26. Makale Paper 26
Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri Ministering Spirits of the Central Universe
26:0.1 (285.1) BİRİNCİL Hizmetkâr Ruhaniyetleri, merkezi evrenin ve Cennet’in hizmet ruhaniyetleridir; onlar, meleksel ev sahipleri biçimindeki Sınırsız Ruhaniyet’in en alt düzeyde bulunan topluluğunun en üst düzeyinde yer alır. Bu türden hizmetkâr ruhaniyetler ile, Cennet Adası’ndan zaman ve mekân dünyalarına kadar her yerde karşılaşılabilir. Onların hizmetleri olmadan, düzenlenmiş ve yerleşik hale getirilmiş yaratımın büyük bir kısmı var edilemezdi. 26:0.1 (285.1) SUPERNAPHIM are the ministering spirits of Paradise and the central universe; they are the highest order of the lowest group of the children of the Infinite Spirit—the angelic hosts. Such ministering spirits are to be encountered from the Isle of Paradise to the worlds of time and space. No major part of the organized and inhabited creation is without their services.
1. Hizmetkâr Ruhaniyetler ^top 1. The Ministering Spirits ^top
26:1.1 (285.2) Melekler, tüm mekânın evrimsel ve yükseliş halindeki irade yaratılmışlarının hizmetkâr-ruhaniyet birliktelikleridir; onlar aynı zamanda, âlemlerin kutsal kişilikleri içindeki yüksek ev sahiplerinin çalışma birliktelikleri ve iş arkadaşlarıdır. Meleklerin düzeylerinin tümü, apayrı kişilikler olup; oldukça yüksek bir biçimde bireyselleştirilmişlerdir. Onların tümü, geri dönüşüm idarecilerinin hizmetlerinin takdiri için büyük bir yetkinliğe sahiptirler. Mekânın İletici Ev Sahipleri ile birlikte hizmetkâr ruhaniyetler, istirahatın ve değişimin mevsimlerinden hoşnutiyet duyarlar; onlar, oldukça sosyal olan doğaya sahip olup, insanları fazlasıyla aşan bir birliktelik yetkinliğine sahiptir. 26:1.1 (285.2) Angels are the ministering-spirit associates of the evolutionary and ascending will creatures of all space; they are also the colleagues and working associates of the higher hosts of the divine personalities of the spheres. The angels of all orders are distinct personalities and are highly individualized. They all have a large capacity for appreciation of the ministrations of the reversion directors. Together with the Messenger Hosts of Space, the ministering spirits enjoy seasons of rest and change; they possess very social natures and have an associative capacity far transcending that of human beings.
26:1.2 (285.3) Muhteşem kâinatın hizmetkâr ruhaniyetleri şu şekilde sınıflandırılmıştır. 26:1.2 (285.3) The ministering spirits of the grand universe are classified as follows:
26:1.3 (285.4) 1. Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 26:1.3 (285.4) 1. Supernaphim.
26:1.4 (285.5) 2. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 26:1.4 (285.5) 2. Seconaphim.
26:1.5 (285.6) 3. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 26:1.5 (285.6) 3. Tertiaphim.
26:1.6 (285.7) 4. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 26:1.6 (285.7) 4. Omniaphim.
26:1.7 (285.8) 5. Yüksek Melekler. 26:1.7 (285.8) 5. Seraphim.
26:1.8 (285.9) 6. Çocuksu Melekler ve Sanobimler. 26:1.8 (285.9) 6. Cherubim and Sanobim.
26:1.9 (285.10) 7. Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar. 26:1.9 (285.10) 7. Midway Creatures.
26:1.10 (285.11) Meleksel düzeylerin bireysel üyeleri, evren içinde bireysel düzey bakımından bütünüyle sabit değildir. Belirli düzeylerin melekleri bir mevsimliğine Cennet Dostları, bazıları ise Göksel Kaydediciler’i haline gelebilirler; geride kalanları ise Teknik Danışmanlar’ın düzeylerine yükselir. Belli başlı çocuksu melekler, meleksel düzeye ve onun nihai sonuna erişmeyi arzulayabilirlerken; evrimsel yüksek melekler yükseliş halindeki Tanrı’nın Evlatları’nın ruhsal düzeylerine erişebilir. 26:1.10 (285.11) The individual members of the angelic orders are not altogether stationary as to personal status in the universe. Angels of certain orders may become Paradise Companions for a season; some become Celestial Recorders; others ascend to the ranks of the Technical Advisers. Certain of the cherubim may aspire to seraphic status and destiny, while evolutionary seraphim can achieve the spiritual levels of the ascending Sons of God.
26:1.11 (285.12) Hizmetkâr ruhaniyetlerinin yedi düzeyi, açığa çıkarıldığı biçimiyle, yükseliş yaratılmışları için faaliyetlerinin en yüksek önemiyle iniltili olarak bu anlatımın sunumu amacıyla şu şekilde toplanmıştır: 26:1.11 (285.12) The seven orders of ministering spirits, as revealed, are grouped for presentation in accordance with their functions of greatest importance to ascending creatures:
26:1.12 (285.13) 1. Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri: Birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin üç düzeyi Cennet-Havona sistemi içinde hizmet eder. Öncül veya Cennet birincil hizmetkâr ruhaniyeti, Sınırsız Ruhaniyet tarafından yaratılmıştır. Havona içinde hizmet eden ikincil ve üçüncül düzeyler sırasıyla, Üstün Ruhaniyetler’in ve Döngülerin Ruhaniyetleri’nin doğumudur. 26:1.12 (285.13) 1. The Ministering Spirits of the Central Universe. The three orders of supernaphim serve in the Paradise-Havona system. Primary or Paradise supernaphim are created by the Infinite Spirit. The secondary and tertiary orders, serving in Havona, are respectively the offspring of the Master Spirits and of the Spirits of the Circuits.
26:1.13 (286.1) 2. Aşkın Evrenler’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri — ikincil, üçüncül ve dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri. Yansıtıcı Ruhaniyetler’in çocukları biçimindeki ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri değişken bir biçimde yedi aşkın evren içinde hizmet eder. Sınırsız Ruhaniyet’in kökenine ait olan biçimdeki üçüncül hizmetkâr ruhaniyetleri nihai olarak, Zamanın Ataları’nın Yaratan Evlatları’nın irtibat hizmetine adanmıştır. Dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri Sınırsız Ruhaniyetler ve Yedi Yüce İdareci tarafından birlikte yaratılmış olup; onlar, Yedi Yüce İdareci’nin ayrıcalıklı hizmetçileridir. Bahse konu bu üç düzey hakkındaki tartışma, bu yazı dizisi içinde bulunan bir sonraki anlatımın konusunu oluşturmaktadır. 26:1.13 (286.1) 2. The Ministering Spirits of the Superuniverses—the seconaphim, the tertiaphim, and the omniaphim. Seconaphim, the children of the Reflective Spirits, variously serve in the seven superuniverses. Tertiaphim, of origin in the Infinite Spirit, are eventually dedicated to the liaison service of the Creator Sons and the Ancients of Days. Omniaphim are created concertedly by the Infinite Spirit and the Seven Supreme Executives, and they are the exclusive servants of the latter. The discussion of these three orders forms the subject of a succeeding narrative in this series.
26:1.14 (286.2) 3. Yerel Evrenler’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri; yüksek melekler ve onların yardımcıları biçimindeki çocuksu melekler ile bütünleşir. Yükseliş halindeki faniler bir Evren Ana Ruhaniyeti’nin bu doğumları ile birlikte ilk irtibatı kurmaktadır. Her ne kadar yarı-ölümlü yaratılmışlar işlev bakımından sık sık hizmetkâr ruhaniyetler ile birlikte sınıflandırılsa da; yerleşik dünyalar üzerinde doğuma ait olan onlar, bütüncül bir biçimde meleksel düzeylere aslında ait değillerdir. Yüksek melekler ve çocuksu melekler ile ilgili olan onların hikâyesi, yerel evreninizin olaylarıyla iniltili bahse konu bu makalelerde sunulmuştur. 26:1.14 (286.2) 3. The Ministering Spirits of the Local Universes embrace the seraphim and their assistants, the cherubim. With these offspring of a Universe Mother Spirit mortal ascenders have initial contact. The midway creatures, of nativity on the inhabited worlds, are not really of the angelic orders proper, though often functionally grouped with the ministering spirits. Their story, with an account of the seraphim and cherubim, is presented in those papers dealing with the affairs of your local universe.
26:1.15 (286.3) Meleksel ev sahiplerinin tüm düzeyleri, çok çeşitli evren hizmetlerine adanmış olup; onlar, göksel varlıkların yüksek düzeylerine bir şekilde hizmet etmektedir. Ancak zamanın çocukları için ilerlemenin kusursuzluğuna ait olan yükseliş düzeyinin devamının sağlanmasında görevli olan unsurlar, birincil ve ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ek olarak sayıca kalabalık olan nüfuslar halindeki yüksek meleklerdir. Merkezi, aşkın ve yerel evrenlerde faaliyet içinde bulunarak onlar; Sınırsız Ruhaniyet tarafından, Ebedi Evlat vasıtasıyla Kâinatın Yaratıcısı’na erişmeyi arzulayan her unsurun yardımı ve rehberliği için sağlanan ruhaniyet yardımcılarının kırılmaz zincirini oluşturur. 26:1.15 (286.3) All orders of the angelic hosts are devoted to the various universe services, and they minister in one way or another to the higher orders of celestial beings; but it is the supernaphim, seconaphim, and seraphim who, in large numbers, are employed in the furtherance of the ascending scheme of progressive perfection for the children of time. Functioning in the central, super-, and local universes, they form that unbroken chain of spirit ministers which has been provided by the Infinite Spirit for the help and guidance of all who seek to attain the Universal Father through the Eternal Son.
26:1.16 (286.4) Birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, Kâinatın Yaratıcısı ile ilgili eylemin sadece bir fazıyla alakalı olan “ruhaniyet kutuplaşması” ile sınırlıdır. Onlar, Yaratıcı’nın ayrıcalıklı olan döngülerinde doğrudan bir biçimde görev almalarının dışında, tek başlarına çalışabilirler. Yaratıcı’nın doğrudan olan hizmeti üzerinde güç alıcılığında bulundukları zaman; birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin, faaliyet göstermeye yetkin hale gelmek için çiftler halinde gönüllü olarak birliktelik içine girmeleri gerekmektedir. İkincil hizmetkâr ruhaniyetleri benzer bir biçimde sınırlı olup; onlar, Ebedi Evlat’ın döngüleri ile birlikte eş zamanlı hale gelebilmek için çiftler halinde çalışmaya zorunludur. Yüksek melekler, bireysel ve konumsal şeklinde ayrı kişilikler olarak tek başlarına çalışabilirler; fakat onlar sadece bağlı çiftler olarak kutuplaştıklarında, döngüleştirmeye yetkin hale gelebilmektedirler. Bu türden ruhaniyet varlıkları çiftler halinde birliktelik içine girdikleri zaman, onlardan biri diğeri için tamamlayıcı olarak tanımlanır. Tamamlayıcı ilişkiler geçici olabilir; onlar kalıcı bir doğaya ait olmak zorunda değillerdir. 26:1.16 (286.4) Supernaphim are limited in “spirit polarity” regarding only one phase of action, that with the Universal Father. They can work singly except when directly employing the exclusive circuits of the Father. When they are in power reception on the Father’s direct ministry, supernaphim must voluntarily associate in pairs to be able to function. Seconaphim are likewise limited and in addition must work in pairs in order to synchronize with the circuits of the Eternal Son. Seraphim can work singly as discrete and localized personalities, but they are able to encircuit only when polarized as liaison pairs. When such spirit beings are associated as pairs, the one is spoken of as complemental to the other. Complemental relationships may be transient; they are not necessarily of a permanent nature.
26:1.17 (286.5) Işığın bahse konu bu muazzam yaratılmışları, âlemin öncül döngülerinin ruhsal enerjisinin alımı tarafından doğrudan bir biçimde sağlanır. Urantia fanileri ışık-enerjisine mutlaka doğumsal ete kemiğe bürünüş ile erişmek zorundadır; fakat meleksel ev sahipleri, döngüleştirme ile bu süreci gerçekleştirir. Onlar “sizin bilmediğiniz yiyeceklere sahiptir.” Onlar aynı zamanda, harikulade Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın dağıtım içinde bulunan öğretilerinden beslenir; yine onlar bir bilgi alışına sahip olup, bahse konu Evlatlar’ın hayat enerjilerini sindirme işleyiş biçimine fazlasıyla benzeyen bilgeliğin beslenmesini içlerinde barındırır. 26:1.17 (286.5) These brilliant creatures of light are sustained directly by the intake of the spiritual energy of the primary circuits of the universe. Urantia mortals must obtain light-energy through the vegetative incarnation, but the angelic hosts are encircuited; they “have food that you know not.” They also partake of the circulating teachings of the marvelous Trinity Teacher Sons; they have a reception of knowledge and an intake of wisdom much resembling their technique of assimilating the life energies.
