14. Makale Paper 14
Merkezi ve Kutsal Evren The Central and Divine Universe
14:0.1 (152.1) KUSURSUZ ve kutsal âlem tüm yaratımın merkezini kaplar; o, zaman ve mekânın çok geniş yaratılmışlarının etrafında döngüsü ebedi temel parçadır. Cennet, muhteşem ebedi evrenin tam da kalbinde hareketsiz bir biçimde ikamet eden devasa çekirdek Ada’nın mutlak sabitliğidir. Bu gezegensel merkezi aile Havona olarak adlandırılmakta olup, kendisi Nebadon’un yerel evrenin çok uzağındadır. O devasa boyutlardan oluşmakta olup, hayal dahi edilemeyecek güzelliğin ve aşkın ihtişamın sayısı bir milyar olan âlemlerinden ve bununla iniltili neredeyse inanılmayacak derece büyük olan kütleden meydana gelmiştir; fakat bu geniş yaratımın gerçek ölçeği, insan aklının anlamaya dönük kavrayışının kesin bir biçimde ötesindedir. 14:0.1 (152.1) THE perfect and divine universe occupies the center of all creation; it is the eternal core around which the vast creations of time and space revolve. Paradise is the gigantic nuclear Isle of absolute stability which rests motionless at the very heart of the magnificent eternal universe. This central planetary family is called Havona and is far-distant from the local universe of Nebadon. It is of enormous dimensions and almost unbelievable mass and consists of one billion spheres of unimagined beauty and superb grandeur, but the true magnitude of this vast creation is really beyond the understanding grasp of the human mind.
14:0.2 (152.2) Bu düzen tek olup; sadece yerleşmiş, kusursuz ve oluşturulmuş dünyaların birlikteliğidir. O bütüncül olarak yaratılmış ve kusursuz olan bir evrendir; bu bakımdan o evrimsel olarak bir gelişim değildir. O; ebedi kusursuzluğun, nihai gerçekliğin, yüce kesinliğin ve kutsal tamamlanmışlığın en yüksek amacı olan yöntemsel evrenin mekân içinde yeniden üretilmesini ve zaman içinde çoğaltılmasını arzulayan Tanrı’nın Yaratan Evlatları’nın cüretkâr serüveni biçimindeki devasa evrimsel deneyimini oluşturan, âlemlerin sonsuz dönüşsel takibinin gerçekleştiği kusursuzluğun ebedi çekirdeğidir. 14:0.2 (152.2) This is the one and only settled, perfect, and established aggregation of worlds. This is a wholly created and perfect universe; it is not an evolutionary development. This is the eternal core of perfection, about which swirls that endless procession of universes which constitute the tremendous evolutionary experiment, the audacious adventure of the Creator Sons of God, who aspire to duplicate in time and to reproduce in space the pattern universe, the ideal of divine completeness, supreme finality, ultimate reality, and eternal perfection.
1. Cennet-Havona Sistemi ^top 1. The Paradise-Havona System ^top
14:1.1 (152.3) Cennet’in çevresinden yedi aşkın evrenin içsel sınırlarına kadar, orada şu yedi mekân durumu ve hareketi bulunmaktadır: 14:1.1 (152.3) From the periphery of Paradise to the inner borders of the seven superuniverses there are the following seven space conditions and motions:
14:1.2 (152.4) 1. Cennet üzerinde etkisi olan hareketsiz orta-mekân kısımları. 14:1.2 (152.4) 1. The quiescent midspace zones impinging on Paradise.
14:1.3 (152.5) 2. Üç Cennet döngüsü ve yedi Havona döngüsüne ait saat yönündeki hareket yörüngesi. 14:1.3 (152.5) 2. The clockwise processional of the three Paradise and the seven Havona circuits.
14:1.4 (152.6) 3. Havona döngülerini merkezi evrenin karanlık çekim bünyelerinden ayıran yarı hareketsiz mekân kısmı. 14:1.4 (152.6) 3. The semiquiet space zone separating the Havona circuits from the dark gravity bodies of the central universe.
14:1.5 (152.7) 4. Karanlık çekim bünyelerinin saat yönünün tersinde hareket eden içsel kemeri. 14:1.5 (152.7) 4. The inner, counterclockwise-moving belt of the dark gravity bodies.
14:1.6 (152.8) 5. Karanlık çekim bünyelerinin iki mekân doğrultusunu bölen ikincil özgün mekân kısmı. 14:1.6 (152.8) 5. The second unique space zone dividing the two space paths of the dark gravity bodies.
14:1.7 (152.9) 6. Cennet etrafında saat yönünde dönen karanlık çekim bünyelerinin dışsal kemeri. 14:1.7 (152.9) 6. The outer belt of dark gravity bodies, revolving clockwise around Paradise.
14:1.8 (152.10) 7. Karanlık çekim bünyelerinin dışsal kemerini yedi aşkın evrenin en iç döngülerinden ayıran, — bir yarı hareketsiz mekân olarak — bir üçüncül mekân kısmı. 14:1.8 (152.10) 7. A third space zone—a semiquiet zone—separating the outer belt of dark gravity bodies from the innermost circuits of the seven superuniverses.
14:1.9 (152.11) Havona’nın milyarları bulan dünyası, Cennet uydularının bu üç döngüsünü eş zamanlı olarak çevreleyen yedi eş merkezli döngüler biçiminde düzenlenmiştir. Orantılı olan müdahil sayılarla birlikte, en iç Havona döngülerinde yirmi-beş milyona kadar ve Havona’nın en dış kısım döngülerinde ise iki-yüz-kırk-beş milyon’u aşan dünya mevcut bir halde bulunmaktadır. Her döngü farklılık göstermektedir, fakat bu döngülerin hepsi kusursuz bir biçimde dengelenmiş olup, onlar ender bir zarafetle düzenlenmiştir; buna ek olarak onların her biri, Döngülerin Yedi Ruhaniyeti’nden bir tanesi olan Sınırsız Ruhaniyet’in özelleştirilmiş bir temsillinin nüfuzu altındadır. Diğer işlevlerine ek olarak, bu kişilik dışı Ruhaniyet her döngü boyunca göksel olayların işletimsel işleyişini düzenler. 14:1.9 (152.11) The billion worlds of Havona are arranged in seven concentric circuits immediately surrounding the three circuits of Paradise satellites. There are upwards of thirty-five million worlds in the innermost Havona circuit and over two hundred and forty-five million in the outermost, with proportionate numbers intervening. Each circuit differs, but all are perfectly balanced and exquisitely organized, and each is pervaded by a specialized representation of the Infinite Spirit, one of the Seven Spirits of the Circuits. In addition to other functions this impersonal Spirit co-ordinates the conduct of celestial affairs throughout each circuit.
14:1.10 (153.1) Havona gezegensel döngüleri konumsal bakımdan üst üste yerleşen bir mevcudiyeti kendi içinde barındırmaz; bunun yerine onların dünyaları, doğrusal olarak takip eden şekilde birbirlerini ardışık bir biçimde izler. Merkezi evren; Cennet alanlarının sayıca üç ve Havona dünyalarının sayıca yedi olan, sabitleştirilmiş on eş merkezli birimlerinden oluşan çok geniş bir tane düzlemde, hareketsiz Cennet Adası’nın etrafında dönüşünü gerçekleştirir. Fiziksel olarak düşünüldüğünde Havona ve Cennet döngüleri aynı ve tek bir bütün halindeki sistemdir; onların arasındaki ayrım, işlevsel farklılıklarının ve yönetimsel ayrılıklarının tanınmasından kaynaklanmaktadır. 14:1.10 (153.1) The Havona planetary circuits are not superimposed; their worlds follow each other in an orderly linear procession. The central universe whirls around the stationary Isle of Paradise in one vast plane, consisting of ten concentric stabilized units—the three circuits of Paradise spheres and the seven circuits of Havona worlds. Physically regarded, the Havona and the Paradise circuits are all one and the same system; their separation is in recognition of functional and administrative segregation.
14:1.11 (153.2) Cennet üzerinde zaman ona dair varsayılan bir nitelik olarak karşımıza çıkmaz; çünkü birbirini takip eden olayların sırasal boyutu, merkezi Ada’ya özgü olan kişilerin kavramsallaşmasının doğasından kaynaklanmaktadır. Fakat Havona döngüleri ve onun üzerinde geçici bir süreyle ikamet eden göksel veya karasal kökenli sayısız varlık için zaman onların tabi oldukları bir olgudur. Her Havona dünyası bağlı olduğu döngüsü tarafından belirlenen kendisine ait yerel bir zamana sahiptir. Herhangi bir döngü içerisindeki tüm dünyalar eşit sürece haiz bir yıl aralığında sahiptir, çünkü onlar bütüncül olarak aynı döngü içerisinde Cennet etrafında dönmektedirler. Bu duruma ek olarak, bu gezegensel yılların uzunluğu en dışsal döngüden en içe doğru gittikçe azalır. 14:1.11 (153.2) Time is not reckoned on Paradise; the sequence of successive events is inherent in the concept of those who are indigenous to the central Isle. But time is germane to the Havona circuits and to numerous beings of both celestial and terrestrial origin sojourning thereon. Each Havona world has its own local time, determined by its circuit. All worlds in a given circuit have the same length of year since they uniformly swing around Paradise, and the length of these planetary years decreases from the outermost to the innermost circuit.
14:1.12 (153.3) Havona-döngü zamanının yanı sıra; Sınırsız Ruhaniyet’in yedi Cennet uydusundan gönderilen ve onlar üzerinde belirlenen, Cennet-Havona’nın bir günlük zamanı ve bununla beraber diğer zaman kabulleri mevcuttur. Cennet-Havona’nın bir günlük zamanı ilk veya diğer bir değişle en içte bulunan Havona döngüsünün gezegensel yerleşkesinin, Cennet Adası’nın etrafında bir kez dönüşünü tamamlaması için geçen süre ölçüsünde belirlenmiştir. Buna ek olarak onun hızı, karanlık çekim bünyeleri ve devasa Cennet’in arasında olan konumu nedeniyle her ne kadar çok büyük olursa olsun, bu alanların kendi döngüsünü tamamlaması için neredeyse bin yıl geçmesi gerekir. “Tanrı ile bir günün bin yıl kadar sürmesine, ancak bu geçen sürenin bir gece seyri kadar kısa olmasına” dair satırlar üzerinde göz gezdirdiğinizde, farkında olmadan ona dair gerçeğin bilgisine erişeceksiniz. Cennet-Havona’nın bir günü sadece yedi dakikadır; bu yedi dakika, Urantia’nın mevcut artık-yıl takvimine göre bin yılının üç nokta on sekiz saniyesi kadar daha az olan bir süreçtir. 14:1.12 (153.3) Besides Havona-circuit time, there is the Paradise-Havona standard day and other time designations which are determined on, and are sent out from, the seven Paradise satellites of the Infinite Spirit. The Paradise-Havona standard day is based on the length of time required for the planetary abodes of the first or inner Havona circuit to complete one revolution around the Isle of Paradise; and though their velocity is enormous, owing to their situation between the dark gravity bodies and gigantic Paradise, it requires almost one thousand years for these spheres to complete their circuit. You have unwittingly read the truth when your eyes rested on the statement “A day is as a thousand years with God, as but a watch in the night.” One Paradise-Havona day is just seven minutes, three and one-eighth seconds less than one thousand years of the present Urantia leap-year calendar.
