35. Makale Paper 35
Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları The Local Universe Sons of God
35:0.1 (384.1) ÖNCEKİ anlatımlarda tanıtılan Tanrı’nın Evlatları, bir Cennet kökenine sahiptir. Onlar, evrensel nüfuz alanlarına ait kutsal Yöneticiler’in doğumlarıdır. Yaratan Evlatlar biçiminde evlatlığın bir Cennet düzeyi içerisinde, Nebadon’da Mikâil olarak sadece bir tek evren yaratıcısı ve egemeni bulunmaktadır. Avonal veya Hakimane Evlatlar biçimindeki Cennet evlatlığının ikinci düzeyi içerisinde, Nebadon kendisine ayrılmış sınırın tamamına 1.062 sayıdaki unsura sahip olarak erişmiş bir halde bulunmaktadır. Buna ek olarak bahse konu bu “daha alt düzeyde bulunan Hazreti unsurları”; Urantia üzerinde Yaratan ve Üstün Evlat’ın gerçekleştirdikleri gibi, gezegensel bahşedilmişlikleri içerisinde tıpkı onlar kadar etkin ve bütünüyle güç sahibidir. Kutsal Üçleme kökeninin varlığı olarak üçüncü düzey, yerel bir evrende kayıtlı değildir; fakat Nebadon içinde, tutulan kayda ait 9.642 yaratılmış biçimindeki kutsal üçleme haline getirilmiş olan varlığın dışında, on beş bin ila yirmi bin arasında değişen bir nüfusa sahip Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın bulunmakta olduğunu tahmin etmekteyim. Bu Cennet Daynalları, ne hâkim ne de idarecilerdir; onlar aşkın eğitmenlerdir. 35:0.1 (384.1) THE Sons of God previously introduced have had a Paradise origin. They are the offspring of the divine Rulers of the universal domains. Of the first Paradise order of sonship, the Creator Sons, there is in Nebadon only one, Michael, the universe father and sovereign. Of the second order of Paradise sonship, the Avonal or Magisterial Sons, Nebadon has its full quota—1,062. And these “lesser Christs” are just as effective and all-powerful in their planetary bestowals as was the Creator and Master Son on Urantia. The third order, being of Trinity origin, do not register in a local universe, but I estimate there are in Nebadon between fifteen and twenty thousand Trinity Teacher Sons exclusive of 9,642 creature-trinitized assistants of record. These Paradise Daynals are neither magistrates nor administrators; they are superteachers.
35:0.2 (384.2) İrdelenecek olan Evlatlar’ın türleri, yerel evren kökenine aittir; onlar, tamamlayıcı Evren Ana Ruhaniyeti ile birlikte değişen birliktelikler içerisinde bir Cennet Yaratan Evladı’nın doğumudur. Bu anlatımlarda ifade edilen yerel evren evlatlığının düzeyleri şunlardır: 35:0.2 (384.2) The types of Sons about to be considered are of local universe origin; they are the offspring of a Paradise Creator Son in varied association with the complemental Universe Mother Spirit. The following orders of local universe sonship find mention in these narratives:
35:0.3 (384.3) 1. Melçizedek Evlatları. 35:0.3 (384.3) 1. Melchizedek Sons.
35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek Evlatları. 35:0.4 (384.4) 2. Vorondadek Sons.
35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek Evlatları. 35:0.5 (384.5) 3. Lanonandek Sons.
35:0.6 (384.6) 4. Yaşam Taşıyıcı Evlatları. 35:0.6 (384.6) 4. Life Carrier Sons.
35:0.7 (384.7) Cennet Üçleme Bütünlüğü İlahiyat’ı, evlatlığın üç düzeyinin yaratılması için faaliyette bulunmaktadır. Bu düzeyler; Mikâiller, Avonallar ve Daynallar’dır. Evlat ve Ruhaniyet olarak yerel evren içerisinde bulunan Çifte İlahiyat aynı zamanda, Evlatlar’ın üç düzeyinin yaratılmasında faaliyette bulunur. Bu düzeyler; Melçizedekler, Vorondadekler ve Lanonandekler’dir; ve üç katmanlı dışavuruma erişmiş olarak onlar, Yaşam Taşıyıcılar’ın çok yönlü düzeyinin yaratılmasında Yedi Katmanlı Tanrı’nın bir sonraki düzeyi ile işbirliğinde bulunurlar. Bahse konu bu varlıklar, Tanrı’nın alçalan Evlatları ile birlikte sınıflandırılmaktadır; fakat onlar, evren yaşamının benzersiz ve özgün bir biçimidir. Onlar hakkındaki inceleme, bir sonraki makalenin bütününü teşkil edecektir. 35:0.7 (384.7) Triune Paradise Deity functions for the creation of three orders of sonship: the Michaels, the Avonals, and the Daynals. Dual Deity in the local universe, the Son and the Spirit, also functions in the creation of three high orders of Sons: the Melchizedeks, the Vorondadeks, and the Lanonandeks; and having achieved this threefold expression, they collaborate with the next level of God the Sevenfold in the production of the versatile order of Life Carriers. These beings are classified with the descending Sons of God, but they are a unique and original form of universe life. Their consideration will occupy the whole of the next paper.
1. Yaratıcı Melçizedek ^top 1. The Father Melchizedek ^top
35:1.1 (384.8) Bu tür Berrak ve Sabah Yıldızı ve diğer idari kişilikler biçimindeki kişisel yardımın varlıklarını mevcut hale getirdikten sonra, ilgili evrene ait kutsal amacın ve yaratıcı tasarıların uyarınca; Sınırsız Ruhaniyet’in yerel evren Kız Evladı olarak Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet arasında yaratıcı birlikteliğin yeni bir türü açığa çıkar. Bu yaratıcı birliktelikten ortaya çıkan kişilik doğumu, Yaratıcı Melçizedek biçimindeki özgün Melçizedek’dir. Bu benzersiz varlık bunun sonrasında, bu isim altındaki bütüncül topluluğu mevcut hale getirmek için Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet ile birlikte işbirliğinde bulunmaktadır. 35:1.1 (384.8) After bringing into existence the beings of personal aid, such as the Bright and Morning Star and other administrative personalities, in accordance with the divine purpose and creative plans of a given universe, there occurs a new form of creative union between the Creator Son and the Creative Spirit, the local universe Daughter of the Infinite Spirit. The personality offspring resulting from this creative partnership is the original Melchizedek—the Father Melchizedek—that unique being who subsequently collaborates with the Creator Son and the Creative Spirit to bring into existence the entire group of that name.
35:1.2 (385.1) Nebadon evreni içerisinde Yaratıcı Melçizedek, Berrak ve Sabah Yıldızı’nın ilk yönetici birlikteliği olarak hareket eder. Cebrail, daha çok evren siyasaları ile ilgili bir konumda bulunurken; Melçizedekler, işleyişsel yönetmeliklerden sorumludur. Cebrail, Nebadon’a ait düzenli bir biçimde oluşturulan mahkemeler ve kurullar üzerinde hâkimiyete sahipken; Melçizedek özel, olağanüstü ve acil kurullara ek olarak danışma birimleri üzerinde iradeye sahiptir. Cebrail ve Yaratıcı Melçizedek hiçbir zaman aynı anda Salvington’dan ayrı bir konumda bulunmamaktadır; çünkü Cebrail’in yokluğunda Yaratıcı Melçizedek, Nebadon’un baş idareci yöneticisi olarak faaliyet gösterir. 35:1.2 (385.1) In the universe of Nebadon the Father Melchizedek acts as the first executive associate of the Bright and Morning Star. Gabriel is occupied more with universe policies, Melchizedek with practical procedures. Gabriel presides over the regularly constituted tribunals and councils of Nebadon, Melchizedek over the special, extraordinary, and emergency commissions and advisory bodies. Gabriel and the Father Melchizedek are never away from Salvington at the same time, for in Gabriel’s absence the Father Melchizedek functions as the chief executive of Nebadon.
35:1.3 (385.2) Bizim evrenimize ait Melçizedekler’in tümü; Yaratıcı Melçizedek ile birliktelik halinde Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet tarafından, ortak zamana göre bir bin yıllık süreç içerisinde yaratılmıştır. Nüfusları içerisinde bir unsurun eş güdüm yaratıcısı olarak faaliyet gösterdiği, evlatlığın bir düzeyi olarak Melçizedekler; oluşum bakımından kısmen benliksel kökene sahip olup, bu nedenle öz yönetimin tanrısal bir türünün gerçekleştirilmesine adaylardır. Her ne kadar özgün Melçizedek belirli içkin eş-ebeveynsel ayrıcalıklara sahip olmasa da, Melçizedekler; ortak zamana göre yedi yıllık bir dönem için kendilerinin idari baş yöneticisini dönemsel olarak seçmekte olup, bunun dışında kendiliğinden düzen sağlayıcı düzey olarak faaliyet gösterir. Zaman zaman bu Yaratıcı Melçizedek, kendi düzeyine ait belirli bireyleri; Urantia üzerinde henüz açığa çıkarılmamış olan yerleşik gezegenin bir türü biçimindeki midsonit dünyaları için, özel Yaşam Taşıyıcıları olarak faaliyet göstermesi için atamaktadır. 35:1.3 (385.2) The Melchizedeks of our universe were all created within one millennial period of standard time by the Creator Son and the Creative Spirit in liaison with the Father Melchizedek. Being an order of sonship wherein one of their own number functioned as co-ordinate creator, Melchizedeks are in constitution partly of self-origin and therefore candidates for the realization of a supernal type of self-government. They periodically elect their own administrative chief for a term of seven years of standard time and otherwise function as a self-regulating order, though the original Melchizedek does exercise certain inherent coparental prerogatives. From time to time this Father Melchizedek designates certain individuals of his order to function as special Life Carriers to the midsonite worlds, a type of inhabited planet not heretofore revealed on Urantia.
35:1.4 (385.3) Melçizedekler; aşkın-evrenin mahkemelerinden önce beklemekte olan olaylarda şahitler olarak çağrıldıkları ve özel elçiler olarak aynı aşkın-evren içinde bir evreni diğeri için temsil etme göreviyle atandıkları zaman zarfı haricinde, yerel evrenin dışında geniş bir ölçüde faaliyet göstermemektedir. Her evrenin özgün veya ilk doğan Melçizedek’i her zaman, kendi düzeyinin çıkarları ve sorumlulukları ile ilgili olan görevler üzerinde komşu evrenlere veya Cennet’e seyahat etme özgürlüğüne sahiptir. 35:1.4 (385.3) The Melchizedeks do not function extensively outside the local universe except when they are called as witnesses in matters pending before the tribunals of the superuniverse, and when designated special ambassadors, as they sometimes are, representing one universe to another in the same superuniverse. The original or first-born Melchizedek of each universe is always at liberty to journey to the neighboring universes or to Paradise on missions having to do with the interests and duties of his order.