2. Kudretli Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 2. The Mighty Supernaphim ^top
26:2.1 (286.6) Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, Cennet ve merkezi evren üzerinde kısa süreli olarak ikamet eden varlıkların tüm türleri için yetenekli hizmetkârlardır. Bahse konu bu yüksek melekler; birinci, ikinci ve üçüncü derece biçimindeki üç ana düzey içerisinde yaratılmıştır. 26:2.1 (286.6) The supernaphim are the skilled ministers to all types of beings who sojourn on Paradise and in the central universe. These high angels are created in three major orders: primary, secondary, and tertiary.
26:2.2 (287.1) Birinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, Bütünleştirici Yaratan’ın ayrıcalıklı doğumudur. Onlar kendi hizmetlerini, Cennet Vatandaşları ve yükseliş halindeki kutsal yolcuların başından beri genişleyen birliklerinin belirli toplulukları arasında eşit olarak bölerler. Ebedi Ada’nın bahse konu melekleri, Cennet sakinlerinin bu iki topluluğunun temel eğitimini ilerletmede yüksek bir biçimde etkilidir. Onlar; kusursuz irade yaratılmışlarının ve kutsallığın en yüksek türünden bir varlık olarak ve diğeri ise kâinat âlemlerinin tümü içinde irade sahibi yaratılmışın en alçakta bulunan türünün kusursuzlaştırılmış evrimi olarak, kâinat yaratılmışlarının bu iki benzersiz düzeyinin birbirlerini anlamasında oldukça fazla bir biçimde katkıda bulunur. 26:2.2 (287.1) Primary supernaphim are the exclusive offspring of the Conjoint Creator. They divide their ministry about equally between certain groups of the Paradise Citizens and the ever-enlarging corps of ascendant pilgrims. These angels of the eternal Isle are highly efficacious in furthering the essential training of both groups of Paradise dwellers. They contribute much that is helpful to the mutual understanding of these two unique orders of universe creatures—the one being the highest type of divine and perfect will creature, and the other, the perfected evolution of the lowest type of will creature in all the universe of universes.
26:2.3 (287.2) Birinci derecedeki birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin görevi o kadar benzersiz ve ayırt edicidir ki, onların bu görevi ilerleyen anlatımlarda ayrı bir biçimde irdelenecektir. 26:2.3 (287.2) The work of the primary supernaphim is so unique and distinctive that it will be separately considered in the succeeding narrative.
26:2.4 (287.3) İkinci Derecedeki Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, Havona’nın yedi döngüsü üzerindeki yükseliş varlıkları olaylarının yönlendiricileridir. Onlar, merkezi yaratımın dünya döngüleri üzerinde uzun süreçler boyunca geçici şekilde ikamet eden Cennet Vatandaşları’nın sayısız düzeylerinin eğitimsel hazırlanmasına hizmet etmede eşit bir derecede ilgilidir; fakat biz onların hizmetinin bu fazını irdelemeyebiliriz. 26:2.4 (287.3) Secondary supernaphim are the directors of the affairs of ascending beings on the seven circuits of Havona. They are equally concerned in ministering to the educational training of numerous orders of Paradise Citizens who sojourn for long periods on the world circuits of the central creation, but we may not discuss this phase of their service.
26:2.5 (287.4) Orada, kaynağının her birini Yedi Üstün Ruhaniyet’in birinden alan ve doğasının da ona göre belirlendiği biçimde bahse konu bu yüksek meleklerin yedi türü bulunmaktadır. Ortaklaşa bir biçimde Yedi Üstün Ruhaniyet, benzersiz varlıkların ve birimlerin birçok farklı topluluklarını yaratmakta olup; her düzeyin bireysel üyeleri göreceli bir biçimde doğaları bakımdan tek tiptir. Fakat bahse konu bu Yedi Ruhaniyet bireysel olarak yaratımda bulunduğu zaman, açığa çıkan düzeyler her zaman doğası bakımından yedi katmanlıdır; her Üstün Ruhaniyet’in çocukları kendilerini yaratanın doğasını alır, ve buna uygun olarak diğerlerinden farklılaşır. Böyle bir nitelik, ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetinin kaynağı olup; yaratılmış türlerinin yedisinin de melekleri, başlıca merkezi ve kutsal evrenin yedi döngüsü üzerinde olacak biçimde bütün düzeyleri için eylemin tüm kanalları içinde faaliyet gösterir. 26:2.5 (287.4) There are seven types of these high angels, each of origin in one of the Seven Master Spirits and in nature patterned accordingly. Collectively, the Seven Master Spirits create many different groups of unique beings and entities, and the individual members of each order are comparatively uniform in nature. But when these same Seven Spirits create individually, the resulting orders are always sevenfold in nature; the children of each Master Spirit partake of the nature of their creator and are accordingly diverse from the others. Such is the origin of the secondary supernaphim, and the angels of all seven created types function in all channels of activity open to their entire order, chiefly on the seven circuits of the central and divine universe.
26:2.6 (287.5) Havona’nın yedi gezegensel döngüsünden her biri; Yedi Üstün Ruhaniyet’in ortaklaşa ve böylece tek tip yaratılmışları olarak, Döngülerin Yedi Ruhaniyeti’nin birinin doğrudan yüksek denetimi altındadır. Her ne kadar Üçüncül Kaynak ve Merkez’in doğasını almış olsalar da; bahse konu Havona’nın yedi yardımcı Ruhaniyeti, evrenin özgün doğum biçiminin bir parçasına ait değillerdi. Onlar, ebedi biçimde olan özgün yaratım sonrasında faaliyet halindeydiler, fakat bu faaliyet Grandfanda zamanlarından çok önce bir zaman aralığındaydı. Onlar kuşkusuz olarak, Yüce Varlık’ın ortaya çıkmakta olan niyetine Üstün Ruhaniyetler’in yaratıcı bir karşılığı olarak belirdiler; buna ek olarak onlar, muhteşem kâinatın düzeni üzerinde faaliyet halinde iken keşfedildiler. Sınırsız Ruhaniyet ve kâinatsal düzenleyiciler olarak onların yaratıcı birlikteliklerinin tümü; deneyimsel İlahiyatlar ve evrimleşen evrenler içindeki eş zamanlı olarak gerçekleşen gelişmeler için, yararlı yaratıcı karşılıkları yaratma yetkinliğiyle bol miktarda donatılmış bir görünüme sahiptirler. 26:2.6 (287.5) Each of the seven planetary circuits of Havona is under the direct supervision of one of the Seven Spirits of the Circuits, themselves the collective—hence uniform—creation of the Seven Master Spirits. Though partaking of the nature of the Third Source and Center, these seven subsidiary Spirits of Havona were not a part of the original pattern universe. They were in function after the original (eternal) creation but long before the times of Grandfanda. They undoubtedly appeared as a creative response of the Master Spirits to the emerging purpose of the Supreme Being, and they were discovered in function upon the organization of the grand universe. The Infinite Spirit and all his creative associates, as universal co-ordinators, seem abundantly endowed with the ability to make suitable creative responses to the simultaneous developments in the experiential Deities and in the evolving universes.
26:2.7 (287.6) Üçüncü Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri, kaynağını bahse konu Döngülerin Yedi Ruhaniyeti’nden alır. Onların her biri ayrı Havona döngüleri içinde, merkezi evrenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeterli bir sayıdaki üçüncü düzetin yüksek birincil hizmetkâr ruhaniyet yardımcılarının yaratılması için Sınırsız Ruhaniyet tarafından yetkilendirilmiştir. Döngü Ruhaniyetleri, zamanın kutsal yolcularının Havona’sına olan varışlarının öncesinde bahse konu bu meleksel yardımcılarının görece az miktarda olan unsurlarını yaratmışken; Yedi Üstün Ruhaniyet, Grandfanda’nın varışına kadar ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yaratımlarına bile başlamamıştır. İki düzeyden daha önce bir zamanda meydana gelmiş olarak, üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin irdelenmesi bu nedenden dolayı anlatımın ilk sırasını teşkil edecektir. 26:2.7 (287.6) Tertiary supernaphim take origin in these Seven Spirits of the Circuits. Each one of them, on the separate Havona circles, is empowered by the Infinite Spirit to create a sufficient number of high superaphic ministers of the tertiary order to meet the needs of the central universe. While the Circuit Spirits produced comparatively few of these angelic ministers prior to the arrival in Havona of the pilgrims of time, the Seven Master Spirits did not even begin the creation of secondary supernaphim until the landing of Grandfanda. As the older of the two orders, the tertiary supernaphim will therefore receive first consideration.
3. Üçüncü Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 3. The Tertiary Supernaphim ^top
26:3.1 (288.1) Yedi Üstün Ruhaniyet’in bu hizmetlileri, Havona’nın çeşitli döngülerinin meleksel uzmanları olup; onların hizmetleri, zamanın yükselen kutsal yolcuları ve ebediyetin alçalan yolcularına kadar uzanır. Kusursuz merkezi yaratımın milyarlara varan eğitim dünyaları üzerinde, tüm düzeyler içinde birincil hizmetkâr ruhaniyet birliktelikleriniz sizin için bütünüyle görülebilir halde olacaktır. Orada sizin hepiniz en yüksek anlamda, karşılıklı iletişimin ve duygudaşlığın kardeşsel bütünlükteki ve anlayış sahibi varlıkları olacaksınız. Aynı zamanda siz; Havona’ya ilk döngünün öncü dünyası boyunca giriş yapan ve buradan yedinci döngüye doğru dışsal doğrultuda kateden şekilde Cennet Vatandaşları biçimindeki alçalan kutsal yolcularını bütünüyle tanıyıp onlarla seçkin bir biçimde bütünleşeceksiniz. 26:3.1 (288.1) These servants of the Seven Master Spirits are the angelic specialists of the various circuits of Havona, and their ministry extends to both the ascending pilgrims of time and the descending pilgrims of eternity. On the billion study worlds of the perfect central creation, your superaphic associates of all orders will be fully visible to you. There you will all be, in the highest sense, fraternal and understanding beings of mutual contact and sympathy. You will also fully recognize and exquisitely fraternize with the descending pilgrims, the Paradise Citizens, who traverse these circuits from within outward, entering Havona through the pilot world of the first circuit and proceeding outward to the seventh.
26:3.2 (288.2) Yedi aşkın evrenlerden gelen alçalan kutsal yolcular; Havona’yı bahse konu doğrultunun tersi istikamette, yedinci döngünün öncü dünyasına giriş yaparak ve içsel olarak ilerleyerek geçerler. Alçalan yaratılmışların bir dünyadan diğerine olan ilerleyişleri üzerinde herhangi bir zaman limiti getirilmemiştir; buna benzer bir biçimde belirlenmiş zaman aralıkları keyfi olarak, morontia dünyaları üzerinde ikamet durumu için atanmamıştır. Fakat her ne kadar yeterli bir biçimde gelişen bireyler, yerel evren eğitim dünyalarının bir veya daha fazlasında olan kısa süreli ikametlerinden muaf tutulabilirler; hiçbir kutsal yolcu, ilerleyici ruhsallaşmanın Havona döngülerinin yedisinden de geçmekten kaçınamaz. 26:3.2 (288.2) The ascending pilgrims from the seven superuniverses pass through Havona in the opposite direction, entering by way of the pilot world of the seventh circuit and proceeding inward. There is no time limit set on the progress of the ascending creatures from world to world and from circuit to circuit, just as no fixed span of time is arbitrarily assigned to residence on the morontia worlds. But, whereas adequately developed individuals may be exempted from sojourn on one or more of the local universe training worlds, no pilgrim may avoid passing through all seven of the Havona circuits of progressive spiritualization.
