29. Makale Paper 29
Kâinat Güç Yöneticileri The Universe Power Directors
29:0.1 (319.1) GEZEGENLER arası ve evrenler arası olan olayların idaresiyle ilgili kâinat kişiliklerinin tümü içinde, güç yöneticileri ve onların birliktelikleri Urantia üzerinde en az anlaşılan olanıdır. Her ne kadar sizin ırklarınız, göksel varlıkların melekleri ve buna benzer düzeylerinin varlığını uzun bir süreden beri biliyor olsa da; fiziksel nüfuz alanının düzenleyicileri ve idarecileri ile ilgili şimdiye kadar çok az bir bilgi aktarılmıştır. Şu an bile üstün evren içindeki kuvvet düzenlenmesi ve enerji idaresi ile ilgili olan yaşayan varlıkların şu üç topluluğun en sonuncusunu bütünüyle açığa çıkarmaya izin verildim: 29:0.1 (319.1) OF ALL the universe personalities concerned in the regulation of interplanetary and interuniverse affairs, the power directors and their associates have been the least understood on Urantia. While your races have long known of the existence of angels and similar orders of celestial beings, little information concerning the controllers and regulators of the physical domain has ever been imparted. Even now I am permitted fully to disclose only the last of the following three groups of living beings having to do with force control and energy regulation in the master universe:
29:0.2 (319.2) 1. Varedilmiş Öncül Üstün Kuvvet Düzenleyicileri. 29:0.2 (319.2) 1. Primary Eventuated Master Force Organizers.
29:0.3 (319.3) 2. Aşkın Yardımcı Üstün Kuvvet Düzenleyicileri. 29:0.3 (319.3) 2. Associate Transcendental Master Force Organizers.
29:0.4 (319.4) 3. Kâinat Güç Yöneticileri. 29:0.4 (319.4) 3. Universe Power Directors.
29:0.5 (319.5) Her ne kadar kâinat gücünün yöneticilerinin, merkezlerinin ve düzenleyicilerinin çok çeşitli olan topluluklarının bireyselliğini tasvir etmeyi olanaksız görsem de; onların etkinliklerinin nüfuz alanı ile ilgili bir takım şeyleri size açıklamakta yetkin olabilmeyi umuyorum. Onlar, muhteşem kâinat boyunca enerjinin akli düzenlenmesine ilişkin yaşayan varlıkların benzersiz bir topluluğudur. Yüce yöneticileri içine alan bir biçimde onlar, şu ana topluluklar ile bütünleşir: 29:0.5 (319.5) Though I deem it impossible to portray the individuality of the various groups of directors, centers, and controllers of universe power, I hope to be able to explain something about the domain of their activities. They are a unique group of living beings having to do with the intelligent regulation of energy throughout the grand universe. Including the supreme directors, they embrace the following major divisions:
29:0.6 (319.6) 1. Yedi Yüce Güç Yöneticisi. 29:0.6 (319.6) 1. The Seven Supreme Power Directors.
29:0.7 (319.7) 2. Yüce Güç Merkezleri. 29:0.7 (319.7) 2. The Supreme Power Centers.
29:0.8 (319.8) 3. Üstün Fiziksel Düzenleyicileri. 29:0.8 (319.8) 3. The Master Physical Controllers.
29:0.9 (319.9) 4. Morontia Güç Üst Denetimcileri. 29:0.9 (319.9) 4. The Morontia Power Supervisors.
29:0.10 (319.10) Yüce Güç Yöneticileri ve Merkezleri, ebediyetin yakın zamanlarından beri mevcut bir durumda bulunmaktadır; ve bildiğimiz kadarıyla bu düzeylerin varlıklarına ek olarak yeni unsurlar yaratılmamaktadır. Yedi Yüce İdareci, Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından kişileştirilmiştir; ve onlar bunun sonucunda, sayıca on milyardan fazla olan birlikteliklerinin yapımında ebeveynleri ile birlikte işbirliğinde bulunmuştur. Güç yöneticilerinin zamanlarından önce merkezi evrenin dışında olan mekânın enerji döngüleri, Cennet’in Üstün Kuvvet Düzenleyicileri’nin akli üst denetimi altında bulunmuştur. 29:0.10 (319.10) The Supreme Power Directors and Centers have existed from the near times of eternity, and as far as we know, no more beings of these orders have been created. The Seven Supreme Directors were personalized by the Seven Master Spirits, and then they collaborated with their parents in the production of more than ten billion associates. Before the days of the power directors the energy circuits of space outside of the central universe were under the intelligent supervision of the Master Force Organizers of Paradise.
29:0.11 (319.11) Maddi yaratımlar ile ilgili bilgiye sahip olarak en azından siz, ruhsal varlıkların karşılaştırmalı bir kavramsallaşmasına sahip bir halde bulunmaktasınız; fakat fani akıl için güç yöneticilerini tahayyül etmek oldukça zor bir durumdur. Mevcudiyetin daha yüksek olan düzeylerine olan yükseliş ilerleyişinin düzeni içinde siz, ne yüce yöneticiler ve ne de güç merkezleri ile ilgili doğrudan bir ilişkiye sahip bulunmamaktasınız. Belirli olan nadir durumda siz, fiziksel düzenleyiciler ile etkileşim halinde olacaksınız; buna ek olarak siz, malikâne dünyalarına olan erişiminiz üzerine morontia gücünün üst denetimcileri ile özgür bir biçimde çalışacaksınız. Bahse konu bu Morontia Güç Üst Denetimcileri; yerel evren ile ilgili bölüm içerisinde onların etkinliklerini en iyi anlatan niteliğe sahip olarak kabul edilen, yerel yaratımların morontia düzeni içinde oldukça ayrıcalıklı bir biçimde faaliyet içerisinde bulunmaktadır. 29:0.11 (319.11) Having knowledge about material creatures, you have at least a contrastive conception of spiritual beings; but it is very difficult for the mortal mind to envisage the power directors. In the scheme of ascendant progression to higher levels of existence you have nothing directly to do with either the supreme directors or the power centers. On certain rare occasions you will have dealings with the physical controllers, and you will work freely with the supervisors of morontia power upon reaching the mansion worlds. These Morontia Power Supervisors function so exclusively in the morontia regime of the local creations that it is deemed best to narrate their activities in the section dealing with the local universe.
1. Yedi Yüce Güç Yöneticisi ^top 1. The Seven Supreme Power Directors ^top
29:1.1 (320.1) Yedi Yüce Güç Yöneticisi, muhteşem evrenin fiziksel-enerji düzenleyicileridir. Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından onların yaratımı, gerçek ruhaniyet soyundan gelen yarı-maddi kuşağın türevlerine ait bir biçimde ilk olarak kaydedilen emsalleridir. Yedi Üstün Ruhaniyet bireysel olarak yaratımda bulunduğu zaman, onlar meleksel düzen içinde oldukça yüksek ruhsal kişilikleri meydana getirirler; onlar ortaklaşa bir biçimde yaratımda bulunduğu zaman, zaman zaman yarı-maddi varlıkların bahse konu bu yüksek türlerini üretirler. Fakat bu yarı-fiziksel varlıklar bile, Urantia fanilerinin kısa olan görüş açıları için görünmez bir nitelikte bulunacaktır. 29:1.1 (320.1) The Seven Supreme Power Directors are the physical-energy regulators of the grand universe. Their creation by the Seven Master Spirits is the first recorded instance of the derivation of semimaterial progeny from true spirit ancestry. When the Seven Master Spirits create individually, they bring forth highly spiritual personalities on the angelic order; when they create collectively, they sometimes produce these high types of semimaterial beings. But even these quasi-physical beings would be invisible to the short-range vision of Urantia mortals.
29:1.2 (320.2) Yüce Güç Yöneticileri, sayıca yedi tane olup; görünüş ve faaliyet bakımından onlar özdeştirler. Üstün Ruhaniyet haricinde onlar içinde birini diğerinden ayırmak mümkün değildir; Üstün Ruhaniyet ile birlikte onların her biri doğrudan birliktelik halinde olup, onun için her biri bütüncül bir işlevsel hizmet içindedir. Bahse konu bir yönetici, her zaman aynı Ruhaniyet ile birliktelik halindedir; ve onların görevsel işbirliği, yarı-fiziksel bir varlık ve bir ruhaniyet kişiliğine ait olan bir biçimde fiziksel ve ruhsal enerjilerin benzersiz bir birlikteliği olarak sonuçlanır. 29:1.2 (320.2) The Supreme Power Directors are seven in number, and they are identical in appearance and function. One cannot be distinguished from another except by that Master Spirit with whom each is in immediate association, and to whom each is in complete functional subservience. Each of the Master Spirits is thus in eternal union with one of their collective offspring. The same director is always in association with the same Spirit, and their working partnership results in a unique association of physical and spiritual energies, of a semiphysical being and a spirit personality.
29:1.3 (320.3) Yedi Yüce Güç Yöneticisi; onların yavaş bir biçimde çevride bulunan mevcudiyetlerinin Üstün Ruhaniyetler’in kuvvet-odak yönetim merkezlerinin nerede olduğunu belirttiği yer olan, Cennet’in çevresi üzerinde konumlanmıştır. Bahse konu bu güç yöneticileri, aşkın-evrenlerin güç-enerji düzenlenmesi içinde tek başına faaliyette bulunur; fakat onlar işbirliği halinde merkezi yaratımın idaresi içinde görev yaparlar. Onlar, konumsal olarak Cennet’den faaliyetlerinde bulunurlar; fakat kendilerini, muhteşem kâinatın tüm bölümleri içinde etkin kuvvet merkezleri olarak idare ederler. 29:1.3 (320.3) The Seven Supreme Power Directors are stationed on peripheral Paradise, where their slowly circulating presences indicate the whereabouts of the force-focal headquarters of the Master Spirits. These power directors function singly in the power-energy regulation of the superuniverses but collectively in the administration of the central creation. They operate from Paradise but maintain themselves as effective power centers in all divisions of the grand universe.
