39. Makale Paper 39
Yüksek Meleksel Ev Sahipleri The Seraphic Hosts
39:0.1 (426.1) AŞİNA olduğumuz kadarıyla yerel evren yönetim merkezleri üzerinde kişileşmiş olarak Sınırsız Ruhaniyet, tek-tip olan biçimde kusursuz nitelikteki yüksek melekleri yaratma arzusunu taşımaktadır; fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı bahse konu bu yüksek meleksel doğumlar, farklılaşmalar göstermektedir. Bu çeşitlilik, evrimleşen deneyimsel İlahiyat’ın bilinmeyen karışımının bir sonucu olabilir; eğer bu durum gerçekten böyle bir doğruluğu taşıyorsa bunu kanıtlamaya yetkin bir halde bulunmamaktayız. Fakat gözlemlemekteyiz ki; yüksek melekler eğitimsel sınavlara ve hazırlanış disiplinine bağlı oldukları zaman, hataya yer bırakmayan ve açık bir biçimde şu yedi topluluk altındaki sınıflandırılmaya uğramaktadır: 39:0.1 (426.1) AS FAR as we are cognizant, the Infinite Spirit, as personalized on the local universe headquarters, intends to produce uniformly perfect seraphim, but for some unknown reason these seraphic offspring are very diverse. This diversity may be a result of the unknown interposition of evolving experiential Deity; if so, we cannot prove it. But we do observe that, when seraphim have been subjected to educational tests and training discipline, they unfailingly and distinctly classify into the following seven groups:
39:0.2 (426.2) 1. Yüce Yüksek Melekler. 39:0.2 (426.2) 1. Supreme Seraphim.
39:0.3 (426.3) 2. Üstün Yüksek Melekler. 39:0.3 (426.3) 2. Superior Seraphim.
39:0.4 (426.4) 3. Yüksek Denetimci Yüksek Melekler. 39:0.4 (426.4) 3. Supervisor Seraphim.
39:0.5 (426.5) 4. İdareci Yüksek Melekler. 39:0.5 (426.5) 4. Administrator Seraphim.
39:0.6 (426.6) 5. Gezegensel Yardımcılar. 39:0.6 (426.6) 5. Planetary Helpers.
39:0.7 (426.7) 6. Geçiş Hizmetkârları. 39:0.7 (426.7) 6. Transition Ministers.
39:0.8 (426.8) 7. Geleceğin Yüksek Melekleri. 39:0.8 (426.8) 7. Seraphim of the Future.
39:0.9 (426.9) Herhangi bir yüksek meleğin diğer toplulukta bulunan bir melekten daha aşağı olduğunu söylemek doğru olmayan bir önermedir. Yine de her melek ilk başta, özgün ve içkin sınıflandırılışının topluğu için hizmeti bakımından kısıtlıdır. Bu sunumun hazırlanmasında benim yüksek meleksel birlikteliğimde bulunan Manotia; yüce yüksek melek olup, bir seferliğine yalnızca bir yüce yüksek melek olarak faaliyet göstermiştir. Başvuru ve sadık hizmeti sonucunda o sırayla; bir yüksek melek için açık olan etkinliğin neredeyse her kulvarında faaliyet göstererek yüksek meleksel hizmetlerin yedisine birden erişmiş olup, şu an itibariyle Urantia üzerinde yüksek meleklerin birliktelik halinde bulunan baş idarecesine ait olan heyete başkanlık etmektedir. 39:0.9 (426.9) To say that any one seraphim is inferior to an angel of any other group would hardly be true. Nevertheless every angel is at first service-limited to the group of original and inherent classification. My seraphic associate in the preparation of this statement, Manotia, is a supreme seraphim and onetime functioned only as a supreme seraphim. By application and devoted service she has, one by one, achieved all seven of the seraphic services, having functioned in well-nigh every avenue of activity open to a seraphim, and now holds the commission of associate chief of seraphim on Urantia.
39:0.10 (426.10) İnsan varlıkları zaman zaman; daha yüksek düzey hizmet için yaratılmış bir yetkinliğin, görece daha alçak hizmet düzeyleri üzerinde faaliyet göstermek için yetkinliğe sahip olma anlamına gelmek durumunda bulunmadığını anlamakta güçlük çekmektedir. İnsan, yaşamına yardıma muhtaç bir bebek olarak başlar; böylelikle her fani erişim, deneyimsel zorunlulukların tümü ile bütünleşmek zorundadır; yüksek melekler, çocukluk dönemi biçimindeki erişkin öncesi türünden bir dönemi yaşamamaktadır. Buna rağmen onlar; deneyimsel yaratılmışlar olup, deneyim vasıtasıyla ve ilave eğitim boyunca bir veya daha çok yüksek meleksel hizmetler içindeki işlevsel yeteneklerinin deneyimsel erişimleri tarafından kutsal ve içkin kazanımlarını arttırabilirler. 39:0.10 (426.10) Human beings sometimes find it hard to understand that a created capacity for higher-level ministry does not necessarily imply ability to function on relatively lower service levels. Man begins life as a helpless infant; hence every mortal attainment must embrace all experiential prerequisites; seraphim have no such preadult life—no childhood. They are, however, experiential creatures, and by experience and through additional education they can augment their divine and inherent endowment of ability by the experiential acquirement of functional skill in one or more of the seraphic services.
39:0.11 (426.11) Görevlendirilmeleri sonrasında yüksek melekler, içkin topluluklarının yedek birliklerine atanır. Gezegensel ve idari düzeyin bu unsurları sıklıkla, özgün olarak sınıflandırılmış bir biçimde uzun süreçler boyunca hizmet eder; fakat içkin faaliyet düzey ne kadar yükselirse, meleksel hizmetkârlar evren hizmetinin alt düzeyleri için olan görevlendirmenin arayışına daha çok girerler. Özellikle onlar, gezegensel yardımcıların yedek birliklerine olan görevlendirmeyi arzulamaktadırlar; ve eğer başarılı olurlarsa onlar, birtakım evrimsel dünyanın Gezegensel Prensi’ne ait yönetim merkezine bağlı olan göksel okullara girerler. Burada onlar; insan aklının ırklarına ait dillerin, tarihlerin ve yerel geleneklerin çalışmasına başlarlar. Yüksek melekler, tıpkı insan varlıklarının gerçekleştirdiği gibi bilgiyi elde etmek ve deneyim kazanmak zorundadır. Onlar, belirli kişilik özellikleri bakımından sizden bütünüyle ayrılmış bir konumda bulunmamaktadır. Ve onların tümü, hizmetin olası en düşük düzeyi biçiminde tabandan başlamaya can atmaktadır; böylelikle onlar, deneyimsel nihai sonun olası en yüksek düzeyine erişmenin umudunu taşıyabilirler. 39:0.11 (426.11) After being commissioned, seraphim are assigned to the reserves of their inherent group. Those of planetary and administrator status often serve for long periods as originally classified, but the higher the inherent function level, the more persistently do the angelic ministers seek assignment to the lower orders of universe service. Especially do they desire assignment to the reserves of the planetary helpers, and if successful they enroll in the celestial schools attached to the headquarters of the Planetary Prince of some evolutionary world. Here they begin the study of the languages, history, and local habits of the races of mankind. Seraphim must acquire knowledge and gain experience much as do human beings. They are not far removed from you in certain personality attributes. And they all crave to start at the bottom, on the lowest possible level of ministry; thus may they hope to achieve the highest possible level of experiential destiny.
1. Yüce Yüksek Melekler ^top 1. Supreme Seraphim ^top
39:1.1 (427.1) Bahse konu bu yüce melekler, yerel evren meleklerinin açığa çıkarılmış yedi düzeyinin en üstünde bulunmaktadır. Onlar yedi topluluk içerisinde faaliyet gösterip, onların her biri Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’nin meleksel hizmetkârları ile yakın bir biçimde birliktelik halindedir. 39:1.1 (427.1) These seraphim are the highest of the seven revealed orders of local universe angels. They function in seven groups, each of which is closely associated with the angelic ministers of the Seraphic Corps of Completion.
39:1.2 (427.2) 1. Evlat-Ruhaniyet Hizmetkârları. Yüce yüksek meleklerin ilk topluluğu, yerel evren içerisinde yerleşik olan ve faaliyet gösteren yüksek Evlatlar ve Ruhaniyet kökenli varlıkların hizmeti için görevlendirilmiştir. Meleksel hizmetkârların bu topluluğu aynı zamanda Evren Evladı ve Evren Ruhaniyeti’ne hizmet etmekte olup, Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in bütünleşmiş iradelerine ait evren baş yöneticisi biçimindeki Berrak ve Sabah Yıldızı’nın us birlikleri ile birlikte yakın bir şekilde ilişkilidir. 39:1.2 (427.2) 1. Son-Spirit Ministers. The first group of the supreme seraphim are assigned to the service of the high Sons and Spirit-origin beings resident and functioning in the local universe. This group of angelic ministers also serve the Universe Son and the Universe Spirit and are closely affiliated with the intelligence corps of the Bright and Morning Star, the universe chief executive of the united wills of the Creator Son and the Creative Spirit.
39:1.3 (427.3) Yüksek Evlatlar ve Ruhaniyetler için görevlendirilerek bu yüksek melekler içkin olarak, Ebedi Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet’in kutsal doğumu biçimindeki Cennet Avonalları’nın çok çeşitli olan hizmetleri ile birliktelik halindedir. Cennet Avonalları tüm hakimane ve bahşedilme görevlerinde her zaman; gezegensel yazgı döneminin sonlandırılması ve yeni bir hayat çağının başlatılması ile ilişkili olan özel görevin düzenlenmesi ve idare edilmesine ayrılan bu türden zamanlardaki yüksek meleklerin bahse konu yüksek ve deneyim sahibi düzeyi tarafından eşlik edilmektedir. Fakat onlar, yazgı dönemi içinde bu türden bir değişimin sonrasında gerçekleşebilecek hakimane görev ile ilişkili değillerdir. 39:1.3 (427.3) Being of assignment to the high Sons and Spirits, these seraphim are naturally associated with the far-flung services of the Paradise Avonals, the divine offspring of the Eternal Son and the Infinite Spirit. The Paradise Avonals are always attended on all magisterial and bestowal missions by this high and experienced order of seraphim, who are at such times devoted to organizing and administering the special work connected with the termination of one planetary dispensation and the inauguration of a new age. But they are not concerned in the work of adjudication which might be incidental to such a change in dispensations.
39:1.4 (427.4) Bahşedilme Görevlileri. Yaratan Evlatlar değil fakat Cennet Avonalları, bir bahşedilme görevi üzerinde her zaman 144 bahşedilme görevlisinin bir birliği tarafından eşlik edilir. Bahse konu 144 melek, bir bahşedilme görevi ile birliktelik içerisinde bulunabilecek tüm diğer Evlat-Ruhaniyet hizmetkârlarının başyardımcılarıdır. Muhtemel olarak, bir gezegensel bahşediliş üzerinde Tanrı’nın ete kemiğe büründürülmüş bir Evladı’nın emrine tabi olan meleklerin bir birliği mevcut bir halde bulunabilir. Birincil ve ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri olarak meleklerin daha yüksek düzeyleri aynı zamanda, refakatçi ev sahiplerinin bir parçasını oluşturabilir; ve her ne kadar onların görevleri yüksek meleklerin bu unsurlarından farklılık gösterse de, bu etkinliklerin tümü bahşediliş refakatçileri tarafından eş güdümsel hale getirilecektir. 39:1.4 (427.4) Bestowal Attendants. Paradise Avonals, but not Creator Sons, when on a bestowal mission are always accompanied by a corps of 144 bestowal attendants. These 144 angels are the chiefs of all other Son-Spirit ministers who may be associated with a bestowal mission. There might possibly be legions of angels subject to the command of an incarnated Son of God on a planetary bestowal, but all these seraphim would be organized and directed by the 144 bestowal attendants. Higher orders of angels, supernaphim and seconaphim, might also form a part of the attending host, and though their missions are distinct from those of the seraphim, all these activities would be co-ordinated by the bestowal attendants.
39:1.5 (427.5) Bahse konu yükseliş refakatçileri, tamamlayıcı yüksek meleklerdir; onların tümü, Seraphington’un döngülerini katetmiş olup, Tamamlayışın Yüksek Meleksel Birlikleri’ne erişmişlerdir. Ve onlar ilaveten özellikle, zamanın çocuklarının gelişimi için zorluklar ile başa çıkmak ve Tanrı’nın Evlatları’na ait bahşedilişleri ile ilgili acil durumların üstesinden gelmek amacıyla eğitilmişlerdir. Bu türden yüksek meleklerin tümü, Cennet’e ve Ebedi Evlat olarak İkincil Kaynak ve Merkez’in kişisel bütünleşmesine erişmiştir. 39:1.5 (427.5) These bestowal attendants are completion seraphim; they have all traversed the circles of Seraphington and have attained the Seraphic Corps of Completion. And they have been further especially trained to meet the difficulties and to cope with the emergencies associated with the bestowals of the Sons of God for the advancement of the children of time. Such seraphim have all achieved Paradise and the personal embrace of the Second Source and Center, the Eternal Son.
39:1.6 (427.6) Yüksek melekler eşit bir biçimde; âlemlerin fanileri için nihai son koruyucuları olarak, ete kemiğe büründürülmüş Evlatlar’ın görevleri ve onların bağlılığına atanmayı derinden arzulamaktadır; bahşediliş refakatçileri Cennet erişiminin yüksek meleksel tamamlanışına ait en yüksek yerel evren hizmetini elde ederken, bağlılık görevi Cennet için en kesin nitelikte olan yüksek meleksel giriş belgesidir. 39:1.6 (427.6) Seraphim equally crave assignment to the missions of the incarnated Sons and attachment as destiny guardians to the mortals of the realms; the latter is the surest seraphic passport to Paradise, while the bestowal attendants have achieved the highest local universe service of the completion seraphim of Paradise attainment.
39:1.7 (428.1) 2. Mahkeme Danışmanları. Bu yüksek melek danışmanları ve yardımcıları, arabuluculardan âlemin en yüksek mahkemelerine uzanan yargısal hükmün tüm düzeylerine bağlanmıştır. Cezai yaptırımları belirlemek bu türden yüksek mahkemelerin kuruluş amacı değildir, bunun yerine dürüst görüş farklılıkları üzerinde yargılamada bulunmak ve yükseliş fanilerinin sonsuza kadar sürecek olan kurtuluşu üzerinde hüküm vermek onların varoluş gayesidir. Tam da bu nokta da mahkeme danışmanlarının sorumluluğu yatmaktadır: fani yaratılmışlar için verilen tüm yaptırımların hukuka uygunluğuna ve hükümlerin bağışlama doğrultusunda karara varıldığına dair danışmada bulunmaktadırlar. Bu görev içerisinde onlar yakın bir biçimde, yerel evren içerisinde hizmet eden Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş refakatçi fanileri olarak Yüksek Heyet Üyeleri ile birliktelik içerisindedir. 39:1.7 (428.1) 2. Court Advisers. These are the seraphic advisers and helpers attached to all orders of adjudication, from the conciliators up to the highest tribunals of the realm. It is not the purpose of such tribunals to determine punitive sentences but rather to adjudicate honest differences of opinion and to decree the everlasting survival of ascending mortals. Herein lies the duty of the court advisers: to see that all charges against mortal creatures are stated in justice and adjudicated in mercy. In this work they are closely associated with the High Commissioners, Spirit-fused ascendant mortals serving in the local universe.
