24. Makale Paper 24
Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri Higher Personalities of the Infinite Spirit
24:0.1 (264.1) UVERSA üzerinde biz, Bütünleştirici Yaratan’ın tüm kişiliklerini ve unsurlarını üç büyük bölüme ayırdık: bunlar Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri, Mekânın İletici Ev sahipleri ve Zamanın Yardımcı Ruhaniyetleri’dir. Bu ruhsal varlıklar, fani ilerlemenin yükseliş düzenine ait olan irade sahibi yaratılmışlarına hizmet etme ve onların eğitimi ile görevlidir. 24:0.1 (264.1) ON UVERSA we divide all personalities and entities of the Conjoint Creator into three grand divisions: the Higher Personalities of the Infinite Spirit, the Messenger Hosts of Space, and the Ministering Spirits of Time, those spirit beings who are concerned with teaching and ministering to the will creatures of the ascendant scheme of mortal progression.
24:0.2 (264.2) Bu anlatımlarda ifade edilen Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri, muhteşem kâinat içinde yedi bölüm altında faaliyet gösterir: 24:0.2 (264.2) Those Higher Personalities of the Infinite Spirit that find mention in these narratives function throughout the grand universe in seven divisions:
24:0.3 (264.3) 1. Yalnız İleticiler. 24:0.3 (264.3) 1. Solitary Messengers.
24:0.4 (264.4) 2. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri. 24:0.4 (264.4) 2. Universe Circuit Supervisors.
24:0.5 (264.5) 3. Nüfus İdarecileri. 24:0.5 (264.5) 3. Census Directors.
24:0.6 (264.6) 4. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları. 24:0.6 (264.6) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
24:0.7 (264.7) 5. Yardımcı Müfettişler. 24:0.7 (264.7) 5. Associate Inspectors.
24:0.8 (264.8) 6. Görevlendirilmiş Koruyucular. 24:0.8 (264.8) 6. Assigned Sentinels.
24:0.9 (264.9) 7. Mezun Rehberleri. 24:0.9 (264.9) 7. Graduate Guides.
24:0.10 (264.10) Yalnız İleticiler, Döngü-Yüksek Denetimcileri ve Kişisel Yardımcılar, karşı-çekimin devasa edinimlerinin iyeliği tarafından tanımlanmaktadırlar. Yalnız İleticiler, genel bir yönetim merkezine sahip olmamalarıyla tanınırlar; çünkü onlar kâinat âlemlerinin tümü içerisinde sürekli hareket halindedirler. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri ve Nüfus İdarecileri, aşkın-evrenlerin başkentleri üzerindeki yönetim merkezlerini idame ettirirler. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları, Işığın Adası’nın merkezi üzerinde konumlanmışlardır. Yardımcı Müfettişler ve Görevlendirilmiş Koruyucular sırasıyla, yerel evrenlerin ve bağlı bulundukları sistemlerin başkentleri üzerinde ayrı ayrı konumlanmışlardır. Mezun Rehberleri, Havona evreni üzerinde ikamet edip, ona ait sayıca milyara varan dünyaların hepsi üzerinde faaliyet gösterir. Bahse konu bu yüksek kişiliklerin büyük bir çoğunluğu, yerel evrenler üzerinde yerel merkezlere sahiptir; fakat onlar, organik olarak evrimsel âlemlerin idarelerine bağlı değillerdir. 24:0.10 (264.10) Solitary Messengers, Circuit Supervisors, Census Directors, and the Personal Aids are characterized by the possession of tremendous endowments of antigravity. The Solitary Messengers are without known general headquarters; they roam the universe of universes. The Universe Circuit Supervisors and the Census Directors maintain headquarters on the capitals of the superuniverses. The Personal Aids of the Infinite Spirit are stationed on the central Isle of Light. The Associate Inspectors and the Assigned Sentinels are respectively stationed on the capitals of the local universes and on the capitals of their component systems. The Graduate Guides are resident in the Havona universe and function on all its billion worlds. Most of these higher personalities have stations in the local universes, but they are not organically attached to the administrations of the evolutionary realms.
24:0.11 (264.11) Bu topluluğu oluşturan yedi sınıf içerisinde sadece Yalnız İleticiler ve muhtemelen Kişisel Yardımcılar kâinat âlemlerinin tümünü kapsar. Yalnız İleticiler’e; Havona döngüleri boyunca aşkın-evren başkentlerine doğru, ve buradan dışa doğru uzanan yerel evrenlere ait olan alt bölümlerle birlikte onların birimleri boyunca yerleşik dünyalara bile varasıya kadar uzanan bir kapsam dâhilinde Cennet’in dışına doğru rastlanır. Her ne kadar Yalnız İleticiler, Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri’ne dâhil olsalar da; onların kökeni, doğası ve hizmeti bir önceki makalede etraflıca dile getirilmiştir. 24:0.11 (264.11) Of the seven classes composing this group, only the Solitary Messengers and perhaps the Personal Aids range the universe of universes. Solitary Messengers are encountered from Paradise outward: through the Havona circuits to the superuniverse capitals and thence out through the sectors and local universes, with their subdivisions, and even to the inhabited worlds. Although Solitary Messengers belong to the Higher Personalities of the Infinite Spirit, their origin, nature, and service have been discussed in the preceding paper.
1. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri ^top 1. The Universe Circuit Supervisors ^top
24:1.1 (265.1) Mekânın geniş güç mevcutları ve ruhani enerji döngüleri kendiliğinden işler bir görünüme sahip olabilir; onlar herhangi bir izin veya engelleme olmadan işlevini yerine getiriyormuş gibi görünebilir, fakat böyle bir durum bahse konu unsurlar için söz konusu değildir. Enerjinin bu olağanüstü derecede görkemli olan sistemlerinin tümü denetim altında bulunur; onlar akli yüksek denetime bağlıdır. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri; Kâinat Güç Yöneticileri’nin nüfuz alanı olan, saf bir biçimde bulunan fiziksel veya maddi enerjinin alanlarıyla ilgili değildir; bunun yerine onlar, akli yaratılmışların morontia veya geçiş türüne ek olarak bir hayli gelişmiş ruhsal varlıkların ikisinin de idamesi için temel teşkil eden, bahse konu değişikliğe uğratılmış ve göreceli olan ruhsal enerjinin döngüleriyle ilgilidir. Yüksek denetimciler, kutsallığın aşkın özünün ve enerjisinin döngülerine kökenlik teşkil etmezler; fakat onlar genel olarak, aşkın evreni bir araya getiren kısımlarının idaresi içerisinde ilgili olan göreceli ruhaniyet döngülerinin tümüne ek olarak ebediyetin ve zamanın tüm yüksek ruhaniyet döngüleriyle alakalıdır. Onlar, Cennet Adası’nın dışında bulunan bu tür ruhaniyet-enerji döngülerinin tümünü yönetir ve yönlendirir. 24:1.1 (265.1) The vast power currents of space and the circuits of spirit energy may seem to operate automatically; they may appear to function without let or hindrance, but such is not the case. All these stupendous systems of energy are under control; they are subject to intelligent supervision. Universe Circuit Supervisors are concerned, not with the realms of purely physical or material energy—the domain of the Universe Power Directors—but with the circuits of relative spiritual energy and with those modified circuits which are essential to the maintenance of both the highly developed spiritual beings and the morontia or transition type of intelligent creatures. The supervisors do not give origin to circuits of energy and superessence of divinity, but in general they have to do with all higher spirit circuits of time and eternity and with all relative spirit circuits concerned in the administration of the component parts of the grand universe. They direct and manipulate all such spirit-energy circuits outside the Isle of Paradise.
