40. Makale Paper 40
Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları The Ascending Sons of God
40:0.1 (443.1) EVREN varlıklarına ait büyük topluluklarının birçoğunda olduğu gibi, Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları’nın yedi sınıfı şu biçimde açığa çıkarılmıştır: 40:0.1 (443.1) AS IN many of the major groups of universe beings, seven general classes of the Ascending Sons of God have been revealed:
40:0.2 (443.2) 1. Yaratıcı-ile-bütünleşmiş Faniler. 40:0.2 (443.2) 1. Father-fused Mortals.
40:0.3 (443.3) 2. Evlat-ile-bütünleşmiş Faniler. 40:0.3 (443.3) 2. Son-fused Mortals.
40:0.4 (443.4) 3. Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş Faniler. 40:0.4 (443.4) 3. Spirit-fused Mortals.
40:0.5 (443.5) 4. Evrimsel Yüksek Melekler. 40:0.5 (443.5) 4. Evolutionary Seraphim.
40:0.6 (443.6) 5. Yükseliş Halindeki Maddi Evlatlar. 40:0.6 (443.6) 5. Ascending Material Sons.
40:0.7 (443.7) 6. Dönüştürülmüş Yarı-Ölümlüler. 40:0.7 (443.7) 6. Translated Midwayers.
40:0.8 (443.8) 7. Kişileşmiş Düzenleyiciler. 40:0.8 (443.8) 7. Personalized Adjusters.
40:0.9 (443.9) Evrimsel dünyaların alt düzeyde bulunan hayvan kökenli fanilerinden Kâinatın Yaratıcısı’nın Kişileşmiş Düzenleyicileri’ne kadar bu varlıkların hikâyesi, kutsal sevginin sınırsız bahşedilişine ait muhteşem bir resitali ve Cennet İlahiyatları’nın uçsuz bucaksız yaratımına ait zamanın tümü ve evrenlerin bütünü boyunca iyilik sahibi lütfu yansıtmaktadır. 40:0.9 (443.9) The story of these beings, from the lowly animal-origin mortals of the evolutionary worlds to the Personalized Adjusters of the Universal Father, presents a glorious recital of the unstinted bestowal of divine love and gracious condescension throughout all time and in all universes of the far-flung creation of the Paradise Deities.
40:0.10 (443.10) Bahse konu bu anlatımlar; İlahiyatlar’a ek olarak ölümsüzlüğün olanağıyla bahşedilen yaşamın en alt düzeyine erişene kadar yaşayan varlıkların evrensel ölçeğinde aşağı doğru inerek sınıf sınıf yapılan bir tanımlama ile başlamaktadır; ve mekânın bir evrimsel dünyası üzerinde bir fani kökene bir kez ait bir biçimde bulunmuş olarak ben, bilhassa zaman ve mekânın fani yaratılmışları ile daha ilgili olarak evlatlığın yükseliş düzeyleri ile alakalı Tanrılar’ın ebedi amacına ait resitali açıklığa kavuşturmak ve onu devam ettirmek gayesiyle şu an içerisinde Salvington’dan görevlendirilmiş bir konumda bulunmaktayım. 40:0.10 (443.10) These presentations began with a description of the Deities, and group by group, the narrative has descended the universal scale of living beings until it has reached the lowest order of life endowed with the potential of immortality; and now am I dispatched from Salvington—onetime a mortal of origin on an evolutionary world of space—to elaborate and continue the recital of the eternal purpose of the Gods respecting the ascending orders of sonship, more particularly with regard to the mortal creatures of time and space.
40:0.11 (443.11) Bu anlatımın büyük bir kısmı, yükseliş halindeki fanilerin üç temel düzeyine ait bir irdelenişine ayrılacağı için; ilk inceleme ilk etapta yüksek meleksel, Âdemsel, yarı-ölümlü varlıklar ve Düzenleyici olarak evlatlığın ölümlü olmayan yükseliş düzeylerine ayrılacaktır. 40:0.11 (443.11) Since the greater part of this narrative will be devoted to a discussion of the three basic orders of ascending mortals, consideration will first be given to the nonmortal ascending orders of sonship—seraphic, Adamic, midwayer, and Adjuster.
1. Evrimsel Yüksek Melekler ^top 1. Evolutionary Seraphim ^top
40:1.1 (443.12) Hayvansal kökenin fani yaratılmışları, evlatlığın ayrıcalıklarını memnuniyetle yaşayan tek varlık değildir; meleksel ev sahipleri aynı zamanda Cennet’e erişmek için tanrısal imkânı paylaşmaktadır. Zamanın yükseliş halindeki fanileri ile birlikte deneyim ve hizmet vasıtasıyla koruyucu yüksek melekler, yükseliş evlatlığının düzeyine aynı zamanda erişmektedir. Bu türden melekler Cennet’e Seraphington vasıtasıyla erişmekte olup, onların birçoğu Kesinliğe Erişecek Olan Fani Birlikleri’ne bile kabul edilmektedir. 40:1.1 (443.12) Mortal creatures of animal origin are not the only beings privileged to enjoy sonship; the angelic hosts also share the supernal opportunity to attain Paradise. Guardian seraphim, through experience and service with the ascending mortals of time, also achieve the status of ascendant sonship. Such angels attain Paradise through Seraphington, and many are even mustered into the Corps of Mortal Finality.
40:1.2 (443.13) Tanrı ile birlikte kesinliğe erişecek olanların evlatlığına ait tanrısal yüksek düzeylere çıkabilmek; Ebedi Evlat’ın tasarımı ve ikamet eden Düzenleyici’nin en başından beri mevcut olan yardımı vasıtasıyla ebedi kurtuluşa olan sizin erişiminizi fazlasıyla aşan bir başarı olarak, bir melek için üstün bir kazanımdır; ancak koruyucu yüksek melekler ve zaman zaman diğer unsurlar, mevcut bir biçimde bu türden yükselişleri gerçekleştirmektedir. 40:1.2 (443.13) To climb to the supernal heights of finaliter sonship with God is a masterly achievement for an angel, an accomplishment far transcending your attainment of eternal survival through the plan of the Eternal Son and the ever-present help of the indwelling Adjuster; but the guardian seraphim, and occasionally others, do actually effect such ascensions.
2. Yükseliş Halindeki Maddi Evlatlar ^top 2. Ascending Material Sons ^top
40:2.1 (444.1) Tanrı’nın Maddi Evlatları alçalış halindeki Evlatlar olarak hepsinin sınıflandırıldığı, Melçizedekler ve onların birliktelikleri ile birlikte yerel evren içerisinde yaratılmaktadır. Ve gerçekte, evrimsel dünyaların Maddi Erkek ve Kız Evlatları olarak Gezegensel Âdemler; yerel sistemlerin başkentleri biçiminde kökenlerinin âlemlerinden yerleşik dünyalara yukarıdan gelen bir şekilde alçalış halindeki Evlatlar’dır. 40:2.1 (444.1) The Material Sons of God are created in the local universe along with the Melchizedeks and their associates, who are all classified as descending Sons. And indeed, the Planetary Adams—the Material Sons and Daughters of the evolutionary worlds—are descending Sons, coming down to the inhabited worlds from their spheres of origin, the capitals of the local systems.
40:2.2 (444.2) Bu türden bir Âdem ve Havva; biyolojik kökenleri olarak ortak gezegensel görevleri içinde bütünüyle başarılı bir konuma eriştiklerinde, dünyalarına ait sakinlerin nihai sonlarını paylaşır. Bu türden bir dünya, ışık ve yaşamın ileri aşamaları üzerinde yerleşik bir konuma getirildiği zaman; bu inançlı Maddi Kız ve Erkek Evlatlar’ın tüm gezegensel idari sorumluluklarından ayrılmalarına izin verilir. Ve böyle alçalış serüveninden özgür bir konuma ulaştıklarında, yerel evrenin kayıtları üzerinde kusursuzlaştırılmış Maddi Evlatlar olarak onların kendilerini kayıt altına almalarına izin verilmiştir. Buna benzer bir biçimde, gezegensel görev uzun bir süreliğine ertelendiğinde; yerel sistemlerin vatandaşları olarak sabit düzeye ait Maddi Evlatlar, düzeylerinin âlemlerine ait etkinliklerinden ayrılıp aynı şekilde kusursuzlaştırılmış Maddi Evlatlar biçiminde kendilerini kayıt altına alabilirler. Bu türden işleyişsel usüllerin ardından bahse konu bu özgürleştirilmiş Âdemler ve Havvalar; Tanrı’nın yükseliş Evlatları olarak kayıt altına alınıp, mevcut düzeyleri ve ruhsal erişimlerinin merkezi başlangıç noktasından başlayarak Havona ve Cennet’e olan uzun yolculuklarına derhal başlayabilirler. Ve onlar bu yolculuğu; Tanrı’yı bulana ve Cennet İlahiyatları’nın ebedi hizmeti içinde Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’ne erişene kadar devam eden bir biçimde, fani unsurların ve diğer yükseliş Evlatları’nın eşliğinde gerçekleştirirler. 40:2.2 (444.2) When such an Adam and Eve are wholly successful in their joint planetary mission as biologic uplifters, they share the destiny of the inhabitants of their world. When such a world is settled in the advanced stages of light and life, this faithful Material Son and Daughter are permitted to resign all planetary administrative duties, and after being thus liberated from the descending adventure, they are permitted to register themselves as perfected Material Sons on the records of the local universe. Likewise, when planetary assignment is long delayed, may the Material Sons of stationary status—the citizens of the local systems—withdraw from the activities of their status spheres and similarly register as perfected Material Sons. After these formalities such liberated Adams and Eves are accredited as ascending Sons of God and may immediately begin the long journey to Havona and Paradise, starting at the exact point of their then present status and spiritual attainment. And they make this journey in company with the mortal and other ascending Sons, continuing until they have found God and have achieved the Corps of Mortal Finality in the eternal service of the Paradise Deities.
3. Dönüştürülmüş Yarı-Ölümlüler ^top 3. Translated Midwayers ^top
40:3.1 (444.3) Her ne kadar Tanrı’nın alçalış halindeki Evlatları’na ait gezegensel bahşedilişlerin doğrudan yararlarından mahrum bir biçimde olsalar da, ve her ne kadar Cennet yükselişi uzun bir süreliğine ertelenmiş bir durumda olsa da; eğer daha önce bahse konu bu erişimi sağlayamazsa, yine de ışık ve yaşamın ara çağlarına bir evrimsel gezegenin erişiminden sonra, yarı-ölümlü varlıkların iki topluluğu da gezegensel sorumluluktan serbest bırakılır. Zaman zaman onların birçoğu, ışığın mabedine olan alçalış ve Gezegensel Egemen’in soyluluğuna olan Gezegensel Prens’in yükseliş gününde insan kuzenleri ile birlikte dönüştürülür. Gezegensel hizmetten serbest bırakılmaları üzerinde bu iki düzey de; Tanrı’nın yükseliş Evlatları olarak yerel evren içinde kayıt altına alınıp, maddi dünyalar için fani ırkların ilerleyişleri hakkında hükmü verilmiş olan bahse konu bu doğrultular vasıtasıyla uzun Cennet yükselişlerine derhal başlar. Birinci topluluk, kesinliğe erişecek olanların çeşitli birçok topluluğuna katılmanın nihai sonuna sahip kılınır; ancak ikinci veya diğer bir değişle Âdemsel yarı-ölümlülerinin hepsi, Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Fani Birlikleri içinde katılım doğrultusunda yönlendirilir. 40:3.1 (444.3) Although deprived of the immediate benefits of the planetary bestowals of the descending Sons of God, though the Paradise ascent is long deferred, nevertheless, soon after an evolutionary planet has attained the intermediate epochs of light and life (if not before), both groups of midway creatures are released from planetary duty. Sometimes the majority of them are translated, along with their human cousins, on the day of the descent of the temple of light and the elevation of the Planetary Prince to the dignity of Planetary Sovereign. Upon being relieved of planetary service, both orders are registered in the local universe as ascending Sons of God and immediately begin the long Paradise ascent by the very routes ordained for the progression of the mortal races of the material worlds. The primary group are destined to various finaliter corps, but the secondary or Adamic midwayers are all routed for enrollment in the Mortal Corps of Finality.
