27. Makale Paper 27
Birinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti Ministry of the Primary Supernaphim
27:0.1 (298.1) BİRİNCİ Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, Cennet’in ebedi Ada’sı üzerinde İlahiyatlar’ın tanrısal hizmetlileridir. Onların, doğruluğun ve ışığın doğrultusundan bir zaman bile ayrıldıkları bilinmemektedir. Kabul edilen unsurların yoklama çağrısı tamamlanmıştır; bahse konu bu muhteşem ev sahiplerin bir tanesi bile ebediyetin bu listesinden çıkmamıştır. Bahse konu bu yüksek birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, kusursuzluk bakımından yüce olan bir şekilde kusursuz varlıklardır; fakat onlar ne absonit ne de mutlaktırlar. Kusursuzluğun özünün varlıkları olarak bahse konu Sınırsız Ruhaniyet’in bu evlatları, kendilerine ait olan çok katmanlı görevlerinin tüm fazlarında irade dâhilinde ve dönüşümlü olarak görevde bulunurlar. Her ne kadar onlar, merkezi evrenin çeşitli bin yıllık toplanmalarına ve topluluksal birleşmelerine katılsalar da; onlar kapsamlı bir biçimde Cennet dışında faaliyet göstermezler. Onlar aynı zamanda İlahiyatlar’ın özel ileticileri olarak hareket edip, büyük topluluklar biçiminde Teknik Danışmanlar haline gelebilmek için yükselişte bulunurlar. 27:0.1 (298.1) PRIMARY supernaphim are the supernal servants of the Deities on the eternal Isle of Paradise. Never have they been known to depart from the paths of light and righteousness. The roll calls are complete; from eternity not one of this magnificent host has been lost. These high supernaphim are perfect beings, supreme in perfection, but they are not absonite, neither are they absolute. Being of the essence of perfection, these children of the Infinite Spirit work interchangeably and at will in all phases of their manifold duties. They do not function extensively outside Paradise, though they do participate in the various millennial gatherings and group reunions of the central universe. They also go forth as special messengers of the Deities, and in large numbers they ascend to become Technical Advisers.
27:0.2 (298.2) Birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri aynı zamanda, isyan sebebiyle tecrit edilmiş dünyalar üzerinde yüksek meleksel ev sahiplerinin emri altında konumlandırılır. Bir Cennet Evladı; bu türden bir dünya üzerine bahşedilir, burada kendi görevini tamamlar, Kâinatın Yaratıcısı’na doğru yükselişte bulunur, bunun sonrasında ise onun tarafından kabul edilerek bahse konu tecrit edilmiş dünyanın resmi olarak tanınmış kurtarıcısı olarak geri döner. Bu durum üzerine birincil derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bir tanesi her zaman; yeniden düzeni tekrar sağlanan âlem içinde görevde bulunmak üzere, hizmetkâr ruhaniyetlerinin görevini yerine getirmek amacıyla görevin baş idarecileri tarafından atanır. Birincil hizmetkâr ruhaniyetleri bu özel hizmet içinde, dönemsel olarak dönüşümlü bir biçimde değiştirilmektedir. Hazreti Mikâil’in bahşedildiği zamanlardan beri, Urantia üzerinde mevcut olan “yüksek meleklerin baş idarecisi”, bu görevi yerine getirmek amacıyla bu düzeyinin ikinci unsurudur. 27:0.2 (298.2) Primary supernaphim are also placed in command of the seraphic hosts ministering on worlds isolated because of rebellion. When a Paradise Son is bestowed upon such a world, completes his mission, ascends to the Universal Father, is accepted, and returns as the accredited deliverer of this isolated world, a primary supernaphim is always designated by the chiefs of assignment to assume command of the ministering spirits on duty in the newly reclaimed sphere. Supernaphim in this special service are periodically rotated. On Urantia the present “chief of seraphim” is the second of this order to be on duty since the times of the bestowal of Christ Michael.
27:0.3 (298.3) Ebediyetten beri birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri Işığın Adası üzerinde hizmet vermekte olup; mekânın dünyaları için liderliğin görevlerine katılmıştır. Fakat zamanın Havona kutsal yolcularının Cennet üzerinde varışlarından beri onlar, mevcut haliyle tanımlandıkları biçimde hizmette bulunmaktadır. Bahse konu bu yüksek melekler mevcut an itibariyle başlıca olarak hizmetin şu yedi düzeyinde hizmette bulunmaktadır: 27:0.3 (298.3) From eternity the primary supernaphim have served on the Isle of Light and have gone forth on missions of leadership to the worlds of space, but they have functioned as now classified only since the arrival on Paradise of the Havona pilgrims of time. These high angels now minister chiefly in the following seven orders of service:
27:0.4 (298.4) 1. İbadetin Yönlendiricileri. 27:0.4 (298.4) 1. Conductors of Worship.
27:0.5 (298.5) 2. Felsefenin Üstatları. 27:0.5 (298.5) 2. Masters of Philosophy.
27:0.6 (298.6) 3. Bilginin Sorumluları. 27:0.6 (298.6) 3. Custodians of Knowledge.
27:0.7 (298.7) 4. Davranışın Yöneticileri. 27:0.7 (298.7) 4. Directors of Conduct.
27:0.8 (298.8) 5. Etiğin Yorumcuları. 27:0.8 (298.8) 5. Interpreters of Ethics.
27:0.9 (298.9) 6. Görevin Baş İdarecileri. 27:0.9 (298.9) 6. Chiefs of Assignment.
27:0.10 (298.10) 7. İstirahatın Başlatıcıları. 27:0.10 (298.10) 7. Instigators of Rest.
27:0.11 (298.11) Yükseliş halinde bulunan kutsal yolcuların Cennet yerleşimine mevcut olarak erişmelerinden önce onlar, bahse konu birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin doğrudan etkisinin altına girmemektedirler; bu sürecin sonrasında onlar, topluluklarının sıralandırılmasının tersinden başlayarak bahse konu meleklerin yönlendirmesi altında bir hazırlanma deneyiminden geçerler. Bu süreç; Cennet sürecinize istirahat başlatıcılarınızın gözetimi altında giriş yapmanız, ve bunu takip eden aşamalardaki düzeylerin katıldığı dönemlerin sonrasında ise ibadetin yönlendiricilerin eğitim süreci ile tamamlamanızdan oluşmaktadır. Bunun sonrasında ise siz, kesinliğe erişecek olan bir unsurun sonsuz sürecine başlayamaya hazır hale gelirsiniz. 27:0.11 (298.11) Not until the ascending pilgrims actually attain Paradise residence do they come under the direct influence of these supernaphim, and then they pass through a training experience under the direction of these angels in the reverse order of their naming. That is, you enter upon your Paradise career under the tutelage of the instigators of rest and, after successive seasons with the intervening orders, finish this training period with the conductors of worship. Thereupon are you ready to begin the endless career of a finaliter.
