37. Makale Paper 37
Yerel Evren’in Kişilikleri Personalities of the Local Universe
37:0.1 (406.1) TÜM kişiliklerin en tepesinde, evren yaratıcısı ve egemeni olan Mikâil olarak Yaratan ve Üstün Evlat bulunmaktadır. Salvington’un Kutsal Hizmetkârı olarak yerel evren Ana Ruhaniyeti, kutsallık bakımından eş güdüm halinde olup ve yaratıcı özellikler bakımından tamamlayıcıdır. Ve bahse konu bu yaratanlar, kelimenin tam anlamıyla Nebadon’un tüm özgün yaratılmışlarının Yaratıcı-Evlat ve Ruhaniyet-Ana’sıdır. 37:0.1 (406.1) AT THE head of all personality in Nebadon stands the Creator and Master Son, Michael, the universe father and sovereign. Co-ordinate in divinity and complemental in creative attributes is the local universe Mother Spirit, the Divine Minister of Salvington. And these creators are in a very literal sense the Father-Son and the Spirit-Mother of all the native creatures of Nebadon.
37:0.2 (406.2) Önceki makaleler evlatlığın yaratılmış düzeylerini ele almıştır; bundan sonraki anlatımlar ise, evlatlığın hizmetkâr ruhaniyetlerini ve yükseliş düzeylerini tasvir edecektir. Bu makale başlıca, Evren Yardımcıları olarak bu iki düzey arasında bulunan bir topluluk ile ilgilidir; fakat aynı zamanda bu anlatım, Nebadon üzerinde konumlanan yüksek ruhaniyetlerin bazıları ve yerel evrenin kalıcı vatandaşlarının belirli düzeyleri ile ilgili kısa anlatımları içerecektir. 37:0.2 (406.2) Preceding papers have dealt with the created orders of sonship; succeeding narratives will portray the ministering spirits and the ascending orders of sonship. This paper is chiefly concerned with an intervening group, the Universe Aids, but it will also give brief consideration to certain of the higher spirits stationed in Nebadon and to certain of the orders of permanent citizenship in the local universe.
1. Evren Yardımcıları ^top 1. The Universe Aids ^top
37:1.1 (406.3) Bu sınıflandırma altında genel olarak toplanan benzersiz düzeylerin birçoğu açıklığa çıkarılmamıştır, fakat bu makaleler içinde sunulduğu gibi Evren Yardımcıları şu yedi düzeyi içine almaktadır: 37:1.1 (406.3) Many of the unique orders generally grouped in this category are unrevealed, but as presented in these papers, the Universe Aids include the following seven orders:
37:1.2 (406.4) 1. Berrak ve Sabah Yıldızları. 37:1.2 (406.4) 1. Bright and Morning Stars.
37:1.3 (406.5) 2. Berrak Akşam Yıldızları. 37:1.3 (406.5) 2. Brilliant Evening Stars.
37:1.4 (406.6) 3. Başmelekler. 37:1.4 (406.6) 3. Archangels.
37:1.5 (406.7) 4. En Yüksek Yardımcılar. 37:1.5 (406.7) 4. Most High Assistants.
37:1.6 (406.8) 5. Yüksek Heyet Üyeleri. 37:1.6 (406.8) 5. High Commissioners.
37:1.7 (406.9) 6. Göksel Denetçiler. 37:1.7 (406.9) 6. Celestial Overseers.
37:1.8 (406.10) 7. Malikâne Dünya Eğitmenleri. 37:1.8 (406.10) 7. Mansion World Teachers.
37:1.9 (406.11) Evren Yardımcıları’nın ilk düzeyi olan Berrak ve Sabah Yıldızları arasında, her yerel evren içerisinde sadece tek bir tanesi bulunmaktadır ve o bir yerel evrene özgü olarak yaratılmışların tümünün ilk doğmuş olanıdır. Evrenimizin Berrak ve Sabah Yıldızı, Salvington’un Cebrail’i olarak bilinmektedir. Kendisi, Egemen Evlat’ın kişisel temsilcisi ve onun yaratıcı eşinin sözcüsü olarak faaliyet göstererek Nebadon’un tümünün ait baş yöneticisidir. 37:1.9 (406.11) Of the first order of Universe Aids, the Bright and Morning Stars, there is just one in each local universe, and he is the first-born of all creatures native to a local universe. The Bright and Morning Star of our universe is known as Gabriel of Salvington. He is the chief executive of all Nebadon, functioning as the personal representative of the Sovereign Son and as spokesman for his creative consort.
37:1.10 (406.12) Nebadon’un ilk zamanları boyunca Cebrail, Mikâil ve Yaratıcı Ruhaniyet ile birlikte uzun bir süre yalnız olarak çalışmıştır. Evrenin büyümesi ve idari sorunların çoğalması ile birlikte; açığa çıkarılmamış olan yardımcıların bir kişisel personel topluluğu kendisine sağlanmıştır ve nihai olarak bu topluluk Akşam Yıldızları’nın Nebadon birliklerinin yaratımı tarafından çoğalmıştır. 37:1.10 (406.12) During the earlier times of Nebadon, Gabriel worked quite alone with Michael and the Creative Spirit. As the universe grew and administrative problems multiplied, he was provided with a personal staff of unrevealed assistants, and eventually this group was augmented by the creation of the Nebadon corps of Evening Stars.
2. Berrak Akşam Yıldızları ^top 2. The Brilliant Evening Stars ^top
37:2.1 (407.1) Bu muhteşem yaratılmışlar Melçizedekler tarafından tasarlanmış olup, bunun sonrasında Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet tarafından mevcut hale getirilmiştir. Onlar birçok yetkinlik içerisinde hizmet vermektedir, fakat başlıca olarak yerel evren baş idarecisi olan Cebrail’in irtibat görevlileri olarak görev yapmaktadır. Bu varlıkların bir veya daha fazlası, Nebadon içinde her takımyıldızı ve sistemin başkentinde onun temsilcileri olarak faaliyet göstermektedir. 37:2.1 (407.1) These brilliant creatures were planned by the Melchizedeks and were then brought into being by the Creator Son and the Creative Spirit. They serve in many capacities but chiefly as liaison officers of Gabriel, the local universe chief executive. One or more of these beings function as his representatives at the capital of every constellation and system in Nebadon.
37:2.2 (407.2) Nebadon’un baş idarecisi olarak Cebrail, Salvington özel kurullarının birçoğunun reysen başkanlığını yapmakta veya bu kurullara gözlemci olarak katılmaktadır; ve bu unsurların bin kadarı eş zamanlı olarak oturumlarda hazır bulunmaktadır. Berrak Akşam Yıldızları, Cebrail’i bu tür etkinliklerde temsil etmektedir; Cebrail aynı zaman zarfı içinde iki yerde birden bulunamamakta olup, bu aşkın melekler onun bu kısıtlılığını telafi etmektedirler. Onlar, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın birlikleri için benzer bir hizmeti vermektedir. 37:2.2 (407.2) As chief executive of Nebadon, Gabriel is ex officio chairman of, or observer at, most of the Salvington conclaves, and as many as one thousand of these are often in session simultaneously. The Brilliant Evening Stars represent Gabriel on these occasions; he cannot be in two places at the same time, and these superangels compensate for this limitation. They perform an analogous service for the corps of the Trinity Teacher Sons.
37:2.3 (407.3) Her ne kadar kişisel olarak idari görevlerle görevlendirilmiş olsa da Cebrail, Berrak Akşam Yıldızları vasıtasıyla evren hayatının ve evren olaylarının tüm diğer fazları ile birlikte ilişki kurmaktadır. Onlar her zaman Cebrail’e gezegensel ziyaretlerinde eşlik etmekte olup, onun kişisel temsilcileri olarak bireysel gezegenlere özel görevlere gitmektedirler. Bu tür görevler üzerinde onlar zaman zaman “Koruyucu’nun meleği” olarak bilinirler. Onlar sık sık Uversa’ya, Zamanın Ataları’nın mahkemeleri ve meclislerinden önce Berrak ve Sabah Yıldızı’nı yansıtmak için giderler; fakat onlar seyrek olarak Orvonton’un sınırları ötesinde seyahat ederler. 37:2.3 (407.3) Though personally occupied with administrative duties, Gabriel maintains contact with all other phases of universe life and affairs through the Brilliant Evening Stars. They always accompany him on his planetary tours and frequently go on special missions to the individual planets as his personal representatives. On such assignments they have sometimes been known as “the angel of the Lord.” They frequently go to Uversa to represent the Bright and Morning Star before the courts and assemblies of the Ancients of Days, but they seldom journey beyond the confines of Orvonton.
37:2.4 (407.4) Berrak Akşam Yıldızları, yaratılmış soyluluğun birkaçı ve erişilen hizmetin diğerleri ile bütünleşen bir biçimde benzersiz bir iki katmanlı düzeydir. Bu aşkın meleklere ait Nebadon birliklerinin nüfusu şu an itibariyle 13.641’dir. 8.809 unsur yüceltilmiş hizmetin bu amacına ulaşan yükseliş ruhaniyetleri iken, bu sayının geride kalan 4.832 tanesi yaratılmış soyluluğa aittir. Bu yükseliş Akşam Yıldızları’nın birçoğu, süreçlerine yüksek melekler olarak başlamıştır; diğerleri ise yaratılmış yaşamın açığa çıkarılmamış düzeylerinden yükselmiştir. Bir erişim amacı olarak bu yüksek birlikler, bir evren ışık ve yaşam altında kurulu bir düzeye sahip olmadığı müddetçe, yükseliş adaylarına hiçbir zaman kapalı değildir. 37:2.4 (407.4) The Brilliant Evening Stars are a unique twofold order, embracing some of created dignity and others of attained service. The Nebadon corps of these superangels now numbers 13,641. There are 4,832 of created dignity, while 8,809 are ascendant spirits who have attained this goal of exalted service. Many of these ascendant Evening Stars started their universe careers as seraphim; others have ascended from unrevealed levels of creature life. As an attainment goal this high corps is never closed to ascension candidates so long as a universe is not settled in light and life.
37:2.5 (407.5) Berrak Akşam Yıldızları’nın iki türü de, morontia kişilikleri ve yüksek fani maddi varlıklarının belirli türleri için kolay bir biçimde görülebilir niteliktedir. Bu ilgi çekici ve çok yönlü düzeyin yaratılmış varlıkları, kişisel mevcudiyetlerinden bağımsız bir biçimde dışa vurulabilecek ruhani bir kuvveti elinde barındırmaktadır. 37:2.5 (407.5) Both types of Brilliant Evening Stars are easily visible to morontia personalities and certain types of supermortal material beings. The created beings of this interesting and versatile order possess a spirit force which can be manifested independently of their personal presence.