26:3.3 (288.3) Zamanın kutsal yolcularının hizmet için atanan üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyet birlikleri başlıca şu biçimde sınıflanmıştır: 26:3.3 (288.3) That corps of tertiary supernaphim which is chiefly assigned to the service of the pilgrims of time is classified as follows:
26:3.4 (288.4) 1. Uyum Yüksek Denetimcileri. Havona üzerinde bile düzenleyici etkinin bir türünün; zamanın kutsal yolcularını, takip eden Cennet erişimlerine hazırlamak için onların tüm görevlerindeki uyumu sağlamak amacıyla gerekli olduğu açık bir biçimde görülmelidir. Bahse konu bu durum, uyum yüksek denetimcilerinin işleyen her şeyi pürüzsüzce ve hızlı bir biçimde tutmak biçimindeki gerçek görevidir. Birinci döngü üzerinde var olan bu unsurlar Havona boyunca hizmet eder; buna ek olarak onların döngüler üzerindeki mevcudiyeti, hiçbir şeyin herhangi bir biçimde ters gitmeyeceği anlamına gelmektedir. Farklı düzeylerin etkileşimde bulunduğu kişiliklerin eylemlerinin bütün bir çeşitliliğini çok katmanlı düzeylerde bile düzenleme gibi büyük bir yetkinlik, bu birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin nerede ve ne zaman ihtiyaç duyulduğunda destek sağlamalarının önünü açar. Onlar, ebediyetin ve zamanın kutsal yolcularının karşılıklı olarak birbirlerini anlamalarına çok büyük bir biçimde katkıda sağlar. 26:3.4 (288.4) 1. The Harmony Supervisors. It must be apparent that some sort of co-ordinating influence would be required, even in perfect Havona, to maintain system and to insure harmony in all the work of preparing the pilgrims of time for their subsequent Paradise achievements. Such is the real mission of the harmony supervisors—to keep everything moving along smoothly and expeditiously. Originating on the first circuit, they serve throughout Havona, and their presence on the circuits means that nothing can possibly go amiss. A great ability to co-ordinate a diversity of activities involving personalities of differing orders—even multiple levels—enables these supernaphim to give assistance wherever and whenever required. They contribute enormously to the mutual understanding of the pilgrims of time and the pilgrims of eternity.
26:3.5 (288.5) 2. Baş İdareci Kaydediciler. Bu melekler ikinci döngüde yaratılmıştır, fakat onlar merkezi evren üzerinde her yerde hareket eder. Onlar yürütümsel kayıtları üç kopya halinde; Havona’nın yazılı dosyaları, onların düzeylerinin ruhsal dosyaları ve Cennet’in resmi kayıtları için kaydeder. Buna ek olarak onlar kendiliğinden, birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin birinci derece düzeyinin bilgi sorumluları şeklindeki Cennet’in yaşayan kütüphanelerine gerçek-bilgi aktarım işlemlerini gerçekleştirirler. 26:3.5 (288.5) 2. The Chief Recorders. These angels are created on the second circuit but operate everywhere in the central universe. They record in triplicate, executing records for the literal files of Havona, for the spiritual files of their order, and for the formal records of Paradise. In addition they automatically transmit the transactions of true-knowledge import to the living libraries of Paradise, the custodians of knowledge of the primary order of supernaphim.
26:3.6 (288.6) 3. Yayınlayıcılar. Her ne kadar Üçüncü Döngü Ruhaniyeti’nin çocuklarının resmi merkezi, en dışta bulunan döngü içinde yetmişinci gezegen üzerinde konumlansa da; onlar Havona boyunca faaliyet gösterir. Bu üstün düzensel uygulayıcılar, merkezi yaratımın yayın alıcıları ve vericileridir; buna ek olarak onlar, Cennet üzerindeki tüm İlahiyat olgunun mekân raporlarının yönlendiricileridir. Onlar, mekânın temel döngülerinin tümü için işlev gösterebilirler. 26:3.6 (288.6) 3. The Broadcasters. The children of the third Circuit Spirit function throughout Havona, although their official station is located on planet number seventy in the outermost circle. These master technicians are the broadcast receivers and senders of the central creation and the directors of the space reports of all Deity phenomena on Paradise. They can operate all of the basic circuits of space.
26:3.7 (288.7) 4. İleticiler, kaynağını dördüncü döngüden alır. Onlar, kişisel iletimin gerekli tüm iletilerinin sorumluları olarak Cennet-Havona sistemini kapsar. Onlar; kendi düzeyinden olan unsurlara, göksel kişiliklere, Cennet kutsal yolcularına ve hatta zamanın yükseliş halindeki ruhlarına hizmet eder. 26:3.7 (288.7) 4. The Messengers take origin on circuit number four. They range the Paradise-Havona system as bearers of all messages requiring personal transmission. They serve their fellows, the celestial personalities, the Paradise pilgrims, and even the ascendant souls of time.
26:3.8 (289.1) 5. Akli Düzenleyiciler. Beşinci Döngü Ruhaniyeti’nin çocukları olarak bahse konu bu üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri her zaman; yükseliş ve alçalış kutsal yolcuları arasındaki kardeşsel bütünlük birlikteliğinin ussal ve duygudaş olan destekleyicileridir. Onlar, Havona’nın tüm sakinlerine hizmet eder; ve özellikle bu hizmeti onlar, yükseliş halindeki unsurları kâinat evrenlerinin tümünün olaylarıyla ilgili güncel bir biçimde haberdar tutarak gerçekleştirir. Yayınlayıcılar ve yansıtıcılar ile birlikte kişisel irtibatın erdemi sayesinde bahse konu Havona’nın bu “yaşayan gazeteleri”, merkezi evrenin bahse konu geniş yeni döngüleri üzerindeki yeni bilgilerin tümünden anında haberdardır. Onlar; Havona kavrayış yöntemi sayesinde bilgiyi sabitler; bu yöntem, şu an sahip olduğunuz en hızlı telgraf tekniğinizin kaydetmek için bin yıllara ihtiyaç duyacağı bilgiyi Urantia zamanına göre bir saat içinde onun kendiliğinden ulaşmasına imkân sağlar. 26:3.8 (289.1) 5. The Intelligence Co-ordinators. These tertiary supernaphim, the children of the fifth Circuit Spirit, are always the wise and sympathetic promoters of fraternal association between the ascending and the descending pilgrims. They minister to all the inhabitants of Havona, and especially to the ascenders, by keeping them currently informed regarding the affairs of the universe of universes. By virtue of personal contacts with the broadcasters and the reflectors, these “living newspapers” of Havona are instantly conversant with all information passing over the vast news circuits of the central universe. They secure intelligence by the Havona graph method, which enables them automatically to assimilate as much information in one hour of Urantia time as would require a thousand years for your most rapid telegraphic technique to record.
26:3.9 (289.2) 6. Taşıma Kişilikleri. Altıncı döngü üzerinden kaynağını alan bahse konu bu varlıklar genellikle, en dışta bulunan döngünün kırkıncı numaralı gezegeninden faaliyetini gerçekleştirir. İlahiyat serüveni içinde geçici bir süreliğine başarısız olan hayal kırıklığına uğramış adayları teslim alan onlardır. Onlar, Havona’nın hizmetinde gelmek ve gitmek zorunda olan tüm unsurlara ve mekân katedicileri olmayan herkese hizmet etmeye hazır bir biçimde beklemektedir. 26:3.9 (289.2) 6. The Transport Personalities. These beings, of origin on circuit number six, usually operate from planet number forty in the outermost circuit. It is they who take away the disappointed candidates who transiently fail in the Deity adventure. They stand ready to serve all who must come and go in the service of Havona, and who are not space traversers.
26:3.10 (289.3) 7. Yedek Birlikler. Cennet kutsal yolcuları biçimindeki yükseliş varlıkları ve Havona içinde kısa süreliğine ikamet eden unsurların diğer düzeyleriyle olan görevlerdeki dalgalanmalar, birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bu yedek birliklerinin yer aldığı yedinci döngünün öncül dünyası üzerinde onları idare etmeyi önemli hale getirmektedir. Onlar özel bir tasarım olmadan yaratılmış olup; üçüncü derece düzeyine ait olan kendilerinin birincil hizmetkâr ruhaniyetleri birliklerinin görevlerinin herhangi birinin daha az meşakkatli olan fazları içinde hizmeti devralmaya yetkindirler. 26:3.10 (289.3) 7. The Reserve Corps. The fluctuations in the work with the ascendant beings, the Paradise pilgrims, and other orders of beings sojourning in Havona, make it necessary to maintain these reserves of supernaphim on the pilot world of the seventh circle, where they take origin. They are created without special design and are competent to take up service in the less exacting phases of any of the duties of their superaphic associates of the tertiary order.
4. İkinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri ^top 4. The Secondary Supernaphim ^top
26:4.1 (289.4) İkinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, merkezi evrenin yedi gezegensel döngülerinin hizmetlileridir. Onların bir kısmı zamanın kutsal yolcularının hizmetine adanmış olup; evren düzeninin bir yarısı, ebediyetin Cennet kutsal yolcularının hazırlanmasıyla görevlendirilmiştir. Cennet Vatandaşları Havona döngüleri boyunca onların kutsal yolculuğu içinde aynı zamanda, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nden görevliler katılmaktadır. Bu türden olan bir düzenleme, kesinliğe erişmiş topluluğunun tamamlanmasından beri var olmaktadır. 26:4.1 (289.4) The secondary supernaphim are ministers to the seven planetary circuits of the central universe. Part are devoted to the service of the pilgrims of time, and one half of the entire order is assigned to the training of the Paradise pilgrims of eternity. These Paradise Citizens, in their pilgrimage through the Havona circuits, are also attended by volunteers from the Mortal Finality Corps, an arrangement that has prevailed since the completion of the first finaliter group.
26:4.2 (289.5) Yükseliş halindeki kutsal yolcuların hizmeti için onların düzenli dönemsel görevlerine göre, ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri şu yedi topluluk altında görev vermektedir: 26:4.2 (289.5) According to their periodic assignment to the ministry of the ascending pilgrims, secondary supernaphim work in the following seven groups:
26:4.3 (289.6) 1. Kutsal Yolcu Yardımcıları. 26:4.3 (289.6) 1. Pilgrim Helpers.
26:4.4 (289.7) 2. Yüce Rehberler. 26:4.4 (289.7) 2. Supremacy Guides.
26:4.5 (289.8) 3. Kutsal Üçleme Rehberleri. 26:4.5 (289.8) 3. Trinity Guides.
26:4.6 (289.9) 4. Evlat Bulucuları. 26:4.6 (289.9) 4. Son Finders.
26:4.7 (289.10) 5. Yaratıcı Rehberleri. 26:4.7 (289.10) 5. Father Guides.
26:4.8 (289.11) 6. Danışmanlar ve Karar Yardımcıları. 26:4.8 (289.11) 6. Counselors and Advisers.
26:4.9 (289.12) 7. İstirahatın Tamamlayıcıları. 26:4.9 (289.12) 7. Complements of Rest.
26:4.10 (289.13) Bu çalışma topluluklarından her biri, yedi yaratılmış türün hepsinin meleklerini içinde barındırıp; mekânın bir kutsal yolcusu her zaman, özgünlüğe ait olan kutsal yolcunun aşkın-evreni üzerinde iradeye sahip olan Üstün Ruhaniyet içinde kökenin ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyeti tarafından eğitilir. Urantia’nın fanileri olarak sizler Havona’ya eriştiğiniz zaman; evrimleşen doğalarınıza benzer bir biçimde Orvonton’un Üstün Ruhaniyeti’nden türeyen birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yaratılmış doğaları tarafından kesinlikle bir biçimde yönlendireceksiniz. Buna ek olarak sizin eğitmenleriniz, aşkın-evreninize ait olan Üstün Ruhaniyet’den türediği için; Cennet kusursuzluğuna erişmek amacıyla tüm çabalarınızda sizi anlamaya, rahatınızı sağlamaya ve size yardımda bulunmaya özellikle yetkindirler. 26:4.10 (289.13) Each of these working groups contains angels of all seven created types, and a pilgrim of space is always tutored by secondary supernaphim of origin in the Master Spirit who presides over that pilgrim’s superuniverse of nativity. When you mortals of Urantia attain Havona, you will certainly be piloted by supernaphim whose created natures—like your own evolved natures—are derived from the Master Spirit of Orvonton. And since your tutors spring from the Master Spirit of your own superuniverse, they are especially qualified to understand, comfort, and assist you in all your efforts to attain Paradise perfection.
