23. Makale Paper 23
Yalnız İleticiler The Solitary Messengers
23:0.1 (256.1) YALNIZ İleticiler, Bütünleştirici Yaratan’ın kişisel ve kâinatsal birliğidir; onlar Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek olan Kişiliklerinin ilk ve üstün düzeyidir. Onlar, yalnız kişilik ruhaniyetlerini mevcudiyet haline getirme amacıyla yalnız bir biçimde faaliyet göstererek Sınırsız Ruhaniyet’in öncül yaratıcı eylemini temsil eder. Ne Yaratıcı ne de Evlat doğrudan bir biçimde bu muhteşem ruhsallaştırmaya katılır. 23:0.1 (256.1) SOLITARY Messengers are the personal and universal corps of the Conjoint Creator; they are the first and senior order of the Higher Personalities of the Infinite Spirit. They represent the initial creative action of the Infinite Spirit in solitary function for the purpose of bringing into existence solitary personality spirits. Neither the Father nor the Son directly participated in this stupendous spiritualization.
23:0.2 (256.2) Bu ruhaniyet ileticileri, tek bir yaratım süreci içinde kişilikleştirilmiş olup, onların sayısı sabit bir konumdadır. Her ne kadar bu mevcut görev için bahse konu bu olağanüstü varlıklardan bir tanesine sahip olsam da, kâinat âlemlerinin tümü içinde mevcut olan bu tür kişiliklerin sayıca ne kadarının bulunduğunun bilgisine sahip değilim. Bunun yerine ben sadece, zaman zaman aşkın-evrenimizin yetki alanı içinde bir süreliğine faaliyet gösterir halde bulunanlara dair kayıt altına alınanların ne kadar olduğunun bilgisine sahibim. En son yayınlanan Uversa raporundan, Orvonton’un sınırları içinde faaliyet gösteren neredeyse 7,690 trilyon Yalnız İleticiler’in mevcut bulunmuş olduğunu gözlemledim; bu bakımdan ben, bahse konu bu rakamın onların toplam nüfusun yedi de birinden oldukça daha az olduğunun tahmininde bulunmaktayım. 23:0.2 (256.2) These spirit messengers were personalized in a single creative episode, and their number is stationary. Although I have one of these extraordinary beings associated with me on this present mission, I do not know how many such personalities exist in the universe of universes. I only know, from time to time, how many are of registry-record as functioning for the time being within the jurisdiction of our superuniverse. From the last Uversa report I observe that there were almost 7,690 trillion Solitary Messengers then operating within the boundaries of Orvonton; and I conjecture that this is considerably less than one seventh of their total number.
1. Yalnız İleticiler’in Doğası ve Kökeni ^top 1. Nature and Origin of Solitary Messengers ^top
23:1.1 (256.3) Havona Döngüleri’nin Yedi Ruhaniyeti’nin yaratımını eş zamanlı olarak takiben Sınırsız Ruhaniyet, Yalnız İleticiler’in geniş birlikleri şeklinde mevcudiyete kavuşturulmuştur. Cennet ve Havona döngüleri dışında Yalnız İleticiler için mevcudiyet-öncesi olan kâinatsal yaratımın hiçbir parçası yoktur; onlar, ebediyet yakınından muhteşem kâinat boyunca faaliyet içinde bulunur. Onlar, zaman ve mekânın uçsuz bucaksız yaratımları için ve onlarla kişisel ilişki halinde benliksel gerçekliğini açığa çıkarmak amacıyla, Sınırsız Ruhaniyet’in kutsal işleyiş biçimi bakımından temel olan bir niteliğe sahiptir. 23:1.1 (256.3) Immediately following the creation of the Seven Spirits of the Havona Circuits the Infinite Spirit brought into being the vast corps of Solitary Messengers. There is no part of the universal creation which is pre-existent to the Solitary Messengers except Paradise and the Havona circuits; they have functioned throughout the grand universe from near eternity. They are fundamental to the divine technique of the Infinite Spirit for self-revelation to, and personal contact with, the far-flung creations of time and space.
23:1.2 (256.4) Her ne kadar bu ileticiler ebediyetin yakın zamanlarından mevcut bir halde olsa da, onların tümü birey olmanın başlangıcından haberdardır. Onlar, bahse konu bir zaman bilincini elinde bulundurmak bakımından Sınırsız Ruhaniyet’in yaratımından ilki olarak zamanın bilincinin kendisidir. Onlar, zaman içinde kişilikleştirilen ve mekân içinde ruhsallaştırılan Sınırsız Ruhaniyet’in ilk doğan yaratılmışlarıdır. 23:1.2 (256.4) Notwithstanding that these messengers are existent from the near times of eternity, they are all aware of a beginning of selfhood. They are conscious of time, being the first of the creation of the Infinite Spirit to possess such a time consciousness. They are the first-born creatures of the Infinite Spirit to be personalized in time and spiritualized in space.
23:1.3 (256.5) Onlar, uçsuz bucaksız bir biçimde ve kusursuzca donanmış olan ruhaniyet varlıkları olarak zamanın başlangıç anında ortaya çıkmıştır. Onların tümü eşit olup, onlara dair kişisel farklılaşma üzerine kurulan hiçbir sınıflandırma veya alt bölümlendirme bulunmamaktadır. Onların sınıflandırılması bütünüyle, zaman zaman onların görevlendirildiği işlerin biçimi üzerine yapılmaktadır. 23:1.3 (256.5) These solitary spirits came forth in the dawn of time as full-fledged and perfectly endowed spirit beings. They are all equal, and there are no classes or subdivisions founded on personal variation. Their classifications are based wholly on the type of work to which they are assigned from time to time.
23:1.4 (256.6) Faniler, mekânın dünyaları üzerinde neredeyse maddi varlıklar olarak mevcudiyetlerine başlayıp; onlar Muhteşem Çevreler’e doğru olan içsel yükseliş haline geçerler. Bahse konu yalnız ruhaniyetler, her şeyin merkezinde mevcudiyetlerine başlayıp; onlar, en dış yerel evrenler ve hatta onun ötesinde bulunanlar biçimindeki bireysel dünyalar için görevlendirilmeyi arzularlar. 23:1.4 (256.6) Mortals start out as well-nigh material beings on the worlds of space and ascend inward towards the Great Centers; these solitary spirits start out at the center of all things and crave assignment to the remote creations, even to the individual worlds of the outermost local universes and even on beyond.
23:1.5 (256.7) Her ne kadar Yalnız İleticiler olarak adlandırılsalar da onlar, yalnız bir halde bulunan ruhaniyetler değildir; bunun yerine onlar, kelimenin tam anlamıyla yalnız çalışmak isteyen varlıklardır. Onlar her ne kadar kâinat aklının çok az miktardaki düzeyiyle kardeşlik içinde bulunacakları birlikten eşit bir derece memnuniyet duysa da, tüm yaratım içinde yalnız bir mevcudiyetten hoşlanabilen ve bunu hissedebilen tek varlıktır. 23:1.5 (256.7) Though denominated Solitary Messengers, they are not lonesome spirits, for they truly like to work alone. They are the only beings in all creation who can and do enjoy a solitary existence, albeit they equally enjoy association with the very few orders of universe intelligence with whom they can fraternize.