4. Kişileşmiş Düzenleyiciler ^top 4. Personalized Adjusters ^top
40:4.1 (444.4) Zamanın fanileri, Kâinatın Yaratıcısı’nın ruhaniyet bahşedilmişleri ile birlikte gezegensel birliktelik içerisinde ruhlarının ebedi kurtuluşuna erişimde başarısız oldukları zaman; bu türden bir başarısızlık hiçbir zaman Düzenleyici’den kaynaklanan sorumluluğun, hizmetin, görevin veya bağlılığın bir görmezden gelinişi tarafından kaynaklanmamaktadır. Fani ölümde bu türden yalnız kalmış Görüntüleyiciler Divinington’a geri dönüp, bunun sonrasında kurtuluş halinde bulunmayan unsurun yargısal hükmünü takiben zaman ve mekânın dünyaları için yeniden görevlendirilebilirler. Zaman zaman bu türden tekrar eden hizmetleri sonrasında veya birtakım olağan dışı deneyimlerini takiben, ete kemiğe büründürülmüş bir bahşedilmiş Evlat’a ait ikamet eden Düzenleyici olarak bu biçimde faaliyet gösteren bir biçimde bu etkin Düzenleyiciler, Kâinatın Yaratıcısı tarafından kişileştirilir. 40:4.1 (444.4) When the mortals of time fail to achieve the eternal survival of their souls in planetary association with the spirit gifts of the Universal Father, such failure is never in any way due to neglect of duty, ministry, service, or devotion on the part of the Adjuster. At mortal death, such deserted Monitors return to Divinington, and subsequently, following the adjudication of the nonsurvivor, they may be reassigned to the worlds of time and space. Sometimes, after repeated services of this sort or following some unusual experience, such as functioning as the indwelling Adjuster of an incarnated bestowal Son, these efficient Adjusters are personalized by the Universal Father.
40:4.2 (445.1) Kişileşmiş Düzenleyiciler, benzersiz ve anlaşılamayan bir düzenin parçalarıdır. Deneyimsel birey öncesi düzeyin özgün bir biçimde parçası olarak onlar, maddi dünyaların alt düzey fanilerine ait olan yaşamlara ve süreçlere katılımları vasıtasıyla deneyim kazandırılmışlardır. Buna ek olarak, kendilerine kişilik bahşedilmiş olan bu deneyimli Düşünce Düzenleyicileri; kaynağını ve kökenini Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel ve devam eden hizmetine ait deneyimsel kişiliğin bahşedilmişliklerinden almaktadır; bu Kişileşmiş Düzenleyiciler, evlatlığın bu türden düzeylerinin en üst seviyesi biçiminde Tanrı’nın yükseliş Evlatları olarak sınıflandırılmıştır. 40:4.2 (445.1) Personalized Adjusters are beings of a unique and unfathomable order. Originally of existential prepersonal status, they have experientialized by participation in the lives and careers of the lowly mortals of the material worlds. And since the personality bestowed upon these experienced Thought Adjusters takes origin, and has its wellspring, in the Universal Father’s personal and continuing ministry of the bestowals of experiential personality upon his creature creation, these Personalized Adjusters are classified as ascending Sons of God, the highest of all such orders of sonship.
5. Zaman ve Mekân’ın Fanileri ^top 5. Mortals of Time and Space ^top
40:5.1 (445.2) Faniler, Tanrı’nın evlatları olarak adlandırılan bu varlıkların zinciri içerisinde son halkayı temsil eder. Özgün ve Ebedi Evlat’ın kişisel etkisi; duyabileceğiniz, görebileceğiniz ve dokunabileceğiniz size çok benzeyen bir varlığın gelmesine kadar, azalan bir biçimde kutsallığın bir dizisi ve artan bir biçimde insan kişilikleşmesi boyunca, yukarıdan aşağıya doğru hareket etmektedir. Ve bunun sonrasında siz, ebedi Tanrı’nın evlatlığı biçiminde inancınızın kavradığı yüce gerçekten ruhsal olarak haberdar kılınırsınız. 40:5.1 (445.2) Mortals represent the last link in the chain of those beings who are called sons of God. The personal touch of the Original and Eternal Son passes on down through a series of decreasingly divine and increasingly human personalizations until there arrives a being much like yourselves, one you can see, hear, and touch. And then you are made spiritually aware of the great truth which your faith may grasp—sonship with the eternal God!
40:5.2 (445.3) Benzer bir biçimde Özgün ve Sınırsız Ruhaniyet, azalan bir biçimde kutsallığın bir dizisi ve artan bir biçimde insan kişilikleşmesi vasıtasıyla; zamanın fani sürecine ait yaşam yolculuğu içinde kişisel olarak sizleri koruyan ve sizlere rehberlik eden, kıyasla yaratılmış olduğunuz düzeyden biraz daha alt bir düzeyde bulunan varlıklar olarak melekler içinde dışavurumun sınırına erişerek âlemlerin çabalayan varlıkları için gittikçe onlara yaklaşır. 40:5.2 (445.3) Likewise does the Original and Infinite Spirit, by a long series of decreasingly divine and increasingly human orders, draw nearer and nearer to the struggling creatures of the realms, reaching the limit of expression in the angels—than whom you were created but a little lower—who personally guard and guide you in the life journey of the mortal career of time.
40:5.3 (445.4) Yaratıcı olan Tanrı, kâinat âlemlerinin tümü boyunca yükseliş yaratılmışlarının neredeyse sayısız olan nüfusu ile birlikte kişisel ilişkide bulunmak için kendisini böylece bulunduğu konumdan uzaklaştırmaz ve bunu yapmaya yetkin değildir. Ancak Yaratıcı, kendisine ait alt düzey yaratılmışlar ile olan kişisel ilişkisinden mahrum değildir; siz kutsal mevcudiyetten yoksun bir durumda bulunmamaktasınız. Her ne kadar Yaratıcı olan Tanrı, doğrudan kişilik dışavurumu vasıtasıyla sizinle birlikte olmasa da; o sizin içinizde olup, kutsal Görüntüleyiciler biçiminde ikamet eden Düşünce Düzenleyicileri’nin kimliği içerisinde sizin bir parçanızdır. Böylece kişilik ve ruhaniyet bakımından kıyasla sizden en uzakta bulunan Yaratıcı, kişilik döngüsüne ek olarak fani evlatları ve kızlarının ruhları ile içsel birlikteliğin ruhani dokunuşu içerisinde sizin en yakınınıza gelmektedir. 40:5.3 (445.4) God the Father does not, cannot, thus downstep himself to make such near personal contact with the almost limitless number of ascending creatures throughout the universe of universes. But the Father is not deprived of personal contact with his lowly creatures; you are not without the divine presence. Although God the Father cannot be with you by direct personality manifestation, he is in you and of you in the identity of the indwelling Thought Adjusters, the divine Monitors. Thus does the Father, who is the farthest from you in personality and in spirit, draw the nearest to you in the personality circuit and in the spirit touch of inner communion with the very souls of his mortal sons and daughters.
40:5.4 (445.5) Ruhaniyet tanımlanışı kişilik kurtuluşunun sırrını oluşturup, ruhsal yükselişin nihai sonunu belirlemektedir. Ve Düşünce Düzenleyicileri, beden içindeki yaşam süreci boyunca insan ile tanımlanabilecek birleşim potansiyelinin tek ruhaniyeti olduğu için; zaman ve mekânın fanileri öncül bir biçimde, ikamet eden Gizem Görüntüleyicileri olarak bu kutsal bahşedilmişlikler ile onların ilişkisi uyarınca sınıflandırılır. Bu sınıflandırma şu biçimdedir: 40:5.4 (445.5) Spirit identification constitutes the secret of personal survival and determines the destiny of spiritual ascension. And since the Thought Adjusters are the only spirits of fusion potential to be identified with man during the life in the flesh, the mortals of time and space are primarily classified in accordance with their relation to these divine gifts, the indwelling Mystery Monitors. This classification is as follows:
40:5.5 (445.6) 1. Geçiş halindeki veya deneyimsel Düzenleyici ikamesinin Fanileri. 40:5.5 (445.6) 1. Mortals of the transient or experiential Adjuster sojourn.
40:5.6 (445.7) 2. Düzenleyici-ile-bütünleşmemiş türlerin Fanileri. 40:5.6 (445.7) 2. Mortals of the non-Adjuster-fusion types.
40:5.7 (445.8) 3. Düzenleyici-ile-bütünleşme potansiyelinin Fanileri. 40:5.7 (445.8) 3. Mortals of Adjuster-fusion potential.
40:5.8 (445.9) Birinci dizi unsurları — geçiş halindeki veya deneyimsel düzenleyici ikamesinin fanileri. Bu dizinin oluşumu; ikinci dizinin unsurları dışında tüm yerleşik dünyaların öncül aşamaları boyunca kullanılan bir biçimde, geçici bir süreliğine herhangi bir evrimleşen gezegen içindir. 40:5.8 (445.9) Series one—mortals of the transient or experiential Adjuster sojourn. This series designation is temporary for any evolving planet, being used during the early stages of all inhabited worlds except those of the second series.
40:5.9 (445.10) Birinci dizinin fanileri; insan aklının evrimleşmesine ait olan öncül çağlar boyunca mekânın dünyalarında ikamet edip, insan akıllarının en ilkel türleri ile bütünleşir. Âdem öncesi Urantiası gibi birçok dünya üzerinde ilkel insanların daha yüksek ve daha gelişmiş türlerinin büyük toplulukları kurtuluş yetkinliğine erişir, fakat bunun yanında onlar Düzenleyici ile bütünleşmenin kazanılmasında başarısızlığa uğrar. İnsanın daha yüksek ruhsal irade düzeyine olan yükselişinden önce çağlar boyunca Düzenleyiciler, beden içinde onların kısa süreli yaşamları boyunca bahse konu bu çaba içindeki yaratılmışların akıllarında yer teşkil eder; ve bu tür irade sahibi yaratılmışlar içinde Düzenleyici’nin ikamet ettiği andan itibaren, koruyucu melek topluluğu faaliyet göstermeye başlar. Birinci dizinin bu fanileri kişisel koruyuculara sahip bir durumda bulunmazken, onlar topluluk halinde koruyuculara sahiptir. 40:5.9 (445.10) Mortals of series one inhabit the worlds of space during the earlier epochs of the evolution of mankind and embrace the most primitive types of human minds. On many worlds like pre-Adamic Urantia great numbers of the higher and more advanced types of primitive men acquire survival capacity but fail to attain Adjuster fusion. For ages upon ages, before man’s ascent to the level of higher spiritual volition, the Adjusters occupy the minds of these struggling creatures during their short lives in the flesh, and the moment such will creatures are indwelt by Adjusters, the group guardian angels begin to function. While these mortals of the first series do not have personal guardians, they do have group custodians.
