13. Makale Paper 13
Cennetin Kutsal Alanları The Sacred Spheres of Paradise
13:0.1 (143.1) MERKEZİ Cennet Adası ve Havona gezegensel döngülerinin en iç kısmı arasında, uzay içinde konumlanan üç tane daha küçük olan özel alanların döngüsü bulunmaktadır. En iç kısım döngüsü, Kâinatın Yaratıcısı’nın yedi gizli alanından meydana gelmekte olup; ikinci topluluk ise, Ebedi Evlat’ın yedi tane parlak dünyasından oluşmaktadır; en dış kısım ise, Yedi Üstün Ruhaniyet’in yönetim merkez dünyaları olan Sınırsız Ruhaniyet’in yedi engin alanıdır. 13:0.1 (143.1) BETWEEN the central Isle of Paradise and the innermost of the Havona planetary circuits there are situated in space three lesser circuits of special spheres. The innermost circuit consists of the seven secret spheres of the Universal Father; the second group is composed of the seven luminous worlds of the Eternal Son; in the outermost are the seven immense spheres of the Infinite Spirit, the executive-headquarters worlds of the Seven Master Spirits.
13:0.2 (143.2) Bu sayısı üç olan yedi-dünyadan meydana gelmiş Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in döngüleri, hayal edilemeyen ihtişamın ve eşsiz görkemin alanlarıdır. Onların her maddi veya fiziksel inşası bile, sizin için henüz açığa çıkarılmayan gerçekliğinin bir düzeyidir. Her döngü, maddesel bakımdan farklılık arz eder; ve her döngünün her dünyası fiziksel oluşum bakımından birbirlerinin aynısı olan Evlat’ın yedi dünyası dışında birbirlerinden tamamiyle farklıdır. Yirmi-bir dünyanın hepsi çok muazzam olan alanlardır, ve onların yedişerli her bir grubu farklılaşan bir biçimde ebedileştirilmiştir. Bildiğimiz kadarıyla onlar başından beri tıpkı Cennet gibi ebedidir. Onların kökeni hakkında ne bir kayıt ne de bir gelenek bulunmaktadır. 13:0.2 (143.2) These three seven-world circuits of the Father, the Son, and the Spirit are spheres of unexcelled grandeur and unimagined glory. Even their material or physical construction is of an order unrevealed to you. Each circuit is diverse in material, and each world of each circuit is different excepting the seven worlds of the Son, which are alike in physical constitution. All twenty-one are enormous spheres, and each group of seven is differently eternalized. As far as we know they have always been; like Paradise they are eternal. There exists neither record nor tradition of their origin.
13:0.3 (143.3) Ebedi Ada’ya yakın bir biçimde Cennet etrafında dönen Kâinatın Yaratıcısı’nın yedi saklı alanı ebedi İlahiyatlar’ın merkezi parlaklığının ruhsal aydınlığının yüksek bir biçimde yansıtıcıları olup, onlar kutsal ihtişamın bu aydınlığını Cennet ve hatta Havona’nın yedi döngüsü üzerine yansıtırlar. 13:0.3 (143.3) The seven secret spheres of the Universal Father, circulating about Paradise in close proximity to the eternal Isle, are highly reflective of the spiritual luminosity of the central shining of the eternal Deities, shedding this light of divine glory throughout Paradise and even upon the seven circuits of Havona.
13:0.4 (143.4) Ebedi Evlat’ın yedi kutsal dünyası üzerinde, ruhaniyet aydınlığının birey dışı enerjilerinin kaynağını oradan alıyor olduğu açığa çıkmaktadır. Hiçbir kişisel varlık, bu yedi parıldayan alanların herhangi biri üzerinde geçici olarak ikamet edemez. Ruhsal ihtişamla birlikte, onlar Cennet ve Havona’nın tümünü aydınlatır, buna ek olarak onlar yedi aşkın-evrene saf ruhaniyet aydınlığının yönlendirici idaresini yaparlar. Buna benzer bir biçimde, ikincil döngünün bu harikulade alanları ısıya sahip olmayan ışıklarını Cennet üzerine ve yedi-döngüden oluşan merkezi evrenin bir milyar olan dünyasına yayar. 13:0.4 (143.4) On the seven sacred worlds of the Eternal Son there appear to take origin the impersonal energies of spirit luminosity. No personal being may sojourn on any of these seven shining realms. With spiritual glory they illuminate all Paradise and Havona, and they directionize pure spirit luminosity to the seven superuniverses. These brilliant spheres of the second circuit likewise emit their light (light without heat) to Paradise and to the billion worlds of the seven-circuited central universe.
13:0.5 (143.5) Sınırsız Ruhaniyet’in yedi dünyası yedi aşkın-evrenin nihai sonları üzerinde yönetimlerini gerçekleştiren, ve İlahiyatın Üçüncül Bireyi’nin ruhsal aydınlanmasını bu zaman ve mekân yaratılmışlarına ulaştıran Yedi Üstün Ruhaniyet tarafından doldurulmuştur. Buna ek olarak Cennet Adası dışındaki tüm Havona bu ruhsallaştırıcı etkilerle kaplanmıştır. 13:0.5 (143.5) The seven worlds of the Infinite Spirit are occupied by the Seven Master Spirits, who preside over the destinies of the seven superuniverses, sending forth the spiritual illumination of the Third Person of Deity to these creations of time and space. And all Havona, but not the Isle of Paradise, is bathed in these spiritualizing influences.
13:0.6 (143.6) Yaratıcı’nın dünyaları, Yaratıcı-ihsanına sahip tüm kişilikler için nihai düzey alanları olsa da, bu onların ayrıcalıklı faaliyetini oluşturmaz. Birçok varlık ve unsur, kişisel bir geçici süreli olan ikametin dışında bu dünyalar üzerinde mevcutturlar. Yaratıcı’nın döngüsü ve Evlat’ın döngüsündeki her dünya, farklı bir kalıcı vatandaşlık biçimine sahiptir; fakat Evlat’ın dünyalarının kişisel varlıkların dışında tek tip biçimlerde olan unsurlar tarafından ikamet edildiğini düşünmekteyiz. Yaratıcı nüveleri, Divinington’un yerlileri arasındadır; kalıcı vatandaşlıkların diğer düzeyleri ise sizler için açığa çıkarılmamışlardır. 13:0.6 (143.6) Although the worlds of the Father are ultimate status spheres for all Father-endowed personalities, this is not their exclusive function. Many beings and entities other than personal sojourn on these worlds. Each world in the circuit of the Father and the circuit of the Spirit has a distinct type of permanent citizenship, but we think the Son’s worlds are inhabited by uniform types of other-than-personal beings. Father fragments are among the natives of Divinington; the other orders of permanent citizenship are unrevealed to you.
13:0.7 (143.7) Yirmi-bir Cennet uydusu, merkezi ve aşkın evrenlerde bu anlatımda açığa çıkarılmayan birçok amaca hizmet eder. Bu alanlardaki hayat hakkında çok az şeyi anlamaya yetkin bir durumdasınız; bu nedenle, onların sizin için açığa çıkarılmayan, doğası veya işleyişi bakımından binlerce devam eden faaliyeti hakkında tutarlı bir görüşü elde etmeyi düşleyemezsiniz. Bu yirmi-bir alan, üstün evren faaliyetinin potansiyelleriyle bütünleşir. Bu makaleler muhteşem kâinatın yedi bölgesinden birinin mevcut evren çağıyla ilgili olarak, kapsamı sınırlı olan bahse konu belirli eylemlerine sadece kısa bir anlık bakışı sizlere sunar. 13:0.7 (143.7) The twenty-one Paradise satellites serve many purposes in both central and superuniverses not disclosed in these narratives. You are able to understand so little of the life of these spheres that you cannot hope to gain anything like a consistent view of them, either as to nature or function; thousands of activities are there going on which are unrevealed to you. These twenty-one spheres embrace the potentials of the function of the master universe. These papers afford only a fleeting glimpse of certain circumscribed activities pertaining to the present universe age of the grand universe—rather, one of the seven sectors of the grand universe.
