25. Makale Paper 25
Mekân’ın İletici Ev Sahipleri The Messenger Hosts of Space
25:0.1 (273.1) SINIRSIZ Ruhaniyet ailesi içinde sıra bakımından ortanca olanlar Mekân’ın İletici Ev Sahipleri’dir. Bu çok yönlü olan varlıklar, yardımcı ruhaniyetler ile daha yüksek olan kişilikleri birbirine bağlayan uzantılar olarak faaliyet gösterir. İletici ev sahipleri göksel varlıkların şu düzeylerini kapsamaktadır. 25:0.1 (273.1) RANKING intermediately in the family of the Infinite Spirit are the Messenger Hosts of Space. These versatile beings function as the connecting links between the higher personalities and the ministering spirits. The messenger hosts include the following orders of celestial beings:
25:0.2 (273.2) 1. Havona Hizmetlileri. 25:0.2 (273.2) 1. Havona Servitals.
25:0.3 (273.3) 2. Kâinatsal Arabulucular. 25:0.3 (273.3) 2. Universal Conciliators.
25:0.4 (273.4) 3. Teknik Danışmanlar. 25:0.4 (273.4) 3. Technical Advisers.
25:0.5 (273.5) 4. Cennet üzerindeki Arşiv Sorumluları. 25:0.5 (273.5) 4. Custodians of Records on Paradise.
25:0.6 (273.6) 5. Göksel Kaydediciler. 25:0.6 (273.6) 5. Celestial Recorders.
25:0.7 (273.7) 6. Morontia Dostları. 25:0.7 (273.7) 6. Morontia Companions.
25:0.8 (273.8) 7. Cennet Dostları. 25:0.8 (273.8) 7. Paradise Companions.
25:0.9 (273.9) Yukarıda sıralanmış yedi topluluk içerisinde; hizmetliler, arabulucular ve Morontia Refakatçileri şeklindeki unsurlardan sadece üçü bu biçimde yaratılmıştır; geride kalan dördü ise, meleksel düzeylerin erişim seviyelerini yansıtmaktadır. İçkin olan dünyaya ve erişilen düzeye bağlı olarak, iletici ev sahipleri kâinat âlemlerinin tümü içinde değişken bir biçimde hizmet halinde olabilir; fakat onlar her zaman, görevli bulundukları âlemleri yöneten unsurların yönlendirmesine tabidir. 25:0.9 (273.9) Of the seven groups enumerated, only three—servitals, conciliators, and Morontia Companions—are created as such; the remaining four represent attainment levels of the angelic orders. In accordance with inherent nature and attained status, the messenger hosts variously serve in the universe of universes but always subject to the direction of those who rule the realms of their assignment.
1. Havona Hizmetlileri ^top 1. The Havona Servitals ^top
25:1.1 (273.10) Her ne kadar hizmetliler olarak adlandırılmış olsalar da, bahse konu merkezi evrenin “yarı-ölümlü yaratılmışları” kelimenin uşak kabilinden anlaşılacağı biçimde hizmetçi değillerdir. Ruhsal dünya içerisinde uşak hizmeti gibi bayağı bir görev bulunmamaktadır; burada her hizmet kutsal ve canlandırıcıdır; varlıkların yüksek düzeyleri, mevcudiyetin daha alçakta bulunan düzeylerini küçük görür bir gözle değerlendirmemektedir. 25:1.1 (273.10) Though denominated servitals, these “midway creatures” of the central universe are not servants in any menial sense of the word. In the spiritual world there is no such thing as menial work; all service is sacred and exhilarating; neither do the higher orders of beings look down upon the lower orders of existence.
25:1.2 (273.11) Havona Hizmetlileri, Yedi Yüce Güç Yöneticisi biçimindeki Yedi Üstün Ruhaniyet’in birliktelik içinde bulundukları unsurların ve Yedi Üstün Ruhaniyet’in ortak yaratıcı görevinin bir sonucudur. Bu yaratıcı işbirliği; bir Yaratan Evlat-Yaratıcı Ruhaniyet birlikteliği tarafından bir Berrak ve Sabah Yıldızı’nın yaratımından, Urantia gibi dünyalar üzerindeki doğum olaylarına kadar uzanan bir kapsam dâhilindeki, evrimsel evrenler içindeki çifte düzey doğumlarının uzun bir listesi için doğum biçimi olmaya çok yaklaşır. 25:1.2 (273.11) The Havona Servitals are the joint creative work of the Seven Master Spirits and their associates, the Seven Supreme Power Directors. This creative collaboration comes the nearest to being the pattern for the long list of reproductions of the dual order in the evolutionary universes, extending from the creation of a Bright and Morning Star by a Creator Son-Creative Spirit liaison down to sex procreation on worlds like Urantia.
25:1.3 (273.12) Hizmetlilerin nüfusu oldukça kalabalık olup, onların düzenine ait olan unsurların yenileri sürekli bir biçimde yaratılmaya devam etmektedir. Onlar; Cennet’in kuzeysel birimlerinin uzağındaki ortak bölgelerinde, Üstün Ruhaniyetler ve Yüce Güç Yöneticileri’nin bir araya gelmesini takiben üç an içinde, binerli topluluklar halinde ortaya çıkarlar. Her dört hizmetliden biri diğerlerine kıyasla türü itibariyle daha fizikseldir; bu durumda her bin hizmetli içinde yedi yüz ellisi -bu bilgiden anlaşılacağı üzere- ruhaniyet biçimi bakımından aslı olan ruhaniyet türüne ait niteliğe sahiptir, fakat onlardan iki yüz ellisi doğası bakımından yarı-fizikseldir. Bahse konu bu dördüncü yaratılmış bir şekilde; Üstün Ruhaniyetler’e kıyasla fiziksel güç yöneticilerine daha çok benzer bir biçimde, Havonasal anlamda maddi olan maddi varlıklar düzeyi üzerindedir. 25:1.3 (273.12) The number of servitals is prodigious, and more are being created all the time. They appear in groups of one thousand on the third moment following the assembly of the Master Spirits and the Supreme Power Directors at their joint area in the far northerly sector of Paradise. Every fourth servital is more physical in type than the others; that is, out of each thousand, seven hundred and fifty are apparently true to spirit type, but two hundred and fifty are semiphysical in nature. These fourth creatures are somewhat on the order of material beings (material in the Havona sense), resembling the physical power directors more than the Master Spirits.
25:1.4 (274.1) Her ne kadar Urantia üzerinde mevcut an içerisinde ortaya çıkmamış olsa da, kişisel ilişkiler içerisinde ruhsal ilişkiler maddi olanlar üzerinde baskındır. Buna ek olarak Havona Hizmetlileri’nin yaratımında; üç ruhsal varlığın bir yarı-fiziksel varlığa karşılık gelmesi şeklindeki oluşturulan oran biçimindeki ruhaniyet’in baskınlığının bu kanunu, her zaman hüküm sürmektedir. 25:1.4 (274.1) In personality relationships the spiritual is dominant over the material, even though it does not now so appear on Urantia; and in the production of Havona Servitals the law of spirit dominance prevails; the established ratio yields three spiritual beings to one semiphysical.
25:1.5 (274.2) Yeni yaratılmış hizmetliler yeni bir biçimde ortaya çıkan Mezun Rehberleri ile birlikte hepsi, Yedi Havona döngüsünün her biri üzerinde kıdemli rehberlerin sürekli bir biçimde faaliyet gösterdikleri eğitimin derslerinden geçerler. Bunun sonucunda Hizmetliler, en iyi biçimde uyum sağladıkları etkinlikler için görevlendirilirler; ve onlar ruhsal ve yarı-fiziksel biçiminde iki türde oldukları için, bahse konu bu çok yönlü varlıkların yapabildikleri kapsamdaki görevler için oldukça az bir kısıtlılık söz konusudur. Daha yüksek olan veya diğer bir deyişle ruhani topluluklar; Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in hizmetlerine ek olarak Yedi Üstün Ruhaniyet’in görevlerine ayrı ayrı seçilen biçimde görevlendirilirler. Sayıca büyük topluluklar halinde onlar zaman zaman; Havona’nın döngüleri için ilerleme amacıyla hazırlanan zamanın yükseliş halinde bulunan ruhlarının nihai eğitimlerine ve ruhsal kültürlere adanan dünyalar biçimindeki, yedi aşkın-evrenlerin yönetim merkezi alanlarını çevreleyen eğitim dünyaları üzerinde hizmet vermek için atanırlar. Ruhani hizmetliler ve onların tür bakımından daha çok fiziksel olan birlikteleri aynı zamanda; Havona’ya erişmiş ve Cennet’e ulaşmayı amaçlayan yükseliş halindeki yaratılmışların çok çeşitli düzeylerine yardım etme ve onları eğitme hususunda, Mezun Rehberleri’nin yardımcıları ve birliktelikleri olarak tasarlanmışlardır. 25:1.5 (274.2) The newly created servitals, together with newly appearing Graduate Guides, all pass through the courses of training which the senior guides continuously conduct on each of the seven Havona circuits. Servitals are then assigned to the activities for which they are best adapted, and since they are of two types—spiritual and semiphysical—there are few limits to the range of work these versatile beings can do. The higher or spirit groups are assigned selectively to the services of the Father, the Son, and the Spirit, and to the work of the Seven Master Spirits. In large numbers they are dispatched, from time to time, to serve on the study worlds encircling the headquarters spheres of the seven superuniverses, the worlds devoted to the final training and spiritual culture of the ascending souls of time who are preparing for advancement to the circuits of Havona. Both spirit servitals and their more physical fellows are also designated assistants and associates of the Graduate Guides in helping and instructing the various orders of ascending creatures who have attained Havona, and who seek to attain Paradise.
25:1.6 (274.3) Havona Hizmetlileri ve Mezun Rehberleri, birbirleri için görevlerine aşkın bir bağlılık ve birbirlerine karşı dokunaklı bir sevgi ortaya koyarlar. Ruhsal olan bu türden bir sevgiyi siz ancak, insan aşkının olgusallığının bu duygu ile olan karşılaştırılması sonucunda anlayabilirsiniz. Hizmetlilerin merkezi evrenin sınırları ötesindeki görevlerine atanmasıyla sıklıkla ortaya çıkan durumlar olan onların rehberlerden ayrılmasında kutsal dokunaklılık bulunmaktadır; fakat onlar yine de bu görevlerine üzüntü yerine mutlulukla gitmektedirler. Yüksek görevin tatmin edici memnuniyeti, ruhsal varlıkların baskın gelen duygusudur. Üzüntü, inançlı bir biçimde yerine getirilen kutsal görevin bilinci karşısında var olamaz. Buna ek olarak insanın yükselen ruhu Yüce Hâkim huzurunda durduğu zaman, ebedi kabulün kararı maddi başarılar ve sayısal kanımlar ile belirlenmeyecektir. Bunun yerine karar; “Aferin sana, iyi ve inançlı hizmetkâr: birkaç olmazsa olmaz nitelik üzerinde inancını hep korudun; sen kâinat gerçeklikleri üzerinde idareci olarak yükseltilmelisin.” şeklinde yüce mahkemelerin buyurması vasıtasıyla aksettirilecektir. 25:1.6 (274.3) The Havona Servitals and the Graduate Guides manifest a transcendent devotion to their work and a touching affection for one another, an affection which, while spiritual, you could only understand by comparison with the phenomenon of human love. There is divine pathos in the separation of the servitals from the guides, as so often occurs when the servitals are dispatched on missions beyond the limits of the central universe; but they go with joy and not with sorrow. The satisfying joy of high duty is the eclipsing emotion of spiritual beings. Sorrow cannot exist in the face of the consciousness of divine duty faithfully performed. And when man’s ascending soul stands before the Supreme Judge, the decision of eternal import will not be determined by material successes or quantitative achievements; the verdict reverberating through the high courts declares: “Well done, good and faithful servant; you have been faithful over a few essentials; you shall be made ruler over universe realities.”