1. İstirahatın Başlatıcıları ^top 1. Instigators of Rest ^top
27:1.1 (299.1) İstirahatın başlatıcıları, merkezi Ada’dan Havona’nın en içte bulunan döngüsüne hareket eden Cennet müfettişleridir; burada onlar, birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin ikinci düzeyinin istirahat tamamlayıcıları biçimindeki görev arkadaşları ile işbirliğinde bulunur. Cennet’in hoşnutiyeti için hayati öneme sahip olan bir nitelik, kutsal dinlenme biçimindeki istirahattır; buna ek olarak istirahatın bahse konu bu başlatıcıları, ebediyetin tanıtımı için zamanın kutsal yolcularını hazır hale getiren nihai eğitmenlerdir. Onlar, görevlerine nihai erişim döngüsü üzerinde başlayıp; mekânın bir yaratılmışını ebediyetin âlemine mezun eden hafif uyku biçimindeki son geçiş uykusundan zamanın yolcusu uyandığı an görevlerine devam eder. 27:1.1 (299.1) The instigators of rest are the inspectors of Paradise who go forth from the central Isle to the inner circuit of Havona, there to collaborate with their colleagues, the complements of rest of the secondary order of supernaphim. The one essential to the enjoyment of Paradise is rest, divine rest; and these instigators of rest are the final instructors who make ready the pilgrims of time for their introduction to eternity. They begin their work on the final attainment circle of the central universe and continue it when the pilgrim awakes from the last transition sleep, the slumber which graduates a creature of space into the realm of the eternal.
27:1.2 (299.2) İstirahat yedi katmanlı bir doğaya aittir. Alt seviyede bulunan yaşam düzeyleri içinde uykunun ve eğlencenin istirahatı, yüksek varlıkların düzeyinde keşfin istirahatı ve ruhaniyet kişiliğinin en yüksek türü içinde ise ibadetin istirahatı bulunmaktadır. Aynı zamanda orada, ruhsal veya fiziksel enerji ile birlikte varlıkların yeniden enerji dolumu biçimindeki enerji alımının olağan istirahatı bulunmaktadır. Buna ek olarak bir âlemden diğerine olan geçiş zamanı olarak yüksek melekler uykusuna yatırılma anındaki bilinçsiz bir hafif uyku biçimindeki geçiş uykusu bulunmaktadır. Bunların tümünden bütünüyle farklı bir biçimde; bir aşamadan diğerine, bir yaşamdan diğer yaşama ve bir mevcudiyet düzeyinden bir diğerine olan biçimdeki geçiş istirahatı şeklinde başkalaşımın derin uykusu bulunmaktadır. Bu uyku, herhangi bir düzeyin çeşitli aşamaları boyunca gerçekleşen evrime tezat olan bir biçimde mevcut evren düzeyinden olan geçişe katılmaktadır. 27:1.2 (299.2) Rest is of a sevenfold nature: There is the rest of sleep and of play in the lower life orders, discovery in the higher beings, and worship in the highest type of spirit personality. There is also the normal rest of energy intake, the recharging of beings with physical or with spiritual energy. And then there is the transit sleep, the unconscious slumber when enseraphimed, when in passage from one sphere to another. Entirely different from all of these is the deep sleep of metamorphosis, the transition rest from one stage of being to another, from one life to another, from one state of existence to another, the sleep which ever attends transition from actual universe status in contrast to evolution through various stages of any one status.
27:1.3 (299.3) Fakat bahse konu son başkalaşım uykusu, yükseliş sürecinin takip eden düzey erişimlerine taşıyan önceki geçiş hafif uykularından biraz daha farklıdır; bunun sonucunda zaman ve mekânın yaratılmışları, Cennet’in zamansız ve mekânın yerleşim yerleri içinde yerleşik düzeye erişmek için zamansal ve mekânsal olan ölçümlerin en içte bulunan sınırlarında kat ederler. Tıpkı yüksek meleklerin ve onların birliktelik içinde bulunduğu varlıkların, ölümden fani yaratılmışın varlığını devam ettirmesi için hayati derecede temel öneme sahip olması gibi; istirahatın başlatıcıları ve tamamlayıcıları, bahse konu bu aşkınlaşan başkalaşım için aynı öneme sahiptir. 27:1.3 (299.3) But the last metamorphic sleep is something more than those previous transition slumbers which have marked the successive status attainments of the ascendant career; thereby do the creatures of time and space traverse the innermost margins of the temporal and the spatial to attain residential status in the timeless and spaceless abodes of Paradise. The instigators and the complements of rest are just as essential to this transcending metamorphosis as are the seraphim and associated beings to the mortal creature’s survival of death.
27:1.4 (299.4) Nihai olan Havona döngüsü üzerindeki istirahatınıza giriş yaptığınız zaman siz, ebedi olarak Cennet üzerinde yeniden dirilirsiniz. Buna ek olarak siz orada ruhsal olarak yeniden kişilikleştirildiğiniz zaman; Havona’nın en içte bulunan döngüsü üzerinde nihai uykuyu yaratan bahse konu bu birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri olarak ebedi kıyılarda sizi karşılayan istirahatın başlatıcılarını eş zamanlı olarak tanıyacaksınız; ve siz, Kâinatın Yaratıcısı’nın ellerine koruduğunuz kimliğinizi bir kez daha emanet etmek için hazır hale geldiğinizde, inancın bu son muhteşem güçlenişini hatırlayacaksınız. 27:1.4 (299.4) You enter the rest on the final Havona circuit and are eternally resurrected on Paradise. And as you there spiritually repersonalize, you will immediately recognize the instigator of rest who welcomes you to the eternal shores as the very primary supernaphim who produced the final sleep on the innermost circuit of Havona; and you will recall the last grand stretch of faith as you once again made ready to commend the keeping of your identity into the hands of the Universal Father.
27:1.5 (299.5) Zamanın en son istirahatı hoşnut bir biçimde yaşandığında; en son geçiş uykusu deneyimlendiğinde; ebedi yerleşkenin kıyılarında sonsuza kadar sürecek olan yaşam için uyanırsınız. “Bununla birlikte burada artık hiçbir uyku bulunmamaktadır. Tanrı’nın ve onun Evladı’nın mevcudiyeti sizden önce gelmekte olup, siz ebedi olarak onun hizmetinde bulunmaktasınız. Onun yüzünü görmüş olacaksınız, ve onun ismi ruhaniyetinizdir. Orada gece olmamakta, ve güneşin ışığına ihtiyaç duyulmamaktadır; çünkü Muhteşem Kaynak ve Merkez onlara ışığı sağlamaktadır. Onlar orada sonsuza kadar yaşayacaklardır. Bununla birlikte Tanrı gözlerden tüm yaşları silecektir; artık ne ölüm bulunacak, ne bir keder ne bir hüzün, ne artık bir acı olacaktır, çünkü orada her şey artık geçmiş olacaktır.” 27:1.5 (299.5) The last rest of time has been enjoyed; the last transition sleep has been experienced; now you awake to life everlasting on the shores of the eternal abode. “And there shall be no more sleep. The presence of God and his Son are before you, and you are eternally his servants; you have seen his face, and his name is your spirit. There shall be no night there; and they need no light of the sun, for the Great Source and Center gives them light; they shall live forever and ever. And God shall wipe away all tears from their eyes; there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things have passed away.”
