33. Makale Paper 33
Yerel Evren’in İdaresi Administration of the Local Universe
33:0.1 (366.1) KÂİNATIN Yaratıcısı olabilecek en kesin biçimde kendisine ait olan uçsuz bucaksız yaratım üzerinde hâkimiyetine sahip iken, yerel evren idaresinde Yaratan Evladı’nın kişiliği vasıtasıyla faaliyet gösterir. Yaratıcı bu durum haricinde, yerel bir evrenin yönetim olayları içinde kişisel olarak faaliyet göstermemektedir. Bahse konu bu yönetim hususları Yaratan Evlat’a, yerel evren Ana Ruhaniyeti’ne ve onların çok katmanlı olan evlatlarına emanet edilmiştir. Yerel evrenin tasarıları, siyasaları ve idari eylemleri; kendisine ait olan Ruhaniyet birliktelikleriyle beraber, temsil etmesi için yönetim gücünü Cebrail’e ve karar yetkisi yönetimini Takımyıldız Yaratıcıları’na, Sistem Egemenleri’ne ve Gezegensel Prensler’e aktaran bu Evlat tarafından oluşturulur ve uygulanır. 33:0.1 (366.1) WHILE the Universal Father most certainly rules over his vast creation, he functions in a local universe administration through the person of the Creator Son. The Father does not otherwise personally function in the administrative affairs of a local universe. These matters are intrusted to the Creator Son and to the local universe Mother Spirit and to their manifold children. The plans, policies, and administrative acts of the local universe are formed and executed by this Son, who, in conjunction with his Spirit associate, delegates executive power to Gabriel and jurisdictional authority to the Constellation Fathers, System Sovereigns, and Planetary Princes.
1. Nebadonlu Mikâil ^top 1. Michael of Nebadon ^top
33:1.1 (366.2) Bizim Yaratan Evladı’mız, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat içinde eş zamanlı kökene ait olan sınırsız kimliğin 611.121’inci özgün kavramsallaşmasının kişilikleşmesidir. Nebadonlu Mikâil, kutsallığın ve sınırsızlığın 611.121’inci kâinatsal kavramsallaşmasını kişilikleştiren “kendisinden türeyen tek Evladı”dır. Onun yönetim merkezi, Salvington üzerindeki ışığın üç katmanlı olan malikânesi içindedir. Ve bu yerleşke oldukça düzenli bir hale getirilmiştir, çünkü Mikâil ruhsal, morontial ve maddi biçimindeki ussal yaratılmış deneyiminin üç fazına da ait olan yaşamı deneyimlemiştir. Bahse konu bu isim, Urantia üzerindeki onun yedinci ve son bahşedilmişliği ile ilişkilendirildiği için; onun bahsi, zaman zaman Hazreti Mikâil olarak da geçmektedir. 33:1.1 (366.2) Our Creator Son is the personification of the 611,121st original concept of infinite identity of simultaneous origin in the Universal Father and the Eternal Son. The Michael of Nebadon is the “only-begotten Son” personalizing this 611,121st universal concept of divinity and infinity. His headquarters is in the threefold mansion of light on Salvington. And this dwelling is so ordered because Michael has experienced the living of all three phases of intelligent creature existence: spiritual, morontial, and material. Because of the name associated with his seventh and final bestowal on Urantia, he is sometimes spoken of as Christ Michael.
33:1.2 (366.3) Bizim Yaratan Evladı’mız, Kâinatın Yaratıcısı ve Sınırsız Ruhaniyet’in deneyimsel Cennet birlikteliği biçimindeki Ebedi Evlat değildir. Nebadonlu Mikâil, Cennet Kutsal Üçlemesi’ne ait olan bir üye değildir. Yine de bizim üstün Evladı’mız; Salvington üzerinde gerçekte mevcut bir halde bulunduğu ve Nebadon içinde faaliyet gösterdiği zaman gibi, Ebedi Evlat’ın kendi başına dışa vurduğu kutsal niteliklerin ve güçlerin tümüne kendi âlemi içerisinde sahiptir. Mikâil, buna ek olan güç ve yetkiyi bile elinde barındırır; çünkü o yalnızca Ebedi Evladı kişilikleştirmekle kalmaz, gerçekte aynı zamanda Kâinatın Yaratıcısı’nın kişilik mevcudiyetini bu yerel evrende bütünüyle temsil edip, onun içinde bu mevcudiyeti bütüncül bir biçimde somutlaştırır. Kendisi hatta Yaratıcı-Evlat’ı bile temsil etmektedir. Bahse konu bu ilişkiler; olgunlaşmamış yaratılmış varlıklarla olan kişilik ilişkisine ait evrimsel evrenlerin doğrudan idaresine yetkin olan tüm kutsal varlıkların en güçlüsü, en çok yönlüsü ve en etkini biçimindeki bir Yaratan Evlat’ı oluşturmaktadır. 33:1.2 (366.3) Our Creator Son is not the Eternal Son, the existential Paradise associate of the Universal Father and the Infinite Spirit. Michael of Nebadon is not a member of the Paradise Trinity. Nevertheless our Master Son possesses in his realm all of the divine attributes and powers that the Eternal Son himself would manifest were he actually to be present on Salvington and functioning in Nebadon. Michael possesses even additional power and authority, for he not only personifies the Eternal Son but also fully represents and actually embodies the personality presence of the Universal Father to and in this local universe. He even represents the Father-Son. These relationships constitute a Creator Son the most powerful, versatile, and influential of all divine beings who are capable of direct administration of evolutionary universes and of personality contact with immature creature beings.
33:1.3 (366.4) Bizim Yaratan Evladı’mız; Cennet’in Ebedi Evladı’nın Salvington üzerinde kişisel olarak var olacağı bir koşulda elde etmeye yetkin olacağı ruhaniyet çekimi biçimindeki aynı ruhsal çekim gücünü, yerel evrenin yönetim merkezinden elde etmektedir. Buna ek olarak; bu Evren Evladı aynı zamanda, Nebadon evreni için Kâinatın Yaratıcısı’nın kişilikleşmesidir. Yaratan Evlatlar, Cennet Yaratıcı-Evlat’ının ruhsal kuvvetleri için kişilik merkezleridir. Yaratan Evlatlar, Yedi Katmanlı Tanrı’nın kudretli zaman-mekân niteliklerinin nihai güç-kişilik odaklanmalarıdır. 33:1.3 (366.4) Our Creator Son exerts the same spiritual drawing power, spirit gravity, from the headquarters of the local universe that the Eternal Son of Paradise would exert if he were personally present on Salvington, and more; this Universe Son is also the personification of the Universal Father to the universe of Nebadon. Creator Sons are personality centers for the spiritual forces of the Paradise Father-Son. Creator Sons are the final power-personality focalizations of the mighty time-space attributes of God the Sevenfold.
33:1.4 (367.1) Yaratan Evlat; Kâinatın Yaratıcısı’nın vekâletsel kişilikleşmesi, Ebedi Evlat’ın kutsallık eş güdüm sağlayıcısı ve Sınırsız Ruhaniyet’in yaratıcı birlikteliğidir. Bizim evrenimiz ve onun yerleşik dünyalarının tümü için Egemen Evlat, işlevsel niyetler ve amaçlar bakımından Tanrı’dır. Kendisi, evrimleşen fanilerin algılayan bir biçimde kavradıkları Cennet İlahiyatları’nın tümünü kişiliğinde temsil etmektedir. Bu evlat ve onun Ruhaniyet birlikteliği, sizin yaratan ebeveynlerinizdir. Sizin için Yaratan Evlat olarak Mikâil, yüce kişiliktir; sizin için Ebedi Evlat, sınırsız bir İlahiyat kişiliği biçiminde aşkın yüceliktir. 33:1.4 (367.1) The Creator Son is the vicegerent personalization of the Universal Father, the divinity co-ordinate of the Eternal Son, and the creative associate of the Infinite Spirit. To our universe and all its inhabited worlds the Sovereign Son is, to all practical intents and purposes, God. He personifies all of the Paradise Deities which evolving mortals can discerningly comprehend. This Son and his Spirit associate are your creator parents. To you, Michael, the Creator Son, is the supreme personality; to you, the Eternal Son is supersupreme—an infinite Deity personality.