29:1.4 (320.4) Bahse konu bu kudretli varlıklar; güç merkezlerinin çok geniş bir ev sahipliğinin fiziksel soylarıdır, ve onlar vasıtasıyla yedi aşkın evren boyunca dağıtılmış fiziksel düzenleyicilerine aittir. Bu türden emir altında bulundan fiziksel-düzenleme oluşumları, her aşkın evren birliğinin farklılaşan güçlendirilmesi haricinde özdeş bir şekilde tek tiptir. Aşkın evren hizmeti içinde değişiklikte bulunmak için onlar yalnızca, yeniden güçlendirme amacıyla Cennet’e dönmek zorundadır. Fiziksel yaratım idari bakımdan temel olarak tek-tiptir. 29:1.4 (320.4) These mighty beings are the physical ancestors of the vast host of the power centers and, through them, of the physical controllers scattered throughout the seven superuniverses. Such subordinate physical-control organisms are basically uniform, identical except for the differential toning of each superuniverse corps. In order to change in superuniverse service, they would merely have to return to Paradise for retoning. The physical creation is fundamentally uniform in administration.
2. Yüce Güç Merkezleri ^top 2. The Supreme Power Centers ^top
29:2.1 (320.5) Yedi Yüce Güç Yöneticisi, bireysel olarak kendilerini yeniden yaratmak için yetkin değildirler; fakat işbirliği içinde ve Yedi Üstün Ruhaniyet ile birliktelik halinde onlar, yaratma biçiminde olan kendileri gibi diğer varlıkların üretilmesine yetkin olup bunu gerçekleştirirler. Muhteşem Kâinat’ın Yüce Güç Merkezleri’nin kökeni olan bu türden unsurlar, şu yedi topluluk içinde faaliyet gösterir: 29:2.1 (320.5) The Seven Supreme Power Directors are not able, individually, to reproduce themselves, but collectively, and in association with the Seven Master Spirits, they can and do reproduce—create—other beings like themselves. Such is the origin of the Supreme Power Centers of the grand universe, who function in the following seven groups:
29:2.2 (320.6) 1. Yüce Merkez Üst Denetimcileri. 29:2.2 (320.6) 1. Supreme Center Supervisors.
29:2.3 (320.7) 2. Havona Merkezleri. 29:2.3 (320.7) 2. Havona Centers.
29:2.4 (320.8) 3. Aşkın Evren Merkezleri. 29:2.4 (320.8) 3. Superuniverse Centers.
29:2.5 (320.9) 4. Yerel Evren Merkezleri. 29:2.5 (320.9) 4. Local Universe Centers.
29:2.6 (320.10) 5. Takımyıldız Merkezleri. 29:2.6 (320.10) 5. Constellation Centers.
29:2.7 (320.11) 6. Sistem Merkezleri. 29:2.7 (320.11) 6. System Centers.
29:2.8 (320.12) 7. Sınıflandırılmamış Merkezler. 29:2.8 (320.12) 7. Unclassified Centers.
29:2.9 (321.1) Bahse konu bu güç merkezleri Yüce Güç Yöneticileri ile birlikte, yüksek irade özgürlüğü ve eyleminin varlıklarıdır. Onların tümü, Üçüncül Kaynak kişiliği ile donatılmış olup; bir yüksek düzeyin sorgulanmayacak olan iradesel yetkinliğini açığa çıkarır. Kâinat güç sisteminin bahse konu bu yönetici merkezleri, seçkin akli edinimin işleticileridir; onlar, muhteşem kâinatın güç sisteminin akli yapısı olup, Üstün Fiziksel Denetleyiciler’in ve Morontia Güç Üst Denetimcileri’nin uçsuz bucaksız işletimlerinin geniş ağının tümüne ait olan akli düzenlenmesinin işletim düzenidir. 29:2.9 (321.1) These power centers together with the Supreme Power Directors are beings of high will freedom and action. They are all endowed with Third-Source personality and disclose unquestioned volitional capacity of a high order. These directing centers of the universe power system are the possessors of exquisite intelligence endowment; they are the intellect of the power system of the grand universe and the secret of the technique of the mind control of all the vast network of the far-flung functions of the Master Physical Controllers and the Morontia Power Supervisors.
29:2.10 (321.2) 1. Yüce Merkez Üst Denetimcileri. Yüce Güç Yöneticileri’nin bahse konu bu yedi yardımcısı ve birlikteliği, muhteşem kâinatın üstün enerji döngülerinin düzenleyicileridir. Her merkez üst denetimcisi, Yedi Yüce İdareci’nin özel dünyalarının biri üzerinde yönetim merkezi halinde konumlandırılmıştır; ve onlar genel kâinat olaylarının bu yardımcıları ile birlikte yakın birliktelik içinde görev yapar. 29:2.10 (321.2) 1. Supreme Center Supervisors. These seven co-ordinates and associates of the Supreme Power Directors are the regulators of the master energy circuits of the grand universe. Each center supervisor is headquartered on one of the special worlds of the Seven Supreme Executives, and they work in close association with these co-ordinators of general universe affairs.
29:2.11 (321.3) Yüce Güç Yöneticileri ve Yüce Merkez Üst Denetimcileri, “çekim enerjisinin” düzeyleri altında tüm kâinatsal olgular bütünü ile ilgili bireysel olarak ve işbirliği halinde faaliyet gösterir. İrtibat halinde faaliyette bulunurken bahse konu bu on dört varlık; Yedi Yüce İdareci genel evren olayları için ve Yedi Üstün Ruhaniyet kâinat aklı için ne anlama geliyorsa kâinat gücü için o derece öneme sahiptir. 29:2.11 (321.3) The Supreme Power Directors and the Supreme Center Supervisors function both as individuals and conjointly with regard to all cosmic phenomena below the levels of “gravity energy.” When acting in liaison, these fourteen beings are to universe power what the Seven Supreme Executives are to general universe affairs, and what the Seven Master Spirits are to the cosmic mind.
29:2.12 (321.4) 2. Havona Merkezleri. Zaman ve mekânın evrenlerinin yaratımından önce, Havona içinde güç merkezlerine ihtiyaç duyulmamaktaydı fakat bu oldukça uzun zaman önce gerçekleşmiş zamanlardan beri, sayıca bir bin Havona dünyasının üst denetimine her merkezin sahip olduğu biçimde bir milyon unsur merkezi yaratım içinde faaliyet göstermektedir. Burada kutsal evren içinde, hiçbir yerde bulunmayan bir durum olarak enerji denetiminin kusursuzluğu bulunmaktadır. Enerji düzenlenmesinin kusursuzluğu, mekânın güç merkezleri ve fiziksel düzenleyicilerinin tümünün nihai amacıdır. 29:2.12 (321.4) 2. Havona Centers. Before the creation of the universes of time and space, power centers were not required in Havona, but ever since these far-distant times, one million have functioned in the central creation, each center having the supervision of a thousand Havona worlds. Here in the divine universe there is perfection of energy control, a condition not existing elsewhere. Perfection of energy regulation is the ultimate goal of all the power centers and the physical controllers of space.
29:2.13 (321.5) 3. Aşkın Evren Merkezleri. Onlar, aşkın evrenlerin her birinin başkent âlemi üzerinde çok büyük bir alan kaplayarak üçüncü düzeyin sayıca bin tane olan güç merkezleridir. On ayrışımın öncül enerjisinin üç akımından her biri bu güç merkezlerine gelmektedir; fakat her ne kadar kusursuz olmayan bir biçimde düzenlenmiş olsa da yedisi özelleşmiş ve oldukça iyi bir şekilde yönlendirilmiş bir biçimde, gücün döngüleri birleşik eylem içindeki bulundukları konumlardan hareket eder. Bu işleyiş, kâinat gücünün elektronsal işletim düzenidir. 29:2.13 (321.5) 3. Superuniverse Centers. Occupying an enormous area on the capital sphere of each of the seven superuniverses are one thousand power centers of the third order. Three currents of primary energy of ten segregations each come in to these power centers, but seven specialized and well-directed, though imperfectly controlled, circuits of power go forth from their seat of united action. This is the electronic organization of universe power.
29:2.14 (321.6) Enerjinin tümü, Cennet çevrimi içinde döngüsel halde bulunur; fakat Kâinat Güç Yöneticileri alt Cennet’in kuvvet-enerjilerini, merkezi ve aşkın evrenlerin mekân faaliyetleri içinde onları değişikliğe uğramış bir biçimde bulduklarında onları yararlı ve yapıcı uygulamanın kanallarına çevirerek ve yönlendirerek, yönetir. Havona enerjisi ve aşkın evrenlerin enerjileri arasında bir farklılık bulunmaktadır. Bir aşkın evrenin kuvvet etkisi, on ayrışımın her birinin enerjisine ait olan üç fazdan oluşmaktadır. Bu üç katmanlı enerji etkisi, muhteşem kâinatın mekânı boyunca yayılır; bu durum, yedi aşkın yaratımının her birinin bütününü içine alan ve onu bütünüyle kaplayan biçimde enerjinin hareket eden çok geniş bir okyanusu gibidir. 29:2.14 (321.6) All energy is circuited in the Paradise cycle, but the Universe Power Directors direct the force-energies of nether Paradise as they find them modified in the space functions of the central and superuniverses, converting and directing these energies into channels of useful and constructive application. There is a difference between Havona energy and the energies of the superuniverses. The power charge of a superuniverse consists of three phases of energy of ten segregations each. This threefold energy charge spreads throughout the space of the grand universe; it is like a vast moving ocean of energy which engulfs and bathes the whole of each of the seven supercreations.
29:2.15 (321.7) Kâinat gücünün elektronsal işleyiş düzeni, yedi faz içinde faaliyet gösterip; yerel veya doğrusal çekime farklılaşan biçimlerde karşılık gösteren biçimde açığa çıkar. Bu yedi katmanlı döngü, aşkın evren güç merkezlerinden başlayıp her aşkın yaratımı kapsamı altında alır. Zamanın ve mekânın bu türden olan özelleşmiş akımları, özel amaçlar için başlatılan ve yönlendirilen belirli ve yerelleşmiş enerji hareketleridir; onların birçoğu Körfez Akıntısı gibi Atlas Okyanusu’nun ortasında sınırlandırılmış bir oluşum biçiminde faaliyet gösterir. 29:2.15 (321.7) The electronic organization of universe power functions in seven phases and discloses varying response to local or linear gravity. This sevenfold circuit proceeds from the superuniverse power centers and pervades each supercreation. Such specialized currents of time and space are definite and localized energy movements initiated and directed for specific purposes, much as the Gulf Stream functions as a circumscribed phenomenon in the midst of the Atlantic Ocean.
