22. Makale Paper 22
Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları The Trinitized Sons of God
22:0.1 (243.1) TANRI’nın Evlatları olarak adlandırılan varlıkların üç topluluğu bulunmaktadır. Evlatlığın alçalan ve yükselen düzeylerine ek olarak Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları olarak bilinen üçüncü bir topluluk bulunmaktadır. Evlatlığın kutsal bir biçimde üçleştirilmiş düzeyi, onun açığa çıkarılmamış ve açığa çıkarılmış biçimindeki kişiliklerin birçok çeşidinin kökenleriyle iniltili olarak üç öncül sınıfa ayrılmıştır. Bu öncül sınıflar: 22:0.1 (243.1) THERE are three groups of beings who are called Sons of God. In addition to descending and ascending orders of sonship there is a third group known as the Trinitized Sons of God. The trinitized order of sonship is subdivided into three primary divisions in accordance with the origins of its many types of personalities, revealed and unrevealed. These primary divisions are:
22:0.2 (243.2) 1. İlahiyat kökenine sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar. 22:0.2 (243.2) 1. Deity-trinitized Sons.
22:0.3 (243.3) 2. Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş Evlatlar. 22:0.3 (243.3) 2. Trinity-embraced Sons.
22:0.4 (243.4) 3. Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar. 22:0.4 (243.4) 3. Creature-trinitized Sons.
22:0.5 (243.5) Kökeninden bağımsız olarak Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın tümü; ya onların kökeninin bir parçası olarak veya Kutsal Üçleme’nin deneyiminin takiben eriştiği bütünlük biçimindeki kutsal üçleştirmenin deneyiminde ortak özelliğe sahiptir. İlahiyat kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar, bu anlatımlarda açığa çıkarılmamışlardır; bu nedenden dolayı bu sunum, özellikle Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş Evlatlar’ı içine alan bir biçimde sadece geride kalan iki topluluğunun bir tasviriyle sınırlıdır. 22:0.5 (243.5) Irrespective of origin all Trinitized Sons of God have in common the experience of trinitization, either as a part of their origin or as an experience of Trinity embrace subsequently attained. The Deity-trinitized Sons are unrevealed in these narratives; therefore will this presentation be confined to a portrayal of the remaining two groups, more particularly the Trinity-embraced sons of God.
1. Kutsal Üçleme ile Bütünleşmiş Evlatlar ^top 1. The Trinity-Embraced Sons ^top
22:1.1 (243.6) Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş Evlatlar’ın tümü köken bakımdan tek veya çift kökenlidir, fakat Kutsal Üçleme ile bütünleşmeyi takiben onlar sonsuza kadar Kutsal Üçleme’nin hizmeti ve görevine adanmıştır. Aşkın-evren hizmeti için açığa çıkarıldığı ve düzenlendiği biçimiyle bu birlikler kişiliklerin yedi düzeyi ile bütünleşir: 22:1.1 (243.6) All Trinity-embraced sons are originally of dual or single origin, but subsequent to the Trinity embrace they are forever devoted to Trinity service and assignment. This corps, as revealed and as organized for superuniverse service, embraces seven orders of personalities:
22:1.2 (243.7) 1. Kudretli Haberciler. 22:1.2 (243.7) 1. Mighty Messengers.
22:1.3 (243.8) 2. Yetkide Yüksek Olanlar. 22:1.3 (243.8) 2. Those High in Authority.
22:1.4 (243.9) 3. İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar. 22:1.4 (243.9) 3. Those without Name and Number.
22:1.5 (243.10) 4. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular. 22:1.5 (243.10) 4. Trinitized Custodians.
22:1.6 (243.11) 5. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler. 22:1.6 (243.11) 5. Trinitized Ambassadors.
22:1.7 (243.12) 6. Göksel Koruyucular. 22:1.7 (243.12) 6. Celestial Guardians.
22:1.8 (243.13) 7. Yüksek Evlat Yardımcıları. 22:1.8 (243.13) 7. High Son Assistants.
22:1.9 (243.14) Kişiliklerin bu yedi topluluğu; köken, doğa ve işlev bakımından üç büyük bölüme ayrılma biçiminde daha ileri bir biçimde sınıflandırılmıştır. Bu sınıflar; Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları, Seçim’in Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları ve Kusursuzluk’un Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. 22:1.9 (243.14) These seven groups of personalities are further classified, according to origin, nature, and function, into three major divisions: the Trinitized Sons of Attainment, the Trinitized Sons of Selection, and the Trinitized Sons of Perfection.
22:1.10 (244.1) Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları — Kudretli Haberciler, Yetkide Yüksek Olanlar ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne ve Cennet’e erişen, Düzenleyici ile bütünleşmiş olan yükseliş fanilerinin tümüdür. Fakat onlar kesinliğe erişecek olanlar değillerdir; onlar Kutsal Üçleme ile bütünleştikleri zaman, onların isimleri kesinliğe erişecek olanların yer aldığı yoklama çağrısından çıkarılır. Bu düzenin yeni evlatları, Zamanın Ebedileri’nin yönlendirmesi altında Havona döngülerinin döngüsel yönetim merkezi gezegenleri üzerinde göreceli olarak kısa süreliğine hazırlanmanın özel dersleri boyunca geçerler. Bu süreç sonrasında ise onlar, yedi aşkın-evren içinde Zamanın Ataları’nın hizmetleri görevine atanırlar. 22:1.10 (244.1) The Trinitized Sons of Attainment—the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number—are all Adjuster-fused ascendant mortals who have attained Paradise and the Corps of the Finality. But they are not finaliters; when they have been Trinity embraced, their names are removed from the finaliter roll call. The new sons of this order pass through specific courses of training, for comparatively short periods, on the circuit headquarters planets of the Havona circuits under the direction of the Eternals of Days. Thereafter they are assigned to the services of the Ancients of Days in the seven superuniverses.
22:1.11 (244.2) Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları, Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular ve Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler ile bütünleşir. Onlar; Işığın ve Yaşamın merkezi Adası’na benzer bir biçimde yükselmiş olan belirli Evlat ve Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilere ek olarak, Havona’ya katetmiş ve Cennet’e erişen yarı-ölümlü yaratılmışlardan kazandırılıp belirli evrimsel yüksek meleklerden toplanır. Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından onların bütünleşmesini takiben ve Havona içinde kısa süreli olan bir eğitimleri ardından Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları, Zamanın Ataları’nın mahkemelerine atanır. 22:1.11 (244.2) The Trinitized Sons of Selection embrace the Trinitized Custodians and the Trinitized Ambassadors. They are recruited from certain of the evolutionary seraphim and translated midway creatures who have traversed Havona and have attained Paradise, as well as from certain of the Spirit-fused and the Son-fused mortals who have likewise ascended to the central Isle of Light and Life. Subsequent to their embrace by the Paradise Trinity and after a brief training in Havona, the Trinitized Sons of Selection are assigned to the courts of the Ancients of Days.
22:1.12 (244.3) Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. Göksel Koruyucular ve Yüksek Evlat Yardımcıları biçimindeki onların eş güdümde bulundukları unsurlar, iki kez kutsal bir biçimde üçleştirilmiş kişiliklerin eşi benzeri olmayan bir topluluğunu oluşturur. Onlar; Cennet-Havona kişiliklerinin yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları, veya Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği içerisinde uzun bir süre zarfında kendilerini seçkin hale getiren, kusursuzlaştırılmış yükseliş halinde bulunan fanilerindendir. Bu yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların bazılarının Yedi Üstün Ruhaniyet’in Yüce İdarecileri ile birlikte yaptıkları ve Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları altındaki hizmetleri sonrasında, onlar Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleşme biçiminde yeniden kutsal bir biçimde üçleştirilip, bunun sonucunda Göksel Koruyucular ve Yüksek Evlat Yardımcıları olarak Zamanın Ataları’nın mahkemeleri için görevlendirilir. Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilen Evlatları, daha ileri bir derecedeki eğitim olmadan aşkın evren hizmetine doğrudan bir biçimde görevlendirilir. 22:1.12 (244.3) The Trinitized Sons of Perfection. The Celestial Guardians and their co-ordinates, the High Son Assistants, comprise a unique group of twice-trinitized personalities. They are the creature-trinitized sons of Paradise-Havona personalities or of perfected ascendant mortals who have long distinguished themselves in the Corps of the Finality. Some of these creature-trinitized sons, after service with the Supreme Executives of the Seven Master Spirits and after serving under the Trinity Teacher Sons, are retrinitized (embraced) by the Paradise Trinity and then commissioned to the courts of the Ancients of Days as Celestial Guardians and as High Son Assistants. Trinitized Sons of Perfection are assigned directly to the superuniverse service without further training.
22:1.13 (244.4) Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, Kutsal Danışmanlar ve Kâinatsal Denetimciler’i biçimindeki bizim Kutsal Üçleme kökenli yardımcılarımız yeterli bir sayıda bulunmaktadır; fakat bunun karşısında ise, Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş evlatların sayısı sürekli bir biçimde artmaktadır. Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş evlatların yedi düzeyinin tümü, yedi aşkın evren hükümetlerinin birinin üyeleri olarak görevlendirilir; buna ek olarak her aşkın evren görevinde bulunanların sayısı kesin bir biçimde birbirinin aynısı değildir, bu eşitsizlik onlardan herhangi birinin kaybı sebebiyle oluşmamaktadır. Kutsal Üçleme ile bütünleşen varlıklar hiçbir zaman kendileri için öngörülen doğrultunun dışına çıkmamışlardır; onlar kısa bir süreliğine hatada bulunabilirler, fakat onlardan hiçbiri şimdiye kadar aşkın evren hükümetlerine yapılmış herhangi bir saygısızlık hükmüyle mahkûm edilmemiştir. Erişimin ve Seçimin Evlatları, Orvonton’un hizmeti içinde hiçbir zaman bocalamamışlardır; fakat Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları zaman zaman yargı bakımından hatada bulunmuş ve bu sebeple geçici kargaşaya sebebiyet vermiştir. 22:1.13 (244.4) Our Trinity-origin associates—Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors—are of stationary numbers, but the Trinity-embraced sons are constantly increasing. All seven orders of Trinity-embraced sons are commissioned as members of one of the seven superuniverse governments, and the number in the service of each superuniverse is exactly the same; not one has ever been lost. Trinity-embraced beings have never gone astray; they may stumble temporarily, but not one has ever been adjudged in contempt of the superuniverse governments. The Sons of Attainment and the Sons of Selection have never faltered in the service of Orvonton, but the Trinitized Sons of Perfection have sometimes erred in judgment and thereby caused transient confusion.
22:1.14 (244.5) Zamanın Ataları’nın yönlendirmesi altında yedi düzeyin tümü, kendilerini idare eden topluluklara fazlasıyla benzer bir biçimde faaliyet gösterir. Onların hizmetinin kapsamı uçsuz bucaksızdır: Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları görevin aşkın evreninden ayrılmamaktadırlar, fakat onların kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yardımcıları zaman ve mekânın evrimsel dünyalarından Cennet’in ebedi Adası’na kadar uzanan muhteşem kâinat üzerinde çeşitlilik gösterir. Onlar herhangi bir aşkın evren içinde faaliyet gösterebilir, fakat bu faaliyeti her zaman asli tayin alanının aşkın hükümet üyeleri olarak gerçekleştirir. 22:1.14 (244.5) Under the direction of the Ancients of Days all seven orders function very much as self-governing groups. Their scope of service is far-flung; Trinitized Sons of Perfection do not leave the superuniverse of assignment, but their trinitized associates range the grand universe, journeying from the evolutionary worlds of time and space to the eternal Isle of Paradise. They may function in any of the superuniverses, but they do so always as members of the supergovernment of original designation.