2. Melçizedek Evlatları ^top 2. The Melchizedek Sons ^top
35:2.1 (385.4) Melçizedekler; ete kemiğe bürünmenin gerekliliğine ihtiyaç duymadan evrimsel ırklara hizmet eden bir biçimde, fani yükselişin hizmeti içinde doğrudan faaliyet göstermeye yetkin hale gelebilmek amacıyla alt düzey yaratım yaşamına yeterli bir biçimde yakınlaşmada kutsal Evlatlar’ın ilk düzeyidir. Bu Evlatlar doğal bir biçimde; irade bahşedilişine ait en yüksek Kutsallık ile en alçak düzeyde bulunan yaratılmış yaşamı arasında yaklaşık olarak ara bir konumda bulunan köken varlığı aracılığıyla büyük kişilik kökeninin orta noktasında bulunmaktadır. Onlar böylelikle; evrimsel dünyalar üzerindeki yaşam türleri olarak maddi yaşamı bile içine alan bir biçimde, yaşam varoluşunun yüksek ve kutsal seviyeleri ile alt düzeyleri arasında doğal aracılar haline gelmektedir. Melekler olarak yüksek melek düzeyleri, Melçizedekler ile beraber görev yapmaktan büyük mutluluk duymaktadır; gerçekte ussal yaşamın bütün türleri, bu Evlatları anlayış sahibi arkadaşlar, duygudaş eğitmenler ve bilge danışmanlar olarak değerlendirmektedir. 35:2.1 (385.4) The Melchizedeks are the first order of divine Sons to approach sufficiently near the lower creature life to be able to function directly in the ministry of mortal uplift, to serve the evolutionary races without the necessity of incarnation. These Sons are naturally at the mid-point of the great personality descent, by origin being just about midway between the highest Divinity and the lowest creature life of will endowment. They thus become the natural intermediaries between the higher and divine levels of living existence and the lower, even the material, forms of life on the evolutionary worlds. The seraphic orders, the angels, delight to work with the Melchizedeks; in fact, all forms of intelligent life find in these Sons understanding friends, sympathetic teachers, and wise counselors.
35:2.2 (385.5) Melçizedekler, öz idareye sahip bir düzeydir. Bu benzersiz topluluk ile birlikte biz; yerel evren varlıkların bir kısmı üzeride özerkliğin öncül girişimiyle karşılaşmakta olup, gerçek öz iradenin en yüksek biçimini gözlemlemekteyiz. Bu Evlatlar; birliktelik içinde bulunan altı âlem ve onların alt dünyalarına ek olarak, topluluklarına ait kendi öz işleyiş biçimini ve bulundukları gezegen idaresini düzenlemektedir. Tüm bunlara ek olarak, onların hiçbir zaman sahip oldukları ayrıcalıkları kötüye kullanmamış olmaları belirtilmelidir; Orvonton’un aşkın-evreninin tümü boyunca bahse konu bu Melçizedek Evlatları, kendilerine duyulan güveni bir kere bile olsun boşa çıkarmamışlardır. Onlar, öz iradeye sahip olmayı arzulan her evren topluluğunun umudu olmaktadır; onlar, Nebadon’a ait âlemlerin tümü için öz idarenin yöntemi ve eğitmenleridir. Kendilerinin alt düzeyleri için üstün bir konumda bulunan ve aynı zamanda üst düzeyleri karşısında ast bir mevkie sahip olan ussal varlıkların düzeylerinin tümü, Melçizedekler’in hükümetini takdir etmede oldukça samimidir. 35:2.2 (385.5) The Melchizedeks are a self-governing order. With this unique group we encounter the first attempt at self-determination on the part of local universe beings and observe the highest type of true self-government. These Sons organize their own machinery for their group and home-planet administration, as well as that for the six associated spheres and their tributary worlds. And it should be recorded that they have never abused their prerogatives; not once throughout all the superuniverse of Orvonton have these Melchizedek Sons ever betrayed their trust. They are the hope of every universe group which aspires to self-government; they are the pattern and the teachers of self-government to all the spheres of Nebadon. All orders of intelligent beings, superiors from above and subordinates from below, are wholehearted in their praise of the government of the Melchizedeks.
35:2.3 (386.1) Evlatlığın Melçizedek düzeyi; geniş bir aile içinde yaşça en büyük olan evladın mevkisini elinde bulundurup, bunun sorumluluğunu almaktadır. Onların görevlerinin büyük bir çoğunluğu, düzenli ve bir ölçüde sürekli tekrar eden etkinliklerden oluşmaktadır; fakat yine bunların büyük bir çoğunluğu gönüllü olup, bütünüyle bireysel olarak belirlenen faaliyetlerdir. Zaman zaman Salvington üzerinde toplanan özel meclislerin büyük bir kısmı, Melçizedekler’in kararı üzerine bir araya gelmesi için çağrılır. Kendi öz kararlarına bağlı olarak bu Evlatlar, özgün evrenleri üzerinde hareket eder. Onlar; âlemin olağan idaresi ile ilgili düzenli bir biçimde faaliyet gösteren birimler boyunca evren yönetim merkezine gelen bilgilerin tümünden bağımsız olarak, Yaratan Evlat’a düzenli bir biçimde bildirimde bulunarak evren usu için adanmış özerk bir idareyi sağlamaktadır. Onlar doğalarından kaynaklanan bir biçimde, ön yargıya sahip olamayan gözlemcilerdir; onlar, ussal varlıkların tüm sınıfları için bütüncül inanca sahiptirler. 35:2.3 (386.1) The Melchizedek order of sonship occupies the position, and assumes the responsibility, of the eldest son in a large family. Most of their work is regular and somewhat routine, but much of it is voluntary and altogether self-imposed. A majority of the special assemblies which, from time to time, convene on Salvington are called on motion of the Melchizedeks. On their own initiative these Sons patrol their native universe. They maintain an autonomous organization devoted to universe intelligence, making periodical reports to the Creator Son independent of all information coming up to universe headquarters through the regular agencies concerned with the routine administration of the realm. They are by nature unprejudiced observers; they have the full confidence of all classes of intelligent beings.
35:2.4 (386.2) Melçizedekler, âlemlerin hareketli bir biçimde bulunan ve danışma niteliğinde olan inceleme mahkemeleridir; bu evren Evlatları danışma kurulları biçiminde hizmet vermek, mahkemeleri için ifadeleri dinlemek, tavsiye almak ve danışmanlar olarak faaliyet göstermek amacıyla küçük topluluklar halinde bu dünyalara hareket etmektedir; böylelikle onlar, zaman zaman evrimsel nüfuz alanları içerisinde açığa çıkan olaylardaki büyük zorlukları gidermek ve ciddi farklılıkları düzeltmek amacıyla yardımda bulunmaktadır. 35:2.4 (386.2) The Melchizedeks function as mobile and advisory review courts of the realms; these universe Sons go in small groups to the worlds to serve as advisory commissions, to take depositions, to receive suggestions, and to act as counselors, thus helping to compose the major difficulties and settle the serious differences which arise from time to time in the affairs of the evolutionary domains.
35:2.5 (386.3) Bir evrenin en kıdemli Evlatları, Yaratan Evlat’ın emirlerini yerine getirmede Berrak ve Sabah Yıldızı’nın baş yardımcılarıdır. Bir Melçizedek, Cebrail adına uzak bir dünyaya hareket ettiği zaman; bahse konu bu özel görevin amaçları için kendisini görevlendiren unsur adına vekâlet edip, bu etkinlik içerisinde Berrak ve Sabah Yıldızı’nın bütüncül yönetim yetkisiyle birlikte görevlendirildiği gezegen üzerinde ortaya çıkar. Özellikle bahse konu bu durum, daha yüksek olan Evlat’ın âlemin yaratılmışların suretinde henüz ortaya çıkmadığı bu âlemler için doğruluk teşkil etmektedir. 35:2.5 (386.3) These eldest Sons of a universe are the chief aids of the Bright and Morning Star in carrying out the mandates of the Creator Son. When a Melchizedek goes to a remote world in the name of Gabriel, he may, for the purposes of that particular mission, be deputized in the name of the sender and in that event will appear on the planet of assignment with the full authority of the Bright and Morning Star. Especially is this true on those spheres where a higher Son has not yet appeared in the likeness of the creatures of the realm.
35:2.6 (386.4) Bir Yaratan Evlat, evrimsel bir dünya üzerinde bahşedilme sürecine giriş yapmasından itibaren bu yükümlülüğü tek başına yerine getirir; fakat bir Avonal Evladı biçiminde onun Cennet kardeşlerinden biri bir bahşedilme sürecine girdiği zaman, bahşedilme görevinin başarısına oldukça etkin bir şekilde katkıda bulunan sayıca on iki unsurdan oluşan Melçizedek destekçileri tarafından eşlik edilir. Onlar aynı zamanda, yerleşik dünyalar için hakimane görevleri üzerinde Cennet Avonalları’na yardım etmektedir; eğer Avonal Evladı belirgin bir görünüme sahip bir konumda bulunuyorsa, bunun sonucunda bu görevleri içinde Melçizedekler aynı zamanda fani göz için görünebilen bir niteliktedir. 35:2.6 (386.4) When a Creator Son enters upon the bestowal career on an evolutionary world, he goes alone; but when one of his Paradise brothers, an Avonal Son, enters upon a bestowal, he is accompanied by the Melchizedek supporters, twelve in number, who so efficiently contribute to the success of the bestowal mission. They also support the Paradise Avonals on magisterial missions to the inhabited worlds, and in these assignments the Melchizedeks are visible to mortal eyes if the Avonal Son is also thus manifest.
35:2.7 (386.5) Gezegensel ruhsal ihtiyaca ait onun hizmetini gerektirmeyen hiçbir faz bulunmamaktadır. Onlar; Yaratan Evlat ve onun Cennet Yaratıcısı’nın nihai ve bütüncül olan tanınması sağlamak amacıyla, gelişmiş yaşamın bütüncül dünyalarının desteğini oldukça sık bir biçimde kazanan eğitmenlerdir. 35:2.7 (386.5) There is no phase of planetary spiritual need to which they do not minister. They are the teachers who so often win whole worlds of advanced life to the final and full recognition of the Creator Son and his Paradise Father.
