18. Makale Paper 18
Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri The Supreme Trinity Personalities
18:0.1 (207.1) YÜCE Kutsal Üçleme Kişilikleri’nin tümü belirli bir hizmet için yaratılmışlardır. Onlar ulvi Kutsal Üçleme tarafından belirli özel görevlerin yerine getirilmesi için tasarlanmış olup, bağlılığın kesinliği ve işleyiş biçiminin kusursuzluğuna hizmet etmek için yetkin hale getirilmişlerdir. Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri’nin yedi düzeyi bulunmaktadır: 18:0.1 (207.1) SUPREME Trinity Personalities are all created for specific service. They are designed by the divine Trinity for the fulfillment of certain specific duties, and they are qualified to serve with perfection of technique and finality of devotion. There are seven orders of the Supreme Trinity Personalities:
18:0.2 (207.2) 1. Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları. 18:0.2 (207.2) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
18:0.3 (207.3) 2. Zamanın Ebedileri. 18:0.3 (207.3) 2. Eternals of Days.
18:0.4 (207.4) 3. Zamanın Ataları. 18:0.4 (207.4) 3. Ancients of Days.
18:0.5 (207.5) 4. Zamanın Kusursuzlukları. 18:0.5 (207.5) 4. Perfections of Days.
18:0.6 (207.6) 5. Zamanın Geçmişleri. 18:0.6 (207.6) 5. Recents of Days.
18:0.7 (207.7) 6. Zamanın Birliktelikleri. 18:0.7 (207.7) 6. Unions of Days.
18:0.8 (207.8) 7. Zamanın İnançlıları. 18:0.8 (207.8) 7. Faithfuls of Days.
18:0.9 (207.9) İdari kusursuzluğun bu varlıkları sayıca belirli ve kesindir. Onların yaratımı geçmişe ait bir olaydır; ve onlar artık kişileştirilmemektedirler. 18:0.9 (207.9) These beings of administrative perfection are of definite and final numbers. Their creation is a past event; no more are being personalized.
18:0.10 (207.10) Muhteşem kâinat boyunca bu Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin idari siyasalarını yansıtır; onlar adaleti temsil etmekte olup, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin yürütücü yargı organlarıdır. Yaratıcı’nın Cennet alanlarından genişleyerek yerel evrenlerin yönetim merkezi dünyalarına, ve oradan da onların tamamlayıcı yıldız takımlarının başkentlerine uzanan bir biçimde, idari kusursuzluğun karşılıklı ilişkili olan bir hattını oluşturur. 18:0.10 (207.10) Throughout the grand universe these Supreme Trinity Personalities represent the administrative policies of the Paradise Trinity; they represent the justice and are the executive judgment of the Paradise Trinity. They form an interrelated line of administrative perfection extending from the Paradise spheres of the Father to the headquarters worlds of the local universes and to the capitals of their component constellations.
18:0.11 (207.11) Kutsal Üçleme kökenli tüm varlıklar, onların sahip olduğu tüm kutsal özellikler bakımından Cennet kusursuzluğu içinde yaratılmışlardır. Sadece deneyimin alanlarında zamanın işleyiş süreci, Kâinat hizmeti için onların sahip olduğu niteliklere eklenmiştir. Kutsal Üçleme kökenli varlıklar ile iniltili olarak karşı çıkışın herhangi bir riski veya yükümlülüğün herhangi bir biçiminin yerine getirilmeme tehlikesi hiçbir zaman bulunmamaktadır. Onlar kutsallığın özüne aittiler, ve onlar hiçbir zaman kişilik faaliyetinin kusursuz ve kutsal doğrultusunun dışına çıkan varlıklar olarak tanınmamaktadırlar. 18:0.11 (207.11) All Trinity-origin beings are created in Paradise perfection in all their divine attributes. Only in the realms of experience has the passing of time added to their equipment for cosmic service. There is never any danger of default or risk of rebellion with Trinity-origin beings. They are of divinity essence, and they have never been known to depart from the divine and perfect path of personality conduct.
1. Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları ^top 1. The Trinitized Secrets of Supremacy ^top
18:1.1 (207.12) Cennet uydularının en iç döngüsü içerisinde yedi dünya bulunmakta olup; bu yüceltilmiş dünyalardan her biri, Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları’nın sayıca on tanesinin oluşturduğu bir birlik tarafından idare edilir. Onlar yaratan değillerdir, fakat onlar yüce ve nihai idarecilerdir. Bu yedi bütünlük içerisinde bulunan alanlara ait olaylarının işleyişi tamamiyle, yetmiş yüce yöneticilerin oluşturduğu bu birliklere ayrılmıştır. Kutsal Üçleme’nin doğumu olan bu oluşum her ne kadar Cennet’e en yakın olan yedi kutsal alanda üst denetimi sağlasa da, dünyaların bu birliği evrensel olarak Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel döngüsü olarak bilinir. 18:1.1 (207.12) There are seven worlds in the innermost circuit of the Paradise satellites, and each of these exalted worlds is presided over by a corps of ten Trinitized Secrets of Supremacy. They are not creators, but they are supreme and ultimate administrators. The conduct of the affairs of these seven fraternal spheres is wholly committed to this corps of seventy supreme directors. Though the offspring of the Trinity supervise these seven sacred spheres nearest Paradise, this group of worlds is universally known as the personal circuit of the Universal Father.
18:1.2 (208.1) Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları; onarlı topluluklar halinde, kendilerine ait olan alanların eş güdüm ve birleşik yöneticileri biçiminde faaliyet gösterir. Bu özel dünyaların her birinin görevi yedi büyük bölüme ayrılmış olup; bu eş güdüm idarecilerinin her biri, özelleşmiş eylemlerin bu kısmının her biri üzerinde hâkimiyeti sağlar. Onarlı birlikler içerisinde ayrışan üç unsur; bir tanesi Yaratıcı’yı, bir tanesi Evlat’ı ve diğeri ise Ruhaniyet’i temsil eden bir biçimde geride kalan yedisiyle ilişkili olarak, İlahiyat’ın üçleme bütünlüğünün kişisel temsilcileri olarak hareket eder. 18:1.2 (208.1) The Trinitized Secrets of Supremacy function in groups of ten as co-ordinate and joint directors of their respective spheres, but they also function individually in particular fields of responsibility. The work of each of these special worlds is divided into seven major departments, and one of these co-ordinate rulers presides over each such division of specialized activities. The remaining three act as the personal representatives of triune Deity in relation to the other seven, one representing the Father, one the Son, and one the Spirit.