1. Yaratıcının Yedi Kutsal Dünyası ^top 1. The Seven Sacred Worlds of the Father ^top
13:1.1 (144.1) Yaratıcı’nın kutsal yaşam alanlarının döngüsü, kâinat âlemlerinin tümü içinde sadece doğasında olan kişilik sırlarını taşır. Üç döngünün en iç kısmında bulunan Cennet’in bu uyduları, merkezi evrende kişilik ile alakalı tek yasaklı nüfuz alanlarıdır. Alt Cennet ve Evlat’ın dünyaları benzer bir biçimde kişiliklere ayrılmıştır, fakat bu alanların hiçbiri hiçbir biçimde doğrudan kişilik ile ilişkili değildir. 13:1.1 (144.1) The Father’s circuit of sacred life spheres contains the only inherent personality secrets in the universe of universes. These satellites of Paradise, the innermost of the three circuits, are the only forbidden domains concerned with personality in the central universe. Nether Paradise and the worlds of the Son are likewise closed to personalities, but neither of those realms is in any way directly concerned with personality.
13:1.2 (144.2) Yaratıcı’nın Cennet dünyaları, Yüceliğin Kutsal Olarak Üçleştirilmiş Sırları olan Kutsal Üçlemenin Yerleşik Evlatları’nın en yüksek düzeyi tarafından idare edilir. Bu dünyalar hakkında size çok az şey ifade edebilirim; onların çok katmanlı faaliyetleri hakkında ise önceki duruma nazaran sizlere daha da az bilgiler sunabilirim. Böyle bir bilgi, sadece orada faaliyet eden ve oradan faaliyetlerini yürüten varlıklara ilişkindir. Buna ek olarak, bu özel dünyaların altısına az veya çok aşina olsam da, ben hiçbir zaman Divinington üzerinde ikamet etmedim; çünkü bu dünya benim için tamamiyle yasaklı bir durumdadır. 13:1.2 (144.2) The Paradise worlds of the Father are directed by the highest order of the Stationary Sons of the Trinity, the Trinitized Secrets of Supremacy. Of these worlds I can tell little; of their manifold activities I may tell less. Such information concerns only those beings who function thereon and go forth therefrom. And though I am somewhat familiar with six of these special worlds, never have I landed on Divinington; that world is wholly forbidden to me.
13:1.3 (144.3) Bu dünyaların sır dolu olmasına ilişkin nedenlerden bir tanesi; bu kutsal alanlardan her birinin bir kişilik olarak değil, fakat sadece bu ilgili alan üzerinde ikamet eden veya ona erişebilen belirli us sahibi topluluklar tarafından değeri anlaşılabilen ve kavranabilen Kutsallık’ın benzersiz bir mevcudiyeti olarak, Cennet Kutsal Üçlemesi’ni meydana getiren İlahiyatlar hakkında özelleşmiş bir tanıtımın veya dışavurumunun ayrıcalığına sahip oluşudur. Yüceliğin Kutsal Olarak Üçleştirilmiş Sırları, Kutsallık’ın bu birey dışı ve özelleşmiş mevcudiyetlerinin kişisel görevlileridir. Buna ek olarak Yüceliğin Sırları, onların engin ve zahmetli görevleri için üstün bir biçimde donanmış ve muhteşem bir biçimde onlara uyum sağlamış olan oldukça kişisel varlıklardır. 13:1.3 (144.3) One of the reasons for the secrecy of these worlds is because each of these sacred spheres enjoys a specialized representation, or manifestation, of the Deities composing the Paradise Trinity; not a personality, but a unique presence of Divinity which can only be appreciated and comprehended by those particular groups of intelligences resident on, or admissible to, that particular sphere. The Trinitized Secrets of Supremacy are the personal agents of these specialized and impersonal presences of Divinity. And the Secrets of Supremacy are highly personal beings, superbly endowed and marvelously adapted to their exalted and exacting work.
13:1.4 (144.4) 1. DİVİNİNGTON. Bu dünya tamamiyle özgün bir biçimde, Kâinatın Yaratıcısı’nın kişisel-bütünleşme alanı ve bu sebeple onun kutsallığının özel bir dışavurumu olması bakımından “Yaratıcı’nın bağrıdır."Divinington, Düşünce Düzenleyicileri’nin Cennet buluşma yeridir; fakat o aynı zamanda, kaynağını Kâinatın Yaratıcısı’ndan aldığı sayısız birçok diğer unsurun, kişiliğin ve varlığın evidir. Ebedi Evlat’ın yanı sıra birçok kişilik, Kâinatın Yaratıcısı’nın tek başına gerçekleştirdiği eylemlerinin doğrudan bir kökenidir. Doğrudan ve ayrıcalıklı kaynağını Kâinatın Yaratıcısı’ndan alan Yaratıcı nüvelerine ek olarak sadece bu kişilikler ve diğer varlıklar, bu yerleşke üzerinde bir araya gelip faaliyette bulunabilir. 13:1.4 (144.4) 1. DIVININGTON. This world is, in a unique sense, the “bosom of the Father,” the personal-communion sphere of the Universal Father, and thereon is a special manifestation of his divinity. Divinington is the Paradise rendezvous of the Thought Adjusters, but it is also the home of numerous other entities, personalities, and other beings taking origin in the Universal Father. Many personalities besides the Eternal Son are of direct origin by the solitary acts of the Universal Father. Only the Father fragments and those personalities and other beings of direct and exclusive origin in the Universal Father fraternize and function on this abode.
13:1.5 (144.5) Divinington’un sırları, Düşünce Düzenleyicileri’nin bahşedişinin ve onun asli görevinin sırrını içine alır. Onların doğası, kaynağı ve evrimsel dünyaların düşük düzeyde bulunan yaratılmışlarıyla olan iletişim biçimi, bu Cennet alanının bir sırrıdır. Bu muhteşem iletişim, kişisel olarak hiçbirimizi ilgilendirmemektedir; bu nedenle İlahiyatlar, bu büyük ve kutsal hizmetin belirli özelliklerini bizim bütüncül anlayışımızın dışında tutmayı uygun olarak görmektedirler. Kutsal eylemin bu fazıyla ilişki dâhiline geçtiğimiz kadarınca, bu iletişimin tüm bilgisine erişmemize izin verilmiştir, fakat bu büyük bahşedişin içsel ayrıntılarıyla ilgili olarak bütünüyle bilgilendirilmedik. 13:1.5 (144.5) The secrets of Divinington include the secret of the bestowal and mission of Thought Adjusters. Their nature, origin, and the technique of their contact with the lowly creatures of the evolutionary worlds is a secret of this Paradise sphere. These amazing transactions do not personally concern the rest of us, and therefore do the Deities deem it proper to withhold certain features of this great and divine ministry from our full understanding. In so far as we come in contact with this phase of divine activity, we are permitted full knowledge of these transactions, but concerning the intimate details of this great bestowal we are not fully informed.
13:1.6 (145.1) Bu faz aynı zamanda; Çekim İleticileri’nin, Yaratıcı nüvesinin, ve sizin için açığa çıkarılmamış diğer varlıkların ev sahiplerinin tüm diğer biçimlerinin doğasının, nihai amacının ve eylemlerinin sırlarını içinde barındırmaktadır. Divinington ile ilgili benim erişiminden uzak tutulan, açığa çıkarılsaydı bile muhtemelen şu an yazdığım bu eser sürecinde benim yalnızca bocalamama ve kısıtlanmama sebep olacak bu gerçekler, büyük bir olasılıkla benim düzeyimde bulunan varlığın kavramsal yetisini hala aşan bir konumdadır. 13:1.6 (145.1) This sphere also holds the secrets of the nature, purpose, and activities of all other forms of Father fragments, of the Gravity Messengers, and of hosts of other beings unrevealed to you. It is highly probable that those truths pertaining to Divinington which are withheld from me, if revealed, would merely confuse and handicap me in my present work, and still again, perhaps they are beyond the conceptual capacity of my order of being.
13:1.7 (145.2) 2. SONARİNGTON. Bu alan Ebedi Evlat’ın kişisel varış dünyası olarak “Evlat’ın bağrıdır." Bütünüyle çağrılması ve kesin olarak kabul edilmesiyle birlikte ve onun hemen sonucunda yeryüzüne inen ve oradan yükselen Tanrı'nın Evlatları’nın Cennet yönetim merkezidir. Bu dünya, Ebedi Evlat’dan ve onun eş güdüm halindeki yardımcı Evlatları’ndan türeyen tüm Evlatları’nın Cennet evidir. İnsanın ruhsal ilerleyişinin âlemler ve Cennet huzuru boyunca yükselişinin işleyişi ile ilgili tasarılar fanileri ilgilendirmediği için, kutsal evlatlığın sayısız düzeninin bağlı bulunduğu bu aşkın yerleşke faniler için açığa çıkarılmamıştır. 13:1.7 (145.2) 2. SONARINGTON. This sphere is the “bosom of the Son,” the personal receiving world of the Eternal Son. It is the Paradise headquarters of the descending and ascending Sons of God when, and after, they are fully accredited and finally approved. This world is the Paradise home for all Sons of the Eternal Son and of his co-ordinate and associate Sons. There are numerous orders of divine sonship attached to this supernal abode which have not been revealed to mortals since they are not concerned with the plans of the ascension scheme of human spiritual progression through the universes and on to Paradise.
