38. Makale Paper 38
Yerel Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri Ministering Spirits of the Local Universe
38:0.1 (418.1) SINIRSIZ Ruhaniyet’in kişiliklerine ait üç farklı düzey bulunmaktadır. Hızlı bir biçimde idrak eden havari; İsa ile ilgili “(0) cennete ulaşmıştır, ve meleklerin, idari yönetimlerin ve güçlerin tabi kılındığı Tanrı’nın sağ koludur” şeklinde bu cümleleri sarf ettiğinde, bu farklı üç düzeyi kavramış bir halde bulunmaktaydı. Melekler, zamanın hizmetkâr ruhaniyetleri; idari yönetimler mekânın iletici ev sahipleri; güçler, Sınırsız Ruhaniyet’in yüksek kişilikleridir. 38:0.1 (418.1) THERE are three distinct orders of the personalities of the Infinite Spirit. The impetuous apostle understood this when he wrote respecting Jesus, “who has gone to heaven and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject to him.” Angels are the ministering spirits of time; authorities, the messenger hosts of space; powers, the higher personalities of the Infinite Spirit.
38:0.2 (418.2) Merkezi evren içinde birincil hizmetkâr ruhaniyetleri ve aşkın bir evren içinde ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri olarak, yüksek meleklere ilaveten birliktelik içinde bulundukları çocuksu melekler ve sanobimler ile birlikte, yerel bir evrenin meleksel birliklerini bir araya getirirler. 38:0.2 (418.2) As the supernaphim in the central universe and the seconaphim in a superuniverse, so the seraphim, with the associated cherubim and sanobim, constitute the angelic corps of a local universe.
38:0.3 (418.3) Yüksek meleklerin tümü, tasarım bakımından oldukça tek-tip bir niteliğe sahiptir. Bir evrenden diğerine aşkın-evrenlerin yedisinin tümü boyunca onlar, çok kısmı bir ölçüde çeşitlilik gösterir; onlar, kişisel varlıkların tüm ruhani türlerine ait olan en olası ortaklığın tam da kendisidir. Onların çeşitli türleri, yerel yaratımlara ait vasıflı ve ortak hizmetkârların birliğini oluşturmaktadır. 38:0.3 (418.3) The seraphim are all fairly uniform in design. From universe to universe, throughout all seven of the superuniverses, they show a minimum of variation; they are the most nearly standard of all spirit types of personal beings. Their various orders constitute the corps of the skilled and common ministers of the local creations.
1. Yüksek Melekler’in Kökeni ^top 1. Origin of Seraphim ^top
38:1.1 (418.4) Yüksek melekler, Evren Ana Ruhaniyeti tarafından yaratılmış olup; Nebadon’un öncül zamanlarında “işleyiş biçimi meleklerinin” ve belirli meleksel numunelerin yaratımından beri, birimler halinde onların eş zamanlı biçimde 41.472 unsurdan oluşması tasarlanmıştır. Yaratan Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet’in evren temsili, Evlatlar’ın geniş bir nüfusunun ve diğer evren kişiliklerinin yaratılmasında işbirliği yapmaktadır. Bu bütüncül çabanın tamamlanmasını takiben, Evren Ana Ruhaniyeti eş zamanlı olarak ruhaniyet doğumunda yalnız bir biçimde yürütülen başlangıçsal çabayı gösterirken; Evlat, cinsiyete sahip yaratılmışların ilki olan Maddi Evlatlar’ın yaratımına katılmaktadır. Böylelikle yerel bir evrenin yüksek melek ev sahiplerinin yaratımı başlamaktadır. 38:1.1 (418.4) Seraphim are created by the Universe Mother Spirit and have been projected in unit formation—41,472 at a time—ever since the creation of the “pattern angels” and certain angelic archetypes in the early times of Nebadon. The Creator Son and the universe representation of the Infinite Spirit collaborate in the creation of a large number of Sons and other universe personalities. Following the completion of this united effort, the Son engages in the creation of the Material Sons, the first of the sex creatures, while the Universe Mother Spirit concurrently engages in her initial solitary effort at spirit reproduction. Thus begins the creation of the seraphic hosts of a local universe.
38:1.2 (418.5) Bu melek düzeyleri, fani irade sahibi yaratılmışlarının evrimi için tasarım anında ön görülmüştür. Yüksek meleklerin yaratımı göreceli kişiliğin erişiminden gelen bir biçimde, Üstün Evlat’ın son eş güdüm unsuru olarak değil fakat Yaratan Evlat’ın öncül yaratıcı yardımcısı olarak Evren Ana Ruhaniyeti’nin mevcudiyetine dayanmaktadır. Bu etkinliğin öncesinde, Nebadon içinde görevde bulunan yüksek melekler komşu bir evren tarafından kısa bir süreliğine ödünç alınmaktadır. 38:1.2 (418.5) These angelic orders are projected at the time of planning for the evolution of mortal will creatures. The creation of seraphim dates from the attainment of relative personality by the Universe Mother Spirit, not as the later co-ordinate of the Master Son, but as the early creative helper of the Creator Son. Previous to this event the seraphim on duty in Nebadon were temporarily loaned by a neighboring universe.
38:1.3 (418.6) Yüksek melekler şu an bile dönemsel olarak yaratılmaktadır; Nebadon’un evreni hala yapım aşamasındadır. Evren Ana Ruhaniyeti, genişleyen ve kusursuzlaşan bir evren içinde yaratım etkinliğini hiçbir zaman sonlandırmamaktadır. 38:1.3 (418.6) Seraphim are still being periodically created; the universe of Nebadon is still in the making. The Universe Mother Spirit never ceases creative activity in a growing and perfecting universe.
2. Meleksel Doğalar ^top 2. Angelic Natures ^top
38:2.1 (419.1) Melekler maddi bedenlere sahip değildir, fakat onlar yine de belirli ve ayrı bünyeye sahip varlıklardır; onlar, ruhaniyet doğasının ve kökeninin bir parçasıdır. Her ne kadar görünmez faniler olsalar da onlar sizi, herhangi bir dönüştürücü ve çeviricinin yardımı olmadan bulunduğunuz beden içerisinde algılar; onlar ussal olarak fani yaşamın türünü kavramakta olup, insanın duyu dışı hislerini ve duygularını paylaşır. Onlar; müzik, sanat ve gerçek mizahınız içerisindeki çabalarınızı takdir edip, onlardan büyük bir ölçüde memnuniyet duymaktadır. Onlar, fani çabalarınıza ve ruhsal zorluklarınıza bütünüyle aşınadır. Onlar insan varlıklarını derinden sevmektedir, buna ek olarak onları anlamada ve derinden sevmedeki çabalarınız sonucunda yalnızca iyi nitelikte şeyler açığa çıkar. 38:2.1 (419.1) Angels do not have material bodies, but they are definite and discrete beings; they are of spirit nature and origin. Though invisible to mortals, they perceive you as you are in the flesh without the aid of transformers or translators; they intellectually understand the mode of mortal life, and they share all of man’s nonsensuous emotions and sentiments. They appreciate and greatly enjoy your efforts in music, art, and real humor. They are fully cognizant of your moral struggles and spiritual difficulties. They love human beings, and only good can result from your efforts to understand and love them.