40:5.10 (446.1) Bir deneyimsel Düzenleyici, beden içinde onun bütüncül yaşam süreci boyunca ilkel bir insan varlığı ile birlikte kalmaya devam eder. Düzenleyiciler; ilkel insanların ilerleyişine büyük bir oranda katkı sağlar, fakat bu türden faniler ile birlikte ebedi birliktelikleri oluşturmaya yetkin değildir. Düzenleyiciler’in bahse konu bu geçici hizmeti iki şeyi yerine getirmektedir. Bunlardan ilki olarak onlar; daha yüksek gelişimin varlıkları ile birlikte diğer dünyalar düzerinde daha sonraki ilişkilerinde oldukça değerli olacak bir deneyim biçiminde, evrimsel ussun doğası ve çalışması içinde değerli ve mevcut bir deneyim elde ederler. İkincisi kazanım ise; Düzenleyiciler’in geçici ikametinin, takip eden olası Ruhaniyet bütünleşmesi için kendilerine ait fani bireyleri hazırlama yolunda oldukça büyük katkı sağlamasıdır. Bu türe ait Tanrı’yı arayan ruhların tümü, yerel evrenin Ana Ruhaniyeti’nin ruhsal bütünleşmesi vasıtasıyla ebedi yaşama erişmektedir; böylelikle onlar, yerel evren düzenine ait yükseliş halindeki faniler haline gelmektedir. Böylece Âdem öncesi Urantiası’ndan gelen birçok kişi Satania’nın malikâne dünyalarına ilerlemiştir. 40:5.10 (446.1) An experiential Adjuster remains with a primitive human being throughout his entire lifetime in the flesh. The Adjusters contribute much to the advancement of primitive men but are unable to form eternal unions with such mortals. This transient ministry of the Adjusters accomplishes two things: First, they gain valuable and actual experience in the nature and working of the evolutionary intellect, an experience which will be invaluable in connection with later contacts on other worlds with beings of higher development. Second, the transient sojourn of the Adjusters contributes much towards preparing their mortal subjects for possible subsequent Spirit fusion. All God-seeking souls of this type achieve eternal life through the spiritual embrace of the Mother Spirit of the local universe, thus becoming ascending mortals of the local universe regime. Many persons from pre-Adamic Urantia were thus advanced to the mansion worlds of Satania.
40:5.11 (446.2) Evrimsel sınayışların ve zorlukların uzun çağları boyunca ruhsal usun yüksek düzeylerine fani insanın yükselmesi gerekliliği hükmünü veren tanrılar, yükselişin her aşamasında insanın düzeyi ve ihtiyaçlarını kayıt altına alır; ve onlar her zaman, evrimleşen ırkların ilk zamanlarına ait bahse konu bu çaba gösteren fanilerin nihai yargısı içinde kutsal bir biçimde hakkaniyet gösteren, adil ve hatta cana yakın bir şekilde merhametlidir. 40:5.11 (446.2) The Gods who ordained that mortal man should climb to higher levels of spiritual intelligence through long ages of evolutionary trials and tribulations, take note of his status and needs at every stage of the ascent; and always are they divinely fair and just, even charmingly merciful, in the final judgments of these struggling mortals of the early days of the evolving races.
40:5.12 (446.3) İkinci dizi unsurları — Düzenleyici-ile-bütünleşmeyen türlerin fanileri. Bu unsurlar, sahip oldukları ikamet eden Düzenleyiciler ile birlikte ebedi birlikteliği gerçekleştirme yetkinliği bulunmayan insan varlıklarının özelleşmiş türleridir. Bir, iki veya üç-düzeyde-beyin kazandırılmış ırkların niteliği, Düzenleyici bütünleşmesi içinde bir etken değildir; bu türden fanilerin hepsi birbirlerine benzer bir nitelikte bulunmaktadır, ancak bahse konu bu Düzenleyici-ile-bütünleşmeyen türler irade sahibi yaratılmışların bütünüyle farklı ve belirgin biçimde dönüştürülmüş bir düzeyidir. Nefes almayan unsurların birçoğu bu diziye ait olup, orada Düzenleyici ile alışılagelmiş bir biçimde bütünleşmeyen sayısız derecedeki diğer topluluklar bulunmaktadır. 40:5.12 (446.3) Series two—mortals of the non-Adjuster-fusion types. These are specialized types of human beings who are not able to effect eternal union with their indwelling Adjusters. Type classification among the one-, two-, and three-brained races is not a factor in Adjuster fusion; all such mortals are akin, but these non-Adjuster-fusion types are a wholly different and markedly modified order of will creatures. Many of the nonbreathers belong to this series, and there are numerous other groups who do not ordinarily fuse with Adjusters.
40:5.13 (446.4) Birinci dizi unsurları gibi bu topluluğun her üyesi, beden içindeki yaşam süreci boyunca tek bir Düzenleyici’nin hizmetini memnuniyetle deneyimlemektedir. Geçici yaşam süreci boyunca bu Düzenleyiciler, bütünleşme olanağının bir parçası olan fanilerin bulunduğu diğer dünyalar üzerinde gerçekleştirilen geçici ikametlerinin kişileri için her şeyi yerine getirmektedir. Bekâr Düzenleyiciler bu ikinci dizinin fanileri içinde sıklıkla ikamet etmektedir, fakat daha yüksek insan türleri çoğunlukla üstünlük ve deneyim sahibi Görüntüleyiciler ile birliktelik halindedir. 40:5.13 (446.4) Like series number one, each member of this group enjoys the ministry of a single Adjuster during lifetime in the flesh. During temporal life these Adjusters do everything for their subjects of temporary indwelling that is done on other worlds where the mortals are of fusion potential. The mortals of this second series are often indwelt by virgin Adjusters, but the higher human types are often in liaison with masterful and experienced Monitors.
40:5.14 (446.5) Hayvan kökenli yaratılmışları aşmak için yükseliş tasarımı içinde bu varlıklar; fanilerin Urantia türleri için genişletildiği gibi, Tanrı’nın Evlatları’na ait aynı verilen hizmeti memnuniyetle yerine getirirler. Bütünleşmenin gerçekleşmediği gezegenler üzerinde Düzenleyiciler ile birlikte olan yüksek meleksel eş güdüm, bütünleşme olanağının dünyaları üzerinde gerçekleştirildiği gibi bütünüyle sağlanmış bir halde bulunmaktadır; nihai sonun koruyucuları, tıpkı Urantia üzerinde olduğu gibi bu türden âlemler üzerinde hizmet gösterir ve benzer bir biçimde kurtuluş halindeki ruhun Ruhaniyet ile bütünleşmiş bir hale geldiği aşama olan fani kurtuluşun gerçekleştiği anda faaliyet gösterir. 40:5.14 (446.5) In the ascendant plan for upstepping the animal-origin creatures, these beings enjoy the same devoted service of the Sons of God as is extended to the Urantia type of mortals. Seraphic co-operation with Adjusters on the nonfusion planets is just as fully provided as on the worlds of fusion potential; the guardians of destiny minister on such spheres just as on Urantia and similarly function at the time of mortal survival, at which time the surviving soul becomes Spirit fused.
40:5.15 (446.6) Siz; malikâne dünyaları üzerinde bu dönüştürülmüş fani türleri ile karşılaştığınız zaman, onlar ile iletişim kurmakta hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Orada onlar aynı sistem dilini konuşmaktadır, ancak bu dil değişikliğe uğramış bir işleyiş biçimi tarafından yerine getirilmektedir. Bu varlıklar, ruhaniyet ve kişilik dışavurumları bakımından sizin yaratılmış yaşamı düzeyiniz ile özdeştir; ancak onlar yalnızca belirli fiziksel nitelikleri bakımından farklılık gösterir, ve gerçekte onlar Düşünce Düzenleyicileri ile bütünleşmeyen varlıklardır. 40:5.15 (446.6) When you encounter these modified mortal types on the mansion worlds, you will find no difficulty in communicating with them. There they speak the same system language but by a modified technique. These beings are identical with your order of creature life in spirit and personality manifestations, differing only in certain physical features and in the fact that they are nonfusible with Thought Adjusters.
40:5.16 (447.1) Yaratılmışların bu türünün Kâinatın Yaratıcısı’na ait Düzenleyiciler ile hiçbir zaman bütünleşmeye yetkin olmamalarının nedeni hakkında bir şey söylemeye yetkin bir konumda bulunmamaktayım. Bizlerden bazıları olağandışı bir gezegensel çevre içinde mevcudiyeti yerine getirmeye yetkin varlıkları tasarlama çabalarında olan Yaşam Taşıyıcılar’ın, ussal irade sahibi yaratılmışlarının evren tasarımı içerisinde Düzenleyiciler ile birlikte kalıcı bir birlikteliği yerine getirmede içkin bir biçimde olanaksız hale gelmelerini gerektirecek bu tür köklü değişikleri uygulamanın zorunluluğu ile karşılaştıklarına dair bir inancın kabulüne meyil göstermektedirler. Bize sıklıkla bu durumun yükseliş tasarımının hedeflenmiş veya hedeflenmemiş bir parçası olup olmadığı sorulmaktadır, ancak biz bu soruya dair herhangi bir cevaba ulaşmış bir konumda bulunmamaktayız. 40:5.16 (447.1) As to just why this type of creature is never able to fuse with the Adjusters of the Universal Father, I am unable to say. Some of us incline to the belief that the Life Carriers, in their efforts to formulate beings capable of maintaining existence in an unusual planetary environment, are confronted with the necessity of making such radical modifications in the universe plan of intelligent will creatures that it becomes inherently impossible to bring about permanent union with the Adjusters. Often have we asked: Is this an intended or an unintended part of the ascension plan? but we have not found the answer.
40:5.17 (447.2) Üçüncü dizi unsurları — Düzenleyici-ile-bütünleşme olanağının fanileri. Yaratıcı-ile-bütünleşmiş fanilerin tümü, tıpkı Urantia ırkları gibi hayvan kökeninin bir parçasıdır. Onlar; Düzenleyici-ile-bütünleşme olanağına ait bir, iki veya üç düzeyde akıl kazandırılmış türlerinin fanileri ile bütünleşir. Urantialı unsurlar; birçok açıdan bir düzeyde akıl kazandırılmış topluluklardan insani bir biçimde üstün olup ancak üç düzeyde akıl kazandırılmış düzeylere kıyasla belirgin bir biçimde kısıtlı bir durumda bulunarak, orta düzeyde veya diğer bir değişle iki düzeyde akıl kazandırılmış türlerdir. Bahse konu bu üç beyin türü arasındaki ussal ve ruhsal farklılaşma, geçici yaşam içerisinde en büyük düzeyde bulunan ve birer birer malikâne dünyalar kat edilirken yavaşlama eğilimi gösteren akıl bahşedilişi ve ruhsal potansiyel bakımından geride kalan niteliklerinde oldukça benzer özelliklere sahip olan bireyleri tanımlamaktadır. Sistem yönetim merkezinden başlayan bir biçimde bahse konu bu üç türün ilerleyişi aynı olup, onların nihai Cennet sonu özdeştir. 40:5.17 (447.2) Series three—mortals of Adjuster-fusion potential. All Father-fused mortals are of animal origin, just like the Urantia races. They embrace mortals of the one-brained, two-brained, and three-brained types of Adjuster-fusion potential. Urantians are of the intermediate or two-brained type, being in many ways humanly superior to the one-brained groups but definitely limited in comparison with the three-brained orders. These three types of physical-brain endowment are not factors in Adjuster bestowal, in seraphic service, or in any other phase of spirit ministry. The intellectual and spiritual differential between the three brain types characterizes individuals who are otherwise quite alike in mind endowment and spiritual potential, being greatest in the temporal life and tending to diminish as the mansion worlds are traversed one by one. From the system headquarters on, the progression of these three types is the same, and their eventual Paradise destiny is identical.
40:5.18 (447.3) Sınıflandırılmamış dizi unsurları. Bu anlatımlar, evrimsel dünyalar içerisinde hayranlık verici çeşitliliğin bütününü kapsama olanağına sahip değildir. Siz, her onuncu dünyanın bir ondalık veya diğer bir değişle deneyimsel gezegen olduğunu bilmektesiniz; fakat siz, evrimsel âlemlerin hareket yörüngesini aralıklı bir biçimde zamanlayan diğer değişkenler hakkında hiçbir bilgiye sahip değilsiniz. Aynı topluluğun gezegenleri arasında olarak yaşayan yaratılmışların açığa çıkarılmış düzeyleri arasında bile anlatımı imkânsız olan sayısız farklılık bulunmaktadır, ancak bu anlatım yükseliş süreci ile ilişkili olan temel farklılıkları açığa çıkarmakla ilgilidir. Ve yükseliş süreci, zaman ve mekânın fanilerine dair herhangi bir inceleme içerisinde en önemli etkendir. 40:5.18 (447.3) The unnumbered series. These narratives cannot possibly embrace all of the fascinating variations in the evolutionary worlds. You know that every tenth world is a decimal or experimental planet, but you know nothing of the other variables that punctuate the processional of the evolutionary spheres. There are differences too numerous to narrate even between the revealed orders of living creatures as between planets of the same group, but this presentation makes clear the essential differences in relation to the ascension career. And the ascension career is the most important factor in any consideration of the mortals of time and space.