23:1.6 (257.1) Yalnız İleticiler, hizmetleri bakımından soyutlanmış bir konumda bulunmamaktadırlar; onlar, kısa süreli olarak ikamet ettikleri âlemlerin tüm yayınlarını “dinler bir halde” olmaya yetkin bir biçimde tüm yaratım aklının huzuruyla sürekli bir biçimde iletişim halindedir. Onlar aynı zamanda, aynı aşkın-evren içinde benzer bir görev yapan varlıklar biçiminde olan kendilerine ait dolaysız birliklerin üyeleri ile karşılıklı iletişimde bulunabilir. Onlar, kendilerine ait olan topluluğun diğerleri ile birlikte iletişim halinde olabilir; fakat onlar, Yedi Üstün Ruhaniyet’in kurulu tarafından bunu yerine getirmemesi hususunda yönlendirilmektedir. Buna ek olarak onlar sadık bir topluluktur; bu bağlamda onlar, verilen bir yükümlülüğü yerine getirmemek veya emirlere riayet etmemek gibi bir davranışta bulunmamaktadırlar. 23:1.6 (257.1) Solitary Messengers are not isolated in their service; they are constantly in touch with the wealth of the intellect of all creation as they are capable of “listening in” on all the broadcasts of the realms of their sojourn. They can also intercommunicate with members of their own immediate corps, those beings doing the same kind of work in the same superuniverse. They could communicate with others of their number, but they have been directed by the council of the Seven Master Spirits not to do so, and they are a loyal group; they do not disobey or default. There is no record that a Solitary Messenger ever stumbled into darkness.
23:1.7 (257.2) Kâinat Güç Yöneticileri gibi Yalnız İleticiler, zaman ve mekânın mahkemeleri tarafından gözaltına alınmadan veya tutuklamadan muaf olan âlemler boyunca faaliyet gösteren varlıkların sayıca çok az olan türü arasındadır. Onlar, Yedi Üstün Ruhaniyet dışında herhangi bir unsurdan önce ortaya çıkmış varlık olarak gösterilebilir; buna rağmen üstün âlemlerin tarihsel kayıtlarının tümünde, bahse konu bu Cennet kurulu şimdiye kadar herhangi bir Yalnız İletici’nin davası hakkında yargıya varmak çağrıldığına dair bir bilgi bulunmamaktadır. 23:1.7 (257.2) The Solitary Messengers, like the Universe Power Directors, are among the very few types of beings operating throughout the realms who are exempt from apprehension or detention by the tribunals of time and space. They could be cited to appear before no one except the Seven Master Spirits, but not in all the annals of the master universe has this Paradise council ever been called upon to adjudicate the case of a Solitary Messenger.
23:1.8 (257.3) Yalnız görevin bu habercileri; Üçüncül Kaynak ve Merkez’den türeyen yaratılmış varlıkların güvenilir, öz-güvenli, çok yönlü, bütünüyle ruhsal ve kapsamlı bir biçimiyle duygudaş olan topluluğudur. Onlar, merkezi Cennet Adası üzerinde yerleşik olan ve yerel evrenlerin yönetim merkezi alanları üzerinde kişilikleştirilen Sınırsız Ruhaniyet’in yönetimi tarafından faaliyet içinde bulunur. Onlar; yerel evren Ana Ruhaniyetleri’nin dolaysız olan etkisi altında, yerel yaratımlar içinde faaliyet gösterirlerken bile Sınırsız Ruhaniyet’den kaynaklanan doğrusal döngünün sürekli bir biçimde devam eden katılımcılarıdır. 23:1.8 (257.3) These messengers of solitary assignment are a dependable, self-reliant, versatile, thoroughly spiritual, and broadly sympathetic group of created beings derived from the Third Source and Center; they operate by the authority of the Infinite Spirit resident on the central Isle of Paradise and as personalized on the headquarters spheres of the local universes. They are constant partakers of the direct circuit emanating from the Infinite Spirit, even when they function in the local creations under the immediate influence of the local universe Mother Spirits.
23:1.9 (257.4) Bahse konu Yalnız Haberciler’in yalnız başlarına seyahat etmeleri ve çalışmalarına dair işleyişsel bir neden bulunmaktadır. Onlar kısa süreli süreçler için ve sabit bir konumda bulundukları zaman, bir topluluk içerisinde ortaklaşa bir biçimde işbirliğinde bulunabilirler; fakat onlar bu nedenle bir araya geldiklerinde, kendilerine ait olan Cennet döngüsünün devamlılığından ve istikametinden bütünüyle mahrum bırakılırlar. Hareket halinde oldukları anda veya zamanın akışı ve mekânın döngüleri içinde faaliyet içerisinde bulundukları zaman, eğer bu düzeyin sayıca iki veya daha fazla olan unsuru birbirlerine yakın olan bir konumda bulunuyorsa, onların ikisi veya tümü daha yüksek olan döngüsel kuvvetlerine olan birleşim için reddedilir. Sizin görsel simgeler ile tarif edebileceğiniz bir biçimde onlar “kısa devre” yapmaktadır. Bu nedenden dolayı onlar, yerinde ve etkin faaliyetlerine müdahalede bulunmamak amacıyla, hataya yer bırakmayan bir biçimde yaklaşan çakışma durumu için onları bilgilendirecek ve eksiksiz bir biçimde onları etkin olarak ayrı tutacak, bir uyarı sinyali şeklinde kendiliğinden harekete geçen ikaz sisteminin bir gücüne kendi doğalarında sahiplerdir. Onlar aynı zamanda, Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri ve kutsal Düşünce Düzenleyicileri’nin yakınlığını tespit edecek ve bunu bildirecek, doğalarından kaynaklanan ve kendiliğinden hareket geçen güçleri ellerinde bulundururlar. 23:1.9 (257.4) There is a technical reason why these Solitary Messengers must travel and work alone. For short periods and when stationary, they can collaborate in a group, but when thus ensembled, they are altogether cut off from the sustenance and direction of their Paradise circuit; they are wholly isolated. When in transit, or when operating in the circuits of space and the currents of time, if two or more of this order are in close proximity, both or all are thrown out of liaison with the higher circulating forces. They are “short circuited” as you might describe it in illustrative symbols. Therefore they have inherent within them a power of automatic alarm, a warning signal, which unerringly operates to apprise them of approaching conflicts and unfailingly keeps them sufficiently separated as not to interfere with their proper and effective functioning. They also possess inherent and automatic powers which detect and indicate the proximity of both the Inspired Trinity Spirits and the divine Thought Adjusters.
23:1.10 (257.5) Bahse konu ileticiler, kişilik genişlemesinin veya yeniden üretiminin hiçbir gücünü ellerinde barındırmamaktadır; buna rağmen âlemler içinde onların katılamadıklarına ek olarak, temel teşkil edecek ve yardımcı olacak bir biçimde katkıda bulunamadıkları hiçbir görev bulunmamaktadır. Özellikle onlar, kâinat olaylarının idaresi ile ilgili olan varlıklar için çok büyük zaman kazandırıcılardır; buna ek olarak onlar, en yükseğinden en düşüğüne kadar hepimize yardımda bulunur. 23:1.10 (257.5) These messengers possess no power of personality extension or reproduction, but there is practically no work of the universes in which they cannot engage, and to which they cannot contribute something essential and helpful. Especially are they the great timesavers for those who are concerned in the administration of universe affairs; and they assist us all, from the highest to the lowest.