25:1.7 (274.4) Aşkın-evren hizmetinde Havona Hizmetlileri her zaman, onların genel ve özel ruhaniyet ayrıcalıklarında benzedikleri Üstün Ruhaniyet tarafından idare edilen nüfuz alanı için görevlendirilir. Onlar sadece, yedi aşkın-evrenin başkentlerini çevreleyen eğitimsel dünyalar üzerinde hizmet ederler; buna ek olarak Uversa’nın son raporu yaklaşık olarak 138 milyar hizmetlinin Uversa’nın 490 uydusu üzerinde hizmet ettiğini bildirmiştir. Onlar, Orvonton’un aşkın-evreninin yüksek üniversitelerini oluşturan bahse konu eğitimsel dünyaların görevleriyle bağlantılı olan sayısız çeşitlikteki etkinliklere katılırlar. Bu noktada onlar sizin refakatçilerinizdir; onlar, zamanın evrenlerinden ebediyetin âlemleri için nihai mezuniyetinizin kesinliği ve gerçekliği hususunda sizi hazırlamak ve sizin için ilham kaynağı olmak amacıyla, bundan sonraki gerçekleşecek olan sürecinizden gelecektir. Buna ek olarak bu ilişkiler içerisinde hizmetliler, zamanın yükseliş halinde bulunan yaratılmışlarına hizmetin başlangıçsal deneyimini kazanacaklardır. Bu hizmet, kendilerinin Mezun Rehberleri olarak çevrilmesi biçiminde veya Mezun Rehberleri’nin birliktelik içerisinde bulundukları unsurlar olarak Havona döngüleri üzerinde takip eden görevleri içi oldukça yararlıdır. 25:1.7 (274.4) On superuniverse service the Havona Servitals are always assigned to that domain presided over by the Master Spirit whom they most resemble in general and special spirit prerogatives. They serve only on the educational worlds surrounding the capitals of the seven superuniverses, and the last report of Uversa indicates that almost 138 billion servitals were ministering on its 490 satellites. They engage in an endless variety of activities in connection with the work of these educational worlds comprising the superuniversities of the superuniverse of Orvonton. Here they are your companions; they have come down from your next career to study you and to inspire you with the reality and certainty of your eventual graduation from the universes of time to the realms of eternity. And in these contacts the servitals gain that preliminary experience of ministering to the ascending creatures of time which is so helpful in their subsequent work on the Havona circuits as associates of the Graduate Guides or—as translated servitals—as Graduate Guides themselves.
2. Kâinatsal Arabulucular ^top 2. The Universal Conciliators ^top
25:2.1 (275.1) Her Havona Hizmetlisi'nin yaratımı için, her aşkın-evrende bir tane olacak şekilde yedi Kâinatsal Arabulucu mevcut hale getirilir. Bu yaratıcı uygulama; Cennet üzerinde gerçekleşen etkileşimlere, belirli bir nitelikte olan aşkın-evren yansıtıcı karşılığının işleyiş biçimini içine alır. 25:2.1 (275.1) For every Havona Servital created, seven Universal Conciliators are brought into being, one in each superuniverse. This creative enactment involves a definite superuniverse technique of reflective response to transactions taking place on Paradise.
25:2.2 (275.2) Yedi aşkın evrenin yönetim merkezi dünyaları üzerinde faaliyet gösteren Yedi Üstün Ruhaniyet’in yedi yansıması bulunmaktadır. Yansıtıcı Ruhaniyetler’in doğalarını fani akıllar için tasvir etmeye girişmek zordur. Onlar gerçek kişiliklerdir; buna rağmen bir aşkın evren topluluğundaki her bir üye, Yedi Üstün Ruhaniyet’den sadece birinin kusursuz yansıtıcısıdır. Buna ek olarak Üstün Ruhaniyetler, Havona Hizmetlileri’nin bir topluluğunu yansıtma amacıyla güç yöneticileri ile birliktelik içerisine girdikleri her seferde; aşkın evren topluluklarının her birinde, Yansıtıcı Ruhaniyetleri’nden biri üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleşen bir odaklanma gerçekleşir; ve aşkın yaratımların yönetim merkezi dünyaları üzerinde anında ortaya çıkan ve tamamiyle gelişimini tamamlamış eşit sayıdaki Kâinatsal Arabulucu görünmeye başlar. Eğer hizmetlilerin yaratımı içinde Yedinci Üstün Ruhaniyet kişisel girişimde bulunursa, yedinci düzeyin Yansıtıcı Ruhaniyetleri’nden başka hiçbir unsur arabuluculara gebe kalmayacaktır; bununla birlikte Orvonton’da bulunanlara benzer biçimde olan bin hizmetlinin yaratımıyla eş zamanlı olarak, her aşkın evren başkentinde yedinci-düzey arabulucuların bin tanesini ortaya çıkacaktır. Bu olaylar sonucunda Üstün Ruhaniyetler’in yedi katmanlı doğasını yansıtan bir biçimde, her aşkın evren içinde hizmet eden arabulucuların yedi yaratılmış düzeni ortaya çıkar. 25:2.2 (275.2) On the headquarters worlds of the seven superuniverses there function the seven reflections of the Seven Master Spirits. It is difficult to undertake to portray the natures of these Reflective Spirits to material minds. They are true personalities; still each member of a superuniverse group is perfectly reflective of just one of the Seven Master Spirits. And every time the Master Spirits associate themselves with the power directors for the purpose of creating a group of Havona Servitals, there is a simultaneous focalization upon one of the Reflective Spirits in each of the superuniverse groups, and forthwith and full-fledgedly an equal number of Universal Conciliators appear on the headquarters worlds of the supercreations. If, in the creation of servitals, Master Spirit Number Seven should take the initiative, none but the Reflective Spirits of the seventh order would become pregnant with conciliators; and concurrently with the creation of one thousand Orvontonlike servitals, one thousand of the seventh-order conciliators would appear on each superuniverse capital. Out of these episodes, reflecting the sevenfold nature of the Master Spirits, arise the seven created orders of conciliators serving in each superuniverse.
25:2.3 (275.3) Cennet öncesi düzeyin arabulucuları yaratımın kendilerine özgün olan birimleri için sınırlandığı biçimde, aşkın evrenler arasında dönüşümlü bir biçimde hizmet etmemektedir. Her yaratılmış düzeyin yedide biri ile bütünleşme biçiminde olan her aşkın evren birliği; Üstün Ruhaniyetleri’nin yedisi de aşkın evren başkentlerinde yansıtıldıklarında, içlerinden yalnızca biri her aşkın yaratımda baskınken, bu nedenle Üstün Ruhaniyetleri’nin birinin etkisi altında çok uzun bir süre geçirir. 25:2.3 (275.3) Conciliators of pre-Paradise status do not serve interchangeably between superuniverses, being restricted to their native segments of creation. Every superuniverse corps, embracing one seventh of each created order, therefore spends a very long time under the influence of one of the Master Spirits to the exclusion of the others, for, while all seven are reflected on the superuniverse capitals, only one is dominant in each supercreation.
25:2.4 (275.4) Yedi aşkın yaratımlardan her biri gerçekte, onların nihai sonları üzerinde hâkim bir durumda olan Üstün Ruhaniyetleri’nin birinin etkisi tarafından çepeçevre sarılır. Her aşkın evren bu nedenle, yüksek denetimde bulunan Üstün Ruhaniyet’in karakteri ve doğasını yansıtan devasa bir aynaya benzer bir hale dönüşür; buna ek olarak bu dönüşümlerin tümü, Yaratıcı Ana Ruhaniyetleri’nin mevcudiyeti ve işlevi tarafından her bağımlı yan aşkın evren içinde ilerleyen bir biçimde devam eder. Evrimsel büyüme üzerinde bu türden bir çevresel etki o kadar derindir ki; aşkın evren sonrası süreçleri içerisinde arabulucular işbirliği içinde, henüz tamamlanmamış olan her yönden gelen kırk-dokuz deneyimsel görüşü veya bakış açısını ortaya koyarlar. Yine de bu görüşler karşılıklı olarak dengeleyici ve onların birlikteliklerinde Yücelik’in döngüsünü kapsamaya eğilimlidir. 25:2.4 (275.4) Each of the seven supercreations is actually pervaded by that one of the Master Spirits who presides over its destinies. Each superuniverse thus becomes like a gigantic mirror reflecting the nature and character of the supervising Master Spirit, and all of this is further continued in every subsidiary local universe by the presence and function of the Creative Mother Spirits. The effect of such an environment upon evolutionary growth is so profound that in their postsuperuniverse careers the conciliators collectively manifest forty-nine experiential viewpoints, or insights, each angular—hence incomplete—but all mutually compensatory and together tending to encompass the circle of Supremacy.
25:2.5 (275.5) Her aşkın evren içinde Kâinatsal Arabulucular kendilerini, içinde hizmet etmeye devam ettikleri birliktelikler halinde, şaşırtıcı olan ve doğalarından gelen bir şekilde dörtlü topluluklara ayrılmış biçimde bulur. Her topluluk içinde, üç ruhaniyet kişiliği bulunmaktadır; buna ek olarak geride kalan diğer unsur ise, tıpkı hizmetlilerin dördüncü yaratılmışlarında olduğu gibi yarı-maddi bir varlıktır. Bu dörtlü bir arabulucu heyetini oluşturmakta olup, bu heyet şu unsurlardan meydana gelmektedir: 25:2.5 (275.5) In each superuniverse the Universal Conciliators find themselves strangely and innately segregated into groups of four, associations in which they continue to serve. In each group, three are spirit personalities, and one, like the fourth creatures of the servitals, is a semimaterial being. This quartet constitutes a conciliating commission and is made up as follows:
25:2.6 (275.6) 1. Hâkim-Son Söz Sahibi: Bu bünye; geride kalan üç unsur tarafından, topluluğun yargısal başı olarak hareket etmesi amacıyla en yetkin ve liyakat sahibinin oybirliği ile belirlenmesiyle tasarlanır. 25:2.6 (275.6) 1. The Judge-Arbiter. The one unanimously designated by the other three as the most competent and best qualified to act as judicial head of the group.
25:2.7 (275.7) 2. Ruhaniyet-Müdafaa Makamı: Bu bünye; hâkim-son söz sahibi tarafından, arabulucu heyetin yargısının baktığı herhangi bir davadaki tüm kişiliklerin haklarını kollama ve bu dava ile ilgili kanıtları sunma amacıyla atanmaktadır. 25:2.7 (275.7) 2. The Spirit-Advocate. The one appointed by the judge-arbiter to present evidence and to safeguard the rights of all personalities involved in any matter assigned to the adjudication of the conciliating commission.
25:2.8 (276.1) 3. Kutsal Karar Uygulayıcı: Bu arabulucu, maddi varlıklar ile ilişki kurma ve heyetin kararlarını uygulama amacıyla içkin doğa tarafından yetkin bir hale getirilmiş bünyedir. Kutsal karar uygulayıcıları yarı-maddi varlıklar olarak, fani ırkların dar kapsamlı görüş açıları için neredeyse fakat bütünüyle olmayan bir biçimde fark edilebilir bir nitelikte bulunur. 25:2.8 (276.1) 3. The Divine Executioner. The conciliator qualified by inherent nature to make contact with the material beings of the realms and to execute the decisions of the commission. Divine executioners, being fourth creatures—quasi-material beings—are almost, but not quite, visible to the short-range vision of the mortal races.