40:5.19 (447.4) Fani kurtuluşun gerçekleşme şansı ile ilgili olarak şu durumu açıklığa çıkarmama izin verin: Fani mevcudiyetin olası her fazına ait olan ruhların hepsi; kendilerine ait ikamet eden Düzenleyicileri ile birlikte eş güdün içerisinde bulunmada isteklerini açığa vurdukça, buna ilaveten Tanrı’ya erişmek ve onun kutsal kusursuzluğuna erişmek için derin bir arzuyu sergiledikçe, kurtuluşa erişecektir; her ne kadar bu arzular, “gerçek ışık dünyaya gelen her insanı aydınlatan ışıktır” biçimindeki ilkel kavramsallaşmanın ilk zayıf kıvılcımları ile olsa da bahse konu bu kurtuluş gerçekleşecektir. 40:5.19 (447.4) As to the chances of mortal survival, let it be made forever clear: All souls of every possible phase of mortal existence will survive provided they manifest willingness to co-operate with their indwelling Adjusters and exhibit a desire to find God and to attain divine perfection, even though these desires be but the first faint flickers of the primitive comprehension of that “true light which lights every man who comes into the world.”
6. Tanrı’nın İnanç Evlatları ^top 6. The Faith Sons of God ^top
40:6.1 (447.5) Fani ırklar, ussal ve kişisel yaratımın en alt düzeyine ait olan temsilciler biçiminde mevcut haldedir. Siz faniler, kutsal bir biçimde derinden sevilmektesiniz; ve her biriniz, harikulade bir deneyimin belirlenmiş nihai sonunu kabul etmeyi tercih edebilirsiniz; ancak siz yine de kutsal düzeyin doğasına ait bir konumda bulunmamaktasınız, siz bütünüyle fani bir varlıksınız. Eş zamanlı bir bütünleşme gerçekleştiği yükseliş evlatları olarak tanınacaksınız; ancak zaman ve mekânın düzeyi, ebedi ve ölümsüz ruhaniyetin belirli bir türü ile birlikte kurtuluş halindeki fanileri ait olan nihai bütünleşmenin gerçekleştiği etkinlikten önce inanç evlatlarına ait bir konumda bulunmaktadır. 40:6.1 (447.5) The mortal races stand as the representatives of the lowest order of intelligent and personal creation. You mortals are divinely beloved, and every one of you may choose to accept the certain destiny of a glorious experience, but you are not yet by nature of the divine order; you are wholly mortal. You will be reckoned as ascending sons the instant fusion takes place, but the status of the mortals of time and space is that of faith sons prior to the event of the final amalgamation of the surviving mortal soul with some type of eternal and immortal spirit.
40:6.2 (448.1) Urantia insan varlıkları olarak bu türden alt düzey ve maddi yaratılmışların En Yüksek Unsur’un inanç evlatları olarak Tanrı’nın evlatları olduğu asil ve yüce bir gerçektir. “İşte; bizler üzerinde Yaratıcı sevgiyi hangi biçimde bahşetmiş olursa olsun bizler, Tanrı’nın evlatları olarak adlandırılmak durumundayız.” “Her kim Tanrı’nın mevcudiyetini ne kadar çok karşılarsa, karşılığında Yaratıcı ona Tanrı’nın evlatları olarak tanımanın gücünü bahşeder. Her ne kadar siz “olmanız gereken bir biçimde mevcut bir halde bulunmasanız da,” şu an içerisinde bile siz “Tanrı’nın inanç evlatlarısınız;” “çünkü siz tekrar korkuya kapılmak için birlikteliğin ruhaniyetini karşılamadınız, bunun yerine siz ‘bizim Yaratıcımız’ şeklinde bunun sonucunda haykıracağınız evlatlığın ruhaniyetini teslim aldınız.” Ebedi Evlat’ın mevcudiyeti adına geçmiş zaman içindeki belirli bir peygamber şu cümleleri ifade etmiştir: “Onlara bile, ben kendi evim içerisinde bir yer ve evlatlardan daha iyi bir isim vereceğim; ben onlara, herhangi birinin mahrum kalmayacağı sonsuza kadar sürecek bir isim bahşedeceğim.” “Ve siz evlatlar olduğunuz için, Tanrı kendi evladını sizin kalplerinize göndermiştir.” 40:6.2 (448.1) It is a solemn and supernal fact that such lowly and material creatures as Urantia human beings are the sons of God, faith children of the Highest. “Behold, what manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God.” “As many as received him, to them gave he the power to recognize that they are the sons of God.” While “it does not yet appear what you shall be,” even now “you are the faith sons of God”; “for you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of sonship, whereby you cry, ‘our Father.’” Spoke the prophet of old in the name of the eternal God: “Even to them will I give in my house a place and a name better than sons; I will give them an everlasting name, one that shall not be cut off.” “And because you are sons, God has sent forth the spirit of his Son into your hearts.”
40:6.3 (448.2) Fani yerleşimin tüm evrimsel dünyaları kutsal aileye ait olan ve böylece Tanrı’nın evlatları olarak adlandırılan fani varlıklar biçiminde, erdemin ve bağışlamanın evlatları olarak, Tanrı’nın bu inanç evlatlarına ev sahipliği yapmaktadır. Urantia fanileri, kendilerini Tanrı’nın evlatları olarak adlandırma hakkına sahiptir, çünkü: 40:6.3 (448.2) All evolutionary worlds of mortal habitation harbor these faith sons of God, sons of grace and mercy, mortal beings belonging to the divine family and accordingly called the sons of God. Urantia mortals are entitled to regard themselves as being the sons of God because:
40:6.4 (448.3) 1. Siz, inanç evlatları olarak ruhsal yeminin evlatlarısınız; siz, evlatlığın düzeyini kabul etmiş bir halde bulunmaktasınız. Siz; evlatlığınızın gerçekliğine inanmakta olup, böylece sizin Tanrı ile birlikte olan evlatlığınız ebedi bir biçimde gerçek haline gelmektedir. 40:6.4 (448.3) 1. You are sons of spiritual promise, faith sons; you have accepted the status of sonship. You believe in the reality of your sonship, and thus does your sonship with God become eternally real.
40:6.5 (448.4) 2. Tanrı’nın bir Yaratan Evladı sizlerden biridir; o gerçekte sizin büyük kardeşinizdir. Ve eğer ruhaniyet bakımından siz, zafer sahibi Mikâil olan Hazreti İsa’nın aynı kan bağına sahip kardeşleri haline gelebilmeye yetkinseniz; bunun sonucunda yine ruhaniyet bakımından siz aynı zamanda, paylaştığınız köken olan bu Yaratıcı’nın evlatları — ve hatta her şeye ait olan Kâinatın Yaratıcısı’nın — evlatları olmalısınız. 40:6.5 (448.4) 2. A Creator Son of God became one of you; he is your elder brother in fact; and if in spirit you become truly related brothers of Christ, the victorious Michael, then in spirit must you also be sons of that Father which you have in common—even the Universal Father of all.
40:6.6 (448.5) 3. Siz evlatlarsınız; çünkü bir Evlat’ın ruhaniyeti, özgür ve kesin bir biçimde Urantia ırklarının tümüne kazandırılmış olarak sizin üzerinize bahşedilmiştir. Bu ruhaniyet sizi her zaman, kökeniniz olan kutsal Evlat’a ve bu kutsal Evlat’ın kökeni olan Cennet Yaratıcısı’na doğru yakınlaştırmaktadır. 40:6.6 (448.5) 3. You are sons because the spirit of a Son has been poured out upon you, has been freely and certainly bestowed upon all Urantia races. This spirit ever draws you toward the divine Son, who is its source, and toward the Paradise Father, who is the source of that divine Son.
40:6.7 (448.6) 4. Onun kutsal özgür iradesinin bir parçası olarak Kâinatın Yaratıcısı, yaratılmış kişiliklerinizi size kazandırmıştır. Siz; Tanrı’nın evlatları haline gelebilecek olan herkesle onun paylaştığı, bu özgür irade eyleminin kutsal özerkliğinin bir ölçüsüne bahşedilmiş bir durumdasınız. 40:6.7 (448.6) 4. Of his divine free-willness, the Universal Father has given you your creature personalities. You have been endowed with a measure of that divine spontaneity of freewill action which God shares with all who may become his sons.
40:6.8 (448.7) 5. Sizlerin içinde ikamet eden Kâinatın Yaratıcısı’nın bir nüvesi bulunmakta olup, böylelikle siz doğrudan bir biçimde Tanrı’nın Evlatları’nın tümüne ait kutsal Yaratıcı ile doğrudan bir biçimde ilişkili halde bulunmaktasınız. 40:6.8 (448.7) 5. There dwells within you a fragment of the Universal Father, and you are thus directly related to the divine Father of all the Sons of God.
7. Yaratıcı-İle-Bütünleşmiş Faniler ^top 7. Father-Fused Mortals ^top
40:7.1 (448.8) İkametleri biçiminde Düzenleyicilerin gönderilmesi, gerçek anlamıyla Yaratıcı olan Tanrı’nın anlaşılmaz nitelikteki gizemlerinden birisidir. Kâinatın Yaratıcısı’nın kutsal doğasına ait olan bu nüveler kendileri ile birlikte yaratılmış ölümsüzlüğünün potansiyelini taşımaktadır. Düzenleyiciler ölümsüz ruhaniyetler olup, onlarla beraber gerçekleşen birliktelik bütünleşen faninin ruhu üzerinde ebedi yaşamı bahşetmektedir. 40:7.1 (448.8) The sending of Adjusters, their indwelling, is indeed one of the unfathomable mysteries of God the Father. These fragments of the divine nature of the Universal Father carry with them the potential of creature immortality. Adjusters are immortal spirits, and union with them confers eternal life upon the soul of the fused mortal.
40:7.2 (448.9) Kurtuluş halindeki fanilere ait sizin kendi ırklarınız, Tanrı’nın yükseliş halindeki Evlatları’nın bu topluluğuna aittir. Mevcut an itibariyle siz; Yaşam Taşıyıcısı’nın yaşam tohumunu yerleştirmesinden elde edilen bir biçimde ve Âdemsel yaşam katılımı vasıtasıyla değişikliğe uğramış olarak evrimsel yaratılmışlar biçiminde, gezegensel evlatlarsınız; bu durum içerisinde siz henüz yükseliş halindeki evlatlar düzeyine ait bir konumda bulunmamaktasınız. Fakat siz gerçekte; ihtişam ve kutsallık erişiminin en yüksekleri için bile, yükseliş olanağının evlatlarısınız; ve yükseliş halindeki evlatlığın bu ruhsal düzeyine siz, inancınıza ek olarak ikamet eden Düzenleyici’nin ruhsallaştıran faaliyetleri ile birlikte özgür irade eş güdümü vasıtasıyla erişebilirsiniz. Siz ve sizin Düzenleyicileri’niz nihai olarak ve sonsuza kadar bütünleştiğinde, ikiniz bir bütün haline getirildiğinde, ve hatta Hazreti Mikâil içinde olduğu gibi Tanrı Evladı ile İnsan’ın Evladı bir olduğu zaman, bunun sonucunda gerçekte siz Tanrı’nın yükseliş halindeki evlatları haline geleceksiniz. 40:7.2 (448.9) Your own races of surviving mortals belong to this group of the ascending Sons of God. You are now planetary sons, evolutionary creatures derived from the Life Carrier implantations and modified by the Adamic-life infusion, hardly yet ascending sons; but you are indeed sons of ascension potential—even to the highest heights of glory and divinity attainment—and this spiritual status of ascending sonship you may attain by faith and by freewill co-operation with the spiritualizing activities of the indwelling Adjuster. When you and your Adjusters are finally and forever fused, when you two are made one, even as in Christ Michael the Son of God and the Son of Man are one, then in fact have you become the ascending sons of God.