24:1.2 (265.2) Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri, Sınırsız Ruhaniyet’in ayrıcalıklı yaratılmışları olup; onlar sadece Bütünleştirici Bünye’nin görevlileri olarak faaliyet gösterirler. Onlar şu dört düzey içinde hizmet vermek amacıyla kişileştirilmiştir: 24:1.2 (265.2) Universe Circuit Supervisors are the exclusive creation of the Infinite Spirit, and they function solely as the agents of the Conjoint Actor. They are personalized for service in the following four orders:
24:1.3 (265.3) 1. Yüce Döngü-Yüksek Denetimcileri. 24:1.3 (265.3) 1. Supreme Circuit Supervisors.
24:1.4 (265.4) 2. Bağlı Döngü-Yüksek Denetimcileri. 24:1.4 (265.4) 2. Associate Circuit Supervisors.
24:1.5 (265.5) 3. İkincil Döngü-Yüksek Denetimcileri. 24:1.5 (265.5) 3. Secondary Circuit Supervisors.
24:1.6 (265.6) 4. Üçüncül Döngü-Yüksek Denetimcileri. 24:1.6 (265.6) 4. Tertiary Circuit Supervisors.
24:1.7 (265.7) Havona’nın yüce yüksek denetimcileri ve aşkın evrenlerin bağlı yüksek denetimcileri nüfusları bakımından tamamlanmıştır; bu düzeylere ait olan hiçbir yeni unsur artık yaratılmamaktadır. Yüce yüksek denetimciler sayıca yedi olup, yedi Havona döngüsünün öncü dünyaları üzerinde konumlanmışlardır. Yedi aşkın evrenin döngüleri; Yedi Yüce İdareci’nin dünyaları biçimindeki Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet alanı üzerinde yönetim merkezlerini düzenleyen, yedi bağlı yüksek denetimcinin muhteşem bir topluluğundan sorumludur. Onlar buradan mekânın aşkın evrenlerinin döngülerini yönlendirir ve onlar üzerinde yüksek denetimde bulunur. 24:1.7 (265.7) The supreme supervisors of Havona and the associate supervisors of the seven superuniverses are of completed numbers; no more of these orders are being created. The supreme supervisors are seven in number and are stationed on the pilot worlds of the seven Havona circuits. The circuits of the seven superuniverses are in the charge of a marvelous group of seven associate supervisors, who maintain headquarters on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, the worlds of the Seven Supreme Executives. From here they supervise and direct the circuits of the superuniverses of space.
24:1.8 (265.8) Ruhaniyet’in bu Cennet alanları üzerinde, yedi bağlı döngü-yüksek-denetimcileri ve Yüce Güç Merkezleri’nin ilk düzeyi; Yüce İdareciler’in yönetimi altında yedi aşkın-evrene doğru yayılan, tüm maddi ve ruhsal döngülerin alt Cennet eş güdümünde sonuçlanan bir birlikteliği yerine getirir. 24:1.8 (265.8) On these Paradise spheres of the Spirit the seven associate circuit supervisors and the first order of the Supreme Power Centers effect a liaison which, under the direction of the Supreme Executives, results in the sub-Paradise co-ordination of all material and spiritual circuits passing out to the seven superuniverses.
24:1.9 (265.9) Her aşkın evrenin yönetim merkezi üzerinde, ikincil yüksek deneyimciler zaman ve mekânın yerel evrenleri için konumlanmışlardır. Azınlık ve çoğunluk birimleri, aşkın hükümetlerin yönetim bölümleridir; fakat onlar, ruhaniyet-enerji yüksek denetiminin bahse konu olaylarıyla ilişkili değildir. Ben, muhteşem kâinat içinde ne kadar ikincil-döngü-yüksek denetimcisinin var olduğunun bilgisine sahip değilim; fakat Uversa üzerinde bu varlıkların sayıca nüfusu 84.691’dir. İkincil yüksek denetimciler sürekli bir biçimde yaratılış halindedir; zaman zaman onlar, Yüce İdareciler’in dünyaları üzerinde yetmişerli topluluklar halinde ortaya çıkar. Biz; yetki alanımız içinde bulunan evrim halindeki yeni evrenler için kuvvet birliğinin ve ruhaniyet enerjisinin ayrı döngülerinin oluşturulması amacıyla düzenlemede bulunurken, onları kullanmak üzere idari talebimiz ile birlikte elde ederiz. 24:1.9 (265.9) On the headquarters worlds of each superuniverse are stationed the secondary supervisors for the local universes of time and space. The major and minor sectors are administrative divisions of the supergovernments but are not concerned in these matters of spirit-energy supervision. I do not know how many secondary circuit supervisors there are in the grand universe, but on Uversa there are 84,691 of these beings. Secondary supervisors are being created right along; from time to time they appear in groups of seventy on the worlds of the Supreme Executives. We obtain them on requisition as we arrange for the establishment of separate circuits of spirit energy and liaison power to the newly evolving universes of our jurisdiction.
24:1.10 (265.10) Üçüncül bir döngü-yüksek denetimcisi her yerel evrenin yönetim merkezi üzerinde faaliyette bulunur. Bu düzey, ikincil yüksek denetimcilere benzer bir biçimde, yedi yüzlü topluluklar halinde yaratılma biçiminde sürekli devam eden yaratımın bir parçasıdır. Onlar, Zamanın Ataları tarafından yerel evrenler için görevlendirilmiştir. 24:1.10 (265.10) A tertiary circuit supervisor functions on the headquarters world of every local universe. This order, like the secondary supervisors, is of continuous creation, being created in groups of seven hundred. They are assigned to the local universes by the Ancients of Days.
24:1.11 (266.1) Döngü-yüksek denetimcileri belirli görevler için yaratılmışlardır, buna ek olarak onlar ebedi bir biçimde kendilerine ait özgün görevlerinin toplulukları içinde hizmet eder. Onlar hizmet içinde dönüşümlü olarak faaliyette bulunmazlar, ve bu nedenden dolayı onlar özgün görevlerinin âlemleri içinde bulunan sorunların çok uzun yıllar süren araştırmasını gerçekleştirebilirler. Örnek olarak; 572.842’nci üçüncül döngü-yüksek denetimcisi, yerel evreninizin öncül halinden beri Salvington üzerinde faaliyet göstermekte olup; o Nebadonlu Mikâil’in bireysel görevlilerinin bir üyesidir. 24:1.11 (266.1) Circuit supervisors are created for their specific tasks, and they eternally serve in the groups of their original assignment. They are not rotated in service and hence make an agelong study of the problems found in the realms of their original assignment. For example: Tertiary circuit supervisor number 572,842 has functioned on Salvington since the early concept of your local universe, and he is a member of the personal staff of Michael of Nebadon.
24:1.12 (266.2) Yerel veya daha yüksek olan evrenler içinde faaliyet göstermesinden bağımsız olarak döngü-yüksek denetimcileri; tüm kişiliklerin taşınması amacıyla ruhaniyet iletilerinin bütünün aktarımı için ilgili tüm uygun döngüleri uygulama gayesiyle yönlendirir. Döngü-yüksek denetiminin kendilerine ait olan görevlerinde bu etkili varlıklar; kâinat âlemlerinin tümü içindeki tüm kurumları, kuvvetleri ve kişilikleri kullanır. Onlar, açığa çıkarılmamış olan “döngü denetiminin yüksek ruhaniyet kişiliklerini” görevlendirip; Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliklerinden oluşan sayısız görevli tarafından çok yetkin bir biçimde yardım görür. Eğer bir evrimsel dünyanın Gezegensel Prensi Kâinatın Yaratıcısı’na ve ona vekâlet Evlat’a karşı gelecek olursa, bahse konu bu dünyayı tecrit altına alacak olan onlardır. Onlar, yüksek ruhsal düzeyin belirli kâinat döngülerinin herhangi bir dünyasını dışarı çıkarmaya yetkindirler; fakat onlar, kuvvet yöneticilerinin maddi mevcudiyetlerini feshedemezler. 24:1.12 (266.2) Whether acting in the local or higher universes, circuit supervisors direct all concerned as to the proper circuits to employ for the transmission of all spirit messages and for the transit of all personalities. In their work of circuit supervision these efficient beings utilize all agencies, forces, and personalities in the universe of universes. They employ the unrevealed “high spirit personalities of circuit control” and are ably assisted by numerous staffs composed of personalities of the Infinite Spirit. It is they who would isolate an evolutionary world if its Planetary Prince should rebel against the Universal Father and his vicegerent Son. They are able to throw any world out of certain universe circuits of the higher spiritual order, but they cannot annul the material currents of the power directors.