22:1.15 (244.6) Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş evlatlar açık bir biçimde, yedi aşkın evrenlerin hizmetine kalıcı bir biçimde atanmışlardır; bu atanma kesin bir biçimde mevcut evren çağının süreci boyuncadır, fakat bu durumun ebedi olduğu konusunda hiçbir biçimde bilgilendirilmemiş bir durumda bulunmaktayız. 22:1.15 (244.6) Apparently the Trinity-embraced sons have been permanently assigned to the service of the seven superuniverses; certainly this assignment is for the duration of the present universe age, but we have never been informed that it is to be eternal.
2. Kudretli Haberciler ^top 2. The Mighty Messengers ^top
22:2.1 (245.1) Kudretli Haberciler, Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar’ın yükseliş halinde bulunan topluluğuna aittir. Onlar, karşı gelme bakımından sınanmış veya diğer bir değişle kişisel sadakati bakımından eşit bir biçimde denenmiş olan kusursuzlaştırılmış fanilerin bir sınıfıdır; onların hepsi, kâinat bağlılığının bazı belirli sınavlarından geçmişlerdir. Bu zamanlar içindeki Cennet yükselişlerinde onlar, üstlerinin sadakatsizliklerine karşı kararlı ve sadık bir biçimde kalmaya devam ettiler; buna ek olarak onların bazıları, bu tür inanca sahip olmayan yöneticilerinin yerleşkeleri içinde etkin bir biçimde ve sadık olarak faaliyette bulundular. 22:2.1 (245.1) Mighty Messengers belong to the ascendant group of the Trinitized Sons. They are a class of perfected mortals who have been rebellion tested or otherwise equally proved as to their personal loyalty; all have passed through some definite test of universe allegiance. At some time in their Paradise ascent they stood firm and loyal in the face of the disloyalty of their superiors, and some did actively and loyally function in the places of such unfaithful leaders.
22:2.2 (245.2) Sadakatin ve bağlılığın bu tür kişisel kayıtlarıyla birlikte, bahse konu yükseliş halinde bulunan faniler Havona boyunca zamanın kutsal yolcularının dalgalarıyla birlikte hareket ederler. Bu hareketleri sonucunda Cennet’e erişip, buradan mezun olup ve bunların sonucunda Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri altında toplanırlar. Bunun sonucu olarak onlar, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin gizli bütünleşmesi içinde kutsal bir biçimde üçleştirilip; bunu takiben onlar, yedi aşkın-evren hükümetinin idaresi içinde Zamanın Ataları ile birlikte bütüncül hale gelmek için görevlendirilir. 22:2.2 (245.2) With such personal records of fidelity and devotion, these ascending mortals pass on through Havona with the stream of the pilgrims of time, attain Paradise, graduate therefrom, and are mustered into the Corps of the Finality. Thereupon they are trinitized in the secret embrace of the Paradise Trinity and subsequently are commissioned to become associated with the Ancients of Days in the administration of the governments of the seven superuniverses.
22:2.3 (245.3) Başkaldırı karşısında sadık bir biçimde faaliyet gösteren isyancı deneyimin fani yükseliş fanisi, nihai olarak aşkın-evren hizmetin bir Kudretli Habercisi haline gelme sonuna sahiptir. Buna benzer bir biçimde; yanlışın, kötülüğün veya günahın bu tür başkaldırılarını etkin bir biçimde engelleyen herhangi bir yükseliş yaratılmışı yine aynı sona sahiptir. Çünkü bir kâinat buhranı içinde sadakatin daha yüksek olan biçimlerini ortaya koymak veya isyanı engellemek için tasarlanan her faaliyet, mevcut isyan karşısında hissedilen sadakatten bile daha yüksek bir değerde görülür. 22:2.3 (245.3) Every ascendant mortal of insurrectionary experience who functions loyally in the face of rebellion is eventually destined to become a Mighty Messenger of the superuniverse service. Likewise is any ascendant creature who effectively prevents such upheavals of error, evil, or sin; for action designed to prevent rebellion or to effect higher types of loyalty in a universe crisis is regarded as of even greater value than loyalty in the face of actual rebellion.
22:2.4 (245.4) Kıdemli Kudretli Haberciler; Grandfanda zamanları içinde Havona’yı katetmiş birçok unsur biçimindeki, daha önceki Cennet varışlarından olan zaman ve mekânın bahse konu yükseliş fanileri arasından seçilmiştir. Fakat Kudretli Haberciler’in kutsal bir biçimdeki ilk üçleştirilmişleri, aday birliklerinin yedi aşkın evrenin her birinden gelen temsilcileri içinde barındırmasına kadar etkin bir hale gelmemiştir. Buna ek olarak bu düzenin son topluluğu, Cennet üzerinde yetkin bir hale gelmek için Nebadon’un yerel evreninden yükseliş halinde bulunan kutsal yolcuları ile birlikte bütünleşmiştir. 22:2.4 (245.4) The senior Mighty Messengers were chosen from those ascendant mortals of time and space who were among the earlier Paradise arrivals, many having traversed Havona in the times of Grandfanda. But the first trinitizing of Mighty Messengers was not effected until the candidate corps contained representatives from each of the seven superuniverses. And the last group of this order to qualify on Paradise embraced ascendant pilgrims from the local universe of Nebadon.
22:2.5 (245.5) Kudretli Haberciler, her aşkın evrene görev için sayıca yüz bin olacak şekilde yedi yüz bin unsurun sınıflandırması içinde Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleştirilir. Neredeyse sayıca bir trilyon olan Kudretli Haberci Uversa üzerinde görevlendirilir; buna ek olarak orada, yedi aşkın evrenin her biri içinde hizmet eden unsurun sayıca birbirinin tamı tamına aynı olduğuna inanmak için her türlü neden bulunmaktadır. 22:2.5 (245.5) Mighty Messengers are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven hundred thousand, one hundred thousand for assignment to each superuniverse. Almost one trillion Mighty Messengers are commissioned on Uversa, and there is every reason to believe that the number serving in each of the seven superuniverses is exactly the same.
22:2.6 (245.6) Ben bir Kudretli Haberci’yim; ve Urantialı unsurların, benim fani deneyimimin refakatçisi ve yardımcısının aynı zamanda büyük sınanmadan başarıyla geçtiğini bilmesi onları ilgilendirebilir. Buna ek olarak her ne kadar biz; birçok kez ve uzun süreçler boyunca Havona’ya olan çağlar süren içsel yükseliş boyunca ayrılmış olsak bile, bahse konu bu aynı yedi-yüz-bin topluluk içinde bütünleştiğimizi ve Vicegerington boyunca yakın ve sevgi dolu birliktelik boyunca zamanımızı geçirdiğimizi Urantialı unsurların bilmesi bu bağlamda yine onları ilgilendirebilir. Biz nihai olarak görevlendirilip, Orvonton’un Uversa’sına birlikte atandık; buna ek olarak iki Haberci’nin hizmetini gerektiren görevlerin yerine getirilmesi için, bulunduğumuz konumdan birliktelik içinde bu hizmetlere sık sık sevk edildik. 22:2.6 (245.6) I am a Mighty Messenger, and it may interest Urantians to know that the companion and associate of my mortal experience was also triumphant in the great test, and that, though we were many times and for long periods separated in the agelong inward ascent to Havona, we were embraced in the same seven-hundred-thousand group, and that we spent our time passing through Vicegerington in close and loving association. We were finally commissioned and together assigned to Uversa of Orvonton, and we are often dispatched in company for the execution of assignments requiring the services of two Messengers.
22:2.7 (245.7) Kudretli Haberciler, Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş tüm evlatlarla ortaklaşa bir biçimde aşkın evren etkinliklerinin tüm fazları için görevlendirilmektedir. Onlar, aşkın evren yansıma hizmeti boyunca kendilerine ait olan yönetim merkezleri ile sürekli olan ilişkiyi sağlarlar. Kudretli Haberciler, bir aşkın evrenin tüm birimleri içinde faaliyette bulunup, yerel evrenlere ve hatta benim de bu vesile ile yerine getirdiğim gibi bireysel dünyalara olan görevlerini sıklıkla yerine getirirler. 22:2.7 (245.7) Mighty Messengers, in common with all Trinity-embraced sons, are assigned to all phases of superuniverse activities. They maintain constant connection with their headquarters through the superuniverse reflectivity service. Mighty Messengers serve in all sectors of a superuniverse and frequently execute missions to the local universes and even to the individual worlds, as I do on this occasion.
22:2.8 (245.8) Aşkın evren mahkemeleri içinde Kudretli Haberciler, yargısal hüküm için bir araya geldiklerinde bireylerin ve gezegenlerin savunucuları olarak hareket ederler; onlar aynı zamanda, çoğunluk birimlerinin olaylarının yönlendirmesinde Zamanın Kusursuzlukları’na yardımda bulunurlar. Onlar, Zamanın Ataları’nın resmi gözlemcileri olarak önemin bireysel gezegenleri üzerinde ve çeşitli yönetim merkezi dünyaları üzerinde konumlanmışlardır. Onlar bu hizmet için görevlendirildiklerinde, kısa süreli olan ikametlerinin âlemlerinin olaylarını yönlendiren yönetimlere danışmanlar olarak hizmet ederler. Haberciler, ahlaki gelişimin yükseliş düzeninin tüm fazları içinde etkin görev alırlar. Fani kökenlerinin yardımcıları ile birlikte onlar, aşkın hükümetlerin Tanrı’nın alçalış halinde olan Evlatları’nın tasarılarının durumu ve yürütülmesiyle birlikte olan ilişkisini yakın ve kişisel bir düzeyde tutarlar. 22:2.8 (245.8) In the superuniverse courts, Mighty Messengers act as defenders of both individuals and planets when they come up for adjudication; they also assist the Perfections of Days in the direction of the affairs of the major sectors. As a group, their chief assignment is that of superuniverse observers. They are stationed on the various headquarters worlds and on individual planets of importance as the official observers of the Ancients of Days. When so assigned, they also serve as advisers to the authorities directing the affairs of the spheres of their sojourn. The Messengers take active part in all phases of the ascendant scheme of mortal progression. With their associates of mortal origin they keep the supergovernments in close and personal touch with the status and progression of the plans of the descending Sons of God.
22:2.9 (246.1) Kudretli Haberciler, kendilerine ait olan bütüncül yükseliş süreçlerinin tamamiyle bilincindedir; buna ek olarak bu nedenden dolayı onlar, zamanın herhangi bir yaratılmışı ve mekânın herhangi bir dünyası üzerindeki hizmet için bu derece faydalı ve sıcakkanlı yardımcılar olup aynı zamanda anlayışlı habercilerdir. Siz bedenden ayrılır ayrılmaz, bizimle özgür ve anlayışlı bir biçimde iletişim haline geçeceksiniz; çünkü biz, mekânın evrimsel dünyalarının tümü üzerindeki bütün ırklardan kaynaklanmış bir niteliğe sahibiz, bu durumun sebebi ise bu fani ırklarda Düşünce Denetleyicileri’nin ikame etmesi ve bunu takiben bahse konu ırkların onlarla birlikte bütünleşmesidir. 22:2.9 (246.1) Mighty Messengers are fully conscious of their entire ascendant careers, and that is why they are such useful and sympathetic ministers, understanding messengers, for service on any world of space and to any creature of time. As soon as you are delivered from the flesh, you will communicate freely and understandingly with us since we spring from all the races on all the evolutionary worlds of space, that is, from those mortal races that are indwelt by, and subsequently fused with, Thought Adjusters.
