi üzerinde mevcut bulunmaktadırlar. Urantia, yetmiş taşıma danışmanının bir birliği tarafından hizmet görmektedir. 44:5.6 (505.3) 5. The transport advisers. This corps of technical advisers to the transport seraphim are most proficient in collaborating with the star students in working out routings and in otherwise assisting the chiefs of transport on the worlds of space. They are the traffic supervisors of the spheres and are present on all inhabited planets. Urantia is served by a corps of seventy transport advisers.
44:5.7 (505.4) 6. İletişimin uzmanları. Urantia, benzer bir biçimde, gezegenler arası ve evrenler arası iletişimin on iki teknik görevlisi tarafından hizmet görmektedir. Bu uzun deneyime sahip olan varlıklar, âlemlerin iletişimlerine uygulanan aktarımsal ve etkileşimsel yasaların bilgisinde uzmandırlar. Bu birlikler, Çekim ve Yalnız İleticiler’in unsurları dışında, mekân iletimlerinin bütün türleri ile ilgilidir. Urantia üzerinde onların görevlerinin büyük bir kısmı, baş meleklerin döngüsü üzerinde yerine getirilmek zorundadır. 44:5.7 (505.4) 6. The experts of communication. Urantia, likewise, is served by twelve technicians of interplanetary and interuniverse communication. These long-experienced beings are expert in the knowledge of the laws of transmittal and interference as applied to the communications of the realms. This corps is concerned with all forms of space messages except those of Gravity and Solitary Messengers. On Urantia much of their work must be accomplished over the archangels’ circuit.
44:5.8 (505.5) 7. İstirahatın eğitmenleri. Kutsal istirahat, ruhsal-enerji alınımının işleyiş biçimi ile birliktelik haline getirilmiştir. Morontia ve ruhsal enerji, fiziksel enerji gibi kesin bir biçimde, yeniden tazelenmelidir; fakat bu tazelenme fiziksel enerji ile aynı sebeplere dayanmamaktadır. Ben, ister istemez, sizleri aydınlatmak için kabataslak benzetmelerde bulunmaya zorlanmış bir durumda bulunmaktayım; yine de ruhaniyete ait olan bizler, belirli süreçler halinde düzenli etkinliklerimizi sonlandırıp, kutsal istirahata girdiğimiz ve böylece tükenen enerjilerimizi yeniden kazandığımız yer olan buluşmanın uygun mekânlarına kendimizi bırakmaktayız. 44:5.8 (505.5) 7. The teachers of rest. Divine rest is associated with the technique of spiritual-energy intake. Morontia and spirit energy must be replenished just as certainly as physical energy, but not for the same reasons. I am, perforce, compelled to employ crude illustrations in my attempts to enlighten you; nevertheless, we of the spirit world must stop our regular activities periodically and betake ourselves to suitable places of rendezvous where we enter the divine rest and thus recuperate our depleting energies.
44:5.9 (505.6) Siz, bu hususlardaki ilk derslerinizi, morontia varlıkları haline gelmeniz ve ruhsal olayların işleyiş biçimini deneyimlemeye başlamanızdan sonra malikâne dünyalarına girdiğinizde alacaksınız. Siz, Havona’nın en iç döngüsü hakkında bilgi sahibi olan bir konumda bulunmaktasınız; ve bu bilgi, mekânın kutsal yolcularının önceki döngüleri kat etmelerinden sonra Cennet’in uzun ve canlandırıcı istirahatına olan onların tayin edilme zorunluluğunu kapsamaktadır. Bu durum, zamanın sürecinden ebediyetin hizmetine olan geçişin yalnızca bir işleyişsel zorunluluk değildir; ancak bu durum aynı zamanda, yükseliş deneyimin son aşamalarına özgü olan enerji kayıplarını tazelemek ve sonsuz sürecin bir sonraki düzeyi için ruhaniyet gücünün yedeklerini depolamak için gerekli olan istirahatın bir türü biçimindeki gereksinimdir. 44:5.9 (505.6) You will receive your first lessons in these matters when you reach the mansion worlds after you have become morontia beings and have begun to experience the technique of spirit affairs. You know of the innermost circle of Havona and that, after the pilgrims of space have traversed the preceding circles, they must be inducted into the long and revivifying rest of Paradise. This is not only a technical requirement of transit from the career of time to the service of eternity, but it is also a necessity, a form of rest required to replenish the energy losses incident to the final steps of the ascendant experience and to store reserves of spirit power for the next stage of the endless career.