13:1.8 (145.3) Sonarington’un sırları, kutsal evlatların ete kemiğe bürünmesinin sırrını içine alır. Tanrı’nın bir Evlat’ın bin dokuz yüz yıl önce gerçekleştiği gibi kelimenin tam anlamıyla bir anneden İnsan olan Evlat halinde dünyaya gelmesi hala kâinatsal bir gizemdir. Bu oluşum âlemler boyunca süregelmeye devam etmekte olup, bu gizem kutsal evlatlığın bir Sonarington sırrıdır. Düzenleyiciler Yaratıcı olan Tanrı’nın bir gizemidir. Kutsal Evlatlar’ın ete kemiğe bürünmesi Evlat olarak Tanrı’nın bir gizemidir; bu bir sır olarak, bahse konu benzersiz deneyim vasıtasıyla kişisel olarak oraya geçen kişileri koruyan, hiç kimsenin erişemediği bir alan olan Sonarington’un yedinci bölgesinde saklı kalmaktadır. Yükseliş uğraşınızla ilgili olarak yalnızca ete kemiğe bürünmenin bu fazları, sizin algısal dikkatinize çekilmiştir. Sizin için ortaya serilmemiş kâinatsal hizmetin görevleri içinde, Cennet Evlatları’nın ete kemiğe bürünmesinin açığa çıkarılmamış biçimlerinin gizemi arasında diğer birçok faz bulunmaktadır. Buna ek olarak hala bahsi geçmemiş diğer Sonarington gizemleri mevcuttur. 13:1.8 (145.3) The secrets of Sonarington include the secret of the incarnation of the divine Sons. When a Son of God becomes a Son of Man, is literally born of woman, as occurred on your world nineteen hundred years ago, it is a universal mystery. It is occurring right along throughout the universes, and it is a Sonarington secret of divine sonship. The Adjusters are a mystery of God the Father. The incarnation of the divine Sons is a mystery of God the Son; it is a secret locked up in the seventh sector of Sonarington, a realm penetrated by none save those who have personally passed through this unique experience. Only those phases of incarnation having to do with your ascension career have been brought to your notice. There are many other phases of the mystery of the incarnation of the Paradise Sons of unrevealed types on missions of universe service which are undisclosed to you. And there are still other Sonarington mysteries.
13:1.9 (145.4) 3. SPİRİTİNGTON. Sınırsız Ruhaniyet’i ayrıcalıklı olarak yansıtan yüksek varlıkların Cennet evi olarak “Ruhaniyet’in bağrıdır."Burada Yedi Üstün Ruhaniyet ve tüm âlemlerden onların belirli doğumları bir araya gelir. Bu göksel yerleşimde, ebediyetin Cennet düzeylerinin zamanın yükselen fani yaratılmışlarının tasarılarıyla birlik içinde olmadığı evrenin çok katmanlı eylemleri için görevlendirilen varlıklar olarak ruhaniyet kişiliklerinin açığa çıkarılmamış sayısız düzeyi bulunabilir. 13:1.9 (145.4) 3. SPIRITINGTON. This world is the “bosom of the Spirit,” the Paradise home of the high beings that exclusively represent the Infinite Spirit. Here forgather the Seven Master Spirits and certain of their offspring from all universes. At this celestial abode may also be found numerous unrevealed orders of spirit personalities, beings assigned to the manifold activities of the universe not associated with the plans of upstepping the mortal creatures of time to the Paradise levels of eternity.
13:1.10 (145.5) Spiritington’un sırları yansımanın erişilemez gizemlerini içine alır. Yansımanın bu çok geniş ve kâinatsal olgular bütünü hakkında ifadelerimizi belirtirken, daha detaylı olarak yedi aşkın evrenin yönetim merkez dünyaları üzerinde onların işleyiş halinde olmasından bahsediyoruz; fakat bu bağlamda hiçbir zaman bu olgular bütününü tamamiyle açıklayamıyoruz, çünkü onu hiçbir biçimde bütünüyle kavrayamadık. Onu ne kadar fazlasıyla algılamaya çalışırsak çalışalım, onlarla iniltili birçok temel detay hala bizim için algılamamızı engelleyen bir biçimde gizemini koruyama devam edecektir. Yansıma, Ruhaniyet olan Tanrı’nın bir sırrıdır. Fani varlığı devam ettirmenin yükseliş işleyişi ile alakalı yansıma işlevleri bakımından bilgilendirildiniz ve işlev bu biçimde görevini yerine getirmektedir; fakat yansıma aynı zamanda, evren yerleşiminin sayısız diğer fazlarının olağan işleyişinin hayati bir özelliğidir. Sınırsız Ruhaniyet’in bu ihsanı aynı zamanda, kaynaksal bilginin elde edilmesinden ve bu gerçeğin dağıtılmasından farklı olan kanallarda kullanılmaktadır. Buna ek olarak Springton’un burada bahsi geçmemiş diğer sırları da bulunmaktadır. 13:1.10 (145.5) The secrets of Spiritington involve the impenetrable mysteries of reflectivity. We tell you of the vast and universal phenomenon of reflectivity, more particularly as it is operative on the headquarters worlds of the seven superuniverses, but we never fully explain this phenomenon, for we do not fully understand it. Much, very much, we do comprehend, but many basic details are still mysterious to us. Reflectivity is a secret of God the Spirit. You have been instructed concerning reflectivity functions in relation to the ascension scheme of mortal survival, and it does so operate, but reflectivity is also an indispensable feature of the normal working of numerous other phases of universe occupation. This endowment of the Infinite Spirit is also utilized in channels other than those of intelligence gathering and information dissemination. And there are other secrets of Spiritington.
13:1.11 (145.6) 4. VİCEGERINGTON. Bu gezegen “Yaratıcı ve Evlat’ın bağrı” olup o Yaratıcı ve Evlat’ın eylemleriyle kökenini alan açığa çıkarılmamış belirli varlıkların gizli alanıdır. Burası aynı zamanda, yedi aşkın evrende birçok farklı biçimlerde işlev göstermesi sebebiyle kökensel bakımdan karmaşık olan birbiri içine girişik haldeki soyun birçok yüceltilmiş varlıklarının Cennet evidir. Bu varlıkların birçok topluluğu, kimlikleri Urantia’nın fanileri için açığa çıkarılmamış bu dünya üzerinde bir araya gelir. 13:1.11 (145.6) 4. VICEGERINGTON. This planet is the “bosom of the Father and the Son” and is the secret sphere of certain unrevealed beings who take origin by the acts of the Father and the Son. This is also the Paradise home of many glorified beings of complex ancestry, those whose origin is complicated because of the many diverse techniques operative in the seven superuniverses. Many groups of beings forgather on this world whose identity has not been revealed to Urantia mortals.
13:1.12 (146.1) Vicegerington’un sırları, kutsal üçleştirmenin sırlarını içine olmakta olup bu kutsal üçleştirme, Tanrılar’ın vekilleri olarak faaliyet gösterme biçiminde Kutsal Üçleme’yi temsil eden idarenin sırrını oluşturur. Kutsal Üçleme’yi temsil etmek için irade sadece, Cennet Kutsal Üçlemesi’nin herhangi iki üyesi veya hepsi tarafından açığa çıkarılmış ve çıkarılmamış, kutsal üçlemeleştirilmiş, yaratılmış, var edilmiş veya ebedileştirilmiş bu varlıklara aittir. Kişilikler her ne kadar bu tür yaratılmışlar onların türlerinin tümüyle bütünleşmeye açık olarak İlahiyat’ın yolunda yükselebilseler de; onlar, kutsal üçleştirme içerisinde kavramsallığı belirlenen potansiyel hareketlerinin fazlasını yansıtmaya yetkin olmayan yüceltilmiş yaratılmışların belirli biçimlerinin kutsal üçleştirilmiş faaliyetleri tarafından mevcudiyet kazandırılmıştır. 13:1.12 (146.1) The secrets of Vicegerington include the secrets of trinitization, and trinitization constitutes the secret of authority to represent the Trinity, to act as vicegerents of the Gods. Authority to represent the Trinity attaches only to those beings, revealed and unrevealed, who are trinitized, created, eventuated, or eternalized by any two or all three of the Paradise Trinity. Personalities brought into being by the trinitizing acts of certain types of glorified creatures represent no more than the conceptual potential mobilized in that trinitization, albeit such creatures may ascend the path of Deity embrace open to all of their kind.