38:2.2 (419.2) Her ne kadar yüksek melekler oldukça sevgi dolu ve duygudaş varlıklar olsalar da, onlar cinsiyet-duygu varlıkları değillerdir. Onlar; “ne evlenebileceğiniz ne de herhangi bir evlilik içinde bulanabileceğiniz bir biçimde olmayan ancak cennetin melekleri gibi gerçekleşeceğiniz” yer olan malikâne dünyaları üzerinde ulaşacağınız düzeyde bulunurlar. “Malikâne dünyalarına erişmeye layık görülen varlıkların tümü ne evlenebilir, ne de önceden verilen bir evlilik içerisinde bulunabilir; buna ek olarak onlar artık ölemezler, çünkü bu dünyalar üzerinde meleklere eş bir düzeyde bulunmaktadırlar.” Yine de cinsiyet sahibi yaratılmışlar ile ilişki içerisinde onlar, Ruhaniyet’in çocuklarını Tanrı’nın kız evlatları olarak tanımlandırsalar da; bu varlıklardan, Yaratıcı ve Evlat’ın daha doğrudan kökeni biçiminde Tanrı’nın evlatları olarak bahsetmek bizim geleneğimizdir. Melekler, bu nedenle, cinsiyet gezegenleri üzerinde kadınsal zamirler vasıtasıyla ortak biçimde adlandırılmaktadır. 38:2.2 (419.2) Though seraphim are very affectionate and sympathetic beings, they are not sex-emotion creatures. They are much as you will be on the mansion worlds, where you will “neither marry nor be given in marriage but will be as the angels of heaven.” For all who “shall be accounted worthy to attain the mansion worlds neither marry nor are given in marriage; neither do they die any more, for they are equal to the angels.” Nevertheless, in dealing with sex creatures it is our custom to speak of those beings of more direct descent from the Father and the Son as the sons of God, while referring to the children of the Spirit as the daughters of God. Angels are, therefore, commonly designated by feminine pronouns on the sex planets.
38:2.3 (419.3) Yüksek melekler, ruhsal ve mutlak düzeyler üzerinde bu biçimde faaliyet göstermesi amacıyla yaratılmıştır. Orada, onların idarelerine açık olmayan morontia veya ruhani etkinliğin birkaç fazı bulunmaktadır. Kişisel düzey üzerinde melekler, insan varlıklarından oldukça uzak bir biçimde ayrılmamış olsalar da; belirli işlevsel etkinliklerinde yüksek melekler, onlardan bir hayli aşkın bir düzeyde bulunmaktadır. Onlar, insan kavrayışının oldukça ötesinde bulunan güçleri elinde bulundurur. Örnek olarak: “saçınızdaki saçların bile sayılı olduğu” sizlere söylenmiştir ve bu önerme doğruluk teşkil etmektedir, fakat bir yüksek melek vaktini, onları sayarak ve bu sayıyı sürekli bir biçimde doğrulayarak geçirmemektedir. Melekler, içkin ve kendiliğinden (sizin algınıza bağlı olarak istemsiz biçiminde adlandırıldığı şekliyle) bu türden şeylerin bilgi gücünü elinde bulundurur; bu bakımdan siz bir yüksek meleği gerçekten matematiksel bir deha olarak değerlendirebilirsiniz. Bu nedenle faniler için çok büyük olan sayısız görev, yüksek melekler tarafından olağanüstü bir kolaylıkla yerine getirilmektedir. 38:2.3 (419.3) The seraphim are so created as to function on both spiritual and literal levels. There are few phases of morontia or spirit activity which are not open to their ministrations. While in personal status angels are not so far removed from human beings, in certain functional performances seraphim far transcend them. They possess many powers far beyond human comprehension. For example: You have been told that the “very hairs of your head are numbered,” and it is true they are, but a seraphim does not spend her time counting them and keeping the number corrected up to date. Angels possess inherent and automatic (that is, automatic as far as you could perceive) powers of knowing such things; you would truly regard a seraphim as a mathematical prodigy. Therefore, numerous duties which would be tremendous tasks for mortals are performed with exceeding ease by seraphim.
38:2.4 (419.4) Melekler, ruhsal düzey bakımından sizden üstündür; fakat onlar, sizlerin hâkimi veya savcısı değildir. Sizlerin hataları ne olursa olsun; “güç ve kudrette sizden daha fazlasına sahip olan melekler, size karşı herhangi bir suçlamada bulunmamaktadır.” Melekler, insan aklı üzerinde yargıda bulunmamaktadır; bu bağlamda ne de bireysel faniler, yaratılmış akranları üzerinde peşin hükme sahip olmalıdır. 38:2.4 (419.4) Angels are superior to you in spiritual status, but they are not your judges or accusers. No matter what your faults, “the angels, although greater in power and might, bring no accusation against you.” Angels do not sit in judgment on mankind, neither should individual mortals prejudge their fellow creatures.
38:2.5 (419.5) Siz onları en iyi bir biçimde derinden sevmelisiniz, fakat siz onlara karşı hayranlık beslememelisiniz; melekler ibadet nesneleri değildir. Büyük yüksek melek Loyalatia; sizin kâhininiz “meleğin ayaklarına ibadet için kapandığında” şunu söylemiştir: “Bunu yapmayın; Tanrı’ya ibadet için buyrulmuşların tümü olarak sizler ve ırklarınız ile birlikte ben bir hizmetli akranınızım. 38:2.5 (419.5) You do well to love them, but you should not adore them; angels are not objects of worship. The great seraphim, Loyalatia, when your seer “fell down to worship before the feet of the angel,” said: “See that you do it not; I am a fellow servant with you and with your races, who are all enjoined to worship God.”
38:2.6 (419.6) Doğa ve kişilik edinimi bakımından yüksek melekler, yaratılmış mevcudiyetinin ölçeği içerisinde fani ırklardan yalnızca çok az bir biçimde öndedir. Gerçek anlamıyla, siz bedenden ayrıldığınızda onlara çok benzer bir hale gelirsiniz. Her ne kadar Salvington üzerinde onlar, istirahatın ve ibadetin yerleşkelerini sizler ile paylaşacak olsalar da; malikâne dünyalar üzerinde siz, yüksek melekleri takdir etmeye başlayacak; takımyıldız âlemlerinde onlardan memnuniyet duyacaksınız. Morontia ve onun sonrasındaki ruhani yükseliş boyunca yüksek melekler ile kardeşliğiniz nihai düzeye erişecek; sizin dostluğunuz mükemmel bir niteliğe kavuşacaktır. 38:2.6 (419.6) In nature and personality endowment the seraphim are just a trifle ahead of mortal races in the scale of creature existence. Indeed, when you are delivered from the flesh, you become very much like them. On the mansion worlds you will begin to appreciate the seraphim, on the constellation spheres to enjoy them, while on Salvington they will share their places of rest and worship with you. Throughout the whole morontia and subsequent spirit ascent, your fraternity with the seraphim will be ideal; your companionship will be superb.
3. Açığa Çıkarılmamış Melekler ^top 3. Unrevealed Angels ^top
38:3.1 (420.1) Ruhani varlıkların sayısız düzeyi, faniler için açığa çıkarılmamış yerel evrenin nüfuz alanları boyunca faaliyet göstermektedir; çünkü onlar, Cennet yükselişinin evrimsel tasarımı ile hiçbir biçimde ilişkili bir konumda bulunmamaktadır. Bu makalede “melek” kelimesi bilinçli olarak, fani kurtuluşun tasarımlarına ait olan işleyiş ile oldukça büyük bir biçimde ilgili olan Evren Ana Ruhaniyeti’nin bahse konu bu yüksek meleksel ve birliktelik içindeki doğumlarının tanımlandırılışıyla sınırlandırılmıştır. Orada; evrimsel fanilerin Cennet yükselişi ile ilgili bu evren etkinlikleri ile herhangi bir biçimde belirli ilişki içerisinde bulunmayan, açığa çıkarılmamış melekler biçimindeki ilgili varlıkların diğer altı düzeyi yerel evren içerisinde hizmet halindedir. Meleksel birlikteliklerin bahse konu bu altı topluluğu, hiçbir zaman yüksek melek olarak adlandırılmamaktadır. Buna ek olarak onlar, hizmetkâr ruhaniyetler olarak da tanımlanmamaktadır. Bu kişilikler bütünüyle; insanın ilerleyici ruhsal yükselişi ve kusursuzluk erişimi ile hiçbir biçimde ilişkili olmayan yükümlülükler biçimindeki, Nebadon’a ait idari ve diğer olaylar ile sorumludur. 38:3.1 (420.1) Numerous orders of spirit beings function throughout the domains of the local universe that are unrevealed to mortals because they are in no manner connected with the evolutionary plan of Paradise ascension. In this paper the word “angel” is purposely limited to the designation of those seraphic and associated offspring of the Universe Mother Spirit who are so largely concerned with the operation of the plans of mortal survival. There serve in the local universe six other orders of related beings, the unrevealed angels, who are not in any specific manner connected with those universe activities pertaining to the Paradise ascent of evolutionary mortals. These six groups of angelic associates are never called seraphim, neither are they referred to as ministering spirits. These personalities are wholly occupied with the administrative and other affairs of Nebadon, engagements which are in no way related to man’s progressive career of spiritual ascent and perfection attainment.