14:1.13 (153.4) Her ne kadar yedi aşkın evrenin her biri kendisine ait yerel zaman birimlendirmelerini taşısa da, bu Cennet-Havona günü onların bütünü için merkezi saat ölçümünü oluşturur. 14:1.13 (153.4) This Paradise-Havona day is the standard time measurement for the seven superuniverses, although each maintains its own internal time standards.
14:1.14 (153.5) Havona dünyalarının yedinci kemerinin oldukça uzağında olarak bu geniş merkezi evrenin dışsal kısımlarında, inanılması güç olan bir sayıdaki devasa karanlık çekim bünyeleri dönüşlerini gerçekleştirir. Bu sayıca çok olan karanlık kütleler, biçim olarak bile çok farklı olmalarına ek olarak birçok nitelik bakımından diğer mekân bünyelerinden oldukça ayrı bir konumda bulunur. Bu karanlık çekim bünyeleri ne ışığı yansıtır, ne de onu soğurur; fiziksel-enerji ışığı karşısında tepkisel olmayan bir özellik sergilemelerine ek olarak onlar, zaman ve mekânın ikame edilmiş âlemlerin yakınından bile görünmesini engelleyecek şekilde Havona’yı oldukça bütüncül bir biçimde çevreleyip onu gizlemişlerdir. 14:1.14 (153.5) On the outskirts of this vast central universe, far out beyond the seventh belt of Havona worlds, there swirl an unbelievable number of enormous dark gravity bodies. These multitudinous dark masses are quite unlike other space bodies in many particulars; even in form they are very different. These dark gravity bodies neither reflect nor absorb light; they are nonreactive to physical-energy light, and they so completely encircle and enshroud Havona as to hide it from the view of even near-by inhabited universes of time and space.
14:1.15 (153.6) Karanlık çekim bünyelerinin bu büyük kemeri, benzersiz olan bir mekân eklentisiyle iki eşit oval döngüye ayrılır. İçsel kemer saat yönü etrafında, dışsal olan ise saat yönüne ters istikamette dönüşünü gerçekleştirir. Karanlık bünyelerinin olağandışı kütlesiyle birleşen bu çok yönlü dönüşümsel hareket; merkezi evreni fiziksel olarak dengeli hale getiren ve onu kusursuz bir biçimde sabitleştirilen yaratımın açığa çıkması olarak gözlenen Havona çekiminin işlev hatlarını çok etkili bir biçiminde birbirine denkleştirir. 14:1.15 (153.6) The great belt of dark gravity bodies is divided into two equal elliptical circuits by a unique space intrusion. The inner belt revolves counterclockwise; the outer revolves clockwise. These alternate directions of motion, coupled with the extraordinary mass of the dark bodies, so effectively equalize the lines of Havona gravity as to render the central universe a physically balanced and perfectly stabilized creation.
14:1.16 (153.7) Karanlık çekim bünyelerinin içsel işleyiş düzeni, üç çevresel sınıflandırmadan oluşan düzenleme bakımından borusal bir nitelik gösterir. Bu döngünün bir kesişim noktası, eşit yoğunluk etrafındaki eş merkezli üç daireyi simgeler. Karanlık çekim bünyelerinin dışsal döngüsü, içsel döngüden on bin kez daha fazla olarak dik bir şekilde hizalanmıştır. Dışsal döngünün boylamasına olan çapı, enlemesine olan çapının elli bin katıdır. 14:1.16 (153.7) The inner procession of dark gravity bodies is tubular in arrangement, consisting of three circular groupings. A cross section of this circuit would exhibit three concentric circles of about equal density. The outer circuit of dark gravity bodies is arranged perpendicularly, being ten thousand times higher than the inner circuit. The up-and-down diameter of the outer circuit is fifty thousand times that of the transverse diameter.
14:1.17 (154.1) Çekim bünyelerinin iki döngüsü arasında bulunan müdahil mekân, geniş âlemin tümü üzerinde başka hiçbir yerde bulunamayacak olması bakımından benzersizdir. Bu özgün alan, boylamasına olan bir doğanın devasa dalga hareketleri tarafından tanımlanmasına ek olarak, bilinmeyen bir düzenin çok büyük enerji eylemleri vasıtasıyla nüfuz eder hale getirilir. 14:1.17 (154.1) The intervening space which exists between these two circuits of gravity bodies is unique in that nothing like it is to be found elsewhere in all the wide universe. This zone is characterized by enormous wave movements of an up-and-down nature and is permeated by tremendous energy activities of an unknown order.
14:1.18 (154.2) Kanımca merkezi evrenin karanlık çekim bünyeleri dışında ona benzer hiçbir şey, dış mekân düzeylerinin gelecek evrimini ondan daha iyi bir şekilde tanımlayamaz; bu nedenle biz üstün evrende, muhteşem çekim-dengeleyici bünyelerin bu dönüşümlü takibini benzersiz olarak algılayıp onu bu biçimde tarif ediyoruz. 14:1.18 (154.2) In our opinion, nothing like the dark gravity bodies of the central universe will characterize the future evolution of the outer space levels; we regard these alternate processions of stupendous gravity-balancing bodies as unique in the master universe.
2. Havona’nın Oluşumu ^top 2. Constitution of Havona ^top
14:2.1 (154.3) Ruhani varlıklar ne belirsiz olan bir mekânda, ne de ruhani dünyalarda ikamet ederler; onlar bunun yerine, fanilerin yaşadığı ve onlar kadar gerçek dünyaların oluşturduğu maddi bir doğanın mevcut alanlarında yerleşiklerdir. Havona dünyaları, her ne kadar onların bütüncül özü yedi aşkın evrenin gezegenlerinin maddi düzenlenişinden farklılık gösterse de, mevcut ve bütünüyle varoluş halindedir. 14:2.1 (154.3) Spirit beings do not dwell in nebulous space; they do not inhabit ethereal worlds; they are domiciled on actual spheres of a material nature, worlds just as real as those on which mortals live. The Havona worlds are actual and literal, albeit their literal substance differs from the material organization of the planets of the seven superuniverses.
14:2.2 (154.4) Havona’nın fiziksel gerçeklikleri, mekânın evrimsel âlemlerinde egemen olan herhangi bir unsurdan temel olarak farklı bir biçimde, enerji düzenlenmesinin bir seviyesini temsil eder. Havona enerjileri üç katmanlı olup, enerjinin bir biçiminin olumlu ve olumsuz fazlarda mevcut olmasına rağmen enerji-maddesinin aşkın evren birimleri iki katmanlı bir enerji etkisi taşır. Merkezi evrenin yaratımı Kutsal Üçleme biçiminde üç katmanlı, bir yerel evrenin yaratımı ise bir Yaratan Evlat ve bir Yaratıcı Ruhaniyet’in doğrudan olan katılımıyla iki katmanlıdır. 14:2.2 (154.4) The physical realities of Havona represent an order of energy organization radically different from any prevailing in the evolutionary universes of space. Havona energies are threefold; superuniverse units of energy-matter contain a twofold energy charge, although one form of energy exists in negative and positive phases. The creation of the central universe is threefold (Trinity); the creation of a local universe (directly) is twofold, by a Creator Son and a Creative Spirit.
14:2.3 (154.5) Havona’nın maddesi, Havona enerjisinin yedi biçiminin dengeli işlevi ve tamı tamına bin temel kimyasal yapıtaşının düzenlenmesiyle bir araya gelmiştir. Bu temel enerjilerin her biri, Havona yerlilerinin kırk dokuz uyarıcıyı algılayışına cevap vermesi için uyarımın dokuz düzeyinde açığa çıkar. Diğer bir değişle saf bir fiziksel açıdan bakıldığında, merkezi evrenin yerlileri kırk dokuz adet özelleşmiş duyuyu ellerinde bulundurur. Buna ek olarak morontial duyular yetmiş olup, daha yüksek düzeylerde bulunan unsurların tepkisel karşılıkları yetmişten iki yüz ona kadar değişen sayısal aralıkta bulunur. 14:2.3 (154.5) The material of Havona consists of the organization of exactly one thousand basic chemical elements and the balanced function of the seven forms of Havona energy. Each of these basic energies manifests seven phases of excitation, so that the Havona natives respond to forty-nine differing sensation stimuli. In other words, viewed from a purely physical standpoint, the natives of the central universe possess forty-nine specialized forms of sensation. The morontia senses are seventy, and the higher spiritual orders of reaction response vary in different types of beings from seventy to two hundred and ten.
14:2.4 (154.6) Merkezi evrenin hiçbir fiziksel varlığı Urantialı unsurlar için görülebilir olma özelliği taşımaz. Bu uzak dünyaların herhangi bir fiziksel uyarıcısı, sizin hassaslaşmamış organlarınızda bir karşıt hisse yol açacak etkiyi harekete geçirmez. Eğer bir Urantia fanisi Havona’ya seyahat ettirilse, kendisi orada gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve tamamiyle tüm diğer duyusal karşılıklardan yoksun bir durumda olacaktır; bunun karşısında ise orada bu kişi, tüm çevresel uyarıcılar ve onlardan kaynaklanacak bütüncül dışavurumsal karşılıklardan mahrum bir biçimde, sadece öz benliğe sahip sınırlı bir varlık olarak faaliyet gösterecekti. 14:2.4 (154.6) None of the physical beings of the central universe would be visible to Urantians. Neither would any of the physical stimuli of those faraway worlds excite a reaction in your gross sense organs. If a Urantia mortal could be transported to Havona, he would there be deaf, blind, and utterly lacking in all other sense reactions; he could only function as a limited self-conscious being deprived of all environmental stimuli and all reactions thereto.
14:2.5 (154.7) Urantia gibi dünyalar üzerinde bilinmeyen, merkezi yaratım içinde gerçekleşen sayısız ruhsal tepki ve fiziksel olgu bulunmaktadır. Üç katmanlı bir yaratımın temel işleyiş düzeni, zaman ve mekânın yaratılmış âlemlerinin iki katmanlı oluşumunun bütünüyle dışındadır. 14:2.5 (154.7) There are numerous physical phenomena and spiritual reactions transpiring in the central creation which are unknown on worlds such as Urantia. The basic organization of a threefold creation is wholly unlike that of the twofold constitution of the created universes of time and space.