2. Yalnız İleticiler’in Görevleri ^top 2. Assignments of Solitary Messengers ^top
23:2.1 (257.6) Yalnız İleticiler, göksel kişiliklerin herhangi bir bireyine veya topluluğuna kalıcı bir biçimde bağlanmamışlardır. Onlar her zaman görevlendirme sonucunda hizmet halinde bulunur; buna ek olarak bu tür hizmet boyunca onlar, kendilerine ait olan bağlılığın âlemlerini yönlendiren unsurların doğrudan üst denetimi altında görevlerini yerine getirir. Onlar arasında ne bir yapısal düzenin veya hükümetin bir türü bulunmaktadır; onlar Yalnız Haberciler’dir. 23:2.1 (257.6) Solitary Messengers are not permanently attached to any individual or group of celestial personalities. They are on duty, always by assignment, and during such service they work under the immediate supervision of those who direct the realms of their attachment. Among themselves they have neither organization nor government of any kind; they are Solitary Messengers.
23:2.2 (258.1) Yalnız Haberciler, hizmetin şu yedi bölümü için Sınırsız Ruhaniyet tarafından görevlendirilmektedir: 23:2.2 (258.1) Solitary Messengers are assigned by the Infinite Spirit to the following seven divisions of service:
23:2.3 (258.2) 1. Cennet Kutsal Üçlemesi’nin Habercileri. 23:2.3 (258.2) 1. Messengers of the Paradise Trinity.
23:2.4 (258.3) 2. Havona Döngüleri’nin Habercileri. 23:2.4 (258.3) 2. Messengers of the Havona Circuits.
23:2.5 (258.4) 3. Aşkın Evrenler’in Habercileri. 23:2.5 (258.4) 3. Messengers of the Superuniverses.
23:2.6 (258.5) 4. Yerel Evrenler’in Habercileri. 23:2.6 (258.5) 4. Messengers of the Local Universes.
23:2.7 (258.6) 5. Yönlendirilmemiş Görev’in Kâşifleri. 23:2.7 (258.6) 5. Explorers of Undirected Assignment.
23:2.8 (258.7) 6. Özel Görev’in Elçileri ve Temsilcileri. 23:2.8 (258.7) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment.
23:2.9 (258.8) 7. Gerçeğin Açığa Çıkarıcıları. 23:2.9 (258.8) 7. Revelators of Truth.
23:2.10 (258.9) Bahse konu ruhaniyet elçileri her bakımdan, hizmetin bir çeşidinden diğerine kıyasla karşılıklı olarak değiştirilebilir bir niteliğe sahiptir; bu tür devretme olayları sürekli bir biçimde ortaya çıkmaktadır. Yalnız İleticiler’in ayrı hiçbir düzeyi bulunmamaktadır; onlar ruhsal bakımdan birbirlerinin aynı olup her bakımdan eşittirler. Onlar genel olarak sayılarca tanımlanırken, Sınırsız Ruhaniyet tarafından kişisel isimleriyle bilinmektedir. Onlar, mevcut görevlerinin isim ve sayıca tanımlanışı vasıtasıyla geride kalanlarımız tarafından tanınmaktadır. 23:2.10 (258.9) These spirit messengers are in every sense interchangeable from one type of service to another; such transfers are constantly taking place. There are no separate orders of Solitary Messengers; they are spiritually alike and in every sense equal. While they are generally designated by number, they are known to the Infinite Spirit by personal names. They are known to the rest of us by the name or number designative of their current assignment.
23:2.11 (258.10) 1. Cennet Kutsal Üçlemesi’nin Habercileri. Ben, Kutsal Üçleme için görevlendirilen haberciler topluluğun görevi ile ilgili fazla bir şeyi gerçeğe çıkarmak için izne sahip bulunmamaktayım. Onlar, İlahiyatların güvenilir ve gizli olan hizmetlileridir; buna ek olarak kendilerine Tanrılar’ın açığa çıkarılmamış siyasaları ve gelecek işleyişi ile ilgili olan özel iletiler emanet edildiği zaman, onların düzeylerine ait olan sükûnetin gizliliğine ihanet edecek veya bir sırrı ifşa edecek bir biçimde davrandıklarına hiçbir zaman rastlanmamıştır. Buna ek olarak bu bağlantıyla ilgili olan her şey, onların kusursuzluğunun kendini beğenmişliğinin göstergesini değil; İlahiyatlar’ın kusursuz varlıkları yapmaya olan yetkinliğini ve bunu gerçekleştirmesini ortaya koyar. 23:2.11 (258.10) 1. Messengers of the Paradise Trinity. I am not permitted to reveal much of the work of the group of messengers assigned to the Trinity. They are the trusted and secret servants of the Deities, and when intrusted with special messages which involve the unrevealed policies and future conduct of the Gods, they have never been known to divulge a secret or betray the confidence reposed in their order. And all this is related in this connection, not to appear boastful of their perfection, but rather to point out that the Deities can and do create perfect beings.
23:2.12 (258.11) Urantia’nın karışıklığı ve karmaşıklığı, Cennet İdarecileri’nin Urantia’ya dair olan olaylar hakkında ne sahip olduğu ilgisinin yetersizliğini ne de onları farklı bir biçimde yönetmesi hususundaki yetkinsizliğini gösterir. Yaratanlar, Urantia’yı gerçek bir cennet haline getirmek için bütüncül güç ile donatılmıştır; fakat böyle bir Cennet Bahçesi, Tanrılar’ın kederin çekiçleri ve gerekliliğin örsleri arasında sizin dünyanızı kesin bir biçimde şekillendiren bahse konu bu güçlü, soylu ve deneyimli karakterlerin gelişimine katkıda bulunmayacaktı. Sizin deneyişleriniz ve hayal kırıklıklarınız biçimindeki kaygılarınız ve kederleriniz, tıpkı merkezi ve kusursuz kâinatın dünyaları üzerinde onların yüce amaçları için her şeyin seçkin kusursuzluğu ve sınırsız uyumu olduğu gibi, onlar sizin âleminiz üzerindeki kutsal tasarının bir parçasıdır. 23:2.12 (258.11) The confusion and turmoil of Urantia do not signify that the Paradise Rulers lack either interest or ability to manage affairs differently. The Creators are possessed of full power to make Urantia a veritable paradise, but such an Eden would not contribute to the development of those strong, noble, and experienced characters which the Gods are so surely forging out on your world between the anvils of necessity and the hammers of anguish. Your anxieties and sorrows, your trials and disappointments, are just as much a part of the divine plan on your sphere as are the exquisite perfection and infinite adaptation of all things to their supreme purpose on the worlds of the central and perfect universe.
23:2.13 (258.12) 2. Havona Döngüleri’nin İleticileri. Yükseliş süreci boyunca siz, Yalnız İleticiler’in mevcudiyetini saptamakta bariz bir biçimde görünmeyen ama yine de artan ölçeklerde yetkinleşeceksiniz; fakat siz, Havona’ya erişene kadar onları hataya yer bırakmayan bir biçimde tanıyamayacaksınız. Sizin yüz yüze göreceğiniz İleticiler’den ilki, bahse konu bu Havona döngülerinin unsurları olacaktır. 23:2.13 (258.12) 2. Messengers of the Havona Circuits. Throughout the ascendant career you will be vaguely, but increasingly, able to detect the presence of the Solitary Messengers, but not until you reach Havona will you recognize them unmistakably. The first of the messengers you will see face to face will be those of the Havona circuits.
