36. Makale Paper 36
Yaşam Taşıyıcıları The Life Carriers
36:0.1 (396.1) YAŞAM kendiliğinden meydana gelmemektedir. Yaşam; açığa çıkarılmamış Yaşam’ın Mimarları tarafından oluşturulmuş tasarımlar uyarınca inşa edilmiş olup, yerel evrenlerin Yaşam Taşıyıcıları’nın doğrudan aktarımlarının veya çalışmalarının bir sonucu olarak yerleşik gezegenler üzerinde ortaya çıkmaktadır. Bu yaşam taşıyıcıları, evren Evlatları’nın çeşitlilik arz eden geniş ailesine ait en ilgili çekici ve en çok yönlü olanlarındandır. Onlar, gezegensel âlemler için yaratılmış yaşamının tasarlanması ve taşınmasıyla görevlendirilmiştir. Ve bu türden yeni dünyalar üzerinde bu yaşamın yerleştirilmesinden sonra onlar, yaşamın gelişmesini desteklemek amacıyla uzun süreçler dâhilinde bu dünyalar üzerinde kalmaya devam ederler. 36:0.1 (396.1) LIFE does not originate spontaneously. Life is constructed according to plans formulated by the (unrevealed) Architects of Being and appears on the inhabited planets either by direct importation or as a result of the operations of the Life Carriers of the local universes. These carriers of life are among the most interesting and versatile of the diverse family of universe Sons. They are intrusted with designing and carrying creature life to the planetary spheres. And after planting this life on such new worlds, they remain there for long periods to foster its development.
1. Yaşam Taşıyıcıları’nın Kökeni ve Doğası ^top 1. Origin and Nature of Life Carriers ^top
36:1.1 (396.2) Her ne kadar Yaşam Taşıyıcıları kutsal evlatlığın ailesine ait olsalar da onlar; bir aşkın evrenin iradecilerinin bir yerel evren içinde onların yaratımına katıldıkları ussal yaşamın tek topluluğu olarak, evren Evlatları’nın ayrıcalıklı ve farklı bir türüdür. Yaşam Taşıyıcıları; Yaratan Evlat, Evren Ana Ruhaniyeti ve, tasarlandığı biçimiyle, ilgili aşkın evrenin nihai sonları üzerinde idare sahibi olan üç Zamanın Atası’ndan birinden oluşan üç mevcudiyet-öncesi kişiliğin doğumudur. Ussal yaşamın sonlanması hususunda tek başına hüküm vermeye yetkin olan bu Zamanın Ataları; evirilen dünyalar üzerinde fiziksel yaşamın oluşturulmasıyla görevlendirilmiş olan Yaşam Taşıyıcıları’nın yaratımına katılmaktadır. 36:1.1 (396.2) Though the Life Carriers belong to the family of divine sonship, they are a peculiar and distinct type of universe Sons, being the only group of intelligent life in a local universe in whose creation the rulers of a superuniverse participate. The Life Carriers are the offspring of three pre-existent personalities: the Creator Son, the Universe Mother Spirit, and, by designation, one of the three Ancients of Days presiding over the destinies of the superuniverse concerned. These Ancients of Days, who alone can decree the extinction of intelligent life, participate in the creation of the Life Carriers, who are intrusted with establishing physical life on the evolving worlds.
36:1.2 (396.3) Nebadon’un evreni içinde biz, kayıt altına alınmış yüz milyon Yaşam Taşıyıcısı’nın yaratımına sahip bulunmaktayız. Yaşam dağıtıcılarının bu etkin birlikleri, gerçek anlamıyla özerk bir topluluk değildir. Onlar; Cebrail, Yaratıcı Melçizedek ve Nebadon’un ilk doğan Yaşam Taşıyıcısı olan Nambia’dan oluşan yaşamı belirleyen üçlü yönetim tarafından idare edilmektedir. Fakat bölümlere ayrılmış idarelerinin tüm fazları içinde onlar özerktir. 36:1.2 (396.3) In the universe of Nebadon we have on record the creation of one hundred million Life Carriers. This efficient corps of life disseminators is not a truly self-governing group. They are directed by the life-determining trio, consisting of Gabriel, the Father Melchizedek, and Nambia, the original and first-born Life Carrier of Nebadon. But in all phases of their divisional administration they are self-governing.
36:1.3 (396.4) Yaşam Taşıyıcıları, üç büyük sınıflandırılma ile derecelendirilmiştir: Birinci bölüm kıdemli Yaşam Taşıyıcıları, ikincisi yardımcılar ve üçüncüsü ise koruyuculardır. Ana bölüm, yaşam temsilinin birçok biçimi içerisinde uzmanların on iki topluluğu altına ayrılmıştır. Bu üç bölümün ayrılışı, Yaşam Taşıyıcıları’nın yönetim merkez âlemi üzerindeki bu türden amaçlar için sınayışı düzenleyen Melçizedekler tarafından yerine getirilmiştir. Melçizedekler; en başından beri Yaşam Taşıyıcıları ile yakın bir biçimde birliktelik halinde bulunmuş olup, yeni bir gezegen üzerinde yaşamı oluşturmak için yola çıktıklarında her zaman onlara eşlik etmişlerdir. 36:1.3 (396.4) Life Carriers are graded into three grand divisions: The first division is the senior Life Carriers, the second, assistants, and the third, custodians. The primary division is subdivided into twelve groups of specialists in the various forms of life manifestation. The segregation of these three divisions was effected by the Melchizedeks, who conducted tests for such purposes on the Life Carriers’ headquarters sphere. The Melchizedeks have ever since been closely associated with the Life Carriers and always accompany them when they go forth to establish life on a new planet.
36:1.4 (396.5) Evrimsel bir gezegen nihai olarak ışık ve yaşam içinde yerleşik bir konuma getirildiğinde Yaşam Taşıyıcıları, dünya ve onun yüceltilmiş varlıklarının ileri idaresine ve gelişmesine yardımda bulunmak amacıyla danışma yetkinliğinin daha yüksek karar alıcı bünyeleri haline gelecek bir biçimde düzenlenir. Bir evirilen evrenin daha ileriki ve daha yerleşik hale geçtiği çağları içerisinde bu Yaşam Taşıyıcıları birçok yeni görevle görevlendirilir. 36:1.4 (396.5) When an evolutionary planet is finally settled in light and life, the Life Carriers are organized into the higher deliberative bodies of advisory capacity to assist in the further administration and development of the world and its glorified beings. In the later and settled ages of an evolving universe these Life Carriers are intrusted with many new duties.
2. Yaşam Taşıyıcı Dünyaları ^top 2. The Life Carrier Worlds ^top
36:2.1 (397.1) Melçizedekler, Salvington döngüsü içinde yedi ana âleme ait dördüncü topluluğun genel yüksek denetimine sahiptir. Yaşam Taşıyıcıları’nın bu dünyaları şu biçimde adlandırılmıştır: 36:2.1 (397.1) The Melchizedeks have the general oversight of the fourth group of seven primary spheres in the Salvington circuit. These worlds of the Life Carriers are designated as follows:
36:2.2 (397.2) 1. Yaşam Taşıyıcıları yönetim merkezi. 36:2.2 (397.2) 1. The Life Carrier headquarters.
36:2.3 (397.3) 2. Yaşam-tasarımı âlemi. 36:2.3 (397.3) 2. The life-planning sphere.
36:2.4 (397.4) 3. Yaşam-korunumu âlemi. 36:2.4 (397.4) 3. The life-conservation sphere.
36:2.5 (397.5) 4. Yaşam evriminin âlemi. 36:2.5 (397.5) 4. The sphere of life evolution.
36:2.6 (397.6) 5. Akıl ile ilişkili yaşam âlemi. 36:2.6 (397.6) 5. The sphere of life associated with mind.
36:2.7 (397.7) 6. Yaşayan varlıklar içindeki akıl ve ruhaniyetin âlemi. 36:2.7 (397.7) 6. The sphere of mind and spirit in living beings.
36:2.8 (397.8) 7. Açığa çıkarılmamış yaşamın âlemi. 36:2.8 (397.8) 7. The sphere of unrevealed life.
36:2.9 (397.9) Bu ana âlemlerin her biri; evren içerisindeki Yaşam Taşıyıcıları’nın tümüne ait özel fazların üzerinde merkezi bir konuma oturtturulduğu, altı uydu tarafından çevrilmiştir. 36:2.9 (397.9) Each of these primary spheres is surrounded by six satellites, on which the special phases of all the Life Carrier activities in the universe are centered.