13:1.13 (146.2) Kutsal bir biçimde üçleştirilmemiş varlıklar; iki veya üç Yaratan’ın, veya belirli yaratılmışların üçleştirme biçimini bütünsel olarak anlayamazlar. Böyle bir olgular bütününü, yüceltilmiş uğraşınızın uzak geleceğinde bu tür bir tecrübeye girişmedikçe ve bu maceranın içinde yer almadıkça hiçbir zaman kavrayamayacaksınız; çünkü Vicegerinton’un bu sırları sizin için her zaman yasaklı bir nitelikte olacaktır. Fakat benim gibi yüksek bir Kutsal Üçleme kökeninden gelen biri için, Vicegerinton’un tüm bölümleri erişime açıktır. Bu bakımdan, kökenimin ve nihai sonumun sırrını tamamiyle anladığım gibi onu her zaman bütünsel ve kutsal olarak korumaktayım. 13:1.13 (146.2) Nontrinitized beings do not fully understand the technique of trinitization by either two or three Creators or by certain creatures. You will never fully understand such a phenomenon unless, in the far-distant future of your glorified career, you should essay and succeed in such an adventure, because otherwise these secrets of Vicegerington will always be forbidden you. But to me, a high Trinity-origin being, all sectors of Vicegerington are open. I fully understand, and just as fully and sacredly protect, the secret of my origin and destiny.
13:1.14 (146.3) Urantia insanlarının dikkati çekilmemiş, kutsal üçleştirmenin hala bahsi geçmemiş diğer biçimleri ve fazları mevcuttur; ve bu deneyimler onların kişisel yönleri bakımından, Vicegerinton’un gizli bölgesinde gerektiğine uygun olarak korunmaktadır. 13:1.14 (146.3) There are still other forms and phases of trinitization which have not been brought to the notice of the Urantia peoples, and these experiences, in their personal aspects, are duly protected in the secret sector of Vicegerington.
13:1.15 (146.4) 5. SOLİTARİNGTON. Bu dünya “Yaratıcı ve Ruhaniyet’in bağrı” olup; kalıtsal Ruhaniyet edinimlerine ek olarak Yaratıcı özelliklerini alan açığa çıkarılmamış bu varlıklar, Sınırsız Ruhaniyet ve Kâinatın Yaratıcı’nın bütünleştirici eylemlerinde onların muazzam bir ev sahipliğini yaptığı buluşma yeridir. 13:1.15 (146.4) 5. SOLITARINGTON. This world is the “bosom of the Father and the Spirit” and is the rendezvous of a magnificent host of unrevealed beings of origin in the conjoint acts of the Universal Father and the Infinite Spirit, beings who partake of the traits of the Father in addition to their Spirit inheritance.
13:1.16 (146.5) Burası aynı zamanda Yalnız İleticiler’in ve aşkın meleksel düzeylerin diğer kişiliklerin evidir. Bu varlıklar hakkında çok az şey bilmektesiniz; ve buna ek olarak Urantia üzerine açığa çıkarılmamış çok geniş sayıda ve düzeyde varlık bulunmaktadır. Onların beşinci dünyada yerleşik olması sebebiyle, Yaratıcı’nın hiçbir biçimde Yalnız İleticiler’in veya onların aşkın meleksel birlikteliklerin yaratımı ile ilgili bir ilişkisinin olamayacağı yönünde bir çıkarsama kendiliğinden yapılamaz; fakat bu evren çağında Yaratıcı’nın bu varlıkların işleyişi ile ilgisi olduğu ifade edilebilir. Mevcut olan evren çağı süresinde, bahse konu bu düzen Kainat Güç Yöneticileri’nin konumsal alanıdır. 13:1.16 (146.5) This is also the home of the Solitary Messengers and of other personalities of the superangelic orders. You know of very few of these beings; there are vast numbers of orders unrevealed on Urantia. Because they are domiciled on the fifth world, it does not necessarily follow that the Father had aught to do with the creation of Solitary Messengers or their superangelic associates, but in this universe age he does have to do with their function. During the present universe age this is also the status sphere of the Universe Power Directors.
13:1.17 (146.6) Solitarington’u kendilerinin Cennet ev alanı olarak gören, fani insanlar için bilinmez bir durumda olan varlıklar biçiminde ruhaniyet kişiliklerinin sayısız ek düzeyleri mevcuttur. Evren eylemlerinin tüm bölümleri ve düzeylerinin; tıpkı fani insanın onun kutsal Cennet nihai sonuna yükselimi için yardım görmesiyle iniltili olan alanda olduğu gibi, ruhaniyet yardımcılarıyla birlikte bütünsel olarak desteklenmiş oldukları unutulmamalıdır. 13:1.17 (146.6) There are numerous additional orders of spirit personalities, beings unknown to mortal man, who look upon Solitarington as their Paradise home sphere. It should be remembered that all divisions and levels of universe activities are just as fully provided with spirit ministers as is the realm concerned with helping mortal man ascend to his divine Paradise destiny.
13:1.18 (146.7) Solitarington’un sırları. Kutsal üçleştirmenin belirli sırlarının yanı sıra bu dünya, Üçüncül Kaynak ve Merkez’in daha yüksek olan belirli doğumuyla birlikte Sınırsız Ruhaniyet’in kişisel ilişkisinin sırlarını saklar. Solarington üzerinde; Ruhaniyet’in, Yaratıcı’nın, Evlat’ın, Yücelik’in, Nihayet’in, Yüce-Nihayet’in ruhaniyetlerine ek olarak, Kutsal Üçleme’nin üç katmanlı ruhaniyetiyle birlikte açığa çıkarılmamış sayısız düzeylerin içsel birlikteliğinin gizemleri saklı tutulur. 13:1.18 (146.7) The secrets of Solitarington. Besides certain secrets of trinitization, this world holds the secrets of the personal relation of the Infinite Spirit with certain of the higher offspring of the Third Source and Center. On Solitarington are held the mysteries of the intimate association of numerous unrevealed orders with the spirits of the Father, of the Son, and of the Spirit, with the threefold spirit of the Trinity, and with the spirits of the Supreme, the Ultimate, and the Supreme-Ultimate.
13:1.19 (146.8) 6. SERAPHİNGTON. Bu alan “Evlat ve Ruhaniyet’in bağrı” olup; Ruhaniyet ve Evlat tarafından yaratılmış, açığa çıkarılmamış varlıkların geniş yerleşkelerinin ev sahipliğini yapan ana dünyadır. Buna ek olarak bu dünya; birincil, ikincil hizmetkâr ruhaniyetlerine ek olarak yüksek melekleri içine alan meleksel yerleşkenin tüm yardımcı düzeylerinin nihai alanıdır. Burası aynı zamanda, “kurtuluşun mirasçıları için var olan yardımcı ruhaniyetlerden" olmayan aşkın ruhaniyetlerin birçok düzeyine, merkezi ve dışsal âlemlerde hizmet eder. Tüm bu ruhaniyet çalışanları, kâinat eylemlerinin bütün seviyelerinde ve alanlarında Seraphington’u onların Cennet evi olarak değerlendirir. 13:1.19 (146.8) 6. SERAPHINGTON. This sphere is the “bosom of the Son and the Spirit” and is the home world of the vast hosts of unrevealed beings created by the Son and the Spirit. This is also the destiny sphere of all ministering orders of the angelic hosts, including supernaphim, seconaphim, and seraphim. There also serve in the central and outlying universes many orders of superb spirits who are not “ministering spirits to those who shall be heirs of salvation.” All these spirit workers in all levels and realms of universe activities look upon Seraphington as their Paradise home.