18:1.3 (208.2) Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları’nı simgeleyen kesin bir sınıf benzerliği olmasına rağmen, onlar aynı zamanda yedi farklı topluluk niteliklerini açığa çıkarır. Divinington’un on yüce idarecisi, Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel karakteri ve doğasının yansıtıcısı olup; onlar, onların nüfuz alanlarının ortak niteliği olan İlahiyat’ın veya onun birlikteliğine benzeyen onlu topluluğun her bir tanesi biçimindeki bu yedi alanın her biri ile iniltilidir. Ascendington’u idare eden bu on yönetici; Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in bir araya gelen doğalarının yansıtıcılarıdır. 18:1.3 (208.2) Although there is a definite class resemblance which typifies the Trinitized Secrets of Supremacy, they also disclose seven distinct group characteristics. The ten supreme directors of Divinington affairs are reflective of the personal character and nature of the Universal Father; and so it is with each of these seven spheres: Each group of ten resembles that Deity or Deity association which is characteristic of their domain. The ten directors who rule Ascendington are reflective of the combined nature of the Father, Son, and Spirit.
18:1.4 (208.3) Ben Yaratıcı’nın yedi kutsal dünyası üzerinde bulunan bu yüksek kişiliklerin görevleri hakkında çok az şeyi açığa çıkarabilirim, çünkü onlar gerçek anlamda Yüceliğin Sırları’dır. Kâinatın Yaratıcısı, Ebedi Evlat veya Sınırsız Ruhaniyet’e olan erişimle birliktelik içerisinde olan hiçbir keyfi sır bulunmamaktadır. İlahiyatlar, kutsal kusursuzluğa erişen herkes için gizlisi saklısı olmayan bir gerçekliktir; fakat Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları, hiçbir zaman bütüncül olarak erişilemez. Biz hiçbir zaman, yaratılmış varlıkların bu yedi katmanlı topluluğuyla birliktelik içerisinde bulunan İlahiyat’ın kişilik sırlarını taşıyan âlemlere tamamiyle erişim için yetkin bir durumda olamayacağız. 18:1.4 (208.3) I can reveal very little about the work of these high personalities on the seven sacred worlds of the Father, for they are truly the Secrets of Supremacy. There are no arbitrary secrets associated with the approach to the Universal Father, the Eternal Son, or the Infinite Spirit. The Deities are an open book to all who attain divine perfection, but all the Secrets of Supremacy can never be fully attained. Always will we be unable fully to penetrate the realms containing the personality secrets of Deity association with the sevenfold grouping of created beings.
18:1.5 (208.4) Bu yüce idarecilerin görevi; bahse konu yedi özel dünya üzerinde yer aldığında veya muhteşem Kâinat boyunca faaliyet içerisindeyken İlahiyatlar’ın Kâinat varlıklarının bu yedi temel topluluğuyla olan kişisel ve içten ilişkileriyle iniltili olduğu için, bu kişisel ilişkilerin ve olağan üstün etkileşimlerin kutsal bir biçimde sır olarak saklanması anlamlı bir yere oturur. Cennet Yaratanları, onlara ait olan alt düzey yaratılmışlarında bile kişiliğin mahremiyeti ve kutsallığına saygı gösterir. Buna ek olarak bu durum, kişiliklerin birçok farklı düzeyleri ve bireyleri için doğruluk gösterir. 18:1.5 (208.4) Since the work of these supreme directors has to do with the intimate and personal contact of the Deities with these seven basic groupings of universe beings when domiciled on these seven special worlds or while functioning throughout the grand universe, it is fitting that these very personal relations and extraordinary contacts should be held sacredly secret. The Paradise Creators respect the privacy and sanctity of personality even in their lowly creatures. And this is true both of individuals and of the various separate orders of personalities.
18:1.6 (208.5) Yüksek evren erişiminin varlıkları için bile bu sır dolu dünyalar başından beri sadakatin bir sınanışı olarak kalmaktadır. Bu nitelik, bize bütünüyle ve kişisel olarak ebedi Tanrılar’ı tanımamıza ek olarak onların kutsallık ve kusursuzluk karakterlerini özgür olarak öğrenmemiz için verilmiştir; fakat bu nitelik, Cennet İdarecileri’nin onlara ait olan yaratılmış varlıklarının bütünüyle olan kişisel ilişkilerinin tümüyle, bütünsel olarak etkileşim hakkını sağlamamaktadır. 18:1.6 (208.5) To beings of even high universe attainment these secret worlds ever remain a test of loyalty. It is given us fully and personally to know the eternal Gods, freely to know their characters of divinity and perfection, but it is not granted us fully to penetrate all of the personal relations of the Paradise Rulers with all of their creature beings.
2. Zamanın Ebedileri ^top 2. The Eternals of Days ^top
18:2.1 (208.6) Havona’nın milyarı aşan dünyalarının her biri, tek bir Yüce Kutsal Üçleme Kişiliği tarafından idare edilmektedir. Bu idareciler Zamanın Ebedileri olarak bilinmekte olup, Havona alanlarından her bir tanesi biçiminde tam olarak bir milyarı bulan sayıdadır. Onlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin doğumudur, fakat Yüceliğin Sırları’na benzer bir biçimde onlar kökenlerine ait herhangi bir kaydı taşımaz. Tümüyle akıl sahibi olan bu yaratıcıların iki topluluğu sonsuza kadar Cennet-Havona sisteminin kendilerine ait olan seçkin dünyalarını idare edip, onlar herhangi bir nöbetleşe çalışma veya yeniden görevlendirme içinde bulunmaksızın faaliyet gösterirler. 18:2.1 (208.6) Each of the billion worlds of Havona is directed by a Supreme Trinity Personality. These rulers are known as the Eternals of Days, and they number exactly one billion, one for each of the Havona spheres. They are the offspring of the Paradise Trinity, but like the Secrets of Supremacy there are no records of their origin. Forever have these two groups of all-wise fathers ruled their exquisite worlds of the Paradise-Havona system, and they function without rotation or reassignment.
18:2.2 (208.7) Zamanın Ebedileri, onların nüfuz alanlarında ikamet eden tüm idare sahibi yaratılmışları için görünebilir bir haldedir. Onlar düzenli bir biçimde toplanan özel gezegensel kurullara başkanlık ederler. Belli aralıklar dâhilinde ve dönüşümlü olarak onlar yedi aşkın evrenin yönetim merkez alanlarını ziyaret ederler. Onlar yedi aşkın hükümetin nihai sonları üzerinde iradeye sahip olan Zamanın Ataları’na yakın bir soydan olup, onların kutsal denkleridir. Bir Zamanın Ebedisi kendi alanında bulunmadığı zamanlarda, onun dünyası bir Kutsal Üçlemenin Öğretici Evladı tarafından idare edilir. 18:2.2 (208.7) The Eternals of Days are visible to all will creatures dwelling in their domains. They preside over the regular planetary conclaves. Periodically, and by rotation, they visit the headquarters spheres of the seven superuniverses. They are close of kin to, and are the divine equals of, the Ancients of Days, who preside over the destinies of the seven supergovernments. When an Eternal of Days is absent from his sphere, his world is directed by a Trinity Teacher Son.