24:1.13 (266.3) Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri, Kâinat Güç Yöneticileri’nin maddi döngülerle sahip olması gereken ilişkisine benzer bir ilişkiye ruhaniyet döngüleriyle sahiptir. Bahse konu bu iki düzey, bir birini tamamlar bir nitelikte olup; beraber bir biçimde, yaratılmışlar tarafından denetlenebilen ve onlar tarafından düzenlenebilen tüm ruhani ve maddi döngülerin gözetimine sahiptir. 24:1.13 (266.3) The Universe Circuit Supervisors have something of the same relationship to spirit circuits that the Universe Power Directors have to material circuits. The two orders are complemental, together having the oversight of all spirit and all material circuits that are controllable and manipulatable by creatures.
24:1.14 (266.4) Döngü-yüksek denetimcileri, güç yöneticilerinin mekanik akıl biçimindeki fiziksel-enerji ile birliktelik halinde olan aklın düzeyleri üzerinde belirli yetkiye sahip olduğu kadar, ruhaniyet ile birliktelik halinde bulunan bahse konu akıl döngülerinin belirli gözetimini uygularlar. Genel olarak, her düzeyin faaliyeti bir diğerinin etkileşimsel birlikteliği tarafından genişlemiştir; fakat saf aklın döngüleri, hiçbirinin yüksek denetimine bağlı değildir. Buna ek olarak iki düzeyden hiçbiri eş güdüm halinde değildir; Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri çok katmanlı görevlerinin tümünde, Yedi Yüce Güç Yöneticileri ve onların emri altındaki unsurlara bağımlıdır. 24:1.14 (266.4) The circuit supervisors exercise certain oversight of those mind circuits which are spirit associated much as the power directors have certain jurisdiction over those phases of mind which are physical-energy associated—mechanical mind. In general the functions of each order are expanded by liaison with the other, but the circuits of pure mind are subject to the supervision of neither. Neither are the two orders co-ordinate; in all their manifold labors the Universe Circuit Supervisors are subject to the Seven Supreme Power Directors and their subordinates.
24:1.15 (266.5) Döngü-yüksek denetimcileri kendilerine ait olan düzey içinde bütüncül olarak birbirlerine benzerlerken, gerçekte onların hepsi farklı bireylerdir. Onlar kelimenin tam anlamıyla kişisel varlıklardır; fakat yine onlar, kâinatsal mevcudiyetin tümü içinde yaratılmışın herhangi bir diğer biçiminde karşılaşılmamış, Yaratıcı’nın bahşettiği kişiliğin dışında olan bir kişilik türünü elinde bulundururlar. 24:1.15 (266.5) While the circuit supervisors are entirely alike within their respective orders, they are all distinct individuals. They are truly personal beings, but they possess a type of other-than-Father-endowed personality not encountered in any other type of creature in all universal existence.
24:1.16 (266.6) Her ne kadar siz, içsel doğrultuda bulunan Cennet’e doğru olan yolculuğunuzda onları tanıyacak ve onların farkına varacak olsanız bile, onlar ile hiçbir kişisel ilişkiye sahip olmayacaksınız. Onlar döngü-yüksek denetimcileri olup, kendilerini ilgilendiren görevlerine katı ve etkin bir biçimde katılım halinde bulunmaktadırlar. Onlar sadece, kendilerinin yüksek denetimlerine bağlı olan döngülerle ilgili bu eylemlerin denetimine sahip olan bahse konu unsurlar ve kişilikler ile etkileşim halindedir. 24:1.16 (266.6) Although you will recognize and know them as you journey inward towards Paradise, you will have no personal relations with them. They are circuit supervisors, and they attend strictly and efficiently to their business. They deal solely with those personalities and entities having the oversight of those activities which are concerned with the circuits subject to their supervision.
2. Nüfus İdarecileri ^top 2. The Census Directors ^top
24:2.1 (266.7) Her ne kadar Evrensel Us’un sahip olduğu kâinat aklı, tüm düşünen yaratılmışların mevcudiyetinin ve onların nerede bulunduklarının farkında olsa da; orada, tüm irade sahibi yaratılmışların sayımının yapıldığı kâinat âlemlerinin tümü içinde işlev dâhilinde olan bağımsız bir yöntem bulunmaktadır. 24:2.1 (266.7) Notwithstanding that the cosmic mind of the Universal Intelligence is cognizant of the presence and whereabouts of all thinking creatures, there is operative in the universe of universes an independent method of keeping count of all will creatures.
24:2.2 (266.8) Nüfus İdarecileri, Sınırsız Ruhaniyet’in özel ve tamamlanmış bir yaratımıdır, ve onlar bizler tarafından bilinmeyen bir nüfusa sahiptirler. Onlar; ussal iradeye kişisel olarak duyarlı ve ona karşılık veren bir niteliğe sahip olurken, aşkın âlemlerin yansıma işleyiş biçimiyle kusursuz eş zamanlılığı yerine getirmeye yetkin olması amacıyla yaratılmıştır. Bahse konu bu idareciler, muhteşem kâinatın herhangi bir parçası içinde herhangi bir iradenin doğuşundan -tamamiyle anlaşılamamış bir işleyiş biçimiyle- anında haberdar olan bir nitelikte yaratılmıştır. Bu nedenle onlar her zaman; yedi aşkın-evren ve merkezi yaratımın herhangi bir parçası üzerindeki tüm irade sahibi yaratılmışların nüfusu, doğası ve nerede bulunduklarını bizlere bildirmeye yetkindirler. Fakat onlar Cennet üzerinde faaliyet göstermemektedir; çünkü onların burada bulunmalarını gerektirecek herhangi bir neden bulunmamaktadır. Cennet üzerinde bilgi içkin olup; İlahiyatlar her şeyin bilgisine sahiptir. 24:2.2 (266.8) The Census Directors are a special and completed creation of the Infinite Spirit, and they exist in numbers unknown to us. They are so created as to be able to maintain perfect synchrony with the reflectivity technique of the superuniverses, while at the same time they are personally sensitive and responsive to intelligent will. These directors, by a not-fully-understood technique, are made immediately aware of the birth of will in any part of the grand universe. They are, therefore, always competent to give us the number, nature, and whereabouts of all will creatures in any part of the central creation and the seven superuniverses. But they do not function on Paradise; there is no need for them there. On Paradise knowledge is inherent; the Deities know all things.
24:2.3 (267.1) Yedi Nüfus İdarecisi, onlardan her birinin her bir Havona döngüsünün öncül dünyası üzerinde konumlanması biçiminde Havona içinde faaliyet gösterir. Ruhaniyet’in Cennet dünyaları üzerinde düzeyin bahse konu yedi unsuru ve yedek birlikleri haricinde tüm Nüfus İdarecileri, Zamanın Ataları’nın yetkisi altında faaliyet gösterir. 24:2.3 (267.1) Seven Census Directors operate in Havona, one being stationed on the pilot world of each Havona circuit. Excepting these seven and the reserves of the order on the Paradise worlds of the Spirit, all Census Directors function under the jurisdiction of the Ancients of Days.
24:2.4 (267.2) Bir Nüfus İdarecisi, her aşkın evrenin yönetim merkezi üzerinde hâkimiyeti yerine getirir; böyle bir baş yöneticiye tabi olma durumu her yerel evrenin bir başkenti üzerinde binlercedir. Bu düzeyin tüm kişilikleri, Havona öncül dünyaları üzerinde bulunan unsurlar ve yedi aşkın evren baş yöneticileri haricinde eş niteliğe sahiptir. 24:2.4 (267.2) One Census Director presides at the headquarters of each superuniverse, while subject to such a chief director are thousands upon thousands, one on the capital of every local universe. All personalities of this order are equal excepting those on the Havona pilot worlds and the seven superuniverse chiefs.
