28. Makale Paper 28
Aşkın Evrenlerin Hizmetkâr Ruhaniyetleri Ministering Spirits of the Superuniverses
28:0.1 (306.1) BİRİNCİL hizmetkâr ruhaniyetlerinin merkezi evrenin, ve yüksek meleklerin yerel evrenlerin ev sahipleri olması gibi tıpkı, ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri aşkın-evrenlerin yardımcı ruhaniyetleridir. Buna rağmen kutsallığın derecesinde ve yüceliğin olanağında Yansıtıcı Ruhaniyetleri’nin bu evlatları, yüksek meleklere kıyasla birincil hizmetkâr ruhaniyetlerine daha çok benzemektedir. Onlar yüksek yaratımlar içinde yalnız bir biçimde hizmet vermemektedir; buna ek olarak sayısız ve merak uyandırıcı nitelikler, onların açığa çıkarılmamış olan birliktelikleri tarafından sağlanmakta olan etkinliklerdir. 28:0.1 (306.1) AS THE supernaphim are the angelic hosts of the central universe and the seraphim of the local universes, so are the seconaphim the ministering spirits of the superuniverses. In degree of divinity and in potential of supremacy, however, these children of the Reflective Spirits are much more like supernaphim than seraphim. They serve not alone in the supercreations, and both numerous and intriguing are the transactions sponsored by their unrevealed associates.
28:0.2 (306.2) Bu anlatımlarda sunulduğu gibi aşkın-evrenlerin hizmetkâr ruhaniyetleri şu üç düzeyle bütünleşir: 28:0.2 (306.2) As presented in these narratives, the ministering spirits of the superuniverses embrace the following three orders:
28:0.3 (306.3) 1. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 28:0.3 (306.3) 1. The Seconaphim.
28:0.4 (306.4) 2. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 28:0.4 (306.4) 2. The Tertiaphim.
28:0.5 (306.5) 3. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 28:0.5 (306.5) 3. The Omniaphim.
28:0.6 (306.6) Bahse konu son iki düzey, fani ilerlemenin yükseliş düzeni ile oldukça doğrudan bir biçimde ilişkili olmadığı için; ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin daha ayrıntılı olan incelenmesinden önce onlara kısa bir biçimde değinilecektir. Her ne kadar üçüncül ve dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri, ruhaniyet yardımcıları olarak aşkın evrenlerin nüfuz alanları içinde hizmet etseler de; teknik olarak ne üçüncül ne de dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri, aşkın evrenlere ait olan hizmet halindeki ruhaniyetler değillerdir. 28:0.6 (306.6) Since the latter two orders are not so directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression, they will be briefly discussed prior to the more extended consideration of seconaphim. Technically, neither tertiaphim nor omniaphim are ministering spirits of the superuniverses, though both serve as spirit ministers in these domains.
1. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 1. The Tertiaphim ^top
28:1.1 (306.7) Bahse konu bu yüksek melekler, aşkın evren yönetim merkezleri üzerinde kayıtlı olup, yerel yaratımlar içindeki hizmetlerine rağmen; onlar teknik olarak, yerel evrenlerin özgün varlıkları olmamalarına denk bir kapsamında bu aşkın evren başkentlerinin sakinleridir. Üçüncül hizmetkâr ruhaniyetleri Sınırsız Ruhaniyet’in çocukları olup, sayıcı binerli topluluklar halinde Cennet üzerinde kişilikleştirilir. Kutsal özgünlüğün ve nerdeyse yüce olan çok yönlülüğün bu tanrısal varlıkları, Sınırsız Ruhaniyet’in ve Tanrı’nın Yaratan Evlatları’nın hediyesidir. 28:1.1 (306.7) These high angels are of record on the superuniverse headquarters, and despite service in the local creations, technically they are residents of these superuniverse capitals inasmuch as they are not native to the local universes. Tertiaphim are children of the Infinite Spirit and are personalized on Paradise in groups of one thousand. These supernal beings of divine originality and near-supreme versatility are the gift of the Infinite Spirit to the Creator Sons of God.
28:1.2 (306.8) Bir Mikâil Evladı, Cennet’in ebeveynsel düzeninden ayrıldığı ve mekânın kâinat serüveni üzerinde hareket etmeye hazır hale getirildiği zaman; Sınırsız Ruhaniyet, bu dost ruhaniyetlerinin sayıca binli olan bir topluluğu tarafından ulaştırılır. Buna ek olarak bu görkemli üçüncül hizmetkâr ruhaniyetleri, bahse konu Yaratan Evlat’a kâinat düzeninin serüvenine başladığı zaman eşlik eder. 28:1.2 (306.8) When a Michael Son is detached from the parental regime of Paradise and is made ready to go forth on the universe adventure of space, the Infinite Spirit is delivered of a group of one thousand of these companion spirits. And these majestic tertiaphim accompany this Creator Son when he embarks upon the adventure of universe organization.
28:1.3 (306.9) Kâinat inşasının öncül zamanları boyunca bahse konu sayıca bu bir binlik üçüncül hizmetkâr ruhaniyetleri, bir Yaratan Evlat’ın tek kişisel görevlileridir. Onlar Evlat yardımcıları olarak, kâinat bir araya gelişinin ve diğer gök bilimsel düzenlemelerinin bu heyecan verici çağları boyunca çok zengin bir deneyim elde ederler. Onlar, bir yerel evrenin ilk-doğumu biçimindeki Berrak ve Sabah Yıldızı’nın kişiselleşmesinin yaşandığı ana kadar Yaratan Evlat’ın yanında hizmet eder. Bu durum üzerine, üçüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinin resmi olan ayrılımı önerilip kabul edilir. Buna ek olarak özgün meleksel yaşamın öncül düzeylerinin ortaya çıkmasıyla birlikte onlar; yerel evren içindeki etkin hizmetten emekli olarak, öncül bağlanmanın Yaratıcı Evlat’ı ile ilgili aşkın evrenin Zamanın Ataları arasında irtibat yardımcıları haline gelir. 28:1.3 (306.9) Throughout the early times of universe building, these one thousand tertiaphim are the only personal staff of a Creator Son. They acquire a mighty experience as Son assistants during these stirring ages of universe assembling and other astronomical manipulations. They serve by the side of the Creator Son until the day of the personalization of the Bright and Morning Star, the first-born of a local universe. Thereupon the formal resignations of the tertiaphim are tendered and accepted. And with the appearance of the initial orders of native angelic life, they retire from active service in the local universe and become the liaison ministers between the Creator Son of former attachment and the Ancients of Days of the superuniverse concerned.
2. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 2. The Omniaphim ^top
28:2.1 (307.1) Dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri, Sınırsız Ruhaniyet tarafından Yedi Yüce İdareci ile bağlantılı bir halde yaratılır; buna ek olarak onlar, bahse konu bu Yüce İdareciler’in ayrıcalıklı hizmetkârları ve ileticileridir. Dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri, muhteşem kâinat görevine aittir; buna ek olarak Orvonton içinde onların birlikleri, özel bir eşlenik bütünlükleri olarak ikamet ettikleri yer olan Uversa’nın kuzeysel bölümleri içinde yönetim merkezlerini idare ederler. Onlar ne Uversa üzerinde kayıtlıdır, ne de onlar bizim idaremize bağlı bir konumda bulunmaktadır. Buna ek olarak onlar, fani ilerleyişin yükseliş düzeni ile doğrudan bir biçimde ilgili değillerdir. 28:2.1 (307.1) Omniaphim are created by the Infinite Spirit in liaison with the Seven Supreme Executives, and they are the exclusive servants and messengers of these same Supreme Executives. Omniaphim are of grand universe assignment, and in Orvonton their corps maintains headquarters in the northerly parts of Uversa, where they reside as a special courtesy colony. They are not of registry on Uversa, nor are they attached to our administration. Neither are they directly concerned with the ascendant scheme of mortal progression.
28:2.2 (307.2) Dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri bütüncül olarak; Yedi Yüce İdareciler’in bakış açısından idari düzenlemenin amaçları içinde, aşkın evrenlerin denetimini ile görevsel olarak yüklenmişlerdir. Uversa üzerinde dördüncül hizmetkâr ruhaniyetlerine ait olan bizim bütünlüklerimiz yönergeleri sadece; Cennet uydularının dışsal halkası içinde bağlı yedinci idari alan üzerinde konumlanan Orvonton’un Yüce İdarecisi’nden alıp, raporları yalnız ona sunar. 28:2.2 (307.2) The omniaphim are wholly occupied with the oversight of the superuniverses in the interests of administrative co-ordination from the viewpoint of the Seven Supreme Executives. Our colony of omniaphim on Uversa receives instructions from, and makes reports to, only the Supreme Executive of Orvonton, situated on conjoint executive sphere number seven in the outer ring of Paradise satellites.
3. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 3. The Seconaphim ^top
28:3.1 (307.3) İkincil hizmetkâr ruhaniyet ev sahipleri, her aşkın evrenin yönetim merkezlerine atanan yedi Yansıtıcı Ruhaniyet tarafından yaratılmıştır. Orada, sayıca yedili topluluk içinde bu meleklerin yaratımı ile birlikte olan belirli bir Cennet-karşılık işleyiş biçimi bulunmaktadır. Her yedili birliktelik içinde her zaman, sayıca bir tane birinci derece, üç tane ikinci derece ve yine üç tane üçüncü derece ikincil hizmetkâr ruhaniyeti bulunmaktadır; onlar her zaman bu belirli oran dâhilinde kişileşir. Bu türden yedi ikincil hizmetkâr ruhaniyeti yaratıldığında, birinci derece olan bir unsur Zamanın Ataları’nın hizmetine bağlı hale gelir. Sayıca üç tane olan ikinci derece melekler; Kutsal Danışmanlar, Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ve Kâinatsal Denetimcileri biçimindeki aşkın hükümetlerin Cennet kökenli idarecilerinin üç topluluğu ile birliktelik içinde bulunur. Üçüncül derecedeki meleklerin sayıca üç tanesi; Kudretli İleticiler, Yetkide Yüksek Olanlar ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar biçimindeki aşkın evren idarecilerinin kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yükseliş birlikteliklerine bağlanırlar. 28:3.1 (307.3) The secoraphic hosts are produced by the seven Reflective Spirits assigned to the headquarters of each superuniverse. There is a definite Paradise-responsive technique associated with the creation of these angels in groups of seven. In each seven there are always one primary, three secondary, and three tertiary seconaphim; they always personalize in this exact proportion. When seven such seconaphim are created, one, the primary, becomes attached to the service of the Ancients of Days. The three secondary angels are associated with three groups of Paradise-origin administrators in the supergovernments: the Divine Counselors, the Perfectors of Wisdom, and the Universal Censors. The three tertiary angels are attached to the ascendant trinitized associates of the superuniverse rulers: the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.
28:3.2 (307.4) Aşkın evrenlerin bahse konu bu ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, Yansıtıcı Ruhaniyetler’in doğumudur; ve bu nedenle yansıma onların doğasında içkin bir halde bulunur. Onlar, Üçüncül Kaynak ve Merkez’e ek olarak Cennet Yaratan Evlatları içinde kökenin her yaratılmışının her fazının bütününe yansıtıcı bir biçimde karşılık gösterir; fakat onlar doğrudan bir biçimde, İlk Kaynak ve Merkez’in tek kökenine ait olan kişisel ve bunun dışında bulunan biçimdeki varlıkların ve unsurların doğrudan yansıtıcısı değildir. Biz, Sınırsız Ruhaniyet’in kâinatsal akli döngülerinin mevcudiyetinin birçok kanıtını elimizde bulundurmaktayız; fakat hiçbir kanıta sahip olmasaydık bile ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yansıtıcı uygulamaları, Bütünleştirici Bünye’nin sınırsız aklının kâinatsal mevcudiyetinin gerçekliğini göstermede fazlasıyla yeterli olacaktı. 28:3.2 (307.4) These seconaphim of the superuniverses are the offspring of the Reflective Spirits, and therefore reflectivity is inherent in their nature. They are reflectively responsive to all of each phase of every creature of origin in the Third Source and Center and the Paradise Creator Sons, but they are not directly reflective of the beings and entities, personal or otherwise, of sole origin in the First Source and Center. We possess many evidences of the actuality of the universal intelligence circuits of the Infinite Spirit, but even if we had no other proof, the reflective performances of the seconaphim would be quite sufficient to demonstrate the reality of the universal presence of the infinite mind of the Conjoint Actor.