18:2.3 (209.1) Hayatın oluşturulan düzeyleri dışında, bu tür Havona yerlileri ve merkezi evrenin diğer yaşayan yaratılmışları olarak yerleşik Zamanın Ebedileri kendilerine ait alanları, onların kişisel düşünceleri ve nihai amaçları doğrultusunda geliştirmiştir. Onlar kendilerinin dışında her bir diğer unsura ait olan gezegeni ziyaret eder, fakat onlar taklit veya birebir çoğaltım yoluyla faaliyetlerini gerçekleştirmezler; onlar her zaman ve bütünüyle özgündürler. 18:2.3 (209.1) Except for the established orders of life, such as the Havona natives and other living creatures of the central universe, the resident Eternals of Days have developed their respective spheres entirely in accordance with their own personal ideas and ideals. They visit each other’s planets, but they do not copy or imitate; they are always and wholly original.
18:2.4 (209.2) Mimari oluşum, doğal olan güzelleştirme, morontia yapıları ve ruhani yaratımlar ayrıcalıklı niteliğe sahip olup; onlar her alan üzerinde benzersizdir. Her dünya sonsuza kadar sürecek olan güzelliğin mekânı olup; yine her dünya, merkezi evren içinde diğer herhangi bir dünyadan bütünüyle farklıdır. Buna ek olarak siz Havona’dan Cennet’e olan içe doğru yolculuğunuzda bu benzersiz ve heyecan verici alanların her biri üzerinde kısa veya uzun bir süre geçireceksiniz. Sizin dünyanız üzerinde Cennet hakkında yukarı doğru ifadesini kullanmak doğal bir durumdur, fakat yükselişin kutsal amacını içe doğru olarak tanımlamak daha doğru olacaktır. 18:2.4 (209.2) The architecture, natural embellishment, morontia structures, and spirit creations are exclusive and unique on each sphere. Every world is a place of everlasting beauty and is wholly unlike any other world in the central universe. And you will each spend a longer or shorter time on each of these unique and thrilling spheres on your way inward through Havona to Paradise. It is natural, on your world, to speak of Paradise as upward, but it would be more correct to refer to the divine goal of ascension as inward.
3. Zamanın Ataları ^top 3. The Ancients of Days ^top
18:3.1 (209.3) Zamanın fanileri, yerel bir evrenin yönetim merkezini çevreleyen öğrenim dünyalarından mezun olduğu ve onların aşkın evreninin eğitimsel alanlarına ilerlediği zaman; ruhsal gelişim bakımından onlar, Zamanın Ataları’nı da içine alan bu gelişmiş alanların yüksek ruhsal idarecileri ve yöneticilerini tanımaya ve onlarla birlikte iletişime yetkin olacakları bir noktaya gelirler. 18:3.1 (209.3) When mortals of time graduate from the training worlds surrounding the headquarters of a local universe and are advanced to the educational spheres of their superuniverse, they have progressed in spiritual development to that point where they are able to recognize and communicate with the high spiritual rulers and directors of these advanced realms, including the Ancients of Days.
18:3.2 (209.4) Zamanın Ataları’nın tümü temel olarak özdeştirler; onlar, Kutsal Üçleme’nin bütünleşen doğasını ve bir araya gelen karakterini ortaya çıkarırlar. Onlar bireyselliği ellerinde bulundurup, kişisel bakımdan çeşitlilik arz ederler; fakat onlar, Yedi Üstün Ruhaniyet’e içkin olan bir biçimde olduğu gibi birbirleri bakımından farklılık göstermez. Onlar, aksi bir biçimde her biri diğerinden belirgin olan, ayrılmış ve benzersiz bir yaratım olarak farklılaşan yedi aşkın evrenin yöneticiliğindeki bütünlüğü sağlarlar. Yedi Üstün Ruhaniyet doğaları ve özellikleri bakımından farklılık gösterir; fakat aşkın evrenlerin kişisel yöneticileri olarak Zamanın Ataları’nın tümü, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin tek-tip ve üstün kusursuz olan doğumlarıdır. 18:3.2 (209.4) The Ancients of Days are all basically identical; they disclose the combined character and unified nature of the Trinity. They possess individuality and are in personality diverse, but they do not differ from each other as do the Seven Master Spirits. They provide the uniform directorship of the otherwise differing seven superuniverses, each of which is a distinct, segregated, and unique creation. The Seven Master Spirits are unlike in nature and attributes, but the Ancients of Days, the personal rulers of the superuniverses, are all uniform and superperfect offspring of the Paradise Trinity.
18:3.3 (209.5) Yedi Üstün Ruhaniyet, yönetim bakımından üstün olan bir konumda kendilerine ait aşkın evrenlerin doğasını belirler; fakat Zamanın Ataları, bahse konu bu aşkın evrenlerin idaresini yerine getirir. Onlar yaratıcı farklılık üzerinde idari bütünlüğü üstün bir biçimde uygulayıp, muhteşem evrenin yedi ayrımsal topluluğunun temelini oluşturan yaratımsal farklılıklar karşısında bütünlüğün uyumunu sağlarlar. 18:3.3 (209.5) The Seven Master Spirits on high determine the nature of their respective superuniverses, but the Ancients of Days dictate the administration of these same superuniverses. They superimpose administrative uniformity on creative diversity and insure the harmony of the whole in the face of the underlying creational differences of the seven segmental groupings of the grand universe.
18:3.4 (209.6) Zamanın Ataları’nın tümü aynı anda kutsal üçleme haline getirilmiştir. Kâinat âlemlerinin tümünün kişilik kayıtlarının başlangıcını temsil ettikleri için onların isimleri Zamanın Ataları’dır. Cennet’e ulaştığınızda ve her şeyin başlangıcına dair olan yazılı kayıtları araştırdığınız zaman; kişilik bölümünde göze çarpan ilk kayıt, bu yirmi bir Zamanın Atası’nın kutsal bir biçimde üçleştirmesinin kaydı olacaktır. 18:3.4 (209.6) The Ancients of Days were all trinitized at the same time. They represent the beginning of the personality records of the universe of universes, hence their name — Ancients of Days. When you reach Paradise and search the written records of the beginning of things, you will find that the first entry appearing in the personality section is the recital of the trinitization of these twenty-one Ancients of Days.