3. Yetkide Yüksek Olanlar ^top 3. Those High in Authority ^top
22:3.1 (246.2) Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın ikinci topluluğu olan Yetkide Yüksek Olanlar, fani kökenin Düzenleyici ile bütünleşmiş varlıkların tümüdür. Bu unsurlar, kendilerine ait uzun yükseliş süreçleri boyunca olağanüstü yönetim dehasını ortaya koymuş ve üstün idari yetkinliği sergilemiş olan kusursuzlaştırılmış fanilerdir. Onlar, mekânın varlığını sürdüren fanilerinden elde edilen idari yetkinliğin en üst tabakasıdır. 22:3.1 (246.2) Those High in Authority, the second group of the Trinitized Sons of Attainment, are all Adjuster-fused beings of mortal origin. These are the perfected mortals who have exhibited superior administrative ability and have shown extraordinary executive genius throughout their long ascending careers. They are the cream of governing ability derived from the surviving mortals of space.
22:3.2 (246.3) Yetkide Yüksek Olanlar’ın yetmiş bini her Kutsal Üçleme bağlantısında kutsal bir biçimde üçleştirilmiştir. Nebadon’un yerel evreni her ne kadar göreceli olarak genç bir yaratım olsa da burası, bu düzenin yakın bir zamanda kutsal bir biçimde üçleştirilmiş sınıfı arasından temsilcilere sahiptir. Mevcut an içerisinde Orvonton içerisinde görevlendirilen bu yetenekli idarecilerin on milyardan fazlası bulunmaktadır. Göksel koruyucuların tüm ayrı düzeyleri gibi onlar, Uversa üzerinde kendilerine ait olan yönetim merkezlerini idare ederler; buna ek olarak onların Uversa üzerindeki yedek birlikleri, Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş olan diğer evlatlar gibi, Orvonton içinde kendilerine ait olan düzeyin merkezi yönetim bedeni olarak hareket eder. 22:3.2 (246.3) Seventy thousand of Those High in Authority are trinitized at each Trinity liaison. Though the local universe of Nebadon is a comparatively young creation, it has representatives among a recently trinitized class of this order. There are now commissioned in Orvonton more than ten billion of these skillful administrators. Like all separate orders of celestial beings, they maintain their own headquarters on Uversa, and like the other Trinity-embraced sons, their reserves on Uversa act as the central directing body of their order in Orvonton.
22:3.3 (246.4) Yetkide Yüksek Olanlar, herhangi bir sınırlamaya sahip olmayan idarecilerdir. Onlar, Zamanın Ataları’nın her yerde mevcut olan ve her zaman etkin biçimde bulunan yöneticileridir. Onlar, herhangi bir yerleşik dünya üzerinde, herhangi bir alan üzerinde ve yedi aşkın evrenin herhangi birinde etkinliğin herhangi bir fazında hizmet edebilir. 22:3.3 (246.4) Those High in Authority are administrators without limitation. They are the everywhere-present and always-efficient executives of the Ancients of Days. They serve on any sphere, on any inhabited world, and in any phase of activity in any of the seven superuniverses.
22:3.4 (246.5) Üstün idari bilgeliğe ve olağandışı idari yeteneğe sahip olmasıyla birlikte bu muhteşem varlıklar, aşkın evren mahkemeleri adına adaletin nedenselliğini sunmak için bu görevi üstlerine alırlar; onlar, evrimsel âlemler içinde yanlış bir biçimde yapılan uyarlamaların düzeltilmesi ve adaletin yerine getirilmesini desteklerler. Bu nedenden dolayı siz; sizin hükmedilen kâinatsal ilerleyiş süreciniz içindeki alanlara ve dünyalara yükselirken adaletin saptamış olduğu yanlışlar için herhangi bir biçimde çağrılırsanız, adaletsizlikten dolayı ızdırap çekmeniz olanaklı değildir, çünkü sizin savcılarınız, üzerinde katettiğiniz veya etmekte olduğunuz sürecinizin her aşamasıyla birlikte kişisel olarak aşına olan bir seferliğine yükseliş halinde bulunmuş yaratılmışlarındandır. 22:3.4 (246.5) Having superb administrative wisdom and unusual executive skill, these brilliant beings assume to present the cause of justice in behalf of the superuniverse tribunals; they foster the execution of justice and the rectification of misadaptations in the evolutionary universes. Therefore, if you should ever be cited for errors of judgment while you are ascending the worlds and spheres of your ordained cosmic progression, it is hardly likely that you would suffer injustice since your prosecutors would be onetime ascendant creatures who are personally familiar with every step of the career you have traversed and are traversing.
4. İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar ^top 4. Those Without Name and Number ^top
22:4.1 (246.6) İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar, Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın üçüncü ve son topluluğunu oluşturur; onlar, zaman ve mekân dünyalarından evrimsel ırklarının oğulları ve kızlarının hepsinin yeteneğinin ötesinde ibadet etmek için yetkinliğini geliştiren yükseliş içindeki ruhlardır. Onlar, isim veya sayının evrimsel yaratılmışlarının kavramsallaşmasını göreceli olarak aşan Kâinatın Yaratıcısı’nın ebedi amacının ruhsal bir kavramanı elde etmişlerdir; bu nedenle onlar, İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar olarak adlandırılırlar. Daha doğru bir biçimde çevrilişiyle onların isimleri “İsim ve Sayı’nın üzerinde Olanlar” şeklinde olacaktır. 22:4.1 (246.6) Those without Name and Number constitute the third and last group of the Trinitized Sons of Attainment; they are the ascendant souls who have developed the ability to worship beyond the skill of all the sons and daughters of the evolutionary races from the worlds of time and space. They have acquired a spiritual concept of the eternal purpose of the Universal Father which comparatively transcends the comprehension of the evolutionary creatures of name or number; therefore are they denominated Those without Name and Number. More strictly translated, their name would be “Those above Name and Number.”
22:4.2 (247.1) Evlatların bu düzeyi, yedi bin topluluk içindeki Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleşir. Uversa üzerinde, Orvonton içinde görevlendirilmiş bu evlatların sayıca yüz milyon tanesinden fazlasının bulunduğuna dair kayıt bulunmaktadır. 22:4.2 (247.1) This order of sons is embraced by the Paradise Trinity in groups of seven thousand. There are of record on Uversa over one hundred million of these sons commissioned in Orvonton.
22:4.3 (247.2) İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar, varlığını sürdürmeye çalışan üstün ruhsal akıllar oldukları için; ruhsal bir bakış açısı arzulanabilen bir durumda olduğunda, ve yükseliş süreci içindeki deneyim hakkında yargıya varılacak bir sorunla ilgili soruların yeterli bir kavrayışı için hayati olduğunda, özellikle onlar, yargıda bulunmak amacıyla karara oturmak ve görüşlerini ortaya koymak için yetkin bir niteliğe sahiptirler. Onlar Orvonton’un yüce jürileridir. Kötü idare edilen bir jüri sistemi az veya çok, bazı dünyalar üzerinde adaletin yanlış bir biçimde temsilidir; fakat Uversa üzerinde ve onun uzantılı olduğu mahkemelerinde biz, jüri üyeleri ve yargıçlar olarak gelişmiş ruhsal zihniyetin en üstün biçimini uygulamaktayız. Yargılama, herhangi bir hükümetin en yüksek düzeydeki faaliyetidir; buna ek olarak karara varma ile görevlendirilmiş olanlar, en deneyimli ve anlayışlı bireylerin en yüksek ve en soylu biçimlerinden seçilmelidir. 22:4.3 (247.2) Since Those without Name and Number are the superior spiritual minds of the survival races, they are especially qualified to sit in judgment and to render opinions when a spiritual viewpoint is desirable, and when experience in the ascendant career is essential to an adequate comprehension of the questions involved in the problem to be adjudicated. They are the supreme jurors of Orvonton. A maladministered jury system may be more or less of a travesty of justice on some worlds, but on Uversa and its extension tribunals we employ the highest type of evolved spiritual mentality as juror-judges. Adjudication is the highest function of any government, and those who are intrusted with verdict rendering should be chosen from the highest and most noble types of the most experienced and understanding individuals.
22:4.4 (247.3) Kudretli Haberciler, Yetkide Yüksek Olanlar ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar’ın kutsal bir biçimde üçleştirilmiş sınıfları için adayların seçimi içkin bir biçimde ve kendiliğinden gerçekleştirilir. Cennet’in seçimsel biçimleri hiçbir biçimde keyfi değildir. Kişisel deneyim ve ruhsal değerler, Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın görevlilerini belirler. Bu tür varlıklar, idari düzey içinde yönetim ve bütünlük bakımından birbirine eşittir; fakat, onların tümü bireyselliği ve çeşitli karakterleri ellerinde bulundururlar; bu bağlamda onlar tek tipleştirilmemiş varlıklardır. Onların hepsi, kendilerine ait olan yükseliş süreçlerinin farklılaşmasına bağlı olarak karakter bakımından farklıdırlar. 22:4.4 (247.3) The selection of candidates for the trinitization classes of Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number is inherent and automatic. The selective techniques of Paradise are not in any sense arbitrary. Personal experience and spiritual values determine the personnel of the Trinitized Sons of Attainment. Such beings are equal in authority and uniform in administrative status, but they all possess individuality and diverse characters; they are not standardized beings. All are characteristically different, depending on the differentials of their ascendant careers.
22:4.5 (247.4) Bahse konu bu deneyimsel yetkinliklere ek olarak Erişimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları, Cennet İlahiyatları’nın kutsal bütünleşmesi içinde üçleştirilmişlerdir. Sonuçta onlar, Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları’nın eş güdüm yardımcıları olarak faaliyette bulunurlar; çünkü Kutsal Üçleme bütünleşmesi, yaratılmış varlıkların gerçekleşmemiş olanaklarının birçoğunun gelecek bir zaman akışında gerçekleşmesine zemin hazırlamakta olduğu görünümüne sahiptir. Fakat bu durum sadece mevcut kâinat çağıyla ilgili olaylar için bir gerçeklik taşır. 22:4.5 (247.4) In addition to these experiential qualifications, the Trinitized Sons of Attainment have been trinitized in the divine embrace of the Paradise Deities. Consequently they function as the co-ordinate associates of the Stationary Sons of the Trinity, for the Trinity embrace does seem to precipitate out of the stream of future time many of the unrealized potentials of creature beings. But this is true concerning only that which pertains to the present universe age.
22:4.6 (247.5) Evlatların bu topluluğu, başlıca bir biçimde fakat bütünlükçü olmayan bir şekilde, zaman-mekân fanilerinin yükseliş sürecinin hizmetleriyle alakalıdır. Bir fani yaratılmışın görüşü, eğer herhangi bir biçimde kuşku içinde olursa; onun kuşkuya dayanan şüphesi bir Kudretli Haberci, Yetkide Yüksek Olanlar’dan ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar’dan biri tarafından oluşan bir yükseliş kuruluna yapılan itiraz sonucunda giderilir. 22:4.6 (247.5) This group of sons is chiefly, but not wholly, concerned with the services of the ascendant career of the time-space mortals. If the viewpoint of a mortal creature is ever in doubt, the question is settled by appeal to an ascendant commission consisting of a Mighty Messenger, One High in Authority, and One without Name and Number.
22:4.7 (247.6) Bu bildiriyi okuyan siz faniler, kendinizi Cennet’e yükseltebilir, Kutsal Üçleme ile bütünleşmeye erişebilir ve uzak gelecek çağlarında yedi aşkın evrenden bir tanesi içinde Zamanın Ataları’nın hizmetine bağlı bulunabilirsiniz; buna ek olarak herhangi bir zaman içinde, benim şu an Urantia üzerinde faaliyette bulunmam gibi, bazı evrimleşen yerleşik gezegenler için gerçeğin açığa çıkışını yaymak amacıyla bile görevlendirilebilirsiniz. 22:4.7 (247.6) You mortals who read this message may yourselves ascend to Paradise, attain the Trinity embrace, and in remote future ages be attached to the service of the Ancients of Days in one of the seven superuniverses, and sometime be assigned to enlarge the revelation of truth to some evolving inhabited planet, even as I am now functioning on Urantia.
5. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular ^top 5. The Trinitized Custodians ^top
22:5.1 (247.7) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular, Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’dır. Sadece varlığını devam ettirmenin değerine ait olan sizin ırklarınız veya diğer faniler Havona’yı katedip, Cennet’e erişip ve kendilerini zaman zaman Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları ile birlikte aşkın evren hizmetiyle sonlandırılmış bir biçimde bulmamaktadır; bunun yerine aynı zamanda sizin inanç dolu yüksek meleksel koruyucularınız ve eşit derecede bulunan inançlı yarı-ölümlü yardımcılarınız, bahse konu aynı Kutsal Üçleme tanıyışı ve muhteşem kişilik nihayeti için aday haline gelirler. 22:5.1 (247.7) The Trinitized Custodians are Trinitized Sons of Selection. Not only do your races and other mortals of survival value traverse Havona, attain Paradise, and sometimes find themselves destined to superuniverse service with the Stationary Sons of the Trinity, but your faithful seraphic guardians and your equally faithful midway associates may also become candidates for the same Trinity recognition and superb personality destiny.
22:5.2 (248.1) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular; Havona boyunca hareket eden, Cennet’e ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne erişen yükseliş yüksek melekleri ve dönüştürülmüş yarı-ölümlü yaratılmışlarıdır. Bunu takiben onlar, Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleşmiş ve daha sonra ise Zamanın Ataları’nın hizmeti için görevlendirilmişlerdir. 22:5.2 (248.1) Trinitized Custodians are ascendant seraphim and translated midway creatures who have passed through Havona and have attained Paradise and the Corps of the Finality. Subsequently they were embraced by the Paradise Trinity and were assigned to the service of the Ancients of Days.
22:5.3 (248.2) Kutsal Üçleme bütünleşmesi için yükseliş yüksek melekleri arasından olan bu adaylara, Kesinliğe Erişecek Olanların Birliği’ne erişen ve bunu takiben kutsal bir biçimde üçleştirilen bazı yükseliş fanileri ile birlikte onların sahip olduğu cesur işbirliği sebebiyle bu tanınma sağlanmıştır. Fani sürece ait olan benim yüksek meleksel koruyucum bu ilerleyişe benim ile birlikte katıldı, daha sonra ise kutsal bir biçimde üçleştirildi ve şimdi ise Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlu olarak Uversa hükümetine bağlı bir konumda bulunmaktadır. 22:5.3 (248.2) The candidates for the Trinity embrace from among the ascendant seraphim are accorded this recognition because of their valiant co-operation with some ascendant mortal who attained the Corps of the Finality and was subsequently trinitized. My own seraphic guardian of the mortal career went through with me, was later trinitized, and now is attached to the Uversa government as a Trinitized Custodian.
22:5.4 (248.3) Buna ek olarak yarı-ölümlü yaratılmışlar ile birlikte; birçoğu dönüştürülmüş ve Cennet’e erişmiş olup, aynı nedenlerden dolayı ve yüksek melekler ile birlikte onlar, aşkın evrenler içinde Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş ve Sorumlular olarak görevlendirilmiştir. 22:5.4 (248.3) And so with the midway creatures; many are translated and achieve Paradise and, along with the seraphim and for the same reasons, are Trinity embraced and commissioned as Custodians in the superuniverses.
22:5.5 (248.4) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular, sayıca yetmiş binden oluşan topluluklar içinde Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleştirilir; buna ek olarak her topluluğun bir bölü yedisi bir aşkın evren için görevlendirilir. Şu an itibariyle Orvonton’un hizmeti içerisinde orada, güvenilir ve yüksek bir mertebede olan Sorumlular’ın sayıca on milyondan biraz daha fazlası bulunmaktadır. Onlar; Uversa, çoğunluk ve azınlık yönetim merkezi alanları üzerinde hizmet etmektedirler. Kendi görevleri içinde onlar, sayıca birkaç milyarı bulan ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerin bir birliği ve diğer yetkin aşkın evren kişilikleri tarafından yardım görür. 22:5.5 (248.4) The Trinitized Custodians are embraced by the Paradise Trinity in groups of seventy thousand, and one seventh of each group is assigned to a superuniverse. There are now in the service of Orvonton slightly over ten million of these trusted and high Custodians. They serve on Uversa and on the major and minor headquarters spheres. In their labors they are assisted by a corps of several billion seconaphim and other able superuniverse personalities.
22:5.6 (248.5) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular; kendilerine ait olan yaşam süreçlerine sorumlular olarak başlayıp, bu görev içinde aşkın hükümetlerin olaylarıyla ilgilenmeye devam ederler. Bir bakımdan onlar, aşkın evren hükümetlerinin görevlileridir; fakat onlar, Göksel Koruyucular’ın yaptıkları gibi bireyler ile bire bir biçimde ilişki kurmazlar. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular; topluluk olaylarını yönetip, toplu bir biçimde sürdürülen çalışmaları desteklerler. Onlar; kayıtların, tasarıların ve kurumların sorumlularıdır. Buna ek olarak onlar; yükümlülüklerin, kişilik topluluklarının, yükseliş projelerinin, morontia tasarılarının, kâinat tasarımlarının ve sayısız diğer birçok girişimin emanetçileri olarak hareket ederler. 22:5.6 (248.5) The Trinitized Custodians start out their careers as custodians, and they continue as such in the affairs of the supergovernments. In a way, they are officers of their superuniverse governments, but they do not deal with individuals, as do the Celestial Guardians. The Trinitized Custodians administer group affairs and foster collective projects. They are the custodians of records, plans, and institutions; they act as the trustees of undertakings, personality groups, ascendant projects, morontia plans, universe projections, and innumerable other enterprises.
6. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler ^top 6. The Trinitized Ambassadors ^top
22:6.1 (248.6) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler, Seçimin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın ikinci düzeyidirler; buna ek olarak Sorumlular biçimindeki onların yardımcıları gibi onlar, yükseliş yaratılmışlarının iki türünden toplanmışlardır. Her yükseliş fanisi Düzenleyici veya Yaratıcı-ile-bütünleşmiş bir halde değildir, onlardan bazıları Ruhaniyet bazıları ise Evlat ile bütünleşmiştir. Bahse konu bu Ruhaniyet ve Evlat ile bütünleşmiş fanilerin belirli bir kısmı Havona’ya ulaşıp, Cennet’e erişir. Adaylar Cennet’e yükseliş halinde olanlar arasından Kutsal Üçleme bütünleşmesi için seçilir, ve zaman zaman onlar sayıca yedi bin olan sınıflar içerisinde kutsal bir biçimde üçleştirilir. Bunun sonucunda ise onlar, Zamanın Ataları’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçileri olarak aşkın evrenler içerisinde görevlendirilir. Uversa üzerinde kayıtlı olan sayıca yaklaşık olarak bir buçuk milyarı bulan bahse konu unsur bulunmaktadır. 22:6.1 (248.6) Trinitized Ambassadors are the second order of the Trinitized Sons of Selection and like their associates, the Custodians, are recruited from two types of ascendant creatures. Not all ascending mortals are Adjuster or Father fused; some are Spirit fused, some are Son fused. Certain of these Spirit- and Son-fused mortals reach Havona and attain Paradise. From among these Paradise ascenders, candidates are selected for the Trinity embrace, and from time to time they are trinitized in classes of seven thousand. They are then commissioned in the superuniverses as Trinitized Ambassadors of the Ancients of Days. Almost one-half billion are registered on Uversa.
22:6.2 (248.7) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler, kendilerine ait olan Havona eğitmenlerinin tavsiyeleri üzerine Kutsal Üçleme bütünleşmesi için seçilir. Onlar; kendilerine ait olan toplulukların üstün akıllarını temsil edip, bu nedenden dolayı Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilerin geldiği bu dünyaların niyetlerini idarede ve aşkın evren yöneticilerine anlayış bakımından yardım etmekte en yetkin olanlardır. Evlat-ile-bütünleşmiş Elçiler, kişiliğin Evlat-ile-bütünleşmiş düzeyiyle olan sorunlarla ilgili bizim uğraşlarımızda büyük bir yardıma sahiptirler. 22:6.2 (248.7) Trinitized Ambassadors are selected for the Trinity embrace upon the advices of their Havona teachers. They represent the superior minds of their respective groups and are, therefore, best qualified to assist the superuniverse rulers in understanding and in administering the interests of those worlds from which the Spirit-fused mortals hail. The Son-fused Ambassadors are of great assistance in our dealings with problems involving the Son-fused order of personality.
22:6.3 (248.8) Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler, kendi görevlerine ait olan aşkın evren içindeki âlemlerin ve dünyaların herhangi biri veya tümü üzerinde herhangi bir amaç veya tüm niyetler için Zamanın Ataları’nın temsilcileridir. Onlar, azınlık birimlerin yönetim merkezleri üzerinde belirli ve önemli hizmetlerin yerine getirilmesini sağlarlar; buna ek olarak onlar, bir aşkın evrenin sayısız olan çeşitli görevlerini uygularlar. Onlar, aşkın hükümetlerin Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın olağanüstü durumlar veya yedek birlikleridir; buna ek olarak onlar bu nedenle, sorumlulukların çok geniş bir kapsamı için uygun bir durumdadırlar. Onlar, insan akılları için tasvir etmesi imkânsız olan aşkın evren olayları içinde yükümlülüklerin yüzlercesine katılmaktadır; çünkü Urantia üzerinde, bu etkinliklere herhangi bir biçimde benzeyen hiçbir şey gerçekleşmemektedir. 22:6.3 (248.8) Trinitized Ambassadors are the emissaries of the Ancients of Days for any and all purposes, to any and all worlds or universes within the superuniverse of their assignment. They render particular and important services on the headquarters of the minor sectors, and they perform the numberless miscellaneous assignments of a superuniverse. They are the emergency or reserve corps of the Trinitized Sons of the supergovernments, and they are therefore available for a great range of duties. They engage in thousands upon thousands of undertakings in superuniverse affairs which it is impossible to portray to human minds since there is nothing transpiring on Urantia that is in any way analogous to these activities.
7. Kutsal Üçleştirme’nin İşleyiş Biçimi ^top 7. Technique of Trinitization ^top
22:7.1 (249.1) Kutsal üçleştirme eylemi biçimindeki, kusursuz ve kusursuzlaştırılmış ruhsal varlıkların yüce yaratıcı uygulamalarının deneyimini maddi akıl için bütüncül bir biçimde açığa çıkaramam. Kutsal üçleştirmenin işleyiş biçimleri, Vicegerington ve Solitarington’un sırları arasındadır; buna ek olarak onlar, bu benzersiz deneyimler boyunca geçenler dışında kimse tarafından açığa çıkarılabilir veya anlaşılabilir değildir. Bu nedenden olayı, bu olağandışı etkileşimin doğası ve anlamını insan aklı için başarılı bir biçimde tasvir etmek herhangi bir varlığın olanağının ötesindedir. 22:7.1 (249.1) I cannot fully unfold to the material mind the experience of the supreme creative performance of perfect and perfected spiritual beings—the act of trinitization. The techniques of trinitization are among the secrets of Vicegerington and Solitarington and are revealable to, and understandable by, none save those who have passed through these unique experiences. Therefore is it beyond the possibility of any being successfully to portray to the human mind the nature and purport of this extraordinary transaction.
22:7.2 (249.2) İlahiyatlar’ın dışında, kesinliğe erişecek olanların birliklerinin her birinin belirli üyeleri ve sadece Cennet-Havona kişilikleri kutsal üçleştirmeye katılırlar. Cennet kusursuzluğunun belirli şartları altında bu muhteşem varlıklar, kavram-kimliğinin benzersiz deneyimi üzerine atılabilirler; buna ek olarak onlar, yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bir evlat biçimindeki yeni bir varlığın üretiminde birçok kez başarılı olurlar. 22:7.2 (249.2) Aside from the Deities, only Paradise-Havona personalities and certain members of each of the finaliter corps engage in trinitization. Under specialized conditions of Paradise perfection, these superb beings may embark upon the unique adventure of concept-identity, and they are many times successful in the production of a new being, a creature-trinitized son.