25:2.9 (276.2) 4. Yazıcı: Heyetin geride kalan üyesi kendiliğinden, mahkeme görevlisi biçiminde olan yazıcı konumunda faaliyet gösterir. Bu bünye, aşkın evren arşivleri ve yerel evrenin zabıtları için tüm kayıtların düzgün bir biçimde hazırlandığından emin olur. Eğer heyet, evrimsel bir dünya üzerinde hizmet ediyorsa; üçüncü bir kayıt, karar uygulayıcının yardımıyla, yargının sistem hükümetinin fiziksel arşivleri için hazırlanır. 25:2.9 (276.2) 4. The Recorder. The remaining member of the commission automatically becomes the recorder, the clerk of the tribunal. He makes certain that all records are properly prepared for the archives of the superuniverse and for the records of the local universe. If the commission is serving on an evolutionary world, a third report, with the assistance of the executioner, is prepared for the physical records of the system government of jurisdiction.
25:2.10 (276.3) Bir oturum içinde bir heyet üçlü bir topluluk olarak faaliyet gösteriyorsa; müdafaa makamı karar sırasında oturumdan ayrılmış olup, sadece davanın sonuçlandığı esnada kararın duyurulmasına katılır. Bu bakımdan bahse konu heyetler, zaman zaman hakem üçlüsü olarak da adlandırılır. 25:2.10 (276.3) When in session a commission functions as a group of three since the advocate is detached during adjudication and participates in the formulation of the verdict only at the conclusion of the hearing. Hence these commissions are sometimes called referee trios.
25:2.11 (276.4) Arabulucular, kâinat âlemlerinin tümünün pürüzsüz bir biçimde işleyişinin devam etmesinde büyük bir öneme sahiptir. Onlar; boşlukta meleksel hızın üç katı bir ölçekte yol kat edebilerek, küçük olan zorlukların çabucak bir şekilde karara bağlanmasına adanan heyetler biçiminde, dünyaların seyahat halindeki mahkemeleri olarak hareket ederler. Bahse konu bu hareketli ve oldukça adil olan heyetler bulunmasaydı, evrenlerin mahkemeleri; âlemlerde gerçekleşmekte olan küçük çaptaki yaşanan yanlış anlamalar tarafından oldukça fazla bir biçimde çoğalmış olacaktı. 25:2.11 (276.4) The conciliators are of great value in keeping the universe of universes running smoothly. Traversing space at the seraphic rate of triple velocity, they serve as the traveling courts of the worlds, commissions devoted to the quick adjudication of minor difficulties. Were it not for these mobile and eminently fair commissions, the tribunals of the spheres would be hopelessly overspread with the minor misunderstandings of the realms.
25:2.12 (276.5) Bahse konu bu hakem üçlüsü, ebedi kabul ile ilgili durumlara bakmamaktadır; zamanın bir yaratılmışının ebedi geleceği biçiminde olan ruh, onların eylemleri tarafından hiçbir zaman tehlikeye atılmamaktadır. Arabulucular, zamanın yaratılmışlarının kısa süreli olan mevcudiyetini ve kâinatsal refahını aşan sorulara muhatap olmamaktadır. Fakat bir heyet, bir sorunun davasını kabul ettiği zaman; onun bu dava hakkında verdiği yargı, kesin ve her zaman oybirliğinde niteliğindedir; burada hâkim-son söz sahibinin kararından temyiz durumu söz konusu değildir. 25:2.12 (276.5) These referee trios do not pass upon matters of eternal import; the soul, the eternal prospects of a creature of time, is never placed in jeopardy by their acts. Conciliators do not deal with questions extending beyond the temporal existence and the cosmic welfare of the creatures of time. But when a commission has once accepted jurisdiction of a problem, its rulings are final and always unanimous; there is no appeal from the decision of the judge-arbiter.
3. Arabulucular’ın Geniş Kapsamlı Hizmeti ^top 3. The Far-Reaching Service of Conciliators ^top
25:3.1 (276.6) Arabulucular; öncül yedek birliklerinin tutulduğu yer olan aşkın evrenlerinin başkenti üzerinde, topluluk yönetim merkezini idare ederler. Onların ikincil yedek birlikleri, yerel evrenlerin başkentlerinde konumlanmıştır. Yaş bakımından genç ve daha az deneyime sahip olan heyet üyeleri görevlerine, düzey bakımından daha alçakta bulunan Urantia gibi dünyalar üzerinde başlar; ve onlar, olgun deneyime sahip olduktan sonra daha büyük sorunların yargısına yükselirler. 25:3.1 (276.6) Conciliators maintain group headquarters on the capital of their superuniverse, where their primary reserve corps is held. Their secondary reserves are stationed on the capitals of the local universes. The younger and less experienced commissioners begin their service on the lower worlds, worlds like Urantia, and are advanced to the adjudication of greater problems after they have acquired riper experience.
25:3.2 (276.7) Arabulucuların düzeyi tamamiyle güvenilirdir; onlardan hiçbiri şimdiye kadar yanlış bir yola sapmamıştır. Her ne kadar bilgeliklerinde ve yargılarında hatasız olmasalar da; onlar, inanç bakımından hataya yer bırakmayan ve sorgulanmaya gerek duyulmayan güvenin birer parçalarıdır. Onlar kökenini, bir aşkın evrenin yönetim merkezinden alıp; nihai olarak evren hizmetinin şu düzeyleri boyunca ilerleyerek, tekrar yine buraya dönerler: 25:3.2 (276.7) The order of conciliators is wholly dependable; not one has ever gone astray. Though not infallible in wisdom and judgment, they are of unquestioned reliability and unerring in faithfulness. They take origin on the headquarters of a superuniverse and eventually return thereto, advancing through the following levels of universe service:
25:3.3 (276.8) 1. Dünyalar’ın Arabulucuları. Bireysel dünyaların yüksek deneyim kişilikleri, mevcut şartlar altında olması gereken işleyiş ile ilgili ne zaman fazlasıyla kafa karışıklığı yaşasa ve gerçekte açmaza düşse; ve eğer bahse konu durum, âlemlerin düzenli bir biçimde toplanan mahkemelerinden önce dikkatin çekilmesi için uygun olmayan öneme sahip olursa, bunun sonucunda her tarafın bir temsilciden oluşan iki kişiliğin oluşturduğu bir dilekçenin alınması üzerine, bir arabulucu heyeti bu durum üzerine hemen işlev gösterecektir. 25:3.3 (276.8) 1. Conciliators to the Worlds. Whenever the supervising personalities of the individual worlds become greatly perplexed or actually deadlocked concerning the proper procedure under existing circumstances, and if the matter is not of sufficient importance to be brought before the regularly constituted tribunals of the realm, then, upon the receipt of a petition of two personalities, one from each contention, a conciliating commission will begin to function forthwith.
25:3.4 (277.1) Bahse konu bu idari ve yargısal zorluklar; yetki bakımından yüce olan arabulucuların ellerine incelemeleri ve karar vermeleri için verilmektedir. Fakat onlar, dava ile ilgili olan tüm kanıtların incelenmesine kadar bir karara varmayacaklardır; buna ek olarak onların herhangi bir yerden ve her yerden gelecek olan şahitleri çağırmalarına dair yetkilerini kısıtlayan kesinlikle hiçbir şey bulunmamaktadır. Ve onların kararları her ne kadar temyiz edilmese de; bazen dava ile ilgili olaylar öylesine gelişir ki, heyetin kayıtlarını belirli bir noktada durdurup, görüşlerini sonlandırıp, âlemin daha yüksek mahkemelerine bütün davayı aktarabilir. 25:3.4 (277.1) When these administrative and jurisdictional difficulties have been placed in the hands of the conciliators for study and adjudication, they are supreme in authority. But they will not formulate a decision until all the evidence has been heard, and there is absolutely no limit to their authority to call witnesses from anywhere and everywhere. And while their decisions may not be appealed, sometimes matters so develop that the commission closes its records at a given point, concludes its opinions, and transfers the whole question to the higher tribunals of the realm.
25:3.5 (277.2) Heyet üyelerinin kararları, gezegensel arşivler içinde toplanır; eğer ihtiyaç duyulursa onlar, kutsal karar uygulayıcıları tarafından yerine getirilir. Onun gücü oldukça büyük olup, onun etkinliklerinin bir yerleşik dünya üzerindeki kapsamı oldukça geniştir. Kutsal karar uygulayıcıları, dikkatlerini olması gerektiği gibi arz edecek durumların üstün idarecileridir. Onların görevleri zaman zaman, apaçık bir nitelikte olan âlemlerin refahı için yerine getirilir; bazı zamanlarda ise zaman ve mekânın dünyaları üzerindeki eylemlerini açıklamak oldukça zordur. Her ne kadar yürütülen hükümler, ne doğa hukukuna ne de âlemlerin salık verilen uygulamalarına dayanmasa da; onlar, sistem idaresinin yüksek kanunları uyarınca, anlaşılması zor olan eylemlerini yerine getirip, arabulucuların emirlerini uygular. 25:3.5 (277.2) The commissioners’ decisions are placed on the planetary records and, if necessary, are put into effect by the divine executioner. His power is very great, and the range of his activities on an inhabited world is very wide. Divine executioners are masterful manipulators of that which is in the interests of that which ought to be. Their work is sometimes carried out for the apparent welfare of the realm, and sometimes their acts on the worlds of time and space are difficult of explanation. Though executing decrees in defiance of neither natural law nor the ordained usages of the realm, they do ofttimes effect their strange doings and enforce the mandates of the conciliators in accordance with the higher laws of the system administration.
25:3.6 (277.3) 2. Sistem Yönetim Merkezleri’nin Arabulucuları. Dörtlü topluluğun bahse konu heyetleri evrimsel dünyalar üzerindeki hizmetlerinden, bir sistem yönetim merkezi üzerindeki göreve yükseltilir. Burada onları bekleyen fazlasıyla görev yükü bulunmaktadır; buna ek olarak onlar burada, insanların meleklerin ve diğer ruhani varlıklara dair anlayışa sahip olduklarını kanıtlar. Üçlü hakemler, topluluk içindeki anlaşmazlıklarla ve yaratılmışların farklı düzeyleri arasındaki açığa çıkan yanlış anlamalarla olduğu kadar bireysel farklılıklar ile ilgilenmezler; ve bir sistem yönetim merkezi üzerinde, Maddi Evlatlar biçiminde olan bir araya gelmiş türlere ek olarak ruhsal ve maddi varlıklar yaşamaktadır. 25:3.6 (277.3) 2. Conciliators to the System Headquarters. From service on the evolutionary worlds these commissions of four are advanced to duty on a system headquarters. Here they have much work to do, and they prove to be the understanding friends of men, angels, and other spirit beings. The referee trios are not so much concerned with personal differences as with group contentions and with misunderstandings arising between different orders of creatures; and on a system headquarters there live both spiritual and material beings, as well as the combined types, such as the Material Sons.