33:1.5 (367.2) Yaratan Evlat’ın kişiliği içerisinde biz; Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat’ın ikisinin de varsayımsal olarak Salvington üzerinde var olduğu ve Nebadon evreninin idari olaylarına katıldığı bir koşulda, onlar kadar kudretli, etkin ve yararlı olacak idareci ve kutsal olan ebeveynlere sahip bulunmaktayız. 33:1.5 (367.2) In the person of the Creator Son we have a ruler and divine parent who is just as mighty, efficient, and beneficent as would be the Universal Father and the Eternal Son if both were present on Salvington and engaged in the administration of the affairs of the universe of Nebadon.
2. Nebadon’un Egemeni ^top 2. The Sovereign of Nebadon ^top
33:2.1 (367.3) Yaratan Evlatlar’ın gözlemi; bazı Evlatlar Tanrı’ya daha fazla benzerken, diğerlerinin ise onların sınırsız ebeveynlerinin bir karışımı olduğunu açığa çıkarmaktadır. Bizim Yaratan Evladı’mız kesin bir biçimde, Ebedi Evlat’a daha fazla benzeyen nitelikleri ve kişilik özellikleri dışa vurmaktadır. 33:2.1 (367.3) Observation of Creator Sons discloses that some resemble more the Father, some the Son, while others are a blend of both their infinite parents. Our Creator Son very definitely manifests traits and attributes which more resemble the Eternal Son.
33:2.2 (367.4) Mikâil, bu yerel evreni düzenlemeyi tercih etmiş olup; o burada şu an, yüceliğin hâkimiyetini sürdürmektedir. Onun kişisel gücü; Cennet’i merkez alan mevcudiyet-öncesi çekim döngüleri tarafından, ve Zamanın Ataları’na ait kişiliğin sona ermesi ile ilgili nihai uygulayıcı yargıların tümünün aşkın-evren hükümetinin bir kısmı üzerindeki çekince tarafından sınırlandırılmıştır. Kişilik, Yaratıcı’nın tek başına bahşettiği bir edinimdir; fakat Yaratan Evlatlar Ebedi Evlat’ın onayı ile yeni yaratım tasarılarını başlatır, ve Ruhaniyet birlikteliklerinin görevsel eş güdümü eşliğinde enerji-maddesinin yeni dönüşümlerini gerçekleştirme teşebbüsünde bulunabilir. 33:2.2 (367.4) Michael elected to organize this local universe, and herein he now reigns supreme. His personal power is limited by the pre-existent gravity circuits centering at Paradise and by the reservation on the part of the Ancients of Days of the superuniverse government of all final executive judgments regarding the extinction of personality. Personality is the sole bestowal of the Father, but the Creator Sons, with the approval of the Eternal Son, do initiate new creature designs, and with the working co-operation of their Spirit associates they may attempt new transformations of energy-matter.
33:2.3 (367.5) Mikâil, Nebadon’un yerel evreni için ve onun üzerinde Cennet Yaratıcı-Evlat’ının kişilikleşmesidir. Bu nedenle Sınırsız Ruhaniyet’in yerel evren temsilcisi biçimindeki Yaratıcı Ana Ruhaniyet; Urantia üzerindeki nihai bahşedilmişliğinden dönüşü üzerine kendisini Hazreti Mikâil’in emrine adadığında, bunun üzerine o “cennet ve dünya üzerindeki gücün tümü” üzerinde karar yetkisini elde etmektedir. 33:2.3 (367.5) Michael is the personification of the Paradise Father-Son to and in the local universe of Nebadon; therefore, when the Creative Mother Spirit, the local universe representation of the Infinite Spirit, subordinated herself to Christ Michael upon the return from his final bestowal on Urantia, the Master Son thereby acquired jurisdiction over “all power in heaven and on earth.”
33:2.4 (367.6) Yerel evrenlerin Yaratan Evlatları’nın emrine olan Kutsal Hizmetkârlar’ın bu bağlanışı Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in sınırlı bir biçimde dışa vurulan nitelikteki kutsallığının kişisel kaynakları olarak Üstün Evlatlar’ı oluştururken; Mikâiller’in yaratılmış-bahşedilme deneyimleri, Yüce Varlık’ın deneyimsel kutsallığını temsil etmek için onları yetkin bir hale getirir. Evrenler içinde başka hiçbir varlık, bu biçimde var olan sınırlı deneyimin olanaklarını kişisel olarak zorlamamıştır; ve evrenler içindeki hiçbir varlık, yalnız egemenliğin bu türden niteliklerini elinde barındırmamaktadır. 33:2.4 (367.6) This subordination of the Divine Ministers to the Creator Sons of the local universes constitutes these Master Sons the personal repositories of the finitely manifestable divinity of the Father, Son, and Spirit, while the creature-bestowal experiences of the Michaels qualify them to portray the experiential divinity of the Supreme Being. No other beings in the universes have thus personally exhausted the potentials of present finite experience, and no other beings in the universes possess such qualifications for solitary sovereignty.
33:2.5 (367.7) Her ne kadar Mikâil’in yönetim merkezi, resmi olarak Nebadon’un başkenti Salvington üzerinde konumlandırılmışsa da; o zamanın büyük bir çoğunluğunu takımyıldızını, yönetim merkezini ve hatta bireysel gezegenleri ziyaret ederek harcamaktadır. Dönemsel olarak o Cennet’i ziyaret etmekte, ve Zamanın Ataları’na danıştığı yer olan Uversa’ya doğru sıklıkla yolculukta bulunmaktadır. Salvington’dan ayrı olduğu zamanda onun boşluğu, bunun sonrasında Nebadon evreninin vekili olarak faaliyette bulunan Cebrail tarafından doldurulur. 33:2.5 (367.7) Although Michael’s headquarters is officially located on Salvington, the capital of Nebadon, he spends much of his time visiting the constellation and system headquarters and even the individual planets. Periodically he journeys to Paradise and often to Uversa, where he counsels with the Ancients of Days. When he is away from Salvington, his place is assumed by Gabriel, who then functions as regent of the universe of Nebadon.
3. Evren Evladı ve Ruhaniyeti ^top 3. The Universe Son and Spirit ^top
33:3.1 (368.1) Sınırsız Ruhaniyet zaman ve mekânın tüm evrenleri üzerinde hâkim bir halde bulunurken o; Yaratan Evlat ile birlikte yaratıcı eş güdümünün işleyişsel biçimi aracılığıyla, tüm kişilik niteliklerini elde ettiği özelleşmiş bir odaklanma biçiminde, her yerel evrenin yönetim merkezinden faaliyette bulunmaktadır. Yerel bir evren ile ilgili olarak, bir Yaratan Evlat’ın idari yetkisi yücedir; Kutsal Hizmetkâr olarak Sınırsız Ruhaniyet, her ne kadar kusursuz bir biçimde eş güdüm sağlayıcısı olsa da bütünüyle işbirliğine yatkındır. 33:3.1 (368.1) While pervading all the universes of time and space, the Infinite Spirit functions from the headquarters of each local universe as a specialized focalization acquiring full personality qualities by the technique of creative co-operation with the Creator Son. As concerns a local universe, the administrative authority of a Creator Son is supreme; the Infinite Spirit, as the Divine Minister, is wholly co-operative though perfectly co-ordinate.