29:2.16 (321.8) 4. Yerel Evren Merkezleri. Her yerel evren merkezinin yönetim merkezleri üzerinde, dördüncü düzeyin sayıca yüz güç merkezi konumlanmıştır. Onlar, azaltıcı biçimde ve diğer hallerde ise aşkın evren yönetim merkezlerinden kökenini alan yedi güç döngüsünü değiştirme şeklinde faaliyet gösterir; bu nedenden dolayı onlar, takımyıldızları ve sistemlerin hizmetleri için bu döngüleri uygulanabilir hale getirirler. Mekânın yerel gök bilimsel felaketleri, bu güç merkezlerinin ilgili olduğu olaylara aittir; onlar, bağımlı takımyıldızları ve sistemleri için etkin enerjiyi düzenli bir biçimde dağıtma görevine katılırlar. Onlar, kâinatın işlevsel düzenlenmesinin ve enerji hareketlendirilmesinin sonraki zamanları boyunca Yaratıcı Evlatlar’a yapılan büyük yardım içinde bulunurlar. Bu merkezler, önemli yerleşik konumlar arasında gezegensel iletişim için yararlı olan enerjinin yoğunlaşmış şeridini sağlamaya yetkindirler. Bir enerji yolu olarak da zaman zaman adlandırılan bu türden enerjinin bir şeridi veya hattı, bir güç merkezinden diğerine veya bir fiziksel düzenleyiciden diğerine olan enerjinin doğrusal döngüsüdür. Bahse konu bu nitelik, gücün bireyselleşmiş bir akıntısı olup; farklılaşmamış enerjinin özgür mekân hareketlerine tezat bir biçimde bulunmaktadır. 29:2.16 (321.8) 4. Local Universe Centers. On the headquarters of each local universe are stationed one hundred power centers of the fourth order. They function to downstep and otherwise to modify the seven power circuits emanating from superuniverse headquarters, thus making them applicable to the services of the constellations and systems. The local astronomical catastrophes of space are of passing concern to these power centers; they are engaged in the orderly dispatch of effective energy to the subsidiary constellations and systems. They are of great assistance to the Creator Sons during the later times of universe organization and energy mobilization. These centers are able to provide intensified lanes of energy useful for interplanetary communication between important inhabited points. Such a lane or line of energy, sometimes also called an energy path, is a direct circuit of energy from one power center to another power center or from one physical controller to another controller. It is an individualized stream of power and stands in contrast to the free space movements of undifferentiated energy.
29:2.17 (322.1) 5. Takımyıldız Merkezleri. Bahse konu bu yaşayan güç merkezlerinin sayıca on unsuru; yüz ırmak kolu yerel sistemi için enerji yansıtıcıları olarak faaliyet gösteren bir biçimde, her takımyıldızı içinde konumlanmıştır. Bu varlıklardan, iletişim ve taşımaya ek olarak yaşamın sağlanması amacıyla fiziksel enerjinin belirli biçimlerine bağlı olan bu yaşayan yaratılmışlarına enerji vermek için güç hatları uzanmaktadır. Fakat ne güç merkezleri ne de onların altında bulunan fiziksel düzenleyiciler, bir işlevsel düzen olarak yaşamla bunların dışında olan bir biçimde ilişkili değildir. 29:2.17 (322.1) 5. Constellation Centers. Ten of these living power centers are stationed in each constellation, functioning as energy projectors to the one hundred tributary local systems. From these beings there go forth the power lines for communication and transport and for the energizing of those living creatures who are dependent upon certain forms of physical energy for the maintenance of life. But neither the power centers nor the subordinate physical controllers are otherwise concerned with life as a functional organization.
29:2.18 (322.2) 6. Sistem Merkezleri. Bir Yüce Güç Merkezi, kalıcı olarak her yerel sistem için görevlendirilmiştir. Bu sistem merkezleri, güç döngülerini zaman ve mekânın yerleşik dünyalarına dağıtır. Onlar, altlarında bulunan fiziksel düzenleyicilerin etkinliklerini eş güdüm haline getirir; ve bunun dışında ise, yerel sistem içinde gücün tatmin edici dağıtımını teminat altına almak için faaliyette bulunur. Bahse konu gezegenler arasında döngü rölesi, belirli maddi enerjilerin kusursuz olan eş güdümüne ve fiziksel gücün etkin düzenlenmesine bağlıdır. 29:2.18 (322.2) 6. System Centers. One Supreme Power Center is permanently assigned to each local system. These system centers dispatch the power circuits to the inhabited worlds of time and space. They co-ordinate the activities of the subordinate physical controllers and otherwise function to insure the satisfactory distribution of power in the local system. The circuit relay between the planets depends upon the perfect co-ordination of certain material energies and upon the efficient regulation of physical power.
29:2.19 (322.3) 7. Sınıflandırılmamış Merkezler. Bu unsurlar, yerleşik gezegenlerde değil fakat özel yerel konumlar içinde faaliyet gösteren merkezlerdir. Bireysel dünyalar; Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in sorumluluğu altında olup, onların sisteminin güç merkezi tarafından dağıtılan gücün döngüleştirilmiş hatlarını alırlar. En olağandışı enerji ilişkilerinin sadece bu âlemleri, evren denge burgaçları veya enerji idarecileri olarak hareket eden yedinci düzeyin güç merkezlerine sahiptir. Eylemin her fazı içinde bu güç merkezleri, düzenin daha yüksekte bulunan birimleri üzerinde faaliyette bulunan bu unsurlarının bütüncül eşitleridir; fakat sayıca bir milyonu bulan mekân bünyesi içinde hiçbiri, bu türden yaşayan bir kuvvet işleyiş düzeninde barınmamaktadır. 29:2.19 (322.3) 7. Unclassified Centers. These are the centers who function in special local situations but not on the inhabited planets. The individual worlds are in the charge of Master Physical Controllers and receive the encircuited lines of power dispatched by the power center of their system. Only those spheres of the most extraordinary energy relationships have power centers of the seventh order acting as universe balance wheels or energy governors. In every phase of activity these power centers are the full equals of those who function on the higher units of control, but not one space body in a million harbors such a living power organization.
3. Güç Merkezleri’nin Nüfuz Alanları ^top 3. The Domain of Power Centers ^top
29:3.1 (322.4) Yüce Güç Merkezleri, sayıca on milyardan fazla olan bir biçimde birliktelikleri ve altlarında bulunan unsurlar ile birlikte aşkın evrenler boyunca dağıtılmıştır. Ve onların tümü, Yedi Yüce Güç Yöneticileri biçimindeki Cennet atalarıyla kusursuz uyum ve bütüncül birliktelik içerisinde bulunmaktadır. Muhteşem kâinatın güç denetimi bu nedenle, Yedi Yüce Güç Yöneticisi’nin yaratıcıları olan Yedi Üstün Ruhaniyet’in koruması ve yönlendirmesine emanet edilmiştir. 29:3.1 (322.4) The Supreme Power Centers distributed throughout the superuniverses number, with their associates and subordinates, upward of ten billion. And they are all in perfect synchrony and complete liaison with their Paradise progenitors, the Seven Supreme Power Directors. The power control of the grand universe is thus intrusted to the keeping and direction of the Seven Master Spirits, the creators of the Seven Supreme Power Directors.
29:3.2 (322.5) Yüce Güç Yöneticileri ve onların birliktelikleri, yardımcıları ve emirleri altında bulunan unsurların hepsi; tüm mekânın mahkemelerinin hepsi tarafından yürütülecek olan herhangi bir tutuklamadan veya sorgulamadan muaftır; onlar ne Zamanın Ataları’nın aşkın evren hükümetinin idari yönetimine, ne de Yaratan Evlatlar’ın yerel evren idaresine bağlıdır. 29:3.2 (322.5) The Supreme Power Directors and all their associates, assistants, and subordinates are forever exempt from apprehension or interference by all the tribunals of all space; neither are they subject to the administrative direction either of the superuniverse government of the Ancients of Days or of the local universe administration of the Creator Sons.
29:3.3 (323.1) Bu güç merkezleri ve yöneticileri, Sınırsız Ruhaniyet’in evlatları tarafından mevcut hale getirilir. Her ne kadar onlar, maddi kâinat işleyiş düzeninin sonraki çağları boyunca Yaratan Evlatlar ile ilişki halinde olsalar da; Tanrı’nın Evlatları’na ait olan idareye bağlı değillerdir. Fakat güç merkezleri bazı biçimlerde Yüce Varlık’ın kâinatsal üst denetim ile yakın olarak birliktelik içindedir. 29:3.3 (323.1) These power centers and directors are brought into being by the children of the Infinite Spirit. They are not germane to the administration of the Sons of God, though they affiliate with the Creator Sons during the later epochs of universe material organization. But the power centers are in some way closely associated with the cosmic overcontrol of the Supreme Being.
29:3.4 (323.2) Güç merkezleri ve fiziksel düzenleyiciler hiçbir eğitim sürecinden geçmemektedirler; onların tümü kusursuzluk içinde yaratılmış olup, eylemleri bakımından içkin olarak kusursuzdur. Onlar hiçbir zaman bir faaliyetten diğerine geçmemektedir, bunun yerine onlar her zaman özgün olarak görevlendirildikleri görevlerde hizmetlerini sürdürür. Onların sıralanmalarında hiçbir evrimsel gelişim bulunmamaktadır, ve bu durum iki düzeyin yedi kısmının tümü için gerçeklik taşır. 29:3.4 (323.2) Power centers and physical controllers undergo no training; they are all created in perfection and are inherently perfect in action. Never do they pass from one function to another; always do they serve as originally assigned. There is no evolution in their ranks, and this is true of all seven divisions of both orders.
29:3.5 (323.3) Hafızalarında ziyaret edecekleri hiçbir yükseliş geçmişine sahip olmadıkları için, güç merkezleri ve fiziksel düzenleyiciler hiçbir zaman eğlencesel etkinlikler içinde bulunmamaktadırlar; onlar tüm eylemlerinde bütünüyle iş ciddiyetine sahiptir. Onlar her zaman görev üzerinde bulunur; kâinatsal düzen içinde enerjinin fiziksel hatlarının aksaklığa uğraması için hiçbir hüküm bulunmamaktadır; bir saniye içinde bir saliseliğine bile bu varlıklar, zamanın ve mekânın enerji döngüleri üzerinde sahip oldukları doğrudan üst denetimi elden bırakamazlar. 29:3.5 (323.3) Having no ascendant past to revert to in memory, power centers and physical controllers never play; they are thoroughly businesslike in all their actions. They are always on duty; there is no provision in the universal scheme for the interruption of the physical lines of energy; never for a fraction of a second can these beings relinquish their direct supervision of the energy circuits of time and space.