4. Yüksek Melek Dünyaları ^top 4. The Seraphic Worlds ^top
38:4.1 (420.2) Salvington döngüsü içerisindeki yedi ana âlemin dokuzuncu topluluğu yüksek melek dünyalarıdır. Bu dünyaların her biri, üzerinde yüksek melek eğitiminin tüm fazlarına ait olan özel okullara ayrılan yedi alt uyduya sahiptir. Yüksek melekler Salvington âlemlerinin bu topluluğunu bir araya getiren kırk dokuz dünyanın tümünün erişimine sahipken, onlar ayrıcalıklı bir biçimde bu dünyaların sadece ilk yedi topluluğunda yer teşkil eder. Geride kalan altı topluluk, Urantia üzerinde açığa çıkarılmamış meleksel birlikteliklere ait olan altı düzey tarafından kullanılır; bahse konu bu tür topluluğun her biri, bu altı ana dünyanın biri üzerinde yönetim merkezini idare eder ve altı alt uydu üzerinde özelleşmiş etkinliklerini yerine getirir. Her meleksel düzey, bahse konu bu yedi farklı topluluğa ait dünyaların tümünün özgür erişime sahiptir. 38:4.1 (420.2) The ninth group of seven primary spheres in the Salvington circuit are the worlds of the seraphim. Each of these worlds has six tributary satellites, whereon are the special schools devoted to all phases of seraphic training. While the seraphim have access to all forty-nine worlds comprising this group of Salvington spheres, they exclusively occupy only the first cluster of seven. The remaining six clusters are occupied by the six orders of angelic associates unrevealed on Urantia; each such group maintains headquarters on one of these six primary worlds and carries on specialized activities on the six tributary satellites. Each angelic order has free access to all the worlds of these seven diverse groups.
38:4.2 (420.3) Yönetim merkezi dünyaları, Nebadon’un muhteşem âlemleri arasındadır; yüksek melek yerleşimleri, güzellik ve enginlik biçiminde nitelendirilmektedir. Burada her yüksek melek gerçek bir eve sahiptir ve “ev” iki yüksek meleğin yerleşimi anlamını taşımaktadır; onlar çiftler halinde yaşamaktadır. 38:4.2 (420.3) These headquarters worlds are among the magnificent realms of Nebadon; the seraphic estates are characterized by both beauty and vastness. Here each seraphim has a real home, and “home” means the domicile of two seraphim; they live in pairs.
38:4.3 (420.4) Maddi Evlatlar ve fani ırklar gibi her ne kadar erkek ve kadın biçiminde olmasalar da, yüksek melekler artı ve eksi niteliklerde bulunmaktadır. Görevlerinin büyük bir çoğunluğunda herhangi bir sorumluluğun tamamlanması iki meleğin varlığını gerektirmektedir. Onlar döngüsel bir halde bulunmadıkları zaman, yalnız başlarına çalışabilirler; buna ek olarak sabit bir konumda bulundukları zaman, varlığın tamamlanış halinin yerine getirilmesine ihtiyaç duymamaktadırlar. Genel olarak varlığın özgün tamamlanışını ellerinde bulundururlar, fakat bu durum bir zorunluluk teşkil etmemektedir. Bu türden birliktelikler başlıca olarak faaliyetin gerekliliğidir; onlar her ne kadar aşkın bir biçimde kişisel ve gerçekten sevgi dolu olsalar da, kendileri cinsi duygular tarafından nitelendirilmemektedirler. 38:4.3 (420.4) Though not male and female as are the Material Sons and the mortal races, seraphim are negative and positive. In the majority of assignments it requires two angels to accomplish the task. When they are not encircuited, they can work alone; neither do they require complements of being when stationary. Ordinarily they retain their original complements of being, but not necessarily. Such associations are primarily necessitated by function; they are not characterized by sex emotion, though they are exceedingly personal and truly affectionate.
38:4.4 (420.5) Tasarlanan evlerinin yanı sıra yüksek melekler aynı zamanda topluluğa, bölüğe, geniş kıtalara ve birlik yönetim merkezine sahiptir. Onlar; her yeni binyıl içerisinde yeniden bütünleşmek amacıyla bir araya gelir, ve onların hepsi yaratımların zamanı uyarınca mevcut bir halde bulunurlar. Eğer bir yüksek melek; görevinden ayrılmayı olanaksız kılan sorumlulukları yerine getiriyorsa, aynı doğum tarihine sahip bir yüksek meleğin kendisine ait sorumluluğun yüklenmesi vasıtasıyla katılım yükümlülüğünü tamamlayıcı unsuru ile devreder. Böylelikle her yüksek melek eşi en azından, her diğer yeniden bir araya gelme durumunda mevcut bir halde hazır bulunur. 38:4.4 (420.5) Besides designated homes, seraphim also have group, company, battalion, and unit headquarters. They forgather for reunions every millennium and are all present in accordance with the time of their creation. If a seraphim bears responsibilities which forbid absence from duty, she alternates attendance with her complement, being relieved by a seraphim of another birth date. Each seraphic partner is thereby present at least every other reunion.
5. Yüksek Melek Eğitimi ^top 5. Seraphic Training ^top
38:5.1 (420.6) Yüksek melekler kendilerine ait ilk binyıllarını görevlendirilmemiş gözlemciler olarak Salvington üzerinde ve onun birliktelik halindeki dünya okullarında geçirirler. İkinci binyılları ise, Salvington döngüsüne ait yüksek melek dünyaları üzerinde geçer. Onların merkezi eğitim okulu mevcut an içerisinde ilk yüz bin Nebadon yüksek meleği tarafından idare edilir, ve onların başında ise bu yerel evrenin özgün veya ilk doğmuş olan yüksek meleği bulunmaktadır. Nebadon yüksek meleklerinin ilk yaratılmış topluluğu, Avalon’dan gelen bin yüksek meleğin bir birliği tarafından eğitilmiştir; bunu takiben bizim meleklerimiz, onların kıdemli olan unsurları tarafından eğitilmiştir. Melçizedekler aynı zamanda; yüksek melekler, çocuksu melekler ve sanobimler biçimindeki yerel evren meleklerinin tümüne ait eğitim ve hazırlanış içerisinde geniş bir rol alırlar. 38:5.1 (420.6) Seraphim spend their first millennium as noncommissioned observers on Salvington and its associated world schools. The second millennium is spent on the seraphic worlds of the Salvington circuit. Their central training school is now presided over by the first one hundred thousand Nebadon seraphim, and at their head is the original or first-born angel of this local universe. The first created group of Nebadon seraphim were trained by a corps of one thousand seraphim from Avalon; subsequently our angels have been taught by their own seniors. The Melchizedeks also have a large part in the education and training of all local universe angels—seraphim, cherubim, and sanobim.