35:2.8 (386.6) Melçizedekler, bilgelik bakımından neredeyse kusursuz bir niteliğe sahiptir; fakat kararda bulunma bakımından onlar hatasız değillerdir. Gezegensel görevler üzerinde ayrılmış ve yalnız bir konumda bulunduğu zaman onlar; yüksek denetimcilerinin onayına sunulmayan belirli sorumlulukları yerine getirmek amacıyla seçildikleri, ufak çaplı yükümlülüklerde zaman zaman yanılgıya düşmektedir. Karara varmada bu türden bir hata; bir Melçizedek’in Salvington’a hareket etmesine ve burada Yaratan Evlat’ın yönetimsel sorgusu içinde kendi yoldaşları arasında anlaşmazlığa sebep olan uyuşmazlığı etkin bir biçimde düzeltecek talimatı almasına kadar, onu yetki dışı bırakır; bu durumun sonrasında düzeltici istirahatı takiben üçüncü gün içerisinde, görevine dair hak kendisine tekrar teslim edilir. Fakat Nebadon üzerindeki Melçizedek faaliyeti içerisinde bahse konu bu tür küçük çaplı uyum bozuklukları nadiren ortaya çıkmıştır. 35:2.8 (386.6) The Melchizedeks are well-nigh perfect in wisdom, but they are not infallible in judgment. When detached and alone on planetary missions, they have sometimes erred in minor matters, that is, they have elected to do certain things which their supervisors did not subsequently approve. Such an error of judgment temporarily disqualifies a Melchizedek until he goes to Salvington and, in audience with the Creator Son, receives that instruction which effectually purges him of the disharmony which caused disagreement with his fellows; and then, following the correctional rest, reinstatement to service ensues on the third day. But these minor misadaptations in Melchizedek function have rarely occurred in Nebadon.
35:2.9 (387.1) Bu Evlatlar, sayıları bakımından artan nitelikte bulunan bir düzey değildir; her ne kadar her yerel evren için farklılık gösterse de onların nüfusu sabittir. Nebadon içinde kendilerine ait yönetim merkezi üzerinde kaydedilen Melçizedek nüfusu, on milyondan fazladır. 35:2.9 (387.1) These Sons are not an increasing order; their number is stationary, although varying in each local universe. The number of Melchizedeks of record on their headquarters planet in Nebadon is upward of ten million.
3. Melçizedek Dünyaları ^top 3. The Melchizedek Worlds ^top
35:3.1 (387.2) Melçizedekler, evren yönetim merkezi olarak Salvington yakınlarında kendilerine ait bir dünyada ikamet ederler. Melçizedek adı altındaki bu âlem; her birinin özelleşmiş etkinliklere adanan altı bağlı âlem tarafından çevrildiği yetmiş ana âleme ait Salvington döngüsünün öncül dünyasıdır. Yetmiş ana ve 420 bağlı yerleşkeden oluşan bu muazzam âlemler, sıklıkla Melçizedek Üniversitesi olarak adlandırılır. Nebadon’un takımyıldızlarının tümünden gelen yükseliş fanileri, Salvington üzerinde yerleşik düzeyin elde edilmesinde 490 dünyanın hepsi üzerinden eğitimden geçerler. Fakat yükseliş halinde bulunan unsurların eğitimi, mimari dünyaların Salvington kümelenmesi üzerinde gerçekleşen çok katmanlı etkinlere ait aşamalardan yalnızca bir tanesidir. 35:3.1 (387.2) The Melchizedeks occupy a world of their own near Salvington, the universe headquarters. This sphere, by name Melchizedek, is the pilot world of the Salvington circuit of seventy primary spheres, each of which is encircled by six tributary spheres devoted to specialized activities. These marvelous spheres—seventy primaries and 420 tributaries—are often spoken of as the Melchizedek University. Ascending mortals from all the constellations of Nebadon pass through training on all 490 worlds in the acquirement of residential status on Salvington. But the education of ascenders is only one phase of the manifold activities taking place on the Salvington cluster of architectural spheres.
35:3.2 (387.3) Salvington döngüsüne ait 490 âlem, her biri yedi ana ve kırk iki bağlı âlemi içinde barındıran on topluluğa ayrılmıştır. Bu topluluklardan her biri, kâinat yaşamının ana düzeylerinin herhangi birine ait olan genel yüksek denetimi altında bulunmaktadır. Çevreleyen gezegensel dönüş hareketi içinde öncül dünya ve ona komşuluk eden altı ana âlem ile bütünleşen ilk topluluk, Melçizedekler’in yüksek denetimi altındadır. Bahse konu bu Melçizedek dünyaları şunlardır: 35:3.2 (387.3) The 490 spheres of the Salvington circuit are divided into ten groups, each containing seven primary and forty-two tributary spheres. Each of these groups is under the general supervision of some one of the major orders of universe life. The first group, embracing the pilot world and the next six primary spheres in the encircling planetary procession, is under the supervision of the Melchizedeks. These Melchizedek worlds are:
35:3.3 (387.4) 1. Öncül Dünya — Melçizedek Evlatları’nın ana dünyası. 35:3.3 (387.4) 1. The pilot world—the home world of the Melchizedek Sons.
35:3.4 (387.5) 2. Fiziksel-yaşam okullarının ve yaşayan enerjilere ait laboratuarların dünyası. 35:3.4 (387.5) 2. The world of the physical-life schools and the laboratories of living energies.
35:3.5 (387.6) 3. Morontia yaşamının dünyası. 35:3.5 (387.6) 3. The world of morontia life.
35:3.6 (387.7) 4. Başlangıçsal ruhani yaşamın âlemi. 35:3.6 (387.7) 4. The sphere of initial spirit life.
35:3.7 (387.8) 5. Orta-ruhani yaşamın dünyası. 35:3.7 (387.8) 5. The world of mid-spirit life.
35:3.8 (387.9) 6. Gelişmekte olan ruhani yaşamın âlemi. 35:3.8 (387.9) 6. The sphere of advancing spirit life.
35:3.9 (387.10) 7. Eş güdümsel ve yüce olan benliğin gerçekleştirilmesinin nüfuz alanı. 35:3.9 (387.10) 7. The domain of co-ordinate and supreme self-realization.
35:3.10 (387.11) Bu Melçizedek âlemlerinin her birine ait altı bağlı dünya, birliktelik içinde bulunan ana âlemin görevine ilişkin etkinliklere adanmıştır. 35:3.10 (387.11) The six tributary worlds of each of these Melchizedek spheres are devoted to activities germane to the work of the associated primary sphere.
35:3.11 (387.12) Melçizedek âlemi olan öncül dünya, zaman ve mekânın yükseliş fanilerinin eğitimine ve ruhsallaşmasına katılan varlıkların tümü için ortan buluşma noktasıdır. Yükseliş halindeki bir unsur için bu dünya muhtemelen Nebadon’un tümü içerisinde bulunan en ilginç yerleşkedir. Takımyıldız eğitimlerinden mezun olan evrimsel fanilerin tümü, Salvington eğitim sisteminin davranışsal ve ruhani ilerleme düzenine adım atarlar. Ve siz; Cennet varış istikametinize ulaştıktan sonra bile, bu benzersiz dünya üzerindeki yaşamın ilk gününe karşı göstermiş olduğunuz tepkileri hiçbir zaman unutmayacaksınız. 35:3.11 (387.12) The pilot world, the sphere Melchizedek, is the common meeting ground for all beings who are engaged in educating and spiritualizing the ascending mortals of time and space. To an ascender this world is probably the most interesting place in all Nebadon. All evolutionary mortals who graduate from their constellation training are destined to land on Melchizedek, where they are initiated into the regime of the disciplines and spirit progression of the Salvington educational system. And never will you forget your reactions to the first day of life on this unique world, not even after you have reached your Paradise destination.
35:3.12 (387.13) Yükseliş fanileri; özelleşmiş eğitimin çevreleyen altı gezegeni üzerinde eğitimlerine devam ederken, Melçizedek dünyası üzerinde yerleşimlerini sürdürür. Ve bahse konu bu yöntem, Salvington döngüsünün ana dünyaları biçimindeki yetmiş kültürel dünya üzerindeki onların kısa süreli ikametleri boyunca aynı biçimiyle kalmaya devam eder. 35:3.12 (387.13) Ascending mortals maintain residence on the Melchizedek world while pursuing their training on the six encircling planets of specialized education. And this same method is adhered to throughout their sojourn on the seventy cultural worlds, the primary spheres of the Salvington circuit.
35:3.13 (387.14) Çeşitli birçok etkinlik, Melçizedek âleminin altı bağlı dünyası üzerinde ikamet eden sayısız varlığın zamanını teşkil etmektedir; fakat yükseliş fanileri ile ilgili bu uydular, çalışmanın şu özel fazlarına adanmıştır: 35:3.13 (387.14) Many diverse activities occupy the time of the numerous beings who reside on the six tributary worlds of the Melchizedek sphere, but as concerns the ascending mortals, these satellites are devoted to the following special phases of study:
35:3.14 (388.1) 1. Birinci âlem, yükseliş fanilerinin başlangıçsal gezegen yaşamının incelenmesine ayrılmıştır. Bu görev, fani kökene ait ilgili bir dünyadan gelen bahse konu unsurlardan oluşmuş sınıflar tarafından yerine getirilir. Urantia’dan gelen unsurlar, bu türden bir deneyimsel incelenmesini hep birlikte yerine getirirler. 35:3.14 (388.1) 1. Sphere number one is occupied with the review of the initial planetary life of the ascending mortals. This work is carried on in classes composed of those who hail from a given world of mortal origin. Those from Urantia pursue such an experiential review together.
35:3.15 (388.2) 2. İkinci âlemin özel görevi, yerel sistem yönetim merkezine ait baş uyduyu çevreleyen malikâne dünyalar boyunca gerçekleşmekte olan deneyimlerin benzer bir incelenişinden oluşmaktadır. 35:3.15 (388.2) 2. The special work of sphere number two consists in a similar review of the experiences passed through on the mansion worlds encircling the premier satellite of the local system headquarters.
35:3.16 (388.3) 3. Üçüncü âlem olarak bu âleme ait inceleme; yerel sistemin başkenti üzerindeki kısa süreli ikamet ile ilgili olup, sistem yönetim merkezi kümelenmesine ait mimari dünyaların geride kalan etkinlikleriyle bütünleşir. 35:3.16 (388.3) 3. The reviews of this sphere pertain to the sojourn on the capital of the local system and embrace the activities of the remainder of the architectural worlds of the system headquarters cluster.
35:3.17 (388.4) 4. Dördüncü âlem, takımyıldızlarının ve onların birliktelik içinde bulundukları âlemlerin yetmiş bağlı dünyasına ait deneyimlerin bir incelenmesine ayrılmıştır. 35:3.17 (388.4) 4. The fourth sphere is occupied with a review of the experiences of the seventy tributary worlds of the constellation and of their associated spheres.