33:3.2 (368.2) Nebadon’un denetimi ve idaresi içinde Mikâil’in birlikteliği olarak Salvington’un Evren Ana Ruhaniyeti, bu düzeyin 611.121’inci varlığı biçimindeki Yüce Ruhaniyetler’in altıncı topluluğunun bir parçasıdır. Kendisi; Cennet yükümlülüklerinden Mikâil’in özgürleşmesinde ona eşlik etmekte gönüllü olup, Mikâil’e ait olan evreninin yaratılmasında ve onun idare edilmesinde onunla birlikte en başından beri faaliyette bulunmuştur. 33:3.2 (368.2) The Universe Mother Spirit of Salvington, the associate of Michael in the control and administration of Nebadon, is of the sixth group of Supreme Spirits, being the 611,121st of that order. She volunteered to accompany Michael on the occasion of his liberation from Paradise obligations and has ever since functioned with him in creating and governing his universe.
33:3.3 (368.3) Üstün Yaratan Evlat, kendisine ait olan evrenin kişisel egemenidir; fakat bu evrenin idare edilmesindeki detayların tümünde Evren Ruhaniyeti, Evlat ile birlikte eş idareci olarak faaliyet göstermektedir. Ruhaniyet, Evlat’ın egemenliğini ve hâkimiyetini en başından beri tanırken; Evlat her zaman, bu âlemin olaylarının tümünde bir eş güdüm düzeyi ve yetkide eşitlik içinde Ruhaniyet’e uyum sağlamaktadır. Sevgiye ve yaşama ait görevinin bütününde Yaratan Evlat her zaman ve en başından beri; bütünüyle ussal ve ezelden beri inançlı olan Evren Ruhaniyeti’ne ek olarak onun çeşitlendirilmiş meleksel maiyet kişilikleri tarafından kusursuz bir biçimde bu bağlılık içerisinde sabit kılınıp, yetkin olarak desteklenir. Bu türden bir Kutsal Hizmetkâr gerçekte; Cennet Sınırsız Ruhaniyeti’nin inançlı ve gerçek bir dışavurumu biçimindeki Yaratan Evlat’ın ezelden beri var olan ve bütünüyle ussal danışmanı olarak ruhaniyetlerin ve ruhaniyet kişiliklerinin annesidir. 33:3.3 (368.3) The Master Creator Son is the personal sovereign of his universe, but in all the details of its management the Universe Spirit is codirector with the Son. While the Spirit ever acknowledges the Son as sovereign and ruler, the Son always accords the Spirit a co-ordinate position and equality of authority in all the affairs of the realm. In all his work of love and life bestowal the Creator Son is always and ever perfectly sustained and ably assisted by the all-wise and ever-faithful Universe Spirit and by all of her diversified retinue of angelic personalities. Such a Divine Minister is in reality the mother of spirits and spirit personalities, the ever-present and all-wise adviser of the Creator Son, a faithful and true manifestation of the Paradise Infinite Spirit.
33:3.4 (368.4) Evlat, kendisine ait olan yerel evreni içinde bir baba olarak faaliyet gösterir. Fani yaratılmışlarının anlayacağı biçimde Ruhaniyet, her zaman Evlat’a yardım etmesi ve evrenin idaresi için sonsuza dek hayati bir önem arz etmesi biçiminde bir anne görevini uygular. Başkaldırı karşısında yalnızca Evlat ve onun birliktelik içinde bulunduğu Evlatlar, karşı koyucular olarak faaliyet gösterir. Ruhaniyet, ayaklanmayı bastırmaya veya yönetim yetkisini savunmaya hiçbir zaman yetkin değildir; fakat Ruhaniyet, kötülüğün hüküm sürdüğü veya günahın baskın çıktığı dünyalar üzerinde hükümeti tekrar istikrara kavuşturma ve yönetim gücünü sağlamlaştırma içindeki çabalarında gerekli olacak deneyime dair her şeyle Evlat’ı en başından beri destekler. Yalnızca bir Evlat, kendilerine ait olan ortak yaratımın çalışmasını eski haline getirebilir; fakat hiçbir Evlat, Kutsal Hizmetkâr’ın devamlı eş güdümüne ek olarak oldukça inançlı ve cesaretli bir şekilde fani insanların refahı ve kutsal ebeveynlerinin ihtişamı için çaba sarf eden Tanrı’nın kız evlatları biçimindeki, bu Yardımcılar’ın ruhaniyet destekçilerinin geniş bir birlikteliği olmadan nihai başarıyı hayal dahi edemez. 33:3.4 (368.4) The Son functions as a father in his local universe. The Spirit, as mortal creatures would understand, enacts the role of a mother, always assisting the Son and being everlastingly indispensable to the administration of the universe. In the face of insurrection only the Son and his associated Sons can function as deliverers. Never can the Spirit undertake to contest rebellion or defend authority, but ever does the Spirit sustain the Son in all of everything he may be required to experience in his efforts to stabilize government and uphold authority on worlds tainted with evil or dominated by sin. Only a Son can retrieve the work of their joint creation, but no Son could hope for final success without the incessant co-operation of the Divine Minister and her vast assemblage of spirit helpers, the daughters of God, who so faithfully and valiantly struggle for the welfare of mortal men and the glory of their divine parents.
33:3.5 (368.5) Yaratan Evlat’ın yedinci ve son olan yaratılmış bahşedilişinin tamamlanışı üzerine; dönemsel yalıtımın belirsizlikleri Kutsal Hizmetkâr için ortadan kalkar, ve Evlat’ın evren yardımcısı kesinliğin ve denetimin içinde sonsuza kadar sabit bir konuma oturmuş bir hale gelir. Yaratan Evlat’ın bir Üstün Evlat olarak sevinç ve bayram törenlerinin en önemlisi şeklinde yönetime gelmesinde; ev sahiplerin bir araya gelmesinden önce ilk olarak Evren Ruhaniyeti, sadakatin ve bağlılığın sözünü vererek Evlat’a olan tabiiyetinin genel ve evrensel duyurusunda bulunur. Bu olay, Mikâil’in Urantialı olan bahşedilmişliğinin ardından Salvington’a dönüşü esnasında gerçekleşmiştir. Bu önemli olaydan önce hiçbir şekilde Evren Ruhaniyeti, Evren Evladı’na olan tabiiyetini resmi olarak tanımamıştır; ve Ruhaniyet tarafından güç ve yönetim yetkisinin gönüllü feragatinin öncesine kadar Evlat’a dair “cennet içindeki ve dünya üzerindeki tüm güç onun eline teslim edilmiştir” biçimindeki ifade, gerçek olarak ilan edilememiştir. 33:3.5 (368.5) Upon the completion of the Creator Son’s seventh and final creature bestowal, the uncertainties of periodic isolation terminate for the Divine Minister, and the Son’s universe helper becomes forever settled in surety and control. It is at the enthronement of the Creator Son as a Master Son, at the jubilee of jubilees, that the Universe Spirit, before the assembled hosts, first makes public and universal acknowledgment of subordination to the Son, pledging fidelity and obedience. This event occurred in Nebadon at the time of Michael’s return to Salvington after the Urantian bestowal. Never before this momentous occasion did the Universe Spirit acknowledge subordination to the Universe Son, and not until after this voluntary relinquishment of power and authority by the Spirit could it be truthfully proclaimed of the Son that “all power in heaven and on earth has been committed to his hand.”