36:2.10 (397.10) Birinci Dünya, kendisine ait altı alt uydusu ile birlikte yönetim merkezi âlemi olarak, dışavurumun bilinen bütün fazlarıyla birlikte evren yaşamının çalışmasına ayrılmıştır. Burada, Uversa ve Havona’ya ek olarak Cennet’den bile katılan eğitmenlerin ve danışmanların içerisinde faaliyette bulundukları yaşam tasarımının üniversitesi konumlanmıştır. Ve benim, Yaşam Taşıyıcıları’nın bu dünyası üzerinde konumlanan emir-yardımcı akıl-ruhaniyetlerinin yedi merkezi yerleştirilmesini açığa çıkarmama izin verilmiştir. 36:2.10 (397.10) World Number One, the headquarters sphere, together with its six tributary satellites, is devoted to the study of universal life, life in all of its known phases of manifestation. Here is located the college of life planning, wherein function teachers and advisers from Uversa and Havona, even from Paradise. And I am permitted to reveal that the seven central emplacements of the adjutant mind-spirits are situated on this world of the Life Carriers.
36:2.11 (397.11) Ondalık sistem olarak on sayısı; fiziksel sistem içerisinde içkin bir niteliğe sahip olurken, bu durum ruhsal evren için söz konusu değildir. Yaşamın nüfuz alanı; üç, yedi ve on iki veya bu temel sayıların çarpımlarının veya bileşimlerinin tarafından tanımlanmıştır. Orada üç ana ve asli farklı yaşam tasarımları bulunmaktadır; üç Cennet Kaynağı ve Merkezi’nin düzeyinden sonra ve Nebadon’un evreni içerisinde, bahse konu bu üç temel yaşam türü gezegenlerin üç farklı biçimine ayrılmıştır. Özgün olarak orada aktarılabilir yaşama ait on iki farklı ve kutsal kavram bulunmaktaydı. Çarpımları ve alt bölümleri ile birlikte bu on iki sayısı, yedi aşkın evrenin tümüne ait temel yaşam biçimlerinin hepsi boyunca temel belirleyici olarak geçerliliğini sürdürmektedir. Orada aynı zamanda, yaşam maddesinin kendisini yenileyen yapılandırılmasına ait temel düzenlenmeler biçimindeki yaşam tasarımlarının yedi mimari türü bulunmaktadır. Orvonton yaşam biçimleri, yedi kalıtım taşıyıcısı olarak yapılandırılır. İrade sahibi yaratılmışlarının farklılaşan düzeyleri; 12, 24, 48, 96, 192, 384 ve 768 olarak yapılandırılır. Urantia üzerinde insan doğumunun altı cinsiyet hücresi içinde, karakter belirleyicileri biçimindeki doğum biçimi düzenlenmesine ait kırk sekiz birim bulunmaktadır. 36:2.11 (397.11) The number ten—the decimal system—is inherent in the physical universe but not in the spiritual. The domain of life is characterized by three, seven, and twelve or by multiples and combinations of these basic numbers. There are three primal and essentially different life plans, after the order of the three Paradise Sources and Centers, and in the universe of Nebadon these three basic forms of life are segregated on three different types of planets. There were, originally, twelve distinct and divine concepts of transmissible life. This number twelve, with its subdivisions and multiples, runs throughout all basic life patterns of all seven superuniverses. There are also seven architectural types of life design, fundamental arrangements of the reproducing configurations of living matter. The Orvonton life patterns are configured as twelve inheritance carriers. The differing orders of will creatures are configured as 12, 24, 48, 96, 192, 384, and 768. On Urantia there are forty-eight units of pattern control—trait determiners—in the sex cells of human reproduction.
36:2.12 (397.12) İkinci Dünya yaşam tasarım âlemidir; burada yaşam düzenlenmesinin tüm yeni türleri denenmektedir. Özgün yaşam tasarımları Yaratan Evlat tarafından sağlanırken, bahse konu bu tasarıların mevcut işleyişinin sorumluluğu Yaşam Taşıyıcıları ve onların birlikteliklerine verilmiştir. Yeni bir dünya için genel yaşam tasarımları oluşturulduğu zaman onlar; danışma haline bulunan Melçizedekler’in bir birliği ile iş birliği halindeki kıdemli Yaşam Taşıyıcıları’nın yüce kurulu tarafından anlık olarak incelenir. Eğer tasarılar; kabul edilen bir önceki işleyişsel oluşumlardan bir ayrılık gösterirse, onlar Yaratan Evlat tarafından kabul edilip uygulanmak zorundadır. Melçizedekler’in baş idarecisi, bu karar alma süreçleri içerisinde Yaratan Evlat’ı sıklıkla temsil etmektedir. 36:2.12 (397.12) The Second World is the life-designing sphere; here all new modes of life organization are worked out. While the original life designs are provided by the Creator Son, the actual outworking of these plans is intrusted to the Life Carriers and their associates. When the general life plans for a new world have been formulated, they are transmitted to the headquarters sphere, where they are minutely scrutinized by the supreme council of the senior Life Carriers in collaboration with a corps of consulting Melchizedeks. If the plans are a departure from previously accepted formulas, they must be passed upon, and endorsed by, the Creator Son. The chief of Melchizedeks often represents the Creator Son in these deliberations.
36:2.13 (397.13) Gezegensel yaşam böylelikle, her ne kadar bazı durumlarda benzerlik gösterse de, her evrimsel dünya üzerinde birçok bakımdan farklılık arz etmektedir. Dünyalar’ın bir tek ailesi içindeki tek-tip bir yaşam dizileri üzerinde bile yaşam, herhangi iki gezegen için bütünüyle aynı değildir; orada her zaman bir gezegensel biçim bulunmaktadır, çünkü Yaşam Taşıyıcıları onların muhafazasına adanmış olan hayati işleyişsel oluşumları geliştirmenin bir gayreti içerisinde sürekli olarak çalışmaktadır. 36:2.13 (397.13) Planetary life, therefore, while similar in some respects, differs in many ways on each evolutionary world. Even in a uniform life series in a single family of worlds, life is not exactly the same on any two planets; there is always a planetary type, for the Life Carriers work constantly in an effort to improve the vital formulas committed to their keeping.
36:2.14 (398.1) Orada, yaşam dışavurumlarının ana biçimlerini ve sayısız derecedeki işleyişsel farklılaşmasını oluşturan bir milyonun üzerinde temel veya kâinatsal kimyasal oluşum bulunmaktadır. Yaşam tasarım âlemine ait olan birinci uydu; çekirdek plazması biçiminde sizin dünyanızda adlandırılmakta olan yaşam aktarımının maddi araçlarının inşasında uygulanan enerjinin temel birimlerinin yakalanması, düzenlenmesi ve idare edilmesi görevi içerisinde Yaşam Taşıyıcıları’na teknik yardımcılar olarak hizmet eden evren fizikçilerinin ve elektrokimyacılarının âlemidir. 36:2.14 (398.1) There are over one million fundamental or cosmic chemical formulas which constitute the parent patterns and the numerous basic functional variations of life manifestations. Satellite number one of the life-planning sphere is the realm of the universe physicists and electrochemists who serve as technical assistants to the Life Carriers in the work of capturing, organizing, and manipulating the essential units of energy which are employed in building up the material vehicles of life transmission, the so-called germ plasm.
36:2.15 (398.2) Gezegensel yaşam tasarım laboratuarları, bu ikinci dünyanın ikinci uydusu üzerinde konumlandırılmıştır. Bu laboratuarlar içerisinde Yaşam Taşıyıcıları ve onların tüm birliktelikleri Melçizedekler ile birlikte; Nebadon’un ondalık gezegenleri üzerinde yaşam tohumunu ekme gayesiyle tasarlanan yaşamı değiştirme ve onu muhtemel bir biçimde geliştirme amaçlı çabası içerisinde işbirliğinde bulunur. Urantia üzerinde şu an evrim içerisinde bulunan yaşam, bu dünya üzerinde tasarlanmış ve burada kısmen denenmiştir; çünkü Urantia, bir yaşam deneyim dünyası olarak bir ondalık gezegenidir. Her on dünyanın biri içinde standart yaşam tasarımları içerisinde daha büyük bir farklılaşmaya (deneyimsel olmayan) diğer dünyalara kıyasla daha çok izin verilmektedir. 36:2.15 (398.2) The planetary life-planning laboratories are situated on the second satellite of this world number two. In these laboratories the Life Carriers and all their associates collaborate with the Melchizedeks in the effort to modify and possibly improve the life designed for implantation on the decimal planets of Nebadon. The life now evolving on Urantia was planned and partially worked out on this very world, for Urantia is a decimal planet, a life-experiment world. On one world in each ten a greater variance in the standard life designs is permitted than on the other (nonexperimental) worlds.