44:5.10 (506.1) Bu enerji dönüştürücüleri aynı zamanda, sınıflandırabilmek için gereğinden fazla sayıya sahip olan yüzlerce diğer biçimde faaliyet gösterir. Bunlardan bir kaçı yüksek melekler, çocuksu melekler ve sanobimler ile birlikte enerji alınımının en etkin türleri ile ilgili ve etkin çocuksu melekler ve etkin olmayan sanobimler arasında farklılaşan kuvvetlerin en yardımcı dengesinin idare edilmesi ile ilgili danışmada bulunmaktır. Diğer birçok biçimde bu uzmanlar morontia ve ruhani yaratılmışlara, mekânın temel enerjilerinin etkin kullanılması için oldukça temel olan kutsal istirahatı anlama çabalarında destek sağlamaktadırlar. 44:5.10 (506.1) These energy manipulators also function in hundreds of other ways too numerous to catalogue, such as counseling with the seraphim, cherubim, and sanobim regarding the most efficient modes of energy intake and as to the maintenance of the most helpful balances of divergent forces between active cherubim and passive sanobim. In many other ways do these experts lend assistance to morontia and spirit creatures in their efforts to understand the divine rest, which is so essential to the effective utilization of the basic energies of space.
6. Tasarımcılar ve Süsleyiciler ^top 6. The Designers and Embellishers ^top
44:6.1 (506.2) Bu benzersiz zanaatkârların zarif görevlerinin bütünüyle tasvir edebilmeyi nasıl da dilerdim! Ruhaniyet süslemesinin görevini açıklamak için benim her çabam maddi akıllara yalnızca, akıl ve madde dünyanız üzerinde bu tür şeyleri küçük fakat değerli çabalarınızla gerçekleştirmenizi hatırlatacaktır. 44:6.1 (506.2) How I wish I knew how to portray the exquisite work of these unique artisans! Every attempt on my part to explain the work of spirit embellishment would only recall to material minds your own pitiful but worthy efforts to do these things on your world of mind and matter.
44:6.2 (506.3) Bu birlikler, etkinliğin binden fazla olan alt bölümünü içine alırken, yedi temel kısım altında sınıflandırılır: 44:6.2 (506.3) This corps, while embracing over one thousand subdivisions of activity, is grouped under the following seven major heads:
44:6.3 (506.4) 1. Rengin zanaat çalışanları. Bu unsurlar, ahenksel güzelliğe ait zarif iletilerinden gelen ruhaniyet yansıma çınlamalarının on bin renk tonunu imal eden varlıklardır. Renksel algı dışında insan deneyimi içinde bu etkinliklerin karşılaştırabileceği hiçbir şey bulunmamaktadır. 44:6.3 (506.4) 1. The craftworkers of color. These are they who make the ten thousand color tones of spirit reflection peal forth their exquisite messages of harmonious beauty. Aside from color perception there is nothing in human experience to which these activities may be compared.
44:6.4 (506.5) 2. Ses tasarımcıları. Farklı kimlik ve morontia takdirinin ruhaniyet dalgaları, ses olarak adlandıracağınız bu tasarımcıların faaliyetleri tarafından yansıtılmaktadır. Bu uyarılar gerçekte, göksel ev sahiplerinin duru ve muhteşem ruhaniyet-ruhlarının muazzam yansımalarıdır. 44:6.4 (506.5) 2. The sound designers. Spirit waves of diverse identity and morontia appreciation are depicted by these designers of what you would call sound. These impulses are in reality the superb reflections of the naked and glorious spirit-souls of the celestial hosts.