18:3.5 (209.7) Bu yüksek varlıklar her zaman üçlü topluluklar haline idaresini yerine getirir. Onların birey olarak veya ikili birliktelikler halinde faaliyet gösterdiği eylemin birçok fazı bulunmasına karşın, idarelerinin daha yüksek olan alanlarında onlar birliktelik halinde hareket etmek durumundadır. Onlar hiçbir zaman bireysel olarak kendilerine ait yerleşik dünyalardan ayrılmazlar. Onlar bunu yapmak zorunda değillerdir, çünkü bu dünyalar uçsuz bucaksız olan yansıma sisteminin aşkın evren odak noktalarıdır. 18:3.5 (209.7) These high beings always govern in groups of three. There are many phases of activity in which they work as individuals, still others in which any two can function, but in the higher spheres of their administration they must act jointly. They never personally leave their residential worlds, but then they do not have to, for these worlds are the superuniverse focal points of the far-flung reflectivity system.
18:3.6 (209.8) Zamanın Ataları’nın her bir üçlüsünün bireysel yerleşkeleri, onların yönetim merkezleri alanı üzerinde ruhsal kutuplaşma noktasında konumlanmıştır. Böyle bir alan yetmiş idari bölüme ayrılmış olup, zaman zaman Zamanın Ataları’nın içinde ikamet ettiği yetmiş ayrımsal başkente sahiptir. 18:3.6 (209.8) The personal abodes of each trio of the Ancients of Days are located at the point of spiritual polarity on their headquarters sphere. Such a sphere is divided into seventy administrative sectors and has seventy divisional capitals in which the Ancients of Days reside from time to time.
18:3.7 (210.1) Güç, yönetim kapsamı ve yetki alanın boyutu bakımından Zamanın Ataları, zaman-mekân yaratılmışlarının doğrudan herhangi bir idarecisinin en güçlü ve en kudretli olanıdır. Uçsuz bucaksız olan kâinat âlemlerinin tümünde onlar, idare sahibi yaratılmışların ebedi sonunun gelmesiyle ilgili olarak kesin yürütüm yargısının yüksek güçleriyle donatılmıştır. Buna ek olarak Zamanın Ataları’nın üçünün tümü, bir aşkın-evrenin yüksek mahkemesinin kesin hükümlerine katılmak zorundadırlar. 18:3.7 (210.1) In power, scope of authority, and extent of jurisdiction the Ancients of Days are the most powerful and mighty of any of the direct rulers of the time-space creations. In all the vast universe of universes they alone are invested with the high powers of final executive judgment concerning the eternal extinction of will creatures. And all three Ancients of Days must participate in the final decrees of the supreme tribunal of a superuniverse.
18:3.8 (210.2) İlahiyatlar ve onların Cennet birlikteliklerinin haricinde, Zamanın Ataları zaman-mekân mevcudiyetinin tümü boyunca en kusursuz, en çok yönlü ve en kutsal bir biçimde donatılmış yöneticilerdir. Açık bir biçimde onlar aşkın-evrenlerin yüce idarecileridir; fakat onlar deneyimsel biçimde idare etmek için olan bu hakkı kazanmamışlardır. Bu nedenle onlar, deneyimsel bir egemen olan Yüce Varlık tarafından bir zaman aralığında yerine geçilmesinin nihai sonuna sahip olup, ona vekâlet edecek olanlar haline kuşkusuz bir biçimde geleceklerdir. 18:3.8 (210.2) Aside from the Deities and their Paradise associates, the Ancients of Days are the most perfect, most versatile, and the most divinely endowed rulers in all time-space existence. Apparently they are the supreme rulers of the superuniverses; but they have not experientially earned this right to rule and are therefore destined sometime to be superseded by the Supreme Being, an experiential sovereign, whose vicegerents they will undoubtedly become.
18:3.9 (210.3) Yüce Varlık, tıpkı bir Yaratan Evlat’ın deneyimsel olarak kendi yerel evreninin egemenliğini elde ettiği gibi, deneyimsel hizmet vasıtasıyla yedi aşkın-evrenin egemenliğine ulaşmaktadır. Fakat Yücelik’in tamamlanmamış evriminin mevcut çağı boyunca Zamanın Ataları, zaman ve mekânın evirilen âlemlerinin kusursuz ve eş güdümsel idari üst denetimini sağlar. Buna ek olarak özgünlüğün bilgeliği ve bireyselliğin bağımsız teşebbüsü, Zamanın Ataları’nın yönetimi ve hükümlerinin tümünü tanımlar. 18:3.9 (210.3) The Supreme Being is achieving the sovereignty of the seven superuniverses by experiential service just as a Creator Son experientially earns the sovereignty of his local universe. But during the present age of the unfinished evolution of the Supreme, the Ancients of Days provide the co-ordinated and perfect administrative overcontrol of the evolving universes of time and space. And the wisdom of originality and the initiative of individuality characterize all the decrees and rulings of the Ancients of Days.
4. Zamanın Kusursuzlukları ^top 4. The Perfections of Days ^top
18:4.1 (210.4) Tamı tamına iki yüz on Zamanın Kusursuzlukları bulunmakta olup, onlar her aşkın evrenin on çoğunluk biriminin hükümetleri üzerine başkanlık ederler. Onlar, aşkın evren yöneticilerine yardımın özel görevi için kutsal üçleme haline getirilmiş olup, Zamanın Ataları’nın kişisel ve dolaysız vekilleri olarak idarede bulunurlar. 18:4.1 (210.4) There are just two hundred and ten Perfections of Days, and they preside over the governments of the ten major sectors of each superuniverse. They were trinitized for the special work of assisting the superuniverse directors, and they rule as the immediate and personal vicegerents of the Ancients of Days.
18:4.2 (210.5) Zamanın Kusursuzlukları’nın üçü her çoğunluk başkent birimine atanmıştır, fakat Zamanın Ataları’nın aksine, onların üçününde her zaman mevcut bir durumda bulunması gerekmemektedir. Zaman zaman bu üçlü, kendi alanının refahı ile ilgili hususlarda Zamanın Ataları’na bireysel olarak danışmak için konumundan ayrılabilir. 18:4.2 (210.5) Three Perfections of Days are assigned to each major sector capital, but unlike the Ancients of Days, it is not necessary that all three be present at all times. From time to time one of this trio may absent himself to confer in person with the Ancients of Days concerning the welfare of his realm.