38:5.2 (421.1) Salvington’a ait yüksek melek dünyaları üzerinde eğitimin bu sürecinin sonlanması anında yüksek melekler; meleksel düzenlenişin tasarlanan toplulukları ve birimleri içerisinde yönlendirilip, takımyıldızlarının herhangi biri için görevlendirilir. Her ne kadar onlar; meleksel eğitimin görevlendirilme öncesi fazlarına başarılı bir biçimde giriş yapmış olsalar da, henüz hizmetkâr ruhaniyetler olarak görevlendirilme aşamasında değillerdir. 38:5.2 (421.1) At the termination of this period of training on the seraphic worlds of Salvington, seraphim are mobilized in the conventional groups and units of the angelic organization and are assigned to some one of the constellations. They are not yet commissioned as ministering spirits, although they have well entered upon the precommissioned phases of angelic training.
38:5.3 (421.2) Yüksek melekler, evrimsel dünyaların en alt düzeyi üzerinde gözlemciler biçiminde hizmet ederek hizmetkâr ruhaniyetler olarak bu sürece başlatılmaktadır. Bu deneyim sonrasında onlar; ileri eğitimlerine başlamak ve daha ayrıntılı bir biçimde belirli bir yerel sistem içerisinde hizmet etmeye hazırlanmak amacıyla, görevlendirilen takımyıldıza ait yönetim merkezinin birliktelik halindeki dünyalarına geri döner. Bu genel eğitimi takiben onlar, yerel sistemlerin herhangi birine ait hizmete yükselir. Herhangi bir Nebadon sistemine ait başkent ile birliktelik halinde bulunan mimari dünyalar üzerinde bizim yüksek meleklerimiz, eğitimlerini tamamlayıp zamanın hizmetkâr ruhaniyetleri olarak görevlendirilir. 38:5.3 (421.2) Seraphim are initiated as ministering spirits by serving as observers on the lowest of the evolutionary worlds. After this experience they return to the associate worlds of the headquarters of the assigned constellation to begin their advanced studies and more definitely to prepare for service in some particular local system. Following this general education they are advanced to the service of some one of the local systems. On the architectural worlds associated with the capital of some Nebadon system our seraphim complete their training and are commissioned as ministering spirits of time.
38:5.4 (421.3) Yüksek melekler bir kez görevlendirildikleri zaman, görevleri içerisinde Nebadon’un hatta Orvonton’un tümü üzerinde hareket edebilir. Evren içerisinde onların görevleri, bağlılıklardan ve kısıtlamalardan bağımsızdır; onlar dünyaların maddi yaratılmışları ile birlikte yakın bir biçimde birliktelik halinde olup, ruhsal dünyaların bahse konu bu varlıkları ve maddi âlemlerin fanileri arasında iletişimi sağlayarak ruhsal kişiliklerin daha altta bulunan düzeylerinin her zaman hizmetindedir. 38:5.4 (421.3) When once seraphim are commissioned, they may range all Nebadon, even Orvonton, on assignment. Their work in the universe is without bounds and limitations; they are closely associated with the material creatures of the worlds and are ever in the service of the lower orders of spiritual personalities, making contact between these beings of the spirit world and the mortals of the material realms.
6. Yüksek Melek Düzenlenişi ^top 6. Seraphic Organization ^top
38:6.1 (421.4) Meleksel yönetim merkezinde kısa süreli ikametin ikinci binyılından sonra yüksek melekler, baş idareciler altında (12 çift halinde 24 yüksek melekten oluşan) on iki topluluk biçiminde düzenlenir; buna ek olarak bu türden on iki topluluk, bir baş yönetici tarafından idare edilen (144 çift halinde 288 yüksek melekten oluşan) bir bölüğü oluşturur. Bir idareci altında bulunan on iki bölük, (1.728 çift halinde 3.456 yüksek melekten oluşan) bir taburu bir araya getirir; buna ek olarak bir yönetici altında bulunan on iki tabur, (20.736 çift halinde 41.472 yüksek melekten oluşan) bir yüksek melek birimine karşılık gelir. Bunun karşısında bir yüksek denetimcinin idaresine tabi olan on iki birim, 248.832 çift halinde 497.664 yüksek melekten oluşan bir birliği meydana getirmektedir. İsa “Ben Yaratıcımdan şu an bile istekte bulunduğumda Yaratıcım derhal meleklerin on iki birliğinden daha fazlasını tarafıma takdir edecektir” sözünü söylediğinde, Getsamani bahçesi içerisindeki o gecedeki meleklerin bu türden bir topluluğunu kastetmiştir. 38:6.1 (421.4) After the second millennium of sojourn at seraphic headquarters the seraphim are organized under chiefs into groups of twelve (12 pairs, 24 seraphim), and twelve such groups constitute a company (144 pairs, 288 seraphim), which is commanded by a leader. Twelve companies under a commander constitute a battalion (1,728 pairs or 3,456 seraphim), and twelve battalions under a director equal a seraphic unit (20,736 pairs or 41,472 individuals), while twelve units, subject to the command of a supervisor, constitute a legion numbering 248,832 pairs or 497,664 individuals. Jesus alluded to such a group of angels that night in the garden of Gethsemane when he said: “I can even now ask my Father, and he will presently give me more than twelve legions of angels.”
38:6.2 (421.5) Meleklerin on iki birliği, 2.985.984 çift halinde 5.971.968 melekten oluşan bir ev sahipliğini meydana getirmekte olup; bu türden on iki ev sahipliği, (35.831.808 çift halinde 71.663.616 melekten oluşan) bir meleksel ordu biçimindeki yüksek meleklerin en geniş işlevsel düzenlenmesini oluşturur. Bir yüksek melek ev sahipliği, bir baş melek veya eş güdüm düzeyinde bulunan herhangi bir diğer kişilik tarafından idare edilir; bunun karşısında ise meleksel ordular, Berrak Akşam Yıldızları veya Cebrail’in diğer birincil yüzbaşıları tarafından yönlendirilir. Ve Cebrail; “Koruyucu Tanrı’nın ev sahipleri” biçimindeki Nebadon’un Egemeni’ne ait baş yönetici olarak, “cennetin ordularına ait yüce kumandandır.” 38:6.2 (421.5) Twelve legions of angels comprise a host numbering 2,985,984 pairs or 5,971,968 individuals, and twelve such hosts (35,831,808 pairs or 71,663,616 individuals) make up the largest operating organization of seraphim, an angelic army. A seraphic host is commanded by an archangel or by some other personality of co-ordinate status, while the angelic armies are directed by the Brilliant Evening Stars or by other immediate lieutenants of Gabriel. And Gabriel is the “supreme commander of the armies of heaven,” the chief executive of the Sovereign of Nebadon, “the Lord God of hosts.”
38:6.3 (421.6) Urantia üzerinde Mikâil’in bahşedilmesinden itibaren, her ne kadar Salvington üzerinde kişilikleştirilmiş olarak Sınırsız Ruhaniyet’in doğrudan yüksek denetimi altında hizmet etseler de yüksek melekler ve diğer tüm yerel evren düzeyleri, Üstün Evlat’ın egemenliğine tabi hale gelmiştir. Mikâil, Urantia üzerinde beden içerisinde doğduğu zaman bile; “Ve meleklerin tümünün ona ibadet etmesine izin verin” biçimindeki Nebadon’un tümüne duyurulan aşkın-evren yayını yürürlüğü geçirilmiştir. Meleklerin tüm rütbeleri, onun egemenliğine tabidir; onlar, “onun kudretli melekleri” olarak adlandırılan bu topluluğun bir parçasıdır. 38:6.3 (421.6) Though serving under the direct supervision of the Infinite Spirit as personalized on Salvington, since the bestowal of Michael on Urantia, seraphim and all other local universe orders have become subject to the sovereignty of the Master Son. Even when Michael was born of the flesh on Urantia, there issued the superuniverse broadcast to all Nebadon which proclaimed, “And let all the angels worship him.” All ranks of angels are subject to his sovereignty; they are a part of that group which has been denominated “his mighty angels.”