39:1.8 (428.2) Yüksek meleksel mahkeme danışmanları, oldukça yoğun bir biçimde fanilerin savunucuları olarak hizmet eder. Bu durum, herhangi bir karar düzeninin bir biçimde âlemlerin alt düzey yaratılmışları için adaletsiz bir yapısının mevcut bir halde bulunduğu anlamına gelmez. Bunun yerine adaletin kutsal kusursuzluğa olan yükseliş içerisinde her hatanın yargısal hükmüne ihtiyaç duyması karşısında; bağışlama, her yanlış adımın yaratılış doğası ve kutsal amaç doğrultusunda adil bir biçimde yargısal hükme bağlanmasını gerektirmektedir. Bahse konu bu melekler; kişisel amaçların ve ırksal eğilimlerin altında yatan gerçeklerin bilgisine dayanan adiliyete ait bir biçimde, kutsal adalet içerisinde içkin olan bağışlama unsurunun destekleyicileri ve onun timsalleridir. 39:1.8 (428.2) The seraphic court advisers serve extensively as defenders of mortals. Not that there ever exists any disposition to be unfair to the lowly creatures of the realms, but while justice demands the adjudication of every default in the climb towards divine perfection, mercy requires that every such misstep be fairly adjudged in accordance with the creature nature and the divine purpose. These angels are the exponents and exemplification of the element of mercy inherent in divine justice—of fairness based on the knowledge of the underlying facts of personal motives and racial tendencies.
39:1.9 (428.3) Meleklerin bu düzeyi, Gezegensel Prensler’in heyetlerinden başlayarak yerel evrenin yüksek mahkemelerine uzanan bir kapsamda hizmet verirler; bunun karşısında onların birlikteliklerine ait Tamamlanışın Yüksek Melek Birlikleri, Uversa üzerinde Zamanın Ataları’nın mahkemelerini bile içine alan bir biçimde, Orvonton’un daha yüksek âlemleri içinde faaliyet gösterir. 39:1.9 (428.3) This order of angels serves from the councils of the Planetary Princes to the highest tribunals of the local universe, while their associates of the Seraphic Corps of Completion function in the higher realms of Orvonton, even to the courts of the Ancients of Days on Uversa.
39:1.10 (428.4) 3. Evren Pusulaları. Bu unsurlar; önlerinde Orvonton’un uçsuz bucaksız aşkın-evreni tüm ihtişamıyla uzanırken ruhaniyet macerası üzerinde sınırda bekleyen bir biçimde, kökenlerine ait evren olan Salvington üzerinde son bir kez için duraklayan bahse konu tüm yükseliş fanilerinin gerçek dostları ve mezuniyet sonrası danışmanlarıdır. Ve bu tür zamanlarda bir yükseliş fanisi birçok kez, fanilerin yalnızca insan duygusu olan geçmişe dair özlem ile karşılaştırarak anlayacağı bir hissiyata sahiptir. Bu sınırda beklerken onların gerisinde, uzun süren hizmetin ve morontia kazanımının vasıtasıyla giderek aşina olunan âlemler biçiminde erişimin âlemleri yatmaktadır; onların önünde ise, daha büyük ve daha geniş olan evrenin zorlayıcı gizemi uzanmaktadır. 39:1.10 (428.4) 3. Universe Orientators. These are the true friends and postgraduate counselors of all those ascending creatures who are pausing for the last time on Salvington, in their universe of origin, as they stand on the brink of the spirit adventure stretching out before them in the vast superuniverse of Orvonton. And at such a time many an ascender has a feeling which mortals could understand only by comparison with the human emotion of nostalgia. Behind lie the realms of achievement, realms grown familiar by long service and morontia attainment; ahead lies the challenging mystery of a greater and vaster universe.
39:1.11 (428.5) Evren hizmetinin erişilmiş ve henüz erişilmemiş düzeyleri arasında sınırda bulunan yükseliş halindeki kutsal yolcuların geçişini gerçekleştirmek, evren pusulalarının görevidir. Bu görev; kutsal yolcuların ilk aşama ruhaniyet varlığı üzerinde bulunduğu gerçekleşmenin içerisinde içkin olan anlamların ve değerlerin kavranışında sürekli değişen bu tür düzenlemeleri sağlamada yardımcı olmayı içerir. Bahse konu ilk aşama ruhaniyet varlık düzeyi, yerel evren morontia yükselişinin sonunu veya doruk noktasını oluşturmamaktadır; bunun yerine bu aşama, Cennet üzerinde Kâinatın Yaratıcısı’na olan ruhsal yükselişin uzun basamaklarının başlangıç düzeyidir. 39:1.11 (428.5) It is the task of the universe orientators to facilitate the passage of the ascending pilgrims from the attained to the unattained level of universe service, to help these pilgrims in making those kaleidoscopic adjustments in the comprehension of meanings and values inherent in the realization that a first-stage spirit being stands, not at the end and climax of the local universe morontia ascent, but rather at the very bottom of the long ladder of spiritual ascent to the Universal Father on Paradise.
39:1.12 (428.6) Bahse konu bu yüksek melekler ile birliktelik halinde bulunan Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’nin üyeleri olarak Seraphington mezunlarının birçoğu, bir sonraki evren çağının ilişkileri için Nebadon’un yaratılmışlarını hazırlama ile ilgili olan belirli Salvington okulları içerisinde yoğun bir eğitime katılırlar. 39:1.12 (428.6) Many of the Seraphington graduates, members of the Seraphic Corps of Completion who are associated with these seraphim, engage in extensive teaching in certain Salvington schools concerned with the preparation of the creatures of Nebadon for the relationships of the next universe age.
39:1.13 (428.7) 4. Eğitim Danışmanları. Bu melekler, yerel evrenin ruhsal eğitim birliklerinin paha biçilmez yardımcılarıdır. Eğitim danışmanları Melçizedekler ve Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’ndan yükseliş yaşamının ölçeği içerisinde onların hemen gerisinde bulunan kendi türlerinin bu unsurları için yardımcılar olarak atanan morontia fanilerine kadar uzanan bir biçimde, eğitmenlerin tüm düzeylerinin kâtipleridir. Siz bu birliktelik içerisindeki eğitim yüksek meleklerini ilk kez Jerusem’i çevreleyen yedi malikâne dünyasının herhangi biri üzerinde göreceksiniz. 39:1.13 (428.7) 4. The Teaching Counselors. These angels are the invaluable assistants of the spiritual teaching corps of the local universe. Teaching counselors are secretaries to all orders of teachers, from the Melchizedeks and the Trinity Teacher Sons down to the morontia mortals who are assigned as helpers to those of their kind who are just behind them in the scale of ascendant life. You will first see these associate teaching seraphim on some one of the seven mansion worlds surrounding Jerusem.
39:1.14 (428.8) Bu yüksek melekler, yerel evrenlerin sayısız eğitim ve hazırlanış kurumlarına ait bölüm baş idarecilerinin birliktelikleri haline gelmektedir; ve onlar, yerel sistemlerin yedi eğitim dünyasının ve takımyıldızların yetmiş eğitim âleminin fakülteleri için sayıca geniş unsurlar halinde atanmaktadır. Bu hizmetkârlıklar, yerel dünyalara kadar uzanmaktadır. Zamanın gerçek ve kutsal kılınmış eğitmenleri bile, yüce yüksek meleklerin bu danışmanlarından yardım görmekte olup, onlar tarafından sıklıkla eşlik edilmektedir. 39:1.14 (428.8) These seraphim become associates of the division chiefs of the numerous educational and training institutions of the local universes, and they are attached in large numbers to the faculties of the seven training worlds of the local systems and of the seventy educational spheres of the constellations. These ministrations extend on down to the individual worlds. Even the true and consecrated teachers of time are assisted, and often attended, by these counselors of the supreme seraphim.
39:1.15 (429.1) Yaratan Evlat’ın dördüncü yaratılmış bahşedilişi, Nebadon’a ait yüce yüksek meleklerin bir eğitim danışmanının suretinde bulunmaktaydı. 39:1.15 (429.1) The fourth creature bestowal of the Creator Son was in the likeness of a teaching counselor of the supreme seraphim of Nebadon.
39:1.16 (429.2) 5. Görevlendirmenin Yöneticileri. 144 yüce yüksek melekten oluşan bir bünye zaman zaman, evrimsel ve yaratılmış yerleşiminin mimari alanları üzerinde hizmet eden melekler tarafından seçilmektedir. Bu bünye, herhangi bir âlem üzerinde bulunan en yüksek meleksel heyettir; ve bu kurum, yüksek meleksel hizmet ve görevin özerk fazlarını eş güdümsel hale getirmektedir. Bu melekler, görevlendirme etkinliği veya ibadet çağrısı ile ilgili tüm yüksek meleksel meclisler üzerinde yönetimde bulunmaktadır. 39:1.16 (429.2) 5. Directors of Assignment. A body of 144 supreme seraphim is elected from time to time by the angels serving on the evolutionary and on the architectural spheres of creature habitation. This is the highest angelic council on any sphere, and it co-ordinates the self-directed phases of seraphic service and assignment. These angels preside over all seraphic assemblies pertaining to the line of duty or the call to worship.
39:1.17 (429.3) 6. Kaydediciler. Bu unsurlar, yüce yüksek meleklerin resmi kaydedicileridir. Bu yüksek meleklerin birçoğu, yeteneklerinin bütünüyle gelişmiş olduğu bir halde doğmuşlardır; diğerleri ise, alt düzeye veya diğer bir değişle daha az sorumlu düzeylere atanmış olarak benzer sorumlulukların çalışılmasına ve inançlı etkinliklerine olan kararlı uygulamalar vasıtasıyla inançları ve sorumluluklarına dair konumları için yetkin hale gelmişlerdir. 39:1.17 (429.3) 6. The Recorders. These are the official recorders for the supreme seraphim. Many of these high angels were born with their gifts fully developed; others have qualified for their positions of trust and responsibility by diligent application to study and faithful performance of similar duties while attached to lower or less responsible orders.
39:1.18 (429.4) 7. Bağımsız Hizmetkârlar. Yüce düzeyin bağımsız yüksek meleklerinin büyük bir çoğunluğu, mimari âlemler ve yerleşik gezegenler üzerinde özerk hizmetlilerdir. Bahse konu bu tür hizmetkârlar gönüllü olarak yüce yüksek meleklerin hizmeti için farklılaşan gereklilikleri karşılayıp, böylece bu düzeyin genel yedek unsurlarını oluştururlar. 39:1.18 (429.4) 7. Unattached Ministers. Large numbers of unattached seraphim of the supreme order are self-directed servers on the architectural spheres and on the inhabited planets. Such ministers voluntarily meet the differential of demand for the service of the supreme seraphim, thus constituting the general reserve of this order.
2. Üstün Yüce Melekler ^top 2. Superior Seraphim ^top
39:2.1 (429.5) Üstün Yüce Melekler isimlerini, meleklerin diğer düzeylerine olan herhangi bir biçimdeki niteliksel üstünlüklerinden almamaktadırlar; bunun yerine onlar isimlerini, yerel bir evrenin daha yüksek olan etkinliklerinden sorumlu olmalarına dair sahip oldukları niteliklerden almaktadır. Bu yüksek melek birliklerine ait ilk iki topluluğun büyük bir çoğunluğu, refakatçi yüksek meleklerdir; bu melekler, eğitimin tüm fazları içerisinde görev yapmış, ve öncül etkinliklerinin âlemleri içinde kendi türlerinin yöneticileri olarak yüceltilmiş bir görev için dönmüş unsurlardır. Genç bir evren olarak Nebadon, bu düzeyin birçoğuna sahip değildir. 39:2.1 (429.5) Superior seraphim receive their name, not because they are in any sense qualitatively superior to other orders of angels, but because they are in charge of the higher activities of a local universe. Very many of the first two groups of this seraphic corps are attainment seraphim, angels who have served in all phases of training and have returned to a glorified assignment as directors of their kind in the spheres of their earlier activities. Being a young universe, Nebadon does not have many of this order.
39:2.2 (429.6) Yüce yüksek melekler şu yedi topluluk altında faaliyet göstermektedir: 39:2.2 (429.6) The superior seraphim function in the following seven groups:
39:2.3 (429.7) 1. Us Birlikleri. Bu yüksek melekler, Berrak ve Sabah Yıldızı olarak Cebrail’in kişisel görevlilerine aittir. Onlar, Nebadon’un heyetleri içinde onun rehberliği için âlemlerin bilgisini toplayarak yerel evren içerisinde hareket etmektedir. Onlar; Cebrail’in, Üstün Evlat’ın vekili olarak üzerlerinde yönetimde bulunduğu kudretli ev sahiplerinin us birlikleridir. Bu yüksek melekler, ne sistemler ne de takımyıldızları ile doğrudan bir biçimde ilişkili değildir; ve onların bilgisi devamlı, dolaysız ve bağımsız döngü üzerinde Salvington’a doğrudan bir biçimde aktarılır. 39:2.3 (429.7) 1. The Intelligence Corps. These seraphim belong to the personal staff of Gabriel, the Bright and Morning Star. They range the local universe gathering the information of the realms for his guidance in the councils of Nebadon. They are the intelligence corps of the mighty hosts over which Gabriel presides as vicegerent of the Master Son. These seraphim are not directly affiliated with either the systems or the constellations, and their information pours in direct to Salvington upon a continuous, direct, and independent circuit.
39:2.4 (429.8) Çeşitli yerel evrenlerin us birlikleri, karşılıklı iletişimi yerine getirmeye yetkin olup bunu gerçekleştirir; fakat onlar bu etkinliği sadece belirlenmiş bir aşkın-evren içerisinde yerine getirir. Orada, çeşitli aşkın hükümetlerin faaliyetlerini ve etkileşimlerini etkin bir biçimde birbirinden ayıran ayrımsal bir enerji bulunmaktadır. Bir aşkın-evren diğer bir aşkın-evren ile genel olarak sadece Cennet değişim bünyesinin hükümleri ve imkânları vasıtasıyla iletişim kurmaktadır. 39:2.4 (429.8) The intelligence corps of the various local universes can and do intercommunicate but only within a given superuniverse. There is a differential of energy which effectively segregates the business and transactions of the various supergovernments. One superuniverse can ordinarily communicate with another superuniverse only through the provisions and facilities of the Paradise clearinghouse.
39:2.5 (430.1) 2. Bağışlamanın Sesi. Bağışlama, yüksek melek hizmeti ve meleksel hizmetin temelidir. Bu nedenle, bağışlamayı özel bir biçimde temsil eden meleklerin özel bir birliğinin mevcut olması gerekliliği anlam kazanmaktadır. Bu yüksek melekler, yerel evrenlerin gerçek bağışlama hizmetkârlarıdır. Onlar, insanların ve meleklerin daha yüksek uyarılarını ve daha kutsal duygularını yetiştiren muazzam önderlerdir. Bahse konu bu birliklerin yöneticileri şu an itibariyle ve her zaman, aynı zamanda fani nihai sonun mezun koruyucuları olan tamamlayıcı yüksek melekleridir; doğrusu her meleksel çift beden içindeki yaşam boyunca hayvan kökenli bir ruha rehberlik etmiş olup, bunun sonrasında Seraphington’un döngülerini kat etmiş ve Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’ne kabul edilmiştir. 39:2.5 (430.1) 2. The Voice of Mercy. Mercy is the keynote of seraphic service and angelic ministry. It is therefore fitting that there should be a corps of angels who, in a special manner, portray mercy. These seraphim are the real mercy ministers of the local universes. They are the inspired leaders who foster the higher impulses and holier emotions of men and angels. The directors of these legions are now always completion seraphim who are also graduate guardians of mortal destiny; that is, each angelic pair has guided at least one soul of animal origin during the life in the flesh and has subsequently traversed the circles of Seraphington and has been mustered into the Seraphic Corps of Completion.
