31. Makale Paper 31
Kesinli ğe Erişecek Olanların Birlikleri The Corps of the Finality
31:0.1 (345.1) KESİNLİĞE Erişecek Olanların Fani Birlikleri, zamanın yükseliş halindeki Düzenleyici ile bütünleşmiş fanilerin mevcut bir biçimde bilinen varış noktalarını temsil eder. Fakat bu birlikler için aynı zamanda görevlendirilmiş olan diğer topluluklar da bulunmaktadır. Kesinliğe erişecek olanların birinci derece birlikleri şu unsurlardan meydana gelmiştir: 31:0.1 (345.1) THE Corps of Mortal Finaliters represents the present known destination of the ascending Adjuster-fused mortals of time. But there are other groups who are also assigned to this corps. The primary finaliter corps is composed of the following:
31:0.2 (345.2) 1. Havona Yerlileri. 31:0.2 (345.2) 1. Havona Natives.
31:0.3 (345.3) 2. Yerçekimi İleticileri. 31:0.3 (345.3) 2. Gravity Messengers.
31:0.4 (345.4) 3. Yüceltilmiş Faniler. 31:0.4 (345.4) 3. Glorified Mortals.
31:0.5 (345.5) 4. Dönüştürülmüş Yüksek Melekler. 31:0.5 (345.5) 4. Adopted Seraphim.
31:0.6 (345.6) 5. Yüceltilmiş Maddi Evlatlar. 31:0.6 (345.6) 5. Glorified Material Sons.
31:0.7 (345.7) 6. Yüceltilmiş Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar. 31:0.7 (345.7) 6. Glorified Midway Creatures.
31:0.8 (345.8) Yüceltilmiş varlıkların bu altı topluluğu, ebedi nihai sonun bu benzersiz bünyesini bir araya getirir. Biz onların gelecekteki görevlerini bildiğimizi düşünmekteyiz, fakat yine de biz bu konu üzerinde emin değiliz. Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri; Cennet üzerinde hareket halinde iken, mevcut an içerisinde oldukça geniş bir biçimde mekânın evrenlerine hizmet ederlerken ve ışık ve yaşam içinde oluşturulmuş dünyaları idare ederlerken, onların gelecekteki varış noktası dışsal uzayın hali hazırda düzenlenmekte olan evrenleri olmalıdır. En azından bu önerge Uversa’ya ait olan varsayımdır. 31:0.8 (345.8) These six groups of glorified beings compose this unique body of eternal destiny. We think we know their future work, but we are not certain. While the Corps of the Mortal Finality is mobilizing on Paradise, and while they now so extensively minister to the universes of space and administer the worlds settled in light and life, their future destination must be the now-organizing universes of outer space. At least that is the conjecture of Uversa.
31:0.9 (345.9) Bahse konu bu birlikler; mekânın dünyalarının çalışan birliktelikleri uyarınca, ve dikkate değer olan yükseliş süreci boyunca elde edilen birlikteliksel deneyim ile uyumlu bir halde düzenlenmiştir. Bu birliklere kabul edilmiş yükseliş yaratılmışlarının tümü eşit bir şekilde kabul edilmektedir, fakat bu yüceltilmiş nitelik hiçbir biçimde bireyselliği ortadan kaldırmamakta veya kişisel kimliğe zarar vermemektedir. Bir kesinliğe erişecek olan unsur ile iletişim halinde biz; onun bir yükseliş fanisi mi, Havona yerlisi mi, dönüştürülmüş yüksek melek mi, yarı-ölümlü yaratılmış mı yâda Maddi Evlat mı olduğunu doğrudan bir biçimde algılayabiliriz. 31:0.9 (345.9) The corps is organized in accordance with the working associations of the worlds of space and in keeping with the associative experience acquired throughout the long and eventful ascendant career. All the ascendant creatures admitted to this corps are received in equality, but this exalted equality in no way abrogates individuality or destroys personal identity. We can immediately discern, in communicating with a finaliter, whether he is an ascendant mortal, Havona native, adopted seraphim, midway creature, or Material Son.
31:0.10 (345.10) Mevcut evren çağı boyunca kesinliğe erişecek olanlar, zamanın âlemleri içinde hizmet vermek amacıyla geri dönerler. Onlar, farklı aşkın-evrenler içinde sıralı bir biçimde emek vermek için görevlendirilirler; ve onlar hiçbir zaman, diğer altı aşkın yaratımın tümü içinde hizmet vermeden özgün aşkın-evrenleri için görevlendirilmezler. Böylelikle onlar, Yüce Varlık’ın yedi katmanlı olan kavramını elde edebilirler. 31:0.10 (345.10) During the present universe age the finaliters return to serve in the universes of time. They are assigned to labor successively in the different superuniverses and never in their native superuniverses until after they have served in all the other six supercreations. Thus may they acquire the sevenfold concept of the Supreme Being.
31:0.11 (345.11) Fani kesinliğe erişecek olanların bir veya birden fazla olan dostları, sürekli bir biçimde Urantia üzerinde hizmet halindedir. Burada kâinat hizmeti için onların görevlendirilmediği hiçbir nüfuz alanı bulunmamaktadır; onlar kâinatsal olan biçime ek olarak, atanan görev ve özgür hizmetin dönüşümlü olan ve özdeş süreçleriyle birlikte faaliyette bulunmaktadır. 31:0.11 (345.11) One or more companies of the mortal finaliters are constantly in service on Urantia. There is no domain of universe service to which they are not assigned; they function universally and with alternating and equal periods of assigned duty and free service.
31:0.12 (345.12) Bu olağanüstü topluluğun gelecekteki işleyişsel düzenlenmesi hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz, fakat kesinliğe erişecek olanlar mevcut an içinde bütünüyle özerk bir bünyedir. Onlar kendilerine ait olan kalıcı, süreçsel ve görevlendirilmiş baş yöneticilerini ve idarecilerini seçmektedir. Hiçbir dış etki, onların siyasalarının üzerine buyurgan bir nitelikte sunulamaz; ve onların bağlılık yemini sadece Cennet Kutsal Üçlemesi’ne aittir. 31:0.12 (345.12) We have no idea as to the nature of the future organization of this extraordinary group, but the finaliters are now wholly a self-governing body. They choose their own permanent, periodic, and assignment leaders and directors. No outside influence can ever be brought to bear upon their policies, and their oath of allegiance is only to the Paradise Trinity.
31:0.13 (346.1) Kesinliğe erişecek olanlar kendilerine ait olan yönetim merkezlerini; Cennet üzerinde, aşkın-evrenlerde, yerel evrenlerde ve tüm bölüm başkentleri üzerinde idare ederler. Onlar evrimsel yaratımın aynı bir düzeyidir. Biz onları doğrudan bir biçimde idare etmekte veya düzenlememekteyiz, ve fakat yine de onlar mutlak bir biçimde sadık olup her zaman bizim tasarılarımızın tümü ile eş güdüm halinde bulunmaktadır. Onlar gerçek anlamda, evrenin evrimsel kimyası biçimindeki zaman ve mekânın çoğalan denenmiş ve gerçek olan ruhlarıdır; ve sonsuza kadar onlar, kötülük karşısında onun tesir edemeyeceği bir nitelikte olup günah karşısında ise her zaman güvenli bir konumda bulunmaktadır. 31:0.13 (346.1) The finaliters maintain their own headquarters on Paradise, in the superuniverses, in the local universes, and on all the divisional capitals. They are a separate order of evolutionary creation. We do not directly manage them or control them, and yet they are absolutely loyal and always co-operative with all our plans. They are indeed the accumulating tried and true souls of time and space—the evolutionary salt of the universe—and they are forever proof against evil and secure against sin.
1. Havona Yerlileri ^top 1. The Havona Natives ^top
31:1.1 (346.2) Merkezi evrenin kutsal-yolcu-eğitim okullarında öğretmenler olarak hizmet veren Havona yerlilerinin birçoğu, büyük bir biçimde yükseliş fanilerine bağlı bir hale gelmektedir; ve onlar, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nin gelecek görevleri ve nihai sonu ile hala daha fazla bir biçimde ilgili haldedir. Cennet üzerinde birliklerin idari yönetim merkezlerinde Grandfanda’nın birlikteliği tarafından idare edilen, Havona gönüllüleri için yönetilen bir tescil birimi bulunmaktadır. Bugün itibariyle siz, bu bekleme listesinde milyonlarca Havona yerlisini bulabilirsiniz. Doğrudan ve kutsal yaratımın bu kusursuz varlıkları, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nin büyük yardımının bir parçasıdır; ve onlar kuşkusuz olarak, çok uzak bir zamanda gerçekleşecek gelecekte daha büyük olan hizmete bile dâhil olacaktır. Onlar, kusursuzluk ve kutsal doygunluk içinde doğan birinin bakış açısını sağlamaktadır. Kesinliğe erişecek olanlar böylelikle, kusursuz ve kusursuzlaştırılmış biçimde olan deneyimsel mevcudiyetin fazlarının ikisiyle de bütünleşir. 31:1.1 (346.2) Many of the Havona natives who serve as teachers in the pilgrim-training schools of the central universe become greatly attached to the ascending mortals and still more intrigued with the future work and destiny of the Corps of Mortal Finaliters. On Paradise there is maintained, at the administrative headquarters of the corps, a registry for Havona volunteers presided over by the associate of Grandfanda. Today, you will find millions upon millions of Havona natives upon this waiting list. These perfect beings of direct and divine creation are of great assistance to the Mortal Corps of Finality, and they will undoubtedly be of even greater service in the far-distant future. They provide the viewpoint of one born in perfection and divine repleteness. The finaliters thus embrace both phases of experiential existence—perfect and perfected.