4. Birinci Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 4. The Primary Seconaphim ^top
28:4.1 (307.5) Zamanın Ataları için görevlendirilen birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, bu üçleme bütünlüğü yöneticilerinin hizmeti içinde yaşayan yansıtıcılardır. Bir aşkın evren düzeni içinde yaşayan bir yansıtıcı için, bulunduğu hale geri dönebilmesine ek olarak buranın içinden bakabilmesinin ve burayla birlikte bin veya yüz bin yıl ışık-yılı uzaklıkta bulunan başka bir varlığın belirli karşılıklarını duyabilmesinin, hatta bunu durmaksızın ve hataya yer vermeden gerçekleştirebilmesinin ne anlama geldiğini bir düşünün. Kayıtlar, evrenlerin işleyişi için hayati nitelikte, yayınlar faydalı, Yalnız ve diğer ileticilerin görevi ise oldukça yararlıdır; fakat insan ve Tanrı arasında olan biçimde yerleşik dünyalar ve Cennet arasındaki onların bulunduğu ara konumdan Zamanın Ataları sürekli bir biçimde iki tarafı görür, iki tarafı duyar ve iki tarafın bilgisine sahiptir. 28:4.1 (307.5) The primary seconaphim, of assignment to the Ancients of Days, are living mirrors in the service of these triune rulers. Think what it means in the economy of a superuniverse to be able to turn, as it were, to a living mirror and therein to see and therewith to hear the certain responses of another being a thousand or a hundred thousand light-years distant and to do all this instantly and unerringly. Records are essential to the conduct of the universes, broadcasts are serviceable, the work of the Solitary and other messengers is very helpful, but the Ancients of Days from their position midway between the inhabited worlds and Paradise—between man and God—can instantly look both ways, hear both ways, and know both ways.
28:4.2 (308.1) Her şeyi olduğu gibi görme ve duyma biçiminde olan bu yetkinlik, sadece Zamanın Ataları tarafından ve yalnızca onların ilgili yönetim merkezi dünyaları üzerinde aşkın evrenler içinde kusursuz bir biçimde gerçekleştirilebilir. Burada bile sınırlarla karşılaşılır: Uversa’dan bu türden bir iletişim Orvonton’un dünyaları ve evrenleriyle sınırlıdır; ve bahse konu bu yansıma işleyiş biçimi aşkın evrenler arasında işlerlik göstermezken o, onlardan her birini merkezi evren ve Cennet ile yakın iletişim halinde tutar. Bireysel olarak ayrılmış olsalar da yedi aşkın hükümet böylelikle üstünde bulunan yönetimin kusursuz bir biçimde yansıtıcıdır; buna ek olarak onlar, altlarında bulunanların ihtiyaçlarıyla kusursuz bir biçimde ilgili olmalarının yanı sıra bütünüyle duygudaş bir niteliğe sahiptirler. 28:4.2 (308.1) This ability—to hear and see, as it were, all things—can be perfectly realized in the superuniverses only by the Ancients of Days and only on their respective headquarters worlds. Even there limits are encountered: From Uversa, such communication is limited to the worlds and universes of Orvonton, and while inoperative between the superuniverses, this same reflective technique keeps each one of them in close touch with the central universe and with Paradise. The seven supergovernments, though individually segregated, are thus perfectly reflective of the authority above and are wholly sympathetic, as well as perfectly conversant, with the needs below.
28:4.3 (308.2) Birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, hizmetin yedi türüne içkin doğaları tarafından yatkın olarak gözlenmektedir; buna ek olarak bu düzeyin ilk sırasının Zamanın Ataları için Ruhaniyet’in aklını içkin olarak yorumlamak amacıyla fazlasıyla donatılması gerekliliği yerinde bir yargı olacaktır: 28:4.3 (308.2) The primary seconaphim are found to incline by inherent nature towards seven types of service, and it is befitting that the first serials of this order should be so endowed as inherently to interpret the mind of the Spirit to the Ancients of Days:
28:4.4 (308.3) 1. Bütünleştirici Bünye’nin Sesleri. Her aşkın evrende ilk birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyeti ve bu düzeyin takip eden yaratılmışının her yedinci unsuru, Zamanın Ataları ve onların aşkın hükümetleri içinde bulunan birliktelikleri için Sınırsız Ruhaniyet’in aklının anlaşılması ve yorumlanması amacıyla uyumun yüksek bir düzeyini ortaya koyarlar. Bu durum aşkın evrenlerin yönetim merkezleri üzerinde büyük bir değere sahiptir; çünkü Kutsal Hizmetkârlar’ın yerel yaratımları ile olan birlikteliğinin aksi bir biçimde bir aşkın hükümet yönetim konumu, Sınırsız Ruhaniyet’in özelleşmiş bir kişileşmesine sahip değildir. Bu nedenden dolayı bahse konu ikincil hizmetkâr ruhaniyeti sesleri, bu türden bir başkent âlemi üzerinde Üçüncül Kaynak ve Merkez’in kişisel temsilcilerinin en yakınına gelmektedir. Yedi Yansıtıcı Ruhaniyeti’nin burada olduğu doğrudur; fakat ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri ev sahiplerinin bu anneleri, Yedi Üstün Ruhaniyet’e nazaran Bütünleştirici Bünye’nin daha az gerçeklik içeren ve daha az kendiliğinden olan bir biçimde yansıtıcısıdır. 28:4.4 (308.3) 1. The Voice of the Conjoint Actor. In each superuniverse the first primary seconaphim and every seventh one of that order subsequently created exhibit a high order of adaptability for understanding and interpreting the mind of the Infinite Spirit to the Ancients of Days and their associates in the supergovernments. This is of great value on the headquarters of the superuniverses, for, unlike the local creations with their Divine Ministers, the seat of a supergovernment does not have a specialized personalization of the Infinite Spirit. Hence these secoraphic voices come the nearest to being the personal representatives of the Third Source and Center on such a capital sphere. True, the seven Reflective Spirits are there, but these mothers of the secoraphic hosts are less truly and automatically reflective of the Conjoint Actor than of the Seven Master Spirits.
28:4.5 (308.4) 2. Yedi Üstün Ruhaniyet’in Sesleri. İkinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyeti ve onun mevcudiyeti sonucunda yaratılmış olan her yedinci unsuru, Yedi Üstün Ruhaniyet’in ortak doğalarını ve tepkilerini yansıtmaya meyillidir. Her ne kadar her Üstün Ruhaniyet, görevin yedi Yansıtıcı Ruhaniyet’in belirli bir unsuru tarafından bir aşkın evren üzerinde mevcut bir biçimde hali hazırda temsil ediliyor olsa da, bu türden bir temsil bireysel olup katılımsal değildir. Katılım içinde onlar sadece yansıma bakımından bir varoluş içerisindedir. Bu nedenle Üstün Ruhaniyetler; onları Zamanın Ataları’ndan önce temsil etmeye oldukça yetkin olan birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin ikinci sırası biçimindeki, bahse konu bu yüksek kişisel meleklerin hizmetlerini kabul eder. 28:4.5 (308.4) 2. The Voice of the Seven Master Spirits. The second primary seconaphim and every seventh one thereafter created incline towards portraying the collective natures and reactions of the Seven Master Spirits. Though each Master Spirit is already represented on a superuniverse capital by some one of the seven Reflective Spirits of assignment, such representation is individual, not collective. Collectively, they are only reflectively present; therefore do the Master Spirits welcome the services of these highly personal angels, the second serials of the primary seconaphim, who are so competent to represent them before the Ancients of Days.
28:4.6 (308.5) 3. Yaratan Evlatlar’ın Sesleri. Sınırsız Ruhaniyet, Mikâil’in düzeyine ait olan Cennet Evlatları’nın yaratımı veya eğitimiyle ilgili bir niteliğe sahip olmalıdır; çünkü birinci derece hizmetkâr ruhaniyetlerinin üçüncü unsuru ve onlardan yaratılmış olan her yedinci sıradaki unsuru, bahse konu Yaratan Evlatlar’ın akıllarının yansıtıcılığına ait olan dikkate değer hediyeyi ellerinde barındırır. Eğer Zamanın Ataları tüm derinliğiyle hali hazırda irdelenmekte olan bir konu ile ilgili Nebadonlu Mikâil’in tavrını öğrenmek isterse, onlar mekânın iletişim kanalları üzerinde onu çağırmak zorunda değildir. Bunun yerine onlar sadece, istek üzerine kaydın Mikâil ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerini takdim edecek olan Nebadon Sesleri’nin Baş İdarecisi’ni çağırması yeterlidir. Bu durumun hemen sonrasında orada Zamanın Ataları, Nebadon’un Üstün Evladı’nın seslerini algılayacaktır. 28:4.6 (308.5) 3. The Voice of the Creator Sons. The Infinite Spirit must have had something to do with the creation or training of the Paradise Sons of the order of Michael, for the third primary seconaphim and every seventh serial thereafter possess the remarkable gift of being reflective of the minds of these Creator Sons. If the Ancients of Days would like to know—really know—the attitude of Michael of Nebadon regarding some matter under consideration, they do not have to call him on the lines of space; they need only call for the Chief of Nebadon Voices, who, upon request, will present the Michael seconaphim of record; and right then and there the Ancients of Days will perceive the voice of the Master Son of Nebadon.
28:4.7 (309.1) Evlatlığın başka hiçbir düzeyi bu bakımdan “yansıtabilir” değildir, ve bu nedenle meleklerin başka hiçbir düzeyi faaliyet göstermeye yetkin değildir. Biz, sadece bahse konu bu durumun nasıl bir biçimde gerçekleştirildiğini bütüncül bir biçimde anlamış bir konumda bulunmamaktayız; ve ben, Yaratan Evlatları’nın kendilerinin bile bu durumu tümüyle idrak ettiğinden oldukça kuşku duymaktayım. Fakat biz kesin olarak bu işleyişin gerçekleştiğini bilmekte olup, aynı zamanda bu düzenin hatasız bir biçimde işlerlik gösterdiğine dair gerçekliğin bilincine hemfikir halinde sahibiz; çünkü Uversa tarihinin bütünü içinde ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin seslerini sunumlarında hiçbir zaman yanılgıya düşmemiştir. 28:4.7 (309.1) No other order of sonship is thus “reflectible,” and no other order of angel can thus function. We do not fully understand just how this is accomplished, and I doubt very much that the Creator Sons themselves fully understand it. But of a certainty we know it works, and that it unfailingly works acceptably we also know, for in all the history of Uversa the secoraphic voices have never erred in their presentations.
28:4.8 (309.2) Bahse konu bu anlatımlar vasıtasıyla siz; kutsallığın, zamanın mekânını etraflıca kapsaması ve mekânın zamanı üzerinde üstünlük kurması biçime dair bir takım nitelikleri görmeye başlamaktasınız. Burada siz; mekânın çetin engelleri üzerinde üstünlük kurmaya ait olan onların görevleri içinde zamanın çocuklarına yardımda bulunma anından farklı bir biçimde, ebediyet döngüsünün işleyiş düzenine dair kısacık öncül bakışlarınızdan birini elde etmektesiniz. Buna ek olarak bu olgular bütünü, Yansıtıcı Ruhaniyetler’in oluşturulmuş kâinat işleyiş düzeni mevcudiyetinin üzerine ek olan niteliktedir. 28:4.8 (309.2) You are here beginning to see something of the manner in which divinity encompasses the space of time and masters the time of space. You are here obtaining one of your first fleeting glimpses of the technique of the eternity cycle, divergent for the moment to assist the children of time in their tasks of mastering the difficult handicaps of space. And these phenomena are additional to the established universe technique of the Reflective Spirits.
28:4.9 (309.3) Her ne kadar üstlerinde bulunan Üstün Ruhaniyetleri’nin ve altlarında bulunan Yaratan Evlatları’nın kişisel mevcudiyetinden bariz bir biçimde mahrum kalsalar da Zamanın Ataları yansıtıcı kusursuzluğun ve nihai kesinliğin kâinatsal işleyiş düzenleri için uyumlu hale getirilmiş emirleri altında bulunan yaşayan varlıklar vasıtasıyla, kişisel mevcudiyetlerinden onları yoksun bıraktırılmış bahse konu yüceltilmiş varlıkların tümünün yansıtıcı mevcudiyetini memnuniyet ile yaşayabilirler. Bu araçlar ve sizin tarafınızdan bilinmeyen diğerleri boyunca ve onlar vasıtasıyla, Tanrı aşkın evrenlerin yönetim merkezleri üzerinde potansiyel olarak mevcut bir halde bulunmaktadır. 28:4.9 (309.3) Though apparently deprived of the personal presence of the Master Spirits above and of the Creator Sons below, the Ancients of Days have at their command living beings attuned to cosmic mechanisms of reflective perfection and ultimate precision whereby they may enjoy the reflective presence of all those exalted beings whose personal presence is denied them. By and through these means, and others unknown to you, God is potentially present on the headquarters of the superuniverses.