13:1.20 (147.1) Seraphington’un sırları; yüksek meleksel taşımanın gizemi olan, benim sadece bir tanesi hakkında görüşlerimi ifade edebileceğim üç katmanlı bir gizemi içine alır. Yüksek meleklerin çeşitli birçok düzeyinin ve onların müttefik ruhaniyet varlıklarının, maddiyat dışı kişiliklerin tüm düzeylerini kendi ruhaniyet biçimlerinde sarmalama ve uzun gezegenler arası seyahatler boyunca onları taşıma yetisi, Seraphingon’un kutsal bölgelerinde saklı bir sırdır. Bahse konu taşıyıcı yüksek melekler bu gizemi kavrayabilir, fakat onlar bu yeti hakkında hiçbirimizle iletişim kurmaz veya muhtemelen böyle bir niteliğe sahip değildir. Ruhaniyet sağlayıcılarının kişisel deneyimlerinin biçimleri hakkındaki Seraphington’un diğer gizemleri henüz faniler için açığa çıkarılmamıştır. Buna ek olarak size yakın olan bu tür düzeylerin mevcudiyetini neredeyse tamamen kavrayabilir olmanızdan dolayı ve bizim bu tür olgular hakkındaki sınırlı bilgimizi sunmamız bile tarafımıza olan güvenin boşa çıkmasına benzer durumla sonuçlanabileceğinden dolayı bahse konu varlıklarla çok yakından ilişkili olan sırları tartışmaktan kendimizi uzak tutmaktayız. 13:1.20 (147.1) The secrets of Seraphington involve a threefold mystery, only one of which I may mention—the mystery of seraphic transport. The ability of various orders of seraphim and allied spirit beings to envelop within their spirit forms all orders of nonmaterial personalities and to carry them away on lengthy interplanetary journeys, is a secret locked up in the sacred sectors of Seraphington. The transport seraphim comprehend this mystery, but they do not communicate it to the rest of us, or perhaps they cannot. The other mysteries of Seraphington pertain to the personal experiences of types of spirit servers as yet not revealed to mortals. And we refrain from discussing the secrets of such closely related beings because you can almost comprehend such near orders of existence, and it would be akin to betrayal of trust to present even our partial knowledge of such phenomena.
13:1.21 (147.2) 7. ASCENDİNGTON. Bu özgün dünya “Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in bağrı” olup, Havona âlemleri boyunca Cennet’e doğru olan yolda ilerleyen zamanın kutsal yolcularını kabul eden alan olarak mekânın yükseliş halindeki yaratılmışlarının buluşma yeridir. Ascendington, Cennet düzeyine erişimlerine kadar zaman ve mekânın yükselen ruhlarının mevcut Cennet evidir. Siz faniler Havona “istirahatınızın” büyük bir kısmını Ascendington üzerinde geçireceksiniz. Yerel ve aşkın-evren yükseliş süreci için anımsama yöneticileri için ne anlama geldiyse, Havona yaşamınız boyunca Ascendington sizin için o anlamı beraberinde taşımaktadır. Burada siz, fani hayalinin kavrayışının çok ötesinde olan binlerce eylem içerisine katılacaksınız. Buna ek olarak Tanrı huzuruna olan yükselişin her öncül aşamasında, insan benliğiniz sahip olduğu kutsal özünüzle birlikte yeni ilişkiler içine girecektir. 13:1.21 (147.2) 7. ASCENDINGTON. This unique world is the “bosom of the Father, Son, and Spirit,” the rendezvous of the ascendant creatures of space, the receiving sphere of the pilgrims of time who are passing through the Havona universe on their way to Paradise. Ascendington is the actual Paradise home of the ascendant souls of time and space until they attain Paradise status. You mortals will spend most of your Havona “vacations” on Ascendington. During your Havona life Ascendington will be to you what the reversion directors were during the local and superuniverse ascension. Here you will engage in thousands of activities which are beyond the grasp of mortal imagination. And as on every previous advance in the Godward ascent, your human self will here enter into new relationships with your divine self.
13:1.22 (147.3) Ascendington’un sırları, kimliğin ve karakterin ruhsal ve potansiyel olarak ölümsüz eşleniği içerisinde maddi ve fani bir akıl üzerinde yavaş ve belirli olan inşasının gizemini içine alır. Bu olgular bütünü, maddi ve fani yaratılmışın aklı içerisinde ölümsüz bir ruhun evrimi olan en şaşırtıcı gizemlerden bir tanesini oluşturur. 13:1.22 (147.3) The secrets of Ascendington include the mystery of the gradual and certain building up in the material and mortal mind of a spiritual and potentially immortal counterpart of character and identity. This phenomenon constitutes one of the most perplexing mysteries of the universes—the evolution of an immortal soul within the mind of a mortal and material creature.
13:1.23 (147.4) Ascendington’a erişiminizden önce bu gizemli iletişimi hiçbir biçimde bütünsel olarak kavrayamayacaksınız. Ve bu nedenden dolayı Ascendington’un bütünü merak dolu bakışlarınıza açık bir halde olacaktır. Mevcut bir biçimde varlığın sizin türünüzde olanlarının ayrıcalıklı deneyimi ve edinimi olmasına ek olarak her zaman böyle bir biçimde kalacak olan, bu çok gizli sırla ilişkili Ascendington’un yedide biri olan bölüm benim için yasaklı bir bölgedir. Bu deneyim varoluşun sahip olduğunuz insan düzeyine aittir. Benim kişilik düzeyim, bu tür iletişimler ile doğrudan ilişkili değildir. Bu nedenle, benim için yasaklı olan bu iletişim nihai olarak sizin için açığa çıkarılacaktır. Fakat sizin açığa çıkarılmasından sonra bile, bir takım nedenlerden dolayı o her zaman sizin sırrınız olarak kalmaya devam edecektir. Siz bu sırrı ne bizim ne de varlığın hiçbir düzeyi için açığa çıkarmayacaksınız. İnsan kökenli kutsal bir Düzenleyici’nin ve ölümsüz bir ruhun ebedi bütünleşmesi hakkında bir takım bilgiye sahibiz, fakat yükseliş kesinliğine erişecekler bu bahse konu deneyimi mutlak bir gerçeklikte bilmektedirler. 13:1.23 (147.4) You will never fully understand this mysterious transaction until you reach Ascendington. And that is just why all Ascendington will be open to your wondering gaze. One seventh of Ascendington is forbidden to me—that sector concerned with this very secret which is (or will be) the exclusive experience and possession of your type of being. This experience belongs to your human order of existence. My order of personality is not directly concerned with such transactions. It is therefore forbidden to me and eventually revealed to you. But even after it is revealed to you, for some reason it forever remains your secret. You do not reveal it to us nor to any other order of beings. We know about the eternal fusion of a divine Adjuster and an immortal soul of human origin, but the ascendant finaliters know this very experience as an absolute reality.
2. Yaratıcı-Dünya İlişkileri ^top 2. Father-World Relationships ^top
13:2.1 (147.5) Ruhsal varlıkların farklı düzeylerinin bu ev sahibi dünyaları, muazzam ve bir hayli hayret verici alanlardır; buna ek olarak onlar, benzersiz güzellikleri ve üstün ihtişamı bakımından Cennet’e eş değerlik gösterir. Kalıcı kâinatsal adresleri biçiminde hizmet ederek onlar buluşma yeri dünyaları ve birleşim alanlarıdır. Kesinliğe erişecekler olarak siz Cennet üzerinde yerleşik bir durumda olacaksınız; fakat dışsal uzayda görev alsanız bile, Ascendington her zaman sizin ev adresiniz olarak kalmaya devam edecektir. Tüm ebediyet boyunca Ascendington’u, duygusal anılarınızın ve anımsadığınız hatıratlarınızın evi olarak göreceksiniz. Ruhaniyet varlıklarının yedinci düzeyine eriştiğinizde, muhtemelen siz Cennet üzerindeki yerleşik düzeyinizden vazgeçeceksiniz. 13:2.1 (147.5) These home worlds of the diverse orders of spiritual beings are tremendous and stupendous spheres, and they are equal to Paradise in their matchless beauty and superb glory. They are rendezvous worlds, reunion spheres, serving as permanent cosmic addresses. As finaliters you will be domiciled on Paradise, but Ascendington will be your home address at all times, even when you enter service in outer space. Through all eternity you will regard Ascendington as your home of sentimental memories and reminiscent recollections. When you become seventh-stage spirit beings, possibly you will give up your residential status on Paradise.
13:2.2 (148.1) Eğer dışsal âlemler oluş sürecinde olup ve onlar yükseliş potansiyeline sahip zaman yaratılmışları tarafından ikame edileceklerse; bunun sonucunda geleceğin bu evlatlarının da Ascendington’u nihai olarak kendilerinin Cennet ev dünyası biçiminde değerlendireceklerinin çıkarımını yapabiliriz. 13:2.2 (148.1) If outer universes are in the making, if they are to be inhabited by time creatures of ascension potential, then we infer that these children of the future will also be destined to look upon Ascendington as their Paradise home world.