2. Görevin Baş İdarecileri ^top 2. Chiefs of Assignment ^top
27:2.1 (300.1) Bu topluluk zaman zaman, “özgün doğum-biçimi meleği” olan birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin baş idarecisi tarafından; birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan bu meleklerin üç düzeyinin tümünün işleyişsel düzeni üzerine hâkimiyet sağlaması için tasarlanmıştır. Bir beden olarak birincil hizmetkâr ruhaniyetleri; bahse konu ruhaniyet kişiliklerinin tümü üzerinde hâkimiyete en başından beri sahip olan Cennet’in ilk meleği biçimindeki onların ortak baş idarecisinin faaliyetleri dışında, bütünüyle özerk olup öz denetime sahiptir. 27:2.1 (300.1) This is the group designated from time to time by the chief supernaphim, “the original pattern angel,” to preside over the organization of all three orders of these angels—primary, secondary, and tertiary. The supernaphim, as a body, are wholly self-governing and self-regulatory except for the functions of their mutual chief, the first angel of Paradise, who ever presides over all these spirit personalities.
27:2.2 (300.2) Görevin melekleri, Cennet’in yüceltilmiş fani sakinlerinin Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne kabul edilmelerinden önce onların mevcudiyetiyle fazlasıyla ilgilidir. Eğitim ve öğretim, Cennet’e ulaşanların ayrıcalıklı görevleri değildir; hizmet aynı zamanda kesinliğe erişimden önceki Cennet’in eğitimsel deneyimlerinde temel bir rol oynar. Buna ek olarak yükseliş fanileri serbest zamanların belirli dönemlerine sahip olduğunda, görevin birincil hizmetkâr ruhaniyetleri baş idarecilerinin yedek birlikleriyle birlikte onların kardeşçe bir bütünleşmeyi yeğlemeyi tercih etmelerini gözlemlemiş bulunmaktayım. 27:2.2 (300.2) The angels of assignment have much to do with glorified mortal residents of Paradise before they are admitted to the Corps of the Finality. Study and instruction are not the exclusive occupations of Paradise arrivals; service also plays its essential part in the prefinaliter educational experiences of Paradise. And I have observed that, when the ascendant mortals have periods of leisure, they evince a predilection to fraternize with the reserve corps of the superaphic chiefs of assignment.
27:2.3 (300.3) Siz yükselişte bulunanlar faniler Cennet’e eriştiğinizde, engin ve kutsal olan varlıkların bir ev sahipliğine ek olarak yüceltilmiş yoldaş fanilerin benzer bir topluluğuyla irtibattan daha büyük olan bir ilişki içerisine gireceksiniz. Siz aynı zamanda; Cennet Vatandaşları’nın sayıca üç bini aşan farklı düzeyleriyle, Aşkınlar’ın çeşitli topluluklarıyla, Urantia üzerinde henüz açığa çıkarılmamış geçici ve kalıcı biçimdeki Cennet sakinlerinin sayısız diğer türleriyle kardeşsel bir biçimde bütünleşmelisiniz. Cennet’in bahse konu bu kudretli uslarıyla irtibatı sağladıktan sonra, aklın meleksel türleriyle ziyarette bulunmak aynı zamanda oldukça rahatlatıcı olacaktır; onlar, zamanın fanilerinin yüksek meleklerinin kiminle bu türden uzun bir irtibata ve bir canlandırıcı birlikteliğe sahip olduğunu hatırlatır. 27:2.3 (300.3) When you mortal ascenders attain Paradise, your societal relationships involve a great deal more than contact with a host of exalted and divine beings and with a familiar multitude of glorified fellow mortals. You must also fraternize with upwards of three thousand different orders of Paradise Citizens, with the various groups of the Transcendentalers, and with numerous other types of Paradise inhabitants, permanent and transient, who have not been revealed on Urantia. After sustained contact with these mighty intellects of Paradise, it is very restful to visit with the angelic types of mind; they remind the mortals of time of the seraphim with whom they have had such long contact and such refreshing association.
3. Etiğin Yorumlayıcıları ^top 3. Interpreters of Ethics ^top
27:3.1 (300.4) Hayatın ölçeğinde daha yukarı yükseldiğinizde, kâinat etiğine daha fazla ilgi göstermeniz gerekmektedir. Etiksel farkındalık, tüm bireylerin veya herhangi birinin mevcudiyetinde içkin olan herhangi bir bireyin haklarının temel bir biçimde tanınmasıdır. Fakat ruhsal etik, kişisel ve topluluk ilişkilerinin fani ve hatta morontia kavramsallaşmasını oldukça aşmaktadır. 27:3.1 (300.4) The higher you ascend in the scale of life, the more attention must be paid to universe ethics. Ethical awareness is simply the recognition by any individual of the rights inherent in the existence of any and all other individuals. But spiritual ethics far transcends the mortal and even the morontia concept of personal and group relations.
27:3.2 (300.5) Etik; Cennet’in ihtişamlarına zamanın kutsal yolcularının uzun yükselişinde gerektiği gibi öğretilip, onlar tarafından yetkin bir biçimde öğrenilir. Bahse konu bu içsel olan yükseliş süreci, mekânın özgünlük dünyalarından itibaren gerçekleşmeye başlayınca; yükseliş halinde bulunan unsurlar, kâinat birlikteliklerinin en başından beri genişleyen döngüsü için bir topluluktan diğerine eklenmesine devam eder. Görev arkadaşlarının her yeni topluluğu, tanınmak ve uyumlu hale gelmek için fanilerin Cennet erişimine yükseldiği ana kadar etiğin artan düzeyleriyle buluşmaya devam eder; onlar, etiksel olan yorumlamalar ile ilgili yardımcı ve arkadaşsal tavsiyeyi sağlamak için birilerine gerçek anlamda ihtiyaç duyar. Onların, etik üzerine eğitim almalarına gerek yoktur; fakat onlar, oldukça yeni olanla irtibat kurmanın olağanüstü görevi ile yüz yüze getirilmiş olarak, fazlasıyla emek verilerek öğrenilen niteliklerin olması gerektiği gibi yorumlanışına ihtiyaç duymaktadır. 27:3.2 (300.5) Ethics has been duly taught and adequately learned by the pilgrims of time in their long ascent to the glories of Paradise. As this inward-ascending career has unfolded from the nativity worlds of space, the ascenders have continued to add group after group to their ever-widening circle of universe associates. Every new group of colleagues met with adds one more level of ethics to be recognized and complied with until, by the time the mortals of ascent reach Paradise, they really need someone to provide helpful and friendly counsel regarding ethical interpretations. They do not need to be taught ethics, but they do need to have what they have so laboriously learned properly interpreted to them as they are brought face to face with the extraordinary task of contacting with so much that is new.