14:2.6 (154.8) Doğa yasalarının bütünü evrimleşen yaratılmışların ikircikli enerji sistemleri bakımından bütünüyle farklı bir belirleyici temel üzerinde düzenlenir. Merkezi evrenin tamamı, kusursuz ve simetrik denetimin üç katmanlı işleyiş düzeniyle uyumlu olarak düzenlenir. Cennet-Havona sisteminin bütünü boyunca, kâinatsal gerçekliklerin ve ruhsal kuvvetlerin hepsi arasında kusursuz bir denge sağlanır. Maddi yaratımın mutlak bir kavrayışıyla birlikte Cennet, bu merkezi evrenin fiziksel enerjilerini düzenler ve onların işleyişini sağlar; ruhaniyet kavrayışıyla tamamiyle bütünleşmenin bir parçası olarak Ebedi Evlat ise, Havona üzerinde ikamet eden unsurların ruhsal konumunu en kusursuz bir biçimde muhafaza eder. Cennet üzerinde hiçbir şey deneyimsel değildir, ve Cennet-Havona sistemi yaratıcı kusursuzluğun bir birimidir. 14:2.6 (154.8) All natural law is co-ordinated on a basis entirely different than in the dual-energy systems of the evolving creations. The entire central universe is organized in accordance with the threefold system of perfect and symmetrical control. Throughout the whole Paradise-Havona system there is maintained a perfect balance between all cosmic realities and all spiritual forces. Paradise, with an absolute grasp of material creation, perfectly regulates and maintains the physical energies of this central universe; the Eternal Son, as a part of his all-embracing spirit grasp, most perfectly sustains the spiritual status of all who indwell Havona. On Paradise nothing is experimental, and the Paradise-Havona system is a unit of creative perfection.
14:2.7 (155.1) Ebedi Evlat’ın kâinatsal olan ruhsal çekimi merkezi evren boyunca muhteşem bir biçimde etkindir. Tüm ruhaniyet değerleri ve ruhsal kişilikler, sonu gelmez bir biçimde Tanrı’nın yerleşkesine doğru çekim içerisindedirler. Bu Tanrı huzuruna olan ulaşma isteği yoğun ve kaçınılmazdır. Tanrı’ya erişme arzusu merkezi evrende daha güçlüdür; bunun olma sebebi ruhaniyet çekiminin dış evrenlerde daha güçlü olması değil, Havona’ya erişen bu varlıkların daha bütüncül olarak ruhanileştirildiği ve bu sebeple Ebedi Evlat’ın kâinatsal olan ruhaniyet çekiminin başından beri etkin olan eylemine daha baskın bir biçimde karşılık veriyor olmasıdır. 14:2.7 (155.1) The universal spiritual gravity of the Eternal Son is amazingly active throughout the central universe. All spirit values and spiritual personalities are unceasingly drawn inward towards the abode of the Gods. This Godward urge is intense and inescapable. The ambition to attain God is stronger in the central universe, not because spirit gravity is stronger than in the outlying universes, but because those beings who have attained Havona are more fully spiritualized and hence more responsive to the ever-present action of the universal spirit-gravity pull of the Eternal Son.
14:2.8 (155.2) Benzer bir biçimde Sınırsız Ruhaniyet tüm ussal değerleri Cennet yolu huzuruna çeker. Merkezi evren boyunca Sınırsız Ruhaniyet’in akli çekimi; Ebedi Evlat’ın ruhaniyet çekimiyle iniltili bir biçimde faaliyet içerisinde bulunur, ve birlikte onlar yükselen ruhların Tanrı’yı bulmak, İlahiyat’a erişmek, Cennet’e kavuşmak ve Yaratıcı’yı tanımak biçimindeki bütünleşen arzularını oluştururlar. 14:2.8 (155.2) Likewise does the Infinite Spirit draw all intellectual values Paradiseward. Throughout the central universe the mind gravity of the Infinite Spirit functions in liaison with the spirit gravity of the Eternal Son, and these together constitute the combined urge of the ascendant souls to find God, to attain Deity, to achieve Paradise, and to know the Father.
14:2.9 (155.3) Havona ruhsal olarak kusursuz ve fiziksel olarak sabit bir evrendir. Merkezi evrenin denge ve denetim halindeki sabitliği kusursuz olarak açığa çıkar. Fiziksel veya ruhsal olan her şey tahmin edilebilir bir niteliktedir, fakat aklın olgusallığı ve kişiliğin benliksel iradesini yerine getirmesi böyle bir kalıtsal özelliği beraberinde taşımaz. Günahın imkânsızlığın meydana gelişi olarak tarif edilebilir olduğu kanısındayız; çünkü biz bu kanıya, Havona’nın yerel özgür irade sahiplerinin İlahiyat’ın iradesine karşı gelmedikleri için hiçbir zaman suçluluk duymadıkları temelinden hareketle varmaktayız. Tüm ebediyet boyunca bu tanrısal varlıklar, Zamanın Ebediyetleri’ne kararlı bir biçimde sadık kaldılar. Havona’ya kutsal bir yolcu olarak giriş yapan hiçbir yaratılmışta günahın işlenmesine rastlanmadı. Orada, merkezi Havona evrenine kabul edilen veya orada yaratılmış herhangi bir hiçbir kişilik topluluğun yaratılmışının yanlış bir uygulaması veya hareketi gerçekleşmemiştir. Zamanın âlemlerinde tercih edilen yöntem ve araçlar o kadar kusursuz ve o kadar kutsaldır ki, Havona’nın kayıtlarında ortaya çıkan herhangi bir hataya ve yapılan bir yanlışa rastlanılmadığı gibi yükseliş halindeki hiçbir ruh vaktinden önce bir biçimde merkezi evrene kabul edilmemiştir. 14:2.9 (155.3) Havona is a spiritually perfect and physically stable universe. The control and balanced stability of the central universe appear to be perfect. Everything physical or spiritual is perfectly predictable, but mind phenomena and personality volition are not. We do infer that sin can be reckoned as impossible of occurrence, but we do this on the ground that the native freewill creatures of Havona have never been guilty of transgressing the will of Deity. Through all eternity these supernal beings have been consistently loyal to the Eternals of Days. Neither has sin appeared in any creature who has entered Havona as a pilgrim. There has never been an instance of misconduct by any creature of any group of personalities ever created in, or admitted to, the central Havona universe. So perfect and so divine are the methods and means of selection in the universes of time that never in the records of Havona has an error occurred; no mistakes have ever been made; no ascendant soul has ever been prematurely admitted to the central universe.
3. Havona Dünyaları ^top 3. The Havona Worlds ^top
14:3.1 (155.4) Merkezi evrenin yönetimi ile ilgili hiçbir şey mevcut bir biçimde bulunmamaktadır. Havona eşine az rastlanır bir biçimde o kadar kusursuzdur ki, hiçbir ussal yönetim sistemi onun iradesi için gereklilik arz etmez. Orada ne sık sık düzenli olarak toplanan mahkemeler ne de yasamanın organı olan meclisler bulunmaktadır; Havona sadece idaresel bir gidişata ihtiyaç duyar. Bu noktada gerçek öz yönetimin nihai amacının en üst noktasına olan erişimi gözlenebilir. 14:3.1 (155.4) Concerning the government of the central universe, there is none. Havona is so exquisitely perfect that no intellectual system of government is required. There are no regularly constituted courts, neither are there legislative assemblies; Havona requires only administrative direction. Here may be observed the height of the ideals of true self-government.
14:3.2 (155.5) Böyle bir kusursuz ve ona yakın olan bu ussal yapılar arasında hiçbir yönetime ihtiyaç yoktur. Onlar hiçbir düzenlemeye ihtiyaç duymaz; çünkü onlar evrimsel yaratılmışlara katılmış asli kusursuzluğun varlıkları olarak aşkın evrenlerin yüce yargısının denetiminden çoktan geçmişlerdir. 14:3.2 (155.5) There is no need of government among such perfect and near-perfect intelligences. They stand in no need of regulation, for they are beings of native perfection interspersed with evolutionary creatures who have long since passed the scrutiny of the supreme tribunals of the superuniverses.
14:3.3 (155.6) Havona’nın idaresi kendiliğinden gerçekleşmez, fakat o hayretler içinde bırakan bir biçimde kusursuz ve kutsal olarak etkilidir. Bu idare başlıca olarak gezegensel olup, yerleşik Zamanın Ebediyeti’nde yetkilendirilmiştir; bununla birlikte her Havona alanı, Kutsal Üçleme’nin kökensel kişiliklerinin biri tarafından idare edilmektedir. Zamanın Ebediyetleri yaratan değillerdir, ancak onlar kusursuz idarecilerdir. Yüce yetenekleriyle öğretimde bulunmalarına ek olarak onlar, gezegensel evlatlarını Mutlaklığa yakın bilgeliğin bir kusursuzluğuyla yönlendirirler. 14:3.3 (155.6) The administration of Havona is not automatic, but it is marvelously perfect and divinely efficient. It is chiefly planetary and is vested in the resident Eternal of Days, each Havona sphere being directed by one of these Trinity-origin personalities. Eternals of Days are not creators, but they are perfect administrators. They teach with supreme skill and direct their planetary children with a perfection of wisdom bordering on absoluteness.
14:3.4 (156.1) Merkezi evrenin milyarı bulan alanları, Havona ve Cennet için yerel olan yüksek kişiliklerinin eğitim dünyalarını oluşturmasına ek olarak, zamanın evrimsel dünyalarından gelen yükseliş halinde olan yaratılmışlar için nihai “kendini kanıtlama” alanları olarak görev yapar. Kâinatın Yaratıcısı’nın yaratılmışın yükselişi için oluşturduğu muhteşem tasarısının uygulanmasında, zamanın kutsal yolcuları yedinci veya diğer bir değişle en dışta olan döngünün varış dünyaları üzerine iniş yapar; bununla birlikte artan öğrenimleri ve genişleyen deneyimlerini izleyen bir biçimde, gezegenden gezegene ve döngüden döngüye sonunda kesin olarak İlahiyatlar’a ulaşıncaya ve Cennet üzerinde yerleşime erişinceye kadar içe doğru ilerlerler. 14:3.4 (156.1) The billion spheres of the central universe constitute the training worlds of the high personalities native to Paradise and Havona and further serve as the final proving grounds for ascending creatures from the evolutionary worlds of time. In the execution of the Universal Father’s great plan of creature ascension the pilgrims of time are landed on the receiving worlds of the outer or seventh circuit, and subsequent to increased training and enlarged experience, they are progressively advanced inward, planet by planet and circle by circle, until they finally attain the Deities and achieve residence on Paradise.
14:3.5 (156.2) Her ne kadar bu yedi döngü alanı hâlihazırda kendilerinin göksel ihtişamının bütününde yerine getiriliyor olsa da; tüm gezegensel kapasitenin sadece yüzde biri kadar olan bölümü Yaratıcı’nın kâinatsal tasarımı olan fani yükselimin ilerleyen safhalarının uygulanmasında kullanılır. Bu devasa dünyaların bahse konu yüzde biri olan kısmının yaklaşık olarak bir bölü onu; Havona dünyaları üzerinde sık sık geçici süreliğine ikamet eden ve orada hizmette bulunan, ebedi olarak yaşamda ve aydınlıkta ikamet eden varlıklar olarak Kesinleştirici Birlikler’in eylemleri ve yaşamına ayrılmıştır. Bu yüceltilmiş varlıklar kendi kişisel yerleşimlerine Cennet üzerinde sahiptirler. 14:3.5 (156.2) At present, although the spheres of the seven circuits are maintained in all their supernal glory, only about one per cent of all planetary capacity is utilized in the work of furthering the Father’s universal plan of mortal ascension. About one tenth of one per cent of the area of these enormous worlds is dedicated to the life and activities of the Corps of the Finality, beings eternally settled in light and life who often sojourn and minister on the Havona worlds. These exalted beings have their personal residences on Paradise.