23:2.14 (258.13) Yalnız İleticiler, Havona dünyalarının sakinleriyle birlikte olan özel ilişkilerinden memnuniyet duyarlar. Birbirleriyle birliktelik halinde bulundukları zaman işlevsel olarak oldukça yetersiz olan bu ileticiler, Havona yerlileri ile birlikte fazlasıyla yakınlıkta bulunmaya ve kişisel bütünleşmeye yetkin olup, gerçekte bu niteliklere sahiptirler. Fakat kutsal bir biçimde kusursuz olan bahse konu bu varlıkların akıllarının, neredeyse aşkın olan bu türden bir kişiliklerin ruhaniyetleriyle olan ilişkisi sonucunda elde edilen yüce memnuniyeti insan aklına taşımak neredeyse imkânsızdır. 23:2.14 (258.13) Solitary Messengers enjoy special relations with the natives of the Havona worlds. These messengers, who are so functionally handicapped when associating with one another, can and do have a very close and personal communion with the Havona natives. But it is quite impossible to convey to human minds the supreme satisfactions consequent upon the contact of the minds of these divinely perfect beings with the spirits of such near-transcendent personalities.
23:2.15 (259.1) 3. Aşkın Evrenlerin İleticileri. Kutsal gücün ve idari bilgeliğin bu üçlüsü şeklindeki, yedi aşkın evrenin nihai sonları üzerinde idarede bulunan Kutsal Üçleme kökenli bahse konu bu kişilikler biçimindeki Zamanın Ataları, Yalnız İleticiler tarafından oldukça cömert bir biçimde desteklenir. Bir aşkın evrenin bu üçleme bütünlüğünün yöneticilerinin doğrudan ve kişisel bir biçimde diğer idareciler ile iletişim halinde bulunabilmesi, ileticilerin sadece bu düzeyi vasıtasıyla gerçekleşebilir. Yalnız İleticiler, Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nden muhtemel bir biçimde ayrı olarak, ruhaniyet aklın tek olanaklı biçimidir. Onlar, doğrudan bir biçimde bir aşkın evren yönetim merkezinden bir diğerine sevk edilebilir. Tüm diğer kişilikler bu türden bir yolculuğu, Havona ve Üstün Ruhaniyetler’in yönetici dünyaları kanalıyla gerçekleştirmek zorundadır. 23:2.15 (259.1) 3. Messengers of the Superuniverses. The Ancients of Days, those personalities of Trinity origin who preside over the destinies of the seven superuniverses, those trios of divine power and administrative wisdom, are bountifully supplied with Solitary Messengers. It is only through this order of messengers that the triune rulers of one superuniverse can directly and personally communicate with the rulers of another. Solitary Messengers are the only available type of spirit intelligence—aside, possibly, from the Inspired Trinity Spirits—that can be dispatched from the headquarters of one superuniverse directly to the headquarters of another. All other personalities must make such excursions by way of Havona and the executive worlds of the Master Spirits.
23:2.16 (259.2) Orada, Çekim İleticileri, yansıma veya yayının herhangi biri tarafından elde edilemeyecek bazı bilgi türleri mevcuttur. Buna ek olarak Zamanın Ataları kesin bir biçimde bu şeylerin bilgisine sahip olduğunda, onlar bir Yalnız İletici’ye bilginin kaynağı için sevk edilmek durumundadır. Urantia üzerindeki yaşam mevcudiyetinin çok öncesinde, mevcut an içerisinde benim ile birliktelik halinde olan iletici; merkezi evrenin bir Uversa görevi için bulunduğu yerin dışına doğru görevlendirilmiş olduğunda, yaklaşın bir milyon yıl boyunca Orvonton’un yoklama çağrısında yer almamasına rağmen kendisinden beklenen zaman içinde istenilen bilgiye ulaşıp geri dönmüştür. 23:2.16 (259.2) There are some kinds of information which cannot be obtained either by Gravity Messengers, reflectivity, or broadcast. And when the Ancients of Days would certainly know these things, they must dispatch a Solitary Messenger to the source of knowledge. Long before the presence of life on Urantia the messenger now associated with me was assigned on a mission out of Uversa to the central universe—was absent from the roll calls of Orvonton for almost a million years but returned in due time with the desired information.
23:2.17 (259.3) Aşkın evrenler içinde Yalnız İleticiler’in hizmeti için hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır; onlar, yüksek mahkemelerin yargılarının uygulayıcıları veya âlemin iyiliği için bilgi toplayıcıları olarak faaliyet gösterebilir. Aşkın yaratılmışların bütünü içinde onlar, Orvonton üzerinde hizmet etmekten en büyük keyfi alanlardır; çünkü burada duyulan ihtiyaç en yüksek derecede olup, kahramansal çabalar için ortaya çıkan olanaklar fazlasıyla çoğalmış bir durumdadır. Bu bağlamda hepimiz, daha fazla ihtiyaç duyulan âlemlerde daha fazla doygun bir düzeyde bulunan faaliyete dair memnuniyeti duyumsamaktayız. 23:2.17 (259.3) There is no limitation upon the service of Solitary Messengers in the superuniverses; they may function as executioners of the high tribunals or as intelligence gatherers for the good of the realm. Of all the supercreations they most delight to serve in Orvonton because here the need is greatest and the opportunities for heroic effort are greatly multiplied. In the more needy realms we all enjoy the satisfaction of a more replete function.
23:2.18 (259.4) 4. Yerel Evrenlerin Habercileri. Yerel bir evrenin hizmetleri içerisinde, Yalnız İleticiler’in faaliyetleri üzerinde hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. Onlar, her ne kadar hükmeden bir durumda olan Üstün Evlat’ın bütüncül yetki alanı altında olsalar da, yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin amaçları ve niyetlerinin inanç sahibi olan gerçeği açığa çıkaranlarıdır. Buna ek olarak bu durum; evren yönetim merkezlerinden doğrudan bir biçimde dışa doğru seyir halinde olmalarından veya Takımyıldız Yaratıcıları, Sistem Egemenleri ve Gezegensel Prensler ile birlikte geçici olarak birliktelik halinde bulunmalarından bağımsız olarak, bir yerel evren içinde faaliyet halinde olan tüm ileticiler için doğru bir nitelik taşır. Bir Yaratan Evlat kendisine ait olan âlemin egemen idarecisi olarak yükseldiği anda onun eli altında tüm güçlerin toplanmasından önce; yerel âlemlerin bu ileticileri Zamanın Ataları’nın genel yönlendirmesi altında faaliyet gösterir, buna ek olarak onlar, Zamanın Birlikteliği biçimindeki kendilerine ait olan yerleşik temsilciye doğrudan bir biçimde sorumludur. 23:2.18 (259.4) 4. Messengers of the Local Universes. In the services of a local universe there is no limit upon the functioning of the Solitary Messengers. They are the faithful revealers of the motives and intent of the local universe Mother Spirit, although they are under the full jurisdiction of the reigning Master Son. And this is true of all messengers operating in a local universe, whether they are traveling out directly from universe headquarters, or whether they are acting temporarily in liaison with Constellation Fathers, System Sovereigns, or Planetary Princes. Before the concentration of all power in the hands of a Creator Son at the time of his elevation as sovereign ruler of his universe, these messengers of the local universes function under the general direction of the Ancients of Days and are immediately responsible to their resident representative, the Union of Days.