31:1.2 (346.3) Havona yerlileri; Kâinatın Yaratıcısı’nın ruhaniyetinin bir nüvesinin bahşedilmesi için algı yetisi yaratacak olan evrimsel varlıklar ile irtibat halinde, belirli deneyimsel gelişmeleri elde etmekle yükümlüdür. Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri kalıcı üyeler olarak sadece; İlk Kaynak ve Merkez’in ruhaniyeti ile bütünleşmiş olan, veya Çekim İleticileri gibi içkin olarak Yaratıcı olan Tanrı’nın bahse konu ruhaniyetini taşıyan bu türden varlıklara sahiptir. 31:1.2 (346.3) Havona natives must achieve certain experiential developments in liaison with evolutionary beings which will create reception capacity for the bestowal of a fragment of the spirit of the Universal Father. The Mortal Finaliter Corps has as permanent members only such beings as have been fused with the spirit of the First Source and Center, or who, like the Gravity Messengers, innately embody this spirit of God the Father.
31:1.3 (346.4) Merkezi evrenin sakinleri birliklere, kesinliğe erişecek olan unsurların bir bölüğü biçimindeki bin unsur arasından bir unsur oranında kabul edilir. Birlikler; 997 tane olan yükseliş yaratılmışına bir Havona yerlisi ve bir Çekim İleticisi düşecek şekilde orantılandırılan biçimiyle, binli bölükler halinde geçici hizmet için işlevsel olarak düzenlenir. Kesinliğe erişecek olanlar böylelikle bölükler halinde harekete geçirilmiştir, fakat kesinliğin yemini bireysel olarak idare edilir. Bu yemin, bütüncül anlamın ve ebedi kabulün bir yeminidir. Havona yerlisi aynı yemini eder ve sonsuza kadar bahse konu birliklere bağlı hale gelir. 31:1.3 (346.4) The inhabitants of the central universe are received into the corps in the ratio of one in a thousand—a finaliter company. The corps is organized for temporary service in companies of one thousand, the ascendant creatures numbering 997 to one Havona native and one Gravity Messenger. Finaliters are thus mobilized in companies, but the finality oath is administered individually. It is an oath of sweeping implications and eternal import. The Havona native takes the same oath and becomes forever attached to the corps.
31:1.4 (346.5) Havona seçilmişleri, görevlerine ait olan bölüğü takip eder; bu topluluk nereye giderse gitsin onlar aynı yöne doğru hareket eder. Ve siz, kesinliğe erişecek olanların yeni görevi içinde taşıdıkları şevki görmelisiniz. Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne erişme ihtimali, Havona’ya ait olan en yüksek heyecanlardan bir tanesidir; kesinliğe erişecek unsurlardan bir tanesi haline gelme olasılığı, bu kusursuz ırkların yüce serüvenlerinden biridir. 31:1.4 (346.5) The Havona recruits follow the company of their assignment; wherever the group goes, they go. And you should see their enthusiasm in the new work of the finaliters. The possibility of attaining the Corps of the Finality is one of the superb thrills of Havona; the possibility of becoming a finaliter is one of the supreme adventures of these perfect races.
31:1.5 (346.6) Havona yerlileri aynı zamanda; Vicegerington üzerindeki Kesinliğe Erişecek Olanların Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Birleşik Birlikleri’ne ve Cennet üzerindeki Kesinliğe Erişecek Olanların Aşkın Birlikleri’ne aynı oranda kabul edilirler. Havona vatandaşları bu üç nihai sonu, Kesinliğe Erişecek Olanların Havona Birlikleri’ne olan olası kabulleriyle birlikte onların ulvi süreçlerinin yüce amaçlarını oluşturan bir nitelikte değerlendirirler. 31:1.5 (346.6) The Havona natives are also received, in the same ratio, into the Corps of Conjoint Trinitized Finaliters on Vicegerington and into the Corps of Transcendental Finaliters on Paradise. The Havona citizens regard these three destinies as constituting the supreme goals of their supernal careers, together with their possible admission to the Corps of Havona Finaliters.
2. Çekim İleticileri ^top 2. Gravity Messengers ^top
31:2.1 (346.7) Her nerede ve her ne zaman olursa olsun Çekim İleticileri faaliyet halinde olup, kesinliğe erişecek olanlar emir altındadır. Çekim İleticileri’nin tümü, Grandfanda’nın ayrıcalıklı yetkisi altındadır; ve onlar sadece Kesinliğe Erişecek Olanların birinci derece Birliği için görevlendirilmektedir. Onlar şimdi bile kesinliğe erişecek olanlar için oldukça değerlidir, ve onlar ebedi gelecek içinde tümüyle hizmet verebilir bir halde olacaktır. Akli yaratılmışların hiçbir diğer topluluğu, zaman ve mekânı aşmaya yetkin olan bu türden bir kişileşmiş ileticiyi ellerinde bulundurmamaktadır. Kesinliğe erişecek olanların diğer birliklerine bağlı olan iletici-kaydedicilerinin benzer türleri kişilikleştirilmemiştir; bunun yerine onlar absonitleştirilmiş bir halde bulunmaktadır. 31:2.1 (346.7) Wherever and whenever Gravity Messengers are functioning, the finaliters are in command. All Gravity Messengers are under the exclusive jurisdiction of Grandfanda, and they are assigned only to the primary Corps of the Finality. They are invaluable to the finaliters even now, and they will be all-serviceable in the eternal future. No other group of intelligent creatures possesses such a personalized messenger corps able to transcend time and space. Similar types of messenger-recorders attached to other finaliter corps are not personalized; they are absonitized.
31:2.2 (347.1) Çekim İleticileri Divinington’dan gelmiş olup, onlar dönüştürülmüş ve kişileşmiş olan Düzenleyicilerdir; fakat bizim Uversa topluluğumuzun hiçbiri, bu ileticilerin herhangi birinin doğasını açıklamaya girişmeyecektir. Biz; onların bir hayli yüksek kişisel varlıklar olduklarını, ve kutsal, ussal ve içten olan anlayışa sahip olduklarını bilmekteyiz; fakat biz, zamandan bağımsız olan işleyiş biçimlerinin mekân kat edişini kavrayamayız. Onlar; enerjilerin, döngülerin ve hatta çekimin herhangi birini ve tümünü kullanmaya yetkin olan bir görünüme sahiptir. Kesinlik unsurları, zaman ve mekâna karşı gelemez; bunun yerine onlar, bahse konu bu iki nitelik ile birliktelik haline gelmiş olup, neredeyse bütünüyle sınırsız ruhaniyet kişiliğine sahip unsurların emir verme yetkinliğinde olduğu bu niteliklerin tüm belirlemelerine tabidir. Biz Çekim İleticileri’ni kişilikler olarak adlandırmayı tercih etmekteyiz; fakat gerçekte onlar, sınırsız ve koşulsuz olan aşkın ruhaniyet varlıklarıdır. Yalnız İleticiler ile karşılaştırıldığında onlar, kişiliğin bütünüyle farklı bir düzeyine aittir. 31:2.2 (347.1) Gravity Messengers hail from Divinington, and they are modified and personalized Adjusters, but no one of our Uversa group will undertake to explain the nature of one of these messengers. We know they are highly personal beings, divine, intelligent, and touchingly understanding, but we do not comprehend their timeless technique of traversing space. They seem to be competent to utilize any and all energies, circuits, and even gravity. Finaliters of the mortal corps cannot defy time and space, but they have associated with them and subject to their command all but infinite spirit personalities who can. We presume to call Gravity Messengers personalities, but in reality they are superspirit beings, unlimited and boundless personalities. They are of an entirely different order of personality as compared with Solitary Messengers.
31:2.3 (347.2) Çekim İleticileri, sınırsız sayıdaki birlikler halinde bir kesinliğe erişecek olan unsura bağlanabilir; fakat yoldaşlarının başı olarak sadece tek bir iletici, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri altında toplanabilir. Bu doğrultuda bahse konu baş iletici, 999 yoldaş ileticinin kalıcı bir görevli topluluğunu bu unsur için görevlendirir; buna ek olarak belirli durumlar gerektirdiğinde o, sınırsız sayılardaki yardımcıları için düzeyin yedek birliklerini çağırabilir. 31:2.3 (347.2) Gravity Messengers may be attached to a finaliter company in unlimited numbers, but only one messenger, the chief of his fellows, is mustered into the Mortal Corps of the Finality. This chief however has assigned to him a permanent staff of 999 fellow messengers, and as occasion may require, he may call upon the reserves of the order for assistants in unlimited numbers.
31:2.4 (347.3) Çekim İleticileri ve kesinliğe erişecek olan yüceltilmiş fani birlikleri, birbirleri için içten olan ve derin bir sevginin düzeyine erişir; onların ortak birçok niteliği bulunmaktadır. Biri, Kâinatın Yaratıcısı’nın bir nüvesinin doğrudan bir kişilikleşmesi; diğeri ise ruhani Düşünce Düzenleyicisi olarak aynı Kâinatın Yaratıcısı nüvesi ile bütünleşmiş olan, varlığını sürdüren ölümsüz ruh içinde mevcut haldeki bir yaratılmış kişiliğidir. 31:2.4 (347.3) Gravity Messengers and glorified mortal finaliters achieve a touching and profound affection for one another; they have much in common: One is a direct personalization of a fragment of the Universal Father, the other a creature personality existent in the surviving immortal soul fused with a fragment of the same Universal Father, the spirit Thought Adjuster.