44:6.5 (506.6) 3. Duygu tasarımcıları. Duygunun bu zenginleştiricileri ve koruyucuları zamanın evlatlarının çalışması ve yetiştirilmesi için ve aynı zamanda morontia ilerleyicileri ve gelişme kaydeden ruhaniyetlerin ilhamı ve güzelleşmesi için, morontianın hisleri ve kutsallığın duygularını muhafaza eden unsurlardır. 44:6.5 (506.6) 3. The emotion designers. These enhancers and conservators of feeling are those who preserve the sentiments of morontia and the emotions of divinity for the study and edification of the children of time and for the inspiration and beautification of morontia progressors and advancing spirits.
44:6.6 (506.7) 4. Kokunun sanatçıları. Kimyasal kokuların fiziksel tanınması için tanrısal ruhaniyet etkinliklerinin bu karşılaştırılması gerçek anlamıyla talihsiz bir durumdur; fakat Urantia fanileri bu hizmeti başka hiçbir isimle tanıyamazdı. Bu zanaatkârlar, gelişme kaydeden ışığın evlatlarının yetiştirilmesi ve memnuniyeti için kendilerine ait farklı senfonilerini yaratmaktadır. Siz dünya üzerinde ruhsal ihtişamın bu türünün uzak bir biçimde bile karşılaştırılabileceği bir şeye sahip değilsiniz. 44:6.6 (506.7) 4. The artists of odor. This comparison of supernal spirit activities to the physical recognition of chemical odors is, indeed, unfortunate, but Urantia mortals could hardly recognize this ministry by any other name. These artisans create their varied symphonies for the edification and delight of the advancing children of light. You have nothing on earth to which this type of spiritual grandeur can be even remotely compared.
44:6.7 (506.8) 5. Mevcudiyet süsleyicileri. Bu zanaatkârlar, bireysel süsün sanatları veya yaratılmış güzelleştirilişinin işleyiş biçimiyle ilgili değildir. Onlar; bu farklılaşan varlıkların bütüncül topluluğu içinde faklı morontia ve ruhaniyet düzeylerine atanan konumsal değerler vasıtasıyla, ilişkinin önemini sahneleştirerek bireysel morontia ve ruhaniyet yaratılmışları içinde zengin ve neşe dolu tepkilerin üretilmesine adanmıştır. Bu sanatçılar, sizin yaşayan müzik notaları, kokuları ve manzaraları bir araya getirip ihtişamın ulvi şarkılarına harmanlamanız gibi, aşkın maddi varlıkları düzenlerler. 44:6.7 (506.8) 5. The presence embellishers. These artisans are not occupied with the arts of self-adornment or the technique of creature beautification. They are devoted to the production of multitudinous and joyous reactions in individual morontia and spirit creatures by dramatizing the significance of relationship through the positional values assigned to different morontia and spirit orders in the composite ensembles of these diversified beings. These artists arrange supermaterial beings as you would living musical notes, odors, sights, and then blend them into the anthems of glory.
44:6.8 (506.9) 6. Beğeni tasarımcıları. Ve bu sanatçılar size nasıl da yerinde anlatılabilir! Yüzeysel bir biçimde ben; onların morontia beğenisinin zenginleştiricileri olduklarını, ve aynı zamanda evrimleşen ruhaniyet duyularını keskinleştirme vasıtasıyla güzelliğin takdirini arttırmaya çabaladıklarını ifade edebilirim. 44:6.8 (506.9) 6. The taste designers. And how can you be told of these artists! Faintly I might suggest that they are improvers of morontia taste, and they also endeavor to increase the appreciation of beauty through the sharpening of the evolving spirit senses.