23:2.19 (259.5) 5. Yönlendirilmemiş Görev’in Kâşifleri. Yalnız İleticiler’in yedek birlikleri haddinden fazla bir biçimde görevlendirilmek üzere toplandığında, orada Yedi Yüce Güç Yöneticisi’nden biri tarafından gönüllülerin keşfi için bir çağrıda bulunulur. Buna ek olarak hiçbir zaman orada herhangi bir gönüllü eksikliği yaşanmamaktadır; çünkü onlar, yenidünyaların ve âlemlerin düzenleyici bir konumdaki çekirdeklerini bulmanın heyecanını deneyimlemek için özgür ve kısıtlanmamış kâşifler olarak sevk edilmekten büyük bir memnuniyet duyarlar. 23:2.19 (259.5) 5. Explorers of Undirected Assignment. When the reserve corps of the Solitary Messengers is overrecruited, there issues from one of the Seven Supreme Power Directors a call for exploration volunteers; and there is never a lack of volunteers, for they delight to be dispatched as free and untrammeled explorers, to experience the thrill of finding the organizing nucleuses of new worlds and universes.
23:2.20 (259.6) Onlar, âlemlerin mekân düşünürleri tarafından sağlanan izleri araştırmak için harekete geçerler. Kuşkuya yer bırakmayan bir biçimde Cennet İlahiyatları, mekânın keşfedilmemiş bahse konu enerji sistemlerinin varlığının bilgisine sahiptir, fakat onlar hiçbir zaman bu bilgiyi ifşa etmemektedirler. Eğer Yalnız İleticiler; düzenlenmekte olan bu yeni enerji sistemlerini keşfetmemiş ve onların konumlarını tespit etmemiş olsalardı, bu tür olgular komşu âlemlerin akli varlıkları tarafından bile uzun bir süreliğine fark edilmemiş olarak kalmaya devam edecekti. Bir sınıf olarak Yalnız İleticiler, yer çekimine karşı bir hayli hassastırlar; bu nedenle onlar bazen, yaşam deneyimleri için en iyi bir biçimde uyumlu hale gelmiş olan bahse konu dünyalar şeklindeki küçük karanlık gezegenlerin olası mevcudiyetini tespit ederler. 23:2.20 (259.6) They go forth to investigate the clues furnished by the space contemplators of the realms. Undoubtedly the Paradise Deities know of the existence of these undiscovered energy systems of space, but they never divulge such information. If the Solitary Messengers did not explore and chart these newly organizing energy centers, such phenomena would long remain unnoticed even by the intelligences of adjacent realms. Solitary Messengers, as a class, are highly sensitive to gravity; accordingly they can sometimes detect the probable presence of very small dark planets, the very worlds which are best adapted to life experiments.
23:2.21 (260.1) Yönlendirilmemiş görevin bahse konu iletici-kâşifleri, üstün evren içinde devriye halinde bulunmaktadır. Onlar sürekli olarak, dışsal uzayın tümünün ortaya çıkarılmamış kısımları için keşifsel seferler düzenlerler. Dışsal uzayın âlemleri içindeki etkileşimlerine dair elimizde bulundurduğumuz bilgilerin büyük bir kısmını biz, onların sık sık tekrar eden göksel gökbilimcileri ile olan görevleri ve çalışmaları biçimindeki Yalnız İleticiler’in keşiflerine borçlu bulunmaktayız. 23:2.21 (260.1) These messenger-explorers of undirected assignment patrol the master universe. They are constantly out on exploring expeditions to the uncharted regions of all outer space. Very much of the information which we possess of transactions in the realms of outer space, we owe to the explorations of the Solitary Messengers as they often work and study with the celestial astronomers.
23:2.22 (260.2) 6. Özel Görev’in Elçileri ve Temsilcileri. Yerel evrenler, evlatlığa ait olan elçilerin özgün düzeylerinden seçilen onların geleneksel olarak değişime uğradıkları aynı aşkın evren üzerinde konumlanmıştır. Fakat yaşanacak herhangi bir gecikmeden kaçınmak için sık sık Yalnız İleticiler’den, bir âlemi diğerine tanıtmak ve ifade etmek amacıyla bir yerel yaratımdan diğerine elçiler olarak ziyaret etmesi istenir. Örnek olarak; yeni bir yerleşik âlem keşfedildiğinde, yüksek bir melek uykusuna yatırılmış elçinin bahse konu bu uzak âleme ulaşabilmesinden önce uzun bir sürenin geçmesi, onun mekân üzerinde oldukça uzak bir konumda bulunduğunu kanıtlayabilir. Yüksek bir melek uykusuna yatırılmış bir varlık mümkün olan bir biçimde, sizin zamanınıza göre bir saniyede 558,840 Urantia milini aşan bir hıza ulaşamaz. Devasa yıldızlar, çapraz akıntılar ve tali yollara ek olarak ilgi çekici teğetler bu türden bir hızın tümünü yavaşlatmaya o kadar eğilimlidir ki, uzun bir yolculuk sürecinde sahip olunan hız ortalama olarak saniyede 550,000 mile düşmektedir. 23:2.22 (260.2) 6. Ambassadors and Emissaries of Special Assignment. Local universes situated within the same superuniverse customarily exchange ambassadors selected from their native orders of sonship. But to avoid delay, Solitary Messengers are frequently asked to go as ambassadors from one local creation to another, to represent and interpret one realm to another. For example: When a newly inhabited realm is discovered, it may prove to be so remote in space that a long time will pass before an enseraphimed ambassador can reach this far-distant universe. An enseraphimed being cannot possibly exceed the velocity of 558,840 Urantia miles in one second of your time. Massive stars, crosscurrents, and detours, as well as attraction tangents, will all tend to retard such speed so that on a long journey the velocity will average about 550,000 miles per second.
23:2.23 (260.3) Bir özgün elçinin uzun bir yerel evrene ulaşmasının bin yıllar sürecek olması gerektiğinde, çoğunlukla bir Yalnız İletici’den geçici olarak elçi biçiminde doğrudan faaliyet göstermeye başlaması istenir. Yalnız İleticiler, Çekim İleticiler’in yaptığı gibi zamandan ve mekândan bağımsız olan bir şekilde değil fakat neredeyse ona benzer bir biçimde, çok kısa olan süreler içinde hareket edebilir. Onlar aynı zamanda, özel görevin sorumluları olarak diğer şartlar altında hizmet gösterebilir. 23:2.23 (260.3) When it develops that it will require hundreds of years for a native ambassador to reach a far-distant local universe, a Solitary Messenger is often asked to proceed there immediately to act as ambassador ad interim. Solitary Messengers can go in very short order, not independently of time and space as do the Gravity Messengers, but nearly so. They also serve in other circumstances as emissaries of special assignment.
23:2.24 (260.4) 7. Gerçeğin Açığa Çıkarıcıları. Yalnız İleticiler, gerçeği açığa çıkarmayı kendilerine ait olan düzeyin en yüksek olan yetkinliği olarak değerlendirirler. Buna ek olarak onlar zaman zaman, aşkın evrenlerden mekânın bireysel gezegenlerine bu yetkinlik içerisinde faaliyet gösterirler. 23:2.24 (260.4) 7. Revelators of Truth. The Solitary Messengers regard the assignment to reveal truth as the highest trust of their order. And they function ever and anon in this capacity, from the superuniverses to the individual planets of space. They are frequently attached to commissions which are sent to enlarge the revelation of truth to the worlds and systems.