39:2.6 (430.2) 3. Ruhaniyet Eş Güdüm Sağlayıcıları. Üstün yüksek meleklerinin üçüncü topluluğu, Salvington üzerinde konumlanmıştır; fakat onlar inançlı hizmetin bir parçası olabilecek yerel evrenin herhangi bir yerinde faaliyet gösterebilir. Onların görevleri özellikle ruhsal olup, böylece insan akıllarının gerçek anlayışının ötesinde olsalar da; en yüksek morontia düzeyinden yeni doğmuş ruhaniyet varlıklarının seviyesine kadar yerel evren içinde en son geçişleri için Salvington’da ki geçici yükseliş sakinlerini hazırlama görevinin kendilerine emanet edildiği biçimiyle onların görevleri açıklandığında, siz muhtemel bir biçimde onların faniler için hizmetkârlığına dair birtakım niteliği kavrayacaksınız. Malikâne dünyaları üzerinde akıl planlayıcılarının kurtuluş içerisindeki yaratılmışın morontia aklının olanaklarına uyumlu hale getirilmesi ve onun etkin bir biçimde kullanılması için yardımda bulunmasına benzer olarak, bu yüksek melekler, ruhaniyetin aklına ait yeni elde edilen yetkinliklerle ilgili Salvington üzerindeki morontia mezunlarını eğitmektedir. Ve onlar, daha birçok biçimde yükseliş fanilerine hizmet etmektedir. 39:2.6 (430.2) 3. Spirit Co-ordinators. The third group of superior seraphim are based on Salvington but function in the local universe anywhere they can be of fruitful service. While their tasks are essentially spiritual and therefore beyond the real understanding of human minds, you will perhaps grasp something of their ministry to mortals if it is explained that these angels are intrusted with the task of preparing the ascendant sojourners on Salvington for their last transition in the local universe—from the highest morontia level to the status of newborn spirit beings. As the mind planners on the mansion worlds help the surviving creature to adjust to, and make effective use of, the potentials of morontia mind, so do these seraphim instruct the morontia graduates on Salvington regarding the newly attained capacities of the mind of the spirit. And they serve the ascendant mortals in many other ways.
39:2.7 (430.3) 4. Yardımcı Eğitmenler. Yardımcı eğitmenler, eğitmen danışmanları olarak kendi akran yüksek meleklerinin yardımcıları ve birliktelikleridir. Onlar aynı zamanda; özellikle yerel sistemlerin malikâne dünyaları üzerinde faaliyet içerisinde olan eğitimin yedi katmanlı düzeniyle birlikte, yerel evrenin yoğun eğitimsel girişimleri ile bireysel olarak bağımlı bir haldedir. Yüksek meleklere ait bu düzeyin olağanüstü bir birliği, Urantia üzerinde gerçeğin ve doğruluğun amacını yetiştirmek ve onu geliştirmek gayesi ile faaliyet gösterir. 39:2.7 (430.3) 4. Assistant Teachers. The assistant teachers are the helpers and associates of their fellow seraphim, the teaching counselors. They are also individually connected with the extensive educational enterprises of the local universe, especially with the sevenfold scheme of training operative on the mansion worlds of the local systems. A marvelous corps of this order of seraphim functions on Urantia for the purpose of fostering and furthering the cause of truth and righteousness.
39:2.8 (430.4) 5. Taşıyıcılar. Hizmetkâr ruhaniyet topluluklarının tümü kendilerine ait, bir âlemden diğerine seyahat etmede yetkin olmayan kendilerinin bu kişiliklerinin taşıma hizmetine adanan meleksel düzeyler olarak, taşıyıcı birliklere sahiptir. Üstün yüce meleklerin beşinci topluluğunun yönetim merkezi Salvington üzerinde konumlanmış olup, yerel evren yönetim merkezine ve yerel evren yönetim merkezinden mekân katedicileri olarak hizmet eder. Üstün yüce meleklerin diğer alt bölümlerinde olduğu gibi, bu unsurlardan bazıları bu halde yaratılmış olup, diğerleri ise daha alt bir düzeyden veya diğer bir değişle daha az bahşedilmiş topluluklardan yükselmiştir. 39:2.8 (430.4) 5. The Transporters. All groups of ministering spirits have their transport corps, angelic orders dedicated to the ministry of transporting those personalities who are unable, of themselves, to journey from one sphere to another. The fifth group of the superior seraphim are headquartered on Salvington and serve as space traversers to and from the headquarters of the local universe. Like other subdivisions of the superior seraphim, some were created as such while others have risen from the lower or less endowed groups.
39:2.9 (430.5) Yüksek meleklerin “enerji kapsamı”, yerel evren için ve hatta aşkın-evren gereklilikleri için bütünüyle yeterlidir; fakat onlar, Uversa’dan Havona’ya kadar olan bu türden uzun bir yolculuğun gerektireceği enerji ihtiyaçlarını hiçbir biçimde karşılayamayacaktır. Bu türden yorucu bir yolculuk, bir birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin taşıyıcı edimlerine ait özel güçleri gerektirmektedir. Taşıyıcılar, kişisel güçleri yolculuğun sonunda nakil halinde ve yeniden kazanım sürecinde olurken, uçuş için enerji harcarlar. 39:2.9 (430.5) The “energy range” of seraphim is wholly adequate for local universe and even for superuniverse requirements, but they could never withstand the energy demands entailed by such a long journey as that from Uversa to Havona. Such an exhaustive journey requires the special powers of a primary seconaphim of transport endowments. Transporters take on energy for flight while in transit and recuperate personal power at the end of the journey.
39:2.10 (430.6) Salvington üzerinde bile yükseliş fanileri, kişisel geçiş türlerini ellerinde bulundurmamaktadır. Yükseliş halinde bulunan varlıklar; Havona’nın iç döngüsü üzerindeki son istirahat uykusu ve Cennet üzerindeki ebedi uyanışları sonrasına kadar, bir dünyadan diğerine geçişlerinde yüksek meleksel taşımaya bağlı olmak durumundadırlar. Bunun sonrasında siz, bir evrenden diğerine olan taşınmanızda meleklere bağlı olan bir konumda bulunmayacaksınız. 39:2.10 (430.6) Even on Salvington ascending mortals do not possess personal transit forms. Ascenders must depend upon seraphic transport in advancing from world to world until after the last rest of sleep on the inner circle of Havona and the eternal awakening on Paradise. Subsequently you will not be dependent on angels for transport from universe to universe.
39:2.11 (430.7) Yüksek melek uyku süreci; geçiş hafif uykusu içerisinde kendiliğinden gerçekleşen zaman etkeninin varlığı dışında, ölümün veya uykunun deneyimine benzerlik göstermemektedir. Siz meleksel uyku sürecinde bilinçli bir biçimde bilinçsiz bir durumda bulunmaktasınız. Ancak Düşünce Düzenleyicisi bütünüyle ve tamamen bilinçli bir halde bulunup, gerçekte olağanüstü bir biçimde etkindir; çünkü siz bu durumda karşı çıkmaya, direnmeye ve herhangi bir biçimde yaratıcı ve dönüştürücü görevi baltalamaya yetkin olmayan bir konumda bulunursunuz. 39:2.11 (430.7) The process of being enseraphimed is not unlike the experience of death or sleep except that there is an automatic time element in the transit slumber. You are consciously unconscious during seraphic rest. But the Thought Adjuster is wholly and fully conscious, in fact, exceptionally efficient since you are unable to oppose, resist, or otherwise hinder creative and transforming work.
39:2.12 (431.1) Yüksek melek uykusuna yatırıldığınızda belirli bir süreliğine uykuya dalıp ve önceden tasarlanan bir anda uyanacaksınız. Geçiş uykusu içerisinde bir seyahatin uzunluğu maddiyat dışıdır. Siz doğrudan bir biçimde geçen zamanın bilincine sahip bir konumda bulunmayacaksınız. Bu durum; siz bir taşıma aracı içinde bir şehirde uykuya daldığınızda, tüm gece boyunca huzur dolu hafif bir uyku içinde dinlendikten sonra diğer ve bambaşka bir şehirde uyanmanıza benzemektedir. Bu durumda uykuya daldığınız süre boyunca siz seyahat etmiş bir halde bulunmaktaydınız. Ve benzer bir biçimde, uyku biçiminde istirahata geçerken yüksek melek uykusuna dalışınız olarak uzay boyunca uçuşunuzu gerçekleştirmektesiniz. Bu geçiş uykusu, Düzenleyiciler ve yüksek meleksel taşıyıcılarının bir ortaklığı tarafından başlatılmaktadır. 39:2.12 (431.1) When enseraphimed, you go to sleep for a specified time, and you will awake at the designated moment. The length of a journey when in transit sleep is immaterial. You are not directly aware of the passing of time. It is as if you went to sleep on a transport vehicle in one city and, after resting in peaceful slumber all night, awakened in another and distant metropolis. You journeyed while you slumbered. And so you take flight through space, enseraphimed, while you rest—sleep. The transit sleep is induced by the liaison between the Adjusters and the seraphic transporters.
39:2.13 (431.2) Melekler, şu anda sahip olduğunuz bir biçimde kan ve beden olarak yanma niteliğinde bulunan bedenleri taşıyamaz; fakat onlar, en alt morontia düzeyinden en yüksek ruhaniyet türlerine kadar uzanan tüm diğer unsurları taşımaya yetkindir. Onlar, doğal ölüm durumu içerisinde faaliyet göstermemektedir. Siz dünyasal sürecinizi tamamladığınızda bedeniniz bu gezegen üzerinde kalmaya devam etmektedir. Sizin Düşünce Düzenleyici’niz Yaratıcı’nın bağrına geçiş yapar; ve bu melekler malikâne dünyanın kimliği içerisinde bir sonraki aşamada gerçekleşecek kişiliğinizin yeniden bir araya gelişi ile doğrudan ilgili değildir. Orada sizin yeni bedeniniz, yüksek melek uykusuna dalmaya yetkin olan bir morontia bünyesidir. Siz; “mezarınıza bir fani bedeni ekmiş” olup, malikâne dünyaları üzerinde “bir morontia bünyesi biçersiniz.” 39:2.13 (431.2) The angels cannot transport combustion bodies—flesh and blood—such as you now have, but they can transport all others, from the lowest morontia to the higher spirit forms. They do not function in the event of natural death. When you finish your earthly career, your body remains on this planet. Your Thought Adjuster proceeds to the bosom of the Father, and these angels are not directly concerned in your subsequent personality reassembly on the identification mansion world. There your new body is a morontia form, one that can enseraphim. You “sow a mortal body” in the grave; you “reap a morontia form” on the mansion worlds.
39:2.14 (431.3) 6. Kaydediciler. Bu kişilikler özellikle, Salvington ve onun birliktelik halindeki dünyalarına ait kayıtların alınması, doldurulması ve yeniden dağıtılması ile ilişkilidir. Onlar aynı zamanda özel kaydediciler biçiminde; aşkın-evrenin yerleşik toplulukları ve daha yüksek kişiliklerine ek olarak, kâtipler şeklinde Salvington’un mahkemeleri ve onların idarecileri için yazmanlar olarak görev yapmaktadır. 39:2.14 (431.3) 6. The Recorders. These personalities are especially concerned with the reception, filing, and redispatch of the records of Salvington and its associated worlds. They also serve as special recorders for resident groups of superuniverse and higher personalities and as clerks of the courts of Salvington and secretaries to the rulers thereof.
39:2.15 (431.4) Yayınlayıcılar alıcılar ve dağıtıcılar olarak, kayıtların dağıtılması ve hayati bilginin yayınlanması ile ilgili varlıklar biçiminde yüksek meleksel kaydedicilerin özel bir alt birimidir. Onların görevi; 144.000 iletinin eş zamanlı olarak enerjinin aynı hattı üzerinde katedebildiği bir şekilde oldukça çok katmalı bir biçimde döngüleştirilmiş olarak, bir yüksek düzeye aittir. Onlar; yüksek meleksel baş kaydedicilerine ait söz yazımlarının daha yüksek işleyiş biçimlerine uyum sağlamakta olup, bu ortak simgeler ile birlikte üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin us eş güdüm sağlayıcıları ve Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’nin yüceltilmiş us eş güdüm sağlayıcıları ile birlikte karşılıklı iletişimi idare ederler. 39:2.15 (431.4) Broadcasters—receivers and dispatchers—are a specialized subdivision of the seraphic recorders, being concerned with the dispatch of records and with the dissemination of essential information. Their work is of a high order, being so multicircuited that 144,000 messages can simultaneously traverse the same lines of energy. They adapt the higher ideographic techniques of the superaphic chief recorders and with these common symbols maintain reciprocal contact with both the intelligence co-ordinators of the tertiary supernaphim and the glorified intelligence co-ordinators of the Seraphic Corps of Completion.
39:2.16 (431.5) Üstün düzeyin yüksek meleksel kaydedicileri böylelikle, kendi düzeylerinin us birlikleri ve emir altında bulunan tüm kaydedicilerle yakın bir birlikteliğin ortaya çıkmasını sağlarlar; bunun karşısında ise yayınlayıcılar yüksek meleksel kaydedicileri, aşkın-evrenin daha yüksek kaydedicileri — ve yine bu hat vasıtasıyla — Havona’nın kaydedicilerine ek olarak Cennet üzerinde bulunan bilginin koruyucuları ile birlikte sürekli olan iletişimi idare etmelerinde onları etkin bir hale getirmektedir. Kaydedicilerin üstün düzeyinin birçoğu, evrenin alt düzey birimleri içerisinde benzer görevlerinden yükselmiş yüksek meleklerdir. 39:2.16 (431.5) Seraphic recorders of the superior order thus effect a close liaison with the intelligence corps of their own order and with all subordinate recorders, while the broadcasts enable them to maintain constant communication with the higher recorders of the superuniverse and, through this channel, with the recorders of Havona and the custodians of knowledge on Paradise. Many of the superior order of recorders are seraphim ascended from similar duties in lower sections of the universe.
39:2.17 (431.6) 7. Yedek Birlikler. Üstün yüksek meleklere ait türlerin tümünün geniş yedek birlikleri; görevin idarecileri tarafından veya evren idarelerinin isteği üzerine talep edilen bir biçimde, Nebadon’un en uç dünyalarına gönderilmek için sürekli bir biçimde hazır bir konumda bulunan bir şekilde Salvington üzerinde tutulmaktadır. Üstün yüksek meleklerin yedek birlikleri aynı zamanda, kişisel iletişimlerin tümünün korunması ve dağıtılmasından sorumlu olan Berrak Akşam Yıldızları’nın baş idarecisinin talebi üzerine iletim yardımcılarına dönüşmektedir. Yerel bir evren, karşılıklı iletişimin tüm yeterli araçlarıyla bütüncül bir biçimde desteklenmiştir; fakat orada her zaman, kişisel ileticilerin dağıtımını gerektiren iletilerin bir arta kalanı bulunmaktadır. 39:2.17 (431.6) 7. The Reserves. Large reserves of all types of the superior seraphim are held on Salvington, instantly available for dispatch to the farthermost worlds of Nebadon as they are requisitioned by the directors of assignment or upon the request of the universe administrators. The reserves of superior seraphim also furnish messenger aids upon requisition by the chief of the Brilliant Evening Stars, who is intrusted with the custody and dispatch of all personal communications. A local universe is fully provided with adequate means of intercommunication, but there is always a residue of messages which requires dispatch by personal messengers.
39:2.18 (432.1) Yerel bir evren için temel yedek birlikler, Salvington’un yüksek meleksel dünyaları üzerinde tutulmaktadır. Bu birlikler, meleklerin bütün topluluklarının tüm türlerini kapsamı altına almaktadır. 39:2.18 (432.1) The basic reserves for the entire local universe are held on the seraphic worlds of Salvington. This corps includes all types of all groups of angels.
3. Yüksek Denetimci Yüksek Melekler ^top 3. Supervisor Seraphim ^top
39:3.1 (432.2) Evren meleklerinin bu çok yönlü düzeyi, takımyıldızlarının ayrıcalıklı hizmeti için görevlendirilmiştir. Bu unsurlar; takımyıldız başkentleri üzerinde kendilerine ait yönetim merkezlerini oluşturmaktadır, fakat onlar görevlendirildikleri âlemlerin amaçları doğrultusunda tüm Nebadon boyunca faaliyet gösterir. 39:3.1 (432.2) This versatile order of universe angels is assigned to the exclusive service of the constellations. These able ministers make their headquarters on the constellation capitals but function throughout all Nebadon in the interests of their assigned realms.