27:3.3 (300.6) Etiğin yorumlayıcıları; yerleşik düzeyin erişiminden Kesinliğe Ulaşacak Olanların Fani Birlikleri’ne yapılacak resmi girişe kadar uzanan önemli süreç boyunca, görkemli varlıkların sayısız toplulukları için onların düzenlenmesi amacıyla onlara yardımda bulunmak bakımından Cennet’e varan unsurların paha biçilmez desteğine aittirler. Yükseliş kutsal yolcuları, Cennet Vatandaşları’nın sayısız türlerinin birçoğuyla Havona’nın yedi döngüsü üzerinde çoktan tanışmış bir halde olacaktır. Yüceltilmiş faniler aynı zamanda; bahse konu varlıkların eğitimlerinin büyük bir çoğunluğunu aldıkları yer olan, iç Havona döngüsü üzerindeki bütünleştirici birliklerin yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları ile birlikte içten bir ilişkiyi yaşamaktan memnuniyet duyarlar. Buna ek olarak yükseliş kutsal yolcuları diğer döngüler üzerinde, geleceğin açığa çıkarılmamış olan görevleri için hazırlanma amacıyla topluluk eğitimlerine ulaşmaya çalışan Cennet-Havona sistemlerinin sayısız derecedeki açığa çıkarılmamış olan sakiniyle buluşur. 27:3.3 (300.6) The interpreters of ethics are of inestimable assistance to the Paradise arrivals in helping them to adjust to numerous groups of majestic beings during that eventful period extending from the attainment of residential status to formal induction into the Corps of Mortal Finaliters. Many of the numerous types of Paradise Citizens the ascendant pilgrims have already met on the seven circuits of Havona. The glorified mortals have also enjoyed intimate contact with the creature-trinitized sons of the conjoint corps on the inner Havona circuit, where these beings are receiving much of their education. And on the other circuits the ascending pilgrims have met numerous unrevealed residents of the Paradise-Havona system who are there pursuing group training in preparation for the unrevealed assignments of the future.
27:3.4 (301.1) Tüm bu göksel dostluklar devamlı bir biçimde karşılıklıdır. Yükseliş halinde bulunan siz faniler sadece, bahse konu ardışık kâinat dostlarından ve bu türden olan gittikçe çoğalan kutsal birlikteliklerin sayısız düzeninden yararlanmazsınız; siz aynı zamanda, bahse konu kardeşsel varlıkların her birini zaman ve mekânın evrimsel dünyalarından bir yükseliş fanisiyle önceden kurmuş olduğu birlikteliği için sonsuza kadar daha iyi ve farklı yapan kendi kişiliğiniz ve deneyiminizden bazı şeyleri onlara aktarırsınız. 27:3.4 (301.1) All these celestial companionships are invariably mutual. As ascending mortals you not only derive benefit from these successive universe companions and such numerous orders of increasingly divine associates, but you also impart to each of these fraternal beings something from your own personality and experience which forever makes every one of them different and better for having been associated with an ascending mortal from the evolutionary worlds of time and space.
4. Davranışın Yöneticileri ^top 4. Directors of Conduct ^top
27:4.1 (301.2) Ne anlamsız adetler ne de yapay olan sınıflandırmanın emirleri halinde bulunan fakat bunun yerine içkin şekildeki görgü kuralları biçimindeki Cennet ilişkilerinin etiği içinde çoktan eğitim görmeleri sebebiyle yükselen faniler; Işığın ve Yaşamın merkezi Ada’sı üzerinde kısa süreli olarak ikamet edecek olan yüksek varlıkların kusursuz davranışının uygulamalarında Cennet toplumunun yeni üyelerini eğiten, davranışın birincil hizmetkâr ruhaniyetleri yöneticilerinin tavsiyesini almayı yararlı olarak görürler. 27:4.1 (301.2) Having already been fully instructed in the ethics of Paradise relationships—neither meaningless formalities nor the dictations of artificial castes but rather the inherent proprieties—the ascendant mortals find it helpful to receive the counsel of the superaphic directors of conduct, who instruct the new members of Paradise society in the usages of the perfect conduct of the high beings who sojourn on the central Isle of Light and Life.
27:4.2 (301.3) Ahenk, merkezi evrenin temel taşıdır; ve algı tarafından kavranabilen düzey Cennet üzerinde hüküm sürmektedir. Olması gereken davranış, felsefe vasıtasıyla elde edilen biçimdeki bilgi kanalıyla gelişme için hayati öneme sahiptir. Kutsallık’a yaklaşmada kutsal bir işleyiş düzeni bulunmaktadır; buna ek olarak bu işleyiş düzeninin elde edilmesi mutlaka Cennet üzerine kutsal yolcuların varışını beklemek zorundadır. Bahse konu durumunun bu ruhaniyeti Havona’nın döngülerine aktarılmıştır, fakat zamanın kutsal yolcularının eğitiminin nihai dokunuşları sadece Işığın Adası’na onların mevcut bir biçimde erişmelerinden sonra uygulanabilir. 27:4.2 (301.3) Harmony is the keynote of the central universe, and detectable order prevails on Paradise. Proper conduct is essential to progress by way of knowledge, through philosophy, to the spiritual heights of spontaneous worship. There is a divine technique in the approach to Divinity; and the acquirement of this technique must await the pilgrims’ arrival on Paradise. The spirit of it has been imparted on the circles of Havona, but the final touches of the training of the pilgrims of time can be applied only after they actually attain the Isle of Light.
27:4.3 (301.4) Tüm cennet davranışı, her bakımdan doğal ve özgür olması itibariyle bütünüyle kendiliğinden gerçekleşmektedir. Fakat ebedi Ada üzerinde bir takım şeyleri gerçekleştirmenin olması gereken ve kusursuz bir yolu her zaman bulunmakta olup; davranışın yöneticileri, onları eğitmeye ek olarak adımlarını kusursuz bir refaha atmaları için yönlendirmek ve aksi halde kaçınılmaz olan karmaşadan ve belirsizlikten kutsal yolcuların kaçınmasını aynı zamanda etkin hale getirmek amacıyla “geçitler arasında bulunan yabancıların” yanındadır. Yalnızca bu türden bir düzenleme vasıtasıyla sınırsız olan karmaşadan kaçınılabilir; ve karmaşa Cennet üzerinde hiçbir zaman ortaya çıkmamaktadır. 27:4.3 (301.4) All Paradise conduct is wholly spontaneous, in every sense natural and free. But there still is a proper and perfect way of doing things on the eternal Isle, and the directors of conduct are ever by the side of the “strangers within the gates” to instruct them and so guide their steps as to put them at perfect ease and at the same time to enable the pilgrims to avoid that confusion and uncertainty which would otherwise be inevitable. Only by such an arrangement could endless confusion be avoided; and confusion never appears on Paradise.
27:4.4 (301.5) Davranışın bu yöneticileri gerçekten, yüceltilmiş öğretmenler ve rehberler olarak hizmet eder. Başlıca olarak onlar, neredeyse sonsuz olan kapsamda bulunan yeni durumlar ve aşina olunmayan uygulamalar ile ilgili yeni fani sakinlerini eğitmek ile ilgilidir. Her ne kadar bahse konu bu uzun süreli hazırlanmanın tümü onun için gerçekleştirilse ve uzun seyahat buraya doğru olsa da, Cennet hala dışa vurulmayacak biçimde garip ve yerleşik düzeye nihai olarak erişenler için beklenmeyen bir biçimde yenidir. 27:4.4 (301.5) These directors of conduct really serve as glorified teachers and guides. They are chiefly concerned with instructing the new mortal residents regarding the almost endless array of new situations and unfamiliar usages. Notwithstanding all the long preparation therefor and the long journey thereto, Paradise is still inexpressibly strange and unexpectedly new to those who finally attain residential status.