14:3.6 (156.3) Havona alanlarının gezegensel inşası, mekânın evrimsel dünyaları ve sistemlerinin yapısal oluşumunun bütünüyle dışındadır. Muhteşem kâinatta başka hiçbir yer, yerleşik dünyalar kadar devasa alanları kullanmaya elverişli değildir. Engin karanlık çekim bünyelerinin dengeleyici etkisiyle bütünleşen triata fiziksel oluşumu, bu olağanüstü derecede büyük olan yaratımın çok çeşitli çekimlerini ender bir biçimde dengelemeyi ve fiziksel kuvvetleri oldukça kusursuz bir biçimde birbirlerine denkleştirmeyi mümkün hale getirir. Karşı-çekim aynı zamanda, bu devasa dünyaların ruhsal eylemlerinin ve maddi işleyişlerinin düzenlenmesinde uygulanır. 14:3.6 (156.3) The planetary construction of the Havona spheres is entirely unlike that of the evolutionary worlds and systems of space. Nowhere else in all the grand universe is it convenient to utilize such enormous spheres as inhabited worlds. Triata physical constitution, coupled with the balancing effect of the immense dark gravity bodies, makes it possible so perfectly to equalize the physical forces and so exquisitely to balance the various attractions of this tremendous creation. Antigravity is also employed in the organization of the material functions and the spiritual activities of these enormous worlds.
14:3.7 (156.4) Biyolojik özelliklerine ek olarak Havona alanlarının sanatsal hatları biçiminde karşımıza çıkan onun mimarisi, aydınlatması ve ısıtması insan tahayyülünün en nihai sınırlarının bile çok ötesindedir. Havona hakkında hiçbir zaman yeterli bir bilgiye erişemezsiniz, çünkü onun güzelliğini ve ihtişamını anlamak için onu görmeniz gerekmektedir. Yine de belirtmek gerekir ki, bu kusursuz dünyalarda gerçek nehirler ve göller bulunmaktadır. 14:3.7 (156.4) The architecture, lighting, and heating, as well as the biologic and artistic embellishment, of the Havona spheres, are quite beyond the greatest possible stretch of human imagination. You cannot be told much about Havona; to understand its beauty and grandeur you must see it. But there are real rivers and lakes on these perfect worlds.
14:3.8 (156.5) Ruhsal olarak bu dünyalar olası en yüksek düzeyde hazırlanmış olup, merkezi evrende faaliyet gösteren farklı varlıkların sayısız düzeylerinin sığınması amacını karşılayan bir biçimde uyarlanmıştır. Çok katmanlı eylemler, insan kavrayışının fazlasıyla ötesinde olan bu güzel dünyalar üzerinde gerçekleşir. 14:3.8 (156.5) Spiritually these worlds are ideally appointed; they are fittingly adapted to their purpose of harboring the numerous orders of differing beings who function in the central universe. Manifold activities take place on these beautiful worlds which are far beyond human comprehension.
4. Merkezi Evren’in Yaratılmışları ^top 4. Creatures of the Central Universe ^top
14:4.1 (156.6) Havona dünyaları üzerinde yaşayan yedi temel varlık ve unsur biçimi bulunmaktadır, bu temel çeşitlerden her biri üç farklı fazda mevcut bulunur. Bu üç fazın her biri yetmiş büyük bölüme ayrılmış olup, her büyük bölüm bin küçük bölümden, alt bölümlerden ve diğerlerinden meydana gelir. Bu temel yaşam birimleri şu biçimlerde sınıflandırılabilir: 14:4.1 (156.6) There are seven basic forms of living things and beings on the Havona worlds, and each of these basic forms exists in three distinct phases. Each of these three phases is divided into seventy major divisions, and each major division is composed of one thousand minor divisions, with yet other subdivisions, and so on. These basic life groups might be classified as:
14:4.2 (156.7) 1. Maddi. 14:4.2 (156.7) 1. Material.
14:4.3 (156.8) 2. Morontial. 14:4.3 (156.8) 2. Morontial.
14:4.4 (156.9) 3. Ruhsal. 14:4.4 (156.9) 3. Spiritual.
14:4.5 (156.10) 4. Absonit. 14:4.5 (156.10) 4. Absonite.
14:4.6 (156.11) 5. Nihai. 14:4.6 (156.11) 5. Ultimate.
14:4.7 (156.12) 6. Eş Mutlak. 14:4.7 (156.12) 6. Coabsolute.
14:4.8 (156.13) 7. Mutlak. 14:4.8 (156.13) 7. Absolute.
14:4.9 (157.1) Yıpranma ve yaşamın son bulması Havona dünyaları üzerinde yaşam çevriminin bir parçası değildir. Merkezi evrende yaşayan unsurların daha düşük düzeyde olanları dönüşümün gerçekleşmesi sürecinden geçerler. Onlar biçin ve görünüm değiştirirler, fakat onlar yıpranma süreci veya hücresel ölüm tarafından dönüşerek yok olmazlar. 14:4.9 (157.1) Decay and death are not a part of the cycle of life on the Havona worlds. In the central universe the lower living things undergo the transmutation of materialization. They do change form and manifestation, but they do not resolve by process of decay and cellular death.
14:4.10 (157.2) Havona yerlileri tamamiyle Cennet Kutsal Üçleme’sinin doğumudur. Onlar yaratılmış ebeveynden yoksun olup, doğuma yetkin olmayan varlıklardır. Hiçbir zaman yapım süreci sonucunda yaratılmamış varlıklar olarak merkezi evrenin bu vatandaşlarının yaratımını sizlere tasvir edemeyiz. Havona’nın bütüncül geçmişi, fani insanın kavradığı zaman veya mekânla hiçbir ilgisi olmayan, zaman-mekânın içinden ifade edilmeye çalışılan bir ebediyet gerçeğidir. Fakat insanın yaratımsal felsefesinin bir başlangıç kökenine sahip olduğunu kabul etmemiz gerekir; insan düzeyinin çok üzerinde olan kişilikler bile “başlangıcın” yapısal bir kavramsallaşmasına ihtiyaç duyarlar. Her ne kadar bu başlangıçsal kavramsallaşma bir etken olsa da, Cennet-Havona sistemi ebedidir. 14:4.10 (157.2) The Havona natives are all the offspring of the Paradise Trinity. They are without creature parents, and they are nonreproducing beings. We cannot portray the creation of these citizens of the central universe, beings who never were created. The entire story of the creation of Havona is an attempt to time-space an eternity fact which has no relation to time or space as mortal man comprehends them. But we must concede human philosophy a point of origin; even personalities far above the human level require a concept of “beginnings.” Nevertheless, the Paradise-Havona system is eternal.
14:4.11 (157.3) Havona’nın yerlileri; kendilerine ait yerelliğin alanlarında ikamet eden kalıcı vatandaşların diğer düzeyleri gibi merkezi evren üzerinde milyarı bulan alanlarda yaşarlar. Bir aşkın evrende bir milyar yerel sisteminin maddi, ussal ve ruhsal işleyişini yerine getiren evlatlığın maddi düzeyleri gibi, daha büyük bir kapsamda Havona yerlileri merkezi evrenin milyarı bulan dünyaları üzerinde yaşar ve faaliyette bulunur. Siz muhtemelen, “maddeselliği” kutsal âlemin fiziksel gerçekliklerini tarif edecek bir biçimde anlamsal olarak geniş haliyle kullanıp bahse konu Havonalılar’ı maddi yaratılmışlar şeklinde değerlendirebilirsiniz. 14:4.11 (157.3) The natives of Havona live on the billion spheres of the central universe in the same sense that other orders of permanent citizenship dwell on their respective spheres of nativity. As the material order of sonship carries on the material, intellectual, and spiritual economy of a billion local systems in a superuniverse, so, in a larger sense, do the Havona natives live and function on the billion worlds of the central universe. You might possibly regard these Havoners as material creatures in the sense that the word “material” could be expanded to describe the physical realities of the divine universe.
14:4.12 (157.4) Orada Havona için yerel olan bir yaşam mevcut olup bu yaşam sadece kendisinde ve kendi içinde önem arz eder. Havonalılar birçok biçimde Cennet’in alçalanlarına ve aşkın evren yükselenlerine hizmet eder, fakat onlar aynı zamanda merkezi evrende benzersiz olan hayatlarını yaşarlar. Buna ek olarak onlar hem Cennet’den hem de aşkın evrenden fazlasıyla ayrık olan göreceli bir anlama sahiptirler. 14:4.12 (157.4) There is a life that is native to Havona and possesses significance in and of itself. Havoners minister in many ways to Paradise descenders and to superuniverse ascenders, but they also live lives that are unique in the central universe and have relative meaning quite apart from either Paradise or the superuniverses.
14:4.13 (157.5) Evrimsel dünyaların inanç evlatlarının ibadeti Kâinatın Yaratıcısı’nın sevgisinin memnuniyetini yerine getirirken, Havona yaratılmışlarının yüceltilmiş hayranlığı kutsal güzelliğin ve gerçeğin kusursuz nihai amaçlarını fazlasıyla tatmin eder. Fani insan Tanrı’nın iradesini yerine getirme arzusunu taşırken, merkezi evrenin bu varlıkları Cennet Kutsal Üçlemesi’nin nihai amaçlarını sağlamak için yaşar. Tam da onların sahip oldukları bu doğada, onlar Tanrı’nın iradesinin kendisidir. Her ne kadar İnsan ve Havonalılar yaşayan gerçeğin bağımsız hizmetinin mevcudiyetinden hoşnut olsa da; İnsan, Tanrı’nın iyiliğinin mevcudiyetinde memnuniyeti, Havonalılar ise kutsal güzellikte çok büyük bir neşeyi bulur. 14:4.13 (157.5) As the worship of the faith sons of the evolutionary worlds ministers to the satisfaction of the Universal Father’s love, so the exalted adoration of the Havona creatures satiates the perfect ideals of divine beauty and truth. As mortal man strives to do the will of God, these beings of the central universe live to gratify the ideals of the Paradise Trinity. In their very nature they are the will of God. Man rejoices in the goodness of God, Havoners exult in the divine beauty, while you both enjoy the ministry of the liberty of living truth.
14:4.14 (157.6) Havonalılar tercihlere açık olan mevcut ana ve kendileri için açığa çıkarılmamış gelecek nihai sonlarına sahiplerdir. Orada aynı zamanda sadece merkezi evren için ayrıcalıklı olan, yerli yaratılmışların ait olduğu bir ilerleme durumu söz konusudur; bu ilerleme ne Cennet’e doğru alçalmayla ilişkin olup, ne de aşkın evrenlere katılımla iniltilidir. Yüksek Havona düzeyine olan ilerleme şu biçimlerde gerçekleşebilir: 14:4.14 (157.6) Havoners have both optional present and future unrevealed destinies. And there is a progression of native creatures that is peculiar to the central universe, a progression that involves neither ascent to Paradise nor penetration of the superuniverses. This progression to higher Havona status may be suggested as follows:
14:4.15 (157.7) 1. Birinci döngüden yedinci döngüye olan dışsal biçimdeki deneyimsel ilerleme. 14:4.15 (157.7) 1. Experiential progress outward from the first to the seventh circuit.
