17. Makale Paper 17
Yedi Üstün Ruhaniyet’in Toplulukları The Seven Supreme Spirit Groups
17:0.1 (197.1) YEDİ Üstün Ruhaniyet toplulukları, muhteşem kâinatın yedi birime ayrılmış yönetiminin eş güdümü sağlayan evren idarecileridir. Her ne kadar onlar Sınırsız Ruhaniyet’in işlevsel ailesi arasında gösterilse de, onlar Cennet Kutsal Üçlemesi’nin çocukları olarak genellikle şu bahsi geçen üç topluluk altında sınıflandırılır. 17:0.1 (197.1) THE seven Supreme Spirit groups are the universal co-ordinating directors of the seven-segmented administration of the grand universe. Although all are classed among the functional family of the Infinite Spirit, the following three groups are usually classified as children of the Paradise Trinity:
17:0.2 (197.2) 1. Yedi Üstün Ruhaniyet. 17:0.2 (197.2) 1. The Seven Master Spirits.
17:0.3 (197.3) 2. Yedi Yüce İdareci. 17:0.3 (197.3) 2. The Seven Supreme Executives.
17:0.4 (197.4) 3. Yansıtıcı Ruhaniyetler. 17:0.4 (197.4) 3. The Reflective Spirits.
17:0.5 (197.5) Geride kalan dört topluluk, Sınırsız Ruhaniyet’in yaratıcı faaliyetleri veya yaratım düzeyi içinde onun birliktelik içerisinde bulunduğu yardımcıları tarafından mevcut hale getirilir. 17:0.5 (197.5) The remaining four groups are brought into being by the creative acts of the Infinite Spirit or by his associates of creative status:
17:0.6 (197.6) 4. Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları. 17:0.6 (197.6) 4. The Reflective Image Aids.
17:0.7 (197.7) 5. Döngülerin Yedi Ruhaniyeti. 17:0.7 (197.7) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
17:0.8 (197.8) 6. Yerel Evren Yaratıcı Ruhaniyetleri. 17:0.8 (197.8) 6. The Local Universe Creative Spirits.
17:0.9 (197.9) 7. Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyetleri. 17:0.9 (197.9) 7. The Adjutant Mind-Spirits.
17:0.10 (197.10) Bu yedi düzey Uversa üzerinde yedi Üstün Ruhaniyet toplulukları olarak bilinir. Onların işlevsel nüfuz alanı ebedi Ada’nın çevresi üzerinde Yedi Üstün Ruhaniyet’in kişisel mevcudiyetinden, Ruhaniyet’in yedi Cennet uydusu, Havona döngüleri, aşkın-evren hükümetleri ve yerel evrenlerin üst denetimi boyunca, zaman ve mekânın dünyaları üzerinde evrimsel aklın alanlarına bahşedilmiş olan emir-yardımcıların düşük düzeyde olan hizmetine kadar çok geniş bir alana yayılır. 17:0.10 (197.10) These seven orders are known on Uversa as the seven Supreme Spirit groups. Their functional domain extends from the personal presence of the Seven Master Spirits on the periphery of the eternal Isle, through the seven Paradise satellites of the Spirit, the Havona circuits, the governments of the superuniverses, and the administration and supervision of the local universes, even to the lowly service of the adjutants bestowed upon the realms of evolutionary mind on the worlds of time and space.
17:0.11 (197.11) Yedi Üstün Ruhaniyet, bu uçsuz bucaksız olan idari alanın eş güdümü sağlayan idarecileridir. Birey dışı ruhaniyet hizmeti, akli enerji ve düzenlenmiş fiziksel gücün idari düzenlenişiyle alakalı olarak bazı konularda onlar doğrudan bir biçimde kişisel olarak hareket eder; bunların dışında kalanlarda ise onlar çok çeşitli olan birliktelikleri vasıtasıyla faaliyet gösterir. Yönetimler, düzenlemeler, ölçülendirmeler ve idari kararlar biçimindeki bir yürütme doğasının tüm olayları içinde Üstün Ruhaniyetler, Yedi Yüce İdareciler’in kişiliklerinde hareket ederler. Merkezi evrende Üstün Ruhaniyetler, Havona Döngülerinin Yedi Ruhaniyeti vasıtasıyla faaliyet gösterebilir; yedi aşkın-evrenin yönetim merkezleri üzerinde onlar kendilerini Yansıtıcı Ruhaniyetler’in kanalıyla açığa çıkarırlar. Buna ek olarak onlar, Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları vasıtasıyla kişisel ilişki içinde olan Zamanın Ataları’nın kişilikleriyle hareket ederler. 17:0.11 (197.11) The Seven Master Spirits are the co-ordinating directors of this far-flung administrative realm. In some matters pertaining to the administrative regulation of organized physical power, mind energy, and impersonal spirit ministry, they act personally and directly, and in others they function through their multifarious associates. In all matters of an executive nature—rulings, regulations, adjustments, and administrative decisions—the Master Spirits act in the persons of the Seven Supreme Executives. In the central universe the Master Spirits may function through the Seven Spirits of the Havona Circuits; on the headquarters of the seven superuniverses they reveal themselves through the channel of the Reflective Spirits and act through the persons of the Ancients of Days, with whom they are in personal communication through the Reflective Image Aids.
17:0.12 (197.12) Yedi Üstün Ruhaniyet, doğrudan ve kişisel bir biçimde Zamanın Ataları’nın mahkemeleri altında bulunan kâinat idaresiyle iletişim halinde değildir. Sizin yerel evreniniz, Orvonton’un Üstün Ruhaniyet’i tarafından bizim içinde bulunduğumuz aşkın evrenin bir parçası olarak idare edilir; fakat onun Nebadon’un yerel varlıklarıyla olan ilişkisi doğrudan bir biçimde kesilir, ve yerel evreninizin yönetim merkezi olan Salvington üzerinde ikamet eden Yaratıcı Ana Ruhaniyet tarafından kişisel olarak yönetilir. 17:0.12 (197.12) The Seven Master Spirits do not directly and personally contact universe administration below the courts of the Ancients of Days. Your local universe is administered as a part of our superuniverse by the Master Spirit of Orvonton, but his function in relation to the native beings of Nebadon is immediately discharged and personally directed by the Creative Mother Spirit resident on Salvington, the headquarters of your local universe.
1. Yedi Yüce İdareci ^top 1. The Seven Supreme Executives ^top
17:1.1 (198.1) Üstün Ruhaniyetler’in yürütücü yönetim merkezi, en içte bulunan Havona döngüsü ve Ebedi Evlat’ın ışıldayan alanları arasındaki merkezi Ada etrafında dönen Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet uydusunda yerini teşkil etmektedir. Bu yürütme alanları onların kâinat temsilcileri olarak faaliyet gösterebilen bir biçimde bulunan varlıklar için Yedi Üstün Ruhaniyet’in özellikleri uyarınca, Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet tarafından kutsal bir biçimde üçleme haline getirilmiş Yüce İdareciler’in yönetimi altındadır. 17:1.1 (198.1) The executive headquarters of the Master Spirits occupy the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit, which swing around the central Isle between the shining spheres of the Eternal Son and the innermost Havona circuit. These executive spheres are under the direction of the Supreme Executives, a group of seven who were trinitized by the Father, Son, and Spirit in accordance with the specifications of the Seven Master Spirits for beings of a type that could function as their universal representatives.
17:1.2 (198.2) Üstün Ruhaniyetler, bu Yüce İdareciler boyunca aşkın evren hükümetlerinin çok çeşitli olan birimleriyle olan ilişkisinin devamını sağlar. Yedi aşkın evrenin temel oluşum eğilimlerini geniş bir ölçüde belirleyen onlardır. Onlar bütüncül ve kutsal bir biçimde kusursuzdur, fakat onlar aynı zamanda kişiliğin çeşitliliğini elinde bulundurur. Onlar kalıcı olan yönetici bir başkanlığa sahip değildir; onlar ne zaman bir araya gelseler, kendileri arasından bir yöneticiyi bu bütüncül kurula başkanlık etmesi için seçerler. Onlar belirli zaman aralıkları dâhilinde Cennet’e yolculukta bulunup, Yedi Üstün Ruhaniyet ile birlikte aynı kurul topluluğuna katılırlar. 17:1.2 (198.2) The Master Spirits maintain contact with the various divisions of the superuniverse governments through these Supreme Executives. It is they who very largely determine the basic constitutive trends of the seven superuniverses. They are uniformly and divinely perfect, but they also possess diversity of personality. They have no presiding head; each time they meet together, they choose one of their number to preside over that joint council. Periodically they journey to Paradise to sit in council with the Seven Master Spirits.