22:7.3 (249.3) Kutsal üçleştirmenin bu tür serüvenlerine katılan bahse konu bu yaratılmışlar, sadece bu tür tek bir deneyime katılabilir; oysa Cennet İlahiyatları ile orada, kutsal üçleştirmenin süreçlerinin devam eden uygulamaları için herhangi bir sınır bulunmadığı gözlenmektedir. İlahiyat’ın sadece tek bir açıdan sınırlı olduğu göze çarpmaktadır; bu durum ise Yaratıcı-Evlat’ın bütünleşmiş iradesinin tek bir sınırsız yönetimi biçimindeki Özgün ve Sınırsız Ruhaniyet’in bulunabilmesidir. 22:7.3 (249.3) The glorified creatures who engage in such adventures of trinitization may participate in only one such experience, whereas with the Paradise Deities there seems to be no limit to the continued enactment of trinitization episodes. Deity seems to be limited in just one respect: There can be only one Original and Infinite Spirit, only one infinite executive of the united will of the Father-Son.
22:7.4 (249.4) Cennet kültürü ve ruhsal gelişiminin belirli düzeylerine erişmiş olan Düzenleyici ile bütünleşmiş yükseliş halindeki kesinliğe erişecek olan faniler, bir yaratılmış varlığını kutsal bir biçimde üçleştirmeye kalkışacak olanlar arasındandır. Kesinliğe erişecek onlar fanilerin birlikteliklerine, Cennet üzerinde konumlandıkları zaman Havona zamanının her bin yılında bir ara dönem verilir. Herhangi bir görevden muaf olunan bu süre zarfını geçirmek için, bu tür kesinliğe erişecek olanları seçmek amacıyla yedi farklı yol bulunmaktadır; bunlardan biri, bazı kesinliğe erişecek olanların birliktelik içinde bulundukları veya bazı Cennet-Havona kişilikleri ile işbirliği halindeki yaratılmış kutsal üçleştirmesi uygulamasının teşebbüsüdür. 22:7.4 (249.4) The ascendant Adjuster-fused mortal finaliters who have attained certain levels of Paradise culture and spiritual development are among those who can essay to trinitize a creature being. Mortal-finaliter companies, when stationed on Paradise, are granted a recess every millennium of Havona time. There are seven different ways such finaliters may elect to spend this duty-free period, and one of these is, in association with some fellow finaliter or some Paradise-Havona personality, to attempt the enactment of creature trinitization.
22:7.5 (249.5) Eğer kesinliğe erişecek olan iki fani, Üstün Evren’in Mimarları’ndan önce devam eden bir biçimde kutsal üçleştirme için özdeş bir kavramsallaşmayı özgür bir biçimde seçtiklerini gösterirlerse; kendi takdir yetkileri içinde Mimarlar, bahse konu yüceltilmiş yükseliş halinde bulunan fanilerin ara sürecini genişletmeye ve onları bir süreliğine Cennet Vatandaşları’nın kutsal üçleştirme birimi için ortadan kaldırmaya izin veren talimatları duyurmak amacıyla yetkilendirilirler. Kendilerine verilen bu inziva döneminin sonunda eğer onlar, o vakte kadar kutsal bir biçimde üçleştirilmemiş olan seçilmiş ve özgün bir kavramsallaşmayı ruhsallaştıracak, nihai amaç haline getirecek ve onu gerçekleştirecek cennetsel çabayı göstermek için tek başına veya birleşik bir biçimde tercihte bulunmalarına dair bir kaydı sunarlarsa; bunun sonucunda Yedinci Üstün Ruhaniyet, bu türden bir olağanüstü yükümlülüğe izin veren yetkilendirmeyi gerçekleştirir. 22:7.5 (249.5) If two mortal finaliters, on going before the Architects of the Master Universe, demonstrate that they have independently chosen an identical concept for trinitization, the Architects are empowered, on their own discretion, to promulgate mandates permitting these glorified mortal ascenders to extend their recess and to remove themselves for a time to the trinitizing sector of the Paradise Citizens. At the end of this assigned retreat, if they report that they have singly and jointly elected to make the paradisiacal effort to spiritualize, idealize, and actualize a selected and original concept which has not theretofore been trinitized, then does Master Spirit Number Seven issue orders authorizing such an extraordinary undertaking.
22:7.6 (249.6) Zamanın inanılması güç olan uzun süreçleri, zaman zaman bu serüvenler içinde tüketilir. Bir çağ kâinatsal gerçek içinde onların tercih ettiği kavramsallaşmayı mevcut varlık haline tam anlamıyla getirmekte başarılı olmalarından önce olan bir biçimde, bahse konu inançlı ve kararlı, bir kereliğine fani bulunanların — buna ek olarak zaman zaman Cennet-Havona kişiliklerinin — kendi amaçlarına kesin olarak ulaşmalarından önce geçmiş olduğu gözlenmektedir. Buna ek olarak bahse konu bu adanmış çiftler, her zaman başarıyla sonuçlanmamaktadır; bunun yerine onlar birçok kez başarısızlık ile sonuçlanmakta, ve buna ek olarak kendilerinin neden olduğu herhangi bir biçimde keşfedilebilecek bir hata bulunmamaktadır. Bu nedenle kutsal üçleştirme için başarısız olan adaylar, yüce çabayı göstermiş ve yüce hayal kırıklığını deneyimlemiş varlıklar olarak tasarlanmış biçimdeki kesinliğe erişecek olanların özel bir topluluğuna kabul edilirler. Cennet İlahiyatları kutsal üçleştirme için bir araya geldiklerinde, onlar her zaman başarılı olurlar; fakat bu başarıyı, varlığın aynı düzeyinin iki üyesinin teşebbüs edilen birliği biçimindeki yaratılmışların uyumlu bir çifti ile gerçekleştirmezler. 22:7.6 (249.6) Unbelievably long periods of time are sometimes consumed in these adventures; an age seems to pass before these faithful and determined onetime mortals—and sometimes Paradise-Havona personalities—finally achieve their goal, really succeed in bringing their chosen concept of universal truth into actual being. And not always do these devoted couples meet with success; many times they fail, and that through no discoverable error on their part. Candidates for trinitization who thus fail are admitted to a special group of finaliters who are designated as beings who have made the supreme effort and sustained the supreme disappointment. When the Paradise Deities unite to trinitize, they always succeed, but not so with a homogeneous pair of creatures, the attempted union of two members of the same order of being.
22:7.7 (250.1) Yeni ve özgün bir varlık Tanrılar tarafından kutsal bir biçimde üçleştirildiği zaman, kutsal ebeveynler değişmeyen ilahi potansiyel içindedir; fakat yüceltilmiş biçimdeki yaratılmış varlıklar böyle bir yaratılmış sürecini uyguladıkları zaman, anlaşmanın üyesi ve katılımcı olan bireylerden bir tanesi eşi benzeri olmayan bir kişilik dönüşümüne uğramaktadır. Yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bir evladın iki atası, belirli bir ruhsal biçimde bir bütün haline dönüşür. Muhtemel bir biçimde kişiliğin belirli ruhsal fazlarının çifte-bütünleşmesinin bu durumunun, Yüce Varlık’ın muhteşem kâinat içinde kişiliğin bütüncül ve tamamlanmış dışavurumuna ulaşana kadar varlığını sürdüreceğine inanmaktayız. 22:7.7 (250.1) When a new and original being is trinitized by the Gods, the divine parents are in deity potential unchanged; but when exalted creature beings enact such a creative episode, one of the contracting and participating individuals undergoes a unique personality modification. The two ancestors of a creature-trinitized son become in a certain sense spiritually as one. We believe that this status of bi-unification of certain spiritual phases of personality will probably prevail until such time as the Supreme Being shall have attained full and completed manifestation of personality in the grand universe.
22:7.8 (250.2) Yeni bir yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evladın görünüşüyle birlikte eş zamanlı olarak orada, iki atanın bahse konu bu işlevsel olan ruhsal birliği ortaya çıkar; kutsal bir biçimde üçleştiren bu iki ebeveyn nihai işlevsel düzey üzerinde tek bir bütün haline gelir. Kâinat içinde hiçbir yaratılmış varlık, bu muhteşem olguyu bütüncül bir biçimde açıklayamaz; bu durum neredeyse kutsal olan bir deneyimdir. Bir Yaratıcı ve Evlat, Sınırsız Ruhaniyet’i ebedileştirmek için bir bütün haline geldiğinde, amaçlarının başarıyla sonlanması üzerine onlar en başından beri bir tekmiş gibi bir bütün haline gelir. Buna ek olarak, iki yaratılmışın bu kutsal üçleştirme birliği, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat’ın kusursuz İlahiyat birliğinin sınırsız kapsamı düzeni üzerinde iken, yaratılmışın kutsal üçleştirilişinin sonuçları doğası bakımından ebedi değildir. Onlar, deneyimsel İlahiyatlar’ın tamamlanan kendini gerçekleştirmesi üzerine ortadan kaldırılacaklardır. 22:7.8 (250.2) Simultaneously with the appearance of a new creature-trinitized son, there occurs this functional spiritual union of the two ancestors; the two trinitizing parents become one on the ultimate functional level. No created being in the universe can fully explain this amazing phenomenon; it is a near-divine experience. When the Father and the Son united to eternalize the Infinite Spirit, upon the accomplishment of their purpose they immediately became as one and ever since have been one. And while the trinitization union of two creatures is on the order of the infinite scope of the perfect Deity union of the Universal Father and the Eternal Son, the repercussions of creature trinitization are not eternal in nature; they will terminate upon the completed factualization of the experiential Deities.
22:7.9 (250.3) Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların bahse konu bu ebeveynleri kendilerinin kâinat görevleri içinde bir bütün haline gelirlerken, onlar Üstün Evren’in Mimarları ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin içeriksel oluşumunda ve yoklama çağrısında iki kişilik olarak yer almaya devam edeceklerdir. Mevcut kâinat çağı boyunca, kutsal üçleştirme ile bütünleşmiş olan ebeveynlerin hepsi, faaliyet ve görev bakımından ayrılamaz bir durumdadır. Birinin gittiği yere diğeri de gider, ve birinin yaptığı işi diğeri de yapar. Eğer ebeveynsel çifte-bütünleşim, bir fani veya diğer kesinliğe ulaşacak olanla ve bir Cennet-Havona kişiliğiyle gerçekleşiyorsa, bütünleşmiş ebeveynsel varlıklar ne Cennetliler, Ne Havonalılar ve ne de kesinliğe erişecek olanlarla faaliyet halinde bulunur. Bu tür karma birliktelikler, benzer varlıkların bir araya geldiği özel bir birlik halinde bir araya gelir. Buna ek olarak, karma veya diğer biçimde olan kutsal üçleştirme birlikteliklerinin hepsinde ebeveynsel varlıklar birbirlerinin bilincine sahip olup, birbirleriyle ilişki halinde bulunabilirler; ve onlar, önceden verilmemiş olan sorumlulukları yerine getirebilirler. 22:7.9 (250.3) While these parents of creature-trinitized sons become as one in their universe assignments, they continue to be reckoned as two personalities in the make-up and roll calls of the Corps of the Finality and of the Architects of the Master Universe. During the current universe age, all trinitization-united parents are inseparable in assignment and function; where one goes the other goes, what one does the other does. If parental bi-unification involves a mortal (or other) finaliter and a Paradise-Havona personality, the united parental beings function neither with the Paradisers, Havoners, nor finaliters. Such mixed unions forgather in a special corps made up of similar beings. And in all trinitization unions, mixed or otherwise, the parental beings are conscious of, and can communicate with, each other, and they can perform duties that neither could have previously discharged.