39:3.2 (432.3) 1. Yüksek Denetimde Bulunan Yardımcılar. Yüksek denetimde bulunan yüksek meleklerin ilk düzeyi; Takımyıldız Yaratıcıları’nın ortak görevine atanmış olup, onlar En Yüksek Unsurlar’ın her zaman etkin olan yardımcılarıdır. Bu yüksek melekler öncül olarak, tüm bir takımyıldızının bütünleştirilmesi ve istikrarlı hale getirilmesi ile ilişkilidir. 39:3.2 (432.3) 1. Supervising Assistants. The first order of the supervising seraphim are assigned to the collective work of the Constellation Fathers, and they are the ever-efficient helpers of the Most Highs. These seraphim are primarily concerned with the unification and stabilization of a whole constellation.
39:3.3 (432.4) 2. Kanun Öngörücüleri. Adaletin ussal oluşumu kanunlar olup; yerel bir evren içerisinde kanun, takımyıldızlarının yasama meclisleri içerisinde oluşturulur. Bu karar alma bünyeleri; kişisel yaratılmışlara ait ahlaki özgür iradenin ihlal edilmemesine dair sabitleştirilen siyasa ile tutarlı bir biçimde, tüm bir takımyıldızın olası en yüksek eş güdümünü sağlayan kanunlar biçiminde Nebadon’un temel yasalarını oluşturur ve onları yürürlülüğe sokar. Takımyıldız kanun yapıcılarından önce herhangi bir kanun önermesinin irade sahibi yaratılmışlarının yaşamlarını nasıl etkileyeceğine dair öngörüde bulunmak, yüksek denetimci yüksek meleklerinin ikinci düzeyinin görevidir. Bu yüksek melekler, bir topluluk veya diğeri için hiçbir özel imtiyaz gözetmemektedir; fakat onlar, kendileri için mevcut bir biçimde görüşlerini ifade edemeyecek unsurlar için göksel kanun yapıcılarından önce ortaya çıkmaktadır. Fani insan bile, evren kanununun evirilişine katkıda bulunabilir; çünkü bu yüksek melekler inançlı bir biçimde ve bütüncül olarak, insanın geçici ve bilinçsel arzularından ziyade, mekânın dünyaları üzerinde maddi faninin evrimleşen morontia ruhu biçimindeki içsel insanın gerçek özlemlerini yansıtmaktadır. 39:3.3 (432.4) 2. Law Forecasters. The intellectual foundation of justice is law, and in a local universe law originates in the legislative assemblies of the constellations. These deliberative bodies codify and formally promulgate the basic laws of Nebadon, laws designed to afford the greatest possible co-ordination of a whole constellation consistent with the fixed policy of noninfringement of the moral free will of personal creatures. It is the duty of the second order of supervisor seraphim to place before the constellation lawmakers a forecast of how any proposed enactment would affect the lives of freewill creatures. This service they are well qualified to perform by virtue of long experience in the local systems and on the inhabited worlds. These seraphim seek no special favors for one group or another, but they do appear before the celestial lawmakers to speak for those who cannot be present to speak for themselves. Even mortal man may contribute to the evolution of universe law, for these very seraphim do faithfully and fully portray, not necessarily man’s transient and conscious desires, but rather the true longings of the inner man, the evolving morontia soul of the material mortal on the worlds of space.
39:3.4 (432.5) 3. Toplumsal Mimarlar. Bireysel gezegenlerden morontia eğitim dünyalarına kadar bu yüksek melekler, tüm içten toplumsal sözleşmeleri geliştirmek ve evren yaratılmışlarının toplumsal evrimini ileri bir düzeye taşımak için çaba göstermektedir. Bu unsurlar; gerçek bir bireysel anlayış ve içten bir karşılıklı takdir temelinde irade sahibi yaratılmışların ortak birlikteliğini sağlamada çaba göstererek, ussal varlıların tüm yapaylığının birlikteliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan meleklerdir. 39:3.4 (432.5) 3. Social Architects. From the individual planets up through the morontia training worlds, these seraphim labor to enhance all sincere social contacts and to further the social evolution of universe creatures. These are the angels who seek to divest the associations of intelligent beings of all artificiality while endeavoring to facilitate the interassociation of will creatures on a basis of real self-understanding and genuine mutual appreciation.
39:3.5 (432.6) Toplumsal mimarlar, bölgeleri ve görevsel güçleri dâhilinde dünya üzerinde etkin ve uzlaşımsal çalışma topluluklarını oluşturabilecek yararlı bireyleri bir araya getirmek için gerekli olan her şeyi sağlamaktadır; ve zaman zaman bu türden topluluklar, kendilerini malikâne dünyalar üzerinde devam eden yararlı hizmet için yeniden birliktelik haline getirilmiş bir konumda bulurlar. Fakat bu yüksek melekler her zaman nihai amaçlarına erişemezler; onlar, verilen bir amaca erişmek veya belirli bir görevi yerine getirmek için en nihai topluluğu oluşturacak bireyleri bir araya getirmekte her zaman yetkin değillerdir; bu türden durumlar içerisinde onlar, mevcut bir halde bulunan maddi koşulları en iyi biçimde kullanmak durumundadırlar. 39:3.5 (432.6) Social architects do everything within their province and power to bring together suitable individuals that they may constitute efficient and agreeable working groups on earth; and sometimes such groups have found themselves reassociated on the mansion worlds for continued fruitful service. But not always do these seraphim attain their ends; not always are they able to bring together those who would form the most ideal group to achieve a given purpose or to accomplish a certain task; under these conditions they must utilize the best of the material available.
39:3.6 (432.7) Bu melekler hizmetlerini malikâne veya morontia dünyaları üzerinde sürdürür. Onlar, morontia dünyaları üzerinde ilerleyiş ve üç veya daha fazla olan bireylerle ilgili tüm sorumluluklarla yükümlüdür. İki varlık çiftsel, tamamlayıcı veya eşlik halinde bulunma temelinde faaliyet gösterir bir biçimde değerlendirilir; fakat hizmet için üç veya daha fazla unsurdan meydana gelen bir biçimde toplu halde bulundukları zaman bu unsurlar, toplumsal bir sorun teşkil edip böylece toplumsal mimarların yetki alanı altında girerler. Bu etkin yüksek melekler, Edentia üzerinde yetmiş bölüm altında düzenlenmiş olup; bu bölümler, yönetim merkezi âlemini çevreleyen yetmiş morontia ilerleyiş dünyası üzerinde hizmet vermektedir. 39:3.6 (432.7) These angels continue their ministry on the mansion and higher morontia worlds. They are concerned with any undertaking having to do with progress on the morontia worlds and which concerns three or more persons. Two beings are regarded as operating on the mating, complemental, or partnership basis, but when three or more are grouped for service, they constitute a social problem and therefore fall within the jurisdiction of the social architects. These efficient seraphim are organized in seventy divisions on Edentia, and these divisions minister on the seventy morontia progress worlds encircling the headquarters sphere.
39:3.7 (433.1) 4. Etiksel Duyarlayıcılar. Bireyler arası ilişkilerin ahlaksal niteliğine ait yaratılmış takdirinin büyümesinin sağlanması ve onun desteklenmesi bu yüksek meleklerin görevidir; çünkü bu türden bir hizmet, insan veya insan-üstü olarak toplum ve hükümetin devam eden ve amaçsal gelişmesinin tohumu ve sırrıdır. Etiksel takdirin bu geliştiricileri, gezegensel idareciler için gönüllü danışmanlar ve sistem eğitim dünyaları üzerinde değişim eğitmenleri olarak herhangi bir yerde veya her yerde hizmet edebilecek bir şekilde faaliyet gösterebilir. Buna rağmen siz, Edentia üzerinde kardeşlik okullarına ulaşana kadar onların bütüncül rehberliği altına girmeyeceksiniz. Edentia üzerinde siz; Norlatiadek başkentine ait yetmiş uydu olarak onun toplumsal laboratuarları içinde univitatialar ile birlikte mevcut yaşam deneyimi vasıtasıyla, devam eden bir biçimde bile ciddiyetle keşfedeceğiniz kardeşliğin bu gerçeklerine dair takdirinizi çabuklaştıracaksınız. 39:3.7 (433.1) 4. Ethical Sensitizers. It is the mission of these seraphim to foster and to promote the growth of creature appreciation of the morality of interpersonal relationships, for such is the seed and secret of the continued and purposeful growth of society and government, human or superhuman. These enhancers of ethical appreciation function anywhere and everywhere they may be of service, as volunteer counselors to the planetary rulers and as exchange teachers on the system training worlds. You will not, however, come under their full guidance until you reach the brotherhood schools on Edentia, where they will quicken your appreciation of those very truths of fraternity which you will even then be so earnestly exploring by the actual experience of living with the univitatia in the social laboratories of Edentia, the seventy satellites of the Norlatiadek capital.
39:3.8 (433.2) 5. Taşıyıcılar. Yüksek denetimci yüksek meleklerin beşinci topluluğu, takımyıldızlarının yönetim merkezlerinden ve bu yönetim merkezlerine varlıkların taşınması biçiminde kişilik taşıyıcıları olarak görev yaparlar. Bu türden taşıyıcı yüksek melekler bir âlemden diğerine geçerken hızlarına, doğrultularına ve gökbilimsel konumlarına bütünüyle aşinadır. Onlar, cansız bir madde gibi uzayı kat etmemektedirler. Onlar, herhangi bir çarpışma olasılığı olmaksınız uzay seyahatleri boyunca birbirlerinin yakınlarından geçebilir. Onlar bütünüyle ilerleyiş hızlarını ayarlayabilir, uçuşlarının doğrultularında değişikliğe gidebilir ve hatta evren us döngülerine ait herhangi bir uzay kavşağında idarecileri bu yönde talimat verirse varış istikametlerinde bile değişliğe gidebilir. 39:3.8 (433.2) 5. The Transporters. The fifth group of supervisor seraphim operate as personality transporters, carrying beings to and from the headquarters of the constellations. Such transport seraphim, while in flight from one sphere to another, are fully conscious of their velocity, direction, and astronomic whereabouts. They are not traversing space as would an inanimate projectile. They may pass near one another during space flight without the least danger of collision. They are fully able to vary speed of progression and to alter direction of flight, even to change destinations if their directors should so instruct them at any space junction of the universe intelligence circuits.
39:3.9 (433.3) Bu taşıma kişilikleri o kadar düzenli bir hale getirilmiştir ki, her biri saniyede 186.280 mil açık uzay hızına sahip olan bir biçimde enerjinin evrensel dağıtılmış hatlarının üçünü de eş zamanlı olarak kullanabilir. Bu taşıyıcılar böylelikle; sizin Urantia zamanınıza göre hızları saniyede 555.000’den neredeyse 559.000 mile kadar çeşitlilik gösteren uzun seyahatlerinde ortalama bir hıza erişene kadar, gücün enerjisini katlayarak birleştirmeye yetkindir. Bu hız; kütle ve onu çevreleyen komşu maddeye ek olarak evren gücünün yakın ana döngülerinin kuvveti ve doğrultusu tarafından etkilenir. Yüksek meleklere benzerlik gösteren bir biçimde, uzay üzerinde hareket eden ve aynı zamanda uygun bir biçimde hazırlanmış diğer varlıkları taşımaya yetkin olan varlıkların sayısız türü bulunmaktadır. 39:3.9 (433.3) These transit personalities are so organized that they can simultaneously utilize all three of the universally distributed lines of energy, each having a clear space velocity of 186,280 miles per second. These transporters are thus able to superimpose velocity of energy upon velocity of power until they attain an average speed on their long journeys varying anywhere from 555,000 to almost 559,000 of your miles per second of your time. The velocity is affected by the mass and proximity of neighboring matter and by the strength and direction of the near-by main circuits of universe power. There are numerous types of beings, similar to the seraphim, who are able to traverse space, and who also are able to transport other beings who have been properly prepared.
39:3.10 (433.4) 6. Kaydediciler. Yüksek denetimde bulunan yüksek meleklerin altıncı düzeyi, takımyıldız olaylarının özel kaydedicileri olarak hareket eder. Büyük ve etkin bir birlik, sisteminiz ve gezegeninizin bulunduğu Norlatiadek’in takımyıldızının yönetim merkezi olan Edentia üzerinde faaliyet gösterir. 39:3.10 (433.4) 6. The Recorders. The sixth order of supervising seraphim act as the special recorders of constellation affairs. A large and efficient corps functions on Edentia, the headquarters of the constellation of Norlatiadek, to which your system and planet belong.
39:3.11 (433.5) 7. Yedek Birlikler. Yüksek denetimde bulunan genel yedek birlikleri, takımyıldızların yönetim merkezleri üzerinde tutulmaktadır. Bu türden melek yedek birlikleri hiçbir biçimde etkisiz bir durumda bulunmamaktadır; onların büyük bir çoğunluğu takımyıldız yöneticileri için iletici yardımcıları olarak hizmet etmektedir; diğerleri ise, görevlendirilmemiş Vorondadekler’in Salvington yedek birliklerine bağlanmıştır; geride kalan yedek unsurlar ise, örneğin Vorondadek gözlemcisi olarak, özel bir görev için Vorondadek Evlatları’na ve zaman zaman Urantia’nın En Yüksek Unsuru’nun vekiline bağlanabilmektedir. 39:3.11 (433.5) 7. The Reserves. General reserves of the supervisor seraphim are held on the headquarters of the constellations. Such angelic reservists are in no sense inactive; many serve as messenger aids to the constellation rulers; others are attached to the Salvington reserves of unassigned Vorondadeks; still others may be attached to Vorondadek Sons on special assignment, such as the Vorondadek observer, and sometimes Most High regent, of Urantia.
4. İdareci Yüksek Melek ^top 4. Administrator Seraphim ^top
39:4.1 (434.1) Yüksek meleklerin dördüncü düzeyi, yerel sistemlerin idari görevleri için atanmıştır. Onlar sistem başkentlerine özgüdür, fakat malikâne ve morontia âlemlerine ek olarak yerleşik dünyalar içerisinde geniş sayılar halinde konumlanmıştır. Dördüncü düzey yüksek melekler içkin olarak olağanüstü bir idari yetkinlik ile bahşedilmiştir. Onlar; bir Yaratan Evlat’ın evren hükümetine ait alt bölümlerin yöneticilerinin yetkin yardımcıları olup, temel olarak yerel sistemlerinin ve onun tamamlayıcı dünyalarının olaylarından sorumludur. Onlar hizmet vermek için şu biçimde düzenlenmiştir: 39:4.1 (434.1) The fourth order of seraphim are assigned to the administrative duties of the local systems. They are indigenous to the system capitals but are stationed in large numbers on the mansion and morontia spheres and on the inhabited worlds. Fourth-order seraphim are by nature endowed with unusual administrative ability. They are the able assistants of the directors of the lower divisions of the universe government of a Creator Son and are mainly occupied with the affairs of the local systems and their component worlds. They are organized for service as follows:
39:4.2 (434.2) 1. İdari Yardımcılar. Bu yetkin yüksek melekler, bir birinci derece Lanonandek Evladı olarak bir Sistem Egemeninin doğrudan yardımcılarıdır. Onlar, sistem yönetim merkezinin idari görevine ait karmaşık detayların uygulanmasında benzersiz yardımcılar olarak faaliyet göstermektedir. Onlar aynı zamanda; sistemlerin refahı için ve onun yerleşik dünyalarının fiziksel ve biyolojik ihtiyaçları içinde birçok görevi yerine getirerek, çeşitli geçiş dünyalarına geniş sayılar halinde ileri ve geri seyahat eden sistem idarecilerinin kişisel görevlileri olarak hizmet eder. 39:4.2 (434.2) 1. Administrative Assistants. These able seraphim are the immediate assistants of a System Sovereign, a primary Lanonandek Son. They are invaluable aids in the execution of the intricate details of the executive work of the system headquarters. They also serve as the personal agents of the system rulers, journeying back and forth in large numbers to the various transition worlds and to the inhabited planets, executing many commissions for the welfare of the system and in the physical and biologic interests of its inhabited worlds.