3. Yüceltilmiş Faniler ^top 3. Glorified Mortals ^top
31:3.1 (347.4) Düzenleyici ile bütünleşmiş olan yükseliş fanileri, Kesinliğe Erişecek Olanların birinci derece Birlikleri’nin bütünlüğünü oluşturur. Dönüştürülmüş ve yüceltilmiş yüksek melekler ile birlikte onlar genellikle, kesinliğe erişecek olanların birliğinin her bölüğü içinde sayı bakımından 990 unsur birlikteliğini meydana getirirler. Her ne kadar fanilerin sayısı yüksek meleklerin nüfusunu geçse de, herhangi bir topluluk içindeki fanilerin ve meleklerin oranı değişiklik göstermektedir. Havona yerlileri, yüceltilmiş Maddi Evlatlar, yüceltilmiş yarı-ölümlü yaratılmışlar ve Çekim İleticileri’ne ek olarak bilinmeyen ve eksik olan üye, birliklerin sadece yüzde birini meydana getirmektedir; kesinliğe erişecek olan sayıca bin kadar unsurun her bölüğü, bahse konu fani ve yüksek-meleksel olmayan bu kişiliklerin sadece onu için uygun olan mevkie sahiptir. 31:3.1 (347.4) Ascendant Adjuster-fused mortals compose the bulk of the primary Corps of the Finality. Together with the adopted and glorified seraphim they usually constitute 990 in each finaliter company. The proportion of mortals and angels in any one group varies, though the mortals far outnumber the seraphim. The Havona natives, glorified Material Sons, glorified midway creatures, the Gravity Messengers, and the unknown and missing member make up only one per cent of the corps; each company of one thousand finaliters has places for just ten of these nonmortal and nonseraphic personalities.
31:3.2 (347.5) Uversa’nın üyeleri olarak bizler, zamanın yükseliş fanilerine ait olan “kesinliğin nihai sonunu” bilmemekteyiz. Mevcut an içerisinde onlar; Cennet üzerinde ikamet etmekte, ve geçici olarak Işığın ve Yaşamın Birlikleri içinde hizmet vermektedir; fakat yükseliş eğitimi ve böyle uzun olan kâinat disiplininin bu türden devasa bir süreci, güvenin daha bile büyük olan sınanışı ve sorumluluğun daha yüce hizmetleri için onları yetkin hale getirmek amacıyla tasarlanmalıdır. 31:3.2 (347.5) We of Uversa do not know the “finality destiny” of the ascendant mortals of time. At present they reside on Paradise and temporarily serve in the Corps of Light and Life, but such a tremendous course of ascendant training and such lengthy universe discipline must be designed to qualify them for even greater tests of trust and more sublime services of responsibility.
31:3.3 (347.6) Her ne kadar bu yükseliş fanileri; Cennet’e erişmiş, Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri altında toplanmış ve bu aşikâr olan nihai sonları karşısında bile geniş topluluklar içinde yerel evrenlerin işleyişine katılmak ve aşkın evren olaylarının idaresi içinde yardımda bulunmak amacıyla gönderilmiş olsalar da, onların sadece altıncı düzey ruhaniyetleri olduklarına dair kaydın gerçeği önemini korumaktadır. Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin süreci içerisinde kuşkusuz olarak ilave bir aşama daha bulunmaktadır. Biz bu aşamanın doğasına dair herhangi bir bilgiye sahip bulunmamaktayız; fakat yine de biz şu üç gerçeği göz önüne alıp, burada onlar hakkında dikkatinizi çekmek istiyoruz: 31:3.3 (347.6) Notwithstanding that these ascendant mortals have attained Paradise, have been mustered into the Corps of the Finality, and have been sent back in large numbers to participate in the conduct of local universes and to assist in the administration of superuniverse affairs—in the face of even this apparent destiny, there remains the significant fact that they are of record as only sixth-stage spirits. There undoubtedly remains one more step in the career of the Mortal Corps of the Finality. We do not know the nature of that step, but we have taken cognizance of, and here call attention to, three facts:
31:3.4 (348.1) 1. Fanilerin azınlık birimleri içerisinde kısa süreli ikametleri boyunca ilk düzeyin ruhaniyetleri olduklarına, çoğunluk birimlerine dönüştürüldükleri zaman ikinci düzeye, ve aşkın evrenin merkezi eğitim dünyaları için ilerledikleri zaman üçüncü düzeye eriştiklerine dair bilgiye biz, bu durum üzerine tutulmuş olan kayıtlar sayesinde sahip bulunmaktayız. Faniler, Havona’nın altıncı döngüsüne eriştikten sonra dördüncü düzeyin unsurları veya mezun ruhaniyetler haline gelirler; ve Kâinatın Yaratıcısı’nı bulduklarında beşinci düzeyin ruhaniyetleri biçimini alırlar. Bu durumu takiben onlar, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nin ebediyet görevi altında onları sonsuza kadar bir araya getirecek olan yemini etmenleri üzerine ruhaniyet mevcudiyetinin altıncı düzeyine erişirler. 31:3.4 (348.1) 1. We know from the records that mortals are spirits of the first order during their sojourn in the minor sectors, and that they advance to the second order when translated to the major sectors, and to the third when they go forward to the central training worlds of the superuniverse. Mortals become quartan or graduate spirits after reaching the sixth circle of Havona and become spirits of the fifth order when they find the Universal Father. They subsequently attain the sixth stage of spirit existence upon taking the oath that musters them forever into the eternity assignment of the Corps of the Mortal Finality.
31:3.5 (348.2) Ruhaniyet sınıflandırmasının veya tanımlamasının, evren hizmetinin bir âleminden diğerine veya bir evrenden bir diğerine olan mevcut ilerleyişi tarafından belirlenmiş olduğunu gözlemlemekteyiz. Buna ek olarak biz yedinci ruhaniyet sınıflandırılışının Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri üzerine bahşedilmesinin, o ana kadar kaydedilmemiş ve açığa çıkarılmamış hizmet için ebedi görevlerine olan ilerleyişleriyle eş zamanlı olacağının ve Yüce olan Tanrı’ya erişmeleriyle bir arada gerçekleşeceğinin çıkarımında bulunmaktayız. Fakat bu kesin varsayımlar dışında, bu hususun tümü hakkında biz gerçekten sizin bildiğinizden daha çok bilgiye sahip bulunmamaktayız; fani süreç hakkındaki bilgimiz, mevcut Cennet nihai sonunun ötesine gitmemektedir. 31:3.5 (348.2) We observe that spirit classification, or designation, has been determined by actual advancement from one realm of universe service to another realm of universe service or from one universe to another universe; and we surmise that the bestowal of seventh-spirit classification upon the Mortal Corps of the Finality will be simultaneous with their advancement to eternal assignment for service on hitherto unrecorded and unrevealed spheres and concomitant with their attainment of God the Supreme. But aside from these bold conjectures, we really know no more about all this than you do; our knowledge of the mortal career does not go beyond present Paradise destiny.
31:3.6 (348.3) 2. Kesinliğe erişecek olanların fani birlikleri, “Kusursuz olun” biçimindeki çağların hükmüne bütüncül bir biçimde uyum göstermiştir; onlar, fani erişimin evrensel olan doğrultusuna yükselmiştir; onlar Tanrı’yı bulmuş olup, Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne olması gerektiği gibi kabul edilmişlerdir. Bu türden varlıklar, ruhaniyet ilerleyişinin mevcut sınırına erişmiştir; fakat onlar henüz, nihai ruhaniyet düzeyinin kesinliğine ulaşmamışlardır. Onlar, yaratılmış kusursuzluğunun mevcut sınırına erişmiştir; fakat onlar, yaratılmışa ait olan hizmetin kesinliğine erişmemişlerdir. Onlar, İlahiyat ibadetinin bütünlüğünü deneyimlemişlerdir; fakat onlar, deneyimsel İlahiyat’a erişmenin kesinliğini yaşamamışlardır. 31:3.6 (348.3) 2. The mortal finaliters have fully complied with the injunction of the ages, “Be you perfect”; they have ascended the universal path of mortal attainment; they have found God, and they have been duly inducted into the Corps of the Finality. Such beings have attained the present limit of spirit progression but not finality of ultimate spirit status. They have achieved the present limit of creature perfection but not finality of creature service. They have experienced the fullness of Deity worship but not finality of experiential Deity attainment.
31:3.7 (348.4) 3. Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’ne ait olan yüceltilmiş faniler, ussal mevcudiyetin en bütüncül olası yaşamının gerçekliği ve felsefesinin her aşamasına ait olan deneyimsel bilgiyi elinde bulunduran yükseliş varlıkları iken; en alt düzeyde bulunan maddi dünyalardan Cennet’in ruhsal yüksekliklerine kadar bu yükseliş çağları boyunca bahse konu varlığını sürdüren yaratılmışlar, zaman ve mekânın evrensel yaratımının tümünün adil ve etkin bir halde bulunmasına ek olarak aynı zamanda bağışlayıcı ve sabırlı biçimdeki idaresinin her kutsal ilkesine ait olayın her detayı ile ilgili yetkinliklerinin sınırları için eğitilmişlerdir. 31:3.7 (348.4) 3. The glorified mortals of the Paradise Corps of Finality are ascendant beings in possession of experiential knowledge of every step of the actuality and philosophy of the fullest possible life of intelligent existence, while during the ages of this ascent from the lowest material worlds to the spiritual heights of Paradise, these surviving creatures have been trained to the limits of their capacity respecting every detail of every divine principle of the just and efficient, as well as merciful and patient, administration of all the universal creation of time and space.
31:3.8 (348.5) Biz, insan varlıklarının bizim düşüncelerimizi paylaşmakla yükümlü olduklarını ve Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’nin nihai sonunun gizemi ile ilgili bizlerle birlikte varsayımda bulunmakta özgür bulunduklarını öngörmekteyiz. Kusursuzlaştırılmış evrimsel yaratılmışlarının mevcut görevlerinin, evren anlayışı ve aşkın evren idaresi içindeki mezuniyet sonrası derslerinin doğasına ait olduğu bizim için aşikâr olan bir görünüme sahiptir. Ve böylece hepimiz, “Neden Tanrılar’ın, evren idaresinin işleyiş biçimi içindeki varlığını sürdüren fanilerin eğitimiyle bu kadar büyük bir biçimde ilgili olduklarının” sorusunu yöneltmekteyiz. 31:3.8 (348.5) We deem that human beings are entitled to share our opinions, and that you are free to conjecture with us respecting the mystery of the ultimate destiny of the Paradise Corps of Finality. It seems evident to us that the present assignments of the perfected evolutionary creatures partake of the nature of postgraduate courses in universe understanding and superuniverse administration; and we all ask, “Why should the Gods be so concerned in so thoroughly training surviving mortals in the technique of universe management?”