22:7.10 (250.4) Yedi Üstün Ruhaniyet, kesinliğe erişecek olanların kutsal üçleştirici birliği ve Cennet-Havona kişilikleri üzerinde yaptırım uygulayacak yönetimsel yetkiye sahiptir; buna ek olarak bu türden karma ilişkiler her zaman başarılı bir niteliğe sahiptir. Sonuç olarak ortaya çıkan yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş muhteşem evlatlar, ya Cennet’in ebedi yaratılmışlarının veya mekânın zaman yaratılmışlarının kavrayışı için elverişsiz olan kavramların temsilcileridir; bu nedenden dolayı onlar, Üstün Evren’in Mimarları’nın vesayet altındaki evlatları haline gelir. Nihai sonun kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bu evlatları gelecek bir evren çağıyla ilgili olan ve bu nedenle merkezi ve aşkın kâinat yönetimlerinden biri için doğrudan işlevsel bir değeri olmayan düşünceleri, nihai amaçları ve deneyimleri beraberinde taşır. Zamanın çocuklarının ve ebediyetin vatandaşlarının bu benzersiz evlatlarının tümü; Yaratan Evlatlar’ın birliklerinin gizli üniversitelerinin yer aldığı alanın özel bir birimi içinde, geleceğin gerçekliklerinin ve zamanın kavramsallaşmalarının çalışması içine katıldıkları yer olan Vicegerington üzerinde yedek bir biçimde tutulur. 22:7.10 (250.4) The Seven Master Spirits have authority to sanction the trinitizing union of finaliters and Paradise-Havona personalities, and such mixed liaisons are always successful. The resultant magnificent creature-trinitized sons are representative of concepts unsuited to the comprehension of either the eternal creatures of Paradise or the time creatures of space; hence they become the wards of the Architects of the Master Universe. These trinitized sons of destiny embody ideas, ideals, and experience which apparently pertain to a future universe age and are therefore of no immediate practical value to either the super- or central universe administrations. These unique sons of the children of time and the citizens of eternity are all held in reserve on Vicegerington, where they are engaged in the study of the concepts of time and the realities of eternity in a special sector of the sphere occupied by the secret colleges of the corps of the Creator Sons.
22:7.11 (251.1) Yüce Varlık, İlahiyat gerçekliğinin üç fazının bütünleşmesidir: Yüce olan Tanrı, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin sınırlı olan belirli yönlerinin ruhsal bütünleşmesi; Her Şeye Gücü Yeten Yücelik, muhteşem kâinat Yaratanları’nın güç bütünleşmesi; Yüce Akıl, Üçüncül Kaynak ve Merkez’in ve onlara ait olan Yüce Varlık’ın gerçekliği için eş güdüm halinde bulunduğu unsurların bireysel katılımıdır. Onların kutsal üçleştirme serüvenleri içinde Cennet ve merkezi evrenin üstün yaratılmışlarının serüvenleri, yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların üç düzeyinin üretimi içinde sonuçlanan Yüceliğin İlahiyatı’nın şu üç katmanlı yapıda olan bir keşfine katılır. 22:7.11 (251.1) The Supreme Being is the unification of three phases of Deity reality: God the Supreme, the spiritual unification of certain finite aspects of the Paradise Trinity; the Almighty Supreme, the power unification of the grand universe Creators; and the Supreme Mind, the individual contribution of the Third Source and Center and his co-ordinates to the reality of the Supreme Being. In their trinitization adventures the superb creatures of the central universe and Paradise are engaged in a threefold exploration of the Deity of the Supreme which results in the production of three orders of creature-trinitized sons:
22:7.12 (251.2) 1. Yükseliş halinde olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatlar. Onların yaratıcı çabalarında kesinliğe erişecek olanlar, Cennet için zaman ve mekân boyunca yükselişlerinde deneyimsel olarak elde ettikleri Her Şeye Gücü Yeten Yücelik’in belirli kavramsal gerçekliklerini kutsal bir üçleştirmenin teşebbüsünde bulunurlar. 22:7.12 (251.2) 1. Ascender-trinitized Sons. In their creative efforts the finaliters are attempting to trinitize certain conceptual realities of the Almighty Supreme which they have experientially acquired in their ascension through time and space to Paradise.
22:7.13 (251.3) 2. Cennet-Havona kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş Evlatları. Cennet Vatandaşları ve Havonalılar’ın yaratıcı çabaları, Nihayet ve Ebediyet’e sınır teşkil eden aşkın bir yücelik temeli üzerinde onların deneyimsel olarak elde ettikleri Yüce Varlık’ın belirli olan yüksek ruhsal taraflarının kutsal bir biçimde üçleştirilmesiyle sonuçlanır. 22:7.13 (251.3) 2. Paradise-Havona-trinitized Sons. The creative efforts of the Paradise Citizens and the Havoners result in the trinitization of certain high spiritual aspects of the Supreme Being which they have experientially acquired on a supersupreme background bordering on the Ultimate and the Eternal.
22:7.14 (251.4) 3. Nihai Sonun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları. Ancak kesinliğe erişecek olanlardan biri ve bir Cennet-Havonalısı beraber yeni bir yaratılmışı kutsal bir biçimde üçleştirdiği zaman, bu ortak çaba Yüce-Nihai Akıl’ın belirli fazları içinde sonuçlanır. Bu durum sonucunda ortaya çıkan Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları aşkın bir yaratımdır; onlar, deneyimsel olarak başka bir biçimde elde edilmemiş, ve bu nedenle mevcut kâinat çağının yaratımsal sınırlarını aşan bu unsurların sorumluları olan Üstün Evren’in Mimarları’nın uzmanlık alanı altına kendiliğinden giren Yüce-Nihayet İlahiyatı’nın mevcudiyetlerini yansıtır. Nihai sonun kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatları, Yüce-Nihayet’in açığa çıkmamış üstün evren işlevinin belirli yönlerini içinde barındırır. Zamanın ve ebediyetin birleşmiş bir biçimde olan bu çocukları hakkında çok fazla bilgiye sahip değiliz; fakat biz yine de, tarafımıza açığa kavuşturmak izin verilenden daha çok şeyin bilgisine sahip bulunmaktayız. 22:7.14 (251.4) 3. Trinitized Sons of Destiny. But when a finaliter and a Paradise-Havoner together trinitize a new creature, this conjoint effort repercusses in certain phases of the Supreme-Ultimate Mind. The resulting creature-trinitized sons are supercreational; they represent actualities of Supreme-Ultimate Deity which have not been otherwise experientially attained, and which, therefore, automatically fall within the province of the Architects of the Master Universe, custodians of those things which transcend the creational limits of the present universe age. The trinitized sons of destiny embody certain aspects of the unrevealed master universe function of the Supreme-Ultimate. We do not know a great deal about these conjoint children of time and eternity, but we know much more than we are permitted to reveal.
8. Yaratılmış Kökenli Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar ^top 8. The Creature-Trinitized Sons ^top
22:8.1 (251.5) Bu anlatımda dikkate alınan bir biçimde yer eden yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlara ek olarak, Cennet-Havona kişiliklerinin kesinliğe ulaşacak olan yedi birliğinin çoklu birleşiminin çeşitli türevleri biçimindeki yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların açığa çıkarılmamış sayısız düzeyleri mevcuttur. Fakat açığa çıkarılmış veya çıkarılmamış bahse konu yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş varlıkların tümü, Kâinatın Yaratıcısı’nın kişiliğiyle donatılmıştır. 22:8.1 (251.5) In addition to the creature-trinitized sons considered in this narrative, there are numerous unrevealed orders of creature-trinitized beings—the diverse progeny of the multiple liaisons of seven finaliter corps and Paradise-Havona personalities. But all these creature-trinitized beings, revealed and unrevealed, are endowed with personality by the Universal Father.
22:8.2 (251.6) Yükseliş halinde olan kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yeni evlatlar ve Cennet-Havona kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlar, genç ve deneyimsiz oldukları zaman genellikle; Yedi Yüce İdareci’nin himayesi altında onların görev yaptıkları yer olan Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet alanı üzerinde hizmetin uzun süreçleri için görevlendirilir. Bunu takiben onlar, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları tarafından yerel evrenler içinde daha ileri derece olan eğitim için kabul edilebilirler. 22:8.2 (251.6) When new ascender-trinitized and Paradise-Havona-trinitized sons are young and untrained, they are usually dispatched for long periods of service on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, where they serve under the tutelage of the Seven Supreme Executives. Subsequently they may be adopted for further training in the local universes by the Trinity Teacher Sons.
22:8.3 (251.7) Yüksek olan ve yüceltilmiş yaratılmış kökenin bu kabul edilen evlatları Eğitmen Evlatlar’ın öğrenci biçimindeki yardımcıları olan çıraklarıdır. Buna ek olarak sınıflandırma bakımından onlar, geçici bir biçimde sık sık bu Evlatlar ile sayılmaktadır. Hizmete ait olan kendilerinin tercih ettikleri âlemler adına birçok soylu görevi kendilerinden feragat ederek gerçekleştirebilmeye yetkin olup, bunu yerine getirir. 22:8.3 (251.7) These adopted sons of high and glorified creature origin are the apprentices, student helpers, of the Teacher Sons, and as regards classification they are often temporarily numbered with these Sons. They may and do execute many noble assignments in self-denial in behalf of their chosen realms of service.
22:8.4 (251.8) Yerel evrenlerdeki Eğitmen Evlatlar, bütünleşme için Cennet İlahiyatı tarafından kendilerine ait olan yaratılmış kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmiş vesayet altındaki evlatlarını aday gösterebilir. Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları olarak bu bütünleşmeden ortaya çıkarak onlar, iki kez kutsal bir biçimde üçleştirilmiş varlıkların bu benzersiz topluluğunun mevcut bilinen nihai sonu olarak yedi aşkın evren içinde Zamanın Ataları’nın hizmetine girerler. 22:8.4 (251.8) The Teacher Sons in the local universes may nominate their creature-trinitized wards for embrace by the Paradise Trinity. Emerging from this embrace as Trinitized Sons of Perfection, they enter the service of the Ancients of Days in the seven superuniverses, that being the present known destiny of this unique group of twice-trinitized beings.
22:8.5 (252.1) Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların hepsi Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş bir halde değildir; onlardan birçoğu, Cennet’in Yedi Üstün Ruhaniyeti’ne, aşkın evrenlerin Yansıtıcı Ruhaniyetleri’ne ve yerel yaratımların Ana Ruhaniyetleri’ne ait olan yardımcılar ve elçiler haline gelirler. Diğerleri ise ebedi Ada üzerindeki özel görevleri kabul edebilir. Buna ek olarak bazıları ise, Ruhaniyet’in Cennet alanları ve Yaratıcı’nın gizli dünyaları üzerinde özel görevlere katılabilirler. Nihai olarak ise onlar, Havona’nın iç döngüsü üzerinde Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar’ın bir araya gelmiş birliklerine doğru kendi yollarını bulabilir. 22:8.5 (252.1) Not all creature-trinitized sons are Trinity embraced; many become the associates and ambassadors of the Seven Master Spirits of Paradise, of the Reflective Spirits of the superuniverses, and of the Mother Spirits of the local creations. Others may accept special assignments on the eternal Isle. Still others may enter the special services on the secret worlds of the Father and on the Paradise spheres of the Spirit. Eventually many find their way into the conjoint corps of the Trinitized Sons on the inner circuit of Havona.
22:8.6 (252.2) Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları ve Vicegerington üzerinde toplananlar dışında yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların yüce nihai sonu, Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’nin yedisinden biri biçimindeki Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Kesinliğe Ulaşacak Olanların Birlikleri’ne katılım olarak gözlenmektedir. 22:8.6 (252.2) Excepting the Trinitized Sons of Perfection and those who are forgathering on Vicegerington, the supreme destiny of all creature-trinitized sons appears to be entrance into the Corps of Trinitized Finaliters, one of the seven Paradise Corps of the Finality.