36:2.16 (398.3) Üçüncü Dünya yaşamın korunumuna adanmıştır. Burada yaşam korunumunun ve muhafazasının birçok türü, Yaşam Taşıyıcı birliklerinin yardımcıları ve korucuları tarafından çalışılmakta ve geliştirilmektedir. Her yeni dünya için yaşam tasarımları her zaman, temel yaşam biçimlerinin uzman idaresi içerisinde koruyucu uzmanlardan oluşan yaşam muhafaza heyetine ait öncül oluşumu sağlamaktadır. Urantia üzerinde yaşam maddesinin mimari düzenlenişine ait olan temel veya ana biçiminin her biri için iki tane unsurdan oluşacak bir biçimde, bu tür koruyucu heyet üyelerinin yirmi dört tanesi mevcut bulunmaktaydı. Sizinki gibi gezegenler üzerinde yaşamın en yüksek türü, yirmi dört işleyiş biçimi birimine sahip olan bir yaşam taşıyıcı demeti tarafından yeniden üretilir. (Ve ussal yaşam, fiziksel yaşamdan oluştuğu ve onun temeli üzerinde geliştiği için; orada fiziksel düzenlemenin yirmi dört temel düzeyi mevcut hale gelmektedir.) 36:2.16 (398.3) World Number Three is devoted to the conservation of life. Here various modes of life protection and preservation are studied and developed by the assistants and custodians of the Life Carrier corps. The life plans for every new world always provide for the early establishment of the life-conservation commission, consisting of custodian specialists in the expert manipulation of the basic life patterns. On Urantia there were twenty-four such custodian commissioners, two for each fundamental or parent pattern of the architectural organization of the life material. On planets such as yours the highest form of life is reproduced by a life-carrying bundle which possesses twenty-four pattern units. (And since the intellectual life grows out of, and upon the foundation of, the physical, there come into existence the four and twenty basic orders of psychic organization.)
36:2.17 (398.4) Dördüncü Âlem ve onun bağımlı alt uyduları, genel olarak yaratılmış yaşamının evriminin çalışmasına ve özellikle herhangi bir yaşam düzeyinin evrimsel atalarına adanmıştır. Bir evrimsel dünyanın özgün yaşam plazması, gelecek gelişimsel farklılaşmanın tümü ve onların sonrasında gerçekleşecek evrimsel değişikliklerin ve düzenlenmelerin hepsi için bütüncül potansiyele sahip olmalıdır. Yaşam başkalaşımının bu tür geniş kapsamlı tasarımlarına ait olan hüküm, hayvan ve bitkisel yaşamın görünürde gereksiz olan türlerinin birçoğunun ortaya çıkmasını gerektirebilir. Gezegensel evrimin görünür olan veya olmayan bu tür yan yaratımları, eylem aşaması üzerine ortaya çıkıp sonrasında yalnızca ortadan kaybolur; fakat tüm bu uzun süreç içerisinde ve boyunca, gezegensel yaşam planının ve varlık düzeninin özgün tasarımcılarına ait bilge ve ussal işleyiş oluşumunun bir uzantısı gerçekleşmektedir. Büyük dışsal uyumsuzluk, birçoğunun evrimleşen irade sahibi yaratılmışlarının barışı ve rahatına zaman zaman düşman olduğu yaşamın alt düzey biçimlerinin üstünlüğünü etkilemek amacıyla yüksek yaratılmışların yukarı doğru olan uzun çabaları içerisinde zaman zaman etkisini gösterse de; biyolojik evrimin çok katmanlı yan yaratımları, yaşamın yüksek ussal türlerinin nihai ve bütüncül işleyişi için bütünüyle hayatidir. 36:2.17 (398.4) Sphere Number Four and its tributary satellites are devoted to the study of the evolution of creature life in general and to the evolutionary antecedents of any one life level in particular. The original life plasm of an evolutionary world must contain the full potential for all future developmental variations and for all subsequent evolutionary changes and modifications. The provision for such far-reaching projects of life metamorphosis may require the appearance of many apparently useless forms of animal and vegetable life. Such by-products of planetary evolution, foreseen or unforeseen, appear upon the stage of action only to disappear, but in and through all this long process there runs the thread of the wise and intelligent formulations of the original designers of the planetary life plan and species scheme. The manifold by-products of biologic evolution are all essential to the final and full function of the higher intelligent forms of life, notwithstanding that great outward disharmony may prevail from time to time in the long upward struggle of the higher creatures to effect the mastery of the lower forms of life, many of which are sometimes so antagonistic to the peace and comfort of the evolving will creatures.
36:2.18 (398.5) Beşinci Dünya bütünüyle, akıl ile birliktelik içerisinde bulunan yaşam ile ilgilidir. Onun dünyalarının her biri, yaratılmış yaşam ile ilişkilendirilmiş yaratılmış aklın tek bir fazının çalışmasına adanmıştır. İnsanın kavramış olduğu gibi akıl, Sınırsız Ruhaniyet’in birimleri tarafından aklın öğretilemez bir nitelikte bulunan veya diğer bir değişle aklın mekaniksel düzeyleri üzerinde üst üste getirilmiş yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin bir edinimidir. Yaşam biçimleri, bu emir-yardımcılarına ek olarak zaman ve mekânın evrenleri boyunca faaliyet gösteren farklı ruhaniyet yardımcılarına değişen bir biçimde karşılık göstermektedir. Maddi yaratılmışların ruhaniyet karşılığını etkilemek için sahip olduğu yetkinlik bütünüyle, sonrasında bu aynı fani yaratılmışların biyolojik evriminin sürecini yönlendirdiği birliktelik içinde bulunduğu akıl edinimine bağlıdır. 36:2.18 (398.5) Number Five World is concerned wholly with life associated with mind. Each of its satellites is devoted to the study of a single phase of creature mind correlated with creature life. Mind such as man comprehends is an endowment of the seven adjutant mind-spirits superimposed on the nonteachable or mechanical levels of mind by the agencies of the Infinite Spirit. The life patterns are variously responsive to these adjutants and to the different spirit ministries operating throughout the universes of time and space. The capacity of material creatures to effect spirit response is entirely dependent on the associated mind endowment, which, in turn, has directionized the course of the biologic evolution of these same mortal creatures.
36:2.19 (399.1) Altıncı Dünya, akıl ve ruhaniyet yaşayan türler ve organizmalar ile birliktelik içerisinde bulunurken onların karşılıklı ilişkisine adanmıştır. Bu dünya ve onun alt bağlı yerleşkeleri; merkezi evren ve aşkın evrenden gelen eğitmenlerin Nebadon öğretmenleri ile birlikte zaman ve mekân içerisindeki yaratılmış erişiminin en yüksek düzeylerini tanıtmada işbirliğinde bulundukları, yaratılmış eş güdümünün okulları ile bütünleşir. 36:2.19 (399.1) World Number Six is dedicated to the correlation of mind with spirit as they are associated with living forms and organisms. This world and its six tributaries embrace the schools of creature co-ordination, wherein teachers from both the central universe and the superuniverse collaborate with the Nebadon instructors in presenting the highest levels of creature attainment in time and space.
36:2.20 (399.2) Yaşam Taşıyıcıları’nın Yedinci Âlemi, Yüce Varlık’ın genişleyen gerçekleşmesinin kâinatsal felsefesi ile ilişkili olarak evrimsel yaratılmış yaşamın açıklığa çıkarılmamış nüfuz alanlarına ayrılmıştır. 36:2.20 (399.2) The Seventh Sphere of the Life Carriers is dedicated to the unrevealed domains of evolutionary creature life as it is related to the cosmic philosophy of the expanding factualization of the Supreme Being.
3. Yaşam Nakli ^top 3. Life Transplantation ^top
36:3.1 (399.3) Yaşam, evrenler içinde kendiliğinden ortaya çıkmamaktadır; Yaşam Taşıyıcıları kıraç gezegenler üzerinde yaşam sürecini başlatmak zorundadır. Onlar, mekânın evrimsel dünyaları üzerinde ortaya çıktığı gibi yaşamın taşıyıcıları, dağıtıcıları ve koruyucularıdır. Her ne kadar gezegensel yaşamın türlerin hepsi Urantia üzerinde mevcut olmasa da, Urantia üzerinde düzenin ve türlerin tümünün yaşamı bu Evlatlar ile birlikte ortaya çıkar. 36:3.1 (399.3) Life does not spontaneously appear in the universes; the Life Carriers must initiate it on the barren planets. They are the carriers, disseminators, and guardians of life as it appears on the evolutionary worlds of space. All life of the order and forms known on Urantia arises with these Sons, though not all forms of planetary life are existent on Urantia.
36:3.2 (399.4) Yeni bir dünya üzerinde yaşamı yerleştirmekle görevlendirilmiş Yaşam Taşıyıcıları’nın birlikleri genellikle; yüz kıdemli taşıyıcı, yüz yardımcı ve bin koruyucudan oluşmaktadır. Yaşam Taşıyıcıları sıklıkla, yeni bir dünya üzerine mevcut yaşam plazmasını taşımaktadır; fakat bu taşıma her zaman gerçekleşmemektedir. Onlar zaman zaman; yaşam oluşumu içinde yeni bir serüven için daha öncesinden kabul edilen işleyiş oluşumları uyarınca, görev gezegeni üzerine varışları sonrasında yaşam türlerini düzenlemektedir. Urantia’nın gezegensel yaşamına ait köken bu tür bir şekilde gerçekleşmiştir. 36:3.2 (399.4) The corps of Life Carriers commissioned to plant life upon a new world usually consists of one hundred senior carriers, one hundred assistants, and one thousand custodians. The Life Carriers often carry actual life plasm to a new world, but not always. They sometimes organize the life patterns after arriving on the planet of assignment in accordance with formulas previously approved for a new adventure in life establishment. Such was the origin of the planetary life of Urantia.