44:6.9 (507.1) 7. Morontia birleştiricileri. Bu unsurlar; tüm diğer unsurlar kendilerine ait ilgili katkılarını sağladıktan sonra, morontia topluluğuna sonuçsal ve nihai dokucuları ekleyen, ve böylece ruhaniyet varlıkları ve onların morontia birliktelikleri için kalıcı bir ilham kaynağı olarak kutsal bir biçimdeki güzelliğin muazzam bir tasvirine erişen üstün sanatçılardır. Ancak siz; morontia ve ruhaniyet dünyalarının bu sanatsal ihtişamlarını ve estetik güzelliklerini algılamaya başlamadan önce, ilk olarak hayvansal bedeninizden kurtulmanızı beklemeniz gerekmektedir. 44:6.9 (507.1) 7. The morontia synthesizers. These are the master craftsmen who, when all others have made their respective contributions, then add the culminating and finishing touches to the morontia ensemble, thus achieving an inspiring portrayal of the divinely beautiful, an enduring inspiration to spirit beings and their morontia associates. But you must await your deliverance from the animal body before you can begin to conceive of the artistic glories and aesthetic beauties of the morontia and spirit worlds.
7. Ahenk Çalışanları ^top 7. The Harmony Workers ^top
44:7.1 (507.2) Bu sanatçılar, sizin düşündüğünüz gibi müzik, resim veya buna benzer hiçbir sanatsal etkinlik ile ilgili değildir. Onlar, ruhaniyet dünyası içinde mevcut olan özelleşmiş kuvvetler ve enerjilerinin dönüştürülmesine ek olarak onların düzenlenmesi ile ilgilidir; ancak onların bu görevleri faniler tarafından tanınmamaktadır. Eğer ben karşılaştırmak için maddi yaşamda en küçük bir dayanağa sahip olsaydım, ruhaniyet kazanımının bu benzersiz alanını size tasvir etmeye çabalardım; fakat ben, göksel zanaatın bu âlemini fani akıllara taşımada hiçbir ümide sahip olmayarak, ümitsiz bir konumdayım. Yine de bu tarif edilemeyen bu unsur hali hazırda ima edilebilir: 44:7.1 (507.2) These artists are not concerned with music, painting, or anything similar, as you might be led to surmise. They are occupied with the manipulation and organization of specialized forces and energies which are present in the spirit world, but which are not recognized by mortals. If I had the least possible basis for comparison, I would attempt to portray this unique field of spirit achievement, but I despair—there is no hope of conveying to mortal minds this sphere of celestial artistry. Nevertheless, that which cannot be described may still be implied:
44:7.2 (507.3) Güzellik, ritim ve ahenk, ussal olarak, birliktelik halinde olup birbirlerine benzemektedirler. Doğruluk, gerçek ve ilişki, ussal olarak, birbirinden ayrılamaz nitelikte olup, güzelliğin felsefi kavramsallaşmaları vasıtasıyla ilişkilendirilebilirler. İyilik, doğruluk ve adalet, felsefi olarak, birbirleri ile ilişkili olup, ruhsal olarak, yaşayan gerçeklik ve kutsal güzellik ile sımsıkı bağlanabilir. 44:7.2 (507.3) Beauty, rhythm, and harmony are intellectually associated and spiritually akin. Truth, fact, and relationship are intellectually inseparable and associated with the philosophic concepts of beauty. Goodness, righteousness, and justice are philosophically interrelated and spiritually bound up together with living truth and divine beauty.