25:3.7 (277.4) Yaratıcılar’ın tercih yetkisi ile birlikte evrimleşen bireyleri mevcut hale getirdiği anda, kutsal kusursuzluğun pürüzsüz olan işleyişinden bir kopuş yaratılmıştır; bu bakımdan yanlış anlamaların ortaya çıkacak olması bariz olup, bakış açısı bakımından bu samimi farklılıklar için adil bir düzenlenmenin tedarik edilmesi şarttır. Hiçbirimizin unutmaması gerekir ki; tümüyle akli ve her şeye gücü yeten Yaratanlar, yerel evrenleri tıpkı Havona gibi kusursuz hale getirmeye dair olan yetkinliğe sahip bulunmaktaydı. Merkezi evren içinde hiçbir arabulucu heyetine ihtiyaç duyulmamaktadır. Fakat Yaratanlar, tamamiyle bilgeliğe sahip olan nitelikleri içinde, böyle bir koşulu yerel evrenler için gerçekleştirmeyi tercih etmemişlerdir. Buna ek olarak onlar evrenleri, içlerinde birçok farklılığı barındıracak ve birçok zorluğa mesken tutacak şekilde yaratırlarken; buna benzer bir biçimde onlar aynı zamanda, tüm farklılıkları dengelemek ve bütünüyle karmaşa olarak görünen bu durumu uyumlu hale getirmek için gerekli olan araçlar ve işleyiş düzenlerini sağlamıştır. 25:3.7 (277.4) The moment the Creators bring into existence evolving individuals with the power of choice, that moment a departure is made from the smooth working of divine perfection; misunderstandings are certain to arise, and provision for the fair adjustment of these honest differences of viewpoint must be made. We should all remember that the all-wise and all-powerful Creators could have made the local universes just as perfect as Havona. No conciliating commissions need function in the central universe. But the Creators did not choose in their all-wisdom to do this. And while they have produced universes which abound in differences and teem with difficulties, they have likewise provided the mechanisms and the means for composing all these differences and for harmonizing all this seeming confusion.
25:3.8 (277.5) 3. Takımyıldızı’nın Arabulucuları. Arabulucular, sistemler içindeki hizmetlerinden; yerleşik dünyaların bir yüz sistem topluluğu içinde çıkan küçük çaplı zorlukları çözme biçiminde olan bir takımyıldızının sorunlarının yargısına yükseltilirler. Takımyıldız yönetim merkezleri üzerinde gelişen, onların yetki alanına düşen çok fazla sorun bulunmamaktadır; fakat onlar burada, bir sistemden diğerine kanıt toplamak ve öncül ifadeler hazırlamak amacıyla meşgul tutulur. Zorluklar görüşten doğan samimi farklılıklar ve bakış açılarından kaynaklanan dürüst farklılaşmadan doğan bir biçimde anlaşmazlık içten olursa; dava her ne kadar az sayıda kişiliği içine alıyor olursa olsun, her ne kadar anlaşmazlık önemsiz bir biçimde görünürse görünsün, bir arabulucu heyet her zaman tartışmanın esası hakkında karar verebilmelidir. 25:3.8 (277.5) 3. The Constellation Conciliators. From service in the systems the conciliators are promoted to the adjudication of the problems of a constellation, taking up the minor difficulties arising between its one hundred systems of inhabited worlds. Not many problems developing on the constellation headquarters fall under their jurisdiction, but they are kept busy going from system to system gathering evidence and preparing preliminary statements. If the contention is honest, if the difficulties arise out of sincere differences of opinion and honest diversity of viewpoints, no matter how few persons may be involved, no matter how apparently trivial the misunderstanding, a conciliating commission can always be had to pass upon the merits of the controversy.
25:3.9 (277.6) 4. Yerel Evrenler’in Arabulucuları. Bir evrenin bu türden büyük bir görevi içinde heyet üyeleri; Melçizedekler ve Hakimane Evlatlar’a ek olarak, yüz takımyıldızının idaresi ve eş güdümü ile ilgili kişiliklerin ev sahipleri ve takımyıldız idarecilerine büyük destekte bulunur. Aynı zamanda yüksek meleklerin farklı düzeyleri ve bir yerel evrenin yönetim merkezi âlemlerinin diğer sakinleri, bahse konusun hakem üçlüsünün yardımı ve kararlarından yarar sağlamaktadır. 25:3.9 (277.6) 4. Conciliators to the Local Universes. In this larger work of a universe the commissioners are of great assistance to both the Melchizedeks and the Magisterial Sons and to the constellation rulers and the hosts of personalities concerned with the co-ordination and administration of the one hundred constellations. The different orders of seraphim and other residents of the headquarters spheres of a local universe also avail themselves of the help and decisions of the referee trios.
25:3.10 (278.1) Bir sitemin, bir takımyıldızının veya bir evrenin detaylı olayları içinde ortaya çıkabilecek bahse konu bu farklılıkların doğasını açıklamak neredeyse imkânsızdır. Zorluluklar kesin bir biçimde ortaya çıkabilmektedir, fakat onlar evrimsel dünyalar üzerinde yaşandığı gibi maddi mevcudiyetin küçük sorunlarından veya sancılarından tamamiyle farklıdır. 25:3.10 (278.1) It is almost impossible to explain the nature of those differences which may arise in the detailed affairs of a system, a constellation, or a universe. Difficulties do develop, but they are very unlike the petty trials and travails of material existence as it is lived on the evolutionary worlds.
25:3.11 (278.2) 5. Aşkın Evren Azınlık Birimleri’nin Arabulucuları. Arabulucular, yerel evrenlerin sorunlarından aşkın evrenlere ait olan azınlık birimlerinde oluşan sorunların incelenmesine yükseltilir. Bireysel gezegenlerden onlar içsel doğrultuda daha çok yükseldikleri zaman, kutsal karar uygulayıcıların maddi görevleri azalmaktadır; ve aynı zamanda yarı-maddi varlık olarak o yavaş yavaş heyeti bir bütün olarak soruşturmalarının maddi açılarıyla duygudaş ilişki içerisinde tutarak, merhamet-adalet yargıcı biçimindeki yeni görevini üstlenir. 25:3.11 (278.2) 5. Conciliators to the Superuniverse Minor Sectors. From the problems of local universes the commissioners are advanced to the study of questions arising in the minor sectors of their superuniverse. The farther they ascend inward from the individual planets, the fewer are the material duties of the divine executioner; gradually he assumes a new role of mercy-justice interpreter, at the same time—being quasi-material—keeping the commission as a whole in sympathetic touch with the material aspects of its investigations.
25:3.12 (278.3) 6. Aşkın Evren Çoğunluk Birimleri’nin Arabulucuları. Heyet üyelerinin görevinin karakteri, onların kıdemsel olarak yükselmeleriyle değişmeye devam eder. Hakkında yargıya varılması gereken yanlış anlama gittikçe azalan bir biçimde ortaya çıkarken, açıklanmaya ve yorumlanmaya ihtiyaç duyulan daha çok gizemli olgu kendisini göstermektedir. Düzeyden düzeye değişen bir biçimde onlar; farklılıkların karar vericileri konumundan, yorumlayıcı eğitmenlere evirilen yargıçlar biçiminde gizemlerin açıklayıcılarına evrilirler. Onlar karar verici olduklarında, bahse konu unsurlar görmezlikten gelerek zorlukların ve yanlış anlamaların ortaya çıkmasına izin verirler; fakat şimdi onlar, aklın çatışmalarından ve görüşlerin savaşlarından kaçmak için yeterli bir biçimde us sahibi ve hoşgörülü olan eğitmenler haline gelmektedir. Bir yaratılmışın eğitimi yükseldiğinde, onun diğerlerinin bilgisine, deneyimine ve görüşlerine olan saygısı artmaktadır. 25:3.12 (278.3) 6. Conciliators to the Superuniverse Major Sectors. The character of the work of the commissioners continues to change as they advance. There is less and less of misunderstanding to adjudicate and more and more of mysterious phenomena to explain and interpret. From stage to stage they are evolving from arbiters of differences to explainers of mysteries—judges evolving into interpretative teachers. Arbiters of those who through ignorance permit difficulties and misunderstandings to arise, they once were; but they are now becoming instructors of those who are sufficiently intelligent and tolerant to avoid clashes of mind and wars of opinions. The higher a creature’s education, the more respect he has for the knowledge, experience, and opinions of others.
25:3.13 (278.4) 7. Aşkın Evren’in Arabulucuları. Burada arabulucular, karar verici-eğitmenler olarak kusursuz bir şekilde faaliyet gösteren ve dördünün karşılıklı biçimde birbirlerini anladıkları biçimde eş güdümlü hale gelirler. Kutsal karar uygulayıcı dağıtımsal gücünden mahrum bırakılıp, ruhaniyet üçlünün fiziksel sesi haline gelir. Bu andan itibaren bahse konu bu danışmanlar ve eğitmenler uzman bir biçimde, aşkın evren olaylarının işleyişinde karşılaşılan mevcut problemlerin ve zorlukların büyük bir çoğunluğuna aşina olur. Bu nedenden olayı onlar, aşkın evrenlerin yönetim merkezi dünyalarını çevreleyen eğitimsel âlemler üzerinde ikamet eden yükseliş halindeki kutsal yolcuların mükemmel danışmanları ve akıl dolu eğitmenleri haline gelirler. 25:3.13 (278.4) 7. Conciliators to the Superuniverse. Here the conciliators become co-ordinate—four mutually understood and perfectly functioning arbiter-teachers. The divine executioner is divested of retributive power and becomes the physical voice of the spirit trio. By this time these counselors and teachers have become expertly familiar with most of the actual problems and difficulties encountered in the conduct of superuniverse affairs. Thus they become wonderful advisers and wise teachers of the ascending pilgrims who are in residence on the educational spheres surrounding the headquarters worlds of the superuniverses.
25:3.14 (278.5) Tüm arabulucular; Cennet’e yükselişlerine kadar olan bu süre zarfında, Zamanın Ataları’nın genel yüksek denetimi ve Görüntü Yardımcıları’nın doğrudan yönlendirmesi altında hizmet eder. Cennet üzerindeki kısa süreli olan ikametleri boyunca onlar, kökenlerinin aşkın evreni üzerinde irade sahibi olan Üstün Ruhaniyet’e raporlarını sunmaktadırlar. 25:3.14 (278.5) All conciliators serve under the general supervision of the Ancients of Days and under the immediate direction of the Image Aids until such time as they are advanced to Paradise. During the Paradise sojourn they report to the Master Spirit who presides over the superuniverse of their origin.
25:3.15 (278.6) Aşkın evren kayıtları, yetkileri altına geçen bahse konu bu arabulucuların nüfusunu belirtmemektedir; buna ek olarak bu heyetler muhteşem kâinat boyunca çok geniş bir şekilde dağılmış bir halde bulunmaktadır. Uversa üzerindeki kaydın son raporuna göre; Orvonton içinde faaliyet gösteren, sayıca yetmiş trilyon bireyden oluşan, yaklaşık olarak on sekiz trilyon heyet bulunmaktadır. Fakat bahse konu bu nüfus sadece, Orvonton içinde yaratılmış olan arabulucuların çok küçük bir kısmını oluşturur; onların bütününün nüfusu bütünüyle daha büyük ölçeğe sahip olup, bu rakam Havona Hizmetlileri’nin Mezun Rehberleri’ne olan farklılaşanları göz önünde bulundurulup belirli bir pay bırakıldığında bahse konu Hizmetliler’in toplam nüfusuna eşittir. 25:3.15 (278.6) The superuniverse registries do not enumerate those conciliators who have passed beyond their jurisdiction, and such commissions are widely scattered through the grand universe. The last report of registry on Uversa gives the number operating in Orvonton as almost eighteen trillion commissions—over seventy trillion individuals. But these are only a very small fraction of the multitude of conciliators that have been created in Orvonton; that number is of an altogether higher magnitude and is the equivalent of the total number of Havona Servitals, with allowances for the transmutation into Graduate Guides.
