19. Makale Paper 19
Kutsal Üçleme Kökenli Eş Güdüm Varlıkları The Co-ordinate Trinity-Origin Beings
19:0.1 (214.1) KUTSAL Üçleme Kökenli Eş Güdüm Varlıkları olarak tanımlanan bu Cennet topluluğu, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ile bütünleşip; aynı zamanda yüksek aşkın evren idarecilerinin üçlü topluluğu olarak Tanrı'nın Cennet Evlatları’nın ve bir biçimde Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nin birey dışı sınıflandırmaları arasında gösterilir. Havona yerlileri bile, Cennet üzerinde yerleşik olan varlıkların sayısız topluluklarıyla birlikte Kutsal Üçleme kişiliklerinin bu sınıflandırmasının içinde alınabilir. Bu husus hakkında değerlendirilecek bahse konu Kutsal Üçleme kökenli varlıklar şunlardır: 19:0.1 (214.1) THIS Paradise group, designated the Co-ordinate Trinity-origin Beings, embraces the Trinity Teacher Sons, also classed among the Paradise Sons of God, three groups of high superuniverse administrators, and the somewhat impersonal category of the Inspired Trinity Spirits. Even the Havona natives may properly be included in this classification of Trinity personalities along with numerous groups of beings resident on Paradise. Those Trinity-origin beings to be considered in this discussion are:
19:0.2 (214.2) 1. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları. 19:0.2 (214.2) 1. Trinity Teacher Sons.
19:0.3 (214.3) 2. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları. 19:0.3 (214.3) 2. Perfectors of Wisdom.
19:0.4 (214.4) 3. Kutsal Danışmanlar. 19:0.4 (214.4) 3. Divine Counselors.
19:0.5 (214.5) 4. Kâinatsal Denetimciler. 19:0.5 (214.5) 4. Universal Censors.
19:0.6 (214.6) 5. Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri. 19:0.6 (214.6) 5. Inspired Trinity Spirits.
19:0.7 (214.7) 6. Havona Yerlileri. 19:0.7 (214.7) 6. Havona Natives.
19:0.8 (214.8) 7. Cennet Vatandaşları. 19:0.8 (214.8) 7. Paradise Citizens.
19:0.9 (214.9) Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ve muhtemelen Muazzam Kutsal Üçleme ruhaniyetleri dışında, bu topluluklar sayıca kesin olan sayılara sahiptir; onların yaratım süreci geçmiş ve tamamlanmış bir olaydır. 19:0.9 (214.9) Excepting the Trinity Teacher Sons and possibly the Inspired Trinity Spirits, these groups are of definite numbers; their creation is a finished and past event.
1. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları ^top 1. The Trinity Teacher Sons ^top
19:1.1 (214.10) Sizin için açığa çıkarılan göksel kişiliklerinin yüksek düzeyleri arasında Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları, tek başına ikircikli bir yeti içinde hareket eder. Kutsal Üçleme doğasının kökeni vasıtasıyla faaliyet bakımından onlar, neredeyse bütüncül olarak kutsal evlatlığın hizmetlerine bağlıdır. Onlar, Kutsal Üçleme ve ikircikli kökene sahip olan kişilikler arasındaki evren uzaklığını birbirine bağlayan bağlantı varlıklarıdır. 19:1.1 (214.10) Of all the high orders of celestial personalities revealed to you, the Trinity Teacher Sons alone act in a dual capacity. By origin of Trinity nature, in function they are almost wholly devoted to the services of divine sonship. They are the liaison beings who bridge the universe gulf between Trinity- and dual-origin personalities.
19:1.2 (214.11) Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları sayıca tamamlanmış sayıda bulunurken, Eğitmen Evlatlar sürekli bir biçimde sayıca artmaktadır. Eğitmen Evlatlar’ın kesin sayısının ne olacağının bilgisine sahip değilim. Fakat, Uversa’nın düzenli olarak güncellenmiş en son verilerine göre, Cennet kayıtları şu an hali hazırda hizmet içinde olan 21.001.624.821 tane Eğitmen Evladı’nın bulunduğunu göstermektedir. 19:1.2 (214.11) While the Stationary Sons of the Trinity are of completed numbers, the Teacher Sons are constantly increasing. What the final number of Teacher Sons will be I do not know. I can, however, state that, at the last periodic report to Uversa, the Paradise records indicated 21,001,624,821 of these Sons in service.
19:1.3 (214.12) Bu varlıklar, Cennet Kutsal Üçlemesi içinden kaynaklığını alan sizin için açığa çıkarılmış tek Tanrı Evlatları topluluğudur. Onlar merkezi ve aşkın evrenleri içine alan bir kapsam dâhilinde bulunup, onların devasa bir birliği her bir yerel evren için görevlendirilmiştir. Onlar aynı zamanda, diğer Tanrı'nın Cennet Evlatları’nın yaptığı gibi bireysel gezegenlere hizmet eder. Muhteşem evrenin düzeni bütüncül olarak gelişmediği için, Eğitmen Evlatları’nın büyük bir kısmı Cennet üzerindeki yedek birlikleri içerisinde tutulmaktadır; buna ek olarak onlar, Havona dünyalarına ek olarak yerel ve aşkın evrende ve uzayın yalnız dünyalarının üzerinde bulunan aşkın evrenin tüm birimlerinin içinde, eşine rastlanmayan hizmeti ve acil durum görevini gönüllü olarak yerine getirmektedir. Onlar bununla birlikte Cennet üzerinde de faaliyet içerisindedir, fakat Tanrı'nın Cennet Evlatları’nın bahsi konusuna gelene kadar onların detaylı incelenmesini ertelemek daha yararlı olacaktır. 19:1.3 (214.12) These beings are the only group of the Sons of God revealed to you whose origin is in the Paradise Trinity. They range the central and superuniverses, and an enormous corps is assigned to each local universe. They also serve the individual planets as do the other Paradise Sons of God. Since the scheme of the grand universe is not fully developed, large numbers of Teacher Sons are held in the reserves on Paradise, and they volunteer for emergency duty and unusual service in all divisions of the grand universe, on the lone worlds of space, in the local and superuniverses, and on the worlds of Havona. They also function on Paradise, but it will be more helpful to postpone their detailed consideration until we come to the discussion of the Paradise Sons of God.
19:1.4 (215.1) Her ne kadar bu ilişki bakımından Eğitmen Evlatlar’ın Kutsal Üçleme kökenli yüce düzenleyici kişilikleri olduğu anlamı çıkarılabilir. Bu tür bir uçsuz bucaksız kâinat âlemlerinin tümünde, gerçekliğin ve kutsallığın kısımlara ayrılmış bir kavramsallaşmasında içkin olan kötülük bakımından sınırlandırılmış bakış açısının hatasının karşı konulamaz büyük bir tehlikesi bulunmaktadır. 19:1.4 (215.1) In this connection, however, it may be noted that Teacher Sons are the supreme co-ordinating personalities of Trinity origin. In such a far-flung universe of universes there is always great danger of succumbing to the error of the circumscribed viewpoint, to the evil inherent in a segmentalized conception of reality and divinity.
19:1.5 (215.2) İnsan aklının, insan kökenin niteliklerden Kâinat nihailerine doğru olan biçimindeki basit ve sınırlı olandan karmaşık ve sınırsız olana düşünce tahlilinin ilerleyişi vasıtasıyla bu açığa çıkarılanlar içinde tasvir edilen Kâinatsal felsefeye olan yaklaşımı genel bir biçimde arzulaması örnek gösterilebilir. Fakat bu izlenen yöntem ruhsal bilgeliğe götüren yönü izlememektedir. Böyle bir işleyişsel süreç, kalıtımsal bilginin belirli bir biçimine erişimin en kolay yoludur; bu süreç en iyi ihtimalle insanın kökenini açığa çıkarabilir, fakat bu durum onun kutsal nihai sonu hakkında çok az şey açığa çıkarabilir veya hatta hiçbir şey açığa çıkarmaz. 19:1.5 (215.2) For example: The human mind would ordinarily crave to approach the cosmic philosophy portrayed in these revelations by proceeding from the simple and the finite to the complex and the infinite, from human origins to divine destinies. But that path does not lead to spiritual wisdom. Such a procedure is the easiest path to a certain form of genetic knowledge, but at best it can only reveal man’s origin; it reveals little or nothing about his divine destiny.
19:1.6 (215.3) Urantia üzerinde insanın biyolojik evriminin çalışmalarında bile, onun mevcut sorunlarına ve onun güncel olan durumuna olan ayrıcalıklı tarihsel yaklaşım bakımından ciddi bir biçimde karşıtlıklar bulunmaktadır. İnsan veya kutsal, dünyevi veya Kâinatsal olan biçimdeki herhangi bir gerçeklik sorunu için doğru bakış açısı; köken, tarih ve nihai sonu oluşturan Kâinat gerçekliğinin üç fazının karşılıklı ilişkisine ek olarak bütüncül ve önyargısız çalışmalar tarafından elde edilebilir. 19:1.6 (215.3) Even in the study of man’s biologic evolution on Urantia, there are grave objections to the exclusive historic approach to his present-day status and his current problems. The true perspective of any reality problem—human or divine, terrestrial or cosmic—can be had only by the full and unprejudiced study and correlation of three phases of universe reality: origin, history, and destiny. The proper understanding of these three experiential realities affords the basis for a wise estimate of the current status.