3. Yalnız İleticiler’in Zaman ve Mekân Hizmetleri ^top 3. Time and Space Services of Solitary Messengers ^top
23:3.1 (260.5) Yalnız İleticiler; yayın hizmetinin veya yansıma işleyişinin uygulanmasının elverişsiz olduğu zamanlarda, önemli ve acil iletimlerin hızlı aktarımı için tüm âlemler içinde olanaklı olan kusursuz ve güvenilir kişiliğin en yüksek biçimidir. Onlar, özellikle zaman unsurunun bir etken olarak bulunduğu yerlerde olan âlemlerin ruhsal ve maddi varlıklarına yardım etme biçimindeki görevlerinin sonu olmayan çeşitliliği içinde hizmet eder. Aşkın evren nüfuz alanlarının hizmetleri için görevlendirilen tüm düzeyler içinde onlar, zaman ve mekânın sınırlamasına karşı durmaya çok yaklaşan, en yüksek ve en çok yönlü niteliğe sahip olan kişilikleştirilmiş varlıklardır. 23:3.1 (260.5) The Solitary Messengers are the highest type of perfect and confidential personality available in all realms for the quick transmission of important and urgent messages when it is inexpedient to utilize either the broadcast service or the reflectivity mechanism. They serve in an endless variety of assignments, helping out the spiritual and material beings of the realms, particularly where the element of time is involved. Of all orders assigned to the services of the superuniverse domains, they are the highest and most versatile personalized beings who can come so near to defying time and space.
23:3.2 (260.6) Kâinat’a, ulaşım amaçları için çekim gücünü kullanan ruhaniyetler oldukça yeterli bir biçimde tedarik edilmiştir; onlar, herhangi bir yere aniden gerçekleşen bir biçimdeki zaman aralığında hareket edebilir, fakat onlar bu bağlamda kişiler değillerdir. Çekim İleticileri ve Aşkın Kaydediciler gibi belirli diğer çekim katedicileri kişisel varlıklardır; fakat onlar aşkın ve yerel evren idarecileri için uygun bir durumda değillerdir. Dünyalar; melekler, insanlar ve diğer yüksek kişisel varlıklar tarafından doldurulmuş bir durumdadır, fakat onlar zaman ve mekân tarafından sınırlandırılmış bir durumdadır. Yüksek bir melek uykusuna yatırılmamış olan varlıklar için hız sınırı, sizin dünyanızın ölçümüne ve zamanına göre saniyede 186,280 mildir; yarı-ölümlü yaratılmışlar ve belirli diğer varlıklar, yetkinliğe sahip oldukları biçimiyle ve çoğunlukla bunu gerçekleştikleri şekliyle hız sınırının iki katı olan saniyede 372,560 mile erişirler. Bunun karşısında ise yüksek melekler ve diğerleri, hız sınırının üç katı olan saniyede 558,840 mil ile uzayı kat edebilir. Buna rağmen orada, Yalnız İleticiler’in dışında yüce meleklerin görece düşük hızları ve çekim katedicilerinin anlık hızları arasında faaliyet gösteren hiçbir taşıma veya iletici kişiliği bulunmamaktadır. 23:3.2 (260.6) The universe is well supplied with spirits who utilize gravity for purposes of transit; they can go anywhere any time—instanter—but they are not persons. Certain other gravity traversers are personal beings, such as Gravity Messengers and Transcendental Recorders, but they are not available to the super- and the local universe administrators. The worlds teem with angels and men and other highly personal beings, but they are handicapped by time and space: The limit of velocity for most nonenseraphimed beings is 186,280 miles of your world per second of your time; the midway creatures and certain others can, often do, attain double velocity—372,560 miles per second—while the seraphim and others can traverse space at triple velocity, about 558,840 miles per second. There are, however, no transit or messenger personalities who function between the instantaneous velocities of the gravity traversers and the comparatively slow speeds of the seraphim, except the Solitary Messengers.
23:3.3 (261.1) Bu nedenle Yalnız İleticiler genel olarak; kişiliğin görevin başarılması için temel olduğu, ve kişilik ileticisinin hazır bir biçimde uygun olan diğer türlerinin gönderimiyle oluşması mümkün zaman kaybından kaçınılması arzulanan bu durumlarda, sevk ve görevlendirilme için kullanılırlar. Onlar kesinlikle, muhteşem evrenin bir araya gelmiş kâinatsal akımlarını eş zamanlı haline getirebilen kişileştirilmiş tek varlıklarıdır. Onların uzay içindeki hareketleri bakımından sahip oldukları hızlar, müdahil olan etkilerin çok büyük bir çeşitliliğine bağlı olarak değişkenlik gösterir; fakat kayıtlar göstermektedir ki, bu anlatım görevini yerine getirmek için hareket halinde olan birliktelik içinde bulunduğum ileticinin hızı, ölçümlerinize ve zamanınıza göre saniyede 841.621.642.000 mile ulaşmıştır. 23:3.3 (261.1) Solitary Messengers are, therefore, generally used for dispatch and service in those situations where personality is essential to the achievement of the assignment, and where it is desired to avoid the loss of time which would be occasioned by the sending of any other readily available type of personal messenger. They are the only definitely personalized beings who can synchronize with the combined universal currents of the grand universe. Their velocity in traversing space is variable, depending on a great variety of interfering influences, but the record shows that on the journey to fulfill this mission my associate messenger proceeded at the rate of 841,621,642,000 of your miles per second of your time.
23:3.4 (261.2) Bir ruhaniyetin nasıl gerçek bir insan olabileceğini, ve aynı zamanda uzay içinde bu türden devasa hızlar içinde nasıl katedebileceğini, aklın maddesel bir biçimine açıklamam sahip olduğum yetkinliğin bütünüyle ötesindedir. Yine de bahse konu bu Yalnız İleticiler gerçekte, Uratia’ya ve Urantia’dan bu kavranılamaz hızlarda hareket etmektedir; aslında kâinatsal idarenin bütüncül işleyişsel yapısı böyle bir gerçekliğe sahip olmasaydı, kendisine ait olan kişisel unsurdan büyük bir biçimde yoksun bir şekilde olacaktı. 23:3.4 (261.2) It is wholly beyond my ability to explain to the material type of mind how a spirit can be a real person and at the same time traverse space at such tremendous velocities. But these very Solitary Messengers actually come to, and go from, Urantia at these incomprehensible speeds; indeed, the whole economy of universal administration would be largely deprived of its personal element were this not a fact.
23:3.5 (261.3) Yalnız İleticiler; muhteşem kâinatın oluşturulan döngüleri içinde, bütünleşmemiş âlemler biçimindeki uzayın derinliklerideki bölgeler boyunca iletişimin acil hatları olarak faaliyet gösterebilir. Bir ileticinin bahse konu biçimde faaliyet halinde olduğunda, Urantia’nın gök bilimcilerinin yıldızsal uzaklıkları ölçtüğü biçimiyle yaklaşık yüz güneş yılı uzaklıkta bulunan birliktelik içindeki bir ileticiye uzay boyunca bir iletimi veya uyarıyı aktarabilmesi gerçekleşen bir durumdur. 23:3.5 (261.3) The Solitary Messengers are able to function as emergency lines of communication throughout remote space regions, realms not embraced within the established circuits of the grand universe. It develops that one messenger, when so functioning, can transmit a message or send an impulse through space to a fellow messenger about one hundred light-years away as Urantia astronomers estimate stellar distances.