28:4.10 (309.4) Zamanın Ataları Yaratıcı’nın iradesi hakkında, üstlerinden gelen Ruhaniyet ses-parıltısını altlarından gelen Mikâil ses-parıltısı ile eşleştirme vasıtasıyla kusursuz bir biçimde çıkarsamada bulunur. Böylelikle onlar, yerel evrenlerin yönetim olayları ile ilgili Yaratıcı’nın iradesini hesaplamada hatasız bir biçimde emin olabilirler. Fakat Tanrılar’dan birinin iradesi hakkında diğer ikisinin sahip olduğu bir bilgiden çıkarsamada bulunmak için Zamanın Ataları’ndan üçü beraber bir biçimde hareket etmek zorundadır, çünkü onların ikisi bir cevaba erişmeye yetkin olmayabilir. Ve bu nedenden dolayı orada hiç kimse olmasa bile, aşkın evrenler her zaman ne sayıca bir ne de hatta iki unsur tarafından fakat her zaman Zamanın Ataları’nın üçü tarafından idare edilir. 28:4.10 (309.4) The Ancients of Days perfectly deduce the Father’s will by equating the Spirit voice-flash from above and the Michael voice-flashes from below. Thus may they be unerringly certain in calculating the Father’s will concerning the administrative affairs of the local universes. But to deduce the will of one of the Gods from a knowledge of the other two, the three Ancients of Days must act together; two would not be able to achieve the answer. And for this reason, even were there no others, the superuniverses are always presided over by three Ancients of Days, and not by one or even two.
28:4.11 (309.5) 4. Meleksel Ev Sahipleri’nin Sesi. Birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin dördüncü unsuru ve aynı sıranın yedincisi, üstlerinde bulunan birincil hizmetkâr ruhaniyetleri ve altlarında bulunan yüksek melekler biçimindeki meleklerin tüm düzeylerinin duygularına özel bir biçimde karşılık gösteren melekler olmayı kanıtlar niteliktedir. Böylelikle herhangi bir emir verici veya yüksek denetim meleğinin tutumu, Zamanın Ataları’nın herhangi bir kurulunda eş zamanlı olarak irdelenmek için olanaklı hale gelir. Dünyanız üzerinde, Urantia’daki yüksek meleğin baş idarecisinin Uversa’dan gelen bir biçimde aynı amaç için belirli bir süreç dâhilinde seyir halinde olan yansıtıcı aktarımın olgular bütününden haberdar edilmediği bir gün geçmemektedir; fakat bir Yalnız İletici tarafından önceden uyarılmadığı takdirde o neyin amaçlandığından ve nasıl bir biçimde kazanıldığından bütünüyle habersiz olarak kalmaktadır. Zamanın bahse konu bu hizmetkâr ruhaniyetleri sürekli bir biçimde, Zamanın Ataları’nın ve onların birlikteliklerinin ilgisine ve danışmasına katılan konuların sonsuz kapsamı ile ilgili bilinçsiz olan ve böylelikle kesin bir biçimde önyargısız biçimdeki tanıklığın bu türünü sağlamaktadır. 28:4.11 (309.5) 4. The Voice of the Angelic Hosts. The fourth primary seconaphim and every seventh serial prove to be angels peculiarly responsive to the sentiments of all orders of angels, including the supernaphim above and the seraphim below. Thus the attitude of any commanding or supervising angel is immediately available for consideration at any council of the Ancients of Days. Never a day passes on your world that the chief of seraphim on Urantia is not made conscious of the phenomenon of reflective transference, of being drawn upon from Uversa for some purpose; but unless forewarned by a Solitary Messenger, she remains wholly ignorant of what is sought and of how it is secured. These ministering spirits of time are constantly furnishing this sort of unconscious and certainly, therefore, unprejudiced testimony concerning the endless array of matters engaging the attention and counsel of the Ancients of Days and their associates.
28:4.12 (309.6) 5. Yayın Alıcıları. Yalnızca bahse konu bu birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri tarafından alınacak olan yayın iletimlerinin özel bir sınıfı bulunmaktadır. Onlar her ne kadar Uversa’nın düzenli yayıncıları olmasalar da; kâinat iletişimin oluşturulmuş döngüleri üzerine gelen belirli mevcut iletimlerle birlikte Zamanın Ataları’nın yansıtıcı görüşünü eş zamanlı hale getirme amacıyla, yansıtıcı seslerin melekleri ile birlikte irtibat halinde faaliyet gösterirler. Yayın alıcıları, yaratılacak olan birinci derece beşinci hizmetkâr ruhaniyetinin ve onun peşi sıra gelen her yedinci unsuru biçimindeki beşinci sırasına aittir. 28:4.12 (309.6) 5. Broadcast Receivers. There is a special class of broadcast messages which are received only by these primary seconaphim. While they are not the regular broadcasters of Uversa, they work in liaison with the angels of the reflective voices for the purpose of synchronizing the reflective vision of the Ancients of Days with certain actual messages coming in over the established circuits of universe communication. Broadcast receivers are the fifth serials, the fifth primary seconaphim to be created and every seventh one thereafter.
28:4.13 (310.1) 6. Taşıma Kişilikleri. Bu unsurlar, aşkın evrenlerin yönetim merkezleri dünyasından Havona’nın dış döngüsüne kadar zamanın kutsal yolcularını taşıyan ikincil hizmetkâr ruhaniyetleridir. Onlar, Cennet içine ve kendilerine ait olan bölümlerinin dışına doğru faaliyet gösteren aşkın evrenlerin taşıma birlikleridir. Bu birlikler, sayıca birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin altıncı ve onlardan yaratılmış olan her yedinci unsurundan oluşur. 28:4.13 (310.1) 6. Transport Personalities. These are the seconaphim who carry the pilgrims of time from the headquarters worlds of the superuniverses to the outer circle of Havona. They are the transport corps of the superuniverses, operating inward to Paradise and outward to the worlds of their respective sectors. This corps is composed of the sixth primary seconaphim and every seventh one subsequently created.
28:4.14 (310.2) 7. Yedek Birlikler. Sayıca birinci derece yedinci sıra biçimindeki ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin oldukça geniş bir topluluğu, âlemlerin sınıflandırılmamış sorumlulukları ve acil görevleri için yedekte bekletilir. Yüksek bir biçimde özelleşmemiş olarak onlar, kendilerinin farklı birlikteliklerinin yetkinliklerinin herhangi biri içinde oldukça iyi bir biçimde faaliyet gösterebilirler; fakat bu türden özelleşmiş görev sadece acil durumlarda üstlenir. Onların olağan görevleri, özel görevin meleklerinin kapsamı dâhilinde girmeyen bir aşkın evrenin genelleşmiş sorumluluklarının yerine getirilmesidir. 28:4.14 (310.2) 7. The Reserve Corps. A very large group of seconaphim, the seventh primary serials, are held in reserve for the unclassified duties and the emergency assignments of the realms. Not being highly specialized, they can function fairly well in any of the capacities of their diverse associates, but such specialized work is undertaken only in emergencies. Their usual tasks are the performance of those generalized duties of a superuniverse which do not fall within the scope of the angels of specific assignment.
5. İkinci Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 5. The Secondary Seconaphim ^top
28:5.1 (310.3) İkinci derece düzeyine ait olan ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, onların birinci derece olan görevdeşlerine kıyasla daha az yansıtıcıdırlar. Birinci, ikinci ve üçüncü derece olarak sınıflandırılmış olmaları, ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri için durumsal veya faaliyetsel bir farklılaşma durumunun göstergesi değildir; bu adlandırma yalnızca işleyişin düzeylerini simgeler. Özdeş nitelikler, bu üç topluluğun tümü tarafından sergilenmektedir. 28:5.1 (310.3) Seconaphim of the secondary order are no less reflective than their primary fellows. Being classed as primary, secondary, and tertiary does not indicate a differential of status or function in the case of seconaphim; it merely denotes orders of procedure. Identical qualities are exhibited by all three groups in their activities.
28:5.2 (310.4) İkinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yedi yansıtıcı türü, Zamanın Ataları’nın eş güdüm halindeki Kutsal Üçleme kökenli birlikteliklerinin hizmetleri için şu biçimde atanır: 28:5.2 (310.4) The seven reflective types of secondary seconaphim are assigned to the services of the co-ordinate Trinity-origin associates of the Ancients of Days as follows:
28:5.3 (310.5) Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları için — Bilgeliğin Sesleri, Felsefenin Ruhları ve Ruhların Birlikleri biçiminde. 28:5.3 (310.5) To the Perfectors of Wisdom—the Voices of Wisdom, the Souls of Philosophy, and the Unions of Souls.
28:5.4 (310.6) Kutsal Danışmanlar için — Danışmanın Kalpleri, Mevcudiyetin Sevinçleri ve Hizmetin Memnuniyetleri biçiminde. 28:5.4 (310.6) To the Divine Counselors—the Hearts of Counsel, the Joys of Existence, and the Satisfactions of Service.
28:5.5 (310.7) Kâinatsal Denetimciler için — Ruhaniyetlerin Ayırt Edicileri biçiminde. 28:5.5 (310.7) To the Universal Censors—the Discerners of Spirits.
28:5.6 (310.8) Birinci derece düzeyine benzer bir biçimde bu topluluk sıralı bir biçimde yaratılmıştır; ilk-doğum bir Bilgeliğin Sesi olup, bu yansıtıcı meleklerin diğer altı türü gibi bunu takip eden yedinci unsur benzer bir biçimde oluşturulmuştur. 28:5.6 (310.8) Like the primary order, this group is created serially; that is, the first-born was a Voice of Wisdom, and the seventh thereafter was similar, and so with the six other types of these reflective angels.
28:5.7 (310.9) 1. Bilgeliğin Sesi. Belirli ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ait olan bilginin koruyucuları biçimindeki Cennet’in yaşayan kütüphaneleri ile birlikte sürekli irtibat halindedir. Özelleşmiş yansıma hizmeti içinde Bilgeliğin Sesleri; kâinat âlemlerinin tümünün eş güdüm haline getirilmiş olan bilgeliğinin yaşayan, mevcut, tamamlanmış ve en ince ayrıntısına kadar güvenilir olan yoğunlaşmaları ve odaklanmalarıdır. Aşkın evrenlerin üstün döngüleri üzerinde dağıtımda olan bilginin neredeyse sınırsız olan hacmi için bu muhteşem varlıklar; Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları biçimindeki üstleri için bilgeliğin özünü ayırma ve onu almaya ek olarak düşünsel etkinliğin bu mücevheratını aktarmaya yetkin olma bakımından oldukça hassas bir biçimde yansıtıcı ve seçicidir. Buna ek olarak onlar; Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları’nın bilgeliğin mevcut ve özgün bu dışavurumlarını sadece duyması amacıyla değil, aynı zamanda bu dışavurumlara seslerini vermiş olan yüksek veya alt düzey kökenli bahse konu bu varlıkları yansımasal olarak görmeleri için faaliyette bulunur. 28:5.7 (310.9) 1. The Voice of Wisdom. Certain of these seconaphim are in perpetual liaison with the living libraries of Paradise, the custodians of knowledge belonging to the primary supernaphim. In specialized reflective service the Voices of Wisdom are living, current, replete, and thoroughly reliable concentrations and focalizations of the co-ordinated wisdom of the universe of universes. To the well-nigh infinite volume of information circulating on the master circuits of the superuniverses, these superb beings are so reflective and selective, so sensitive, as to be able to segregate and receive the essence of wisdom and unerringly to transmit these jewels of mentation to their superiors, the Perfectors of Wisdom. And they so function that the Perfectors of Wisdom not only hear the actual and original expressions of this wisdom but also reflectively see the very beings, of high or lowly origin, who gave voice to it.
