43. Makale Paper 43
Takımyıldızlar The Constellations
43:0.1 (485.1) URANTİA ortak bir biçimde, Nebadon’un Norlatiadek’i içerisinde Satania’nın 606’ncsı olarak gösterilmektedir. Bunun anlamı; Nebadon’un yerel evreni içinde yüz takımyıldızından biri olarak, Norlatiadek’in takımyıldızı için konumlanan bir şekilde, Satania’nın yerel sitemi içinde altı yüz altıncı yerleşik dünyadır. Bir yerel evrenin ana bölümlerinden biri olarak takımyıldızlarının idarecileri; Salvington üzerinde yerel sistemin merkezi idaresine yerleşik dünyaların yerel sistemlerini, Uversa üzerinde Zamanın Ataları’nın aşkın idaresi için yansıtma vasıtasıyla bağlamaktadırlar. 43:0.1 (485.1) URANTIA is commonly referred to as 606 of Satania in Norlatiadek of Nebadon, meaning the six hundred sixth inhabited world in the local system of Satania, situated in the constellation of Norlatiadek, one of the one hundred constellations of the local universe of Nebadon. Constellations being the primary divisions of a local universe, their rulers link the local systems of inhabited worlds to the central administration of the local universe on Salvington and by reflectivity to the superadministration of the Ancients of Days on Uversa.
43:0.2 (485.2) Sizin takımyıldızınızın hükümeti; Norlatiadek’in En Yüksek Unsurları olan, Takımyıldız Yaratıcıları’nın idaresinin makamı biçiminde, mimari âlemlerin en merkezi ve en genişi Edentia olarak, 771 mimari alanın bir topluluğu içinde konumlanmıştır. Edentia’nın kendisi yaklaşık olarak, sizin dünyanızdan yüz kat daha büyüktür. Edentia’yı çevreleyen yetmiş ana âlem, Urantia’nın büyüklüğünden yaklaşık olarak on kat daha fazladır; bunun karşısında bu yetmiş dünya etrafında dönen on uydu, yaklaşık olarak Urantia’nın büyüklüğü kadardır. Bu 771 mimari âlem, diğer takımyıldızlarınınkilerine kıyasla benzerlik göstermektedir. 43:0.2 (485.2) The government of your constellation is situated in a cluster of 771 architectural spheres, the centermost and largest of which is Edentia, the seat of the administration of the Constellation Fathers, the Most Highs of Norlatiadek. Edentia itself is approximately one hundred times as large as your world. The seventy major spheres surrounding Edentia are about ten times the size of Urantia, while the ten satellites which revolve around each of these seventy worlds are about the size of Urantia. These 771 architectural spheres are quite comparable in size to those of other constellations.
43:0.3 (485.3) Edentia zamanı ve uzaklık ölçüsü, Salvington’un ölçülerini kullanmaktadır ve evren başkentinin âlemlerine benzer bir biçimde, takımyıldız yönetim merkez dünyaları bütünüyle, göksel usların tüm düzenleri ile tedarik edilmiştir. Genel olarak bu kişilikler, evren idaresi ile ilişkili bu bahsedilen unsurlardan çok farklı değildir. 43:0.3 (485.3) Edentia time reckoning and distance measurement are those of Salvington, and like the spheres of the universe capital, the constellation headquarters worlds are fully supplied with all orders of celestial intelligences. In general, these personalities are not very different from those described in connection with the universe administration.
43:0.4 (485.4) Yerel evren meleklerin üçüncü düzeyi olarak, yüksek denetim yüksek melekleri, takımyıldızlarının hizmetine atanmıştır. Onlar yönetim merkezlerini; başkent âlemleri üzerinde inşa edip, çevreleyen morontia-eğitim dünyaları için çok geniş bir biçimde hizmet vermektedirler. Norlatiadek içinde yetmiş küçük uydu ile birlikte yetmiş ana âlem, takımyıldızının kalıcı vatandaşları olan univitatialar tarafından ikame edilmektedir. Bu mimari dünyaların hepsi; etkin spirongalar ve güzel spornagilar haricinde büyük bir çoğunluğu olarak açığa çıkarılmamış, özgün yaşamın çeşitli toplulukları tarafından idare edilmektedir. Morontia-eğitim düzeni içinde orta nokta olarak, tahmin edebileceğiniz gibi, takımyıldızlarının morontia yaşamı tipik ve olası en yüksek düzeydedir. 43:0.4 (485.4) The supervisor seraphim, the third order of local universe angels, are assigned to the service of the constellations. They make their headquarters on the capital spheres and minister extensively to the encircling morontia-training worlds. In Norlatiadek the seventy major spheres, together with the seven hundred minor satellites, are inhabited by the univitatia, the permanent citizens of the constellation. All these architectural worlds are fully administered by the various groups of native life, for the greater part unrevealed but including the efficient spironga and the beautiful spornagia. Being the mid-point in the morontia-training regime, as you might suspect, the morontia life of the constellations is both typical and ideal.
1. Takımyıldız Yönetim Merkezleri ^top 1. The Constellation Headquarters ^top
43:1.1 (485.5) Edentia, morontia yaşamı ile taçlandırılmış ve ruhsal ihtişam ile kaplanmış fiziksel maddenin oldukça geniş yükselişleri olarak, hayranlık uyandırıcı dağlık alanları ile doludur; fakat orada Urantia’da ortaya çıktığı gibi engebeli dağ sıraları bulunmamaktadır. Orada, on binlerce parıldayan göl ve binlerce birbirlerine bağlanan nehir bulunmaktadır; fakat orada ne büyük okyanuslar ne de şiddetli akan ırmaklar bulunmaktadır. Yalnızca dağlık alanlar bu yer üstü ırmaklarından mahrumdur. 43:1.1 (485.5) Edentia abounds in fascinating highlands, extensive elevations of physical matter crowned with morontia life and overspread with spiritual glory, but there are no rugged mountain ranges such as appear on Urantia. There are tens of thousands of sparkling lakes and thousands upon thousands of interconnecting streams, but there are no great oceans nor torrential rivers. Only the highlands are devoid of these surface streams.
43:1.2 (486.1) Edentia’nın suyunun ve benzer diğer mimari alanlarının, evrimsel gezegenlerin suyundan hiçbir farkı bulunmamaktadır. Bu tür âlemlerin su sistemleri, yer üstü ve yeraltıdır; ve nem burada sürekli bir döngüye sahiptir. Edentia, her ne kadar ulaşımın ana kanalı atmosfer olsa da, bu çeşitli su yolları vasıtasıyla çevrimli hale gelebilmektedir. Ruhaniyet varlıkları doğal olarak âlemin yeryüzünden seyahat edeceklerdir; bunun karşısında morontia ve maddi varlıklar, maddi ve yarı-maddi araçları atmosfersel geçişi hesaba katarak kullanmaktadır. 43:1.2 (486.1) The water of Edentia and similar architectural spheres is no different from the water of the evolutionary planets. The water systems of such spheres are both surface and subterranean, and the moisture is in constant circulation. Edentia can be circumnavigated via these various water routes, though the chief channel of transportation is the atmosphere. Spirit beings would naturally travel above the surface of the sphere, while the morontia and material beings make use of material and semimaterial means to negotiate atmospheric passage.
43:1.3 (486.2) Edentia ve onun birliktelik halindeki dünyaları; bu türden mimari yaratılmışların belirleyici niteliği olan olağan üçlü gaz karışımı olarak ve Urantia’nın atmosferinin iki elementine ek olarak morontia yaratılmışların solunumu için uygun olan morontia gazına sahip bir biçimde, gerçek bir atmosfere sahiptir. Fakat bu atmosfer hem maddi ve hem de morontiyal iken, burada hiçbir fırtına veya kasırga gerçekleşmemektedir; burada yaz veya kış da olmamaktadır. Atmosfersel dalgalanmaların ve mevsimsel çeşitliğin yokluğu, bu özel olarak yaratılmış dünyalar üzerinde tüm çevreyi süslemeyi olanaklı hale getirmektedir. 43:1.3 (486.2) Edentia and its associated worlds have a true atmosphere, the usual three-gas mixture which is characteristic of such architectural creations, and which embodies the two elements of Urantian atmosphere plus that morontia gas suitable for the respiration of morontia creatures. But while this atmosphere is both material and morontial, there are no storms or hurricanes; neither is there summer nor winter. This absence of atmospheric disturbances and of seasonal variation makes it possible to embellish all outdoors on these especially created worlds.
43:1.4 (486.3) Edentia dağlık alanları, muhteşem fiziksel oluşumlardır; ve onların güzelliği, yüksekliği ve genişliği boyunca dolup taşıran yaşamın sonsuz bereketi tarafından geliştirilmiştir. Bir kaç münferit yapı dışında bu dağlık alanlar, yaratılmış ellerinin hiçbir üretimini taşımamaktadır. Maddi ve morontiyal süslemeler yalnızca yerleşik alanlar ile sınırlıdır. Daha düşük yükseltiler, özel mülkiyet bölgeleri ve biyolojik ve morontia sanatı ile güzel bir biçimde süslenmiş mekânlardır. 43:1.4 (486.3) The Edentia highlands are magnificent physical features, and their beauty is enhanced by the endless profusion of life which abounds throughout their length and breadth. Excepting a few rather isolated structures, these highlands contain no work of creature hands. Material and morontial ornamentations are limited to the dwelling areas. The lesser elevations are the sites of special residences and are beautifully embellished with both biologic and morontia art.
43:1.5 (486.4) Yedinci dağ sırasının tepesinde konumlanmış olan yapılar, içinde yükselişin ikincil dönüştürülmüş düzeyinin yükseliş fanilerinin uyandırıldığı, Edentia’nın yeniden diriliş binalarıdır. Yaratılmışların bu odaları, Melçizedekler’in yüksek denetimi altında yeniden bir araya gelir. Salvington’un yakınındaki Melçizedek gezegeni gibi Edentia’nın kabul alanlarının ilki aynı zamanda, içlerinde dönüştürülen düzeylerin fanilerinin yeniden bir araya getirildikleri, özel yeniden doğum binalarına sahiptir. 43:1.5 (486.4) Situated on the summit of the seventh highland range are the resurrection halls of Edentia, wherein awaken the ascending mortals of the secondary modified order of ascension. These chambers of creature reassembly are under the supervision of the Melchizedeks. The first of the receiving spheres of Edentia (like the planet Melchizedek near Salvington) also has special resurrection halls, wherein the mortals of the modified orders of ascension are reassembled.