37:2.6 (407.6) Bahse konu bu aşkın meleklerin başı, Nebadon içinde bu düzeyin ilk doğan unsuru olan Gavalia’dır. Urantia üzerinde onun zafer dolu bahşedilişinden Hazreti Mikâil’in dönüşünden itibaren Gavalia, yükseliş fani hizmetkârlığına atanmıştır; ve Urantia zamanına göre son on dokuz bin yıl süresi boyunca Galantia, yaklaşık olarak vaktinin yarısını geçirdiği yer olan Jerusem üzerinde yönetim merkezini idare etmiştir. Galantia, bu yüksek düzeye erişen yükseliş aşkın meleklerinin ilkidir. 37:2.6 (407.6) The head of these superangels is Gavalia, the first-born of this order in Nebadon. Since the return of Christ Michael from his triumphant bestowal on Urantia, Gavalia has been assigned to the ascendant mortal ministry, and for the last nineteen hundred Urantia years his associate, Galantia, has maintained headquarters on Jerusem, where he spends about half of his time. Galantia is the first of the ascendant superangels to attain this high estate.
37:2.7 (407.7) Berrak Akşam Yıldızları’nın hiçbir topluluğu veya birliktelik işleyişi, birçok görev üzerinde onların çifterli birlikteliklerinin dışında var olmamaktadır. Onlar çoğunlukla fanilerin yükseliş süreçleri ile ilgili olan görevlere atanmamaktadırlar; fakat böyle bir görevle görevlendirildikleri zaman hiçbir zaman yalnız başlarına faaliyet göstermemektedirler. Onlar her zaman, biri yaratılmış varlık ve diğeri yükseliş Akşam Yıldızı olarak ikişerli topluluklar görevlerini yerine getirmektedir. 37:2.7 (407.7) No grouping or company organization of the Brilliant Evening Stars exists other than their customary association in pairs on many assignments. They are not extensively assigned on missions pertaining to the ascendant career of mortals, but when thus commissioned, they never function alone. They always work in pairs—one a created being, the other an ascendant Evening Star.
37:2.8 (407.8) Akşam Yıldızları’nın yüksek görevlerinden biri, gezegensel görevleri üzerinde Avonal bahşedilmiş evlatlarına eşlik etmektir; buna benzer bir biçimde Cebrail bile Urantia bahşedilmesi üzerinde Mikâil’e eşlik etmiştir. Görevde bulunan iki aşkın melek, bu sorumluluğun yerine getirilmesi için görevlendirilen başmelekler ve diğerlerinin eş kumandanı olarak hizmet vererek bu türden görevlerin en yüksek rütbeli unsurlarıdır. Bu aşkın melek kumandanları dikkate değer bir zamanda ve yaşta Avonal bahşedilmiş Evlatları’nı “Kardeşinizin davasına yardım edin” şeklinde amirane bir biçimde uğurlar. 37:2.8 (407.8) One of the high duties of the Evening Stars is to accompany the Avonal bestowal Sons on their planetary missions, even as Gabriel accompanied Michael on his Urantia bestowal. The two attending superangels are the ranking personalities of such missions, serving as cocommanders of the archangels and all others assigned to these undertakings. It is the senior of these superangel commanders who, at the significant time and age, bids the Avonal bestowal Son, “Be about your brother’s business.”
37:2.9 (408.1) Bu aşkın meleklerin benzer çiftleri, yerleşik bir dünyanın bahşedilme sonrası veya başlangıçsal ruhsal çağını oluşturmak için faaliyet gösteren Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın gezegensel birliklerine atanmaktadır. Bu tür görevler üzerinde Akşam Yıldızları, âlemin fanileri ve Eğitmen Evlatları’nın görünmez birlikleri arasında irtibat unsurları olarak görev yaparlar. 37:2.9 (408.1) Similar pairs of these superangels are assigned to the planetary corps of Trinity Teacher Sons that functions to establish the postbestowal or dawning spiritual age of an inhabited world. On such assignments the Evening Stars serve as liaisons between the mortals of the realm and the invisible corps of Teacher Sons.
37:2.10 (408.2) Akşam Yıldızları’nın Dünyaları. Yedi Salvington dünyasının altıncı topluluğu ve onların kırk iki bağımlı alt uydusu, Berrak Akşam Yıldızı’nın idaresine atanmıştır. Bağımlı alt uydular yükseliş Akşam Yıldızları tarafından idare edilirken, yedi ana dünya bahse konu bu aşkın meleklerin yaratılmış düzeyleri tarafından yönetilmektedir. 37:2.10 (408.2) The Worlds of the Evening Stars. The sixth group of seven Salvington worlds and their forty-two tributary satellites are assigned to the administration of the Brilliant Evening Stars. The seven primary worlds are presided over by the created orders of these superangels, while the tributary satellites are administered by ascendant Evening Stars.
37:2.11 (408.3) İlk üç dünyanın uyduları, yerel evrenin ruhaniyet kişiliklerine adanan Eğitmen Evlatları ve Akşam Yıldızları’nın okullarına tahsis edilmiştir. Diğer üç topluluk, yükseliş fanilerinin eğitimine adanan benzer ortak okullar tarafından doldurulmaktadır. Yedinci-dünya uyduları Eğitmen Evlatlar, Akşam Yıldızları ve kesinliğe erişecek olanların üçleme bütünlüğü görüşmeleri için ayrılmıştır. Geçmiş zamanlar boyunca bu aşkın melekler, Kesinliğin Birliği’nin yerel evren görevi ile yakın bir biçimde tanımlanmıştır; ve onlar, Eğitmen Evlatlar ile uzun bir süreden beri birliktelik halindedir. Kesinliğe erişecek olanların çalışma topluluğuna bağlanmış olan Akşam Yıldızları ve Çekim İleticileri arasında devasa güç ve aktarımın bir irtibatı mevcut bulunmaktadır. Yedinci ana dünyanın kendisi; Yüce olan Tanrı’nın kişiliğinin aşkın-evren dışavurumunun tamamlanmış ortaya çıkışının üzerine Eğitmen Evlatlar, kesinliğe erişecek olanlar ve Akşam Yıldızları arasında elde edilecek olan gelecek ilişki ile alakalı bu açığa çıkarılmamış olan durumlar için ayrılmıştır. 37:2.11 (408.3) The satellites of the first three worlds are devoted to the schools of the Teacher Sons and the Evening Stars dedicated to the spirit personalities of the local universe. The next three groups are occupied by similar joint schools devoted to the training of ascending mortals. The seventh-world satellites are reserved for the triune deliberations of the Teacher Sons, the Evening Stars, and the finaliters. During recent times these superangels have been closely identified with the local universe work of the Corps of the Finality, and they have long been associated with the Teacher Sons. There exists a liaison of tremendous power and import between the Evening Stars and the Gravity Messengers attached to the finaliter working groups. The seventh primary world itself is reserved for those unrevealed matters which pertain to the future relationship that will obtain between the Teacher Sons, the finaliters, and the Evening Stars consequent upon the completed emergence of the superuniverse manifestation of the personality of God the Supreme.
3. Başmelekler ^top 3. The Archangels ^top
37:3.1 (408.4) Başmelekler, Yaratan Evlat ve Evren Ana Ruhaniyeti’nin doğumudur. Onlar, yerel bir evrende geniş sayılarda üretilmiş yüksek ruhaniyet varlığının en yüksek türüdür; ve son kaydın yapıldığı zaman Nebadon içinde yaklaşık olarak sekiz yüz bin başmelek bulunmaktaydı. 37:3.1 (408.4) Archangels are the offspring of the Creator Son and the Universe Mother Spirit. They are the highest type of high spirit being produced in large numbers in a local universe, and at the time of the last registry there were almost eight hundred thousand in Nebadon.
37:3.2 (408.5) Başmelekler, olağan durumlarda Cebrail’in karar yetkisinin altında bulunmayan yerel evren kişiliklerinin az sayıdaki topluluklarından biridir. Onların, yaratılmışın varlığını devam ettirmesinin görevine ek olarak zaman ve mekân fanilerinin yükseliş sürecinin ilerlemesine adanmış olarak, evrenin olağan idaresi ile hiçbir biçimde bir ilgisi bulunmamaktadır. Olağan bir biçimde Berrak ve Sabah Yıldızı’nın yönlendirmesine bağlı olmazken başmelekler, zaman zaman bireysel yetkisi vasıtasıyla faaliyet gösterir. Onlar aynı zamanda, sizin dünyanız üzerinde yaşam naklinin anlatımında tasvir edilen belirli etkileşimler vasıtasıyla gösterildiği şekliyle, Akşam Yıldızları gibi Evren Yardımcıları’nın diğerleri ile birlikte işbirliğinde bulunmaktadır. 37:3.2 (408.5) Archangels are one of the few groups of local universe personalities who are not normally under the jurisdiction of Gabriel. They are not in any manner concerned with the routine administration of the universe, being dedicated to the work of creature survival and to the furtherance of the ascending career of the mortals of time and space. While not ordinarily subject to the direction of the Bright and Morning Star, the archangels do sometimes function by his authority. They also collaborate with others of the Universe Aids, such as the Evening Stars, as is illustrated by certain transactions depicted in the narrative of life transplantation on your world.
37:3.3 (408.6) Nebadon’un başmelek birlikleri; bu düzeyin ilk doğan unsuru tarafından yönlendirilmekte olup, daha yakın zamanlarda başmeleklerin bir bölümsel yönetim merkezi Urantia üzerinde idare edilmekteydi. Bahse konu bu olağandışı gerçeklik, yakında Nebadon dışı öğrenci ziyaretçilerinin dikkatine takılacaktır. Evren arası etkileşimlerin öncül gözlemleri arasında, Berrak Akşam Yıldızları’nın yükseliş etkBerrak Akşaminliklerinin birçoğunun Satania olarak yerel bir sistemin başkentinden yönlendirilmesi keşif niteliği taşımaktadır. Daha ileri bir incelemede onlar, belirli başmelek etkinliklerinin küçük ve göründüğü şekliyle önemsiz bir yerleşik dünya olan Urantia ismiyle anılan bir yerleşkeden yönlendirildiğini keşfederler. Ve bunun sonrasında, Urantia üzerindeki Mikâil’in bahşedilişinin açığa çıkışı ve onların size ve sizin alt düzeyde bulunan âleminize olan eşzamanlı bir biçimde artan ilgilileri bu keşfin sonrasında gerçekleşen olaylardır. 37:3.3 (408.6) The archangel corps of Nebadon is directed by the first-born of this order, and in more recent times a divisional headquarters of the archangels has been maintained on Urantia. It is this unusual fact that soon arrests the attention of extra-Nebadon student visitors. Among their early observations of intrauniverse transactions is the discovery that many ascendant activities of the Brilliant Evening Stars are directed from the capital of a local system, Satania. On further examination they discover that certain archangel activities are directed from a small and apparently insignificant inhabited world called Urantia. And then ensues the revelation of Michael’s bestowal on Urantia and their immediately quickened interest in you and your lowly sphere.