14:4.16 (157.8) 2. Yedinci döngüden ilk döngüye olan içsel biçimdeki ilerleme. 14:4.16 (157.8) 2. Progress inward from the seventh to the first circuit.
14:4.17 (157.9) 3. Herhangi bir döngü içerisinde gelişim biçimindeki döngü içi ilerleme. 14:4.17 (157.9) 3. Intracircuit progress—progression within the worlds of a given circuit.
14:4.18 (157.10) Havona yerlilerine ek olarak, merkezi evrenin içinde ikamet edenler; yaratım boyunca kendi türündeki danışmanların, yöneticilerin ve öğreticilerinin olduğu birçok evren birimleri için sayısız yöntemsel işleyiş sınıfıyla birlikte bütünleşir. Tüm âlemler içindeki bütün varlıklar; Havona’nın milyarı bulan dünyalarının bazılarında, yöntemsel işleyişin içinden türeyen cana sahip olan yaratılmışın bir takım düzeylerinin belirleyicileri boyunca şekillenir. Zamanın fanileri bile, yücelikte olan bu yöntemsel işlev alanlarının dışsal döngüleri üzerinde, yaratılmış mevcudiyetinin kendi amacına ve nihai hedeflerine sahiptir. 14:4.18 (157.10) In addition to the Havona natives, the inhabitants of the central universe embrace numerous classes of pattern beings for various universe groups—advisers, directors, and teachers of their kind and to their kind throughout creation. All beings in all universes are fashioned along the lines of some one order of pattern creature living on some one of the billion worlds of Havona. Even the mortals of time have their goal and ideals of creature existence on the outer circuits of these pattern spheres on high.
14:4.19 (157.11) Bunlara ek olarak orada; Kâinatın Yaratıcısı’na erişen, oraya giriş çıkış yetkisine sahip, özel hizmetin görevleri üzerinde âlemler içinde her alanda faaliyet göstermek için atanan bahse konu varlıklar bulunmaktadır. Buna ek olarak her Havona dünyasında, merkezi evrene fiziksel olarak ulaşan erişim adayları bulunabilir; fakat onlar, Cennet’de ikamet etme hakkını sağlamada onları yetkin hale getirecek ruhsal gelişimi henüz elde edememişlerdir. 14:4.19 (157.11) Then there are those beings who have attained the Universal Father, and who are entitled to go and come, who are assigned here and there in the universes on missions of special service. And on every Havona world will be found the attainment candidates, those who have physically attained the central universe, but who have not yet achieved that spiritual development which will enable them to claim Paradise residence.
14:4.20 (158.1) Sınırsız Ruhaniyet, Havona dünyaları üzerinde; merkezi evrenin karmaşık ve ruhsal olan olaylarının ayrıntılarını idare eden, ihtişamın ve lütfün varlıkları olarak kişiliklerin bir ev sahipliği tarafından temsil edilir. Kutsal kusursuzluğun bu dünyaları üzerinde onlar, bu geniş yaratımın olağan işleyişine özgü olan sorumluluğu yerine getirirler; buna ek olarak onlar, mekânın karanlık dünyalarından ihtişama yükselen yükseliş yaratılmışlarının sayıca devasa düzeyde olan bireylerine eğitim, öğretim ve yardımdan oluşun çok katmanlı görevleri yerine getirir. 14:4.20 (158.1) The Infinite Spirit is represented on the Havona worlds by a host of personalities, beings of grace and glory, who administer the details of the intricate intellectual and spiritual affairs of the central universe. On these worlds of divine perfection they perform the work indigenous to the normal conduct of this vast creation and, in addition, carry on the manifold tasks of teaching, training, and ministering to the enormous numbers of ascendant creatures who have climbed to glory from the dark worlds of space.
14:4.21 (158.2) Orada, yaratılmışın kusursuzluğa erişiminin yükseliş taslağıyla doğrudan hiçbir biçimde birliktelik halinde bulunmayan, Cennet-Havona sistemine özgün olan sayısız varlık birimleri mevcuttur; bu nedenle onlar, fani ırklara sunulan kişilik sınıflandırmalardan uzak tutulmuştur. Sadece insan-üstü varlıklarının büyük toplulukları ve sizin varlığınızı devam ettirme deneyiminizle doğrudan bağlantılı olan bu düzeydekiler burada temsil edilirler. 14:4.21 (158.2) There are numerous groups of beings native to the Paradise-Havona system that are in no way directly associated with the ascension scheme of creature perfection attainment; therefore are they omitted from the personality classifications presented to the mortal races. Only the major groups of superhuman beings and those orders directly connected with your survival experience are herein presented.
14:4.22 (158.3) Havona; çabalarında alçak döngülerden daha yüksek olan döngülere ilerlemeyi kutsallığın gerçekleşmesinin yukarı seviyelerine erişmek için, buna ek olarak mutlak gerçekliklerin, nihai değerlerin, yüce anlamların genişleyen takdirine sahip olmak için amaçlayan ussal varlıkların tüm fazları, yaşam ile birlikte bir bütünlük içerisinde birbiriyle etkileşir. 14:4.22 (158.3) Havona teems with the life of all phases of intelligent beings, who there seek to advance from lower to higher circuits in their efforts to attain higher levels of divinity realization and enlarged appreciation of supreme meanings, ultimate values, and absolute reality.
5. Havona’da Yaşam ^top 5. Life in Havona ^top
14:5.1 (158.4) Urantia üzerinde, maddi varoluşunuzun öncül yaşamında kısa fakat yoğun olan bir denemeden geçersiniz. Bulunduğunuz sistem, takımyıldızı ve yerel evren boyunca konaklama dünyalarınız üzerinde, yükselimin morontia fazlarında katedersiniz. Aşkın evrenin öğrenim dünyalarında ise, ilerlemenin gerçek ruhaniyet düzeyleri boyunca geçişinize ek olarak, Havona’ya nihai erişiminiz için hazır bir hale getirilirsiniz. Havona’nın yedi döngüsü üzerinde sizin erişiminiz ussal, ruhsal ve deneyimseldir. Buna ek olarak, bu döngülerin her birine ait dünya üzerinde erişilmesi gereken belirli bir görev bulunmaktadır. 14:5.1 (158.4) On Urantia you pass through a short and intense test during your initial life of material existence. On the mansion worlds and up through your system, constellation, and local universe, you traverse the morontia phases of ascension. On the training worlds of the superuniverse you pass through the true spirit stages of progression and are prepared for eventual transit to Havona. On the seven circuits of Havona your attainment is intellectual, spiritual, and experiential. And there is a definite task to be achieved on each of the worlds of each of these circuits.
14:5.2 (158.5) Merkezi evrenin kutsal dünyalarında hayatın oldukça zengin ve tamamlanmış olmasının yanı sıra onların üzerinde yaşam o kadar eksiksiz ve doygundur ki, o yaratılmış bir varlığın muhtemel bir biçimde deneyimleyebileceği herhangi bir insan kavramsallaşmasını bütünüyle aşar. Bu ebedi yaratımın toplumsal ve mali eylemleri, Urantia’ya benzer olan evrimsel dünyalarda yaşayan maddi yaratılmışların sahip oldukları mesleklerle hiçbir biçimde benzerlik göstermez. Havona fikirlerinin üretim biçimi bile, Urantia üzerindeki düşünce süreçlerinden farklıdır. 14:5.2 (158.5) Life on the divine worlds of the central universe is so rich and full, so complete and replete, that it wholly transcends the human concept of anything a created being could possibly experience. The social and economic activities of this eternal creation are entirely dissimilar to the occupations of material creatures living on evolutionary worlds like Urantia. Even the technique of Havona thought is unlike the process of thinking on Urantia.
14:5.3 (158.6) Merkezi evrenin düzenlemeleri uyumlu ve kalıtsal bir biçimde doğaldır; işleyişin kuralları keyfi değildir. Havona’nın her gerekliliğinde, adaletin idaresi ve doğruluğun nedenselliği mevcut bir halde açığa çıkar. Buna ek olarak bu iki etmen birleşmiş bir halde Urantia üzerinde hakkaniyet olarak atfedilen kavrama denk düşer. Havona’ya eriştiğinizde şu anki yaşamınızda yapmaktan zevk duyduğunuz şeyleri orada gerçekleştirmekten doğal olarak memnuniyet duyacaksınız. 14:5.3 (158.6) The regulations of the central universe are fittingly and inherently natural; the rules of conduct are not arbitrary. In every requirement of Havona there is disclosed the reason of righteousness and the rule of justice. And these two factors, combined, equal what on Urantia would be denominated fairness. When you arrive in Havona, you will naturally enjoy doing things the way they should be done.
14:5.4 (158.7) Ussal varlıklar ilk olarak merkezi evrene ulaştıklarında, onlar yedinci Havona döngüsünün öncü dünyasında karşılandı ve oraya yerleştirildi. Varışlarını yeni gerçekleştirenler, kendileriyle ilişkili aşkın evren Üstün Ruhaniyeti’nin kimlik kavrayışına erişerek ruhsal olarak ilerlemeye devam ettiğinde, buradan altıncı döngüye ulaştırılır. (Merkezi evrendeki bu düzenlemelerden insan aklında olan ilerleme döngüleri tasarlanmıştır.) Yükseliş halinde olanlar Yücelik’in bir gerçekleştirilişine erişince ve oradan da İlahiyat serüveni için hazırlanınca beşinci döngüye götürülürler; buna ek olarak Sınırsız Ruhaniyet’e erişince dördüncü döngüye aktarılırlar. Ebedi Evlat’a erişimi takiben üçüncü bölüme; ve Kâinatın Yaratıcısı’nı tanımalarıyla birlikte, Cennet ev sahiplerine daha fazla aşina olacakları yer olan ikinci döngü dünyaları üzerinde geçici olarak ikamet etmek için oraya hareket ederler. Havona’nın ilk döngüsüne olan varış Cennet’in hizmetine zamanın bireylerinin kabul edilmesini simgeler. Süresi belirlenmemiş bir biçimde yaratılmışın yükselişinin uzunluğu ve doğasına bağlı olarak, ilerleyici ruhsal erişimin içsel döngüsü üzerinde onlar beklemeye devam eder. Yükseliş halindeki kutsal yolcular bu içsel döngüden Cennet yerleşkesinin içine doğru ve Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’nin kabulüne doğru ilerlerler. 14:5.4 (158.7) When intelligent beings first attain the central universe, they are received and domiciled on the pilot world of the seventh Havona circuit. As the new arrivals progress spiritually, attain identity comprehension of their superuniverse Master Spirit, they are transferred to the sixth circle. (It is from these arrangements in the central universe that the circles of progress in the human mind have been designated.) After ascenders have attained a realization of Supremacy and are thereby prepared for the Deity adventure, they are taken to the fifth circuit; and after attaining the Infinite Spirit, they are transferred to the fourth. Following the attainment of the Eternal Son, they are removed to the third; and when they have recognized the Universal Father, they go to sojourn on the second circuit of worlds, where they become more familiar with the Paradise hosts. Arrival on the first circuit of Havona signifies the acceptance of the candidates of time into the service of Paradise. Indefinitely, according to the length and nature of the creature ascension, they will tarry on the inner circuit of progressive spiritual attainment. From this inner circuit the ascending pilgrims pass inward to Paradise residence and admission to the Corps of the Finality.