33:3.6 (369.1) Yaratıcı Ana Ruhaniyet’in bu tabiiyet yemininden sonra Nebadonlu Mikâil soylu bir şekilde; kendisine ait olan evren nüfuz alanlarının Ruhaniyet eş yöneticisini oluşturan ve yaratılmışlarının tümünün zamanında Evlat’a vermiş oldukları gibi sadakat içinde Ruhaniyet’e tabii olacaklarının sözünü vermelerini gerektiren biçimdeki, Ruhaniyet dostuna olan ebedi bağlılığını resmi olarak tanır; buna ek olarak orada “Eşitliğin İlanı” düzenlenip, yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar Evlat, bu yerel evrenin egemeni olsa da; kendisi, kişiliğin edinimleri ve kutsal karakterin niteliklerinin tümü içinde Ruhaniyet’in onu eşiti olduğunun gerçekliğini dünyalara duyurmuştur. Ve bu durum, mekânın dünyalarının alt düzey yaratılmışlarına ait olan aile kurumsallaşması ve idaresi için bile aşkın yöntem haline gelmektedir. Doğrusu bu durum gerçekte, gönüllü evliliğin aile ve insan kurumuna ait olan yüksek nihai amacıdır. 33:3.6 (369.1) After this pledge of subordination by the Creative Mother Spirit, Michael of Nebadon nobly acknowledged his eternal dependence on his Spirit companion, constituting the Spirit coruler of his universe domains and requiring all their creatures to pledge themselves in loyalty to the Spirit as they had to the Son; and there issued and went forth the final “Proclamation of Equality.” Though he was the sovereign of this local universe, the Son published to the worlds the fact of the Spirit’s equality with him in all endowments of personality and attributes of divine character. And this becomes the transcendent pattern for the family organization and government of even the lowly creatures of the worlds of space. This is, in deed and in truth, the high ideal of the family and the human institution of voluntary marriage.
33:3.7 (369.2) Mevcut an içerisinde Evlat ve Ruhaniyet, bir baba ve annenin aile içindeki erkek ve kız çocukları üstündeki gözetimi ve yardımı kadar evren üzerinde hâkimiyete sahiptir. Evren Ruhaniyeti’ni Yaratan Evlat’ın yaratıcı dostu olarak, ve ayrıcalıklı bir biçimde bahsi geçmemiş sorumluluklara ek olarak sonu gelmez gözetim ilgisinden biri olan büyük ve muhteşem bir aile biçimindeki erkek ve kız çocukları olarak âlemlerin yaratılmışlarını değerlendirmek bütünüyle yersiz değildir. 33:3.7 (369.2) The Son and the Spirit now preside over the universe much as a father and mother watch over, and minister to, their family of sons and daughters. It is not altogether out of place to refer to the Universe Spirit as the creative companion of the Creator Son and to regard the creatures of the realms as their sons and daughters—a grand and glorious family but one of untold responsibilities and endless watchcare.
33:3.8 (369.3) Evlat, belirli evren çocuklarının yaratımını başlatırken; Ruhaniyet yalnızca, bahse konu bu Ana Ruhaniyet’in yönlendirmesi ve rehberliği altında yardımda bulunan ve hizmet eden ruhaniyet kişiliklerinin sayısız düzeyinin mevcut hale getirilmesinden sorumludur. Evren kişiliklerinin diğer türlerinin yaratımı içinde Evlat ve Ruhaniyet birlikte faaliyet gösterir; ve hiçbiri bir diğerinin tavsiyesi ve onayı olmadan, bir yaratıcı eylemin zerresini dahi gerçekleştirmemektedir. 33:3.8 (369.3) The Son initiates the creation of certain of the universe children, while the Spirit is solely responsible for bringing into existence the numerous orders of spirit personalities who minister and serve under the direction and guidance of this selfsame Mother Spirit. In the creation of other types of universe personalities, both the Son and the Spirit function together, and in no creative act does the one do aught without the counsel and approval of the other.
4. Cebrail — Baş İdareci ^top 4. Gabriel—The Chief Executive ^top
33:4.1 (369.4) Berrak ve Sabah Yıldızı, Yaratan Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet’in yerel evren dışavurumu tarafından algılanan kişiliğe ait olan kimlik ve nihai amacın ilk kavramsallaşmasının kişilikleşmesidir. Yerel evrenin ilk zamanlarına geri döndüğümüzde, yaratıcı birlikteliğin bağları içindeki Yaratan Evlat ve Ana Ruhaniyet’in bütünlüğünden önce, çok yönlü ailesine ait olan erkek ve kız çocukların yaratımının başlangıcından önceki zamanlarda; bu kutsal iki kişiliğin öncül ve özgür olan birlikteliği, Berrak ve Sabah Yıldızı biçimindeki Evlat ve Ruhaniyet’in en yüksek olan ruhaniyet kişiliğinin yaratımını meydana getirir. 33:4.1 (369.4) The Bright and Morning Star is the personalization of the first concept of identity and ideal of personality conceived by the Creator Son and the local universe manifestation of the Infinite Spirit. Going back to the early days of the local universe, before the union of the Creator Son and the Mother Spirit in the bonds of creative association, back to the times before the beginning of the creation of their versatile family of sons and daughters, the first conjoint act of this early and free association of these two divine persons results in the creation of the highest spirit personality of the Son and the Spirit, the Bright and Morning Star.
33:4.2 (369.5) Yalnızca bilgeliğin ve ihtişamın bu türden bir bireyi, her yerel evrende meydana getirilmektedir. Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat, kutsallık bakımından kendilerine eş olan Evlatlar’ın sınırsız sayıdaki bir varlığını yaratma yetkinliğine sahip olup, bunu gerçekte yerine getirirler; fakat Sınırsız Ruhaniyet’in Kız Evlatları ile birlikte bütünlük içerisinde olan bu türden Evlatlar; kendilerine benzer bir varlık olan ve onların yaratıcı ayrıcalıklarına ait olmayan bir araya gelmiş doğalarından özgür bir şekilde parçasını alan biçimde her evren içinde yalnızca bir Berrak ve Sabah Yıldızı’nı yaratabilirler. Her ne kadar İlahiyat’ın nitelikleri içinde oldukça sınırlı olsa da Salvingtonlu Cebrail, doğanın kutsallığı bakımından Evren Evladı’na benzemektedir. 33:4.2 (369.5) Only one such being of wisdom and majesty is brought forth in each local universe. The Universal Father and the Eternal Son can, in fact do, create an unlimited number of Sons in divinity equal to themselves; but such Sons, in union with the Daughters of the Infinite Spirit, can create only one Bright and Morning Star in each universe, a being like themselves and partaking freely of their combined natures but not of their creative prerogatives. Gabriel of Salvington is like the Universe Son in divinity of nature though considerably limited in the attributes of Deity.