17:1.3 (198.3) Yedi Yüce İdareci, muhteşem kâinatın yönetici düzenleyicileri olarak faaliyet gösterirler; onlar Havona sonrası yaratımın idareci yöneticileri kurulunda görev alabilirler. Onlar Cennet’in içsel olayları ile ilişki dâhilinde olmayıp, Döngülerin Yedi Ruhaniyet’i boyunca kendilerine ait alanların Havona etkinliklerini idare ederler. Bunların dışında kalan olaylarda, onların üst denetiminin kapsamı bakımından sayıca çok az olan kısıtlamalar bulunmaktadır; onlar fiziksel, ussal ve ruhsal olan unsurların yönetimine katılırlar; onlar Havona içinde ve yedi aşkın evrende ortaya çıkan her şeyi görür, hisseder ve hatta her şeyin bilgisine sahiptir. 17:1.3 (198.3) The Seven Supreme Executives function as the administrative co-ordinators of the grand universe; they might be termed the board of managing directors of the post-Havona creation. They are not concerned with the internal affairs of Paradise, and they direct their limited spheres of Havona activity through the Seven Spirits of the Circuits. Otherwise there are few limits to the scope of their supervision; they engage in the direction of things physical, intellectual, and spiritual; they see all, hear all, feel all, even know all, that transpires in the seven superuniverses and in Havona.
17:1.4 (198.4) Bu Yüce İdareciler yönetim içinde oldukları alanlarda ne siyasaları belirler, ne de evren düzenlemelerinde değişiklikte bulunurlar; onlar, Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından duyurulan kutsallığın yürütüm tasarılarıyla ilişkilidir. Onlar aşkın evrenlerde ne Zamanın Ataları’nın yönetimine müdahalede bulunurlar, ne de yerel evrenlerde bulan Yaratan Evlatlar’ın egemenliğine müdahil olurlar. Onlar, muhteşem kâinat içinde gerektiği biçimde oluşturulmuş yöneticilerin bütünleşen siyasalarını yürütme işlevine sahip olan düzenleyici iradecilerdir. 17:1.4 (198.4) These Supreme Executives do not originate policies, nor do they modify universe procedures; they are concerned with the execution of the plans of divinity promulgated by the Seven Master Spirits. Neither do they interfere with the rule of the Ancients of Days in the superuniverses nor with the sovereignty of the Creator Sons in the local universes. They are the co-ordinating executives whose function it is to carry out the combined policies of all duly constituted rulers in the grand universe.
17:1.5 (198.5) İdarecilerin her biri ve onların alanlarındaki olanaklar tek bir aşkın evrenin etkin idaresine ayrılmıştır. Birinci yürütme alanı üzerinde faaliyet içerisinde olan Birinci Yüce İdareci, tamamiyle birinci aşkın evren olaylarıyla görevlendirilmiş olup; yedinci aşkın evrenin idaresi için çabalarını adayan ve Ruhaniyet’in yedinci Cennet uydusundan faaliyette bulunan Yedinci Yüce İradecisi’ne kadar her idareci buna benzer bir biçimde görev alır. Bu yedinci alanın ismi Orvonton olup, Ruhaniyet’in Cennet uyduları içinde onların ilişkide bulundukları aşkın evrenler olarak aynı isimlere sahiptir; gerçekte aşkın evrenlerin isimlendirilmesi onların sahip oldukları adlandırmalardan sonra belirlenmiştir. 17:1.5 (198.5) Each of the executives and the facilities of his sphere are devoted to the efficient administration of a single superuniverse. Supreme Executive Number One, functioning on executive sphere number one, is wholly occupied with the affairs of superuniverse number one, and so on to Supreme Executive Number Seven, working from the seventh Paradise satellite of the Spirit and devoting his energies to the management of the seventh superuniverse. The name of this seventh sphere is Orvonton, for the Paradise satellites of the Spirit have the same names as their related superuniverses; in fact, the superuniverses were named after them.
17:1.6 (198.6) Yedinci aşkın evrenin yönetim alanı üzerinde Orvonton’un olaylarını istikrarlı hale getirmekte olan görevliler insan kavrayışını aşan bir sayıda olup, onlar işlevsel olarak kutsal aklın her düzeyiyle bütünleşir. Düşünce Denetleyicileri ve Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri haricinde kişiliğin tüm aşkın evren hizmeti, Cennet’den ve ona doğru olan kâinat seyahatleri üzerinde yedi yürütme dünyasından birine doğru geçecek bir biçimde yönlendirilir; buna ek olarak, aşkın evrenler içinde faaliyet gösteren Üçüncül Kaynak ve Merkez tarafından yaratılmış tüm kişilikler için merkezi kayıtlar burada idare edilir. Ruhaniyet’in bu yürütme dünyalarının biri üzerinde maddi, morontial ve ruhsal kayıtların düzeni benim düzeyimde olan bir varlığı bile hayretler içine düşürür. 17:1.6 (198.6) On the executive sphere of the seventh superuniverse the staff engaged in keeping straight the affairs of Orvonton runs into numbers beyond human comprehension and embraces practically every order of celestial intelligence. All superuniverse services of personality dispatch (except Inspired Trinity Spirits and Thought Adjusters) pass through one of these seven executive worlds on their universe journeys to and from Paradise, and here are maintained the central registries for all personalities created by the Third Source and Center who function in the superuniverses. The system of material, morontial, and spiritual records on one of these executive worlds of the Spirit amazes even a being of my order.
17:1.7 (199.1) Yüce İdareciler’in altında doğrudan hizmette bulunanlar; zaman ve mekânın yükseliş düzeninin çağlar süren öğreniminden mezun olan yüceltilmiş fanilerin kutsal üçleme haline getirilmiş doğumlarından ve Cennet-Havona kişiliklerinin kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlarının büyük bir kısmından oluşur. Bu kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlar, Kesinliğe Erişecek Olanların Cennet Birlikleri’nin Yüce Kurulu’nun başı tarafından Yüce İdareciler ile birlikte hizmeti tayin edilmiştir. 17:1.7 (199.1) The immediate subordinates of the Supreme Executives consist for the greater part of the trinitized sons of Paradise-Havona personalities and of the trinitized offspring of the glorified mortal graduates from the agelong training of the ascendant scheme of time and space. These trinitized sons are designated for service with the Supreme Executives by the chief of the Supreme Council of the Paradise Corps of the Finality.
17:1.8 (199.2) Her Yüce İdareci iki danışma kabinine sahiptir. Her aşkın evren yönetim merkezi üzerinde Sınırsız Ruhaniyet’in çocukları, kendilerinin Yüce İdareci’sinin öncül danışma kabini içinde bin yıl boyunca hizmet etmesi için kendi rütbelerinden temsilcileri seçerler. Zamanın yükseliş halinde bulunan fanilerini etkileyen tüm meselelerde, yüceltilmiş fanilerin kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlarından ve Cennet erişiminin fanilerinden oluşan ikincil bir kabine bulunmaktadır; bu bünye, yedi aşkın evren yönetim merkezleri üzerinde geçici olarak ikamet eden kusursuzlaşan ve yükseliş halinde olan varlıklar tarafından seçilir. Bunların dışında kalan tüm diğer sorumlulukların baş sorumluları Yüce İdareciler tarafından atanır. 17:1.8 (199.2) Each Supreme Executive has two advisory cabinets: The children of the Infinite Spirit on the headquarters of each superuniverse choose representatives from their ranks to serve for one millennium in the primary advisory cabinet of their Supreme Executive. In all matters affecting the ascending mortals of time, there is a secondary cabinet, consisting of mortals of Paradise attainment and of the trinitized sons of glorified mortals; this body is chosen by the perfecting and ascending beings who transiently dwell on the seven superuniverse headquarters. All other chiefs of affairs are appointed by the Supreme Executives.
17:1.9 (199.3) Zaman zaman Ruhaniyet’in bu Cennet uyduları üzerinde büyük özel kurullar toplanır. Bu dünyalar üzerine atanan kutsal üçleme haline getirilmiş evlatlar Cennet’e erişen yükselim içinde olanlarla birlikte, yükselim sürecinin çaba ve zaferlerinin yeniden birleşimlerinde Üçüncül Kaynak ve Merkez’in ruhaniyet kişiliklerini bir araya getirir. Yüce İdareciler her zaman bu tür bütünlükçü bir araya gelişlere başkanlık ederler. 17:1.9 (199.3) From time to time, great conclaves take place on these Paradise satellites of the Spirit. Trinitized sons assigned to these worlds, together with the ascenders who have attained Paradise, assemble with the spirit personalities of the Third Source and Center in the reunions of the struggles and triumphs of the ascendant career. The Supreme Executives always preside over such fraternal gatherings.
17:1.10 (199.4) Yedi Yüce İdareci her Cennet bin yılında bir kere, yaratımın ussal ev sahipleri için kâinatsal karşılamanın ve iyi dileklerin bin yıllık oturumunun yapıldığı Cennet’i ziyaret etmek için yönetim mevkilerinden ayrılırlar. Bu önemli olay, tüm yansıtıcı ruhaniyet toplulukların başı olan Majeston’un dolaysız mevcudiyetinde gerçekleşir. Buna ek olarak onlar bu nedenle, kâinatsal yansımanın özgün işlevi boyunca muhteşem evren içinde kendi yardımcılarıyla eş zamanlı olarak iletişim haline geçme imkânına sahip olurlar. 17:1.10 (199.4) Once in each Paradise millennium the Seven Supreme Executives vacate their seats of authority and go to Paradise, where they hold their millennial conclave of universal greeting and well-wishing to the intelligent hosts of creation. This eventful occasion takes place in the immediate presence of Majeston, the chief of all reflective spirit groups. And they are thus able to communicate simultaneously with all their associates in the grand universe through the unique functioning of universal reflectivity.