35:3.18 (388.5) 5. Beşinci âlem üzerinde, takımyıldız yönetim dünyasında kısa süreli yükseliş ikamesinin incelenmesi gerçekleştirilir. 35:3.18 (388.5) 5. On the fifth sphere there is conducted the review of the ascendant sojourn on the constellation headquarters world.
35:3.19 (388.6) 6. Altıncı âlem üzerinde zaman; bahse konu beş çağı bağdaştırma amacıyla girişilen bir teşebbüse adanmış olup, evren eğitiminin Melçizedek ana okullarına olan giriş için hazırlık niteliğindeki deneyiminin eş güdümünü böylece elde eder. 35:3.19 (388.6) 6. The time on sphere number six is devoted to an attempt to correlate these five epochs and thus achieve co-ordination of experience preparatory to entering the Melchizedek primary schools of universe training.
35:3.20 (388.7) Evren idaresi ve ruhsal bilgeliğin okulları; enerji, madde, işleyişsel düzenleme, iletişim, kayıt, etik ve karşılaştırmalı yaratılmış mevcudiyeti biçimindeki araştırmanın özelleşmiş bir koluna ayrılmış bahse konu okullarının da aynı zamanda bulunduğu, Melçizedek ana dünyası üzerinde konumlandırılmıştır. 35:3.20 (388.7) The schools of universe administration and spiritual wisdom are located on the Melchizedek home world, where also are to be found those schools devoted to a single line of research, such as energy, matter, organization, communication, records, ethics, and comparative creature existence.
35:3.21 (388.8) Ruhsal Kazanımın Melçizedek Üniversitesi içinde, Cennet düzeylerini bile içine alan Tanrı’nın Evlatları’nın tüm düzeyleri; evrenin uzak dünyalarına bile ruhsal özgürlüğü ve kutsal evlatlığı duyuran bir biçimde nihai sonun müjdecileri olarak hareket eden ev sahiplerinin eğitilmesinde, Melçizedekler ve yüksek melek eğitmenleri ile iş birliği yapmaktadır. Melçizedek Üniversitesi’nin bahse konu bu özelleşmiş okulu, ayrıcalıklı bir üniversite kurumudur; diğer âlemlerden gelen ziyaretçi öğrenciler buraya kabul edilmemektedir. 35:3.21 (388.8) In the Melchizedek College of Spiritual Endowment all orders—even the Paradise orders—of the Sons of God co-operate with the Melchizedek and the seraphic teachers in training the hosts who go forth as evangels of destiny, proclaiming spiritual liberty and divine sonship even to the remote worlds of the universe. This particular school of the Melchizedek University is an exclusive universe institution; student visitors are not received from other realms.
35:3.22 (388.9) Evren idaresinde eğitimin en yüksek dersi, ana dünyaları üzerinde Melçizedekler tarafından verilmektedir. Yüksek Etik’in bu Üniversitesi, özgün Yaratıcı Melçizedek tarafından idare edilmektedir. Çeşitli evrenlerin değişim öğrencileri gönderdiği eğitim kurumları bu okullardır. Nebadon’un genç evreni, ruhsal erişim ve yüksek etik gelişimi bakımından evrenler ölçeğinde düşük bir konumda bulunsa da; yine de bizim idari sorunlarımız, ziyaretçi öğrencilerin ve diğer âlemlerden katılan gözlemcilerin akın ettiği Melçizedek üniversiteleri biçimindeki, yakın bir konumda bulunan diğer yaratılmışlar için bütün evreni böylece geniş bir tedavi mekânı haline dönüştürmüştür. Kayıt altındaki yerel katılımcıların engin topluluğunun yanı sıra, Melçizedek okullarına katılımda bulunan sayıca yüz binden fazla yabancı öğrenci her zaman mevcut bulunmaktadır; çünkü Nebadon içindeki Melçizedekler’in düzeyi, Splandon’un tümü boyunca tanınmış bir niteliğe sahiptir. 35:3.22 (388.9) The highest course of training in universe administration is given by the Melchizedeks on their home world. This College of High Ethics is presided over by the original Father Melchizedek. It is to these schools that the various universes send exchange students. While the young universe of Nebadon stands low in the scale of universes as regards spiritual achievement and high ethical development, nevertheless, our administrative troubles have so turned the whole universe into a vast clinic for other near-by creations that the Melchizedek colleges are thronged with student visitors and observers from other realms. Besides the immense group of local registrants there are always upward of one hundred thousand foreign students in attendance upon the Melchizedek schools, for the order of Melchizedeks in Nebadon is renowned throughout all Splandon.
4. Melçizedekler’in Özel Görevi ^top 4. Special Work of the Melchizedeks ^top
35:4.1 (388.10) Melçizedek etkinliklerinin oldukça özelleşmiş bir kolu, yükseliş halindeki fanilerin ilerleyici morontia sürecinin yüksek denetimi ile ilgilidir. Bu eğitimin büyük bir kısmı; evren erişiminin görece yüksek düzeylerine yükselmiş olan faniler tarafından desteklenen, sabırlı ve bilge yüksek melek hizmetkârları vasıtasıyla yerine getirilir; fakat bu eğitimsel görevin bütünü, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ile birliktelik halinde bulunan Melçizedekler’in genel yüksek denetimi altındadır. 35:4.1 (388.10) A highly specialized branch of Melchizedek activities has to do with the supervision of the progressive morontia career of the ascending mortals. Much of this training is conducted by the patient and wise seraphic ministers, assisted by mortals who have ascended to relatively higher levels of universe attainment, but all of this educational work is under the general supervision of the Melchizedeks in association with the Trinity Teacher Sons.
35:4.2 (389.1) Melçizedek düzeyleri; yerel evrenin geniş eğitim sistemine ve deneyimsel hazırlanış düzenine ayrılmış bir niteliğe sahipken, aynı zamanda benzersiz görevler içinde ve olağan dışı koşullar altında faaliyet göstermektedir. Nihai olarak bütünleşen yaklaşık olarak on milyon yerleşik dünya biçimindeki evrimleşen bir evren içinde, olağanın dışında mevcut olan birçok şeyin gerçekleşmesi kaçınılmazdır; ve bu tür acil durumlarda Melçizedekler hareket etmektedir. Sizin takımyıldızınızın yönetim merkezi olarak Edentia üzerinde onlar, acil durum Evlatları olarak bilinir. Onlar her zaman; bir gezegen, bir sistem, bir takımyıldızı veya bir evren fark etmeksizin fiziksel, ussal veya ruhsal biçimdeki acil eylem gerektiren tüm durumlarda hizmet vermeye hazırdır. Her ne zaman ve her nerde olursa olsun özel bir yardıma ihtiyaç duyulduğunda, burada siz bir veya daha fazla Melçizedek Evladı’nı mevcut bir halde bulacaksınız. 35:4.2 (389.1) While the Melchizedek orders are chiefly devoted to the vast educational system and experiential training regime of the local universe, they also function in unique assignments and in unusual circumstances. In an evolving universe eventually embracing approximately ten million inhabited worlds, many things out of the ordinary are destined to happen, and it is in such emergencies that the Melchizedeks act. On Edentia, your constellation headquarters, they are known as emergency Sons. They are always ready to serve in all exigencies—physical, intellectual, or spiritual—whether on a planet, in a system, in a constellation, or in the universe. Whenever and wherever special help is needed, there you will find one or more of the Melchizedek Sons.
35:4.3 (389.2) Yaratan Evlat’a ait tasarımın bazı nitelikleri başarısızlığa uğrama olasılığıyla yüzleştiği zaman, bir Melçizedek yardım sağlamak için derhal harekete geçer. Fakat Satania içinde ortaya çıktığı gibi kötülüğün başkaldırısının mevcudiyeti durumunda onlar, faaliyette bulunmak amacıyla sıklıkla çağrılmamaktadır. 35:4.3 (389.2) When failure of some feature of the Creator Son’s plan is threatened, forthwith will go a Melchizedek to render assistance. But not often are they summoned to function in the presence of sinful rebellion, such as occurred in Satania.
35:4.4 (389.3) Melçizedekler, idare sahibi yaratılmışların ikamet ettiği dünyaların tümü üzerindeki doğalardan bağımsız bir biçimde acil durumların hepsinde ilk olarak harekete geçen unsurlardır. Onlar zaman zaman; yükümlülüğünü yerine getirmeyen bir gezegensel hükümetin teslim alıcıları biçiminde hizmet ederek, geçici koruyucular olarak düzensiz gezegenler üzerinde faaliyette bulunur. Bir gezegensel buhranda bahse konu bu Melçizedek Evlatları, birçok benzersiz yetkinlik içerisinde hizmet vermektedir. Bu türden bir Evlat’ın kendisini fani varlıklar için görünebilir halde kılması şüphesiz mümkündür, ve hatta zaman zaman bu düzeyin bir unsuru fani beden sureti içinde ete kemiğe bile bürünmüştür. Nebadon içinde bir Melçizedek yedi kez, fani bedenin benzerliği içinde bir evrimsel dünya üzerinde hizmet vermiştir; buna ek olarak sayısız birçok durumda bu Evlatlar, evren yaratılmışlarının diğer düzeylerinin sureti içinde ortaya çıkmışlardır. Onlar gerçekten; evren akli varlıklarının tüm düzeylerine ek olarak, dünyaların ve onlara ait olan sistemlerin hepsi için çok yönlü ve gönüllü acil durum hizmetkârlarıdır. 35:4.4 (389.3) The Melchizedeks are the first to act in all emergencies of whatever nature on all worlds where will creatures dwell. They sometimes act as temporary custodians on wayward planets, serving as receivers of a defaulting planetary government. In a planetary crisis these Melchizedek Sons serve in many unique capacities. It is easily possible for such a Son to make himself visible to mortal beings, and sometimes one of this order has even incarnated in the likeness of mortal flesh. Seven times in Nebadon has a Melchizedek served on an evolutionary world in the similitude of mortal flesh, and on numerous occasions these Sons have appeared in the likeness of other orders of universe creatures. They are indeed the versatile and volunteer emergency ministers to all orders of universe intelligences and to all the worlds and systems of worlds.
35:4.5 (389.4) İbrahim döneminde Urantia üzerinde yaşamış olan Melçizedek, yerel olarak Salem’in Prensi biçiminde tanınmaktaydı; çünkü o, Salem olarak adlandırılan bir yerleşkede ikamet eden doğruyu arayanların küçük bir eşlenik topluluğu üzerinde yöneticilik yapmaktaydı. O; fani bedenin sureti içinde ete kemiğe bürünmeye gönüllü olmuş, ve artan ruhsal karanlığın dönemi boyunca yaşamın ışığının söneceğinden korku duyan gezegenin Melçizedek teslim alıcılarına ait onayla bu vücuda bürünmeyi gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak o; var olduğu zamana ait doğruluğun mevcudiyetini güçlendirmiş, ve güvenli bir biçimde bu doğruyu İbrahim’e ve onun birlikteliklerine aktarmıştır. 35:4.5 (389.4) The Melchizedek who lived on Urantia during the time of Abraham was locally known as Prince of Salem because he presided over a small colony of truth seekers residing at a place called Salem. He volunteered to incarnate in the likeness of mortal flesh and did so with the approval of the Melchizedek receivers of the planet, who feared that the light of life would become extinguished during that period of increasing spiritual darkness. And he did foster the truth of his day and safely pass it on to Abraham and his associates.