29:3.6 (323.4) Gücün bu yöneticileri, merkezleri ve düzenleyicileri; güç, maddi veya yarı-fiziksel enerji dışında yaratımın tümü içinde hiçbir ilişkiye sahip bir biçimde bulunmamaktadır; onlar enerjiyi oluşturmazlar, fakat onu dönüştürebilir, değiştirebilir ve yönlendirebilirler. Onlar, çekim gücüne karşı koyma dışında fiziksel çekim ile ilgili hiçbir şeyle alakalı değillerdir. Onların çekim ile olan ilişkisi bütünüyle aksi bir yöndedir. 29:3.6 (323.4) The directors, centers, and controllers of power have nothing to do with anything in all creation except power, material or semiphysical energy; they do not originate it, but they do modify, manipulate, and directionize it. Neither do they have anything whatever to do with physical gravity except to resist its drawing power. Their relation to gravity is wholly negative.
29:3.7 (323.5) Güç merkezleri; birçok ayrışmış enerji yoğunlaşmasının yaşayan işleyiş düzenleri ile bağlılık içinde, bir maddi düzenin geniş bir kapsamda bulunan işleyiş düzenlerini ve düzenlemelerini kullanır. Her bireysel güç merkezi, faaliyetsel düzenlemenin sayıca tam olarak bir milyon birimi içinde oluşturulmuş olup; bu enerji-dönüştürücü birimleri, insanın fiziksel bedeninin hayati organları gibi sabit değildir; bu güç düzenlenmesinin bahse konu “hayati organları” birliktelik olanakları içinde hareket halinde ve gerçek anlamda sürekli değişen bir niteliktedir. 29:3.7 (323.5) The power centers utilize vast mechanisms and co-ordinations of a material order in liaison with the living mechanisms of the various segregated energy concentrations. Each individual power center is constituted in exactly one million units of functional control, and these energy-modifying units are not stationary as are the vital organs of man’s physical body; these “vital organs” of power regulation are mobile and truly kaleidoscopic in associative possibilities.
29:3.8 (323.6) Bu yaşayan varlıkların, kâinat enerjisinin üstün döngülerinin idaresi ve düzenlenmesini nasıl bir biçimde kapsadıklarını açıklamak bütünüyle benim yetkinliğimin dışındadır. Bahse konu bu devasa ve neredeyse kusursuz bir biçimde etkin olan güç merkezlerinin büyüklüğü ve faaliyeti ile ilgili sizi daha detaylı bir biçimde bilgilendirmeye girişmek, sizin kafa karışıklığınıza ve şaşkınlığınıza sadece yenilerini ekleyecektir. Onlar, yaşayan ve “kişisel” varlıklardır; fakat onlar, kavrayışınızın ötesindedir. 29:3.8 (323.6) It is utterly beyond my ability to explain the manner in which these living beings encompass the manipulation and regulation of the master circuits of universe energy. To undertake to inform you further concerning the size and function of these gigantic and almost perfectly efficient power centers, would only add to your confusion and consternation. They are both living and “personal,” but they are beyond your comprehension.
29:3.9 (323.7) Havona dışında Yüce Güç Merkezleri sadece, mimari bir biçimde özellikle inşa edilmiş alanlarda veya bunun dışındaki buna uygun bir biçimde oluşturulmuş mekân bünyeleri üzerinde faaliyet gösterir. Bu mimari dünyalar öyle bir biçimde inşa edilmişlerdir ki; yaşayan güç merkezleri seçici bir biçimde bu alanlar üzerinde yayılan mekânın enerjilerini yönlendirir, dönüştürür ve yoğunlaştırır. Onlar, olağan bir evrimsel güneş veya gezegen üzerinde bu biçimde faaliyet gösterecek yetkinliğe sahip değildir. Belirli topluluklar aynı zamanda, bu özel yönetim merkezi dünyalarının ısıtılması ve diğer maddi ihtiyaçları ile ilgilidir. Buna ek olarak her ne kadar bu durum, Urantia bilgisinin kapsamının ötesinde bulunsa da; yaşayan güç kişiliklerinin bu düzeylerinin daha çok, ısı vermeden ışık yayan ışığın dağıtımıyla ilgili olduğunu söyleyebilirim. Onlar bu olgular bütününü üretmemektedir, fakat yine de onlar bahse konu bu oluşumun dağıtımı ve yönlendirmesi ile ilgilidir. 29:3.9 (323.7) Outside of Havona the Supreme Power Centers function only on especially constructed (architectural) spheres or on otherwise suitably constituted space bodies. The architectural worlds are so constructed that the living power centers can act as selective switches to directionize, modify, and concentrate the energies of space as they pour over these spheres. They could not so function on an ordinary evolutionary sun or planet. Certain groups are also concerned in the heating and other material necessities of these special headquarters worlds. And though it is beyond the scope of Urantia knowledge, I may state that these orders of living power personalities have much to do with the distribution of the light that shines without heat. They do not produce this phenomenon, but they are concerned with its dissemination and directionization.
29:3.10 (323.8) Güç merkezleri onların altlarında görev yapan düzenleyiciler, düzenlenmiş mekânın fiziksel enerjilerinin bütününün çalışması ile görevlendirilmiştir. Onlar, on enerjinin her birinin üç temel akımıyla birlikte görev yapar. Bu durum, düzenlenmiş mekânın enerji etkisidir; ve düzenlenmiş mekân onların nüfuz alanıdır. Kâinat Güç Yöneticilerinin, yedi aşkın-evrenin mevcut sınırlarının dışında şu an içinde gerçekleşen kuvvetin bahse konu devasa eylemleriyle hiçbir ilişkisi bulunmamaktadır. 29:3.10 (323.8) The power centers and their subordinate controllers are assigned to the working of all of the physical energies of organized space. They work with the three basic currents of ten energies each. That is the energy charge of organized space; and organized space is their domain. The Universe Power Directors have nothing whatever to do with those tremendous actions of force which are now taking place outside the present boundaries of the seven superuniverses.
29:3.11 (324.1) Güç merkezleri ve düzenleyicileri, her kâinat temel akımı içinde taşınan enerjinin on biçiminden sadece yedisi üzerinde kusursuz bir denetim sağlar; onların denetiminden kısmi veya bütünüyle muaf olan bu biçimler, Koşulsuz Mutlaklık tarafından hâkim bir biçimde yönlendirilen enerji dışavurumunun tahmin edilemez âlemlerini temsil etmekle yükümlüdür. Eğer onlar bu Mutlaklık üzerinde ezeli kuvvetler üzerinde bir etkide bulunursa; bir takım fiziksel düzenleyicilerin zaman zaman kendiliğinden Kâinatsal Mutlak’ın belirli tepkilerine karşılık verdiğine dair kesin bir görüşü sağlayacak azıcık da olsa bir takım kanıtların mevcut bir biçimde bulunmasına rağmen, bu faaliyetlerin farkında bulunmamaktayız. 29:3.11 (324.1) The power centers and controllers exert perfect control over only seven of the ten forms of energy contained in each basic universe current; those forms which are partly or wholly exempt from their control must represent the unpredictable realms of energy manifestation dominated by the Unqualified Absolute. If they exert an influence upon the primordial forces of this Absolute, we are not cognizant of such functions, though there is some slight evidence which would warrant the opinion that certain of the physical controllers are sometimes automatically reactive to certain impulses of the Universal Absolute.
29:3.12 (324.2) Bu yaşayan güç işleyiş biçimleri, bilinçli bir biçimde Koşulsuz Mutlaklık’ın üstün kâinat enerji üst denetimiyle ilişkili değildir; fakat onların bütüncül ve neredeyse kusursuz olan güç yönetimi düzeninin, bilinmeyen bir biçimde bahse konu bu aşkın çekim mevcudiyetinin etkisi altına bağlanmış olduğunu varsayabiliriz. Herhangi bir yerel enerji durumunda, merkezler ve düzenleyiciler yakın yüceliği uygularlar; fakat onlar her zaman, aşkın enerjinin mevcudiyetinin ve Koşulsuz Mutlaklık’ın farkında bulunulamayacak olan uygulamasının bilincindedir. 29:3.12 (324.2) These living power mechanisms are not consciously related to the master universe energy overcontrol of the Unqualified Absolute, but we surmise that their entire and almost perfect scheme of power direction is in some unknown manner subordinated to this supergravity presence. In any local energy situation the centers and controllers exert near-supremacy, but they are always conscious of the superenergy presence and the unrecognizable performance of the Unqualified Absolute.
4. Üstün Fiziksel Denetimciler ^top 4. The Master Physical Controllers ^top
29:4.1 (324.3) Bu varlıklar, Yüce Güç Merkezleri’nin emrinde hareket halinde bulunan unsurlardır. Fiziksel düzenleyiciler; Yalnız İleticiler’in seyahatine yaklaşan hızlarda yerel mekânı kat etmeye yetkin olan bir biçimde, kendiliğinden olan taşımanın belirgin bir çeşitliliğine katılan bu türden bir doğanın bireysellik dönüşümünün yetkinlikleriyle donatılmıştır. Fakat tüm diğer mekân kat edicileri gibi onlar; çekim eyleminin üstesinden gelmede ve maddi bir alandan ayrılış içinde eylemsizliğe karşı koymada, görevdeşlerinin ve varlıkların belirli diğer türlerinin desteğine ihtiyaç duymaktadır. 29:4.1 (324.3) These beings are the mobile subordinates of the Supreme Power Centers. The physical controllers are endowed with capabilities of individuality metamorphosis of such a nature that they can engage in a remarkable variety of autotransport, being able to traverse local space at velocities approaching the flight of Solitary Messengers. But like all other space traversers they require the assistance of both their fellows and certain other types of beings in overcoming the action of gravity and the resistance of inertia in departing from a material sphere.
29:4.2 (324.4) Üstün Fiziksel Düzenleyiciler, muhteşem kâinat boyunca hizmette bulunurlar. Onlar doğrudan bir biçimde, Yedi Yüce Güç Yöneticisi tarafından olabildiğinde aşkın-evrenlerin yönetim merkezlerinden idare edilirler; buradan onlar, Birliktelik İçindeki Üstün Kuvvet Düzenleyicileri’nin sorumlu görevlileri olarak Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından görevlendirilen yüksek güç delegeleri biçimindeki Dengenin Heyeti tarafından yönlendirilip dağıtılır. Bahse konu bu yüksek delegeler; bir bütüncül aşkın-evrenin güç baskısını ve enerji etkisini işaret eden yaşayan araçlar biçimindeki üstün frandalankların ölçümlerini ve kayıtlarını yorumlamakla güçlendirilmiştir. 29:4.2 (324.4) The Master Physical Controllers serve throughout the grand universe. They are directly governed from Paradise by the Seven Supreme Power Directors as far as the headquarters of the superuniverses; from here they are directed and distributed by the Council of Equilibrium, the high commissioners of power dispatched by the Seven Master Spirits from the personnel of the Associate Master Force Organizers. These high commissioners are empowered to interpret the readings and registrations of the master frandalanks, those living instruments which indicate the power pressure and the energy charge of an entire superuniverse.