39:4.3 (434.3) Bahse konu bu yüksek meleksel idareciler aynı zamanda, Gezegensel Prensler olarak dünya yöneticilerinin hükümetlerine bağlıdır. Herhangi bir evren içerisinde gezegenlerin büyük bir çoğunluğu, bir ikinci derece Lanonandek Evladı’nın yargı yetkisi altındadır; fakat Urantia gibi belirli dünyalar üzerinde kutsal tasarımın uygunsuz bir biçimde yürütülmesi gerçekleşmiştir. Bir Gezegensel Prens’in kusuru durumunda bu yüksek melekler, Melçizedek alıcıları ve gezegensel yönetim içerisindeki onların varislerine bağlanmış bir hale gelmektedir. Urantia’nın mevcut vekil idarecisi, yüksek meleklerin bu çok yönlü düzeyine ait sayıca bin unsurdan oluşan bir birliği tarafından yardım görmektedir. 39:4.3 (434.3) These same seraphic administrators are also attached to the governments of the world rulers, the Planetary Princes. The majority of planets in a given universe are under the jurisdiction of a secondary Lanonandek Son, but on certain worlds, such as Urantia, there has been a miscarriage of the divine plan. In the event of the defection of a Planetary Prince, these seraphim become attached to the Melchizedek receivers and their successors in planetary authority. The present acting ruler of Urantia is assisted by a corps of one thousand of this versatile order of seraphim.
39:4.4 (434.4) 2. Adalet Rehberleri. Bu unsurlar; bir sistemin veya bir gezegenin yüksek mahkemeleri içerisinde yargı kararı için bu türden davalar geldiğinde, insanların ve meleklerin ebedi refahı ile ilgili kanıtların özetini sunan meleklerdir. Onlar; evren ve aşkın-evrenin yüksek mahkemelerine bu türden davaların kayıtlarını takip eden bir biçimde taşıyan beyanlar biçiminde, fani kurtuluş ile ilgili öncül tüm duruşmalar için mahkeme ifadelerini hazırlarlar. Kuşkulu kurtuluşun tüm davalarına dair savunma; evren adaletinin idarecileri tarafından hazırlanan iddianame içerisindeki her iddiaya ait her özelliğin detaylarının tümüne dair kusursuz bir kavrayışa sahip olan bu yüksek melekler tarafından hazırlanır. 39:4.4 (434.4) 2. Justice Guides. These are the angels who present the summary of evidence concerning the eternal welfare of men and angels when such matters come up for adjudication in the tribunals of a system or a planet. They prepare the statements for all preliminary hearings involving mortal survival, statements which are subsequently carried with the records of such cases to the higher tribunals of the universe and the superuniverse. The defense of all cases of doubtful survival is prepared by these seraphim, who have a perfect understanding of all the details of every feature of every count in the indictments drawn by the administrators of universe justice.
39:4.5 (434.5) Adaleti sekteye uğratmak veya onu geciktirmek bu meleklerin görevi değildir; bunun yerine onların görevi, tüm yaratılmışlar için adiliyet içerisinde cömert bağışlamanın dağıtılmasına dair yanılmaz adaleti sağlamak içindir. Bu yüksek melekler sıklıkla, ufak çaplı anlaşmazlıkların mahkemeleri biçiminde arabulucu heyetlerin hakem üçlüsünden önce genel olarak ortaya çıkarak yerel dünyalar üzerinde faaliyet gösterir. Yerel âlemler içerisinde adalet rehberleri olarak bir kez hizmet vermiş olan unsurların birçoğu daha sonra Bağışlamanın Sesleri olarak ortaya çıkar. 39:4.5 (434.5) It is not the mission of these angels to defeat or to delay justice but rather to insure that unerring justice is dealt out with generous mercy in fairness to all creatures. These seraphim often function on the local worlds, commonly appearing before the referee trios of the conciliating commissions—the courts for minor misunderstandings. Many who at one time served as justice guides in the lower realms later appear as Voices of Mercy in the higher spheres and on Salvington.
39:4.6 (434.6) Satania’da Lucifer başkaldırısı içerisinde adalet rehberlerinin sayıca çok az bir unsuru kaybolmuştur; ancak diğer idari yüksek melekler ve yüksek meleksel hizmetkârlarına ait alt düzeylerin dörtte birinden fazlası, aşırı kişisel özgürlüğün safsataları tarafından yanlış yönlendirilmiş ve kandırılmıştır. 39:4.6 (434.6) In the Lucifer rebellion in Satania very few of the justice guides were lost, but more than one quarter of the other administrator seraphim and of the lower orders of seraphic ministers were misled and deluded by the sophistries of unbridled personal liberty.
39:4.7 (434.7) 3. Kâinatsal Vatandaşlığın Yorumcuları. Yükseliş fanileri; evren süreci içerisinde ilk öğrenci çıraklığı biçiminde malikâne dünya eğitimini tamamlandığı zaman, onların sistem başkenti üzerinde vatandaşlık biçiminde göreceli olgunluğun geçici tatminlerinden memnuniyet duymalarına izin verilmiştir. Her yükseliş amacına erişim gerçek bir başarı iken, geniş bir çerçevede bu türden amaçlar yalın bir değişle Cennet’e olan uzun yükseliş doğrultusu üzerindeki dönüm noktalarıdır. Fakat her ne kadar bu tür başarılar göreceli olabilirse de, hiçbir evrimsel yaratılmış amacın erişilmesine dair bütüncül ancak geçici olan tatminin elde edilmesinden mahrum bırakılmamıştır. Zaman zaman Cennet yükselişi içerisinde; evren ufuklarının durağan bir biçimde bulunduğu, yaratılmış düzeyinin sabit bir halde mevcut olduğu ve kişiliğin amacın erişilmesine dair tatlı tadı aldığı süreçler içerisinde, kısa bir nefes arası biçiminde bir duraksama bulunmaktadır. 39:4.7 (434.7) 3. Interpreters of Cosmic Citizenship. When ascending mortals have completed the mansion world training, the first student apprenticeship in the universe career, they are permitted to enjoy the transient satisfactions of relative maturity—citizenship on the system capital. While the attainment of each ascendant goal is a factual achievement, in the larger sense such goals are simply milestones on the long ascending path to Paradise. But however relative such successes may be, no evolutionary creature is ever denied the full though transient satisfaction of goal attainment. Ever and anon there is a pause in the Paradise ascent, a short breathing spell, during which universe horizons stand still, creature status is stationary, and the personality tastes the sweetness of goal fulfillment.
39:4.8 (435.1) Yükseliş halindeki bir fani unsurun süreci içerisinde bu tür dönemlerden ilki, yerel bir sistemin başkenti üzerinde meydana gelmektedir. Bu ara dönem boyunca siz Jerusem’in bir vatandaşı olarak, Urantia ve yedi malikâne dünya ile bütünleşen bir biçimde ilerleyen sekiz yaşam deneyimi boyunca elde ettiğiniz bu şeyleri yaratılmış yaşamında dışa vurmak için girişimde bulunacaksınız. 39:4.8 (435.1) The first of such periods in the career of a mortal ascender occurs on the capital of a local system. During this pause you will, as a citizen of Jerusem, attempt to express in creature life those things which you have acquired during the eight preceding life experiences—embracing Urantia and the seven mansion worlds.
39:4.9 (435.2) Kâinatsal vatandaşlığın yüksek meleksel yorumcuları, sistem başkentlerinin yeni vatandaşlarını yönlendirir ve evren hükümetinin sorumluluklarına olan onların takdirini kolaylaştırır. Bu melekler; yerleşik dünyalar üzerinde maddi faniler için kâinatsal vatandaşlığın sorumluluğunu ve ahlakını temsil ederken aynı zamanda, sistem idaresi içinde Maddi Evlatlar ile yakın bir biçimde birliktelik halindedir. 39:4.9 (435.2) The seraphic interpreters of cosmic citizenship guide the new citizens of the system capitals and quicken their appreciation of the responsibilities of universe government. These seraphim are also closely associated with the Material Sons in the system administration, while they portray the responsibility and morality of cosmic citizenship to the material mortals on the inhabited worlds.
39:4.10 (435.3) 4. Ahlakın Kolaylaştırıcıları. Malikâne dünyaları üzerinde siz, özerk yönetimin yararlarına dair ilgili her şeyi öğreneceksiniz. Sizin aklınız, diğer ve bilge varlıklar ile birlikte nasıl tasarımda bulunmanın bilgisine sahip olma biçiminde eş güdümde bulunmayı öğrenmektedir. Sistem yönetim merkezleri üzerinde yüksek meleksel eğitmenler, özgürlüğün ve sadakatin etkileşimlerine ait olan kâinatsal ahlaka dair sizin takdirinizi ileri bir biçimde kolaylaştıracaktır. 39:4.10 (435.3) 4. Quickeners of Morality. On the mansion worlds you begin to learn self-government for the benefit of all concerned. Your mind learns co-operation, learns how to plan with other and wiser beings. On the system headquarters the seraphic teachers will further quicken your appreciation of cosmic morality—of the interactions of liberty and loyalty.
39:4.11 (435.4) Sadakat nedir? Sadakat, evren kardeşliğinin ussal bir takdirinin meyvesidir; bir kimse hiçbir şey vermeden çok bir şey alamaz. Kişiliğin ölçeğinde yükseldiğinizde ilk öğreneceğiniz şey sadık olmak, sonrasında sevmek, daha sonrasında ise evlat olmaktır; ve ancak bunların ertesinde siz özgür olabilirsiniz; fakat kesinliğe erişecek olan unsurlardan biri oluncaya kadar, sadakatin kusursuzluğuna erişene kadar, özgürlüğün kesinliğini kendi kendinize gerçekleştiremezsiniz. 39:4.11 (435.4) What is loyalty? It is the fruit of an intelligent appreciation of universe brotherhood; one could not take so much and give nothing. As you ascend the personality scale, first you learn to be loyal, then to love, then to be filial, and then may you be free; but not until you are a finaliter, not until you have attained perfection of loyalty, can you self-realize finality of liberty.
39:4.12 (435.5) Bu yüksek melekler sabrın meyvelerini öğretmektedir, bu öğretilere göre: Durağanlık kesin bir ölümdür, fakat gereğinden hızlı olan büyüme eşit bir biçimde intihar gibidir; bir damla su yüksek bir şelaleden alçak bir şelaleye düşer, ileri doğru akışını sürdürür, bir dizi kısa şelaleden aşağı doğru sürekli geçişine devam eder; buna benzer bir biçimde morontia ve ruhani dünyalar içindeki yukarıya doğru olan sürekli ilerleyiş tıpkı bunun gibi yavaş hareket eden ve bu türden kademeli aşamalar biçiminde gerçekleşir. 39:4.12 (435.5) These seraphim teach the fruitfulness of patience: That stagnation is certain death, but that overrapid growth is equally suicidal; that as a drop of water from a higher level falls to a lower and, flowing onward, passes ever downward through a succession of short falls, so ever upward is progress in the morontia and spirit worlds—and just as slowly and by just such gradual stages.
39:4.13 (435.6) Yerleşik dünyalar için ahlakın kolaylaştırıcıları, bir zincirin kırılmaz birçok halkası gibi fani yaşamı temsil eder. Fani emekleme sürecinizin bu âlemi olarak Urantia üzerinde sizin kısa süreli ikametiniz; âlemler arasında ve ebedi çağlar boyunca uzanan uzun bir zincirin ilk bağlantısı olarak, yalnızca tek bir halkayı temsil eder. Bu ilk yaşamınız içerisinde sizin neleri öğrendiğiniz o kadar önemli değildir; bunun yerine bu hayat içerisinde yaşamınızın deneyimi gerçekten önemli olan niteliktir. Her ne kadar çok önemli bir niteliğe sahip olursa olsun bu dünyanın görevi bile bu görevi hangi bir biçimde yerine getirdiğiniz kadar önemli değildir. Orada doğru yaşam için hiçbir maddi ödül bulunmamaktadır; fakat yine de orada kazanımın bilinci olarak derin bir tatmin bulunmakta olup, bu tatmin tahayyül edilebilecek herhangi bir maddi ödülden aşkın bir niteliğe sahiptir. 39:4.13 (435.6) To the inhabited worlds the quickeners of morality portray mortal life as an unbroken chain of many links. Your short sojourn on Urantia, on this sphere of mortal infancy, is only a single link, the very first in the long chain that is to stretch across universes and through the eternal ages. It is not so much what you learn in this first life; it is the experience of living this life that is important. Even the work of this world, paramount though it is, is not nearly so important as the way in which you do this work. There is no material reward for righteous living, but there is profound satisfaction—consciousness of achievement—and this transcends any conceivable material reward.
39:4.14 (435.7) Cennet’in hükümranlığının anahtarları: samimiyet, samimiyet ve daha fazla samimiyettir. İnsanların tümü bu anahtarlara sahiptir. İnsanlar; ruhaniyet düzeyinden önce bu anahtarları kararlarıyla, daha fazla kararlarıyla ve daha fazla artan kararlarıyla kullanır. En yüksek ahlaki tercih, olası en yüksek değerin tercihidir; herhangi bir âlem içerisinde veya onların tümü içerisinde her zaman Tanrı’nın iradesini tercih etmektir. Eğer insan bu iradeyi böylece tercih ederse; her ne kadar Jerusem’in en alçak gönüllü vatandaşı ve hatta Urantia üzerindeki fanilerin en küçüğü bile olursa olsun, bu kişi yücedir. 39:4.14 (435.7) The keys of the kingdom of heaven are: sincerity, more sincerity, and more sincerity. All men have these keys. Men use them—advance in spirit status—by decisions, by more decisions, and by more decisions. The highest moral choice is the choice of the highest possible value, and always—in any sphere, in all of them—this is to choose to do the will of God. If man thus chooses, he is great, though he be the humblest citizen of Jerusem or even the least of mortals on Urantia.
39:4.15 (436.1) 5. Taşıyıcılar. Bu unsurlar yerel sistemler içerisinde faaliyet gösteren taşıyıcı yüksek meleklerdir. Sizin sisteminiz olan Satania içinde onlar, Jerusem’den ve onun dışında bölgelerinden yolcuları ileri geri taşıyarak gezegenler arası taşıyıcılar olarak görev yaparlar. Satania’nın taşıyıcı bir yüksek meleğinin bir ziyaretçi öğrenciyi, ruhaniyetin herhangi bir diğer yolcusunu veya Urantia’nın kıyıları üzerinde yarı ruhaniyet doğasını arzulanan yere ulaştırmadığı bir gün bile çok nadir gerçekleşmektedir. Bahse konu bu mekân katedicileri, bir gün sizi sistem yönetim merkezi topluluğunun çeşitli dünyalarından veya bu dünyalara taşıyacaktır; ve Jerusem görevini tamamladığınız zaman onlar sizi Edentia’ya getirecektir. Fakat hiçbir koşul altında onlar sizi insan kökeninizin dünyasına geri götürmeyecektir. Bir fani hiçbir zaman, kısa süreli mevcudiyetinin yazgı dönemi süreci boyunca kendi özgün gezegenine geri dönmemektedir; ve eğer bir sonraki yazgı dönemi ertesinde bir fani geri dönmek durumunda kalırsa, evren yönetim merkezi topluluğuna ait bir taşıyıcı yüksek melek kendisine eşlik edecektir. 39:4.15 (436.1) 5. The Transporters. These are the transport seraphim who function in the local systems. In Satania, your system, they carry passengers back and forth from Jerusem and otherwise serve as interplanetary transporters. Seldom does a day pass in which a transport seraphim of Satania does not deposit some student visitor or some other traveler of spirit or semispirit nature on the shores of Urantia. These very space traversers will sometime carry you to and from the various worlds of the system headquarters group, and when you have finished the Jerusem assignment, they will carry you forward to Edentia. But under no circumstances will they carry you backward to the world of human origin. A mortal never returns to his native planet during the dispensation of his temporal existence, and if he should return during a subsequent dispensation, he would be escorted by a transport seraphim of the universe headquarters group.