26:4.11 (290.1) Zamanın kutsal yolcuları; Havona’nın karanlık çekim bünyelerinin öncesinden dışta bulunan gezegensel döngüye doğru, yedi aşkın-evrenin yönetim merkezlerinden faaliyet gösteren ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin birinci derece düzeyinin taşıma kişilikleri tarafından taşınmaktadır. Cennet yükselimi için kabul edilen gezegensel ve yerel kâinat hizmetinin yüce meleklerinin tamamı değil fakat onun içindeki bir çoğunluğu, Havona için uzun uçuş yolculuğundan önce kendilerine ait fani birlikteliklerinden ayrılacaklardır. Buna ek olarak onlar; mevcudiyetin kusursuzluğu ve hizmetin yüceliğine yüksek melekler olarak erişmeyi bekler biçimde, tanrısal görev için bir kereliğine uzun ve yoğun eğitimlerine başlayacaktır. Ve zamanın kutsal yolcularına tekrar katılma umuduyla gerçekleştirdikleri bu eylemi; Kâinatın Yaratıcısı’na erişmiş bu tür fanilerin izlediği yolu sonuna kadar takip edenler ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin açığa çıkarılmamış hizmeti için görev alanlar arasında tanınmak için yapmaktadırlar. 26:4.11 (290.1) The pilgrims of time are transported past the dark gravity bodies of Havona to the outer planetary circuit by the transport personalities of the primary order of seconaphim, operating from the headquarters of the seven superuniverses. A majority, but not all, of the seraphim of planetary and local universe service who have been accredited for the Paradise ascent will part with their mortal associates before the long flight to Havona and will at once begin a long and intense training for supernal assignment, expecting to achieve, as seraphim, perfection of existence and supremacy of service. And this they do, hoping to rejoin the pilgrims of time, to be reckoned among those who forever follow the course of such mortals as have attained the Universal Father and have received assignment to the undisclosed service of the Corps of the Finality.
26:4.12 (290.2) Yedinci döngünün öncül dünyası biçimindeki Havona’nın alıcı gezegeni üzerine kutsal yolcu, amacın kusursuzluğu şeklindeki kusursuzluğun sadece bir kazanımı için inmektedir. Kâinatın Yaratıcısı şöyle buyurmuştur: “Kusursuz olun, hatta benim olduğum kadar kusursuz olun.” Bu ifade, mekânın dünyalarına ait olan sınırlı evlatlar için hayretler verici davet-emrinin yayınıdır. Bu emrin ilanı; İlk Büyük Kaynak ve Merkez’in bahse konu devasa buyruğunun yerine getirilmesi ve gerçekleştirilmesini beraberinde getirmede göksel varlıkların işbirliği çabalarında destek vermek amacıyla, tüm yaratımları heyecanlı bir şekilde hareket haline getirmiştir. 26:4.12 (290.2) The pilgrim lands on the receiving planet of Havona, the pilot world of the seventh circuit, with only one endowment of perfection, perfection of purpose. The Universal Father has decreed: “Be you perfect, even as I am perfect.” That is the astounding invitation-command broadcast to the finite children of the worlds of space. The promulgation of that injunction has set all creation astir in the co-operative effort of the celestial beings to assist in bringing about the fulfillment and realization of that tremendous command of the First Great Source and Center.
26:4.13 (290.3) Varlığı devam ettirmenin kâinatsal düzenine ait olan tüm yardımcı ev sahiplerinin hizmeti tarafından ve onun boyunca siz, nihai olarak Havona’nın alıcı dünyalarına teslim edildiğinizde; amacın kusursuzluğu biçimindeki tek bir çeşit kusursuzluk ile oraya varırsınız. Amacınız tamamen doğrulandığında sizin inancınız sınanmadan geçmiş olur. Siz, hayal kırıklığı geçirmez olarak bilinirsiniz. Kâinatın Yaratıcısı’nı kavramaktaki bile başarısızlık, Havona’nın kusursuz âlemlerine erişmek amacıyla yol katetmek zorunda olan herkesin deneyimden geçtiği yükseliş halindeki bir faninin inancını ne sarsabilir ne de onun güvenini ciddi bir biçimde kırabilir. Havona’ya ulaştığınız zaman, sizin içtenliğiniz ulvilik kazanmaktadır. Amacın kusursuzlaşması ve istencin kutsallığı inancın azimli bağlılığı ile birlikte, ebediyetin oluşturulmuş yerleşim yerlerine olan girişinizi güvence altına alır; zamanın belirsizliklerinden olan kurtuluşunuz bütüncül ve tamamlanmıştır. Buna ek olarak şu anda siz; mekânın dünya okulları üzerindeki zamanın deneyimsel çağları içinde olan uzun bir süredir gördüğünüz eğitimle buluşmak biçiminde, Havona’nın sorunlarıyla ve Cennet enginlikleriyle karşı karşıya gelirsiniz. 26:4.13 (290.3) When, through and by the ministry of all the helper hosts of the universal scheme of survival, you are finally deposited on the receiving world of Havona, you arrive with only one sort of perfection — perfection of purpose. Your purpose has been thoroughly proved; your faith has been tested. You are known to be disappointment proof. Not even the failure to discern the Universal Father can shake the faith or seriously disturb the trust of an ascendant mortal who has passed through the experience that all must traverse in order to attain the perfect spheres of Havona. By the time you reach Havona, your sincerity has become sublime. Perfection of purpose and divinity of desire, with steadfastness of faith, have secured your entrance to the settled abodes of eternity; your deliverance from the uncertainties of time is full and complete; and now must you come face to face with the problems of Havona and the immensities of Paradise, to meet which you have so long been in training in the experiential epochs of time on the world schools of space.
26:4.14 (290.4) İnanç; ebediyetin kapılarından zamanın çocuklarını kabul eden amacın bir kusursuzlaşmasını, yükseliş kutsal yolcusu için kazanmıştır. Şu an kutsal yolcu yardımcıları, kişiliğin Cennet kusursuzluğu için hayati derecede önemli olan kavrayışın işleyiş biçimi ve anlayışın kusursuzluğunu geliştirme görevlerine başlamalıdırlar. 26:4.14 (290.4) Faith has won for the ascendant pilgrim a perfection of purpose which admits the children of time to the portals of eternity. Now must the pilgrim helpers begin the work of developing that perfection of understanding and that technique of comprehension which are so indispensable to Paradise perfection of personality.
26:4.15 (290.5) Kavrama yetisi Cennet için gerekli olan fanilerin pasaportudur. İnanmak için sahip olunacak isteklilik Havona için anahtar işlevi görür. İkamet eden Düzenleyici ile birlikte eş güdüm halinde evlatlığın kabulü evrimsel varlığı devam ettirmenin gereğidir. 26:4.15 (290.5) Ability to comprehend is the mortal passport to Paradise. Willingness to believe is the key to Havona. The acceptance of sonship, co-operation with the indwelling Adjuster, is the price of evolutionary survival.
5. Kutsal Yolcu Yardımcıları ^top 5. The Pilgrim Helpers ^top
26:5.1 (291.1) İkinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yedi topluluğundan ilki; merkezi evrenin sabitleştirilmiş dünyaları ve oluşturulmuş düzeni için mekânın fazlasıyla yol kat etmiş olan yükseliş halinde bulunan unsurlarını kolayca anlamının ve geniş duygudaşlığın bu varlıkları şeklindeki, kutsal yolcu yardımcıları ile karşılaşırlar. Eş zamanlı olarak bu yüksek hizmetkârlar; dış döngünün öncül dünyası üzerinde Grandfanda’nın varışıyla başlayan, iç Havona döngüsünün öncül dünyası üzerinde varanların ilki biçimindeki ebediyetin Cennet kutsal yolcuları için görevlerine başlarlar. Bahse konu bu çok uzun zaman önce gerçekleşmiş günlerde, Cennet’ten ve zamandan gelen kutsal yolcular dördüncü döngünün varış dünyası üzerinde karşılaşmıştır. 26:5.1 (291.1) The first of the seven groups of secondary supernaphim to be encountered are the pilgrim helpers, those beings of quick understanding and broad sympathy who welcome the much-traveled ascenders of space to the stabilized worlds and settled economy of the central universe. Simultaneously these high ministers begin their work for the Paradise pilgrims of eternity, the first of whom arrived on the pilot world of the inner Havona circuit concomitantly with the landing of Grandfanda on the pilot world of the outer circuit. Back in those far-distant days the pilgrims from Paradise and the pilgrims of time first met on the receiving world of circuit number four.
26:5.2 (291.2) Havona dünyalarının yedinci döngüsü üzerinde faaliyet gösteren bahse konu bu kutsal yolcu yardımcıları, yükseliş fanileri için görevlerini üç ana bölüm altında gerçekleştirir. Bunlardan ilki, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin yüce anlayışı; ikincisi, Yaratıcı-Evlat birlikteliğinin ruhsal kavrayışı; ve üçüncü olarak ise, Sınırsız Ruhaniyet’in ussal tanınmasıdır. Eğitimin bu fazlarının her biri, yetmiş bağımlı topluluğun on iki alt bölümlerinin yedi koluna ayrılmıştır; buna ek olarak bahse konu eğitimin bu yetmiş bağımlı topluluklarından her biri, sayıca bin olan sınıflandırmalar ile sunulmuştur. Daha detaylı olan eğitim, takip eden döngüler üzerinde sağlanmaktadır, fakat her Cennet gerekliliğinin çerçevesi, kutsal yolcu yardımcıları tarafından öğretilir. 26:5.2 (291.2) These pilgrim helpers, functioning on the seventh circle of Havona worlds, conduct their work for the ascending mortals in three major divisions: first, the supreme understanding of the Paradise Trinity; second, the spiritual comprehension of the Father-Son partnership; and third, the intellectual recognition of the Infinite Spirit. Each of these phases of instruction is divided into seven branches of twelve minor divisions of seventy subsidiary groups; and each of these seventy subsidiary groupings of instruction is presented in one thousand classifications. More detailed instruction is provided on subsequent circles, but an outline of every Paradise requirement is taught by the pilgrim helpers.
26:5.3 (291.3) Bu durum sonrasında, mekânın inançla sınanmış ve fazlasıyla yol kat etmiş mekânın kutsal yolcularının karşılaştığı başlangıç veya ön eğitim dersi bulunmaktadır. Fakat Havona’ya ulaşmadan çok önce bahse konu zamanın yükseliş çocukları; belirsizlikten beslenmeyi, hayal kırıklığını içselleştirmeyi, bariz başarısızlık üzerine daha çok gayrete gelmeyi, zorluklar karşısında hayat bulmayı, enginlik karşısında boyun eğmez cesareti sergilemeyi ve açıklanamaz olanın zorluğuyla karşılaşıldığında yenilmez inancı yerine getirmeyi öğrenmiştir. Uzun zamandan beri, bahse konu kutsal yolcularının mücadele söylemi şu hale gelmiştir: “Tanrı ile olan bütüncül bağımlılık içerisinde; hiçbir şey, kesinlikle hiçbir şey imkânsız değildir.” 26:5.3 (291.3) That, then, is the primary or elementary course which confronts the faith-tested and much-traveled pilgrims of space. But long before reaching Havona, these ascendant children of time have learned to feast upon uncertainty, to fatten upon disappointment, to enthuse over apparent defeat, to invigorate in the presence of difficulties, to exhibit indomitable courage in the face of immensity, and to exercise unconquerable faith when confronted with the challenge of the inexplicable. Long since, the battle cry of these pilgrims became: “In liaison with God, nothing—absolutely nothing—is impossible.”
26:5.4 (291.4) Havona döngülerinin her biri üzerinde, zamanın kutsal yolcularının belirlenmiş bir koşulu bulunmaktadır. Buna ek olarak her kutsal yolcu, doğasından gelen bir biçimde yükseliş yaratımının belirli bir türüne yardım etmek için uyum sağlamış olan birincil hizmetkâr ruhaniyetinin vesayeti altında eğitimlerini sürdürürken; üstün bir biçimde tamamlanması gereken ders, merkezi evrene ulaşan yükseliş halinde bulunan unsurların tümü için tamamiyle tek-tiptir. Bu dersin getirdiği kazanım; ussal, ruhsal, ve yüce olan bir biçimde niceliksel, niteliksel ve deneyimseldir. 26:5.4 (291.4) There is a definite requirement of the pilgrims of time on each of the Havona circles; and while every pilgrim continues under the tutelage of supernaphim by nature adapted to helping that particular type of ascendant creature, the course that must be mastered is fairly uniform for all ascenders who reach the central universe. This course of achievement is quantitative, qualitative, and experiential—intellectual, spiritual, and supreme.