36:3.3 (399.5) Kabul edilen işleyiş oluşumları uyarınca fiziksel işleyiş biçimleri sağlandığında; bunun sonrasında Yaşam Taşıyıcıları kişileri vasıtasıyla hayati ruhaniyet kıvılcımını başlatarak bahse konu bu yaşamsız maddeyi hızlandırır, ve derhal durağan işleyiş biçimleri yaşayan madde haline gelir. 36:3.3 (399.5) When, in accordance with approved formulas, the physical patterns have been provided, then do the Life Carriers catalyze this lifeless material, imparting through their persons the vital spirit spark; and forthwith do the inert patterns become living matter.
36:3.4 (399.6) Yaşamın gizemi olarak hayati kıvılcım, Yaşam Taşıyıcıları boyunca bahşedilmiştir, bu bahşedilme onlar tarafından yapılmamaktadır. Onlar bu tür etkileşimleri gerçek anlamıyla yüksek bir biçimde denetlemekte olup, yaşam plazmasının kendisini oluştururlar; fakat bu yaşayan plazmanın hayati etkenini sağlayan Evren Ana Ruhaniyeti’dir. Sınırsız Ruhaniyet’in Yaratıcı Kız Evladı’ndan, bedeni canlandıran ve akla önsezi sağlayan enerji kıvılcımı gelmektedir. 36:3.4 (399.6) The vital spark—the mystery of life—is bestowed through the Life Carriers, not by them. They do indeed supervise such transactions, they formulate the life plasm itself, but it is the Universe Mother Spirit who supplies the essential factor of the living plasm. From the Creative Daughter of the Infinite Spirit comes that energy spark which enlivens the body and presages the mind.
36:3.5 (399.7) Yaşamın bahşedilmesi içinde Yaşam Taşıyıcıları, kendilerinin kişisel doğalarından hiçbir şeyi taşımamaktadırlar; bu durum, yaşamın yeni düzeylerinin amaçlandığı bu âlemler üzerinde bile söz konusu değildir. Bu türden zamanlarda onlar basit bir değişle; yaşamın kıvılcımını harekete geçirip onu aktarmakta olup, hükmedilen tasarımların ve işleyiş biçimlerinin fiziksel, kimyasal ve elektriksel özellikleri uyarınca maddenin ihtiyaç duyulan döngüsünü başlatır. Yaşam Taşıyıcıları; mevcudiyetin maddi düzeyinin aksi durumda durağan halde bulunan unsurlarını hareketlendirir, düzenler ve onlara hayat verir. 36:3.5 (399.7) In the bestowal of life the Life Carriers transmit nothing of their personal natures, not even on those spheres where new orders of life are projected. At such times they simply initiate and transmit the spark of life, start the required revolutions of matter in accordance with the physical, chemical, and electrical specifications of the ordained plans and patterns. Life Carriers are living catalytic presences which agitate, organize, and vitalize the otherwise inert elements of the material order of existence.
36:3.6 (400.1) Bir gezegensel birliğe ait Yaşam Taşıyıcıları’na; ilgili gezegene ait zamanın yaklaşık yarım milyon yıl süresince, içerisinde yeni bir dünya üzerinde yaşamın oluşturulduğu belirli bir süreç tanınmaktadır. Gezegensel yaşamın belirli gelişimsel erişimleri tarafından belirlenen bu sürecin sona ermesi ile onlar; yaşam tohumunu ekme çabalarını sonlandırıp, nakil sonrasında ilgili gezegenin yaşamı için herhangi yeni ve tamamlayıcı bir şey eklemeyebilirler. 36:3.6 (400.1) The Life Carriers of a planetary corps are given a certain period in which to establish life on a new world, approximately one-half million years of the time of that planet. At the termination of this period, indicated by certain developmental attainments of the planetary life, they cease implantation efforts, and they may not subsequently add anything new or supplemental to the life of that planet.
36:3.7 (400.2) Yaşam oluşumunun ve fani düzeye ait insan yaratılmışlarının ortaya çıkışı arasında geçen ara çağlar boyunca Yaşam Taşıyıcıları’nın, yaşam çevresi üzerinde değişiklikte bulunmalarına ve aksi durumda ise biyolojik evrimin gidişatını olumlu bir biçimde yönlendirmelerine izin verilmiştir. Ve onlar bahse konu bu durumu zamanın uzun süreçleri boyunca gerçekleştirirler. 36:3.7 (400.2) During the ages intervening between life establishment and the emergence of human creatures of moral status, the Life Carriers are permitted to manipulate the life environment and otherwise favorably directionize the course of biologic evolution. And this they do for long periods of time.
36:3.8 (400.3) Yeni bir dünya üzerinde faaliyet göstermekte olan Yaşam Taşıyıcıları bir varlığı; ahlaki kararın ve ruhsal tercihin gücü biçimindeki iradesi ile birlikte üretmede bir kez başarılı olduğu zaman, bunun sonrasında onların görevi — evrimleşen yaşamı artık ek hiçbir biçimde değiştiremeyecekleri biçimde; tamamlanmış olarak — sonlanır. Bu noktadan itibaren yaşayan varlıkların evrimi; gezegensel yaşam işleyiş oluşumlarına ve biçimlerine kazandırılan ve onlar içerisinde oluşturulan içkin doğa ve eğilimlerinin edinimleri uyarınca ilerlemek zorundadır. Yaşam Taşıyıcıları’nın, irade ile deney yapmalarına veya ona müdahalede bulunmalarına izin verilmemektedir; onların ahlaki yaratılmışların üzerinde baskı kurmalarına veya onları keyfi olarak etkilemelerine onaylanmamaktadır. 36:3.8 (400.3) When the Life Carriers operating on a new world have once succeeded in producing a being with will, with the power of moral decision and spiritual choice, then and there their work terminates—they are through; they may manipulate the evolving life no further. From this point forward the evolution of living things must proceed in accordance with the endowment of the inherent nature and tendencies which have already been imparted to, and established in, the planetary life formulas and patterns. The Life Carriers are not permitted to experiment or to interfere with will; they are not allowed to dominate or arbitrarily influence moral creatures.
36:3.9 (400.4) Her ne kadar kıdemli taşıyıcıların ikisi ve on iki koruyucu; geçici devir teslim yemini ederek yaşam plazmasının ileri derecedeki gelişimi ve muhafazası hususunda danışmanlar olarak ilgili gezegen üzerinde sonsuza kadar kalmaya devam etmeye gönüllü olabilirlerse de; onlar, Bir Gezegensel Prens’in gelişi üzerinde görevden ayrılmak için hazırlıkta bulunurlar. Bahse konu bu tür Evlatlar ve onların on iki birlikteliği şu an Urantia üzerinde hizmet vermektedir. 36:3.9 (400.4) Upon the arrival of a Planetary Prince they prepare to leave, though two of the senior carriers and twelve custodians may volunteer, by taking temporary renunciation vows, to remain indefinitely on the planet as advisers in the matter of the further development and conservation of the life plasm. Two such Sons and their twelve associates are now serving on Urantia.
4. Melchizedek Yaşam Taşıyıcıları ^top 4. Melchizedek Life Carriers ^top
36:4.1 (400.5) Nebadon boyunca yerleşik dünyaların her yerel sistemi içerisinde, Melçizedekler’in yaşam taşıyıcıları olarak üzerinde faaliyet gösterdikleri tek bir âlem bulunmaktadır. Bu yerleşim alanları; midsonit sistem dünyaları olarak bilinmekte olup, onların her biri üzerinde maddi olarak değişikliğe uğramış bir Melçizedek Evladı evlatlığın maddi düzeyinin seçilmiş Kız Evladı ile birliktelik kurmak için eşleşmektedir. Bu tür midsonit dünyalarının Havva Anaları; atanan Melçizedek yaşam taşıyıcısının âlemine ait Maddi Kız Evlatları’na yöneltilen Sistem Egemeni’nin çağrısına cevap veren sayısız gönüllü arasından seçilen bir biçimde, yargının sistem yönetim merkezinden görevlendirilmektedir. 36:4.1 (400.5) In every local system of inhabited worlds throughout Nebadon there is a single sphere whereon the Melchizedeks have functioned as life carriers. These abodes are known as the system midsonite worlds, and on each of them a materially modified Melchizedek Son has mated with a selected Daughter of the material order of sonship. The Mother Eves of such midsonite worlds are dispatched from the system headquarters of jurisdiction, having been chosen by the designated Melchizedek life carrier from among the numerous volunteers who respond to the call of the System Sovereign addressed to the Material Daughters of his sphere.