24:2.5 (267.3) Yedinci aşkın evren üzerinde, yüz bin Nüfus İdarecisi bulunmaktadır. Ve bu sayı bütünüyle, yerel evrenler için hali hazırda görevlendirilebilecek olanlardan oluşmaktadır; bu sayı, tüm Orvonton yöneticilerinin aşkın evren baş yöneticisi biçimindeki Usatia’nın kişisel görevlilerini kapsamamaktadır. Usatia, diğer aşkın evren baş yöneticilerine benzer bir biçimde, ussal aklın onayına doğrudan bir biçimde bağlı bir halde değildir. O sadece, Orvonton âlemleri içinde konumlanmış kendisinin emri altında bulunan unsurlarına bağımlıdır; bu nedenle o, yerel yaratılmışların başkentlerinden gelen raporları için muhteşem bir bütünleştirici kişilik olarak hareket eder. 24:2.5 (267.3) In the seventh superuniverse there are one hundred thousand Census Directors. And this number consists entirely of those assignable to local universes; it does not include the personal staff of Usatia, the superuniverse chief of all Orvonton directors. Usatia, like the other superuniverse chiefs, is not directly attuned to the registration of intelligent will. He is solely attuned to his subordinates stationed in the Orvonton universes; thus he acts as a magnificent totaling personality for their reports coming in from the capitals of the local creations.
24:2.6 (267.4) Zaman zaman Uversa’nın resmi yazıcıları, Usatia’nın kişiliği üzerinde ve onun içindeki kütük kayıtları tarafından tanımlandığı biçimde aşkın evrenlerin durumunu kendi kayıtlarına geçirirler. Bu tür sayım verileri aşkın evrenlere özgüdür; bahse konu bu raporlar ne Havona’ya ne de Cennet’e iletilirler. 24:2.6 (267.4) From time to time the official recorders of Uversa place on their records the status of the superuniverse as it is indicated by the registrations in and upon the personality of Usatia. Such census data is indigenous to the superuniverses; these reports are transmitted neither to Havona nor to Paradise.
24:2.7 (267.5) Nüfus İdarecileri sadece, diğer irade sahibi varlıklarla olduğu gibi, irade faaliyetinin gerçekliğini kayıt altına alma kapsamında insan varlığıyla ilişkilidir. Onlar, sizin yaşamınız veya onun eylemlerinin kaydı ile ilgili değillerdir; onlar hiçbir biçimde yazıcı kişilikler değillerdir. Şu an Salvington üzerinde konumlanmış bir biçimde bulunan Orvonton’un sayıca 81.412’ncisi olan Nebadon’un Nüfus İdareci’si, mevcut an içerisinde Urantia üzerindeki sizin yaşayan mevcudiyetinizin kişisel olarak bilincinde ve ondan haberdardır; buna ek olarak o, bir irade sahibi yaratılmış olarak faaliyetinizin sonuna geldiğimiz ölüm anınızın onaylanmasına dair kayıtları yerine getirecektir. 24:2.7 (267.5) The Census Directors are concerned with human beings—as with other will creatures—only to the extent of recording the fact of will function. They are not concerned with the records of your life and its doings; they are not in any sense recording personalities. The Census Director of Nebadon, number 81,412 of Orvonton, now stationed on Salvington, is at this very moment personally conscious and aware of your living presence here on Urantia; and he will afford the records confirmation of your death the moment you cease to function as a will creature.
24:2.8 (267.6) Nüfus İdarecileri, iradenin ilk eylemi ortaya konulduğu zaman yeni bir irade yaratılmışının mevcudiyetini kayıt altına alacaktır; bu bağlamda yine onlar, iradenin en son eylemi gerçekleştiği anda bir irade yaratılmışının ölümünü bildireceklerdir. Yüksek hayvanların belirli tepkileri içinde gözlemlenen iradenin kısmi ortaya çıkışı, Nüfus İdarecileri’nin nüfuz alanlarına dâhil değildir. Onlar, tamamiyle gerçek olan irade yaratılmışları dışında hiçbir şeyin kaydını tutmamaktadırlar; buna ek olarak onlar, irade faaliyeti dışında hiçbir şeye karşılık vermemektedirler. Onların iradenin faaliyetini nasıl kayıt altına aldıklarına dair olan etraflıca bilgiye sahip bulunmamaktayız. 24:2.8 (267.6) Census Directors register the existence of a new will creature when the first act of will is performed; they indicate the death of a will creature when the last act of will takes place. The partial emergence of will observed in the reactions of certain of the higher animals does not belong to the domain of the Census Directors. They keep count of nothing but bona fide will creatures, and they are responsive to nothing but will function. Exactly how they register the function of will, we do not know.
24:2.9 (267.7) Bu varlıklar, şimdiye kadar her zaman oldukları gibi ve gelecekte her zaman olacakları gibi Nüfus İdarecileri’dir. Onlar, kâinat görevinin herhangi bir diğer bölümü için görece yararsız olabilirlerdi. Fakat onlar faaliyetleri içinde hataya yer bırakmayan bir biçimde görev yaparlar; onlar hiçbir zaman ne yükümlülüğünü yerine getirememe durumuyla karşılaşır, ne de kendilerinden beklenen niteliklerin dışına çıkarak aksi yönde değişirler. Buna ek olarak her ne kadar onlar olağanüstü görkemli olan kuvvetlere ve inanılmayacak derecedeki ayrıcalıklara sahip olsalar da, onlar son kertede kişiliklerdir; onlar tanınabilen ruhaniyet mevcudiyeti ve biçimine sahiptir. 24:2.9 (267.7) These beings always have been, and always will be, Census Directors. They would be comparatively useless in any other division of universe labor. But they are infallible in function; they never default, neither do they falsify. And notwithstanding their marvelous powers and unbelievable prerogatives, they are persons; they have recognizable spirit presence and form.
3. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları ^top 3. Personal Aids of the Infinite Spirit ^top
24:3.1 (268.1) Kişisel Yardımcılar’ın yaratımlarının biçimine ve zamanına dair özgün hiçbir bilgiye sahip bulunmamaktayız. Onların nüfusu çok kalabalık olmalıdır, fakat bu varsayım Uversa üzerinde bulunan hiçbir bir kayda dayanmamaktadır. Onların görevlerine dair olan bilgimize dayanan tutarlı çıkarımlardan yola çıkarak, onların nüfusunun sayıca trilyonlara kadar uzanan yüksek rakamlara ulaştığını tahmin etme girişiminde bulunmaktayım. Biz, Sınırsız Ruhaniyet’in bahse konu bu Kişisel Yardımcılar’ın yaratımı içindeki nüfus ile sınırlı olmadığı görüşünü beslemekteyiz. 24:3.1 (268.1) We have no authentic knowledge as to the time or manner of the creation of the Personal Aids. Their number must be legion, but it is not of record on Uversa. From conservative deductions based on our knowledge of their work, I venture to estimate that their number extends high into the trillions. We hold the opinion that the Infinite Spirit is not limited as to numbers in the creation of these Personal Aids.
24:3.2 (268.2) Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları, İlahiyat’ın Üçüncül Bireyi’nin Cennet mevcudiyetini ayrıcalıklı bir biçimde desteklemek amacıyla mevcut bir halde bulunmaktadır. Her ne kadar Cennet üzerinde konumlanmış ve doğrudan bir biçimde Sınırsız Ruhaniyet’e bağlanmış olsa da onlar, yaratımın en uzakta bulunan kısımlarına doğru ileri ve geri, sağa ve sola olan bir biçimde her yana doğru sürekli bir halde ışık saçmaya devam ederler. Bütünleştirici Yaratan’ın döngüleri nerede genişlerse orada bahse konu bu Kişisel Yardımcılar, Sınırsız Ruhaniyet’in emrini yerine getirme amacıyla ortaya çıkabilirler. Onlar, Yalnız İleticiler gibi mekân üzerinde çok fazla bir biçimde yol kat edebilirler, fakat onlar ileticilerin olduğu gibi kişiler değildirler. 24:3.2 (268.2) The Personal Aids of the Infinite Spirit exist for the exclusive assistance of the Paradise presence of the Third Person of Deity. Although attached directly to the Infinite Spirit and located on Paradise, they flash to and fro to the uttermost parts of creation. Wherever the circuits of the Conjoint Creator extend, there these Personal Aids may appear for the purpose of executing the bidding of the Infinite Spirit. They traverse space much as do the Solitary Messengers but are not persons in the sense that the messengers are.