23:3.6 (261.4) Aşkın-evrenlerin olaylarının işleyişinde bizler ile eş güdüm halinde bulunan varlıkların sayısız türü içinde hiçbiri, zaman kazandıran destek ve işlevsel yardım bakımından onlar kadar önemli değildir. Mekânın âlemleri içinde, zamanın yetersizlikleri ile yüzleşmek durumundayız; bu nedenden dolayı Yalnız İleticiler’in, iletişimin kişisel ayrıcalıklarının araçları vasıtasıyla gerçekleştirdikleri büyük hizmeti bir biçimde mekândan, ve onların devasa hızlarının niteliği nedeniyle ise neredeyse zamandan da bağımsızdır. 23:3.6 (261.4) Of the myriads of beings who co-operate with us in the conduct of the affairs of the superuniverse, none are more important in practical helpfulness and timesaving assistance. In the universes of space we must reckon with the handicaps of time; hence the great service of the Solitary Messengers, who, by means of their personal prerogatives of communication, are somewhat independent of space and, by virtue of their tremendous transit velocities, are so nearly independent of time.
23:3.7 (261.5) Urantia faniler için, Yalnız İleticiler’in herhangi bir biçime sahip olmadan nasıl gerçek ve kesin kişiliklere sahip olabildiklerini anlatacak olmanın şaşkınlığı içerisindeyim. Her ne kadar onlar, doğal olarak kişilik ile ilişkilendirilen bahse konu biçime sahip olmasalar da; ruhaniyet varlıkların tüm diğer biçimleri tarafından algılanabilecek bir ruhaniyet mevcudiyetini ellerinde bulundururlar. Yalnız İleticiler; uçsuz bucaksız olan bir kişiliğin tüm ayrıcalıklarıyla bir araya gelmiş olan, biçimi bulunmayan bir ruhaniyetin neredeyse tüm olumlu özellikleriyle donatılmış görünümüne sahip olan varlıkların tek bir sınıfıdır. Onlar, yine de kişisel olmayan ruhaniyet dışavurumları özelliklerinin neredeyse tümüyle donatılmış olduğu gerçek kişiliklerdir. 23:3.7 (261.5) I am at a loss to explain to Urantia mortals how the Solitary Messengers can be without form and yet possess real and definite personalities. Although they are without that form which would naturally be associated with personality, they do possess a spirit presence which is discernible by all higher types of spirit beings. The Solitary Messengers are the only class of beings who seem to be possessed of well-nigh all the advantages of a formless spirit coupled with all the prerogatives of a full-fledged personality. They are true persons, yet endowed with nearly all of the attributes of impersonal spirit manifestation.
23:3.8 (261.6) Yedi aşkın evren içinde genel olarak fakat her zaman gerçekleşmeyen bir biçimde, zaman ve mekânın yetersizlikleri karşısında herhangi bir yaratımın özgürlüğünü arttıran her şey, kişiliğin ayrıcalıklarını orantılı bir biçimde azaltmaya eğilimlidir. Yalnız İleticiler, bu genel kanun için istisnai bir niteliğe sahiptir. Onlar etkinliklerinin tümünde; ruhsal dışavurumun, kutsal hizmetin, kişisel yardımın ve kâinatsal iletişimin sınırı olmayan alanlarının herhangi birinin ve tümünün uygulanması bakımından neredeyse kısıtlanmamış bir haldedir. Kâinat idaresi içinde bu olağanüstü varlıklara benim deneyimim gözünden bakacak olursanız, onların çok yönlü olan eş güdümü olmadan kâinat olaylarını düzenlemenin ne kadar zor olacağını kavrayacaksınız. 23:3.8 (261.6) In the seven superuniverses, ordinarily—but not always—everything which tends to increase any creature’s liberation from the handicaps of time and space proportionately diminishes personality prerogatives. Solitary Messengers are an exception to this general law. They are in their activities all but unrestricted in the utilization of any and all of the limitless avenues of spiritual expression, divine service, personal ministry, and cosmic communication. If you could view these extraordinary beings in the light of my experience in universe administration, you would comprehend how difficult it would be to co-ordinate superuniverse affairs were it not for their versatile co-operation.
23:3.9 (262.1) Kâinat ne kadar genişlerse genişlesin, muhtemelen herhangi bir ilave Yalnız İletici bir daha yaratılmayacaktır. Âlemler büyürken idarenin genişleyen görevi artan bir biçimde; ruhaniyet yardımcılarının diğer türlerine ek olarak yerel evren Ana Ruhaniyetleri ve Egemen Evlatları’nın yaratılmışları gibi bahse konu yeni yaratılmışlar içinden kaynaklığını alan varlıklar tarafından yüklenilmelidir. 23:3.9 (262.1) No matter how much the universe may enlarge, no more Solitary Messengers will probably ever be created. As the universes grow, the expanded work of administration must be increasingly borne by other types of spirit ministers and by those beings who take origin in these new creations, such as the creatures of the Sovereign Sons and the local universe Mother Spirits.
4. Yalnız İleticiler’in Özel Hizmeti ^top 4. Special Ministry of Solitary Messengers ^top
23:4.1 (262.2) Yalnız İleticiler, ruhaniyet varlıkların tüm türleri için kişilik eş güdümcüleri şeklindeki görünüme sahiptirler. Onların hizmeti, uçsuz bucaksız ruhsal dünyanın tüm kişiliklerinin birbirine benzemesine yardımda bulunacaktır. Onlar tüm ruhaniyet varlıkları içinde topluluk kimliğinin bir bilincine ait olan bu gelişime fazlasıyla katkıda bulunmaktadır. Ruhaniyet varlığının her bir türüne, farklı olmasına rağmen tüm diğer türler ve düzeylerle olan bu tür varlıkların anlayışını ve kardeşlik biçimindeki bütünleşmesini geliştiren Yalnız İleticiler’in özel toplulukları tarafından hizmet edilir. 23:4.1 (262.2) The Solitary Messengers seem to be personality co-ordinators for all types of spirit beings. Their ministry helps to make all the personalities of the far-flung spiritual world akin. They contribute much to the development, in all spirit beings, of a consciousness of group identity. Every type of spirit being is served by special groups of Solitary Messengers who foster the ability of such beings to understand and fraternize with all other types and orders, however dissimilar.
23:4.2 (262.3) Yalnız İleticiler’in, üstün evren üst denetimcilerinin absonit düzeniyle iletişim halinde bile bulunması şeklinde, sınırlı kişiliğin tüm türleri ve düzenlerini eş güdüm haline getirmede bu kadar muazzam bir yetkinliği ortaya koyması bazılarımızın, Sınırsız Ruhaniyet tarafından bu ileticilerin yaratımının bazı yönleriyle Yüce-Nihai Akıl’a ait olan Bütünleştirici Bünye’nin bahşedilişi ile iniltili olduğu varsayımında bulunmasına sebep olmaktadır. 23:4.2 (262.3) The Solitary Messengers demonstrate such an amazing ability to co-ordinate all types and orders of finite personality—even to make contact with the absonite regime of the master universe overcontrollers—that some of us postulate that the creation of these messengers by the Infinite Spirit is in some manner related to the Conjoint Actor’s bestowal of Supreme-Ultimate Mind.