5. Bilginin Sorumluları ^top 5. The Custodians of Knowledge ^top
27:5.1 (301.6) Bilginin birincil hizmetkâr ruhaniyet sorumluları, yüksek “yaşayan kutsal mektuplar” olarak bilinir ve onlar Cennet üzerinde ikamet eden herkes tarafından okunur. Onlar, gerçek bilginin yaşayan kitapları olarak gerçeğin kutsal kayıtlarıdır. Siz, “hayatın kitabı” içindeki kayıtları duymuş bir halde bulunmaktasınız. Bilginin sorumluları, kutsal yaşamın ve yüce teminatın ebedi levhaları üzerine yazılmış olan kusursuzluğun kayıtları biçimindeki bu türden yaşayan kitaplardır. Onlar gerçekte, kendiliğinden ortaya çıkan kütüphaneler biçimindeki yaşayan unsurlardır. Evrenlerin gerçekleri, mevcut bir halde bu meleklerde kaydedildiği biçimiyle bahse konu bu birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri içinde içkin bir haldedir; buna ek olarak bu durum için aynı zamanda, zamanın usu ve ebediyetin gerçeğinin bahse konu bu kusursuz ve tamamlanmış kaynaklarının akıllarında doğru olmayan bir şeyin kendisine yer bulması imkânsızdır. 27:5.1 (301.6) The superaphic custodians of knowledge are the higher “living epistles” known and read by all who dwell on Paradise. They are the divine records of truth, the living books of real knowledge. You have heard about records in the “book of life.” The custodians of knowledge are just such living books, records of perfection imprinted upon the eternal tablets of divine life and supreme surety. They are in reality living, automatic libraries. The facts of the universes are inherent in these primary supernaphim, actually recorded in these angels; and it is also inherently impossible for an untruth to gain lodgment in the minds of these perfect and replete repositories of the truth of eternity and the intelligence of time.
27:5.2 (302.1) Bahse konu bu sorumlular, ebedi Ada’nın sakinleri için eğitimin resmi olmayan derslerini yönlendirirler; fakat onların başlıca işlevi, kaynak gösterme ve doğrulama görevleridir. Cennet üzerinde kısa süreliğine ikamet eden herhangi bir unsur irade dâhilinde, bilmek istediği belirli bir bilgi veya gerçeğin yaşayan kaynağını kendi yanında bulabilir. Ada’nın kuzey uçlarında; aranılan bilginin toplu bir biçimde elde bulundurulmasının yöneticisini atayacak ve bunun sonucunda bilmek istediğiniz tam da bu muazzam varlıkların kendisinin derhal oluşmasını sağlayacak, bilginin yaşayan bulucuları mevcut bir durumdadır. Burada artık siz ussal bilgiyi, bütünüyle düşünceye daldığınız kâğıtlarda aramak zorunda bulunmamaktasınız; bunun yerine şimdi siz yaşayan ussal bilgi ile yüz yüze bütünleşebilirsiniz. Siz bu nedenle yüce bilgiyi, onların nihai sorumluları olan yaşayan varlıklardan elde edersiniz. 27:5.2 (302.1) These custodians conduct informal courses of instruction for the residents of the eternal Isle, but their chief function is that of reference and verification. Any sojourner on Paradise may at will have by his side the living repository of the particular fact or truth he may wish to know. At the northern extremity of the Isle there are available the living finders of knowledge, who will designate the director of the group holding the information sought, and forthwith will appear the brilliant beings who are the very thing you wish to know. No longer must you seek enlightenment from engrossed pages; you now commune with living intelligence face to face. Supreme knowledge you thus obtain from the living beings who are its final custodians.
27:5.3 (302.2) Sizin doğrulamayı arzuladığınız bilginin tam olarak kendisi olan birincil hizmetkâr ruhaniyetini konumlandırdığınızda, tüm âlemlerin bütün bilinen bilgilerini sizin için ulaşılabilir bir halde bulacaksınız; çünkü bilginin bu sorumluları, yerel ve aşkın-evrenlerin yüksek melekleri ve ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinden Havona’nın üçüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinin başlıca kaydedicilerine uzanan kaydedici meleklerin geniş ağının nihai ve yaşayan özetleridir. Buna ek olarak bilginin bu yaşayan birikimi, kâinatsal tarihin bir araya gelmiş olan özeti biçiminde bulunan Cennet’in resmi kayıtlarından farklıdır. 27:5.3 (302.2) When you locate that supernaphim who is exactly what you desire to verify, you will find available all the known facts of all universes, for these custodians of knowledge are the final and living summaries of the vast network of the recording angels, ranging from the seraphim and seconaphim of the local and superuniverses to the chief recorders of the tertiary supernaphim in Havona. And this living accumulation of knowledge is distinct from the formal records of Paradise, the cumulative summary of universal history.
27:5.4 (302.3) Gerçeğin bilgeliği kaynağını merkezi evrenin kutsallığından almaktadır, fakat deneyimsel bilgi biçimindeki bilgi başlangıcına büyük bir ölçekte zaman ve mekânın nüfuz alanlarında sahiptir. Bu nedenden dolayı, yüksek meleklerin ve birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin uçsuz bucaksız aşkın-evren düzenlemelerinin yürütülmesi için ortaya çıkan gereksinim Göksel Kaydediciler tarafından sağlanır. 27:5.4 (302.3) The wisdom of truth takes origin in the divinity of the central universe, but knowledge, experiential knowledge, largely has its beginnings in the domains of time and space—therefore the necessity for the maintenance of the far-flung superuniverse organizations of the recording seraphim and supernaphim sponsored by the Celestial Recorders.
27:5.5 (302.4) Kâinat bilgisini içkin bir biçimde elinde bulunduran bahse konu birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri aynı zamanda, bu bilginin düzenlenmesi ve sınıflandırılmasından da sorumludur. Kâinat âlemlerinin tümünün yaşayan kaynak kütüphanesi olarak kendilerini oluşturmalarında onlar bilgiyi, her biri bir milyon alt bölüme ayrılmış olan yedi muhteşem düzeyde sınıflandırmıştır. Cennet’in sakinlerinin bu geniş bilgi kaynağına danışabileceği bahse konu imkân, yalnızca bilginin sorumlularının gönüllü ve ussal çabaları sayesinde gerçekleşmiştir. Koruyucular aynı zamanda; Havona döngülerinin herhangi biri üzerindeki tüm varlıklar için yaşayan hazinelerini karşılık beklemeden onlara sunan, ve Zamanın Ataları’nın mahkemeleri tarafından her ne kadar dolaylı olsa da geniş çaplı bir biçimde kullanılan unsurlar halinde merkezi evrenin engin öğretmenleridir. Fakat merkezi evrenin ve aşkın-evrenin kullanımına açık olan bu yaşayan kütüphane yerel yaratımlar için erişilebilir bir niteliğe sahip değildir. Yalnızca dolaylama ve yansıtma biçiminde Cennet bilgisinin yararları yerel evrenlerde teminat altına alınabilir. 27:5.5 (302.4) These primary supernaphim who are inherently in possession of universe knowledge are also responsible for its organization and classification. In constituting themselves the living reference library of the universe of universes, they have classified knowledge into seven grand orders, each having about one million subdivisions. The facility with which the residents of Paradise can consult this vast store of knowledge is solely due to the voluntary and wise efforts of the custodians of knowledge. The custodians are also the exalted teachers of the central universe, freely giving out their living treasures to all beings on any of the Havona circuits, and they are extensively, though indirectly, utilized by the courts of the Ancients of Days. But this living library, which is available to the central and superuniverses, is not accessible to the local creations. Only by indirection and reflectively are the benefits of Paradise knowledge secured in the local universes.