19:1.7 (215.4) İnsan aklı, ister biyolojide veya ister tanrı biliminde olsun daha düşük düzeyden daha yüksek olana doğru başlayan felsefi işleyiş biçimini üstlendiğinde, her zaman mantıksal akıl yürütmenin şu dört hatasına düşmenin tehlikesini içinde barındırır: 19:1.7 (215.4) When the human mind undertakes to follow the philosophic technique of starting from the lower to approach the higher, whether in biology or theology, it is always in danger of committing four errors of reasoning:
19:1.8 (215.5) 1. O, Kâinatsal nihayetin veya bireysel erişimin kesin ve tamamlanmış evrimsel hedefini algılamakta bütünüyle başarısızlığa uğrayabilir. 19:1.8 (215.5) 1. It may utterly fail to perceive the final and completed evolutionary goal of either personal attainment or cosmic destiny.
19:1.9 (215.6) 2. O, deneyimsel olan Kâinatın evrimsel gerçekliğini indirgemeci bir biçimde inceleyerek büyük bir felsefi hataya düşebilir ve bunun sonucunda, nihai sonların yanlış bir biçimde olan kavramsallaşması, gerçekliğin çarpıtılması ve bilginin bozulmasına sebep olabilir. 19:1.9 (215.6) 2. It may commit the supreme philosophical blunder by oversimplifying cosmic evolutionary (experiential) reality, thus leading to the distortion of facts, to the perversion of truth, and to the misconception of destinies.
19:1.10 (215.7) 3. Nedenselliğin irdelenmesi tarihin incelenişidir. Fakat bir varlığın nasıl oluş içinde olduğuna dair bilgi, böyle bir varlığın gerçek karakteri ve mevcut olan durumunun ussal bir anlayışını kendiliğinden sağlamaz. 19:1.10 (215.7) 3. The study of causation is the perusal of history. But the knowledge of how a being becomes does not necessarily provide an intelligent understanding of the present status and true character of such a being.
19:1.11 (215.8) 4. Nihai son biçimindeki geleceğin gelişimini açığa çıkarma bakımından tarih tek başına yetersiz kalmaktadır. Bu durum için sınırlı kökene sahip olanlar bir nebze olsun yardımcıdır, fakat sadece kutsal nedenler nihai etkileri açığa çıkarırlar. Ebedi sonlar zaman başlangıcında gösterilmezler. Mevcut olan gerçek anlamıyla sadece iniltili geçmiş ve geleceğin ışığı altında yorumlanabilir. 19:1.11 (215.8) 4. History alone fails adequately to reveal future development—destiny. Finite origins are helpful, but only divine causes reveal final effects. Eternal ends are not shown in time beginnings. The present can be truly interpreted only in the light of the correlated past and future.
19:1.12 (215.9) Bu ve buna benzer diğer nedenler sebebiyle, tüm Kâinatsal mevcudiyetin ve kişilik gerçekliğinin bütününün sınırsız, ebedi ve kutsal Cennet Kaynağı ve Merkezi’nden zaman-mekân yolculuğuna başlanmasıyla, yaklaşan insanın ve gezegensel sorunlarının işleyiş biçimini uygulamaktayız. 19:1.12 (215.9) Therefore, because of these and for still other reasons, do we employ the technique of approaching man and his planetary problems by embarkation on the time-space journey from the infinite, eternal, and divine Paradise Source and Center of all personality reality and all cosmic existence.
2. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ^top 2. The Perfectors of Wisdom ^top
19:2.1 (215.10) Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, aşkın evrenler içinde kutsallığın bilgeliğini kişiselleştirmek için tasarlanan Cennet Kutsal Üçlemesi’nin özelleşmiş bir yaratımıdır. Mevcut bir halde bu varlıkların sayıca tam olarak yedi milyar kadarı bulunmakta olup, bir milyarı yedi aşkın evrenin her birine atanmıştır. 19:2.1 (215.10) The Perfectors of Wisdom are a specialized creation of the Paradise Trinity designed to personify the wisdom of divinity in the superuniverses. There are exactly seven billion of these beings in existence, and one billion are assigned to each of the seven superuniverses.
19:2.2 (215.11) Kutsal Danışmanlar ve Kâinatsal Denetimciler olarak onların eş güdüm halinde bulundukları unsurlarla ortak bir biçimde Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları; Cennet’in, Havona’nın, ve Divinington haricindeki Yaratıcı’nın Cennet alanlarının bilgeliği boyunca ilerler. Bu deneyimlerden sonra Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, kalıcı olarak Zamanın Ataları’nın hizmetine atanmıştır. Onlar ne Cennet üzerinde ne de Cennet-Havona döngü dünyalarının üzerinde hizmet eder; onlar bütünüyle aşkın evren hükümetlerinin idaresiyle yükümlüdür. 19:2.2 (215.11) In common with their co-ordinates, the Divine Counselors and the Universal Censors, the Perfectors of Wisdom passed through the wisdom of Paradise, of Havona, and except for Divinington, of the Father’s Paradise spheres. After these experiences the Perfectors of Wisdom were permanently assigned to the service of the Ancients of Days. They serve neither on Paradise nor on the worlds of the Paradise-Havona circuits; they are wholly occupied with the administration of the superuniverse governments.
19:2.3 (216.1) Her nerede ve her ne zaman olursa olsun Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları faaliyet içerisinde bulunduğu anda, bunun sonucunda orada kutsal bilgelik faaliyet durumuna geçer. Bu kudretli ve ihtişamlı kişiliklerin eylemlerinde yansıtılan bilgi ve bilgeliğin içinde gerçekte kusursuzluğun dışavurumunun mevcudiyeti bulunmaktadır. Onlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bilgeliğini yansıtmamaktadır; onlar bunun yerine bilgeliğin kendisidir. Kâinat bilgisinin uygulanması içerisinde tüm eğitmenler için onlar bilgeliğin kaynaklarıdır; onlar tüm âlemler içerisinde kavrayışın ve öğrenmenin kurumları için ayırt etmenin kökenleri ve sağduyunun kaynaklarıdır. 19:2.3 (216.1) Wherever and whenever a Perfector of Wisdom functions, there and then divine wisdom functions. There is actuality of presence and perfection of manifestation in the knowledge and wisdom represented in the doings of these mighty and majestic personalities. They do not reflect the wisdom of the Paradise Trinity; they are that wisdom. They are the sources of wisdom for all teachers in the application of universe knowledge; they are the fountains of discretion and the wellsprings of discrimination to the institutions of learning and discernment in all universes.
19:2.4 (216.2) Bilgelik, kusursuz varlıkların doğasının içinde bulunan kutsal sezişin kusursuzluğundan ve evrimsel yaratılmışlar vasıtasıyla elde edilen kişisel deneyimden türetilmiş kaynak bakımından iki katmanlıdır. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, İlahi sezişin Cennet kusursuzluğunun kutsal bilgeliğidir. Kudretli Haberciler, İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar ve Yetkide Yüksek Olanlar biçiminde onlar bir arada hareket ettikleri zaman, onların Uversa üzerindeki idari birliktelikleri deneyimin Kâinat bilgeliğidir. Kutsal bir varlık, kutsal bilginin kusursuzluğuna sahip olabilir. Evrimsel bir fani herhangi bir zaman aralığında ilerlemenin bilgisinin kusursuzluğuna erişebilir, fakat bu varlıkların hiçbiri olası bilgeliğin tüm olanaklarını tek başına deneyimleyemez. Bu nedenle, aşkın evrenin faaliyeti içerisinde her ne zaman idari bilgeliğin en yüksek noktasına erişilmek istense; kutsal sezişin bilgeliğinin bu kusursuzlaştırıcıları, evrimsel ilerlemenin deneyimsel büyük sorunları vasıtasıyla aşkın evren yönetiminin yüksek olan sorumluluklarıyla karşılaşan bu yükseliş kişilikleriyle her zaman birliktelik halinde olurlar. 19:2.4 (216.2) Wisdom is twofold in origin, being derived from the perfection of divine insight inherent in perfect beings and from the personal experience acquired by evolutionary creatures. The Perfectors of Wisdom are the divine wisdom of the Paradise perfection of Deity insight. Their administrative associates on Uversa, the Mighty Messengers, Those without Name and Number, and Those High in Authority, when acting together, are the universe wisdom of experience. A divine being can have perfection of divine knowledge. An evolutionary mortal can sometime attain perfection of ascendant knowledge, but neither of these beings alone exhausts the potentials of all possible wisdom. Accordingly, whenever in the conduct of the superuniverse it is desired to achieve the maximum of administrative wisdom, these perfectors of the wisdom of divine insight are always associated with those ascendant personalities who have come up to the high responsibilities of superuniverse authority through the experiential tribulations of evolutionary progression.