39:4.16 (436.2) 6. Kaydediciler. Bu yüksek melekler, yerel sistemlerin üç katmanlı kayıt altına alıcılarıdır. Bir sistem başkenti üzerinde kayıtların mabedi, parıldayan metallerden ve kristallerden inşa edilmiş olarak üçte biri maddi yapıdan oluşan benzersiz bir inşadır; bu yapının aynı zamanda üçte biri ruhsal ve maddi enerji tarafından birlikte oluşturulmuş bir halde morontiyaldır, ancak bu nitelik insan görüşünün kapsamı dışındadır; ve yine bu yapının geride kalan üçte birisi ise ruhsaldır. Yükseliş halindeki faniler ilk olarak maddi kayıtlara başvurmaktadır; Maddi Evlatlar ve daha yüksek geçiş varlıkları bu morontia yapılarına başvurmaktadır; bunun karşısında ise âlemin yüksek melekleri ve daha yüksek ruhaniyet kişilikleri ruhaniyet biriminin kayıtlarını incelemektedir. 39:4.16 (436.2) 6. The Recorders. These seraphim are the keepers of the threefold records of the local systems. The temple of records on a system capital is a unique structure, one third material, constructed of luminous metals and crystals; one third morontial, fabricated of the liaison of spiritual and material energy but beyond the range of mortal vision; and one third spiritual. The recorders of this order preside over and maintain this threefold system of records. Ascending mortals will at first consult the material archives, Material Sons and the higher transition beings consult those of the morontia halls, while seraphim and the higher spirit personalities of the realm peruse the records of the spirit section.
39:4.17 (436.3) 7. Yedek Birlikler. Jerusem üzerindeki idari yüksek meleklerin yedek birlikleri; ruhaniyet dostları olarak, malikâne dünyalarının yetkin mezunları biçiminde sistemlerin çeşitli dünyalarından gelen yeni ulaşmış yükseliş fanileri ile birlikte, vakitlerinin büyük bir çoğunluğunu ziyaret halinde geçirmektedir. Jerusem üzerindeki kısa süreli ikametinizin keyif verici niteliklerinden biri; duraklama dönemi boyunca, bekleyiş halindeki yedek birliklerinin oldukça fazla yolculuk yapmış ve deneyim kazanmış yüksek melekleriyle sohbet etmeniz ve onlarla birlikte ziyarette bulunmanızdır. 39:4.17 (436.3) 7. The Reserves. The reserve corps of administrator seraphim on Jerusem spend much of their waiting time in visiting, as spirit companions, with the newly arrived ascending mortals from the various worlds of the system—the accredited graduates of the mansion worlds. One of the delights of your sojourn on Jerusem will be to talk and visit, during recess periods, with these much-traveled and many-experienced seraphim of the waiting reserve corps.
39:4.18 (436.4) Bu türden dostane ilişkiler yükseliş halindeki faniler için bir sistem başkentini oldukça arzulanan bir konuma getirmektedir. Jerusem üzerinde siz; Maddi Evlatlar, melekler ve yükseliş halindeki kutsal yolcularının ilk kez bir araya gelişini ve kaynaşmasını gözlemleyeceksiniz. Burada maddi mevcudiyet içerisinden yeni ortaya çıkmış olan bütünüyle ruhsal, yarı ruhsal ve bireysel varlıklar ile kardeşsel bir biçimde bütünleşeceksiniz. Fani türler orada öyle bir biçimde değişikliğe uğramış, ve ışık tepkimesine ait insan algısı o kadar genişlemiştir ki; bu unsurların hepsi birbirlerinin tanınmasını ve duygudaş kişilik anlayışını memnuniyet ile yaşamaya yetkindir. 39:4.18 (436.4) It is just such friendly relationships as these that so endear a system capital to the ascending mortals. On Jerusem you will find the first intermingling of Material Sons, angels, and ascending pilgrims. Here fraternize beings who are wholly spiritual and semispiritual and individuals just emerging from material existence. Mortal forms are there so modified and human ranges of light reaction so extended that all are able to enjoy mutual recognition and sympathetic personality understanding.
5. Gezegensel Yardımcılar ^top 5. Planetary Helpers ^top
39:5.1 (436.5) Bu yüksek melekler, sistem başkentleri üzerinde yönetim merkezlerini idare etmektedir; ve her ne kadar yakın bir şekilde yerleşik Âdemsel vatandaşlar ile birliktelik halinde bulunurlarsa bulunsunlar onlar öncül bir biçimde, evrimsel dünyalar üzerinde maddi ırkların biyolojik veya fiziksel kökenleri olan Gezegensel Ademler’in hizmetine atanmıştır. Meleklerin hizmetkâr görevi yerleşik dünyalara yaklaştıkça artış göstermektedir, çünkü bu husus ebediyetin amacına erişimde girişimde bulunmak için kendilerini hazırlayan zamanın erkek ve kadınlarının mevcut sorunlarına yaklaşma durumundan kaynaklanmaktadır. 39:5.1 (436.5) These seraphim maintain headquarters on the system capitals and, though closely associated with the resident Adamic citizens, are primarily assigned to the service of the Planetary Adams, the biologic or physical uplifters of the material races on the evolutionary worlds. The ministering work of angels becomes of increasing interest as it nears the inhabited worlds, as it nears the actual problems faced by the men and women of time who are preparing themselves for the attempt to attain the goal of eternity.
39:5.2 (437.1) Urantia üzerinde gezegensel yardımcıların büyük bir çoğunluğu, Âdemsel düzenin çöküşe uğraması üzerine geri alınmıştır; ve sizin dünyanıza ait yüksek meleksel aşkın denetimi büyük bir ölçekte idareciler, geçiş hizmetkârları ve nihai sonun koruyucuları üzerine devredilmiştir. Fakat sizin kusurlu Maddi Evlatlarınız’ın bu yüksek melek yardımcıları, Urantia üzerinde şu topluluklar altında hizmet vermeye devam etmektedir: 39:5.2 (437.1) On Urantia the majority of the planetary helpers were removed upon the collapse of the Adamic regime, and the seraphic supervision of your world devolved to a greater extent upon the administrators, the transition ministers, and the guardians of destiny. But these seraphic aids of your defaulting Material Sons still serve Urantia in the following groups:
39:5.3 (437.2) 1. Cennet Bahçesi’nin Sesleri. İnsan evrimine ait gezegensel süreç insanın en yüksek biyolojik düzeyine eriştiği zaman, orada her zaman kendilerinin üstün yaşam plazmasına yüksek bir katkı vasıtasıyla ırkların ileri düzey evrimini geliştirmek amacıyla Âdemler ve Havvalar olarak Maddi Erkek ve Kız Evlatlar ortaya çıkmaktadır. Bu türden bir Âdem ve Havva’ya ait gezegensel yönetim merkezleri genel olarak Cennet Bahçesi biçiminde tanımlanır; ve onların kişisel yüksek melekleri sıklıkla “Cennet Bahçesi’nin sesleri” olarak adlandırılmaktadır. Bu yüksek melekler, evrimsel ırkların fiziksel ve ussal yükselişleri için onların tüm diğer tasarımlarında Gezegensel Ademler’e paha biçilmez hizmetin bir parçasıdır. Urantia üzerinde Âdemsel kusurun sonrasında bu yüksek meleklerin birkaçı bahse konu bu gezegen üzerinde bırakılmış olup, yönetim bakımından Âdem’in takipçilerine atanmıştır. 39:5.3 (437.2) 1. The Voices of the Garden. When the planetary course of human evolution is attaining its highest biologic level, there always appear the Material Sons and Daughters, the Adams and Eves, to augment the further evolution of the races by an actual contribution of their superior life plasm. The planetary headquarters of such an Adam and Eve is usually denominated the Garden of Eden, and their personal seraphim are often known as the “voices of the Garden.” These seraphim are of invaluable service to the Planetary Adams in all their projects for the physical and intellectual upstepping of the evolutionary races. After the Adamic default on Urantia, some of these seraphim were left on the planet and were assigned to Adam’s successors in authority.
39:5.4 (437.3) 2. Kardeşliğin Ruhaniyetleri. Bir Âdem ve Havva bir evrimsel dünyaya ulaştığı zaman, onların çeşitli ırkları arasında ırksal uyumun ve toplumsal eş güdümün dikkate değer bir oranda bulunmuş olduğu bariz bir biçimde gözlenmelidir. Farklı ten renklerine ait bu ırklar ve onların doğaları insan kardeşliğinin bu tasarımını nadiren memnuniyetle karşılamaktadır. Bu ilkel insanlar barışçı birlikteliklerin bilgeliğini yalnızca, insan deneyiminin olgunlaşması sonucu ve kardeşliğin yüksek meleksel ruhaniyetlerinin inançlı hizmetleri vasıtasıyla tanımaktadır. Maddi Evlatlar’a ait bu yüksek meleklerin çabaları olmadan evrimsel dünyanın ırklarını uyumlu hale getirmek ve onu geliştirmek büyük bir oranda sekteye uğrayacaktır. Ve sizin Âdeminiz Urantia’nın gelişimi için temel tasarıya bağlı bir konumda bulunsaydı, böyle bir durumda kardeşliğin bu ruhaniyetleri insan ırkı içinde inanılmaz değişimleri gerçekleştirmek durumunda kalacaktı. Âdemsel kusur göz önünde bulundurulduğunda, Urantia üzerinde şu an itibariyle sahip olduğunuz kardeşliğin bu düzeyini bile geliştirmeye ve onu gerçekleştirmeye bu yüksek meleklerin yetkin bir durumda bulunmuş olması gerçekten olağanüstü bir durumdur. 39:5.4 (437.3) 2. The Spirits of Brotherhood. It should be apparent that, when an Adam and Eve arrive on an evolutionary world, the task of achieving racial harmony and social co-operation among its diverse races is one of considerable proportions. Seldom do these races of different colors and varied natures take kindly to the plan of human brotherhood. These primitive men only come to realize the wisdom of peaceful interassociation as a result of ripened human experience and through the faithful ministry of the seraphic spirits of brotherhood. Without the work of these seraphim the efforts of the Material Sons to harmonize and advance the races of an evolving world would be greatly delayed. And had your Adam adhered to the original plan for the advancement of Urantia, by this time these spirits of brotherhood would have worked unbelievable transformations in the human race. In view of the Adamic default, it is indeed remarkable that these seraphic orders have been able to foster and bring to realization even as much of brotherhood as you now have on Urantia.
39:5.5 (437.4) 3. Barışın Ruhları. Evrimsel insanların yükseliş arzularının ilk binyılları birçok çaba tarafından simgelenmiştir. Barış, maddi âlemlerin doğal durumu değildir. Dünyalar ilk olarak, “yeryüzü üzerinde barışı ve insanlar arasında iyi niyeti” barışın yüksek meleksel ruhlarının hizmeti vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Her ne kadar bu meleklerin Urantia üzerindeki ilk çabaları büyük bir oranda engellenmiş olsa da; Âdem’in dönemi içerisinde barışının ruhlarına ait baş idareci Vevona Urantia üzerinde bırakılmış olup, kendisi şu an içerisinde yerleşik general valisinin görevlilerine bağlanmış bir haldedir. Mikâil doğduğu zaman bahse konu bu Vevona unsuru: “Yücelik Havona içerisindeki Tanrı’ya aittir ve yeryüzü üzerinde insanlar arasında barış ve iyi niyet yücedir” biçiminde meleksel ev sahibinin önderi olarak yüksek meleklere müjdede bulunmuştur. 39:5.5 (437.4) 3. The Souls of Peace. The early millenniums of the upward strivings of evolutionary men are marked by many a struggle. Peace is not the natural state of the material realms. The worlds first realize “peace on earth and good will among men” through the ministry of the seraphic souls of peace. Although these angels were largely thwarted in their early efforts on Urantia, Vevona, chief of the souls of peace in Adam’s day, was left on Urantia and is now attached to the staff of the resident governor general. And it was this same Vevona who, when Michael was born, heralded to the worlds, as the leader of the angelic host, “Glory to God in Havona and on earth peace and good will among men.”
39:5.6 (437.5) Gezegensel evrimin daha gelişmiş çağları içerisinde bu yüksek melekler, fani kurtuluşun bir felsefesi olarak kutsal uyumun kavramsallaşması vasıtasıyla kefaret düşüncesinin değiştirilmesinde işlevsel bir konuma sahiptir. 39:5.6 (437.5) In the more advanced epochs of planetary evolution these seraphim are instrumental in supplanting the atonement idea by the concept of divine attunement as a philosophy of mortal survival.
39:5.7 (437.6) 4. Güvenin Ruhaniyetleri. Kuşku, ilkel insanın içkin tepkisidir; öncül çağların kurtuluş çabaları doğal bir biçimde güveni aşılamamaktadır. Güven; Âdemsel düzenin bu gezegensel yüksek meleklerine ait hizmet tarafından getirilen bir biçimde, yeni bir insan kazanımıdır. Evrimleşen insanların akıllarına güveni aşılamak onların görevidir. Tanrılar oldukça güven doludur; Kâinatın Yaratıcısı özgür bir biçimde, insanın birlikteliği olan Düzenleyici biçiminde kendisine güven duymaktadır. 39:5.7 (437.6) 4. The Spirits of Trust. Suspicion is the inherent reaction of primitive men; the survival struggles of the early ages do not naturally breed trust. Trust is a new human acquisition brought about by the ministry of these planetary seraphim of the Adamic regime. It is their mission to inculcate trust into the minds of evolving men. The Gods are very trustful; the Universal Father is willing freely to trust himself—the Adjuster—to man’s association.
39:5.8 (438.1) Yüksek meleklerin bu bütüncül topluluğu yeni bir düzene Âdemsel kusur sonrasında taşınmıştır, ve onlar bu dönemden beri Urantia üzerindeki çabalarına devam etmektedir. Buna ek olarak onlar; kendilerinin inançsal ve güvensel nihai amaçlarını simgeleyen, mevcut an içerisinde evrimleşmekte olan bir medeniyetten bu yana bütünüyle başarısız olan bir konumda bulunmamaktadır. 39:5.8 (438.1) This entire group of seraphim was transferred to the new regime after the Adamic miscarriage, and they have ever since continued their labors on Urantia. And they have not been wholly unsuccessful since a civilization is now evolving which embodies much of their ideals of confidence and trust.
39:5.9 (438.2) Daha gelişmiş gezegensel çağlar içinde bu yüksek melekler, belirsizliğin kanaat edilen devamlılığın bir sırrı olduğu gerçeğine dair insanın takdirini geliştirmektedir. Onlar; geleceğin neyi getireceğine dair insanın bilgisinin olmamasının başarı için hayati olduğu bir durumda, insanın geleceği bilmesinin yaratılmış için devasa bir hata olacağı hususunda felsefecilerin bu gerçekle yüzleşmelerine yardım ederler. Onlar, kesin olmayan ve bilinmeyen geleceğin macerası ve çekiciliği için belirsizlik karşısında insanın duyduğu zevki arttırır. 39:5.9 (438.2) In the more advanced planetary ages these seraphim enhance man’s appreciation of the truth that uncertainty is the secret of contented continuity. They help the mortal philosophers to realize that, when ignorance is essential to success, it would be a colossal blunder for the creature to know the future. They heighten man’s taste for the sweetness of uncertainty, for the romance and charm of the indefinite and unknown future.
39:5.10 (438.3) 5. Taşıyıcılar. Gezegensel taşıyıcılar bireysel dünyalara hizmet eder. Yüksek melek uykusuna dalan varlıkların büyük bir çoğunluğu, bu gezegene geçiş amacıyla getirilmiştir; onlar burada yalnızca konaklarlar; onlar, kendilerine ait özel yüksek meleksel taşıyıcıların gözetimi altındadır; fakat orada, Urantia üzerinde konumlanmış olan bu türden yüksek meleklerin sayıca geniş bir unsur topluluğu bulunmaktadır. Onlar; Urantia’dan Jerusem istikametinde hareket etmekte olan, yerel gezegenlerden faaliyet gösteren taşıyıcı kişilikleridir. 39:5.10 (438.3) 5. The Transporters. The planetary transporters serve the individual worlds. The majority of enseraphimed beings brought to this planet are in transit; they merely stop over; they are in custody of their own special seraphic transporters; but there are a large number of such seraphim stationed on Urantia. These are the transport personalities operating from the local planets, as from Urantia to Jerusem.