36:4.2 (400.6) Bir Melçizedek yaşam taşıyıcısı ve bir Maddi Kız Evlat’ın ortak doğumu midsoniterler olarak bilinmektedir. Tanrısal yaratılmışların bu türden bir ırkına ait olan Melçizedek yaratıcısı; nihai olarak kendisinin benzersiz yaşam faaliyetinin gezegeninden ayrılır, ve aynı zamanda evren varlıklarının bu özel düzeyine ait Havva Ana’sı gezegensel doğumun yedinci kuşağının ortaya çıkışı üzerine bulunduğu konumu terk eder. Bu durumun sonrasında bu türden bir dünyanın gidişatı onun ilk evladına devredilir. 36:4.2 (400.6) The progeny of a Melchizedek life carrier and a Material Daughter are known as midsoniters. The Melchizedek father of such a race of supernal creatures eventually leaves the planet of his unique life function, and the Mother Eve of this special order of universe beings also departs upon the appearance of the seventh generation of planetary offspring. The direction of such a world then devolves upon her eldest son.
36:4.3 (400.7) Midsonit yaratılmışları, ortak zamana göre bin yaşına gelinceye kadar muhteşem dünyaları üzerinde çoğalan varlıklar olarak yaşar ve faaliyet gösterir; bu zaman zarfından sonra ise onlar, meleksel taşıma vasıtasıyla yer değiştirilir. Midsoniterler; bahse konu bu yer değiştirme sonrasında çoğalımsal olmayan varlıklardır, çünkü meleksel hale gelmek için hazırlanma sürecinden geçtikleri maddi halden çıkışa ait işleyiş biçimleri onları çoğalım ayrıcalıklarından sonsuza kadar mahrum bırakmaktadır. 36:4.3 (400.7) The midsonite creatures live and function as reproducing beings on their magnificent worlds until they are one thousand standard years of age; whereupon they are translated by seraphic transport. Midsoniters are nonreproducing beings thereafter because the technique of dematerialization which they pass through in preparation for enseraphiming forever deprives them of reproductive prerogatives.
36:4.4 (400.8) Bu varlıkların mevcut durumu, neredeyse hiçbir biçimde ne fani ne de ölümsüz olarak belirlenebilir; buna ek olarak onlar kesin bir biçimde insan veya kutsal olarak sınıflandırılamazlar. Bu varlıklar, Düzenleyici’nin ikamet ettiği unsurlar değildir; böylelikle onlar, neredeyse hiçbir biçimde ölümsüz değillerdir. Nebadon üzerinde şimdiye kadar doğmuş olan midsoniterlerin tümü; özgün dünyaları, birtakım ara âlemler veya kesinliğe erişecek olanların topluluğuna ait dünyalar içerisinde Salvington midsonit âlemi üzerinde faaliyet gösteren bir biçimde bu gün bile yaşamlarını sürdürmektedir. 36:4.4 (400.8) The present status of these beings can hardly be reckoned as either mortal or immortal, neither can they be definitely classified as human or divine. These creatures are not Adjuster indwelt, hence hardly immortal. But neither do they seem to be mortal; no midsoniter has experienced death. All midsoniters ever born in Nebadon are alive today, functioning on their native worlds, on some intervening sphere, or on the Salvington midsonite sphere in the finaliters’ group of worlds.
36:4.5 (401.1) Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Salvington Dünyaları. Birliktelik içerisinde bulundukları Havva Anaları’na ek olarak Melçizedek yaşam taşıyıcıları; midsonit sistem âlemlerinden, doğumlarının aynı zamanda bir araya geldiği yer olan kesinliğe erişecek olanların dünyalarına ait Salvington döngüsüne kadar hareket ederler. 36:4.5 (401.1) The Salvington Worlds of the Finaliters. The Melchizedek life carriers, as well as the associated Mother Eves, go from the system midsonite spheres to the finaliters’ worlds of the Salvington circuit, where their offspring are also destined to forgather.
36:4.6 (401.2) Salvington döngüsü içerisinde yedi ana dünyaya ait olan beşinci topluluğun, kesinliğe erişecek olanların Nebadon dünyaları olduğu bu bağlamda açıklanmalıdır. Melçizedek yaşam taşıyıcıları ve Maddi Evlatlar, Salvington midsonit âlemi biçimindeki kesinliğe erişecek olanların yedinci dünyası üzerinde yerleşik olarak konumlanmıştır. 36:4.6 (401.2) It should be explained in this connection that the fifth group of seven primary worlds in the Salvington circuit are the Nebadon worlds of the finaliters. The children of the Melchizedek life carriers and the Material Daughters are domiciled on the seventh world of the finaliters, the Salvington midsonite sphere.
36:4.7 (401.3) Kesinliğe erişecek olanların yedi ana dünyasına ait olan uydular, Nebadon içerisinde görevleri uygulayabilecek olan aşkın ve merkezi evrenlerin kişiliklerinin buluşma alanlarıdır. Yükselen faniler, Melçizedek Üniversitesi’ni oluşturan 490 dünyanın kültürel âlemlerinin ve hazırlık alanlarının tümü üzerinde özgür bir biçimde hareket ederken; onların giriş yapmalarına izin verilmeyen belirli özel okullar ve yasak alanlar bulunmaktadır. Bu durum, kesinliğe erişecek olanların yetki alanı altında bulunan kırk dokuz âlem için özellikle doğru bir nitelik taşır. 36:4.7 (401.3) The satellites of the seven primary worlds of the finaliters are the rendezvous of the personalities of the super- and central universes who may be executing assignments in Nebadon. While the ascending mortals go about freely on all of the cultural worlds and training spheres of the 490 worlds comprising the Melchizedek University, there are certain special schools and numerous restricted zones which they are not permitted to enter. This is especially true of the forty-nine spheres under the jurisdiction of the finaliters.
36:4.8 (401.4) Midsonit yaratılmışlarının amacı mevcut an itibariyle bilinmemektedir; fakat göründüğü kadarıyla bu kişilikler, evren evrimi içerisinde nihai olarak gelecek bir zaman için hazırlanmakta olan kesinliğe erişeceklerin yedinci dünyası üzerinde toplanmaktadır. Midsonit ırkları ile ilgili bizim sorgularımız her zaman kesinliğe erişecek olanlarla alakalıdır; ve kesinliğe erişecek olanlar, vesayetlerinin nihai sonları hakkında tartışmayı daima reddeder. Midsonitlerin geleceği ile ilgili belirsiz bir konumda bulunmamızdan bağımsız olarak biz, Orvonton içindeki her yerel evrenin bahse konu bu gizemli varlıkların bu türden bir artan birliğine ev sahipliği yaptığını bilmekteyiz. Melçizedek yaşam taşıyıcılarının bir gün Nihai olan Tanrı tarafından absonitliğin aşkın ve ebedi ruhaniyeti ile bahşedileceği onlar adına beslenen bir inançtır. 36:4.8 (401.4) The purpose of the midsonite creatures is not at present known, but it would appear that these personalities are forgathering on the seventh finaliter world in preparation for some future eventuality in universe evolution. Our inquiries concerning the midsonite races are always referred to the finaliters, and always do the finaliters decline to discuss the destiny of their wards. Regardless of our uncertainty as to the future of the midsoniters, we do know that every local universe in Orvonton harbors such an accumulating corps of these mysterious beings. It is the belief of the Melchizedek life carriers that their midsonite children will some day be endowed with the transcendental and eternal spirit of absonity by God the Ultimate.
5. Yedi Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyeti ^top 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits ^top
36:5.1 (401.5) Organik evrimin gidişatını belirleyen, ilkel dünyalar üzerindeki yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin varlığıdır; bu durum, evrimin neden tesadüfî değil fakat bir amaca sahip olduğunu açıklamaktadır. Bu emir-yardımcıları, bir yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin faaliyetleri boyunca ussal yaşamın alt düzeylerine uzanan Sınırsız Ruhaniyet’in akıl hizmetinin faaliyetlerini yansıtmaktadır. Emir-yardımcıları; Evren Ana Ruhaniyeti’nin çocukları olup, âlemlerin maddi akılları için onun kişisel hizmetini oluşturur. Her nerede ve her ne zaman olursa olsun bu türden bir akıl dışa vurulduğunda, bahse konu bu ruhaniyetler çeşitli bir biçimde faaliyet göstermektedir. 36:5.1 (401.5) It is the presence of the seven adjutant mind-spirits on the primitive worlds that conditions the course of organic evolution; that explains why evolution is purposeful and not accidental. These adjutants represent that function of the mind ministry of the Infinite Spirit which is extended to the lower orders of intelligent life through the operations of a local universe Mother Spirit. The adjutants are the children of the Universe Mother Spirit and constitute her personal ministry to the material minds of the realms. Wherever and whenever such mind is manifest, these spirits are variously functioning.
36:5.2 (401.6) Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti; şu adlandırmalara denk düşen isimler ile anılır: içgüdü, anlayış, cesaret, bilgi, danışma, ibadet ve bilgelik. Bu akıl-ruhaniyetlerinin her biri; görevdaşlarının faaliyet göstermek için bulabilecekleri karşılık ve imkânlardan bir ölçüde oldukça ayrı bir biçimde, dışavurum için karşılık yetkinliğini arayarak, farklı bir niteliği barındırma arzusu şeklinde yerleşik dünyaların tümüne kendi etkisini ulaştırır. 36:5.2 (401.6) The seven adjutant mind-spirits are called by names which are the equivalents of the following designations: intuition, understanding, courage, knowledge, counsel, worship, and wisdom. These mind-spirits send forth their influence into all the inhabited worlds as a differential urge, each seeking receptivity capacity for manifestation quite apart from the degree to which its fellows may find reception and opportunity for function.