26:5.5 (291.5) Havona döngüleri üzerinde zaman, sadece ufak bir sonuca aittir. Kısıtlı bir biçimde o, ilerleyişin olanaklarına dâhil olmaktadır, fakat kazanım nihai ve yüce sınanmadır. Sizin birincil hizmetkâr ruhaniyet birlikteliğinizin, diğer döngüye doğru içsel olarak geçmeye yetkin olduğunuzu değerlendirdiği bahse konu bu anda; siz, yedinci Döngü Ruhaniyeti’nin on iki emir-yardımcısından önce teslim alınacaksınız. Burada, kökeninizin aşkın evreniniz ve özgünlüğe ait olan sisteminiz tarafından belirlenmiş döngü sınavlarını geçmeniz gerekecek. Bu döngünün kutsallık erişimi; öncül dünya içinde gerçekleşip, yükseliş halindeki kutsal yolcunun ait olduğu aşkın evreninin Üstün Ruhaniyeti’nin ruhsal tanınması ve gerçekleştirilmesinden oluşur. 26:5.5 (291.5) Time is of little consequence on the Havona circles. In a limited manner it enters into the possibilities of advancement, but achievement is the final and supreme test. The very moment your superaphic associate deems you to be competent to pass inward to the next circle, you will be taken before the twelve adjutants of the seventh Circuit Spirit. Here you will be required to pass the tests of the circle determined by the superuniverse of your origin and by the system of your nativity. The divinity attainment of this circle takes place on the pilot world and consists in the spiritual recognition and realization of the Master Spirit of the ascending pilgrim’s superuniverse.
26:5.6 (291.6) Dış Havona döngüsündeki görev tamamlandığında ve sunulan ders üstün bir biçimde öğrenildiğinde; kutsal yolcu yardımcıları kendilerine ait olan unsurları diğer döngünün öncül dünyasına taşıyıp, onları yücelik rehberlerinin yardımsal sorumluluğuna emanet eder. Kutsal yolcu yardımcıları her zaman, devir görevini güzel ve yararlı bir biçimde gerçekleştirmeye yardımcı olmak amacıyla bir mevsimliğine orada hazır bir biçimde beklemektedir. 26:5.6 (291.6) When the work of the outer Havona circle is finished and the course presented is mastered, the pilgrim helpers take their subjects to the pilot world of the next circle and commit them to the care of the supremacy guides. The pilgrim helpers always tarry for a season to assist in making the transfer both pleasant and profitable.
6. Yücelik Rehberleri ^top 6. The Supremacy Guides ^top
26:6.1 (292.1) Mekânın yükseliş halinde bulunanları; yedinci döngüden altıncısına doğru çevrildiklerinde, ve onlar yücelik rehberlerinin doğrudan yüksek denetimi altında konumlandıklarında, “ruhsal mezunlar” olarak adlandırılırlar. Bahse konu bu rehberler; yükseliş ve alçalış kutsal yolcuları için Havona’nın tüm döngüleri üzerinde hizmetli birliktelikleri ile beraber hizmette bulunan, Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri’ne ait olan Mezuniyet Rehberleri ile karıştırılmamalıdır. Yücelik rehberleri, merkezi evrenin sadece altıncı döngüsü üzerinde faaliyet gösterir. 26:6.1 (292.1) Ascenders of space are designated “spiritual graduates” when translated from the seventh to the sixth circle and are placed under the immediate supervision of the supremacy guides. These guides should not be confused with the Graduate Guides—belonging to the Higher Personalities of the Infinite Spirit—who, with their servital associates, minister on all circuits of Havona to both ascending and descending pilgrims. The supremacy guides function only on the sixth circle of the central universe.
26:6.2 (292.2) Yükseliş halinde bulunanların yeni bir Yüce Kutsallık gerçekleşmesine erişmesi bu döngü içerisindedir. Onların uzun süreçleri boyunca evrimsel âlemlerde zamanın kutsal yolcuları, zaman-mekân yaratılmışlarının her şeye gücü yeten bir yüksek denetimi gerçekliğinin gelişen bir farkındalığını deneyimler. Burada bahse konu Havona döngüsü üzerinde onlar, Yüce olan Tanrı’nın ruhsal gerçekliği biçimindeki zaman-mekân birliğinin merkezi evren kaynağıyla karşılaşmaya yaklaşır. 26:6.2 (292.2) It is in this circle that the ascenders achieve a new realization of Supreme Divinity. Through their long careers in the evolutionary universes the pilgrims of time have been experiencing a growing awareness of the reality of an almighty overcontrol of the time-space creations. Here, on this Havona circuit, they come near to encountering the central universe source of time-space unity—the spiritual reality of God the Supreme.
26:6.3 (292.3) Ben, bu döngü üzerinde neyin gerçekleştirildiğini açıklama noktasında bir şekilde yetersiz bulunmaktayım. Yükseliş halinde bulunan unsurlar için Yücelik’in hiçbir kişileşmiş mevcudiyeti algılanabilir değildir. Bir takım yönden Yedinci Üstün Ruhaniyet ile kurulan yeni ilişkiler, Yüce Varlık’ın bahse konu erişilemezliğini telafi etmektedir. Fakat bahse konu işleyiş düzenini kavramamız hususundaki bizim yetkin olmayışımızdan bağımsız olarak, her yükseliş yaratılmışı Yüce Varlık’ın açığa çıkarılmamış olan etkinliğini varsaymadan başarılı bir biçimde açıklanamayacak olan; bir dönüştüren deneyim, bilincin yeni bir eklemlenişi, amacın yeni bir ruhsallaşması ve kutsallık için yeni bir duyarlılık sürecinden geçer. Bahse konu bu gizemli etkileşimleri gözlemlemiş olan bizlere göre: eğer Yüce olan Tanrı sevgi dolu bir biçimde kendilerine ait olan deneyimsel yetkinliklerin en üst sınırına kadar deneyimsel çocuklarına sevgi dolu bir biçimde bahşetmede bulunmuş olsaydı; ussal kavrayış, ruhsal seziş ve kişilik erişimin bu türden çoğalımlarına, ebedi ve varoluşsal olan Cennet’in İlahiyatları’na ulaşmak amacıyla, Yüceliğin Kutsal Üçlemesi’nin kutsallık düzeyine katılımları içinde onların tüm çabalarında fazlasıyla ihtiyaç duyulacaktı. 26:6.3 (292.3) I am somewhat at a loss to explain what takes place on this circle. No personalized presence of Supremacy is perceptible to the ascenders. In certain respects, new relationships with the Seventh Master Spirit compensate this noncontactability of the Supreme Being. But regardless of our inability to grasp the technique, each ascending creature seems to undergo a transforming growth, a new integration of consciousness, a new spiritualization of purpose, a new sensitivity for divinity, which can hardly be satisfactorily explained without assuming the unrevealed activity of the Supreme Being. To those of us who have observed these mysterious transactions, it appears as if God the Supreme were affectionately bestowing upon his experiential children, up to the very limits of their experiential capacities, those enhancements of intellectual grasp, of spiritual insight, and of personality outreach which they will so need, in all their efforts at penetrating the divinity level of the Trinity of Supremacy, to achieve the eternal and existential Deities of Paradise.
26:6.4 (292.4) Yücelik rehberleri öğrencilerinin ilerleyiş için olgunlaştıkları yargısına varırsa; onlar, altıncı döngünün öncül dünyası üzerinde sınayıcılar olarak hizmet eden karma bir topluluk biçimindeki sayıca yetmiş olan unsurun heyetinden önce, öğrencilerini bulundukları yerden alır. Bu heyeti, içindeki unsurların Yüce Varlık ve Yüceliğin Kutsal Üçlemesi kavrayışlarına göre tatmin ettikten sonra; kutsal yolcular, beşinci döngüye çevrilmek için onaylanır. 26:6.4 (292.4) When the supremacy guides deem their pupils ripe for advancement, they bring them before the commission of seventy, a mixed group serving as examiners on the pilot world of circuit number six. After satisfying this commission as to their comprehension of the Supreme Being and of the Trinity of Supremacy, the pilgrims are certified for translation to the fifth circuit.
7. Kutsal Üçleme Rehberleri ^top 7. The Trinity Guides ^top
26:7.1 (292.5) Kutsal Üçleme rehberleri, zaman ve mekânın ilerleyici kutsal yolcularının Havona eğitimlerine ait olan beşinci döngüsünün yorulmak nedir bilmez hizmetkârlarıdır. Ruhsal mezunlar burada “İlahiyat serüveni için adaylar” olarak adlandırılırlar; çünkü bu döngü üzerinde Kutsal Üçleme rehberlerinin yönlendirmesi altında kutsal yolcular, Sınırsız Ruhaniyet’in kişilik tanınmasına erişme çabasında bulunmaya hazırlanmada ilgili Kutsal Üçleme ileri eğitimini alırlar. Buna ek olarak burada yükseliş kutsal yolcuları; bahse konu döngünün dünyaları üzerinde onların erişimi için konulan yüksek hedefin isteklerini yerine getirmek amacıyla gerekecek olan artan beklentilerin ve çok daha fazla çetin ruhsal gayretin doğasını anlamaya başladıklarında, doğru çalışmanın ve gerçek zihinsel çabanın ne olduğunu keşfedecekler. 26:7.1 (292.5) Trinity guides are the tireless ministers of the fifth circle of the Havona training of the advancing pilgrims of time and space. The spiritual graduates are here designated “candidates for the Deity adventure” since it is on this circle, under the direction of the Trinity guides, that the pilgrims receive advanced instruction concerning the divine Trinity in preparation for the attempt to achieve the personality recognition of the Infinite Spirit. And here the ascending pilgrims discover what true study and real mental effort mean as they begin to discern the nature of the still-more-taxing and far-more-arduous spiritual exertion that will be required to meet the demands of the high goal set for their achievement on the worlds of this circuit.
26:7.2 (292.6) En fazla inançlı ve etkin olanlar Kutsal Üçleme habercileridir; buna ek olarak her kutsal yolcu, bu düzeye ait olan bir birincil hizmetkâr ruhaniyetinin tüm ilgisini alır ve onun bütüncül sevgisine erişir. Zamanın bir kutsal yolcusu Cennet Kutsal Üçlemesi’nin ilk elden yaklaşılabilen kişisini hiçbir zaman; yaklaşan İlahiyat serüveninin doğası ve işleyiş biçimiyle ilgili yükseliş halinde olanların eğitimine katılan diğer ruhsal varlıkların ev sahiplerinden, bu rehberlerin desteğinden ve yardımından yoksun bir halde bulamaz. 26:7.2 (292.6) Most faithful and efficient are the Trinity guides; and each pilgrim receives the undivided attention, and enjoys the whole affection, of a secondary supernaphim belonging to this order. Never would a pilgrim of time find the first approachable person of the Paradise Trinity were it not for the help and assistance of these guides and the host of other spiritual beings engaged in instructing the ascenders respecting the nature and technique of the forthcoming Deity adventure.
26:7.3 (293.1) Bu döngü üzerinde eğitimin dersinin tamamlanmasından sonra Kutsal Üçleme rehberleri; İlahiyat serüveninin adaylarının sınayıcıları ve onaylayıcıları olarak faaliyet gösteren birçok üçleme bütünlüğü heyetinden biri öncesinde, öğrencilerini onun öncül dünyasına taşıyıp onlara sunar. Bahse konu bu heyetler; kesinliğe erişecek olan düzey unsurlarından biri, birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri düzeyinin görev yöneticilerinden biri, ve Cennet’in Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evladı veya mekânın bir Yalnız İleticisi’nden oluşur. 26:7.3 (293.1) After the completion of the course of training on this circuit the Trinity guides take their pupils to its pilot world and present them before one of the many triune commissions functioning as examiners and certifiers of candidates for the Deity adventure. These commissions consist of one fellow of the finaliters, one of the directors of conduct of the order of primary supernaphim, and either a Solitary Messenger of space or a Trinitized Son of Paradise.