43:1.6 (486.5) Melçizedekler aynı zamanda Edentia üzerinde iki özel yüksek okulu idare ederler. Acil durumlar okulu olarak bunlardan bir tanesi, Satania başkaldırısından türeyen sorunların çalışılmasına adanmıştır. Bahşedilme okulu olarak diğeri ise, Mikâil’in Norlatiadek’in dünyalarından biri üzerinde kendisinin son bahşedilmesini gerçekleştirmesinden doğan yeni sorunların üstesinden gelinmesine adanmıştır. Bu son okul; Mikâil’in son bahşedilmişliğini gerçekleştirmesi için seçilen dünyanın Urantia olduğunun açıklanmasından hemen sonra, yaklaşık olarak kırk bin sene önce kurulmuştur. 43:1.6 (486.5) The Melchizedeks also maintain two special colleges on Edentia. One, the emergency school, is devoted to the study of problems growing out of the Satania rebellion. The other, the bestowal school, is dedicated to the mastery of the new problems arising out of the fact that Michael made his final bestowal on one of the worlds of Norlatiadek. This latter college was established almost forty thousand years ago, immediately after the announcement by Michael that Urantia had been selected as the world for his final bestowal.
43:1.7 (486.6) Edentia’nın kabul alanı olan cam denizi; idari merkezin yakınında bulunup, yönetim merkez amfi-tiyatrosu tarafından çevrelenmiştir. Bu çevrili alan, takımyıldız olaylarının yetmiş bölümü için yönetim merkezleridir. Edentia’nın bir yarısı, sınırlarının ilgili birimlerine ait yönetim merkez dünyaları ile kesiştiği yetmiş üçgensel birime ayrılmıştır. Bu âlemin geride kalanı, Tanrı’nın bahçeleri olarak bir geniş doğal parktır. 43:1.7 (486.6) The sea of glass, the receiving area of Edentia, is near the administrative center and is encircled by the headquarters amphitheater. Surrounding this area are the governing centers for the seventy divisions of constellation affairs. One half of Edentia is divided into seventy triangular sections, whose boundaries converge at the headquarters buildings of their respective sectors. The remainder of this sphere is one vast natural park, the gardens of God.
43:1.8 (486.7) Edentia’ya olan sizin dönüşümlü ziyaretleriniz boyunca, her ne kadar bütün gezegen sizin araştırmanıza açık olsa da; zamanınızın büyük bir çoğunluğunu siz, mevcut ikamet dünyanıza karşılık gerek sayıya ait idari üçgen içinde geçireceksiniz. Siz burada, yasama meclisleri içinde bir gözlemci olarak kabul edilmeye her zaman davetlisinizdir. 43:1.8 (486.7) During your periodic visits to Edentia, though the entire planet is open to your inspection, most of your time will be spent in that administrative triangle whose number corresponds to that of your current residential world. You will always be welcome as an observer in the legislative assemblies.
43:1.9 (486.8) Edentia üzerinde yükseliş fanilerinin ikametine ayrılmış morontia alanı; otuz altınca üçgen içinde konumlanan, kesinliğe erişecek olan unsurlarının yönetim merkezi ile bitişik olan otuz beşinci üçgenin ana bölesi içinde konumlanmıştır. Univitatiaların genel yönetim merkezi, morontia vatandaşlarının yerleşik yedek unsularına hemen bitişik otuz dördüncü üçgenin orta bölgesi içinde devasa bir alanı kaplamaktadır. Bu düzenlemelerden; göksel yaşamın en az yetmiş ana bölümünün yerleşimine, ve aynı zamanda bu yetmiş üçgensel alanın her birinin morontia eğitiminin yetmiş ana âleminden herhangi biri ile ilişkilendirilmiş olduğuna dair hükmün verildiği gözlenebilir. 43:1.9 (486.8) The morontia area assigned to ascending mortals resident on Edentia is located in the mid-zone of the thirty-fifth triangle adjoining the headquarters of the finaliters, situated in the thirty-sixth triangle. The general headquarters of the univitatia occupies an enormous area in the mid-region of the thirty-fourth triangle immediately adjoining the residential reservation of the morontia citizens. From these arrangements it may be seen that provision is made for the accommodation of at least seventy major divisions of celestial life, and also that each of these seventy triangular areas is correlated with some one of the seventy major spheres of morontia training.
43:1.10 (487.1) Edentia’nın cam denizi, yaklaşık yüz mil çapında ve yine yaklaşık otuz mil derinliğinde devasa bir dairesel kristaldir. Bu muhteşem kristal, ulaşım yüksek meleklerinin hepsi ve âlemin dışındaki noktalardan ulaşan tüm diğer varlıklar için kabul alanı olarak hizmet vermektedir; bu türden bir cam denizi muhteşem bir biçimde, ulaşım yüksek meleklerinin inişini mümkün kılmaktadır. 43:1.10 (487.1) The Edentia sea of glass is one enormous circular crystal about one hundred miles in circumference and about thirty miles in depth. This magnificent crystal serves as the receiving field for all transport seraphim and other beings arriving from points outside the sphere; such a sea of glass greatly facilitates the landing of transport seraphim.
43:1.11 (487.2) Bu düzen içinde bir kristal alan, neredeyse her mimari dünya üzerinde bulunmaktadır; ve bu alan, bir araya gelen topluluklar için aşkın evren yansımasını temsil etmek için ve mekânın akımlarının değişikliğe uğratılması için enerji-dönüşümü işleyişi biçimi içinde bir etmen olmasına ek olarak gelen diğer fiziksel-enerji akımlarına uyum sağlamak amacıyla kullanılarak, dekoratif değerinin dışında bir çok amaca hizmet etmektedir. 43:1.11 (487.2) A crystal field on this order is found on almost all architectural worlds; and it serves many purposes aside from its decorative value, being utilized for portraying superuniverse reflectivity to assembled groups and as a factor in the energy-transformation technique for modifying the currents of space and for adapting other incoming physical-energy streams.
2. Takımyıldız Hükümeti ^top 2. The Constellation Government ^top
43:2.1 (487.3) Takımyıldızları, her takımyıldızın kendisine ait yasama uygulamalarına göre yönetildiği biçimde, bir yerel evrenin özerk birimleridir. Nebadon’un mahkemeleri, evren olayları hususunda karara varacakları zaman; içsel olayların tümü, ilgili takımyıldızı içindeki mevcut olan yasalar uyarınca hükme varılır. Salvington’un bu yargısal yönetmelikleri, takımyıldızlarının yasama uygulamaları ile birlikte, yerel sistemlerin idarecileri tarafından uygulanmaktadır. 43:2.1 (487.3) The constellations are the autonomous units of a local universe, each constellation being administered according to its own legislative enactments. When the courts of Nebadon sit in judgment on universe affairs, all internal matters are adjudicated in accordance with the laws prevailing in the constellation concerned. These judicial decrees of Salvington, together with the legislative enactments of the constellations, are executed by the administrators of the local systems.
43:2.2 (487.4) Takımyıldızları böylece, yasama veya yasa koyucu birimler olarak faaliyet gösterir; bunun karşısında yerel sistemler, yürütücü veya uygulayıcı birimler olarak hizmet ederler. Salvington hükümeti, yüce yargısal ve eş güdüm sağlayıcı idaredir. 43:2.2 (487.4) Constellations thus function as the legislative or lawmaking units, while the local systems serve as the executive or enforcement units. The Salvington government is the supreme judicial and co-ordinating authority.
43:2.3 (487.5) Yüce yargısal faaliyet, yerel bir evrenin merkezi idaresi ile birlikte mevcut bulunurken; Melçizedek heyeti ve En Yüksek Unsur’un mahkemesi olarak, her takımyıldızının yönetim merkezinde iki yardımcı fakat ana yüksek mahkeme bulunmaktadır. 43:2.3 (487.5) While the supreme judicial function rests with the central administration of a local universe, there are two subsidiary but major tribunals at the headquarters of each constellation, the Melchizedek council and the court of the Most High.
43:2.4 (487.6) Tüm yargısal sorunlar ilk olarak Melçizedekler’in heyeti tarafından irdelenir. Evrimsel gezegenler üzerinde ve sistem yönetim merkez dünyaları üzerinde belirli yeterli deneyime sahip olan bu düzeyin on iki unsuru; Takımyıldız Yaratıcısı’nın baş idaresi olarak En Yüksek Unsur’un mahkemesine iletilmek üzere, kanıtları gözden geçirmekle, savunmaları dinlemekle ve geçici kararları oluşturmakla yetkilendirilmiştir. Bu son yüksek mahkemenin fani bölümü, hepsi yükseliş fanilerinden oluşan yedi hâkimden meydana gelmektedir. Evren içinde daha yukarı çıktığınızda, sizin türünüze ait unsurlar tarafından daha kesin bir biçimde yargılanan bir düzeye gelirsiniz. 43:2.4 (487.6) All judicial problems are first reviewed by the council of the Melchizedeks. Twelve of this order who have had certain requisite experience on the evolutionary planets and on the system headquarters worlds are empowered to review evidence, digest pleas, and formulate provisional verdicts, which are passed on to the court of the Most High, the reigning Constellation Father. The mortal division of this latter tribunal consists of seven judges, all of whom are ascendant mortals. The higher you ascend in the universe, the more certain you are to be judged by those of your own kind.
43:2.5 (487.7) Takımyıldız yasama bedeni, üç topluluğa ayrılmıştır. Bir takımyıldızın yasama uygulaması, kesinliğe erişecek olanların bir tanesinin başkanlığındaki bir topluluk ve bin temsilci fanisinden oluşan bir şekilde, yükseliş unsurlarının alt kamarası içinde oluşturulur. Her sistem, bu karar verici meclis içinde bulunmak için on üyeyi aday gösterir. Edentia üzerinde bu bünye, mevcut an içerisinde bütünüyle seçilmiş bir konumda değildir. 43:2.5 (487.7) The constellation legislative body is divided into three groups. The legislative program of a constellation originates in the lower house of ascenders, a group presided over by a finaliter and consisting of one thousand representative mortals. Each system nominates ten members to sit in this deliberative assembly. On Edentia this body is not fully recruited at the present time.