2. Yansımanın Baş Sorumlusu, Majeston ^top 2. Majeston—Chief of Reflectivity ^top
17:2.1 (199.5) Yansıtıcı Ruhaniyetler kutsal Kutsal Üçleme’nin kökenine aittir. Orada bu özgün ve bir biçimde gizemli olan varlıkların elli tanesi bulunmaktadır. Bu olağanüstü kişiliklerin yedi tanesi bir seferde yaratılmış olup, bu tür her yaratım bölümü Cennet Kutsal Üçlemesi ve Yedi Üstün Ruhaniyet’in birinin herhangi bir ilişkisi tarafından etkilenmiştir. 17:2.1 (199.5) The Reflective Spirits are of divine Trinity origin. There are fifty of these unique and somewhat mysterious beings. Seven of these extraordinary personalities were created at a time, and each such creative episode was effected by a liaison of the Paradise Trinity and one of the Seven Master Spirits.
17:2.2 (199.6) Zamanın başlangıcında oluşan bu önemli etkileşim; Cennet Kutsal Üçlemesi ile birlikte eş yaratanlar olarak faaliyette bulunmak için, Üstün Ruhaniyetler tarafından temsil edilen Yüce Yaratan Kişilikleri’nin öncül çabalarını yansıtır. Yüce Yaratanlar’ın yaratıcı gücünün bu birlikteliği Kutsal Üçleme’nin yaratıcı potansiyelleriyle birlikte, Yüce Varlık’ın mevcudiyetinin tam da bahse konu kaynağıdır. Bu nedenle, yansıtıcı yaratımın çevrimi kendi istikameti doğrultusunda hareket ettiği, Yedi Üstün Ruhaniyet’in her biri Cennet Kutsal Üçlemesi ile birlikte kusursuz yaratıcı eş zamanlılığı bulduğu, kırk dokuz Yansıtıcı Ruhaniyet kişileştiği zaman; bunun sonucunda, kâinat âlemlerinin tümü boyunca kırk dokuz Yansıtıcı Ruhaniyet’in ve onların yardımcılarının çalışmaların tümünün Cennet merkezi ve yansımanın baş sorumlusu olarak, Majeston’un kişileşmesinde sonuçlanan ve Yüce Varlık’ın yeni kişilik ayrıcalıklarını açığa çıkaran İlahi Mutlaklık’ın içinde yeni ve geniş kapsamlı bir tepki oluşur. 17:2.2 (199.6) This momentous transaction, occurring in the dawn of time, represents the initial effort of the Supreme Creator Personalities, represented by the Master Spirits, to function as cocreators with the Paradise Trinity. This union of the creative power of the Supreme Creators with the creative potentials of the Trinity is the very source of the actuality of the Supreme Being. Therefore, when the cycle of reflective creation had run its course, when each of the Seven Master Spirits had found perfect creative synchrony with the Paradise Trinity, when the forty-ninth Reflective Spirit had personalized, then a new and far-reaching reaction occurred in the Deity Absolute which imparted new personality prerogatives to the Supreme Being and culminated in the personalization of Majeston, the reflectivity chief and Paradise center of all the work of the forty-nine Reflective Spirits and their associates throughout the universe of universes.
17:2.3 (200.1) Zaman ve mekânın tüm yedi aşkın evreninin yansıma olgular bütününün kişisel ve mutlak merkezi olarak Majeston gerçek bir kişiliktir. Bu kişilik, Yedi Üstün Ruhaniyet’in buluşma alanında her şeyin merkezinin yakınında bulunan kalıcı Cennet yönetim merkezlerini idare eder. O sadece uçsuz bucaksız yaratım içinde yansıma hizmetinin eş güdümü ve onun devamlılığının sağlanmasıyla ilgilidir; o, bunun dışında kalan kâinat olaylarının yönetimine katılmamaktadır. 17:2.3 (200.1) Majeston is a true person, the personal and infallible center of reflectivity phenomena in all seven superuniverses of time and space. He maintains permanent Paradise headquarters near the center of all things at the rendezvous of the Seven Master Spirits. He is concerned solely with the co-ordination and maintenance of the reflectivity service in the far-flung creation; he is not otherwise involved in the administration of universe affairs.
17:2.4 (200.2) Majeston, sahip olduğumuz Cennet kişiliklerinin sıralı olan dizisinde yer teşkil etmemektedir; çünkü o sadece, İlahi Mutlaklık ile işlevsel bir biçimde bağlantılı olması bakımından Yüce Varlık tarafından yaratılmış kutsallığın mevcut kişiliğidir. O bir kişiliktir; fakat açık ve ayrıcalıklı bir biçimde, kâinat idaresinin bahse konu bu bir fazıyla kendiliğinden ilişki halindedir. Kâinat kişiliklerinin yansıtıcı olmayan biçimdeki diğer düzeyleriyle ilişkili olarak herhangi bir fiziksel yetkinlik içinde şu an faaliyet göstermemektedir. 17:2.4 (200.2) Majeston is not included in our catalogue of Paradise personalities because he is the only existing personality of divinity created by the Supreme Being in functional liaison with the Deity Absolute. He is a person, but he is exclusively and apparently automatically concerned with this one phase of universe economy; he does not now function in any personal capacity with relation to other (nonreflective) orders of universe personalities.
17:2.5 (200.3) Majeston’un yaratımı, Yüce Varlık’ın ilk yücelik yaratıcı eylemini simgelemekteydi. Eylem için bu irade, Yüce Varlık içinde iradenin uygulanması ile iniltiliydi; fakat İlahi Mutlaklık’ın muazzam tepkisi önceden bilinebilir bir niteliğe sahip değildi. Havona’nın ebedi ortaya çıkışından itibaren kâinat, işlevsel ruhaniyet eylemlerin eş güdümü ve gücünün bu türden uçsuz bucaksız olan bir devasa düzenlenişinin, bu derecedeki muazzam bir gerçekleşmesine o zamana kadar şahit olmamıştı. Yüce Varlık ve onların yardımcılarının yaratıcı iradelerine karşı İlahi karşılık, onların kavramsal gözlemlerini fazlasıyla aşan bir biçimde olup, onların anlamlı niyetlerinin çok geniş bir biçimde ötesindeydi. 17:2.5 (200.3) The creation of Majeston signalized the first supreme creative act of the Supreme Being. This will to action was volitional in the Supreme Being, but the stupendous reaction of the Deity Absolute was not foreknown. Not since the eternity-appearance of Havona had the universe witnessed such a tremendous factualization of such a gigantic and far-flung alignment of power and co-ordination of functional spirit activities. The Deity response to the creative wills of the Supreme Being and his associates was vastly beyond their purposeful intent and greatly in excess of their conceptual forecasts.
17:2.6 (200.4) Yücelik ve Nihayet içinde gelecek çağların; kişilik faaliyetin hangi yeni nüfuz alanlarına yükselebileceğinin ve kutsallığın hangi yeni düzeylerine erişebileceğinin, ilerlemiş kâinat eş güdümünün hayal dahi edilmemiş kuvvetlerini elinde bulunduracak olan düşlenmemiş ve beklenmeyen hali hazırdaki hangi diğer varlıkların ilahileştirilmesinin alanlarında neyi gözlemleyebileceğinin olasılıklarının arifesinde bulunmaktayız. Varoluşsal Cennet Kutsal Üçlemesi ve deneyimsel İlahiyat arasındaki ilişkilerin bu tür bir birleşimine İlahi Mutlaklık’ın potansiyel karşılığı için hiçbir kısıtlamanın olmadığı görünmektedir. 17:2.6 (200.4) We stand in awe of the possibility of what the future ages, wherein the Supreme and the Ultimate may attain new levels of divinity and ascend to new domains of personality function, may witness in the realms of the deitization of still other unexpected and undreamed of beings who will possess unimagined powers of enhanced universe co-ordination. There would seem to be no limit to the Deity Absolute’s potential of response to such unification of relationships between experiential Deity and the existential Paradise Trinity.