36:5.3 (401.7) Yaşam Taşıyıcı yönetim merkezi dünyası üzerinde emir-yardımcı ruhaniyetlerin merkezi yerleşimleri, herhangi bir dünya üzerinde ve ussal düzeyin herhangi bir yaşayan organizması içinde emir-yardımcılarının akıl faaliyetinin kapsamını ve niteliğini Yaşam Taşıyıcı yüksek denetimcileri için belirtir. Bahse konu bu yaşam-akıl konumlanmaları, ilk beş emir-yardımcısı için yaşayan akıl faaliyetinin kusursuz belirticileridir. Fakat ibadet ve bilgelik biçimindeki altıncı ve yedinci emir-yardımcı ruhaniyeti ile ilgili olarak bu merkezi konumlanmalar, sadece niteliksel bir faaliyeti işaret etmektedir. Emir-yardımcı ibadet ve emir-yardımcı bilgeliğin niceliksel etkinliği, Evren Ana Ruhaniyeti’nin kişisel bir deneyimi olarak Salvington üzerinde Kutsal Hizmetkâr’ın doğrudan mevcudiyeti içerisinde taşınmaktadır. 36:5.3 (401.7) The central lodgments of the adjutant spirits on the Life Carrier headquarters world indicate to the Life Carrier supervisors the extent and quality of the mind function of the adjutants on any world and in any given living organism of intellect status. These life-mind emplacements are perfect indicators of living mind function for the first five adjutants. But with regard to the sixth and seventh adjutant spirits—worship and wisdom—these central lodgments record only a qualitative function. The quantitative activity of the adjutant of worship and the adjutant of wisdom is registered in the immediate presence of the Divine Minister on Salvington, being a personal experience of the Universe Mother Spirit.
36:5.4 (402.1) Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti Yaşam Taşıyıcıları’na her zaman yeni bir gezegene kadar eşlik eder, fakat onlar varlıklar olarak değerlendirilmemelidir; onlar daha çok döngülere benzemektedir. Yedi evren emir-yardımcısının ruhaniyetleri, Kutsal Hizmetkâr’ın evren mevcudiyetinden ayrı bir biçimde kişilikler olarak faaliyet göstermez; gerçekte onlar, Kutsal Hizmetkâr’ın bir bilinç düzeyidir ve her zaman yaratıcı annelerinin faaliyetine ve mevcudiyetine tabidir. 36:5.4 (402.1) The seven adjutant mind-spirits always accompany the Life Carriers to a new planet, but they should not be regarded as entities; they are more like circuits. The spirits of the seven universe adjutants do not function as personalities apart from the universe presence of the Divine Minister; they are in fact a level of consciousness of the Divine Minister and are always subordinate to the action and presence of their creative mother.
36:5.5 (402.2) Bu yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetini yetkin bir biçimde adlandıracak kelimeler konusunda yetersiz bir konumda bulunmaktayız. Onlar, deneyimsel aklın alt düzeylerine ait hizmetkârlardır; ve onlar, evrimsel erişimin düzeyi içinde tanımlanabilirler şu biçimde tanımlanabilir: 36:5.5 (402.2) We are handicapped for words adequately to designate these seven adjutant mind-spirits. They are ministers of the lower levels of experiential mind, and they may be described, in the order of evolutionary attainment, as follows:
36:5.6 (402.3) 1. İçgüdünün ruhaniyeti — tüm akıl yaratılmışlarına ait hızlı algı, ilkel olan fiziksel ve içkin olan refleks güdüleri, yönlendirici ve diğer öz savunucu edimleridir; emir-yardımcılardan sadece biri hayvan yaşamının alt düzeyleri içerisinde bu kadar geniş bir biçimde faaliyet gösterebilir ve sadece biri mekanik aklın öğretilemez düzeyleriyle geniş bir faaliyetsel ilişki kurabilir. 36:5.6 (402.3) 1. The spirit of intuition—quick perception, the primitive physical and inherent reflex instincts, the directional and other self-preservative endowments of all mind creations; the only one of the adjutants to function so largely in the lower orders of animal life and the only one to make extensive functional contact with the nonteachable levels of mechanical mind.
36:5.7 (402.4) 2. Anlayışın ruhaniyeti — eş güdümün arzusu biçiminde, fikirlerin eş zamanlı ve görünüşsel bir biçimde kendiliğinden gerçekleşen birlikteliğidir. Bu nitelik, elde edilen bilginin eş güdümü, hızlı muhakemenin olgusu, çabuk yargıda bulunma ve zamansal karar vermenin armağanıdır. 36:5.7 (402.4) 2. The spirit of understanding—the impulse of co-ordination, the spontaneous and apparently automatic association of ideas. This is the gift of the co-ordination of acquired knowledge, the phenomenon of quick reasoning, rapid judgment, and prompt decision.
36:5.8 (402.5) 3. Cesaretin ruhaniyeti — kişisel varlıklar içinde bağlılık bahşedilmesi olarak; karakter ediniminin temeli, ahlaksal direncin ussal kökeni ve ruhsal yürekliliğidir. Bilgiler tarafından aydınlatılınca ve gerçekten ilham alınca bu nitelik, usun kanalları ve vicdan sahibi öz yönetim vasıtasıyla evrimsel yükselişe ait arzunun sırrı haline gelmektedir. 36:5.8 (402.5) 3. The spirit of courage—the fidelity endowment—in personal beings, the basis of character acquirement and the intellectual root of moral stamina and spiritual bravery. When enlightened by facts and inspired by truth, this becomes the secret of the urge of evolutionary ascension by the channels of intelligent and conscientious self-direction.
36:5.9 (402.6) 4. Bilginin ruhaniyeti — bilimsel ruhaniyet olarak maceranın ve keşfin merak kökeni; cesaretin ve danışmanın ruhaniyetlerine ait rehber ve inançlı birliktelik; cesaretin kazanımlarını büyümenin yararlı ve ilerleyici kulvarlarına yönlendirme arzusudur. 36:5.9 (402.6) 4. The spirit of knowledge—the curiosity-mother of adventure and discovery, the scientific spirit; the guide and faithful associate of the spirits of courage and counsel; the urge to direct the endowments of courage into useful and progressive paths of growth.
36:5.10 (402.7) 5. Danışmanın ruhaniyeti — toplumsal arzu biçiminde varlıkların eş güdümünün kazanımı; irade sahibi yaratılmışların yoldaşlarıyla birlikte uyumlu hale gelme yetkinliği; daha alt düzey yaratılmışlar arasında toplumsal paylaşma güdüsünün kökenidir. 36:5.10 (402.7) 5. The spirit of counsel—the social urge, the endowment of species co-operation; the ability of will creatures to harmonize with their fellows; the origin of the gregarious instinct among the more lowly creatures.
36:5.11 (402.8) 6. İbadetin ruhaniyeti — içten gelen dinsel arzu biçiminde, akıl yaratılmışlarını fani mevcudiyetinin iki temel sınıfına ayıran ilk ayrımsallaştıran isteğidir. İbadetin ruhaniyeti, akıl ediniminin ruha sahip olmayan yaratılmışlarından onun hayvansal birlikteliğini sonsuza kadar ayırır. İbadet, ruhsal yükseliş adayının nişanıdır. 36:5.11 (402.8) 6. The spirit of worship—the religious impulse, the first differential urge separating mind creatures into the two basic classes of mortal existence. The spirit of worship forever distinguishes the animal of its association from the soulless creatures of mind endowment. Worship is the badge of spiritual-ascension candidacy.
36:5.12 (402.9) 7. Bilgeliğin ruhaniyeti — düzenli ve ilerleyici evrimsel gelişime karşı ahlaki yaratılmışların tümünün içkin eğilimidir. Bu nitelik, tüm diğer emir-yardımcılara ait görevlerin ruhaniyet eş güdüm sağlayıcısı ve netleştiricisi biçimde emir-yardımcıların en yükseğidir. Bu ruhaniyet, mevcudiyetin yükseliş ölçeğine ait işlevsel ve etkili işleyişsel tasarımı başlatan ve onu idare eden akıl yaratılmışlarına ait içkin arzusunun sırrıdır; yaşayan unsurlara verilen armağan olarak bu vasıf, yaşayan unsurların varlıklarını devam ettirmek için sahip oldukları açıklanamaz yetkinliğin ve bu kurtuluş içinde diğer altı akli hizmetkârın tümünün ilgili organizmaların akıllarında harekete geçirebildikleri her şeyin tamamının elde edilmesi için geçmiş deneyimlerin ve mevcut an içerisindeki olanakların eş güdümünün kullanılmasının sebebini teşkil etmektedir. Bilgelik, usun yerine getirilmesinin en yüksek noktasıdır. Bilgelik, saf bir ussal ve ahlaki mevcudiyetin amacıdır. 36:5.12 (402.9) 7. The spirit of wisdom—the inherent tendency of all moral creatures towards orderly and progressive evolutionary advancement. This is the highest of the adjutants, the spirit co-ordinator and articulator of the work of all the others. This spirit is the secret of that inborn urge of mind creatures which initiates and maintains the practical and effective program of the ascending scale of existence; that gift of living things which accounts for their inexplicable ability to survive and, in survival, to utilize the co-ordination of all their past experience and present opportunities for the acquisition of all of everything that all of the other six mental ministers can mobilize in the mind of the organism concerned. Wisdom is the acme of intellectual performance. Wisdom is the goal of a purely mental and moral existence.