24:3.3 (268.3) Kişisel Yardımcılar bütünüyle birbirine eşit ve özdeştir; onlar bireyselliğin hiçbir farklılaşmasını sergilemezler. Her ne kadar Bütünleştirici Bünye, onlara gerçek kişilikler gibi davransa da, diğerleri için onları gerçek kişilikler olarak görmek bir hayli zordur; onlar diğer ruhaniyet varlıkları için bir ruhaniyet mevcudiyeti ortaya koymazlar. Cennet-kökenli varlıklar her zaman bu Yardımcılar’ın yakın bir konumda bulunduklarından haberdardır; fakat biz bir kişilik mevcudiyetinin farkına varamayız. Bu türden bir mevcudiyet-biçiminin yoksunluğu kuşkusuz olarak, İlahiyat’ın Üçüncül Birey’i için onların bütününün daha yetkin bir biçimde hizmet verebilen bir nitelikle olmasını mümkün kılar. 24:3.3 (268.3) The Personal Aids are all equal and identical; they disclose no differentiation of individuality. Though the Conjoint Actor looks upon them as true personalities, it is difficult for others to regard them as real persons; they do not manifest a spirit presence to other spirit beings. Paradise-origin beings are always aware of the proximity of these Aids; but we do not recognize a personality presence. The lack of such a presence-form undoubtedly renders them all the more serviceable to the Third Person of Deity.
24:3.4 (268.4) Sınırsız Ruhaniyet içinden kaynağını alan ruhani varlıkların açığa çıkarılmış düzeylerinin tümü içerisinde Kişisel Yardımcılar, Cennet’e yapacağınız içe doğru olan yolculuğunuzda sizin karşılaşmayacağınız tek unsurdur. 24:3.4 (268.4) Of all the revealed orders of spirit beings taking origin in the Infinite Spirit, the Personal Aids are about the only ones you will not encounter on your inward ascent to Paradise.
4. Yardımcı Müfettişler ^top 4. The Associate Inspectors ^top
24:4.1 (268.5) Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet alanı üzerinde bulunan Yedi Yüce İdareci, yedi aşkın evren için aşkın idarecilerin idari kurulu olarak ortaklaşa bir biçimde faaliyet gösterir. Yardımcı Müfettişler, zaman ve mekânın yerel evrenleri için Yüce İdareciler’in yetki gücünün kişisel bir biçimde bütünleşmiş halidir. Yerel yaratımların olaylarının bahse konu bu yüksek gözlemcileri, Cennet’in Yedi Üstün Ruhaniyeti ve Sınırsız Ruhaniyet’in ortak doğumudur. Ebediyetin yakın zamanları içinde onların yedi yüz bini kişileştirilmiş olup, onların yedek birlikleri Cennet üzerinde ikamet eder. 24:4.1 (268.5) The Seven Supreme Executives, on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, collectively function as the administrative board of supermanagers for the seven superuniverses. The Associate Inspectors are the personal embodiment of the authority of the Supreme Executives to the local universes of time and space. These high observers of the affairs of the local creations are the joint offspring of the Infinite Spirit and the Seven Master Spirits of Paradise. In the near times of eternity seven hundred thousand were personalized, and their reserve corps abides on Paradise.
24:4.2 (268.6) Yardımcı Müfettişler, zamanın ve mekânın yerel evrenleri için Yedi Yüce İdareci’nin kişisel ve güçlü temsilcileri olarak onların doğrudan yüksek denetimi altında görev yapar. Bir Müfettiş, her yerel yaratımın yönetim merkezi alanı üzerinde konumlanmıştır; ve o, yerleşik Zamanın Birlikteliği’nin yakın bir birlikteliği içindedir. 24:4.2 (268.6) Associate Inspectors work under the direct supervision of the Seven Supreme Executives, being their personal and powerful representatives to the local universes of time and space. An inspector is stationed on the headquarters sphere of each local creation and is a close associate of the resident Union of Days.
24:4.3 (268.7) Yardımcı Müfettişler, raporlarını sadece onların doğrudan üstü olan aşkın evren olaylarından sorumlu Yüce İdareci için hazırlarken; onlar raporları ve tavsiyeleri sadece, yerleşik dünyaların yerel sistemlerinin başkentleri üzerinde konumlanan Görevlendirilmiş Koruyucular biçimindeki onların emri altında çalışan unsurlardan alırlar. 24:4.3 (268.7) The Associate Inspectors receive reports and recommendations only from their subordinates, the Assigned Sentinels, stationed on the capitals of the local systems of inhabited worlds, while they make reports only to their immediate superior, the Supreme Executive of the superuniverse concerned.
5. Görevlendirilmiş Koruyucular ^top 5. The Assigned Sentinels ^top
24:5.1 (268.8) Görevlendirilmiş Koruyucular, Yedi Yüce İdareci’nin eş güdüm sağlayıcı kişilikleri ve irtibat temsilcileridir. Onlar Cennet üzerinde Sınırsız Ruhaniyet tarafından kişilikleştirilmiştir, ve onlar bu görevin özel amaçları için yaratılmışlardır. Onların sabit bir nüfusa sahiptirler, ve mevcudiyet halinde bulunan onlardan sayıca tam olarak yedi milyarı bulunmaktadır. 24:5.1 (268.8) The Assigned Sentinels are co-ordinating personalities and liaison representatives of the Seven Supreme Executives. They were personalized on Paradise by the Infinite Spirit and were created for the specific purposes of their assignment. They are of stationary numbers, and there are exactly seven billion in existence.
24:5.2 (269.1) Bir Bağlı Müfettişin tüm bir yerel evrene Yedi Yüce İdareci’yi temsil ettiği kadar; yerel yaratım içindeki on bin sistemden her birinde yedi aşkın evrenin tümünün olayları için, üst denetimin yüce kurulu ve uzaklığın doğrudan temsilcisi olarak orada hareket eden bir Görevlendirilmiş Koruyucu bulunmaktadır. Orvonton’un yerel sistem hükümetleri içinde görev halindeki koruyucular, yedinci aşkın evrenin eş güdüm sağlayıcısı biçimindeki Yedinci Yüce İdareci’nin doğrudan yetki alanı altında hareket eder. Fakat, onların sahip olduğu idari düzenlenme altında yerel bir evrende görevlendirilmiş tüm koruyucular, kâinat yönetim merkezinde konumlanan Yardımcı Müfettişler’e bağlıdır. 24:5.2 (269.1) Much as an Associate Inspector represents the Seven Supreme Executives to a whole local universe, so in each of the ten thousand systems of that local creation there is an Assigned Sentinel, who acts as the direct representative of the far-distant and supreme board of supercontrol for the affairs of all seven superuniverses. The sentinels on duty in the local system governments of Orvonton are acting under the direct authority of Supreme Executive Number Seven, the co-ordinator of the seventh superuniverse. But in their administrative organization all sentinels commissioned in a local universe are subordinate to the Associate Inspector stationed at universe headquarters.