44:7.3 (507.4) Gerçek felsefenin kâinatsal kavramları, göksel zanaatın tasviri veya kutsal güzelliğin insan tanınmasını temsil eden fani girişim; eğer bu türden yaratılmış ilerleyişi bütünlüğünü kaybederse hiçbir zaman gerçek anlamıyla tatmin edici olamaz. Evrimleşen yaratılmış içinde kutsal arzunun bu dışavurumları ussal bir biçimde gerçek, duygusal bir biçimde güzel ve ruhsal bir biçimde iyi olabilir; fakat gerçeğin bu gerçeklikleri, güzelliğin anlamları ve iyiliğin değerleri zanaatkârın, bilim adamının veya filozofun yaşam deneyimi içinde bütünleşmedikçe dışavurumun gerçek ruhu her zaman onların içinde yoksun olacaktır. 44:7.3 (507.4) Cosmic concepts of true philosophy, the portrayal of celestial artistry, or the mortal attempt to depict the human recognition of divine beauty can never be truly satisfying if such attempted creature progression is ununified. These expressions of the divine urge within the evolving creature may be intellectually true, emotionally beautiful, and spiritually good; but the real soul of expression is absent unless these realities of truth, meanings of beauty, and values of goodness are unified in the life experience of the artisan, the scientist, or the philosopher.
44:7.4 (507.5) Bu kutsal nitelikler kusursuz bir biçimde ve mutlak olarak Tanrı içinde bütünleşmiştir. Ve Tanrı’yı tanıyan her insan veya melek; ebedi gerçekliğin, kâinatsal güzelliğin ve kutsal iyiliğin evrimsel deneyimi içinde deneyimsel bir araya geliş olarak, Tanrısallığın hiç sona ermeyen kazanımının işleyiş biçimi vasıtasıyla bütünleşen kendini gerçekleştirmenin sürekli ilerleyen düzeyleri üzerinde sınırsız bireysel dışavurumun potansiyelini elinde bulundurur. 44:7.4 (507.5) These divine qualities are perfectly and absolutely unified in God. And every God-knowing man or angel possesses the potential of unlimited self-expression on ever-progressive levels of unified self-realization by the technique of the never-ending achievement of Godlikeness—the experiential blending in the evolutionary experience of eternal truth, universal beauty, and divine goodness.
8. Fani Arzular ve Morontia Kazanımları ^top 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements ^top
44:8.1 (507.6) Her ne kadar göksel zanaatkârlar, Urantia gibi maddi gezegenler üzerinde kişisel olarak görev yapmasalar da; onlar, zaman zaman, sistem yönetim merkezlerinden fani ırkların içkin olarak yetenekli bireylerine yardım eli uzatmak için gelirler. Böylelikle görevlendirildiklerinde bu zanaatkârlar, ilerleyişin gezegensel meleklerinin yüksek denetimi altında geçici olarak görev yaparlar. Yüksek meleksel ev sahipleri; içkin bahşedilmişlikleri ve özel ve geçmiş deneyimin Düzenleyicileri’ni aynı zamanda elinde bulunduran bu fani sanatçılara yardım etmede bu zanaatkârlar ile iş birliği yaparlar. 44:8.1 (507.6) Although celestial artisans do not personally work on material planets, such as Urantia, they do come, from time to time, from the headquarters of the system to proffer help to the naturally gifted individuals of the mortal races. When thus assigned, these artisans temporarily work under the supervision of the planetary angels of progress. The seraphic hosts co-operate with these artisans in attempting to assist those mortal artists who possess inherent endowments, and who also possess Adjusters of special and previous experience.