37:3.4 (409.1) Sizin alt düzeyde bulunan ve kafası karışık gezegeninizin, Cennet yükseliş düzeni ile ilgili belirli başmelek etkinliklerinin evren idaresi ve yönlendirmesi için bir bölümsel yönetim merkezi haline gelmesinin bilgisine dair önemi kavrayabiliyor musunuz? Kuşkusuz bu durum, Mikâil’in bahşedilmiş dünyası üzerinde diğer yükseliş etkinliklerinin gelecekteki odağının belirticisi olacaktır; ve yine bu durum, “Ben tekrar geleceğim” biçiminde Üstün’ün kişisel sözünün içeriğine devasa ve kutsal samimiyeti olan bir katkıda bulunacaktır. 37:3.4 (409.1) Do you grasp the significance of the fact that your lowly and confused planet has become a divisional headquarters for the universe administration and direction of certain archangel activities having to do with the Paradise ascension scheme? This undoubtedly presages the future concentration of other ascendant activities on the bestowal world of Michael and lends a tremendous and solemn import to the Master’s personal promise, “I will come again.”
37:3.5 (409.2) Genel olarak başmelekler, evlatlığın Avonal düzeyinin hizmetine ve yardımına atanmıştır; fakat bu durum, onların birçok hizmetkâr ruhaniyetin görevine ait fazların tümü içindeki geniş başlangıç eğitimi boyunca geçmelerine kadar gerçekleşmemektedir. Yüz baş meleğin bir birliği; bahşedilmenin süreci boyunca geçici süreliğine atanmış olarak, her Cennet bahşedilmiş Evladı’na bir yerleşik dünyaya kadar eşlik eder. Eğer Hakimane Evlat gezegenin geçici yöneticisi haline gelmek zorunda olursa, bahse konu bu başmelekler bu âlemin üzerinde göksel yaşamın tümüne ait yönetici başlar olarak faaliyet gösterecektir. 37:3.5 (409.2) In general, the archangels are assigned to the service and ministry of the Avonal order of sonship, but not until they have passed through extensive preliminary training in all phases of the work of the various ministering spirits. A corps of one hundred accompanies every Paradise bestowal Son to an inhabited world, being temporarily assigned to him for the duration of such a bestowal. If the Magisterial Son should become temporary ruler of the planet, these archangels would act as the directing heads of all celestial life on that sphere.
37:3.6 (409.3) İki kıdemli başmelek; ister yargısal eylemler ile, ister hakimane görevler ile veya ister bahşedilme ete kemiğe bürünmesi ile ilgili olsun, her zaman gezegensel görevlerin tümü üzerinde bir Cennet Avonalı’nın kişisel yardımcıları olarak atanırlar. Bu Cennet Evladı bir âlemin yargısını tamamlandığı zaman, ve ölüler (yeniden canlanma olarak Urantia üzerinde adlandırıldığı biçimiyle) kaydedilmek için çağrıldıklarında, uyku halindeki kişiliklerin “baş meleğin çağrısına” karşılık verdikleri kelimenin tam anlamıyla doğrudur. Bir yazgı döneminin sonlandırılması ait olan yoklama çağrısı, görevli bir başmelek tarafından duyurulur. Bu başmelek, zaman zaman “Mikâil’in baş meleği” olarak adlandırıldığı biçimiyle, yeniden dirilişin baş meleğidir. 37:3.6 (409.3) Two senior archangels are always assigned as the personal aids of a Paradise Avonal on all planetary missions, whether involving judicial actions, magisterial missions, or bestowal incarnations. When this Paradise Son has finished the judgment of a realm and the dead are called to record (the so-called resurrection), it is literally true that the seraphic guardians of the slumbering personalities respond to “the voice of the archangel.” The roll call of a dispensation termination is promulgated by an attendant archangel. This is the archangel of the resurrection, sometimes referred to as the “archangel of Michael.”
37:3.7 (409.4) Başmelekler’in Dünyaları. Birliktelik içinde bulunduğu uydular ile birlikte Salvington dünyalarını çevreleyen yedinci topluluk, başmeleklere atanmıştır. Birinci âlem ve onun bağımlı alt altı uydusu, kişilik kaydedicileri tarafından doldurulmaktadır. Kaydedicilerin bu devasa birliği; doğum anından evren süreci boyunca bu türden bir bireyin Salvington’dan aşkın-evren düzeni için ayrılması ve Zamanın Ataları’nın emri tarafından “kaydedilmiş mevcudiyetin sona ermesine” kadar, zamanın her fanisinin kaydını yalın bir biçimde tutarak hizmet vermektedir. 37:3.7 (409.4) The Worlds of the Archangels. The seventh group of the encircling Salvington worlds, with their associated satellites, is assigned to the archangels. Sphere number one and all of its six tributary satellites are occupied by the personality record keepers. This enormous corps of recorders busy themselves with keeping straight the record of each mortal of time from the moment of birth up through the universe career until such an individual either leaves Salvington for the superuniverse regime or is “blotted out of recorded existence” by the mandate of the Ancients of Days.
37:3.8 (409.5) Kişilik kayıtları ve tanımlama güvencelerinin; fani ölümden, ölümden yeniden diriliş biçiminde onun tekrar kişiliğe büründüğü saate kadar geçen ara süre boyunca tasnif edilmesi, dosyalanması ve korunması bu dünyalar üzerinde gerçekleşir. 37:3.8 (409.5) It is on these worlds that personality records and identification sureties are classified, filed, and preserved during that time which intervenes between mortal death and the hour of repersonalization, the resurrection from death.
4. En Yüksek Yardımcılar ^top 4. Most High Assistants ^top
37:4.1 (409.6) En Yüksek Yardımcılar; yerel yaratımların merkezi veya aşkın evren temsilcileri veya onların gözlemcileri biçiminde geçici bir süreliğine atanan unsurlar olarak, yerel bir evrenin dışından kökenini olan gönüllü varlıkların bir topluluğudur. Onların nüfusu sürekli bir biçimde değişkenlik göstermektedir, fakat yine de onların nüfusu her zaman milyonların çok fazla yukarısındadır. 37:4.1 (409.6) The Most High Assistants are a group of volunteering beings, of origin outside the local universe, who are temporarily assigned as central and superuniverse representatives to, or observers of, the local creations. Their number varies constantly but is always far up in the millions.
37:4.2 (409.7) Zaman zaman biz, Nebadon’un tümünü Orvonton’un düşünceleri ve Cennet’in nihai amaçları ile daha bütüncül bir uyuma getirme çabası içinde özgün kişiliklerimize yardım etmek amacıyla kısa bir süreliğine bizler ile ikamet eden; Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, Kutsal Danışmanlar, Kâinatsal Denetimciler, Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri, Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar, Yalnız İleticiler, birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, üçüncül hizmetkâr ruhaniyetleri ve diğer iyilik sahibi hizmetkârlar biçiminde bu tür Cennet kökenli varlıkların hizmeti ve yardımından böylelikle yararlanmaktayız. 37:4.2 (409.7) From time to time we thus benefit from the ministry and assistance of such Paradise-origin beings as Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, Universal Censors, Inspired Trinity Spirits, Trinitized Sons, Solitary Messengers, supernaphim, seconaphim, tertiaphim, and other gracious ministers, who sojourn with us for the purpose of helping our native personalities in the effort to bring all Nebadon into fuller harmony with the ideas of Orvonton and the ideals of Paradise.
37:4.3 (410.1) Bahse konu bu varlıkların herhangi biri gönüllü olarak Nebadon içinde hizmet vermekte olabilir, ve bu nedenle onlar işleyişsel bir biçimde yargı yetkimizin dışında kalabilmektedir; fakat bu türden aşkın ve merkezi evrenin kişilikleri her ne kadar yüksek evrenlerin temsilcileri olarak görev yapsalar da ve âlemimiz içinde görevlerini oluşturan talimatlar uyarınca hizmet verseler de, onlar görev üzerinde faaliyet gösterdikleri zaman kısa süreli ikamet ettikleri yerel evrenin düzenlenmelerinden bütünüyle muaf değillerdir. Onların genel yönetim merkezi; Zamanın Birlikteliği’nin Salvington birimi üzerinde konumlanmış olup, onlar, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bu elçisine ait yüksek denetiminde üstünde olan gözetime bağlıdır. Yüksek âlemlerden gelen bu kişilikler bağımsız olan topluluklar içinde faaliyet gösterdikleri zaman genellikle özerktirler; fakat bir istek üzerine hareket ettikleri zaman onlar, kendilerini gönüllü olarak bütünüyle görevlendirilmiş faaliyetin âlemlerine ait yüksek denetim idarecilerinin yargı yetkisinin altında konumlarlar. 37:4.3 (410.1) Any of these beings may be voluntarily serving in Nebadon and hence be technically outside our jurisdiction, but when functioning by assignment, such personalities of the super- and central universes are not wholly exempt from the regulations of the local universe of their sojourn, though they continue to function as representatives of the higher universes and to work in accordance with the instructions which constitute their mission in our realm. Their general headquarters is situated in the Salvington sector of the Union of Days, and they operate in Nebadon subject to the oversupervision of this ambassador of the Paradise Trinity. When serving in unattached groups, these personalities from the higher realms are usually self-directing, but when serving on request, they often voluntarily place themselves wholly under the jurisdiction of the supervising directors of the realms of assigned function.
37:4.4 (410.2) En Yüksek Yardımcılar, yerel evrende ve takımyıldız yetkinlikleri içerisinde hizmet etmektedir; fakat onlar doğrudan bir biçimde sistem veya gezegen hükümetlerine bağlı değillerdir. Onlar buna rağmen yerel evren içinde herhangi bir yerde faaliyet gösterebilir ve idari, yönetimsel, eğitimsel ve diğerleri biçimindeki Nebadon eyleminin herhangi bir fazına atanabilir. 37:4.4 (410.2) Most High Assistants serve in local universe and in constellation capacities but are not directly attached to the system or planetary governments. They may, however, function anywhere in the local universe and may be assigned to any phase of Nebadon activity—administrative, executive, educational, and others.