33:4.3 (369.6) Yeni bir evrene ait olan ebeveynlerden doğan ilk unsur; örneğine rastlanmamış olan çok yönlülüğün ve hayal edilmemiş muhteşemliğin bir varlığı şeklinde, iki atasının herhangi birinde gözle görülen bir biçimde mevcut olmayan birçok olağanüstü niteliği elinde bulunduran benzersiz bir kişiliktir. Bu tanrısal kişilik, Ruhaniyet’in yaratıcı hayal gücü ile birlikte bir araya gelmiş olan Evlat’ın kutsal iradesi ile bütünleşir. Berrak ve Sabah Yıldızı’nın fikirleri ve eylemleri, Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in ikisinin de daimi olarak bütüncül temsilcisi olacaktır. Bu türden bir varlık aynı zamanda; ruhsal yüksek melek ev sahiplerinin ve irade sahibi evrimsel maddi yaratılmışların geniş bir anlayışına yetkin olup, onunla duygudaş bir ilişki içinde bulunacaktır. 33:4.3 (369.6) This first-born of the parents of a new universe is a unique personality possessing many wonderful traits not visibly present in either ancestor, a being of unprecedented versatility and unimagined brilliance. This supernal personality embraces the divine will of the Son combined with the creative imagination of the Spirit. The thoughts and acts of the Bright and Morning Star will ever be fully representative of both the Creator Son and the Creative Spirit. Such a being is also capable of a broad understanding of, and sympathetic contact with, both the spiritual seraphic hosts and the material evolutionary will creatures.
33:4.4 (370.1) Berrak ve Sabah Yıldızı, bir yaratan değildir; ancak o, Yaratan Evlat’ın kişisel idari temsilcisi olarak muazzam bir idarecidir. Yaratım ve yaşam aktarımının dışında Evlat ve Ruhaniyet, Cebrail’in varlığı olmadan önemli evren işleyişlerinde hiçbir zaman bir görüşte bulunmaz. 33:4.4 (370.1) The Bright and Morning Star is not a creator, but he is a marvelous administrator, being the personal administrative representative of the Creator Son. Aside from creation and life impartation the Son and the Spirit never confer upon important universe procedures without Gabriel’s presence.
33:4.5 (370.2) Salvingtonlu Cebrail, Nebadon evreninin baş yöneticisi olup; bu evrenin idaresi ile ilgili tüm yönetsel itirazların arabulucusudur. Bahse konu bu evren yönetimi, onun görevi için bütünüyle bahşedilmiş bir biçimde yaratılmıştır; ancak o, yerel yaratımımızın büyümesi ve evirilişi ile deneyim kazanmıştır. 33:4.5 (370.2) Gabriel of Salvington is the chief executive of the universe of Nebadon and the arbiter of all executive appeals respecting its administration. This universe executive was created fully endowed for his work, but he has gained experience with the growth and evolution of our local creation.
33:4.6 (370.3) Cebrail, yerel evren içindeki kişisel olmayan olaylar ile ilgili aşkın evren hükümlerini yerine getirmede baş görevlidir. Zamanın Ataları tarafından yargısına varılan kitle kararları ve yazgı dönemi yeniden dirilişleri, yetki uygulamaları için aynı zamanda Cebrail’e ve onun görevlilerine aktarılmıştır. Cebrail böylelikle, aşkın ve yerel idarecilerin bir araya gelmiş baş yöneticisidir. Kendisi; evrimsel faniler için açıklığa kavuşturulmamış olan, özel görevleri için yaratılmış biçimdeki idari yardımcıların yetkin bir birliğine emri altında sahip bulunmaktadır. Bu yardımcılara ek olarak Cebrail, Nebadon içinde faaliyet gösteren göksel varlıkların düzeylerinin herhangi birini veya hepsini görevlendirebilir; ve o aynı zamanda, göksel ev sahipleri biçimindeki “cennetin ordularının” başkumandanıdır. 33:4.6 (370.3) Gabriel is the chief officer of execution for superuniverse mandates relating to nonpersonal affairs in the local universe. Most matters pertaining to mass judgment and dispensational resurrections, adjudicated by the Ancients of Days, are also delegated to Gabriel and his staff for execution. Gabriel is thus the combined chief executive of both the super- and the local universe rulers. He has at his command an able corps of administrative assistants, created for their special work, who are unrevealed to evolutionary mortals. In addition to these assistants, Gabriel may employ any and all of the orders of celestial beings functioning in Nebadon, and he is also the commander in chief of “the armies of heaven”—the celestial hosts.
33:4.7 (370.4) Cebrail ve onun görevlileri eğitmen değillerdir, gerçekte onlar idarecilerdir. Mikâil’in bir yaratılmış bahşedilmişliği içinde ete kemiğe büründüğü zamanın dışında, onların olağan görevlerinden herhangi bir biçimde ayrıldıklarına dair bir durum yaşanmamıştır. Bu türden bahşedilme sürecinde Cebrail her zaman, ete kemiğe büründürülen Evlat’ın iradesine bağlı olup; Zamanın Birlikteliği’nin işbirliği ile birlikte o, daha sonraki bahşedilmişlerinin sürecinde evren olaylarının mevcut idarecisi haline gelmiştir. Mikâil’in fani bahşedilmişliği zamanından beri Cebrail, Urantia’nın tarihi ve gelişmesiyle birlikte yakın bir biçimde özdeşleşen bir hale gelmiştir. 33:4.7 (370.4) Gabriel and his staff are not teachers; they are administrators. They were never known to depart from their regular work except when Michael was incarnated on a creature bestowal. During such bestowals Gabriel was ever attendant on the will of the incarnated Son, and with the collaboration of the Union of Days, he became the actual director of universe affairs during the later bestowals. Gabriel has been closely identified with the history and development of Urantia ever since the mortal bestowal of Michael.
33:4.8 (370.5) Bahşedilmiş dünyalar üzerinde Cebrail ile buluşmanın yaşandığı ana ek olarak genel ve özel yeniden diriliş yoklama çağrılarının yapıldığı zamanların dışında faniler, yerel evren boyunca yükselişleri boyunca yerel yaratımın idari görevine tayin edildikleri zamana kadar onunla nadiren karşılaşırlar. İdareciler olarak hangi düzeye veya mevkie ait olursanız olun siz, Cebrail’in yönlendirmesi altına gireceksiniz. 33:4.8 (370.5) Aside from meeting Gabriel on the bestowal worlds and at the times of general- and special-resurrection roll calls, mortals will seldom encounter him as they ascend through the local universe until they are inducted into the administrative work of the local creation. As administrators, of whatever order or degree, you will come under the direction of Gabriel.
5. Kutsal Üçleme Elçileri ^top 5. The Trinity Ambassadors ^top
33:5.1 (370.6) Kutsal Üçleme kökenli kişiliklerin idaresi, aşkın evren hükümeti ile tamamlanmaktadır. Yerel evrenler, baba-anne kavramlaşmasının başlangıcı olarak çifte yüksek denetim tarafından tanımlanır. Evren babası Yaratan Evlat; evren annesi ise yerel evren Yaratıcı Ruhaniyeti olarak Kutsal Hizmetkâr’dır. Buna rağmen her yerel evren aynı zamanda, merkezi evren ve Cennet’ten olan belirli kişiliklerin mevcudiyetiyle kutsanmıştır. Nebadon içinde bu Cennet topluluğunun başında bulunan Salvingtonlu Immanuel; Zamanın Birlikteliği’nin Nebadon’un yerel evreni için görevlendirdiği, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin elçisidir. Bir bakımdan bu yüksek Kutsal Üçleme Evladı, Yaratan Evlat’ın mahkemesi için Kâinatın Yaratıcısı’nın aynı zamanda kişisel temsilcidir; bu nedenle onun ismi Immanuel’dir. 33:5.1 (370.6) The administration of Trinity-origin personalities ends with the government of the superuniverses. The local universes are characterized by dual supervision, the beginning of the father-mother concept. The universe father is the Creator Son; the universe mother is the Divine Minister, the local universe Creative Spirit. Every local universe is, however, blessed with the presence of certain personalities from the central universe and Paradise. At the head of this Paradise group in Nebadon is the ambassador of the Paradise Trinity—Immanuel of Salvington—the Union of Days assigned to the local universe of Nebadon. In a certain sense this high Trinity Son is also the personal representative of the Universal Father to the court of the Creator Son; hence his name, Immanuel.