40:7.3 (449.1) Deneme aşamasında ve evrimleşen bir nitelikte bulunan bir gezegen üzerinde yerleşik hizmete ait olan Düzenleyici sürecinin detayları, benim görevimin bir parçası değildir; bu büyük gerçekliğin açıklığa kavuşturulması sizin bütüncül sürecinizle bütünleşmektedir. Belirli Düzenleyici faaliyetlerini anlatımıma dâhil etmemin sebebi, Düzenleyici-ile-bütünleşen ilgili fanilere dair doygun bir ifadeyi sağlamak amacıdır. Tanrı’nın bu ikamet eden nüveleri; fiziksel mevcudiyetin öncül zamanlarından Nebadon ve Orvonton içindeki yükseliş sürecinin bütünü boyunca ve oradan da Havona boyunca Cennet’e kadar, varlıklara ait sizin düzeyinizle beraberdir. Bunun sonrasında, ebedi serüven içerisinde, bahse konu bu Düzenleyici sizinle bir bütün olup, sizin bir parçanızdır. 40:7.3 (449.1) The details of the Adjuster career of indwelling ministry on a probationary and evolutionary planet are not a part of my assignment; the elaboration of this great truth embraces your whole career. I include the mention of certain Adjuster functions in order to make a replete statement regarding Adjuster-fused mortals. These indwelling fragments of God are with your order of being from the early days of physical existence through all of the ascending career in Nebadon and Orvonton and on through Havona to Paradise itself. Thereafter, in the eternal adventure, this same Adjuster is one with you and of you.
40:7.4 (449.2) Bu unsurlar, Kâinatın Yaratıcısı tarafından “Kusursuz olun, hatta benim olduğum kadar kusursuz olun” biçiminde kendilerine emredilen fanilerdir. Yaratıcı kendi öz ruhaniyetini sizin içinizde konumlandıran bir biçimde kendisini size bahşetmiştir; bunun sonucunda o, sizin nihai kusursuzluğunuzu istemektedir. Zamanın fani âlemlerinden ebediyetin kutsal âlemlere uzanan insan yükselişinin bu anlatımı, benim görevime dâhil olmayan ilgi çekici bir resitali oluşturur, ancak bu tanrısal serüven fani insanın yüce çalışması olmalıdır. 40:7.4 (449.2) These are the mortals who have been commanded by the Universal Father, “Be you perfect, even as I am perfect.” The Father has bestowed himself upon you, placed his own spirit within you; therefore does he demand ultimate perfection of you. The narrative of human ascent from the mortal spheres of time to the divine realms of eternity constitutes an intriguing recital not included in my assignment, but this supernal adventure should be the supreme study of mortal man.
40:7.5 (449.3) Kâinatın Yaratıcısı’nın bir nüvesi ile bütünleşme, nihai Cennet erişiminin kutsal bir onayına denktir; ve bu türden Düzenleyici-ile-bütünleşmiş faniler, Havona döngülerini hepsinin kat ettiği ve Cennet üzerinde Tanrı’yı bulduğu insan varlıklarının tek sınıfıdır. Düzenleyici-ile-bütünleşmiş fani için kâinatsal hizmetin süreci sonuna kadar açıktır. Sizin her birinizi nihai sonun ne kadar da yüksek bir itibarı ve erişimin ne kadar büyük bir ihtişamı beklemektedir! Siz, sizin için yapılan her şeyi bütüncül bir biçimde takdir ediyor musunuz? “Gözyaşının vadisi” olarak adlandırdığınız dünya boyunca yaşamın alt düzeyinde bulunan doğrultusu üzerinde şu an bitkin bir biçimde yol alırken bile, önünüze serilen ebedi kazanımın yüksek düzeylerine ait ihtişamı kavrıyor musunuz? 40:7.5 (449.3) Fusion with a fragment of the Universal Father is equivalent to a divine validation of eventual Paradise attainment, and such Adjuster-fused mortals are the only class of human beings who all traverse the Havona circuits and find God on Paradise. To the Adjuster-fused mortal the career of universal service is wide open. What dignity of destiny and glory of attainment await every one of you! Do you fully appreciate what has been done for you? Do you comprehend the grandeur of the heights of eternal achievement which are spread out before you?—even you who now trudge on in the lowly path of life through your so-called “vale of tears”?
8. Evlat-İle-Bütünleşen Faniler ^top 8. Son-Fused Mortals ^top
40:8.1 (449.4) İşlevsel olarak kurtuluş halindeki tüm faniler, malikâne dünyalar üzerinde veya daha yüksek morontia âlemlerine olan onların varışları üzerine hemen gerçekleşen bir biçimde kendilerine ait Düzenleyiciler ile bütünleşirken; evren yönetim merkezine ait son eğitimsel dünyalarına erişimlerine kadar onlardan bazılarının bu nihai kesinliği deneyimleyemediği bir biçimde, ertelenen bütünleşmenin belirli bir takım durumları mevcuttur; ve sonsuz olan yaşam için bu fani adaylarının bir kısmı, kendilerine ait inançlı Düzenleyicileri ile kişilik bütünlüğüne erişmede bütüncül bir biçimde başarısızlığa uğramaktadır. 40:8.1 (449.4) While practically all surviving mortals are fused with their Adjusters on one of the mansion worlds or immediately upon their arrival on the higher morontia spheres, there are certain cases of delayed fusion, some not experiencing this final surety of survival until they reach the last educational worlds of the universe headquarters; and a few of these mortal candidates for never-ending life utterly fail to attain identity fusion with their faithful Adjusters.
40:8.2 (449.5) Bu türden faniler, yargısal yönetimler tarafından kurtuluş için değerli olarak görülmüşlerdir; ve Divinington’dan dönerek kendi Düzenleyicileri bile, malikâne dünyalarına olan yükselişleri içinde bu yargıyı kabul etmektedirler. Bu türden varlıklar; bir sistem, bir takımyıldızı ve Salvington döngülerinin eğitimsel dünyaları boyunca yükselmişlerdir; onlar bütünleşme için sayıca “yetmiş kere yetmiş” olanağı memnuniyetle deneyimlemiş olup, yine de Düzenleyicileri ile birlikte bir bütünlüğü erişmede yetkin olmayan bir konumda bulunmaktadırlar. 40:8.2 (449.5) Such mortals have been deemed worthy of survival by the adjudicational authorities, and even their Adjusters, by returning from Divinington, have concurred in their ascension to the mansion worlds. Such beings have ascended through a system, a constellation, and through the educational worlds of the Salvington circuit; they have enjoyed the “seventy times seven” opportunities for fusion and still have been unable to attain oneness with their Adjusters.
40:8.3 (449.6) Bir takım uyumlaşma sorunlarının Yaratıcı bütünlüğü içinde mevcut olduğu gözle görülür bir hale geldiği zaman, Yaratan Evlat’ın kurtuluş hakemleri toplanır. Ve Zamanın Ataları’nın kişisel bir temsilcisi tarafından kurulması için onaylanan araştırmanın bu mahkemesi nihai olarak, yükseliş halindeki bu faninin bütünleşmeye erişmek için gözle görülen herhangi bir hatasına dair onun kusurlu olup olmadığını belirler; onlar böylelikle yerel evrenin kayıtları üzerinde kararlarını belgelendirip, bu yargılarını Zamanın Ataları’na olması gerektiği gibi iletir. Bunun üzerine ikamet eden Düzenleyici, Kişileştirilmiş Görüntüleyiciler vasıtasıyla onay için Divinington’a geri döner; ve bahse konu bu vedalaşan morontia fanisi, Yaratan Evlat’ın ruhaniyetine ait bireyselleşmiş bir bahşediliş ile eş zamanlı bir biçimde bütünleşir. 40:8.3 (449.6) When it becomes apparent that some synchronizing difficulty is inhibiting Father fusion, the survival referees of the Creator Son are convened. And when this court of inquiry, sanctioned by a personal representative of the Ancients of Days, finally determines that the ascending mortal is not guilty of any discoverable cause for failure to attain fusion, they so certify on the records of the local universe and duly transmit this finding to the Ancients of Days. Thereupon does the indwelling Adjuster return forthwith to Divinington for confirmation by the Personalized Monitors, and upon this leave-taking the morontia mortal is immediately fused with an individualized gift of the spirit of the Creator Son.
40:8.4 (450.1) Nebadon’un morontia âlemlerinin Ruhaniyet-ile-bütünleşen faniler ile birlikte paylaşılmasına benzer bir biçimde, bu Evlat-ile-bütünleşen yaratılmışlar Cennet Adası’nın uzak yerlerine içsel bir konumda seyahat etmekte olan kendilerine ait Düzenleyici-ile-bütünleşmiş kardeşleri ile Orvonton’un hizmetlerini paylaşır. Onlar gerçek anlamıyla sizin kardeşleriniz olup, siz ilgili aşkın-evrenin eğitimi boyunca ilerlerken onların birlikteliğini büyük bir memnuniyetle deneyimleyeceksiniz. 40:8.4 (450.1) Much as the morontia spheres of Nebadon are shared with the Spirit-fused mortals, so do these Son-fused creatures share the services of Orvonton with their Adjuster-fused brethren who are journeying inward towards the far-distant Isle of Paradise. They are truly your brethren, and you will greatly enjoy their association as you pass through the training worlds of the superuniverse.
40:8.5 (450.2) Evlat-ile-bütünleşmiş faniler, sayıları çok fazla olan bir topluluk değildir; Orvonton’un aşkın-evreni içerisinde sayıca onların bir milyondan daha az bir nüfusu bulunmaktadır. Cennet üzerinde yerleşik nihai sonunun dışında onlar her yönden Düzenleyici-ile-bütünleşmiş birlikteliklerinin eşitleridir. Onlar sık sık, aşkın-evren görevi üzerinde Cennet’e seyahat etmektedir; fakat onlar nadiren, kökenlerinin aşkın-evrenine sınırlandırılmış bir sınıf ve bu sınıfın varlığı olarak orada kalıcı bir biçimde ikamet etmemektedir. 40:8.5 (450.2) Son-fused mortals are not a numerous group, there being less than one million of them in the superuniverse of Orvonton. Aside from residential destiny on Paradise they are in every way the equals of their Adjuster-fused associates. They frequently journey to Paradise on superuniverse assignment but seldom permanently reside there, being, as a class, confined to the superuniverse of their nativity.
9. Ruhaniyet-İle-Bütünleşmiş Faniler ^top 9. Spirit-Fused Mortals ^top
40:9.1 (450.3) Yükseliş halindeki Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler, Üçüncül Kaynak kişilikleri değildir; onlar Yaratıcı’nın kişilik döngüsüne dâhildir, ancak onlar Üçüncül Kaynak ve Merkez’in akıl öncesi ruhaniyetine ait bireyselleşmeler ile bütünleşmişlerdir. Bu türden Ruhaniyet bütünleşmesi, doğal yaşamın süreci boyunca hiçbir zaman açığa çıkmaz; bu bütünleşme yalnızca, malikâne dünyalar üzerinde morontia mevcudiyeti içinde faninin tekrar uyanışı zamanında gerçekleşir. Bütünleşme deneyimi içinde birbirini içine alan hiçbir birleşim bulunmamaktadır: irade sahibi yaratılmış ya Ruhaniyet, ya Evlat veya Yaratıcı ile bütünleşmektedir. Düzenleyici veya diğer bir değişle Yaratıcı ile bütünleşmiş olan bu unsurlar hiçbir zaman Ruhaniyet veya Evlat ile bütünleşmemiştir. 40:9.1 (450.3) Ascending Spirit-fused mortals are not Third Source personalities; they are included in the Father’s personality circuit, but they have fused with individualizations of the premind spirit of the Third Source and Center. Such Spirit fusion never occurs during the span of natural life; it takes place only at the time of mortal reawakening in the morontia existence on the mansion worlds. In the fusion experience there is no overlapping; the will creature is either Spirit fused, Son fused, or Father fused. Those who are Adjuster or Father fused are never Spirit or Son fused.