37:4.5 (410.3) Bu birliklerin büyük bir çoğunluğu; Zamanın Birlikteliği, Yaratan Evlat, Zamanın İnançlıları, Hakimane Evlatlar ve Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları olarak Nebadon Cennet kişiliklerine yardımında bulunmada kayıt altına alınmıştır. Şu an itibariyle ve bunun sonrasında, yerel bir yaratımın olaylarına ait etkileşim içerisinde işlevsel olarak ilgili yerel evrenin tüm özgün kişiliklerinin bilgisinden geçici bir süreliğinde belirli detayları saklamak bilgece bir nitelik kazanmaktadır. Buna benzer biçimde belirli derin tasarımlar ve karmaşık idareler, En Yüksek Yardımcılar’ın daha olgun ve daha ileriyi görüşlü birlikleri tarafından daha iyi kavranabilir ve daha bütüncül bir biçimde anlaşılabilir; buna ek olarak bu tür durumlar içerisinde ve daha birçoklarında onlar, oldukça yüksek bir biçimde evren yöneticileri ve idarecilerine hizmet verebilen bir nitelikte bulunmaktadır. 37:4.5 (410.3) Most of this corps is enlisted in assisting the Nebadon Paradise personalities—the Union of Days, the Creator Son, the Faithfuls of Days, the Magisterial Sons, and the Trinity Teacher Sons. Now and then in the transaction of the affairs of a local creation it becomes wise to withhold certain details, temporarily, from the knowledge of practically all of the native personalities of that local universe. Certain advanced plans and complex rulings are also better grasped and more fully understood by the more mature and farseeing corps of Most High Assistants, and it is in such situations, and many others, that they are so highly serviceable to the universe rulers and administrators.
5. Yüksek Heyet Üyeleri ^top 5. High Commissioners ^top
37:5.1 (410.4) Yüksek Heyet Üyeleri, Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş yükseliş fanileridir; onlar Düzenleyici ile bütünleşmiş bir içkinliğe sahip değillerdir. Siz; Hazreti Mikâil’in bahşedilişinden beri Urantia fanilerinin tümü için beklenen en yüksek nihai son olarak, Düzenleyici ile bütünleşmek için bir fani adayın evren yükseliş sürecini oldukça iyi bir biçimde anlamaktasınız. Fakat bu durum, sizlerinki gibi dünyaların bahşedilme öncesi çağları içinde fanilerin tümünün ayrıcalıklı bir nihai sonunu teşkil etmemektedir; ve Düşünce Düzenleyici’nin kalıcı bir biçimde hiçbir zaman ikamet etmediği sakinlerin dünyalarının diğer türü bulunmaktadır. Bu tür faniler, Cennet’in bir Gizem Görüntüleyici bahşedilmesinin birlikteliğine hiçbir zaman kalıcı olarak katılmamaktadır; yine de Düzenleyiciler, beden içinde yaşamın süreci boyunca rehberler ve işleyiş biçimleri olarak hizmet vererek onlar içinde geçici şekilde ikamet etmektedir. Bu kısa süreli olan ikamet boyunca onlar, bütünleşmeyi ümit ettikleri bu varlıklar içinde ölümsüz bir ruhun evrimini desteklemektedirler; fakat fani ırk son bulduğunda onlar, geçici birlikteliğin yaratılmışlarından ebedi bir biçimde ayrılırlar. 37:5.1 (410.4) The High Commissioners are Spirit-fused ascendant mortals; they are not Adjuster fused. You quite well understand about the universe-ascension career of a mortal candidate for Adjuster fusion, that being the high destiny in prospect for all Urantia mortals since the bestowal of Christ Michael. But this is not the exclusive destiny of all mortals in the prebestowal ages of worlds like yours, and there is another type of world whose inhabitants are never permanently indwelt by Thought Adjusters. Such mortals are never permanently joined in union with a Mystery Monitor of Paradise bestowal; nevertheless, the Adjusters do transiently indwell them, serving as guides and patterns for the duration of the life in the flesh. During this temporary sojourn they foster the evolution of an immortal soul just as in those beings with whom they hope to fuse, but when the mortal race is run, they take eternal leave of the creatures of temporary association.
37:5.2 (410.5) Bu düzeyin varlığını devam ettiren ruhları, yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin ruhaniyetine ait olan bireyselleşen bir nüve ile birlikte ebedi bütünleşme vasıtasıyla ölümsüzlüğe erişir. Onlar, sayıları çok geniş olan bir topluluk değildir; en azından bu durum Nebadon içinde böyledir. Malikâne dünyaları üzerinde siz; Cennet doğrultusunda durdukları yer olan Salvington’a kadar onlar sizinle birlikte yükselirken, bu Ruhaniyet-ile-bütünleşen faniler ile buluşacak ve onlar ile bütünleşeceksiniz. Onlardan bazıları bu durumu takip eden bir süreç içerisinde yüksek evren düzeylerine yükselebilir, fakat onların büyük bir çoğunluğu, yerel evrenin hizmeti içinde sonsuza kadar kalmaya devam edecektir; bir sınıf olarak onlar, Cennet’e erişmenin nihai sonuna sahip kılınmamışlardır. 37:5.2 (410.5) Surviving souls of this order attain immortality by eternal fusion with an individualized fragment of the spirit of the local universe Mother Spirit. They are not a numerous group, at least not in Nebadon. On the mansion worlds you will meet and fraternize with these Spirit-fused mortals as they ascend the Paradise path with you as far as Salvington, where they stop. Some of them may subsequently ascend to higher universe levels, but the majority will forever remain in the service of the local universe; as a class they are not destined to attain Paradise.
37:5.3 (411.1) Düzenleyici ile bütünleşmiş bir içkinliğe sahip olmayan unsurlar olarak onlar, hiçbir zaman kesinliğe erişecek olanlar haline gelemezler; fakat onlar nihai olarak Kusursuzluğun yerel evren Birlikleri’ne katılırlar. Onlar, “Kusursuz olun” biçimindeki Yaratıcı’nın emrine ruhaniyet içerisinde uymaktadırlar. 37:5.3 (411.1) Not being Adjuster fused, they never become finaliters, but they do eventually become enrolled in the local universe Corps of Perfection. They have in spirit obeyed the Father’s command, “Be you perfect.”
37:5.4 (411.2) Kusursuzluğun Nebadon Birlikleri’ne eriştikten sonra Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş yükseliş halinde bulunan unsurlar, Evren Yardımcıları olarak görevi kabul edebilirler; bu durum, onlar için tanınmış olan devam eden deneyimsel büyümenin olanaklarından bir tanesidir. Böylelikle onlar, yerel evrenin göksel yetki sahiplerine fani dünyaların evrim halindeki yaratılmışlarının bakış açılarını yorumlamanın yüksek hizmeti için heyet üyeleri haline gelirler. 37:5.4 (411.2) After attaining the Nebadon Corps of Perfection, Spirit-fused ascenders may accept assignment as Universe Aids, this being one of the avenues of continuing experiential growth which is open to them. Thus do they become candidates for commissions to the high service of interpreting the viewpoints of the evolving creatures of the material worlds to the celestial authorities of the local universe.
37:5.5 (411.3) Yüksek heyet üyeleri hizmetlerine ırk heyet üyeleri olarak başlar. Bu yetkinlik içerisinde onlar, bakış açılarını yorumlar ve birçok insan ırkının ihtiyaçlarını tasvir eder. Onlar yüce bir biçimde; diğer insanlar ile ilişkilerin tümünde en başından beri bağışlamayı, adaleti ve adil davranışı onlar için elde etmeyi arayan bir biçimde, sözcüsü oldukları fani ırkların refahına adanmıştır. Irk heyet üyeleri, gezegensel krizlerin sonu gelmez dizileri içinde heyet üyeleri olarak faaliyet gösterir ve çaba gösteren fanilerin bütüncül topluluklarının açık dışavurumu olarak hizmet eder. 37:5.5 (411.3) The High Commissioners begin their service on the planets as race commissioners. In this capacity they interpret the viewpoints and portray the needs of the various human races. They are supremely devoted to the welfare of the mortal races whose spokesmen they are, ever seeking to obtain for them mercy, justice, and fair treatment in all relationships with other peoples. Race commissioners function in an endless series of planetary crises and serve as the articulate expression of whole groups of struggling mortals.
37:5.6 (411.4) Yerleşik dünyalar üzerinde sorunların çözümünde uzun bir deneyimden sonra bu ırk heyet üyeleri; yerel evren içinde ve onun Yüksek Heyet Üyeleri’nin düzeyine nihai olarak erişerek faaliyetin daha yüksek düzeylerine yükselirler. Nebadon içinde bu Yüksek Heyet Üyeleri’nin nüfusu son kayıtlara göre bir veya bir buçuk milyarın biraz üstünde ölçülmüştür. Bu varlıklar, kesinliğe erişecek olan unsular değillerdir; fakat onlar, özgün âlemleri için büyük hizmetin uzun deneyimine ait olan yükseliş fanileridir. 37:5.6 (411.4) After long experience in problem solving on the inhabited worlds, these race commissioners are advanced to the higher levels of function, eventually attaining the status of High Commissioners of and in the local universe. The last registration recorded slightly over one and one-half billion of these High Commissioners in Nebadon. These beings are not finaliters, but they are ascendant beings of long experience and of great service to their native realm.
37:5.7 (411.5) Biz sürekli olarak, en alt düzeyden en yüksek düzeye kadar adaletin yüksek mahkemelerinin tümü üzerinde bu heyet üyeleri ile karşılaşmaktayız. Onlar adaletin davalarına katılmamaktadır; fakat onlar, hüküm verilme süreci içerisinde yükseliş halinde bulunan unsurlar, çevre ve onların doğası ile ilgili yönetimde bulunan hâkimlere danışmanlık ederek mahkemelerin dostları olarak hareket ederler. 37:5.7 (411.5) We invariably find these commissioners in all the tribunals of justice, from the lowest to the highest. Not that they participate in the proceedings of justice, but they do act as friends of the court, advising the presiding magistrates respecting the antecedents, environment, and inherent nature of those concerned in the adjudication.
37:5.8 (411.6) Yüksek Heyet Üyeleri, mekânın çeşitli birçok iletici ev sahiplerine ve her zaman zamanın hizmetkâr ruhaniyetlerine bağlıdır. Onlarla, birçok evren meclisinin düzeni içinde karşılaşılmakta olunup; yine bahse konu bu fani-bilge heyet üyeleri her zaman, mekânın dünyaları için Tanrı’nın Evlatları’nın görevlerine bağlı bulunmaktadır. 37:5.8 (411.6) High Commissioners are attached to the various messenger hosts of space and always to the ministering spirits of time. They are encountered on the programs of various universe assemblies, and these same mortal-wise commissioners are always attached to the missions of the Sons of God to the worlds of space.