4. Dönüştürülmüş Yüksek Melekler ^top 4. Adopted Seraphim ^top
31:4.1 (348.6) Fanilerin inançlı yüksek meleksel koruyucularının büyük bir çoğunluğunun, insan vesayetleri ile birlikte yükseliş süreci boyunca ilerlemesine izin verilmiştir; ve bu koruyucu meleklerin birçoğu Tanrı ile bütünleşmelerinden sonra, ebediyetin kesinliğe erişecek olan unsurunun yemini sürecinde sorumlulukları altında bulunan bireylere katılıp, onların fani birlikteliklerinin nihai sonunu sonsuza kadar kabul eder. Fani varlıkların yükseliş deneyimi boyunca ilerleyen melekler, insan doğasının nihai sonunu paylaşabilir; onlar, eşit ve ebedi bir biçimde Kesinliğe Erişecek Olanların bahse konu bu Birlikleri altında toplanabilir. Dönüştürülen ve yüceltilen yüksek meleklerin sayıca büyük düzeydeki unsurları, kesinliğe erişecek olan fani-olmayan birçok unsura bağlanmıştır. 31:4.1 (348.6) Many of the faithful seraphic guardians of mortals are permitted to go through the ascendant career with their human wards, and many of these guardian angels, after becoming Father fused, join their subjects in taking the finaliter oath of eternity and forever accept the destiny of their mortal associates. Angels who pass through the ascending experience of mortal beings may share the destiny of human nature; they may equally and eternally be mustered into this Corps of the Finality. Large numbers of the adopted and glorified seraphim are attached to the various nonmortal finaliter corps.
5. Yüceltilmiş Maddi Evlatlar ^top 5. Glorified Material Sons ^top
31:5.1 (349.1) Zaman ve mekânın âlemleri içinde gezegensel görevin alınışı sürecinde, uzun süreliğine geciken durumlarda, yerel sistemlerin Âdemsel vatandaşları vasıtasıyla kalıcı-vatandaşlık düzeyinden ayrılış için bir dilekçe başvuruş sürecinin başlatabilmesi ile ilgili hüküm bulunmaktadır. İzin verildiği takdirde onlar; evren başkentleri üzerinde yükseliş kutsal yolcularına katılıp, buradan Cennet ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği’ne doğru ilerler. 31:5.1 (349.1) There is provision in the universes of time and space whereby the Adamic citizens of the local systems, when long delayed in receiving planetary assignment, may initiate a petition for release from permanent-citizenship status. And if granted, they join the ascending pilgrims on the universe capitals and thence proceed onward to Paradise and the Corps of the Finality.
31:5.2 (349.2) İlerlemiş bir evrimsel dünya, ışığa ve yaşama ait olan çağının geç dönemlerine eriştiği zaman, Gezegensel Âdem ve Havva biçimindeki Maddi Evlatlar; insana dönüşmeyi tercih edebilir, Düzenleyiciler’i alabilir ve Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikler’in unsurlarına doğru olan kâinat yükselişinin evrimsel doğrultusunda ilerlemeye başlayabilir. Bu Maddi Evlatlar Âdem’in Urantia’da deneyimlediği gibi, biyolojik hızlandırıcılar olarak görevleri üzerinde kısmi olarak başarısızlığa uğramış veya işleyişsel bakımdan yükümlülüklerini yerine getirememiş olabilirler; ve bunun sonucunda onlar, Düzenleyicileri alıp, ölüm sürecinden geçip ve inanç vasıtasıyla yükseliş düzeninde ilerleyerek bunun sonucunda Cennet’e ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği’ne ulaşma biçimindeki âlemin insanlarının olağan doğrultusunda ilerlemeye mecbur olan bir duruma düşerler. 31:5.2 (349.2) When an advanced evolutionary world attains the later eras of the age of light and life, the Material Sons, the Planetary Adam and Eve, may elect to humanize, receive Adjusters, and embark upon the evolutionary course of universe ascent leading to the Corps of Mortal Finaliters. Certain of these Material Sons have partially failed or technically defaulted in their mission as biologic accelerators, as Adam did on Urantia; and then are they compelled to take the natural course of the peoples of the realm, receive Adjusters, pass through death, and progress by faith through the ascendant regime, subsequently attaining Paradise and the Corps of the Finality.
31:5.3 (349.3) Bahse konu bu Maddi Evlatlar, kesinliğe erişecek olan birliklerin birçok bölüğü içerisinde bulunmamaktadır. Onların mevcudiyeti, bu türden bir topluluk için en yüksek hizmetin olanaklılığı bakımından büyük bir imkân sağlamaktadır; ve onlar her zaman, bu türden bir topluluğun öncüleri olarak seçilmektedir. Eğer Cennet Bahçesi’nin çiftleri bu topluluğu bağlanacak olursa, genellikle onların tek bir kişilik olarak birlikte faaliyet göstermelerine izin verilir. Bu türden yükseliş çiftleri, kutsal bir biçimde üçleştirmenin serüveni içinde yükseliş fanilerine kıyasla oldukça belirgin bir biçimde başarılı olmaktadır. 31:5.3 (349.3) These Material Sons are not to be found in many finaliter companies. Their presence lends great potential to the possibilities of high service for such a group, and they are invariably chosen as its leaders. If both of the Edenic pair are attached to the same group, they are usually permitted to function jointly, as one personality. Such ascendant pairs are far more successful in the adventure of trinitizing than are the ascendant mortals.
6. Yüceltilmiş Yarı-Ölümlü Yaratılmışları ^top 6. Glorified Midway Creatures ^top
31:6.1 (349.4) Birçok gezegen üzerinde yarı-ölümlü yaratılmışlar, sayıca geniş olan nüfuslar halinde yaratılmışlardır; onlar nadiren, ışık ve yaşam içinde konumlandırılmalarını takiben özgün dünyaları üzerinde gereğinden fazla olan bir biçimde ikamet ederler. Bu konumlandırmanın hemen ardından veya üzerinden belirli bir süre geçtikten sonra onlar, kalıcı vatandaşlık düzeyinden çıkarılır; ve onlar, zaman ve mekânın fanilerinin eşliğinde morontia dünyalarını, ilgili aşkın evreni ve Havona’yı geçerek Cennet’e olan yükselişlerine başlarlar. 31:6.1 (349.4) On many planets the midway creatures are produced in large numbers, but they seldom tarry on their native world subsequent to its being settled in light and life. Then, or soon thereafter, they are released from permanent-citizenship status and start on the ascension to Paradise, passing through the morontia worlds, the superuniverse, and Havona in company with the mortals of time and space.
31:6.2 (349.5) Çeşitli birçok evrenlerden gelen yarı-ölümlü yaratılmışlar, doğaları ve kökenleri bakımından oldukça değişkenlik göstermektedir; fakat onların hepsi, kesinliğe erişecek olan Cennet birliklerinin herhangi birine katılmanın nihai sonuna sahiptir. İkinci derece yarı-ölümlü varlıkların hepsi nihai olarak Düzenleyici ile bütünleşmiş bir hale gelmekte olup, fani birlikler altında toplanmaktadır. Kesinliğe erişecek olanların birliklerin birçok bölüğü kendi toplulukları içinde bu yüceltilmiş varlıklardan birine sahiptir. 31:6.2 (349.5) The midway creatures from various universes differ greatly in origin and nature, but they are all destined to one or another of the Paradise finality corps. The secondary midwayers are all eventually Adjuster fused and are mustered into the mortal corps. Many finaliter companies have one of these glorified beings in their group.
7. Işığın Müjdeleri ^top 7. The Evangels of Light ^top
31:7.1 (349.6) Mevcut an içinde kesinliğe erişecek olan birliğin her bölüğü, kalıcı üyeler biçimindeki yemin düzeyinin 999 kişiliğine sahiptir. Boşta kalan bir unsurluk mevki, herhangi bir tekil görev üzerine görevlendirilmiş olan Işığın Müjdeleri’nin baş idarecisi tarafından doldurulmaktadır. Fakat bu varlıklar sadece, birliklerin geçici olan üyeleridir. 31:7.1 (349.6) At the present time every finaliter company numbers 999 personalities of oath status, permanent members. The vacant place is occupied by the chief of attached Evangels of Light assigned on any single mission. But these beings are only transient members of the corps.
31:7.2 (349.7) Kesinliğe erişecek olan herhangi bir birliğin hizmeti için görevlendirilmiş olan herhangi bir göksel kişilik, bir Işığın Müjde’si olarak tanımlanmaktadır. Bu varlıklar, kesinliğe erişecek olanların birliklerinin yeminini etmemektedir; onlar he ne kadar birliklerin işleyişsel düzenine bağlı olsalar da, onlara ait olan kalıcı bağlılığın bir parçası değildir. Bu topluluk; kesinliğe erişecek olan birliklerin bir geçici görevinin uygulamasında ihtiyaç duyulacak herhangi bir varlık şeklinde Yalnız İleticiler, birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, Cennet Vatandaşları veya onların kutsal bir biçimde üçleştirilmiş doğumları ile bütünleşebilir. Birliklerin, ebedi göreve bağlı olan bir biçimde bu varlıklara sahip olup olmadığı hakkında herhangi bir bilgiye sahip bulunmamaktayız. Bağlanmanın sonunda Işığın Müjdeleri, bahse konu görevlere atanmalarından önceki düzeylerine geri dönmektedir. 31:7.2 (349.7) Any celestial personality assigned to the service of any finaliter corps is denominated an Evangel of Light. These beings do not take the finaliter oath, and though subject to the corps organization they are not of permanent attachment. This group may embrace Solitary Messengers, supernaphim, seconaphim, Paradise Citizens, or their trinitized offspring—any being required in the prosecution of a transient finaliter assignment. Whether or not the corps is to have these beings attached to the eternal mission, we do not know. At the conclusion of attachment these Evangels of Light resume their former status.