5. Vorondadek Evlatları ^top 5. The Vorondadek Sons ^top
35:5.1 (389.5) Kişisel yardımcıların ve çok yönlü Melçizedekler’in ilk topluluğunun yaratımından sonra, Yaratan Evlat ve yerel evren Yaratıcı Ruhaniyeti; Vorondadekler biçimindeki evren evlatlığının ikinci büyük ve çeşitli düzeyini tasarlayıp, onları mevcut hale getirmiştir. Onlar, daha genel olarak Takımyıldız Yaratıcıları olarak bilinirler; çünkü bu düzeyin bir Evladı, her yerel evren içindeki her takımyıldız hükümetinin başında her koşulda aynı niteliğe sahip bir halde bulunmaktadır. 35:5.1 (389.5) After the creation of the personal aids and the first group of the versatile Melchizedeks, the Creator Son and the local universe Creative Spirit planned for, and brought into existence, the second great and diverse order of universe sonship, the Vorondadeks. They are more generally known as Constellation Fathers because a Son of this order is uniformly found at the head of each constellation government in every local universe.
35:5.2 (389.6) Vorondadekler’in nüfusu, her yerel evren içinde değişkenlik göstermektedir; sadece Nebadon içinde kayıt altına alınmış bir milyon Vorondadek bulunmaktadır. Melçizedekler olarak onların eş güdüm sağlayıcıları gibi bu Evlatlar, çoğalımsal doğumun hiçbir gücünü ellerine bulundurmamaktadır. Nüfuslarını arttırabilecekleri bilinen hiçbir yöntem bulunmamaktadır. 35:5.2 (389.6) The number of Vorondadeks varies in each local universe, just one million being the recorded number in Nebadon. These Sons, like their co-ordinates, the Melchizedeks, possess no power of reproduction. There exists no known method whereby they can increase their numbers.
35:5.3 (389.7) Birçok bakımdan bu evlatlar, bir öz iradeye bünyesidir; bireyler ve hatta bir bütün halinde topluluklar olarak onlar, büyük bir ölçüde tıpkı Melçizedekler kadar özerktir; fakat Vorondadekler, etkinliklerin bu türden geniş bir kapsamı dâhilinde faaliyet göstermemektedir. Onlar, harikulade bir nitelikte olan çok yönlülük bakımından Melçizedek kardeşlerine denk değillerdir; fakat onlar, yöneticiler ve ileri görüşlü idareciler olarak daha bile güvenilir ve etkin niteliğe sahiptir. Buna ek olarak onlar, Lanonandek Sistem Egemenleri olarak emirleri altında bulunan unsurlarının tam anlamıyla idari denkleri değildir; yine de onlar, amacın istikrarı ve yargının kutsallığı bakımından evren evlatlığının tüm düzeylerinden üstündür. 35:5.3 (389.7) In many respects these Sons are a self-governing body; as individuals and as groups, even as a whole, they are largely self-determinative, much as are the Melchizedeks, but Vorondadeks do not function through such a wide range of activities. They do not equal their Melchizedek brethren in brilliant versatility, but they are even more reliable and efficient as rulers and farseeing administrators. Neither are they quite the administrative peers of their subordinates, the Lanonandek System Sovereigns, but they excel all orders of universe sonship in stability of purpose and in divinity of judgment.
35:5.4 (390.1) Her ne kadar Evlatlar’ın bu düzeyine ait kararlar ve yönetimler, her zaman kutsal evlatlığın ruhaniyeti uyarınca gerçekleşse ve Yaratan Evlat’ın siyasaları ile uyum içinde bulunsa da; onlar, Yaratan Evlat’ın mevcudiyeti karşısında hatalı bulunan durumlara sahip olmuştur, ve işleyiş biçiminin ayrıntılarında onların kararları zaman zaman evrenin yüksek mahkemelerine yapılan itirazlar sonunda geri alınmıştır. Yine de bu Evlatlar; nadiren hataya düşmekte olup, hiçbir zaman emirlere karşı gelmemişlerdir; Nebadon’un tüm tarihi boyunca bir Vorondadek, evren hükümetinin nefretinde hiçbir zaman yer teşkil etmemiştir. 35:5.4 (390.1) Although the decisions and rulings of this order of Sons are always in accordance with the spirit of divine sonship and in harmony with the policies of the Creator Son, they have been cited for error to the Creator Son, and in details of technique their decisions have sometimes been reversed on appeal to the superior tribunals of the universe. But these Sons rarely fall into error, and they have never gone into rebellion; never in all the history of Nebadon has a Vorondadek been found in contempt of the universe government.
35:5.5 (390.2) Vorondadekler’in yerel evrenler içindeki hizmeti, geniş olup değişkenlik arz eder. Onlar, diğer evrenler için elçiler olarak ve özgün evrenleri içinde takımyıldızlarını temsil eden konsoloslar biçiminde hizmet eder. Yerel evren evlatlığının tüm düzeyleri içinde onlar çok sık bir biçimde, ciddi evren durumları içinde uygulanacak egemen güçlerinin bütüncül temsiliyle görevlendirilmektedir. 35:5.5 (390.2) The service of the Vorondadeks in the local universes is extensive and varied. They serve as ambassadors to other universes and as consuls representing constellations within their native universe. Of all orders of local universe sonship they are the most often intrusted with the full delegation of sovereign powers to be exercised in critical universe situations.
35:5.6 (390.3) Başkaldırı ve görevini yerine getirmeme nedeniyle gezegensel tecritten mustarip olan bu tür âlemler biçimindeki ruhsal karanlık içinde tecrit edilmiş bahse konu dünyalar üzerinde bir gözlemci Vorondadek çoğunlukla, olağan düzey yeniden sağlanana kadar mevcut bir biçimde bulunmaktadır. Belirli acil durumlar içinde bu En Yüksek gözlemci, bahse konu gezegen için görevlendirilmiş her göksel varlık üzerinde mutlak ve isteğe bağlı olan yetkisini kullanabilir. Vorondadekler’in bu türden gezegenlerin En Yüksek vekilleri olarak bahse konu yetkiyi zaman zaman uygulandıkları Salvington üzerinde tutulmuş kayda aittir. Buna ek olarak, başkaldırının rastlanmadığı yerleşik dünyalar için bile bu durum aynı zamanda doğruluk arz eder. 35:5.6 (390.3) On those worlds segregated in spiritual darkness, those spheres which have, through rebellion and default, suffered planetary isolation, an observer Vorondadek is usually present pending the restoration of normal status. In certain emergencies this Most High observer could exercise absolute and arbitrary authority over every celestial being assigned to that planet. It is of record on Salvington that the Vorondadeks have sometimes exercised such authority as Most High regents of such planets. And this has also been true even of inhabited worlds that were untouched by rebellion.
35:5.7 (390.4) On iki veya daha fazla Vorondadek Evladı’nın bir birliği sıklıkla; incelemenin bir yüksek mahkemesi olarak jüri koltuğunda oturmakta, ve bir gezegenin veya sistemin durumu ile ilgili olan özel davalar hakkında itirazda bulunmaktadır. Fakat onların görevi daha geniş bir biçimde, takımyıldız hükümetlerine özgü olan yasama faaliyetleri ile ilgilidir. Tüm bu hizmetlerin bir sonucu olarak Vorondadek Evlatları, yerel evrenlerin tarihçileri haline gelmişlerdir; onlar kişisel olarak, yerleşik dünyaların siyasi mücadelelerinin ve toplumsal karmaşalarının bütünü ile aşinadır. 35:5.7 (390.4) Often a corps of twelve or more Vorondadek Sons sits en banc as a high court of review and appeal concerning special cases involving the status of a planet or a system. But their work more largely pertains to the legislative functions indigenous to the constellation governments. As a result of all these services, the Vorondadek Sons have become the historians of the local universes; they are personally familiar with all the political struggles and the social upheavals of the inhabited worlds.
6. Takımyıldız Yaratıcıları ^top 6. The Constellation Fathers ^top
35:6.1 (390.5) En az üç Vorondadek, yerel bir evrenin yüz takımyıldızının her birine ait olan yöneticiliğe atanır. Bu Evlatlar; Yaratan Evlat tarafından seçilip, Urantia zamanına göre 50.000 yıla karşılık gelen 10.000 ortak zaman yılı biçimindeki dekamilenyum boyunca hizmet vermek için takımyıldızlarının En Yüksek Unsurları olarak Cebrail tarafından görevlendirilir. Takımyıldız yaratıcısı biçimindeki egemen olan En Yüksek, bir kıdemli ve bir kıdemsiz unsurdan oluşan iki birlikteliğe sahiptir. Salvington dünyaları üzerinde ikamet eden görevlendirilmemiş Vorondadekler, kendi unsurlarından birini kıdemsiz birlikteliğin sorumluluklarını üstlenmesi için aday olarak gösterirken; idarenin her değişiminde kıdemli olan unsur hükümetin başı haline gelmekte, kıdemsiz olan unsur ise kıdemli olan unsurun bırakmış olduğu sorumlulukları üstlenmektedir. Mevcut olan siyasa uyarınca En Yüksek yöneticilerin her biri böylece, Urantia zamanına göre yaklaşık olarak 150.000 yıl süren üç dekamilenyum boyunca bir takımyıldızın yönetim merkezi üzerinde bir hizmet dönemine sahiptir. 35:6.1 (390.5) At least three Vorondadeks are assigned to the rulership of each of the one hundred constellations of a local universe. These Sons are selected by the Creator Son and are commissioned by Gabriel as the Most Highs of the constellations for service during one dekamillennium—10,000 standard years, about 50,000 years of Urantia time. The reigning Most High, the Constellation Father, has two associates, a senior and a junior. At each change of administration the senior associate becomes the head of the government, the junior assumes the duties of the senior, while the unassigned Vorondadeks resident on the Salvington worlds nominate one of their number as candidate for selection to assume the responsibilities of junior associate. Thus each of the Most High rulers, in accordance with present policy, has a period of service on the headquarters of a constellation of three dekamillenniums, about 150,000 Urantia years.