37:5.9 (411.7) Her ne zaman adiliyet ve adalet, düşünülmüş bir siyasanın veya talimatın zamanın evrimsel ırklarını nasıl etkileyeceğine dair bir anlayışına ihtiyaç duyarsa; görevde bulunan bu heyet üyeleri, tavsiyelerini sunmaktadırlar; onlar her zaman, kendileri hakkında konuşmak için temsil durumunda bulunmayan unsurlar için bu temsili konuşarak gerçekleştirirler. 37:5.9 (411.7) Whenever fairness and justice require an understanding of how a contemplated policy or procedure would affect the evolutionary races of time, these commissioners are at hand to present their recommendations; they are always present to speak for those who cannot be present to speak for themselves.
37:5.10 (411.8) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş Faniler’in Dünyaları. Salvington döngüsü içinde yedi ana dünya ve onun bağımlı alt uydularının sekizinci topluluğu, Nebadon’un Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilerinin ayrıcalıklı iyeliğidir. Yükseliş halinde olan Düzenleyici ile bütünleşmiş fanilerin, Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş sakinlerin davet edilen misafirleri olarak birçok hoş ve yararlı kısa süreli ikametlerini memnuniyetle yaşamaları dışında bu dünyalar ile ilgileri bulunmamaktadır. 37:5.10 (411.8) The Worlds of the Spirit-fused Mortals. The eighth group of seven primary worlds and tributary satellites in the Salvington circuit are the exclusive possession of the Spirit-fused mortals of Nebadon. Ascending Adjuster-fused mortals are not concerned with these worlds except to enjoy many pleasant and profitable sojourns as the invited guests of the Spirit-fused residents.
37:5.11 (411.9) Uversa ve Cennet’e erişen az miktardaki unsur dışında bu dünyalar, Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş varlığını sürdüren unsurların kalıcı yerleşkesidir. Fani yükselişin bu türden tasarlanmış sınırı yerel evren idaresinin gelecekteki istikrarını ve farklılaşmasını genişletmeye devam edecek olan çoğalan deneyimine sahip, evrim içindeki kalıcı bir nüfusun birikimini teminat altına alarak yerel evrenlerin iyiliğine karşılık verir. Bu varlıklar Cennet’e erişemeyebilirler, fakat onlar geçici bir biçimde yükseliş halinde bulunanlar tarafından erişilebilen her şeyin bütünüyle üstünde olan Nebadon sorunlarının üstesinden geliş içinde deneyimsel bir bilgeliğe erişirler. Ve varlığını devam ettiren bu ruhlar; bu çok geniş farklı iki düzeyi birleştirmeye ve gittikçe yükseklik kazanan bilgeliğin bu türden bir çifte bakış açısını yansıtmaya artan bir biçimde yetkin olarak, insan ve kutsalın benzersiz bir bileşimin biçiminde varlıklarını sürdürmeye devam ederler. 37:5.11 (411.9) Except for those few who attain Uversa and Paradise, these worlds are the permanent residence of the Spirit-fused survivors. Such designed limitation of mortal ascent reacts to the good of the local universes by insuring the retention of a permanent evolved population whose augmenting experience will continue to enhance the future stabilization and diversification of the local universe administration. These beings may not attain Paradise, but they achieve an experiential wisdom in the mastery of Nebadon problems that utterly surpasses anything attained by the transient ascenders. And these surviving souls continue as unique combinations of the human and the divine, being increasingly able to unite the viewpoints of these two widely separate levels and to present such a dual viewpoint with ever-heightening wisdom.
6. Göksel Denetçiler ^top 6. Celestial Overseers ^top
37:6.1 (412.1) Nebadon eğitim sistemi, birleşik bir biçimde Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ve Melçizedek eğitmen birlikleri tarafından idare edilmektedir; bu eğitimin idaresine ve geliştirilmesine katkıda bulunulması için tasarlanan bu görevin büyük bir çoğunluğu Göksel Denetçiler tarafından yürütülmektedir. Bu varlıklar, yükseliş fanilerinin eğitim ve hazırlanma düzeni ile bütünleşen bireylerin tüm türleri ile bütünleşen toplanılmış bir birliktir. Onların nüfusu Nebadon içinde üç milyondan fazladır; ve onların tümü, âlemin bütünü için eğitimsel danışmanlar olarak hizmet vermek amacıyla deneyim bakımından yetkin olan gönüllülerden oluşmaktadır. Melçizedekler’in Salvington dünyaları üzerinde onların yönetim merkezinden bu denetçiler, yükseliş yaratılmışlarının akıl hazırlanışı ve ruhani eğitimini etkilemek amacıyla tasarlanan Nebadon okul işleyiş biçiminin müfettişleri olarak yerel evren içerisinde hareket etmektedir. 37:6.1 (412.1) The Nebadon educational system is jointly administered by the Trinity Teacher Sons and the Melchizedek teaching corps, but much of the work designed to effect its maintenance and upbuilding is carried on by the Celestial Overseers. These beings are a recruited corps embracing all types of individuals connected with the scheme of educating and training the ascending mortals. There are upward of three million of them in Nebadon, and they are all volunteers who have qualified by experience to serve as educational advisers to the entire realm. From their headquarters on the Salvington worlds of the Melchizedeks, these overseers range the local universe as inspectors of the Nebadon school technique designed to effect the mind training and the spirit education of the ascending creatures.
37:6.2 (412.2) Aklın hazırlanışı ve ruhaniyetin eğitimi; insan kökeninin dünyalarından Edentia’ya bağlı yetmiş toplumlaştırıcı âlem üzerindeki malikâne sistem dünyalarına, ve Salvington’u çevreleyen ruhaniyet ilerleyişinin dört yüz doksan âlemi üzerindeki Jerusem ile ilgili olan ilerleyişin diğer âlemlerine kadar uzanan bir şekilde yerine getirilmektedir. Evren yönetim merkezlerinin kendisi üzerinde birçok Melçizedek okulu, Evren Evlatları yüksek okulları, yüksek melek üniversiteleri, Eğitmen Evlatları’nın ve Zamanın Birlikteliği’nin okulları bulunmaktadır. Hizmetin gelişmesi ve faaliyetin yükselmesi hususunda evrenin çeşitli birçok kişiliğini yetkin hale getirmek için her olası hüküm verilmiştir. Bütün bir evren geniş bir okuldur. 37:6.2 (412.2) This training of mind and education of spirit is carried on from the worlds of human origin up through the system mansion worlds and the other spheres of progress associated with Jerusem, on the seventy socializing realms attached to Edentia, and on the four hundred and ninety spheres of spirit progress encircling Salvington. On the universe headquarters itself are numerous Melchizedek schools, the colleges of the Universe Sons, the seraphic universities, and the schools of the Teacher Sons and the Union of Days. Every possible provision is made to qualify the various personalities of the universe for advancing service and improving function. The entire universe is one vast school.
37:6.3 (412.3) Yüksek okulların birçoğunda uygulanan yöntemler, gerçeğin öğretilmesi sanatına ait olan insan kavramsallaşmasının ötesindedir; fakat tüm eğitim sisteminin yapıtaşını şu gerçek oluşturmaktadır: karakter aydınlanmış deneyim vasıtasıyla elde edilmektedir. Öğretmenler aydınlanmayı sağlamaktadır; evren yerleşkesi ve yükseliş halinde bulunan unsurun düzeyi, deneyim için imkân sağlamaktadır; bu iki etkenin bilgece kullanılışı karakterin niteliğini arttırmaktadır. 37:6.3 (412.3) The methods employed in many of the higher schools are beyond the human concept of the art of teaching truth, but this is the keynote of the whole educational system: character acquired by enlightened experience. The teachers provide the enlightenment; the universe station and the ascender’s status afford the opportunity for experience; the wise utilization of these two augments character.
37:6.4 (412.4) Temel olarak Nebadon eğitim sistemi, bir görevi sizin sorumluluğunuza sunmaktadır; ve bunun sonrasında size, bu görevin en iyi bir biçimde gerçekleştirilmesinin nihai ve kutsal yöntemini almanız için size imkân sağlamaktadır. Gerçekleştirmeniz için size belirli bir görev verilmektedir, ve aynı zamanda size, en iyi yöntem içerisinde görevinizin yerine getirilmesinde sizi eğitmeye yetkin olan öğretmenler sağlanmaktadır. Eğitimin kutsal tasarımı, görev ve eğitimin yakın birlikteliğini sağlamaktadır. Biz size, yapmanızı istediğimiz şeylerin en iyi nasıl bir biçimde uygulanacağını öğretmekteyiz. 37:6.4 (412.4) Fundamentally, the Nebadon educational system provides for your assignment to a task and then affords you opportunity to receive instruction as to the ideal and divine method of best performing that task. You are given a definite task to perform, and at the same time you are provided with teachers who are qualified to instruct you in the best method of executing your assignment. The divine plan of education provides for the intimate association of work and instruction. We teach you how best to execute the things we command you to do.
37:6.5 (412.5) Bu eğitimin ve deneyimin tümünün amacı, aşkın evrenin daha yüksek ve daha ruhsal eğitim âlemlerine katılım için sizleri hazırlamaktır. Herhangi bir âlem içinde ilerleme bireyseldir; fakat bir fazdan diğerine geçiş genel olarak sınıflar tarafından gerçekleşmektedir. 37:6.5 (412.5) The purpose of all this training and experience is to prepare you for admission to the higher and more spiritual training spheres of the superuniverse. Progress within a given realm is individual, but transition from one phase to another is usually by classes.
37:6.6 (412.6) Ebediyetin ilerleyişi sadece ruhsal gelişimden oluşmamaktadır. Ruhsal kazanım aynı zamanda evrensel eğitimin bir parçasıdır. Aklın deneyimi eşit bir biçimde ruhsal ufkun genişlemesi ile büyümektedir. Akıl ve ruhaniyet, eğitim ve ilerleme için tıpkı imkânlar gibi yaratılmışlara sağlanmaktadır. Fakat aklın ve ruhaniyetin bu muhteşem eğitimi içerisinde siz, fani bedenin kısıtlamalarından sonsuza kadar özgür kalacaksınız. Artık siz sürekli bir biçimde farklı ruhsal ve maddi doğanızın çatışan içeriğini irdelemek zorunda kalmayacaksınız. En azından siz, maddi şeyler karşısında ilkel hayvansal eğilimlerden uzun bir zaman önceden beri ayrılmış olan yüceltilmiş bir aklın bütünleşmiş istencini memnuniyetle yaşayama yetkin olacaksınız. 37:6.6 (412.6) The progression of eternity does not consist solely in spiritual development. Intellectual acquisition is also a part of universal education. The experience of the mind is broadened equally with the expansion of the spiritual horizon. Mind and spirit are afforded like opportunities for training and advancement. But in all this superb training of mind and spirit you are forever free from the handicaps of mortal flesh. No longer must you constantly referee the conflicting contentions of your divergent spiritual and material natures. At last you are qualified to enjoy the unified urge of a glorified mind long since divested of primitive animalistic trends towards things material.