28:5.8 (310.10) “Eğer herhangi bir insan bilgelikten yoksunsa, onun soru sormasına izin verin” şeklinde yazılmıştır. Uversa üzerinde aşkın evren hükümetinin karmaşık olaylarının şaşırtıcı durumları içinde bilgeliğin kararlarına varma durumu gerekli olduğunda, kusursuzluğun ve uygulanabilirliğin bilgeliğinin ihtiyaç duyulduğunda hazır bir halde bulunması gerektiği zaman; Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, Bilgeliğin Sesleri’nin bir bölüğünü çağırır. Buna ek olarak kâinat âlemlerinin tümünün ussallaştırılan ve dağıtılan bilgeliğinin bahse konu bu yaşayan alıcıları, onların düzeyinin kusursuz yetisi tarafından o derece uyumlu hale getirilmiş ve yönlendirilmiştir ki; mevcut bir biçimde bu ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri sesleri vasıtasıyla, üstlerinde bulunan âlemden kutsallığın bilgeliğinin bir ırmağı ve altlarında bulunan âlemlerin yüksek akıllarından işlevselliğin bilgeliğinin bir nehri ortaya çıkar. 28:5.8 (310.10) It is written, “If any man lack wisdom, let him ask.” On Uversa, when it becomes necessary to arrive at the decisions of wisdom in the perplexing situations of the complex affairs of the superuniverse government, when both the wisdom of perfection and of practicability must be forthcoming, then do the Perfectors of Wisdom summon a battery of the Voices of Wisdom and, by the consummate skill of their order, so attune and directionize these living receivers of the enminded and circulating wisdom of the universe of universes that presently, from these secoraphic voices, there ensues a stream of the wisdom of divinity from the universe above and a flood of the wisdom of practicality from the higher minds of the universes below.
28:5.9 (311.1) Bilgeliğinin bu iki türünün uyumlu hale gelmesiyle ilgili olarak kafa karışıklığı ortaya çıkarsa, işleyişin olması gereken birleşimini gecikmeden yöneten Kutsal Danışmanlar’a eş zamanlı olarak itirazda bulunulur. Orada başkaldırının yaygın olduğu âlemlerden gelen bir takım düşüncelerin gerçekliği hakkında herhangi bir kuşku bulunursa; Ruhaniyetlerin Ayırt Edicileri ile birlikte, danışmanı “ruhaniyetin hangi niteliğinin” harekete geçirdiği ile ilgili eş zamanlı olarak idarede bulunmaya yetkin olan Denetimciler’e itirazda bulunulur. Bu bakımdan çağların bilgeliği ve anın usu Zamanın Ataları ile birlikte, onların yararlı gözlemlerinden önce tıpkı açık bir kitap gibi en başından beri mevcut bir halde bulunmaktadır. 28:5.9 (311.1) If confusion arises regarding the harmonization of these two versions of wisdom, immediate appeal is made to the Divine Counselors, who forthwith rule as to the proper combination of procedures. If there is any doubt as to the authenticity of something coming in from realms where rebellion has been rife, appeal is made to the Censors, who, with their Discerners of Spirits, are able to rule immediately as to “what manner of spirit” actuated the adviser. So are the wisdom of the ages and the intellect of the moment ever present with the Ancients of Days, like an open book before their beneficent gaze.
28:5.10 (311.2) Siz, bahse konu bu anlatımların aşkın evren hükümetlerinin işlevinden sorumlu olan bu varlıklar için tümüyle ne anlama geldiğini sadece yüzeysel bir biçimde kavrayabilirsiniz. Bu etkileşimlerin enginliği ve derin olan kapsamı, sınırlı kavramsallaşmanın oldukça ötesindedir. Uversa üzerinde bilgeliğin tapınağının özel kabul bölümlerinde benim defalarca yaptığım gibi bulunduğunuz zaman ve bahse konu tüm bu anlatılanları mevcut işleyiş içerisinde gözlemlediğiniz zaman; âlemlerin gezegenler arası iletişimlere ait olan biçimde karmaşıklığın kusursuzluğu ve işleyişin kesinliği tarafından hayranlığa kapılacaksınız. Siz, bu türden muhteşem bir işleyiş biçimini tasarlayan ve yürürlüğe koyan Tanrılar’ın kutsal bilgeliğine ve erdemine karşı derin bir saygı göstereceksiniz. Ve bahse konu bu tutumlar mevcut olarak tıpkı tasvir ettiğim gibi gerçekleşmektedir. 28:5.10 (311.2) You can just faintly comprehend what all this means to those who are responsible for the conduct of the superuniverse governments. The immensity and the comprehensiveness of these transactions are quite beyond finite conception. When you stand, as I repeatedly have, in the special receiving chambers of the temple of wisdom on Uversa and see all this in actual operation, you will be moved to adoration by the perfection of the complexity, and by the surety of the working, of the interplanetary communications of the universes. You will pay homage to the divine wisdom and goodness of the Gods, who plan and execute with such superb technique. And these things actually happen just as I have portrayed them.
28:5.11 (311.3) 2. Felsefe’nin Ruhu. Bahse konu bu olağanüstü öğretmenler aynı zamanda, Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları’na bağlanmıştır; aksi yönlendirilmedikçe onlar, Cennet üzerinde felsefenin üstünleri ile birlikte odaksal eş zamanlılık içinde kalmaya devam ederler. Bahse konu bu durum için çok büyük bir yaşayan aynaya olduğunuz gibi çıktığınızı düşünün; siz bu ayna karşısında kısıtlı ve maddi bireysel mevcudiyetinizin benzerini karşınızda görmeniz yerine, Cennet’in felsefesi ve kutsallığına ait olan bilgeliğin bir yansımasını algılarsınız. Buna ek olarak kusursuzluğun felsefesini ‘ete kemiğe büründürmek”, alt düzey dünyaların alt düzey insanları tarafından işlevsel olarak uygulanması ve onlar tarafından kavranabilmesi biçiminde arzulanan bir nitelik haline gelirse; bu yaşayan aynalar yüzlerini sadece, evrenin veya diğer dünyanın ihtiyaçları veya ortak ölçütlerini yansıtmak amacıyla alt düzeyde bulunan unsurlara karşı dönmezler. 28:5.11 (311.3) 2. The Soul of Philosophy. These wonderful teachers are also attached to the Perfectors of Wisdom and, when not otherwise directionized, remain in focal synchrony with the masters of philosophy on Paradise. Think of stepping up to a huge living mirror, as it were, but instead of beholding the likeness of your finite and material self, of perceiving a reflection of the wisdom of divinity and the philosophy of Paradise. And if it becomes desirable to “incarnate” this philosophy of perfection, so to dilute it as to make it practical of application to, and assimilation by, the lowly peoples of the lower worlds, these living mirrors have only to turn their faces downward to reflect the standards and needs of another world or universe.
28:5.12 (311.4) Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları bahse konu bu işleyiş biçimleriyle, inşa aşamasında olan dünyaların ve onların insanlarının gerçek ihtiyaçları ve mevcut konumları için kararlara ve tavsiyelere kendilerini uyarlarlar; buna ek olarak onlar her zaman, Kutsal Danışmanlar ve Kâinat Denetimcileri ile uyumlu bir biçimde hareket ederler. Fakat bu etkileşimlerin yüce olan tamamlanmışlığı benim sahip olduğum yetkinliğin ötesindedir. 28:5.12 (311.4) By these very techniques do the Perfectors of Wisdom adapt decisions and recommendations to the real needs and actual status of the peoples and worlds under consideration, and always do they act in concert with the Divine Counselors and the Universal Censors. But the sublime repleteness of these transactions is beyond even my ability to comprehend.
28:5.13 (311.5) 3. Ruhların Birliği. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları’na olan bağlılığın üçleme bütünlüğünü tamamlayarak onlar, etik ilişkilerin nihai amaçları ve durumlarının yansıtıcılarıdır. Deneyimin ve uyumluluğun tamamlanmış bilgeliğinin bir uygulamasını gerektiren evren içindeki tüm sorunlar içinde hiçbiri, akli varlıkların ilişkileri ve birlikteliklerinden kaynaklanan bu durumlardan daha önemli değildir. Alım satım, ticaret, arkadaşlık ve evlilik biçimindeki insan birlikteliklerinde olsun veya meleksel ev sahiplerinin ilişkilerinde olsun, arabulucuların ilgisini gerektirecek derecede bile küçük anlaşmazlıklar şeklinde önemsiz pürüzler çıkmaya devam eder. Bu nedenle Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, bir aşkın evrenin tümü için “uzlaşmanın sağlayıcısı” olarak, onların düzeyinin akıl dolu deneyimini olanaklı hale getirir. Tüm bu görev içinde aşkın evrenlerin bahse konu bu akıl dolu insanları evrenin durumu ile ilgili mevcut olan bilgiyi olanaklı hale getiren ve bahse konu kafa karışıklığına sebep olan sorunların en iyi biçimde uyumlu hale getirilmesinin Cennet en yüksek amacını eş zamanlı olarak temsil eden, Ruhların Birlikleri biçimindeki onların yansıtıcı birliktelikleri tarafından yetkin bir biçimde desteklenir. Herhangi bir konum için özel olarak yönlendirilmedikleri takdirde bu ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, Cennet üzerinde etiğin yorumlayıcıları ile birlikte yansıtıcı bağlantı içinde kalmaya devam ederler. 28:5.13 (311.5) 3. The Union of Souls. Completing the triune staff of attachment to the Perfectors of Wisdom, are these reflectors of the ideals and status of ethical relationships. Of all the problems in the universe requiring an exercise of the consummate wisdom of experience and adaptability, none are more important than those arising out of the relationships and associations of intelligent beings. Whether in human associations of commerce and trade, friendship and marriage, or in the liaisons of the angelic hosts, there continue to arise petty frictions, minor misunderstandings too trivial even to engage the attention of conciliators but sufficiently irritating and disturbing to mar the smooth working of the universe if they were allowed to multiply and continue. Therefore do the Perfectors of Wisdom make available the wise experience of their order as the “oil of reconciliation” for an entire superuniverse. In all this work these wise men of the superuniverses are ably seconded by their reflective associates, the Unions of Souls, who make available current information regarding the status of the universe and concurrently portray the Paradise ideal of the best adjustment of these perplexing problems. When not specifically directionized elsewhere, these seconaphim remain in reflective liaison with the interpreters of ethics on Paradise.
28:5.14 (312.1) Bu unsurlar, tüm Orvonton’un topluluk çalışmasını destekleyen ve onun devamlılığını sağlayan meleklerdir. Fani süreciniz boyunca öğrenilecek en önemli derslerden bir tanesi topluluk çalışmasıdır. Kusursuzluğun âlemleri, diğer varlıklar ile çalışmanın bu sanatında üstünlük sağlamış olan bu unsurlar tarafından güçlendirilmiştir. Kâinat içindeki görevlerin çok azı tek başına yapılacak olan hizmetten oluşur. Daha yukarı yükseldiğinizde yoldaşlarınızın birlikteliğinden geçici bir süreliğine uzak kalır bir biçimde daha yalnız hale gelirsiniz. 28:5.14 (312.1) These are the angels who foster and promote the teamwork of all Orvonton. One of the most important lessons to be learned during your mortal career is teamwork. The spheres of perfection are manned by those who have mastered this art of working with other beings. Few are the duties in the universe for the lone servant. The higher you ascend, the more lonely you become when temporarily without the association of your fellows.
28:5.15 (312.2) 4. Danışmanın Kalbi. Bahse konu bu unsurlar, Kutsal Danışmanların üst denetimi altında konumlandırılacak olan bu yansıtıcı dehaların ilk topluluğudur. Bu türün ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, zamanın döngüleri içinde mekânın bilgileri türünden olan veriler için seçici olarak bu bilgilere sahiptir. Onlar özellikle, birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin akli eş güdüm sağlayıcılarının yansıtıcılarıdır, fakat onlar aynı zamanda üst veya alt düzeyde olan tüm varlıkların danışmanlığının seçici bir biçimde yansıtıcısıdır. Her ne zaman olursa olsun Kutsal Danışmanlar önemli bir tavsiye veya karar için çağrıldığında, onlar eş zamanlı olarak Danışmanın Kalpleri’nin bir araya gelmesini talep eder; ve bunun ardından orada, Havona’nın ve hatta Cennet’in yüksek akıllarının danışmanlığının aydınlığı altında denetimlenen ve yeniden düzenlenen şeylerin bütünü biçimindeki aşkın evrenin tümünün en yetkin akıllarının eş güdüm halindeki bilgeliği ve tavsiyesini mevcut bir biçimde kapsayan bir yönetim devredilir. 28:5.15 (312.2) 4. The Heart of Counsel. This is the first group of these reflective geniuses to be placed under the supervision of the Divine Counselors. Seconaphim of this type are in possession of the facts of space, being selective for such data in the circuits of time. Especially are they reflective of the superaphic intelligence co-ordinators, but they are also selectively reflective of the counsel of all beings, whether of high or low estate. Whenever the Divine Counselors are called upon for important advice or decisions, they immediately requisition an ensemble of the Hearts of Counsel, and presently there is handed down a ruling which actually incorporates the co-ordinated wisdom and advice of the most competent minds of the entire superuniverse, all of which has been censored and revised in the light of the counsel of the high minds of Havona and even of Paradise.