33:5.2 (370.7) Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri’nin altıncı düzeyinin 611,121’inci unsuru olarak Salvingtonlu Immanuel; tüm yaşayan varlıkların kendisine olan ibadeti ve hayranlığını reddetmesiyle, ulvi asaletin ve bu türden olan olağanüstü lütfun bir varlığıdır. Kendisi, kardeşi Mikâil’e olan bağlılığını hiçbir zaman resmi biçimde tanımayarak Nebadon’un tümü içinde varlığın ayırt ediciliğini üzerinde taşıyan tek kişiliktir. O, Egemen Evlat’ın danışmanı olarak faaliyet göstermektedir; fakat tavsiyelerini yalnızca talep üzerine vermektedir. O Yaratan Evlat’ın yokluğunda, herhangi bir yüksek evren kurulu üzerinde hâkimiyete sahip olabilir; fakat geride kalan durumlarda talep edilenin dışında evrenin yönetim olaylarına katılmamaktadır. 33:5.2 (370.7) Immanuel of Salvington, number 611,121 of the sixth order of Supreme Trinity Personalities, is a being of sublime dignity and of such superb condescension that he refuses the worship and adoration of all living creatures. He bears the distinction of being the only personality in all Nebadon who has never acknowledged subordination to his brother Michael. He functions as adviser to the Sovereign Son but gives counsel only on request. In the absence of the Creator Son he might preside over any high universe council but would not otherwise participate in the executive affairs of the universe except as requested.
33:5.3 (371.1) Nebadon için Cennet’in bu elçileri, yerel evren hükümetinin yönetim yetkisine bağlı değildir. Aynı zamanda onlar; takımyıldızların yönetim merkezi üzerinde hizmet veren Zamanın İnançlıları biçimindeki onun bütüncül kardeşliğinin yüksek denetimi dışında, evrimleşen bir yerel evrenin yönetim olaylarında hükmedici karar yetkisini uygulamamaktadır. 33:5.3 (371.1) This ambassador of Paradise to Nebadon is not subject to the jurisdiction of the local universe government. Neither does he exercise authoritative jurisdiction in the executive affairs of an evolving local universe except in the supervision of his liaison brethren, the Faithfuls of Days, serving on the headquarters of the constellations.
33:5.4 (371.2) Zamanın İnançlıları Zamanın Birliktelikleri gibi, kendisine sorulmadıkça takımyıldız idarecilerine herhangi bir tavsiyede bulunmamakta veya onlara yardım etmeyi önermemektedir. Takımyıldızları için bahse konu bu Cennet elçileri; yerel evrenler üzerindeki danışma görevleri içinde faaliyet gösteren, Kutsal Üçleme’nin Yerleşik Evlatları’nın nihai kişisel mevcudiyetini temsil etmektedir. Takımyıldızları yerel evrene özgü kişilikler tarafından ayrıcalıklı bir biçimde idare edilen yerel sistemlere nazaran, aşkın evren idaresi ile daha yakından ilgilidir. 33:5.4 (371.2) The Faithfuls of Days, like the Union of Days, never proffer advice or offer assistance to the constellation rulers unless it is asked for. These Paradise ambassadors to the constellations represent the final personal presence of the Stationary Sons of the Trinity functioning in advisory roles in the local universes. Constellations are more closely related to the superuniverse administration than local systems, which are administered exclusively by personalities native to the local universe.
6. Genel İdare ^top 6. General Administration ^top
33:6.1 (371.3) Cebrail, Nebadon’un baş yöneticisi ve şu an görev yapmakta olan idarecisidir. Salvington üzerindeki Mikâil’in yokluğu, evren olaylarının düzensel işleyişini hiçbir biçimde sekteye uğratmaz. Cennet üzerinde Orvonton Üstün Evlatları’nın tekrar bütünleşmesi görevinde yakın zamanda gerçekleştiği gibi Mikâil’in yokluğu süresince Cebrail, evrenin vekilidir Bu türden olan zamanlarda Cebrail, büyük sorunların hepsi ile ilgili her zaman Salvingtonlu Immanuel’in tavsiyesine başvurmaktadır. 33:6.1 (371.3) Gabriel is the chief executive and actual administrator of Nebadon. Michael’s absence from Salvington in no way interferes with the orderly conduct of universe affairs. During the absence of Michael, as recently on the mission of reunion of Orvonton Master Sons on Paradise, Gabriel is the regent of the universe. At such times Gabriel always seeks the counsel of Immanuel of Salvington regarding all major problems.
33:6.2 (371.4) Yaratıcı Melçizedek, Cebrail’in ilk yardımcısıdır. Berrak ve Sabah Yıldızı Salvington üzerinde bulunmadığı zamanlarda, onun sorumlulukları bu özgün Melçizedek Evladı tarafından yerine getirilir. 33:6.2 (371.4) The Father Melchizedek is Gabriel’s first assistant. When the Bright and Morning Star is absent from Salvington, his responsibilities are assumed by this original Melchizedek Son.
33:6.3 (371.5) Evrenin birçok alt idari yönetimleri, sorumluluğun belirli özel nüfuz alanları içinde onlara verilmiştir. Genel olarak bir sistem hükümeti, kendisine ait olan gezegenlerin refahı ile ilgilenirken; bu hükümet, daha çok biyolojik sorunlar biçimindeki yaşayan varlıkların fiziksel düzeyi ile özel olarak ilgilidir. Bunun sonucunda takımyıldız idarecileri, farklı gezegenler ve sistemler üzerinde hüküm sürmekte olan toplumsal ve hükümetsel durumlara özel önem göstermektedir. Bir takımyıldız hükümetinin yönetimi başlıca olarak bütünleşme ve sabitleşme üzerinde uygulanır. Daha da yüksek olan düzeylerde evren idarecileri, daha çok âlemlerin ruhsal durumu ile ilgilidir. 33:6.3 (371.5) The various subadministrations of the universe have assigned to them certain special domains of responsibility. While, in general, a system government looks after the welfare of its planets, it is more particularly concerned with the physical status of living beings, with biologic problems. In turn, the constellation rulers pay especial attention to the social and governmental conditions prevailing on the different planets and systems. A constellation government is chiefly exercised over unification and stabilization. Still higher up, the universe rulers are more occupied with the spiritual status of the realms.
33:6.4 (371.6) Elçiler, yargısal kararnameler vasıtasıyla atanmakta olup; onlar, evrenleri diğerleri için temsil eder. Konsoloslar; takımyıldızlarının, bir diğer takımyıldızı ve evren yönetim merkezi için olan temsilcileridir; onlar yasama kararnamesi tarafından atanıp, sadece yerel evrenin sınırları içerisinde faaliyet göstermektedir. Gözlemciler, bir sistemi diğeri için temsil etmek amacıyla bir Sistem Egemeni’nin yürütücü kararnamesi tarafından görevlendirilir. 33:6.4 (371.6) Ambassadors are appointed by judicial decree and represent universes to other universes. Consuls are representatives of constellations to one another and to the universe headquarters; they are appointed by legislative decree and function only within the confines of the local universe. Observers are commissioned by executive decree of a System Sovereign to represent that system to other systems and at the constellation capital, and they, too, function only within the confines of the local universe.