35:6.2 (390.6) Takımyıldız hükümetlerinin mevcut olarak yönetimde bulunan baş unsurları biçimindeki yüz Takımyıldız Yaratıcısı, Yaratan Evlat’ın yüce danışma kabinesini oluşturmaktadır. Bu kurul; evren yönetim merkezinde sürekli bir biçimde toplantı halinde olup, karara alma süreçlerinin kapsamı ve çeşitliliği bakımından kısıtlandırılmamıştır; fakat bu kurul başlıca olarak, takımyıldızlarının refahı ve yerel evrenin tümüne ait idarenin bütüncül hale gelmesi ile ilgilenmektedir. 35:6.2 (390.6) The one hundred Constellation Fathers, the actual presiding heads of the constellation governments, constitute the supreme advisory cabinet of the Creator Son. This council is in frequent session at universe headquarters and is unlimited in the scope and range of its deliberations but is chiefly concerned with the welfare of the constellations and with the unification of the administration of the entire local universe.
35:6.3 (391.1) Bir Takımyıldız Yaratıcısı; sıklıkla gerçekleştirdiği biçimiyle evren yönetim merkezi üzerindeki sorumluluklarına katıldığı zaman, birliktelik içinde bulunduğu kıdemli unsur takımyıldız olaylarının faal yöneticisi haline gelir. Kıdemsiz birliktelik kişisel olarak takımyıldızının fiziksel refahından sorumlu iken, kıdemli birlikteliğin olağan faaliyeti ruhsal olayların gözetimidir. Buna rağmen geniş kapsamlı hiçbir siyasa bir takımyıldızında, En Yüksek Üç Unsur’un uygulamanın detayları üzerine anlaşmaya varmamaları durumunda hiçbir zaman uygulanmamaktadır. 35:6.3 (391.1) When a Constellation Father is in attendance upon duties at the universe headquarters, as he frequently is, the senior associate becomes acting director of constellation affairs. The normal function of the senior associate is the oversight of spiritual affairs, while the junior associate is personally occupied with the physical welfare of the constellation. No major policy, however, is ever carried out in a constellation unless all three of the Most Highs are agreed upon all the details of its execution.
35:6.4 (391.2) Ruhani usa ve iletişim kanalarına ait işleyiş biçiminin bütünü, takımyıldız En Yüksekleri’nin yetkisi altındadır. Onlar; Salvington üzerindeki üstlerine ek olarak, yerel sistemlerin egemenleri biçimindeki doğrudan emirleri altında bulunan unsurlar ile kusursuz iletişime sahiptir. Onlar sıklıkla, takımyıldızının durumu üzerine karara varmak için bahse konu bu Sistem Egemenleri ile bir kurul altında toplanır. 35:6.4 (391.2) The entire mechanism of spirit intelligence and communication channels is at the disposal of the constellation Most Highs. They are in perfect touch with their superiors on Salvington and with their direct subordinates, the sovereigns of the local systems. They frequently convene in council with these System Sovereigns to deliberate upon the state of the constellation.
35:6.5 (391.3) En Yüksekler; takımyıldız yönetim merkezindeki çeşitli toplulukların mevcudiyetine ve yerel şartların değişmesine bağlı olarak, zaman zaman nüfus ve çalışan görevli bakımından farklılık gösteren danışmanların bir birliğiyle kendisini çevrelemiştir. Kargaşanın süreci içerisinde onlar; idari göreve desek sağlaması için Vorondadekler’in ilave Evlatları’nı çağırabilir, ve bu durumda onları hızlı bir biçimde teslim alır. Sizin takımyıldızınız olan Norlatiadek, mevcut an içerisinde on iki Vorondadek Evladı tarafından idare edilmektedir. 35:6.5 (391.3) The Most Highs surround themselves with a corps of counselors, which varies in number and personnel from time to time in accordance with the presence of the various groups at constellation headquarters and also as the local requirements vary. During times of stress they may ask for, and will quickly receive, additional Sons of the Vorondadek order to assist with the administrative work. Norlatiadek, your own constellation, is at present administered by twelve Vorondadek Sons.
7. Vorondadek Dünyaları ^top 7. The Vorondadek Worlds ^top
35:7.1 (391.4) Salvington’u çevreleyen yetmiş ana âlemine ait döngü içerisinde yedi dünyanın ikinci topluluğu, Vorondadek gezegenlerini bir araya getirir. Bu âlemlerin her biri onu çevreleyen altı uydu ile birlikte, Vorondadek etkinliklerinin özel bir fazına adanmıştır. Bu kırk dokuz âlem üzerinde yükseliş fanileri, evren yasaması ile ilgili eğitimlerinin doruk noktasını tamamlar. 35:7.1 (391.4) The second group of seven worlds in the circuit of seventy primary spheres surrounding Salvington comprise the Vorondadek planets. Each of these spheres, with its six encircling satellites, is devoted to a special phase of Vorondadek activities. On these forty-nine realms the ascending mortals secure the acme of their education respecting universe legislation.
35:7.2 (391.5) Yükseliş fanileri, takımyıldızlarına ait yönetim merkezi dünyaları üzerinde faaliyet gösteren bir biçimde bulunan yasama meclislerini gözlemlemişlerdir; fakat burada Vorondadek dünyaları içinde onlar, kıdemli Vorondadekler’in vesayeti altında yerel evrenin genel mevcut yasamasının uygulamasına katılmaktadır. Bu tür uygulamalar, yüz takımyıldızına ait özerk yasama meclislerinin değişen karar beyanlarını eş güdümsel hale getirmek için tasarlanmıştır. Vorondadek okulları içinde bilgilendirilecek olan yönerge, Uversa üzerinde bile eşine rastlanılmayan bir niteliğe sahiptir. Bu eğitim; ilk âlemden başlayarak onun altı uydusunun tamamlayıcı görevi ile birlikte, geride kalan altı âleme ve onun birliktelik halindeki uydu topluluklarına kadar uzanan bir biçimde ilerleyici özellik taşımaktadır. 35:7.2 (391.5) The ascending mortals have observed the legislative assemblies as they functioned on the headquarters worlds of the constellations, but here on these Vorondadek worlds they participate in the enactment of the actual general legislation of the local universe under the tutelage of the senior Vorondadeks. Such enactments are designed to co-ordinate the varied pronouncements of the autonomous legislative assemblies of the one hundred constellations. The instruction to be had in the Vorondadek schools is unexcelled even on Uversa. This training is progressive, extending from the first sphere, with supplemental work on its six satellites, on up through the remaining six primary spheres and their associated satellite groups.
35:7.3 (391.6) Yükseliş halinde bulunan kutsal yolcular, eğitimin ve işlevsel görevin bu dünyaları üzerinde sayısız yeni etkinlik ile tanıştırılacaktır. Bizim, bahse konu bu yeni ve hayal edilmemiş uğraşın açığa çıkarılışına girişmemiz engellenmemiştir; fakat fani varlıkların maddi aklı için bu girişimleri temsil etmeye dair yetkiliğimizden kuşku duymaktayız. Bu tanrısal etkinliklerin anlamını taşımada yeterli kelime bulamaktayız, ve yükseliş fanileri bu kırk dokuz dünya üzerinde çalışmalarına devam ederlerken onların bu yeni görevlerinin temsilleri olarak kullanılabilecek hiçbir şey benzer insan yükümlülüğü bulunmamaktadır. Buna ek olarak yükseliş düzeninin bir parçası olmayan birçok diğer etkinlik, Salvington döngüsüne ait bu Vorondadek dünyaları üzerinde merkezi bir biçimde konumlanmıştır. 35:7.3 (391.6) The ascending pilgrims will be introduced to numerous new activities on these worlds of study and practical work. We are not forbidden to undertake the revelation of these new and undreamed-of pursuits, but we despair of being able to portray these undertakings to the material mind of mortal beings. We are without words to convey the meanings of these supernal activities, and there are no analogous human engagements which might be utilized as illustrations of these new occupations of the ascending mortals as they pursue their studies on these forty-nine worlds. And many other activities, not a part of the ascendant regime, are centered on these Vorondadek worlds of the Salvington circuit.
8. Lanonandek Evlatları ^top 8. The Lanonandek Sons ^top
35:8.1 (392.1) Vorondadekler’in yaratımından sonra Yaratan Evlat ve Evren Ana Ruhaniyeti, Lanonandekler biçimindeki evren evlatlığının üçüncü düzeyini mevcut hale getirme amacıyla bir araya gelir. Her ne kadar sistem idaresi ile ilişkili birçok görevle yükümlü hale getirilmiş olsa da onlar en yaygın şekliyle, yerel sistemlerin idarecileri olarak Sistem Egemenleri ve yerleşik dünyaların idari başları biçimindeki Gezegensel Prensler bilinir. 35:8.1 (392.1) After the creation of the Vorondadeks, the Creator Son and the Universe Mother Spirit unite for the purpose of bringing into existence the third order of universe sonship, the Lanonandeks. Although occupied with varied tasks connected with the system administrations, they are best known as System Sovereigns, the rulers of the local systems, and as Planetary Princes, the administrative heads of the inhabited worlds.
35:8.2 (392.2) Kutsallığın seviyeleri bakımından evlatlığın yaratımlarına ait daha sonra ve daha alt düzey olarak bu varlıkların; Melçizedek dünyaları üzerindeki eğitimin belirli derslerinden, takip eden hizmete hazırlık amacıyla geçmeleri gerekmekteydi. Onlar; Melçizedek Üniversitesi’nin ilk öğrencileri olup, yetkinlik, kişilik ve kazanımlarına göre Melçizedek eğitmenleri ve sınayıcıları tarafından sınıflandırılmış ve onaylanmışlardır. 35:8.2 (392.2) Being a later and lower—as concerns divinity levels—order of sonship creation, these beings were required to pass through certain courses of training on the Melchizedek worlds in preparation for subsequent service. They were the first students in the Melchizedek University and were classified and certified by their Melchizedek teachers and examiners according to ability, personality, and attainment.
35:8.3 (392.3) Nebadon evreni mevcudiyetine, tam olarak on iki milyon Lanonandek unsuru ile başlamıştır; ve onlar Melçizedek âlemini geçtikleri zaman, nihai sınayış içinde üç sınıfa ayrılmıştı: 35:8.3 (392.3) The universe of Nebadon began its existence with exactly twelve million Lanonandeks, and when they had passed through the Melchizedek sphere, they were divided in the final tests into three classes:
35:8.4 (392.4) 1. Birinci Derece Lanonandekler. En yüksek düzeye ait olarak onların nüfusu 709.841’di. Bu unsurlar, Sistem Egemenleri’ne ek olarak takımyıldızlarının yüce kurullarına olan yardımcılar ve evrenin yüksek idari görevi içindeki danışmanlar olarak tasarlanan Evlatlar’dır. 35:8.4 (392.4) 1. Primary Lanonandeks. Of the highest rank there were 709,841. These are the Sons designated as System Sovereigns and assistants to the supreme councils of the constellations and as counselors in the higher administrative work of the universe.