37:6.7 (413.1) Nebadon’un evreninden ayrılmadan önce Urantia fanilerinin büyük bir kısmına, Göksel Denetçiler’in Nebadon birliklerine ait üyeler olarak uzun veya kısa süreçler boyunca hizmet etmenin imkânı sağlanacaktır. 37:6.7 (413.1) Before leaving the universe of Nebadon, most Urantia mortals will be afforded opportunity to serve for a longer or shorter time as members of the Nebadon corps of Celestial Overseers.
7. Malikâne Dünya Eğitmenleri ^top 7. Mansion World Teachers ^top
37:7.1 (413.2) Malikâne Dünya Eğitmenleri, seçilmiş ve yüceltilmiş çocuksu meleklerdir. Nebadon içindeki birçok diğer eğitmen gibi onlar Melçizedekler tarafından görevlendirilmektedir. Onlar, morontia yaşamının eğitimsel girişimlerinin birçoğu içinde faaliyet gösterir; onların nüfusu, fani aklının kavrayışının çok ötesindedir. 37:7.1 (413.2) The Mansion World Teachers are recruited and glorified cherubim. Like most other instructors in Nebadon they are commissioned by the Melchizedeks. They function in most of the educational enterprises of the morontia life, and their number is quite beyond the comprehension of mortal mind.
37:7.2 (413.3) Çocuksu melekler ve sanobimlerin bir erişim düzeyi olarak Malikâne Dünya Eğitmenleri, bir sonraki makale içinde daha geniş bir incelemeye konu olacaktır. Eğitmenler olarak morontia yaşamı içerisinde önemli bir rol oynarlarken onlar bu başlık altındaki makale içinde etraflıca bir biçimde ele alınacaktır. 37:7.2 (413.3) As an attainment level of cherubim and sanobim, the Mansion World Teachers will receive further consideration in the next paper, while as teachers playing an important part in the morontia life, they will be more extensively discussed in the paper of that name.
8. Görevin Daha Yüksek Ruhaniyet Düzeyleri ^top 8. Higher Spirit Orders of Assignment ^top
37:8.1 (413.4) Güç merkezlerinin ve fiziksel denetimcilerin dışında Sınırsız Ruhaniyet’in ailesine ait daha yüksek kökenli ruhaniyet varlıklarının bazıları, yerel evren için kalıcı görevde bulunanlara dâhildir. Sınırsız Ruhaniyet’in ailesine ait daha yüksek düzeyler arasında şu unsurlar görevlendirilmektedir: 37:8.1 (413.4) Besides the power centers and the physical controllers, certain of the higher-origin spirit beings of the family of the Infinite Spirit are of permanent assignment to the local universe. Of the higher spirit orders of the family of the Infinite Spirit the following are so assigned:
37:8.2 (413.5) Yalnız İleticiler, yerel evren idaresine işlevsel bir biçimde bağlandıkları zaman; zaman ve mekânın kısıtlılıklarının üstesinden gelmedeki çabalarımız içerisinde bizim için paha biçilemez bir hizmeti mümkün hale getirirler. Onlar böyle bir görev içerisinde atanmadıkları zaman, yerel evrenlere ait olan bizler onlar üzerinde mutlak bir biçimde hiçbir idare yetkisine sahip bulunmamaktayız; fakat böyle bir durumda bile bu benzersiz varlıklar her zaman, sorunlarımızın çözülmesi ve emirlerimizin uygulanmasında bize yardım etme istencini taşırlar. 37:8.2 (413.5) The Solitary Messengers, when functionally attached to the local universe administration, render invaluable service to us in our efforts to overcome the handicaps of time and space. When they are not thus assigned, we of the local universes have absolutely no authority over them, but even then these unique beings are always willing to help us with the solution of our problems and with the execution of our mandates.
37:8.3 (413.6) Andovontia, yerel evrenimiz içinde konumlanan üçüncü derece Evren Döngü Yüksek Denetimcisi’nin ismidir. O sadece, ruhaniyet ve morontia döngüleri ile ilgilidir; bu bakımdan o güç yöneticilerinin yetki alanı altında olan unsurlar ile ilişkili değildir. Lucifer isyanının sınayış dönemleri boyunca Caligastia gezegen ihaneti zamanlarında Urantia’yı tecrit altına alan bu unsurun kendisidir. Urantia’nın fanilerine selamlarını ulaştırırken o, yüksek denetiminin evren döngülerine bir zaman aralığında tekrar geri dönmenizin beklentisinden duyduğu hoşnutluğu dışa vurmaktadır. 37:8.3 (413.6) Andovontia is the name of the tertiary Universe Circuit Supervisor stationed in our local universe. He is concerned only with spirit and morontia circuits, not with those under the jurisdiction of the power directors. It was he who isolated Urantia at the time of the Caligastia betrayal of the planet during the testing seasons of the Lucifer rebellion. In sending greetings to the mortals of Urantia, he expresses pleasure in the anticipation of your sometime restoration to the universe circuits of his supervision.
37:8.4 (413.7) Salsita olarak Nebadon Nüfus İdarecisi, Salvington’un Cebrail birimi içerisinde yönetim merkezini idare etmektedir. O kendiliğinden irade sahibi unsurun doğumu ve ölümünün bilincindedir ve mevcut an içerisinde yerel evrende faaliyet gösteren irade sahibi yaratılmışların kesin sayısını kaydetmektedir. O, başmeleklerin kayıtlı olduğu dünyalar üzerinde konumlanan kişilik kaydedicileri ile yakın birliktelik halinde görev yapmaktadır. 37:8.4 (413.7) The Nebadon Census Director, Salsatia, maintains headquarters within the Gabriel sector of Salvington. He is automatically cognizant of the birth and death of will and currently registers the exact number of will creatures functioning in the local universe. He works in close association with the personality recorders domiciled on the record worlds of the archangels.
37:8.5 (413.8) Bir Yardımcı Müfettiş Salvington üzerinde yerleşik bir konumdadır. Bu unsur, Orvonton’un Yüce İdarecisi’nin kişisel temsilcisidir. Görevlendirilmiş Koruyucular olarak onların birliktelikleri aynı zamanda Orvonton’un Yüce İdarecisi’nin temsilcileridir. 37:8.5 (413.8) An Associate Inspector is resident on Salvington. He is the personal representative of the Supreme Executive of Orvonton. His associates, the Assigned Sentinels in the local systems, are also representatives of the Supreme Executive of Orvonton.
37:8.6 (414.1) Kâinatsal Arabulucular, evrimsel dünyalardan başlayarak yukarı doğru yerel evrenin her birimi boyunca ve ötesinde faaliyet göstererek zaman ve mekânın evrenlerinin seyahat eden mahkemeleridir. Bu hakemler Uversa üzerinde kayıtlıdır; Nebadon içerisinde faaliyet gösteren bu unsurların nüfusunun tam kesin sayısı kayıtlı değildir, yine de ben yerel evrenimiz içinde arabuluculuk yapan yüz milyon heyete ait topluluğun var olduğunu tahmin etmekteyim. 37:8.6 (414.1) The Universal Conciliators are the traveling courts of the universes of time and space, functioning from the evolutionary worlds up through every section of the local universe and on beyond. These referees are registered on Uversa; the exact number operating in Nebadon is not of record, but I estimate that there are in the neighborhood of one hundred million conciliating commissions in our local universe.
37:8.7 (414.2) Teknik Danışmanlar arasında âlemin yasal akıllarının nüfusu için yasal bir sınıra sahip bulunmaktayız, ve bu sınır yaklaşık olarak bir milyardır. Bahse konu bu varlıklar, yaşayan ve dolaşım halinde bulunan mekânın tümünün deneyimsel hukuk kütüphaneleridir. 37:8.7 (414.2) Of the Technical Advisers, the legal minds of the realm, we have our quota, about one-half billion. These beings are the living and circulating experiential law libraries of all space.
37:8.8 (414.3) Göksel Kaydediciler arasında yükseliş yüksek meleklerinden Nebadon içerisinde yetmiş tanesine sahip bulunmaktayız. Bu unsurlar, kıdemli veya yüksek denetimde bulunan kaydedicilerdir. Eğitim halindeki bu düzeyin ilerleyen öğrencileri neredeyse dört milyarı bulmaktadır. 37:8.8 (414.3) Of the Celestial Recorders, the ascendant seraphim, we have in Nebadon seventy-five. These are the senior or supervising recorders. The advancing students of this order in training number almost four billion.
37:8.9 (414.4) Nebadon içinde yetmiş milyar Morontia Dostları’nın hizmeti, zamanın kutsal yolcularının geçici gezegenleri ile ilgili bu anlatımlarda tanımlanmıştır. 37:8.9 (414.4) The ministry of the seventy billion Morontia Companions in Nebadon is described in those narratives dealing with the transition planets of the pilgrims of time.
37:8.10 (414.5) Her evren kendisine ait özgün meleksel birliklere sahiptir; yine de yerel yaratımın dışından kökenini alan bu yüksek ruhaniyetlerin yardımına sahip olmanın oldukça yararlı olduğu koşullar mevcuttur. Birincil hizmetkâr ruhaniyetleri eşine az rastlanır ve benzersiz birtakım hizmeti gerçekleştirmektedir; Urantia meleklerinin mevcut baş idarecisi Cennet’in bir birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetidir. Yansıtıcı ikinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetine, aşkın evren kişiliğinin faaliyet gösterdiği her yerde karşılaşılabilir; ve üçüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinin büyük bir çoğunluğu, En Yüksek Yardımcılar olarak geçici hizmete aittirler. 37:8.10 (414.5) Each universe has its own native angelic corps; nevertheless, there are occasions on which it is very helpful to have the assistance of those higher spirits of origin outside the local creation. Supernaphim perform certain rare and unique services; the present chief of Urantia seraphim is a primary supernaphim of Paradise. The reflective seconaphim are encountered wherever the superuniverse personnel is functioning, and a great many tertiaphim are of temporary service as Most High Assistants.
9. Yerel Evren’in Kalıcı Vatandaşları ^top 9. Permanent Citizens of the Local Universe ^top
37:9.1 (414.6) Aşkın ve merkezi evrenlerde olduğu gibi yerel evren, kendisine ait kalıcı vatandaşlığa sahiptir. Bu vatandaşlıklar, şu yaratılmış türleri içine alır: 37:9.1 (414.6) As with the super- and central universes, the local universe has its orders of permanent citizenship. These include the following created types:
37:9.2 (414.7) 1. Susatia. 37:9.2 (414.7) 1. Susatia.