33:6.5 (371.7) Yayınlar Salvington’dan eş zamanlı olarak; takımyıldız yönetim merkezine, sistem yönetim merkezine ve bireysel gezegenlere aktarılır. Göksel varlıkların yüksek düzeylerinin tümü, evren boyunca dağılmış olan görevdaşları ile birlikte iletişim kurmak amacıyla bu hizmeti kullanmaya yetkindir. Evren yayını, ruhsal düzeylerinden bağımsız olarak yerleşik dünyaların tümünü kapsar bir hale getirilmiştir. Gezegensel karşılıklı iletişim yalnızca, ruhsal tecrit altında olan bu tür dünyalar için engellenmiştir. 33:6.5 (371.7) From Salvington, broadcasts are simultaneously directed to the constellation headquarters, the system headquarters, and to individual planets. All higher orders of celestial beings are able to utilize this service for communication with their fellows scattered throughout the universe. The universe broadcast is extended to all inhabited worlds regardless of their spiritual status. Planetary intercommunication is denied only those worlds under spiritual quarantine.
33:6.6 (372.1) Takımyıldız yayınları, Takımyıldız Yaratıcıları’nın baş idarecisi tarafından dönemsel olarak takımyıldız yönetim merkezinden aktarılmaktadır. 33:6.6 (372.1) Constellation broadcasts are periodically sent out from the headquarters of the constellation by the chief of the Constellation Fathers.
33:6.7 (372.2) Zaman dizini, Salvington üzerindeki varlıkların özel bir topluluğu tarafından tutulur, hesaplanır ve düzeltilir. Nebadon’un bir günü, Urantia zamanının on sekiz gün alt saat ve iki buçuk dakikasına denk gelmektedir. Nebadon’un bir senesi, Uversa döngüsü etrafındaki evren dönüş zamanının bir biriminden oluşmaktadır; ve bu bir sene, Urantia zamanının yaklaşık olarak beş yılı süresinde olan ortak evren zamanının yüz gününe eşittir. 33:6.7 (372.2) Chronology is reckoned, computed, and rectified by a special group of beings on Salvington. The standard day of Nebadon is equal to eighteen days and six hours of Urantia time, plus two and one-half minutes. The Nebadon year consists of a segment of the time of universe swing in relation to the Uversa circuit and is equal to one hundred days of standard universe time, about five years of Urantia time.
33:6.8 (372.3) Salvington’dan olan yayın biçimindeki Nebadon zamanı, yerel evren içindeki takımyıldızları ve sistemlerinin tümü için ortaktır. Her takımyıldız, Nebadon zamanına göre faaliyetlerini yerine getirir; fakat sistemler bireysel gezegenler gibi, zaman dizinlerinin tutulmasını kendi başlarına yerine getirmektedir. 33:6.8 (372.3) Nebadon time, broadcast from Salvington, is the standard for all constellations and systems in this local universe. Each constellation conducts its affairs by Nebadon time, but the systems maintain their own chronology, as do the individual planets.
33:6.9 (372.4) Satania üzerindeki bir gün, Urantia zamanına göre üç günden 1 saat 4 dakika ve 15 saniye biçiminde biraz daha az olarak Jerusem üzerinde ölçülmektedir. Bu zamanlar genel olarak, Salvington veya evren zamanına ek olarak Satania veya sistem zamanı olarak bilinmektedir. Ortak olarak kabul edilen zaman, evren zamanıdır. 33:6.9 (372.4) The day in Satania, as reckoned on Jerusem, is a little less (1 hour, 4 minutes, 15 seconds) than three days of Urantia time. These times are generally known as Salvington or universe time, and Satania or system time. Standard time is universe time.
7. Nebadon’un Mahkemeleri ^top 7. The Courts of Nebadon ^top
33:7.1 (372.5) Mikâil olarak Üstün Evlat, yüce bir biçimde yaratım, beslenme ve hizmet olarak yalnızca bu üç şeyle ilgilidir. Kendisi kişisel olarak, evrenin yargısal görevine katılmamaktadır. Yaratanlar, yaratılmışları ile ilgili olan yargısal kararlara hiçbir zaman katılmamaktadır; bu durum, yüksek eğitimin ve mevcut yaratılmış deneyiminin ayrıcalıklı faaliyetidir. 33:7.1 (372.5) The Master Son, Michael, is supremely concerned with but three things: creation, sustenance, and ministry. He does not personally participate in the judicial work of the universe. Creators never sit in judgment on their creatures; that is the exclusive function of creatures of high training and actual creature experience.
33:7.2 (372.6) Nebadon’un bütüncül yargısal işleyişi, Cebrail’in yüksek denetimi altındadır. Salvington üzerinde konumlandırılmış olan yüksek mahkemeler, genel evren kabulüne dair sorunlara ek olarak sistem yüksek mahkemelerinden gelen temyiz davalarına bakmaktadır. Bahse konu bu evren mahkemelerinin yetmiş kolu bulunmakta olup, onlar her on birim içinde yedi bölüm halinde faaliyet gösterir. Yargının tüm olayları içinde, kusursuzluğun soylarından gelen bir hâkimden ve yükseliş deneyiminden gelen bir arabulucu yargıçtan oluşan çifte bir hâkimlik yönetimi bulunmaktadır. 33:7.2 (372.6) The entire judicial mechanism of Nebadon is under the supervision of Gabriel. The high courts, located on Salvington, are occupied with problems of general universe import and with the appellate cases coming up from the system tribunals. There are seventy branches of these universe courts, and they function in seven divisions of ten sections each. In all matters of adjudication there presides a dual magistracy consisting of one judge of perfection antecedents and one magistrate of ascendant experience.
33:7.3 (372.7) Yargı yetkisi bakımından yerel evren mahkemeleri, şu durumlardaki hususlar ile sınırlıdır: 33:7.3 (372.7) As regards jurisdiction, the local universe courts are limited in the following matters:
33:7.4 (372.8) 1. Yerel evrenin yönetimi; yaratım, eviriliş, işleyiş ve hizmet ile ilgilidir. Bu nedenle evren yüksek mahkemelerinin, ebedi yaşam ve ölümün sorgusunu içeren bu türden davalarda görüş bildirmesi engellenmiştir. Bu durumun, Urantia üzerinden kaynağını olan doğal ölüm ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır; fakat yaşamın ebediyeti biçimindeki devam eden mevcudiyetin hakkı hususundaki sorgu eğer yargı aşamasına gelirse, bu davanın Orvonton’un yüksek mahkemelerine iletilmesi gerekmektedir. Ve eğer bu dava için yargı, bireyin aksi yönünde karara varılırsa; varlığı sonlandırmanın tüm hükümleri, aşkın hükümetin yöneticilerine ait olan düzeyler üzerinde onların sorumlu birimleri vasıtasıyla yürütülür. 33:7.4 (372.8) 1. The administration of the local universe is concerned with creation, evolution, maintenance, and ministry. The universe tribunals are, therefore, denied the right to pass upon those cases involving the question of eternal life and death. This has no reference to natural death as it obtains on Urantia, but if the question of the right of continued existence, life eternal, comes up for adjudication, it must be referred to the tribunals of Orvonton, and if decided adversely to the individual, all sentences of extinction are carried out upon the orders, and through the agencies, of the rulers of the supergovernment.