40:9.2 (450.4) Fani yaratılmışların bu türlerinin Düzenleyici-ile-bütünleşmenin adayları olmaması gerçeği, beden içinde yaşam boyunca Düzenleyiciler’in ikamet etmesini engellememektedir. Düzenleyiciler, maddi yaşamın süreci boyunca bu türden varlıkların akıllarında faaliyet gösterir; fakat onlar hiçbir zaman sonsuza kadar sürecek bir biçimde onların vesayet ruhları ile bir bütün haline gelmemektedir. Bu geçici ikamet boyunca Düzenleyiciler etkin bir biçimde; Düzenleyici ile bütünleşim için adaylar içinde gerçekleştirdiği, ruh biçimindeki fani doğanın aynı ruhaniyet eşini inşa eder. Fani ölümün zamanına kadar Düzenleyiciler’in görevi bütüncül bir biçimde, sizin kendi ırklarınız içinde onların faaliyetine benzerlik gösterir. Ancak fani ölüm üzerine Düzenleyiciler; bu Ruhaniyet-ile-bütünleşme adaylarına ebedi bir biçimde veda edip, tüm kutsal Görüntüleyiciler’in yönetim merkezi olan Divinington’a doğrudan bir biçimde hareket eder. Burada onlar, düzenlerinin yeni görevlerini beklerler. 40:9.2 (450.4) The fact that these types of mortal creatures are not Adjuster-fusion candidates does not prevent the Adjusters from indwelling them during the life in the flesh. Adjusters do work in the minds of such beings during the span of material life but never become everlastingly one with their pupil souls. During this temporary sojourn the Adjusters effectively build up the same spirit counterpart of mortal nature—the soul—that they do in the candidates for Adjuster fusion. Up to the time of mortal death the work of the Adjusters is wholly akin to their function in your own races, but upon mortal dissolution the Adjusters take eternal leave of these Spirit-fusion candidates and, proceeding directly to Divinington, the headquarters of all divine Monitors, there await the new assignments of their order.
40:9.3 (450.5) Bu türden uyku halindeki kurtuluş fanileri, malikâne dünyalar üzerinde yeniden kişilikleştirildiğinde; ayrılan Düzenleyicinin yeri, ilgili yerel evren içinde Sınırsız Ruhaniyetin temsilcisi olan Kutsal Hizmetkâr’ın ruhaniyetine ait bir bireyselleşmesi tarafından doldurulur. Bu ruhaniyet katılımı, Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilere dâhil olan bu kurtuluş halindeki yaratılmışları oluşturur. Bu türden varlıklar, akıl ve ruhaniyet bakımından her yönden sizin eşitlerinizdir; ve onlar gerçek anlamıyla, bütünleşme adaylarına ait sizin düzeyinize ek olarak Evlat ile bütünleşecek olan unsurlar ile ortak bir biçimde malikâne ve morontia âlemleri paylaşarak sizin çağdaşlarınızdır. 40:9.3 (450.5) When such sleeping survivors are repersonalized on the mansion worlds, the place of the departed Adjuster is filled by an individualization of the spirit of the Divine Minister, the representative of the Infinite Spirit in the local universe concerned. This spirit infusion constitutes these surviving creatures Spirit-fused mortals. Such beings are in every way your equals in mind and spirit; and they are indeed your contemporaries, sharing the mansion and morontia spheres in common with your order of fusion candidates and with those who are to be Son fused.
40:9.4 (450.6) Orada buna rağmen, Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler içinde kendilerinin yükseliş kardeşlerine kıyasla farklılık gösteren bir durum mevcuttur: Kökenin maddi dünyaları üzerinde insan deneyiminin fani hafızası beden içindeki ölümden sağ çıkar, çünkü ikamet eden Düzenleyici ruhsal önemin bir parçası olan insan yaşamının bu olaylarına ait bir ruhaniyet eşi veya sureti elde etmektedir. Fakat Ruhaniyet-ilet-bütünleşmiş faniler ile birlikte orada, insan hafızasının varlığını sürdüreceği hiçbir işleyiş biçimi mevcut değildir. Hafızanın Düzenleyici suretleri bütüncül ve zarar görmemiş bir haldedir; fakat bu edinimler ayrılan Düzenleyicileri’nin deneyimsel iyelikleridir, ve onlar, önceki mevcudiyetlerinin bilincine sahip olmayan yaratılmışlar olarak sanki yeniden yaratılmış unsurlar gibi Nebadon’un morontia âlemlerine ait yeniden dirilmenin yerleşkeleri içinde böylelikle uyanan varlıklar biçiminde bir önceki ikametlerinin yaratılmışlarına erişebilir bir durumda bulunmamaktadır. 40:9.4 (450.6) There is, however, one particular in which Spirit-fused mortals differ from their ascendant brethren: Mortal memory of human experience on the material worlds of origin survives death in the flesh because the indwelling Adjuster has acquired a spirit counterpart, or transcript, of those events of human life which were of spiritual significance. But with Spirit-fused mortals there exists no such mechanism whereby human memory may persist. The Adjuster transcripts of memory are full and intact, but these acquisitions are experiential possessions of the departed Adjusters and are not available to the creatures of their former indwelling, who therefore awaken in the resurrection halls of the morontia spheres of Nebadon as if they were newly created beings, creatures without consciousness of former existence.
40:9.5 (451.1) Yerel evrenin bu türden evlatları birliktelik içindeki yüksek ve çocuksu meleklerin vasıtasıyla yeniden anlatımlara sahip olarak ve kaydedici melekler tarafından belgelenen fani sürecin kayıtlarına danışarak, kendilerinin insan hafızası deneyimlerinin büyük bir kısmına kendi içlerinde yeniden sahip olurlar. Bu durumu onlar, kuşkuya yer bırakmayan güvenceyle yerine getirebilirler; çünkü maddi ve fani yaşam içinde deneyimsel kökene ait olan kurtuluş halindeki ruh, fani olaylar hakkında hiçbir hafızaya sahip olmamasına rağmen, geçmiş deneyimin bu hatırlanmayan olaylarına dair arta kalan bir deneyimsel-tanınma-karşılığına sahiptir. 40:9.5 (451.1) Such children of the local universe are enabled to repossess themselves of much of their former human memory experience through having it retold by the associated seraphim and cherubim and by consulting the records of the mortal career filed by the recording angels. This they can do with undoubted assurance because the surviving soul, of experiential origin in the material and mortal life, while having no memory of mortal events, does have a residual experiential-recognition-response to these unremembered events of past experience.
40:9.6 (451.2) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş bir faniye, hatırlanmamış geçmiş deneyimin olayları söylendiğinde; orada, gerçekliğin duygusal bir etkisi ve gerçeğin ussal niteliği ile birlikte anlatılan olayı eş zamanlı olarak yaşayan bu türden bir kurtuluş varlığının kimliği biçimindeki ruhu içerisinde deneyimsel tanınmanın doğrudan bir karşılığı mevcut bir haldedir; ve bu çifte karşılık, maddi deneyimin hatırlanmamış niteliğine ait olan yeniden yapılandırmayı, tanınmayı ve onaylanmayı oluşturmaktadır. 40:9.6 (451.2) When a Spirit-fused mortal is told about the events of the unremembered past experience, there is an immediate response of experiential recognition within the soul (identity) of such a survivor which instantly invests the narrated event with the emotional tinge of reality and with the intellectual quality of fact; and this dual response constitutes the reconstruction, recognition, and validation of an unremembered facet of mortal experience.
40:9.7 (451.3) Düzenleyici-ile-bütünleşme adaylarıyla bile, ruhsal değerin bir parçası olmuş olan bahse konu bu insan deneyimleri yalnızca; kurtuluş halindeki faninin ve geriye dönen Düzenleyicinin ortak iyelikleridir, ve böylece onlar fani kurtuluşun sonrasında eş zamanlı olarak hatırlanır. Ruhsal değerin bir parçası olmayan olaylar ile ilgili olarak bu Düzenleyici-bütünleştiricileri bile, kurtuluş halindeki ruh içerisinde tanınma-karşılığının niteliğine bağlı bir durumda olmak zorundadır. Ve bir durumun, bir fani için diğeri için önemli olmayan ruhsal bir anlama sahip olabileceği için; aynı gezegenden gelen yükseliş halindeki çağdaş unsurların bir topluluğu, Düzenleyici tarafından hatırlanmış olaylarına dair kendilerinin iyeliklerini ortaya sererler ve böylece ortaklaşa paylaştıkları ve herhangi birinin hayatı içerisinde ruhsal değerin bir parçası olan herhangi bir deneyimi yeniden yapılandırırlar. 40:9.7 (451.3) Even with Adjuster-fusion candidates, only those human experiences which were of spiritual value are common possessions of the surviving mortal and the returning Adjuster and hence are immediately remembered subsequent to mortal survival. Concerning those happenings which were not of spiritual significance, even these Adjuster-fusers must depend upon the attribute of recognition-response in the surviving soul. And since any one event may have a spiritual connotation to one mortal but not to another, it becomes possible for a group of contemporary ascenders from the same planet to pool their store of Adjuster-remembered events and thus to reconstruct any experience which they had in common, and which was of spiritual value in the life of any one of them.
40:9.8 (451.4) Her ne kadar biz, hafızanın yeniden yapılandırılmasına dair bu türden işleyiş biçimlerini olukça iyi bir biçimde anlasak da; kişilik tanımlanmasının işleyişini kavrayamamaktayız. Her ne kadar hafızanın kendisi ve onun yapılandırılmasının işleyiş biçimleri, tanınmanın bütünlüğü ile birlikte bu türden karşılıklı kişilik tepkilerini duyumsamak için gerekli olsa da; kişiliklerin bir kez gerçekleşen birliktelikleri hafızanın işleyişinden oldukça bağımsız bir biçimde karşılıklı olarak tepki vermektedir. 40:9.8 (451.4) While we understand such techniques of memory reconstruction fairly well, we do not grasp the technique of personality recognition. Personalities of onetime association mutually respond quite independently of the operation of memory, albeit, memory itself and the techniques of its reconstruction are necessary to invest such mutual personality response with the fullness of recognition.
40:9.9 (451.5) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş olan bir kurtuluş unsuru aynı zamanda; içinde yaşamış olduğu gezegensel yazgı dönemi sonrasında kendi köken dünyasını yeniden anımsayarak, beden içerisindeki hayatı hakkında birçok şey öğrenmeye yetkindir. Ruhaniyet bütünleşmesinin bu tür evlatları, kendilerinin insan süreçlerini araştırmada bu olanakları memnuniyet ile deneyimlemek için yetkin bir konuma getirilmişlerdir; çünkü onlar genel olarak yerel evrenin hizmetiyle sınırlandırılmıştır. Onlar, Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri içinde sizin yüksek ve yüceltilmiş nihai sonunuzu paylaşmamaktadır; yalnızca Düzenleyici-ile-bütünleşmiş faniler ve diğerleri biçiminde özellikle yükseliş halindeki varlıklar ile bütünleşmiş unsurlar, ebedi İlahiyat serüvenini bekleyen bu unsurların düzeylerine katılırlar. Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler, yerel evrenlerin kalıcı vatandaşlarıdır; onlar Cennet nihai sonunu arzulayabilir, ancak onlar bunu gerçekleştiremeyebilir. Nebadon içinde onların evren evi; Urantia’nın gezegensel nitelikleri tarafından öngörüldüğü biçimine oldukça benzer bir biçimde, doğa ve yerleşkenin bir nihai-son cenneti olarak Salvington’u çevreleyen dünyaların sekizinci topluluğudur. 40:9.9 (451.5) A Spirit-fused survivor is also able to learn much about the life he lived in the flesh by revisiting his nativity world subsequent to the planetary dispensation in which he lived. Such children of Spirit fusion are enabled to enjoy these opportunities for investigating their human careers since they are in general confined to the service of the local universe. They do not share your high and exalted destiny in the Paradise Corps of the Finality; only Adjuster-fused mortals or other especially embraced ascendant beings are mustered into the ranks of those who await the eternal Deity adventure. Spirit-fused mortals are the permanent citizens of the local universes; they may aspire to Paradise destiny, but they cannot be sure of it. In Nebadon their universe home is the eighth group of worlds encircling Salvington, a destiny-heaven of nature and location much like the one envisioned by the planetary traditions of Urantia.