35:8.5 (392.5) 2. İkinci Derece Lanonandekler. Melçizedeklerden türeyen düzey onların nüfusu 10.234.601’di. Onlar, Gezegensel Prensler olarak ve bahse konu düzeyin yedek birliklerine atanmışlardır. 35:8.5 (392.5) 2. Secondary Lanonandeks. Of this order emerging from Melchizedek there were 10,234,601. They are assigned as Planetary Princes and to the reserves of that order.
35:8.6 (392.6) 3. Üçüncü Derece Lanonandekler. Bu topluluk 1.055.558 unsuru içinde barındırmaktadır. Bu Evlatlar; emir altında bulunan yardımcılar, ileticiler, koruyucular, delegeler ve gözlemciler olarak faaliyette bulunup, bir sitemin ve onun bağlı dünyalarının çeşitli görevlerini yerine getirir. 35:8.6 (392.6) 3. Tertiary Lanonandeks. This group contained 1,055,558. These Sons function as subordinate assistants, messengers, custodians, commissioners, observers, and prosecute the miscellaneous duties of a system and its component worlds.
35:8.7 (392.7) Evrimsel varlıkların gerçekleştirebildiklerinin aksine bu Evlatlar’ın bir topluluktan diğerine ilerlemesi mümkün değildir. Sınandıkları ve sınıflandırıldıkları an olan Melçizedek eğitimine bağlı olduklarında onlar, görevlendirildikleri sıralama içinde sürekli bir biçimde hizmet verirler. Benzer bir biçimde bu Evlatlar da üreme biçimde doğum faaliyetine katılmazlar; onların nüfusu evren içinde sabittir. 35:8.7 (392.7) It is not possible, as it is with evolutionary beings, for these Sons to progress from one group to another. When subjected to the Melchizedek training, when once tested and classified, they serve continuously in the rank assigned. Neither do these Sons engage in reproduction; their number in the universe is stationary.
35:8.8 (392.8) Evlatlar’ın Lanonandek düzeyi, Salvington üzerinde yuvarlak rakamlar halinde şu biçimde sınıflandırılmıştır: 35:8.8 (392.8) In round numbers the Lanonandek order of Sons is classified on Salvington as follows:
35:8.9 (392.9) Evren Eş Güdüm Sağlayıcıları ve Takımyıldız Danışmanları . 100.000 35:8.9 (392.9) Universe Co-ordinators and Constellation Counselors . 100,000
35:8.10 (392.10) Sistem Egemenleri ve Yardımcıları . . . . . . . . . . . 600.000 35:8.10 (392.10) System Sovereigns and Assistants . . . . . . . . . . . 600,000
35:8.11 (392.11) Gezegensel Prensler ve Yedek Birlikler . . . . . . . . . . . 10.000.000 35:8.11 (392.11) Planetary Princes and Reserves . . . . . . . . . . . 10,000,000
35:8.12 (392.12) İletici Birlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400.000 35:8.12 (392.12) Messenger Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,000
35:8.13 (392.13) Koruyucular ve Kaydediciler . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 35:8.13 (392.13) Custodians and Recorders . . . . . . . . . . . . . . . 100,000
35:8.14 (392.14) Yedek Birlikler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000 35:8.14 (392.14) Reserve Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,000
35:8.15 (392.15) Lanonandekler’in Melçizedekler ve Vorondadekler’den bir ölçüde daha alt bir düzey olmasından dolayı, onlar evrenin bağımlı alt birimleri içinde daha bile büyük bir hizmetin parçasıdır; çünkü onlar, ussal ırkların daha alt düzeyde bulunan yaratılmışlarına daha fazla yakınlaşma yetisine sahiptir. Aynı zamanda onlar; evren hükümetinin kabul edilen işleyiş biçiminden uzaklaşma biçiminde, yanlış yola sapma bakımından daha büyük bir tehlike altında bulunmaktadır. Yine de özellikle birinci derece düzeye ait olan bahse konu Lanonandekler, tüm yerel evren idarecileri arasında en yetkin ve en çok yönlü olan unsurlardır. Yönetim yetisinde bakımından sadece Cebrail ve onun açığa çıkarılmamış birliktelikleri, bahse konu bu unsurlardan üstün bir konumda bulunmaktadır. 35:8.15 (392.15) Since Lanonandeks are a somewhat lower order of sonship than the Melchizedeks and the Vorondadeks, they are of even greater service in the subordinate units of the universe, for they are capable of drawing nearer the lower creatures of the intelligent races. They also stand in greater danger of going astray, of departing from the acceptable technique of universe government. But these Lanonandeks, especially the primary order, are the most able and versatile of all local universe administrators. In executive ability they are excelled only by Gabriel and his unrevealed associates.
9. Lanonandek Yöneticileri ^top 9. The Lanonandek Rulers ^top
35:9.1 (393.1) Lanonandekler; gezegenlerin devamlı yöneticileri olup, sistemlerin dönüşümlü egemenleridir. Bu türden bir Evlat mevcut an içerisinde, yerleşik dünyalar içindeki sizin yerel sisteminize ait yönetim merkezi olan Jerusem üzerinde yönetimde bulunmaktadır. 35:9.1 (393.1) The Lanonandeks are the continuous rulers of the planets and the rotating sovereigns of the systems. Such a Son now rules on Jerusem, the headquarters of your local system of inhabited worlds.
35:9.2 (393.2) Sistem Egemenleri, yerleşik dünyalara ait her sistemin yönetim merkezi üzerinde ikişerli veya üçerli heyetler halinde idarede bulunmaktadır. Takımyıldız Yaratıcısı, her dekamilenyumun baş yöneticisi olarak bahse konu bu Lanonandekler’den birini tayin etmektedir. Zaman zaman bahse konu üçlemenin başı içinde hiçbir değişiklik yapılmamaktadır; bu durum bütünüyle takımyıldız yöneticilerinin tercihine bağlıdır. Sistem hükümetleri, bir takım felaket ortaya çıkmadığı takdirde görevlileri bakımından ani değişikliğe uğramamaktadır. 35:9.2 (393.2) The System Sovereigns rule in commissions of two or three on the headquarters of each system of inhabited worlds. The Constellation Father names one of these Lanonandeks as chief every dekamillennium. Sometimes no change in the head of the trio is made, the matter being entirely optional with the constellation rulers. System governments do not suddenly change in personnel unless a tragedy of some sort occurs.
35:9.3 (393.3) Sistem Egemenleri veya yardımcıları geri çağrıldıklarında, onların boşalan mevkileri; Edentia üzerinde belirtilmiş olağan topluluktan daha büyük sayıda bulunan bu düzeyin yedek birliklerinden, takımyıldızı yönetim merkezi üzerinde konumlanan yüce kurul tarafından yapılan seçimler aracılığıyla doldurulur. 35:9.3 (393.3) When System Sovereigns or assistants are recalled, their places are filled by selections made by the supreme council located on the constellation headquarters from the reserves of that order, a group which is larger on Edentia than the average indicated.
35:9.4 (393.4) Yüce Lanonandek kurulları, birçok farklı takımyıldız yönetim merkezi üzerinde konumlanmıştır. Bu türden bir bünye, Takımyıldız Yaratıcısı’nın kıdemli En Yüksek birlikteliği tarafından yönetilirken; kıdemsiz birliktelik, ikinci derece düzeye ait yedek birliklerin yüksek denetimini yapmaktadır. 35:9.4 (393.4) The supreme Lanonandek councils are stationed on the various constellation headquarters. Such a body is presided over by the senior Most High associate of the Constellation Father, while the junior associate supervises the reserves of the secondary order.
35:9.5 (393.5) Sistem Egemenleri, isimlerinin çağrıştırdığı anlamı karşılayan bir niteliğe sahiptir; onlar, yerleşik dünyalara ait yerel olaylara neredeyse bütünüyle egemendir. Onlar; Gezegensel Prensler’i, Maddi Evlatlar’ı ve hizmetkâr ruhaniyetleri yönlendirmeleri bakımından adeta ebeveynsel bir niteliğe sahiptir. Egemene ait olan kişisel kavrayış neredeyse tamamlanmış bir haldedir. Bahse konu bu yöneticiler, merkezi evrenden olan Kutsal Üçleme gözlemcileri tarafından yüksek denetime tabi değildir. Onlar, yerel evrene ait yönetim kolu olup; yasama emirlerinin uygulama sorumluları ve yargısal kararların yerine getirilmesinin idarecileri olarak onlar, evren idaresinin tümü içinde Mikâil Evladı’nın yönetimine olan kişisel sadakatsizliğin en kolay ve en hazır bir biçimde kendisini savunmak için konumlandıracağı ve gücünü kanıtlamak amacıyla fırsat kollayacağı yer olan bir konumu temsil etmektedir. 35:9.5 (393.5) The System Sovereigns are true to their names; they are well-nigh sovereign in the local affairs of the inhabited worlds. They are almost paternal in their direction of the Planetary Princes, the Material Sons, and the ministering spirits. The personal grasp of the sovereign is all but complete. These rulers are not supervised by Trinity observers from the central universe. They are the executive division of the local universe, and as custodians of the enforcement of legislative mandates and as executives for the application of judicial verdicts, they present the one place in all universe administration where personal disloyalty to the will of the Michael Son could most easily and readily intrench itself and seek to assert itself.
35:9.6 (393.6) Bizim yerel evrenimiz, evren hükümetine karşı başkaldırıda bulunmuş Lanonandek düzeyine ait yedi yüz Evlat bakımından talihsiz bir konumda bulunmuştur; bahse konu durum bu nedenle, birkaç sistem içinde ve sayısız gezegen üzerinde kafa karışıklığına sebebiyet vermektedir. Sayılı olan başarısızlığın tümü içinde sadece üçü Sistem Egemenleri unsurları ile ilgili olmuştur; gerçekte bahse konu bu Evlatlar’ın tümü, Gezegensel Prensler ve üçüncü derece Lanonandekler olarak ikinci ve üçüncü düzeye ait bir halde bulunmuştur. 35:9.6 (393.6) Our local universe has been unfortunate in that over seven hundred Sons of the Lanonandek order have rebelled against the universe government, thus precipitating confusion in several systems and on numerous planets. Of this entire number of failures only three were System Sovereigns; practically all of these Sons belonged to the second and third orders, Planetary Princes and tertiary Lanonandeks.