26:7.4 (293.2) Bir yükseliş ruhu Cennet’e gerçek anlamda başladığı zaman, o sadece ulaştırıcı şu üçleme tarafından eşlik edilir. Bunlar; birincil hizmetkâr ruhaniyetleri döngü birliktelikleri, Mezun Rehberleri ve onun ezelden beri mevcut olan hizmetli birliktelikleridir. Havona döngülerinden Cennet’e olan bu yolculuklar deneme gezileridir; yükseliş halinde bulunanlar Cennet düzeyine henüz ait bir konumda bulunmamaktadırlar. Onlar; Kâinatın Yaratıcısı’na erişimden ve Havona’nın döngülerinin nihai kabulünden hemen sonra, zamanın geçici süreliğine olan durması boyunca ilerleyişlerine kadar, Cennet üzerinde yerleşik düzeye erişemezler. Kutsal konumlanmaya kadar onlar, “ebediyetin özüne” ve “yüceliğin ruhaniyetine” katılamazlar; buna ek olarak onlar, ebediyetin döngüsü ve Kutsal Üçleme’nin mevcudiyeti içinde faaliyet göstermeye başlayamazlar. 26:7.4 (293.2) When an ascendant soul actually starts for Paradise, he is accompanied only by the transit trio: the superaphic circle associate, the Graduate Guide, and the ever-present servital associate of the latter. These excursions from the Havona circles to Paradise are trial trips; the ascenders are not yet of Paradise status. They do not achieve residential status on Paradise until they have passed through the terminal rest of time subsequent to the attainment of the Universal Father and the final clearance of the Havona circuits. Not until after the divine rest do they partake of the “essence of divinity” and the “spirit of supremacy” and thus really begin to function in the circle of eternity and in the presence of the Trinity.
26:7.5 (293.3) Yükseliş dostları olan ulaştırıcı üçlü, Kutsal Üçleme’nin ruhsal parıltısının coğrafi mevcudiyetini konumlamada onu yetkin hale getirmek için gerekli değildir; bunun yerine onlar, bir kutsal yolcunun Sınırsız Ruhaniyet’in farkındalığına varmasının, onu algılamasının ve onu kavramasının yeterli bir biçimde kişilik tanınmasını oluşturmadaki zorlu görevi içinde olası tüm yardımı sağlar. Cennet üzerinde herhangi bir yükseliş kutsal yolcusu, Kutsal Üçleme’nin coğrafi veya konumsal mevcudiyetini algılayabilir; onların büyük bir çoğunluğu, özellikle Üçüncül Kişilik olmak üzere İlahiyatlar’ın ussal gerçekleriyle irtibat kurmaya yetkindir. Fakat onların hepsi, Yaratıcı ve Evlat’ın ruhsal mevcudiyetinin gerçekliğini tanımaya veya hatta onu kısmen de olsa kavramaya yetkin değildir. Fakat yine de Kâinatın Yaratıcısı’nın en alt düzeyde olan ruhsal kavrayışı bile fazlasıyla zordur. 26:7.5 (293.3) The ascender’s companions of the transit trio are not required to enable him to locate the geographic presence of the spiritual luminosity of the Trinity, rather to afford all possible assistance to a pilgrim in his difficult task of recognizing, discerning, and comprehending the Infinite Spirit sufficiently to constitute personality recognition. Any ascendant pilgrim on Paradise can discern the geographic or locational presence of the Trinity, the great majority are able to contact the intellectual reality of the Deities, especially the Third Person, but not all can recognize or even partially comprehend the reality of the spiritual presence of the Father and the Son. Still more difficult is even the minimum spiritual comprehension of the Universal Father.
26:7.6 (293.4) Sınırsız Ruhaniyet için arayış seyrek de olsa yerine getirilmede başarısız olursa, buna ek olarak onların altında bulunan unsurları İlahiyat’ın serüveninin bu fazına ilerlediklerinde; Kutsal Üçleme rehberleri, onları Havona’nın dördüncü döngüsü üzerindeki Evlat bulucularının hizmeti için taşımaya hazırlar. 26:7.6 (293.4) Seldom does the quest for the Infinite Spirit fail of consummation, and when their subjects have succeeded in this phase of the Deity adventure, the Trinity guides prepare to transfer them to the ministry of the Son finders on the fourth circle of Havona.
8. Evlat Bulucuları ^top 8. The Son Finders ^top
26:8.1 (293.5) Dördüncü Havona döngüsü zaman zaman “Evlatlar’ın döngüsü” olarak adlandırılır. Yükseliş halindeki kutsal yolcular, bu döngünün dünyalarından Cennet’e Ebedi Evlat ile birlikte bir anlayış irtibatına erişmek için ayrılırken; bu döngünün dünyaları üzerinde alçalış halindeki kutsal yolcular, zamanın ve mekânın Yaratan Evlatları’nın doğası ve görevinin yeni bir kavrayışına erişir. Yükseliş ve alçalış kutsal yolcularının karşılıklı hizmeti için var olan özel hizmet okullarını idare eden, Cennet Mikâilleri’nin yedek birliklerinin bu döngü içinde bulunduğu yedi dünya bulunmaktadır; buna ek olarak, zamanın ve ebediyetin kutsal yolcularının birbirlerini ilk kez gerçek bir biçimde anlamaya eriştikleri yer Mikâil Evlatları’nın bu dünyaları üzerindedir. Birçok açıdan bu döngünün deneyimleri, Havona kısa süreli ikamesinin bütünü içinde en merak uyandırıcısı olanıdır. 26:8.1 (293.5) The fourth Havona circuit is sometimes called the “circuit of the Sons.” From the worlds of this circuit the ascending pilgrims go to Paradise to achieve an understanding contact with the Eternal Son, while on the worlds of this circuit the descending pilgrims achieve a new comprehension of the nature and mission of the Creator Sons of time and space. There are seven worlds in this circuit on which the reserve corps of the Paradise Michaels maintain special service schools of mutual ministry to both the ascending and descending pilgrims; and it is on these worlds of the Michael Sons that the pilgrims of time and the pilgrims of eternity arrive at their first truly mutual understanding of one another. In many respects the experiences of this circuit are the most intriguing of the entire Havona sojourn.
26:8.2 (294.1) Evlat bulucuları, dördüncü döngünün yükseliş halinde bulunan fanileri için birincil hizmetkâr ruhaniyetleri yardımcılarıdır. Ebedi Evlat’ın Kutsal Üçleme ilişkilerinin bir biçimde gerçekleştirilmesi için adaylarını hazırlamanın genel görevine ek olarak bahse konu bu Evlat bulucuları, altlarında bulunan unsurları bütünüyle başarılı olan bir hale getirmek için onları oldukça bütüncül bir biçimde eğitmelidir. Bu eğitimlerden ilki, Evlat’ın yeterli ruhsal kavrayışı; ikincisi, Evlat’ın kişiliğinin başarılı bir biçimde tanınması; ve üçüncü olarak, Evlat’ın Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliğinden yerinde bir biçimde farklılaşması hususundadır. 26:8.2 (294.1) The Son finders are the superaphic ministers to the ascending mortals of the fourth circuit. In addition to the general work of preparing their candidates for a realization of the Trinity relationships of the Eternal Son, these Son finders must so fully instruct their subjects that they will be wholly successful: first, in the adequate spiritual comprehension of the Son; second, in the satisfactory personality recognition of the Son; and third, in the proper differentiation of the Son from the personality of the Infinite Spirit.
26:8.3 (294.2) Sınırsız Ruhaniyet’e erişimden sonra ek hiçbir sınanma gerçekleştirilmez. İçsel döngülerin sınavları, İlahiyatlar’ın gizlenişinin bütünlüğünde bulunan zamanlardaki kutsal yolcu adaylarının ortaya koyduklarıdır. İlerleme saf bir biçimde bireyin ruhsallığı tarafından belirlenir, ve Tanrılar’dan başka hiç kimse bu iyeliği devretmeye yetkili değildir. Başarısızlık durumunda hiçbir zaman herhangi bir sebep aranmaz; ne adayların kendileri ne de onların çeşitli eğitmenleri ve rehberleri azarlanır veya eleştirilir. Cennet üzerinde hayal kırıklığı, hiçbir zaman yenilgi olarak değerlendirilmemektedir; kazanımlar hususundaki erteleyiş hiçbir zaman bir utanç olarak addedilmemektedir; zamanın bariz başarısızlıkları ebediyetin kayda değer ertelemeleri ile hiçbir zaman karıştırılmamaktadır. 26:8.3 (294.2) After the attainment of the Infinite Spirit, no more examinations are conducted. The tests of the inner circles are the performances of the pilgrim candidates when in the embrace of the enshroudment of the Deities. Advancement is determined purely by the spirituality of the individual, and no one but the Gods presumes to pass upon this possession. In the event of failure no reasons are ever assigned, neither are the candidates themselves nor their various tutors and guides ever chided or criticized. On Paradise, disappointment is never regarded as defeat; postponement is never looked upon as disgrace; the apparent failures of time are never confused with the significant delays of eternity.
26:8.4 (294.3) İlahiyat serüveni içinde başarısızlık olarak görünenin gecikmesini çok fazla kutsal yolcu deneyimlemez. Her ne kadar birinci aşkın evrenden olan bir kutsal yolcu zaman zaman ilk denemesinde başarılı olamasa da, neredeyse onların tümü Sınırsız Ruhaniyet’e erişir. Ruhaniyet’e erişen kutsal yolcular seyrek olarak Evlat’ı bulmada başarısızlığa uğrar; ilk serüveninde başarısız olan bu kutsal yolcuların neredeyse tamamı üçüncü ve beşinci aşkın evrenden gelmektedir. Ruhaniyet ve Evlat’ı bulduktan sonra Yaratıcı’ya erişmede ilk serüveni içinde başarısız olanların bu yolcuların büyük çoğunluğu, her ne kadar azınlıkta olan bir biçimde ikinden ve üçten gelenler benzer bir biçimde başarısız olsalar da, altıncı aşkın evrenden gelmektedir. Buna ek olarak tüm bunlar, bahse konu bariz başarısızlıklar için bazı iyi ve yararlı sebeplerin olduğunu açık bir biçimde göstermektedir; gerçekte bu sebepler basit bir değişle kaçınılmaz olan gecikmelerdir. 26:8.4 (294.3) Not many pilgrims experience the delay of seeming failure in the Deity adventure. Nearly all attain the Infinite Spirit, though occasionally a pilgrim from superuniverse number one does not succeed on the first attempt. The pilgrims who attain the Spirit seldom fail in finding the Son; of those who do fail on the first adventure, almost all hail from superuniverses three and five. The great majority of those who fail on the first adventure to attain the Father, after finding both the Spirit and the Son, hail from superuniverse number six, though a few from numbers two and three are likewise unsuccessful. And all this seems clearly to indicate that there is some good and sufficient reason for these apparent failures; in reality, simply unescapable delays.
26:8.5 (294.4) İlahiyat serüveninde başarısızlığa uğrayan adaylar, birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bir topluluğu biçiminde bulunan görevin baş idarecilerinin yetki alanı altında konumlanır; buna ek olarak onlar, bin yıllık bir süreden az olmayan bir zaman aralığı için mekânın âlemlerinde göreve geri gönderilir. Onlar, özgünlüğün aşkın evrenine hiçbir zaman geri dönmezler; bunun yerine onlar her zaman, ikinci İlahiyat serüveni için hazırlanmada yeniden eğitilmeleri amacıyla, aşkın yaratımın en müsait olan evrenine gönderilirler. Bu hizmeti takiben devinimleri içinde onlar, Havona’nın dış döngüsüne geri dönerler. Bu aşamadan sonra kesintiye uğramış süreçlerinin döngüsüne götürülmek için kendilerine eş zamanlı olarak refakat edilir; ve onlar, İlahiyat serüveni için hazırlanmalarına derhal devam eder. İkinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, altında bulunan unsurların ikinci denemelerini başarılı bir biçimde yerine getirmelerindeki öncüllüklerinde hiçbir zaman başarısızlığa uğramaz; buna ek olarak bahse konu bu birincil hizmetkâr ruhaniyetleri ve diğer rehberler, bu ikinci serüven boyunca her zaman bu adaylara katılırlar. 26:8.5 (294.4) The defeated candidates for the Deity adventure are placed under the jurisdiction of the chiefs of assignment, a group of primary supernaphim, and are remanded to the work of the realms of space for a period of not less than one millennium. They never return to the superuniverse of their nativity, always to that supercreation most propitious for their retraining in preparation for the second Deity adventure. Following this service, on their own motion, they return to the outer circle of Havona, are immediately escorted to the circle of their interrupted career, and at once resume their preparations for the Deity adventure. Never do the secondary supernaphim fail to pilot their subjects successfully on the second attempt, and the same superaphic ministers and other guides always attend these candidates during this second adventure.