6. Felsefenin Üstatları ^top 6. Masters of Philosophy ^top
27:6.1 (302.5) Nitelik bakımından ibadetin yüce memnuniyetinin hemen yanında felsefenin hoşnutiyeti bulunmaktadır. Şimdiye kadar bu kadar yükseğe veya ileri düzeye erişmiş olmasaydınız, bir çözüm teşebbüsü içinde felsefenin uygulanmasını gerektirecek sayıca bini bulan gizem kalmaya devam etmeyecekti. 27:6.1 (302.5) Next to the supreme satisfaction of worship is the exhilaration of philosophy. Never do you climb so high or advance so far that there do not remain a thousand mysteries which demand the employment of philosophy in an attempted solution.
27:6.2 (302.6) Cennet’in felsefe üstatları; kâinat sorunlarını çözmeye girişmenin memnuniyet verici arayışı içinde, özgün ve yükseliş halinde bulunan unsurlar biçimindeki sakinlerinin akıllarını yönlendirmekten büyük keyif duyar. Bahse konu felsefenin birincil hizmetkâr ruhaniyet üstatları, bilinmeyen üzerinde üstünleşmek amacıyla bilginin doğruluğunu ve deneyimin gerçekliğini kullanan bilgeliğin varlıkları biçiminde, “cennetin ussal varlıklarıdır.” Onlarla birlikte bilgi doğruluğa erişip, deneyim bilgeliğe yükselir. Cennet üzerinde mekânın yükseliş kişilikleri varlığın yüksek ufuklarını deneyimler: Onlar bilgiye sahiptir; onlar gerçeği bilir; onlar doğruluğu düşünme biçiminde felsefe yapabilirler; hatta onlar, Nihayet’in kavramlarını kapsama arayışına girişebilir ve Mutlaklıklar’ın işleyiş biçimlerini kavramak için teşebbüste bulunabilirler. 27:6.2 (302.6) The master philosophers of Paradise delight to lead the minds of its inhabitants, both native and ascendant, in the exhilarating pursuit of attempting to solve universe problems. These superaphic masters of philosophy are the “wise men of heaven,” the beings of wisdom who make use of the truth of knowledge and the facts of experience in their efforts to master the unknown. With them knowledge attains to truth and experience ascends to wisdom. On Paradise the ascendant personalities of space experience the heights of being: They have knowledge; they know the truth; they may philosophize—think the truth; they may even seek to encompass the concepts of the Ultimate and attempt to grasp the techniques of the Absolutes.
27:6.3 (303.1) Geniş Cennet nüfuz alanlarının güney sınırlarında felsefenin üstatları, bilgeliğin işlevsel yetmiş bölümü içinde ayrıntılı dersleri yönlendirirler. Burada onlar, Sınırsızlık’ın amaçları ve tasarıları üzerine söylevde bulunarak, deneyimleri eş güdüm haline getirmeyi amaçlarlar. Buna ek olarak onlar, kendilerinin bilgeliğine ulaşan herkesin bilgisini oluştururlar. Onlar, birçok kâinat sorununa karşı bir hayli özelleşmiş bakış açısını geliştirirler, fakat onların nihai yargıları her zaman görüş birliği bakımından bütünsel bir birlikteliktedir. 27:6.3 (303.1) At the southern extremity of the vast Paradise domain the masters of philosophy conduct elaborate courses in the seventy functional divisions of wisdom. Here they discourse upon the plans and purposes of Infinity and seek to co-ordinate the experiences, and to compose the knowledge, of all who have access to their wisdom. They have developed a highly specialized attitude toward various universe problems, but their final conclusions are always in uniform agreement.
27:6.4 (303.2) Bu Cennet filozofları; Havona’nın yüksek kavrama biçimi ve iletişimsel bilginin belirli Cennet şekillerini içine alan olası her türlü eğitim yöntemiyle öğretimde bulunur. Bilgi aktarımının ve düşünce taşınıcının bu yüksek biçimlerinin tümü, en yüksek derecede gelişmiş insan aklının kavrayış yetisinin bile tamamiyle ötesindedir. Cennet üzerinde bir saatin eğitimi, Urantia’nın kelime-hafıza yöntemlerinin on bin yılına denk gelir. Siz, bu türden olan iletişim biçimlerini kavrayamazsınız; ve yalın bir ifadeyle fani deneyim içinde, bahse konu bu yöntemlerin karşılaştırılabileceği veya benzerlik gösterdiği hiçbir şey bulunmamaktadır. 27:6.4 (303.2) These Paradise philosophers teach by every possible method of instruction, including the higher graph technique of Havona and certain Paradise methods of communicating information. All of these higher techniques of imparting knowledge and conveying ideas are utterly beyond the comprehension capacity of even the most highly developed human mind. One hour’s instruction on Paradise would be the equivalent of ten thousand years of the word-memory methods of Urantia. You cannot grasp such communication techniques, and there is simply nothing in mortal experience with which they may be compared, nothing to which they can be likened.
27:6.5 (303.3) Felsefenin üstatları, kâinat âlemlerinin tümünün yorumlanmasını mekânın dünyalarından yükselen bahse konu olan varlıklara aktarmada yüce olan nitelikte bir haz alır. Buna ek olarak felsefe her ne kadar yargılarında bilginin gerçekleri ve deneyimin doğruları olarak hiçbir zaman sabitleştirilemese de yine de siz; ebediyetin çözüme kavuşmamış sorunları ve Mutlaklıklar’ın uygulamaları üzerine bahse konu bu birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin söylevlerini dinlediğinizde, bu yetkinleşmemiş sorularla ilgili belirli ve etkisi sürekli devam eden bir memnuniyeti hissedeceksiniz. 27:6.5 (303.3) The masters of philosophy take supreme pleasure in imparting their interpretation of the universe of universes to those beings who have ascended from the worlds of space. And while philosophy can never be as settled in its conclusions as the facts of knowledge and the truths of experience, yet, when you have listened to these primary supernaphim discourse upon the unsolved problems of eternity and the performances of the Absolutes, you will feel a certain and lasting satisfaction concerning these unmastered questions.
27:6.6 (303.4) Cennet’in bahse konu bu ussal arayışları yayınlanmamaktadır; kusursuzluğun felsefesi sadece kişisel olarak mevcut olanlar için erişilebilir bir durumdadır. Çevreleyen yaratılmışlar, bu öğretileri sadece bu deneyimden geçenler ve mekânın âlemleri için bu bilgiyi peşi sıra ileri aşamalar için taşıyanlar vasıtasıyla öğrenir. 27:6.6 (303.4) These intellectual pursuits of Paradise are not broadcast; the philosophy of perfection is available only to those who are personally present. The encircling creations know of these teachings only from those who have passed through this experience, and who have subsequently carried this wisdom out to the universes of space.