3. Yansıtıcı Ruhaniyetler ^top 3. The Reflective Spirits ^top
17:3.1 (200.5) Kırk dokuz Yansıtıcı Ruhaniyet Kutsal Üçleme’nin kökeninden gelmektedir; fakat oluşumları için görevlendirilen yedi yaratıcı bölümden her biri, Üstün Ruhaniyet’in eş köken niteliklerine doğası bakımından benzeyen varlığın bir türünün üretimidir. Bu nedenle onlar değişen biçimlerde; Kâinatın Yaratıcısı, Ebedi Evlat ve Sınırsız Ruhaniyet’in kutsallık karakterlerinin yedi olası bileşimlerinin ve birlikteliklerinin karakterlerini ve doğalarını yansıtır. Bu sebepten dolayı her aşkın evrenin yönetim merkezi üzerinde bu Yansıtıcı Ruhaniyetler’den yedisine sahip olmak gereklidir. Yedi türden her biri; Cennet İlahiyatları’nın üçünün her olası dışavurumu, böyle bir olgular bütünü yedi aşkın evrenin herhangi bir parçasında ortaya çıkabilirken, tüm fazlarının kusursuz yansımasına ulaşmak için gereklidir. Her türden bir tanesi bu nedenle, aşkın evrenin her biri içinde hizmet etmesi için görevlendirilmiştir. Birbirine benzemeyen yedi Yansıtıcı Ruhaniyet’in bu toplulukları, her âlemin yansıtıcı noktasında aşkın evrenlerin başkentleri üzerinde yönetim merkezlerini idare eder; buna ek bu durum ruhsal kutuplaşma noktasıyla özdeşlik taşımamaktadır. 17:3.1 (200.5) The forty-nine Reflective Spirits are of Trinity origin, but each of the seven creative episodes attendant upon their appearance was productive of a type of being in nature resembling the characteristics of the coancestral Master Spirit. Thus they variously reflect the natures and characters of the seven possible combinations of the association of the divinity characteristics of the Universal Father, the Eternal Son, and the Infinite Spirit. For this reason it is necessary to have seven of these Reflective Spirits on the headquarters of each superuniverse. One of each of the seven types is required in order to achieve the perfect reflection of all phases of every possible manifestation of the three Paradise Deities as such phenomena might occur in any part of the seven superuniverses. One of each type was accordingly assigned to service in each of the superuniverses. These groups of seven dissimilar Reflective Spirits maintain headquarters on the capitals of the superuniverses at the reflective focus of each realm, and this is not identical with the point of spiritual polarity.
17:3.2 (200.6) Yansıtıcı Ruhaniyetler kendilerine ait isimlere sahiptirler, fakat bu adlandırmalar mekânın dünyaları üzerinde açığa çıkarılmamışlardır. Bu isimler bahse konu varlıkların doğalarıyla ve karakterleriyle ilişkili olup, Cennet’in gizli alanlarının yedi kâinatsal gizemlerinin bir tanesinin bir parçasıdır. 17:3.2 (200.6) The Reflective Spirits have names, but these designations are not revealed on the worlds of space. They pertain to the nature and character of these beings and are a part of one of the seven universal mysteries of the secret spheres of Paradise.
17:3.3 (201.1) Bütünleştirici Bünye, Yüce Varlık ve Üstün Ruhaniyetler’in akli düzeylerinin olgular bütünü olan yansımanın özelliği, kâinatsal aklının bu geniş düzeninin işleyişinde ilgili tüm varlıklar için iletilebilir olma niteliğini taşır. Ve bu durumun kendisi ise gerçek bir gizemdir. Ne Üstün Ruhaniyetler ne de Cennet İlahiyatları tek başına veya ortaklaşa olarak tıpkı Majeston’un ilişki halinde bulunan bu kırk dokuz kişiliğinde açığa çıktıkları gibi, eş güdüm halinde bulunan kâinatsal yansımanın bu güçlerini açığa çıkarmazlar; buna ek olarak yine de onlar, muazzam bir biçimde bahşedilmiş bu varlıkların tümünün yaratıcılarıdır. Kutsal soyaçekim bazı zamanlar, Yaratan içinde algılanamayan belirli özellikleri yaratılmış içinde açığa çıkarır. 17:3.3 (201.1) The attribute of reflectivity, the phenomenon of the mind levels of the Conjoint Actor, the Supreme Being, and the Master Spirits, is transmissible to all beings concerned in the working of this vast scheme of universal intelligence. And herein is a great mystery: Neither the Master Spirits nor the Paradise Deities, singly or collectively, disclose these powers of co-ordinate universal reflectivity just as they are manifested in these forty-nine liaison personalities of Majeston, and yet they are the creators of all these marvelously endowed beings. Divine heredity does sometimes disclose in the creature certain attributes which are not discernible in the Creator.
17:3.4 (201.2) Majeston ve Yansıtıcı Ruhaniyetler haricinde yansıtma hizmetinin görevlileri, Sınırsız Ruhaniyet ve onun doğrudan yardımcılarına ek olarak onun emri altında çalışanlarının tüm yaratılmışlarıdır. Her aşkın evren Yansıtıcı Ruhaniyeti, Zamanın Ataları’nın mahkemeleri için onların kişisel sözcülüğünü yapan Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları’nın yaratıcılarıdır. 17:3.4 (201.2) The personnel of the reflectivity service, with the exception of Majeston and the Reflective Spirits, are all the creatures of the Infinite Spirit and his immediate associates and subordinates. The Reflective Spirits of each superuniverse are the creators of their Reflective Image Aids, their personal voices to the courts of the Ancients of Days.
17:3.5 (201.3) Yansıtıcı Ruhaniyetler sadece iletimi sağlayan sorumlular değillerdir; onlar aynı zamanda muhafaza eden kişiliklerdir. Onların doğumu olan ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri aynı zamanda muhafaza eden veya kayıt altına alan kişiliklerdir. Gerçek ruhsal değer ile alakalı her şey bir nüshası alınma biçiminde kayıt altına alınır; buna ek olarak bir izlenim, Yansıtıcı Ruhaniyetler’in geniş çalışanlarına ait ikincil hizmetkâr ruhaniyet kişiliklerinin sayısız olan düzeylerinden birindeki bazı üyelerinin kişisel donanımlarında muhafaza edilir. 17:3.5 (201.3) The Reflective Spirits are not merely transmitting agents; they are retentive personalities as well. Their offspring, the seconaphim, are also retentive or record personalities. Everything of true spiritual value is registered in duplicate, and one impression is preserved in the personal equipment of some member of one of the numerous orders of secoraphic personalities belonging to the vast staff of the Reflective Spirits.
17:3.6 (201.4) Evrenlerin resmi kayıtları, meleksel yazıcılar boyunca ve onlar tarafından aktarılır; fakat gerçek ruhsal yazıcılar yansıma tarafından bir araya gelir ve onlar Sınırsız Ruhaniyet’in ailesine ait olan uygun ve yerinde kişiliklerin akıllarında muhafaza edilir. Bu kayıtlar, kâinatın resmi ve ölü olan kayıtlarının tersi bir biçiminde canlı kayıtlardır; buna ek olarak onlar, Sınırsız Ruhaniyet’in kayıt altına alan kişiliklerinin yaşayan akıllarında kusursuz bir biçimde muhafaza edilir. 17:3.6 (201.4) The formal records of the universes are passed up by and through the angelic recorders, but the true spiritual records are assembled by reflectivity and are preserved in the minds of suitable and appropriate personalities belonging to the family of the Infinite Spirit. These are the live records in contrast with the formal and dead records of the universe, and they are perfectly preserved in the living minds of the recording personalities of the Infinite Spirit.
17:3.7 (201.5) Yansıma düzeni, tüm yaratımın hüküm ulaştırıcı ve haber toplayıcı işleyişidir. Bu düzen, birçok yayın hizmetinin dönemsel faaliyetine karşıt bir biçimde sürekli etkin bir konumdadır. 17:3.7 (201.5) The reflectivity organization is also the news-gathering and the decree-disseminating mechanism of all creation. It is in constant operation in contrast with the periodic functioning of the various broadcast services.
17:3.8 (201.6) Yerel bir evren yönetim merkezi üzerinde açığa çıkan her önemli veri onun aşkın evreninin başkentinde içkin olarak yansıtılır. Buna ek olarak zıt bir biçimde, yerel evrenin dikkate değer olaylarıyla ilgili her şey onların aşkın evren yönetim merkezlerinden yerel evren başkentlerine doğru dışsal bir biçimde yansıtılır. Zamanın evrenlerinden aşkın evrenlere kadar olan bu yansıma hizmeti, göründüğü biçimiyle istemsiz veya kendiliğinden faaliyet gösteren bir niteliktedir; fakat gerçekte bu durum böyle değildir. Bu yansıma hizmeti tamamiyle kişisel ve ussaldır; onun duyarlılığı eş güdümün kişiliğinin kusursuzlaşmasından kaynaklanır, ve bu sebeple Mutlaklıklar’ın kişilik dışı mevcudiyet-uygulamalarıyla ilişkilendirilemez. 17:3.8 (201.6) Everything of import transpiring on a local universe headquarters is inherently reflected to the capital of its superuniverse. And conversely, everything of local universe significance is reflected outward to the local universe capitals from the headquarters of their superuniverse. The reflectivity service from the universes of time up to the superuniverses is apparently automatic or self-operating, but it is not. It is all very personal and intelligent; its precision results from perfection of personality co-operation and therefore can hardly be attributed to the impersonal presence-performances of the Absolutes.