39:5.11 (438.4) Meleklere dair sizin gelen fikriniz şu biçimde elde edilmiştir: Fiziksek ölümün hemen öncesindeki anlar boyunca yansıyan bir olgu, zaman zaman insan aklı içerisinde ortaya çıkar; ve bu açık olmayan bilinç, refakatçi melek türünden birini görselleştiren bir görünüme sahiptir; ve bu yansıyan olgu derhal, bireyin aklı içerisinde melekler olarak tutulan alışılagelmiş kavram doğrultusunda yorumlanır. 39:5.11 (438.4) Your conventional idea of angels has been derived in the following way: During moments just prior to physical death a reflective phenomenon sometimes occurs in the human mind, and this dimming consciousness seems to visualize something of the form of the attending angel, and this is immediately translated into terms of the habitual concept of angels held in that individual’s mind.
39:5.12 (438.5) Meleklerin kanatlara sahip olduğu biçimdeki hatalı fikir bütünüyle, onların uçabilmesi için kanatlara sahip olması gerekliliğine dair geçmişten gelen kanıdan kaynaklanmamaktadır. Taşıma hizmeti için hazırlanmış olan yüksek melekleri insan varlıklarının gözlemlemelerine zaman zaman izin verilmektedir; ve bu deneyimlerin görenekleri büyük ölçüde meleklerin Urantiasal kavramsallaşmasını belirlemiştir. Gezegenler arası geçiş için bir yolcuyu almak amacıyla hazırlanan bir taşıyıcı yüksek meleğin gözleminde, meleğin tepesinden tırnağına kadar uzanan iki çift kanatın açık bir biçimde mevcut olduğu gözlemlenebilir. Gerçekte bu kanatlar, sürtünme kalkanları biçiminde enerji yalıtkanlarıdır. 39:5.12 (438.5) The erroneous idea that angels possess wings is not wholly due to olden notions that they must have wings to fly through the air. Human beings have sometimes been permitted to observe seraphim that were being prepared for transport service, and the traditions of these experiences have largely determined the Urantian concept of angels. In observing a transport seraphim being made ready to receive a passenger for interplanetary transit, there may be seen what are apparently double sets of wings extending from the head to the foot of the angel. In reality these wings are energy insulators—friction shields.
39:5.13 (438.6) Göksel varlıklar; bir dünyadan diğeri için yüksek melek uykusuna yaratıldıklarında, âlemin yönetim merkezine getirilip burada gerekli olan kayıtları sonrasında geçiş uykusuna kabul edilir. Bu zaman sarfı içerisinde taşıyıcı yüksek melekler, gezegenin evren enerji kutbundan doğrusal bir biçimde yukarı doğru yatay bir konumda hareket eder. Enerji kalkanları geniş bir biçimde açıldığında uyku halindeki kişilik, bu görevden sorumlu olan yüksek melek yardımcıları tarafından taşıyıcı meleğin tepesine doğrudan yetkin bir biçimde yerleştirilir. Bunun sonrasında kalkanların üst ve alt çiftleri dikkatli bir biçimde kapanıp, düzenli bir hale getirilir. 39:5.13 (438.6) When celestial beings are to be enseraphimed for transfer from one world to another, they are brought to the headquarters of the sphere and, after due registry, are inducted into the transit sleep. Meantime, the transport seraphim moves into a horizontal position immediately above the universe energy pole of the planet. While the energy shields are wide open, the sleeping personality is skillfully deposited, by the officiating seraphic assistants, directly on top of the transport angel. Then both the upper and lower pairs of shields are carefully closed and adjusted.
39:5.14 (438.7) Ve bu an içerisinde taşıyıcılar ve ileticilerin etkisi altında alışılagelmemiş bir başkalaşım, evren döngülerinin enerji akımlarına doğru yüksek meleğin döngüye hazır hale gelmesiyle başlar. Dışsal görünüm bakımından yüksek melek; iki uzantı üzerinde de noktasal bir biçime büyümeye başlar, ve koyu sarı renk tonuna ait olan tuhaf bir ışık altında oldukça örtülü bir hale gelir ki sonunda onu yüksek melek uykusuna dalan varlıktan ayırt etmek imkânsız hale gelir. Onların tümü hareket için hazır bir halde bulunduğu zaman; taşımanın baş idarecisi yaşamın taşıyıcısına ait olan gerekli denetlemeyi yerine getirir. Bu aşama içerisinde taşımanın baş idarecisi, meleğin gerektiği gibi döngüye yerleştirilip yerleştirilmediğinden emin olmak için bir takım olağan denetimleri uygular. Ve bunun sonrasında o; yolcunun olması gerektiği gibi yüksek melek uykusuna yatırıldığını, enerjilerin düzenlendiğini, yolcunun yalıtıldığını ve her şeyin hareketi gerçekleştirecek ışık için hazır olduğunu duyurur. Bu meleklerden iki tanesi olarak mekanik düzenleyiciler, bir sonraki aşamada yerlerini alır. Bu zaman zarfında taşıyıcı yüksek melekler neredeyse şeffaf, titreşen ve göz kamaştırıcı parlaklığın torpido biçimli görünüşüne sahip bir haldedir. Âlemin taşıma sevk edicisi; genellikle sayıca bin unsurdan oluşan, yaşayan enerji ileticilerinin yedek bataryalarını bir araya toplar. Taşımanın istikametini açıklayarak o; gezegensel atmosferin ufku boyunca göksel bir parlaklık bırakan biçimde yıldırım hızında ileri gönderen yüksek meleğin taşıdığı unsurun en yakın noktasına erişimini ve dokunuşu gerçekleştirir. On dakikadan az bir süre içerisinde bu muhteşem görüntü, donatılmış yüksek meleksel görüşünden bile kaybolacaktır. 39:5.14 (438.7) And now, under the influence of the transformers and the transmitters, a strange metamorphosis begins as the seraphim is made ready to swing into the energy currents of the universe circuits. To outward appearance the seraphim grows pointed at both extremities and becomes so enshrouded in a queer light of amber hue that very soon it is impossible to distinguish the enseraphimed personality. When all is in readiness for departure, the chief of transport makes the proper inspection of the carriage of life, carries out the routine tests to ascertain whether or not the angel is properly encircuited, and then announces that the traveler is properly enseraphimed, that the energies are adjusted, that the angel is insulated, and that everything is in readiness for the departing flash. The mechanical controllers, two of them, next take their positions. By this time the transport seraphim has become an almost transparent, vibrating, torpedo-shaped outline of glistening luminosity. Now the transport dispatcher of the realm summons the auxiliary batteries of the living energy transmitters, usually one thousand in number; as he announces the destination of the transport, he reaches out and touches the near point of the seraphic carriage, which shoots forward with lightninglike speed, leaving a trail of celestial luminosity as far as the planetary atmospheric investment extends. In less than ten minutes the marvelous spectacle will be lost even to reinforced seraphic vision.
39:5.15 (439.1) Gezegensel mekân kayıtları öğlen vaktinde, belirlenmiş ruhsal yönetim merkezinin meridyeninden alınırken, taşıyıcılar bu aynı yere gece yarısında gönderilir. Bu zaman zarfı ayrılış için en elverişli zamandır, ve aksi biçimde belirlenmediği takdirde bu zaman zarfı ortaktır. 39:5.15 (439.1) While planetary space reports are received at noon at the meridian of the designated spiritual headquarters, the transporters are dispatched from this same place at midnight. That is the most favorable time for departure and is the standard hour when not otherwise specified.
39:5.16 (439.2) 6. Kaydediciler. Bu unsurlar; sistemin bir parçası olarak evren gezegenin içerisinde ve onunla ilgili büyük çaptaki olayların sorumlularıdır. Onlar, gezegensel olayların kayıt altında alınmasında faaliyet gösterir; fakat onlar, bireysel yaşamın ve mevcudiyetin olayları ile ilişkili değildir. 39:5.16 (439.2) 6. The Recorders. These are the custodians of the major affairs of the planet as it functions as a part of the system, and as it is related to, and concerned in, the universe government. They function in the recording of planetary affairs but are not concerned with matters of individual life and existence.
39:5.17 (439.3) 7. Yedek Birlikler. Gezegensel yüksek meleklerin Satania yedek birlikleri, Jerusem üzerinde Maddi Evlatlar’ın yedek birlikleri ile yakın bir birliktelik içerisinde idare edilir. Bahse konu bu bereketli yedek birlikler, bu yüksek meleksel düzeyin çok katmanlı etkinliklerinin her fazını oldukça doygun bir biçimde sağlamaktadır. Bu melekler aynı zamanda yerel sistemlerin kişisel iletici taşıyıcılarıdır. Onlar, sistem yönetim merkezi üzerinde konumlanan geçiş fanilerine, meleklere, Maddi Evlatlar’a ek olarak diğer unsurlara hizmet etmektedir. Urantia mevcut bir biçimde Satania ve Norlatiadek’in ruhsal döngülerinin dışında bulunurken, siz buna rağmen gezegensel olaylar ile içten bir bağlı bir halde bulunmaktasınız; çünkü Jerusem’den gelen bu ileticiler, sistemin diğer âlemlerinin tümü biçiminde bu dünyaya sık sık gelmektedir. 39:5.17 (439.3) 7. The Reserves. The Satania reserve corps of the planetary seraphim is maintained on Jerusem in close association with the reserves of the Material Sons. These abundant reserves repletely provide for every phase of the manifold activities of this seraphic order. These angels are also the personal message bearers of the local systems. They serve transition mortals, angels, and the Material Sons as well as others domiciled on the system headquarters. While Urantia is, at present, outside the spiritual circuits of Satania and Norlatiadek, you are otherwise in intimate touch with interplanetary affairs, for these messengers from Jerusem frequently come to this world as to all the other spheres of the system.
6. Geçiş Hizmetkârları ^top 6. Transition Ministers ^top
39:6.1 (439.4) İsimlerinin çağrıştıracağı gibi geçiş hizmetine ait yüksek melekler, maddiyattan ruhani yapıya olan yaratılmış geçişine katkıda bulunacakları her zaman zarfında hizmet gösterirler. Bu melekler, yerleşik dünyalardan sistem başkentlerine kadar görev vermektedir; fakat Satania içinde bulunan bu varlıklar mevcut an itibariyle, yedi malikâne dünyası üzerinde kurtuluş fanilerinin eğitimine yönelik en büyük çabalarını sergilemektedir. Bu hizmet, görevin şu yedi düzeyi uyarınca farklılaşmaya uğramıştır: 39:6.1 (439.4) As their name might suggest, seraphim of transitional ministry serve wherever they can contribute to creature transition from the material to the spiritual estate. These angels serve from the inhabited worlds to the system capitals, but those in Satania at present direct their greatest efforts toward the education of the surviving mortals on the seven mansion worlds. This ministry is diversified in accordance with the following seven orders of assignment:
39:6.2 (439.5) 1. Yüksek Meleksel Müjdeciler. 39:6.2 (439.5) 1. Seraphic Evangels.
39:6.3 (439.6) 2. Irksal Yorumlayıcılar. 39:6.3 (439.6) 2. Racial Interpreters.
39:6.4 (439.7) 3. Akıl Tasarımcıları. 39:6.4 (439.7) 3. Mind Planners.
39:6.5 (439.8) 4. Morontia Danışmanları. 39:6.5 (439.8) 4. Morontia Counselors.
39:6.6 (439.9) 5. İşleyiş Uygulayıcıları. 39:6.6 (439.9) 5. Technicians.
39:6.7 (439.10) 6. Kaydedici-Eğitmenler. 39:6.7 (439.10) 6. Recorder-Teachers.
39:6.8 (439.11) 7. Hizmetkâr Yedek Birlikler. 39:6.8 (439.11) 7. Ministering Reserves.
39:6.9 (439.12) Geçiş halindeki yükseliş faniler için bu yüksek meleksel hizmetkârlar hakkında daha fazla ayrıntıyı siz, malikâne dünyaları ve morontia yaşamını konu olan anlatımlardan öğreneceksiniz. 39:6.9 (439.12) More about these seraphic ministers to transitional ascenders you will learn in connection with the narratives dealing with the mansion worlds and the morontia life.
7. Geleceğin Yüksek Melekleri ^top 7. Seraphim of the Future ^top
39:7.1 (440.1) Bu melekler, daha eski âlemler ve Nebadon’un daha gelişmiş gezegenleri dışında etraflıca bir biçimde hizmet göstermemektedir. Onlar geniş sayılar halinde; Nebadon içerisinde ışık ve yaşam çağının başlangıcı sürecindeki herhangi bir zaman zarfıyla ilişkili olan uğraşlara katıldıkları yer olan, Salvington’un yakınındaki yüksek meleksel dünyalar üzerinde yedek birlikler olarak tutulmaktadır. Bu yüksek melekler, yükseliş halindeki fani süreci ile ilişkili olarak faaliyet gösterir; fakat onlar neredeyse ayrıcalıklı bir biçimde, yükselişin dönüştürülmüş herhangi bir unsuru tarafından kurtuluşa erişen bu faniler için hizmet vermektedir. 39:7.1 (440.1) These angels do not minister extensively except in older realms and on the more advanced planets of Nebadon. Large numbers of them are held in reserve on the seraphic worlds near Salvington, where they are engaged in pursuits relevant to the sometime dawning of the age of light and life in Nebadon. These seraphim do function in connection with the ascendant-mortal career but minister almost exclusively to those mortals who survive by some one of the modified orders of ascension.
39:7.2 (440.2) Bu yüksek melekler mevcut an içerisinde doğrudan bir biçimde ne Urantia ne de onun unsurlarıyla ilgili olmadığı için, onların hayranlık verici etkinliklerini saklamanın en iyisi olduğu düşünülmektedir. 39:7.2 (440.2) Inasmuch as these angels are not now directly concerned with either Urantia or Urantians, it is deemed best to withhold the description of their fascinating activities.
8. Yüksek Meleksel Nihai Son ^top 8. Seraphic Destiny ^top
39:8.1 (440.3) Yüksek melekler, yerel bir evren içerisindeki kökenin bir parçasıdır; ve kökenlerine ait bu âlemler içinde onların bazıları hizmet nihai sonuna erişmektedir. Kıdemli baş meleklerin yardımı ve tavsiyesi ile bazı yüksek melekler, Berrak Akşam Yıldızları’nın yüceltilmiş görevlerine yükseltilebilirler; bunun karşısında ise diğerleri, Akşam Yıldızları’na ait açığa çıkarılmamış eş güdüm halindeki unsurların düzeyine ve hizmetine erişirler. Yerel evren içerisinde geride kalan diğer serüvenler onlar tarafından denenebilir, fakat Seraphington tüm meleklerin ebedi hedefi olarak kalmaya her zaman devam etmektedir. Seraphington; zamanın hizmetinden ebediyetin yüceltilmiş hizmetine olan geçiş âlemi biçiminde, Cennet ve İlahiyat’ın erişimi için meleksel bir eşiktir. 39:8.1 (440.3) Seraphim are of origin in the local universes, and in these very realms of their nativity some achieve service destiny. With the help and counsel of the senior archangels some seraphim may be elevated to the exalted duties of Brilliant Evening Stars, while others attain the status and service of the unrevealed co-ordinates of the Evening Stars. Still other adventures in local universe destiny may be attempted, but Seraphington ever remains the eternal goal of all angels. Seraphington is the angelic threshold to Paradise and Deity attainment, the transition sphere from the ministry of time to the exalted service of eternity.