28:5.16 (312.3) 5. Mevcudiyetin Sevinci. Doğası bakımından bu varlıklar yansıma biçiminde, üstlerinde bulunan birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin ahenk üst denetimcileri ve altlarında bulunan belirli yüksek melekler için uyumlu hale getirilmiştir; fakat bu ilgi çekici topluluğun üyelerinin tam anlamıyla ne yaptığını açıklamak oldukça zor bir husustur. Onların başlıca etkinlikleri, meleksel ev sahiplerinin ve daha alt düzeyde bulunan iradeye sahip yaratılmışlarının birçok düzeyi arasında sevincin dışavurumlarını desteklemek için yönlendirilmiştir. Onların bağlanmış oldukları Kutsal Danışmanlar, seyrek olarak onları özel memnuniyet arayışı amacıyla kullanır. Daha genel bir çerçevede ve geri dönüşün idarecileri ile işbirliği içinde onlar, faniler ve melekler arasında aşkın bir mizah anlayışını geliştirmek için insan beğenisini ilerletmeye çalışarak âlemlerin memnuniyet karşılıklarını bir üst düzeye çıkarmayı amaçlama biçiminde memnuniyetin değişim bünyesi olarak faaliyet gösterirler. Onlar, dışsal kökenli etkilerin tümünden bağımsız bir biçimde bulunan özgür irade mevcudiyeti içinde içkin bir sevincin olduğunu göstermeye çabalar; ve ilkel insanların akıllarında bu gerçekliği yaymaya çalışmada çok büyük bir zorlukla karşılaşsalar da, onların çabalarında tamamen haklıdırlar. Daha yüksek ruhaniyet kişilikleri ve melekleri, bu eğitimsel çabalara daha çabuk bir biçimde karşılık gösterir. 28:5.16 (312.3) 5. The Joy of Existence. By nature these beings are reflectively attuned to the superaphic harmony supervisors above and to certain of the seraphim below, but it is difficult to explain just what the members of this interesting group really do. Their principal activities are directed toward promoting reactions of joy among the various orders of the angelic hosts and the lower will creatures. The Divine Counselors, to whom they are attached, seldom use them for specific joy finding. In a more general manner and in collaboration with the reversion directors, they function as joy clearinghouses, seeking to upstep the pleasure reactions of the realms while trying to improve the humor taste, to develop a superhumor among mortals and angels. They endeavor to demonstrate that there is inherent joy in freewill existence, independent of all extraneous influences; and they are right, although they meet with great difficulty in inculcating this truth in the minds of primitive men. The higher spirit personalities and the angels are more quickly responsive to these educational efforts.
28:5.17 (312.4) 6. Hizmetin Memnuniyeti. Bu melekler yüksek bir biçimde, Cennet üzerindeki davranışın yönlendiricilerinin tutumlarının yansıtıcısıdır; ve Mevcudiyetin Sevinci kadar faaliyet göstererek onlar, hizmetin değerini genişletmeyi ve buradan elde edilecek memnuniyeti çoğaltmayı derinden arzular. Onlar, doğruluğun idaresinin genişlemesi için verilecek olan hizmet biçimindeki bencil olmayan hizmet içinde içkin olan ertelenmiş ödülleri açık bir biçimde göstermek için her şeyi yapmaktadır. 28:5.17 (312.4) 6. The Satisfaction of Service. These angels are highly reflective of the attitude of the directors of conduct on Paradise, and functioning much as do the Joys of Existence, they strive to enhance the value of service and to augment the satisfactions to be derived therefrom. They have done much to illuminate the deferred rewards inherent in unselfish service, service for the extension of the kingdom of truth.
28:5.18 (312.5) Onların düzeyinin bağlanmış olduğu Kutsal Danışmanlar onları, ruhsal hizmetten elde edilecek yararları bir dünyadan diğerine yansıtmak amacıyla kullanır. Buna ek olarak vasat olan unsurlara ilham vermek ve onları cesaretlendirmek için en iyinin dışavurumlarını kullanarak bu ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, aşkın evrenler içinde adanmış hizmetin niteliğine engin bir biçimde katkıda bulunur. Etkin kullanım, özellikle en iyi olan unsur biçimindeki diğerlerinin ne yapmakta olduğu ile ilgili herhangi bir dünya bilgisinin dağıtılması vasıtasıyla kardeşsel rekabetçi ruhaniyetten oluşturulmuştur. Canlandırıcı ve yararlı türden olan bir rekabet, yüksek melekler arasında bile desteklenmektedir. 28:5.18 (312.5) The Divine Counselors, to whom this order is attached, utilize them to reflect from one world to another the benefits to be derived from spiritual service. And by using the performances of the best to inspire and encourage the mediocre, these seconaphim contribute immensely to the quality of devoted service in the superuniverses. Effective use is made of the fraternal competitive spirit by circulating to any one world information about what the others, particularly the best, are doing. A refreshing and wholesome rivalry is promoted even among the seraphic hosts.
28:5.19 (313.1) 7. Ruhaniyetlerin Ayırt Edicisi. İkinci Havona döngüsü ve bu yansıtıcı meleklerin danışmanları ve karar yardımcıları arasında özel bir bağlantı bulunmaktadır. Onlar, Kâinat Denetimcileri’ne atanan tek ikincil hizmetkâr ruhaniyetleridir; fakat muhtemel bir biçimde onlar, görev arkadaşlarının tümü içinde en benzersiz bir biçimde özelleşmiş olanıdır. Onların yansıtıcı incelemesine tabi olduğunda bu ayırt ediciler; bilginin kaynağından ve alınış biçiminden bağımsız olarak, elde edilen kanıtın ne ölçüde yetersiz bir biçimde bulunduğunu dikkate almadan, onun kaynağının gerçek doğası, mevcut amacı ve temel niyeti bakımından bizleri derhal bilgilendirir. Ben, odaksal bir dışavurum ile ilgili herhangi bir bireyin mevcut olan fani ve ruhsal karakterini oldukça hatasız bir biçimde yansıtan bu meleklerin faaliyeti karşısında hayranlık duymaktayım. 28:5.19 (313.1) 7. The Discerner of Spirits. A special liaison exists between the counselors and advisers of the second Havona circle and these reflective angels. They are the only seconaphim attached to the Universal Censors but are probably the most uniquely specialized of all their fellows. Regardless of the source or channel of information, no matter how meager the evidence at hand, when it is subjected to their reflective scrutiny, these discerners will forthwith inform us as to the true motive, the actual purpose, and the real nature of its origin. I marvel at the superb functioning of these angels, who so unerringly reflect the actual moral and spiritual character of any individual concerned in a focal exposure.
28:5.20 (313.2) Ruhaniyetlerin Ayırt Edicileri, bu karmaşık görevleri içkin “ruhsal kavrayışın” erdemi vasıtasıyla yerine getirir; insan aklı için bu düşüncenin taşınması çabası içinde onları tanımlamak için eğer bir takım zamirleri kullanacak olursam, bu yansıtıcı melekler içgüdüsel, içkin ve hatasız bir biçimde faaliyet gösterir. Kâinat Denetimcileri bu sunumlara dikkatle baktığı zaman, yansıtılmış bireyin çıplak ruhu ile karşı karşıya gelir; ve tasvirin bu türden kesinliği ve kusursuzluğu kısmen de olsa Denetimciler’in her zaman, doğrudan yana olan yargıçlar olarak ne kadar da adil bir biçimde faaliyet göstermeye yetkin olmalarının nedenini açıklar. Ayırt ediciler her zaman, Uversa’nın dışında olan herhangi bir görevi üzerinde Denetimciler’e eşlik eder; ve onlar tıpkı Uversa yönetim merkezlerinde olduğu gibi evrenler içinde de etkindir. 28:5.20 (313.2) The Discerners of Spirits carry on these intricate services by virtue of inherent “spiritual insight,” if I may use such words in an endeavor to convey to the human mind the thought that these reflective angels thus function intuitively, inherently, and unerringly. When the Universal Censors behold these presentations, they are face to face with the naked soul of the reflected individual; and this very certainty and perfection of portraiture in part explains why the Censors can always function so justly as righteous judges. The discerners always accompany the Censors on any mission away from Uversa, and they are just as effective out in the universes as at their Uversa headquarters.
28:5.21 (313.3) Kâinatsal nüfuz alanlarının değişmez yasaları ile birlikte uyum halinde ve oluşturulmuş kullanımlar uyarınca ortaya çıkan bir biçimde, ruhaniyet dünyasının tüm bu etkileşimlerinin gerçek olduğu hususunda sizi temin ederim. Yeni yaratılmış düzeyin her yeni varlığı yaşam nefesini almasına eş zamanlı olarak, derhal yüksek düzeyde yansıtılır; yaratılmış doğanın ve potansiyelin bir yaşayan tasviri, aşkın evrenlerin yönetim merkezi üzerinde parlatılır. Böylelikle ayırt edicilerin aracılığı ile Denetimciler, mekânın dünyaları üzerinde tam anlamıyla “ruhaniyetin hangi niteliğinin” doğmuş olduğundan bütünüyle haberdar kılınır. 28:5.21 (313.3) I assure you that all these transactions of the spirit world are real, that they take place in accordance with established usages and in harmony with the immutable laws of the universal domains. The beings of every newly created order, immediately upon receiving the breath of life, are instantly reflected on high; a living portrayal of the creature nature and potential is flashed to the superuniverse headquarters. Thus, by means of the discerners, are the Censors made fully cognizant of exactly “what manner of spirit” has been born on the worlds of space.
28:5.22 (313.4) Bu durum fani insan için de doğruluk gösterir: Salvington’un Ana Ruhaniyeti sizi bütüncül olarak bilmektedir, çünkü Kutsal Ruhaniyet dünyanız üzerinde “her şeyi araştırır”; ve ne zaman ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin ayırt edicileri, Ruhaniyet’in size dair olan bilgisiyle Ruhaniyet’i yansıtırsa, sizin hakkınızda bilgi sahibi olan ilgili kutsal Ruhaniyet eş zamanlı biçimde olanaklı hale gelir. Buna rağmen, Yaratıcı bünyelerinin bilgisi ve tasarılarının yansıtılamaz olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Ayırt ediciler, Denetimciler’in kutsal olarak tanımladıkları Düzenleyiciler’in mevcudiyetini yansıtabilir ve bunu yerine getir; fakat onlar, Gizem Görüntüleyicileri’nin düşünselliğinin içeriğini çözemez. 28:5.22 (313.4) So it is with mortal man: The Mother Spirit of Salvington knows you fully, for the Holy Spirit on your world “searches all things,” and whatsoever the divine Spirit knows of you is immediately available whenever the secoraphic discerners reflect with the Spirit concerning the Spirit’s knowledge of you. It should, however, be mentioned that the knowledge and plans of the Father fragments are not reflectible. The discerners can and do reflect the presence of the Adjusters (and the Censors pronounce them divine), but they cannot decipher the content of the mindedness of the Mystery Monitors.
6. Üçüncü Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 6. The Tertiary Seconaphim ^top
28:6.1 (313.5) Görev arkadaşlarına benzer bir nitelik dâhilinde, bu melekler sırasal olarak ve yedi yansıma türü içinde yaratılmıştır; fakat bu türler, aşkın evren idarecilerinin ayrı hizmetleri için bireysel olarak atanmamaktadır. Üçüncü derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin tümü, ortaklaşa bir biçimde Erişim’in Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları için görevlendirilmiştir; ve bu yükseliş evlatları onları dönüşümlü olarak kullanmaktadır; Kudretli İleticiler’e benzer bir biçimde, Yetkide Yüksek Olanlar’a ek olarak İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar biçimindeki onların eş güdüm içinde oldukları unsurlar; üçüncü türlerin herhangi birini kullanmaya yetkin olup bunu mevcut bir biçimde gerçekleştirir. Üçüncü derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bahse konu yedi türü şunlardır: 28:6.1 (313.5) In the same manner as their fellows, these angels are created serially and in seven reflective types, but these types are not assigned individually to the separate services of the superuniverse administrators. All tertiary seconaphim are collectively assigned to the Trinitized Sons of Attainment, and these ascendant sons use them interchangeably; that is, the Mighty Messengers can and do utilize any of the tertiary types, and so do their co-ordinates, Those High in Authority and Those without Name and Number. These seven types of tertiary seconaphim are:
28:6.2 (314.1) 1. Kökenlerin Önemi. Bir aşkın evren hükümetinin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş yükseliş Evlatları herhangi bir bireyin, ırkın veya dünyanın kökeninden kaynaklanan sorunların tümüyle ilgilenmenin sorumluluğuyla görevlendirilmiştir; ve kökenin önemi, âlemin yaşayan yaratılmışlarının kâinatsal ilerleyişi için tüm tasarılarımızda en yüksek öneme sahip olan sorgudur. Tüm ilişkiler ve etiğin uygulanması, kökenin temel olan gerçekliğinden türemiştir. Köken, Tanrılar’ın ilişkisel karşılıklarının temelidir. Bütünleştirici Bünye her zaman “insanı, hangi nitelikte doğduğu ölçüde dikkate alır.” 28:6.2 (314.1) 1. The Significance of Origins. The ascendant Trinitized Sons of a superuniverse government are charged with the responsibility of dealing with all issues growing out of the origin of any individual, race, or world; and the significance of origin is the paramount question in all our plans for the cosmic advancement of the living creatures of the realm. All relationships and the application of ethics grow out of the fundamental facts of origin. Origin is the basis of the relational reaction of the Gods. Always does the Conjoint Actor “take note of the man, in what manner he was born.”