29:4.3 (324.5) Cennet İlahiyatları’nın mevcudiyeti, muhteşem kâinatı çevrelerken ve ebediyetin döngüsü etrafında yayılırken; Yedi Yüce Ruhaniyet’in herhangi birinin etkisi tek bir aşkın evrenle sınırlıdır. Her yedi aşkın yaratımın biri arasında, farklı bir ayrışım ve güç döngülerinin bir bölünüşü mevcuttur; bu nedenle bireyselleşmiş düzenlenme biçimleri, yürürlükte bulunmak yükümlülüğünde olan bir biçimde bunu gerçekleştirir. 29:4.3 (324.5) While the presence of the Paradise Deities encircles the grand universe and sweeps around the circle of eternity, the influence of any one of the Seven Master Spirits is limited to a single superuniverse. There is a distinct segregation of energy and a separation of the circuits of power between each of the seven supercreations; hence individualized control methods must and do prevail.
29:4.4 (324.6) Üstün Fiziksel Düzenleyicileri, Yüce Güç Merkezleri’nin doğrudan doğumu olup; onların nüfusu şu düzeyleri içine alır: 29:4.4 (324.6) The Master Physical Controllers are the direct offspring of the Supreme Power Centers, and their numbers include the following:
29:4.5 (324.7) 1. Yardımcı Güç Yöneticileri. 29:4.5 (324.7) 1. Associate Power Directors.
29:4.6 (324.8) 2. Mekanik Düzenleyiciler. 29:4.6 (324.8) 2. Mechanical Controllers.
29:4.7 (324.9) 3. Enerji Dönüştürücüleri. 29:4.7 (324.9) 3. Energy Transformers.
29:4.8 (325.1) 4. Enerji Taşıyıcıları. 29:4.8 (325.1) 4. Energy Transmitters.
29:4.9 (325.2) 5. Birinci Derece Birliktelik Sağlayıcıları. 29:4.9 (325.2) 5. Primary Associators.
29:4.10 (325.3) 6. İkinci Derece Birliktelik Ayrıştırıcıları. 29:4.10 (325.3) 6. Secondary Dissociators.
29:4.11 (325.4) 7. Frandalanklar ve Kronoldekler. 29:4.11 (325.4) 7. The Frandalanks and Chronoldeks.
29:4.12 (325.5) Bu düzeylerin bütünü, tercihte bulunmanın bireysel güçlerini elinde bulundurma bakımından kişiler biçiminde bulunmamaktadır. Özellikle onların son dört düzeyi; üstlerinin etkilerine cevap vermede ve mevcut olan enerji durumlarına karşılık vermede, bütünüyle kendiliğinden hareket eden bir biçimde olup tamamiyle mekanik bir görünüme sahiptir. Fakat her ne kadar bu türden karşılık tümüyle mekanik olarak görünse de, gerçekte durum böyle değildir; onlar bir çeşit robot görülse de, onların hepsi akli yapının farklı bir işleyişini açığa çıkarır. 29:4.12 (325.5) Not all of these orders are persons in the sense of possessing individual powers of choice. Especially do the last four seem to be wholly automatic and mechanical in response to the impulses of their superiors and in reaction to existing energy conditions. But though such response appears wholly mechanistic, it is not; they may seem to be automatons, but all of them disclose the differential function of intelligence.
29:4.13 (325.6) Kişilik nedensel bir biçimde, usun beraberinde getirdiği bir sonuç değildir. Akıl; hayvanların alt düzeyde bulunan sayısız türleri ve bu emir altında bulunan fiziksel düzenleyicilerinin birtakım unsurları içinde, tercihin gücünden bütünüyle yoksun olunan zamanlarda bile düşünme işlevini yerine getirebilir. Fiziksel gücün kendiliğinden daha fazla bir biçimde hareket eden bahse konu bu düzenleyicilerinin birçoğu, kavramsal olarak kişiler biçiminde bulunmamaktadır. Onlar, paylarına düşen görevler için tasarımın mekanik kusursuzluğuna bütünüyle tabi olarak irade ve karar vermenin bağımsızlığıyla donatılmamıştır. Yine de onların tümü bütünüyle ussal varlıklardır. 29:4.13 (325.6) Personality is not necessarily a concomitant of mind. Mind can think even when deprived of all power of choice, as in numerous of the lower types of animals and in certain of these subordinate physical controllers. Many of these more automatic regulators of physical power are not persons in any sense of the term. They are not endowed with will and independence of decision, being wholly subservient to the mechanical perfection of design for the tasks of their allotment. Nonetheless all of them are highly intelligent beings.
29:4.14 (325.7) Fiziksel düzenleyiciler başlıca olarak, Urantia üzerinde keşfedilmemiş temel enerjilerin düzenlenmesinden sorumludur. Bahse konu bu bilinmeyen enerjiler, taşımanın gezegensel sistemi ve iletişimin belirli işleyiş biçimleri için oldukça hayati bir nitelikte bulunmaktadır. Biz, ses eşdeğerlerinin taşınması ve görüşün genişlemesi amacıyla enerjinin hatlarını oluşturduğumuzda; bahse konu enerjinin bu keşfedilmemiş biçimleri, yaşayan fiziksel düzenleyiciler ve onların birliktelikleri tarafından kullanılır. Yeri geldiğinde bahse konu bu enerjiler aynı zamanda, olağan görevleri içinde yarı-ölümlü yaratılmışlar tarafından kullanılır. 29:4.14 (325.7) The physical controllers are chiefly occupied in the adjustment of basic energies undiscovered on Urantia. These unknown energies are very essential to the interplanetary system of transport and to certain techniques of communication. When we lay lines of energy for the purpose of conveying sound equivalents or of extending vision, these undiscovered forms of energy are utilized by the living physical controllers and their associates. These same energies are also, on occasion, used by the midway creatures in their routine work.
29:4.15 (325.8) 1. Yardımcı Güç Yöneticileri. Olağanüstü biçimde etkin olan bu varlıklar; âlemlerin sürekli değişen enerji düzeylerinin başından beri yön değiştiren ihtiyaçlarıyla iniltili bir biçimde, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in tüm düzeylerinin görevlendirilmesi ve dağıtımı ile yükümlü hale getirilmiştir. Fiziksel düzenleyicilerin bu geniş sayıdaki yedek birlikler, azınlık birimlerinin yönetim merkezleri üzerinde idare edilip; bu odak noktalarından onlar dönemsel olarak, birliktelik halinde bulunan güç yöneticileri tarafından âlemlerin yönetim merkezlerine, takımyıldızlarına ve bireysel gezegenlere atanır. Onlar bu şekilde görevlendirildiğinde, fiziksel düzenleyiciler geçici olarak arabulucu heyetlerin kutsal uygulayıcılarının düzeylerine tabi bir biçimde bulunmaktadır; fakat onlar aksi halde, yalnızca birliktelik yöneticilerine ve Yüce Güç Merkezleri’ne bağımlıdır. 29:4.15 (325.8) 1. Associate Power Directors. These marvelously efficient beings are intrusted with the assignment and dispatch of all orders of the Master Physical Controllers in accordance with the ever-shifting needs of the constantly changing energy status of the realms. The vast reserves of the physical controllers are maintained on the headquarters worlds of the minor sectors, and from these concentration points they are periodically dispatched by the associate power directors to the headquarters of the universes, constellations, and systems, and to the individual planets. When thus assigned, the physical controllers are provisionally subject to the orders of the divine executioners of the conciliating commissions but are otherwise solely amenable to their associate directors and to the Supreme Power Centers.
29:4.16 (325.9) Birliktelik içinde bulunan sayıca üç milyon güç yöneticisi; bu olağanüstü biçimde çok yönlü olan varlıkların aşkın evren kotasını bir bütün halinde üç milyara tamamlayan bir şekilde, Orvonton azınlık birimlerinin her biri için görevlendirilmiştir. Onların kendi yedek birlikleri; akli enerji düzenlenmesinin ve dönüştürülmesinin bilimleri üzerinde çalışan herkesin öğreticileri olarak aynı zamanda hizmet ettikleri yer olan, bu aynı azınlık birim dünyaları üzerinde idare edilir. 29:4.16 (325.9) Three million associate power directors are assigned to each of the Orvonton minor sectors, making a total of three billion as the superuniverse quota of these amazingly versatile beings. Their own reserves are maintained on these same minor sector worlds, where they also serve as instructors of all who study the sciences of the techniques of intelligent energy control and transmutation.
29:4.17 (325.10) Bahse konu bu yöneticiler; mekânın âlemleri için müfettişlik hizmetinin eşit süreçleriyle birlikte, azınlık birimleri içinde yönetim hizmetinin belirli zaman aralıklarında dönüşümlü olarak görevde bulunur. Faaliyet içindeki en az bir müfettiş, onun başkent âlemi içindeki yönetim merkezlerini idare eder bir biçimde her yerel sistem içinde her zaman mevcut bir halde bulunmaktadır. Onlar, yaşayan enerjinin geniş bir biçimde olan tüm bir araya gelişini uyum halinde bulunan eş güdüm içinde tutar. 29:4.17 (325.10) These directors alternate periods of executive service in the minor sectors with equal periods of inspection service to the realms of space. At least one acting inspector is always present in each local system, maintaining headquarters on its capital sphere. They keep the whole vast living energy aggregation in harmonious synchrony.