10. Yükseliş Nihai Sonları ^top 10. Ascendant Destinies ^top
40:10.1 (452.1) Ruhaniyet-ile-bütünleşen faniler, genel olarak, yerel bir evrenle sınırlandırılmıştır; Evlat-ile-bütünleşmiş kurtuluş halindeki unsurlar aşkın bir evrenle kısıtlıdır; Düzenleyici-ile-bütünleşmiş fanilere, kâinat âlemlerinin tümüne giriş yapmanın nihai sonu kazandırılmıştır. Fani bütünleşmenin bu ruhaniyetleri her zaman kökenin düzeyine yükselmektedir; bu tür ruhaniyet birimleri hataya yer bırakmayan bir biçimde öncül kökenin âlemine geri döner. 40:10.1 (452.1) Spirit-fused mortals are, generally speaking, confined to a local universe; Son-fused survivors are restricted to a superuniverse; Adjuster-fused mortals are destined to penetrate the universe of universes. The spirits of mortal fusion always ascend to the level of origin; such spirit entities unfailingly return to the sphere of primal source.
40:10.2 (452.2) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş faniler yerel evrenlerin bir parçasıdır; onlar, genel olarak, kendilerini etkisi altına alan ruhaniyetin mekânsal kapsamının sınırların ötesi biçiminde özgün âlemlerinin sınırları dışına yükselmezler. Ruhsal kazanımın kökenine olan yükselişe benzer bir biçimde Evlat-ile-bütünleşmiş yükseliş içindeki unsurlar; birliktelik içinde bulunduğu Kutsal Hizmetkâr içinde bir Yaratan Evlat’ın Gerçek Ruhaniyeti nasıl odaklaşıyorsa, onun “bütünleşme ruhaniyeti” daha yüksek evrenlerin Yansıtıcı Ruhaniyetleri içine öyle dâhil edilir. Yedi Katmanlı Tanrı’ya ait olan yerel ve aşkın-evren düzeyleri arasında bu türden bir ruhaniyet ilişkisinin açıklanması belki zor olabilir; ancak bu durum, Yaratan Evlatlar’ın ikincil hizmetkâr ruhaniyetsel Sesleri olarak Yansıtıcı Ruhaniyetler’in bu evlatları içinde hataya yer bırakılmayacak bir biçimde açıklığa çıkarılmış ayırt edilmenin bir parçası değildir. Cennet üzerinde Yaratıcı’dan gelmekte olan Düşünce Düzenleyici’si, fani insan ebedi Evlat ile birlikte yüz yüze geldiği ana kadar faaliyetini sonlandırmaktadır. 40:10.2 (452.2) Spirit-fused mortals are of the local universe; they do not, ordinarily, ascend beyond the confines of their native realm, beyond the boundaries of the space range of the spirit that pervades them. Son-fused ascenders likewise rise to the source of spirit endowment, for much as the Truth Spirit of a Creator Son focalizes in the associated Divine Minister, so is his “fusion spirit” implemented in the Reflective Spirits of the higher universes. Such spirit relationship between the local and the superuniverse levels of God the Sevenfold may be difficult of explanation but not of discernment, being unmistakably revealed in those children of the Reflective Spirits—the secoraphic Voices of the Creator Sons. The Thought Adjuster, hailing from the Father on Paradise, never stops until the mortal son stands face to face with the eternal God.
40:10.3 (452.3) Bir fani varlığın ikamet eden Düşünce Düzenleyici ile birlikte ebedi bir biçimde bütünleşmemesi veya buna yetkin olmaması şeklinde bir birliktelik işleyiş biçimi içerisindeki gizemli çeşitlilik, yükseliş düzeninde var olan bir hatayı sergiler gibi görünebilir; Evlat ve Ruhaniyet bütünleşmesi, görünüşte, Cennet erişim tasarımına ait birtakım detaylar içinde açıklanmamış başarısızlıkların telafisine benzemektedir; fakat, bu türden yargılar hatalıdır; bize, bu tür olayların Yüce Evren Yöneticileri’nin oluşturduğu kanunlara olan bağlılık içerisinde gerçekleştiğine dair bilgi verilmiştir. 40:10.3 (452.3) The mysterious variable in associative technique whereby a mortal being does not or cannot become eternally fused with the indwelling Thought Adjuster may seem to disclose a flaw in the ascension scheme; Son and Spirit fusion do, superficially, resemble compensations of unexplained failures in some detail of the Paradise-attainment plan; but all such conclusions stand in error; we are taught that all these happenings unfold in obedience to the established laws of the Supreme Universe Rulers.
40:10.4 (452.4) Biz; bu sorunu irdelemiş bir konumda bulunup, şu kuşkuya yer bırakmayan sonuca vardık: tüm fanilerin nihai bir Cennet sonuna gönderilimi zaman-mekân evrenleri için adaletsiz olacaktır; çünkü böyle bir durumda Yaratan Evlatlar’ın ve Zamanın Ataları’nın mahkemeleri, daha yüksek âlemler için geçiş sürecinde bulunan bu unsurların hizmetlerine bütünüyle bağlı olacaktır. Buna ek olarak yerel ve aşkın evren hükümetlerinin her birinin yükseliş vatandaşlarının kalıcı bir topluluğu ile tedarik edilmesi gerekliliği, bu durumun sebebi için oldukça açıklayıcı bir görünüme sahiptir; yine bu hususta bu idarelerin faaliyetleri, abandonterler ve susatianın evrimsel tamamlayıcıları olarak kalıcı düzeyin bir parçası olan yüceltilmiş fanilerin belirli topluluklarının çabaları vasıtasıyla zenginleştirilmelidir. Var olan yükseliş düzeninin etkin bir biçimde bahse konu yükseliş yaratılmışlarının bu tür toplulukları ile birlikte zaman-mekân idarilerini sağladıkları şimdi açıklığa kavuşmuştur; ve biz birçok kez şu husus hakkında fikir yürütmüş bir konumda bulunmaktayız: Bu durumun bütünlüğü, Yaratan Evlatlar’a ek olarak Zamanın Ataları ile birlikte kalıcı bir yükseliş nüfusunu tedarik etmek için tasarlanmış Üstün Evren Mimarları’nın bütünüyle bilge planlarının amaçlanmış bir parçasını mı yansıtmaktadır? Vatandaşlığın evrimleşmiş düzeyleri ile birlikte bu tasarım, gelecek evren çağları içinde bu âlemlerin olaylarını ileri bir düzeye getirmede artan bir biçimde yetkin bir konuma mı gelecektir? 40:10.4 (452.4) We have analyzed this problem and have reached the undoubted conclusion that the consignment of all mortals to an ultimate Paradise destiny would be unfair to the time-space universes inasmuch as the courts of the Creator Sons and of the Ancients of Days would then be wholly dependent on the services of those who were in transit to higher realms. And it does seem to be no more than fitting that the local and the superuniverse governments should each be provided with a permanent group of ascendant citizenship; that the functions of these administrations should be enriched by the efforts of certain groups of glorified mortals who are of permanent status, evolutionary complements of the abandonters and of the susatia. Now it is quite obvious that the present ascension scheme effectively provides the time-space administrations with just such groups of ascendant creatures; and we have many times wondered: Does all this represent an intended part of the all-wise plans of the Architects of the Master Universe designed to provide the Creator Sons and the Ancients of Days with a permanent ascendant population? with evolved orders of citizenship that will become increasingly competent to carry forward the affairs of these realms in the universe ages to come?
40:10.5 (452.5) Bahse konu bu fani nihai sonların böylelikle çeşitlilik göstermesi; bir unsurun diğerinden zorunlu bir biçimde daha büyük veya daha küçük olduğunu hiçbir biçimde doğrulamaz, bunun yerine ortaya çıkan bu çeşitlilik yalnızca onların farklılaştıklarını gözler önüne serer. Düzenleyici-ile-bütünleşmiş yükseliş halindeki unsurlar gerçek anlamıyla; kesinliğe erişecek olanların onlardan önce ebedi gelecek içinde ortaya çıkıp yayılacakları gibi, büyük ve ihtişamlı bir sürece sahiptir; fakat bu durum, yükseliş halindeki kardeşlerinin daha üstünde bir konumda tutulmak istendikleri anlamına gelmemektedir. Burada, fani kurtuluşunun kutsal tasarımının ayrımsal işleyişi içinde keyfi olarak hiçbir iltimas bulunmamaktadır. 40:10.5 (452.5) That mortal destinies do thus vary in no wise proves that one is necessarily greater or lesser than another, merely that they differ. Adjuster-fused ascenders do indeed have a grand and glorious career as finaliters spread out before them in the eternal future, but this does not mean that they are preferred above their ascendant brethren. There is no favoritism, nothing arbitrary, in the selective operation of the divine plan of mortal survival.
40:10.6 (453.1) Düzenleyici-ile-bütünleşmiş kesinliğe erişecek olanlar açık bir biçimde, her şeye dair en geniş hizmet olanağını memnuniyetle deneyimler. Bu hedefin erişimi kendiliğinden gerçekleşen bir biçimde; göreceli kusursuzluk erişiminin öncül veya diğer bir değişle daha az istikrara kavuşturulmuş olan çağlarından daha sonraki veya diğer bir değişle daha fazla istikrara kavuşturulmuş dönemlerine kadar, herhangi bir evren veya aşkın-evren içindeki çağlar süren çabalara katılma şansından onları alıkoyar. Kesinliğe erişecek olanlar, asli evrenin yedi birimi içinde de geçici hizmetin muhteşem ve uçsuz bucaksız bir deneyimini elde ederler; ancak onlar alışılagelmiş bir biçimde, Tamamlanışın Nebadon Birlikleri’ne ait Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş kıdemli unsurları şu an bile tanımlayan herhangi bir evrenin derin bilgisine erişemezler. Bu bireyler; on milyon yerleşik dünya üzerinde bir bir açığa çıkarlarken, gezegensel çağların yükseliş hareket yörüngesini gözlemlemeye dair bir olanağı memnuniyetle deneyimler. Ve bu türden yerel evren vatandaşlarının inançlı hizmeti içerisinde deneyim; yönetimsel bilgelik biçiminde odaklanmış deneyim tarafından açığa çıkan bilgeliğin yüksek niteliğini olgunlaştıran zamanın tamamlanışına kadar, katlanarak artar; ve bu durum kendi içerisinde, herhangi bir yerel evrenin oluşturulmasında ana bir etkendir. 40:10.6 (453.1) While the Adjuster-fused finaliters obviously enjoy the widest service opportunity of all, the attainment of this goal automatically shuts them off from the chance to participate in the agelong struggle of some one universe or superuniverse, from the earlier and less settled epochs to the later and established eras of relative perfection attainment. Finaliters acquire a marvelous and far-flung experience of transient service in all seven segments of the grand universe, but they do not ordinarily acquire that intimate knowledge of any one universe which even now characterizes the Spirit-fused veterans of the Nebadon Corps of Completion. These individuals enjoy an opportunity to witness the ascending processional of the planetary ages as they unfold one by one on ten million inhabited worlds. And in the faithful service of such local universe citizens, experience superimposes upon experience until the fullness of time ripens that high quality of wisdom which is engendered by focalized experience — authoritative wisdom—and this in itself is a vital factor in the settling of any local universe.