36:5.13 (403.1) Emir-yardımcı akıl-ruhaniyetleri deneyimsel olarak gelişmektedir, fakat onlar hiçbir zaman kişisel hale gelmemektedir. Onlar, faaliyet içerisinde evrimleşmektedir; ve hayvansal düzeyler içinde ilk beşinin faaliyeti, insan usu olarak yedisinin tümünün faaliyeti için belirli bir ölçeğe kadar hayati bir öneme sahiptir. Bu hayvansal ilişki, emir-yardımcılarını insan aklı olarak daha işlevsel hale getirmektedir; böylece hayvanlar belirli bir dereceye kadar insanın fiziksel evrimine ek olarak onun usu için hayati derecede önem arz eder. 36:5.13 (403.1) The adjutant mind-spirits experientially grow, but they never become personal. They evolve in function, and the function of the first five in the animal orders is to a certain extent essential to the function of all seven as human intellect. This animal relationship makes the adjutants more practically effective as human mind; hence animals are to a certain extent indispensable to man’s intellectual as well as to his physical evolution.
36:5.14 (403.2) Yerel bir evren Ana Ruhaniyeti’nin bu akıl emir-yardımcıları, güç merkezleri ve fiziksel düzenleyiciler nasıl evrenin cansız kuvvetleri ile ilişkili bir halde bulunuyorsa, ona çok benzer bir biçimde us düzeyinin yaratılmış yaşamı ile o derece ilişkilidir. Onlar, yerleşik dünyalar üzerinde akıl döngüleri içinde paha biçilemez bir hizmet sergiler; ve onlar, öğretilemez bir nitelikte bulunan veya diğer bir değişle mekanik aklın düzeyleri olarak emir-yardımcı öncesi akıl düzeylerinin düzenleyicileri ve yönlendiricileri olarak aynı zamanda hizmet veren Üstün Fiziksel Düzenleyiciler ile birlikte etkin işbirlikçilerdir. 36:5.14 (403.2) These mind-adjutants of a local universe Mother Spirit are related to creature life of intelligence status much as the power centers and physical controllers are related to the nonliving forces of the universe. They perform invaluable service in the mind circuits on the inhabited worlds and are effective collaborators with the Master Physical Controllers, who also serve as controllers and directors of the preadjutant mind levels, the levels of nonteachable or mechanical mind.
36:5.15 (403.3) Yetkinliğin ortaya çıkmasından önce deneyimden öğrenen bir biçimde yaşayan akıl, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in hizmetkâr nüfuz alanıdır. İlahiyat kutsallığını ve ibadetini tanımak için yetkinliği elde etmesinden önce yaratılmış aklı, emir-yardımcı ruhaniyetlerin ayrıcalıklı nüfuz alanıdır. Yaratılmış usun sahip olduğu ruhsal karşılığının ortaya çıkmasıyla birlikte, eş zamanlı olarak yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin ruhaniyet çevrimleri içinde döngüsel hale gelerek bu türden yaratılmış akıllar derhal yüksek akıl haline gelir. 36:5.15 (403.3) Living mind, prior to the appearance of capacity to learn from experience, is the ministry domain of the Master Physical Controllers. Creature mind, before acquiring the ability to recognize divinity and worship Deity, is the exclusive domain of the adjutant spirits. With the appearance of the spiritual response of the creature intellect, such created minds at once become superminded, being instantly encircuited in the spirit cycles of the local universe Mother Spirit.
36:5.16 (403.4) Emir-yardımcı akıl-ruhaniyetleri, yerleşik dünyaların Kutsal Ruhaniyeti olarak Kutsal Hizmetkâr’ın kişisel mevcudiyetine ait ruhaniyetin çeşitli ve oldukça yüksek ruhsal faaliyetiyle hiçbir biçimde doğrudan ilişkili değildir; fakat onlar, evrimsel insan içinde bu aynı ruhaniyetin ortaya çıkmasına işlevsel olarak öncelik eder ve onun oluşumu için hazırlıkta bulunur. Bahse konu emir-yardımcılar, Evren Ana Ruhaniyeti’nin yerel bir evrenin yaşayan maddi yaratılmışlarıyla değişen bir ilişki kurmasını ve onun üzerinde bir denetimde bulunmasını sağlar; fakat onlar, kişilik öncesi düzeyler üzerinde hareket ederken Yüce Varlık içerisinde istenmeyen sonuçlara neden olmamaktadır. 36:5.16 (403.4) The adjutant mind-spirits are in no manner directly related to the diverse and highly spiritual function of the spirit of the personal presence of the Divine Minister, the Holy Spirit of the inhabited worlds; but they are functionally antecedent to, and preparatory for, the appearance of this very spirit in evolutionary man. The adjutants afford the Universe Mother Spirit a varied contact with, and control over, the material living creatures of a local universe, but they do not repercuss in the Supreme Being when acting on prepersonality levels.
36:5.17 (403.5) Ruhsal olmayan akıl, ya bir ruhani-enerji dışavurumu veya bir fiziksel-enerji olgusudur. Kişisel akıl biçiminde her insan aklı, ruhani tanımlamanın haricinde hiçbir varlığını sürdürme niteliğine sahip değildir. Akıl, bir kutsallık bahşedilişidir; fakat akıl, ruhsal derinlik olmadan faaliyet gösterdiği zamana ek olarak ibadet ve varlığını sürdürmeyi arzulama yetkinliğinden mahrum olduğunda ölümsüz bir niteliğe sahip bulunmamaktadır. 36:5.17 (403.5) Nonspiritual mind is either a spirit-energy manifestation or a physical-energy phenomenon. Even human mind, personal mind, has no survival qualities apart from spirit identification. Mind is a divinity bestowal, but it is not immortal when it functions without spirit insight, and when it is devoid of the ability to worship and crave survival.
6. Yaşayan Kuvvetler ^top 6. Living Forces ^top
36:6.1 (403.6) Yaşam, maddi ve ruhsal biçimde mekanik ve hayatidir. Urantia fizikçileri ve kimyacıları, bitkisel ve hayvansal yaşamın protoplazmik türlerine ait anlayışları içinde sonsuza kadar gelişim kaydedeceklerdir; fakat onlar hiçbir zaman, yaşayan organizmaları üretme yetkinliğine sahip olmayacaklardır. Yaşam, enerji dışavurumlarının tümünden farklılık gösteren bir olgudur; fiziksel yaratılmışların maddi yaşamı bile madde içinde içkin değildir. 36:6.1 (403.6) Life is both mechanistic and vitalistic—material and spiritual. Ever will Urantia physicists and chemists progress in their understanding of the protoplasmic forms of vegetable and animal life, but never will they be able to produce living organisms. Life is something different from all energy manifestations; even the material life of physical creatures is not inherent in matter.
36:6.2 (403.7) Maddi olan şeyler bağımsız bir mevcudiyeti memnuniyetle yaşayabilirler, fakat yaşam sadece kendisinden türeyebilir. Akıl yalnızca mevcudiyet-öncesi akıldan var edilebilir. Yaratılmış, yaşam biçimlerini üretebilir; fakat sadece bir yaratan kişilik veya bir yaratıcı kuvvet etkinleştirici yaşam kıvılcımını sağlayabilir. 36:6.2 (403.7) Things material may enjoy an independent existence, but life springs only from life. Mind can be derived only from pre-existent mind. Spirit takes origin only from spirit ancestors. The creature may produce the forms of life, but only a creator personality or a creative force can supply the activating living spark.