17:3.9 (201.7) Düşünce Denetleyicileri, kâinatsal yansıma sisteminin işletimine katılmamaktadırlar; tüm Yaratıcı nüvelerinin bütüncül bir biçimde bu etkileşimlerden haberdar olduklarına ve onların içeriğinden istifade ettiklerine inanmak için her türlü nedene sahibiz. 17:3.9 (201.7) While Thought Adjusters do not participate in the operation of the universal reflectivity system, we have every reason to believe that all Father fragments are fully cognizant of these transactions and are able to avail themselves of their content.
17:3.10 (201.8) Mevcut evren çağı boyunca ek-Cennet yansıma hizmetinin uzay kapsamı, yedi aşkın evrenin çevresi tarafından kısıtlı olarak görünmektedir. Bunların dışında kalanlarda ise, bu hizmetin işlevi zaman ve mekândan bağımsız olarak göze çarpmaktadır. Bu işlev, bilinen tüm alt mutlak kâinat döngülerinden bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. 17:3.10 (201.8) During the present universe age the space range of the extra-Paradise reflectivity service seems to be limited by the periphery of the seven superuniverses. Otherwise, the function of this service seems to be independent of time and space. It appears to be independent of all known subabsolute universe circuits.
17:3.11 (201.9) Her aşkın evrenin yönetim merkezi üzerinde yansıma düzeni bölünmüş bir birim olarak hareket eder; fakat tıpkı Yedi Yüce İdareciler’in bin yıllık karşılama zamanlarına ek olarak ışıkta ve yaşamda bütüncül bir yerel evrenin yerleşimi tarafından belirlenen yıldönümü etkinliğinde olduğu gibi belirli özel durumlarda, Majeston’un iradesi altında onların yedisi birden kâinatsal birliktelik içerisinde hareket eder ve edebilir. 17:3.11 (201.9) On the headquarters of each superuniverse the reflective organization acts as a segregated unit; but on certain special occasions, under the direction of Majeston, all seven may and do act in universal unison, as in the event of the jubilee occasioned by the settling of an entire local universe in light and life and at the times of the millennial greetings of the Seven Supreme Executives.
4. Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları ^top 4. The Reflective Image Aids ^top
17:4.1 (202.1) Kırk dokuz Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları Yansıtıcı Ruhaniyetler tarafından yaratılmıştır, ve onlar her aşkın evrenin yönetim merkezlerinde Yardımcı olarak sayıca sadece yedi tane bulunmaktadır. Uversa’nın yedi Yansıtıcı Ruhaniyeti’nin ilk yaratıcı eylemi onların yedi Görüntü Yardımcıları’nın üretimi olup; her Yansıtıcı Ruhaniyet, kendisine ait Görüntü’sünü yaratmaktadır. Görüntü Yardımcıları belirli özelliklerinde ve niteliklerinde onların Yansıtıcı Ana Ruhaniyetleri’nin kusursuz üretimleridir; onlar yansımanın özelliğinden yoksun olarak gerçek suretleridir. Onlar gerçek görüntüler olup, Yansıtıcı Ruhaniyetler ve aşkın evren idarelerinin arasında iletişim kanalı olarak sürekli faaliyet halindedir. Görüntü Yardımcıları, kelimenin yalın anlamıyla sadece yardımcılar olmayıp, onlar gerçekte kendileriyle ilgili Ruhaniyet atalarının mevcut temsilcileridir; onlar görüntüler olup, tıpkı isimlerinin ima ettiği gibi gerçektir. 17:4.1 (202.1) The forty-nine Reflective Image Aids were created by the Reflective Spirits, and there are just seven Aids on the headquarters of each superuniverse. The first creative act of the seven Reflective Spirits of Uversa was the production of their seven Image Aids, each Reflective Spirit creating his own Aid. The Image Aids are, in certain attributes and characteristics, perfect reproductions of their Reflective Mother Spirits; they are virtual duplications minus the attribute of reflectivity. They are true images and constantly function as the channel of communication between the Reflective Spirits and the superuniverse authorities. The Image Aids are not merely assistants; they are actual representations of their respective Spirit ancestors; they are images, and they are true to their name.
17:4.2 (202.2) Yansıtıcı Ruhaniyetler kendileri içinde gerçek kişilikler olup, böyle bir düzeyin üyeleri olarak maddi varlıklar için kavranılamaz bir durumdadırlar. Bir aşkın evren yönetim merkez alanını üzerinde bile onlar, Zamanın Ataları ve onların yardımcıları ile tüm kişisel ilişkilerinde kendilerine ait olan Görüntü Yardımcıları’nın desteğine ihtiyaç duyarlar. Görüntü Yardımcıları ve Zamanın Ataları arasındaki tüm ilişkilerde, bazen bir Yardımcı yeterli bir biçimde faaliyet gösterirken; diğer durumlarda ise iki, üç, dört veya hatta onların yedisi birden, aktarımları için görevlendirilen iletişimin bütüncül ve uygun temsili için gereklidir. Buna benzer bir biçimde Görüntü Yardımcıları’nın iletileri, iletişimin içeriğinin gerektirebileceği bir biçimde; Zamanın Atalarının biri, ikisi veya üçü tarafından da çok çeşitli biçimlerde alınabilir. 17:4.2 (202.2) The Reflective Spirits themselves are true personalities but of such an order as to be incomprehensible to material beings. Even on a superuniverse headquarters sphere they require the assistance of their Image Aids in all personal intercourse with the Ancients of Days and their associates. In contacts between the Image Aids and the Ancients of Days, sometimes one Aid functions acceptably, while on other occasions two, three, four, or even all seven are required for the full and proper presentation of the communication intrusted to their transmission. Likewise, the messages of the Image Aids are variously received by one, two, or all three Ancients of Days, as the content of the communication may require.
17:4.3 (202.3) Görüntü Yardımcıları, onların öncül Ruhaniyetler’inin tarafları vasıtasıyla sonsuza kadar hizmet edip; yardımcı ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerin inanılması güç olan bir ev sahipliğinde kendilerine ait konumlanmalarına sahiptir. Görüntü Yardımcıları doğrudan bir biçimde, yükseliş içinde olan fanilerin eğitim dünyalarıyla ilişkin olarak faaliyet göstermez. Onlar, fani ilerlemesinin kâinatsal düzeninin ussal hizmetiyle yakın bir biçimde birliktelik halindedir; fakat siz Uversa eğitim kurumlarında kısa zamanlı olarak ikamet ettiğiniz zaman onlarla kişisel olarak iletişim dâhilinde olmayacaksınız. Bunun nedeni kişisel varlıklar olarak görünen bu unsurların iradeden yoksun oluşudur; onlar tercih etme gücünü uygulamazlar. Onlar, bireysel Ruhaniyet atasının aklı ve kişiliğinin bütüncül yansıtıcısı olarak gerçek görüntülerdir. Bir sınıf olarak yükseliş halinde olan faniler, yansımayla içten bir biçimde ilişki kurmazlar. Her zaman yansıtıcı doğanın bazı varlıkları, siz ve hizmetin gerçek işleyişi arasına girecektir. 17:4.3 (202.3) The Image Aids serve forever by the sides of their ancestral Spirits, and they have at their disposal an unbelievable host of helper seconaphim. The Image Aids do not directly function in connection with the training worlds of ascending mortals. They are closely associated with the intelligence service of the universal scheme of mortal progression, but you will not personally come in contact with them when you sojourn in the Uversa schools because these seemingly personal beings are devoid of will; they do not exercise the power of choice. They are true images, wholly reflective of the personality and mind of the individual Spirit ancestor. As a class, ascending mortals do not intimately contact with reflectivity. Always some being of the reflective nature will be interposed between you and the actual operation of the service.
5. Döngülerin Yedi Ruhaniyeti ^top 5. The Seven Spirits of the Circuits ^top
17:5.1 (202.4) Havona Döngülerinin Yedi Ruhaniyeti, merkezi evrenin yedi döngüsü için Yedi Üstün Ruhaniyet ve Sınırsız Ruhaniyet’in bütüncül birey dışı temsilidir. Onlar, Üstün Ruhaniyetler’in ortak doğumları olarak onların hizmetkârlarıdır. Üstün Ruhaniyetler, yedi aşkın evrende farklı ve çeşitli bir hale getirilmiş yönetimsel kişiliği sağlarlar. Havona döngülerinin bu bütünlüğü vasıtasıyla onlar, merkezi evrenin birleşen, bütünleşen ve eş güdüm haline getirilen bir ruhsal aşkın denetimini sağlamak için yetkin hale getirilmişlerdir. 17:5.1 (202.4) The Seven Spirits of the Havona Circuits are the joint impersonal representation of the Infinite Spirit and the Seven Master Spirits to the seven circuits of the central universe. They are the servants of the Master Spirits, whose collective offspring they are. The Master Spirits provide a distinct and diversified administrative individuality in the seven superuniverses. Through these uniform Spirits of the Havona Circuits they are enabled to provide a unified, uniform, and co-ordinated spiritual supervision for the central universe.