37:9.3 (414.8) 2. Univitatialar. 37:9.3 (414.8) 2. Univitatia.
37:9.4 (414.9) 3. Maddi Evlatlar. 37:9.4 (414.9) 3. Material Sons.
37:9.5 (414.10) 4. Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar. 37:9.5 (414.10) 4. Midway Creatures.
37:9.6 (414.11) Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş yükseliş halindeki unsurlar ve bunların dışında kalanların sınıflandırıldığı şekliyle spirongalar ile birlikte yerel yaratımın bu özgün varlıkları, göreceli olarak kalıcı bir vatandaşlığı oluşturmaktadır. Varlıkların bu düzeyleri genel olarak ne yükseliş ne de alçalış unsurlarıdır. Onların tümü deneyimsel yaratılmışlardır, fakat onların genişleyen deneyimi kökenlerin düzeyleri üzerinde evren için müsait olmaya devam etmektedir. Bu durum Âdemsel Evlatlar ve yarı-ölümlü yaratılmışlar için doğruluk teşkil etmese de, bu düzeyler için göreceli olarak gerçeklik arz etmektedir. 37:9.6 (414.11) These natives of the local creation, together with the Spirit-fused ascenders and the spironga (who are otherwise classified), constitute a relatively permanent citizenship. These orders of beings are by and large neither ascending nor descending. They are all experiential creatures, but their enlarging experience continues to be available to the universe on their level of origin. While this is not wholly true of the Adamic Sons and midway creatures, it is relatively true of these orders.
37:9.7 (414.12) Susatia. Bu harikulade varlıklar, bu yerel evrenin yönetim merkezi olan Salvington üzerinde kalıcı vatandaşlar olarak ikamet etmekte ve faaliyet göstermektedir. Onlar; Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in göz kamaştırıcı doğumu olup, Kusursuzluğun Nebadon Birlikleri’nin Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanileri olarak yerel evrenin yükseliş vatandaşları ile yakın bir biçimde birliktelik halindedir. 37:9.7 (414.12) The Susatia. These marvelous beings reside and function as permanent citizens on Salvington, the headquarters of this local universe. They are the brilliant offspring of the Creator Son and Creative Spirit and are closely associated with the ascendant citizens of the local universe, the Spirit-fused mortals of the Nebadon Corps of Perfection.
37:9.8 (414.13) Univitatialar. Mimari âlemlerin yüz takımyıldız yönetim merkez kümelenmelerinden her biri, univitatialar olarak bilinen varlıkların yerleşik bir düzeyinin devamlı hizmetini memnuniyetle yaşamaktadır. Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in bahse konu bu evlatları, takımyıldız yönetim merkezi dünyalarının kalıcı nüfusunu oluşturur. Onlar; sistem yönetim merkezleri üstünde ve daha ayrıntılı bir biçimde Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilerin ve Salvington’un susatiasının ruhsal düzlemi üzerinde konumlanan, Maddi Evlatlar’ın yarı-maddi durumu arasında yaklaşık olarak orta bir konumda bulunan yaşamın bir düzlemi üzerinde mevcut bir halde bulunan, çoğalımsal olmayan varlıklardır; fakat univitatialar, morontia varlıkları değildir. Onlar; Havona yerlilerinin, merkezi yaratım boyunca geçen kutsal yolcu ruhaniyetlerine katkıda bulunduklarını takımyıldız âlemlerinin kat edilmesi süresince yükseliş fanileri için yerine getirirler. 37:9.8 (414.13) The Univitatia. Each of the one hundred constellation headquarters clusters of architectural spheres enjoys the continuous ministry of a residential order of beings known as the univitatia. These children of the Creator Son and the Creative Spirit constitute the permanent population of the constellation headquarters worlds. They are nonreproducing beings existing on a plane of life about halfway between the semimaterial status of the Material Sons domiciled on the system headquarters and the more definitely spiritual plane of the Spirit-fused mortals and the susatia of Salvington; but the univitatia are not morontia beings. They accomplish for ascending mortals during the traversal of the constellation spheres what the Havona natives contribute to the pilgrim spirits passing through the central creation.
37:9.9 (415.1) Tanrı’nın Maddi Evlatları. Yaratan Evlat ve Evren Ana Ruhaniyeti olarak Sınırsız Ruhaniyet’in evren temsilcisi arasında yaratıcı bir birliktelik kendi döngüsünü tamamladığı zaman, bu iki unsurun bütünleşen doğasının doğumu artık beklenmediği anda, bunun sonucunda Yaratan Evlat kendisine ait varlığın son kavramsallaşmasını çifte bir tür içinde kişilikleştirir ve böylece Yaratan Evlat kendisini ve onun özgün çifte kökenini nihai olarak onaylar. Kendisi içinde ve ona ait olarak böylece o, evren evlatlığının maddi düzeyine ait güzel ve muhteşem Erkek ve Kız Evlat’ı yaratmaktadır. Bu durum, Nebadon’un her yerel sistemine ait özgün Âdem ve Havva’nın kökenidir. Onlar, erkek ve kadın biçiminde yaratılmış olarak evlatlığın çoğalımsal bir düzeyidir. Onların soyları, her ne kadar bazıları Gezegensel Âdemler olarak görevlendirilseler de, göreceli olarak kalıcı vatandaşlar biçiminde faaliyet gösterir. 37:9.9 (415.1) The Material Sons of God. When a creative liaison between the Creator Son and the universe representative of the Infinite Spirit, the Universe Mother Spirit, has completed its cycle, when no more offspring of the combined nature are forthcoming, then does the Creator Son personalize in dual form his last concept of being, thus finally confirming his own and original dual origin. In and of himself he then creates the beautiful and superb Sons and Daughters of the material order of universe sonship. This is the origin of the original Adam and Eve of each local system of Nebadon. They are a reproducing order of sonship, being created male and female. Their progeny function as the relatively permanent citizens of a system capital, though some are commissioned as Planetary Adams.
37:9.10 (415.2) Gezegensel bir görev üzerinde Maddi Erkek ve Kız Evlat; bu âlemin fani sakinleri ile nihai olarak kaynaşacak bir biçimde tasarlanmış bir ırk olarak bu dünyanın Âdemsel ırkını bulmak için görevlendirilmiştir. Gezegensel Âdemler, hem yükseliş hem de alçalış Evlatları’dır; fakat biz genel olarak onları yükseliş Evlatları olarak sınıflandırmaktayız. 37:9.10 (415.2) On a planetary mission the Material Son and Daughter are commissioned to found the Adamic race of that world, a race designed eventually to amalgamate with the mortal inhabitants of that sphere. Planetary Adams are both descending and ascending Sons, but we ordinarily class them as ascending.
37:9.11 (415.3) Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar. Yerleşik dünyaların büyük bir çoğunluğunun ilk zamanlarında, insan-üstü düzeyde bulunan fakat aynı zamanda maddileştirilmiş olan belirli varlıklar bu görevin bir parçasıdır; fakat onlar genellikle, Gezegensel Ademler’in gelişi üzerine görevlerinden emekli olurlar. Bu türden varlıkların etkileşimleri ve Maddi Evlatlar’ın evrimsel ırkları geliştirmek için çabaları sıklıkla, sınıflandırılması zor olan yaratılmışların sınırlı bir nüfusunun ortaya çıkmasıyla sonuçlanır. Bu benzersiz varlıklar sıklıkla, Maddi Evlatlar ve evrimsel yaratılmışlar arasında ortada kalan bir düzeyde bulunmaktadır; böylece onlar, yarı-ölümlü varlıklar olarak tanımlanır. Karşılaştırmalı bir bakımdan bu yarı-ölümlü varlıklar, evrimsel dünyaların kalıcı vatandaşlarıdır. Bir Gezegensel Prens’in varışının ilk günlerinden ışık ve yaşam altında gezegenin oluşturulduğu uzak zamanlara kadar onlar, âlem üzerinde sürekli olarak kalmaya devam eden ussal varlıkların tek topluluğudur. Urantia üzerinde yarı-ölümlü hizmetkârlar gerçekte gezegenin mevcut koruyucularıdır; işlevsel bakımdan onlar, Urantia’nın vatandaşlarıdır. Faniler gerçek anlamıyla evrimsel bir dünyanın fiziksel ve maddi sakinleridir, fakat hepinizin yaşamı oldukça kısa sürmektedir; siz doğum gezegeniniz üzerinde çok kısa bir süreliğine beklemektesiniz. Siz; doğmakta, yaşamakta, ölmekte ve evrimsel ilerlemenin diğer dünyalarına geçiş yapmaktasınız. Gezegenler üzerinde göksel hizmetkârlar olarak hizmet eden insan-üstü varlıklar bile geçiş görevinin bir parçasıdır; onların çok azı, ilgili bir âleme uzun bir süreliğine bağlanmıştır. Buna rağmen yarı-ölümlü yaratılmışlar, sürekli değişen göksel hizmetler ve sürekli dönüşüm gösteren fani sakinler karşısında gezegensel idarenin devamlılığını sağlar. Tüm bu sonu gelmeyen değişim ve dönüşüm boyunca yarı-ölümlü yaratılmışlar, ilgili gezegen üzerinde görevlerini kesintisiz olarak yerine getirirler. 37:9.11 (415.3) The Midway Creatures. In the early days of most inhabited worlds, certain superhuman but materialized beings are of assignment, but they usually retire upon the arrival of the Planetary Adams. The transactions of such beings and the efforts of the Material Sons to improve the evolutionary races often result in the appearance of a limited number of creatures who are difficult to classify. These unique beings are often midway between the Material Sons and the evolutionary creatures; hence their designation, midway creatures. In a comparative sense these midwayers are the permanent citizens of the evolutionary worlds. From the early days of the arrival of a Planetary Prince to the far-distant time of the settling of the planet in light and life, they are the only group of intelligent beings to remain continuously on the sphere. On Urantia the midway ministers are in reality the actual custodians of the planet; they are, practically speaking, the citizens of Urantia. Mortals are indeed the physical and material inhabitants of an evolutionary world, but you are all so short-lived; you tarry on your nativity planet such a short time. You are born, live, die, and pass on to other worlds of evolutionary progression. Even the superhuman beings who serve on the planets as celestial ministers are of transient assignment; few of them are long attached to a given sphere. The midway creatures, however, provide continuity of planetary administration in the face of ever-changing celestial ministries and constantly shifting mortal inhabitants. Throughout all of this never-ceasing changing and shifting, the midway creatures remain on the planet uninterruptedly carrying on their work.