43:2.6 (487.8) Yasa koyucuların orta kamarası, yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin diğer evlatları olarak, yüksek melek ev sahipleri ve onların birlikteliklerinden meydana gelmiştir. Bu topluluk üyeleri yüz kişiden oluşup, takımyıldız içinde faaliyet gösterirken bu tür varlıkların çeşitli etkinlikleri üzerinde idarede bulunan yüksek denetim kişilikleri tarafından aday gösterilir. 43:2.6 (487.8) The mid-chamber of legislators is composed of the seraphic hosts and their associates, other children of the local universe Mother Spirit. This group numbers one hundred and is nominated by the supervising personalities who preside over the various activities of such beings as they function within the constellation.
43:2.7 (488.1) Danışma veya takımyıldız yasa koyucuların en yüksek bünyesi, kutsal Evlatlar’ın kamarası olarak, akran kamarasından oluşmaktadır. Bu birlikler, En Yüksek Yaratıcılar ve on kişi tarafından seçilmektedir. Sadece özel deneyimin Evlatları, yüksek kamara içinde hizmet verebilir. Bu birim, yasama meclisinin iki alt bölümü içinde oldukça etkin bir biçimde hizmet veren gerçekleri-ortaya çıkaran ve zaman kazandıran topluluktur. 43:2.7 (488.1) The advisory or highest body of constellation legislators consists of the house of peers—the house of the divine Sons. This corps is chosen by the Most High Fathers and numbers ten. Only Sons of special experience may serve in this upper house. This is the fact-finding and timesaving group which very effectively serves both of the lower divisions of the legislative assembly.
43:2.8 (488.2) Yasa koyucuların bütünleşen heyeti, takımyıldız karar verici meclisinin bu ayrı kollarının her birinden gelen üç üyeden oluşmakta olup, idarede bulunan genç En Yüksek Unsur tarafından yönetilir. Bu topluluk, uygulamaların hepsinin nihai biçimini resmi olarak onaylar ve yayınlayıcılar tarafından onun resmi olarak duyurulmasına izin verir. Bu yüce heyetin onayı, âlemin yasama uygulamalarını gerçekleştirir; onların eylemleri nihaidir. Edentia’nın yasama beyanları, Norlatiadek’in bütününün temel yasasını oluşturmaktadır. 43:2.8 (488.2) The combined council of legislators consists of three members from each of these separate branches of the constellation deliberative assembly and is presided over by the reigning junior Most High. This group sanctions the final form of all enactments and authorizes their promulgation by the broadcasters. The approval of this supreme commission renders legislative enactments the law of the realm; their acts are final. The legislative pronouncements of Edentia constitute the fundamental law of all Norlatiadek.
3. Norlatiadek’in En Yüksek Unsurları ^top 3. The Most Highs of Norlatiadek ^top
43:3.1 (488.3) Takımyıldızlarının idarecileri, yerel evren evlatlığının Vorondadek düzeyinin üyeleridir. Takımyıldız idarecileri veya diğerleri olarak evren içinde etkin görev yapmak için görevlendirildiklerinde, bu Evlatlar En Yüksek Unsurlar olarak bilinirler; çünkü onlar, Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları’nın düzeylerin tümüne ait en ileri görüşlü ve en ussal sadakat ile birleşmiş bir biçimde en yüksek idari bilgeliğe sahiptirler. Onların kişisel bütünlüğü ve topluluklarının sadakati hiçbir zaman sorgulanmamaktadır; Vorondadek Evlatları’ndan doğan bir tatminsizlik hiçbir zaman Nebadon içinde gerçekleşmemiştir. 43:3.1 (488.3) The rulers of the constellations are of the Vorondadek order of local universe sonship. When commissioned to active duty in the universe as constellation rulers or otherwise, these Sons are known as the Most Highs since they embody the highest administrative wisdom, coupled with the most farseeing and intelligent loyalty, of all the orders of the Local Universe Sons of God. Their personal integrity and their group loyalty have never been questioned; no disaffection of the Vorondadek Sons has ever occurred in Nebadon.
43:3.2 (488.4) En azından üç Vorondadek Evladı, Cebrail tarafından Nebadon takımyıldızlarının her birine ait En Yüksek Unsurlar olarak görevlendirilmektedir. Bu üçlemenin başında bulunan üye Takımyıldız Yaratıcısı, ve onun iki birlikteliği kıdemli En Yüksek Unsur ve genç En Yüksek Unsur olarak bilinmektedir. Bir Takımyıldız Yaratıcısı, genç birliktelik ve kıdemli birliktelik olarak eşit dönemler halinde hizmet verdikten sonra, ortak zamana göre on bin yıl (Urantia zamanına göre yaklaşık olarak 50.000 yıl) yönetimde kalırlar. 43:3.2 (488.4) At least three Vorondadek Sons are commissioned by Gabriel as the Most Highs of each of the Nebadon constellations. The presiding member of this trio is known as the Constellation Father and his two associates as the senior Most High and the junior Most High. A Constellation Father reigns for ten thousand standard years (about 50,000 Urantia years), having previously served as junior associate and as senior associate for equal periods.
43:3.3 (488.5) Davut, Edentia’nın üç Takımyıldız Yaratıcısı tarafından idare edildiğini bilmekteydi ve bunun uyarınca o çoğul bir biçimde: “Orada, En Yüksek Unsurlar’ın bedenlerinin en kutsal mekânı olarak, Tanrı’nın şehrini mutlu kılacak akıntılardan oluşan bir nehir var.” 43:3.3 (488.5) The Psalmist knew that Edentia was ruled by three Constellation Fathers and accordingly spoke of their abode in the plural: “There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the most holy place of the tabernacles of the Most Highs.”
43:3.4 (488.6) Geçmiş çağlar boyunca Urantia üzerinde çeşitli evren idarecileri ile ilgili büyük bir kafa karışıklığı bulunmaktaydı. Daha sonraki birçok eğitmen, kendilerine ait belirsiz ve kesin olmayan kabile ilahiyatlarını En Yüksek Yaratıcılar ile karıştırdılar. Buna ek olarak daha sonra İbraniler, bu göksel idarecileri tek bir bütüncül İlahiyat ile birleştirdiler. Bir eğitmen, En Yüksek Unsurlar’ın Yüce İdareciler olmadığını anladı ve bunun için şöyle dedi: En Yüksek Unsur’un gizli mekânında ikamet eden o, Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın gölgesi altında bulunmalıdır.” Urantia kayıtlarında, “En Yüksek Unsur” kavramı ile tam olarak adlandırılan bünyenin kim olduğunu anlamak oldukça zordur. Fakat Danyal bütünüyle bu olayları kavramıştır. Böylece o şu cümleyi sarf etmiştir: “En Yüksek Unsur insanlığın hükümranlığı içerisinde idarede bulunmaktadır, ve o bunu her kim için arzu ederse ona verecektir.” 43:3.4 (488.6) Down through the ages there has been great confusion on Urantia regarding the various universe rulers. Many later teachers confused their vague and indefinite tribal deities with the Most High Fathers. Still later, the Hebrews merged all of these celestial rulers into a composite Deity. One teacher understood that the Most Highs were not the Supreme Rulers, for he said, “He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.” In the Urantia records it is very difficult at times to know exactly who is referred to by the term “Most High.” But Daniel fully understood these matters. He said, “The Most High rules in the kingdom of men and gives it to whomsoever he will.”
43:3.5 (488.7) Takımyıldız Yaratıcıları, bir yerleşik gezegenin bireyleri ile az bir biçimde kaplanmıştır; fakat onlar, yerleşik dünyaların her fani ırkı ve milli topluluğu ile oldukça ilgili olan takımyıldızlarının yasama ve yasa koyucu faaliyetleriyle yakından ilgilidir. 43:3.5 (488.7) The Constellation Fathers are little occupied with the individuals of an inhabited planet, but they are closely associated with those legislative and lawmaking functions of the constellations which so greatly concern every mortal race and national group of the inhabited worlds.
43:3.6 (489.1) Her ne kadar takımyıldız düzeni sizin ve evren idaresi arasında bulunurken, bireyler olarak siz doğal bir biçimde takımyıldız hükümeti ile ilgili olarak çok az bir alakaya sahipsiniz. Sizin büyük ilgimiz doğal olarak Satania olan yerel sisteminiz içinde odaklanacaktır; fakat geçici bir biçimde Urantia, takımyıldız idarecilerine oldukça yakın bir şekilde bağlıdır, bu durum Lucifer ayaklanmasından doğan belirli sistem ve gezegensel şartlarından kaynaklanmaktadır. 43:3.6 (489.1) Although the constellation regime stands between you and the universe administration, as individuals you would ordinarily be little concerned with the constellation government. Your great interest would normally center in the local system, Satania; but temporarily, Urantia is closely related to the constellation rulers because of certain system and planetary conditions growing out of the Lucifer rebellion.
43:3.7 (489.2) Edentia En Yüksek Unsurları, Lucifer bölünmesi zamanında isyankâr dünyalar üzerinde gezegensel yönetimin belirli fazlarını ele geçirmiştir. Onlar, bu gücü ellerinde bulundurmaya devam ettiler ve Zamanın Ataları bu kararsız dünyalar üzerinde bu düzenin üstlenilmesini uzun bir zaman önce onaylamıştır. Kuşkusuz olarak onlar, Lucifer yaşamaya devam ettikçe bu yüklenilen yönetim yetkisini kullanmaya devam edeceklerdir. Bu yönetimin büyük bir kısmı yerel bir sistem içerisinde genel olarak Sistem Egemeni içinde odaklanacaktır. 43:3.7 (489.2) The Edentia Most Highs seized certain phases of planetary authority on the rebellious worlds at the time of the Lucifer secession. They have continued to exercise this power, and the Ancients of Days long since confirmed this assumption of control over these wayward worlds. They will no doubt continue to exercise this assumed jurisdiction as long as Lucifer lives. Much of this authority would ordinarily, in a loyal system, be invested in the System Sovereign.
43:3.8 (489.3) Fakat Urantia’nın özel bir biçimde En Büyük Unsurlar ile ilişkili hale geldiği başka bir husus da bulunmaktadır. Yaratan Evlat Mikâil, kendisine ait kısa süreli bahşedilmiş görevi üzerinde bulunurken, ve Lucifer’in varisi yerel sistem içinde bütüncül yönetime sahip bir durumda olmadığından; Mikâil’in bahşedilmesi ile ilgili olarak Urantia’nın bütün olayları, Norlatiadek’in En Yüksek Unsurları tarafından doğrudan yüksek bir biçimde denetlenmekteydi. 43:3.8 (489.3) But there is still another way in which Urantia became peculiarly related to the Most Highs. When Michael, the Creator Son, was on his terminal bestowal mission, since the successor of Lucifer was not in full authority in the local system, all Urantia affairs which concerned the Michael bestowal were immediately supervised by the Most Highs of Norlatiadek.