40:10.7 (453.2) Ruhaniyet bütünleştiricileri ile olduğu gibi, Uversa üzerinde yerleşik düzeye erişen Evlat-ile-bütünleşmiş fanilerle de bu durum geçerlidir. Bu varlıkların bazıları, Orvonton’un öncül çağlarından gelmiş olup; onlar, yedinci aşkın-evrenin refahı ve nihai oluşumu için sürekli bir biçimde artan hizmet katkılarında bulunan kavrayış-derinleştirici bilgeliğin yavaş bir şekilde bütünleşen bedenini yansıtırlar. 40:10.7 (453.2) As it is with the Spirit fusers, so is it with those Son-fused mortals who have achieved residential status on Uversa. Some of these beings hail from the earliest epochs of Orvonton, and they represent a slowly accumulating body of insight-deepening wisdom which is making ever-augmenting service contributions to the welfare and eventual settlement of the seventh superuniverse.
40:10.8 (453.3) Yerel ve aşkın-evren vatandaşlığına ait bu yerleşik düzeylerin nihai sonlarının ne olacağının bilgisine sahip değiliz; ancak, şu durum oldukça olasıdır: Kesinliğe erişecek olanların Cennet unsurları, birinci derece dışsal uzay düzeyinin gezegensel sistemleri içinde kutsallığın sınırlarını genişletmek için öncülükte bulunduklarında, yükseliş halindeki evrimsel çabalara ait onların Evlat ve Ruhaniyet-ile-bütünleşen kardeşleri; uzak bir zamanda gerçekleşecek, Orvonton boyunca gelebilecek Cennet kutsal yolcularının geliş kafilelerine ek olarak dışsal uzaya ait bir şekilde şu an belirli bir konuma sahip olmayan ve yerleşik bir nitelikte bulunmayan galaksilerden gelen geniş bir ruhaniyet-arayan varlık seli biçimindeki onların kardeş yaratılmışlarını karşılamak için hazır bir konumda bulunurken; kusursuzlaştırılmış aşkın-evrenlerin deneyimsel dengesinin idare edilmesine uygun bir biçimde katkıda bulunacaklardır. 40:10.8 (453.3) What the ultimate destiny of these stationary orders of local and of superuniverse citizenship will be we do not know, but it is quite possible that, when the Paradise finaliters are pioneering the expanding frontiers of divinity in the planetary systems of the first outer space level, their Son- and Spirit-fused brethren of the ascendant evolutionary struggle will be acceptably contributing to the maintenance of the experiential equilibrium of the perfected superuniverses while they stand ready to welcome the incoming stream of Paradise pilgrims who may, at that distant day, pour in through Orvonton and its sister creations as a vast spirit-questing torrent from these now uncharted and uninhabited galaxies of outer space.
40:10.9 (453.4) Ruhaniyet bütünleştiricilerin büyük bir kısmı, yerel evrenlerin vatandaşları olarak kalıcı bir biçimde hizmet edebilir; fakat onların hepsi bunu gerçekleştirmemektedir. Onların evren hizmetinin herhangi bir fazı, aşkın-evren içinde onların kişisel mevcudiyeti gerektirirse; bunun sonrasında varlığın bu tür dönüşümleri, daha yüksek bir evren için onların yükselmesini yetkin bir hale getiren bir biçimde bu vatandaşlar içinde gerçekleştirilecektir; ve Göksel Koruyucular’ın varışı üzerine Zamanın Ataları’nın mahkemelerinde bu tür Ruhaniyet-ile-bütünleşen fanileri temsil etmek için onlar bu nedenle yükselişte bulunup, hiçbir zaman geriye dönmeyeceklerdir. Onlar; Göksel Koruyucular’ın yardımcıları olarak hizmet ederek ve Cennet ve Havona’nın hizmeti için bunun sonrasında bir araya getirilen bu unsurların birkaçını kalıcı bir biçimde burada tutarak, aşkın evrenin vesayetleri haline gelirler. 40:10.9 (453.4) While the majority of Spirit fusers serve permanently as citizens of the local universes, all do not. If some phase of their universe ministry should require their personal presence in the superuniverse, then would such transformations of being be wrought in these citizens as would enable them to ascend to the higher universe; and upon the arrival of the Celestial Guardians with orders to present such Spirit-fused mortals at the courts of the Ancients of Days, they would so ascend, never to return. They become wards of the superuniverse, serving as assistants to the Celestial Guardians and permanently, save for those few who are in turn summoned to the service of Paradise and Havona.
40:10.10 (453.5) Ruhaniyet-ile-bütünleşen kardeşleri gibi Evlat bütünleştiricileri, onlarda değişikliğe yol açan belirli dönüşümlere uğramadıkça ne Havona’yı kat ederler ne de Cennet’e ulaşırlar. İyi ve yeterli sebepler durumunda bu türden değişiklikler, Evlat-ile-bütünleşen kurtuluş halindeki belirli unsurlar içinde gerçekleştirilir; ve bu varlıklar ile merkezi evrenin yedi döngüsü üzerinde zaman zaman karşılaşılır. Böylelikle Evlat ve Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilerin de belirli sayıdaki unsurları Yaratıcı-ile-bütünleşen fanileri bekleyen nihai sonun birçok açıdan eşiti olan bir hedefe erişim biçiminde, mevcut bir şekilde Cennet’e yükselir. 40:10.10 (453.5) Like their Spirit-fused brethren, the Son fusers neither traverse Havona nor attain Paradise unless they have undergone certain modifying transformations. For good and sufficient reasons, such changes have been wrought in certain Son-fused survivors, and these beings are to be encountered ever and anon on the seven circuits of the central universe. Thus it is that certain numbers of both the Son- and the Spirit-fused mortals do actually ascend to Paradise, do attain a goal in many ways equal to that which awaits the Father-fused mortals.
40:10.11 (453.6) Yaratıcı-ile-bütünleşmiş faniler potansiyel biçimde kesinliğe erişecek olan fanilerdir; onların istikameti Kâinatın Yaratıcısı olup, onlar Kâinatın Yaratıcısı’na erişirler; ancak mevcut evren çağının kapsamı içinde bu türden kesinliğe erişecek olanlar, nihai son erişimcileri değillerdir. Onlar altıncı-düzey ruhaniyetleri olarak tamamlanmamış yaratılmışlar niteliğinde kalmaya devam ederler, ve böylelikle onlar ışık-öncesi-ve-yaşam düzeyinin evrimsel nüfuz alanlarında etkin olmayan bir konumda bulunurlar. 40:10.11 (453.6) Father-fused mortals are potential finaliters; their destination is the Universal Father, and him they do attain, but within the purview of the present universe age, finaliters, as such, are not destiny attainers. They remain unfinished creatures—sixth-stage spirits—and hence nonactive in the evolutionary domains of prelight-and-life status.
40:10.12 (454.1) Fani bir yaratılmış, Kudretli bir İletici gibi Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş bir Evlat haline gelerek, Kutsal Üçleme ile bütünleştirildiğinde; bunun sonrasında kesinliğe erişecek olan bahse konu unsur en azından mevcut evren çağı için nihai sona erişir. Kudretli İleticiler ve onların görevdaşları tam anlamıyla yedinci-düzey ruhaniyetleri olmayabilir; fakat diğer birçok şeye ilaven Kutsal Üçleme, kesinliğe erişecek olan bir unsurun herhangi bir zaman içinde bir yedinci-düzey ruhaniyeti olarak erişeceği her şeyle onları bahşeder. Ruhaniyet veya Evlat-ile-bütünleşen fanilerin kutsal bir biçimde üçleştirilmesinden sonra onlar, Cennet deneyimine Düzenleyici-ile-bütünleşmiş yükseliş varlıkları ile birlikte geçiş yaparlar. Seçimin veya Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş bu Evlatları, mevcut an içinde tamamlanmamış yaratılmışlar biçimindeki kesinliğe erişecek olan unsurlara kıyasla, en azından şimdilik tamamlanmış nitelikteki yaratılmışlardır. 40:10.12 (454.1) When a mortal finaliter is Trinity embraced—becomes a Trinitized Son, such as a Mighty Messenger—then has that finaliter attained destiny, at least for the present universe age. Mighty Messengers and their fellows may not in the exact sense be seventh-stage spirits, but in addition to other things the Trinity embrace endows them with everything which a finaliter will sometime achieve as a seventh-stage spirit. After Spirit-fused or Son-fused mortals are trinitized, they pass through the Paradise experience with the Adjuster-fused ascenders, with whom they are then identical in all matters pertaining to superuniverse administration. These Trinitized Sons of Selection or of Attainment at least for now are finished creatures, in contrast to the finaliters, who are at present unfinished creatures.
40:10.13 (454.2) Son kertede, evlatlığın yükseliş düzeylerinin nihai sonlarını karşılaştırırken “daha çok” veya “daha az” gibi sıfatları kullanmak bu nedenle uygunsuz olacaktır. Tanrı’nın bu türden her evladı, Tanrı’nın yaratıcılığını paylaşmaktadır; ve Tanrı, kendisinin yaratılmış evlatlarını aynı düzeyde sevmektedir; Tanrı, yükseliş nihai sonlarına kıyasla bu türden nihai sonlara erişebilecek olan yaratılmışlara daha az saygı duymamaktadır. Yaratıcı her evladını derinden sevmekte olup; onun şefkati — bir evladı üzerine bahşedilen sevgiye ve bu bahşedilmenin bireysel, kişisel ve ayrıcalıklı bir biçimde bu evladın mevcudiyetinde gerçekleştirildiği mevcudiyetine kıyasla — ondan daha az gerçek, kutsal, ulvi, sınırsız, ebedi ve benzersiz değildir. Ve bu türden bir derin sevgi bütüncül bir biçimde tüm diğer her şeyi çevreler. Evlatlık, Yaratan için yaratılmışın yüce ilişkisidir. 40:10.13 (454.2) Thus, in the final analysis, it would be hardly proper to use the words “greater” or “lesser” in contrasting the destinies of the ascending orders of sonship. Every such son of God shares the fatherhood of God, and God loves each of his creature sons alike; he is no more a respecter of ascendant destinies than is he of the creatures who may attain such destinies. The Father loves each of his sons, and that affection is not less than true, holy, divine, unlimited, eternal, and unique—a love bestowed upon this son and upon that son, individually, personally, and exclusively. And such a love utterly eclipses all other facts. Sonship is the supreme relationship of the creature to the Creator.
40:10.14 (454.3) Faniler olarak sizler bu anlatımların sonucunda; kutsal evlatlığın ailesi içinde ait olduğunuz konumu tanıyabilecek yetkinliğe sahip olup, bahşedilmiş bir Evlat’ın yaşam deneyimi tarafından oldukça geliştirilmiş ve aydınlatılmış tasarım olarak fani kurtuluş için Cennet tasarımı vasıtasıyla ve onun içinde özgür bir biçimde tedarik edilmiş yararlardan istifade etmeye dair zorunluluğu hissetmeye başlayacaksınız. Kutsal kusursuzluğun Cennet hedefine ait olan sizin nihai erişiminizi güvence altına almak için her imkân ve güç tedarik edilmiştir. 40:10.14 (454.3) As mortals you can now recognize your place in the family of divine sonship and begin to sense the obligation to avail yourselves of the advantages so freely provided in and by the Paradise plan for mortal survival, which plan has been so enhanced and illuminated by the life experience of a bestowal Son. Every facility and all power have been provided for insuring your ultimate attainment of the Paradise goal of divine perfection.
40:10.15 (454.4) [Salvingtonlu Cebrail’in görevlilerine geçici bir süreliğine bağlanmış olan bir Kudretli İletici tarafından sunulmuştur.] 40:10.15 (454.4) [Presented by a Mighty Messenger temporarily attached to the staff of Gabriel of Salvington.]