19:2.5 (216.3) İlahiyatın Kusursuzlaştırıcıları her zaman, onların idari ferasetinin tamamlanması için deneyimsel bilgeliğin bu tamamlanışına ihtiyaç duyacaklardır. Fakat ilahiyatın şimdiye kadar erişilememiş olan yüksek bir seviyesinin, Cennet kesinliğine erişebileceklerin ruhaniyet mevcudiyetinin yedinci düzeyine ulaştıkları bir zaman sonrasında onlar tarafından muhtemel bir biçimde erişilebilecek olması öngörülmektedir. Eğer bu varsayım doğru çıkarsa, evrimsel yükselişin bu tür kusursuzlaştırılmış varlıkları bunun sonucunda, kuşkusuz bir biçimde tüm yaratım içinde sonsuza kadar bilinecek olan en etkin Kâinat idarecileri haline gelecektir. Böyle bir nihai sonun kesinliğe erişecek olanların yüksek kaderi olduğuna inanmaktayım. 19:2.5 (216.3) The Perfectors of Wisdom will always require this complement of experiential wisdom for the completion of their administrative sagacity. But it has been postulated that a high and hitherto unattained level of wisdom may possibly be achieved by the Paradise finaliters after they are sometime inducted into the seventh stage of spirit existence. If this inference is correct, then would such perfected beings of evolutionary ascent undoubtedly become the most effective universe administrators ever to be known in all creation. I believe that such is the high destiny of finaliters.
19:2.6 (216.4) Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları’nın çok yönlülüğü, yükseliş halinde olan yaratılmışların göksel hizmetlerinin tümüne onların işlevsel olarak katılmasını etkin hale getirir. Kâinatsal Denetimciler ile birlikte Kutsal Danışmanlar biçimindeki kişiliğin benim bir parçası olduğum düzeyi ve Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları; varlıkların yüksek düzeylerinin öncül çağlarında veya zaman ve ışık altında yerleşmelerinden sonra bireysel gezegenler için gerçeği açığa çıkaran göreve katılabilmeye yetkin olup, bunu yerine getiren bu varlıkları oluştururlar. Zaman zaman biz, bir öncül yaşam gezegeninden başlayarak yukarı doğru olan yerel bir evren ve özel olarak aşkın evren boyunca yükseliş halinde olan fanilerin hizmetiyle ilişki halinde oluruz. 19:2.6 (216.4) The versatility of the Perfectors of Wisdom enables them to participate in practically all of the celestial services of the ascendant creatures. The Perfectors of Wisdom and my order of personality, the Divine Counselors, together with the Universal Censors, constitute the highest orders of beings who may and do engage in the work of revealing truth to the individual planets and systems, whether in their earlier epochs or when settled in light and life. From time to time we all make contact with the service of the ascending mortals, from an initial-life planet on up through a local universe and the superuniverse, particularly the latter.
3. Kutsal Danışmanlar ^top 3. The Divine Counselors ^top
19:3.1 (216.5) Bu Kutsal Üçleme kökenli varlıklar, yedi aşkın evren alanları için İlahiyat’ın danışmanıdır. Onlar Kutsal Üçleme’nin kutsal danışmanlığının yansıtıcısı değillerdir; onlar başlı başına danışmanlığın kendisidir. Hizmet halinde bulunan yirmi bir milyar Danışman bulunmaktadır, ve onların sayıca üç milyar kadarı her aşkın evren için görevlendirilmiştir. 19:3.1 (216.5) These Trinity-origin beings are the counsel of Deity to the realms of the seven superuniverses. They are not reflective of the divine counsel of the Trinity; they are that counsel. There are twenty-one billion Counselors in service, and three billion are assigned to each superuniverse.
19:3.2 (217.1) Kutsal Danışmanlar, Kâinatsal Denetimciler ve Bilgelik Kusursuzlaştırıcıların birliktelik içinde bulundukları yardımcıları ve eşleridir; birden başlayarak yediye kadar uzanan Danışmanlar, bu bahse konu kişiliklerin her biriyle birliktelik halindedir. Onların bu üç düzeyinin tümü; azınlık ve çoğunluk birimlerine, yerel evrenlere ve yıldız takımlarına, ve yerel evren egemenlerinin kurullarına ek olarak Zamanın Ataları’nın hükümetine katılırlar. 19:3.2 (217.1) Divine Counselors are the associates and equals of the Universal Censors and the Perfectors of Wisdom, from one to seven Counselors being associated with each of these latter personalities. All three orders participate in the government of the Ancients of Days, including major and minor sectors, in the local universes and constellations, and in the councils of the local system sovereigns.
19:3.3 (217.2) Tıpkı bu ifadeleri kaleme alırken olduğu gibi biz, bireyler olarak hareket ederiz; fakat aynı zamanda biz, her ne zaman olursa olsun gereken bir durum açığa çıkarsa üçlü olarak faaliyet göstermekteyiz. Yönetimsel bir yetkinlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman, orada birden yediye kadar uzanan Kutsal Danışmanlar, bir Kâinatsal Denetimci ve bir Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcısı her zaman birliktelik halinde mevcut olacaktır. 19:3.3 (217.2) We act as individuals, as I do in inditing this statement, but we also function as a trio whenever the occasion requires. When we act in an executive capacity, always there are associated together a Perfector of Wisdom, a Universal Censor, and from one to seven Divine Counselors.
19:3.4 (217.3) Bir Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcısı, yedi Kutsal Danışman ve bir Kâinatsal Denetimci zaman ve mekân âlemleri içerisinde en yüksek düzeyde faal olan danışma organı biçimindeki Kutsal Üçleme kutsallığının bir hâkimiyet makamını oluşturur. Dokuz unsurun bir araya geldiği bu tür bir topluluk, bir doğruluk arayıcısı veya gerçeği açığa çıkarmanın bir hâkimiyet makamı olarak bilinir; buna ek olarak o herhangi bir sorun için yargıya vardığında ve bunun sonucunda bir karara sahip olduğunda, tıpkı sanki Zamanın Ataları’nın madde hakkında hüküm veriyor olması gibi, aşkın evrenlerin tarihi olaylarının tümü için yargıya varılan bir hüküm Zamanın Ataları tarafından hiçbir zaman geri çevrilmemiştir. 19:3.4 (217.3) One Perfector of Wisdom, seven Divine Counselors, and one Universal Censor constitute a tribunal of Trinity divinity, the highest mobile advisory body in the universes of time and space. Such a group of nine is known either as a fact-finding or as a truth-revealing tribunal, and when it sits in judgment upon a problem and renders a decision, it is just as if an Ancient of Days had adjudicated the matter, for in all the annals of the superuniverses such a verdict has never been reversed by the Ancients of Days.
19:3.5 (217.4) Zamanın üç Atası faaliyet içinde olduğu zaman, Cennet Kutsal Üçlemesi faaliyet haline geçer. Dokuz unsurun oluşturduğu hâkimiyet makamı, onların birleşik görüşmelerini takiben Zamanın Ataları’nın ifade ettiği tüm niyetler ve amaçlar için bir karara varırlar Buna ek olarak Cennet İdarecileri bu bağlamda; bireysel dünyalar, sistemler ve evrenlerle birlikte hükümetsel düzenlenme ve idari konular bakımından kişisel ilişkide bulunurlar. 19:3.5 (217.4) When the three Ancients of Days function, the Paradise Trinity functions. When the tribunal of nine arrives at a decision following its united deliberations, to all intents and purposes the Ancients of Days have spoken. And it is in this manner that the Paradise Rulers make personal contact, in administrative matters and governmental regulation, with the individual worlds, systems, and universes.
19:3.6 (217.5) Kutsal Danışmanlar, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin kutsal danışmanlığının kusursuzluğudur. Gerçekte biz kusursuzluğun danışmanlarıyız. Evrimsel yükselişin kusursuzlaştırılmış ve Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş varlıkları biçimindeki birliktelik içerisinde bulunduğumuz deneyimsel danışma tarafından desteklendiğimizde, bizim bir araya gelmiş kanılarımız sadece tamamlanmış bir nitelik göstermez, aynı zamanda onlar bütünsel olarak kesin bir doygunluktadır. Bizim bütüncül danışmanlığımız bir Kâinatsal Denetimci tarafından birliktelik içinde bulunduğunda, hükme varıldığında ve resmi olarak duyurulduğunda; onun Kâinatsal bütünlüğün eşiğine yaklaşıyor olması bir hayli olanak dâhilindedir. Bu tür kararlar, sorunlarla alakalı ve ilgili durumun zaman-mekân sınırları içinde İlahiyat’ın mutlak tutumuna olası en yakın yaklaşımı temsil eder. 19:3.6 (217.5) Divine Counselors are the perfection of the divine counsel of the Paradise Trinity. We represent, in fact are, the counsel of perfection. When we are supplemented by the experiential counsel of our associates, the perfected and Trinity-embraced beings of evolutionary ascent, our combined conclusions are not only complete but replete. When our united counsel has been associated, adjudicated, confirmed, and promulgated by a Universal Censor, it is very probable that it approaches the threshold of universal totality. Such verdicts represent the nearest possible approach to the absolute attitude of Deity within the time-space limits of the situation involved and the problem concerned.