4. Toplanım Dağı — Zamanın İnançlıları ^top 4. Mount Assembly—The Faithful of Days ^top
43:4.1 (489.4) Toplanımın en kutsal dağı, Edentia üzerinde faaliyet gösteren Cennet Kutsal Üçlemesi’nin temsilcisi olarak, Zamanın İnançlıları’nın yerleşke mekânıdır. 43:4.1 (489.4) The most holy mount of assembly is the dwelling place of the Faithful of Days, the representative of the Paradise Trinity who functions on Edentia.
43:4.2 (489.5) Zamanın İnançlıları; bir Cennet Kutsal Üçleme Evladı olup, Edentia üzerinde yönetim merkez dünyalarının yaratımından beri Immanuel’in kişisel temsilcisi olarak mevcut bulunmuştur. Zamanın İnançlıları en başından beri Takımyıldız Yaratıcıları’nın sağ kolunda onlara danışmanlık yapmak için oturmaktadır, fakat onlar hiçbir zaman talep edilmedikçe tavsiyelerini sunmamaktadır. Cennet’in yüksek Evlatları hiçbir zaman, bu nüfuz alanlarının mevcut idarecilerinin talebi dışında, bir yerel evren olaylarının işleyişine hiçbir zaman katılmamaktadırlar. Ancak bir Zamanın Birlikteliği bir Yaratan Evlat için ne anlama geliyorsa, bir Zamanın Atası bir takımyıldızın En Yüksek Unsuru için o anlama gelmektedir. 43:4.2 (489.5) This Faithful of Days is a Trinity Son of Paradise and has been present on Edentia as the personal representative of Immanuel since the creation of the headquarters world. Ever the Faithful of Days stands at the right hand of the Constellation Fathers to counsel them, but never does he proffer advice unless it is asked for. The high Sons of Paradise never participate in the conduct of the affairs of a local universe except upon the petition of the acting rulers of such domains. But all that a Union of Days is to a Creator Son, a Faithful of Days is to the Most Highs of a constellation.
43:4.3 (489.6) Edentia Zamanın İnançlıları’nın yerleşkesi, evrenler arası iletişim ve usa ait Cennet sisteminin takımyıldız merkezidir. Bu Kutsal Üçleme Evlatları, kendilerine ait Havona görevlileri ve Cennet kişilikleri ile birlikte, yüksek denetimde bulunan Zamanın Atası ile irtibat halinde, evrenlerin tümü boyunca ve hatta Havona ve Cennet için bile kendi düzeyleri ile birlikte doğrudan ve sürekli gerçekleşen iletişim halindedir. 43:4.3 (489.6) The residence of the Edentia Faithful of Days is the constellation center of the Paradise system of extrauniverse communication and intelligence. These Trinity Sons, with their staffs of Havona and Paradise personalities, in liaison with the supervising Union of Days, are in direct and constant communication with their order throughout all the universes, even to Havona and Paradise.
43:4.4 (489.7) En kutsal dağ, zarifçe güzel ve muhteşem bir biçimde tasarlanmıştır; fakat Cennet Evladı’nın mevcut ikamet yeri, En Yüksek Unsurlar’ın merkezi yerleşkesi ile ve Vorondadek Evlatları’nın ikamet birimini oluşturan yetmiş yapı ile karşılaştırılınca daha mütevazı bir görünüme sahiptir. Bu tasarımlar oldukça yerleşiktirler; onlar bütüncül bir biçimde, içinde takımyıldızlarının olaylarının yürütüldüğü geniş idari yönetim merkezi binalarından ayrıdır. 43:4.4 (489.7) The most holy mount is exquisitely beautiful and marvelously appointed, but the actual residence of the Paradise Son is modest in comparison with the central abode of the Most Highs and the surrounding seventy structures comprising the residential unit of the Vorondadek Sons. These appointments are exclusively residential; they are entirely separate from the extensive administrative headquarters buildings wherein the affairs of the constellation are transacted.
43:4.5 (489.8) Edentia üzerinde Zamanın İnançlıları’nın yerleşkesi; En Yüksek Unsurlar’ın bu ikametlerinin kuzeyinde konumlanmış olup, onlar “Cennet bir araya gelişlerinin dağı” olarak bilinmektedir. Bu kutsal dağlık alan üzerinde yükseliş halindeki faniler dönüşümlü bir biçimde; Havona’nın bir milyar kusursuz dünyaları boyunca ve Cennet’in tarif edilemez güzellikleri üzerinde, Cennet’in Evladı’nın ilerleyen fanilerin uzun ve ilgi çekici yolculuklarının anlatımını dinlemek için bir araya gelmektedir. Ve Toplanım Dağı üzerindeki bu özel toplanımlarda morontia fanileri, merkezi evren içindeki kökenin kişiliklerine ait çeşitli topluluklar ile daha fazla bütünsel olarak arkadaş olurlar. 43:4.5 (489.8) The residence of the Faithful of Days on Edentia is located to the north of these residences of the Most Highs and is known as the “mount of Paradise assembly.” On this consecrated highland the ascending mortals periodically assemble to hear this Son of Paradise tell of the long and intriguing journey of progressing mortals through the one billion perfection worlds of Havona and on to the indescribable delights of Paradise. And it is at these special gatherings on Mount Assembly that the morontia mortals become more fully acquainted with the various groups of personalities of origin in the central universe.
43:4.6 (490.1) Bir zamanların Satania egemenliğini yapmış olan aldatıcı Lucifer artan hâkimiyet alanı ile ilgili ereklerinin açıklanmasında, yerel evrenin hükümetsel tasarımı içinde evlatlığın tüm üstün düzeylerini yerlerinden etmeyi amaçlamıştır. Şu cümleleri sarf ederek o samimi olarak bunu amaçladığını göstermiştir: “Ben, hükümranlığımı Tanrı’nın Evlatları üstüne yücelteceğim; Ben, kuzeyde toplanım dağı üstünde oturacağım; Ben, En Yüksek Unsur gibi olacağım.” 43:4.6 (490.1) The traitorous Lucifer, onetime sovereign of Satania, in announcing his claims to increased jurisdiction, sought to displace all superior orders of sonship in the governmental plan of the local universe. He purposed in his heart, saying: “I will exalt my throne above the Sons of God; I will sit upon the mount of assembly in the north; I will be like the Most High.”
43:4.7 (490.2) Yüz Sistem Egemeni dönüşümlü olarak, takımyıldızının refahı üzerine kararları veren Edentia meclislerine gelmektedir. Satania başkaldırısından sonra Jerusem’in baş isyankârları, tıpkı daha önceki fırsatlarda yaptıkları gibi bahse konu bu Edentia heyetlerine gelmeyi adet edinmişlerdir. Ve Urantia üzerindeki Mikâil’in bahşedilmesinden hemen sonrasına ve bunu takiben onun Nebadon’un tümü boyunca sınırsız egemenliği üstlenmesine kadar bu kibirli küstahlığı engellemenin bir yolu bulunamamıştır. O günden beri kötülüğün bu kışkırtıcılarının yerel Sistem Egemenleri’nin Edentia heyetlerinde oturmalarına hiçbir zaman izin verilmemiştir. 43:4.7 (490.2) The one hundred System Sovereigns come periodically to the Edentia conclaves which deliberate on the welfare of the constellation. After the Satania rebellion the archrebels of Jerusem were wont to come up to these Edentia councils just as they had on former occasions. And there was found no way to stop this arrogant effrontery until after the bestowal of Michael on Urantia and his subsequent assumption of unlimited sovereignty throughout all Nebadon. Never, since that day, have these instigators of sin been permitted to sit in the Edentia councils of the loyal System Sovereigns.
43:4.8 (490.3) Geçmiş zamanların eğitmenlerinin bu durumları bildikleri şu kayıtla açığa çıkmaktadır: “Ve Tanrı’nın Evlatları En Yüksek Unsurlar’dan önce kendilerini takdim etmek için geldiklerinde, Satan’ın da onlarla bir gelip kendisini onlar arasında tanıttığı bir gün vardı.” Ve bu ifade, Satan’ın tekrar ortaya çıkma ihtimaline değinmesinden bağımsız olarak gerçeğin bir ifadesidir. 43:4.8 (490.3) That the teachers of olden times knew of these things is shown by the record: “And there was a day when the Sons of God came to present themselves before the Most Highs, and Satan came also and presented himself among them.” And this is a statement of fact regardless of the connection in which it chances to appear.
43:4.9 (490.4) Hazreti İsa’nın zaferinden beri Norlatiadek’in tümü kötülükten ve isyankârlardan temizlenmektedir. Mikâil’in beden içindeki ölümünden önce bir seferinde, Satan olarak Lucifer’in bozguna uğramış birlikteliği bu türden bir Edentia meclisine katılmaya çabalamıştır; fakat baş isyankârlara karşı olan tutumun sağlamlaşması öyle bir düzeye gelmişti ki, anlayışın kapıları Satania muhaliflerinin kendilerine destek bulacakları zemine neredeyse evrensel bir biçimde kapanmıştır. Kötülüğün kabulü için hiçbir açık kapı kalmayınca, kötülüğün kendisini gerçekleştirmesi için her ortam ortadan kalkmıştır. Edentia’nın bütününe ait olan kalplerin kapıları Satan’a kapanmıştır; o karar birliği ile, bir araya gelmiş Sistem Egemenleri tarafından reddedilmiştir; ve işte bu zaman zarfında İnsan’nın Evladı “Satan Cennet’ten aşığa doğru düşerken dikkatle bakın” demiştir. 43:4.9 (490.4) Since the triumph of Christ, all Norlatiadek is being cleansed of sin and rebels. Sometime before Michael’s death in the flesh the fallen Lucifer’s associate, Satan, sought to attend such an Edentia conclave, but the solidification of sentiment against the archrebels had reached the point where the doors of sympathy were so well-nigh universally closed that there could be found no standing ground for the Satania adversaries. When there exists no open door for the reception of evil, there exists no opportunity for the entertainment of sin. The doors of the hearts of all Edentia closed against Satan; he was unanimously rejected by the assembled System Sovereigns, and it was at this time that the Son of Man “beheld Satan fall as lightning from heaven.”