9. Yaratıcı Rehberleri ^top 9. The Father Guides ^top
26:9.1 (294.5) Bir kutsal yolcu Havona’nın üçüncü döngüsüne eriştiği zaman; birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin en kıdemli, en yetkin ve en deneyimli olanlar biçiminde bulunan Yaratıcı rehberlerinin vesayeti altına girer. Bu döngünün dünyaları üzerinde Yaratıcı rehberleri; merkezi evrende ikamet eden varlıklarının tümünün öğretmenleri olarak hizmet verdikleri işleyiş düzeninin üniversitelerini ve bilgeliğin okullarını yönetir. Ebediyet erişiminin bahse konu aşkın serüveni içinde zamanın bir yaratılmışı için hizmete dair hiçbir şey görmezden gelinmeyecektir. 26:9.1 (294.5) When the pilgrim soul attains the third circle of Havona, he comes under the tutelage of the Father guides, the older, highly skilled, and most experienced of the superaphic ministers. On the worlds of this circuit the Father guides maintain schools of wisdom and colleges of technique wherein all the beings inhabiting the central universe serve as teachers. Nothing is neglected which would be of service to a creature of time in this transcendent adventure of eternity attainment.
26:9.2 (294.6) Her ne kadar geride kat edilmesi gereken döngüler geride kalsa da, Kâinatın Yaratıcısı’nın erişimi ebediyet için bir pasaport niteliğindedir.  Ebediyetin kapıları boyunca Cennet’e girmeye çabalayan mekânın diğer bir yaratılmışı hususunda bir taşıma üçlüsü zamanın son girişiminin sonuçlanmaya başladığını duyurduğu zaman, bu gerçekleşmenin kendisi bu nedenle üçüncü döngünün öncül dünyası üzerinde çok önemli bir durumdur. 26:9.2 (294.6) The attainment of the Universal Father is the passport to eternity, notwithstanding the remaining circuits to be traversed. It is therefore a momentous occasion on the pilot world of circle number three when the transit trio announce that the last venture of time is about to ensue; that another creature of space seeks entry to Paradise through the portals of eternity.
26:9.3 (295.1) Zamanın sınanması neredeyse tamamlanmış bir durumdadır; ebediyet için yarış, tüm zamanlar boyunca mevcut bir haldeydi fakat bu yarış gittikçe hızlanmaktadır; kuşku duymak için ortaya çıkan arzu ortadan kaybolmaktadır; kusursuz olmak için buyrulan emir uyulmaktadır. Zamansal ve maddi kişiliğin yaratılmışı akli mevcudiyetin en tabanından, mekânın evrimsel âlemlerine yükselmiştir; bu nedenden dolayı bahse konu bu durum, Kâinatın Yaratıcısı’nın dünyaların alt düzeyde bulunan yaratılmışlarına “Kusursuz olun, hatta benim olduğum kadar kusursuz olun” biçimindeki buyruğunun adaletini ve doğruluğunu sonsuza kadar gösterirken, aynı zamanda yükseliş tasarımının olanaklılığını da kanıtlamaktadır. 26:9.3 (295.1) The test of time is almost over; the race for eternity has been all but run. The days of uncertainty are ending; the temptation to doubt is vanishing; the injunction to be perfect has been obeyed. From the very bottom of intelligent existence the creature of time and material personality has ascended the evolutionary spheres of space, thus proving the feasibility of the ascension plan while forever demonstrating the justice and righteousness of the command of the Universal Father to his lowly creatures of the worlds: “Be you perfect, even as I am perfect.”
26:9.4 (295.2) Yükseliş süreci; bir adımdan diğerine, bir yaşamdan diğer yaşama, bir dünyadan ötekine üstün bir hale getirilmiş olup, İlahiyat’ın amacına erişilmiştir. Varlığı devam ettirme kusursuzluk içinde tamamlanmış, ve buna ek olarak kusursuzluk kutsallığın yüceliği içinde doygunluk noktasına ulaşmıştır. Zaman ebediyet içinde kaybolmakta; mekân ise, Kâinatın Yaratıcısı ile ibadetin kimliği ve uyumu içinde içine çekilerek yok olmaktadır. Havona yayınlayıcıları; doğruluğu amaç edinen hayvan kökenli ve maddi özlü yaratılmışların evrimsel yükseliş boyunca gerçeklik içinde ve ebedi olarak Tanrı’nın kusursuzlaştırılmış evlatları haline gelmesinin bahse konu bu gerçekliği biçimindeki gelişmeleri iyi haberler olarak, ihtişamın mekân raporlarını bülteninden sunar. 26:9.4 (295.2) Step by step, life by life, world by world, the ascendant career has been mastered, and the goal of Deity has been attained. Survival is complete in perfection, and perfection is replete in the supremacy of divinity. Time is lost in eternity; space is swallowed up in worshipful identity and harmony with the Universal Father. The broadcasts of Havona flash forth the space reports of glory, the good news that in very truth the conscientious creatures of animal nature and material origin have, through evolutionary ascension, become in reality and eternally the perfected sons of God.
10. Danışmanlar ve Karar Yardımcıları ^top 10. The Counselors and Advisers ^top
26:10.1 (295.3) İkinci döngüye ait olan birincil hizmetkâr ruhaniyetleri danışmanları ve karar yardımcıları, ebediyetin süreci ile ilgili zamanın çocuklarının eğitmenleridir. Cennet’in erişimi, yeni ve yüksek düzeyin sorumluluklarını gerektirir; buna ek olarak ikinci düzey üzerindeki kısa süreli ikamet, bahse konu bu adanmış birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yardımcı danışmanlığını almak için çok geniş olanaklar sağlamaktadır. 26:10.1 (295.3) The superaphic counselors and advisers of the second circle are the instructors of the children of time regarding the career of eternity. The attainment of Paradise entails responsibilities of a new and higher order, and the sojourn on the second circle affords ample opportunity to receive the helpful counsel of these devoted supernaphim.
26:10.2 (295.4) İlahiyat erişimi içinde ilk çabalarında başarısız olanlar, aşkın evren hizmetine dönmelerinden önce doğrudan bir biçimde başarısız olunan döngüden ikinci düzeye ilerletilir. Bu nedenle danışmanlar ve karar yardımcıları aynı zamanda, bu hayal kırıklığına uğramış olan kutsal yolcuların danışmanları ve teselli sağlayıcıları olarak hizmet eder. Bahse konu bu unsurlar burada, mevcudiyetlerinin en büyük hayal kırıklığıyla karşılaşmış olur; ölçeği dışında bu hayal kırıklığı, kargaşadan ihtişama olan bir merdiven gibi üzerindeki yükseldikleri bu türden deneyimlerin uzun listesinden hiçbir biçimde farklılık taşımamaktadır. Bu unsurlar, deneyimsel kadehi son damlasına kadar tüketmiş olanlardır; buna ek olarak ben onların, aşkın evrenler hizmetlerine zamanın ve geçici hayal kırıklıklarının çocukları için sevgi dolu hizmetkârların en yüksek türü olarak geçici bir biçimde geri döndüklerini gözlemlemiş bulunmaktayım. 26:10.2 (295.4) Those who are unsuccessful in the first effort at Deity attainment are advanced from the circle of failure directly to the second circle before they are returned to superuniverse service. Thus the counselors and advisers also serve as the counselors and comforters of these disappointed pilgrims. They have just encountered their greatest disappointment, in no way differing from the long list of such experiences whereon they climbed, as on a ladder, from chaos to glory—except in its magnitude. These are they who have drained the experiential cup to its dregs; and I have observed that they temporarily return to the services of the superuniverses as the highest type of loving ministrators to the children of time and temporal disappointments.
26:10.3 (295.5) İkinci döngü üzerinde uzun süren bir geçici ikamet sonrasında hayal kırıklığının unsurları, bahse konu döngünün öncü dünyası üzerinde oturmakta olan kusursuzluk heyetleri tarafından incelenir; ve onlar, Havona sınavını geçmiş olarak onaylanırlar. Buna ek olarak şu ana kadar ruhsal olmayan düzey ile ilgili olan bu durum, İlahiyat serüveni içinde gerçek bir biçimde başarıya uğramışçasına zamanın evrenlerinde aynı düzeyi onlara sağlar. Bu türden olan adayların ruhaniyeti tümüyle kabul edilir durumdadır; onların başarısızlığı, yaklaşımın işleyiş düzenin bazı fazları veya onların deneyimsel alt yapısının bazı kısımları için içkin bir durumdadır. 26:10.3 (295.5) After a long sojourn on circuit number two the subjects of disappointment are examined by the councils of perfection sitting on the pilot world of this circle and are certified as having passed the Havona test; and this, so far as nonspiritual status is concerned, grants them the same standing in the universes of time as if they had actually succeeded in the Deity adventure. The spirit of such candidates was wholly acceptable; their failure was inherent in some phase of the technique of approach or in some part of their experiential background.
26:10.4 (295.6) Onlar bu durum sonrasında; Cennet üzerindeki görevlerinin baş yöneticilerinden önce döngü danışmanları tarafından alınmakta, mekânın dünyaları üzerindeki zamanın hizmetine geri götürülme, ve onlar bu yolculuğa geçmiş günlerin ve çağların görevleri için mutluluk ve hoşnutiyet ile gitmektedir. Başka bir zaman günde onlar, en büyük hayal kırıklıklarının döngüsüne geri dönüp yepyeni bir İlahiyat serüvenine girişeceklerdir. 26:10.4 (295.6) They are then taken by the counselors of the circle before the chiefs of assignment on Paradise and are remanded to the service of time on the worlds of space; and they go with joy and gladness to the tasks of former days and ages. In another day they will return to the circle of their greatest disappointment and attempt anew the Deity adventure.
26:10.5 (296.1) İkinci döngü üzerinde başarılı olan kutsal yolcular için evrimsel belirsizliğin dışsal etki unsur tamamlanmıştır, fakat ebedi görevin serüveni henüz başlamamış bir haldedir; ve bu döngü üzerinde kısa süreli olan ikametleri tamamiyle hoşnutiyet verici ve bir hayli yararlı iken, bu ikamet önceki döngülerin belirsizlik karşısındaki sezişe ait olan bazı şevklerinden yoksundur. Kutsal yolculardan birçoğu böyle bir zamanda geçmişe dönüp baktığında; uzun mücadelelerini neşe dolu bir kıskançlıkla yâd edip, gerçekten tıpkı siz fanilerin yaşadığı şekilde zamanın dünyalarına geri dönmek ve her şeye yeniden başlamak için iç geçirirler. Yaklaşan ileri bir çağda zaman zaman siz; gençliğinizin ve yaşamınızın ilk dönemlerinin mücadelelerine bakıp, yaşamınızın bu kesitlerini yeniden yaşamak istemenin gerçek bir biçimde arzusunu duyacaksınız. 26:10.5 (296.1) For the successful pilgrims on the second circuit the stimulus of evolutionary uncertainty is over, but the adventure of the eternal assignment has not yet begun; and while the sojourn on this circle is wholly pleasurable and highly profitable, it lacks some of the anticipative enthusiasm of the former circles. Many are the pilgrims who, at such a time, look back upon the long, long struggle with a joyous envy, really wishing they might somehow go back to the worlds of time and begin it all over again, just as you mortals, in approaching advanced age, sometimes look back over the struggles of youth and early life and truly wish you might live your lives over once again.
26:10.6 (296.2) Fakat en içte bulunan dünyanın kat edilmesi önünüzde sizi bekler bir halde bulunacak, yakın bir zamanda ise bu gelişmeden sonra nihai taşıma uykusu tamamlanacak ve ebedi sürecin yeni serüveni başlayacaktır. Danışmanlar ve karar yardımcıları ikinci döngü üzerinde; yükseliş sürecinin çağsal aşamaları arasında en başından beri bulunan önüne geçilemez uyku biçimindeki, nihai ve bu büyük istirahat için hazırlıklara başlayacaktır. 26:10.6 (296.2) But the traversal of the innermost circle lies just ahead, and soon thereafter the last transit sleep will terminate, and the new adventure of the eternal career will begin. The counselors and advisers on the second circle begin the preparation of their subjects for this great and final rest, the inevitable sleep which ever intervenes between the epochal stages of the ascendant career.