29:4.18 (325.11) 2. Mekanik Düzenleyiciler. Bu unsurlar, birliktelik halindeki güç yöneticilerinin oldukça çok yönlü ve hareket halinde olan yardımcılarıdır. Onların sayıca trilyonlarcası, azınlık birimizin olan Ensa üzerinde görevlendirilmiştir. Bu varlıklar, mekanik düzenleyiciler olarak adlandırılırlar; çünkü onlar, birliktelik içinde bulunan güç yöneticilerin idaresine oldukça bütüncül bir biçimde tabi olan bir şekilde üstleri tarafından eksiksiz bir şekilde idare edilir. Yine de kendileri oldukça akıl sahibi olup; her ne kadar görevleri doğası bakımından mekanik ve maddi bir biçimde işlevsel olsa da, bu görevler maharet dolu bir biçimde onlar yerine getirilir. 29:4.18 (325.11) 2. Mechanical Controllers. These are the exceedingly versatile and mobile assistants of the associate power directors. Trillions upon trillions of them are commissioned in Ensa, your minor sector. These beings are called mechanical controllers because they are so completely dominated by their superiors, so fully subservient to the will of the associate power directors. Nevertheless they are, themselves, very intelligent, and their work, though mechanical and matter-of-fact in nature, is skillfully performed.
29:4.19 (326.1) Yerleşik dünyalar için görevlendirilen üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in tümü içinde mekanik düzenleyiciler, açık ara en güçlü olanlarıdır. Tüm diğer varlıkları aşan bir şekilde karşı-çekimin yaşayan edinimini elinde bulunduran bir biçimde her düzenleyici, devasa hızlarda dönen ve sadece çok büyük alanlar tarafından eşitlenen bir çekim direncine sahiptir. Bu düzenleyicilerin sayıca onu, şu an içinde Urantia üzerinde konumlanmıştır; ve onların en önemli gezegensel etkinliklerinden biri, yüksek meleksel taşımaya ait olan ayrılışı yerine getirmedir. Sayıca bin enerji taşıyıcısının bir bölüğü meleksel ayrılış için öncül devinimi sağlarken, bu biçimde faaliyet göstererek mekanik düzenleyicilerin onunun da hepsi uyum içinde hareket eder. 29:4.19 (326.1) Of all the Master Physical Controllers assigned to the inhabited worlds, the mechanical controllers are by far the most powerful. Possessing the living endowment of antigravity in excess of all other beings, each controller has a gravity resistance equaled only by enormous spheres revolving at tremendous velocity. Ten of these controllers are now stationed on Urantia, and one of their most important planetary activities is to facilitate the departure of seraphic transports. In so functioning, all ten of the mechanical controllers act in unison while a battery of one thousand energy transmitters provides the initial momentum for the seraphic departure.
29:4.20 (326.2) Mekanik düzenleyiciler; enerjinin akışını yönlendirmeye ve onun özelleşmiş akımlarına veya döngülerine olan yoğunlaşmasını gerçekleştirmeye yetkindir. Bu kudretli varlıklar daha çok; fiziksel enerjilerin ayrışması, yönlendirilmesi ve yoğunlaşması ile birlikte gezegenler arası döngülerin basınçlarının eşitlenmesiyle ilgilidir. Onlar, bir aşkın evrenin güç etkisini oluşturan bir haldeki mekânın sayıca otuz fiziksel enerjisinin yirmi birinin idaresinde uzmandır. Onlar aynı zamanda, fiziksel enerjinin ayrıntısal olarak farklılaşan dokuz ek biçiminden altısının idaresine ve düzenlenmesine daha çok dönük bir biçimde erişim sağlamaya yetkindir. Bu düzenleyicilerin, her biriyle ve belirli güç merkezleriyle olması gereken teknik ilişkiler içine yerleştirilmesiyle, birliktelik halindeki güç yöneticileri; güç düzenlenmesi ve enerji denetimi içinde hayretler içinde bıraktıracak değişimleri gerekleştirmeye etkin hale getirilir. 29:4.20 (326.2) The mechanical controllers are competent to directionize the flow of energy and to facilitate its concentration into the specialized currents or circuits. These mighty beings have much to do with the segregation, directionization, and intensification of the physical energies and with the equalization of the pressures of the interplanetary circuits. They are expert in the manipulation of twenty-one of the thirty physical energies of space, constituting the power charge of a superuniverse. They are also able to accomplish much towards the management and control of six of the nine more subtle forms of physical energy. By placing these controllers in proper technical relationship to each other and to certain of the power centers, the associate power directors are enabled to effect unbelievable changes in power adjustment and energy control.
29:4.21 (326.3) Üstün Fiziksel Düzenleyiciler sıklıkla; yüzlükler, binlikler ve hatta milyonlar halindeki bölükler içinde faaliyet gösterir; ve değişen konumları ve farklılaşan dizilimleriyle onlar, bir bireysel kabiliyete ek olarak işbirliği halinde enerji düzenlemesini yerine getirmeye yetkindir. Değişen gerekliliklere bağlı olarak onlar; enerji hacmini ve hareketini yükseltip hızlandırır, veya enerji akımlarını engeller, yoğunlaştırır ve yavaşlatır. Onlar; katalizör etkenlerinin kimyasal tepkimeleri arttırması olarak bir biçimde adlandırılan haliyle enerji ve güç dönüşümleri üzerinde etkide bulunur. Onlar, içkin yetkinlikleri tarafından ve Yüce Güç Merkezleri ile işbirliği içinde faaliyet gösterir. 29:4.21 (326.3) The Master Physical Controllers often function in batteries of hundreds, thousands, and even millions and by varying their positions and formations are able to effect energy control in a collective as well as an individual capacity. As requirements vary, they can upstep and accelerate the energy volume and movement or detain, condense, and retard the energy currents. They influence energy and power transformations somewhat as so-called catalytic agents augment chemical reactions. They function by inherent ability and in co-operation with the Supreme Power Centers.
29:4.22 (326.4) 3. Enerji Dönüştürücüleri. Bu varlıkların bir aşkın evren içindeki nüfusu inanılmaz derecededir. Sadece Satania içinde onlardan neredeyse bir milyon unsur bulunmakta olup, her yerleşik dünya için olağan sınır sayıca yüz unsurun mevcudiyetinden oluşmaktadır. 29:4.22 (326.4) 3. Energy Transformers. The number of these beings in a superuniverse is unbelievable. There are almost one million in Satania alone, and the usual quota is one hundred for each inhabited world.
29:4.23 (326.5) Enerji dönüştürücüleri, Yedi Güç Yöneticisi ve Yedi Merkez Üst Denetimcisi’nin bütünleştirici yaratımıdır. Onlar, fiziksel düzenleyicilerin daha kişisel olan düzeyleri arasında olup; bir birliktelik halindeki güç yöneticisi bir yerleşik dünya üzerinde mevcut bir halde bulunduğu zamanın dışında kalan hallerde dönüştürücüler, her zaman idari konumda bulunmaktadır. Onlar, ayrılış meleksel taşımanın tümünün gezegensel müfettişleridir. Göksel yaşamın tüm sınıfları, sadece birliktelik halindeki yöneticiler ve enerji dönüştürücülerinin daha kişisel olan düzeyleriyle olan bütünlük vasıtasıyla fiziksel düzenleyicilerin daha az kişisel olan düzeylerini kullanabilir. 29:4.23 (326.5) The energy transformers are the conjoint creation of the Seven Supreme Power Directors and the Seven Center Supervisors. They are among the more personal orders of physical controllers, and except when an associate power director is present on an inhabited world, the transformers are in command. They are the planetary inspectors of all departing seraphic transports. All classes of celestial life can utilize the less personal orders of the physical controllers only by liaison with the more personal orders of the associate directors and the energy transformers.
29:4.24 (326.6) Bu dönüştürücüler; verilen bir güç düzenlenmesi veya yönlendirilmesi için veya ona karşı kendilerini konumlandırmaya yetkin olarak, güçlü ve etkin yaşayan akım anahtarlarıdır. Onlar aynı zamanda; devasa gezegensel ve yıldızsal komşuları arasında geçen güçlü enerji akımlarına karşı gezegenleri yalıtma bakımından, kendi çabalarında oldukça hünerlidir. Onların enerji-dönüştürücü nitelikleri, kâinatsal enerji dengesi ve güç eşitliği idaresinin önemli olan görevi içinde onları en olanaklı biçimde hizmet verebilen bir konuma getirir. Bir zaman aralığından bakıldığında onlar enerjiyi harcayan veya biriktiren bir biçimde gözlenir, diğer zamanlarda ise onlar enerjinin boşalması veya onun özgürleşmesini sağlayan bir görünüme sahiptir. Dönüştürücüler, kendilerinin ilgili âlemlerin yaşayan ve ölü enerjilerinin “biriktirilen-depolanması” potansiyelini arttırmaya ve azaltmaya yetkindir. Fakat onlar sadece, fiziksel ve yarı-maddi enerjiler ile ilgilidir; doğrudan bir biçimde ne yaşamın nüfuz alanı içinde faaliyet gösterir, ne de yaşayan varlıkların oluşumlarını değiştirir. 29:4.24 (326.6) These transformers are powerful and effective living switches, being able to dispose themselves for or against a given power disposition or directionization. They are also skillful in their efforts to insulate the planets against the powerful energy streams passing between gigantic planetary and starry neighbors. Their energy-transmutive attributes render them most serviceable in the important task of maintaining universal energy balance, or power equilibrium. At one time they seem to consume or store energy; at other times they appear to exude or liberate energy. The transformers are able to increase or to diminish the “storage-battery” potential of the living and dead energies of their respective realms. But they deal only with physical and semimaterial energies, they do not directly function in the domain of life, neither do they change the forms of living beings.
29:4.25 (327.1) Bazı açılardan enerji dönüştürücüleri, yarı-maddi yaşayan yaratılmışların tümü içinde en göze çarpan ve en gizemli olanıdır. Onlar, bilinmeyen biçimlerde fiziksel olarak farklılaşmıştır; ve bütünlük ilişkilerinin değişen biçimleri vasıtasıyla onlar, birliktelik içinde bulundukları mevcudiyetler boyunca geçen enerji üzerinde derin bir etkide bulunmaya yetkindir. Fiziksel âlemlerin durumu, onların hünerli idaresi altında bir dönüşüm altında bulunan görünüme sahip bulunmaktadır. Onlar, mekânın enerjilerinin fiziksel biçimini değiştirmeye yetkin olup bunu yerine getirir. Eş düzenleyicilerinin yardımıyla onlar mevcut olarak, aşkın evren güç etkisinin sayıca otuz olan fiziksel enerjisinin yirmi yedisinin biçimini ve potansiyelini değiştirmeye yetkindir. Bahse konu geriye kalan enerjilerin bu üç tanesinin onların denetiminin dışında olması, Koşulsuz Mutlaklık’ın kullandığı araçların dışında bulunduğunu gösterir. 29:4.25 (327.1) In some respects the energy transformers are the most remarkable and mysterious of all semimaterial living creatures. They are in some unknown manner physically differentiated, and by varying their liaison relationships, they are able to exert a profound influence upon the energy which passes through their associated presences. The status of the physical realms seems to undergo a transformation under their skillful manipulation. They can and do change the physical form of the energies of space. With the aid of their fellow controllers they are actually able to change the form and potential of twenty-seven of the thirty physical energies of the superuniverse power charge. That three of these energies are beyond their control proves that they are not instrumentalities of the Unqualified Absolute.