19:3.7 (217.6) Yedi Kutsal Danışman; bir Kudretli Haberci, bir İsme ve Sayıya Sahip Olmayan ve bir Yetkide Yüksek Olan ile birliktelik biçimindeki kutsal üçleme haline getirilmiş bir evrimsel üçlemeyle bütünlük içerisinde, gerçeklik değerlerin ve ruhsal anlamların yakın cennet düzeylerinin kutsal tutumunun ve insani bakış açısının birliğine en yakın olan aşkın evren yaklaşımını temsil eder. Yaratan ve yaratılmışın bir araya gelmiş Kâinatsal tutumlarının bu türden bir yakın yaklaşımı sadece, Tanrı ve insan biçimindeki kişilik deneyiminin her fazında olan Cennet’in bahşedilmiş Evlatları içinde aşılabilir. 19:3.7 (217.6) Seven Divine Counselors in liaison with a trinitized evolutionary trio—a Mighty Messenger, One High in Authority, and One without Name and Number—represent the nearest superuniverse approach to the union of the human viewpoint and the divine attitude on near-paradisiacal levels of spiritual meanings and reality values. Such close approximation of the united cosmic attitudes of the creature and the Creator is only surpassed in the Paradise bestowal Sons, who are, in every phase of personality experience, God and man.
4. Kâinatsal Denetimciler ^top 4. The Universal Censors ^top
19:4.1 (217.7) Mevcut bir durumda olan, sayıca tam olarak sekiz milyarı bulan Kâinatsal Denetimci bulunmaktadır. Bu eşi benzeri olmayan varlıklar İlahiyat’ın yargısıdır. Onlar kusursuzluğun kararlarının sadece yansıtıcısı değil; onlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin yargısının kendisidir. Zamanın Ataları bile, Kâinatsal Denetimciler ile birliktelik halinde olmadan herhangi bir karar için hükme varmamaktadırlar. 19:4.1 (217.7) There are exactly eight billion Universal Censors in existence. These unique beings are the judgment of Deity. They are not merely reflective of the decisions of perfection; they are the judgment of the Paradise Trinity. Even the Ancients of Days do not sit in judgment except in association with the Universal Censors.
19:4.2 (217.8) Bir Denetimci, yerleşik Zamanın Ebedisi’nin gezegensel idaresine bağlı olan bir biçimde merkezi evrenin milyarı bulan dünyalarının her biri üzerinde görevlendirilmiştir. Ne Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ne de Kutsal Danışmanlar bu nedenle kalıcı olarak Havona yönetimlerine bağlanmışlardır. Bu bağlamda ne de herhangi birimiz Kâinatsal Denetimciler’in neden merkezi evren üzerinde konumlandığını anlayabilmektedir. Onların mevcut faaliyetleri, Havona üzerindeki onların görevleri bakımından herhangi bir ilişkiyi kendi içinde barındırmamaktadır; bu bakımdan biz, Havona nüfusunun kısmen değişiyor olmasının olanak dâhilinde bulunduğu gelecek bir evren çağının ihtiyaçlarının beklentileri için onların orada ikamet ettiği çıkarımında bulunmaktayız. 19:4.2 (217.8) One Censor is commissioned on each of the billion worlds of the central universe, being attached to the planetary administration of the resident Eternal of Days. Neither Perfectors of Wisdom nor Divine Counselors are thus permanently attached to the Havona administrations, nor do we altogether understand why Universal Censors are stationed in the central universe. Their present activities hardly account for their assignment in Havona, and we therefore suspect that they are there in anticipation of the needs of some future universe age in which the Havona population may partially change.
19:4.3 (218.1) Bir milyarı bulan Denetimci, yedi aşkın evrenin her birine atanmıştır. Kutsal Danışmanlar ve Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ile birliktelik halinde ve bireysel bir yetkinlikte onlar, yedi aşkın evrenin tüm birimleri boyunca faaliyet gösterir. Bu nedenle Denetimciler, Havona’nın kusursuz dünyalarından Düzen Egemenleri’nin kurullarına uzanan aşkın evrenin tüm düzeyleri üzerinde hareket eder; buna ek olarak onlar, evrimsel dünyaların tüm yazgı dönemi yargılarının organik bir parçasıdır. 19:4.3 (218.1) One billion Censors are assigned to each of the seven superuniverses. Both in an individual capacity and in association with Perfectors of Wisdom and Divine Counselors, they operate throughout all divisions of the seven superuniverses. Thus the Censors act on all levels of the grand universe, from the perfect worlds of Havona to the councils of the System Sovereigns, and they are an organic part of all dispensational adjudications of the evolutionary worlds.
19:4.4 (218.2) Her ne zaman ve her nerde olursa olsun bir Kâinatsal Denetimci mevcudiyet halinde olduğunda bunun sonucunda İlahiyat’ın yargısı hazır bir durumda bulunur. Buna ek olarak, Denetimciler kararlarını her zaman Kutsal Danışmanlar ve Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ile birliktelik halinde mevcut kıldığında, bu tür kararlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bir araya gelmiş bilgeliği, danışmanlığı ve yargısıyla bütünleşir. Bu yargısal üçleme içerisinde Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları “bireysel geçmişi” ve Kutsal Danışmanlar “bireysel geleceği” temsil ederlerken, Kâinatsal Denetimciler her zaman “bireysel şimdiki zamanı” yansıtır. 19:4.4 (218.2) Whenever and wherever a Universal Censor is present, then and there is the judgment of Deity. And since the Censors always render their verdicts in liaison with Perfectors of Wisdom and Divine Counselors, such decisions embrace the united wisdom, counsel, and judgment of the Paradise Trinity. In this juridical trio the Perfector of Wisdom would be the “I was,” the Divine Counselor the “I will be,” but the Universal Censor is always “I am.”
19:4.5 (218.3) Denetimciler evrenin bütünleştirici kişilikleridir. Bin veya bir milyon gözlemci tanıklığını sunduğu, bilgeliğin sesi ifadesini verdiği, kutsallığın danışmanlığı kayıt altında alındığı ve bütün bunlara ek olarak yükseliş kusursuzluğunun şahitliği eklendiği zaman; bunun sonucunda orada bütünüyle ortaya çıkan kutsal ve hataya yer bırakmayan kutsal bir bütünleşme eş zamanlı biçimde açığa çıkarılır. Ve böyle bir açığa çıkış, kesin ve kusursuz kararın özü ve bütünlüğü biçimindeki kutsal hükmünü temsil eder. Bu nedenle, bir Denetimci konuştuğu zaman hiç kimse bunun üzerine görüşlerini ifade etmeyebilir; çünkü bahse konu Denetimci, bundan önce gerçekleşen her şeyin gerçek ve hatasız olan bütünlüğünü tasvir etmiştir. 19:4.5 (218.3) The Censors are universe totaling personalities. When a thousand witnesses have given testimony—or a million—when the voice of wisdom has spoken and the counsel of divinity has recorded, when the testimony of ascendant perfection has been added, then the Censor functions, and there is immediately revealed an unerring and divine totaling of all that has transpired; and such a disclosure represents the divine conclusion, the sum and substance of a final and perfect decision. Therefore, when a Censor has spoken, no one else may speak, for the Censor has depicted the true and unmistakable total of all that has gone before. When he speaks, there is no appeal.
19:4.6 (218.4) Olabilecek en bütünsel biçimde bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı’nın aklının faaliyetini anlamaktayım, fakat kesin bir biçimde bir Kâinatsal Denetimci’nin yargısal aklının işleyişini tümüyle kavrayamamaktayım. Bana öyle gelmektedir ki; Denetimciler, evren olaylarının bir araştırması hususunda kendilerine sunulan bilgilerin, gerçeklerin ve bulguların birlikteliğinden yeni değerler üretmekte ve yeni anlamlar oluşturmaktadırlar. Kâinatsal Denetimciler’in kusursuzlaştırılmış yaratılmış deneyimini ve kusursuz Yaratan seziş birliğinin özgün yorumlanışını meydana getirmede yetkin oldukları olanak dâhilinde görünmektedir. Cennet kusursuzluğu ve evren deneyiminin bu birlikteliği kuşkuya yer bırakmayan bir biçimde nihailer içerisinde yeni bir değeri mevcut hale getirmektedir. 19:4.6 (218.4) Most fully do I understand the operation of the mind of a Perfector of Wisdom, but I certainly do not fully comprehend the working of the adjudicating mind of a Universal Censor. It appears to me that the Censors formulate new meanings and originate new values from the association of the facts, truths, and findings presented to them in the course of an investigation of universe affairs. It seems probable that the Universal Censors are able to bring forth original interpretations of the combination of perfect Creator insight and the perfected creature experience. This association of Paradise perfection and universe experience undoubtedly eventuates a new value in ultimates.