13:2.3 (148.2) Ascendington, bir Cennet varış alanı olarak sizin incelemenize koşulsuz bir biçimde açık olan tek kutsal alandır. Vicegerington ise, benim denetimime bütüncül ve şartsız olarak açık tek kutsal alandır. Onun sırları kökenimle iniltili olsa da, bu evren çağında ben Vicegerington’u kendi evim olarak değerlendirmemekteyim. Kökensel Kutsal Üçleme varlıkları ile kutsal bir biçimde üçleştirilmiş varlıklar birbirinin aynı değillerdir. 13:2.3 (148.2) Ascendington is the only sacred sphere that will be unreservedly open to your inspection as a Paradise arrival. Vicegerington is the only sacred sphere that is wholly and unreservedly open to my scrutiny. Though its secrets are concerned in my origin, in this universe age I do not regard Vicegerington as my home. Trinity-origin beings and trinitized beings are not the same.
13:2.4 (148.3) Kökensel Kutsal Üçleme varlıkları Yaratıcı’nın dünyalarını bütünsel olarak paylaşmamakta olup, En Yüksek Kutsal Alan’a yakın bir uzaklıkta Cennet Adası üzerinde kendi özel evlerine sahiplerdir. Onlar; mekânın alt düzey dünyalarından gelen kardeşleriyle birlikte bütünleştiği, Yaratıcı, Evlat ve Ruhaniyet’in bağrı” olan Ascendington üzerinde sık sık ortaya çıkarlar. 13:2.4 (148.3) The Trinity-origin beings do not fully share the Father’s worlds; they have their sole homes on the Isle of Paradise in close proximity to the Most Holy Sphere. They often appear on Ascendington, the “bosom of the Father-Son-Spirit,” where they fraternize with their brethren who have come up from the lowly worlds of space.
13:2.5 (148.4) Yaratıcı-Evlat kökeninden gelmesi bakımından Yaratıcı Evlatlar’ın Vicegerington’u kendi evleri olarak göreceğini düşünebilirsiniz, fakat Yedi Katmanlı olan Tanrı’nın bu evren çağındaki işlevi bakımından böyle bir durum söz konusu değildir. Buna ek olarak, Cennet’e çok yakın olan bu unsurları anlamaya çalışıyorken birçok zorlukla karşılaşmakta kararlı olduğunuz için, bu çabalarınızda sizlerin bocalamasına sebebiyet verecek benzer birçok sorunun mevcut bulunduğunu sizlere hatırlatmak gerekmektedir. Bu durumla ile ilgili sorularınızı bile yeterli ölçüde mantıksal düzleme bağlayamazsınız, çünkü siz onlar hakkında çok az şey bilmektesiniz. Buna ek olarak, Yaratıcı’nın dünyaları hakkında daha çok şey biliyor olsaydınız bile, ona dair her şeyi öğrenene kadar açıkçası daha fazla bir biçimde karşınıza çıkacak zorluklara mücadele etmek zorunda kalmaya devam edecektiniz. Bu sır dünyalarda mevki, hizmete ek olarak kaynaksal doğayla elde edilir, ve ardışık evren çağları bu kişilik toplulukların bazılarını yeniden dağıtır veya dağıtabilir. 13:2.5 (148.4) You might assume that Creator Sons, being of Father-Son origin, would regard Vicegerington as their home, but such is not the case in this universe age of the function of God the Sevenfold. And there are many similar problems that will perplex you, for you are sure to encounter many difficulties as you attempt to understand these things which are so near Paradise. Nor can you successfully reason out these questions; you know so little. And if you knew more about the Father’s worlds, you would simply encounter more difficulties until you knew all about them. Status on any of these secret worlds is acquired by service as well as by nature of origin, and the successive universe ages may and do redistribute certain of these personality groupings.
13:2.6 (148.5) İçsel döngü dünyaları, mevcut yerleşik alanlardan açıkçası daha bütünlükçü veya itibarlı dünyalardır. Faniler, Yaratıcı’nın dünyaları arasında izin verdiği her bir dünya için belirli bir konuma erişeceklerdir. Örneğin siz faniler Havona’ya ulaşınca, sonuna kadar hoşnutlukla karşılaşacağınız yer olan Ascendington’a giriş hakkını kazanırsınız; fakat geride kalan altı diğer dünyayı ziyaret etmenize izin verilmez. Cennet iradesine olan geçişiniz ve onun sonrasında Kesinliğe Erişecek Olanların Birlikleri’ne olan kabulünüzle, Tanrı’nın evlatlarına ek olarak onun yükselmişleri ve daha fazlası olarak Sonarington için giriş hakkını elde edersiniz. Fakat kutsal Evlatlar’ın ete kemiğe bürünüşünün sırlarının olduğu bölüm olan Sonarington’un yedide biri, sizin incelemenize kapalı bir durumda bulunacaktır. Bu sırlar hiçbir zaman Tanrı’nın yükseliş evlatları için açığa çıkarılmayacaktır. 13:2.6 (148.5) The worlds of the inner circuit are really fraternal or status worlds more than actual residential spheres. Mortals will attain some status on each of the Father’s worlds save one. For example: When you mortals attain Havona, you are granted clearance for Ascendington, where you are most welcome, but you are not permitted to visit the other six sacred worlds. Subsequent to your passage through the Paradise regime and after your admission to the Corps of the Finality, you are granted clearance for Sonarington since you are sons of God as well as ascenders—and you are even more. But there will always remain one seventh of Sonarington, the sector of the incarnation secrets of the divine Sons, which will not be open to your scrutiny. Never will those secrets be revealed to the ascendant sons of God.
13:2.7 (148.6) Nihai olarak siz Ascendington’a tamamiyle ve Yaratıcı’nın Divinington hariç diğer âlemlerine göreceli olarak erişim hakkına sahip olacaksınız. Siz kesinliğe erişeceklerden biri haline geldikten sonra ilave beş sır bölgesi üzerinde oturum hakkını elde edeceksiniz, ancak bu durumda ise bu dünyaların bütün bölgelerini ziyaret etmenize izin verilmeyecek. Her ne kadar siz kesin ve tekrarlanan bir biçimde “Yaratıcı’nın sağ elinde” olsanız da, “Yaratıcı’nın bağrı olan” Divinington’un kıyılarında ikamet etmenize izin verilmemektedir. Ebediyetin bütünü boyunca orada Düşünce Denetleyicileri’nin dünyası üzerinde, sizin mevcudiyetiniz için hiçbir zaman herhangi bir zorunluluk oluşmayacaktır. 13:2.7 (148.6) Eventually you will have full access to Ascendington and relative access to the other spheres of the Father except Divinington. But even when you are granted permission to land on five additional secret spheres, after you have become a finaliter, you will not be allowed to visit all sectors of such worlds. Nor will you be permitted to land on the shores of Divinington, the “bosom of the Father,” though you shall surely stand repeatedly at the “right hand of the Father.” Never throughout all eternity will there arise any necessity for your presence on the world of the Thought Adjusters.
13:2.8 (149.1) Ruhani hayatın bu buluşma yeri olan dünyaları, deneyimsel algımızın bütünüyle dışında olan bu alanların bahse konu aşamalarına giriş için müzakere etmememizin istenmesi bakımından onlar yasaklıdırlar. Tıpkı Kâinatın Yaratıcısı’nın ilahi kusursuz oluşu gibi siz yaratılmış kusursuzluğa erişebilirsiniz, fakat kâinat kişiliklerinin tüm diğer düzeylerinin deneyimsel sırlarının tamamının bilgisine erişemezsiniz. Yaratıcı yaratılmışıyla ilgili deneyimsel bir kişilik sırrına sahip olduğunda, Yaratan bu sırrı ebedi gizlilikte muhafaza eder. 13:2.8 (149.1) These rendezvous worlds of spirit life are forbidden ground to the extent that we are asked not to negotiate entrance to those phases of these spheres which are wholly outside our realms of experience. You may become creature perfect even as the Universal Father is deity perfect, but you may not know all the experiential secrets of all other orders of universe personalities. When the Creator has an experiential personality secret with his creature, the Creator preserves that secret in eternal confidence.
13:2.9 (149.2) Varsayılan bir biçimde tüm bu sırlar, Yüceliğin Kutsal Olarak Üçleştirilmiş Sırları’nın birleşik bünyesi tarafından bilinen bir haldedir. Bu varlıklar bütüncül olarak onların özel dünya toplulukları tarafından bilinmekte olup; siz Ascendington’u yöneten Yücelik Sırları’nın onuyla birden tanışıp, bunun akabinde ona sevgi besleyeceksiniz. Divinington’un haricinde, her ne kadar Ascendington’un üzerinde oldukça kusursuz bir biçimde olmasa da Yaratıcı’nın diğer dünyaları üzerinde, ilaveten Yücelik Sırları’nın kısmi bir anlayışına erişeceksiniz. 13:2.9 (149.2) All these secrets are supposedly known to the collective body of the Trinitized Secrets of Supremacy. These beings are fully known only by their special world groups; they are little comprehended by other orders. After you attain Paradise, you will know and ardently love the ten Secrets of Supremacy who direct Ascendington. Excepting Divinington, you will also achieve a partial understanding of the Secrets of Supremacy on the other worlds of the Father, though not so perfectly as on Ascendington.