7. Çocuksu Melekler ve Sanobimler ^top 7. Cherubim and Sanobim ^top
38:7.1 (422.1) Tüm temel kazanımları içerisinde çocuksu melekler ve sanobimler, yüksek meleklere benzerlik gösterir. Onlar aynı kökene sahiptir, fakat her zaman ayni nihai sona sahip değillerdir. Onlar harika bir biçimde ussal, mükemmel bir biçimde etkin, duygusal bir biçimde sevgi dolu ve neredeyse insandırlar. Onlar meleklerin en düşük düzeydir; bunun sonucunda onların tümü, evrimsel dünyalar üzerinde insan varlıklarının en ilerleyici türlerine olan en yakın kan bağına sahiptir. 38:7.1 (422.1) In all essential endowments cherubim and sanobim are similar to seraphim. They have the same origin but not always the same destiny. They are wonderfully intelligent, marvelously efficient, touchingly affectionate, and almost human. They are the lowest order of angels, hence all the nearer of kin to the more progressive types of human beings on the evolutionary worlds.
38:7.2 (422.2) Çocuksu melekler ve sanobimler, içkin bir biçimde birliktelik içerisinde olup işlevsel olarak bir bütündür. Onlardan biri artı enerji kişiliği olup, diğeri ise eksi enerjiye sahiptir. Yön saptırıcının sağ yönünde bulunan veya diğer bir değişle artı yükle yüklenmiş melek, kıdemli veya düzenleyici kişilik olan çocuksu meleklerdir. Yön saptırıcının sol yönünde bulunan veya diğer bir değişle eksi yükle yüklenmiş melek, varlığın tamamlayıcısı olan sanobimlerdir. Meleğin her bir türü, yalnız gerçekleştirilen faaliyet bakımından oldukça kısıtlıdır; böylelikle onlar genel olarak çiftler halinde hizmet eder. Yüksek melek yöneticilerinden bağımsız olarak hizmet ettiklerinde onlar; karşılıklı iletişim üzerinde bulunduklarından her zaman daha fazla bağımlı olup, böylece sürekli olarak birlikte faaliyet gösterirler. 38:7.2 (422.2) Cherubim and sanobim are inherently associated, functionally united. One is an energy positive personality; the other, energy negative. The right-hand deflector, or positively charged angel, is the cherubim—the senior or controlling personality. The left-hand deflector, or negatively charged angel, is the sanobim—the complement of being. Each type of angel is very limited in solitary function; hence they usually serve in pairs. When serving independently of their seraphic directors, they are more than ever dependent on mutual contact and always function together.
38:7.3 (422.3) Çocuksu melekler ve sanobimler, yüksek melek hizmetkârlarına ait inançlı ve etkin yardımcılardır; buna ek olarak yüksek meleklerin yedi düzeyinin de tümüne bu emir altında bulunan yardımcılar sağlanmıştır. Çocuksu melekler ve sanobimler, bu yetkinlikler içerisinde çağlar boyunca hizmet ederler; fakat onlar, yerel evrenin sınırları ötesindeki görevler üzerinde yüksek meleklere eşlik etmemektedirler. 38:7.3 (422.3) Cherubim and sanobim are the faithful and efficient aids of the seraphic ministers, and all seven orders of seraphim are provided with these subordinate assistants. Cherubim and sanobim serve for ages in these capacities, but they do not accompany seraphim on assignments beyond the confines of the local universe.
38:7.4 (422.4) Çocuksu melekler ve sanobimler, sistemlere ait bireysel dünyalar üzerinde devamlı ruhani çalışanlarıdır. Kişisel olmayan bir görev üzerinde ve bir acil durum içerisinde onlar, bir yüksek melek çifti konumunda hizmet edebilir; fakat onlar hiçbir zaman, insan varlıklarına katılan melekler olarak kısa bir süreliğine bile faaliyet göstermemektedir; bu durum ayrıcalıklı bir yüksek melek imtiyazıdır. 38:7.4 (422.4) The cherubim and sanobim are the routine spirit workers on the individual worlds of the systems. On a nonpersonal assignment and in an emergency, they may serve in the place of a seraphic pair, but they never function, even temporarily, as attending angels to human beings; that is an exclusive seraphic privilege.
38:7.5 (422.5) Bir gezegen için görevlendirildiğinde çocuksu melekler, gezegensel adetlerin ve dillerin bir çalışmasını içine alan eğitimin yerel derslerine giriş yapar. Zamanın hizmetkâr ruhaniyetlerinin tümü, kökenlerine ait yerel evren diline ek olarak özgün aşkın-evrenlerinin dilini konuşabilen bir niteliğe sahip olarak iki dilli özgün olarak konuşabilmektedir. Âlemlerin okulları içerisinde çalışmaları vasıtasıyla onlar, ilave dilleri kazanırlar. Çocuksu melekler ve sanobimler yüksek melek ve ruhani varlıkların tüm diğer düzeyleri gibi, sürekli bir biçimde bireysel gelişimleri için çaba gösterirler. Güç denetimi ve enerji yönlendirmesinin bu türden emir altındaki varlıklar, ilerleme bakımından yetkin değillerdir; mevcut veya olası kişilik iradesine sahip olan yaratılmışların tümü yeni kazanımları elde etmenin arayışı içerisindedir. 38:7.5 (422.5) When assigned to a planet, cherubim enter the local courses of training, including a study of planetary usages and languages. The ministering spirits of time are all bilingual, speaking the language of the local universe of their origin and that of their native superuniverse. By study in the schools of the realms they acquire additional tongues. Cherubim and sanobim, like seraphim and all other orders of spirit beings, are continuously engaged in efforts at self-improvement. Only such as the subordinate beings of power control and energy direction are incapable of progression; all creatures having actual or potential personality volition seek new achievements.
38:7.6 (422.6) Çocuksu melekler ve sanobimler, doğaları bakımından mevcudiyetin morontia düzeyine oldukça yakındır; ve onlar fiziksel, morontial ve ruhsal nüfuz alanlarının sınır görevleri içinde en etkinleri olduklarını ispatlamaktadır. Yerel Evren Ana Ruhaniyeti’nin bu çocukları, Havona Hizmetlileri ve arabulucu heyetlerine benzer bir biçimde “dördüncü yaratılmışlar” şeklinde nitelendirilmektedir. Her dördüncü çocuksu melek ve her dördüncü sanobim, mevcudiyetin morontia düzeyine kesin bir biçimde benzeyerek yarı-maddi bir niteliğe sahiptir. 38:7.6 (422.6) Cherubim and sanobim are by nature very near the morontia level of existence, and they prove to be most efficient in the borderland work of the physical, morontial, and spiritual domains. These children of the local universe Mother Spirit are characterized by “fourth creatures” much as are the Havona Servitals and the conciliating commissions. Every fourth cherubim and every fourth sanobim are quasi-material, very definitely resembling the morontia level of existence.