19:4.7 (218.5) Fakat bu durum, Kâinatsal Denetimciler’in akli işleyişi ile iniltili yaşadığımız zorlukların sonunu oluşturmamaktadır. İlgili herhangi bir evren durumu içerisinde, bir Denetimci’nin faaliyeti ile alakalı bizim bildiğimiz veya kanıya sahip olduğumuz beklenen ayrımı yaptıktan sonra, alınacak kararı tahmin etmekte veya varılacak yargıları önceden kestirebilmekte kendimizi hala yetkin olmayan bir konumda bulmaktayız. Biz, Yaratan tutumunun ve yaratılmış deneyiminin birlikteliğinin olası sonucunu çok isabetli bir biçimde belirleyebiliriz; fakat bu tür kanılar her zaman, Denetimci dışavurumunun kesin öngörülerini oluşturmamaktadır. Denetimciler’in bir takım biçimlerde İlahi Mutlaklık ile birlikte bağlantı içinde bulunduğu mümkün olarak görünmektedir; bunların dışında kalan hususlarda ise, onların kararlarının ve idarelerinin birçoğunu açıklamakta yetkin bir durumda bulunmamaktayız. 19:4.7 (218.5) But this is not the end of our difficulties regarding the working of the minds of the Universal Censors. Having made due allowances for all that we know or conjecture about the functioning of a Censor in any given universe situation, we find that we are still unable to predict decisions or to forecast verdicts. We very accurately determine the probable result of the association of Creator attitude and creature experience, but such conclusions are not always accurate forecasts of Censor disclosures. It seems likely that the Censors are in some manner in liaison with the Deity Absolute; we are otherwise unable to explain many of their decisions and rulings.
19:4.8 (218.6) Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları, Kutsal Danışmanlar ve Kâinatsal Denetimciler Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri’nin yedi düzeyi ile birlikte, zaman zaman Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları olarak adlandırılan, bu sayıca on olan topluluğu oluşturmaktadır. Onlar hep birlikte; Kutsal Üçleme idarecileri, yöneticileri, yardımcıları, danışmanları ve yargıçlarının muhteşem birliğini bir araya getirir. Onların sayıları otuz yedi milyarı birazcık aşan bir seviyededir. Onların sayıca iki milyar yetmiş kadar olanı merkezi evrende konumlanmış olup, beş milyardan biraz fazlası ise her aşkın evrende ikamet etmektedir. 19:4.8 (218.6) Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors, together with the seven orders of Supreme Trinity Personalities, constitute those ten groups which have been sometimes designated Stationary Sons of the Trinity. Together they comprise the grand corps of Trinity administrators, rulers, executives, advisers, counselors, and judges. Their numbers slightly exceed thirty-seven billion. Two billion and seventy are stationed in the central universe and just over five billion in each superuniverse.
19:4.9 (219.1) Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları’nın işlevsel sınırlarını tasvir etmek çok zordur. Onların eylemlerinin sonlu bir biçimde sınırlandırılmış olduğunu söylemek doğru olmaz, çünkü bunun aksini işaret eden aşkın evren etkileşim kayıtları bulunmaktadır. Onlar; üstün evrenin geçmiş, şimdiki ve gelecek evrimiyle iniltili olmasına ek olarak zaman-mekân şartları tarafından gerekli olan evren idaresinin veya yargısının herhangi bir düzeyi üzerinde hareket edebilir. 19:4.9 (219.1) It is very difficult to portray the functional limits of the Stationary Sons of the Trinity. It would be incorrect to state that their acts are finite limited, for there are transactions of superuniverse record which indicate otherwise. They act on any level of universe administration or adjudication that may be required by time-space conditions and that pertains to the past, present, and future evolution of the master universe.
5. Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri ^top 5. Inspired Trinity Spirits ^top
19:5.1 (219.2) Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri ile ilgili olarak siz çok az şey söylemeye yetkin olacağım; çünkü onlar, mevcut haldeki varlıkların bütünüyle sır dolu olan birkaç düzeyinden biridir. Onlar kuşkusuz olarak sırdır, çünkü onların yaratımına çok yakın bir kaynağa sahip olan bizler için bile onların kendilerini açığa çıkarması imkânsızdır. Onlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin faaliyeti tarafından varlığa kavuşmuş olup, onlar İlahiyat’ın herhangi birinin, ikisinin veya hatta üçü tarafından da kullanılabilir. Bu Ruhaniyetler’in tamamlanmış sayılarda olup olmadığının veya onların sayılarının artıp artmadığının bilgisine sahip değiliz, fakat biz onların sayılarının belirli bir düzeyde olmadığına dair inancı kabul etmeye eğilimliyiz. 19:5.1 (219.2) I will be able to tell you very little concerning the Inspired Trinity Spirits, for they are one of the few wholly secret orders of beings in existence, secret, no doubt, because it is impossible for them fully to reveal themselves even to those of us whose origin is so near the source of their creation. They come into being by the act of the Paradise Trinity and may be utilized by any one or two of the Deities as well as by all three. We do not know whether these Spirits are of completed numbers or are constantly increasing, but we incline to the belief that their number is not fixed.
19:5.2 (219.3) Biz, Muazzam Ruhaniyetler’in ne faaliyetlerini ne de doğalarını bütüncül bir biçimde anlamaktayız. Onlar olasılık dâhilinde üstün kişilik ruhaniyetlerinin sınıflandırmasına ait olabilir. Onların zaman ve mekândan neredeyse bağımsız olarak hareket ettikleri gözlenmekte olup, yine onların tüm bilinen döngüler üzerinde faaliyet içerisinde olduğu görünmektedir. Fakat biz, âlemler içinde çeşitli yerlerde kesin olarak gözlemlediğimiz sonuçlar biçimindeki eylemlerinin doğasından, onların karakterlerinin çıkarımını yapmamız dışında onlar hakkında çok az şey bilmekteyiz. 19:5.2 (219.3) We fully understand neither the nature nor the conduct of the Inspired Spirits. They may possibly belong to the category of superpersonal spirits. They seem to operate over all known circuits and appear to act well-nigh independently of time and space. But we know little about them except as we deduce their character from the nature of their activities, the results of which we certainly observe here and there in the universes.
19:5.3 (219.4) Belirli şartlar altında bu Muazzam Ruhaniyetler, Kutsal Üçleme kökenli varlıklar tarafından yeterli bir biçimde tanınmaları için kendilerini bireyselleştirebilirler. Ben, onların bu durumu gerçekleştirdiklerini bizzat gözlemlemiş durumdayım; fakat göksel varlıkların daha alt düzeyleri tarafından onlardan birinin tanınması hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Kutsal Üçleme kökenli herhangi bir varlığın doğrudan bir biçimde bu Ruhaniyetleri kendi görevlerinin ilerleyişi için kullandığı evrimleşen âlemlerin faaliyetinde zaman zaman belirli koşullar da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle biz onların mevcut bir durumda olduklarını bilmekteyiz, ve belirli şartlar altında biz onları yönlendirebilir, onların yardımını alabilir ve zaman zaman onların mevcudiyetini tanıyabiliriz. Fakat onlar, bu tür maddi yaratımların ışık ve yaşam içinde konumlandırılmalarından önce zaman-mekân evrenlerinin faaliyetiyle görevlendirilmiş, kesin bir biçimde dışa vurulmuş ve açığa çıkarılmış düzenlenmenin bir parçası değildir. Onlar, evrimleşen yedi aşkın evrenin idaresinde veya mevcut refah yönetiminde açık bir biçimde kavranabilecek yere sahip değillerdir. Onlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin bir sırrıdır. 19:5.3 (219.4) Under certain conditions these Inspired Spirits can individualize themselves sufficiently for recognition by beings of Trinity origin. I have seen them; but it would never be possible for the lower orders of celestial beings to recognize one of them. Certain circumstances also arise from time to time in the conduct of the evolving universes in which any being of Trinity origin may directly employ these Spirits in the furtherance of his assignments. We therefore know that they exist, and that under certain conditions we may command and receive their assistance, sometimes recognize their presence. But they are not a part of the manifest and definitely revealed organization intrusted with the conduct of the time-space universes before such material creations are settled in light and life. They have no clearly discernible place in the present economy or administration of the evolving seven superuniverses. They are a secret of the Paradise Trinity.