43:4.10 (490.5) Lucifer isyanından beri yeni bir oluşum, Zamanın İnançlıları’nın yerleşkesi yakınında tedarik edilmiştir. Bu geçici inşa; kötülük ve isyana karşı Zamanın bu düzeyine ait siyasalar ve tutumlar ile ilgili tüm olaylar içinde takımyıldız hükümetine danışman olarak, Cennet Evladı ile yakın ilişki içerisinde faaliyet gösteren En Yüksek Unsur birlikteliğinin yönetim merkezidir. 43:4.10 (490.5) Since the Lucifer rebellion a new structure has been provided near the residence of the Faithful of Days. This temporary edifice is the headquarters of the Most High liaison, who functions in close touch with the Paradise Son as adviser to the constellation government in all matters respecting the policy and attitude of the order of Days toward sin and rebellion.
5. Lucifer İsyanı’ndan İtibaren Edentia Yaratıcıları ^top 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion ^top
43:5.1 (490.6) Edentia üzerinde En Yüksek Unsurlar’ın dönüşümü, Lucifer isyanı zamanında askıya alınmıştır. Biz şu an içerisinde, bu isyan sırasında görevde olan aynı idarecilere sahibiz. Lucifer ve onların birlikteliklerinin bütüncül bir biçimde arındırılacakları zamana kadar bu idarecilerde herhangi bir değişikliğin gerçekleşmeyeceğinin çıkarımında bulunmaktayız. 43:5.1 (490.6) The rotation of the Most Highs on Edentia was suspended at the time of the Lucifer rebellion. We now have the same rulers who were on duty at that time. We infer that no change in these rulers will be made until Lucifer and his associates are finally disposed of.
43:5.2 (490.7) Takımyıldızın mevcut hükümeti buna rağmen Vorondadek düzeyinin on iki Evladı’nı içine alacak şekilde genişlemiştir. Bu on iki unsur şunlardır: 43:5.2 (490.7) The present government of the constellation, however, has been expanded to include twelve Sons of the Vorondadek order. These twelve are as follows:
43:5.3 (490.8) 1. Takımyıldız Yaratıcısı. Norlatiadek’in mevcut En Yüksek idarecisi, Nebadon’un Vorondadek sırasının 617.318’inci unsurudur. O, kendisine ait Edentia sorumluluklarını almadan önce bizim yerel evrenimiz boyunca birçok takımyıldız içerisinde hizmet vermiştir. 43:5.3 (490.8) 1. The Constellation Father. The present Most High ruler of Norlatiadek is number 617,318 of the Vorondadek series of Nebadon. He saw service in many constellations throughout our local universe before taking up his Edentia responsibilities.
43:5.4 (490.9) 2. Kıdemli En Yüksek Unsur birlikteliği. 43:5.4 (490.9) 2. The senior Most High associate.
43:5.5 (491.1) 3. Genç En Yüksek Unsur birlikteliği. 43:5.5 (491.1) 3. The junior Most High associate.
43:5.6 (491.2) 4. Bir Üstün Evlat’ın düzeyine olan erişiminden beri Mikâil’in kişisel temsilcisi olarak, En Yüksek Unsur danışmanı. 43:5.6 (491.2) 4. The Most High adviser, the personal representative of Michael since his attainment of the status of a Master Son.
43:5.7 (491.3) 5. Lucifer isyanından beri Edentia üzerinde konumlanan Cebrail’in kişisel temsilcisi olarak, En Yüksek Unsur yöneticisi. 43:5.7 (491.3) 5. The Most High executive, the personal representative of Gabriel stationed on Edentia ever since the Lucifer rebellion.
43:5.8 (491.4) 6. Satania’nın tecrit edilmiş dünyaları üzerinde konumlanan Vorondadek gözlemcilerinin yöneticisi olarak, gezegensel gözlemcilerin En Yüksek Unsur başı. 43:5.8 (491.4) 6. The Most High chief of planetary observers, the director of the Vorondadek observers stationed on the isolated worlds of Satania.
43:5.9 (491.5) 7. Takımyıldız içinde isyanın sonrasında ortaya çıkan tüm zorlukları düzenleme görevi verilen Vorondadek Evladı olarak En Yüksek Unsur hakemi. 43:5.9 (491.5) 7. The Most High referee, the Vorondadek Son intrusted with the duty of adjusting all difficulties consequential to rebellion within the constellation.
43:5.10 (491.6) 8. Satania’nın isyanın gerçekleştiği tecrit edilen dünyalar için Norlatiadek yasasının sıkıyönetim uygulamalarını yerine getirme görevi verilen Vorondadek Evladı olarak, En Yüksek acil durum idarecisi. 43:5.10 (491.6) 8. The Most High emergency administrator, the Vorondadek Son charged with the task of adapting the emergency enactments of the Norlatiadek legislature to the rebellion-isolated worlds of Satania.
43:5.11 (491.7) 9. Takımyıldızın olağan idaresi ile Urantia üzerinde özel bahşedilme düzenlemelerini uyumlu hale getirmek için görevlendirilen Vorondadek Evladı olarak, En Yüksek arabulucu. Belirli baş melek eylemlerinin mevcudiyeti ve Urantia üzerinde sayısız diğer olağan dışı hizmetler, Jerusem üzerinde Berrak Akşam Yıldızları’nın özel etkinlikleri ile birlikte, bu Evlat’ın faaliyetini gerektirmektedir. 43:5.11 (491.7) 9. The Most High mediator, the Vorondadek Son assigned to harmonize the special bestowal adjustments on Urantia with the routine administration of the constellation. The presence of certain archangel activities and numerous other irregular ministrations on Urantia, together with the special activities of the Brilliant Evening Stars on Jerusem, necessitates the functioning of this Son.
43:5.12 (491.8) 10. Satania isyanının sonucundan doğan kafa karışıklığından kaynaklanan Norlatiadek’in özel sorunlarının düzenlenmesine adanan özel durum mahkemelerinin başı olarak En Yüksek hâkim-avukatı. 43:5.12 (491.8) 10. The Most High judge-advocate, the head of the emergency tribunal devoted to the adjustment of the special problems of Norlatiadek growing out of the confusion consequent upon the Satania rebellion.
43:5.13 (491.9) 11. İsyan ve yaratılmış sadakatsizliği ile ilgi sorunların idaresini amaçlamak için en iyi yolu sağlamakla ilgili Edentia yöneticilerine bağlanmış ancak Zamanın İnançlıları ile birlikte özel bir danışman olarak görevlendirilmiş Vorondadek Evladı olarak, En Yüksek Unsur birlikteliği. 43:5.13 (491.9) 11. The Most High liaison, the Vorondadek Son attached to the Edentia rulers but commissioned as a special counselor with the Faithful of Days regarding the best course to pursue in the management of problems pertaining to rebellion and creature disloyalty.
43:5.14 (491.10) 12. Edentia’nın acil durum heyetinin başkanı olarak En Yüksek unsur yöneticisi. Kişiliklerin tümü Nortladiadek’e, Satania başkaldırısının acil durum heyeti sebebiyle bağlanmıştır ve onların baş görevlisi, olağanüstü bir deneyime sahip bir Vorondadek Evladı’dır. 43:5.14 (491.10) 12. The Most High director, the president of the emergency council of Edentia. All personalities assigned to Norlatiadek because of the Satania upheaval constitute the emergency council, and their presiding officer is a Vorondadek Son of extraordinary experience.
43:5.15 (491.11) Ve bu anlatım, Nebadon’un takımyıldız temsilcileri olarak sayısız Vorondadek unsurlarını ve aynı zamanda Edentia üzerinde ikamet eden diğerlerini içine almamaktadır. 43:5.15 (491.11) And this takes no account of the numerous Vorondadeks, envoys of Nebadon constellations, and others who are also resident on Edentia.
43:5.16 (491.12) Lucifer başkaldırısından beri Edentia Yaratıcıları, Urantia ve Satania’nın diğer tecrit edilmiş dünyaları üzerinde özel bir ilgiye sahip olmuşlardır. Uzun bir zaman önce peygamber, milletlerin olayları içinde Takımyıldız Yaratıcıları’nın düzenleyici elini ayırt etmiştir. “En Yüksek Unsur, miraslarına göre ülkeleri böldüğünde, Âdem’in evlatlarını ayırdığında, o insanlar arasında bağları kurmuştur.” 43:5.16 (491.12) Ever since the Lucifer rebellion the Edentia Fathers have exercised a special care over Urantia and the other isolated worlds of Satania. Long ago the prophet recognized the controlling hand of the Constellation Fathers in the affairs of nations. “When the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people.”
43:5.17 (491.13) Karantina’ya ayrılmış veya tecrit edilmiş her dünya, gözlemci olarak hareket eden bir Vorondadek evladına sahiptir. O, Takımyıldız Yaratıcısı tarafından milletlerin olaylarına müdahil olmak için talepte bulunmadıkça gezegensel idare içine katılmamaktadır. Gerçekte, En Yüksek gözlemci “insanlığın hükümranlığını yöneten” kişidir. Urantia, Nortlatiadek’in tecrit edilmiş dünyalarından biridir; ve bir Vorondadek gözlemcisi, Caligastia ihanetinden beri bu gezegen üzerinde konumlanmıştır. Maçiventa Melçizedek’i Urantia üzerinde yarı-maddi biçim içerisinde hizmet verdiğinde, göreve bulunan En Yüksek gözlemciye saygıdeğer bir bağlılık göstermiştir, bu durum şöyle kayıtlara geçmiştir: “Ve Salem’in hükümdarı olan Melçizedek En Yüksek Unsur’un rahibidir.” Melçizedek, bu En Yüksek gözlemci ile olan ilişkisi İbrahim için açığa çıkarmış ve şöyle söylemiştir: “Ve düşmanlarınızı ellerinize getiren En Yüksek Unsur ne de kutsaldır.” 43:5.17 (491.13) Every quarantined or isolated world has a Vorondadek Son acting as an observer. He does not participate in planetary administration except when ordered by the Constellation Father to intervene in the affairs of the nations. Actually it is this Most High observer who “rules in the kingdoms of men.” Urantia is one of the isolated worlds of Norlatiadek, and a Vorondadek observer has been stationed on the planet ever since the Caligastia betrayal. When Machiventa Melchizedek ministered in semimaterial form on Urantia, he paid respectful homage to the Most High observer then on duty, as it is written, “And Melchizedek, king of Salem, was the priest of the Most High.” Melchizedek revealed the relations of this Most High observer to Abraham when he said, “And blessed be the Most High, who has delivered your enemies into your hand.”