14:5.5 (159.1) Bir yükselimin kutsal yolcusu olarak Havona üzerinde geçici ikamenizde, tarafınıza atanan döngünün dünyaları arasında özgür bir biçimde seyahat etmenize izin verilecek. Aynı zamanda daha önceden katettiğiniz döngülerdeki gezegenlere geri dönmenize müsaade edilecek. Buna ek olarak, birincil hizmetkâr ruhaniyetleri olarak oluşturulmasına gerek olmaksızın Havona döngüleri üzerinde geçici olarak ikamet eden tüm unsurlar için bahse konu bütün bu durumlar muhtemeldir. Zamanın kutsal yolcuları, “erişilen” mekânı katetmek için kendilerini gerekli bir biçimde hazırlamaya yetkindirler; fakat bu durum, “erişilmemiş” mekân üzerinde yapılacak anlaşma için hükmedilen işleyiş biçimine bağlıdır. Bir kutsal yolcu ne Havona’yı terk edebilir, ne de birincil hizmetkâr ruhaniyetlerinin ulaştırma desteği olmadan kendisine atanan döngünün ötesine geçebilir. 14:5.5 (159.1) During your sojourn in Havona as a pilgrim of ascent, you will be allowed to visit freely among the worlds of the circuit of your assignment. You will also be permitted to go back to the planets of those circuits you have previously traversed. And all this is possible to those who sojourn on the circles of Havona without the necessity of being ensupernaphimed. The pilgrims of time are able to equip themselves to traverse “achieved” space but must depend on the ordained technique to negotiate “unachieved” space; a pilgrim cannot leave Havona nor go forward beyond his assigned circuit without the aid of a transport supernaphim.
14:5.6 (159.2) Bu çok geniş olan merkezi yaratımda zindeliği sağlayan bir özgünlük bulunmaktadır. Ussal varlıkların veya diğer yaşayan unsurların en temel düzeylerinin asli oluşumu ve maddenin fiziksel düzenlenmesinin dışında, Havona’nın dünyaları arasında ortak hiçbir şey yoktur. Bu gezegenlerin her biri özgün, benzersiz ve ayrıcalıklı bir yaratımdır; her gezegen benzersiz, harikulade ve kusursuz bir yapımdır. Buna ek olarak bireyselliğin bu farklılığı, gezegensel mevcudiyetin ruhsal, fiziksel ve ussal olan yönlerinin tüm özelliklerine kadar uzanır. Bu milyarı bulan kusursuz alanlardan her biri, yerleşik Zamanın Ebediyeti’nin tasarıları uyarınca gelişmiş ve göz alıcı hale getirilmiştir. Ve bu durum onların arasından seçilen herhangi bir alanın diğerine neden benzemediğinin sebebidir. 14:5.6 (159.2) There is a refreshing originality about this vast central creation. Aside from the physical organization of matter and the fundamental constitution of the basic orders of intelligent beings and other living things, there is nothing in common between the worlds of Havona. Every one of these planets is an original, unique, and exclusive creation; each planet is a matchless, superb, and perfect production. And this diversity of individuality extends to all features of the physical, intellectual, and spiritual aspects of planetary existence. Each of these billion perfection spheres has been developed and embellished in accordance with the plans of the resident Eternal of Days. And this is just why no two of them are alike.
14:5.7 (159.3) Havona döngülerinin sonuna kadar seyahatinizi gerçekleştirmeden ve en sonunda arta kalan Havona dünyasını ziyaret etmeden önce, içinde bulunduğunuz maceranın canlandırıcılığı ve merakın teşviki sizin bu kutsal sürecinizde yok olmayacaktır. Ve bunun sonucunda, ebediyetin ileriye yönlendiren uyarıcısı olarak arzu, onun öncülü olan zamanın macera cezp edicisinin yerini alacaktır. 14:5.7 (159.3) Not until you traverse the last of the Havona circuits and visit the last of the Havona worlds, will the tonic of adventure and the stimulus of curiosity disappear from your career. And then will the urge, the forward impulse of eternity, replace its forerunner, the adventure lure of time.
14:5.8 (159.4) Tekdüzelik, yaratıcı düşüncenin olgunlaşmamışlığının ve ruhsal edinimle birlikte akli eş güdümün etkisizliğinin göstergesidir. Yükseliş içinde bulunan faninin bu cennetsel dünyaların keşfine başlamasından önce, kendisi ruhsal olmasa da duygusal, ussal, ve toplumsal olgunluğa çoktan erişmiş bir düzeyde olur. 14:5.8 (159.4) Monotony is indicative of immaturity of the creative imagination and inactivity of intellectual co-ordination with the spiritual endowment. By the time an ascendant mortal begins the exploration of these heavenly worlds, he has already attained emotional, intellectual, and social, if not spiritual, maturity.
14:5.9 (159.5) Havona üzerinde bir döngüden diğerine ilerlerken siz sadece hayal edilmeyen değişiklerle karşılaşmayacaksınız, buna ek olarak sizin şaşkınlığınız her döngü içerisinde bir gezegenden diğerine ilerleyişinizde tarif edilemez bir boyutta olacaktır. Bu milyarı bulan öğrenim dünyalarının her biri şaşkınlıkların gerçek bir üniversitesidir. Bitip tükenmek bilmeyen gerçeği bilme arzusu olarak süregelen şaşkınlıklar, bu döngülerde seyahat eden ve bu devasa alanlarda dolaşan kişilerin deneyimidir. Bu bakımdan tekdüzelik Havona sürecinin bir parçası değildir. 14:5.9 (159.5) Not only will you find undreamed-of changes confronting you as you advance from circuit to circuit in Havona, but your astonishment will be inexpressible as you progress from planet to planet within each circuit. Each of these billion study worlds is a veritable university of surprises. Continuing astonishment, unending wonder, is the experience of those who traverse these circuits and tour these gigantic spheres. Monotony is not a part of the Havona career.
14:5.10 (159.6) Evrim halindeki insan doğasının özünde bulunan nitelikler olarak — serüven aşkı, merak ve tekdüzeliğe karşı duyulan tiksinti; yeryüzü üzerindeki kısa süreli ikameniz süresince sadece sizi sinir etmek veya rahatsızlık duymanıza sebep olmak için oraya konulmamıştır, bunun yerine onlar ölümün, keşfin ebedi bir yolculuğu, beklentinin sonsuza kadar sürecek bir yaşamı biçiminde serüvenin sonu gelmez bir sürecinin sadece başlangıcı olduğunu sizlere önermek için verilmiştir. 14:5.10 (159.6) Love of adventure, curiosity, and dread of monotony—these traits inherent in evolving human nature—were not put there just to aggravate and annoy you during your short sojourn on earth, but rather to suggest to you that death is only the beginning of an endless career of adventure, an everlasting life of anticipation, an eternal voyage of discovery.
14:5.11 (160.1) Araştırmanın ruhu, keşfin dürtüsü ve incelemenin güdüsü olarak merak, evrimsel mekân yaratılmışlarının kutsal ve onların doğasından gelen edinimlerinin bir parçasıdır. Bu doğal dürtüler sadece bastırılması veya engellenilmesi için verilmemiştir. Bu arzu sahibi dürtülerin dünya üzerindeki kısa olan yaşamınız sürecinde sık sık kısıtlandığı ve hayal kırıklıklarının tekrar eden biçimlerde deneyimlendiği gerçektir, fakat onlar gelecek çok uzun asırlar boyunca bütüncül olarak gerçekleştirilip muhteşem bir biçimde tatmin edilecektir. 14:5.11 (160.1) Curiosity—the spirit of investigation, the urge of discovery, the drive of exploration—is a part of the inborn and divine endowment of evolutionary space creatures. These natural impulses were not given you merely to be frustrated and repressed. True, these ambitious urges must frequently be restrained during your short life on earth, disappointment must be often experienced, but they are to be fully realized and gloriously gratified during the long ages to come.
6. Merkezi Evren’in Nihai Amacı ^top 6. The Purpose of the Central Universe ^top
14:6.1 (160.2) Yedi döngüden oluşan Havona eylemlerinin kapsamı devasa bir büyüklüktedir. Genel olarak bu kapsam şu başlıklar altında tarif edilir. 14:6.1 (160.2) The range of the activities of seven-circuited Havona is enormous. In general, they may be described as:
14:6.2 (160.3) 1. Havonasal. 14:6.2 (160.3) 1. Havonal.
14:6.3 (160.4) 2. Cennetsel. 14:6.3 (160.4) 2. Paradisiacal.
14:6.4 (160.5) 3. Evrimsel Nihai-Yücelik olarak sınırlı-yükselen. 14:6.4 (160.5) 3. Ascendant-finite—Supreme-Ultimate evolutional.
14:6.5 (160.6) Aşkın olan birçok sınırlı eylem, ruhaniyet ve akıl işlevlerinin absonit ve diğer fazlarının içinde dile getirilmeyen farklılıklarına katılan Havona’nın mevcut evren çağında gerçekleşir. Merkezi evrenin yaratılmış aklın kavrayışının ötesinde birçok şekilde faaliyet göstermesi gibi, tıpkı onun benim için açığa çıkarılmayan birçok nihai amaca hizmet etmesi olanak dâhilindedir. Yine de bu kusursuz yaratımın, kâinat aklının yedi düzeyinin ihtiyaçlarını karşılamada nasıl hizmet ettiğini ve onların memnuniyetine hangi biçimlerde katkıda bulunduğunu tasvir etmeye çabalayacağım. 14:6.5 (160.6) Many superfinite activities take place in the Havona of the present universe age, involving untold diversities of absonite and other phases of mind and spirit functions. It is possible that the central universe serves many purposes which are not revealed to me, as it functions in numerous ways beyond the comprehension of the created mind. Nevertheless, I will endeavor to depict how this perfect creation ministers to the needs and contributes to the satisfactions of seven orders of universe intelligence.
14:6.6 (160.7) 1. Kâinatın Yaratıcısı — Birincil Kaynak ve Merkez. Yaratıcı olan Tanrı, yüce ebeveynsel memnuniyetini merkezi yaratımın kusursuzluğundan elde eder. Kendisi yakın-eşitlik düzeylerinde sevgiye doyum deneyiminin hoşnutluğunu taşır. Kusursuz Yaratan kusursuz yaratımın hayranlığıyla kutsal olarak hoşnuttur. 14:6.6 (160.7) 1. The Universal Father—the First Source and Center. God the Father derives supreme parental satisfaction from the perfection of the central creation. He enjoys the experience of love satiety on near-equality levels. The perfect Creator is divinely pleased with the adoration of the perfect creature.
14:6.7 (160.8) Havona, Yaratıcı’nın yüce erişiminin memnuniyetini yerine getirir. Havona içinde kusursuzluğun yerine getirilmesi, sınırsız genişlemenin ebedi istenci içinde zaman-mekân kısıtlanması dolayısıyla yaşanan gecikmeyi telafi eder. 14:6.7 (160.8) Havona affords the Father supreme achievement gratification. The perfection realization in Havona compensates for the time-space delay of the eternal urge of infinite expansion.