19:5.4 (219.5) Nebadon’un Melçizedekleri; kutsal bir biçimde üçleştirilmiş evlatların belirli biçimlerinin birliktelikleri olarak, Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nin görevleri tarafından yavaşça kesin bir biçimde tüketilmekte olan düzeylere sahip Yalnız İleticiler’in yerleşim yerlerinde, ebedi gelecek içinde herhangi bir zaman zarfında onların faaliyet göstermesinin nihai sonuna sahip olduğunun öğretisini yaymaktadır. 19:5.4 (219.5) The Melchizedeks of Nebadon teach that Inspired Trinity Spirits are destined, sometime in the eternal future, to function in the places of the Solitary Messengers, whose ranks are slowly but certainly being depleted by their assignment as associates of certain types of trinitized sons.
19:5.5 (219.6) Muazzam Ruhaniyetler, kâinat âlemlerinin tümünün yalnız Ruhaniyetleri’dir. Ruhaniyetler olarak onlar, Yalnız İleticiler’in farklı olan kişilikleri haricinde bu unsurlara çok büyük bir oranda benzerlik gösterir. Biz Muazzam Ruhaniyetler ile ilgili edindiğimiz bilginin büyük bir kısmını; tıpkı çekim etkisinde olan bir iğnenin manyetik bir kutbu göstermesi gibi, hataya yer bırakmayan bir biçimde faaliyet gösteren Muazzam Ruhaniyetler’in mevcudiyeti için, içkin olan bir hassasiyetin erdemi tarafından onların yakınlığını tespit eden Yalnız İleticiler’den elde etmiş bulunmaktayız. Yalnız bir İletici bir Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyeti’nin yakınında olduğu zaman, o kutsal bir mevcudiyetin niteliksel bir belirtisinin bilincine sahiptir. O aynı zamanda kendisinin gerçekte, Ruhaniyet’in mevcudiyeti veya mevcudiyetlerinin sınıflandırılışını veya sayısını öğrenmesini etkin hale getiren, fazlasıyla belirli olan niceliksel bir kaydın bilincine sahiptir. 19:5.5 (219.6) The Inspired Spirits are the solitary Spirits of the universe of universes. As Spirits they are very much like the Solitary Messengers except that the latter are distinct personalities. We obtain much of our knowledge of the Inspired Spirits from the Solitary Messengers, who detect their nearness by virtue of an inherent sensitivity to the presence of the Inspired Spirits which functions just as unfailingly as a magnetic needle points to a magnetic pole. When a Solitary Messenger is near an Inspired Trinity Spirit, he is conscious of a qualitative indication of such a divine presence and also of a very definite quantitative registration which enables him actually to know the classification or number of the Spirit presence or presences.
19:5.6 (220.1) Bu husus ile ilgili daha ilginç olan bir bilgiyi ilişkilendirebilirim. Bir Yalnız İletici, tıpkı Urantia üzerinde olduğu gibi Düşünce Denetleyicileri’nin ikamet ettiği yerleşimcilerin ait olduğu bir gezegen üzerinde olduğu zaman; kendisi, ruhaniyet mevcudiyeti için onun hassasiyet tespiti içerisinde niteliksel bir uyarımın farkındalığında bulunur. Bu durum, Düşünce Denetleyicileri’nin bazı bakımlardan Cennet Kutsal Üçlemesi’nin Muazzam Ruhaniyetleri ile ilişkide veya iletişimde olduğu fikrini verir. Bazı biçimlerde onlar muhtemel olarak kendilerine ait görevin belirli fazlarında birliktelik halindedirler; fakat bu husus hakkında kesin bir gerçekliğin bilgisine sahip bir durumda bulunmamaktayız. Onlar, her şeyin merkezi ve kaynağının yakınında meydana gelirler; fakat onlar varlığın aynı düzeyine ait değillerdir. Düşünce Denetleyicileri Yaratıcı’dan tek başına bir biçimde türemiştir; Muazzam Ruhaniyetler ise Cennet Kutsal Üçlemesi’nin doğumudur. 19:5.6 (220.1) I may relate a further interesting fact: When a Solitary Messenger is on a planet whose inhabitants are indwelt by Thought Adjusters, as on Urantia, he is aware of a qualitative excitation in his detection-sensitivity to spirit presence. In such instances there is no quantitative excitation, only a qualitative agitation. When on a planet to which Adjusters do not come, contact with the natives does not produce any such reaction. This suggests that Thought Adjusters are in some manner related to, or are connected with, the Inspired Spirits of the Paradise Trinity. In some way they may possibly be associated in certain phases of their work; but we do not really know. They both originate near the center and source of all things, but they are not the same order of being. Thought Adjusters spring from the Father alone; Inspired Spirits are the offspring of the Paradise Trinity.
19:5.7 (220.2) Muazzam Ruhaniyetler göründüğü biçimiyle bireysel gezegenlerin veya evrenlerin evrimsel düzenine ait değildir; yine de buna ek olarak onlar, her yerde bulunuyormuş gibi görünmektedirler. Bu ifadelerin oluşturulmasına katılırken bile benim birliktelik içerisinde bulunduğum Yalnız İletici’nin Ruhaniyeti’nin bu düzeyinin mevcudiyeti için sahip olduğu kişisel hassasiyeti, şu an içerisinde bizden yirmi beş adım uzakta olmayacak bir biçimde güç mevcudiyetinin üçüncü seviyesinin Muazzam düzeyinin bir Ruhaniyeti biçiminde onun bizimle birlikte olduğunun işaretçisidir. Güç mevcudiyetinin bu üçüncü seviyesi bize, üç Muazzam Ruhaniyeti’nin birliktelik içerisinde hareket ettiğine dair olanaklılığın fikrini verir. 19:5.7 (220.2) The Inspired Spirits do not apparently belong to the evolutionary scheme of the individual planets or universes, and yet they seem to be almost everywhere. Even as I am engaged in the formulation of this statement, my associated Solitary Messenger’s personal sensitivity to the presence of this order of Spirit indicates that there is with us at this very moment, not over twenty-five feet away, a Spirit of the Inspired order and of the third volume of power presence. The third volume of power presence suggests to us the probability that three Inspired Spirits are functioning in liaison.
19:5.8 (220.3) Şu sıralar benimle birliktelik içerisinde olan varlıkların on iki düzeyinden daha fazlası arasında sadece Yalnız İletici, Kutsal Üçleme’nin gizem dolu bu unsurlarının mevcudiyetinin farkındalığına sahip olan tek varlıktır. Buna ek olarak, bahse konu kutsal Ruhaniyetler’in yakınlığını böylece bildirirken, eş değer bir biçimde hepimiz onların görevlerinden habersiz bir durumda bulunmaktayız. Biz; onların bizim faaliyetlerimizle sadece ilgili gözlemciler olup olmadıklarını, veya onların bizim tarafımızdan bilinmeyen bir takım biçimlerde aslında girişimlerimizin başarısına katkıda bulunup bulunmadığını gerçekten bilmemekteyiz. 19:5.8 (220.3) Of more than twelve orders of beings associated with me at this time, the Solitary Messenger is the only one aware of the presence of these mysterious entities of the Trinity. And further, while we are thus apprised of the nearness of these divine Spirits, we are all equally ignorant of their mission. We really do not know whether they are merely interested observers of our doings, or whether they are, in some manner unknown to us, actually contributing to the success of our undertaking.
19:5.9 (220.4) Biz, Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları’nın Kâinat yaratılmışlarının bilinçsel aydınlanmasına adanmış olduğunun bilgisine sahibiz. Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nin üstün bilinç biçimleri tarafından alanların eğitmeleri olarak da faaliyet gösterdiklerinin sabit kanısına ulaşmış bulunmaktayız. Bilinçsel bir biçimde algılanamayacak, yüksek ruhsal erişim için hayati derecede öneme sahip olan doğru biçimindeki temel ruhsal bilginin geniş bir bedeninin var olduğa ikna olmuş bir durumdayım; birey-bilinci algının kesinliğini etkin bir biçimde tehlikeye sokacak bir niteliğe sahiptir. Eğer biz bu kavram bakımından haklı bir durumda bulunuyorsak ve varlığın benim içinde bulunduğum düzeyi bunu paylaşıyor bir halde ise; ruhsal ilerleme ve ahlaki aydınlanmanın Kâinatsal düzeni içinde bu ayrımı birbirine bağlamak için bu zorluğun üstesinden gelmesi, bahse konu bu Muazzam Ruhaniyetler’in görevi olabilir. Kutsal Üçleme kökenli eğitmenlerin bu iki biçiminin onların eylemlerindeki belirli bir bağlantı üzerinde etkisi olduğunu düşünmekteyiz, fakat biz bu durum hakkında kesin bir biçimde emin olamamaktayız. 19:5.9 (220.4) We know that the Trinity Teacher Sons are devoted to the conscious enlightenment of universe creatures. I have arrived at the settled conclusion that the Inspired Trinity Spirits, by superconscious techniques, are also functioning as teachers of the realms. I am persuaded that there is a vast body of essential spiritual knowledge, truth indispensable to high spiritual attainment, which cannot be consciously received; self-consciousness would effectively jeopardize the certainty of reception. If we are right in this concept, and my entire order of being shares it, it may be the mission of these Inspired Spirits to overcome this difficulty, to bridge this gap in the universal scheme of moral enlightenment and spiritual advancement. We think that these two types of Trinity-origin teachers effect some kind of liaison in their activities, but we do not really know.