9. Göksel Koruyucular ^top 9. The Celestial Guardians ^top
22:9.1 (252.3) Yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlar, sayıca yedi binden oluşan sınıflar içinde Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından bütünleştirilir. Cennet-Havona kişilikleri ve kusursuzlaştırılmış insanların bahse konu bu kutsal bir biçimde üçleştirilmiş doğumu, eşit bir biçimde İlahiyatlar tarafından bütünleştirilir; fakat onlar, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları olan kendilerinin bir önceki öğretmenlerinin tavsiyesi uyarınca aşkın evrenler için görevlendirilir. Bahse konu bu unsurların karşılaştırmalı olarak daha uygun hizmeti, Yüksek Evlat Yardımcıları biçiminde görevlendirilir; yine bu bağlamda onların daha az bir biçimde farklılaşan uygulamaları ise Göksel Koruyucular olarak tanımlanır. 22:9.1 (252.3) Creature-trinitized sons are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven thousand. These trinitized offspring of perfected humans and of Paradise-Havona personalities are all equally embraced by the Deities, but they are assigned to the superuniverses in accordance with the advice of their former instructors, the Trinity Teacher Sons. Those of more acceptable service are commissioned High Son Assistants; those of less distinguished performance are designated Celestial Guardians.
22:9.2 (252.4) Bahse konu bu eşi benzeri olmayan varlıklar Kutsal Üçleme tarafından bütünleştikleri zaman, onlar aşkın evren hükümetleri için değerli yardımcılar haline gelirler. Onlar, yükseliş sürecinin olayları içinde belli bir biçimde konumlandırılmışlardır; fakat bu durum onların kişisel yükselişleri tarafından değil, mekânın dünyaları üzerinde Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ile birlikte onların hizmetlerinin bir sonucunda gerçekleşmiştir. 22:9.2 (252.4) When these unique beings have been Trinity embraced, they become valuable adjuncts to the superuniverse governments. They are versed in the affairs of the ascendant career, not by personal ascension, but as a result of their service with the Trinity Teacher Sons on the worlds of space.
22:9.3 (252.5) Orvonton üzerinde sayıca neredeyse bir milyara varan Göksel Koruyucu bulunmaktadır. Onlar başlıca olarak, çoğunluk birimlerin yönetim merkezleri üzerinde Zamanın Kusursuzlukları’nın idarelerine atanmış olup; Evlat-ile-bütünleşmiş yükseliş halinde bulunan fanilerin bir birliği tarafından yetkin bir biçimde yardım görür. 22:9.3 (252.5) Almost one billion Celestial Guardians have been commissioned in Orvonton. They are chiefly assigned to the administrations of the Perfections of Days on the headquarters of the major sectors and are ably assisted by a corps of ascendant Son-fused mortals.
22:9.4 (252.6) Göksel Koruyucular, aşkın evren hükümetlerinin çeşitli mahkemelerinin kararlarına ek olarak onların toplantılarının sorumluları ve mahkeme habercileri olarak faaliyet gösteren, Zamanın Ataları’nın mahkemelerinin görevlileridir. Onlar, Zamanın Ataları’nın tutuklamadan sorumlu temsilcileridir; Uversa’dan, aşkın evren yargısından önce mahkeme için kimin mevcudiyeti gerekli ise onu getirmek için ayrılır; ve onlar, aşkın evren içinde herhangi bir kişiliğin gözaltına alınması için çıkarılan hükmü uygularlar. Onlar aynı zamanda, Uversa üzerinde mevcudiyetleri herhangi bir neden için gerekli olduğu anda yerel evrenlerin Ruhaniyet-ile-bütünleşmiş fanilerine eşlik eder. 22:9.4 (252.6) The Celestial Guardians are the officers of the courts of the Ancients of Days, functioning as court messengers and as bearers of the summonses and decisions of the various tribunals of the superuniverse governments. They are the apprehending agents of the Ancients of Days; they go forth from Uversa to bring back beings whose presence is required before the superuniverse judges; they execute the mandates for the detention of any personality in the superuniverse. They also accompany Spirit-fused mortals of the local universes when, for any reason, their presence is required on Uversa.
22:9.5 (252.7) Göksel Koruyucular ve onların birliktelik halinde bulundukları Yüksek Evlat Yardımcıları hiçbir biçimde Düzenleyiciler tarafından ikame edilmemişlerdir. Onlar ne Ruhaniyet ne de Evlat ile bütünleşmiş bir haldedirler. Buna rağmen Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bütünleşmesi, Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları’nın bütünleşmemiş durumunu telafi eder. Kutsal Üçleme bütünleşmesi yalnızca, yaratılmış kökene sahip kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlat içinde kişilikleşen, bütünleşmiş evladı herhangi bir biçimde değişmeden bırakan fikir üzerine hareket edebilir; fakat bu türden bir kısıtlama sadece bu yönde tasarlandığında ortaya çıkabilir. 22:9.5 (252.7) The Celestial Guardians and their associates, the High Son Assistants, have never been indwelt by Adjusters. Neither are they Spirit nor Son fused. The embrace of the Paradise Trinity does, however, compensate for the nonfused status of the Trinitized Sons of Perfection. The Trinity embrace may act solely upon the idea which is personified in a creature-trinitized son, leaving the embraced son otherwise unchanged, but such a limitation occurs only when so planned.
22:9.6 (252.8) Bahse konu iki kez kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlar muhteşem varlıklardır; fakat onlar, kendilerine ait olan yükseliş birliktelikleri gibi ne çok yönlü ne de güvenilebilirlerdir. Onlar; mekânın karanlık nüfuz alanlarından gerçekte muhteşemliğe yükseliş tarafından, bu topluluğa ait olan evlatların geride kalanlarınca elde edilen muazzam ve derin kişisel deneyimden mahrumlardır. Yükseliş sürecine ait olan bizler onları sevmekte olup, tüm kusurlarını telafi etmek için hepimiz sahip olduğumuz gücü kullanmaktayız; yine de onlar, sahip olduğumuz alt düzeyde bulunan kökenimize ve deneyim için yetkinliğimize karşı bizlerin daima memnuniyet duymasını sağlamaktadır. Onların, kâinat yükselişinin deneyimlenebilien gerçeklikleri içinde kendilerine ait olan kusurlarının farkına varmak ve onların bilincinde olmak için sahip oldukları istenç aşkın bir biçimde güzel olup, zaman zaman en etkili bir şekilde dokunaklı olabilmektedir. 22:9.6 (252.8) These twice-trinitized sons are marvelous beings, but they are neither as versatile nor dependable as their ascendant associates; they lack that tremendous and profound personal experience which the rest of the sons belonging to this group have acquired by actually climbing up to glory from the dark domains of space. We of the ascendant career love them and do all in our power to compensate their deficiencies, but they make us ever grateful for our lowly origin and our capacity for experience. Their willingness to recognize and acknowledge their deficiencies in the experiencible realities of universe ascension is transcendently beautiful and sometimes most touchingly pathetic.
22:9.7 (253.1) Kusursuzluğun Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilen Evlatları, diğer Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş Evlatlar’ın aksine sınırlıdır; çünkü onların deneyimsel yetkinliği zaman ve mekân tarafından kısıtlanmaktadır. Onlar, Yüce İdareciler ve Eğitmen Evlatlar ile birlikte yapmış oldukları uzun süreli eğitime rağmen deneyimden yoksundurlar; buna ek olarak eğer bu durum söz konusu olmasaydı, deneyimsel doygunluk gelecek bir kâinat çağı içinde deneyim kazanmak için onların varlığının yedekte kalmasına engel olacaktı. Mevcut kişisel deneyime ait gerçekleşen tüm evrensel mevcudiyetin içinde, yalın bir ifadeyle hiçbir şey bulunmamaktadır; buna ek olarak bahse konu yaratılmış kökenli olan kutsal bir biçimde üçleştirilen evlatlar, herhangi bir gelecek kâinat çağı içinde deneyimsel işlev için yedekte tutulmaktadır. 22:9.7 (253.1) Trinitized Sons of Perfection are limited in contrast to other Trinity-embraced sons because their experiential capacity is time-space inhibited. They are experience-deficient, despite long training with the Supreme Executives and the Teacher Sons, and if this were not the case, experiential saturation would preclude their being left in reserve for acquiring experience in a future universe age. There is simply nothing in all universal existence which can take the place of actual personal experience, and these creature-trinitized sons are held in reserve for experiential function in some future universe epoch.
22:9.8 (253.2) Malikâne dünyalar üzerinde, aşkın evrenin yüksek mahkemelerinin bahse konu soylulaştırılmış görevlilerinin, mekânın evrimsel dünyalarından oraya henüz ulaşmış olanları bile oldukça hasretle ve arzulayan bir biçimde karşıladıklarına sık sık şahit oldum ki; herhangi bir kişi, mevcut yaşamın ve iyi niyetli deneyimin aşamaları tarafından kâinatsal doğrultu üzerinde yükselen, varsayılan biçimiyle onların daha az talihli olan kardeşlerini gerçekten kıskanan deneyim dışı kutsal bir üçleştirmenin bu sahiplerinin tanımasına engel olamaz. Sahip oldukları yetersizliklere ve kısıtlamalara rağmen onlar, aşkın evren hükümetlerinin karmaşık idari tasarılarının uygulamalarına geldiğinde çalışanlarların muhteşem bir biçimde yararlı ve en başından beri idare sahibi bir birliğidir. 22:9.8 (253.2) On the mansion worlds I have often seen these dignified officers of the high courts of the superuniverse look so longingly and appealingly at even the recent arrivals from the evolutionary worlds of space that one could not help realizing that these possessors of nonexperiential trinitization really envied their supposedly less fortunate brethren who ascend the universal path by steps of bona fide experience and actual living. Notwithstanding their handicaps and limitations they are a wonderfully useful and ever-willing corps of workers when it comes to the execution of the complex administrative plans of the superuniverse governments.
10. Yüksek Evlat Yardımcıları ^top 10. High Son Assistants ^top
22:10.1 (253.3) Yüksek Evlat Yardımcıları, Cennet-Havona kişilikleri biçimindeki onların ebedi birlikteliklerine ve Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’nin yüceltilmiş yükseliş varlıklarına ait olan yeniden kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatlarının daha üstün olan topluluğudur. Onlar, aşkın evren hizmeti ve Zamanın Ataları’nın hükümetlerinin yüksek evlatları için kişisel yardımlar biçiminde faaliyet göstermesi amacıyla görevlendirilmiştir. Onlar, uygun olabilecek bir biçimde özel yardımcılar şeklinde tanımlanabilir. Onlar zaman zaman, yüksek evlatların özel kurulları ve diğer topluluk birliktelikleri için kâtipler biçiminde hareket edebilir. Onlar; Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları’na, Kutsal Danışmanlar’a, Kâinatsal Denetimciler’e, Kudretli Haberciler’e, Yetkide Yüksek Olanlar’a ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar’a hizmet ederler. 22:10.1 (253.3) The High Son Assistants are the superior group of the retrinitized trinitized sons of glorified ascendant beings of the Mortal Corps of the Finality and of their eternal associates, the Paradise-Havona personalities. They are assigned to the superuniverse service and function as personal aids to the high sons of the governments of the Ancients of Days. They might fittingly be denominated private secretaries. They act, from time to time, as clerks for special commissions and other group associations of the high sons. They serve Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, Universal Censors, Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.