37:9.12 (415.4) Benzer bir biçimde, yerel evrenlerin ve aşkın evrenlerin idari düzenlemesine ait tüm bölümler, vatandaşlık düzeyinin sakinleri biçiminde kendilerine ait az veya çok kalıcı nüfusa sahiptir. Urantia kendisine ait yarı-ölümlü varlıklara sahipken, sizin sistem başkentiniz olan Jerusem Maddi Erkek ve Kız Evlatlar’a sahiptir; takımyıldızınızın yönetim merkezi olan Edentia univitatialara sahipken, Salvington’un vatandaşları yaratılmış susatia ve evrimleşmiş Ruhaniyet-ile-bütünleşen faniler olarak iki katmanlıdır. Aşkın evrenlerin azınlık ve çoğunluk birimlerine ait idari dünyalar, kalıcı vatandaşlara sahip değildir. Fakat Uversa yönetim merkez âlemleri sürekli olarak; Zamanın Ataları ve Orvonton’un başkenti üzerinde yerleşik olan yedi Yansıtıcı Ruhaniyet’in açığa çıkarılmamış unsurlarının yaratımı biçimindeki abandonterler olarak bilinen varlıkların muhteşem bir topluluğu tarafından desteklenir. Uversa üzerinde bu yerleşik vatandaşlar mevcut an itibariyle, Evlat-ile-bütünleşmiş fanilerin Uversa birliklerine ait doğrudan yüksek denetim altında bulunan dünyalarının olağan olaylarını idare etmektedir. Havona bile kendisine ait özgün varlıklara sahiptir, buna ek olarak Işık ve Yaşam’ın merkezi Adası Cennet Vatandaşları’nın çeşitli birçok topluluğunun evidir. 37:9.12 (415.4) In like manner, all divisions of the administrative organization of the local universes and superuniverses have their more or less permanent populations, inhabitants of citizenship status. As Urantia has its midwayers, Jerusem, your system capital, has the Material Sons and Daughters; Edentia, your constellation headquarters, has the univitatia, while the citizens of Salvington are twofold, the created susatia and the evolved Spirit-fused mortals. The administrative worlds of the minor and major sectors of the superuniverses do not have permanent citizens. But the Uversa headquarters spheres are continuously fostered by an amazing group of beings known as the abandonters, the creation of the unrevealed agents of the Ancients of Days and the seven Reflective Spirits resident on the capital of Orvonton. These residential citizens on Uversa are at present administering the routine affairs of their world under the immediate supervision of the Uversa corps of the Son-fused mortals. Even Havona has its native beings, and the central Isle of Light and Life is the home of the various groups of Paradise Citizens.
10. Diğer Yerel Evren Toplulukları ^top 10. Other Local Universe Groups ^top
37:10.1 (416.1) Diğer makalelerde irdelenecek yüksek melek ve fani düzeylerin dışında; gelecekte ortaya çıkacak on milyon yerleşkeye ek olarak şu an bile üç milyondan fazla yerleşik dünyaya sahip Nebadon’un evreni olarak bu türden bir devasa düzenlemenin idaresi ve kusursuzlaştırılması ile ilgili olan sayısız ilave varlık bulunmaktadır. Yaşamın çeşitli Nebadon türleri, bu makalede sınıflandırılamayacak kadar çok fazladır; fakat ileride bahsi geçebilecek olan, yerel evrenin 647.591 mimari alanı üzerinde geniş bir biçimde faaliyet gösteren iki alışılmamış düzey bulunmaktadır. 37:10.1 (416.1) Besides the seraphic and mortal orders, who will be considered in later papers, there are numerous additional beings concerned in the maintenance and perfecting of such a gigantic organization as the universe of Nebadon, which even now has more than three million inhabited worlds, with ten million in prospect. The various Nebadon types of life are much too numerous to be catalogued in this paper, but there are two unusual orders that function extensively on the 647,591 architectural spheres of the local universe, that may be mentioned.
37:10.2 (416.2) Spirongalar, Berrak ve Sabah Yıldızı ve Yaratıcı Melçizedek’in ruhaniyet doğumudur. Onlar, kişiliğin sona ermesinden muaftırlar; fakat onlar yine de ne evrimsel ne de yükseliş varlıklarıdır. Buna ek olarak onlar evrimsel yükseliş düzeniyle işlevsel olarak ilişkili değildir. Onlar, Nebadon’un olağan ruhaniyet görevlerini yerine getiren bir biçimde yerel evrenin ruhaniyet yardımcılarıdır. 37:10.2 (416.2) The Spironga are the spirit offspring of the Bright and Morning Star and the Father Melchizedek. They are exempt from personality termination but are not evolutionary or ascending beings. Neither are they functionally concerned with the evolutionary ascension regime. They are the spirit helpers of the local universe, executing the routine spirit tasks of Nebadon.
37:10.3 (416.3) Spornagialar. Yerel evrenin mimari yönetim merkez dünyaları, fiziksel yaratılmışlar biçiminde gerçek dünyalardır. Orada, fiziksel bakım ile ilgili birçok görev bulunmaktadır; ve burada biz, spornagialar olarak adlandırılan fiziksel yaratılmışların bir topluluğunun yardımına sahibiz. Onlar, Jerusem’den Salvington'a kadar bu yönetim merkezi dünyalarının maddi fazlarına ait ilgiye ve üretimsel gelişime adanmıştır. Spornagialar ne ruhaniyetler ne de kişiliklerdir; onlar mevcudiyetin bir hayvansal düzeyidir, ancak siz onları görebilirseniz eğer onların kusursuz birer hayvanlar olarak göründükleri konusunda hem fikir olacaksınız. 37:10.3 (416.3) The Spornagia. The architectural headquarters worlds of the local universe are real worlds—physical creations. There is much work connected with their physical upkeep, and herein we have the assistance of a group of physical creatures called spornagia. They are devoted to the care and culture of the material phases of these headquarters worlds, from Jerusem to Salvington. Spornagia are neither spirits nor persons; they are an animal order of existence, but if you could see them, you would agree that they seem to be perfect animals.
37:10.4 (416.4) Çok çeşitli eşlenik toplulukları, Salvington üzerinde veya herhangi bir yerde konumlanmıştır. Biz özellikle takımyıldızları üzerindeki göksel zanaatkârların hizmetinden yararlanmakta olup, başlıca olarak yerel sistemlerin başkentleri üzerinde faaliyet gösteren geri dönüştürücü yöneticilerin etkinliklerinden faydalanmaktayız. 37:10.4 (416.4) The various courtesy colonies are domiciled on Salvington and elsewhere. We especially profit from the ministry of the celestial artisans on the constellations and benefit from the activities of the reversion directors, who operate chiefly on the capitals of the local systems.
37:10.5 (416.5) Orada her zaman, yüceltilmiş yarı-ölümlü yaratılmışlarını içine alan yükseliş fanilerinin bir birliği evren hizmetine bağlanmıştır. Salvington’a erişmelerinden sonra bu yükseliş halinde bulunan unsurlar, evren olaylarının işleyişi içinde etkinliklerin nerdeyse sınırsız bir çeşitliliği içinde kullanılır. Erişimin her düzeyinden bahse konu bu ilerleyen faniler, yukarı doğru olan yükselişleri içinde onları takip eden yoldaşlarına el uzatmak amacıyla geriye ve aşağıya uzanırlar. Salvington üzerinde geçici ikamenin bu türden olan fanileri istek üzerine; destekçiler, öğrenciler, gözlemciler ve öğretmenler olarak göksel kişiliklerin işlevsel olarak tüm birliklerine atanır. 37:10.5 (416.5) Always there is attached to the universe service a corps of ascending mortals, including the glorified midway creatures. These ascenders, after attaining Salvington, are used in an almost endless variety of activities in the conduct of universe affairs. From each level of achievement these advancing mortals reach back and down to extend a helping hand to their fellows who follow them in the upward climb. Such mortals of temporary sojourn on Salvington are assigned on requisition to practically all corps of celestial personalities as helpers, students, observers, and teachers.
37:10.6 (416.6) Yerel bir evrenin idaresi ile ilgili olarak ussal yaşamın başka diğer türleri de bulunmaktadır, fakat bu anlatımın tasarımı yaratımın bu düzeylerinin ilave açığa çıkarılışını sağlamamaktadır. Bu evrenin yaşamı ve idaresi ile ilgili yeterli bilgi, varlığın sürdürülmesi mevcudiyetine ait gerçekliğin ve ihtişamın fani akıl tarafından kavranılmasını sağlamak için tasvir edilmiştir. İlerleyen süreçleriniz içinde daha fazla olan deneyim, bahse konu bu ilgi çekici ve büyüleyici varlıklar için açığa çıkarılacaktır. Bu anlatım; zamanın kutsal yolcularının sahip olduğu kökenlerinin evrenine ait olan sınırlardan aşkın-evrenin yüksek eğitimsel düzlemine ve oradan da Havona’nın ruhaniyet eğitim dünyaları üzerinden Cennet ve nihai olarak zamanın ve mekânın evrenleri için henüz açıklığa çıkarılmamış olan görevlendirmeler üzerindeki ebedi görev biçimindeki kesinliğe erişecek olanların yüksek nihai sonuna sevgi dolu bir biçimde gönderilmelerine kadar, zamanın kutsal yolcularının yaşamdan yaşama ve dünyadan dünyaya içlerinde ilerledikleri devasa eğitim okulları olarak, bu yaratımları idare ederek mekânın evrenlerini dolduran çok katmanlı kişiliklerinin doğası ve görevine dair kısa bir özetten daha fazlası olamaz. 37:10.6 (416.6) There are still other types of intelligent life concerned with the administration of a local universe, but the plan of this narrative does not provide for the further revelation of these orders of creation. Enough of the life and administration of this universe is being herewith portrayed to afford the mortal mind a grasp of the reality and grandeur of the survival existence. Further experience in your advancing careers will increasingly reveal these interesting and charming beings. This narrative cannot be more than a brief outline of the nature and work of the manifold personalities who throng the universes of space administering these creations as enormous training schools, schools wherein the pilgrims of time advance from life to life and from world to world until they are lovingly dispatched from the borders of the universe of their origin to the higher educational regime of the superuniverse and thence on to the spirit-training worlds of Havona and eventually to Paradise and the high destiny of the finaliters—the eternal assignment on missions not yet revealed to the universes of time and space.
37:10.7 (417.1) [Yaratılmış Birlikler’in 1.146’ncısı olan Nebadon’un bir Berrak Akşam Yıldızı tarafından yazıya geçirttirilmiştir.] 37:10.7 (417.1) [Dictated by a Brilliant Evening Star of Nebadon, Number 1,146 of the Created Corps.]