25:3.16 (278.7) Zaman zaman aşkın evren arabulucuların sayıları arttığında onlar; nüfus ve etkinlik bakımından sürekli bir biçimde artan varlıkların muhteşem bir topluluğu biçiminde kâinat âlemlerinin tümü için Sınırsız Ruhaniyet tarafından evirilen eş güdüm birlikleri olarak, daha sonrasında ortaya çıkacakları Cennet üzerindeki kusursuzluğun kuruluna çevrilirler. Deneyimsel yükseliş ve Cennet eğitimi vasıtasıyla onlar, Yüce Varlık’ın ortaya çıkan gerçekliğinin benzersiz bir kavrayışına erişip; yine onlar, kâinat âlemlerinin tümü üzerinde özel görevler için sürekli yer değiştirirler. 25:3.16 (278.7) From time to time, as the numbers of the superuniverse conciliators increase, they are translated to the council of perfection on Paradise, from which they subsequently emerge as the co-ordinating corps evolved by the Infinite Spirit for the universe of universes, a marvelous group of beings which is constantly increasing in numbers and efficiency. By experiential ascent and Paradise training they have acquired a unique grasp of the emerging reality of the Supreme Being, and they roam the universe of universes on special assignment.
25:3.17 (279.1) Bir arabulucu heyetinin üyeleri hiçbir zaman birbirlerinden ayrılmazlar. Bir dörtlü topluluk, tıpkı ilk kez birliktelik halinde bulundukları şekliyle sonsuza kadar hizmet etmeye devam ederler. Yüceltilmiş hizmetlileri içinde bile onlar, biriken kâinat deneyimi ve kusursuz hale getirilmiş deneyimsel bilgeliğin dörtlüleri olarak görev yapmaya devam ederler. Onlar ebedi olarak, zaman ve mekânın yüce adaletinin somut bir hali olarak birliktelik içinde bulunurlar. 25:3.17 (279.1) The members of a conciliating commission are never separated. A group of four forever serve together just as they were originally associated. Even in their glorified service they continue to function as quartets of accumulated cosmic experience and perfected experiential wisdom. They are eternally associated as the embodiment of the supreme justice of time and space.
4. Teknik Danışmanlar ^top 4. Technical Advisers ^top
25:4.1 (279.2) Ruhaniyet dünyasının bu yasal ve düzensel işleyiş akılları, bu biçimlerde yaratılmamışlardır. Bahse konu bu geniş ve çok yönlü topluluğun çekirdeği olarak Sınırsız Ruhaniyet tarafından, erken birincil yüksek melekler ve dördüncü yüksek melekler arasından en düzenli akılların sayıca bir milyon kadarı seçilmiştir. Buna ek olarak çok uzun bir zamandan beri evrimsel yaratımın tasarıları için kusursuzluğun kanunlarının uygulanmasında mevcut deneyim, Teknik Danışmanlar haline gelmeyi arzulayan herkes için gereklidir. 25:4.1 (279.2) These legal and technical minds of the spirit world were not created as such. From the early supernaphim and omniaphim, one million of the most orderly minds were chosen by the Infinite Spirit as the nucleus of this vast and versatile group. And ever since that far-distant time, actual experience in the application of the laws of perfection to the plans of evolutionary creation has been required of all who aspire to become Technical Advisers.
25:4.2 (279.3) Teknik Danışmanlar, şu kişilik düzeylerinin rütbelerinden seçilmektedir: 25:4.2 (279.3) The Technical Advisers are recruited from the ranks of the following personality orders:
25:4.3 (279.4) 1. Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 25:4.3 (279.4) 1. The Supernaphim.
25:4.4 (279.5) 2. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 25:4.4 (279.5) 2. The Seconaphim.
25:4.5 (279.6) 3. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 25:4.5 (279.6) 3. The Tertiaphim.
25:4.6 (279.7) 4. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri. 25:4.6 (279.7) 4. The Omniaphim.
25:4.7 (279.8) 5. Yüksek Melekler. 25:4.7 (279.8) 5. The Seraphim.
25:4.8 (279.9) 6. Yükseliş Fanileri’nin Belirli Türleri. 25:4.8 (279.9) 6. Certain Types of Ascending Mortals.
25:4.9 (279.10) 7. Yükseliş Yarı-Ölümlüler’in Belirli Türleri. 25:4.9 (279.10) 7. Certain Types of Ascending Midwayers.
25:4.10 (279.11) Mevcut zaman zarfı içinde, geçici bağlılığa ait olan faniler ve yarı-ölümlüler sayılmadığında, Orvonton üzerinde faaliyet gösteren ve Uversa üzerinde kayıtlı olan Teknik Danışmanlar’ın nüfusu altmış bir trilyondan biraz daha fazladır. 25:4.10 (279.11) At the present time, not counting the mortals and midwayers who are all of transient attachment, the number of Technical Advisers registered on Uversa and operating in Orvonton is slightly in excess of sixty-one trillion.
25:4.11 (279.12) Teknik Danışmanlar sıklıkla tekrar eden bir biçimde, bireyler olarak faaliyet gösterirler; fakat onlar yedili topluluklar halinde, görev alanları üzerinde ortak yönetim merkezlerine hizmet etmek ve onların idamesini sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Her topluluk içinde en azından beş unsur kalıcı düzeyde bulunmak zorundayken, geride kalan ikisi geçici birliktelik içinde bulunabilir. Yükseliş halinde bulunan faniler ve yarı-ölümlü yaratılmışlar, Cennet yükselişlerine devam ederlerken bahse konu danışma heyetleri üzerinde hizmet ederler; fakat onlar, ne Teknik Danışmanlar’ın düzenli eğitim derslerine katılır, ne de bahse konu düzenin herhangi bir zaman aralığında kalıcı üyeleri haline gelirler. 25:4.11 (279.12) Technical Advisers frequently function as individuals but are organized for service and maintain common headquarters on the spheres of assignment in groups of seven. In each group at least five must be of permanent status, while two may be of temporary association. Ascending mortals and ascending midway creatures serve on these advisory commissions while pursuing the Paradise ascent, but they do not enter the regular courses of training for Technical Advisers, nor do they ever become permanent members of the order.
25:4.12 (279.13) Danışmanlar için geçici süreliğine hizmet eden bahse konu faniler ve yarı-ölümlüler, bu türden görevler için seçilmişlerdir; çünkü onların uzmanlık alanları evrensel hukuk ve yüce adaletin kavramsallaşması üzerinedir. Cennet amacı doğrultusunda seyahatine devam ettiğinizde sürekli olarak artan bilginiz ve genişleyen yeteneklerinizle birlikte siz, çoktandır biriktirdiğiniz bilgelik ve deneyimi diğerleriyle paylaşmanın olanağına aralıksız bir biçimde kavuşacaksınız. Havona’ya doğru olan tüm yolculuğunuz boyunca bir öğrenci-öğretmen rolü üstleneceksiniz. Siz kendi yolunuzda; ilerleme içindeki sürecinize ait olan bilgiyi yeni-keşfedenlere aktararak, bahse konu bu geniş deneyimsel üniversitenin yükseliş düzeyleri boyunca ilerleyeceksiniz. Kâinatsal düzen içerisinde, bahse konu bu bilgiyi ve gerçeği diğerlerine aktarmak için yeteneğinizi ve isteğinizi ortaya koyana kadar, bilgiyi ve gerçekliği elinizde bulundurmakta olduğunuz varsayılmayacaktır. 25:4.12 (279.13) Those mortals and midwayers who serve transiently with the advisers are chosen for such work because of their expertness in the concept of universal law and supreme justice. As you journey toward your Paradise goal, constantly acquiring added knowledge and enhanced skill, you are continuously afforded the opportunity to give out to others the wisdom and experience you have already accumulated; all the way in to Havona you enact the role of a pupil-teacher. You will work your way through the ascending levels of this vast experiential university by imparting to those just below you the new-found knowledge of your advancing career. In the universal regime you are not reckoned as having possessed yourself of knowledge and truth until you have demonstrated your ability and your willingness to impart this knowledge and truth to others.
25:4.13 (280.1) Uzun eğitim ve mevcut deneyim sonrasında, çocuksu melekler biçimindeki unsurların düzeyinin üzerinde bulunan yardımcı ruhaniyetlerden herhangi birisinin; Teknik Danışmanlar biçimde kalıcı olarak görev almasına izin verilmiştir. Tüm adaylar gönüllü olarak hizmetin bu düzeyine giriş yaparlar; fakat onlar, bu tür sorumlulukları bir kez yerine getirdikleri zaman, bir daha bahse konu bu görevlerden ayrılamazlar. Sadece Zamanın Ataları bahse konu danışmanları diğer etkinliklere atayabilir. 25:4.13 (280.1) After long training and actual experience, any of the ministering spirits above the status of cherubim are permitted to receive permanent appointment as Technical Advisers. All candidates voluntarily enter this order of service; but having once assumed such responsibilities, they may not relinquish them. Only the Ancients of Days can transfer these advisers to other activities.
25:4.14 (280.2) Teknik Danışmanlar’ın yerel evrenlerin Melçizedek yüksek eğitim bünyelerinden başlayan eğitimi, Zamanın Ataları’nın mahkemelerine kadar devam eder. Onlar bu aşkın evren eğitiminden, Havona döngülerinin öncül dünyaları üzerinde konumlanmış olan “yedi çevrenin okullarına” geçiş yaparlar. Buna ek olarak onlar, öncül dünyalardan Teknik Danışmanlar’ın kusursuzlaştırılmasını sağlayan Cennet eğitim okulu biçimindeki “Yüceliğin işleyişsel düzeninin ve hukuk etiğinin yüksek öğretimine” kabul edilirler. 25:4.14 (280.2) The training of Technical Advisers, begun in the Melchizedek colleges of the local universes, continues to the courts of the Ancients of Days. From this superuniverse training they proceed to the “schools of the seven circles” located on the pilot worlds of the Havona circuits. And from the pilot worlds they are received into the “college of the ethics of law and the technique of Supremacy,” the Paradise training school for the perfecting of Technical Advisers.
25:4.15 (280.3) Bahse konu bu danışmanlar aslında, yasal uzmanlardan başkası değildir; onlar, uçsuz bucaksız yaratımın geniş nüfuz alanları üzerinde ikamet eden her unsurun yaşamına ve nihai sonuna uygulanan kâinat kanunları biçimindeki, uygulamalı hukukun öğretmenleri ve öğrencileridir. Zaman ilerledikçe onlar; ebediyetin idarecileri için en kabul edilir durumda olan işleyişsel yönetmeliğin biçimleri ve çeşitleri ile alakalı olan zamanın kişiliklerini eğiterek, sonu gelmez kargaşayı ve gereksiz gecikmeyi engeller biçimdeki zaman ve mekânın yaşayan hukuk kütüphaneleri haline gelirler. Onlar, mekânın çalışanlarının Cennet’in gereklilikleri ile birlikte uyum halinde faaliyet göstermesini etkin hale getirmek amacıyla danışma hizmetinde bulunmaya da yetkindirler; onlar Yaratanlar’ın işleyişsel düzeni ile ilgili tüm yaratılmışların öğretmenleridir. 25:4.15 (280.3) These advisers are more than legal experts; they are students and teachers of applied law, the laws of the universe applied to the lives and destinies of all who inhabit the vast domains of the far-flung creation. As time passes, they become the living law libraries of time and space, preventing endless trouble and needless delays by instructing the personalities of time regarding the forms and modes of procedure most acceptable to the rulers of eternity. They are able so to counsel the workers of space as to enable them to function in harmony with the requirements of Paradise; they are the teachers of all creatures concerning the technique of the Creators.