28:6.3 (314.2) Daha yüksekte bulunan alçalış varlıklarıyla köken, doğrulanması gereken temel bir geçektir. Fakat her ne kadar kâinat olaylarının neredeyse her birinde eşit bir hayati öneme sahip olsa da, meleklerin alt düzeylerini içine alan bir biçimde yükseliş varlıklarıyla kökenin doğası ve koşulları her zaman bu kadar açık değildir; bu nedenle merkezi evrenin veya bir aşkın evrenin bütün âlemi boyunca herhangi bir varlığın kökensel doğumu ile ilgili gerekli olan her şeyi sürekli bir biçimde tasvir eden yansıtıcı ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bir sırasına sahip olmanın değeri emrimiz altında bulunmaktadır. 28:6.3 (314.2) With the higher descendant beings, origin is simply a fact to be ascertained; but with the ascending beings, including the lower orders of angels, the nature and circumstances of origin are not always so clear, though of equally vital importance at almost every turn of universe affairs—hence the value of having at our disposal a series of reflective seconaphim who can instantly portray anything required respecting the genesis of any being in either the central universe or throughout the entire realm of a superuniverse.
28:6.4 (314.3) Kökenlerin önemleri, yedi aşkın evren üzerinde ikamet eden insanlar, melekler ve diğerleri biçimindeki varlıkların bu çok geniş çerçevedeki ev sahiplerinin yaşayan hazır-kaynakları biçimindeki soy kütükleridir. Onlar; soysal kökenlerin güncel, tamamlanmış ve güvenilir olan tahminine ek olarak onların ilgili aşkın evrenlerinin herhangi bir dünyası üzerindeki herhangi bir bireyin mevcut gerçek düzeyi hakkında üstlerini bilgilendirmeye her zaman hazır bir halde bulunmaktadır; ve elde edilen bilgilere dayanan onların işlemleri, her zaman mevcut olan anı kapsayan bir biçimde günceldir. 28:6.4 (314.3) The Significances of Origins are the living ready-reference genealogies of the vast hosts of beings—men, angels, and others—who inhabit the seven superuniverses. They are always ready to supply their superiors with an up-to-date, replete, and trustworthy estimate of the ancestral factors and the current actual status of any individual on any world of their respective superuniverses; and their computation of possessed facts is always up to the minute.
28:6.5 (314.4) 2. Bağışlamanın Hafızası. Bahse konu bu unsurlar; Kökenlerin Önemi’nin tasvirleri tarafından açığa çıkarıldığı şekliyle, âlemlerin düzeyi için doğruluğun adaletinin uyumlu hale getirilmesinin görevi içinde Sınırsız Ruhaniyeti’nin nedensel araçlarının şefkatli hizmetleri tarafından bireylere ve ırklara kadar genişletilmiş olan bağışlamanın mevcut, bütünsel ve tamamlanmış biçimindeki yaşayan kayıtlarıdır. Bağışlamanın Hafızası Tanrı’nın Evlatları tarafından oluşturulmuş kurtarıcı hükme ait olan kendilerinin sahip oldukları değerler karşısında belirlenen onların ruhsal yükümlülükleri şeklindeki, bağışlamanın evlatlarının ahlaki borcunu açığa çıkarır. Yaratıcı’nın mevcudiyet-öncesi bağışlamanın açığa çıkarılmasında Tanrı’nın Evlatları, her şeyin varlığını devam ettirmesini teminat altına almak için gerekli olan değersel vadeyi oluşturur. Ve bunun sonucunda bir bağışlama vadesi; kutsal vatandaşlığı gerçekten arzulayan her ruhun varlığını devam ettirmesini teminat altına almak için cömert orantılamanın ve gerekli olan inayetin bir vadesi biçiminde, her mantıksal yaratılmışın varlığını devam ettirmesi için oluşturulur. 28:6.5 (314.4) 2. The Memory of Mercy. These are the actual, full and replete, living records of the mercy which has been extended to individuals and races by the tender ministrations of the instrumentalities of the Infinite Spirit in the mission of adapting the justice of righteousness to the status of the realms, as disclosed by the portrayals of the Significance of Origins. The Memory of Mercy discloses the moral debt of the children of mercy—their spiritual liabilities—to be set down against their assets of the saving provision established by the Sons of God. In revealing the Father’s pre-existent mercy, the Sons of God establish the necessary credit to insure the survival of all. And then, in accordance with the findings of the Significance of Origins, a mercy credit is established for the survival of each rational creature, a credit of lavish proportions and one of sufficient grace to insure the survival of every soul who really desires divine citizenship.
28:6.6 (314.5) Bağışlamanın Hafızası, âlemlerin doğa-ötesi güçleriyle sizin hesabınızın mevcut durumunu gösteren biçimdeki bir yaşayan adli bakiyesidir. Bu unsurlar; “dokuz katmanlı göksel sıra düzeninin en yüksek üçüncül düzeyine ait olan unsurlar toplandığında ve Zamanın Ataları’nın kurulu toplandığında”, her bireyin sonsuz olan yaşam için sahip olduğu hakkı karara varıldığında, Uversa üzerindeki mahkemelerde tanıklık için okunan bağışlama hizmetinin yaşayan kayıtlarıdır. “Uversa’nın yayınlayıcıları onlardan gelir ve ortaya çıkar; binlercesi onlara hizmet eder, ve on binlercesi ise onların huzurunda durur. Hüküm verilir ve cezai müeyyide işleme konulur.” Ve bu türden anlık bir durum için işleme konulan cezai müeyyideler, aşkın-evrenlerin üçüncü derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yaşayan kayıtlarıdır. Gerektiğinde Bağışlamanın Hafızaları’nın tanıklığını doğrulamak amacıyla resmi kayıtlar dosyalanır. 28:6.6 (314.5) The Memory of Mercy is a living trial balance, a current statement of your account with the supernatural forces of the realms. These are the living records of mercy ministration which are read into the testimony of the courts of Uversa when each individual’s right to unending life comes up for adjudication, when “thrones are cast up and the Ancients of Days are seated. The broadcasts of Uversa issue and come forth from before them; thousands upon thousands minister to them, and ten thousand times ten thousand stand before them. The judgment is set, and the books are opened.” And the books which are opened on such a momentous occasion are the living records of the tertiary seconaphim of the superuniverses. The formal records are on file to corroborate the testimony of the Memories of Mercy if they are required.
28:6.7 (314.6) Bağışlamanın Hafızası Üçüncül Kaynak ve Merkez’in sabırlı kişiliklerinin sevgi dolu hizmeti içinde, Tanrı’nın Evlatları tarafından oluşturulmuş kurtarıcı vadenin bütünüyle ve inançlı bir biçimde karşılandığını göstermek zorundadırlar. Fakat bağışlamanın vadesi kullanıldığında, “hafıza” onun tükendiğine tanıklık ettiğinde, bunun sonunca adalet yürürlüğe geçer ve doğruluk hükümde bulunur. Bağışlama, onu küçümseyenler için zorla kabul ettirilemez; bağışlama, zamanın inatçı isyankârları tarafından ayaklar altına alınacak bir hediye değildir. Yine de her ne kadar bağışlama, böylelikle kıymetli ve çok özel bir biçimde bahşedilirse bahşedilsin; eğer amacınızda içten ve kalbinizde dürüst olursanız sizin için oluşturulmuş bireysel vadeniz, ayrılmış olan vadeyi tüketmeniz için sahip olduğunuz yetiden her zaman oldukça daha fazla olacaktır. 28:6.7 (314.6) The Memory of Mercy must show that the saving credit established by the Sons of God has been fully and faithfully paid out in the loving ministry of the patient personalities of the Third Source and Center. But when mercy is exhausted, when the “memory” thereof testifies to its depletion, then does justice prevail and righteousness decree. For mercy is not to be thrust upon those who despise it; mercy is not a gift to be trampled under foot by the persistent rebels of time. Nevertheless, though mercy is thus precious and dearly bestowed, your individual drawing credits are always far in excess of your ability to exhaust the reserve if you are sincere of purpose and honest of heart.
28:6.8 (315.1) Bağışlama yansıtıcıları üçüncü derece birliktelikleriyle birlikte, yükseliş yaratılmışlarının eğitimini içine alan sayısız aşkın-evren hizmetlerine katılmaktadır. Diğer birçok görevlerinin yanı sıra Kökenlerin Önemleri, yükseliş halinde bulunan bu unsurlara ruhaniyet etiğinin nasıl uygulanacağını öğretir; ve bu eğitimi takiben Bağışlamanın Hafızaları, onlara gerçekte nasıl bağışlayıcı olmaları gerektiğini öğretir. Bağışlama hizmetinin ruhaniyet işleyiş biçimi her ne kadar sizin kavramsallaşmalarınız dışında olsa da, gelişmenin bir niteliği olan bağışlamayı şu an içinde bile anlamanız gerekmektedir. İlk olarak adil, daha sonra ise hakkaniyeti gözeten, bunun ardından sabırlı ve nihayeten yardımsever olmanızda kişisel memnuniyetin büyük bir ödülünün var olduğunun farkına varmanız gerekmektedir. Ve bunun sonucunda bahse konu bu ilkesel düzeni seçerseniz ve onu kalbinizde taşırsanız, diğer bir aşamaya ulaşıp gerçek bir anlamda bağışlamada bulunmayı gösterebilirsiniz; fakat siz bağışlamayı, sadece kendisi için ve ona bütünüyle ait olan bir biçimde ortaya koyamazsınız. Bu aşamaların mutlaka kat edilmesi gerekmektedir; aksi halde içten bir bağışlama hiçbir şekilde var olamaz. Bunun yerine bağışlama adına sergilenen davranışlar gerçekte; hamisel yardım, lütufta bulunma ve hatta acıma biçiminde sadaka verme şeklinde olacaktır. Gerçek bağışlama yalnızca; topluluk anlayışı, karşılıklı minnettarlık, kardeşsel birliktelik, ruhsal bütünleşme ve kutsal uyum şeklindeki bu nitelikleri tamamlayan bir biçimde çok güzel bir birleşim olarak gerçekleşmektedir. 28:6.8 (315.1) The mercy reflectors, with their tertiary associates, engage in numerous superuniverse ministries, including the teaching of the ascending creatures. Among many other things the Significances of Origins teach these ascenders how to apply spirit ethics, and following such training, the Memories of Mercy teach them how to be truly merciful. While the spirit techniques of mercy ministry are beyond your concept, you should even now understand that mercy is a quality of growth. You should realize that there is a great reward of personal satisfaction in being first just, next fair, then patient, then kind. And then, on that foundation, if you choose and have it in your heart, you can take the next step and really show mercy; but you cannot exhibit mercy in and of itself. These steps must be traversed; otherwise there can be no genuine mercy. There may be patronage, condescension, or charity—even pity—but not mercy. True mercy comes only as the beautiful climax to these preceding adjuncts to group understanding, mutual appreciation, fraternal fellowship, spiritual communion, and divine harmony.
28:6.9 (315.2) 3. Zamanın Belirleyicileri. Zaman, tüm irade sahibi yaratılmışlarının tek bir kâinatsal edinimidir; o, tüm ussal varlıklarına emanet edilmiş olan “tek bir yetidir.” İçinde varlığınızı devam ettirmeyi teminat altına alacağınız zamanın tümüne sahip bir halde bulunmaktasınız; ve zaman yalnızca, umursamazlık içinde üzeri örtüldüğünde ve ruhunuzun varlığını devam ettirmesini kesinleştirmede onu kullanmanızda başarısız olduğunuz anda geri getirilemeyecek bir biçimde boşa harcanmış olur. Bir unsurun zamanını olabilecek en bütüncül bir biçimde geliştirmesindeki başarısızlık, hayati cezaları beraberinde getirmez; ancak bunun yerine bu durum yalnızca, yükselişe ait olan kendi yolculuğu içinde zamanın kutsal yolcusunun gecikmesine sebep olur. Eğer varlığını sürdürme kazanılırsa, tüm diğer kayıplar geri getirilebilir. 28:6.9 (315.2) 3. The Import of Time. Time is the one universal endowment of all will creatures; it is the “one talent” intrusted to all intelligent beings. You all have time in which to insure your survival; and time is fatally squandered only when it is buried in neglect, when you fail so to utilize it as to make certain the survival of your soul. Failure to improve one’s time to the fullest extent possible does not impose fatal penalties; it merely retards the pilgrim of time in his journey of ascent. If survival is gained, all other losses can be retrieved.