44:8.2 (507.7) Özel insan yeteneğinin üç olası kaynağı mevcut bulunmaktadır. En alt düzeyde her zaman doğal veya içkin bir kabiliyet bulunmaktadır. Özel yetenek hiçbir zaman Tanrılar’ın bir nedene dayanmayan keyfi bir armağanı değildir; her sıra dışı yetenek için her zaman geçmişsel bir oluşum söz konusudur. Bu doğal yeteneğe ek olarak veya ayrıca onu tamamlayan bir şekilde; ikamet eden Düzenleyicilerin diğer dünyalar üzerinde ve diğer fani yaratılmışlar içinde bu doğrultuda mevcut veya samimi bir biçimde gerçek deneyimlerinin bulunduğu bu bireyler içinde, Düşünce Düzenleyicisi’nin yönlendirilişlerinin katkısı mevcut bulunabilir. İnsan aklı ve ikamet eden Düzenleyici’nin olağan dışı bir biçimde yetenekli olduğu bu durumlar içinde ruhaniyet zanaatkârları bu yeteneklerin uyumlaştırıcıları olarak hareket etmek, ve geride kalan durumlarda ise sürekli kusursuzlaşan olası en yüksek amaçlarını aramaları amacıyla onlara yardım etmek ve onlar için ilham kaynağı olmak, ve âlemin yetiştirilmesi için kendilerinin gelişmiş tasvirlerini anlatmaya girişmek için görevlendirilebilirler. 44:8.2 (507.7) There are three possible sources of special human ability: At the bottom always there exists the natural or inherent aptitude. Special ability is never an arbitrary gift of the Gods; there is always an ancestral foundation for every outstanding talent. In addition to this natural ability, or rather supplemental thereto, there may be contributed the leadings of the Thought Adjuster in those individuals whose indwelling Adjusters may have had actual and bona fide experiences along such lines on other worlds and in other mortal creatures. In those cases where both the human mind and the indwelling Adjuster are unusually skillful, the spirit artisans may be delegated to act as harmonizers of these talents and otherwise to assist and inspire these mortals to seek for ever-perfecting ideals and to attempt their enhanced portrayal for the edification of the realm.
44:8.3 (508.1) Ruhaniyet zanaatkârlarının rütbeleri içinde hiçbir üstünlük sınıflandırılması bulunmamaktadır. Sizin kökeniniz her ne kadar alt bir düzeyde bulunursa bulunsun, eğer siz dışavurumun yeteneğine ve armağanına sahip iseniz; morontia deneyimi ve ruhsal erişimin ölçeğinde yukarı doğru yükselişinizde yeterli olan tanınmayı ve gerekli olan takdiri elde edeceksiniz. Morontia sürecinin bütünüyle telafi edemeyeceği veya tamamiyle ortadan kaldıramayacağı insan kalıtımının hiçbir engeli veya fani çevresinin yoksunluğu bulunmamaktadır. Ve sanatsal kazanımın ve dışavurumsal kendini gerçekleştirmenin bu türden tatminlerin hepsi, ilerleyişsel gelişiminiz içinde sizin kendi kişisel çabalarınız vasıtasıyla yerine getirilecektir. Sonunda evrimsel sıradansallığın arzuları gerçekleştirilebilir. Tanrılar, zamanın evlatları üzerinde yetenekleri ve kabiliyeti keyfi bir biçimde bahşetmezken; onlar, kutsal arzularının tümünün tatminine dair kazanımı ve tanrısal dışavurum için insan açlığının bütününün giderilmesini sağlamaktadır. 44:8.3 (508.1) There is no caste in the ranks of spirit artisans. No matter how lowly your origin, if you have ability and the gift of expression, you will gain adequate recognition and receive due appreciation as you ascend upward in the scale of morontia experience and spiritual attainment. There can be no handicap of human heredity or deprivation of mortal environment which the morontia career will not fully compensate and wholly remove. And all such satisfactions of artistic achievement and expressionful self-realization will be effected by your own personal efforts in progressive advancement. At last the aspirations of evolutionary mediocrity may be realized. While the Gods do not arbitrarily bestow talents and ability upon the children of time, they do provide for the attainment of the satisfaction of all their noble longings and for the gratification of all human hunger for supernal self-expression.