6. Tanrı’nın Bahçeleri ^top 6. The Gardens of God ^top
43:6.1 (492.1) Sistem başkentleri, özel olarak maddi ve madensel yapımlar ile birlikte güzelleştirilmiştir; bunun karşısında evren yönetim merkezleri ise daha çok ruhsal ihtişamın bir yansımasıdır, fakat takımyıldızların başkentleri morontia etkinlikleri ve yaşayan güzelliklerin doruk noktasıdır. Takımyıldız yönetim merkezi dünyalarında yaşayan güzellikler daha genel olarak kullanılmaktadır, ve bitkisel sanat olarak yaşamın bu üstünlüğü, bu dünyaların “Tanrı’nın bahçeleri” olarak adlandırılmasına neden olmaktadır. 43:6.1 (492.1) The system capitals are particularly beautified with material and mineral constructions, while the universe headquarters is more reflective of spiritual glory, but the capitals of the constellations are the acme of morontia activities and living embellishments. On the constellation headquarters worlds living embellishment is more generally utilized, and it is this preponderance of life—botanic artistry—that causes these worlds to be called “the gardens of God.”
43:6.2 (492.2) Edentia’nın bir yarısı, En Yüksek Unsurlar’ın zarif bahçelerine ayrılmıştır; ve bu bahçeler, yerel evrenin en büyüleyici morontia yaratılmışları arasındadır. Bu durum, Norlatiadek’in yerleşik dünyaları üzerindeki bu olağanüstü güzel mekânların neden sıklıkla “Eden (Cennet) bahçesi” olarak adlandırıldığını açıklamaktadır. 43:6.2 (492.2) About one half of Edentia is devoted to the exquisite gardens of the Most Highs, and these gardens are among the most entrancing morontia creations of the local universe. This explains why the extraordinarily beautiful places on the inhabited worlds of Norlatiadek are so often called “the garden of Eden.”
43:6.3 (492.3) Bu muhteşem bahçe içinde merkezi olarak konumlanan yapı, En Yüksek Unsurlar’ın ibadet mabedidir. Davut, şunları yazdığında bu yapılar ile ilgili bir şeylerin bilincinde olmalıdır: “En Yüksek Unsurlar’ın tepesine kim yükselecek? Bu kutsal mekân üzerinde kim duracak? Yalnızca, ruhunu kibre yükseltmeyen veya hilekârca yemin etmeyen temiz eller ve saf bir kalbe sahip olanlar.” En Yüksek Unsurlar’ın bu mabedinde dinlenmenin her onuncu gününde, Edentia’nın tümü Yüce olan Tanrı’nın ibadetsel tefekküründe buraya yönelir. 43:6.3 (492.3) Centrally located in this magnificent garden is the worship shrine of the Most Highs. The Psalmist must have known something about these things, for he wrote: “Who shall ascend the hill of the Most Highs? Who shall stand in this holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to vanity nor sworn deceitfully.” At this shrine the Most Highs, on every tenth day of relaxation, lead all Edentia in the worshipful contemplation of God the Supreme.
43:6.4 (492.4) Mimari dünyalar, maddi düzeye ait yaşamın on türünü memnuniyetle deneyimler. Urantia üzerinde bitkisel ve hayvansal yaşam bulunmaktadır; fakat Edentia gibi bir dünya üzerinde yaşamın maddi düzeylerinin on bölümü bulunmaktadır. Edentia yaşamının bu on bölümünü görmüş olsaydınız, bu on türün ilk üçünü ve son üçünü bitkisel ve hayvansal olarak tanımlardınız, ancak yaşamın bu çok yönlü ve hayranlık uyandırıcı arada kalan dört topluluğun doğasını kavramakta bütünüyle yetkin olmayan bir durumda olurdunuz. 43:6.4 (492.4) The architectural worlds enjoy ten forms of life of the material order. On Urantia there is plant and animal life, but on such a world as Edentia there are ten divisions of the material orders of life. Were you to view these ten divisions of Edentia life, you would quickly classify the first three as vegetable and the last three as animal, but you would be utterly unable to comprehend the nature of the intervening four groups of prolific and fascinating forms of life.
43:6.5 (492.5) Farklılaşan hayvansal yaşam bile evrimsel dünyalardan oldukça farklıdır; o kadar farklıdır ki, bu konuşmayan yaratılmışların benzersiz karakteri ve sevgi dolu doğasını fani akıllar için tasvir etmek oldukça imkânsızdır. Orada, tahayyülünüzün olası bir biçimde resmedemeyeceği yaşayan varlıkların binlercesi bulunmaktadır. Orada bütüncül bir hayvansal yaratım, evrimsel gezegenlerin toplam hayvan türlerinden tamamiyle farklı bir düzeye aittir. Fakat bu hayvansal yaşamın bütünü, en ussal ve en zarif biçimde hizmet edebilen bir niteliktedir; ve çeşitli türlerin tümü şaşırtıcı bir biçimde nazik ve duygusal bir biçimde candandır. Bu mimari dünyalar üstünde hiçbir etçil hayvan bulunmamaktadır; Edentia’nın tümü içinde yaşayan varlığın korku duymasına sebep olan hiçbir şey bulunmamaktadır. 43:6.5 (492.5) Even the distinctively animal life is very different from that of the evolutionary worlds, so different that it is quite impossible to portray to mortal minds the unique character and affectionate nature of these nonspeaking creatures. There are thousands upon thousands of living creatures which your imagination could not possibly picture. The whole animal creation is of an entirely different order from the gross animal species of the evolutionary planets. But all this animal life is most intelligent and exquisitely serviceable, and all the various species are surprisingly gentle and touchingly companionable. There are no carnivorous creatures on such architectural worlds; there is nothing in all Edentia to make any living being afraid.
43:6.6 (492.6) Aynı zamanda, maddi ve morontia çeşitliliklerinden oluşan bitkisel yaşam Urantia’nınkinden oldukça farklıdır. Maddi büyümeler, belirleyici bir yeşil renk tonuna sahiptir; fakat bitkisel yaşamın morontia eşleniği, menekşe ve orkidenin çeşitli ton ve yansımasına sahiptir. Bu türden morontia bitki yaşamı tamamiyle bir enerji büyümesidir; bu bitkiler yenildiğinde hiçbir artık kalmamaktadır. 43:6.6 (492.6) The vegetable life is also very different from that of Urantia, consisting of both material and morontia varieties. The material growths have a characteristic green coloration, but the morontia equivalents of vegetative life have a violet or orchid tinge of varying hue and reflection. Such morontia vegetation is purely an energy growth; when eaten there is no residual portion.
43:6.7 (492.7) Morontia çeşitliliğini bile içine almadan, fiziksel yaşamın on bölümü ile bahşedilmiş olarak bu mimari dünyalar; yeryüzüne ek olarak maddi ve morontia yapılarının biyolojik güzelleşmesi için olağanüstü derecede büyük olanakları sağlamaktadır. Bu göksel zanaatkârlar, bitkisel dekorasyon ve biyolojik güzelleştirmenin bu geçiş görevi içinde yerli spornagiları idare etmektedir. Sizin sanatçılarınız kavramlarını sergilemek için hareketsiz boyaya ve cansız mermere mahrum kalırken, göksel zanaatkârlar ve univitatialar düşüncelerini yansıtmak ve en yüksek amaçlarını resmetmek için daha sık olarak yaşayan maddeleri kullanmaktadırlar. 43:6.7 (492.7) Being endowed with ten divisions of physical life, not to mention the morontia variations, these architectural worlds provide tremendous possibilities for the biologic beautification of the landscape and of the material and the morontia structures. The celestial artisans direct the native spornagia in this extensive work of botanic decoration and biologic embellishment. Whereas your artists must resort to inert paint and lifeless marble to portray their concepts, the celestial artisans and the univitatia more frequently utilize living materials to represent their ideas and to capture their ideals.
43:6.8 (493.1) Eğer siz, Urantia’nın çiçeklerinden, fundalarından ve ağaçlarından zevk alıyorsanız; bunun sonrasında siz gözlerinizi, Edentia’nın tanrısal bahçelerine ait bitkisel güzellik ve çiçeksel ihtişamından alamayacaksınız. Fakat, cennetsel dünyaların bu güzelliklerine ait yeterli kavramları fani akla taşımaya girişmek benim tasvir gücümün sınırlarının ötesindedir. Gerçek anlamıyla göz, fani-yükseliş macerasına ait bu dünyalar üzerinde sizleri bekleyen bu tür ihtişamı görmemiştir. 43:6.8 (493.1) If you enjoy the flowers, shrubs, and trees of Urantia, then will you feast your eyes upon the botanical beauty and the floral grandeur of the supernal gardens of Edentia. But it is beyond my powers of description to undertake to convey to the mortal mind an adequate concept of these beauties of the heavenly worlds. Truly, eye has not seen such glories as await your arrival on these worlds of the mortal-ascension adventure.
7. Univitatialar ^top 7. The Univitatia ^top
43:7.1 (493.2) Univitatialar, Edentia ve, onların yüksek denetimi altında bulunan takımyıldız yönetim merkezini çevreleyen yedi yüz yetmiş dünyanın tümü biçiminde, onun birliktelik halindeki dünyalarının kalıcı vatandaşlarıdır. Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in bu evlatları, maddi ve ruhaniyet düzey arasındaki mevcudiyetin bir düzlemi üzerinde tasarlanmıştır; fakat onlar morontia yaratılmışları değildir. Edentia’nın yetmiş ana âleminden her birine ait yerliler ve morontia fanileri; bir Edentia âleminden diğerine, birinci dünyadan yetmişinci dünyaya kadar sıralı bir biçimde geçerek yerleşkelerini değiştirdikleri her zaman, univitatiaların yükseliş ölçeğine göre uyarlanmış morontia bünyelerine sahiptirler. 43:7.1 (493.2) Univitatia are the permanent citizens of Edentia and its associated worlds, all seven hundred seventy worlds surrounding the constellation headquarters being under their supervision. These children of the Creator Son and the Creative Spirit are projected on a plane of existence in between the material and the spiritual, but they are not morontia creatures. The natives of each of the seventy major spheres of Edentia possess different visible forms, and the morontia mortals have their morontia forms attuned to correspond with the ascending scale of the univitatia each time they change residence from one Edentia sphere to another as they pass successively from world number one to world number seventy.