33:7.5 (372.9) 2. Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları’nın düzeylerini ve yönetimlerini tehlikeye atacak, onların görevini yerine getirmemelerinin veya herhangi bir kusurlarının bulunduğu durumlarda; Evlatlar hakkındaki yargı, hiçbir biçimde bir Evlat’ın yüksek mahkemelerinde karara varılmamaktadır. Bu türden bir anlaşmazlık davası, doğrudan aşkın evren mahkemelerinde yargısal olarak görülmektedir. 33:7.5 (372.9) 2. The default or defection of any of the Local Universe Sons of God which jeopardizes their status and authority as Sons is never adjudicated in the tribunals of a Son; such a misunderstanding would be immediately carried to the superuniverse courts.
33:7.6 (372.10) 3. Ruhsal tecridin sonrasındaki yerel yaratım içindeki bütüncül ruhsal düzeyin birlikteliği hakkında — bu türden bir yerel evren biçimindeki — yerel evrenin herhangi bir parçasının yeniden kabulüne dair sorgu, aşkın evrenin yüksek meclisi tarafından oybirliği ile kabul edilmelidir. 33:7.6 (372.10) 3. The question of the readmission of any constituent part of a local universe—such as a local system—to the fellowship of full spiritual status in the local creation subsequent to spiritual isolation must be concurred in by the high assembly of the superuniverse.
33:7.7 (373.1) Geride kalan tüm diğer durumlar için Salvington mahkemeleri, nihai ve yücedir. Onların kararlarına ve hükümlerine hiçbir biçimde itirazda bulunamaz, ve bu yargılardan hiçbir şekilde bir kaçış bulunmamaktadır. 33:7.7 (373.1) In all other matters the courts of Salvington are final and supreme. There is no appeal and no escape from their decisions and decrees.
33:7.8 (373.2) Buna rağmen adil olmayan ciddi insan anlaşmazlıkları zaman zaman, Urantia üzerinde yargısal olarak karara varıldığı gibi, evren adaletinde ortaya çıkabilir; ama kutsallığın hakkaniyeti, her zaman hükmünü sürdürecektir. Siz, oldukça mükemmel biçimde düzenlenmiş bir kâinat içerisinde yaşamaktasınız; elinde ve sonunda siz, adalete ve hatta bağışlamaya kavuşacaksınız. 33:7.8 (373.2) However unfairly human contentions may sometimes appear to be adjudicated on Urantia, in the universe justice and divine equity do prevail. You are living in a well-ordered universe, and sooner or later you may depend upon being dealt with justly, even mercifully.
8. Yasama ve Yürütme Faaliyetleri ^top 8. The Legislative and Executive Functions ^top
33:8.1 (373.3) Nebadon’un yönetim merkezi olan Salvington üzerinde, gerçek hiçbir yaşama bünyesi bulunmamaktadır. Evren yönetim merkezi dünyaları, çoğunlukla yargıyla ilgilidir. Yerel evrenin yasama meclisleri, bin takımyıldızının yönetim merkezi üzerinde konumlandırılmıştır. Sistemler başlıca olarak, yerel yaratılmışların yürütümsel ve idari görevi ile ilgilidir. Sistem Egemenleri ve onların birliktelikleri; takımyıldız yöneticilerinin yasama hükümlerini uygulayıp, evrenin yüksek mahkemelerinin yargısal kararlarını yerine getirmektedir. 33:8.1 (373.3) On Salvington, the headquarters of Nebadon, there are no true legislative bodies. The universe headquarters worlds are concerned largely with adjudication. The legislative assemblies of the local universe are located on the headquarters of the one hundred constellations. The systems are chiefly concerned with the executive and administrative work of the local creations. The System Sovereigns and their associates enforce the legislative mandates of the constellation rulers and execute the judicial decrees of the high courts of the universe.
33:8.2 (373.4) Gerçek yasama, evren yönetim merkezlerinde uygulanmazken; kapsamı ve amacı ile iniltili olarak türlü biçimlerde oluşturulmuş ve işlerlik kazandırılmış, tavsiye ve araştırma meclislerinin geniş bir çeşitliliği Salvington üzerinde faaliyet göstermektedir. Bu meclislerden bazıları, kalıcı bir nitelikte bulunurken; diğerleri ise görevlerini tamamlamaları üzerine dağılır. 33:8.2 (373.4) While true legislation is not enacted at the universe headquarters, there do function on Salvington a variety of advisory and research assemblies, variously constituted and conducted in accordance with their scope and purpose. Some are permanent; others disband upon the accomplishment of their objective.
33:8.3 (373.5) Yerel evrenin yüce kurulu, her sistemden gelen üç üyeden ve her takımyıldızından katılan yedi temsilciden oluşmaktadır. Tecrit altındaki sistemler, bu meclis içinde temsile sahip değildir; fakat meclislerin karar alma süreçlerinin tümüne katılmak ve bunları irdelemek için, onların gözlemciler göndermelerine izin verilmiştir. 33:8.3 (373.5) The supreme council of the local universe is made up of three members from each system and seven representatives from each constellation. Systems in isolation do not have representation in this assembly, but they are permitted to send observers who attend and study all its deliberations.
33:8.4 (373.6) Yüce yaptırımın yüz kurulu da Salvington üzerinde konumlandırılmıştır. Bu üç kurulun başkanı, Cebrail’in doğrudan görev kabinesini oluşturmaktadır. 33:8.4 (373.6) The one hundred councils of supreme sanction are also situated on Salvington. The presidents of these councils constitute the immediate working cabinet of Gabriel.
33:8.5 (373.7) Yüksek evren danışma kurullarının tüm bulguları, ya Salvington yargı bünyelerine veya takımyıldızlarının yasama meclislerine aktarılır. Bu yüksek kurullar, yönetim yetkisi veya gücü kullanmadan tavsiyelerinin uygulanmasını sağlar. Eğer onların tavsiyesi evrenin temel yasalarıyla ilgili olursa, bunun sonrasında Nebadon mahkemeleri uygulamaya dair yürütmelik hazırlar; fakat eğer onların tavsiyeleri yerel veya acil durumlar ile ilgili olursa bu tavsiyeler, karar alıcı kanunlaştırma için takımyıldızın yasama meclislerinden ve sonrasında ise uygulanması için sistem yetkililerinden geçmek zorundadır. Bu yüksek kurullar, gerçekte evren aşkı yasamacılarıdır; fakat onlar, yasama yetkisi ve yürütme gücü olmadan faaliyet göstermektedir. 33:8.5 (373.7) All findings of the high universe advisory councils are referred either to the Salvington judicial bodies or to the legislative assemblies of the constellations. These high councils are without authority or power to enforce their recommendations. If their advice is founded on the fundamental laws of the universe, then will the Nebadon courts issue rulings of execution; but if their recommendations have to do with local or emergency conditions, they must pass down to the legislative assemblies of the constellation for deliberative enactment and then to the system authorities for execution. These high councils are, in reality, the universe superlegislatures, but they function without the authority of enactment and without the power of execution.
33:8.6 (373.8) Her ne kadar biz evren idaresi hakkında, “mahkemeler” ve “meclisler” kavramları ile anlatımımızı sunuyor olsak da; onların, bu ruhsal etkileşimlere karşılık gelen isimler taşıyan Urantia’nın henüz ilkel ve maddi etkinliklerinden oldukça farklı olduğunun anlaşılması gerekmektedir. 33:8.6 (373.8) While we speak of universe administration in terms of “courts” and “assemblies,” it should be understood that these spiritual transactions are very different from the more primitive and material activities of Urantia which bear corresponding names.
33:8.7 (373.9) [Nebadon’a ait Baş Melekler’in Baş İdareci’si tarafından sunulmuştur.] 33:8.7 (373.9) [Presented by the Chief of the Archangels of Nebadon.]