28:6.10 (315.3) Güvenlerin görevlendirilmesinde Zamanın Belirleyicileri paha biçilemez bir biçimde değerlidir. Zaman, Havona ve Cennet tarafında bulunan her şey içinde hayati derecede önemli olan bir etkendir. Zamanın Ataları’ndan önce nihai hüküm içinde zaman, kanıtın bir unsurudur. Zamanın Belirleyicileri her zaman, her sanığın herhangi bir tercihe erişmede karar vermek için yeteri kadar zamanı olduğunu göstermede tanıklığı sağlamak zorundadır. 28:6.10 (315.3) In the assignment of trusts the counsel of the Imports of Time is invaluable. Time is a vital factor in everything this side of Havona and Paradise. In the final judgment before the Ancients of Days, time is an element of evidence. The Imports of Time must always afford testimony to show that every defendant has had ample time for making decisions, achieving choice.
28:6.11 (315.4) Bu zaman değerlendiricileri aynı zamanda kehanetin bir sırrıdır; onlar, herhangi bir görevin tamamlanmasında gerekli olan zamanın unsurunu tasvir eder; ve onlar belirleyiciler olarak, diğer yaşayan düzeylerin frandalankları ve kronoldekleri gibi güvenilirdir. Tanrılar öngörüde bulunur ve bu nedenle geleceğin bilgisine önceden sahip olabilirler; fakat zamanın evrenlerine ait olan yükseliş halinde bulunan yetki sahiplerinin, geleceğin olaylarını öngörmeye yetkin hale gelebilmesi için Zamanın Belirleyicileri’ne danışmaları zorunludur. 28:6.11 (315.4) These time evaluators are also the secret of prophecy; they portray the element of time which will be required in the completion of any undertaking, and they are just as dependable as indicators as are the frandalanks and chronoldeks of other living orders. The Gods foresee, hence foreknow; but the ascendant authorities of the universes of time must consult the Imports of Time to be able to forecast events of the future.
28:6.12 (315.5) Siz bahse konu bu varlıklar ile ilk olarak malikâne dünyaları üzerinde karşılaşacaksınız; ve onlar burada, sizin “zaman” olarak tanımladığınız niteliğin olumlu bir biçimde uygulanmasına ek olarak onun aksi bir biçimde dinlenme olarak kullanılması şeklinde olan yararlı bir biçimde kullanımı hususunda size eğitimde bulunacaktır. Zamanın bahse konu bu iki biçimde olan kullanımı eş değer bir biçimde önemlidir. 28:6.12 (315.5) You will first encounter these beings on the mansion worlds, and they will there instruct you in the advantageous use of that which you call “time,” both in its positive employment, work, and in its negative utilization, rest. Both uses of time are important.
28:6.13 (315.6) 4. Güvenin Asli Niteliği. Güven, irade sahibi yaratılmışların hayati derecede öneme sahip olan bir sınanmasıdır. Güvenilirlik, karakter biçimindeki benliksel-üstünlüğün gerçek ölçüsüdür. Bahse konu bu ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, aşkın evrenlerin işleyişsel düzeni için bir çifte amacı yerine getirir: Onlar tüm irade sahibi yaratılmışları için; güvenin yükümlülüğünün, kutsallığının ve asli niteliğinin algısını tasvir eder. Aynı zamanda onlar, yönetimsel yetki sahiplerine hatasız bir biçimde, güven veya itimat için herhangi bir adayın olması gereken güvenirliğinin bu vasıflarını yansıtır. 28:6.13 (315.6) 4. The Solemnity of Trust. Trust is the crucial test of will creatures. Trustworthiness is the true measure of self-mastery, character. These seconaphim accomplish a double purpose in the economy of the superuniverses: They portray to all will creatures the sense of the obligation, sacredness, and solemnity of trust. At the same time they unerringly reflect to the governing authorities the exact trustworthiness of any candidate for confidence or trust.
28:6.14 (316.1) Urantia üzerinde siz, karakteri tespit etmek ve belirli yetkinlikleri tahmin etmek için anlamsız bir biçimde incelemede bulunursunuz; fakat Uversa üzerinde biz, bahse konu bu nitelikleri kusursuz bir biçimde yerine getiririz. Bu ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri güvenilirliği, hatasız karakter tespitinin yaşayan ölçütleri içinde belirler. Ve onlar size baktıklarında biz onları yalnızca; sizin sorumluluğu yerine getirmeniz, güveni sağlamanız ve görevleri tamamlamanız hususundaki yetkinliğinizin sınırlarını öğrenmek amacıyla gözlemlemek zorundayız. Güvenirlik içinde sizin sahip olduğunuz değerler, olası güveni boşa çıkarma veya ihanetin mesuliyetleri boyunca açık bir biçimde belirlenir. 28:6.14 (316.1) On Urantia, you grotesquely essay to read character and to estimate specific abilities, but on Uversa we actually do these things in perfection. These seconaphim weigh trustworthiness in the living scales of unerring character appraisal, and when they have looked at you, we have only to look at them to know the limitations of your ability to discharge responsibility, execute trust, and fulfill missions. Your assets of trustworthiness are clearly set forth alongside your liabilities of possible default or betrayal.
28:6.15 (316.2) Karakteriniz, onun bahse konu bu ek sorumlulukları erdemle yüklenmesi için yeterli bir şekilde ne kadar hızlı bir bir biçimde gelişirse; aynı ölçüde çoğalan güven vasıtasıyla sizin ilerlemenizi sağlamak üstleriniz tasarımıdır. Fakat bireyi gereğinden fazla bir biçimde bu sorumluluklarla yüklemek, yıkımlardan başka bir şeye sebep olmamakta ve sonuçta hayal kırıklılıklarına sebebiyet vermektedir. Buna ek olarak sorumluluğun vaktinden önce bir biçimde insan veya melek üzerinde yüklenmesinden doğan hata, zaman ve mekânın bireylerine ait olan güven yetkinliğinin hatasız belirleyicileri tarafından kaçınılabilir bir hale getirilebilir. Bahse konu bu ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, başından beri Yetkide Yüksek Olanlar’a eşlik eder; ve bu yöneticiler hiçbir zaman, adayları ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin incelemesi içinde ölçülmeden ve “istemediklerine” dair olan niyetleri telaffuz edilmeden görevlendirmede bulunmazlar. 28:6.15 (316.2) It is the plan of your superiors to advance you by augmented trusts just as fast as your character is sufficiently developed to gracefully bear these added responsibilities, but to overload the individual only courts disaster and insures disappointment. And the mistake of placing responsibility prematurely upon either man or angel may be avoided by utilizing the ministry of these infallible estimators of the trust capacity of the individuals of time and space. These seconaphim ever accompany Those High in Authority, and never do these executives make assignments until their candidates have been weighed in the secoraphic balances and pronounced “not wanting.”
28:6.16 (316.3) 5. Hizmetin Kutsallığı. Hizmetin ayrıcalığı eş zamanlı olarak güvenirliğin belirlenmesini takip eder. Hiçbir şey; güvenirliğin asli niteliğinin değerli bir biçimde kabul edilmesindeki yetersiz yetkinliğiniz biçimindeki güvenilirsizliğiniz haricinde, siz ve artan hizmet için sahip olduğunuz olanaklar arasına giremez. 28:6.16 (316.3) 5. The Sanctity of Service. The privilege of service immediately follows the discovery of trustworthiness. Nothing can stand between you and opportunity for increased service except your own untrustworthiness, your lack of capacity for appreciation of the solemnity of trust.
28:6.17 (316.4) Kölelik biçiminde olmayan amaçsal hizmet biçimindeki hizmet, en yüksek memnuniyetin üretkenliği ve en kutsal şerefin dışavurumudur. Daha fazla biçimdeki hizmeti, artan hizmeti, zor olan hizmeti, serüven dolu hizmeti, ve nihayet kutsal ve kusursuz olan hizmeti kapsayan bütünsel hizmet; zamanın amacı ve mekânın doğrultusudur. Fakat zamanın çevrimsel düzeni ilerlemenin hizmet çevrimi ile dönüşümlü olarak yer değiştirecektir. Buna ek olarak zamanın hizmetinin ardından, ebediyetin aşkın hizmeti bunun yerini alacaktır. Ebediyetin hizmeti boyunca bile zamanın düzenini memnuniyetle yâd edeceğiniz gibi, zamanın düzeni boyunca ebediyetin görevini tahayyül etmelisiniz. 28:6.17 (316.4) Service—purposeful service, not slavery—is productive of the highest satisfaction and is expressive of the divinest dignity. Service—more service, increased service, difficult service, adventurous service, and at last divine and perfect service—is the goal of time and the destination of space. But ever will the play cycles of time alternate with the service cycles of progress. And after the service of time there follows the superservice of eternity. During the play of time you should envision the work of eternity, even as you will, during the service of eternity, reminisce the play of time.
28:6.18 (316.5) Kâinatsal işleyiş düzeni, girdilere ve çıktılara dayanmaktadır; ebedi süreç içinde siz hiçbir zaman, kişiliğin durgunluğunun veya durağanlığının ataleti ile karşılaşmayacaksınız. İlerleme içkin hareket vasıtasıyla mümkün bir hale gelir, gelişim eylemin kutsal yetkinliğinden kaynağını alarak büyümektedir, ve erişim hayal gücüne dayanan serüvenin bir evladıdır. Fakat erişim bu yetkinlik içinde içkin olarak, varlığın farklılaşan türlerinin sayısız bir çoğunluğu tarafından doldurulmuş dünya ve âlemin zorunluluğunu tanıma biçimindeki etiğin sorumluluğudur. Sizin benliksel mevcudiyetinizi içine alan bu muhteşem yaratımın tümü, sadece sizler için oluşturulmamıştır. Bu düzen, merkezinde öznelliğin olduğu bir evren değildir. Tanrılar “Veren el alan elden daha üstündür” şeklindeki hükümde bulunduğunda, sizin Üstün Evladı’nız “Aranızda her şeyin hizmeti içinde bulunan kişi en iyiniz olandır” ifadesinde bulunmuştur. 28:6.18 (316.5) The universal economy is based on intake and output; throughout the eternal career you will never encounter monotony of inaction or stagnation of personality. Progress is made possible by inherent motion, advancement grows out of the divine capacity for action, and achievement is the child of imaginative adventure. But inherent in this capacity for achievement is the responsibility of ethics, the necessity for recognizing that the world and the universe are filled with a multitude of differing types of beings. All of this magnificent creation, including yourself, was not made just for you. This is not an egocentric universe. The Gods have decreed, “It is more blessed to give than to receive,” and said your Master Son, “He who would be greatest among you let him be server of all.”
28:6.19 (316.6) Bir insan veya melek tarafından yerine getirilen herhangi bir hizmetin gerçek doğası Hizmetin Kutsallıkları biçimindeki ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin hizmet belirticilerinin yüzlerinde bütünüyle açığa çıkarılmıştır. Gerçek ve gizli olan amaçların bütüncül irdelenmesi açık bir biçimde gösterilmiştir. Bahse konu bu melekler gerçek anlamda; âlemlerin akıl okuyucuları, kalp arayıcıları, ruh ortaya çıkarıcılarıdır. Faniler, düşüncelerini saklamakta birtakım kelimeler kullanabilirler; fakat bu yüksek ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, insan kalbinin ve meleksel aklın derin amaçları ortaya çıkarırlar. 28:6.19 (316.6) The real nature of any service, be it rendered by man or angel, is fully revealed in the faces of these secoraphic service indicators, the Sanctities of Service. The full analysis of the true and of the hidden motives is clearly shown. These angels are indeed the mind readers, heart searchers, and soul revealers of the universe. Mortals may employ words to conceal their thoughts, but these high seconaphim lay bare the deep motives of the human heart and of the angelic mind.