39:8.2 (440.4) Yüksek melekler Cennet’e sayıca binlerce çeşit biçimde erişebilir, fakat bu anlatımlarda irdelenenler olarak onların en önemlileri şunlardır: 39:8.2 (440.4) Seraphim may attain Paradise in scores—hundreds—of ways, but the most important as elaborated in these narratives are the following:
39:8.3 (440.5) 1. Bir göksel zanaatkâr, bir Teknik Danışman veya bir Göksel Kaydedici olarak özelleşmiş hizmetin kusursuzluğuna erişerek bir kişisel yetkinlik içerisinde Cennet’in yüksek meleksel yerleşkesine giriş hakkı elde ederek. Bir Cennet Dostu haline gelerek ve böylece her şeyin merkezine erişerek, bunun sonrasında ise muhtemel bir biçimde yüksek melek düzeyleri ve diğerleri için bir ebedi hizmetkâr ve danışman haline gelerek. 39:8.3 (440.5) 1. To gain admission to the Paradise seraphic abode in a personal capacity by achieving perfection of specialized service as a celestial artisan, a Technical Adviser, or a Celestial Recorder. To become a Paradise Companion and, having thus attained the center of all things, perhaps then to become an eternal minister and adviser to the seraphic orders and others.
39:8.4 (440.6) 2. Seraphington için çağrılarak. Belirli bir takım koşullar altında yüksek melekler, cennetsel idareler tarafından yönetilmektedir; bunların dışında kalan koşullar altında melekler zaman zaman fanilerden çok daha kısa süreler içerisinde Cennet’e erişirler. Fakat herhangi bir cennet çiftinin uyumundan bağımsız olarak onlar, Seraphington veya diğer bir yerleşke için hareket ediş sürecini kendi kendilerine başlatamazlar. Sadece başarılı nihai son koruyucuları Cennet’e ilerlemeyi, evrimsel yükselişin gelişimsel bir doğrultusu tarafından güvence altına alabilirler. Bunların dışında kalan tüm unsurlar; cennet üzerinde ortaya çıkmaları için onlara emir veren çağrı kararı ile birlikte gelen, üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlere ait Cennet ileticilerinin varışını sabırlı bir biçimde beklemek zorundadırlar. 39:8.4 (440.6) 2. To be summoned to Seraphington. Under certain conditions seraphim are commanded on high; in other circumstances angels sometimes achieve Paradise in a much shorter time than mortals. But no matter how fitted any seraphic pair may be, they cannot initiate departure for Seraphington or elsewhere. None but successful destiny guardians can be sure of proceeding to Paradise by a progressive path of evolutionary ascent. All others must patiently await the arrival of the Paradise messengers of the tertiary supernaphim who come with the summons commanding them to appear on high.
39:8.5 (440.7) 3. Evrimsel fani işleyiş biçimi vasıtasıyla Cennet’e erişerek. Zamanın süreci içerisinde yüksek meleklerin yüce tercihi; onların kesinliğin sürecine erişebilmesi ve yüksek meleksel hizmetin ebedi âlemlerine görevlendirilmeleri için yetkin hale gelebilmesi amacıyla, koruyucu meleğin görevidir. Zamanın evlatlarına ait olan bu türden kişisel rehberler zaman zaman; kutsal nihai sonun doğrultusu içerinde fani yaratılmışların kollanmasını ve bu koruyuculuk esnasında onların yüksek nihai sonunun belirlenmesini simgeleyen, nihai sonun koruyucuları olarak adlandırılırlar. 39:8.5 (440.7) 3. To attain Paradise by the evolutionary mortal technique. The supreme choice of seraphim in the career of time is the post of guardian angel in order that they may attain the career of finality and be qualified for assignment to the eternal spheres of seraphic service. Such personal guides of the children of time are called guardians of destiny, signifying that they guard mortal creatures in the path of divine destiny, and that in so doing they are determining their own high destiny.
39:8.6 (440.8) Nihai sonun koruyucuları, bu hizmet için yetkin halde bulunan yüksek meleklerin tüm düzeylerine ait daha fazla deneyim sahibi meleksel kişiliklerin rütbelerinden seçilmektedir. Düzenleyici ile bütünleşmiş nihai sonun kurtuluş halinde bulunan tüm faniler, geçici bir biçimde kendilerine atanan koruyuculara sahiptir; ve bu birliktelikler, kurtuluşa erişen faniler gerekli olan ussal ve ruhsal gelişime eriştikleri zaman kalıcı bir biçimde onlara bağlanır. Yükseliş halinde bulunan fanilerin malikâne dünyalarından ayrılmalarından önce onların hepsi, kalıcı yüksek meleksel birlikteliklere sahiptir. Hizmetkâr ruhaniyetlerin bu topluluğu Urantia anlatımları ile ilgili olarak irdelenmektedir. 39:8.6 (440.8) Guardians of destiny are drawn from the ranks of the more experienced angelic personalities of all orders of seraphim who have qualified for this service. All surviving mortals of Adjuster-fusion destiny have temporary guardians assigned, and these associates may become permanently attached when mortal survivors attain the requisite intellectual and spiritual development. Before mortal ascenders leave the mansion worlds, they all have permanent seraphic associates. This group of ministering spirits is discussed in connection with the Urantia narratives.
39:8.7 (441.1) Melekler’in insan düzey kökeninden Tanrı’ya erişmesi mümkün değildir, çünkü onlar “sizden biraz daha üst bir düzeyde” yaratılmıştır. Fakat her ne kadar onların muhtemel bir biçimde, fani mevcudiyetin ruhsal alt düzeyleri olarak en tabandan yukarı doğru çıkmak için başlamaları mümkün olmamasına rağmen; onların, en tabandan başlayan unsurlar için aşağıya inebilmeleri ve onlara Havona’nın kapıları için aşama aşama, dünya dünya rehberlik edebilmeleri bilge bir biçimde düzenlenmiştir. Yükseliş halinde bulunan faniler, Uversa’yı Havona’nın döngülerine başlamak için terk ettikleri zaman; benden içindeki yaşamın hemen ertesinde bağlılığın bu koruyucuları, asli evrenin yüksek meleksel istikameti olarak Seraphington’a olan seyahatleri içerisinde kendilerine ait kutsal yolcu birlikteliklerine kısa süreli bir elvedada bulunacaktır. Burada bu yüksek koruyucular; yüksek meleksel ışığın yedi döngüsüne elde etme girişiminde bulunup, buna kuşkusuz bir biçimde erişeceklerdir. 39:8.7 (441.1) It is not possible for angels to attain God from the human level of origin, for they are created a “little higher than you”; but it has been wisely arranged that, while they cannot possibly start up from the very bottom, the spiritual lowlands of mortal existence, they may go down to those who do start from the bottom and pilot such creatures, step by step, world by world, to the portals of Havona. When mortal ascenders leave Uversa to begin the circles of Havona, those guardians of attachment subsequent to the life in the flesh will bid their pilgrim associates a temporary farewell while they journey to Seraphington, the angelic destination of the grand universe. Here will these guardians attempt, and undoubtedly achieve, the seven circles of seraphic light.
39:8.8 (441.2) Maddi yaşam süreci içerisinde nihai son koruyucuları olarak atanan bu yüksek meleklerin, hepsi olmasa da, birçoğu; Havona döngüleri boyunca fani birlikteliklerine eşlik etmektedir; ve belirli diğer yüksek melekler, fani yükselişten bütünüyle farklı olan bir biçimde merkezi evrenin döngüleri boyunca geçiş halindedir. Fakat yükselişin doğrultusundan bağımsız bir biçimde evrimsel yüksek meleklerin tümü Seraphington’u katetmekte olup, onların büyük bir çoğunluğu Havona döngüleri yerine bu deneyim boyunca geçişlerini sürdürmektedir. 39:8.8 (441.2) Many, but not all, of those seraphim assigned as destiny guardians during the material life accompany their mortal associates through the Havona circles, and certain other seraphim pass through the circuits of the central universe in a way that is wholly different from the mortal ascent. But irrespective of the route of ascent, all evolutionary seraphim traverse Seraphington, and the majority pass through this experience instead of the Havona circuits.
39:8.9 (441.3) Seraphington melekler için nihai son âlemi olup, bu dünyaya olan onların erişimi Ascendington üzerindeki fani kutsal yolcuların deneyimlerinden oldukça farklıdır. Melekler Seraphington’a erişene kadar kendilerinin ebedi geleceğinden mutlak bir biçimde emin değillerdir. Seraphington’a herhangi bir meleğin yanlış bir yola saptığı hiçbir zaman duyulmamıştır; günah, tamamlanışa ait bir yüksek meleğin kalbinde hiçbir zaman karşılık bulamayacaktır. 39:8.9 (441.3) Seraphington is the destiny sphere for angels, and their attainment of this world is quite different from the experiences of the mortal pilgrims on Ascendington. Angels are not absolutely sure of their eternal future until they have attained Seraphington. No angel attaining Seraphington has ever been known to go astray; sin will never find response in the heart of a seraphim of completion.
39:8.10 (441.4) Seraphington’un mezunları çeşitli bir biçimlerde görevlendirilmiştir: Havona döngü deneyiminin nihai son koruyucuları genel olarak Kesinliğe Erişecek olan Fani Birlikleri’ne giriş yapmaktadır. Havona ayrılık sınavlarından geçen diğer koruyucular sık sık, kendilerinin fani birliktelikleriyle Cennet üzerinde yeniden bütünleşmektedir; ve onlardan bazıları kesinliğe erişecek olan fanilerin sonsuza kadar sürecek olan birliktelikleri haline gelmektedir; bunun karşısında ise diğerleri kesinliğe erişecek fani olmayanların çeşitli birliklerine giriş yapmakta olup, onların birçoğu Yüksek Meleksel Tamamlanışın Birlikleri’ne kabul edilmektedir. 39:8.10 (441.4) The graduates of Seraphington are variously assigned: Destiny guardians of Havona-circle experience usually enter the Mortal Finaliter Corps. Other guardians, having passed their Havona separation tests, frequently rejoin their mortal associates on Paradise, and some become the everlasting associates of the mortal finaliters, while others enter the various nonmortal finaliter corps, and many are mustered into the Corps of Seraphic Completion.
9. Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri ^top 9. The Corps of Seraphic Completion ^top
39:9.1 (441.5) Ruhaniyetlerin Yaratıcısı’na olan erişimin ve tamamlanışın yüksek meleksel hizmetine olan kabulün ardından melekler, zaman zaman ışık ve yaşam içinde oluşturulan dünyaların hizmeti için görevlendirilir. Onlar, evrenlerin yüksek bir biçimde kutsal olarak üçleştirilmiş varlıklarına olan bağlılığına ek olarak Cennet ve Havona’nın yüceltilmiş hizmetini elde ederler. Yerel evrenlerin bu yüksek melekleri, merkezi ve aşkın-evrenlerin hizmetkâr ruhaniyetlerinden kendilerini kutsallık potansiyeli bakımından önceden ayırmış olan farklılaşmayı deneyimsel olarak telafi etmişlerdir. Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’ne ait olan melekler, aşkın-evren ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin birliktelikleri ve birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yüksek Cennet-Havona düzeyleri için yardımcılar olarak hizmet etmektedir. Bu türden melekler için zamanın süreci tamamlanmıştır; bu süreç sonrasında ve sonsuza kadar onlar, kesinliğe erişecek olan Cennet birliklerinin akranları olarak kutsal kişiliklerin yoldaşları biçiminde Tanrı’nın hizmetlileridir. 39:9.1 (441.5) After attainment of the Father of spirits and admission to the seraphic service of completion, angels are sometimes assigned to the ministry of worlds settled in light and life. They gain attachment to the high trinitized beings of the universes and to the exalted services of Paradise and Havona. These seraphim of the local universes have experientially compensated the differential in divinity potential formerly setting them apart from the ministering spirits of the central and superuniverses. Angels of the Seraphic Corps of Completion serve as associates of the superuniverse seconaphim and as assistants to the high Paradise-Havona orders of supernaphim. For such angels the career of time is finished; henceforth and forever they are the servants of God, the consorts of divine personalities, and the peers of the Paradise finaliters.
39:9.2 (441.6) Tamamlanışın yüksek melekleri geniş sayılar halinde kendilerinin özgün evrenlerine, deneyimsel kusursuzluğun hizmeti vasıtasıyla burada kutsal edinimin hizmetini tamamlamak amacıyla geri dönerler. Nebadon, göreceli olarak, daha genç olan evrenlerden biridir; bu nedenle o, daha yaşlı olan bir âlemde bulunabilecek geri dönen Seraphington’un bu mezunlarının büyük bir çoğunluğuna sahip değildir; yine de bizim yerel evrenimiz, tamamlanış yüksek melekleri ile yeterli bir biçimde tedarik edilmiştir; çünkü ışık ve yaşamın düzeyine yaklaştıkça onların hizmetleri için artan bir ihtiyacın gerekliliğini evrimsel âlemlerin sergilemeleri kayda değer bir gerçektir. Mevcut an içerisinde tamamlanış yüksek melekleri, yüksek meleklerin üstün düzeyleri ile birlikte daha yoğun olarak hizmet vermektedir; fakat onlardan bazıları, diğer meleksel düzeylerin her biri ile görev yapmaktadır. Sizin dünyanız bile, Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri’ne ait özelleşmiş on iki topluluğun yoğun hizmetinden memnuniyetle faydalanmaktadır; gezegensel yüksek denetimin bu üstün yüksek melekleri, yerleşik dünyalar için yeni görevlendirilmiş olan Gezegensel Prens’in her birine eşlik etmektedir. 39:9.2 (441.6) Large numbers of the completion seraphim return to their native universes, there to complement the ministry of divine endowment by the ministry of experiential perfection. Nebadon is, comparatively speaking, one of the younger universes and therefore does not have so many of these returned Seraphington graduates as would be found in an older realm; nonetheless our local universe is adequately supplied with the completion seraphim, for it is significant that the evolutionary realms disclose increasing need for their services as they near the status of light and life. Completion seraphim now serve more extensively with the supreme orders of seraphim, but some serve with each of the other angelic orders. Even your world enjoys the extensive ministry of twelve specialized groups of the Seraphic Corps of Completion; these master seraphim of planetary supervision accompany each newly commissioned Planetary Prince to the inhabited worlds.
39:9.3 (442.1) Hizmetin hayranlık verici birçok kulvarı, tamamlanış yüksek meleklerine açıktır. Ancak onların hepsinin, Cennet öncesi zamanlar içinde nihai son koruyucuları olarak görev isteği duymalarına oldukça benzer bir biçimde; onlar, Cennet sonrası deneyim içerisinde ete kemiğe büründürülmüş Cennet Evlatları’nın bahşediliş refakatçileri olarak hizmet vermelerinin derin arzusunu taşımaktadır. Onlar devam eden bir biçimde; evrimsel dünyaların fani yaratılmışlarından başlayarak uzun ve çekici yolculuk boyunca kutsallığın ve ebediyetin Cennet hedefine doğru olan kâinatsal amaca yüce bir biçimde adanmıştır. Tanrı’nın bulunmasının ve kutsal kusursuzluğa erişimin bütüncül fani serüveni boyunca yüksek meleksel tamamlanışın bu ruhaniyet hizmetkârları, zamanın inançlı hizmetkâr ruhaniyetleri ile birlikte; her zaman ve sonsuza kadar sizin gerçek dostlarınız ve hatasız yardımcılarınızdır. 39:9.3 (442.1) Many fascinating avenues of ministry are open to the completion seraphim, but just as they all craved assignment as destiny guardians in the pre-Paradise days, so in the post-Paradise experience they most desire to serve as bestowal attendants of the incarnated Paradise Sons. They are still supremely devoted to that universal plan of starting the mortal creatures of the evolutionary worlds out upon the long and enticing journey towards the Paradise goal of divinity and eternity. Throughout the whole mortal adventure of finding God and of achieving divine perfection, these spirit ministers of seraphic completion, together with the faithful ministering spirits of time, are always and forever your true friends and unfailing helpers.
39:9.4 (442.2) [Nebadon’a ait Yüksek Meleksel Ev Sahipleri’nin Baş İdarecisi’nin isteği tarafından vekâleti verilen bir Melçizedek tarafından sunulmuştur.] 39:9.4 (442.2) [Presented by a Melchizedek acting by request of the Chief of the Seraphic Hosts of Nebadon.]