24:5.3 (269.2) Yerel bir yaratım içinde Görevlendirilmiş Koruyucular, bir sistemden diğerine aktarılma biçiminde değişmeli olarak hizmet ederler. Onlar genellikle, yerel evren zamanına göre her bin yıllık bir süre sonunda değiştirilir. Onlar, bir sistem merkezi üzerinde konumlanan en yüksek kıdeme sahip olan kişilikler arasındadır; fakat onlar, sistem olaylarıyla ilgili karar alma süreçlerine hiçbir zaman katılmazlar. Yerel sistemler içinde onlar, evrimsel dünyalardan gelen yirmi idareci ve reysen görev halinde olan dört baş yönetici olarak hizmet ederler; fakat bunların haricindeki durumlarda, yükseliş halinde olan faniler onlarla çok kısıtlı bir iletişime sahiptir. Koruyucular neredeyse tümüyle ayrıcalıklı bir biçimde; ilgili evrenlerinde bulunan Yardımcı Müfettişler, görevlerine ait olan sistemlerim durumu ve refahı ile alakalı olan tüm konularda bütünüyle haberdar kılmaktan sorumludur. 24:5.3 (269.2) Within a local creation the Assigned Sentinels serve in rotation, being transferred from system to system. They are usually changed every millennium of local universe time. They are among the highest ranking personalities stationed on a system capital, but they never participate in deliberations concerned with system affairs. In the local systems they serve as the ex officio heads of the four and twenty administrators hailing from the evolutionary worlds, but otherwise, ascending mortals have little contact with them. The sentinels are almost exclusively concerned in keeping the Associate Inspector of their universe fully informed on all matters relating to the welfare and state of the systems of their assignment.
24:5.4 (269.3) Görevlendirilmiş Koruyucular ve Yardımcı Müfettişler, bir aşkın evren yönetim merkezi kanalıyla Yüce İdareciler’e raporlarını sunmazlar. Onlar sadece, ilgili aşkın evrenin Yüce İdareci’sine karşı sorumludur; onların eylemleri, Zamanın Ataları’nın idaresinden farklıdır. 24:5.4 (269.3) Assigned Sentinels and Associate Inspectors do not report to the Supreme Executives through a superuniverse headquarters. They are responsible solely to the Supreme Executive of the superuniverse concerned; their activities are distinct from the administration of the Ancients of Days.
24:5.5 (269.4) Yüce İdareciler, Yardımcı Müfettişler ve Görevlendirilmiş Koruyucular, açığa çıkarılmamış kişiliklerin bir ev sahibi ve dördüncül hizmetkâr ruhaniyetleri ile birlikte; varlıklar ve unsurların muhteşem kâinatının tümünün idari eş güdümüne ek olarak etkin, doğrudan, merkezi ve aynı zamanda uçsuz bucaksız olan danışmanın sistemini oluşturur. 24:5.5 (269.4) The Supreme Executives, Associate Inspectors, and Assigned Sentinels, together with the omniaphim and a host of unrevealed personalities, constitute an efficient, direct, centralized, but far-flung system of advisory and administrative co-ordination of all the grand universe of things and beings.
6. Mezun Rehberleri ^top 6. The Graduate Guides ^top
24:6.1 (269.5) Bir topluluk olarak Mezun Rehberleri; Tanrı, geride kalan her şey ve bunun sonrasında kusursuzlaştırılan hizmetin ebediyeti biçimindeki çağların nihai amacının fani erişimi için oldukça temel olan ruhsal eğitimin ve teknik öğretimin yüksek üniversitesini destekleyip onu işler hale getirirler. Bu oldukça kişisel olan varlıklar, isimlerini görevlerinin amacı ve doğasından almaktadır. Onlar ayrıcalıklı bir biçimde; Cennet ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne kabul için, yükselişin kutsal yolcularını hazırlamak amacıyla hizmet eden, eğitim ve öğretiminin Havona çalışması boyunca zamanın aşkın evrenlerinden fani mezunlarını yönlendirme görevlerine adanmıştır. 24:6.1 (269.5) The Graduate Guides, as a group, sponsor and conduct the high university of technical instruction and spiritual training which is so essential to mortal attainment of the goal of the ages: God, rest, and then eternity of perfected service. These highly personal beings take their name from the nature and purpose of their work. They are exclusively devoted to the tasks of guiding the mortal graduates from the superuniverses of time through the Havona course of instruction and training which serves to prepare the ascending pilgrims for admission to Paradise and the Corps of the Finality.
24:6.2 (269.6) Bahse konu bu Mezun Rehberleri’nin görevlerini sizlere söyleme girişiminde bulunmam benim için yasaklanmış bir nitelik taşımaz; fakat onların çok katmanlı olan eylemlerinin bir kavramını, maddi akıl için yetkin bir biçimde tasvir etmeye yetkin olabilmenin umutsuzluğunu taşıyor olmam aynı zamanda son derece ruhsal bir durumdur. Malikâne dünyalar üzerinde, görüş kapsamınız genişledikten ve maddi karşılaştırmanın engellerinden özgürleştirildikten sonra; “bir gözün göremediği bir kulağın duyamadığı ve buna ek olarak insan aklının hiçbir zaman erişemediği kavramlar”, ve hatta “böyle ebedi gerçeklikleri sevenler için Tanrı’nın hazırladığı” gerçekliklerin anlamını kavramaya başlayabileceksiniz. Siz her zaman, sahip olduğunuz ufkun ve ruhsal kavramın kapsamı içinde bu kadar sınırlı bir biçimde olmayacaksınız. 24:6.2 (269.6) I am not forbidden to undertake to tell you of the work of these Graduate Guides, but it is so ultraspiritual that I despair of being able to adequately portray to the material mind a concept of their manifold activities. On the mansion worlds, after your vision range is extended and you are freed from the fetters of material comparisons, you can begin to comprehend the meaning of those realities which “eye cannot see nor ear hear, and which have never entered the concept of human minds,” even those things which “God has prepared for those who love such eternal verities.” You are not always to be so limited in the range of your vision and spiritual comprehension.
24:6.3 (270.1) Mezun Rehberleri, Havona dünyalarının yedi döngüsü boyunca zamanın kutsal yolcularına kılavuzluk etmekle görevlidir. Dış Havona döngüsünün varış dünyası üzerine olan varışınız üzerine sizi karşılayan rehber, cennetsel döngüler üzerinde olan deneyimleyeceğiniz sürecin bütünü boyunca sizinle birlikte kalmaya devam edecektir. Her ne kadar, bir milyar dünya üzerindeki kısa süreli olan ikametiniz boyunca sayısız kişilik ile birliktelik içinde bulunacak olsanız da, sizin Mezun Rehberi’niz sahip olacağınız Havona ilerleyişinin sonuna kadar sizi takip etmeye devam edecektir. Buna ek olarak Mezun Rehberi’niz; uyanmanız üzerine sizi karşılamak için görevlendirilmiş Cennet Refakatçisi tarafından selamlanacağınız yer olan, Cennet amacına erişmek için ebediyet uykusu biçimindeki zamanın geçici süreliğine olan duruşu sürecine girişinizi gözlemleyecektir. Ayrıca o muhtemel bir biçimde, Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nin bir üyesi olarak kabul edilmenize kadar sizinle birlikte kalacaktır. 24:6.3 (270.1) The Graduate Guides are engaged in piloting the pilgrims of time through the seven circuits of Havona worlds. The guide who greets you upon your arrival on the receiving world of the outer Havona circuit will remain with you throughout your entire career on the heavenly circuits. Though you will associate with countless other personalities during your sojourn on a billion worlds, your Graduate Guide will follow you to the end of your Havona progression and will witness your entrance into the terminal slumber of time, the sleep of eternity transit to the Paradise goal, where, upon awakening, you will be greeted by the Paradise Companion assigned to welcome you and perhaps to remain with you until you are initiated as a member of the Mortal Corps of the Finality.