31:7.3 (350.1) Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri mevcut an içinde oluşturulurken, bu oluşum içinde kalıcı üyelerin sadece altı sınıfı bulunmaktadır. Kesinliğe erişecek olanlar, kendilerinden beklenebileceği gibi, gelecek yoldaşlarının kimliği hakkında birçok varsayıma girişmektedir; fakat onların arasında bu varsayımlar hususunda çok zayıf bir görüş birliği bulunmaktadır. 31:7.3 (350.1) As the Mortal Corps of the Finality is at present constituted, there are just six classes of permanent members. The finaliters, as might be expected, engage in much speculation as to the identity of their future comrades, but there is little agreement among them.
31:7.4 (350.2) Uversa’nın üyeleri olarak bizler sıklıkla, kesinliğe erişecek olan birliklerin yedinci topluluğunun kimliği ile ilgili varsayımda bulunmaktayız. Bizler; Cennet, Vicegerington ve iç Havona döngüsü üzerinde sayısız derecede bulunan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş toplulukların artan birliklerinin bazılarının olası görevlendirmeleriyle bütünleşen birçok düşünceyi aklımızdan geçirmekteyiz. Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin; şu an inşa aşamasında olan evrenlere yapacakları hizmet biçimindeki nihai sona sahip olanların bu büyük etkinlik dâhilinde evren idaresinin görevi içinde, onların yardımcılarının birçoğunu kutsal bir biçimde üçleştirmelerine izin verilecek olması bile varsayılmaktadır. 31:7.4 (350.2) We of Uversa often conjecture respecting the identity of the seventh group of finaliters. We entertain many ideas, embracing possible assignment of some of the accumulating corps of the numerous trinitized groups on Paradise, Vicegerington, and the inner Havona circuit. It is even conjectured that the Corps of the Finality may be permitted to trinitize many of their assistants in the work of universe administration in the event they are destined to the service of universes now in the making.
31:7.5 (350.3) Bizlerden biri, bu boş olan mevkiinin onların gelecek hizmetinin yeni evreni içinde kökenin varlığının bir türü tarafından doldurulacağı görüşüne sahip olup; diğerleri ise, bu mevkiinin henüz yaratılmamış, var edilmemiş veya kutsal bir biçimde üçleştirilmemiş Cennet kişiliğinin bir türüne ait olacağı varsayımını desteklemektedir. Fakat biz bu duruma dair kesin bir gerçeğe ulaşmadan önce olması en muhtemel şekilde, kesinliğe erişecek olanların bu birliklerinin ruhaniyet erişiminin yedinci düzeyine girmelerini bekleyeceğiz. 31:7.5 (350.3) One of us holds the opinion that this vacant place in the corps will be filled by some type of being of origin in the new universe of their future service; the other inclines to the belief that this place will be occupied by some type of Paradise personality not yet created, eventuated, or trinitized. But we will most likely await the entrance of the finaliters upon their seventh stage of spirit attainment before we really know.
8. Aşkınlaştırılmışlar ^top 8. The Transcendentalers ^top
31:8.1 (350.4) Kesinliğe erişecek olan bir unsur olarak kusursuzlaştırılmış fani deneyiminin bir parçası, absonit niteliklerin var edilmiş varlıkları biçimindeki Cennet’in aşkın yüksek vatandaşlarının binden fazla olan topluluklarına ait doğanın ve işleyişin kavrayışına erişmenin çabasından oluşmaktadır. Bahse konu bu aşkın kişilikler ile onların birliktelikleri içerisinde, kesinliğe erişecek olan yükseliş halindeki birlik unsurları evrimleşen kesinliğe erişecek olanların unsurlarını onların yeni Cennet kardeşleri için tanıştırmak amacıyla görevlendirilen aşkın yardımcıların sayısız düzeylerinin yararlı yönlendirmesinden büyük derecede yardım görmektedir. Aşkınlaştırılmışların bütün düzeyi, Cennet’in kuzeyi içinde ayrıcalıklı bir biçimde ikamet ettikleri geniş bir alan üzerinde yaşamaktadır. 31:8.1 (350.4) Part of the perfected mortal’s experience on Paradise as a finaliter consists in the effort to achieve comprehension of the nature and function of more than one thousand groups of the transcendental supercitizens of Paradise, eventuated beings of absonite attributes. In their association with these superpersonalities, the ascendant finaliters receive great assistance from the helpful guidance of numerous orders of transcendental ministers who are assigned to the task of introducing the evolved finaliters to their new Paradise brethren. The entire order of the Transcendentalers live in the west of Paradise in a vast area which they exclusively occupy.
31:8.2 (350.5) Aşkınlaştırmalar hakkındaki anlatımlar hususunda; sadece insan kavrayışının kısıtlı oluşuyla değil, aynı zamanda Cennet’in kişilikleri ile alakalı bu açığa çıkarımları düzenleyen hükmün şartları tarafından sınırlandırılmış bir durumda bulunmaktayız. Bu varlıkların hiçbir biçimde Havona’ya olan fani yükseliş ile bir ilgisi bulunmamaktadır. Cennet Aşkınlaştırılmışları’nın geniş ev sahipliğinin, ne Havona ne de yedi aşkın evrenlerin herhangi birinin olayları ile ilişkisi bulunmaktadır; onlar yalnızca, üstün evrenin olaylarının aşkın idaresinden sorumludur. 31:8.2 (350.5) In the discussion of Transcendentalers we are restricted, not only by the limitations of human comprehension, but also by the terms of the mandate governing these disclosures concerning the personalities of Paradise. These beings are in no way connected with the mortal ascent to Havona. The vast host of the Paradise Transcendentalers have nothing whatever to do with the affairs of either Havona or the seven superuniverses, being concerned only with the superadministration of the affairs of the master universe.
31:8.3 (350.6) Bir yaratılmış olarak siz, bir Yaratan’ı algılayabilirsiniz; fakat siz, ne Yaratanlar ne de yaratılmışlar olan ussal varlıkların devasa ve oldukça farklılaşmış olan bir bütünlüğünün mevcut olduğunu neredeyse hiçbir biçimde kavrayamazsınız. Bu Aşkınlaştırılmışlar ne herhangi bir varlığı yaratmakta, ne de herhangi bir unsur tarafından yaratılmaktadır. Onların kökeni hususunda soyut ve herhangi bir anlamı karşılamayacak olan tanımlama biçimindeki yeni bir kavram kullanmaktan kaçınmak amacıyla, Aşkınlaştırılmışlar’ın basit bir değişle var ettiklerini söylememizin kullanılabilecek en iyi ifade olduğunu öngörmekteyiz. İlahi Mutlaklık, onların kökeni ile oldukça büyük bir biçimde ilgili olabilir; fakat bu benzersiz varlıklar şu an itibariyle İlahi Mutlaklık tarafından baskın bir biçimde bir idare edilmemektedirler. Onlar, Nihai olan Tanrı’ya tabi olup; onların Cennet üzerindeki kısa süreli mevcut ikamesi, her bakımdan Kutsal Üçleme tarafından yüksek bir biçimde denetlenmekte ve yönlendirilmektedir. 31:8.3 (350.6) You, being a creature, can conceive of a Creator, but you can hardly comprehend that there exists an enormous and diversified aggregation of intelligent beings who are neither Creators nor creatures. These Transcendentalers create no beings, neither were they ever created. In speaking of their origin, in order to avoid using a new term—an arbitrary and meaningless designation—we deem it best to say that Transcendentalers simply eventuate. The Deity Absolute may well have been concerned in their origin and may be implicated in their destiny, but these unique beings are not now dominated by the Deity Absolute. They are subject to God the Ultimate, and their present Paradise sojourn is in every way Trinity supervised and directed.
31:8.4 (351.1) Her ne kadar Cennet’e erişen fanilerin tümü, onların Cennet Vatandaşları ile yaptıkları gibi Aşkınlaştırılmışlarla birlikte sıklıkla kardeşsel bütünlük kursa da; kesinliğe erişecek olan birlik topluluğunun yeni bir üyesi olarak yükseliş fanisinin, ebediyetin Kutsal Üçleme yemini Üstün Evren’in Mimarları’nın yönetimde bulunan başı biçimindeki Aşkınlaştırılmışların baş idarecisi tarafından yürütülürken kesinliğe erişecek olanların birliğinin alıcı döngüsü üzerinde beklemesiyle ortaya çıkan bu dikkate değer olay üzerine, insanın bir Aşkınlaştırılmış ile olan ilk ciddi irtibatı gelişmemektedir. 31:8.4 (351.1) Although all mortals who attain Paradise frequently fraternize with the Transcendentalers as they do with the Paradise Citizens, it develops that man’s first serious contact with a Transcendentaler occurs on that eventful occasion when, as a member of a new finaliter group, the mortal ascender stands in the finaliter receiving circle as the Trinity oath of eternity is administered by the chief of Transcendentalers, the presiding head of the Architects of the Master Universe.