38:7.7 (422.7) Bahse konu bu meleksel dördüncü yaratılmışlar, âlemlerinin ve gezegensel etkinliklerinin daha kesin fazları içerisinde yüksek meleklere yapılan büyük yardıma aittir. Bu türden morontia çocuksu melekleri aynı zamanda; morontia eğitim dünyaları üzerinde bulunan hayati birçok sınır görevlerini yerine getirmekte olup, geniş sayılar halinde Morontia Dostları’nın hizmeti için görevlendirilmiştir. Onlar; evrimsel gezegenler için yarı-ölümlü yaratılmışlar nasıl bir anlam ifade ediyorsa, morontia âlemleri için aynı anlamı ifade etmektedir. Yerleşik dünyalar üzerinde bu morontia çocuksu melekleri sıklıkla yarı-ölümlü yaratılmışlar ile birliktelik halinde görev yapmaktadır. Çocuksu melekler ve yarı-ölümlü yaratılmışlar, varlıkların belirgin bir biçimde bulunan ayrı düzeyleridir; onlar birbirine benzemeyen kökenlere sahiptir, fakat doğaları ve faaliyetleri bakımından büyük bir benzerliği yansıtırlar. 38:7.7 (422.7) These angelic fourth creatures are of great assistance to the seraphim in the more literal phases of their universe and planetary activities. Such morontia cherubim also perform many indispensable borderline tasks on the morontia training worlds and are assigned to the service of the Morontia Companions in large numbers. They are to the morontia spheres about what the midway creatures are to the evolutionary planets. On the inhabited worlds these morontia cherubim frequently work in liaison with the midway creatures. Cherubim and midway creatures are distinctly separate orders of beings; they have dissimilar origins, but they disclose great similarity in nature and function.
8. Çocuksu Melekler ve Sanobimler ^top 8. Evolution of Cherubim and Sanobim ^top
38:8.1 (423.1) Geliştirici hizmetin sayısız mekânı Kutsal Hizmetkâr’ın bütünleşmesi vasıtasıyla hali hazırda daha fazla büyüyebilecek olan düzeyin ilerlemesine yol açacak bir biçimde çocuksu melekler ve sanobimlere açıktır. Evrimsel potansiyel bakımından çocuksu melekler ve sanobimlerin üç büyük sınıfı bulunmaktadır. 38:8.1 (423.1) Numerous avenues of advancing service are open to cherubim and sanobim leading to an enhancement of status, which may be still further augmented by the embrace of the Divine Minister. There are three great classes of cherubim and sanobim with regard to evolutionary potential:
38:8.2 (423.2) 1. Yükseliş Adayları. Bu varlıklar doğaları bakımından yüksek melek düzeyinin adaylarıdır. Her ne kadar içkin edinimleri bakımından yüksek meleklerin dengi olmasalar da, bu düzeyin çocuksu melekleri ve sanobimleri muhteşemdir; fakat başvuru ve deneyim vasıtasıyla bütüncül yüksek melek seviyesine onların erişmesi mümkündür. 38:8.2 (423.2) 1. Ascension Candidates. These beings are by nature candidates for seraphic status. Cherubim and sanobim of this order are brilliant, though not by inherent endowment equal to the seraphim; but by application and experience it is possible for them to attain full seraphic standing.
38:8.3 (423.3) 2. Ara-faz Çocuksu Melekleri. Tüm çocuksu melekler ve sanobimler, yükseliş potansiyeli bakımından eşit değillerdir; ve bu varlıklar içkin olarak meleksel yaratımların sınırlı varlıklarıdır. Her ne kadar daha yetenekli melekler sınırlı bir yüksek melek hizmetine erişebilir olsalar da, onların büyük bir çoğunluğu çocuksu melekler ve sanobimler olarak kalmaya devam edecektir. 38:8.3 (423.3) 2. Mid-phase Cherubim. All cherubim and sanobim are not equal in ascension potential, and these are the inherently limited beings of the angelic creations. Most of them will remain cherubim and sanobim, although the more gifted individuals may achieve limited seraphic service.
38:8.4 (423.4) 3. Morontia Çocuksu Melekleri. Bu meleksel düzeylerin “dördüncü yaratılmışları” yarı-maddi niteliklerini her zaman elinde bulundururlar. Onlar, Yüce Varlık’ın tamamlanmış gerçekleşmesini bekleyen bir biçimde ara-faz kardeşliğinin büyük bir çoğunluğu ile birlikte çocuksu melekler ve sanobimler olarak varlıklarını sürdürmeye devam edecektir. 38:8.4 (423.4) 3. Morontia Cherubim. These “fourth creatures” of the angelic orders always retain their quasi-material characteristics. They will continue on as cherubim and sanobim, together with a majority of their mid-phase brethren, pending the completed factualization of the Supreme Being.
38:8.5 (423.5) İkinci ve üçüncü topluluklar bir biçimde yükseliş potansiyeli bakımından sınırlı olsalar da, yükseliş adayları kâinatsal yüksek melek hizmetinin doruklarına erişebilir. Bahse konu bu çocuksu meleklerin daha deneyimli olan unsurlarının birçoğu; nihai sonun yüksek meleksel koruyucularına bağlanmış olup, kendilerine ait yüksek melek kıdemlileri tarafından yalnız bırakıldıkları zaman böylelikle Malikâne Dünya Eğitmenleri’nin düzeyine ilerleyiş için doğrudan gidişat üzerine yerleştirilir. Nihai sonun koruyucuları, fani vesayetleri morontia yaşamına eriştiği zaman yardımcılar olarak çocuksu meleklere ve sanobimlere sahip değillerdir. Ve evrimsel yüksek meleklerin diğer türlerine Seraphington ve Cennet için giriş hakkı verildiğinde, onlar Nebadon’un sınırlarının dışına çıktıkları anda bir önceki emir altında bulunan unsurlarını terk etmek durumundadır. Bu türden yalnız bırakılmış çocuksu melekler ve sanobimler genel olarak Evren Ana Ruhaniyeti vasıtasıyla bütünleşmekte olup, böylelikle yüksek meleksel düzeyin erişimi içerisinde bir Malikâne Dünya Eğitmeni’ne denk düşen bir seviyeye ulaşır. 38:8.5 (423.5) While the second and third groups are somewhat limited in growth potential, the ascension candidates may attain the heights of universal seraphic service. Many of the more experienced of these cherubim are attached to the seraphic guardians of destiny and are thus placed in direct line for advancement to the status of Mansion World Teachers when deserted by their seraphic seniors. Guardians of destiny do not have cherubim and sanobim as helpers when their mortal wards attain the morontia life. And when other types of evolutionary seraphim are granted clearance for Seraphington and Paradise, they must forsake their former subordinates when they pass out of the confines of Nebadon. Such deserted cherubim and sanobim are usually embraced by the Universe Mother Spirit, thus achieving a level equivalent to that of a Mansion World Teacher in the attainment of seraphic status.
38:8.6 (423.6) Malikâne Dünya Eğitmenleri olarak bütünleşmeyi bir kez başaran çocuksu melekler ve sanobimler, morontia âlemleri üzerinde en düşük düzeyden en yüksek düzeye kadar uzun bir süre hizmet ettikleri zaman; ve Salvington üzerindeki onların birlikleri, yeniden üst döngüsel hale getirildikleri zaman; Berrak ve Sabah Yıldızı, mevcudiyeti içerisinde ortaya çıkması amacıyla zamanın yaratılmışlarına ait olan bu inançlı hizmetlileri bir araya toplar. Kişilik dönüşümünün yemini gerçekleştirilir; ve bunun üzerine yedi bin unsurdan oluşan topluluklar halinde bu gelişmiş ve kıdemli çocuksu melekler ve sanobimler, Evren Ana Ruhaniyeti tarafından yeniden bütünleştirilir. Bahse konu bu ikinci bütünleşmenin sonucunda onlar, bütünüyle yetkin olan yüksek melekler halinde ortaya çıkarlar. Bu aşamadan sonra bir yüksek meleğin bütüncül ve tamamlanmış süreci onun Cennet olanaklarının tümü ile birlikte bu türden yeniden doğmuş çocuksu melekler ve sanobimlere açık hale gelir. Bu türden melekler, birtakım fani varlık için nihai sonun koruyucuları olarak görevlendirilebilir; ve eğer fani vesayet kurtuluşa erişirse bunun sonrasında onlar, Seraphington ve hatta yüksek meleksel erişiminin yedi döngüsüne, oradan da Cennet’e ve Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Birlikleri’ne bile ilerlemek için yetkin hale gelir. 38:8.6 (423.6) When, as Mansion World Teachers, the once-embraced cherubim and sanobim have long served on the morontia spheres, from the lowest to the highest, and when their corps on Salvington is overrecruited, the Bright and Morning Star summons these faithful servants of the creatures of time to appear in his presence. The oath of personality transformation is administered; and thereupon, in groups of seven thousand, these advanced and senior cherubim and sanobim are re-embraced by the Universe Mother Spirit. From this second embrace they emerge as full-fledged seraphim. Henceforth, the full and complete career of a seraphim, with all of its Paradise possibilities, is open to such reborn cherubim and sanobim. Such angels may be assigned as guardians of destiny to some mortal being, and if the mortal ward attains survival, then do they become eligible for advancement to Seraphington and the seven circles of seraphic attainment, even to Paradise and the Corps of the Finality.
9. Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar ^top 9. The Midway Creatures ^top
38:9.1 (424.1) Yarı-ölümlü yaratılmışlar üç katmanlı sınıflandırmaya sahiptir: Onlar düzensel olarak Tanrı’nın yükseliş halindeki Evlatlar’ı ile sınıflandırılmıştır; onlar olgusal olarak kalıcı vatandaşlığın düzeyleri ile topluluk haline getirilmiştir; bunun karşısında onlar, mekânın bireysel dünyaları üzerinde fani insana hizmet etmenin hizmeti içerisindeki meleksel ev sahipleri ile birlikte sahip oldukları içten ve etkin birliktelikleri sebebiyle işlevsel olarak zamanın hizmetkâr ruhaniyetleri ile birlikte tanınmaktadır. 38:9.1 (424.1) The midway creatures have a threefold classification: They are properly classified with the ascending Sons of God; they are factually grouped with the orders of permanent citizenship, while they are functionally reckoned with the ministering spirits of time because of their intimate and effective association with the angelic hosts in the work of serving mortal man on the individual worlds of space.
38:9.2 (424.2) Bahse konu bu benzersiz yaratılmışlar; yerleşik dünyaların büyük bir çoğunluğu üzerinde ortaya çıkmakta olup, Urantia gibi ondalık veya diğer bir değişle yaşam-deneyim gezegenleri üzerinde her zaman bulunabilen bir konuma sahiptirler. Yarı-Ölümlü varlıklar; birincil veya ikincil biçimde iki türe ait olup, şu işleyiş biçimleri vasıtasıyla ortaya çıkarlar: 38:9.2 (424.2) These unique creatures appear on the majority of the inhabited worlds and are always found on the decimal or life-experiment planets, such as Urantia. Midwayers are of two types—primary and secondary—and they appear by the following techniques:
38:9.3 (424.3) 1. Birinci Derece Yarı-Ölümlüler, daha ruhsal topluluk olarak, Gezegensel Prensler’in değiştirilmiş yükseliş-fani görevlilerinden eşit bir biçimde elde edilmiş olan varlıkların bir şekilde ortak bir düzeye getirilmiş düzeyidir. Birinci derece yarı-ölümlü yaratılmışlarının nüfusu her zaman sayıcı elli bindir, ve onların hizmetine memnuniyetle sahip olan hiçbir gezegen sayıca daha fazla olan bir topluluğa sahip değildir. 38:9.3 (424.3) 1. Primary Midwayers, the more spiritual group, are a somewhat standardized order of beings who are uniformly derived from the modified ascendant-mortal staffs of the Planetary Princes. The number of primary midway creatures is always fifty thousand, and no planet enjoying their ministry has a larger group.
38:9.4 (424.4) 2. İkinci Derece Yarı-Ölümlüler, bu yaratılmışların daha maddi topluluğu biçiminde, her ne kadar yaklaşık olarak ortalama elli bin unsura sahip olsalar da nüfus bakımından farklı dünyalar üzerinde büyük bir ölçüde değişiklik gösterir. Onlar çeşitli bir biçimde, Âdem ve Havvalar olarak gezegensel biyolojik kökenlerinden veya doğrudan soylarından elde edilmektedir. Mekânın evrimsel dünyaları üzerinde; bu ikinci derece yarı-ölümlü varlıkların doğumuna katılan, yirmi dört farklı işleyiş biçiminden az olmayan yöntem mevcut bulunmaktadır. Urantia üzerinde bu topluluk için kökenin türü, alışılmadık ve olağan dışı bir nitelikte bulunmaktaydı. 38:9.4 (424.4) 2. Secondary Midwayers, the more material group of these creatures, vary greatly in numbers on the different worlds, though the average is around fifty thousand. They are variously derived from the planetary biologic uplifters, the Adams and Eves, or from their immediate progeny. There are no less than twenty-four diverse techniques involved in the production of these secondary midway creatures on the evolutionary worlds of space. The mode of origin for this group on Urantia was unusual and extraordinary.
38:9.5 (424.5) Bahse konu bu toplulukların hiçbiri, evrimsel bir rastlantı değildir; bu toplulukların her ikisi de, evren mimarlarının önceden belirlenmiş tasarımları içerisinde hayati özelliklerdir; buna ek olarak onların elverişli birleşim noktasında evrimsel dünyalar üzerindeki ortaya çıkışları, yüksek denetimde bulunan Yaşam Taşıyıcıları’nın kökensel tasarımları ve gelişimsel planları uyarıncadır. 38:9.5 (424.5) Neither of these groups is an evolutionary accident; both are essential features in the predetermined plans of the universe architects, and their appearance on the evolving worlds at the opportune juncture is in accordance with the original designs and developmental plans of the supervising Life Carriers.
38:9.6 (424.6) Birinci derece yarı-ölümlü varlıklara; meleksel işleyiş biçimi vasıtasıyla ussal ve ruhsal olarak enerji kazandırılmış olup, onlar ussal düzey bakımından tek-tiptir. Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti, bu unsurlarla iletişime geçmemektedir; ve sadece ibadetin ruhaniyeti ve bilgeliğin ruhaniyeti olarak altıncı ve yedinci emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti ikincil topluluğa hizmet etmeye yetkindir. 38:9.6 (424.6) Primary midwayers are energized intellectually and spiritually by the angelic technique and are uniform in intellectual status. The seven adjutant mind-spirits make no contact with them; and only the sixth and the seventh, the spirit of worship and the spirit of wisdom, are able to minister to the secondary group.
38:9.7 (424.7) İkinci derece yarı-ölümlü varlıklar; Âdemsel işleyiş biçimi vasıtasıyla fiziksel olarak enerji kazandırılmış olup, yüksek meleksel nitelik tarafından ruhsal bir biçimde döngüselleştirilmiş ve aklın morontia geçişi ile birlikte ussal olarak bahşedilmiştir. Onlar; dört fiziksel türe, ruhsal olarak yedi düzeye, ve geride kalan iki emir-yardımcı ruhaniyet ve morontia aklının birleşik hizmetine karşı verilen ussal karşılığın on iki seviyesine ayrılmıştır. Bahse konu unsurlar arasında ortaya çıkan bu çeşitlilikler, onların farklılaşan etkinlikleri ve gezegensel görevlerini belirlemektedir. 38:9.7 (424.7) Secondary midwayers are physically energized by the Adamic technique, spiritually encircuited by the seraphic, and intellectually endowed with the morontia transition type of mind. They are divided into four physical types, seven orders spiritually, and twelve levels of intellectual response to the joint ministry of the last two adjutant spirits and the morontia mind. These diversities determine their differential of activity and of planetary assignment.