23:4.3 (262.4) Kesinliğe erişecek olanlardan biri ve bir Cennet Vatandaşı Yüce-Nihayet’in açığa çıkarılmamış olan akıl potansiyelleri ile alakalı bir etkileşim biçimindeki, “ebediyetin ve zamanın bir çocuğunun” kutsal bir biçimde üçleştirilmesinde eş güdüm halinde bulunur. Buna ek olarak bu türden sınıflandırılmamış bir kişilik Vicegerington’a sevk edilince bir Yalnız İletici her zaman, bu tür ilahiyat aklının bahşedilmesinin kişilik etkisinin bir varsayımı olarak, yaratılmış kökenli olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bu türden bir evlat için koruyucu-refakatçi olarak görevlendirilir. Bu iletici, görevinin dünyası için nihai sonun yeni evladına eşlik eder, ve bir daha Vicegerington’dan ayrılmaz. Zamanın ve ebediyetin bir çocuğunun nihai sonuna bu nedenle bağlı olduklarında bir Yalnız İletici, sonsuza kadar Üstün Evren Mimarları’nın tek olan üst denetimine taşınır. Bu türden bir olağanüstü birlikteliğin geleceğinin ne olduğunun bilgisine sahip değiliz. Benzersiz kişiliklerin bu birliktelikleri çağlar boyunca Vicegerington üzerinde bir arada bulunmaya devam etmiş olup, buna rağmen onların bir çifti bile şimdiye kadar oradan ayrılmamıştır. 23:4.3 (262.4) When a finaliter and a Paradise Citizen co-operate in the trinitization of a “child of time and eternity”—a transaction involving the unrevealed mind potentials of the Supreme-Ultimate—and when such an unclassified personality is dispatched to Vicegerington, a Solitary Messenger (a conjectured personality repercussion of the bestowal of such deity mind) is always assigned as guardian-companion to such a creature-trinitized son. This messenger accompanies the new son of destiny to the world of his assignment and nevermore leaves Vicegerington. When thus attached to the destinies of a child of time and eternity, a Solitary Messenger is forever transferred to the sole supervision of the Architects of the Master Universe. What the future of such an extraordinary association may be, we do not know. For ages these partnerships of unique personalities have continued to forgather on Vicegerington, but not even a single pair has ever gone forth therefrom.
23:4.4 (262.5) Yalnız İleticiler, sayıca değişmez bir nüfusa sahiptir; fakat nihai sonun evlatlarının kutsal üçleştirilmesi, açık bir biçimde sınırı olmayan bir işleyiş biçimidir. Nihai sonun kutsal olarak üçleştirilen her bir evladı bir Yalnız İletici’ye atandığı için, bize öyle gelmektedir ki gelecek zaman içinde ileticilerin arzı karşısında onların talebinde bir artma olacaktır. Peki, bu durumda muhteşem kâinat içinde onların görevini kim devralacaktır? Onların hizmeti Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri arasındaki bazı yeni gelişimler tarafından mı üstlenilecektir? Tek ve çift kökenli yaratılmışlar dışsal uzayın âlemlerine doğru hareket ederlerken, muhteşem kâinat bazı uzun süreçler boyunca Kutsal Üçleme kökenli varlıklar tarafından daha yakından bir biçimde mi idare edilecektir? Eğer ileticiler bir önceki hizmetlerine dönerlerse nihai sonun bahse konu bu evlatları onlara eşlik edecek mi? Etkin Yalnız İleticiler’imizin hepsi Vicegerington üzerinde mi toplanacak? Bahse konu bu olağanüstü ruhaniyet kişilikleri ebedi olarak, açığa çıkarılmamış nihai sonun kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları ile birliktelik halinde mi olacaklar? Vicegerington üzerinde bir araya gelen, Üstün Evren’in Mimarları biçimindeki bahse konu bu kudretli olan gizemli varlıkların ayrıcalıklı yönlendirilişi altında olan bu çiftlerin gerçekliğine hangi önemi atfetmeliyiz? Bu ve buna benzer kendimize ve göksel varlıkların sayısız diğer düzenlerine yönelttiğimiz soruların bilgisine sahip değiliz. 23:4.4 (262.5) Solitary Messengers are of stationary numbers, but the trinitization of the sons of destiny is apparently an unlimited technique. Since each trinitized son of destiny has assigned to him a Solitary Messenger, it appears to us that at some time in the remote future the supply of messengers will become exhausted. Who will take up their work in the grand universe? Will their service be assumed by some new development among the Inspired Trinity Spirits? Is the grand universe at some remote period going to be more nearly administered by Trinity-origin beings while the single- and dual-origin creatures move on into the realms of outer space? If the messengers return to their former service, will these sons of destiny accompany them? Will the trinitizations between finaliters and Paradise-Havoners cease when the supply of Solitary Messengers has been absorbed as guardian-companions of these sons of destiny? Are all our efficient Solitary Messengers going to be concentrated on Vicegerington? Are these extraordinary spirit personalities going to be eternally associated with these trinitized sons of unrevealed destiny? What significance should we attach to the fact that these couples forgathering on Vicegerington are under the exclusive direction of those mighty mystery beings, the Architects of the Master Universe? These and many similar questions we ask ourselves, and ask numerous other orders of celestial beings, but we do not know the answers.
23:4.5 (263.1) Kâinat yönetiminin birçok benzer oluşumlarıyla birliktelik halindeki bu etkileşim; hataya yer bırakmayan biçimde Havona ve Cennet’e bile ait olan biçimdeki muhteşem kâinatın görevlilerinin, dışsal uzayın âlemleri boyunca şu an içinde ortaya çıkan çok geniş enerji evrimleriyle uyumlu ve onunla ilişkili olarak, belirli ve kesin olan bir yeniden düzenleniş sürecinden geçtiğini göstermektedir. 23:4.5 (263.1) This transaction, together with many similar occurrences in universe administration, unmistakably indicates that the personnel of the grand universe, even that of Havona and Paradise, is undergoing a definite and certain reorganization in co-ordination with, and with reference to, the vast energy evolutions now taking place throughout the realms of outer space.
23:4.6 (263.2) Biz; gelecek zamanın, ebedi geçmişin deneyimlediği her şeyi fazlasıyla aşan kâinat evriminin olgular bütününü gözlemleyeceğine dair inancı kabul etmekteyiz. Buna ek olarak biz bu tür devasa serüvenleri, sizin bile yapmanız gereken bir biçimde, şevk dolu keyfiyetle ve en başından beri artan bir biçimde olan beklentilerle öngörmekteyiz. 23:4.6 (263.2) We incline to the belief that the eternal future will witness phenomena of universe evolution which will far transcend all that the eternal past has experienced. And we anticipate such tremendous adventures, even as you should, with keen relish and ever-heightening expectation.
23:4.7 (263.3) [Uversa’dan olan bir Kutsal Danışman tarafından sunulmuştur.] 23:4.7 (263.3) [Presented by a Divine Counselor from Uversa.]