19:5.10 (220.5) Aşkın evren eğitim dünyaları ve Havona’nın ebedi döngüleri üzerinde ben, evrimsel alanlardan ruhanileştirilmiş ve yükseltilmiş ruhlar olarak kusursuzlaşan faniler ile bütünlük kurmuş bulunmaktayım; fakat onlar hiçbir zaman, Yalnız İleticiler içinde ikamet eden tespit güçlerinin zaman zaman gösterdiği şekliyle bize çok yakın olan Sınırsız Ruhaniyetler’in farkında değillerdir. Yüksek ve alt seviyede bulunan Tanrı’nın Evlatları’nın tüm düzeyleriyle birlikte özgür bir iletişim kurma şansına eriştim, ve onlar da benzer bir biçimde Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri’nin öğretilerinden habersiz bir durumda bulunmaktadırlar. Onlar, herhangi bir Ruhaniyet’in eylemi dışında, açıklanması zor olan olayları yeniden dillendirme ve kendi deneyimlerini yeniden gözden geçirebilme yetisine sahip olup bunu hayata geçirirler. Fakat Yalnız İleticiler ve zaman zaman Kutsal Üçleme kökenli varlıklar dışında, şimdiye kadar göksel ailenin hiçbir üyesi Muazzam Ruhaniyetler’in varlığının yakınlığının bilincine sahip olamamıştır. 19:5.10 (220.5) On the superuniverse training worlds and on the eternal circuits of Havona, I have fraternized with the perfecting mortals—spiritualized and ascendant souls from the evolutionary realms—but never have they been aware of the Inspired Spirits, which ever and anon the powers of detection resident in the Solitary Messengers would indicate were very near us. I have freely conversed with all orders of the Sons of God, high and low, and they likewise are unconscious of the admonitions of the Inspired Trinity Spirits. They can and do look back in their experiences and recount happenings which are difficult to explain if the action of such Spirits is not taken into account. But excepting Solitary Messengers, and sometimes Trinity-origin beings, none of the celestial family have ever been conscious of the nearness of the Inspired Spirits.
19:5.11 (221.1) Muazzam Kutsal Üçleme ruhaniyetlerinin benden bilinçli bir biçimde saklandığına inanmamaktayım. Muhtemel bir biçimde onlar, tıpkı benim onlarla iletişim kurmak istemem kadar kendilerini benim için açığa çıkarmak konusunda fazlasıyla gayret göstermektedirler; yine olasılık dâhilinde, bizim bu süreç içerisinde karşılaştığımız zorluklar ve kısıtlamalar karşılıklı ve içkin bir yapıya sahip olmalıdır. Kâinat içinde keyfi hiçbir sırrın olmadığından memnun bir durumda bulunmaktayım; bu nedenle ben, yaratımın benim düzeyime ait olan bu Ruhaniyetler’in yalıtılmış gizemini kendi çabalarımla çözmeye çalışmaktan vazgeçmeyeceğim. 19:5.11 (221.1) I do not believe the Inspired Trinity Spirits are playing hide and seek with me. They are probably trying just as hard to disclose themselves to me as I am to communicate with them; our difficulties and limitations must be mutual and inherent. I am satisfied that there are no arbitrary secrets in the universe; therefore will I never cease in my efforts to solve the mystery of the isolation of these Spirits belonging to my order of creation.
19:5.12 (221.2) Buna ek olarak bahse konu tüm bu olay ve durumlardan hareketle, siz faniler şu an itibariyle ebedi yolculuğunuz üzerindeki ilk adımı atmakta olup, ‘maddi’ ve ‘görsel’ destek tarafından ilerlemenizi gerçekleştirmeden önce çok uzun bir yolu kat etmeniz gerektiğini de eş zamanlı olarak gözlemlemektesiniz. Eğer siz hızlı ve güven içinde ilerlemeyi umuyorsanız, inancınızı uzun bir süre korumaya ve açığa çıkarılmış gerçeklere bağlı bulunmaya devam edeceksiniz. 19:5.12 (221.2) And from all this, you mortals, just now taking your first step on the eternal journey, can well see that you must advance a long way before you will progress by “sight” and “material” assurance. You will long use faith and be dependent on revelation if you hope to progress quickly and safely.
6. Havona Yerlileri ^top 6. Havona Natives ^top
19:6.1 (221.3) Havona yerlileri Cennet Kutsal Üçlemesi’nin doğrudan yaratımı olup, onların sayısı sizin kısıtlanmış olan ussal yetinizin kavrayışının ötesindedir. Urantialı unsurlar için, ebedi Kâinatın bahse konu Kutsal Üçleme kökenli ırkları gibi, bu tür kutsal bir biçimde kusursuz olan yaratılmışların doğalarından gelen kazanımlarını kavramak mümkün değildir. Bu muazzam yaratılmışları hiçbir zaman gerçek bir biçimde zihninizde canlandıramazsınız; bunun yerine sizler, ruhaniyet yoldaşları olarak onları karşılayacağınız zaman olan Havona’ya varışınızı beklemek zorundasınız. 19:6.1 (221.3) The Havona natives are the direct creation of the Paradise Trinity, and their number is beyond the concept of your circumscribed minds. Neither is it possible for Urantians to conceive of the inherent endowments of such divinely perfect creatures as these Trinity-origin races of the eternal universe. You can never truly envisage these glorious creatures; you must await your arrival in Havona, when you can greet them as spirit comrades.
19:6.2 (221.4) Havona medeniyet ikliminin milyarı bulan dünyaları üzerinde sizin uzun süreli olan ikameniz boyunca, bu muhteşem varlıklarla ebedi bir dostluk kuracak ve onu geliştireceksiniz. Buna ek olarak, mekânın dünyalarından gelen en alt düzeyde bulunan kişisel yaratımdan, merkezi evrenin kusursuz alanlarına özgün olan bu üst düzey kişisel varlıklara kadar kurulan ve büyüyen bu dostluk oysa ne kadar da derindir! Havona yerlileri ile uzun ve sevgi dolu olan birlikteliklerinde yükseliş içerisinde bulunan faniler, fani ilerlemenin öncül düzeylerinin ruhsal gelişimini sağlamak için bir çok şeyi yerine getirmekle yükümlüdürler. Aynı zamanda yükseliş içinde bulunan kutsal yolcular ile birlikte kendi ilişkileri boyunca Havonalılar, kutsal kusursuzluğun bir hayatını her zaman yaşamış olmanın deneyimsel engelinin üstesinden azımsanmayacak bir biçimde gelen bir tecrübe kazanırlar. Yükseliş içinde bulunan fani ve Havona yerlisi için bu durumdan doğan fayda muhteşem ve karşılıklıdır. 19:6.2 (221.4) During your long sojourn on the billion worlds of Havona culture you will develop an eternal friendship for these superb beings. And how deep is that friendship which grows up between the lowest personal creature from the worlds of space and these high personal beings native to the perfect spheres of the central universe! Ascending mortals, in their long and loving association with the Havona natives, do much to compensate for the spiritual impoverishment of the earlier stages of mortal progression. At the same time, through their contacts with ascending pilgrims, the Havoners gain an experience which to no small extent overcomes the experiential handicap of having always lived a life of divine perfection. The good to both ascending mortal and Havona native is great and mutual.
19:6.3 (221.5) Tüm diğer Kutsal Üçleme kişilikleri gibi Havona yerlileri kutsal kusursuzluk içerisinde amaçlanmış olup, diğer Kutsal Üçleme kökenli kişiliklerle birlikte zamanın ilerleyişini kendi deneyimsel kazanımlarına ekleyebilirler. Fakat Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları’nın aksine Havonalılar, açığa çıkarılmamış geleceğin ebedi bir nihai sonuna sahip olabilme ihtimali içerisinde düzey bakımından evrimleşebilir. Bu durum, Denetleyici olmayan bir Yaratıcı nüvesiyle birlikte bir araya gelmenin yetkinlik gerçekleştirici-hizmetini sağlayıp, ve böylece Kesinliğe Erişecek Olanların Fani Birlikleri’ne olan üyelik için fazlasıyla nitelikli hale gelen bu Havonalılar tarafından örnek bir biçimde gösterilmiştir. Buna ek olarak, merkezi evrenin bu yerlileri için kesinliğe erişebilecek olanların diğer birlikleri hazır ve uygun bir durumdadır. 19:6.3 (221.5) Havona natives, like all other Trinity-origin personalities, are projected in divine perfection, and as with other Trinity-origin personalities, the passing of time may add to their stores of experiential endowments. But unlike the Stationary Sons of the Trinity, Havoners may evolve in status, may have an unrevealed future eternity-destiny. This is illustrated by those Havoners who service-factualize capacity for fusion with a non-Adjuster Father fragment and so qualify for membership in the Mortal Corps of the Finality. And there are other finaliter corps open to these natives of the central universe.