29:4.26 (327.2) Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in geriye kalan dört topluluğu, kişiler olarak kullanılan kelimenin herhangi kabul edilen tanımı içinde ifade edilebilecek düzeyde bir niteliğe sahip değildir. Bahse konu bu taşıyıcılar, birliktelik sağlayıcılar, ayrıştırıcılar ve frandalanklar; karşılıklarında bütünüyle istemsiz olarak hareket eder. Biz, bahse konu bu muhteşem birimlerin bilgisinde oldukça kısıtlı bir durumda bulunmaktayız; çünkü biz, onlarla iletişim kuramamaktayız. Onlar, âlemlerin dilini anlar bir görünüme sahiptir; fakat onlar bizimle iletişime geçemez. Onlar, iletişimlerimizi bütünüyle algılayamaya yetkin görünmektedir; fakat iletişimlerimize karşılık vermede oldukça güçsüz bir durumda bulunmaktadır. 29:4.26 (327.2) The remaining four groups of the Master Physical Controllers are hardly persons within any acceptable definition of that word. These transmitters, associators, dissociators, and frandalanks are wholly automatic in their reactions; nevertheless they are in every sense intelligent. We are greatly limited in our knowledge of these wonderful entities because we cannot communicate with them. They appear to understand the language of the realm, but they cannot communicate with us. They seem fully able to receive our communications but quite powerless to make response.
29:4.27 (327.3) 4. Enerji Taşıyıcıları. Bu varlıklar başlıca olarak fakat bütününü kapsamayan bir biçimde, gezegenler-içi bütünlüğü içerisinde faaliyet gösterir. Onlar, bireysel dünyalar üzerinde dışa vurulduğu biçimiyle enerjinin muazzam dağıtıcılarıdır. 29:4.27 (327.3) 4. Energy Transmitters. These beings function chiefly, but not wholly, in an intraplanetary capacity. They are marvelous dispatchers of energy as it is manifested on the individual worlds.
29:4.28 (327.4) Enerji yeni bir döngü için çevrildiği zaman, taşıyıcılar kendilerini arzulanan enerji yolunun hattı boyunca konumlandırır; ve sahip oldukları enerji-çekimin benzersiz nitelikleri vasıtasıyla onlar mevcut bir biçimde, arzulanan yön dâhilinde arttırılan bir enerji akımını başlatabilir. Onların faaliyet içinde bulundukları bu eylem kelimenin tam anlamıyla, belirli madeni döngülerin elektrik enerjisinin belirli türlerinin akımını yönlendirmesine benzer; ve onlar, fiziksel enerjinin otuz türünün yarısından fazlası için yaşayan aşkın-ileticileridir. 29:4.28 (327.4) When energy is to be diverted to a new circuit, the transmitters deploy themselves in a line along the desired energy path, and by virtue of their unique attributes of energy-attraction, they can actually induce an increased energy flow in the desired direction. This they do just as literally as certain metallic circuits directionize the flow of certain forms of electric energy; and they are living superconductors for more than half of the thirty forms of physical energy.
29:4.29 (327.5) Taşıyıcılar; bir bireysel gezegen üzerinde, bir gezegenden diğerine ve konumlanmış bir görev merkezinden bir diğerine geçmekte olan özelleşmiş enerjinin gücünü kaybeden akımlarını onarmada etkin olan hünerli birliktelikleri oluşturur. Onlar, yaşayan varlıkların diğer türleri tarafından tanınabilecek derecede oldukça güçsüz hale gelmiş olan akımları tespit eder; ve onlar, eşlik eden iletimin kusursuz bir biçimde ussal hale gelmesini sağlamak amacıyla bu enerjileri oldukça arttırabilir. Onların hizmetleri, yayın alıcıları için oldukça paha biçilmezdir. 29:4.29 (327.5) Transmitters form skillful liaisons which are effective in rehabilitating the weakening currents of specialized energy passing from planet to planet and from station to station on an individual planet. They can detect currents which are much too feeble to be recognized by any other type of living being, and they can so augment these energies that the accompanying message becomes perfectly intelligible. Their services are invaluable to the broadcast receivers.
29:4.30 (327.6) Enerji taşıyıcıları, iletişimsel algılının tüm biçimleri bakımından faaliyet göstermeye yetkindir; onlar, uzak bir sesi “duyulabilen” hale getirmeye ek olarak uzak bir görüşü “görünebilir” kılar. Onlar, yerel sistemler içinde ve bireysel gezegenler üzerinde iletişimin acil durum hatlarını sağlarlar. Onların hizmetleri, düzenli bir biçimde oluşturulmuş döngülerin dışındaki iletişim amaçları için tüm yaratımlar tarafından işlevsel olarak kullanılmak durumundadır. 29:4.30 (327.6) Energy transmitters can function with regard to all forms of communicable perception; they can render a distant scene “visible” as well as a distant sound “audible.” They provide the emergency lines of communication in the local systems and on the individual planets. These services must be used by practically all creatures for purposes of communication outside of the regularly established circuits.
29:4.31 (327.7) Bu varlıklar enerji dönüştürücüleri ile birlikte, güçsüzleşen bir atmosfere sahip olan bahse konu dünyalar üzerinde fani mevcudiyetin iradesi için hayati derece öneme sahiptir; ve onlar, nefes almayan gezegenler içinde yaşamın işleyiş biçiminin bütünleyici bir parçasıdır. 29:4.31 (327.7) These beings, together with the energy transformers, are indispensable to the maintenance of mortal existence on those worlds having an impoverished atmosphere, and they are an integral part of the technique of life on the nonbreathing planets.
29:4.32 (328.1) 5. Birinci Derece Birliktelik Sağlayıcıları. Bu ilgi çekici ve çok değerli birimler, üstün bir biçimde enerji koruyucuları ve sorumlularıdır. Bir bitkinin güneş enerjisini içinde depolamasına benzer bir biçimde bu yaşayan canlı varlıklar, artı yönlü olan dışavurumların zamanı boyunca enerjiyi bünyelerinde muhafaza eder. Onlar, mekânın enerjilerini Urantia üzerinde bilinmeyen bir fiziksel duruma çevirme şeklindeki devasa bir ölçek dâhilinde görev yapmaktadır. Onlar aynı zamanda bu dönüştürmeleri, maddi mevcudiyetin öncül birimlerinin bazılarının üretilmesi noktasına kadar taşımaya yetkindir. Bu varlıklar, basit bir değişle mevcudiyetleri vasıtasıyla hareket eder. Onlar hiçbir biçimde bu işlevden yorulmuş veya bitap düşmüş bir hale gelmez; onlar, yaşayan katalizör etkenleri olarak hareket eder. 29:4.32 (328.1) 5. Primary Associators. These interesting and invaluable entities are masterly energy conservators and custodians. Somewhat as a plant stores solar light, so do these living organisms store energy during times of plus manifestations. They work on a gigantic scale, converting the energies of space into a physical state not known on Urantia. They are also able to carry forward these transformations to the point of producing some of the primitive units of material existence. These beings simply act by their presence. They are in no way exhausted or depleted by this function; they act like living catalytic agents.
29:4.33 (328.2) Eksi yönlü dışavurumların dönemleri boyunca onlar, muhafaza edilen bu enerjilerin salınımıyla güçlendirilmiştir. Fakat enerji ve madde hususundaki sizin bilginiz, onların görevlerinin bu fazının işleyiş biçimini açıklamayı uygun hale getirmek için yeterli bir gelişmişlik düzeyinde değildir Onlar her zaman; bahse konu alfabetik sembolleri onların çok geniş olan oluşumlarını anlatabilmek için ciddi bir biçimde uyguladığız türler biçimindeki atomların, elektronların ve ultimatonların kullanımını ve idare edilmesini içine alan evrensel yasa ile uyumluluk halinde görev yapar. 29:4.33 (328.2) During seasons of minus manifestations they are empowered to release these accumulated energies. But your knowledge of energy and matter is not sufficiently advanced to make it possible to explain the technique of this phase of their work. They always labor in compliance with universal law, handling and manipulating atoms, electrons, and ultimatons much as you maneuver adjustable type to make the same alphabetical symbols tell vastly different stories.
29:4.34 (328.3) Birliktelik sağlayıcıları, oluşumsal olarak düzenlenmekte olan bir maddi âlem üzerinde ortaya çıkmak amacı taşıyan yaşamın ilk topluluğudur; ve onlar, yaşayan varlıkların mevcudiyeti ile tamamiyle bağdaşmaz olarak tanımlayacağınız fiziksel sıcaklık koşullarında faaliyet gösterebilir. Onlar, insan hayal gücünün kapsamının basit bir değişle ötesinde olan yaşamın bir düzeyini temsil eder. Yardımcı çalışanları olan ayrıştırıcılar ile birlikte onlar, tüm akli yaratılmışlar içinde en fazla hizmet gösteren emir altındaki unsurlardır. 29:4.34 (328.3) The associators are the first group of life to appear on an organizing material sphere, and they can function at physical temperatures which you would regard as utterly incompatible with the existence of living beings. They represent an order of life which is simply beyond the range of human imagination. Together with their co-workers, the dissociators, they are the most slavish of all intelligent creatures.