9. Üstün Evren’in Mimarları ^top 9. Architects of the Master Universe ^top
31:9.1 (351.2) Üstün Evren’in Mimarları, Cennet Aşkınlaştırılmışları’nın yönetici birliğidir. Bu yönetici birlik; üstün akılları, yüksek ruhaniyetleri ve göksel absonitleri elinde bulunduran 28.011 kişilikten meydana gelmektedir. Deneyimli Üstün Mimar olarak bu muhteşem topluluğun görevlisi, İlahiyat’ın düzeyinin altında bulunan tüm Cennet ussal varlıklarının eş-güdüm sağlayıcı başıdır. 31:9.1 (351.2) The Architects of the Master Universe are the governing corps of the Paradise Transcendentalers. This governing corps numbers 28,011 personalities possessing master minds, superb spirits, and supernal absonites. The presiding officer of this magnificent group, the senior Master Architect, is the co-ordinating head of all Paradise intelligences below the level of Deity.
31:9.2 (351.3) Bu anlatımları onaylayan hükmün on altıncı yasaklayıcı maddesi şu biçimdedir: “eğer ussal olarak görülürse, Üstün Evren Mimarları ve onların birliktelikleri açığa çıkarılabilir; fakat onların kökeni, doğası ve nihai sonu bütünüyle açıklığa kavuşturulamayabilir.” Buna rağmen biz, bu Üstün Mimarlar’ın absonitin yedi düzeyi içinde mevcut bir halde bulundukları konusunda sizleri bilgilendirebiliriz. Bahse konu bu yedi topluluk şu şekilde sınıflandırılmıştır: 31:9.2 (351.3) The sixteenth proscription of the mandate authorizing these narratives says: “If deemed wise, the existence of the Architects of the Master Universe and their associates may be disclosed, but their origin, nature, and destiny may not be fully revealed.” We may, however, inform you that these Master Architects exist in seven levels of the absonite. These seven groups are classified as follows:
31:9.3 (351.4) 1. Cennet Düzeyi. Sadece deneyimli olan veya ilk-var edilmiş Mimar, absonitin bu en yüksek düzeyi üzerinde faaliyet gösterir. Ne yaratan ne de yaratılmış biçimindeki bu nihai kişilik, ebediyetin doğumunda var edilmiş olup; şu anda Cennet’in ve onun birliktelik içindeki yirmi-bir dünyasının seçkin eş güdüm sağlayıcısı olarak faaliyet göstermektedir. 31:9.3 (351.4) 1. The Paradise Level. Only the senior or first-eventuated Architect functions on this highest level of the absonite. This ultimate personality—neither Creator nor creature—eventuated in the dawn of eternity and now functions as the exquisite co-ordinator of Paradise and its twenty-one worlds of associated activities.
31:9.4 (351.5) 2. Havona Düzeyi. Mimarların ikinci var edilişi, üç üstün tasarlayıcıyı ve absonit idarecisini beraberinde getirmiştir; ve onlar her zaman, merkezi evrenin bir milyarı bulan kusursuz âlemlerinin eş güdümü için adanmıştır. Cennet inanışı, önceden var edilmiş olan deneyimli Mimar’ın tavsiyesi ile birlikte bu üç Mimar’ın Havona’nın tasarımına katkıda bulunmuş olduğunu ileri sürmektedir; fakat biz bu husus hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. 31:9.4 (351.5) 2. The Havona Level. The second Architect eventuation yielded three master planners and absonite administrators, and they have always been devoted to the co-ordination of the one billion perfect spheres of the central universe. Paradise tradition asserts that these three Architects, with the counsel of the pre-eventuated senior Architect, contributed to the planning of Havona, but we really do not know.
31:9.5 (351.6) 3. Aşkın Evren Düzeyi. Bu üçüncü absonit düzeyi, yedi aşkın evrenin yedi Üstün Mimarı ile bütünleşir. Bir topluluk olarak bu Mimarlar, Cennet üzerindeki Yedi Üstün Ruhaniyet’in eşliği içinde ve Sınırsız Ruhaniyet’in yedi özel dünyası üzerinde Yedi Yüce İdareci ile birlikte eşit bir biçimde zaman geçirmektedir. Onlar, asli evrenin aşkın eş güdüm sağlayıcılarıdır. 31:9.5 (351.6) 3. The Superuniverse Level. The third absonite level embraces the seven Master Architects of the seven superuniverses, who now, as a group, spend about equal time in the company of the Seven Master Spirits on Paradise and with the Seven Supreme Executives on the seven special worlds of the Infinite Spirit. They are the superco-ordinators of the grand universe.
31:9.6 (351.7) 4. Birinci Derece Mekân Düzeyi. Bu topluluk, yetmiş Mimardan oluşmaktadır; ve biz onların, şu an içinde mevcut yedi aşkın evrenin sınırlarının ötesinde hareket halinde olan dışsal uzayın ilk evreni için nihai tasarımlar ile ilgili oldukları varsayımına sahibiz. 31:9.6 (351.7) 4. The Primary Space Level. This group numbers seventy Architects, and we conjecture that they are concerned with the ultimate plans for the first universe of outer space, now mobilizing beyond the borders of the present seven superuniverses.
31:9.7 (351.8) 5. İkinci Derece Mekân Düzeyi. Mimarların bu beşinci birlikleri 490 unsurdan meydana gelmiş olup, benzer biçimde biz onların, fizikçilerimizin belirli enerji hareketlenmeleri olarak tespit ettikleri yer olan dışsal uzayın ikinci evreniyle ilgili olmaları gerektiğinin varsayımına sahibiz. 31:9.7 (351.8) 5. The Secondary Space Level. This fifth corps of Architects numbers 490, and again we conjecture that they must be concerned with the second universe of outer space, where already our physicists have detected definite energy mobilizations.
31:9.8 (352.1) 6. Üçüncü Derece Mekân Düzeyi. Üstün Mimarlar’ın bu altıncı topluluğu, 3.430 unsurdan meydana gelmektedir; aynı şekilde biz, onların dışsal uzayın üçüncü evreni için devasa tasarımlara dâhil olabileceklerinin çıkarımında bulunmaktayız. 31:9.8 (352.1) 6. The Tertiary Space Level. This sixth group of Master Architects numbers 3,430, and we likewise infer that they may be occupied with the gigantic plans for the third universe of outer space.
31:9.9 (352.2) 7. Dördüncü Mekân Düzeyi. Son ve en geniş olan birlikler biçimindeki bu düzey, 24.010 Üstün Mimar tarafından meydana gelmiştir; buna ek olarak şayet bizim bahsi geçmiş olan varsayımlarımız doğruysa eğer, onlar dışsal uzayın en başından beri genişleyen evrenlerinin dördüncüsü ve en sonuncusu olan âlemi ile ilgili olmalıdır. 31:9.9 (352.2) 7. The Quartan Space Level. This, the final and largest corps, consists of 24,010 Master Architects, and if our former conjectures are valid, it must be related to the fourth and last of the ever-increasing-sized universes of outer space.
31:9.10 (352.3) Üstün Mimarlar’ın bu yedi topluluğunun bütününün nüfusu 28,011 kâinat tasarımcısından oluşmaktadır. Cennet üzerinde ebediyetin çok öncelerine dayanan bir inanış bulunmaktadır; bu inanışa göre 28.012’nci Üstün Mimar’ın var edilme sürecine girişilmiştir, fakat Kâinatsal Mutlak tarafından deneyimlenen kişilik elde edilmesi biçimindeki absonitleştirme başarısız olmuştur. Üstün Mimarlar’ın yükseliş sıralamasının, 28.011’nci Mimar’ın yaratımında absonitliğin sınırına erişmiş olması ve 28.012’nci Mimar’ın var edilme girişiminin Mutlaklık’ın mevcudiyetinin matematiksel sınırıyla karşılaşmış olması muhtemeldir. Diğer bir değişle 28.012’nci var edilme düzeyinde absonitliğin niteliği, Kâinatsal’ın düzeyine ve Mutlaklık’ın erişilmiş değerine denk düşmüş bulunmaktadır. 31:9.10 (352.3) These seven groups of Master Architects total 28,011 universe planners. On Paradise there is a tradition that far back in eternity there was attempted the eventuation of the 28,012th Master Architect, but that this being failed to absonitize, experiencing personality seizure by the Universal Absolute. It is possible that the ascending series of the Master Architects attained the limit of absonity in the 28,011th Architect, and that the 28,012th attempt encountered the mathematical level of the presence of the Absolute. In other words, at the 28,012th eventuation level the quality of absonity equivalated to the level of the Universal and attained the value of the Absolute.
31:9.11 (352.4) İşlevsel olan işleyiş düzenlenmelerinde Havona’nın yüksek denetimde bulunan üç Mimar’ı, yalnız Cennet Mimarı için birliktelik halindeki yardımcılar olarak hareket ederler. Aşkın evrenlerin yedi Mimar’ı, Havona’nın üç yüksek denetimcisinin eş güdüm sağlayıcıları olarak etkinlikte bulunur. Birinci derece dışsal uzay düzeyinin evrenlerine ait olan yetmiş tasarlayıcı, yedi aşkın evrenin yedi Mimar’ı için birliktelik halindeki yardımcılar olarak mevcut an içerisinde hizmet vermektedir. 31:9.11 (352.4) In their functional organization the three supervising Architects of Havona act as associate assistants to the solitary Paradise Architect. The seven Architects of the superuniverses act as co-ordinates of the three supervisors of Havona. The seventy planners of the universes of the primary outer space level are at present serving as associate assistants to the seven Architects of the seven superuniverses.
31:9.12 (352.5) Üstün Evren’in Mimarları birinci derece var edilmişler ve birliktelik içinde bulunan aşkınlaştırılmışlar biçimindeki kuvvet düzenleyicilerinin iki geniş düzeyine ek olarak, emirleri altında sayısız derecede olan yardımcılar ve destekleyicilerden oluşan topluluklara sahip bulunmaktadır. Bu Üstün Kuvvet Düzenleyicileri, asli evrenle ilgili olan güç yöneticileriyle karıştırılmamalıdır. 31:9.12 (352.5) The Architects of the Master Universe have at their disposal numerous groups of assistants and helpers, including two vast orders of force organizers, the primary eventuated and the associate transcendental. These Master Force Organizers are not to be confused with the power directors, who are germane to the grand universe.