7. İbadetin Yönlendiricileri ^top 7. Conductors of Worship ^top
27:7.1 (303.5) İbadet, yaratılmış akli varlıkların tümünün en yüksek ayrıcalığı ve ilk sorumluluğudur. İbadet, Yaratanlar’ın kendilerine ait olan yaratılmışları ile içten ve kişisel olan ilişkilerinin doğruluğu ve gerçekliğinin tanınmasına ek olarak onun tasdik edilmesinin bilinçli ve memnuniyet verici eylemidir. İbadetin niteliği, yaratılmışın algısının derinliği tarafından belirlenir; buna ek olarak Tanrılar’ın sınırsız karakterinin bilgisi genişlemeye devam ederken ibadet eylemi, yaratılmış varlıklar tarafından bilinen en yüksek deneyimsel haz ve en seçkin memnuniyetin ihtişamına nihai olarak erişene kadar, her şeyi artan bir biçimde kapsamaya devam edecektir. 27:7.1 (303.5) Worship is the highest privilege and the first duty of all created intelligences. Worship is the conscious and joyous act of recognizing and acknowledging the truth and fact of the intimate and personal relationships of the Creators with their creatures. The quality of worship is determined by the depth of creature perception; and as the knowledge of the infinite character of the Gods progresses, the act of worship becomes increasingly all-encompassing until it eventually attains the glory of the highest experiential delight and the most exquisite pleasure known to created beings.
27:7.2 (303.6) Cennet Adası ibadetin belirli mekânlarını içinde barındırırken, o neredeyse kutsal hizmetin bir geniş ibadethanesidir. İbadet; Tanrı’nın mevcudiyetine erişmek için onun hakkında yeteri kadar bilgi edinmiş varlıkların kendiliğinden duyumsadıkları coşku biçimindeki, onun mutluluk dolu kıyılarına tırmanan herkesin ilk ve baskın olan tutkusudur. Havona’ya olan içsel yolculuk boyunca bir döngüden diğerine ibadet, Cennet üzerinde onun dışavurumunun yönlendirilmesi ve bunun haricinde düzenlenmesi için gereksinim duyulana kadar artan bir tutkudur. 27:7.2 (303.6) While the Isle of Paradise contains certain places of worship, it is more nearly one vast sanctuary of divine service. Worship is the first and dominant passion of all who climb to its blissful shores—the spontaneous ebullition of the beings who have learned enough of God to attain his presence. Circle by circle, during the inward journey through Havona, worship is a growing passion until on Paradise it becomes necessary to direct and otherwise control its expression.
27:7.3 (304.1) Cennet üzerinde memnuniyetle yaşanan yüce hayranlık ve ruhsal takdirin dönemsel, anlık, topluluksal ve diğer özel dışavurumları; birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin özel bir birliğinin öncüllüğü altında uygulanır. İbadetin bahse konu yönlendiricilerinin öncülüğü altında bu türden onur verici hürmet, yüce memnuniyetin yaratılmış varlık amacına erişmesine ek olarak ulvi olan öz-dışavurumun ve kişisel hoşnutiyetin kusursuzluğunun doruklarına erişir. Tüm öncül birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, ibadetin yönlendiricileri olmaya can atar; ve şayet bahse konu görevin baş idarecileri dönemsel olarak bu toplulukları ayırmasa, tüm yükseliş varlıkları ibadet tutumunda kalmaya devam edecektir. Fakat ibadette bütüncül memnuniyete erişene kadar hiçbir yükseliş varlığı hiçbir zaman, ebedi hizmetin görevlerine katılmakta yükümlü değildir. 27:7.3 (304.1) The periodic, spontaneous, group, and other special outbursts of supreme adoration and spiritual praise enjoyed on Paradise are conducted under the leadership of a special corps of primary supernaphim. Under the direction of these conductors of worship, such homage achieves the creature goal of supreme pleasure and attains the heights of the perfection of sublime self-expression and personal enjoyment. All primary supernaphim crave to be conductors of worship; and all ascendant beings would enjoy forever remaining in the attitude of worship did not the chiefs of assignment periodically disperse these assemblages. But no ascendant being is ever required to enter upon the assignments of eternal service until he has attained full satisfaction in worship.
27:7.4 (304.2) Yükseliş yaratılmışlarının öz-dışavurumun bahse konu bu memnuniyetini elde etmelerini etkin hale getirebilecek, ve aynı zamanda Cennet düzeninin temel olan etkinliklerine önem vermelerini sağlayabilecek ibadetin nasıl olması gerektiğini öğretmek, ibadetin yönlendiricilerinin görevidir. İbadetin işleyiş biçimindeki gelişim olmadan, Cennet’e erişen olağan bir fani için ussal minnettarlığın ve yükseliş şükranının duygularını bütüncül ve tatminkâr bir biçimde dışa vurmak yüzlerce yılın geçmesini gerektirecektir. İbadetin yönlendiricileri; mekânın rahminden ve zamanın doğum sancılarından ortaya çıkmış olan bu muhteşem evlatların daha kısa bir süre içinde ibadetin bütüncül tatminini elde etmesini etkin hale getirmek amacıyla, şimdiye kadar dışavurumun bilinmeyen ve yeni alanlarını ortaya çıkarırlar. 27:7.4 (304.2) It is the task of the conductors of worship so to teach the ascendant creatures how to worship that they may be enabled to gain this satisfaction of self-expression and at the same time be able to give attention to the essential activities of the Paradise regime. Without improvement in the technique of worship it would require hundreds of years for the average mortal who reaches Paradise to give full and satisfactory expression to his emotions of intelligent appreciation and ascendant gratitude. The conductors of worship open up new and hitherto unknown avenues of expression so that these wonderful children of the womb of space and the travail of time are enabled to gain the full satisfactions of worship in much less time.
27:7.5 (304.3) Minnettarlığın dışa vurulması ve taşınmasına ait olan kabiliyetleri derinleştirmeye ve enginleştirmeye muktedir olan bütün kâinatın tüm varlıkları ve sanatları, Cennet İlahiyatları’nın ibadeti içinde onların en yüksek yetkinliği için uygulanır. İbadet, Cennet mevcudiyetinin en yüksek sevincidir; o, Cennet’in canlandırıcı etkinliğidir. Dünya üzerinde yorgun olan akıllarınız için oyunsal etkinlik nasıl bir etkide bulunuyorsa; ibadet Cennet üzerindeki kusursuzlaştırılmış ruhlarınız için aynı etkide bulunacaktır. Cennet üzerindeki ibadetin türü tamamen fani kavrayışının ötesindedir; fakat onun ruhaniyetini burada Urantia üzerinde bile takdir etmeye başlayabilirsiniz, çünkü Tanrı’nın ruhaniyetleri şu an bile sizin içinizde ikamet etmekte, sizin üzerinizde durmakta ve gerçek ibadet için size esin kaynağı olmaktadır. 27:7.5 (304.3) All the arts of all the beings of the entire universe which are capable of intensifying and exalting the abilities of self-expression and the conveyance of appreciation, are employed to their highest capacity in the worship of the Paradise Deities. Worship is the highest joy of Paradise existence; it is the refreshing play of Paradise. What play does for your jaded minds on earth, worship will do for your perfected souls on Paradise. The mode of worship on Paradise is utterly beyond mortal comprehension, but the spirit of it you can begin to appreciate even down here on Urantia, for the spirits of the Gods even now indwell you, hover over you, and inspire you to true worship.