25:4.16 (280.4) Bu türden bir yaşayan kütüphane ve uygulamalı hukuk yaratılmaz, böyle varlıklar mutlak bir biçimde mevcut deneyim vasıtasıyla evirilmelidir. Sınırsız İlahiyatlar varoluşsaldır, bu nedenden dolayı onların deneyim eksikliği telafi edilmelidir; onlar her şeyin bilgisine tümüyle deneyimlemeden önce bile sahiptir, fakat onlar, bu deneyimsel olmayan bilgiyi emri altında bulunan yaratılmışlara aktaramaz. 25:4.16 (280.4) Such a living library of applied law could not be created; such beings must be evolved by actual experience. The infinite Deities are existential, hence are compensated for lack of experience; they know all even before they experience all, but they do not impart this nonexperiential knowledge to their subordinate creatures.
25:4.17 (280.5) Teknik Danışmanlar; gecikmeyi önlemenin, kolaylaştırılan ilerlemenin ve rehberlik kazanımının görevlerine adanmışlardır. Orada her zaman herhangi bir faaliyeti yerine getirmenin en iyi ve en doğru yolu bulunmaktadır; orada her zaman kutsal bir yöntem olan kusursuzluğun işleyiş düzeni bulunmaktadır, buna ek olarak bahse konu bu danışmanlar bu daha iyi yolun bulunmasında hepimizi nasıl yönlendirmeleri gerektiğinin bilgisine sahiptir. 25:4.17 (280.5) Technical Advisers are dedicated to the work of preventing delay, facilitating progress, and counseling achievement. There is always a best and right way to do things; there is always the technique of perfection, a divine method, and these advisers know how to direct us all in the finding of this better way.
25:4.18 (280.6) Bu fazlasıyla akli ve işlevsel olan varlıklar her zaman, Kâinatsal Denetimciler’in görevi ve hizmetiyle yakın bir biçimde birliktelik halindedir. Melçizedekler’e yetkin olan bir birlik tasdik edilmiştir. Sistemlerin, yıldız takımlarının, evrenlerin ve aşkın evren birimlerinin idarecilerinin tümüne, ruhsal dünyanın bahse konu teknik ve yasal kaynak akılları cömert bir biçimde tedarik edilmiştir. Özel bir topluluk, Yaşam Taşıyıcıları için hukuk danışmanları olarak hareket eder. Onlar bu Evlatlar’a; hayati çoğalımının oluşturulmuş düzeninden izin verilen ayrılışın boyutu ile ilgili hususları, ve bunun dışında kalan faaliyet içinde sahip oldukları ayrıcalıkları ve sınırları öğretir. Onlar, ruhaniyet-dünya etkileşimlerinin tümünün uygun kullanımları ve işleyiş düzenleri ile ilgili olan varlıkların tüm sınıflarının danışmanlarıdır. Fakat onlar, doğrudan ve kişisel olarak âlemlerin maddi yaratımlarıyla irtibat kurmamaktadırlar. 25:4.18 (280.6) These exceedingly wise and practical beings are always closely associated with the service and work of the Universal Censors. The Melchizedeks are provided with an able corps. The rulers of the systems, constellations, universes, and superuniverse sectors are all bountifully supplied with these technical or legal reference minds of the spiritual world. A special group act as law counselors to the Life Carriers, advising these Sons concerning the extent of permissible departure from the established order of life propagation and otherwise instructing them respecting their prerogatives and latitudes of function. They are the advisers of all classes of beings regarding the proper usages and techniques of all spirit-world transactions. But they do not directly and personally deal with the material creatures of the realms.
25:4.19 (280.7) Yasal kullanımlar ile ilgili olan danışmanın yanı sıra Teknik Danışmanlar eşit bir biçimde; fiziksel, akılsal ve ruhsal şekilde bulunan yaratılmış varlıklar ile ilgili tüm kanunların etkin yorumlanmasına adanmıştır. Onlar, Kâinatsal Arabulucular ve hukukun gerçeğini bilme arzusu taşıyan tüm diğerleri için erişilebilir bir durumdadır; diğer bir değişle İlahiyat’ın Yüceliği’nin nasıl olduğunu bilmek, oluşturulan fiziksel, maddi ve ruhsal bir düzenin etkenlerine sahip olan herhangi bir durum için karşılık vermeye bağlı olabilir. Onlar, Nihayet’in işleyiş düzenini aydınlatmak için makale bile kaleme almaya yetkin bir durumdadırlar. 25:4.19 (280.7) Besides counseling regarding legal usages, Technical Advisers are equally devoted to the efficient interpretation of all laws concerning creature beings—physical, mindal, and spiritual. They are available to the Universal Conciliators and to all others who desire to know the truth of law; in other words, to know how the Supremacy of Deity may be depended upon to react in a given situation having factors of an established physical, mindal, and spiritual order. They even essay to elucidate the technique of the Ultimate.
25:4.20 (281.1) Teknik Danışmanlar, seçilmiş ve denenmiş varlıklardır; ben, onların hiçbir zaman kendilerine atanan doğrultudan saptıklarına şahit olmadım. Uversa üzerinde biz, onların oldukça etkin bir biçimde yorumladıkları ve ikna edici bir şekilde açıkladıkları kutsal yasalara karşı gelmekten şimdiye kadar bir kez dahi olsun hüküm giydiklerine dair herhangi bir kayda sahip bulunmamaktayız. Onların hizmetlerinin nüfuz alanı için getirildiği ve ilerleyişlerinin üzerinde uygulandığı bilinen bir sınır bulunmamaktadır. Onlar, danışmanların Cennet’in kapılarına varan bir biçimde olan ilerleyişlerine benzer bir şekilde yükselmeye devam eder; deneyimin ve hukukun tüm kâinat kapıları onlar için sonsuza kadar açıktır. 25:4.20 (281.1) Technical Advisers are selected and tested beings; I have never known one of them to go astray. We have no records on Uversa of their ever having been adjudged in contempt of the divine laws they so effectively interpret and so eloquently expound. There is no known limit to the domain of their service, neither has any been placed upon their progress. They continue as advisers even to the portals of Paradise; the whole universe of law and experience is open to them.
5. Cennet Üzerindeki Arşiv Sorumluları ^top 5. The Custodians of Records on Paradise ^top
25:5.1 (281.2) Belirli kıdemli baş kaydedicileri Havona içindeki üçüncül hizmetkâr ruhaniyetleri arasından, Işığın Adası’nın resmi arşivlerinin koruyucuları biçimindeki Arşiv Sorumluları olarak seçilirler. Bilginin sorumlularının akıllarındaki kaydın yaşan arşivlerine tezat bir biçimde bulunan bahse konu bu arşivler, zaman zaman “Cennet’in yaşayan kütüphanesi” olarak adlandırılırlar. 25:5.1 (281.2) From among the tertiary supernaphim in Havona, certain of the senior chief recorders are chosen as Custodians of Records, as keepers of the formal archives of the Isle of Light, those archives which stand in contrast to the living records of registry in the minds of the custodians of knowledge, sometimes designated the “living library of Paradise.”
25:5.2 (281.3) Yerleşik gezegenlerin kaydedici melekleri, tüm bireysel kayıtların kaynağıdır. Evrenler boyunca diğer kaydediciler resmi ve yaşayan kayıtlar ile ilişki halinde faaliyet göstermektedir. Urantia’dan Cennet’e kadar bahse konu bu iki kayıt birbirleriyle bütünleşir. Cennet üzerinde daha az resmi kayda karşılık daha çok yaşayan kayıt bulunmakta olup; Uversa üzerinde ise bunların her ikisi eşit bir biçimde erişime açıktır. 25:5.2 (281.3) The recording angels of the inhabited planets are the source of all individual records. Throughout the universes other recorders function regarding both formal records and living records. From Urantia to Paradise, both recordings are encountered: in a local universe, more of the written records and less of the living; on Paradise, more of the living and less of the formal; on Uversa, both are equally available.
25:5.3 (281.4) Düzenlenmiş ve yerleşik yaratım içinde anlama dair nüvenin her ortaya çıkışı, kayıt için bir nedeni yaratır. Yerel konumdan daha fazlası için önem taşımayan olaylar sadece yerel bir kayıt içerisinde bulunur; bahse konu bu durum, farklılaşan düzeydeki önemler için buna uygun olarak değişir. Nebadon’un gezegenlerinden, sistemlerinden ve yıldız takımlarından kâinat kabulüne dair her şey Salvington üzerinde kayda geçirilir; buna ek olarak bahse konu bu olaylar bu türden olan başkentlerden, aşkın hükümetler ve birimlerinin olaylarıyla ilgili daha yüksekteki kayıtlara iletilir. Aynı zamanda Cennet, aşkın evren ve Havona verisinin ilgili özetine sahiptir; buna ek olarak kâinat âlemlerinin tümünün bahse konu tarihsel ve bütünsel öyküsü, bu yüceltilmiş üçüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinin sorumluluğundadır. 25:5.3 (281.4) Every occurrence of significance in the organized and inhabited creation is a matter of record. While events of no more than local importance find only a local recording, those of wider significance are dealt with accordingly. From the planets, systems, and constellations of Nebadon, everything of universe import is posted on Salvington; and from such universe capitals those episodes are advanced to higher recording which pertain to the affairs of the sector and supergovernments. Paradise also has a relevant summary of superuniverse and Havona data; and this historic and cumulative story of the universe of universes is in the custody of these exalted tertiary supernaphim.
25:5.4 (281.5) Bu varlıkların belirli olanları, aşkın evrenlere Göksel Kaydediciler’in eylemlerini yönlendirme hizmetiyle Arşivlerin Baş İdarecileri olarak atanırken, onlardan bir tanesi bile en başından beri düzeylerinin kalıcı yoklama çağrısından bir yere gönderilmemişlerdir. 25:5.4 (281.5) While certain of these beings have been dispatched to the superuniverses to serve as Chiefs of Records directing the activities of the Celestial Recorders, not one has ever been transferred from the permanent roll call of their order.
6. Göksel Kaydediciler ^top 6. The Celestial Recorders ^top
25:6.1 (281.6) Bu unsurlar; bir karbon kopya olarak adlandırılabilecek, özgün bir ruhaniyet kaydını yarı-maddi eşleniğiyle birlikte yapma biçiminde olan çoğaltma görevi içinde, tüm kayıtlar üzerinde aynı işlemi uygulayan kaydedicilerdir. Bu işlemi onlar yapmaya yetkindirler, çünkü bu durum eş zamanlı olarak ruhsal ve maddi enerjiyi düzenleme biçimindeki onların bu benzeri olmayan yetisinden kaynaklanmaktadır. Göksel Kaydediciler yaratılma süreçlerine benzer bir biçimde var edilmemiştir; onlar yerel evrenlerden olan yükseliş yüksek melekleridir. Onlar, yedi aşkın-evrenlerin üzerindeki yönetim merkezleri üzerinde Arşivlerin Baş İdarecileri’nin kurulları tarafından görev alanları için teslim alınıp, sınıflanır ve görevlendirilir. Orada aynı zamanda, Göksel Kaydediciler’i eğitmek için yerleştirilen okullar mevcuttur. Uversa üzerindeki okul, Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ve Kutsal Danışmanlar tarafından işletilir. 25:6.1 (281.6) These are the recorders who execute all records in duplicate, making an original spirit recording and a semimaterial counterpart—what might be called a carbon copy. This they can do because of their peculiar ability simultaneously to manipulate both spiritual and material energy. Celestial Recorders are not created as such; they are ascendant seraphim from the local universes. They are received, classified, and assigned to their spheres of work by the councils of the Chiefs of Records on the headquarters of the seven superuniverses. There also are located the schools for training Celestial Recorders. The school on Uversa is conducted by the Perfectors of Wisdom and the Divine Counselors.