43:7.2 (493.3) Ruhsal olarak univitatialar özdeştirler; ussal olarak onlar faniler gibi değişkenlik gösterir; tür bakımından onlar, mevcudiyetin morontia düzeyine benzemekte olup, kişiliğin yetmiş farklı düzeyi içinde faaliyet göstermek için yaratılmıştır. Univitatialar’ın bu düzeylerinin her biri, ussal etkinliğin on ana çeşitliliğini yansıtmaktadır; bu farklılaşan ussal türlerin her biri, ana Edentia dünyalarının her biri etrafında dönen on uydunun herhangi biri içinde ilerleyici mesleki ve uygulayıcı toplumsallaşmaya ait özel eğitim ve toplumsal okullar üzerinde yöneticilik yapmaktadır. 43:7.2 (493.3) Spiritually, the univitatia are alike; intellectually, they vary as do mortals; in form, they much resemble the morontia state of existence, and they are created to function in seventy diverse orders of personality. Each of these orders of univitatia exhibits ten major variations of intellectual activity, and each of these varying intellectual types presides over the special training and cultural schools of progressive occupational or practical socialization on some one of the ten satellites which swing around each of the major Edentia worlds.
43:7.3 (493.4) Bu yetmiş ana dünya; bütüncül yerel evrenin çalışması içinde işlevsel eğitimin teknik âlemleri olup, onlar, ussal varlıkların tüm sınıflarına açıktır. Özel yetenek ve teknik bilgisinin bu eğitim okulları, her ne kadar morontia öğrencileri eğitimin bu derslerine katılan öğrencilerin tümünün açık ara en geniş topluluğunu oluştursa da, yalnızca yükseliş fanileri için yürütülmemektedir. Toplumsal kültürün yetmiş ana dünyasından herhangi biri üzerine kabul edildiğinizde, siz derhal çevreleyen on uydunun her biri için giriş hakkı kazanacaksınız. 43:7.3 (493.4) These seven hundred minor worlds are technical spheres of practical education in the working of the entire local universe and are open to all classes of intelligent beings. These training schools of special skill and technical knowledge are not conducted exclusively for ascending mortals, although morontia students constitute by far the largest group of all those who attend these courses of training. When you are received on any one of the seventy major worlds of social culture, you are immediately given clearance for each of the ten surrounding satellites.
43:7.4 (493.5) Çeşitli eşlenik toplulukları içinde yükseliş morontia fanileri, geri dönüştürücü yöneticiler içinde baskın bir konumda bulunmaktadır; fakat univitatialar göksel zanaatkârların Nebadon birlikleri ile bütünlük içerisinde olan en geniş topluluğu yansıtmaktadır. Orvonton’un tümü içerisinde, Uversa abandonterleri dışında hiçbir Havona sonrası varlık; sanatsal yetenek, toplumsal uyum ve eş güdümsel zekilikte univitatiaların eşleri olamaz. 43:7.4 (493.5) In the various courtesy colonies, ascending morontia mortals predominate among the reversion directors, but the univitatia represent the largest group associated with the Nebadon corps of celestial artisans. In all Orvonton no extra-Havona beings excepting the Uversa abandonters can equal the univitatia in artistic skill, social adaptability, and co-ordinating cleverness.
43:7.5 (493.6) Takımyıldızın bu vatandaşları, zanaatkâr birliklerinin gerçekte üyeleri değildir; fakat onlar toplulukların tümü ile özgür bir biçimde çalışıp, geçiş kültürünün muazzam sanatsal olanaklarının gerçekleştirilmesi amacıyla takımyıldız dünyalarını ana âlemlere dönüştürmede katkıda bulunurlar. Onlar, takımyıldız yönetim merkez dünyalarının sınırları dışında faaliyet göstermemektedir. 43:7.5 (493.6) These citizens of the constellation are not actually members of the artisan corps, but they freely work with all groups and contribute much to making the constellation worlds the chief spheres for the realization of the magnificent artistic possibilities of transition culture. They do not function beyond the confines of the constellation headquarters worlds.
8. Edentia Eğitim Dünyaları ^top 8. The Edentia Training Worlds ^top
43:8.1 (493.7) Edentia’nın fiziksel bahşedilişi ve onun çevreleyen âlemleri neredeyse kusursuzdur; onlar, Salvington’un âlemlerinin ruhsal ihtişamının dengi olamazlar; ancak onlar açık ara bir biçimde Jerusem’in eğitim dünyalarının ihtişamını geride bırakırlar. Bu Edentia âlemlerinin bütününe, doğrudan bir biçimde evren mekân akımları tarafından enerji kazandırılır; ve onların maddi ve morontia olarak devasa güç sistemleri uzman bir şekilde, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ve Morontia Güç Yüksek Denetimcileri’nin yetkin bir birliği tarafından desteklenen takımyıldız merkezleri tarafından yüksek bir biçimde denetlenir ve yine onlar tarafından bu güç sistemleri dağıtılır. 43:8.1 (493.7) The physical endowment of Edentia and its surrounding spheres is well-nigh perfect; they could hardly equal the spiritual grandeur of the spheres of Salvington, but they far surpass the glories of the training worlds of Jerusem. All these Edentia spheres are energized directly by the universal space currents, and their enormous power systems, both material and morontial, are expertly supervised and distributed by the constellation centers, assisted by a competent corps of Master Physical Controllers and Morontia Power Supervisors.
43:8.2 (494.1) Fani yükselişin Edentia çağı ile bir birliktelik içerisinde bulunan geçici morontia kültürünün yetmiş erişim dünyası üzerinde harcanan zaman; yükseliş halindeki bir faninin kesinliğe erişecek olan bir unsurun düzeyine olan süreci içinde en belirli olan dönemdir; bu dönem gerçek anlamıyla tipik morontia yaşamıdır. Bir ana kültürel dünyadan diğerine geçtiğiniz her zamanda gerçekleşen dönüşümünüzde, morontia bedeninizin bir kısmını elinizde bulundurursunuz; ve orada kişisel bilinç yitirmenin hiçbir dönemi bulunmamaktadır. 43:8.2 (494.1) The time spent on the seventy training worlds of transition morontia culture associated with the Edentia age of mortal ascension, is the most settled period in an ascending mortal’s career up to the status of a finaliter; this is really the typical morontia life. While you are re-keyed each time you pass from one major cultural world to another, you retain the same morontia body, and there are no periods of personality unconsciousness.
43:8.3 (494.2) Edentia üzerinde ve onun birliktelik içerisinde bulunan âlemlerindeki kısa süreli ikametiniz başlıca olarak; çeşitli evren ve ussal kişiliklerin aşkın-evren düzeyleri arasındaki zevkli ve yararlı olan karşılıklı ilişkilerin sırrı biçiminde, topluluk etiğinin üstünlüğü ile dolu olacaktır. 43:8.3 (494.2) Your sojourn on Edentia and its associated spheres will be chiefly occupied with the mastery of group ethics, the secret of pleasant and profitable interrelationship between the various universe and superuniverse orders of intelligent personalities.
43:8.4 (494.3) Malikâne dünyalar üzerinde siz, evrimleşen fani kişiliğin bütünlüğünü tamamlayacaksınız; sistem başkenti üzerinde siz Jerusem vatandaşlığına erişip, kendinizi topluluk etkinliklerin ve eş güdümsel sorumlulukların kuralsal düzenine teslim etmek için gönüllülüğü kazanacaksınız; ancak buradan itibaren siz takımyıldız eğitim dünyaları üzerinde, evrimleşen morontia kişiliğinin gerçek sosyalleşmesini kazanacaksınız. Bu tanrısal nitelikte kültürel kazanım, şunları öğrenmekten geçmektedir: 43:8.4 (494.3) On the mansion worlds you completed the unification of the evolving mortal personality; on the system capital you attained Jerusem citizenship and achieved the willingness to submit the self to the disciplines of group activities and co-ordinated undertakings; but now on the constellation training worlds you are to achieve the real socialization of your evolving morontia personality. This supernal cultural acquirement consists in learning how to:
43:8.5 (494.4) 1. Onlu toplulukların her biri yüzlü toplulukların bölükleri içinde birliktelik dâhilinde bulunurken ve daha sonra binli birlikler ile bütünleşirken, on farklı morontialı unsur ile mutla yaşa ve etkin bir biçimde çalış. 43:8.5 (494.4) 1. Live happily and work effectively with ten diverse fellow morontians, while ten such groups are associated in companies of one hundred and then federated in corps of one thousand.
43:8.6 (494.5) 2. Her ne kadar morontia varlıklarına ussal olarak benzeseler de, her yönden çok farklı olan on univitatia ile keyifle geçin ve candan bir biçimde onlarla eş güdüm içerisinde ol. Ve bunun sonrasında sen; onlu toplulukların daha sonra binli univitatia birliği ile bütünleşecek olan onlu diğer aile ile eş güdüm halinde olurken, bu onlu topluluk ile faaliyette bulunmak zorundasın. 43:8.6 (494.5) 2. Abide joyfully and co-operate heartily with ten univitatia, who, though similar intellectually to morontia beings, are very different in every other way. And then must you function with this group of ten as it co-ordinates with ten other families, which are in turn confederated into a corps of one thousand univitatia.
43:8.7 (494.6) 3. Akran morontialılar ve bahse konu bu ev sahibi univitatialar ile eş zamanlı bir uyum kazan. Gönüllü bir biçimde yetkinlik kazan ve ussal yaratılmışların bir ölçüde benzer olmayan topluluğu birlikte yakın çalışma birliktelikleri içinde varlıkların senin içinde bulunduğun düzeyi ile eş güdüm sağla. 43:8.7 (494.6) 3. Achieve simultaneous adjustment to both fellow morontians and these host univitatia. Acquire the ability voluntarily and effectively to co-operate with your own order of beings in close working association with a somewhat dissimilar group of intelligent creatures.
43:8.8 (494.7) 4. Böylece senin gibi olan veya olmayan varlıklar ile birlikte toplumsal bir biçimde faaliyet gösterirken ussal uyum kazan ve birlikteliklerin bu iki topluluğu ile birlikte mesleki uyumu sağla. 43:8.8 (494.7) 4. While thus socially functioning with beings like and unlike yourself, achieve intellectual harmony with, and make vocational adjustment to, both groups of associates.