24:6.4 (270.2) Mezun Rehberleri’nin nüfusu, insan aklının kavrayışa dair gücünün ötesindedir; ve buna ek olarak onlar, sayıca çoğalmaya devam etmektedir. Onların kökeni bir gizeme benzer nitelik taşır. Onlar ebediyetten gelen bir biçimde var olmamışlardır; onlar ihtiyaç duyuldukları bir süreçte gizemli bir biçimde ortaya çıkmışlardır. Oldukça uzun bir sürece önce gerçekleşen bir zaman zarfında tüm zamanların ilk fani kutsal yolcusu merkezi yaratımın dış kemerine doğru kendi yolculuğunu gerçekleştirdiği ana kadar, merkezi evrenin tüm âlemleri içinde bir Mezun Rehberi’ne dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. En dışta bulunan döngünün öncül dünyasına ulaştığı andan itibaren bu kutsal yolcu, Mezun Rehberleri’nin ilki olan ve şu an onların geniş eğitim düzeninin yöneticiliğine ek olarak onların yüce kurulunun başı olarak görev yapan Malvorian’ın arkadaşça selamıyla tanıştırılmıştır. 24:6.4 (270.2) The number of Graduate Guides is beyond the power of human minds to grasp, and they continue to appear. Their origin is something of a mystery. They have not existed from eternity; they mysteriously appear as they are needed. There is no record of a Graduate Guide in all the realms of the central universe until that far-distant day when the first mortal pilgrim of all time made his way to the outer belt of the central creation. The instant he arrived on the pilot world of the outer circuit, he was met with friendly greetings by Malvorian, the first of the Graduate Guides and now the chief of their supreme council and the director of their vast educational organization.
24:6.5 (270.3) Havona’nın Cennet kayıtları üzerinde “Mezun Rehberleri” olarak ayrılmış bölüm içerisindeki ilk kayıt şu şekilde görünmektedir: 24:6.5 (270.3) On the Paradise records of Havona, in the section denominated “Graduate Guides,” there appears this initial entry:
24:6.6 (270.4) “Ve Malvorian, bu düzenin ilk üyesi, Havona’nın kutsal yolcu kâşifini karşıladı ve onu yönlendirdi; buna ek olarak o, kâşifin Cennet için ebediyetin eşiğini geçmesini takiben öncül deneyimin dışta bulunan döngülerinden tüm kişiliğin Nihai Sonu ve Kökeni’nin tam da mevcudiyetinde ikamet etmesine kadar, bir aşamadan diğerine bir döngüden diğer bir döngüye ona rehberlik etmeye devam etti. 24:6.6 (270.4) “And Malvorian, the first of this order, did greet and instruct the pilgrim discoverer of Havona and did conduct him from the outer circuits of initial experience, step by step and circuit by circuit, until he stood in the very presence of the Source and Destiny of all personality, subsequently crossing the threshold of eternity to Paradise.”
24:6.7 (270.5) Çok uzun bir zaman önce gerçekleşen bir zaman zarfında ben Uversa üzerinde Zamanın Ataları’nın hizmetine bağlanmıştım; ve benimle birlikte hepimiz, bulunduğumuz aşkın evrenden olan kutsal yolcuların nihai olarak Havona’ya erişecek olmasının güvencesinden oldukça büyük memnuniyet duymuştuk. Çağlar boyunca biz; mekânın evrimsel yaratılmışlarının Cennet’e erişecek olmalarına ek olarak, tüm zamanın gergin bekleyişinin ilk kutsal yolcunun gerçekte Cennet’e ulaşmasıyla cennetsel mahkemeler aracılığıyla sona erdiği hususunda bilgilendirildik. 24:6.7 (270.5) At that far-distant time I was attached to the service of the Ancients of Days on Uversa, and we all rejoiced in the assurance that, eventually, pilgrims from our superuniverse would reach Havona. For ages we had been taught that the evolutionary creatures of space would attain Paradise, and the thrill of all time swept through the heavenly courts when the first pilgrim actually arrived.
24:6.8 (270.6) Havona’nın bahse konu bu kutsal yolcusunun ismi Grandfanda olup; o, birinci aşkın evren üzerinde konumlanmış 1.131’inci yerel evrenin 62’nci takımyıldızının 84’üncü sisteminin 341’inci gezegeninden gelmiştir. Onun varışı, kâinat âlemlerinin tümünün yayın hizmetinin kurulması içi bir uyarı niteliğinde olmuştur. O zaman zarfına kadar, sadece aşkın evrenlerin ve yerel evrenlerin yayıncıları faaliyet halinde bulunmaktaydı fakat Grandfanda’nın varışının duyurulması, Havona kapılarında “ihtişamın mekân raporlarının” faaliyete geçmesine dair olan gereksinimi işaret etmiştir. Bu türden bir isim verilmesinin sebebi; ilk evren yayınının, yükseliş mevcudiyetinin nihai amacı üzerinde evrimsel varlıkların ilkinin katılımda bulunmaya erişmesi için Havona’ya varışını duyuruşudur. 24:6.8 (270.6) The name of this pilgrim discoverer of Havona is Grandfanda, and he hailed from planet 341 of system 84 in constellation 62 of local universe 1,131 situated in superuniverse number one. His arrival was the signal for the establishment of the broadcast service of the universe of universes. Theretofore only the broadcasts of the superuniverses and the local universes had been in operation, but the announcement of the arrival of Grandfanda at the portals of Havona signalized the inauguration of the “space reports of glory,” so named because the initial universe broadcast reported the Havona arrival of the first of the evolutionary beings to attain entrance upon the goal of ascendant existence.
24:6.9 (270.7) Mezun Rehberleri, Havona dünyalarından hiçbir zaman ayrılmamaktadırlar; onlar zaman ve mekânın mezun kutsal yolcularının hizmetine adanmışlardır. Buna ek olarak eğer siz; yükselişinizi ve varlığınızı devam ettirmeyi yerine getirme amacıyla planlanan belirlenmiş ve tümüyle kusursuzlaştırılmış tasarıyı reddetmezseniz, bahse konu bu kutsal varlıklarla herhangi bir zaman aralığında yüz yüze gelerek onlarla tanışacaksınız. 24:6.9 (270.7) Graduate Guides never leave the Havona worlds; they are dedicated to the service of the graduate pilgrims of time and space. And you will sometime meet these noble beings face to face if you do not reject the certain and all-perfected plan designed to effect your survival and ascension.
7. Mezun Rehberleri’nin Kökeni ^top 7. Origin of the Graduate Guides ^top
24:7.1 (270.8) Her ne kadar evrim, merkezi evrenin düzeni olmasa da Mezun Rehberleri’nin; Havona Hizmetlileri biçimindeki merkezi evren yaratılmışlarının diğer düzeyinin kusursuzlaştırılmış veya daha deneyimli getirilmiş üyeleri olduğuna inanmaktayız. Mezun Rehberleri’nin yükseliş yaratılmışlarını anlamak için bu türden bir yetkinliği ve duygudaşlığın böyle bir düzeyini göstermiş olması onların bu türden bir kültürü, kâinat hizmetinin Havona Hizmetlileri olarak aşkın evren âlemleri içinde mevcut hizmet ile birlikte kazandıkları hususunda ikna olmamıza sebep olmuştur. Eğer bu türden bir yargı doğru değilse peki biz, kıdemli veya daha deneyimli olan hizmetlilerin sürekli bir biçimde yok olmasını nasıl açıklayabiliriz? 24:7.1 (270.8) Though evolution is not the order of the central universe, we believe that the Graduate Guides are the perfected or more experienced members of another order of central universe creatures, the Havona Servitals. Graduate Guides show such a breadth of sympathy and such a capacity for understanding the ascendant creatures that we are convinced they have gained this culture by actual service in the superuniverse realms as the Havona Servitals of universal ministry. If this view is not correct, how then can we account for the continuous disappearance of the senior or more experienced servitals?