44:8.4 (508.2) Fakat her insan varlığı şunu unutmamalıdır: beden içinde fanileri boş yere ümitlendiren şeyleri yerine getirmeye dair birçok arzu, morontia ve ruhaniyet süreçleri içinde bu faniler ile birlikte barınmaya devam etmeyecektir. Yükseliş halindeki morontia varlıkları, kendilerinin bütünüyle bencil olan özlemleri ve egoist arzularını toplumsal erekler doğrultusunda gözden geçirmeyi öğrenecekler. Yine de dünya üzerinde oldukça azimli bir biçimde yapmayı arzuladığınız ve sürekli bir biçimde bunu gerçekleştirme şartlarınızda hep engellendiğiniz bu şeyler hususunda; eğer morontia süreci içinde gerçek mota kavrayışına erişmenizden sonra hali hazırda bu şeyleri gerçekleştirmede arzu duymaya devam ederseniz, uzun bir zamandan bu yana bu sevgiyle beslediğiniz arzuları yerine getirmeniz için her imkân size bütüncül bir biçimde kesin olarak sağlanacaktır. 44:8.4 (508.2) But every human being should remember: Many ambitions to excel which tantalize mortals in the flesh will not persist with these same mortals in the morontia and spirit careers. The ascending morontians learn to socialize their former purely selfish longings and egoistic ambitions. Nevertheless, those things which you so earnestly longed to do on earth and which circumstances so persistently denied you, if, after acquiring true mota insight in the morontia career, you still desire to do, then will you most certainly be granted every opportunity fully to satisfy your long-cherished desires.
44:8.5 (508.3) Yükseliş fanileri ruhaniyet süreçlerine başlamak amacıyla yerel evrenlerini terk etmelerinden önce; onların fani veya morontia düzlem mevcudiyetlerini en başından beri nitelendiren ilgili ussal, sanatsal ve toplumsal özlemleri veya gerçek arzuları yerine getirilecektir. Bu durum, bireysel dışavurumun ve kendini gerçekleştirmenin tatminine ait eşitliğin kazanımıdır; ancak bu durum ne özdeş deneyimsel düzeyin erişimi, ne de yetenek, teknik ve dışavurum bakımından belirleyici bireyselliğin bütüncül imhası değildir. Fakat bireysel olan deneyimsel erişimin yeni ruh farklılaşması, Havona sürecin son halkasını tamamlamanızdan sonrasında kadar böylelikle her unsurla aynı düzeye gelmiş ve eşitlenmiş olmayacaktır. Ve bunun sonrasında Cennet sakinleri; kesinliğe erişecek olan fani unsurların yedinci düzey ruhaniyeti olarak, yalnızca yaratılmış düzeyinin nihayetine olan toplumsal erişimleri tarafından eşitlenecek kişisel deneyim absonit farklılaşmasına olan uyumun gerekliliği ile karşılaşacaklardır. 44:8.5 (508.3) Before ascending mortals leave the local universe to embark upon their spirit careers, they will be satiated respecting every intellectual, artistic, and social longing or true ambition which ever characterized their mortal or morontia planes of existence. This is the achievement of equality of the satisfaction of self-expression and self-realization but not the attainment of identical experiential status nor the complete obliteration of characteristic individuality in skill, technique, and expression. But the new spirit differential of personal experiential attainment will not become thus leveled off and equalized until after you have finished the last circle of the Havona career. And then will the Paradise residents be confronted with the necessity of adjusting to that absonite differential of personal experience which can be leveled off only by the group attainment of the ultimate of creature status—the seventh-stage-spirit destiny of the mortal finaliters.
44:8.6 (508.4) Ve bu anlatım; Cennet Yaratıcıları’nın kutsal güzelliğinin sanatsal tasvirleri ile mimari âlemleri yüceltmek için her şeylerini ortaya koyan zarif çalışanların çok farklı unsurlarından oluşan bünyesi biçiminde, göksel zanaatkârların hikâyesidir. 44:8.6 (508.4) And this is the story of the celestial artisans, that cosmopolitan body of exquisite workers who do so much to glorify the architectural spheres with the artistic portrayals of the divine beauty of the Paradise Creators.
44:8.7 (508.5) [Nebadon’un bir Baş Meleği tarafından yazılmıştır.] 44:8.7 (508.5) [Indited by an Archangel of Nebadon.]