13:2.10 (149.3) Yüceliğin Kutsal Olarak Üçleştirilmiş Sırları, isminin belirttiği gibi Yücelik ile ilişkilidir; buna ek olarak onlar Nihayet ve gelecek Nihai-Yücelik’e benzer bir biçimde iniltilidir. Bu Yücelik Sırları, Yücelik’e ek olarak Nihayet’in ve hatta Nihai-Yücelik’in sırlarıdır. 13:2.10 (149.3) The Trinitized Secrets of Supremacy, as their name might suggest, are related to the Supreme; they are likewise related to the Ultimate and to the future Supreme-Ultimate. These Secrets of Supremacy are the secrets of the Supreme and also the secrets of the Ultimate, even the secrets of the Supreme-Ultimate.
3. Ebedi Evlat’ın Kutsal Dünyaları ^top 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son ^top
13:3.1 (149.4) Ebedi Evlat’ın yedi aydınlık alanı, saf-ruhaniyet varlığının yedi fazının dünyalarıdır. Bu parıldayan küreler, Cennet ve Havona’nın üç katmanlı ışığının kaynağını oluşturur; ancak onlar etkileri çok geniş olmasıyla sebebiyle tamamiyle merkezi evrenle sınırlı kalmamıştır. 13:3.1 (149.4) The seven luminous spheres of the Eternal Son are the worlds of the seven phases of pure-spirit existence. These shining orbs are the source of the threefold light of Paradise and Havona, their influence being largely, but not wholly, confined to the central universe.
13:3.2 (149.5) Kişilik, Cennet uyduları üzerinde mevcut değildir; bu nedenle fani ve maddi kişilikler için temsil edilebilecek bu saf-ruhaniyet yerleşkeleriyle alakalı orada çok az şey bulunmaktadır. Bu dünyaların, Ebedi Evlat’ın varlıklarının kişisel yaşamlarından farklı olan hayatlarıyla kaynaşmış olmaları hakkında bilgilendirildik. Dışsal uzayın tasarlanan yeni âlemlerinde bu oluşumların hizmet için bir araya geldiklerinin çıkarsamasını yapmaktayız. Cennet filozofları Urantia zamanının yaklaşık iki milyar yıllık süreçsel döngüsünde her Cennet çevriminin, Ebedi Evlat’ın gizli dünyaları üzerinde bu düzeylerin ilave yedek birliklerinin yaratımına şahit oldukları bilgisini öne sürerler. 13:3.2 (149.5) Personality is not present on these Paradise satellites; therefore is there little concerning these pure-spirit abodes which can be presented to the mortal and material personality. We are taught that these worlds teem with the otherwise-than-personal life of the beings of the Eternal Son. We infer that these entities are being assembled for ministry in the projected new universes of outer space. The Paradise philosophers maintain that each Paradise cycle, about two billion years of Urantia time, witnesses the creation of additional reserves of these orders on the secret worlds of the Eternal Son.
13:3.3 (149.6) Bilgilendirildiğim kadarıyla; hiçbir kişilik, Ebedi Evlat’ın bu alanlarının hiçbirinde şimdiye kadar hiçbir biçimde mevcut bir halde bulunmamıştır. Şu ana kadar uzun deneyimlerimin tümü boyunca, Cennet içinde veya dışında hiçbir zaman bu dünyalardan birini ziyaret etmek için görevlendirilmedim. Ebedi Evlat’ın eş yaratımı olan kişilikler bile bu dünyalara uğramamışlardır. Biz, geldikleri ebeveynsel kökenden bağımsız olarak kişilik dışı ruhaniyetlerin bütün türlerinin bu ruhaniyet evlerine kabul edildiklerinin çıkarımını yapmaktayız. Bir kişilik ve ruhaniyet biçimine sahip olarak bahse konu dünyaları ziyaret etmem izin verilmiş olsaydı bile, bu tür bir dünya benim için kuşkusuz olarak ıssız ve terk edilmiş olarak görünecekti. Yüksek ruhaniyet kişilikleri, katışıksız bir biçimde gereksiz maceradan oluşan amacı olmayan meraktan memnuniyet duymamaktadır. Bu tür gereksiz veya gerçek dışı olan niyetlerde herhangi bir büyük merakın gelişmesine izin verilemeyecek kadar fazla merak uyandırıcı ve amaç dolu serüven bulunmaktadır. 13:3.3 (149.6) As far as I am informed, no personality has ever been on any one of these spheres of the Eternal Son. I have never been assigned to visit one of these worlds in all my long experience in and out of Paradise. Even the personalities cocreated by the Eternal Son do not go to these worlds. We infer that all types of impersonal spirits—regardless of parentage—are admitted to these spirit homes. As I am a person and have a spirit form, no doubt such a world would seem empty and deserted even if I were permitted to pay it a visit. High spirit personalities are not given to the gratification of purposeless curiosity, purely useless adventure. There is at all times altogether too much intriguing and purposeful adventure to permit the development of any great interest in those projects which are either futile or unreal.
4. Sınırsız Ruhaniyet’in Dünyaları ^top 4. The Worlds of the Infinite Spirit ^top
13:4.1 (149.7) Havona’nın içsel döngüleri ve Ebedi Evlat’ın parıldayan alanlarının arasında; Sınırsız Ruhaniyet’in doğumu tarafından, yüceltilen yaratılmış kişiliklerin kutsal olarak üçleştirilmiş evlatları tarafından, ve kâinat eylemlerinin çeşitli âlemlerinin birçok girişimlerinin etkili iradesiyle iniltili olarak açığa çıkarılmamış varlıkların diğer biçimleri tarafından, Sınırsız Ruhaniyet’in yedi küresi dönüş halindedir. 13:4.1 (149.7) Between the inner circuit of Havona and the shining spheres of the Eternal Son there circle the seven orbs of the Infinite Spirit, worlds inhabited by the offspring of the Infinite Spirit, by the trinitized sons of glorified created personalities, and by other types of unrevealed beings concerned with the effective administration of the many enterprises of the various realms of universe activities.
13:4.2 (150.1) Yedi Üstün Ruhaniyet, Sınırsız Ruhaniyet’in yüce ve nihai temsilcileridir. Onlar Cennet’in çevresi üzerinde bahsi geçen bu kişiliklerin güç odakları olan kişisel konumlarını idare ederler; fakat onların muhteşem kâinat idaresi ve yönlendirmesiyle ilgili tüm faaliyetler, Sınırsız Ruhaniyet’in yedi özel yönetim alanları üzerinde ve bu konumlardan gerçekleştirilir. Gerçekte Yedi Üstün Ruhaniyet gerçekte; her şeyi düzenleyen, her şeyi içine alan ve her şeyle bütünleşen bir merkezi konum olan kâinatın âlemlerinin tümünün akıl-ruhaniyet denge burgacıdır. 13:4.2 (150.1) The Seven Master Spirits are the supreme and ultimate representatives of the Infinite Spirit. They maintain their personal stations, their power focuses, on the periphery of Paradise, but all operations concerned with their management and direction of the grand universe are conducted on and from these seven special executive spheres of the Infinite Spirit. The Seven Master Spirits are, in reality, the mind-spirit balance wheel of the universe of universes, an all-embracing, all-encompassing, and all-co-ordinating power of central location.
13:4.3 (150.2) Üstün Ruhaniyetler bu yedi özel alandan, muhteşem kâinatın kâinatsal-akıl döngülerini sabitler ve onları birbirine denkleştirir. Buna ek olarak muhteşem kâinat boyunca onlar, İlahiyatlar’ın mevcudiyeti ve farklılaşan ruhsal tutumuyla alakalıdır. Fiziksel tepkimeler; tek tip, değişmez ve her zaman anlık olarak ortaya çıkan mekanik bir karşılıklardır. Fakat deneyimsel olan ruhsal mevcudiyet, âlemlerin bireysel akıllarının doğasında bulunan ruhsal algının içinde bulunduğu durumlar ve şartlarla her zaman iniltilidir. 13:4.3 (150.2) From these seven special spheres the Master Spirits operate to equalize and stabilize the cosmic-mind circuits of the grand universe. They also have to do with the differential spiritual attitude and presence of the Deities throughout the grand universe. Physical reactions are uniform, unvarying, and always instantaneous and automatic. But experiential spiritual presence is in accordance with the underlying conditions or states of spiritual receptivity inherent in the individual minds of the realms.