14:6.8 (160.9) Yaratıcı, kutsal güzellik karşısında Havona’nın onu tamamlayan karşılığından memnuniyet duyar. Bu durum, tüm evrimleşen âlemler için ender uyumun kusursuz bir işleyişsel yöntemini sağlamak için kutsal aklı hoşnut kılar. 14:6.8 (160.9) The Father enjoys the Havona reciprocation of the divine beauty. It satisfies the divine mind to afford a perfect pattern of exquisite harmony for all evolving universes.
14:6.9 (160.10) Yaratıcımız merkezi evreni kusursuz bir memnuniyetle karşılar; çünkü o, kâinat âlemlerinin tümünün bütün kişilikleri için ruhaniyet gerçekliğinin bu değere layık bir açığa çıkarılmış halidir. 14:6.9 (160.10) Our Father beholds the central universe with perfect pleasure because it is a worthy revelation of spirit reality to all personalities of the universe of universes.
14:6.10 (160.11) Âlemlerin Tanrı’sı, zaman ve mekân üzerinde birbirlerini peşi sıra takip eden evren genişlemesinin bütünü için, ebedi güç çekirdeği olarak Havona ve Cennet’i ayrı bir gözle değerlendirir. 14:6.10 (160.11) The God of universes has favorable regard for Havona and Paradise as the eternal power nucleus for all subsequent universe expansion in time and space.
14:6.11 (160.12) Ebedi Yaratıcı, Yaratan-Yaratıcı’nın ebedi evine erişen kendisinin mekâna ait fani torunları olarak zamanın yükseliş adayları için değerli ve cezp edici bir hedef olarak Havona yaratımını bitmek tükenmek bilmeyen bir hoşnutlukla değerlendirir. Buna ek olarak Tanrı, kutsal aile ve İlahiyat’ın ebedi evi olarak Cennet-Havona’nın kendisinden haz duyar. 14:6.11 (160.12) The eternal Father views with never-ending satisfaction the Havona creation as the worthy and alluring goal for the ascension candidates of time, his mortal grandchildren of space achieving their Creator-Father’s eternal home. And God takes pleasure in the Paradise-Havona universe as the eternal home of Deity and the divine family.
14:6.12 (160.13) 2. Ebedi Evlat — İkincil Kaynak ve Merkez. Mümkün olan en üst düzeydeki merkezi yaratım Ebedi Evlat için; Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet olarak kutsal ailenin birliksel işlevselliğinin ebedi kanıtını sağlar. Bu durum, Kâinatın Yaratıcısı’nın içindeki mutlak huzurun maddi ve ruhsal altyapısını oluşturur. 14:6.12 (160.13) 2. The Eternal Son—the Second Source and Center. To the Eternal Son the superb central creation affords eternal proof of the partnership effectiveness of the divine family—Father, Son, and Spirit. It is the spiritual and material basis for absolute confidence in the Universal Father.
14:6.13 (160.14) Havona, ruhaniyet gücünün en başından beri genişleyen kendisini gerçekleştirişinin neredeyse sınırsız olan kaynağını Ebedi Evlat için sağlar. Merkezi evren Ebedi Evlat’a bu alanı onun içinde güvenli ve emin bir biçimde, birliktelik halinde bulunduğu Cennet Evlatları’nın eğitimi için ruhsal ve biçimsel bahşediş hizmetini öğretmesi amacıyla tahsis etti. 14:6.13 (160.14) Havona affords the Eternal Son an almost unlimited base for the ever-expanding realization of spirit power. The central universe afforded the Eternal Son the arena wherein he could safely and securely demonstrate the spirit and technique of the bestowal ministry for the instruction of his associate Paradise Sons.
14:6.14 (161.1) Havona, Ebedi Evlat’ın sahip olduğu kâinatın âlemlerinin tümünün ruhani-çekim düzenlenmesinin özsel oluşumudur. Bu merkez, ruhsal çoğalma olan ebeveynsel arzunun tatminini sağlar. 14:6.14 (161.1) Havona is the reality foundation for the Eternal Son’s spirit-gravity control of the universe of universes. This universe affords the Son the gratification of parental craving, spiritual reproduction.
14:6.15 (161.2) Havona dünyaları ve onların kusursuz sakinleri, Yaratıcı Sözü olan Evlat’ın ilk ve nihai olarak son temsilidir. Bu bakımdan Evlat’ın bilinci, kendisinden kusursuz bir biçimde hoşnut olan Yaratıcı’nın sınırsız bir tamamlayıcısıdır. 14:6.15 (161.2) The Havona worlds and their perfect inhabitants are the first and the eternally final demonstration that the Son is the Word of the Father. Thereby is the consciousness of the Son as an infinite complement of the Father perfectly gratified.
14:6.16 (161.3) Buna ek olarak bu âlem, Kâinatın Yaratıcısı ve Ebedi Evlat arasında bulunan eşitliğin birlikteliğinin içerisinde onun tamamlayıcı karşılığının gerçekleşmesi için imkân sağlar, ve bu durum her birinin sınırsız kişiliğinin sonsuza kadar sürecek olan kanıtını oluşturur. 14:6.16 (161.3) And this universe affords the opportunity for the realization of reciprocation of equality fraternity between the Universal Father and the Eternal Son, and this constitutes the everlasting proof of the infinite personality of each.
14:6.17 (161.4) 3. Sınırsız Ruhaniyet — Üçüncül Kaynak ve Merkez. Havona âlemi, bütünleşen Yaratıcı-Evlat’ın sınırsız temsilcisi olarak Bütünleştirici Bünye’nin Sınırsız Ruhaniyet olduğu kanıtını sağlar. Sınırsız Ruhaniyet; bu kutsal meydana gelişin mutlak eş mevcudiyetinin yerine getirilmesinden hoşnut olurken, bir diğer yandan ise yaratıcı bir eylem olarak bütünleşen faaliyetsel tatmini Havona içinde elde eder. 14:6.17 (161.4) 3. The Infinite Spirit—the Third Source and Center. The Havona universe affords the Infinite Spirit proof of being the Conjoint Actor, the infinite representative of the unified Father-Son. In Havona the Infinite Spirit derives the combined satisfaction of functioning as a creative activity while enjoying the satisfaction of absolute coexistence with this divine achievement.
14:6.18 (161.5) Havona içinde Sınırsız Ruhaniyet, olası bağışlama yardımcısı olarak hizmet etmenin yetisini ve istekliliğini gösterebileceği bir alan bulmuştur. Bu kusursuz yaratımda Ruhaniyet, evrimsel âlemlerde hizmetin serüveni için alıştırmalarını gerçekleştirmiştir. 14:6.18 (161.5) In Havona the Infinite Spirit found an arena wherein he could demonstrate the ability and willingness to serve as a potential mercy minister. In this perfect creation the Spirit rehearsed for the adventure of ministry in the evolutionary universes.
14:6.19 (161.6) Bu kusursuz yaratım Sınırsız Ruhaniyet’e; yardımcı-Yaratan doğumu olarak bir evreni idare etmek için kutsal ebeveynleriyle birlikte kâinat yönetimine katılma, ve bu bakımdan Yaratan Evlatlar’ın yardımcıları olarak Yaratıcı Ruhaniyet biçiminde yerel evrenlerin birleşik idaresinin hazırlanması imkânını sağlamıştır. 14:6.19 (161.6) This perfect creation afforded the Infinite Spirit opportunity to participate in universe administration with both divine parents—to administer a universe as associate-Creator offspring, thereby preparing for the joint administration of the local universes as the Creative Spirit associates of the Creator Sons.
14:6.20 (161.7) Havona dünyaları mevcudiyet içerisinde bulunan her yaratılmış akıl için belirli yardımcılar olup, kâinatsal usun yaratanlarının akıl laboratuarıdır. Akıl her Havona dünyası üzerinde farklıdır, ve o tüm ruhsal ve maddi yaratılmış akli yapıları için bir işleyiş yöntemi olarak hizmet eder. 14:6.20 (161.7) The Havona worlds are the mind laboratory of the creators of the cosmic mind and the ministers to every creature mind in existence. Mind is different on each Havona world and serves as the pattern for all spiritual and material creature intellects.
14:6.21 (161.8) Bu kusursuz dünyalar, Cennet toplumuna erişim amacıyla nihai olarak belirlenmiş tüm varlıklar için akli yüksek-lisans programlarıdır. Onlar Ruhaniyet’e, güvenli ve fikir veren kişilikler üzerinde akli hizmet biçiminin denenmesinin olanağını fazlasıyla sağladı. 14:6.21 (161.8) These perfect worlds are the mind graduate schools for all beings destined for Paradise society. They afforded the Spirit abundant opportunity to test out the technique of mind ministry on safe and advisory personalities.
14:6.22 (161.9) Havona, mekânın âlemlerinde Sınırsız Ruhaniyet’in bencil olmayan ve yaygın çalışmaları için ona tahsis edilen bir yerdir. Aynı zamanda Havona, zaman ve mekânın yorulmak bilmez Akıl Hizmeti’nin kusursuz bir evi ve istirahat yerleşkesidir. 14:6.22 (161.9) Havona is a compensation to the Infinite Spirit for his widespread and unselfish work in the universes of space. Havona is the perfect home and retreat for the untiring Mind Minister of time and space.
14:6.23 (161.10) 4. Yüce Varlık — deneyimsel İlahiyat’ın evrimsel birleşimi. Havona yaratımı Yüce Varlık’ın ruhsal gerçekliğinin ebedi ve kusursuz kanıtıdır. Bu kusursuz yaratım; zaman ve mekânın deneyimsel âlemleri içinde Cennet İlahiyatları’nın sınırlı yansımalarının güç-kişilik bütünleşmesinin başlangıcından önce, Yüce olan Tanrı’nın simetrik ve kusursuz olan ruhaniyet doğasının bir açığa çıkarılışıdır. 14:6.23 (161.10) 4. The Supreme Being—the evolutionary unification of experiential Deity. The Havona creation is the eternal and perfect proof of the spiritual reality of the Supreme Being. This perfect creation is a revelation of the perfect and symmetrical spirit nature of God the Supreme before the beginnings of the power-personality synthesis of the finite reflections of the Paradise Deities in the experiential universes of time and space.
14:6.24 (161.11) Havona içinde Her-Şeye-Gücü-Yeten’in güç olanakları Yücelik’in ruhsal doğasıyla birlikte bütünleşmiş bir haldedir. Bu merkezi yaratım, Yücelik’in gelecek-ebediyet birlikteliğinin bir örneğidir. 14:6.24 (161.11) In Havona the power potentials of the Almighty are unified with the spiritual nature of the Supreme. This central creation is an exemplification of the future-eternal unity of the Supreme.
14:6.25 (161.12) Havona, Yücelik’in kâinatsal potansiyelinin kusursuz bir işleyişsel yöntemidir. Bu evren, Yücelik’in gelecek kusursuzluğunun tamamlanmış bir tasviri olup Nihayet’in potansiyeli mevcudiyetinin hatırlatıcısıdır. 14:6.25 (161.12) Havona is a perfect pattern of the universality potential of the Supreme. This universe is a finished portrayal of the future perfection of the Supreme and is suggestive of the potential of the Ultimate.