28:6.20 (317.1) 6 ve 7. Büyüklüğün Sırrı ve İyiliğin Ruhu. Yükseliş kutsal yolcuları zamanın belirleyicisi için uyandırılmış olduğunda bu yöntem, güvenin asli niteliğinin gerçekleştirilmesi ve hizmetin kutsallığının değerli bir biçimde kabul edilmesi için hazırlanmıştır. Bu nitelikler her ne kadar büyüklüğün ahlaksal unsurları olsa da, büyüklüğün aynı zamanda sırları da mevcut bir halde bulunmaktadır. Büyüklüğün ruhsal sınamaları uygulandığında, ahlaksal unsurlar göz ardı edilmemektedir; fakat özellikle sıkıntı içinde yardıma muhtaç varlıklar biçiminde, bir unsurun dünyasal yoldaşlarının refahı için çıkarsız görevinde açığa çıktığı şekliyle özverinin niteliği; gezegensel büyüklüğün gerçek ölçüsüdür. Urantia gibi bir dünya üzerinde büyüklüğün dışavurumu, öz denetimin sergilenmesidir. Büyük insan; “bir şehri elde eden” veya “bir ulusu bozguna uğratan” kişi değil, bunun yerine “dilini zapt edendir”. 28:6.20 (317.1) 6 and 7. The Secret of Greatness and the Soul of Goodness. The ascending pilgrims having awakened to the import of time, the way is prepared for the realization of the solemnity of trust and for the appreciation of the sanctity of service. While these are the moral elements of greatness, there are also secrets of greatness. When the spiritual tests of greatness are applied, the moral elements are not disregarded, but the quality of unselfishness revealed in disinterested labor for the welfare of one’s earthly fellows, particularly worthy beings in need and in distress, that is the real measure of planetary greatness. And the manifestation of greatness on a world like Urantia is the exhibition of self-control. The great man is not he who “takes a city” or “overthrows a nation,” but rather “he who subdues his own tongue.”
28:6.21 (317.2) Büyüklük, kutsallığın eş anlamlısıdır. Tanrı yüce bir biçimde büyük ve iyidir. Yalın bir deyişle büyüklük ve iyilik birbirinden ayrı tutulamaz. Bu iki nitelik, Tanrı içinde sonsuza kadar bir bütün haline getirilmiştir. Bu doğruluk, tam anlamıyla ve çarpıcı bir biçimde Büyüklüğün Sırrı ve İyiliğin Ruhu’nun yansıtıcı bağımlılığı tarafından ortaya konulmuştur; çünkü onlardan herhangi biri, diğeri olmadan faaliyette bulunamaz. Kutsallığın diğer niteliklerinin yansıtılmasında, aşkın evren ikinci hizmet ruhaniyetleri yalnız başına hareket edebilir ve bunu gerçekte yerine getirir; fakat büyüklüğün ve iyiliğin yansıtıcı takdiri birbirinden ayrı tutulamaz. Bu nedenden dolayı herhangi bir âlem içinde herhangi bir dünya üzerinde büyüklüğün ve iyiliğin bu yansıtıcıları üzerinde odaklandıkları her varlığa dair çifte ve karşılıklı bağımlı olan bir raporu her zaman gösteren bir biçimde, birlikte çalışmak zorundadır. İyilik, ona ait olan içkin ve kutsal büyüklüğün ortaya konulmasından önce tasvir edilemezken; büyüklük, iyiliğin içeriğine dair olan bilgiye sahip olunmadan belirlenemez. 28:6.21 (317.2) Greatness is synonymous with divinity. God is supremely great and good. Greatness and goodness simply cannot be divorced. They are forever made one in God. This truth is literally and strikingly illustrated by the reflective interdependence of the Secret of Greatness and the Soul of Goodness, for neither can function without the other. In reflecting other qualities of divinity, the superuniverse seconaphim can and do act alone, but the reflective estimates of greatness and of goodness appear to be inseparable. Hence, on any world, in any universe, must these reflectors of greatness and of goodness work together, always showing a dual and mutually dependent report of every being upon whom they focalize. Greatness cannot be estimated without knowing the content of goodness, while goodness cannot be portrayed without exhibiting its inherent and divine greatness.
28:6.22 (317.3) Büyüklüğün belirlenmesi, bir âlemden diğerine değişmektedir. Büyük olmak, Tanrısal olmaktır. Ve büyüklüğün niteliği, bütüncül olarak iyiliğin içeriği tarafından belirlendiği için; mevcut olan insan varlığınızda bile, kutsal erdemle iyi bir hale gelebilirseniz böylelikle büyüklüğe erişmekte olan bir durumda bulunursunuz. Kutsal iyiliğin kavramlarına daha kararlı bir biçimde bakarsanız, ve onları daha ısrarcı bir biçimde amaçlarsanız; karakterin özgün olan varlığını devam ettirmesinin gerçek kapsamında, büyüklük içinde daha kesin bir şekilde büyüyeceksiniz. 28:6.22 (317.3) The estimate of greatness varies from sphere to sphere. To be great is to be Godlike. And since the quality of greatness is wholly determined by the content of goodness, it follows that, even in your present human estate, if you can through grace become good, you are thereby becoming great. The more steadfastly you behold, and the more persistently you pursue, the concepts of divine goodness, the more certainly will you grow in greatness, in true magnitude of genuine survival character.
7. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti ^top 7. Ministry of the Seconaphim ^top
28:7.1 (317.4) İkincil hizmetkâr ruhaniyetleri, kökenlerine ve yönetim merkezlerine aşkın evrenlerin başkentleri üzerinde sahiptirler; fakat birliktelik halindeki görev arkadaşlarıyla onlar, Cennet’in kıyılarından mekânın evrimsel dünyalarına kadar olan bir kapsamda çeşitlilik gösterirler. Onlar, aşkın evren hükümetlerinin karar alıcı meclislerinin üyeleri için değerli yardımcılar olarak hizmet edip; Havona taşıması için beklemekte olan yükseliş varlıklarını içine alan bir biçimde yıldız öğrencileri, bin yıllık ziyaretçiler, göksel gözlemciler ve diğerlerin bir ev sahipliği şeklindeki Uversa’nın eşlenik topluluklarına yapılan büyük yardımın içinde bulunurlar. Zamanın Ataları Uversa’yı çevreleyen sayıca dört yüz doksan tane olan eğitim dünyası üzerinde konumlanmış yükseliş yaratılmışlarına yardım için amacıyla, birinci derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerini görevlendirmekten büyük bir keyif alır; ve burada ikinci ve üçüncü derece düzeyleri aynı zamanda öğretmenler olarak görevde bulunurlar. Bahse konu Uversa uyduları, Havona’nın yedi döngüye sahip olan üniversitesi için hazırlık dersini sunma biçimindeki zamanın evrenlerinin tamamlayıcı okullarıdır. 28:7.1 (317.4) The seconaphim have their origin and headquarters on the capitals of the superuniverses, but with their liaison fellows they range from the shores of Paradise to the evolutionary worlds of space. They serve as valued assistants to the members of the deliberative assemblies of the supergovernments and are of great help to the courtesy colonies of Uversa: the star students, millennial tourists, celestial observers, and a host of others, including the ascendant beings in waiting for Havona transport. The Ancients of Days take pleasure in assigning certain of the primary seconaphim to assist the ascending creatures domiciled on the four hundred ninety study worlds surrounding Uversa, and here also do many of the secondary and tertiary orders serve as teachers. These Uversa satellites are the finishing schools of the universes of time, presenting the preparatory course for the seven-circuited university of Havona.
28:7.2 (317.5) İkincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin üç düzeyi içinde yükseliş yetki sahiplerine bağlı olan üçüncü derece topluluğu, en kapsamlı olan bir biçimde zamanın yükseliş yaratılmışlarına hizmette bulunur. Her ne kadar siz, Orvonton’un beklemekte olan dünyalarına ulaşana kadar onların hizmetlerinden özgür bir biçimde faydalanamayacak olsanız da; Urantia’dan olan ayrılışınız sonrasında zaman zaman onlarla karşılaşacaksınız. Siz, Uversa okul dünyaları üzerinde kısa süreli olan ikametiniz boyunca onlarla bütüncül bir biçimde tanıştığınız zaman, onların dostluğundan keyif alacaksınız. 28:7.2 (317.5) Of the three orders of seconaphim, the tertiary group, attached to the ascendant authorities, minister most extensively to the ascending creatures of time. You will on occasion meet them soon after your departure from Urantia, though you will not freely make use of their services until you reach the tarrying worlds of Orvonton. You will enjoy their companionship when you become fully acquainted with them during your sojourn on the Uversa school worlds.
28:7.3 (318.1) Bahse konu bu üçüncü derece ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri, büyük kafa karışıklığı ve ruhsal belirsizliğin olduğu anlarda kaygılı kutsal yolcuların eylemlerini yönlendirdikleri yer olan zamanın dönüm noktalarında bağışlama içinde konumlandırılmış zaman kazandırıcıları, mekân kısaltıcıları, hata tespit edicileri, inançlı öğretmenler ve sonsuza kadar sürecek olan kutsal kesinliğin yaşayan simgeleri biçimindeki işaret bünyeleridir. Kusursuzluğu kapılarına ulaşmanın çok öncesinde siz; kutsallığın araçlarına erişme hakkı kazanmaya başlayıp, İlahiyat’ın işleyiş biçimleriyle irtibata geçeceksiniz. Öncül malikâne dünyasına olan varışınızdan, Cennet ulaşımınıza hazırlık olan Havona uykusu içinde gözlerinizi kapatana kadar artan bir biçimde siz; kusursuzluğun kapılarına olan uzun yolculuk içinde sizden önce hareket eden bu tehlikeden uzak ve güvenilir olan kutsal yolcuların kendinden emin bilgisi ve kesin bilgeliğinin oldukça bütüncül ve özgür olan yansıtıcısı biçimindeki, bu muhteşem varlıkların acil durum desteğinden istifade edeceksiniz. 28:7.3 (318.1) These tertiary seconaphim are the timesavers, space abridgers, error detectors, faithful teachers, and everlasting guideposts—living signs of divine surety—in mercy placed at the crossroads of time, there to guide the feet of anxious pilgrims in moments of great perplexity and spiritual uncertainty. Long before attaining the portals of perfection, you will begin to gain access to the tools of divinity and to make contact with the techniques of Deity. Increasingly, from the time you arrive on the initial mansion world until you close your eyes in the Havona sleep preparatory to your Paradise transit, you will avail yourself of the emergency help of these marvelous beings, who are so fully and freely reflective of the sure knowledge and certain wisdom of those safe and dependable pilgrims who have preceded you on the long journey to the portals of perfection.
28:7.4 (318.2) Biz, Urantia üzerinde yansıtıcı düzeyin bahse konu meleklerini kullanmanın bütüncül olan ayrıcalığına sahip olma hususunda reddedildik. Onlar, görevlendirilmiş kişiliklere eşlik eden bir biçimde dünyalarınıza sıklıkla uğrayan ziyaretçilerdir; fakat burada onlar özgür bir biçimde faaliyet göstermeye yetkin değillerdir. Bu âlem; devam eden bir biçimde kısmi olan ruhsal tecrit altında olup, onların hizmetleri için hayati derecede önemli olan döngülerden bazıları burada mevcut bulunmamaktadır. Dünyanız, ilgili olan yansıtıcı döngüler için bir kerede daha onarımdan geçirildiği zaman; gezegenler ve evrenler arası iletişim görevinin büyük bir kısmı, önemli bir ölçüde kolaylaşacak ve hızlı bir hale gelecektir. Urantia üzerindeki göksel görevliler, yansıma birlikteliklerinin bu işleyişsel kısıtlılığından dolayı birçok sorunla karşılaşmaktadır. Mekânın yaşayan aynaları ve zamanın mevcut yansıtıcıları biçimindeki bu muhteşem varlıkların hizmetlerinin birçoğundan yerel bir biçimde yoksun oluşumuza rağmen biz, elimiz altında bulunan araçlar ile birlikte görevlerinizi memnuniyetle yerine getirmeye devam etmekteyiz. 28:7.4 (318.2) We are denied the full privilege of using these angels of the reflective order on Urantia. They are frequent visitors on your world, accompanying assigned personalities, but here they cannot freely function. This sphere is still under partial spiritual quarantine, and some of the circuits essential to their services are not here at present. When your world is once more restored to the reflective circuits concerned, much of the work of interplanetary and interuniverse communication will be greatly simplified and expedited. Celestial workers on Urantia encounter many difficulties because of this functional curtailment of their reflective associates. But we go on joyfully conducting our affairs with the instrumentalities at hand, notwithstanding our local deprivation of many of the services of these marvelous beings, the living mirrors of space and the presence projectors of time.
28:7.5 (318.3) [Bu anlatım, Uversa’nın bir Kudretli İleticisi tarafından sağlanmıştır.] 28:7.5 (318.3) [Sponsored by a Mighty Messenger of Uversa.]