18:4.3 (210.6) Çoğunluk birimlerin bu üçleme bütünlüğü yöneticileri, özel olarak idari detayların üstünlüğünde kusursuzlardır; bu nedenle onların ismi Zamanın Kusursuzlukları’dır. Ruhsal dünyanın bu varlıklarının isimlerinin kayda geçirilmesi sürecinde biz, sizin konuştuğunuz dile çeviride bulunmanın sorunuyla karşılaşmaktayız; ve buna ek olarak, tatminkâr bir çevriyi ortaya koymak bizim için bir hayli sıklıkla tekrar eden bir şekilde aşırı bir biçimde zordur. Sizin için anlamsız gelebilecek yapay tanımlamaları kullanmaktan hoşlanmamaktayız; bu nedenle, özgün olanı bir biçimde temsil edecek ve aynı zamanda sizin için açık bir anlamda olacak uygun bir ismi seçmekte sıklıkla zorlanmaktayız. 18:4.3 (210.6) These triune rulers of the major sectors are peculiarly perfect in the mastery of administrative details, hence their name — Perfections of Days. In recording the names of these beings of the spiritual world, we are confronted with the problem of translating into your tongue, and very often it is exceedingly difficult to render a satisfactory translation. We dislike to use arbitrary designations which would be meaningless to you; hence we often find it difficult to choose a suitable name, one which will be clear to you and at the same time be somewhat representative of the original.
18:4.4 (210.7) Zamanın Kusursuzlukları; onların hükümetlerine bağlı olan Kâinatsal Denetimciler, Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları ve Kutsal Danışmanlar’ın orta büyüklükteki bir birimlerine sahiptir. Onlar hali hazırda Kudretli Haberciler, Yetkide Yüksek Olanlar ve İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar’ın sayıca yüksek olan unsurlarına sahiptirler. Fakat çoğunluk birim olaylarının işleyişsel görevinin fazlası Göksel Koruyucular ve Yüksek Evlat Yardımcıları tarafından sürdürülür. Bu iki topluluk, Cennet-Havona kişiliklerinden veya yüceltilmiş fani kesinliğe erişebileceklerden bir tanesinin kutsal bir biçimde üçleştirilmiş doğumları arasından seçilir. Kutsal bir biçimde üçleştirilmiş yaratılmış varlıklarının bu iki düzeyinin bazıları, Cennet İlahiyatları tarafından yeniden kutsal bir biçimde üçleştirilir; ve bunun sonrasında onlar, aşkın evren hükümetlerinin yönetiminde yardımda bulunması için buralara gönderilir. 18:4.4 (210.7) The Perfections of Days have a moderate-sized corps of Divine Counselors, Perfectors of Wisdom, and Universal Censors attached to their governments. They have still larger numbers of Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number. But much of the routine work of major sector affairs is carried on by the Celestial Guardians and the High Son Assistants. These two groups are drawn from among the trinitized offspring of either Paradise-Havona personalities or glorified mortal finaliters. Certain of these two orders of creature-trinitized beings are retrinitized by the Paradise Deities and then are dispatched to assist in the administration of the superuniverse governments.
18:4.5 (211.1) Göksel Koruyucular’dan ve Yüksek Evlat Yardımcıları’ndan birçoğu, azınlık ve çoğunluk birimlerinin hizmeti için görevlendirilmiştir; fakat Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş yüksek melekler ve yarı-ölümlüler olarak Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular, Zamanın Geçmişleri, Zamanın Kusursuzlukları, ve Zamanın Ataları’nın yüksek mahkemelerinde faaliyet gösteren tüm üç birimin mahkemelerinin görevlileridir. Evlat veya Ruhaniyet ile bütünleşme doğasına sahip Kutsal Üçleme ile bütünleşmiş yükseliş içinde olan faniler olarak, Kutsal bir biçimde Üçleştirilmiş Elçiler’le aşkın bir evrenin herhangi bir yerinde karşılaşılabilir; fakat onların çoğunluğu azınlık birimlerinin hizmetinde bulunmaktadır. 18:4.5 (211.1) Most of the Celestial Guardians and the High Son Assistants are assigned to the service of the major and the minor sectors, but the Trinitized Custodians (Trinity-embraced seraphim and midwayers) are the officers of the courts of all three divisions, functioning in the tribunals of the Ancients of Days, the Perfections of Days, and the Recents of Days. The Trinitized Ambassadors (Trinity-embraced ascendant mortals of Son- or Spirit-fused nature) may be encountered anywhere in a superuniverse, but the majority are in the service of the minor sectors.
18:4.6 (211.2) Yedi aşkın evrenin hükümetsel düzeninin bütüncül olarak açığa çıktığı zamanlardan önce, işlevsel olarak Zamanın Ataları’nın haricindeki bu hükümetlerin çok çeşitli bölümlerinin tüm yöneticileri, kusursuz Havona evreninin çeşitli dünyaları üzerinde Zamanın Ebedileri altında farklılaşan süreçlerin hazırlanış eğitimine hizmet etmiştir. Bunun sonrasında ise kutsal üçleme haline getirilmiş varlıklar benzer bir biçimde; Zamanın Geçmişleri, Zamanın Kusursuzlukları ve Zamanın Ataları’nın hizmetine bağlanmadan önce Zamanın Ebedileri altında bir hazırlanış dönemi boyunca ilerlemişlerdir. Onların hepsi hazırlanmış, denenmiş ve deneyim kazandırılmış idarecilerdir. 18:4.6 (211.2) Before the times of the full unfolding of the governmental scheme of the seven superuniverses, practically all administrators of the various divisions of these governments, excepting the Ancients of Days, served apprenticeships of varying duration under the Eternals of Days on the various worlds of the perfect Havona universe. The later trinitized beings likewise passed through a season of training under the Eternals of Days before they were attached to the service of the Ancients of Days, the Perfections of Days, and the Recents of Days. They are all seasoned, tried, and experienced administrators.
18:4.7 (211.3) Sizin azınlık birimi dünyaları üzerindeki kısa süreli ikamenizden sonra Splandon’un yönetim merkezine ilerlediğiniz zaman, ilk önce Zamanın Kusursuzlukları’nı göreceksiniz; çünkü bu yüceltilmiş yöneticiler, zamanın yükseliş yaratılmışları için yüksek hazırlanışın yetmiş çoğunluk dünyasıyla birlikte yakın bir biçimde birliktelik halindedir. Zamanın Kusursuzlukları bizzat, çoğunluk birim okullarının yükseliş halinde olan mezunları haline gelmeyi vaat eden bahse konu topluluğu idare eder. 18:4.7 (211.3) You will early see the Perfections of Days when you advance to the headquarters of Splandon after your sojourn on the worlds of your minor sector, for these exalted rulers are closely associated with the seventy major sector worlds of higher training for the ascendant creatures of time. The Perfections of Days, in person, administer the group pledges to the ascending graduates of the major sector schools.