14:6.26 (162.1) Havona; kusursuz öz benlik denetimi ve yüceliğin yaşayan irade sahibi yaratılmışlarının varoluşu, ruhaniyetin nihai bir biçimde dengi olan aklın mevcudiyeti, ve sınırsız bir olanaklılıkla aklın gerçekliği ve birliği olarak ruhani değerlerin kesinliğini sergiler. 14:6.26 (162.1) Havona exhibits finality of spirit values existing as living will creatures of supreme and perfect self-control; mind existing as ultimately equivalent to spirit; reality and unity of intelligence with an unlimited potential.
14:6.27 (162.2) 5. Eş Güdüm Halindeki Yaratan Evlatlar. Havona, Cennet Mikâilleri’nin evren yaratımındaki bir sonraki serüvenleri için hazır hale getirildikleri eğitimsel hazırlama merkezidir. Bu kutsal ve kusursuz yaratım, her Yaratan Evlat için işleyişsel bir yöntemdir. Kendisi evreninin, kusursuzluğun bu Cennet-Havona düzeylerine nihai olarak erişimini sağlamak için çaba gösterir. 14:6.27 (162.2) 5. The Co-ordinate Creator Sons. Havona is the educational training ground where the Paradise Michaels are prepared for their subsequent adventures in universe creation. This divine and perfect creation is a pattern for every Creator Son. He strives to make his own universe eventually attain to these Paradise-Havona levels of perfection.
14:6.28 (162.3) Bir Yaratan Evlat, kendi fani evlatları ve ruhaniyet varlıkları için Havona yaratılmışlarını kişiliğin-işleyişsel yöntemi olarak kullanır. Mikâil ve diğer Cennet Evlatları, Cennet ve Havona’yı zamanın evlatlarının kutsal nihai sonu olarak görürler. 14:6.28 (162.3) A Creator Son uses the creatures of Havona as personality-pattern possibilities for his own mortal children and spirit beings. The Michael and other Paradise Sons view Paradise and Havona as the divine destiny of the children of time.
14:6.29 (162.4) Yaratan Evlatlar, yerel evrenlerini birleştiren ve istikrarlı hale getiren hayati evren üst denetiminin gerçek kaynağının merkezi yaratım olduğunun bilincindedirler. Onlar aynı zamanda, Yücelik’in ezelden beri var olan etkisinin kişisel mevcudiyetinin ve Nihayet’in Havona’nın içinde mevcut olduğunun bilgisine sahiptirler. 14:6.29 (162.4) The Creator Sons know that the central creation is the real source of that indispensable universe overcontrol which stabilizes and unifies their local universes. They know that the personal presence of the ever-present influence of the Supreme and of the Ultimate is in Havona.
14:6.30 (162.5) Havona ve Cennet, bir Mikâil Evladı’nın yaratıcı gücünün kaynağıdır. Burada onunla evren yaratımında eş güdüm halinde olan varlıklar ikamet eder. Evren Ana Ruhaniyetleri olarak bu yerel âlemlerin eş yaratanları Cennet’den gelmektedirler. 14:6.30 (162.5) Havona and Paradise are the source of a Michael Son’s creative power. Here dwell the beings who co-operate with him in universe creation. From Paradise come the Universe Mother Spirits, the cocreators of local universes.
14:6.31 (162.6) Cennet Evlatları merkezi yaratımı kutsal ebeveynlerinin evi olarak kendi yerleşkeleri biçiminde görürler. Burası onların zaman geri döndükleri ve ziyaret etmekten hoşnut kaldıkları bir yerdir. 14:6.31 (162.6) The Paradise Sons regard the central creation as the home of their divine parents—their home. It is the place they enjoy returning to ever and anon.
14:6.32 (162.7) 6. Eş Güdüm Halinde olan Yardımcı Kız Evlatlar. Yerel evrenlerin eş yaratanları olarak Evren Ana Ruhaniyetleri, Döngülerin Ruhaniyetleri’yle yakın bir birliktelikte Havona dünyaları üzerinde kendi kişilik öncesi eğitimini tamamlarlar. Bu merkezi evrende yerel evrenlerin Ruhaniyet Kız Evlatları, Yaratıcı’nın iradesine her zaman tabi olan Cennet Evlatları’yla birlikte eş güdüm yöntemleri içinde uygun bir biçimde eğitilmişlerdir. 14:6.32 (162.7) 6. The Co-ordinate Ministering Daughters. The Universe Mother Spirits, cocreators of the local universes, secure their prepersonal training on the worlds of Havona in close association with the Spirits of the Circuits. In the central universe the Spirit Daughters of the local universes were duly trained in the methods of co-operation with the Sons of Paradise, all the while subject to the will of the Father.
14:6.33 (162.8) Havona dünyaları üzerinde Ruhaniyet ve Ruhaniyet’in Kız Evlatları, kendi topluluklarının tümünün ruhsal ve maddi akli yapılarının ussal işleyiş yöntemleriyle karşılaşır; buna ek olarak bu merkezi evren, bir Evren Ana Ruhaniyeti’nin birleşik bir biçimde ilişkili bir Yaratan Evlat’la desteklediği bu yaratılmışların gelecekteki nihai sonudur. 14:6.33 (162.8) On the worlds of Havona the Spirit and the Daughters of the Spirit find the mind patterns for all their groups of spiritual and material intelligences, and this central universe is the sometime destiny of those creatures which a Universe Mother Spirit jointly sponsors with an associated Creator Son.
14:6.34 (162.9) Evren Ana Yaratanı, Cennet ve Havona’yı kendi kökensel yeri ve Sınırsız Akıl’ın kişilik mevcudiyetinin yerleşkesi olan Sınırsız Ana Ruhaniyet’in evi olarak hatırlar. 14:6.34 (162.9) The Universe Mother Creator remembers Paradise and Havona as the place of her origin and the home of the Infinite Mother Spirit, the abode of the personality presence of the Infinite Mind.
14:6.35 (162.10) Bir Evren Kutsal Hizmetkârı’nın yaşayan irade sahibi yaratılmışların oluşturulması görevinde, bir Yaratan Evlat için tamamlayıcı olarak uyguladığı yaratma yetisinin kişisel ayrıcalıklarının bahşedişi bu merkezi evrenden gelmiştir. 14:6.35 (162.10) From this central universe also came the bestowal of the personal prerogatives of creatorship which a Universe Divine Minister employs as complemental to a Creator Son in the work of creating living will creatures.
14:6.36 (162.11) Ve son olarak, Sınırsız Ana Ruhaniyet’in bu Kız Evlat Ruhaniyetleri kendilerine ait Cennet evine muhtemelen bir daha geri dönmeyecekleri için, Cennet üzerinde Majeston’da kişileşen ve Havona’da Yüce Varlık ile birliktelik halinde bulunan kâinatsal yansımanın olgular bütününden büyük bir haz duyarlar. 14:6.36 (162.11) And lastly, since these Daughter Spirits of the Infinite Mother Spirit will not likely ever return to their Paradise home, they derive great satisfaction from the universal reflectivity phenomenon associated with the Supreme Being in Havona and personalized in Majeston on Paradise.
14:6.37 (162.12) 7. Yükselim Sürecinin Evrimsel Fanileri. Havona, her fani türünün işleyişe dayanan yöntemsel kişiliğinin evi olup, zamanın yaratılmışlarına özgü olmayan fani birlikteliğinin insan-üstü kişiliklerinin bütünün ana yerleşkesidir. 14:6.37 (162.12) 7. The Evolutionary Mortals of the Ascending Career. Havona is the home of the pattern personality of every mortal type and the home of all superhuman personalities of mortal association who are not native to the creations of time.
14:6.38 (162.13) Bu dünyalar, algılanabilecek en yüksek gerçeklik düzeyleri üzerinde gerçek ruhaniyet değerlerinin erişimine karşı tüm insan duyularının uyarıcılığını sağlar. Havona, yükseliş halinde bulunan her fani için Cennet öncesi eğitim amacının hayata geçtiği yerdir. Havona, Cennet ve Tanrı’ya olan erişim öncesinde bir ana kapı olarak her irade sahibi yaratılmış için mevcut bir halde bulunur. 14:6.38 (162.13) These worlds provide the stimulus of all human impulses towards the attainment of true spirit values on the highest conceivable reality levels. Havona is the pre-Paradise training goal of every ascending mortal. Here mortals attain pre-Paradise Deity—the Supreme Being. Havona stands before every will creature as the portal to Paradise and God attainment.
14:6.39 (163.1) Cennet bir ev, Havona ise kesinliğe erişecek olanlar için bir atölye ve keyif veren mutluluk yeridir. Bununla birlikte, Tanrı’yı tanıyan herkes kesinliğe erişeceklerden biri olmayı çok derin bir biçimde arzular. 14:6.39 (163.1) Paradise is the home, and Havona the workshop and playground, of the finaliters. And every God-knowing mortal craves to be a finaliter.
14:6.40 (163.2) Merkezi evren, insan için oluşturulmuş sadece nihai bir son değildir; burası aynı zamanda, Kâinatın Yaratıcısı’nın sınırsızlığını keşfetmenin deneyiminde açığa çıkmamış ve evrensel olan serüven içinde kesinliğe erişeceklerin ebedi sürecinin gelecekte yola koyulacakları başlangıç yeridir. 14:6.40 (163.2) The central universe is not only man’s established destiny, but it is also the starting place of the eternal career of the finaliters as they shall sometime be started out on the undisclosed and universal adventure in the experience of exploring the infinity of the Universal Father.
14:6.41 (163.3) Havona, aşkın sınırlı düzeyler üzerinde Tanrı’yı bulmak için çabalayan mekânın kutsal yolcularına şahit olacak gelecek evren çağları üzerinde bile, absonitsel önemiyle birlikte kuşkusuz olarak faaliyet göstermeye devam edecektir. Havona, absonit varlıklar için eğitim evreni olarak hizmet verme yetkinliğine sahiptir. Dış uzayın ilkokulunun mezunları için ortaokul olarak faaliyet gösteren yedi aşkın-evrenin mevcudiyetsel varlığı göz önüne alındığında, Havona bu benzetme içerisinde muhtemelen eğitimin tamamlandığı okul olacaktır. Bu bakımdan, Havona’nın ebedi olanaklarının gerçek bir biçimde sınırsız olduğuna; ve merkezi evrenin, yaratılmış varlıkların geçmiş, mevcut ve gelecek biçimlerinin tümü için deneyimsel eğitim evreni olarak hizmet etmesinin ebedi yetisine sahip olduğu fikrini onaylıyoruz. 14:6.41 (163.3) Havona will unquestionably continue to function with absonite significance even in future universe ages which may witness space pilgrims attempting to find God on superfinite levels. Havona has capacity to serve as a training universe for absonite beings. It will probably be the finishing school when the seven superuniverses are functioning as the intermediate school for the graduates of the primary schools of outer space. And we incline to the opinion that the potentials of eternal Havona are really unlimited, that the central universe has eternal capacity to serve as an experiential training universe for all past, present, or future types of created beings.
14:6.42 (163.4) [Uversa üzerindeki Zamanın Ataları tarafından bu bağlamda faaliyet göstermesi için görevlendirilen bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı tarafından sunulmuştur.] 14:6.42 (163.4) [Presented by a Perfector of Wisdom commissioned thus to function by the Ancients of Days on Uversa.]