25:6.2 (281.7) Bir evren hizmetinde kaydediciler gelişme kaydettiklerinde, çifte kaydediş düzenlerine devam eder. Bu nedenden dolayı onların kayıtları, maddi düzeyin üyelerinden ışığın yüksek ruhlarına kadar olan varlıkların tüm sınıfları için erişilebilirdir. Geçiş deneyiminiz içinde maddi dünyadan yükselirken siz her zaman, bulduğunuz alan düzeyinin tarihi ve geleneklerinin kayıtlarına danışmaya ve bunun dışında onlara aşina olmaya yetkin bir halde olacaksınız. 25:6.2 (281.7) As the recorders advance in universe service, they continue their system of dual recording, thus making their records always available to all classes of beings, from those of the material order to the high spirits of light. In your transition experience, as you ascend from this material world, you will always be able to consult the records of, and to be otherwise conversant with, the history and traditions of your status sphere.
25:6.3 (282.1) Kaydediciler denenmiş ve sınanmış bir birliktir. Bir Göksel Kaydedici’nin kusuru hakkında hiçbir zaman bir şey duymadım, buna ek olarak onların kayıtlarında gerçeğin herhangi bir biçimde saptırılmasına ise hiçbir zaman rastlamadım. Onlar çifte bir denetime tabidir, onların kayıtları özgün ruhaniyet kayıtlarının yarı-fiziksel çoğaltımlarının doğruluğunu denetleyen Kudretli Haberciler ve Uversa’dan onların yüceltilmiş yoldaşları tarafından etraflıca incelenir. 25:6.3 (282.1) The recorders are a tested and tried corps. Never have I known of the defection of a Celestial Recorder, and never has there been discovered a falsification in their records. They are subjected to a dual inspection, their records being scrutinized by their exalted fellows from Uversa and by the Mighty Messengers, who certify to the correctness of the quasi-physical duplicates of the original spirit records.
25:6.4 (282.2) Orvonton’un evrenleri içindeki bağlı alt alanların arşivi üzerinde trilyonlarca ilerleyen kaydedici konumlanırken, Uversa üzerinde erişilen düzeyin bahse konu unsurlarının nüfusu sekiz milyon gibi bir sayıda bulunmamaktadır. Bahse konu kıdemli veya mezun kaydediciler, zaman ve mekânın desteklenen arşivlerinin aşkın-evren sorumluları ve ileticileridir. Onların kalıcı yönetim merkezi, Uversa üzerindeki arşivlerin bulunduğu alanı çevreleyen dairesel yerleşim yeri içindedir. Onlar bu kayıtların sorumluluğunu hiçbir zaman kimseye vermemiştir; bireyler olarak onlar, görevlerinde bulunmayabilirler, fakat bu durum hiçbir biçimde sayıca büyük topluluklarca gerçekleşmemektedir. 25:6.4 (282.2) While the advancing recorders stationed on the subordinate spheres of record in the Orvonton universes number trillions upon trillions, those of attained status on Uversa are not quite eight million in number. These senior or graduate recorders are the superuniverse custodians and forwarders of the sponsored records of time and space. Their permanent headquarters are in the circular abodes surrounding the area of records on Uversa. They never leave the custody of these records to others; as individuals they may be absent, but never in large numbers.
25:6.5 (282.3) Arşiv Sorumluları haline gelen bahse konu birincil hizmetkâr ruhaniyetleri gibi, Göksel Kaydediciler’in birlikleri kalıcı görev konumlarıdır. Yüksek melekler veya birincil hizmetkâr ruhaniyetleri bu görevler altında toplandıkları zaman; onlar sırasıyla Göksel Kaydediciler ve Arşiv Sorumluları olarak, Yüce olan Tanrı’nın bütüncül kişileşmesinin yeni ve değişikliğe uğramış olan idaresi gününe kadar kalacaklardır. 25:6.5 (282.3) Like those supernaphim who have become Custodians of Records, the corps of Celestial Recorders is of permanent assignment. Once seraphim and supernaphim are mustered into these services, they will respectively remain Celestial Recorders and Custodians of Records until the day of the new and modified administration of the full personalization of God the Supreme.
25:6.6 (282.4) Uversa üzerinde bahse konu kıdemli Göksel Kaydediciler; Zamanın Ataları’nın çok uzun zamandan önce gerçekleşmiş olan varışından beri, Orvonton’un tümü üzerinde kâinatsal kabule dair her şeyin arşivini gösterirken; ebedi Ada üzerindeki Arşiv Sorumluları, Sınırsız Ruhaniyet’in kişileşmesi zamanlarından beri Cennet etkileşimlerine tanıklık eden ilgili âlemin arşivlerini korumaktadır. 25:6.6 (282.4) On Uversa these senior Celestial Recorders can show the records of everything of cosmic import in all Orvonton since the far-distant times of the arrival of the Ancients of Days, while on the eternal Isle the Custodians of Records guard the archives of that realm which testify to the transactions of Paradise since the times of the personification of the Infinite Spirit.
7. Morontia Dostları ^top 7. The Morontia Companions ^top
25:7.1 (282.5) Yerel evren Ana Ruhaniyetleri’nin bahse konu bu evlatları, yükseliş halinde bulunan morontia hayatını yaşayan arkadaşların ve birliktelik halinde bulundukları unsurların tümüdür. Onlar; ne bir yükselişte bulunan unsurun yaratım ilerleyişi içinde gerçek görev için olmazsa olmaz niteliktedir, ne de Cennet seyahati üzerinde kendilerine ait olan fani birlikteliklere sık sık eşlik eden yüksek melek koruyucularının herhangi bir biçimde yerini alır. Morontia Dostları basit bir değişle, içsel olan uzun yükselişe henüz yeni başlamakta olan bahse konu bu unsurlar için iyilik sahibi ev sahipleridir. Aynı zamanda onlar, yetenek gerektiren etkinlik ve eğlencelerin destekçileri olup, buna ek olarak geri dönüşün idarecileri tarafından görevleri hususunda yardım görmektedir. 25:7.1 (282.5) These children of the local universe Mother Spirits are the friends and associates of all who live the ascending morontia life. They are not indispensable to an ascender’s real work of creature progression, neither do they in any sense displace the work of the seraphic guardians who often accompany their mortal associates on the Paradise journey. The Morontia Companions are simply gracious hosts to those who are just beginning the long inward ascent. They are also skillful play sponsors and are ably assisted in this work by the reversion directors.
25:7.2 (282.6) Her ne kadar siz Nebadon’un morontia eğitim dünyaları üzerinde sergilemek amacıyla içten ve artan bir biçimde olan zor görevlere sahip olacak olsanız bile, size istirahatın ve çekilmenin düzenli mevsimleri sürekli bir biçimde tedarik edilecektir. Cennet’e olan yolculuğunuz boyunca orada her zaman, istirahat ve ruhsal eğlence için ayrılmış zamanınız olacaktır; buna ek olarak hayatın ve ışığın süreci içinde orada her zaman, ibadet ve yeni kazanımlar için yeterli zaman olacaktır. 25:7.2 (282.6) Though you will have earnest and progressively difficult tasks to perform on the morontia training worlds of Nebadon, you will always be provided with regular seasons of rest and reversion. Throughout the journey to Paradise there will always be time for rest and spirit play; and in the career of light and life there is always time for worship and new achievement.
25:7.3 (282.7) Bahse konu Morontia Dostları öyle arkadaşçıl birlikteliklerdir ki; morontia deneyiminin son fazından nihai olarak ayrılışınızda, aşkın evren ruhaniyet serüvenine başlamak için hazırlandığınızda, bahse konu dostluk edebilen yaratılmışların size bu süreç içinde eşlik edemeyecek olmasından dolayı samimi bir biçimde pişmanlık duyacaksınız, ancak onlar sadece ayrıcalıklı bir biçimde yerel evrenler üzerinde hizmet ederler. Yükseliş sürecinin her aşamasında irtibat kurulabilecek tüm kişilikler, dostane ve candan bir halde olacaktır; ancak Cennet Dostları ile olan buluşmanıza kadar, arkadaşlığa ve samimi yakınlığa bu kadar bağlı olan bir başka topluluk daha bulamazsınız. 25:7.3 (282.7) These Morontia Companions are such friendly associates that, when you finally leave the last phase of the morontia experience, as you prepare to embark upon the superuniverse spirit adventure, you will truly regret that these companionable creatures cannot accompany you, but they serve exclusively in the local universes. At every stage of the ascending career all contactable personalities will be friendly and companionable, but not until you meet the Paradise Companions will you find another group so devoted to friendship and companionship.
25:7.4 (283.1) Morontia Dostları’nın görevi, yerel evreninizin olaylarıyla ilgili olan bahse konu anlatımlarda daha bütünsel bir biçimde tasvir edilmiştir. 25:7.4 (283.1) The work of the Morontia Companions is more fully depicted in those narratives dealing with the affairs of your local universe.
8. Cennet Dostları ^top 8. The Paradise Companions ^top
25:8.1 (283.2) Cennet Dostları yüksek meleklere ek olarak birincil, ikincil ve dördüncül hizmetkâr ruhaniyetlerinin düzeylerinden seçilen oluşturulmuş veya bir araya getirilmiş bir topluluktur. Her ne kadar siz, onların hizmet etme sürelerini olağanüstü bir zaman aralığı olarak değerlendirecek olsanız da; onlar kalıcı bir düzeye ait olan unsurlar değildir. Bu hizmet tamamlandığı zaman değişmeyen bir irade olan onlar, Cennet hizmeti için çağrılmadan önceki sergiledikleri görevlerine geri dönerler. 25:8.1 (283.2) The Paradise Companions are a composite or assembled group recruited from the ranks of the seraphim, seconaphim, supernaphim, and omniaphim. Though serving for what you would regard as an extraordinary length of time, they are not of permanent status. When this ministry has been completed, as a rule (but not invariably) they return to those duties they performed when summoned to Paradise service.
25:8.2 (283.3) Meleksel ev sahiplerinin üyeleri bu hizmet için; yerel evren Ana Ruhaniyetleri, aşkın evren Yansıtıcı Ruhaniyetleri ve Cennet’in Majeston’u tarafından aday gösterilir. Bu unsurlar merkezi Ada’ya çağrılıp, bunun sonrasında ise Yedi Üstün Ruhaniyet’in biri tarafından Cennet Dostları olarak görevlendirilir. Cennet üzerindeki kalıcı görevlerinin dışında bu Cennet dostluğunun geçici hizmeti, hizmetkâr ruhaniyetlerine şimdiye kadar bahşedilmiş en yüksek onurdur. 25:8.2 (283.3) Members of the angelic hosts are nominated for this service by the local universe Mother Spirits, by the superuniverse Reflective Spirits, and by Majeston of Paradise. They are summoned to the central Isle and are commissioned as Paradise Companions by one of the Seven Master Spirits. Aside from permanent status on Paradise, this temporary service of Paradise companionship is the highest honor ever conferred upon the ministering spirits.