35:9.7 (393.7) Doğruluktan ayrılan bahse konu bu Evlatlar’ın geniş nüfusu, yaratımdan kaynaklanan hiçbir hatanın varlığını işaret etmemektedir. Onlar, kutsal bir biçimde kusursuz olarak yaratılabilirlerdi; fakat onlar, zaman ve mekânın dünyaları üzerinde ikamet eden evrimsel yaratılmışları daha iyi anlamaları ve onlara yakınlaşmaları için bu biçimde yaratılmışlardır. 35:9.7 (393.7) The large number of these Sons who have lapsed from integrity does not indicate any fault in creatorship. They could have been made divinely perfect, but they were so created that they might better understand, and draw near to, the evolutionary creatures dwelling on the worlds of time and space.
35:9.8 (393.8) Orvonton içinde yerel evrenler arasında Henselon’un haricinde bizim evrenimiz, Evlatlar’ın bu düzeyinin en geniş nüfusunu yitirmiştir. Uversa üzerindeki fikir birliğine göre; Nebadon içinde bu kadar idari soruna sahip olmamızın sebebi, bize ait Lanonandek Evlatları’nın tercihte ve tasarımda kişisel özgürlüğün bu türden geniş bir kapsamıyla yaratılmış olmasıdır. Ben bahse konu bu gözlemi, eleştirme biçiminde gerçekleştirmemekteyim. Evrenimizin Yaratan’ı, bu durumu gerçekleştirmekte bütüncül yönetime ve güce sahiptir. Bizim yüksek yöneticilerimizin iddiasına göre; bahse konu evrenin öncül çağları içinde bu tür özgür tercih Evlatlar’ı aşırı bir biçimde sorun yaratırken, olaylar ve durumlar bütüncül olarak incelendiğinde ve nihai olarak düzene kavuşturulduğunda, bahse konu bu tamamiyle sınanmış Evlatlar’ın yüksek sadakatinin ve bütüncül özgür irade hizmetinin kazanımları öncül zamanların kafa karışıklığını ve sıkıntılarını telafi etmeden çok daha fazlasını gerçekleştirecektir. 35:9.8 (393.8) Of all the local universes in Orvonton, our universe has, with the exception of Henselon, lost the largest number of this order of Sons. On Uversa it is the consensus that we have had so much administrative trouble in Nebadon because our Sons of the Lanonandek order have been created with such a large degree of personal liberty in choosing and planning. I do not make this observation by way of criticism. The Creator of our universe has full authority and power to do this. It is the contention of our high rulers that, while such free-choosing Sons make excessive trouble in the earlier ages of the universe, when things are fully sifted and finally settled, the gains of higher loyalty and fuller volitional service on the part of these thoroughly tested Sons will far more than compensate for the confusion and tribulations of earlier times.
35:9.9 (394.1) Bir sistem yönetim merkezi üzerindeki başkaldırı olayında, çoğunlukla yeni bir egemen göreceli olan kısa bir süre zarfında atanmaktadır; fakat böyle bir durum, bireysel gezegenler üzerinde bu şekliyle gerçekleşmemektedir. Onlar, maddi yaratımın tamamlayıcı birimleridir; buna ek olarak yaratılmış özgür iradesi, bu türden sorunların tümüne ait nihai yargı kararı içinde bir etkendir. Varis Gezegensel Prensleri, yanlış yola sapmış yetkinin prenslerinin ait olduğu gezegenler biçimindeki tecrit edilmiş dünyalar için atanır; fakat onlar, ayaklanmanın sonuçlarının Melçizedekler ve diğer hizmetkâr kişilikleri tarafından uygulanan çözüme yönelik önlemleri tarafından kısmi bir biçimde üstesinden gelinmesine ve ortadan kaldırılmasına kadar bu türden dünyaların etkin idareciliğini üstlenmemektedir. Bir Gezegensel Prens’in başkaldırısı, kendisine ait gezegenin derhal tecrit altına alınmasına sebebiyet vermektedir; buna ek olarak yerel ruhsal döngüleri eş zamanlı olarak diğerlerinden ayrılmaktadır. Sadece bahşedilmiş bir Evlat, bu türden ruhsal bir biçimde tecrit edilmiş dünya üzerinde iletişimin gezegenler arası hatlarını yeniden oluşturmaya yetkindir. 35:9.9 (394.1) In the event of rebellion on a system headquarters, a new sovereign is usually installed within a comparatively short time, but not so on the individual planets. They are the component units of the material creation, and creature free will is a factor in the final adjudication of all such problems. Successor Planetary Princes are designated for isolated worlds, planets whose princes of authority may have gone astray, but they do not assume active rulership of such worlds until the results of insurrection are partially overcome and removed by the remedial measures adopted by the Melchizedeks and other ministering personalities. Rebellion by a Planetary Prince instantly isolates his planet; the local spiritual circuits are immediately severed. Only a bestowal Son can re-establish interplanetary lines of communication on such a spiritually isolated world.
35:9.10 (394.2) Bahse konu dik başlı ve bilgeliğe sahip olmayan bu Evlatlar için bir tasarım bulunmakta olup, onların bir çoğu bu merhametli hükümden olumsuz bir biçimde çıkar sağlamaktadır; fakat onlar, yükümlülüklerini yerine getirmedikleri bu mevkiler içinde artık hiçbir biçimde yeniden faaliyet gösteremeyebilirler. İyileşme sürecinin sonunda onlar, emanet görevlerine ve fiziksel idarenin dairelerine atanmaktadır. 35:9.10 (394.2) There exists a plan for saving these wayward and unwise Sons, and many have availed themselves of this merciful provision; but never again may they function in those positions wherein they defaulted. After rehabilitation they are assigned to custodial duties and to departments of physical administration.
10. Lanonandek Dünyaları ^top 10. The Lanonandek Worlds ^top
35:10.1 (394.3) Yetmiş gezegenin Salvington döngüsü içinde yedi dünyanın bu üç topluluğu, kendilerine ait ilgili kırk iki uydu ile birlikte, idari âlemlerin Lanonandek kümelenişini bir araya getirmektedir. Bu âlemler üzerinde eski-Sistem Egemen birliklerine ait olan deneyim kazanmış Lanonandekler, yükseliş halindeki kutsal yolcuların idari öğretmenleri ve yüksek meleksel ev sahipleri olarak resmi bir biçimde görev vermektedir. Evrimsel faniler, sistem başkentleri üzerinde görev halindeki sistem idarecilerini gözlemlemektedir; ancak burada onlar, on bin yerel sistemin idari beyanlarının mevcut eş güdümüne katılmaktadır. 35:10.1 (394.3) The third group of seven worlds in the Salvington circuit of seventy planets, with their respective forty-two satellites, constitute the Lanonandek cluster of administrative spheres. On these realms the experienced Lanonandeks belonging to the ex-System Sovereign corps officiate as administrative teachers of the ascending pilgrims and the seraphic hosts. The evolutionary mortals observe the system administrators at work on the system capitals, but here they participate in the actual co-ordination of the administrative pronouncements of the ten thousand local systems.
35:10.2 (394.4) Yerel evrenin bu idari okulları, Sistem Egemenleri ve takımyıldız danışmanları olarak geniş bir deneyime sahip olan Lanonandek Evlatları’nın bir birliğinin yüksek denetimi altındadır. Bu yönetim üniversitelerine kıyasla sadece Ensa’nın idari okulları daha üstün bir konumda bulunmaktadır. 35:10.2 (394.4) These administrative schools of the local universe are supervised by a corps of Lanonandek Sons who have had long experience as System Sovereigns and as constellation counselors. These executive colleges are excelled only by the administrative schools of Ensa.
35:10.3 (394.5) Lanonandek dünyaları; bir taraftan yükseliş fanileri için eğitim âlemleri olarak hizmet ederken, diğer bir taraftan evrenin olağan ve alışılagelmiş faaliyetleri ile ilgili olan geniş yükümlülüklerin merkezidir. Cennet’e olan doğrultunun bütünü içinde yükseliş halindeki kutsal yolcuları; eğitildikleri hususları gerçek anlamıyla yerine getirmedeki mevcut eğitim olarak, uygulamalı bilginin işlevsel okulları içinde çalışmalarına devam ederler. Melçizedekler tarafından sağlanan evren eğitim sistemi; işlevsel, ilerleyici, anlamlı ve deneyimseldir. Bahse konu bu eğitim sistemi; maddi, ussal, morontial ve ruhsal olan hususlardaki eğitim ile bütünleşir. 35:10.3 (394.5) While serving as training spheres for ascending mortals, the Lanonandek worlds are the centers for extensive undertakings having to do with the normal and routine administrative operations of the universe. All the way in to Paradise the ascending pilgrims pursue their studies in the practical schools of applied knowledge—actual training in really doing the things they are being taught. The universe educational system sponsored by the Melchizedeks is practical, progressive, meaningful, and experiential. It embraces training in things material, intellectual, morontial, and spiritual.
35:10.4 (394.6) Lanonandekler’in bahse konu bu idari âlemleri ile bağlantılı bir biçimde, bu düzeye ait kurtarılmış Evlatlar’ın büyük bir çoğunluğu; gezegensel olaylarının koruyucuları ve idarecileri olarak hizmet vermektedir. Ve önerilen iyileştirme sürecini kabul etmeyi tercih etmiş olan görevlerini yerine getirmemiş bu Gezegensel Prensler ve başkaldırıda bulunmuş onların birliktelikleri; en azından Nebadon evreninin ışık ve yaşam içinde düzene tekrar kavuşturulmasına kadar bahse konu bu alışılagelmiş yetkinlikler içinde hizmet vermeye devam etmektedir. 35:10.4 (394.6) It is in connection with these administrative spheres of the Lanonandeks that most of the salvaged Sons of that order serve as custodians and directors of planetary affairs. And these defaulting Planetary Princes and their associates in rebellion who choose to accept the proffered rehabilitation will continue to serve in these routine capacities, at least until the universe of Nebadon is settled in light and life.
35:10.5 (395.1) Buna rağmen, daha eski sistemlerde bulunan Lanonandek Evlatları’nın birçoğu; hizmet, idare ve ruhsal erişimin muazzam başarılarına imza atmışlardır. Her ne kadar kişisel özgürlüğün yanılsaması ve özerkliğin yanlış inancı boyunca hataya düşme eğilimine sahip olsalar da, onlar soylu, inançlı ve sadık bir topluluktur. 35:10.5 (395.1) Many of the Lanonandek Sons in the older systems, however, have established wonderful records of service, administration, and spiritual achievement. They are a noble, faithful, and loyal group, notwithstanding their tendency to fall into error through fallacies of personal liberty and fictions of self-determination.
35:10.6 (395.2) [Bu anlatım, Salvingtonlu Cebrail’in yetkilendirmesi vasıtasıyla hareket eden Baş Melekler’in Baş İdareci’si tarafından sağlanmıştır.] 35:10.6 (395.2) [Sponsored by the Chief of Archangels acting by authority of Gabriel of Salvington.]