18:4.8 (211.4) Zamanın kutsal yolcularının görevi, bir çoğunluk birim yönetim merkezini çevreleyen dünyalar üzerinde, bir azınlık biriminin yedi eğitim alanlarının üzerinde hazırlanmanın daha fazla olan maddi ve fiziksel niteliğine ve bir aşkın evren yönetim merkezinin dört yüz doksan üniversite dünyası üzerinde ruhsal üstlenime tezat bir biçimde başat olarak akli bir doğaya aittir. 18:4.8 (211.4) The work of the pilgrims of time on the worlds surrounding a major sector headquarters is chiefly of an intellectual nature in contrast with the more physical and material character of the training on the seven educational spheres of a minor sector and with the spiritual undertakings on the four hundred ninety university worlds of a superuniverse headquarters.
18:4.9 (211.5) Her ne kadar siz sadece, kökeninizin yerel evreniyle bütünleşen bir biçimde olan Splandon çoğunluk biriminin kabulü üzerine giriş yapsanız da; bizim aşkın evrenimizin on çoğunluk bölümünden her biri boyunca geçmek zorunda olacaksınız. Siz Uversa’ya ulaşmadan önce, Zamanın Orvonton Kusursuzlukları’nın tümü olan otuzunu da göreceksiniz. 18:4.9 (211.5) Although you are entered only upon the registry of the major sector of Splandon, which embraces the local universe of your origin, you will have to pass through every one of the ten major divisions of our superuniverse. You will see all thirty of the Orvonton Perfections of Days before you reach Uversa.
5. Zamanın Geçmişleri ^top 5. The Recents of Days ^top
18:5.1 (211.6) Zamanın Geçmişleri aşkın evrenlerin yüce yöneticilerinin en gencidir; üçlü topluluklar halinde azınlık birimlerinin olayları üzerinde idareye sahiptirler. Doğası bakımından onlar Zamanın Kusursuzlukları ile birlikte eş güdüm halindedirler, fakat idari yönetim bakımından onlar Zamanın Kusursuzlukları’na tabidirler. Orada sayıca sadece, bu kişisel biçimde muhteşem ve kutsal olarak etkin Kutsal Üçleme kişiliklerinin yirmi bir bin tanesi bulunur. Onlar eş zamanlı olarak yaratılmışlardır, ve toplu bir biçimde Zamanın Ebediyetleri altında kendilerinin Havona hazırlanışı boyunca ilerlerler. 18:5.1 (211.6) The Recents of Days are the youngest of the supreme directors of the superuniverses; in groups of three they preside over the affairs of the minor sectors. In nature they are co-ordinate with the Perfections of Days, but in administrative authority they are subordinate. There are just twenty-one thousand of these personally glorious and divinely efficient Trinity personalities. They were created simultaneously, and together they passed through their Havona training under the Eternals of Days.
18:5.2 (211.7) Zamanın Geçmişleri, Zamanın Kusursuzlukları’na benzer bir biçimde yardımcılara ve birliktelik içerisinde bulunduğu eşlerin bir birliğine sahiptir. Buna ek olarak onlara, göksel varlıkların çeşitli birçok tabi düzeylerinin devasa sayıdaki unsurları atanmıştır. Azınlık birimlerin yönetiminde onlar; yerleşik halde bulunan yükseliş fanilerini, çeşitli eşlenik topluluklarının görevlilerini ve Sınırsız Ruhaniyet içinden kökenini alan birçok birlikteliğin geniş sayıdaki bütünlüklerini kullanır. 18:5.2 (211.7) The Recents of Days have a corps of associates and assistants similar to that of the Perfections of Days. In addition they have assigned to them enormous numbers of the various subordinate orders of celestial beings. In the administration of the minor sectors they utilize large numbers of the resident ascending mortals, the personnel of the various courtesy colonies, and the various groups originating in the Infinite Spirit.
18:5.3 (211.8) Azınlık birimlerinin hükümetleri çok geniştir, bu nitelik her ne kadar ayrıcalıklı olmasa da aşkın evrenlerin büyük fiziksel sorunlarıyla iniltilidir. Azınlık birim alanları, Üstün Fiziksel Denetleyicileri’nin yönetim merkezleridir. Bu dünyalar üzerinde yükseliş fanileri, Yüce Güç Merkezleri’nin üçüncü düzeyinin ve Üstün Fiziksel Denetleyicileri’nin tüm yedi düzeyinin eylemlerinin bir incelenişi ile ilgili olan deneyimleri ve çalışmaları sürdürür. 18:5.3 (211.8) The governments of the minor sectors are very largely, though not exclusively, concerned with the great physical problems of the superuniverses. The minor sector spheres are the headquarters of the Master Physical Controllers. On these worlds ascending mortals carry on studies and experiments having to do with an examination of the activities of the third order of the Supreme Power Centers and of all seven orders of the Master Physical Controllers.
18:5.4 (212.1) Bir azınlık birimi fazlasıyla geniş bir biçimde fiziksel sorunlar ile ilgili olduğu için, onun içinde bulunan üç Zamanın Geçmişi seyrek bir biçimde başkent alanında beraberce mevcut haldedirler. Çoğu zaman onlardan biri yüksek denetim çoğunluk biriminin Zamanın Kusursuzlukları ile birlikte görüşme halinde olduğu veya yüksek Kutsal Üçleme kökenli varlıkların Cennet özel kurullarında Zamanın Ataları’nı temsil ettikleri için yerlerinden ayrı bir konumda bulunurlar. Onlar Zamanın Kusursuzlukları ile Cennet üzerinde yüce kurullarda Zamanın Atalarını temsil etmede dönüşümlü bir rol üstlenirler. Bu arada diğer Zamanın Geçmişleri, kendilerine ait olan yetki alanı içerisindeki yerel evrenlerin yönetim merkezi dünyalarının teftişinin bir gezisi için görev yerlerinde bulunmayabilirler. Fakat en azından bu yöneticilerden bir tanesi her zaman bir azınlık biriminin yönetim merkezinde görev başında kalmaya devam eder. 18:5.4 (212.1) Since the regime of a minor sector is so extensively concerned with physical problems, its three Recents of Days are seldom together on the capital sphere. Most of the time one is away in conference with the Perfections of Days of the supervising major sector or absent while representing the Ancients of Days at the Paradise conclaves of the high Trinity-origin beings. They alternate with the Perfections of Days in representing the Ancients of Days at the supreme councils on Paradise. Meanwhile, another Recent of Days may be away on a tour of inspection of the headquarters worlds of the local universes belonging to his jurisdiction. But at least one of these rulers always remains on duty at the headquarters of a minor sector.