25:8.3 (283.4) Bahse konu bu seçilmiş melekler, dostluğun hizmeti için adanmış olup; onlar, başta yükseliş halinde fanilere ama aynı zamanda merkezi Ada üzerinde yalnız olan tüm geride kalanlar biçimindeki, Cennet üzerinde yalnız kalabilecek olan varlıkların tüm sınıfları için birliktelikler olarak görevlendirilmiştir. Cennet Dostları, onların birlikte samimi bütünlük kuracakları bu unsurlar adına başaracakları görevlerinden başka özel hiçbir nitelikleri bulunmamaktadır; onlar sade dostlardır. Kutsal yolcular olan yoldaşlarınızdan başka, siz fanilerin Cennet’deki kısa süreli ikameti boyunca karşılaşacağınız neredeyse her diğer varlığın; sizin için veya sizinle birlikte yapmak durumunda olduğu tanımlı bir ilişkisi bulunmaktadır. Fakat bahse konu bu dostlar, sadece size eşlik etmek için ve kişilik birliktelikleri olarak sizinle bütünleşmek için görevlendirilmiştir. Onlar sık sık, inayet sahibi ve harikulade olan Cennet Vatandaşları tarafından bulundukları hizmetlerde destek görmektedirler. 25:8.3 (283.4) These selected angels are dedicated to the service of companionship and are assigned as associates to all classes of beings who may chance to be alone on Paradise, chiefly to the ascendant mortals but also to all others who are alone on the central Isle. Paradise Companions have nothing especial to accomplish in behalf of those with whom they fraternize; they are simply companions. Almost every other being you mortals will encounter during your Paradise sojourn—aside from your fellow pilgrims—will have something definite to do with you or for you; but these companions are assigned only to be with you and to commune with you as personality associates. They are often assisted in their ministry by the gracious and brilliant Paradise Citizens.
25:8.4 (283.5) Faniler, oldukça sosyal olan ırklardan gelmektedir. Yaratıcılar, “insanın yalnız olmasının iyi olmadığını” oldukça iyi bilmektedirler; ve bu hüküm, taşıdığı yargıya uygun biçimde dostluk olarak Cennet üzerinde bile somutlaştırılmıştır. 25:8.4 (283.5) Mortals come from races that are very social. The Creators well know that it is “not good for man to be alone,” and provision is accordingly made for companionship, even on Paradise.
25:8.5 (283.6) Bir yükseliş fanisi olarak eğer siz, dünyasal süreciniz içinde bulunan yakın birliktelikte bulunduğunuz biri veya bir dostun eşliğinde Cennet’e erişecek olursanız; veya nihai sonun yüksek melek koruyucunuz sizinle birlikte oraya varma imkânına sahip olursa, ya orada sizi bekliyor bir konumdaysa; sizin için kalıcı olarak görevlendirilebilecek hiçbir dost bulunmayacaktır. Fakat eğer siz bu sürece yalnız olarak erişiyor olursanız bir dost kesin bir biçimde sizi, zamanın kısa süreli olan uykusundan Işığın Adası üzerinde uyanmanız üzerine karşılayacaktır. Yükseliş birlikteliğinden biri tarafından bile eşlik edildiğiniz bilinse de; geçici dostların ebedi kıyılarda sizi karşılayacak olmalarına ek olarak, onlar sizin ve sizinle birlikte bulunanların girişi için hazırlanan kabul konumuna kadar sizlere refakat edecektir. Cennet’in sonsuza kadar uzanan kıyıları üzerinde ebediyetin yeniden dirilişini deneyimlediğiniz zaman, sıcak bir biçimde karşılanacak olmanızdan emin olabilirsiniz. 25:8.5 (283.6) If you, as an ascendant mortal, should reach Paradise in the company of the companion or close associate of your earthly career, or if your seraphic guardian of destiny should chance to arrive with you or were waiting for you, then no permanent companion would be assigned you. But if you arrive alone, a companion will certainly welcome you as you awaken on the Isle of Light from the terminal sleep of time. Even if it is known that you will be accompanied by someone of ascendant association, temporary companions will be designated to welcome you to the eternal shores and to escort you to the reservation made ready for the reception of you and your associates. You may be certain of being warmly welcomed when you experience the resurrection into eternity on the everlasting shores of Paradise.
25:8.6 (283.7) Giriş dostları, Havona’nın son döngüsü üzerinde yükseliş halindekilerin kısa süreli ikametlerinin sayılı günleri boyunca görevlendirilir; buna ek olarak onlar, Havona’nın döngüleri ve mekânın dünyaları boyunca fani kökenin ve kayda değer yükselişin kayıtlarını dikkatli bir biçimde inceler. Onlar zamanın fanilerini karşıladıkları zaman; bahse konu gelen kutsal yolcularının süreçleri içinde zaten oldukça kat etmiş bir biçimde olup, kendilerini hemen duygudaş ve etkileyici dostlar olarak kabul ettirirler. 25:8.6 (283.7) Reception companions are assigned during the terminal days of the ascenders’ sojourn on the last circuit of Havona, and they carefully examine the records of mortal origin and eventful ascent through the worlds of space and the circles of Havona. When they greet the mortals of time, they are already well versed in the careers of these arriving pilgrims and immediately prove to be sympathetic and intriguing companions.
25:8.7 (283.8) Cennet üzerinde sizin kesinliğe erişmeniz öncesi kısa süreli olan ikametiniz boyunca, eğer herhangi bir sebepten dolayı fani veya meleksel yükseliş sürecinizin bir birlikteliğinden geçici süreyle ayrılmak zorunda olursanız, bir Cennet dostu bunun üzerine derhal danışma ve dostluk için görevlendirilir. Cennet üzerinde yalnız ikametin bir yükseliş fanisine bir dost atandığında bu dost, ya faninin yükseliş birlikteliğine tekrar kavuştuğu ana kadar ya da zamanı geldiğinde Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği’ne katılımına kadar onunla beraber kalır. 25:8.7 (283.8) During your prefinaliter sojourn on Paradise, if for any reason you should be temporarily separated from your associate of the ascending career—mortal or seraphic—a Paradise Companion would be forthwith assigned for counsel and companionship. When once assigned to an ascendant mortal of solitary residence on Paradise, the companion remains with this person until he either is rejoined by his ascendant associates or is duly mustered into the Corps of the Finality.
25:8.8 (284.1) Cennet Dostları bir yükseliş halindeki unsur için, kendi aşkın evren türünün doğasından farklı olan bir dosta verilmesi dışında kalan hallerde bekleyiş içinde olmakla yükümlüdür. Eğer bir Urantia fanisi bugün Cennet üzerine erişiyor olsa, Orvonton’un veya onun dışında kalan Yedinci Üstün Ruhaniyet’in doğasının birinden olan bekleyiş halindeki bir dost kendisine atanır. Bu nedenden dolayı dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri, yedi aşkın evrenden olan yükseliş halindeki yaratılmışlara hizmet etmemektedir. 25:8.8 (284.1) Paradise Companions are assigned in order of waiting except that an ascender is never placed in the charge of a companion whose nature is unlike his superuniverse type. If a Urantia mortal were arriving on Paradise today, there would be assigned to him the first waiting companion either of origin in Orvonton or otherwise of the nature of the Seventh Master Spirit. Hence the omniaphim serve not with the ascendant creatures from the seven superuniverses.
25:8.9 (284.2) Cennet Dostları tarafından birçok ek hizmet ortaya konmaktadır. Eğer bir yükseliş fanisi merkezi evrene yalnız olarak ulaşırsa ve Havona’da kat ederken İlahiyat serüveninin bir fazında başarısızlığa uğrarsa; sırası geldiğinde o, zamanın evrenlerine geri gönderildiğinde bu durum üzerine Cennet Dostları’nın yedek birlikleri derhal bir çağrıda bulunulacaktır. Bu düzenden biri; başarısızlığa uğramış olan kutsal yolcuyu sakinleştirmek ve neşelendirmek amacıyla onunla birlikte olacak, ve onun Cennet yükselişine devam etmesi için merkezi evrene olan dönüşüne kadar onu takip etmekle görevlendirilecektir. 25:8.9 (284.2) Many additional services are performed by the Paradise Companions: If an ascending mortal should reach the central universe alone and, while traversing Havona, should fail in some phase of the Deity adventure, in due course he would be remanded to the universes of time, and forthwith a call would be made to the reserves of the Paradise Companions. One of this order would be assigned to follow the defeated pilgrim, to be with him and to comfort and cheer him, and to remain with him until he returned to the central universe to resume the Paradise ascent.
25:8.10 (284.3) Eğer bir yükseliş kutsal yolcusu, fani sürecin koruyucu meleği şeklindeki bir yükseliş yüksek meleğinin eşliği içinde Havona içinde kat ederken İlahiyat serüveni içinde başarısızlığa uğrarsa; bahse konu bu melek, eşlik edeceği fani birlikteliği kendisi seçecektir. Bahse konu bu yüksek melekler; zamanın ve mekânın hizmetinden olan, dostlukları uzun zamana dayanan fanilere eşlik etmeye her zaman gönüllü olup bunu gerçekleştirmelerine izin verilir. 25:8.10 (284.3) If an ascending pilgrim met defeat in the Deity adventure while traversing Havona in the company of an ascending seraphim, the guardian angel of the mortal career, she would elect to accompany her mortal associate. These seraphim always volunteer and are permitted to accompany their long-time mortal comrades back to the service of time and space.
25:8.11 (284.4) Fakat bu durum yükseliş halinde olan yakın bir biçimde birliktelik içinde bulunan iki fani için söz konusu değildir. Eğer biri Tanrı’ya erişirken diğer geçici olarak başarısızlığa uğrarsa, başarılı olan birey her durumda hayal kırıklığına uğramış olan kişilik ile birlikte evrimsel yaratımlara geri dönmeyi tercih edeceği için bu duruma izin verilmemektedir. Bunun yerine, Cennet Dostları’nın yedek birliklerine bir çağrıda bulunup; gönüllülerden biri hayal kırıklığına uğramış olan kutsal yolcuya eşlik etmesi amacıyla seçilir. Bir gönüllü Cennet Vatandaşı bunun sonucunda; başarısızlığa uğramış olan dostun Havona dönüşünü merkezi Ada üzerinde beklerken bu süre zarfında belirli Cennet okullarında evrimsel yükselişin macera dolu hikâyesini sunma biçiminde öğretmenlik yapan başarılı fani ile birliktelik duruma gelmektedir. 25:8.11 (284.4) But not so with two closely associated mortal ascenders: If one attains God while the other temporarily fails, the successful individual invariably chooses to go back to the evolutionary creations with the disappointed personality, but this is not permitted. Instead, a call is made to the reserves of the Paradise Companions, and one of the volunteers is selected to accompany the disappointed pilgrim. A volunteer Paradise Citizen then becomes associated with the successful mortal, who tarries on the central Isle awaiting the Havona return of the defeated comrade and in the meantime teaches in certain Paradise schools, presenting the adventurous story of the evolutionary ascent.
25:8.12 (284.5) [Bu anlatım, Uversa’da ikamet eden Yetkide Yüksek Olan Biri tarafından sağlanmıştır.] 25:8.12 (284.5) [Sponsored by One High in Authority from Uversa.]