36:6.3 (404.1) Yaşam Taşıyıcıları, yaşayan varlıkların maddi türlerini veya fiziksel biçimlerini düzenleyebilir; fakat Ruhaniyet, yaşamın ilk kıvılcımını sağlar ve aklın edinimini bahşeder. Yaşam Taşıyıcıları’nın Salvington dünyaları üzerinde düzenledikleri deneyimsel yaşamın yaşam türleri bile her zaman çoğalım güçlerinden yoksundur. Yaşam oluşumları ve hayati işleyiş biçimleri doğru bir biçimde bir araya getirildiğinde ve uygun bir şekilde düzenlendiğinde, bir Yaşam Taşıyıcısı’nın mevcudiyeti yaşamı başlatmaya yeterlidir; fakat bu türden olan yaşayan organizmaların tümü akıl edinimi ve çoğalım güçleri olarak iki temel nitelikten yoksundur. Yaratılmışın çoğalım yetkinliği, Yaşam Taşıyıcıları tarafından başlatılan kuşaksal yaşam plazmasına Evren Ruhaniyeti’nin özel ve kişisel aktarımı iken; hayvan aklı ve insan aklı, yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyeti boyunca faaliyet gösteren yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin armağanlarıdır. 36:6.3 (404.1) Life Carriers can organize the material forms, or physical patterns, of living beings, but the Spirit provides the initial spark of life and bestows the endowment of mind. Even the living forms of experimental life which the Life Carriers organize on their Salvington worlds are always devoid of reproductive powers. When the life formulas and the vital patterns are correctly assembled and properly organized, the presence of a Life Carrier is sufficient to initiate life, but all such living organisms are lacking in two essential attributes—mind endowment and reproductive powers. Animal mind and human mind are gifts of the local universe Mother Spirit, functioning through the seven adjutant mind-spirits, while creature ability to reproduce is the specific and personal impartation of the Universe Spirit to the ancestral life plasm inaugurated by the Life Carriers.
36:6.4 (404.2) Yaşam Taşıyıcıları yaşamın işleyiş biçimlerini tasarladığında ve enerji sistemlerini oluşturduktan sonra, orada ilave bir olgular bütünü ortaya çıkmak zorundadır, “yaşam nefesinin” bu cansız türlere aktarılması gerekmektedir. Tanrı’nın Evlatları, yaşam türlerini inşa edebilirler; fakat yaşam kıvılcımına gerçekte katkıda bulunan Tanrı’nın Ruhaniyeti’nin tam da kendisidir. Ve bu biçimde aktarılan yaşam sona erince, bunun sonrasında geriye kalan maddi beden tekrar ölü madde haline gelir. Bahşedilen yaşam tükenince beden; Yaşam Taşıyıcıları’nın enerji-maddesini bu türden bir görünen birlikteliğine taşıdıkları yaşam kazanımı için, geçici bir araç olarak hizmet etmesi amacıyla ödünç aldıkları maddi evrenin bağrına geri döner. 36:6.4 (404.2) When the Life Carriers have designed the patterns of life, after they have organized the energy systems, there must occur an additional phenomenon; the “breath of life” must be imparted to these lifeless forms. The Sons of God can construct the forms of life, but it is the Spirit of God who really contributes the vital spark. And when the life thus imparted is spent, then again the remaining material body becomes dead matter. When the bestowed life is exhausted, the body returns to the bosom of the material universe from which it was borrowed by the Life Carriers to serve as a transient vehicle for that life endowment which they conveyed to such a visible association of energy-matter.
36:6.5 (404.3) Bitkilere ve hayvanlara Yaşam Taşıyıcıları tarafından bahşedilen hayat, bitkinin veya hayvanın ölümü üzerine Yaşam Taşıyıcıları’na geri dönmemektedir. Bu türden yaşayan bir varlığın sonlanan yaşamı, ne bir kimlik ne de bir kişilik taşımaktadır; bu yaşam bireysel olarak ölüm karşısında varlığını sürdürememektedir. Mevcudiyeti ve maddenin bedeni içindeki kısa süreli ikameti süresince bu yaşam bir değişiklikten geçmektedir; o enerji evrimine uğramakta olup, yalnızca evrenin kâinatsal kuvvetlerinin bir parçası olarak varlığını sürdürür; bu yaşam, bireysel bir yaşam olarak varlığını sürdürmemektedir. Fani yaratılmışların varlığını sürdürmesi tamamiyle, fani aklın içindeki ölümsüz bir ruhun müdahil olması sonucunda gerçekleşmektedir. 36:6.5 (404.3) The life bestowed upon plants and animals by the Life Carriers does not return to the Life Carriers upon the death of plant or animal. The departing life of such a living thing possesses neither identity nor personality; it does not individually survive death. During its existence and the time of its sojourn in the body of matter, it has undergone a change; it has undergone energy evolution and survives only as a part of the cosmic forces of the universe; it does not survive as individual life. The survival of mortal creatures is wholly predicated on the evolvement of an immortal soul within the mortal mind.
36:6.6 (404.4) Biz yaşamdan “enerji” ve “kuvvet” olarak bahsetmekteyiz, fakat gerçekte yaşam bunların ikisi de değildir. Kuvvet-enerjisi çeşitli bir biçimde yerçekimine karşılık göstermektedir, fakat bu durum yaşam için söz konusu değildir. Yer çekim-karşılık yükümlülüklerinin tümünü hali hazırda yerine getirmiş enerjilerin bir şekillendirme biçimi olarak işleyiş biçimi de yerçekimine karşılık göstermemektedir. Böylelikle yaşam; maddi, ussal veya ruhsal olarak enerjinin birtakım biçimsel-düzenlenmiş canlanışı veya diğer hallerde ise ayrılmış sistemini oluşturmaktadır. 36:6.6 (404.4) We speak of life as “energy” and as “force,” but it is really neither. Force-energy is variously gravity responsive; life is not. Pattern is also nonresponsive to gravity, being a configuration of energies that have already fulfilled all gravity-responsive obligations. Life, as such, constitutes the animation of some pattern-configured or otherwise segregated system of energy—material, mindal, or spiritual.
36:6.7 (404.5) Evrimsel gezegenler üzerinde hiçbirimiz için açık bir nitelikte bulunmayan yaşamın ayrıntılandırılması ile ilgili birtakım hususlar bulunmaktadır. Biz, Yaşam Taşıyıcılar’ın elektrokimyasal işleyiş oluşumlarına ait fiziksel düzenlemeyi bütünüyle kavramaktayız; fakat yine de biz, yaşam-etkileşim kıvılcımının kaynağı ve doğasını tamamiyle anlamamaktayız. Biz, yaşamın Yaratıcı’dan Evlat vasıtasıyla Ruhaniyet tarafından mevcudiyetine sahip olduğunun bilgisine sahibiz. Üstün Ruhaniyetler’in, tüm yaratım üzerine bahşedilen yaşamın nehrine ait yedi katmanlı kanalı olduğu bir ihtimalden çok daha fazlasıdır. Fakat biz, yüksek denetimde bulunan Üstün Ruhaniyet’in yeni bir gezegen üzerinde yaşamın ilk sürecinin bahşedilişine vasıtasıyla katıldığı işleyiş biçimini kavrayamamaktayız. Zamanın Ataları’nın aynı zamanda yeni bir dünya üzerinde yaşamın bu başlatılmasında bir rolünün olduğundan eminiz; fakat biz, bahse konu bu durumun doğası hakkında bütünüyle bilgisiz bir konumda bulunmaktayız. Biz, Evren Ana Ruhaniyeti’nin gerçekte cansız işleyiş biçimlerini hayata geçirdiğinin ve organizmasal çoğalımın ayrıcalıklarını bahse konu etkinleşen plazmalara aktardığının bilgisine sahibiz. Biz, zaman ve mekânın Yüce Yaratıcıları olarak zaman zaman adlandırıldığı şekliyle bahse konu bu üç unsurun Yedi Katmanlı Tanrı’nın düzeyleri olduğunu gözlemlemekteyiz; fakat bunun dışında biz, basit bir değişle Yaratıcı içinde içkin olan kavramsallaşma, Evlat içindeki dışavurum ve Ruhaniyet içindeki hayatın gerçekleşmesi olarak Urantia fanilerinin bildiklerinden biraz daha fazlasına sahibiz. 36:6.7 (404.5) There are some things connected with the elaboration of life on the evolutionary planets which are not altogether clear to us. We fully comprehend the physical organization of the electrochemical formulas of the Life Carriers, but we do not wholly understand the nature and source of the life-activation spark. We know that life flows from the Father through the Son and by the Spirit. It is more than possible that the Master Spirits are the sevenfold channel of the river of life which is poured out upon all creation. But we do not comprehend the technique whereby the supervising Master Spirit participates in the initial episode of life bestowal on a new planet. The Ancients of Days, we are confident, also have some part in this inauguration of life on a new world, but we are wholly ignorant of the nature thereof. We do know that the Universe Mother Spirit actually vitalizes the lifeless patterns and imparts to such activated plasm the prerogatives of organismal reproduction. We observe that these three are the levels of God the Sevenfold, sometimes designated as the Supreme Creators of time and space; but otherwise we know little more than Urantia mortals—simply that concept is inherent in the Father, expression in the Son, and life realization in the Spirit.
36:6.8 (405.1) [Yüksek Denetimci Açığa Çıkarım Birliğine ait Melçizedek Baş İdarecisi’nin isteği ile, bir gözlemci ve bu yetkinlikte eylemde bulunan bir unsur olarak Urantia üzerinde konumlanan bir Vorondadek Evladı tarafından yazılmıştır.] 36:6.8 (405.1) [Indited by a Vorondadek Son stationed on Urantia as an observer and acting in this capacity by request of the Melchizedek Chief of the Supervising Revelatory Corps.]