17:5.2 (202.5) Döngülerin Yedi Ruhaniyeti’nden her biri, tek bir Havona döngüsünün yayılışıyla sınırlıdır. Onlar doğrudan bir biçimde, bireysel Havona dünyalarının idarecileri olan Zamanın Ebedileri’nin yönetimleriyle ilişkili değillerdir. Fakat onlar Yedi Yüce İdareciler ile bağlantılı bir konumda olup, Yüce Varlık’ın merkezi evren mevcudiyetiyle eş uyumluluğu sağlarlar. Onların görevi bütünüyle Havona ile sınırlıdır. 17:5.2 (202.5) The Seven Spirits of the Circuits are each limited to the permeation of a single Havona circuit. They are not directly concerned with the regimes of the Eternals of Days, the rulers of the individual Havona worlds. But they are in liaison with the Seven Supreme Executives, and they synchronize with the central universe presence of the Supreme Being. Their work is wholly confined to Havona.
17:5.3 (203.1) Döngülerin bu Ruhaniyetleri, üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri biçimindeki onların kişisel doğumları boyunca, Havona içinde geçici olarak ikamet edenler ile ilişkide bulunur. Döngü Ruhaniyetleri, Yedi Üstün Ruhaniyet ile eş zamanlı olarak mevcut halde olurken; onların üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri yaratımındaki faaliyeti, zamanın ilk kutsal yolcuları Grandfanda’nın zamanı boyunca Havona’nın dışsal döngüleri üzerine erişene kadar büyük bir önem kazanmamıştır. 17:5.3 (203.1) These Spirits of the Circuits make contact with those who sojourn in Havona through their personal offspring, the tertiary supernaphim. While the Circuit Spirits are coexistent with the Seven Master Spirits, their function in the creation of tertiary supernaphim did not attain major importance until the first pilgrims of time arrived on the outer circuit of Havona in the days of Grandfanda.
17:5.4 (203.2) Havona içinde döngüler boyunca ilerlediğiniz zaman, Döngülerin Ruhaniyetleri’ni öğrenmiş olacaksınız; fakat her ne kadar siz, onların ruhsal etkisinin birey dışı mevcudiyetinden kişisel olarak hoşnutluk duyacak ve onların varlığını tanıyacak olsanız da, onlarla birlikte kişisel bütünlüğü barındırmaya yetkin olamayacaksınız. 17:5.4 (203.2) As you advance from circuit to circuit in Havona, you will learn of the Spirits of the Circuits, but you will not be able to hold personal communion with them, even though you may personally enjoy, and recognize the impersonal presence of, their spiritual influence.
17:5.5 (203.3) Düşünce Düzenleyicileri evrimsel evrenlerin dünyalarında ikamet eden fani yaratılmışlarla ilişkide olduğu kadar; Döngü Ruhaniyetleri Havona’nın yerli sakinleriyle ilişkilidir. Düşünce Denetleyicileri gibi Döngü Ruhaniyetleri birey dışı olup; Kâinatın Yaratıcısı’nın birey dışı ruhaniyetlerinin fani insanın sınırlı akıllarında ikamet ettiği kadar, onlar Havona varlıklarının kusursuz akıllarıyla birliktelik halindedir. Fakat Döngülerin Ruhaniyetleri, Havona kişiliklerinin kalıcı bir parçası haline hiçbir zaman gelemezler. 17:5.5 (203.3) The Circuit Spirits are related to the native inhabitants of Havona much as the Thought Adjusters are related to the mortal creatures inhabiting the worlds of the evolutionary universes. Like the Thought Adjusters, the Circuit Spirits are impersonal, and they consort with the perfect minds of Havona beings much as the impersonal spirits of the Universal Father indwell the finite minds of mortal men. But the Spirits of the Circuits never become a permanent part of Havona personalities.
6. Yerel Evren Yaratıcı Ruhaniyetleri ^top 6. The Local Universe Creative Spirits ^top
17:6.1 (203.4) Yerel evren Yaratıcı Ruhaniyetler’inin doğası ve işlevinin büyük bir kısmı, yerel yaratılmışların idaresi ve düzenlenmesinde Yaratan Evlatlar ile onların birlikteliğinin anlatımına uygun bir biçimde aittir; fakat orada, yedi Yüce Ruhaniyet topluluğunun bu hususunun bir parçası olarak anlatılabilecek bahse konu muazzam varlıkların yerel evren öncesi deneyimlerinin birçok özelliği bulunmaktadır. 17:6.1 (203.4) Much that pertains to the nature and function of the local universe Creative Spirits properly belongs to the narrative of their association with the Creator Sons in the organization and management of the local creations; but there are many features of the prelocal universe experiences of these marvelous beings which may be narrated as a part of this discussion of the seven Supreme Spirit groups.
17:6.2 (203.5) Biz, yerel bir evren Ana Ruhaniyeti sürecinin altı fazının bilgisine aşinayız; buna ek olarak biz, eylemin bir yedinci düzeyinin olasılığı ile alakalı birçok şeyi ifade edebilir Mevcudiyetin bu farklı düzeyleri şunlardır: 17:6.2 (203.5) We are conversant with six phases of the career of a local universe Mother Spirit, and we speculate much concerning the probability of a seventh stage of activity. These different stages of existence are:
17:6.3 (203.6) 1. Öncül Cennet Farklılaşması. Yaratan bir Evlat, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat’ın birleşik faaliyeti sonucunda kişiselleştirildiğinde; o, eş zamanlı olarak “tamamlanmanın yüce tepkisi” biçiminde bilindiği haliyle Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliğinde meydana gelir. Biz bu tepkinin doğasını kavrayamayız; fakat biz bu tepkiden, Bütünleştirici Yaratan’ın yaratıcı potansiyeli içinde bütünleşmiş bu kişileştirilebilen olasılıkların içkin bir değişimini tanımladığını anlayamamaktayız. Bir eş güdüm Yaratan Evlat’ının doğuşu, bu Cennet Evladı’nın gelecek yerel evren eşinin potansiyelindeki Sınırsız Ruhaniyet kişiliğindeki doğumunu simgeler. Varlığın bu yeni birey öncesi kimlikleşmesinin bilincinde değiliz; fakat bu gerçeğin, böyle bir Yaratan Evlat’ın mevcudiyet sürecinin Cennet kayıtları üzerinde kendisine bir yer bulduğunun bilgisine sahibiz. 17:6.3 (203.6) 1. Initial Paradise Differentiation. When a Creator Son is personalized by the joint action of the Universal Father and the Eternal Son, simultaneously there occurs in the person of the Infinite Spirit what is known as the “supreme reaction of complement.” We do not comprehend the nature of this reaction, but we understand that it designates an inherent modification of those personalizable possibilities which are embraced within the creative potential of the Conjoint Creator. The birth of a co-ordinate Creator Son signalizes the birth within the person of the Infinite Spirit of the potential of the future local universe consort of this Paradise Son. We are not cognizant of this new prepersonal identification of entity, but we know that this fact finds place on the Paradise records of the career of such a Creator Son.
17:6.4 (203.7) 2. Hazırlıksal Yaratıcılık Eğitimi. Âlemlerin düzenlenmesinde ve idaresinde bir Mikâil Evladı’nın hazırlıksal eğitiminin uzun süreci boyunca, onun gelecekteki eşi birliğin daha ileri gelişimine uğrayıp, varlığın topluluk bilinci halini alır. Bu duruma dair kesin bir bilgiye sahip olmamakla beraber; böyle bir topluluk bilincinin uzay farkındalığı haline gelmesine ek olarak evren yaratımında ve idaresinde hazırlıksal eğitimin, tamamlayıcı Mikâil ile birlikte işbirliğinin kendisine ait gelecek görevinde ruhaniyet yeteneğinin erişimi için bir ön koşul haline gelmeye başladığını varsaymaktayız. 17:6.4 (203.7) 2. Preliminary Creatorship Training. During the long period of the preliminary training of a Michael Son in the organization and administration of universes, his future consort undergoes further development of entity and becomes group conscious of destiny. We do not know, but we suspect that such a group-conscious entity becomes space cognizant and begins that preliminary training requisite to the acquirement of spirit skill in her future work of collaboration with the complemental Michael in universe creation and administration.