24:7.2 (271.1) Bir hizmetli, aşkın evren görevi için Havona’dan uzun bir süre ayrı bir konumda olacaktır. Bu türden birçok görevde bulunduktan sonra evine geri dönecektir. Kendisine Cennet Merkezi Işıltısı ile “kişisel ilişki’ halinde bulunmanın ayrıcalığı verildiğinde, Aydınlık Kişiler ile bütünleşecektir. Bunun sonrasında ise ruhani yoldaşlarının algısı içinde gözden kaybolacak, ve bir daha kendi türünden hiç kimse için yeniden ortaya çıkmayacaktır. 24:7.2 (271.1) A servital will be long absent from Havona on superuniverse assignment, having been on many such missions previously, will return home, be granted the privilege of “personal contact” with the Paradise Central Shining, will be embraced by the Luminous Persons, and disappear from the recognition of his spirit fellows, never more to reappear among those of his kind.
24:7.3 (271.2) Aşkın evren hizmetinden dönüşü üzerine bir Havona Hizmetli’si sayısız kutsal bütünlüğe erişebilir, ve buradan yalnızca yüceltilmiş bir hizmetli olarak ortaya çıkabilir. Aydınlıkla bütünleşmeyi deneyimlemek, bir hizmetlinin Mezun Rehberi’sine dönüşmesini zorunlu kılmamaktadır; fakat kutsal bütünleşmeye erişen bu unsurların neredeyse dörtte biri, âlemlerin hizmetine bir daha geri dönmemektedir. 24:7.3 (271.2) On returning from superuniverse service, a Havona Servital may enjoy numerous divine embraces and emerge therefrom merely an exalted servital. Experiencing the luminous embrace does not necessarily signify that the servital must translate into a Graduate Guide, but almost one quarter of those who achieve the divine embrace never return to the service of the realms.
24:7.4 (271.3) Yüce olan bu arşivlerde bu türden olan kayıtların birbirini takip eden sıralarından birinde şu detaylar ortaya çıkmaktadır: 24:7.4 (271.3) There appears on the high records a succession of such entries as this:
24:7.5 (271.4) “Ve İsmi Sudna olan, sayıca Havona’nın 842.842.682.846.782’ncisi hizmetli; aşkın evren hizmetinden geldiğinde Cennet üzerinde karşılanmıştır. Yaratıcısını tanımış olan ve kutsal bütünlüğe giriş yapan bu hizmetli artık yoktur.” 24:7.5 (271.4) “And servital number 842,842,682,846,782 of Havona, named Sudna, came over from the superuniverse service, was received on Paradise, knew the Father, entered the divine embrace, and is not.”
24:7.6 (271.5) Arşivler üzerinde bu türden bir kayıt ortaya çıktığında böyle bir hizmetlinin süreci tamamlanmıştır. Fakat sadece üç an içinde (bu zaman zarfı sizin zamanınıza göre üç günden daha az olan süreye denk gelmektedir) yeni doğan bir Mezun Rehberi “kendiliğinden” Havona evreninin dış döngüleri üzerinde belirir. Buna ek olarak geçiş sürecinde olanların dikkate alınması sonucunda ufak bir yanılma payı göz ardı edildiğinde, Mezun Rehberleri’nin nüfusu tam olarak ortadan kaybolan hizmetlilerin sayısına eşittir. 24:7.6 (271.5) When such an entry appears on the records, the career of such a servital is closed. But in just three moments (a little less than three days of your time) a newborn Graduate Guide “spontaneously” appears on the outer circuit of the Havona universe. And the number of Graduate Guides, allowing for a slight difference, due no doubt to those in transition, exactly equals the number of vanished servitals.
24:7.7 (271.6) Mezun Rehberleri’nin Havona Hizmetlileri’nden evirildiğini varsaymak için ilave bir neden bulunmaktadır; bu ise bahse konu rehberlerin ve onların birliktelik halinde bulundukları hizmetlilerin, bu türden bir olağanüstü bağ kurmalarına dair hataya yer bırakmayan eğilime sahip olmalarıdır. Varlıkların önceden kabul edildiği biçimiyle ayrı olan düzeylerinin bu biçimde birbirlerini anlamaları ve duygudaşlık kurmaları tamamiyle, açıklanamaz olan bir nitelik taşır. Onların karşılıklı olan sadakatini gözlemlemek canlandırıcı ve ilham vericidir. 24:7.7 (271.6) There is an additional reason for supposing the Graduate Guides to be evolved Havona Servitals, and that is the unfailing tendency of these guides and their associated servitals to form such extraordinary attachments. The manner in which these supposedly separate orders of beings understand and sympathize with one another is wholly inexplicable. It is refreshing and inspiring to witness their mutual devotion.
24:7.8 (271.7) Yedi Yüce İdareci ve onların birliktelik halinde bulundukları Yedi Yüce Güç Yöneticisi sırasıyla, henüz kişisel olarak işlev göstermeyen Yüce Varlık’ın akıl ve güç potansiyelinin kişisel muhafaza unsurlarıdır. Buna ek olarak bahse konu Cennet birliktelikleri Havona Seritalleri’ni yaratmak için işbirliğinde bulundukları zaman, Havona Hizmetlileri içkin olarak Yücelik’in belirli fazlarına katılmış olur. Havona Hizmetlileri bu nedenle mevcudiyetleri içinde; bir hizmetli dönüşüm ve yeniden yaratım süreci geçirdiğinde bahse geçen her şeyin ortaya çıktığı, zaman-mekân nüfuz alanlarının belirli evrimsel potansiyellerinin kusursuz merkezi evreninde bir yansımadır. Biz bu dönüşümün kuşkusuz, Yücelik adına hareket eden Sınırsız Ruhaniyet’in iradesine karşılık olarak ortaya çıktığına inanmaktayız. Mezun Rehberleri, Yüce Varlık tarafından yaratılmamıştır; fakat hepimiz, deneyimsel İlahiyat’ın bazı biçimlerde bu varlıkları mevcut hale getiren bahse konu etkileşimler ile ilgili olduklarının kanısına varmaktayız. 24:7.8 (271.7) The Seven Master Spirits and the associated Seven Supreme Power Directors, respectively, are the personal repositories of the mind potential and of the power potential of the Supreme Being which he does not, as yet, operate personally. And when these Paradise associates collaborate to create the Havona Servitals, the latter are inherently involved in certain phases of Supremacy. Havona Servitals are thus, in actuality, a reflection in the perfect central universe of certain evolutionary potentialities of the time-space domains, all of which is disclosed when a servital undergoes transformation and re-creation. We believe that this transformation takes place in response to the will of the Infinite Spirit, undoubtedly acting in behalf of the Supreme. Graduate Guides are not created by the Supreme Being, but we all conjecture that experiential Deity is in some way concerned in those transactions which bring these beings into existence.
24:7.9 (271.8) Havona şu an içinde, Grandfanda zamanlarından önce olduğu gibi, merkezi evrenden birçok açıdan farklılık gösteren yükseliş fanileri tarafından kat edilir. Yükseliş halinde bulunan fanilerin Havona döngüleri üzerine varışı, merkezi ve kutsal yaratımın işleyişsel düzeni içinde köklü değişikleri beraberinde getirdi. Bu değişikler kuşkusuz olarak; yedi aşkın evrenden olan, kendisine ait deneyimsel çocuklarının ilkinin varışına karşılık biçiminde, evrimsel yaratılmışların Tanrı’sı konumundaki Yüce Varlık tarafından başlatılmıştır. Mezun Rehberleri’nin üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin yaratımı ile birlikte ortaya çıkışı, Yüce olan Tanrı’nın bahse konu dışavurumlarının bir göstergesidir. 24:7.9 (271.8) The Havona now traversed by ascending mortals differs in many respects from the central universe as it was before the times of Grandfanda. The arrival of mortal ascenders on the Havona circuits inaugurated sweeping modifications in the organization of the central and divine creation, modifications undoubtedly initiated by the Supreme Being—the God of evolutionary creatures—in response to the arrival of the first of his experiential children from the seven superuniverses. The appearance of the Graduate Guides, together with the creation of the tertiary supernaphim, is indicative of these performances of God the Supreme.
24:7.10 (272.1) [Uversa’nın bir Kutsal Danışmanı tarafından sunulmuştur.] 24:7.10 (272.1) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]