22:10.2 (253.4) Göksel Koruyucular ile alakalı, iki kez kutsal bir biçimde üçleştirilmiş bahse konu evlatların sınırlılıkları ve yetersizlikleri hususunda eğer dikkati çeken bir görünüme sahip olduysam; şimdi adil bir biçimde, onları bizim için neredeyse paha biçilmez kılan özellikleri biçimindeki onların üstün oldukları bir noktaya dikkati çekmeme izin verin. Bu varlıklar bahse konu mevcudiyetlerini, tek ve yüce olan kavramın kişileşmeleri olmalarının gerçekliğine borçludur. Onlar; hiçbir şekilde önceden algılanmamış, dışa vurulmamış ve kutsal bir biçimde üçleştirilmemiş bazı kâinatsal nihai amaçlar biçimindeki bir takım kutsal düşüncelerin kişiliksel olarak somutlaşmasıdır. Buna ek olarak onlar, bu durumu takiben Kutsal Üçleme tarafından bütünleşmiştir; ve bu nedenden dolayı onlar, kendilerine ait olan kişilik mevcudiyetinin düşünce-nihai amacıyla ilgili ulvi Kutsal Üçleme’nin bahse konu bilgeliğini dışa vurmakta ve onu gerçekte kendi içinde taşımaktadır. Bahse konu bu özel kavramsallaşmanın kâinatlar için açığa çıkarılabilir halde bulunduğu kadarıyla bu kişilikler, herhangi bir yaratılmışın ve Yaratan aklının muhtemel bir biçimde algılayacağı, dışa vuracağı veya örneklendirebileceği her şeyi bünyesinde barındırır. Onlar kişilikleşen düşüncedir. 22:10.2 (253.4) If, in discussing the Celestial Guardians, I have seemed to call attention to the limitations and handicaps of these twice-trinitized sons, let me now, in all fairness, call attention to their one point of great strength, the attribute which makes them almost invaluable to us. These beings owe their very existence to the fact that they are the personification of a single and supreme concept. They are the personality embodiment of some divine idea, some universal ideal, as it has never before been conceived, expressed, or trinitized. And they have subsequently been Trinity embraced; thus they show forth and actually embody the very wisdom of the divine Trinity as concerns the idea-ideal of their personality existence. As far as that particular concept is revealable to the universes, these personalities embody all of everything that any creature or Creator intelligence could possibly conceive, express, or exemplify. They are that idea personified.
22:10.3 (253.5) Kâinat gerçekliğinin tek bir yüce kavramsallaşmasına ait olan bu türden bir yaşayan yoğunlaşmasının, aşkın evrenlerin idaresiyle sorumlu olanlar için ifade edilmemiş hizmetinin bir parçası olduğunu görmüyor musunuz? 22:10.3 (253.5) Can you not see that such living concentrations of a single supreme concept of universe reality would be of untold service to those who are intrusted with the administration of the superuniverses?
22:10.4 (254.1) Yüksek evlatların her bir çiftinin bir birimi biçimindeki, Orvonton’un güney kısımları içinde yeni kâinatların bir topluluğuyla alakalı üç sorunun çalışması için görevlendirilmiş olarak onların altısının bulunduğu bir kurula başkanlık etmek için yönlendirilmemin üzerinden çok uzun bir zaman geçmemiştir. Ben kendi kurulumun bu tür yardımcılarının kısa süreli görevleri için Uversa üzerinde onların bulunduğu düzeyin başı olarak getirildiğimde, Yüksek Evlat Yardımcıları’nın değeri hakkında derin bir biçimde haberdar edildim. Bizim düşüncelerimizin ilki, bulunduğumuz topluluğa derhal katılan Uversa üzerindeki bir Yüksek Evlat Yardımcısı tarafından temsil edilmiştir. Bizim ikinci sorunumuz, üçüncü aşkın evren için görevlendirilen bir Yüksek Evlat Yardımcısı’nın bünyesinde bulunmaktaydı. Biz, merkezi evren değişim bölgesi boyunca temel bilginin dağıtımı ve düzenlenmesi için bu kaynak üzerinden fazlasıyla bir yardım sağladık; fakat yücelik bakımından yaratılmış kökenli kutsal üçleştirilmenin ve kesinlik bakımından İlahiyat kökenli kutsal bir biçimde üçleştirilmenin bir kavramsallaşması olan, bir kişiliğin mevcut varlığı tarafından sağlanan yardım karşısında hiçbir şey kıyaslanabilir bir nitelikte değildir. Üçüncü sorunumuz ile alakalı Cennet kayıtları, böyle bir düşüncenin hiçbir zaman yaratılmış kökenli olan kutsal bir biçimde üçleştirilmediğini ortaya çıkarmıştır. 22:10.4 (254.1) Not long since I was directed to head a commission of six—one of each of the high sons—assigned to the study of three problems pertaining to a group of new universes in the south parts of Orvonton. I was made acutely aware of the value of the High Son Assistants when I made requisition on the chief of their order on Uversa for temporary assignment of such secretaries to my commission. The first of our ideas was represented by a High Son Assistant on Uversa, who was forthwith attached to our group. Our second problem was embodied in a High Son Assistant assigned to superuniverse number three. We secured much help from this source through the central universe clearinghouse for the co-ordination and dissemination of essential knowledge, but nothing comparable to the assistance afforded by the actual presence of a personality who is a concept creature-trinitized in supremacy and Deity-trinitized in finality. Concerning our third problem, the records of Paradise disclosed that such an idea had never been creature trinitized.
22:10.5 (254.2) Yüksek Evlat Yardımcıları, muazzam kavramların ve muhteşem nihai amaçların benzersiz ve özgün olan kişilikleşmesidir. Buna ek olarak aslında onlar, zaman zaman akıl yürütmelerimizle dışa vurulamayacak olan görsel örneklendirmeyi açığa çıkarmaya yetkindirler. Mekânın âlemleri içinde bazı uzak görevler için faaliyette bulunduğum zamanlarda, üzerine gitmek ve çözmek için gönderildiğim bahse konu sorunla ilgili kutsal kavramın bütünlüğü olan bir Yüksek Evlat Yardımcısı’na görevim bağlandığında, gördüğüm yardım bakımından kendimi oldukça şanlı hissettiğimin ne anlama geldiğini bir düşünün; dahası ben bahse konu bu deneyime sürekli bir biçimde sahip oldum. Bu tasarı ile ilgili tek bir zorluk, kutsal bir biçimde üçleştirilmiş düşüncelerin bahse konu tamamlanmış bir haline hiçbir aşkın evrenin sahip olamamasıdır; biz bu varlıkların sadece yedide birini elde edebiliriz. Bu bakımdan yedi seferde sadece bir kez kayıtlar bir düşüncenin kutsal bir biçimde üçleştirildiğini gösterdiğinde, bu varlıkların bireysel birlikteliğinden memnuniyet duyarız. 22:10.5 (254.2) High Son Assistants are unique and original personalizations of tremendous concepts and stupendous ideals. And as such they are able to impart inexpressible illumination to our deliberations from time to time. When I am acting on some remote assignment out in the universes of space, think what it means, by way of assistance, if I am so fortunate as to have attached to my mission a High Son Assistant who is the fullness of divine concept regarding the very problem I have been sent to attack and solve; and I have repeatedly had this very experience. The only difficulty with this plan is that no superuniverse can have a complete edition of these trinitized ideas; we only get one seventh of these beings; so it is only about one time in seven that we enjoy the personal association of these beings even when the records indicate that the idea has been trinitized.
22:10.6 (254.3) Biz, Uversa üzerindeki bu varlıkların daha büyük sayılardaki nüfusunu büyük bir yarar olarak kullanabiliriz. Onların aşın evren idareleri için sahip oldukları değer sebebiyle biz; bu tür yaratıcı serüvenlerin uygulanması için temel teşkil eden bahse konu deneyimsel gerçekliklerin her birine katkıda bulunmalarından sonra, olası her bir biçimde kutsal üçleştirme teşebbüsünde bulunmak amacıyla mekânın kutsal yolcularını ve aynı zamanda Cennet’in sakinlerini cesaretlendirmekteyiz. 22:10.6 (254.3) We could use to great advantage much larger numbers of these beings on Uversa. Because of their value to the superuniverse administrations, we, in every way possible, encourage the pilgrims of space and also the residents of Paradise to attempt trinitization after they have contributed to one another those experiential realities which are essential to the enactment of such creative adventures.
22:10.7 (254.4) Şu an itibariyle biz, içinde bulunduğumuz aşkın evren içinde yaklaşık olarak bir milyon iki yüz elli bin Yüksek Evlat Yardımcısı’na sahibiz; buna ek olarak onlar, Uversa üzerinde faaliyet gösterseler bile azınlık ve çoğunluk birimleri üzerinde hizmet halindedirler. Çok sık bir biçimde onlar, uzak olan âlemler için görevlerimizde bize eşlik etmektedirler. Yüksek Evlat Yardımcıları, herhangi bir Evlat veya kurul için kalıcı bir biçimde görevlendirilmemişlerdir. Onlar, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin çocukları haline geldikleri bu üçlemenin ebedi niyetlerini en iyi biçimde yerine getirecek düşünce veya nihai amaçları biçimindeki varlıklar olarak, bu düşünce veya amaçlara hizmet eder bir şekilde sürekli olarak dönüşüm halinde görevlendirilir. 22:10.7 (254.4) We now have in our superuniverse about one and a quarter million High Son Assistants, and they serve on both the major and minor sectors, even as they function on Uversa. They very often accompany us on our assignments to the remote universes. High Son Assistants are not permanently assigned to any Son or to any commission. They are in constant circulation, serving where the idea or ideal which they are can best further the eternal purposes of the Paradise Trinity, whose sons they have become.
22:10.8 (254.5) Onlar etkileyici bir biçimde sevgi dolu, üstün bir biçimde sadık, seçkin bir biçimde ussal, tek bir düşünce bakımından yüce bir biçimde akıllı, ve aşkın bir biçimde alçak gönüllüdür. Onlar; sahip oldukları tek bir düşünce veya nihai amaç ile ilgili kâinatın ilmini sizler için açığa çıkarırken, yükseliş halinde bulunan fanilerden bile olacak şekilde diğer öznelerin ev sahipliği üzerinden bilgi ve haber elde etmeye çalışmalarını gözlemlemek neredeyse duygusal olarak dokunaklı bir durumdur. 22:10.8 (254.5) They are touchingly affectionate, superbly loyal, exquisitely intelligent, supremely wise—regarding a single idea—and transcendently humble. While they can impart to you the lore of the universe concerning their one idea or ideal, it is well-nigh pathetic to observe them seeking knowledge and information on hosts of other subjects, even from the ascending mortals.
22:10.9 (254.6) Tüm bunlara ek olarak bu anlatım; Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları olarak adlandırılan bu belirli unsurların kaynağı, doğası ve faaliyetinin; daha ayrıntılı bir biçimde Cennet Kutsal Üçlemesi’nin kutsal bütünleşmesi boyunca ilerleyen bu varlıkların; buna ek olarak aşkın evrenlerin hizmetleri için görevlendirilenlerin; bu görevler içinde, zamanın yükseliş halinde bulunan fanilerinin dolaysız Havona istikametlerine ve nihai olan Cennet amaçlarına doğru onların içsel ilerleyişini kolaylaştırmak amacıyla, yorulmak bilmeyen çabaları içinde, Zamanın Ataları’nın idarecileri ile birlikte gerekli olan bilgisel aklı ve anlayış dolu işbirliği sağlamak amacıyla bulunanların anlatımıdır. 22:10.9 (254.6) And this is the narrative of the origin, nature, and functioning of certain of those who are called the Trinitized Sons of God, more particularly of those who have passed through the divine embrace of the Paradise Trinity, and who have then been assigned to the services of the superuniverses, there to give wise and understanding co-operation with the administrators of the Ancients of Days in their untiring efforts to facilitate the inward progress of the ascending mortals of time toward their immediate Havona destination and their eventual Paradise goal.
22:10.10 (255.1) [Bu anlatım, Orvonton’un açığa çıkarım birliğine ait olan bir Kudretli Haberci tarafından gerçekleştirilmiştir.] 22:10.10 (255.1) [Narrated by a Mighty Messenger of the revelatory corps of Orvonton.]