17:6.5 (204.1) 3. Fiziksel Yaratımın Düzeyi. Yaratıcılık etkisi Ebedi Evlat tarafından bir Mikâil Evladı’na uygulandığı anda; Sınırsız Ruhaniyet’in mevcudiyetinde bu yeni Yaratan Evlat’ın nihai bir biçimde yükümlü olduğu aşkın evreni yöneten Üstün Ruhaniyet, “tanınmanın duası” için karşılıkta bulunurlar. Ve bunun sonrasında Yaratıcı Ruhaniyet’in varlığı ilk defa Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliğinden farklılaşan bir halde ortaya çıkar. Dilekte bulunan Üstün Ruhaniyet’in kişiliğine doğrudan bir biçimde ilerleyerek bu varlık; bahse konu Üstün Ruhaniyet’in kişiliğinin bir parçası haline gözle görülür bir biçimde gelerek, eş zamanlı olarak bizim algımızın dışına çıkar. Yeni bir kimlik kazanan Yaratıcı Ruhaniyet, uzay serüveni için Yaratan Evlat’ın ayrılış anına kadar Üstün Ruhaniyet ile birlikte kalır; bununla beraber Üstün Ruhaniyet, Yaratan Evlat’ın muhafazasına yeni Ruhaniyet eşini teslim edip, aynı zamanda sonu gelmez sadakatin ve ebedi bağlılığın etkisini Ruhaniyet eşine uygular. Tüm bunların sonucunda Cennet üzerinde o zamana kadar gerçekleşmiş mevcudiyeti en derinden etkileyen bölümlerden bir tanesi ortaya çıkar. Kâinatın Yaratıcısı, Yaratıcı Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet’in ebedi birliğinin tanınmışlığı ve aşkın evren hâkimiyet alanının Üstün Ruhaniyet’i tarafından idarenin belirli birleşik güçlerinin bahşedilmişliğinin kabulü uyarınca konuşur. 17:6.5 (204.1) 3. The Stage of Physical Creation. At the time the creatorship charge is administered to a Michael Son by the Eternal Son, the Master Spirit who directs the superuniverse to which this new Creator Son is destined gives expression to the “prayer of identification” in the presence of the Infinite Spirit; and for the first time, the entity of the subsequent Creative Spirit appears as differentiated from the person of the Infinite Spirit. And proceeding directly to the person of the petitioning Master Spirit, this entity is immediately lost to our recognition, becoming apparently a part of the person of this Master Spirit. The newly identified Creative Spirit remains with the Master Spirit until the moment of the departure of the Creator Son for the adventure of space; whereupon the Master Spirit commits the new Spirit consort to the keeping of the Creator Son, at the same time administering to the Spirit consort the charge of eternal fidelity and unending loyalty. And then occurs one of the most profoundly touching episodes which ever take place on Paradise. The Universal Father speaks in acknowledgment of the eternal union of the Creator Son and the Creative Spirit and in confirmation of the bestowal of certain joint powers of administration by the Master Spirit of superuniverse jurisdiction.
17:6.6 (204.2) Yaratıcı’ya bütünleşen Yaratan Evlat ve Yaratıcı Ruhaniyet bunun sonucunda kâinat yaratımı içinde kendilerine ait serüvenlerin ardından giderler. Buna ek olarak onlar, kendilerine ait evrenin maddi düzenlenmesinin uzun ve çetrefilli süreci boyunca birlikteliğin bu biçimi içinde beraber görev yaparlar. 17:6.6 (204.2) The Father-united Creator Son and Creative Spirit then go forth on their adventure of universe creation. And they work together in this form of association throughout the long and arduous period of the material organization of their universe.
17:6.7 (204.3) 4. Yaşam-Yaratım Devri. Yaratan Evlat tarafından yaşamın yaratılması hususundaki niyetin bildirilmesi üzerine, Yedi Üstün Ruhaniyet’in katılımcılığıyla ve üstün denetimi gerçekleştiren Üstün Ruhaniyet’in kişisel olarak deneyimleyişiyle Cennet üzerinde “kişileştirme törenleri” meydana gelir. Bu oluşum, Yaratan Evlat’ın Ruhaniyet eşinin kişiliğine katkı olan bir Cennet İlahiyatı olup; o, Sınırsız Ruhaniyet’in kişiliğinde “temel patlamanın” olgular bütününde evren için gözle görülen bir hale gelir. Cennet üzerindeki bu olgular bütünüyle eş zamanlı olarak, Yaratan Evlat’ın bundan öncesine kadar birey dışı olan Ruhaniyet eşi, işlevsel amaçlarının ve niyetlerinin tümünde gerçek bir insan haline gelir. Bundan dolayı ve sonsuza kadar bahse konu bu yerel evren Ana Ruhaniyeti bir birey olarak görülüp, açığa çıkan yaşam yaratımının tüm kişilik ev sahipleriyle birlikte kişisel ilişkilerini sürdürecektir. 17:6.7 (204.3) 4. The Life-Creation Era. Upon the declaration of intention to create life by the Creator Son, there ensue on Paradise the “personalization ceremonies,” participated in by the Seven Master Spirits and personally experienced by the supervising Master Spirit. This is a Paradise Deity contribution to the individuality of the Spirit consort of the Creator Son and becomes manifest to the universe in the phenomenon of “the primary eruption” in the person of the Infinite Spirit. Simultaneously with this phenomenon on Paradise, the heretofore impersonal Spirit consort of the Creator Son becomes, to all practical intents and purposes, a bona fide person. Henceforth and forevermore, this same local universe Mother Spirit will be regarded as a person and will maintain personal relations with all the personality hosts of the ensuing life creation.
17:6.8 (204.4) 5. Bahşedilmişlik Sonrası Çağlar. Yaratan Evlat, kendisinin yedinci bahşedilmişliğinin tamamlanmasının ardından ve evren egemenliğinin tümüne erişimini takiben evren yönetim merkezine geri döndüğünde; Yaratıcı bir Ruhaniyet’in sonu gelmez olan süreci boyunca farklı ve muhteşem bir değişim meydana gelir. Bu olay üzerine evrenin idarecileri bir araya gelmeden önce; başarılı olan Yaratan Evlat, Evren Ana Ruhaniyeti düzeyine eş egemen olarak yükselir ve Ruhaniyet eşini kendisinin dengi olarak tanır. 17:6.8 (204.4) 5. The Postbestowal Ages. Another and great change occurs in the never-ending career of a Creative Spirit when the Creator Son returns to universe headquarters after the completion of his seventh bestowal and subsequent to his acquirement of full universe sovereignty. On that occasion, before the assembled administrators of the universe, the triumphant Creator Son elevates the Universe Mother Spirit to cosovereignty and acknowledges the Spirit consort as his equal.
17:6.9 (204.5) 6. Işığın ve Zamanın Çağları. Işık ve zaman devrinin oluşturulması üzerine, yerel evren eş egemeni bir Yaratıcı Ruhaniyet sürecinin altıncı fazına giriş yapar. Fakat biz bu büyük deneyimin doğasını tasvir edemeyiz. Bu tür unsurlar, Nebadon içinde evrimin gelecek bir düzeyiyle ilişkilidir. 17:6.9 (204.5) 6. The Ages of Light and Life. Upon the establishment of the era of light and life the local universe cosovereign enters upon the sixth phase of a Creative Spirit’s career. But we may not portray the nature of this great experience. Such things pertain to a future stage of evolution in Nebadon.
17:6.10 (204.6) 7. Açıklığa Çıkarılmamış Süreç. Yerel bir evren Ana Ruhaniyet sürecinin altı fazının bilgisine sahibiz. Orada yedinci bir sürecin var olup olmadığı bizim sormamız gereken kaçınılmaz bir sorudur. Kesinliğe erişebilecek olanlar göründüğü biçimiyle ahlaki yükseliş içinde kendilerine ait nihai sonlarına eriştiklerinde, onların altıncı düzey ruhaniyet sürecine giriş yaptıklarına dair kaydın farkındayız. Evren görevi içinde, kesinliğe erişecek olanları hali hazırda bekleyen açığa çıkarılmamış diğer bir sürecin mevcut olduğunun çıkarımını yapmaktayız. Evren Ana Ruhaniyetleri’ni; Yaratan Mikâiller’in düzeyi ile birlikte sadık eş güdüm ve evren hizmeti içinde, kişisel deneyimin yedinci düzeylerini oluşturacak açığa çıkmamış bir takım sürecin onların önünde olduklarını buna benzer bir biçimde düşünmemiz, yerinde olarak bizden tek beklenecek şeydir. 17:6.10 (204.6) 7. The Unrevealed Career. We know of these six phases of the career of a local universe Mother Spirit. It is inevitable that we should ask: Is there a seventh career? We are mindful that, when finaliters attain what appears to be their final destiny of mortal ascension, they are of record as entering upon the career of sixth-stage spirits. We conjecture that there awaits the finaliters still another and unrevealed career in universe assignment. It is only to be expected that we would likewise regard the Universe Mother Spirits as having ahead of them some undisclosed career which will constitute their seventh phase of personal experience in universe service and loyal co-operation with the order of the Creator Michaels.
7. Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyetleri ^top 7. The Adjutant Mind-Spirits ^top
17:7.1 (205.1) Bu emir-yardımcı ruhaniyetleri; bir yerel evren Ana Ruhaniyeti’nin, bu tür bir Yaratıcı Ruhaniyet ve Yaratan Evladı’nın birleşik yaratımının yaşayan varlıkları üzerinde yedi katmanlı olan akıl bahşedişidir. Bu bahşediş, kişilik ayrıcalıklarının düzeyi için Ruhaniyet’in yükseliş zamanında mümkün hale gelir. Yedi emir-yardımcı akıl-ruhaniyetinin doğası ve işlevinin anlatımı daha uygun olarak, Nebadon’un içinde bulunan sizin yerel evreninizin hikâyesine aittir. 17:7.1 (205.1) These adjutant spirits are the sevenfold mind bestowal of a local universe Mother Spirit upon the living creatures of the conjoint creation of a Creator Son and such a Creative Spirit. This bestowal becomes possible at the time of the Spirit’s elevation to the status of personality prerogatives. The narration of the nature and functioning of the seven adjutant mind-spirits belongs more appropriately to the story of your local universe of Nebadon.
8. Yüce Ruhaniyetler’in İşlevleri ^top 8. Functions of the Supreme Spirits ^top
17:8.1 (205.2) Yüce Ruhaniyetlerin yedi topluluğu, Sınırsız Ruhaniyet ve Bütünleştirici Bünye olarak Üçüncül Kaynak ve Merkez’in işlevsel ailesinin çekirdeğini oluşturur. Yüce Ruhaniyetler’in nüfuz alanı uzayın gezegenleri üzerinde, Cennet üzerinde bulunan Kutsal Üçleme’nin mevcudiyetinden evrimsel-fani düzey aklının işlevine kadar uzanır. Bu nedenle onlar, alçalan yönetim düzeylerini bir araya getirip bunlardan sorumlu görevlilerin çok katmanlı olan faaliyetlerini düzenlerler. Bir Yaratıcı Ruhaniyet topluluğunun Zamanın Ataları ile bağlantılı olup olmadığından, bir Yaratıcı Ruhaniyeti’nin bir Mikâil Evladı ile birlikte uyum içinde hareket edip etmediğinden veya Yedi Üstün Ruhaniyet’in Cennet Kutsal Üçlemesi etrafında çevrelenip çevrelenmediğinden bağımsız olarak; Yüce Ruhaniyetler’in eylemi yerel, merkezi ve aşın evrenler içinde her yerde karşılaşılan bir niteliktedir. Onlar, “Zamanın” düzeyinin Kutsal Üçleme kişilikleriyle ve “Evlatlar”ın Cennet kişilikleriyle tıpatıp benzer bir biçimde faaliyet gösterirler. 17:8.1 (205.2) The seven groups of Supreme Spirits constitute the nucleus of the functional family of the Third Source and Center both as the Infinite Spirit and as the Conjoint Actor. The domain of the Supreme Spirits extends from the presence of the Trinity on Paradise to the functioning of mind of the evolutionary-mortal order on the planets of space. Thus do they unify the descending administrative levels and co-ordinate the manifold functions of the personnel thereof. Whether it is a Reflective Spirit group in liaison with the Ancients of Days, a Creative Spirit acting in concert with a Michael Son, or the Seven Master Spirits encircuited around the Paradise Trinity, the activity of the Supreme Spirits is encountered everywhere in the central, super-, and local universes. They function alike with the Trinity personalities of the order of “Days” and with the Paradise personalities of the order of “Sons.”
17:8.2 (205.3) Yüce Ruhaniyet toplulukları onların Sınırsız Ana Ruhaniyet’i birlikte, Üçüncül Kaynak ve Merkez’in geniş olan yaratım ailesinin doğrudan yaratanlarıdır. Yardımcı ruhaniyetlerin tüm düzeyleri bu birliktelikten doğar. Birinci derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri, Sınırsız Ruhaniyetler içinde açığa çıkıp; bu düzeyin ikincil varlıkları Üstün Ruhaniyetler tarafından yaratılır; üçüncü derece birincil hizmetkâr ruhaniyetleri ise Döngülerin Yedi Ruhaniyet’i vasıtasıyla oluşturulur. Yansıtıcı Ruhaniyetler ortaklaşa bir biçimde, aşkın evren hizmetlerinin ikincil hizmetkâr ruhaniyetleri biçimindeki meleksel ev sahiplerinin muazzam bir düzeyinin ana-yapıcılarıdır. Bir Yaratıcı Ruhaniyet, bir yerel yaratımın yüksek meleksel düzeylerinin kaynağıdır; bu tür melek hizmetkârları, her ne kadar merkezi evrenin işleyiş biçimleri sonrasında şekillendirilse de, her bir yerel evrende özgün bir nitelikte bulunurlar. Yardımcı ruhaniyetlerin tüm bu yaratanları sadece dolaylı bir biçimde, tüm meleksel hizmetin özgün ve ebedi kaynağı olan Sınırsız Ruhaniyet’in merkezi yerleşimi tarafından desteklenir. 17:8.2 (205.3) Together with their Infinite Mother Spirit, the Supreme Spirit groups are the immediate creators of the vast creature family of the Third Source and Center. All orders of the ministering spirits spring from this association. Primary supernaphim originate in the Infinite Spirit; secondary beings of this order are created by the Master Spirits; tertiary supernaphim by the Seven Spirits of the Circuits. The Reflective Spirits, collectively, are the mother-makers of a marvelous order of the angelic hosts, the mighty seconaphim of the superuniverse services. A Creative Spirit is the mother of the angelic orders of a local creation; such seraphic ministers are original in each local universe, though they are fashioned after the patterns of the central universe. All these creators of ministering spirits are only indirectly assisted by the central lodgment of the Infinite Spirit, the original and eternal mother of all the angelic ministers.
17:8.3 (205.4) Yedi Yüce Ruhaniyet topluluğu, yerleşik yaratımın düzenleyicileridir. Yedi Üstün Ruhaniyet biçimindeki onların yönlendirici başlarının birlikteliği, Yedi Katmanlı Tanrı’nın uçsuz bucaksız olan eylemlerini düzenlemek amacıyla ortaya çıkar: 17:8.3 (205.4) The seven Supreme Spirit groups are the co-ordinators of the inhabited creation. The association of their directing heads, the Seven Master Spirits, appears to co-ordinate the far-flung activities of God the Sevenfold:
17:8.4 (205.5) 1. Ortaklaşa bir biçimde Üstün Ruhaniyetler, Cennet İlahiyatları’nın Kutsal Üçlemesi’nin kutsallık düzeyini yakın bir biçimde denk düşmektedir. 17:8.4 (205.5) 1. Collectively the Master Spirits near-equivalate to the divinity level of the Trinity of Paradise Deities.
17:8.5 (205.6) 2. Bireysel olarak onlar, İlahiyat üçleme bütünlüğünün öncül birliktelik olasılıklarını denemektedirler. 17:8.5 (205.6) 2. Individually they exhaust the primary associable possibilities of triune Deity.
17:8.6 (206.1) 3. Bütünleştirici Bünye’nin farklılaşan temsilcileri olarak onlar, Yüce Varlık’ın henüz kişisel olarak uygulamadığı onun ruhsal-akıl-güç egemenliğinin muhafaza alanlarıdır. 17:8.6 (206.1) 3. As diversified representatives of the Conjoint Actor they are the repositories of that spirit-mind-power sovereignty of the Supreme Being which he does not yet personally exercise.
17:8.7 (206.2) 4. Yansıtıcı Ruhaniyetler boyunca onlar, kâinatsal yansımanın Cennet Merkezi olan Majeston ile birlikte Zamanın Ataları’nın aşkın evren hükümetlerini eş zamanlı hale getirirler. 17:8.7 (206.2) 4. Through the Reflective Spirits they synchronize the superuniverse governments of the Ancients of Days with Majeston, the Paradise center of universal reflectivity.
17:8.8 (206.3) 5. Onların katıldığı yerel evren Kutsal Hizmetkârları’nın bireyselleşmesinde Üstün Ruhaniyetler, yerel evrenlerin Yaratan Evlat-Yaratıcı Ruhaniyet birlikteliği olan Yedi Katmanlı Tanrı’nın son düzeyine katkıda bulunurlar. 17:8.8 (206.3) 5. In their participation in the individualization of the local universe Divine Ministers, the Master Spirits contribute to the last level of God the Sevenfold, the Creator Son-Creative Spirit union of the local universes.
17:8.9 (206.4) Bütünleştirici Bünye’nin doğasında bulunan işlevsel bütünlük, onun öncül kişilikleri olan Yedi Üstün Ruhaniyet içinde evrimleşen evrende açığa çıkarılmıştır. Fakat geleceğin kusursuz hale getirilen aşkın evrenleri içinde bu birlik, kuşkusuz olarak Yücelik’in deneyimsel egemenliğinden ayırt edilemez bir halde olacaktır. 17:8.9 (206.4) Functional unity, inherent in the Conjoint Actor, is disclosed to the evolving universes in the Seven Master Spirits, his primary personalities. But in the perfected superuniverses of the future this unity will undoubtedly be inseparable from the experiential sovereignty of the Supreme.
17:8.10 (206.5) [Uversa’nın bir Kutsal Danışmanı tarafından sunulmuştur.] 17:8.10 (206.5) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]