29:4.35 (328.4) 6. İkinci Derece Ayrıştırıcılar. Birinci derece birliktelik sağlayıcılarıyla karşılaştırıldıklarında devasa karşı-çekim ediniminin bu varlıkları, karşıt bir biçimde faaliyet gösteren çalışanlardır. Yerel dünyalar üzerinde veya yerel sistemler içinde fiziksel enerjinin özel veya dönüştürülmüş biçimlerinin herhangi bir biçimde tükenecek olmasına dair hiçbir tehlike bulunmamaktadır; çünkü bu yaşayan oluşumsal düzenlenmeler, enerjinin evrimleşen sınırsız arzının benzersiz gücü ile donatılmıştır. Başlıca olarak onlar, Urantia üzerinde neredeyse hiçbir biçimde bilinmeyen enerjinin bir türünün, daha az biçimde tanınan maddenin bir türünden olan evrimi ile ilgilidir. Onlar gerçek anlamıyla mekânın simyacıları ve zamanın harika-yaratıcılarıdır. Fakat onların görev yaptıkları harikaların tümü içinde onlar, Kâinatsal Yüceliği’nin emirlerine hiçbir zaman karşı gelmezler. 29:4.35 (328.4) 6. Secondary Dissociators. Compared with the primary associators, these beings of enormous antigravity endowment are the reverse workers. There is never any danger that the special or modified forms of physical energy on the local worlds or in the local systems will be exhausted, for these living organizations are endowed with the unique power of evolving limitless supplies of energy. They are chiefly concerned with the evolution of a form of energy which is hardly known on Urantia from a form of matter which is recognized still less. They are truly the alchemists of space and the wonder-workers of time. But in all the wonders they work, they never transgress the mandates of Cosmic Supremacy.
29:4.36 (328.5) 7. Frandalanklar. Bu varlıklar; birinci ve ikinci kuvvet düzenleyicileri ve güç yöneticileri biçimindeki, enerji-düzenleyici varlıkların üç düzeyinin tümünün bütünleştirici yaratımıdır. Frandalanklar, Üstün Fiziksel Düzenleyiciler’in tümü içinde en fazla nüfusa sahip olanlardır; Satania içinde faaliyet gösterenlerin nüfusu tek başına sizin rakamsal kavramlarınızın ötesindedir. Onlar, yerleşik dünyaların tümü üzerinde konumlanmış olup, her zaman fiziksel düzenleyicilerin yüksek düzeylerine bağlanmıştır. Onlar dönüşümsel olarak, merkezi ve aşkın evrenler içinde ve dışsal uzayın nüfuz alanları üzerinde faaliyet gösterirler. 29:4.36 (328.5) 7. The Frandalanks. These beings are the joint creation of all three orders of energy-control beings: the primary and secondary force organizers and the power directors. Frandalanks are the most numerous of all the Master Physical Controllers; the number functioning in Satania alone is beyond your numerical concept. They are stationed on all inhabited worlds and are always attached to the higher orders of physical controllers. They function interchangeably in the central and superuniverses and in the domains of outer space.
29:4.37 (328.6) Frandalanklar, temel evren kuvvetinin her türüne karşılık gelen bir biçimde otuz bölüm içinde yaratılmıştır; ve onlar, yaşayan ve istemsiz mevcudiyetlerine ek olarak basınç ve hız ölçücüleri biçiminde ayrıcalıklı bir şekilde faaliyet gösterir. Bu yaşayan basınçölçerler yalnızca, kuvvet-enerjisinin tüm biçimlerinin durumunun istemsiz ve hataya yer bırakmayan kaydı ile ilgilidir. Geniş yansıtma işleyiş düzeni ussallık kazandırılmış evren için ne anlama geliyorsa, onlar fiziksel evren için eşdeğer bir değere sahiptir. Niteliksel ve niceliksel enerji mevcudiyetine ek olarak zamanı kaydeden frandalanklar, kronoldekler olarak adlandırılır. 29:4.37 (328.6) The frandalanks are created in thirty divisions, one for each form of basic universe force, and they function exclusively as living and automatic presence, pressure, and velocity gauges. These living barometers are solely concerned with the automatic and unerring registration of the status of all forms of force-energy. They are to the physical universe what the vast reflectivity mechanism is to the minded universe. The frandalanks that register time in addition to quantitative and qualitative energy presence are called chronoldeks.
29:4.38 (328.7) Frandalankların ussal niteliğe sahip olduklarının bilincine sahibim, fakat onları yaşayan istemsiz makinelerden başka bir sınıflandırma altında tanımlamamaktayım. Bahse konu bu yaşayan işleyiş düzenlerini anlamanıza yardım edebilmemin tek yolu onları, neredeyse ussal kesinlik ve doğruluk ile çalışan sizin mekaniksel buluşlarınız ile karşılaştırmak olacaktır. Bunun sonucunda eğer bu varlıkları, muhteşem kâinat içinde tanımanız ölçeğinde hayalinizde canlandırma biçiminde algılayacak olursanız; doğruluğun daha hassas kesinliği ve kesinliğin nihayeti ile bile daha hayranlık uyandırıcı hesaplamaları içine alan daha karmaşık görevleri yerine getirebilen ussal ve yaşayan birimler şeklindeki işleyiş düzenlerine gerçekte sahip olduğumuzu ifade edebiliriz. 29:4.38 (328.7) I recognize that the frandalanks are intelligent, but I cannot classify them as other than living machines. About the only way I can help you to understand these living mechanisms is to compare them to your own mechanical contrivances which perform with almost intelligentlike precision and accuracy. Then if you would conceive of these beings, draw upon your imagination to the extent of recognizing that in the grand universe we actually have intelligent and living mechanisms (entities) that can perform more intricate tasks involving more stupendous computations with even greater delicacy of accuracy, even with ultimacy of precision.
5. Üstün Kuvvet Düzenleyicileri ^top 5. The Master Force Organizers ^top
29:5.1 (329.1) Kuvvet düzenleyicileri Cennet üzerinde yerleşik bir konumdadır; fakat onlar daha özel bir biçimde, düzenlenmemiş mekânın nüfuz alanlarını içine alan bir biçimde üstün evren boyunca faaliyette bulunur. Bu olağanüstü varlıklar ne yaratanlar ne de yaratılmışlardır, ve onlar hizmetin bu iki devasa bölümünden oluşmaktadır: 29:5.1 (329.1) The force organizers are resident on Paradise, but they function throughout the master universe, more particularly in the domains of unorganized space. These extraordinary beings are neither creators nor creatures, and they comprise two grand divisions of service:
29:5.2 (329.2) 1. Varedilmiş Öncül Üstün Kuvvet Düzenleyicileri. 29:5.2 (329.2) 1. Primary Eventuated Master Force Organizers.
29:5.3 (329.3) 2. Aşkın Yardımcı Üstün Kuvvet Düzenleyicileri. 29:5.3 (329.3) 2. Associate Transcendental Master Force Organizers.
29:5.4 (329.4) Ezeli-kuvvet düzenleyicilerinin bu iki kudretli düzeyi, Üstün Evren Mimarları’nın yüksek denetimi altında ayrıcalıklı bir biçimde görev yapmaktadır; ve onlar mevcut zaman içinde muhteşem kâinatın sınırları dâhilinde kapsamlı bir biçimde faaliyet içerisinde bulunmamaktadır. 29:5.4 (329.4) These two mighty orders of primordial-force manipulators work exclusively under the supervision of the Architects of the Master Universe, and at the present time they do not function extensively within the boundaries of the grand universe.
29:5.5 (329.5) Öncül Üstün Kuvvet Düzenleyicileri, Koşulsuz Mutlaklık’ın ezeli veya temel mekân-kuvvetlerinin idarecileridir; onlar nebula yaratıcılarıdır. Onlar, mekânın enerji tufanlarının yaşayan başlatıcıları ve bu devasa dışavurumların öncü düzenleyicileri ve yönlendiricileridir. Bu kuvvet düzenleyicileri; doğrusal Cennet çekime karşılık veren bir niteliğe sahip olmayan biçimdeki ezeli kuvveti, Koşulsuz Mutlaklık’ın ayrıcalıklı kavrayışından Cennet Adası’nın çekim kapsayışına değişen enerji biçimindeki birincil veya muazzam enerjisine dönüştürür. Bunun sonucunda onların görevi, birincil düzeyden ikincil veya çekim-enerji aşaması boyunca enerji dönüşümünün sürecine devam eden birliktelik halindeki kuvvet düzenleyicileri tarafından devralınır. 29:5.5 (329.5) Primary Master Force Organizers are the manipulators of the primordial or basic space-forces of the Unqualified Absolute; they are nebulae creators. They are the living instigators of the energy cyclones of space and the early organizers and directionizers of these gigantic manifestations. These force organizers transmute primordial force (pre-energy not responsive to direct Paradise gravity) into primary or puissant energy, energy transmuting from the exclusive grasp of the Unqualified Absolute to the gravity grasp of the Isle of Paradise. They are thereupon succeeded by the associate force organizers, who continue the process of energy transmutation from the primary through the secondary or gravity-energy stage.
29:5.6 (329.6) Bir Yaratan Evlat’ın varışı tarafından simgelenen biçimdeki yerel bir evrenin yaratımı için tasarıların tamamlanması üzerine Birliktelik İçindeki Üstün Kuvvet Düzenleyicileri, gökbilimsel yargı yetkisinin aşkın evreni içinde hareket etmesi için güç yöneticilerinin düzeylerinin önünü açar. Fakat bu türden olan tasarıların yoksunluğunda birliktelik içindeki kuvvet düzenleyicileri, şu an içinde bile dışsal uzay içinde faaliyet gösterdiği biçimdeki bahse konu maddi yaratımların sorumluluğuna sahip olmaya sonsuza kadar devam eder. 29:5.6 (329.6) Upon the completion of the plans for the creation of a local universe, signalized by the arrival of a Creator Son, the Associate Master Force Organizers give way to the orders of power directors acting in the superuniverse of astronomic jurisdiction. But in the absence of such plans the associate force organizers continue on indefinitely in charge of these material creations, even as they now operate in outer space.
29:5.7 (329.7) Üstün Kuvvet Düzenleyicileri, sıcaklık değerlerine karşı dayanıklı olup; Orvonton’un çok yönlü güç merkezleri ve fiziksel düzenleyicileri için bile tahammül edilemez olan fiziksel koşullar altında faaliyet gösterir. Bahse konu bu varlıkların haricinde, dışsal uzayın bu alanları içinde faaliyet göstermeye yetkin olan açığa çıkarılmış varlıkların diğer tek türü; Yalnız İleticiler ve Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’dir. 29:5.7 (329.7) The Master Force Organizers withstand temperatures and function under physical conditions which would be intolerable even to the versatile power centers and physical controllers of Orvonton. The only other types of revealed beings capable of functioning in these realms of outer space are the Solitary Messengers and the Inspired Trinity Spirits.
29:5.8 (329.8) [Bu anlatım, Uversa üzerinde Zamanın Ataları’nın yönetimi altında hareket eden bir Kâinatsal Denetimci tarafından sağlanmıştır.] 29:5.8 (329.8) [Sponsored by a Universal Censor acting by authority of the Ancients of Days on Uversa.]