38:9.8 (424.8) Birinci derece yarı-ölümlü varlıklar, fanilere kıyasla meleklere daha çok benzemektedir; ikinci düzey unsurları daha çok insan varlıklarına benzemektedir. Çok katmanlı gezegensel görevlerinin uygulanmasında onların her biri bir diğeri için paha biçilemez yardımı ortaya çıkarır. Birinci derece hizmetkârlar, morontia ve ruhaniyet enerji düzenleyicileri ve akıl döngü sağlayıcıları ile birlikte irtibat eş güdümüne erişebilir. İkinci derece topluluk yalnızca, fiziksel düzenleyiciler ve maddi-döngü düzenleyicileri ile birlikte çalışma iletişimini kurabilir. Fakat yarı-ölümlü varlıkların her bir düzeyi bir diğeri ile birlikte iletişimin kusursuz uyumunu sağlayabilir; böylelikle herhangi bir topluluk, maddi dünyaların toplam fiziksel gücünden başlayarak evren enerjilerinin geçiş fazları boyunca göksel âlemlerin yüksek ruhaniyet-gerçeklik kuvvetlerine uzanan bir biçimde tüm enerji kapsamının işlevsel kullanımına erişmeye yetkindir. 38:9.8 (424.8) Primary midwayers resemble angels more than mortals; the secondary orders are much more like human beings. Each renders invaluable assistance to the other in the execution of their manifold planetary assignments. The primary ministers can achieve liaison co-operation with both morontia- and spirit-energy controllers and mind circuiters. The secondary group can establish working connections only with the physical controllers and the material-circuit manipulators. But since each order of midwayer can establish perfect synchrony of contact with the other, either group is thereby able to achieve practical utilization of the entire energy gamut extending from the gross physical power of the material worlds up through the transition phases of universe energies to the higher spirit-reality forces of the celestial realms.
38:9.9 (425.1) Maddi ve ruhsal dünyalar arasında bulunan boşluk kusursuz bir biçimde; fani insan, ikinci derece yarı-ölümlüler, birinci derece yarı-ölümlüler, morontia çocuksu melekler, ara-faz çocuksu melekler ve yüksek meleklere ait olan bir dizi birliktelik tarafından aşılmaktadır. Bir bireysel faninin kişisel deneyimi içerisinde bu farklı düzeyler kuşkusuz az veya çok birleşmiş bir halde bulunmakta olup, onlar kutsal Düşünce Düzenleyici’nin gözlemlenemez ve gizemli olan işlemleri tarafından kişisel olarak anlamlı hale getirilmiştir. 38:9.9 (425.1) The gap between the material and spiritual worlds is perfectly bridged by the serial association of mortal man, secondary midwayer, primary midwayer, morontia cherubim, mid-phase cherubim, and seraphim. In the personal experience of an individual mortal these diverse levels are undoubtedly more or less unified and made personally meaningful by the unobserved and mysterious operations of the divine Thought Adjuster.
38:9.10 (425.2) Olağan dünyalar üzerinde birinci derece yarı-ölümlü varlıklar görevlerini us birlikleri ve Gezegensel Prens’in adına göksel eğlendiriciler olarak sürdürülmektedir; bunun karşısında ise ikinci derece hizmetkârlar, ilerleyici gezegensel medeniyetin amacını yerine getirmeye ait Âdemsel düzen ile birlikte eş güdümlerini sürdürmeye devam ederler. Urantia üzerinde gerçekleşmiş olduğu gibi Gezegensel Prens’in kusuru ve Maddi Evlat’ın başarısızlığı durumunda yarı-ölümlü yaratılmışlar; Sistem Egemeni’nin vesayetleri haline gelmekte olup, gezegenin vekâlet eden sorumlusuna ait yönlendirici rehberlik altında hizmet eder. Fakat Satania içerisinde yalnızca üç diğer dünya üzerinde bahse konu bu varlıklar, Urantia’nın birleşik yarı-ölümlü hizmetkârlarının gerçekleştirdiği gibi bütünleşmiş irade altında bir bütün halindeki topluluk olarak faaliyet gösterir. 38:9.10 (425.2) On normal worlds the primary midwayers maintain their service as the intelligence corps and as celestial entertainers in behalf of the Planetary Prince, while the secondary ministers continue their co-operation with the Adamic regime of furthering the cause of progressive planetary civilization. In case of the defection of the Planetary Prince and the failure of the Material Son, as occurred on Urantia, the midway creatures become the wards of the System Sovereign and serve under the directing guidance of the acting custodian of the planet. But on only three other worlds in Satania do these beings function as one group under unified leadership as do the united midway ministers of Urantia.
38:9.11 (425.3) Birinci ve ikinci derece yarı-ölümlülerin gezegensel hizmetleri, bir evrenin sayısız bireysel dünyaları arasında farklılık ve çeşitlilik gösterir; fakat olağan ve alışılageldik gezegenler üzerinde onların etkinlikleri, Urantia gibi tecrit edilmiş âlemler üzerinde zamanlarının büyük bir kısmını kapsayan görevlerinden oldukça büyük farklılık arz eder. 38:9.11 (425.3) The planetary work of both primary and secondary midwayers is varied and diverse on the numerous individual worlds of a universe, but on the normal and average planets their activities are very different from the duties which occupy their time on isolated spheres, such as Urantia.
38:9.12 (425.4) Birinci derece yarı-ölümlü varlıklar; Gezegensel Prens’in varış zamanından başlayarak yaşamın ve ışığın oluşturulması çağına kadar, temsil törenlerini kurgulayan ve sistem dünyaları üzerinde gezegenleri sergilemek amacıyla gezegensel tarihin tasvirini tasarlayan gezegensel tarihçilerdir. 38:9.12 (425.4) The primary midwayers are the planetary historians who, from the time of the arrival of the Planetary Prince to the age of settled light and life, formulate the pageants and design the portrayals of planetary history for the exhibits of the planets on the system headquarters worlds.
38:9.13 (425.5) Yarı-Ölümlü varlıklar, uzun süreçler boyunca yerleşik bir gezegen üzerinde kalmaya devam eder; ancak eğer güvenlerine inançlı bir halde bulunmayı sürdürürlerse, Yaratan Evlat’ın egemenliğini sağlamada çağlar boyu süren hizmetleri için nihai olarak ve neredeyse kesin bir biçimde tanınan bir hale gelecekler; onlar, mekân içindeki dünyaları üzerinde maddi faniler için sabırlı hizmetleri için gerektiği gibi ödüllendirileceklerdir. Er veya geç tüm yetkin yarı-ölümlü yaratılmışlar; Tanrı’nın yükseliş halinde bulunan Evlatları’nın rütbelerine kabul edilecek olup, uzun gezegensel geçici ikametleri boyunca oldukça düşkün bir biçimde kolladıkları ve etkin bir biçimde hizmet ettikleri dünya kardeşleri olarak hayvan kökenli bu fanilere eşlik ederek Cennet yükselişinin uzun süreli macerasına gerektiği başlatılacaktır. 38:9.13 (425.5) Midwayers remain for long periods on an inhabited world, but if faithful to their trust, they will eventually and most certainly be recognized for their agelong service in maintaining the sovereignty of the Creator Son; they will be duly rewarded for their patient ministry to the material mortals on their world of time and space. Sooner or later all accredited midway creatures will be mustered into the ranks of the ascending Sons of God and will be duly initiated into the long adventure of the Paradise ascent in company with those very mortals of animal origin, their earth brethren, whom they so jealously guarded and so effectively served during the long planetary sojourn.
38:9.14 (425.6) [Nebadon’a ait Yüksek Meleksel Ev Sahipleri’nin Baş İdarecisi’nin isteği tarafından vekâleti verilen bir Melçizedek tarafından sunulmuştur.] 38:9.14 (425.6) [Presented by a Melchizedek acting by request of the Chief of the Seraphic Hosts of Nebadon.]