19:6.4 (221.6) Havona’nın düzeysel evrimi, Uversa üzerinde birçok varsayımın ortaya atılmasına sebebiyet vermiştir. Onlar, Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’nin birkaçını sürekli bir biçimde elemeden geçirdikleri ve bu sürecin sonucunda artık hiçbir yeni bir varlık yaratılmadığı için; Havona’da arta kalan yerlilerin sayısının düzenli bir biçimde azalması aşikâr bir durumdur. Bahse konu bu hareketlerin nihai sonuçları hiçbir zaman bizim için açığa çıkarılmamıştır, fakat biz Havona’nın hiçbir zaman kendisine ait yerlilerden mahrum kalacağına inanmamaktayız. Biz; Havonalılar'ın muhtemel bir biçimde, dışsal uzay düzeylerinin ardışık yaratımlarının çağları boyunca bir zaman içinde, kesinliğe erişecek olanların birliğine dâhil olmayı sonlandıracakları kuramını göz önünde bulundurmuş bir durumdayız. Aynı zamanda biz, özgün Havona yerlilerinin sadece bir parçasını oluşturan bir çeşit vatandaşlık biçimindeki ardışık evren çağları içinde ikamet eden varlıkların çoklu bir topluluğu tarafından bir araya gelecek olan merkezi evren düşüncesini de hesaba katmış bir konumda bulunmaktayız. Bununla beraber biz, yaratılmışın hangi bir türünün veya düzeyinin bu nedenle gelecek Havona içinde yerleşik seviyeye nihai olarak sonlandırıldığını bilmemekteyiz; fakat biz şu unsurlar hakkında bir takım fikirlere sahip bir konumda bulunmaktayız: 19:6.4 (221.6) The status evolution of Havona natives has occasioned much speculation on Uversa. Since they are constantly filtering into the several Paradise Corps of the Finality, and since no more are being created, it is apparent that the number of natives remaining in Havona is constantly diminishing. The ultimate consequences of these transactions have never been revealed to us, but we do not believe that Havona will ever be entirely depleted of its natives. We have entertained the theory that Havoners will possibly cease entering the finaliter corps sometime during the ages of the successive creations of the outer space levels. We have also entertained the thought that in these subsequent universe ages the central universe may be peopled by a mixed group of resident beings, a citizenship consisting only in part of the original Havona natives. We do not know what order or type of creature may be thus destined to residential status in the future Havona, but we have thought of:
19:6.5 (222.1) 1. Yerel evren yıldız takımlarının hâlihazırdaki kalıcı vatandaşları, univitatialar. 19:6.5 (222.1) 1. The univitatia, who are at present the permanent citizens of the local universe constellations.
19:6.6 (222.2) 2. Işığın ve yaşamın yeşeren çağları içinde aşkın evrenlerin yerleşik alanları üzerinde doğabilecek olan fanilerin gelecekteki biçimleri. 19:6.6 (222.2) 2. Future types of mortals who may be born on the inhabited spheres of the superuniverses in the flowering of the ages of light and life.
19:6.7 (222.3) 3. Ardışık dışsal âlemlerin geliş içinde olan ruhsal soylu tabakası. 19:6.7 (222.3) 3. The incoming spiritual aristocracy of the successive outer universes.
19:6.8 (222.4) Biz, Havona’nın geçmiş evren çağının bir biçimde şu andaki çağdan farklı olduğunun bilgisine sahibiz. Şimdiki zaman içinde gözlemlediğimiz bahse konu yavaş olan değişimlerin, gelecek çağlar için gerçekleşmesi beklenen ileriye dönük faaliyetler olduğunu varsaymamızdan daha makul bir şey olamayacağını farz etmekteyiz. Evrenin durağan olmadığı, bununla birlikte sadece Tanrı’nın değişmez olduğu kesin olan tek bir gerçekliktir. 19:6.8 (222.4) We know that the Havona of the previous universe age was somewhat different from the Havona of the present age. We deem it no more than reasonable to assume that we are now witnessing those slow changes in the central universe that are anticipatory of the ages to come. One thing is certain: The universe is nonstatic; only God is changeless.
7. Cennet Vatandaşları ^top 7. Paradise Citizens ^top
19:7.1 (222.5) Cennet Vatandaşları biçimindeki muhteşem varlıkların sayısız topluluğu Cennet üzerinde ikamet halindedir. Doğrudan bir biçimde onlar kusursuzlaşan yükseliş halindeki irade sahibi yaratılmışlarıyla ilişkili olmayıp, bu nedenle Urantia fanileri için bütünüyle açığa çıkarılmamışlardır. Orada zamanın ve mekânın yedi aşkın evreninin yaratıcı tasarısını duyuran, Kutsal Üçleme’nin yönetimiyle birlikte eş zamanlı olarak kişileştirilmiş en son topluluk biçimindeki bu tanrısal akli yapıların üç bin düzeyinden daha fazlası bulunmaktadır. 19:7.1 (222.5) There are resident on Paradise numerous groups of superb beings, the Paradise Citizens. They are not directly concerned with the scheme of perfecting ascending will creatures and are not, therefore, fully revealed to Urantia mortals. There are more than three thousand orders of these supernal intelligences, the last group having been personalized simultaneously with the mandate of the Trinity which promulgated the creative plan of the seven superuniverses of time and space.
19:7.2 (222.6) Cennet Vatandaşları ve Havona yerlileri bir arada zaman zaman Cennet-Havona kişilikleri olarak tanımlanırlar. 19:7.2 (222.6) Paradise Citizens and Havona natives are sometimes designated collectively as Paradise-Havona personalities.
19:7.3 (222.7) Bu durumun kendisi, Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından mevcut hale getirilen bu varlıkların hikâyesini tamamlayan bir nitelik gösterir. Onlardan hiçbiri konumlandıkları doğrultudan ayrılmamışlardır. Yine de buna ek olarak onlar, en yüksek bir biçimde bütünüyle özgür iradeyle donatılmışlardır. 19:7.3 (222.7) This completes the story of those beings who are brought into existence by the Paradise Trinity. None of them have ever gone astray. And yet, in the highest sense, they are all freewill endowed.
19:7.4 (222.8) Kutsal Üçleme varlıkları, yüksek melekler gibi, taşıyıcı kişiliklerden kendilerini bağımsız hale getirecek iletişim ayrıcalıklarını ellerinde bulundururlar. Hep beraber biz, kâinat âlemlerinin tümü içinde çabuk ve özgür bir biçimde hareket etmenin gücüne sahibiz. Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri haricinde biz, Yalnız İleticiler’in neredeyse inanılmayacak düzeyde olan hızına erişemeyecek bir konumda bulunmaktayız; fakat biz yine de uzay içinde taşıma imkânlarının bütününü kullanmaya yetkin bir durumdayız. Böylelikle aşkın evrenin yönetim merkezinden onun içinde herhangi bir noktaya Urantia zamanına göre bir yıldan daha kısa bir süre içinde erişebiliriz. Benim için Uversa’dan Urantia’ya olan yolculuk, sizin zamanınıza göre 109 yıl sürmektedir. 19:7.4 (222.8) Trinity-origin beings possess prerogatives of transit which make them independent of transport personalities, such as seraphim. We all possess the power of moving about freely and quickly in the universe of universes. Excepting the Inspired Trinity Spirits, we cannot attain the almost unbelievable velocity of the Solitary Messengers, but we are able so to utilize the sum total of the transport facilities in space that we can reach any point in a superuniverse, from its headquarters, in less than one year of Urantia time. It required 109 days of your time for me to journey from Uversa to Urantia.
19:7.5 (222.9) Yine bu ortamlar sayesinde sürekli bir biçimde karşılıklı iletişimi sağlayabilmeye yetkin hale gelmiş bulunmaktayız. Yaratımın bizim düzeyimizde bulunanların bütünü, yalnızca Muazzam Ruhaniyetler dışında kalacak şekilde kendisini Cennet Kutsal Üçlemesi’nin çocuklarının her bir bölümü içindeki her bir bireyle ilişki halinde bulur. 19:7.5 (222.9) Through these same avenues we are enabled to intercommunicate instantaneously. Our entire order of creation finds itself in touch with every individual embraced within every division of the children of the Paradise Trinity save only the Inspired Spirits.
19:7.6 (222.10) [Uversa’nın bir Kutsal Danışmanı tarafından sunulmuştur.] 19:7.6 (222.10) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]