31:9.13 (352.6) Kesinliğe erişecek olan birliklerin unsurlarına ait olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş doğumları ve Cennet Vatandaşları gibi, zaman ve ebediyetin evlatlarının birliği tarafından yaratılmış tüm varlıklar; Üstün Mimarlar’ın vesayetleri haline gelir. Fakat mevcut haliyle düzenlenmiş evrenler içinde faaliyet gösteren biçimde açığa çıkarılmış olan tüm diğer yaratılmışlar veya unsurlar arasında, sadece Yalnız İleticiler ve Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri; Aşkınlaştırılmışlar ve Üstün Evren’in Mimarları ile bir organik birlikteliği sağlayabilir. 31:9.13 (352.6) All beings produced by the union of the children of time and eternity, such as the trinitized offspring of the finaliters and the Paradise Citizens, become wards of the Master Architects. But of all other creatures or entities revealed as functioning in the present organized universes, only Solitary Messengers and Inspired Trinity Spirits maintain any organic association with the Transcendentalers and the Architects of the Master Universe.
31:9.14 (352.7) Üstün Mimarlar; yerel evrenlerinin işleyiş düzenlenmesi amacıyla onların mekân alanları için, Yaratan Evlatlar’ın görevlerinin teknik onaylanışına katkıda bulunur. Üstün Mimarlar ve Cennet Yaratan Evlatları arasında oldukça yakın bir birliktelik bulunmaktadır; ve her ne kadar bu ilişki açığa çıkarılmamış olsa da siz, Mimarlar’ın birlikteliği ve ilk deneyimsel Kutsal Üçleme’nin ilişkisi içinde Yüce Yaratanlar’ın asli evreni hakkında bilgilendirilmiş bir halde bulunmaktasınız. Evrimleşen ve deneyimsel Yüce Varlık ile birlikte bu iki topluluk, aşkınlaştırılmış değerler ve üstün evren anlamlarına ait olan Kutsal Üçleme Nihayet’ini oluşturacaktır. 31:9.14 (352.7) The Master Architects contribute technical approval of the assignment of the Creator Sons to their space sites for the organization of the local universes. There is a very close association between the Master Architects and the Paradise Creator Sons, and while this relationship is unrevealed, you have been informed of the association of the Architects and the grand universe Supreme Creators in the relationship of the first experiential Trinity. These two groups, together with the evolving and experiential Supreme Being, constitute the Trinity Ultimate of transcendental values and master universe meanings.
10. Nihai Serüven ^top 10. The Ultimate Adventure ^top
31:10.1 (352.8) Deneyimli Üstün Mimar, Kesinliğe Erişecek Olanların yedi Birliği’nin gözetimine sahiptir; bu birlikler şunlardır: 31:10.1 (352.8) The senior Master Architect has the oversight of the seven Corps of the Finality, and they are:
31:10.2 (352.9) 1. Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikler. 31:10.2 (352.9) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
31:10.3 (352.10) 2. Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri. 31:10.3 (352.10) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
31:10.4 (352.11) 3. Kesinliğe Erişecek Olanların Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Birlikleri. 31:10.4 (352.11) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
31:10.5 (353.1) 4. Kesinliğe Erişecek Olanların Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Birleşik Birlikleri. 31:10.5 (353.1) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
31:10.6 (353.2) 5. Kesinliğe Erişecek Olanların Havona Birlikleri. 31:10.6 (353.2) 5. The Corps of Havona Finaliters.
31:10.7 (353.3) 6. Kesinliğe Erişecek Olanların Aşkın Birlikleri. 31:10.7 (353.3) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
31:10.8 (353.4) 7. İlahiyat’ın Açığa Çıkarılmamış Evlatları’nın Birlikleri. 31:10.8 (353.4) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
31:10.9 (353.5) Bu nihai son birliklerinin her biri bir baş idareciye sahip olup, onların yedisi Cennet üzerinde Nihai Son’un Yüce Kurulu’nu oluşturmaktadır; ve mevcut evren çağında Grandfanda, nihai sonun evlatları için kâinat görevinin bu yüce bünyesinin baş idarecisidir. 31:10.9 (353.5) Each of these destiny corps has a presiding head, and the seven constitute the Supreme Council of Destiny on Paradise; and during the present universe age Grandfanda is the chief of this supreme body of universe assignment for the children of ultimate destiny.
31:10.10 (353.6) Bahse konu kesinliğe erişecek olanların bu yedi birliğinin bir araya gelişi; Yüce Varlık’ın gelecek üstün evren faaliyetlerini bile muhtemel bir biçimde aşan olanakların, kişiliklerin, akılların, ruhaniyetlerin, absonitlerin ve deneyimsel mevcudiyetlerin gerçek bir biçimde hareketlenişini işaret eder. Kesinliğe erişecek olan bu yedi birlik muhtemel bir biçimde; dışsal uzayın evrenleri içinde anlaşılmaz olan gelişmeler için hazırlık aşamasında bulunan sınırlı ve absonit kuvvetlerinin toplanışına katılan Nihai Kutsal Üçlemesi’nin mevcut etkinliğini işaret etmektedir. Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bunu takiben Cennet ve Havona’nın mevcut kişiliklerini benzer bir biçimde harekete geçirdiği ve onları zaman ve mekânın öngörülen yedi aşkın evreninin idarecileri ve yöneticileri olarak görevlendirdiği zaman olan ebediyetin yakın çağlarından beri, bu hayata geçirmeye benzeyen büyüklüğe ve öneme sahip olan hiçbir hareketlenme yaşanmamıştır. Kesinliğe erişecek olanların yedi birliği, gelecek-ebedi etkinliklerin dışsal evrenleri içinde gelişmemiş olan olanakların gelecekteki ihtiyaçları için asli evrenin kutsallık karşılığını temsil eder. 31:10.10 (353.6) The gathering together of these seven finaliter corps signifies reality mobilization of potentials, personalities, minds, spirits, absonites, and experiential actualities that probably transcend even the future master universe functions of the Supreme Being. These seven finaliter corps probably signify the present activity of the Ultimate Trinity engaged in mustering the forces of the finite and the absonite in preparation for inconceivable developments in the universes of outer space. Nothing like this mobilization has taken place since the near times of eternity when the Paradise Trinity similarly mobilized the then existing personalities of Paradise and Havona and commissioned them as administrators and rulers of the projected seven superuniverses of time and space. The seven finaliter corps represent the divinity response of the grand universe to the future needs of the undeveloped potentials in the outer universes of future-eternal activities.
31:10.11 (353.7) Biz; yükseliş mevcudiyetine ait olan kâinatsal yaşam içinde sınırlı deneyimin varlığı biçimindeki sadece tek bir önemli detayın eksik olduğu uçsuz bucaksız yaratım olan, nihayeti içinde ulvi bir maddi evren olarak seçkin ve benzersiz varlıklarının yeni düzeyleri ile birlikte doldurulan yeni alanlar şeklindeki yerleşik dünyaların gelecekteki ve daha büyük olan dışsal evrenlerinin öngörüsünde bulunmaya girişmekteyiz. Bu türden bir evren, Her Şeye Gücü Yeten Yücelik’in evirilişine katılımdan yoksun biçimdeki devasa bir deneyimsel engel içinde mevcudiyete kavuşacaktır. Bu dışsal evrenler, Yüce Varlık’ın benzersiz hizmetinin ve göksel üst denetiminin tümünü memnuniyetle deneyimleyecektir; fakat onun etkin mevcudiyetinin bahse konu bu gerçeği, Yüce Varlık’ın kendini gerçekleştirmesine onların katılmasını engellemektedir. 31:10.11 (353.7) We venture the forecast of future and greater outer universes of inhabited worlds, new spheres peopled with new orders of exquisite and unique beings, a material universe sublime in its ultimacy, a vast creation lacking in only one important detail—the presence of actual finite experience in the universal life of ascendant existence. Such a universe will come into being under a tremendous experiential handicap: the deprivation of participation in the evolution of the Almighty Supreme. These outer universes will all enjoy the matchless ministry and supernal overcontrol of the Supreme Being, but the very fact of his active presence precludes their participation in the actualization of the Supreme Deity.
31:10.12 (353.8) Mevcut evren çağı boyunca asli evrenin evrimleşen kişilikleri, Yüce olan Tanrı’nın egemenliğinin tamamlanmamış haldeki kendini gerçekleştirmesi sebebiyle birçok zorlukla karşı karşıya gelmektedir; fakat biz hepimiz, onun evriminin benzersiz deneyimini paylaşır bir konumda bulunmaktayız. Biz onun içinde evrimleşirken, o da bizim içimizde evrimleşmektedir. Ebedi gelecek içinde belirli bir süre zarfı içinde Yüce İlahiyat’ın evrimi, kâinat tarihinin tamamlanmış bir gerçekliği haline gelecektir; buna ek olarak bu muhteşem deneyime katılmanın imkânı, kâinatsal etkinlik aşamasından geçmiş bir halde bulunacaktır. 31:10.12 (353.8) During the present universe age the evolving personalities of the grand universe suffer many difficulties due to the incomplete actualization of the sovereignty of God the Supreme, but we are all sharing the unique experience of his evolution. We evolve in him and he evolves in us. Sometime in the eternal future the evolution of Supreme Deity will become a completed fact of universe history, and the opportunity to participate in this wonderful experience will have passed from the stage of cosmic action.