43:8.9 (494.8) 5. Ussal ve mesleki düzeyler üzerinde kişiliğin tatminkâr toplumsallaşmasına erişirken, gittikçe azalan asabilik ve gittikçe azalan içerleme ile birlikte, benzer ve ufak bir biçimde benzer olmayan varlıklarla olan sıcak ilişki içerisinde yaşama yetkinliğini kusursuzlaştır. Anımsama yöneticileri, toplumsal-oyun etkinlikleri vasıtasıyla bahse konu bu son erişime çok büyük katkıda bulunurlar. 43:8.9 (494.8) 5. While attaining satisfactory socialization of the personality on intellectual and vocational levels, further perfect the ability to live in intimate contact with similar and slightly dissimilar beings with ever-lessening irritability and ever-diminishing resentment. The reversion directors contribute much to this latter attainment through their group-play activities.
43:8.10 (494.9) 6. Bu çeşitli toplumsallaşma işleyiş biçimlerinin hepsini, Cennet yükseliş sürecinin ilerleyici eş güdümünün geliştirilmesine uyarla; bu açık zaman-mekân etkinlikleri içinde saklı olan ebedi gaye anlamları içinde kavrayış yetkinliğini geliştirerek evren kavrayışını arttır. 43:8.10 (494.9) 6. Adjust all of these various socialization techniques to the furtherance of the progressive co-ordination of the Paradise-ascension career; augment universe insight by enhancing the ability to grasp the eternal goal-meanings concealed within these seemingly insignificant time-space activities.
43:8.11 (494.10) 7. Ve bunun sonrasında, topluluksal olan ruhsal birliktelik ve morontia eş güdümü boyunca kişisel kazanımın tüm fazlarına ait bütünleşme ile ilgili olan, ruhsal kavrayışın eş zamanlı gelişimi ile çoklu toplumsallaşmaların bu yönergelerinin hepsi doruk noktasına ulaşır. Ussal, toplumsal ve ruhsal olarak iki fani yaratılmış, birliktelik işleyiş biçimi ile evren erişimine ait kişisel potansiyellerini sadece iki katına çıkarmaz; onlar, erişim ve kazanım olasılıklarını dörde katlamış olurlar. 43:8.11 (494.10) 7. And then, climax all of these procedures of multisocialization with the concurrent enhancement of spiritual insight as it pertains to the augmentation of all phases of personal endowment through group spiritual association and morontia co-ordination. Intellectually, socially, and spiritually two moral creatures do not merely double their personal potentials of universe achievement by partnership technique; they more nearly quadruple their attainment and accomplishment possibilities.
43:8.12 (495.1) Biz, ussal bir biçimde benzer olmayan on bireyden oluşan bir univitatia aile topluluğu ile eş zamanlı olarak on akran morontialıların bir morontia fanisi ile olan birlikteliği biçimindeki Edentia toplumsallaşmasını böylece tasvir etmiş olduk. Fakat ilk yedi ana dünya üzerinde yalnızca bir yükseliş fanisi, on univitatia ile beraber yaşamaktadır. Yedi ana dünyanın ikinci topluluğu içerisinde iki fani, özgün onlu topluluk ile birlikte geçinmekte olup bu durum yedi ana âlemin son topluluğu üzerinde on morontia varlığının on univitatia ile yerleşik hale geldiği seviyeye kadar bu biçimde sürüp gitmektedir. Univitatialar ile birlikte daha iyi nasıl toplumsallaşabileceğinizi öğrendikçe, akranlarınız olan morontia ilerleyicileri ile olan ilişkilerinizde bu türden gelişmiş etiği uygulayacaksınız. 43:8.12 (495.1) We have portrayed Edentia socialization as an association of a morontia mortal with a univitatia family group consisting of ten intellectually dissimilar individuals concomitant with a similar association with ten fellow morontians. But on the first seven major worlds only one ascending mortal lives with ten univitatia. On the second group of seven major worlds two mortals abide with each native group of ten, and so on up until, on the last group of seven major spheres, ten morontia beings are domiciled with ten univitatia. As you learn how better to socialize with the univitatia, you will practice such improved ethics in your relations with your fellow morontia progressors.
43:8.13 (495.2) Yükseliş fanileri olarak, Edentia’nın ilerleyici dünyaları üzerindeki kısa süreli ikametinizi memnuniyetle yaşacaksınız; fakat siz burada, sistem yönetim merkezi üzerinde evren olayları ile ilgili olan ilk ilişkinizi veya evren başkentinin nihai dünyaları üzerindeki bu gerçeklikler ile olan elvedanızı temsil eden memnuniyetin kişisel bir coşkusunu deneyimlemeyeceksiniz. 43:8.13 (495.2) As ascending mortals you will enjoy your sojourn on the progress worlds of Edentia, but you will not experience that personal thrill of satisfaction which characterizes your initial contact with universe affairs on the system headquarters or your farewell touch with these realities on the final worlds of the universe capital.
9. Edentia Üzerindeki Vatandaşlık ^top 9. Citizenship on Edentia ^top
43:9.1 (495.3) Yetmişinci dünyadan mezun olduktan sonra, yükseliş fanileri Edentia üzerindeki yerleşimlerini kazanırlar. Bu noktada yükseliş unsurlar ilk kez “Cennet’in meclislerine” katılır, ve onların tanışmış oldukları Yüce Kutsal Üçleme Kökenli Kişilikleri’nin ilki olan Zamanın İnançlıları tarafından tasvir edilen uçsuz bucaksız serüvenlerinin hikayesini dinlerler. 43:9.1 (495.3) After graduation from world number seventy, ascending mortals take up residence on Edentia. Ascenders now, for the first time, attend the “assemblies of Paradise” and hear the story of their far-flung career as it is depicted by the Faithful of Days, the first of the Supreme Trinity-origin Personalities they have met.
43:9.2 (495.4) Edentia vatandaşlığı ile sonuçlanan takımyıldız eğitim dünyaları üzerindeki bu bütüncül kısa sürelik ikamet, morontia ilerleyicileri için gerçek ve cennetsel bir mutluluğun dönemidir. Sistem dünyaları üzerinde kısa süreli ikametiniz boyunca neredeyse bir hayvan düzeyinden bir morontia yaratılmışlığına evirilmiştiniz; siz ruhsal olduğunuzdan çok maddi bir nitelikte bulunmaktaydınız. Salvington âlemleri üzerinde siz, bir morontia varlığından gerçek bir ruhaniyet düzeyine evrimleşeceksiniz; siz, maddi olduğunuzdan daha çok ruhsal olacaksınız. Fakat Edentia üzerinde yükseliş halindeki unsurlar, evrimsel hayvandan yükseliş ruhaniyetine olan geçişlerinin orta noktası biçiminde, önceki ve sonraki düzeyleri arasında orta bir noktada bulunmaktadır. Edentia ve onların dünyaları üzerindeki bütüncül ikametiniz boyunca siz, “melekler gibisinizdir”; siz sürekli bir biçimde ilerlemektesiniz, ancak tüm bu süre içinde genel ve tipik bir morontia düzeyini korumaktasınız. 43:9.2 (495.4) This entire sojourn on the constellation training worlds, culminating in Edentia citizenship, is a period of true and heavenly bliss for the morontia progressors. Throughout your sojourn on the system worlds you were evolving from a near-animal to a morontia creature; you were more material than spiritual. On the Salvington spheres you will be evolving from a morontia being to the status of a true spirit; you will be more spiritual than material. But on Edentia, ascenders are midway between their former and their future estates, midway in their passage from evolutionary animal to ascending spirit. During your whole stay on Edentia and its worlds you are “as the angels”; you are constantly progressing but all the while maintaining a general and a typical morontia status.
43:9.3 (495.5) Yükseliş fanisinin bu takımyıldız kısa süreli ikameti, morontia ilerleyişinin bütüncül süreci içinde en tek-tip ve istikrara kavuşturulmuş aşamadır. Bu deneyim, yükseliş halindeki unsurların ruhaniyet öncesi toplumsallaşma eğitimini meydana getirmektedir. Bu düzey, Havona’nın kesinliğe erişme düzeyi öncesi ruhsal deneyime ve Cennet üzerinde absonit öncesi eğitime benzemektedir. 43:9.3 (495.5) This constellation sojourn of an ascending mortal is the most uniform and stabilized epoch in the entire career of morontia progression. This experience constitutes the prespirit socialization training of the ascenders. It is analogous to the prefinaliter spiritual experience of Havona and to the preabsonite training on Paradise.
43:9.4 (495.6) Edentia üzerindeki yükseliş fanileri başlıca, yetmiş ilerleyici univitatia dünyası üzerindeki görevler ile kaplıdır. Onlar aynı zamanda, topluluksal, ırksal, milletsel ve gezegensel refah ile ilgili takımyıldız düzeni ile başlıca bütünlük içerisinde olarak, Edentia’nın kendisi üzerinde değişken yetkinlikler içinde hizmet eder. En Yüksek Unsurlar, yerleşik dünyalar üzerinde bireysel gelişimi desteklemeye çok fazla katılmamaktadır; onlar, bireylerin kalpleri yerine insanlığın hükümranlığını yönetmektedir. 43:9.4 (495.6) Ascending mortals on Edentia are chiefly occupied with the assignments on the seventy progressive univitatia worlds. They also serve in varied capacities on Edentia itself, mainly in conjunction with the constellation program concerned with group, racial, national, and planetary welfare. The Most Highs are not so much engaged in fostering individual advancement on the inhabited worlds; they rule in the kingdoms of men rather than in the hearts of individuals.
43:9.5 (495.7) Ve Edentia’yı Salvington süreci için terk etmek amacıyla ayrılacağınız gün siz, bir durup Cennet’in bu eğitim tarafına ait aşamalarınızın hepsinin en güzel ve en ferahlatıcılarından biri olan bu sürece tekrar bakacaksınız. Ancak bu sürecin ihtişamının tümü, siz içe doğru yükselince ve kutsal anlamların ve ruhsal değerlerin genişlemiş takdiri için artan yetkinliği kazanınca katlanacaktır. 43:9.5 (495.7) And on that day when you are prepared to leave Edentia for the Salvington career, you will pause and look back on one of the most beautiful and most refreshing of all your epochs of training this side of Paradise. But the glory of it all augments as you ascend inward and achieve increased capacity for enlarged appreciation of divine meanings and spiritual values.
43:9.6 (496.1) [Bu anlatım bir Malavatia Melçizedek’i tarafından desteklenmiştir.] 43:9.6 (496.1) [Sponsored by Malavatia Melchizedek.]