26:10.7 (296.3) Kâinatın Yaratıcısı’na erişen bahse konu bu yükseliş kutsal yolcuları ikinci-döngü deneyimini tamamladığında; onlara en başından beri eşlik eden Mezun Rehberleri, nihai döngüye onların kabul edilmesi için emir verir. Bu rehberler altlarındaki unsurları içte bulunan döngüye doğru kişisel olarak yönlendirir; ve buna ek olarak onlar bu unsurları, Havona’nın dünya döngüleri üzerinde zamanın kutsal yolcularının hizmeti için atanan ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin bu düzeylerinin son unsurları biçimindeki, istirahatın tamamlayıcılarının sorumluluğuna bırakır. 26:10.7 (296.3) When those ascendant pilgrims who have attained the Universal Father complete the second-circle experience, their ever-attendant Graduate Guides issue the order admitting them to the final circle. These guides personally pilot their subjects to the inner circle and there place them in the custody of the complements of rest, the last of those orders of secondary supernaphim assigned to the ministry of the pilgrims of time on the world circuits of Havona.
11. İstirahatın Tamamlayıcıları ^top 11. The Complements of Rest ^top
26:11.1 (296.4) Bir yükseliş unsurunun son döngü içindeki zamanın büyük bir kısmı, Cennet ikamesinin olması yakın sorunlarının incelenmesinin devamlı olan bir durumuna adanmıştır. Çoğunluğu açığa çıkarılmamış olan varlıkların geniş ve çeşitli ev sahipleri, Havona dünyalarının bu iç halkasının kalıcı ve geçici sakinleridir. Buna ek olarak bahse konu bu çok katmanlı türlerin birbirine karışması; Cennet üzerinde yakın bir zamanda karşılaşılacak olan, özellikle varlıkların birçok topluluğunun düzenlenmesinin sorunlarıyla ilgili biçimde, yükseliş kutsal yolcularının eğitiminin geliştirilmesinde onların etkin bir şekilde kullandığı zengin bir durumsal çevreyi, birincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ait olan istirahatın tamamlayıcılarına sağlar. 26:11.1 (296.4) Much of an ascender’s time on the last circuit is devoted to a continuation of the study of the impending problems of Paradise residence. A vast and diverse host of beings, the majority unrevealed, are permanent and transient residents of this inner ring of Havona worlds. And the commingling of these manifold types provides the superaphic complements of rest with a rich situational environment which they effectively utilize in furthering the education of the ascending pilgrims, especially with regard to the problems of adjustment to the many groups of beings soon to be encountered on Paradise.
26:11.2 (296.5) Bahse konu bu iç döngü içinde ikamet edenler arasında bulunanlar, yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlardır. Birinci ve ikinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri; Cennet Vatandaşları’nın kesinliğe erişecek olan fanileri ve benzer soyunun kutsal bir biçimde üçleştirilmiş doğumunu içine alan, bu evlatların bütünleştirici birliklerinin genel sorumlularıdır. Bu evlatların belli başlı olanları, aşkın hükümetler ile bütünleşip onlar içinde görevlendirilir; diğerleri ise çeşitli biçimlerde atanır, fakat onların büyük çoğunluğu iç Havona döngüsünün kusursuz dünyaları üzerinde bütünleştirici birliklerde bir araya getirilir. Burada birincil hizmetkâr ruhaniyetinin yüksek denetimi altında onlar; Grandfanda zamanları öncesinde Zamanın Ebediyetleri için ilk yönetici yardımcıları olan, yüksek Cennet Vatandaşları’nın özel ve ismi konulmamış bir birlikleri tarafından bazı gelecek görevleri için hazırlanırlar. Kutsal bir biçimde üçleştirilmiş varlıkların bu benzersiz topluluklarının gelecek bir zaman için beraber çalışacaklarına dair varsayımda bulunmak için birçok neden bulunmaktadır; Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’nin yedekler birlikleri içinde ortak nihai sona sahip olmaları bu nedenlerin arasında en önemsiz olanıdır. 26:11.2 (296.5) Among those who dwell on this inner circuit are the creature-trinitized sons. The primary and the secondary supernaphim are the general custodians of the conjoint corps of these sons, including the trinitized offspring of the mortal finaliters and similar progeny of the Paradise Citizens. Certain of these sons are Trinity embraced and commissioned in the supergovernments, others are variously assigned, but the great majority are being gathered together in the conjoint corps on the perfect worlds of the inner Havona circuit. Here, under the supervision of the supernaphim, they are being prepared for some future work by a special and unnamed corps of high Paradise Citizens who were, prior to the times of Grandfanda, first executive assistants to the Eternals of Days. There are many reasons for conjecturing that these two unique groups of trinitized beings are going to work together in the remote future, not the least of which is their common destiny in the reserves of the Paradise Corps of Trinitized Finaliters.
26:11.3 (296.6) Bu en içte bulunan döngü içinde yükseliş ve alçalış kutsal yolcuları, birbirleriyle ve yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlarla kardeşçe bütünleşir. Ebeveynleri gibi bu evlatlar, karşılıklı birliktelikten çok büyük yararlar sağlamaktadır; buna ek olarak, Cennet Vatandaşları’nın kesinliğe erişecek olan fanileri ve kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlarının beraberliğinden olan, kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlarının kardeşlik birlikteliğini gerçekleştirmek ve bunu kesin olarak sağlamak birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin özel görevidir. Birincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ait olan istirahatın tamamlayıcıları, farklı topluluklar ile birlikte onların anlayışlı birlikteliğinin desteklenmesiyle fazla bir biçimde ilgili değillerdir. 26:11.3 (296.6) On this innermost circuit, both the ascending and the descending pilgrims fraternize with each other and with the creature-trinitized sons. Like their parents, these sons derive great benefits from interassociation, and it is the special mission of the supernaphim to facilitate and to insure the confraternity of the trinitized sons of the mortal finaliters and the trinitized sons of the Paradise Citizens. The superaphic complements of rest are not so much concerned with their training as with promoting their understanding association with diverse groups.
26:11.4 (297.1) Faniler “Kusursuz olun, hatta Cennet Yaratıcı’nız kadar kusursuz olun” şeklindeki Cennet buyruğunu işittiler. Birincil hizmetkâr ruhaniyetleri; “Yükseliş kardeşlerinize karşı anlayışlı olun, onları Cennet Yaratan Evlatları’nın yaptığı gibi tanıyın ve onlara sevgi besleyin” şeklindeki, bütünleştirici birliklerin bahse konu bu kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları için yaptıkları bildirilerinin iletimine bir an olsun ara vermemiştir. 26:11.4 (297.1) Mortals have received the Paradise command: “Be you perfect, even as your Paradise Father is perfect.” To these trinitized sons of the conjoint corps the supervising supernaphim never cease to proclaim: “Be you understanding of your ascendant brethren, even as the Paradise Creator Sons know and love them.”
26:11.5 (297.2) Fani yaratılmış Tanrı’yı bulmak zorundadır. Yaratan Evlat, en alt düzeyde bulunan irade sahibi yaratılmış olan insanı bulana kadar hiçbir şekilde durmaz. Şüphesiz olarak Yaratan Evlatlar ve onların fani çocukları, gelecekteki bir amaç ve bilinmez kâinat hizmeti için hazırlanmaktadırlar. Onların ikisi de, deneyimsel evreni bir uçtan diğerine kat eder; buna ek olarak onlar, kendilerine ait olan ebedi görev için eğitilmiş ve hazırlanmıştır. Âlemler boyunca, yaratılmış ve Yaratan’ın bir araya karışması biçimindeki insan ve kutsal olanın benzersiz bir araya gelişi ortaya çıkmaktadır. Düşüncesini kullanmadan hareket eden faniler; özellikle güçsüz olana karşı ve ihtiyaç duyanlar adına kutsal merhametin ve şefkatin dışavurumunu, insan biçiminde olan bir Tanrı’nın işareti olarak tanımladılar. Bu nasıl bir hatadır! Bunun yerine bağışlamanın ve hoşgörünün bu türden olan dışavurumlarının, yaşayan Tanrı’nın ruhaniyetinin fani insanda ikamet etmesinin kanıtı olarak insanlar tarafından alınması gerekirdi; bu türden bir yaratım en sonunda kutsallık tarafından güdülen bir varlıktır. 26:11.5 (297.2) The mortal creature must find God. The Creator Son never stops until he finds man—the lowest will creature. Beyond doubt, the Creator Sons and their mortal children are preparing for some future and unknown universe service. Both traverse the gamut of the experiential universe and so are educated and trained for their eternal mission. Throughout the universes there is occurring this unique blending of the human and the divine, the commingling of creature and Creator. Unthinking mortals have referred to the manifestation of divine mercy and tenderness, especially towards the weak and in behalf of the needy, as indicative of an anthropomorphic God. What a mistake! Rather should such manifestations of mercy and forbearance by human beings be taken as evidence that mortal man is indwelt by the spirit of the living God; that the creature is, after all, divinity motivated.
26:11.6 (297.3) İlk-döngü üzerindeki kısa süreli ikametin sonuna doğru yükseliş kutsal yolcuları, birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ait olan istirahatın başlatıcıları ile tanışır. Bahse konu bu Cennet melekleri; ebediyetin eşiğinde bekleyenleri karşılamak ve yeniden dirilmenin sonuncusunun hafif geçiş uykusu için onları hazırlamayı tamamlamak için dışarı çıkarlar. Siz içsel döngü içinde kat edene ve zamanın geçici uykusundan ebediyetin yeniden dirilmesini deneyimleyene kadar, Cennet’in bir çocuğu düzeyine gerçek bir şekilde ait bulunmamaktasınız. Kusursuzlaştırılan yolcular bu istirahata Havona’nın ilk döngüsü üzerinde uykuya geçerek başlar; konumsal olarak ancak onlar, Cennet sahilleri üzerinde kendilerini uyanmış bir halde bulur. Ebedi Ada’ya yükselenlerin bütünü içinde sadece buraya erişenler, ebediyetin çocukları olarak adlandırılır; diğerleri ise buraya oturma düzeyi olmayan misafirler biçimindeki ziyaretçiler olarak uğrarlar. 26:11.6 (297.3) Near the end of the first-circle sojourn the ascending pilgrims first meet the instigators of rest of the primary order of supernaphim. These are the angels of Paradise coming out to greet those who stand at the threshold of eternity and to complete their preparation for the transition slumber of the last resurrection. You are not really a child of Paradise until you have traversed the inner circle and have experienced the resurrection of eternity from the terminal sleep of time. The perfected pilgrims begin this rest, go to sleep, on the first circle of Havona, but they awaken on the shores of Paradise. Of all who ascend to the eternal Isle, only those who thus arrive are the children of eternity; the others go as visitors, as guests without residential status.
26:11.7 (297.4) Ve şimdi Havona sürecinin sonucunda, siz faniler içsel döngünün öncül dünyası üzerinde uykuya daldığınızda: siz istirahatınıza; ne fani ölümün doğal uykusu içinde gözlerini kapattığınız andaki gibi ve ne de Havona’ya olan yolculuğunuza hazırlanış için taşımanın uzun kendinden geçme halinde olduğu gibi, kökeninizin dünyaları üzerinde yaptığınız biçimiyle yalnız bir şekilde gitmemektesiniz. Burada erişimin istirahatı için hazırlandığınızda; taşımanızın tamamlanmasının ve sadece kusursuzluğun nihai dokunuşları bekler bir halde bulunacak olmanızın Havona vaadi olarak, istirahata sizinle birlikte girmek için hazırlıkta bulunan istirahatın ihtişamlı tamamlayıcısı, ilk döngüye ait olan uzun-zaman birlikteliğiniz sizin etrafınızda hareket eder. 26:11.7 (297.4) And now, at the culmination of the Havona career, as you mortals go to sleep on the pilot world of the inner circuit, you go not alone to your rest as you did on the worlds of your origin when you closed your eyes in the natural sleep of mortal death, nor as you did when you entered the long transit trance preparatory for the journey to Havona. Now, as you prepare for the attainment rest, there moves over by your side your long-time associate of the first circle, the majestic complement of rest, who prepares to enter the rest as one with you, as the pledge of Havona that your transition is complete, and that you await only the final touches of perfection.
26:11.8 (297.5) Sizin ilk taşımanız gerçekten ölüm şeklinde; ikincisi en uygun uyku biçiminde; ve şimdi ise üçüncü başkalaşım, çağların dinlenmesi olarak gerçek istirahat halindedir. 26:11.8 (297.5) Your first transition was indeed death, the second an ideal sleep, and now the third metamorphosis is the true rest, the relaxation of the ages.
26:11.9 (297.6) [Uversa’dan olan bir Bilgeliğin Kesinleştiricisi tarafından sunulmuştur.] 26:11.9 (297.6) [Presented by a Perfector of Wisdom from Uversa.]