31:10.13 (353.9) Fakat evren gençliği süresince bu benzersiz deneyimi elde etmiş olan bizler, bu deneyimden gelecek ebediyetin bütünü boyunca faydalanacağız. Ve birçoğumuz; Yüce Varlık’ın zaman-mekân evrimi içine katılmamasından doğan onların deneyimsel eksikliklerini telafi etmek için çabada bulunmanın içerisinde bu dışsal evrenleri idare etmenin, benzer bir biçimde bir araya gelmiş olan diğer altı birlik ile birlikte Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin yükseliş ve kusursuzlaştırılmış fanilerinin düzenli bir biçimde artan yedek birliklerinin görevi olduğunu düşünmekteyiz. 31:10.13 (353.9) But those of us who have acquired this unique experience during the youth of the universe will treasure it throughout all future eternity. And many of us speculate that it may be the mission of the gradually accumulating reserves of the ascendant and perfected mortals of the Corps of the Finality, in association with the other six similarly recruiting corps, to administer these outer universes in an effort to compensate their experiential deficiencies in not having participated in the time-space evolution of the Supreme Being.
31:10.14 (353.10) Bu eksiklikler, kâinat mevcudiyetinin tüm düzeyleri üzerinde kaçınılmazdır. Mevcut evren çağı boyunca ruhsal mevcudiyetlerin yüksek düzeylerine ait olan bizler şu an içinde, evrimsel evrenleri idare etmek ve yükseliş fanilerine hizmet etmek için alçalmış bir konumda bulunmaktayız; böylelikle biz, daha yüksek olan ruhsal deneyimin gerçeklikleri içinde onların eksikliklerini telafi etmek için uğraş vermekteyiz. 31:10.14 (353.10) These deficiencies are inevitable on all levels of universe existence. During the present universe age we of the higher levels of spiritual existences now come down to administer the evolutionary universes and minister to the ascending mortals, thus endeavoring to atone for their deficiencies in the realities of the higher spiritual experience.
31:10.15 (354.1) Fakat her ne kadar Üstün Evren’in Mimarları’nın bahse konu dışsal yaratımları ile ilgili olan tasarıları hakkında gerçekten hiçbir bilgiye sahip olmasak da, yine de bu durumla alakalı olarak şu üç nitelik hakkında emin bir konumda bulunmaktayız: 31:10.15 (354.1) But though we really know nothing about the plans of the Architects of the Master Universe respecting these outer creations, nevertheless, of three things we are certain:
31:10.16 (354.2) 1. Dışsal uzayın nüfuz alanları içinde düzenli bir biçimde düzenlenmekte olan evrenlerin geniş bir yeni sistemi orada mevcut bir biçimde bulunmaktadır. Yerleşik ve işleyişsel bir biçimde düzenlenmiş olan yaratımların mevcut bağlarının çok ötesinde bulunan, sürüler halindeki evrenin muazzam ve devasa olan döngüleri biçimindeki fiziksel yaratımların yeni düzeyleri; sizin teleskoplarınız vasıtasıyla mevcut bir biçimde görülebilen bir konumda bulunmaktadır. Mevcut an içerisinde bu dışsal yaratılmışlar, bütünüyle fiziksel olup; bariz bir biçimde onlar yerleşik olmayıp, yaratılmış idaresinden yoksun bir görünüme sahiptir. 31:10.16 (354.2) 1. There actually is a vast and new system of universes gradually organizing in the domains of outer space. New orders of physical creations, enormous and gigantic circles of swarming universes upon universes far out beyond the present bounds of the peopled and organized creations, are actually visible through your telescopes. At present, these outer creations are wholly physical; they are apparently uninhabited and seem to be devoid of creature administration.
31:10.17 (354.3) 2. Kesinliğe erişecek olanların diğer altı birliğiyle birliktelik halinde, zaman ve mekânın kusursuzlaştırılmış yükseliş varlıklarının açıklanmamış ve bütünüyle gizemli olan Cennet hareketlenmesi orada çağlar boyunca devam etmektedir. 31:10.17 (354.3) 2. For ages upon ages there continues the unexplained and wholly mysterious Paradise mobilization of the perfected and ascendant beings of time and space, in association with the six other finaliter corps.
31:10.18 (354.4) 3. Bu etkileşimlerle birlikte eş zamanlı olarak gerçekleşen bir biçimde İlahiyat’ın Yüce Kişisi, aşkın yaratılmışların her şeye gücü yeten egemeni olarak güç sağlamaya devam etmektedir. 31:10.18 (354.4) 3. Concomitantly with these transactions the Supreme Person of Deity is powerizing as the almighty sovereign of the supercreations.
31:10.19 (354.5) Yaratılmışların, evrenlerin ve İlahiyat’ın bütünleşmesi biçimindeki bu üçleme bütünlüğünün gelişimini değerlendirirken; yeni ve açığa çıkarılmamış olanın yaklaşan sonuçlanmasını öngörmemizden dolayı eleştirilebilir miyiz? Fiziksel evrenlerin çağlar boyu süregelmekte olan bu hareketlenişini ve işleyişsel düzenlenişini; mevcut ana kadar bilinmeyen bir ölçek ve Yüce Varlık’ın kişilik ortaya çıkışı üzerinden, kâinat gizemi içinde gizlenmiş olan bir tasarım ve nihai son biçiminde olan kutsal kusursuzluk için zamanın fanilerinin yükselmelerinin bu oldukça büyüleyici düzeniyle ve onların Cennet üzerinde Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri içindeki hareketlenmeleriyle ilişkilendirmememiz doğal değil midir? Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin bütünleşen mevcudiyetinin; mevcut aşkın evrenlerin herhangi birinden her bir tanesinin daha büyük olduğu, maddenin en az yetmiş bin tanesinin bir araya geldiği kümelenmesini hali hazırda tanımlayabildiğimiz yer olan dışsal uzayın evrenleri içindeki gelecekteki bir hizmetiyle ilgili nihai sona sahip olduklarına dair Uversa’nın tümü üzerinde yaygınlaşan bir kanı bulunmaktadır. 31:10.19 (354.5) As we view this triune development, embracing creatures, universes, and Deity, can we be criticized for anticipating that something new and unrevealed is approaching culmination in the master universe? Is it not natural that we should associate this agelong mobilization and organization of physical universes on such a hitherto unknown scale and the personality emergence of the Supreme Being with this stupendous scheme of upstepping the mortals of time to divine perfection and with their subsequent mobilization on Paradise in the Corps of the Finality—a designation and destiny enshrouded in universe mystery? It is increasingly the belief of all Uversa that the assembling Corps of the Finality are destined to some future service in the universes of outer space, where we already are able to identify the clustering of at least seventy thousand aggregations of matter, each of which is greater than any one of the present superuniverses.
31:10.20 (354.6) Evrimsel faniler; mekânın gezegenleri üzerinde doğmuş olup, morontia dünyaları boyunca ilerleyip, ruhaniyet evrenlerine yükselip, Havona âlemlerinde kat edip, Tanrı’yı bulup, Cennet’e katılıp, Kesinliğe Erişecek Olanların birinci derece Birlikleri altında toplanıp, burada kâinat hizmetinin diğer görevi için bekleyiş halinde bulunmaktadırlar. Orada, kesinliğe erişecek olanların toplanma halinde olan diğer altı birliği bulunmaktadır; fakat ilk yükseliş fanisi olan Grandfanda, kesinliğe erişecek olan unsurların tüm düzeyinin Cennet baş idarecisi olarak yönetimde bulunmaktadır. Ve biz bu ulvi düzeni değerlendirdiğimizde, hepimiz hep bir ağızdan şu sözleri haykırmaktayız: Mekânın maddi evlatları olan zamanın hayvan-kökenli evlatları için ne de kadar da ihtişamlı bir nihai son bulunmaktadır! 31:10.20 (354.6) Evolutionary mortals are born on the planets of space, pass through the morontia worlds, ascend the spirit universes, traverse the Havona spheres, find God, attain Paradise, and are mustered into the primary Corps of the Finality, therein to await the next assignment of universe service. There are six other assembling finality corps, but Grandfanda, the first mortal ascender, presides as Paradise chief of all orders of finaliters. And as we view this sublime spectacle, we all exclaim: What a glorious destiny for the animal-origin children of time, the material sons of space!
31:10.21 (354.7) [Bu anlatım, Uversa üzerinde Zamanın Ataları tarafından bu bağlamda faaliyet göstermesi için yetkilendirilmiş bir Kutsal Danışman ve Bir İsme ve Sayıya Sahip Olmayan aracılığıyla ortak bir biçimde sağlanmıştır.] 31:10.21 (354.7) [Jointly sponsored by a Divine Counselor and One without Name and Number authorized so to function by the Ancients of Days on Uversa.]
* * * * * * * * * *
31:10.22 (354.8) İlahiyat’ın doğasını, Cennet’in gerçekliğini, merkezi ve aşkın evrenlerin işleyişsel düzenlenmesini ve çalışmasını, asli evrenin kişiliklerini ve evrimsel fanilerin yüksek nihai sonunu tasvir eden bu otuz-bir makale; M.S. 1934 yılında Nebadon’un Norlatiadek’i içindeki Satania’nın 606’ncı dünyası olan Urantia üzerinde gerçekleştirmekle yükümlü kılındığımız, Zamanın Ataları tarafından verilen bir hüküm uyarınca hareket eden yirmi-dört Orvonton idarecisinden oluşan yüksek bir kurul tarafından desteklenmiş, oluşturulmuş ve İngilizce dilinde yazıya geçirilmiştir. 31:10.22 (354.8) These thirty-one papers depicting the nature of Deity, the reality of Paradise, the organization and working of the central and superuniverses, the personalities of the grand universe, and the high destiny of evolutionary mortals, were sponsored, formulated, and put into English by a high commission consisting of twenty-four Orvonton administrators acting in accordance with a mandate issued by the Ancients of Days of Uversa directing that we should do this on Urantia, 606 of Satania, in Norlatiadek of Nebadon, in the year a.d. 1934.