18:5.5 (212.2) Siz hepiniz, belirli bir zaman içerisinde azınlık biriminiz olan Ensa’nın iradesiyle sorumlu olan Zamanın Geçmişleri’nin üçünü de tanıyacaksınız; çünkü çoğunluk birimlerinin hazırlık dünyalarına olan içe doğru yolculuğunuzda onların elleri boyunca ilerlemeniz gerekmektedir. Uversa’ya olan yükselişte siz sadece, azınlık biriminin hazırlık alanlarının bir topluluğu boyunca ilerleyeceksiniz. 18:5.5 (212.2) You will all sometime know the three Recents of Days in charge of Ensa, your minor sector, since you must pass through their hands on your way inward to the training worlds of the major sectors. In ascending to Uversa, you will pass through only one group of minor sector training spheres.
6. Zamanın Birliktelikleri ^top 6. The Unions of Days ^top
18:6.1 (212.3) “Zamanın” düzeyinin Kutsal Üçleme kişilikleri, idari bir iktidar yetisi bakımından aşkın evren hükümetleri seviyesinin altında faaliyet göstermez. Evirilen yerel evrenlerde onlar sadece, danışmanlar veya yardımcılar olarak hareket ederler. Zamanın Birliktelikleri, yerel evrenlerin ikircikli yöneticileri için Cennet Kutsal Üçlemesi tarafından kabul edilen kişilik bağlantılarının bir topluluğudur. Düzenlenen ve ikamet edilen her yerel evren, Kutsal Üçleme’nin temsilcisi ve bazı durumlarda Kâinatın Yaratıcısı olarak yerel yaratım için hareket eden bahse konu Cennet danışmanlarından bir tanesine atanmıştır. 18:6.1 (212.3) The Trinity personalities of the order of “Days” do not function in an administrative capacity below the level of the superuniverse governments. In the evolving local universes they act only as counselors and advisers. The Unions of Days are a group of liaison personalities accredited by the Paradise Trinity to the dual rulers of the local universes. Each organized and inhabited local universe has assigned to it one of these Paradise counselors, who acts as the representative of the Trinity, and in some respects, of the Universal Father, to the local creation.
18:6.2 (212.4) Mevcut halde bulunan bu varlıkların sayısı her ne kadar hepsi görevlendirilmese de yedi yüz bini bulmaktadır. Zamanın Birliktelikleri’nin ayrılan birlikleri Cennet üzerinde, Kâinat Düzenlenmesinin Yüce Kurulu olarak faaliyet gösterir. 18:6.2 (212.4) There are seven hundred thousand of these beings in existence, though they have not all been commissioned. The reserve corps of the Unions of Days functions on Paradise as the Supreme Council of Universe Adjustments.
18:6.3 (212.5) Özel bir biçimde bu Kutsal Üçleme gözlemcileri, bahse konu yerel evrenlerden birim hükümetleri boyunca bu aşkın evrenlere kadar uzanan biçimiyle evrensel hükümetin tüm kollarının idari eylemlerini düzenler; bu nedenle onların ismi Zamanın Birliktelikleri’dir. Onlar üstlerine karşı üç katmanlı bir sunuş yapar. Bunlardan ilki onların azınlık biriminin Zamanın Geçmişleri için fiziksel ve yarı-akli doğasının ilgili verilerini sunuşudur; ikinci olarak ise onların çoğunluk biriminin Zamanın Kusursuzlukları için ussal ve neredeyse-ruhsal olan oluşumları sunmasıdır; sonuncu olarak onların aşkın evreninin başkentinde Zamanın Ataları için ruhsal ve yarı-cennetsel olayları aktarmasıdır. 18:6.3 (212.5) In a special manner these Trinity observers co-ordinate the administrative activities of all branches of the universal government, from those of the local universes up through the sector governments to those of the superuniverse, hence their name — Unions of Days. They make a threefold report to their superiors: They report pertinent data of a physical and semi-intellectual nature to the Recents of Days of their minor sector; they report intellectual and quasi-spiritual happenings to the Perfections of Days of their major sector; they report spiritual and semiparadisiacal matters to the Ancients of Days at the capital of their superuniverse.
18:6.4 (212.6) Onlar Kutsal Üçleme kökenli varlıklar oldukları için, Cennet döngülerinin tümü karşılıklı iletişim amacıyla onların erişimine açık bir haldedir; ve bu nedenle onlar her zaman birbirleriyle ve Cennet’in yüce kurullarına kadar olan gerekli tüm diğer kişilikler ile iletişim halindedir. 18:6.4 (212.6) Since they are Trinity-origin beings, all of the Paradise circuits are available to them for intercommunication, and thus are they always in touch with each other and with all other required personalities up to the supreme councils of Paradise.
18:6.5 (212.7) Bir Zaman Birlikteliği, kendisine atanan yerel evrenin hükümetiyle birlikte organik olarak etkileşim halinde değildir. Bir gözlemci olarak ona ait olan görevleri haricinde o, sadece yerel idarelerin istekleri doğrultusunda hareket eder. O, yerel yaratımın tüm öncül heyetlerinin ve önemli özel kurullarının reysen bir üyesidir; fakat o idari sorunların işleyişsel düşünsel tespit sürecine katılmaz. 18:6.5 (212.7) A Union of Days is not organically connected with the government of the local universe of his assignment. Aside from his duties as an observer, he acts only at the request of the local authorities. He is an ex officio member of all primary councils and all important conclaves of the local creation, but he does not participate in the technical consideration of administrative problems.
18:6.6 (213.1) Yerel bir evren ışık ve yaşamda konumlandığı zaman, onun yüceltilmiş varlıkları, evrimsel kusursuzluğun bu tür bir âlemi içinde genişleyen bir yeti içerisinde, bunun sonrasında faaliyet gösteren Zamanın Birlikteliği ile birlikte özgür bir biçimde bütünlük içerisine girer. Fakat o hala başat bir biçimde bir Kutsal Üçleme elçisi ve Cennet danışmanıdır. 18:6.6 (213.1) When a local universe is settled in light and life, its glorified beings associate freely with the Union of Days, who then functions in an enlarged capacity in such a realm of evolutionary perfection. But he is still primarily a Trinity ambassador and Paradise counselor.