27:7.6 (304.4) Cennet üzerinde ibadet için ayrılmış zaman ve mekân bulunmaktadır; fakat bunlar, ebedi Ada için deneyimsel yükselişin muazzam varlıklarının artan akli yapılarına ve genişleyen kutsallık tanıyışına ait olan ruhsal duyguların başından beri çoğalan doygunluğunu karşılamakta yetkin değildir. Grandfanda’nın zamanından beri birincil kutsal ruhaniyetleri hiçbir şekilde, Cennet üzerindeki ibadetin ruhaniyetini bütünüyle karşılamakta yetkin bir konumda bulunamamıştır. Orada her zaman, ibadet için hazırlanış tarafından ölçülen ibadetselliğin bir fazlası bulunmaktadır. Ve bu nedenden dolayı içkin kusursuzluğun kişilikleri hiçbir zaman bütüncül bir biçimde, zaman ve mekânın daha alt düzeyde bulunan dünyalarının ruhsal karanlığının derinliklerinden Cennet ihtişamına doğru yukarı bir doğrultuda bulunan yollarında yavaş bir şekilde emek vererek seyir halindeki varlıkların ruhsal duygularının devasa tepkilerini bütüncül olarak takdir edememiştir. Zamanın bu türden olan melekleri ve fanileri Cennet Güçleri’nin mevcudiyetine eriştiği zaman orada, Cennet’in melekleri için şaşırtıcı ve Cennet İlahiyatları’nın kutsal memnuniyetinin yüce sevincinin üretimi olan bir temsil biçimindeki çağların bir araya gelmiş olan duygularının dışavurumu ortaya çıkar. 27:7.6 (304.4) There are appointed times and places for worship on Paradise, but these are not adequate to accommodate the ever-increasing overflow of the spiritual emotions of the growing intelligence and expanding divinity recognition of the brilliant beings of experiential ascension to the eternal Isle. Never since the times of Grandfanda have the supernaphim been able fully to accommodate the spirit of worship on Paradise. Always is there an excess of worshipfulness as gauged by the preparation therefor. And this is because personalities of inherent perfection never can fully appreciate the tremendous reactions of the spiritual emotions of beings who have slowly and laboriously made their way upward to Paradise glory from the depths of the spiritual darkness of the lower worlds of time and space. When such angels and mortals of time attain the presence of the Powers of Paradise, there occurs the expression of the accumulated emotions of the ages, a spectacle astounding to the angels of Paradise and productive of the supreme joy of divine satisfaction in the Paradise Deities.
27:7.7 (304.5) Zaman zaman Cennet’in tümü, ruhsal ve ibadetsel dışavurumun baskın bir gel-giti içinde kaybolmuş bir hale gelir. Sıklıkla ibadetin yönlendiricileri; ihtişamın kusursuz vatandaşları ve zamanın yükseliş yaratılmışları biçimindeki Cennet’in sakinlerinin içten ibadeti tarafından bütünüyle ve kesin bir biçimde memnun hale gelen Tanrılar’ın kutsal kalbini işaret eden, İlahiyat yerleşkesi ışığının üç katmanlı olan dalgalanmasının ortaya çıkışına kadar bu türden olan olguyu düzenleyemez. Bahse konu bu durum ne de başarı dolu bir işleyiş düzenidir! Yaratan Yaratıcı’nın sınırsız olan sevgisini bütünüyle tatmin etmesi gereken yaratılmışın akli sevgisi, Tanrılar’ın ebedi tasarımının ve amacının nasıl da bir kendini gerçekleştirmesidir. 27:7.7 (304.5) Sometimes all Paradise becomes engulfed in a dominating tide of spiritual and worshipful expression. Often the conductors of worship cannot control such phenomena until the appearance of the threefold fluctuation of the light of the Deity abode, signifying that the divine heart of the Gods has been fully and completely satisfied by the sincere worship of the residents of Paradise, the perfect citizens of glory and the ascendant creatures of time. What a triumph of technique! What a fruition of the eternal plan and purpose of the Gods that the intelligent love of the creature child should give full satisfaction to the infinite love of the Creator Father!
27:7.8 (305.1) İbadetin bütünlüğünün yüce memnuniyetine erişimden sonra siz, Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği’ne katılım için yetkin hale geleceksiniz. Yükseliş süreci neredeyse tamamlanmış bir halde bulunmaktadır, ve yedinci sevinç ve bayram töreni kutlanması için hazırlanmaktadır. İlk sevinç ve bayram töreni, varlığı sürdürmenin amacı kesinleştiği andaki Düşünce Denetleyicisi ile yapılan fani anlaşmayı simgeler. İkinci sevinç ve bayram töreni, morontia hayatının uyanışının; üçüncüsü, Düşünce Düzenleyicisi ile bütünleşmenin; dördüncüsü, Havona içindeki uyanışın; beşincisi Kâinatın Yaratıcısı’nı bulmanın ve altıncısı ise zamanın ilk geçiş uykusundan Cennet uyanışı durumunun kutlanmasıdır. Yedinci sevinç ve bayram töreni, kesinliğe erişecek fani birliklerine olan katılımı ve ebedi hizmetin başlamasını simgeler. Kesinliğe erişecek olan bir unsur tarafından ruhani gerçekleşmenin yedinci düzeyine olan erişim muhtemel bir biçimde, ebediyetin sevinç ve bayram törenlerinin ilkinin kutlanmasına işaret edecektir. 27:7.8 (305.1) After the attainment of the supreme satisfaction of the fullness of worship, you are qualified for admission to the Corps of the Finality. The ascendant career is well-nigh finished, and the seventh jubilee prepares for celebration. The first jubilee marked the mortal agreement with the Thought Adjuster when the purpose to survive was sealed; the second was the awakening in the morontia life; the third was the fusion with the Thought Adjuster; the fourth was the awakening in Havona; the fifth celebrated the finding of the Universal Father; and the sixth jubilee was the occasion of the Paradise awakening from the final transit slumber of time. The seventh jubilee marks entrance into the mortal finaliter corps and the beginning of the eternity service. The attainment of the seventh stage of spirit realization by a finaliter will probably signalize the celebration of the first of the jubilees of eternity.
27:7.9 (305.2) Ve tüm hizmetkâr ruhaniyetlerinin en yüksek düzeyi olan Cennet birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin hikâyesi; kökeninizin dünyasından başlayarak, Kutsal Üçleme yeminini etmenizle ve Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri için toplanmanızla birlikte ibadetin yönlendiricileri tarafından nihai bir biçimde uğurlanmanıza kadar, kâinatsal bir sınıf olan bu varlıkların en başından beri sizin sürecinize olan katılımı böylelikle bu biçimde sonlanır. 27:7.9 (305.2) And thus ends the story of the Paradise supernaphim, the highest order of all the ministering spirits, those beings who, as a universal class, ever attend you from the world of your origin until you are finally bidden farewell by the conductors of worship as you take the Trinity oath of eternity and are mustered into the Mortal Corps of the Finality.
27:7.10 (305.3) Cennet Kutsal Üçlemesi’nin sonu gelmez bu hizmeti başlamak üzeridir; ve böylelikle kesinliğe erişecek olan unsur, Nihai olan Tanrı’nın sınayışıyla karşı karşıyadır. 27:7.10 (305.3) The endless service of the Paradise Trinity is about to begin; and now the finaliter is face to face with the challenge of God the Ultimate.
27:7.11 (305.4) [Uversa’dan olan bir Bilgeliğin Kesinleştiricisi tarafından sunulmuştur.] 27:7.11 (305.4) [Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]