18:6.7 (213.2) Yerel bir evren doğrudan bir biçimde, ikircikli İlahiyat kökeninin bir kutsal Evladı tarafından yönetilir; fakat o sürekli bir biçimde kendi yanında bir Kutsal Üçleme köken kişiliği olarak bir Cennet kardeşine sahiptir. Yaratan Evladı’nın yerel evreninin yönetim merkezinden onun bir geçici yokluğu durumunda, idare halindeki yöneticiler büyük kararlarında geniş bir biçimde, kendilerine ait olan Zamanın Birlikteliği’nin tavsiyesi vasıtasıyla yönlendirilir. 18:6.7 (213.2) A local universe is directly ruled by a divine Son of dual Deity origin, but he has constantly by his side a Paradise brother, a Trinity-origin personality. In the event of the temporary absence of a Creator Son from the headquarters of his local universe, the acting rulers are largely guided in their major decisions by the counsel of their Union of Days.
7. Zamanın İnançlıları ^top 7. The Faithfuls of Days ^top
18:7.1 (213.3) Bu yüksek Kutsal Üçleme kökenli kişilikler, her yerel evrende yüz takımyıldızının yöneticileri için Cennet danışmanlarıdır. Orada yetmiş milyon Zamanın İnançlısı mevcut bir halde olup, Zamanın Birliktelikleri’ne benzer bir biçimde onların tümü hizmet halinde bulunmamaktadır. Onların Cennet ayrımsal birlikleri, Karşılıklı Evren Etiği ve Öz Yönetim’in Danışma Heyeti’dir. Zamanın İnançlıları hizmet bakımından, onların ayrımsal birliklerinin yüce kurulunun yönetimleri uyarınca dönüşüm halindedirler. 18:7.1 (213.3) These high Trinity-origin personalities are the Paradise advisers to the rulers of the one hundred constellations in each local universe. There are seventy million Faithfuls of Days, and like the Unions of Days, not all are in service. Their Paradise reserve corps is the Advisory Commission of Interuniverse Ethics and Self-government. Faithfuls of Days rotate in service in accordance with the rulings of the supreme council of their reserve corps.
18:7.2 (213.4) Bir Zamanın Birlikteliği yerel bir evrenin bir Yaratan Evladı için ne anlama geliyorsa, Zamanın İnançlıları yerel yaratımın yıldız takımlarını yöneten Zamanın İnançlıları için o anlama gelmektedir. Onlar yüce bir biçimde ve kutsal bir şekilde, onların yıldız takımlar görevinin refahına sadık olup, ona derin bir inanç beslemektedir. Bu nedenden dolayı onların ismi Zamanın İnançlıları’dır. Onlar sadece danışmanlar olarak hareket ederler; onlar yıldız takım idarelerinin daveti dışında hiçbir zaman yönetim eylemlerine katılmaz. Ne de onlar, bir takımyıldızı yönetim merkezini çevreleyen mimari hazırlanma alanları üzerinde yükselişin kutsal yolculuğu için eğitim hizmeti bakımından doğrudan bir biçimde ilişkili değildir. Bu tür bir sorumluluk üstlenişinin tümü, Vorondadek Evlatları’nın üst denetimi altındadır. 18:7.2 (213.4) All that a Union of Days is to a Creator Son of a local universe, the Faithfuls of Days are to the Vorondadek Sons who rule the constellations of that local creation. They are supremely devoted and divinely faithful to the welfare of their constellations of assignment, hence the name—Faithfuls of Days. They act only as counselors; never do they participate in administrative activities except upon the invitation of the constellation authorities. Neither are they directly concerned in the educational ministry to the pilgrims of ascension on the architectural training spheres surrounding a constellation headquarters. All such undertakings are under the supervision of the Vorondadek Sons.
18:7.3 (213.5) Yerel bir evrenin takımyıldızları içinde faaliyet gösteren Zamanın İnançlıları’nın tümü, Zamanın Birliktelikleri’nin yetki altında olup Zamanın İnançlıları bildirimlerini doğrudan bir biçimde onlara sunar. Onlar, yerel bir evrenin sınırları içinde karşılıklı bir ilişki için olağan bir biçimde kendini sınırlayan bir varlık olarak, karşılıklı etkileşimin uçsuz bucaksız bir düzenine sahip değillerdir. Nebadon üzerinde görevde olan herhangi bir Zamanın İnançlısı, bu yerel evrende görevde olan kendi düzeyinin tüm diğer unsurlarıyla birlikte iletişim kurabilir ve bunu yerine getirir. 18:7.3 (213.5) All Faithfuls of Days functioning in the constellations of a local universe are under the jurisdiction of, and report directly to, the Union of Days. They do not have a far-flung system of intercommunication, being ordinarily self-limited to an interassociation within the limits of a local universe. Any Faithful of Days on duty in Nebadon can and does communicate with all others of his order on duty in this local universe.
18:7.4 (213.6) Zamanın Birliktelikleri bir evren yönetim merkezinde olduğu gibi Zamanın İnançlıları, bu tür alanların bahse konu idari yöneticilerinden ayrı olarak yıldız takım başkentleri üzerinde kendilerine ait kişisel yerleşkelerini sağlarlar. Onların yerleşkeleri, yıldız takımlarının Vorondadek yöneticilerinin evlerine kıyasla tam anlamıyla daha küçüktür. 18:7.4 (213.6) Like the Union of Days on a universe headquarters, the Faithfuls of Days maintain their personal residences on the constellation capitals separate from those of the administrative directors of such realms. Their abodes are indeed modest in comparison with the homes of the Vorondadek rulers of the constellations.
18:7.5 (213.7) Zamanın İnançlıları, her şeyin merkezinin yakınındaki Kâinatın Yaratıcısı’nın kutsal alanlarından yerel evrenlerin başat bölümlerine kadar olan bir alanı kapsayan uzun idari-danışma zincirinin en son halkasını oluşturur. Kutsal Üçleme kökenli yönetim düzeni, yıldız takımlarıyla birlikte sona erer; bu tür hiçbir Cennet danışmanı kalıcı olarak onların tamamlayıcı düzenleri ve ikame edilmiş dünyaları üzerinde konumlanmamaktadır. Bahse konu bu son idari birimler tamamen, yerel evrenlerin özgün varlıklarının yetki alanı altındadır. 18:7.5 (213.7) The Faithfuls of Days are the last link in the long administrative-advisory chain which reaches from the sacred spheres of the Universal Father near the center of all things to the primary divisions of the local universes. The Trinity-origin regime stops with the constellations; no such Paradise advisers are permanently situated on their component systems or on the inhabited worlds. These latter administrative units are wholly under the jurisdiction of beings native to the local universes.
18:7.6 (213.8) [Uversa’nın bir Kutsal Danışmanı tarafından sunulmuştur.] 18:7.6 (213.8) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]