13:4.4 (150.3) Fiziksel irade, mevcudiyet ve işleyiş, tüm âlemlerde küçük veya büyük ölçeklerde farklılık göstermesinden bağımsız olarak değişmezdir. Ruhsal mevcudiyette veya ruhsal karşılıkta farklılığı yaratan etmen, irade sahibi yaratılmışlar tarafından onların farkındalığında ve algısında yatan sabit olmayan farklılaşmadır. Her ne kadar mutlaklığın ruhsal mevcudiyeti ve varoluşsal İlahiyat, hiçbir biçimde yaratılmış varlıkların sadakati veya sadakatsizliğinin herhangi bir tutumu tarafından etkilenmemesine rağmen; bireysel varlığın, gezegenin, sistemin, takımyıldızının veya evrenin sadakati ve bağlılığı olan bu tür yaratılmış varlıkların iradesel tutumları, tercihleri ve kararlarından alt mutlağın işlevsel mevcudiyetinin ve varoluşsal İlahiyat’ın kesin ve doğrudan bir biçimde etkilendiği aynı zamanda doğrudur. Fakat kutsallığın bu ruhsal mevcudiyeti ne tuhaf bir değişkenlikte ne de keyfidir; onun deneyimsel değişimi, kişisel yaratılmışların özgür irade edinimlerinin doğasından kaynaklanmaktadır. 13:4.4 (150.3) Physical authority, presence, and function are unvarying in all the universes, small or great. The differing factor in spiritual presence, or reaction, is the fluctuating differential in its recognition and reception by will creatures. Whereas the spiritual presence of absolute and existential Deity is in no manner whatever influenced by attitudes of loyalty or disloyalty on the part of created beings, at the same time it is true that the functioning presence of subabsolute and experiential Deity is definitely and directly influenced by the decisions, choices, and will-attitudes of such finite creature beings—by the loyalty and devotion of the individual being, planet, system, constellation, or universe. But this spiritual presence of divinity is not whimsical nor arbitrary; its experiential variance is inherent in the freewill endowment of personal creatures.
13:4.5 (150.4) Farklılaşmanın veya ruhsallığın belirleyicisinin kalplerinizde ve akıllarınızda mevcut olmasına ek olarak, onlar tercih etme biçiminizden, akıllarınızın kararlardan ve kendi iradelerinizin belirleyiciliğinden meydana gelir. Bu farklılaşma; Kâinatın Yaratıcısı’nın hükmünü verdiği ve uygulanmasını istediği tercih özgürlüğüne sahip, aklı barındıran kişisel varlıkların bağımsız iradesinin tepkilerinin doğasında bulunur. Buna ek olarak İlahiyatlar, yaratılmışın bu farklılaşan tercihin isteklerini ve şartlarını yerine getirmesi bakımından onların ruhaniyetlerinin hareketi ve işleyişi içinde de başından beri gerçeklik arz eder. Bununla birlikte onların kutsal bir biçimde bahşettiği özgür tercihin uygulanması bakımından; onlar yaratılmışların samimi istekleri karşısında kendi mevcudiyetlerinin bahşedişlerini daha fazla bir biçimde gösterirken, bu varlıkların tam tersi bir biçimde olan istekleri karşısında ise İlahiyatlar mevcudiyetlerini geri plana çekerler. Bu nedenle, kutsallığın ruhaniyeti, âlemlerin yaratılmışların tercihine alçak gönüllülükle bağlı bir duruma gelmektedir. 13:4.5 (150.4) The determiner of the differential of spiritual presence exists in your own hearts and minds and consists in the manner of your own choosing, in the decisions of your minds, and in the determination of your own wills. This differential is inherent in the freewill reactions of intelligent personal beings, beings whom the Universal Father has ordained shall exercise this liberty of choosing. And the Deities are ever true to the ebb and flow of their spirits in meeting and satisfying the conditions and demands of this differential of creature choice, now bestowing more of their presence in response to a sincere desire for the same and again withdrawing themselves from the scene as their creatures decide adversely in the exercise of their divinely bestowed freedom of choice. And thus does the spirit of divinity become humbly obedient to the choosing of the creatures of the realms.
13:4.6 (150.5) Yedi Üstün Ruhaniyet’in yönetim yerleşkeleri gerçekte, dışsal uzayda yedi aşkın evrenin Cennet yönetim merkezlerinde ve onların bağlantılı bölümlerindedir. Her üstün Ruhaniyet bir aşkın evren üzerine hükmetmekte olup, bu yedi dünyanın her biri ayrıcalıklı olan Üstün Ruhaniyetler’den biri için görevlendirilmiştir. Bu yönetim dünyaları üzerinde sağlanmayan yedi aşkın evrenin alt-Cennet idaresinin hiçbiri, kelimenin tam anlamıyla orada mevcut bir biçimde bulunmamaktadır. Onlar Yaratıcı’nın veya Evlat’ın âlemleri gibi ayrıcalıklı bir niteliğe sahip değillerdir, ve onların yerleşik konumu sadece onun üzerine çalışan yerli varlıkların yerleşimiyle sınırlandırılmıştır. Buna ek olarak bu yedi yönetim gezegenleri, gerekli ulaşım araçlarını yönlendirecek olan ve buraları ziyaret etme arzusu taşıyan tüm varlıklara her zaman açıktır. 13:4.6 (150.5) The executive abodes of the Seven Master Spirits are, in reality, the Paradise headquarters of the seven superuniverses and their correlated segments in outer space. Each Master Spirit presides over one superuniverse, and each of these seven worlds is exclusively assigned to one of the Master Spirits. There is literally no phase of the sub-Paradise administration of the seven superuniverses which is not provided for on these executive worlds. They are not so exclusive as the spheres of the Father or those of the Son, and though residential status is limited to native beings and those who work thereon, these seven administrative planets are always open to all beings who desire to visit them, and who can command the necessary means of transit.
13:4.7 (151.1) Benim için bu yönetim dünyaları, Cennet’in dışında olan en ilgi çekici ve en şaşırtıcı olan yerlerdir. Herhangi bir kimse geniş kâinatta başka hiçbir yerde; maddi, akli ve ruhsal olan işlerin bir arada olduğu, birçok farklı düzeyde işlevlerle bu kadar ilişkili olan, yaşayan varlıkların birçok farklı düzeylerinin katıldığı böyle değişken eylemleri aynı mekân içerisinde gözlemleyemez. Görevimden bir süreliğine uzaklaşmaya razı olduğumda, Cennet üzerinde veya Havona içerisinde bir yeri seçme şansı sunulduğunda, genel olarak Yedi Üstün Ruhaniyet’in bu yoğun olan dünyalarından bir tanesine yönlendirilirim. Orada etkileyiciliğin, bilgeliğin, sadakatin, bağlılığın ve girişimin bu tür görüntüleri benim aklım için ilham niteliği oluşturmaktadır. Başka hiçbir yerde, kâinatsal gerçekliğin tüm yedi düzeyi üzerinde kişilik uygulamalarının böyle bir muhteşem içsel birlikteliğini gözlemleyememekteyim. Buna ek olarak, görevlerini nasıl yerine getirmesi gerektiğini çok iyi bilen ve yaptıkları işlerden fazlasıyla zevk alan bu kişiliklerin eylemlerinden her zaman yararlı dersler çıkarırım. 13:4.7 (151.1) To me, these executive worlds are the most interesting and intriguing spots outside of Paradise. In no other place in the wide universe can one observe such varied activities, involving so many different orders of living beings, having to do with operations on so many diverse levels, occupations at once material, intellectual, and spiritual. When I am accorded a period of release from assignment, if I chance to be on Paradise or in Havona, I usually proceed to one of these busy worlds of the Seven Master Spirits, there to inspire my mind with such spectacles of enterprise, devotion, loyalty, wisdom, and effectiveness. Nowhere else can I observe such an amazing interassociation of personality performances on all seven levels of universe reality. And I am always stimulated by the activities of those who well know how to do their work, and who so thoroughly enjoy doing it.
13:4.8 (151.2) [Uversa üzerindeki Zamanın Ataları tarafından bu bağlamda faaliyet göstermesi için görevlendirilen bir Bilgelik Kusursuzlaştırıcısı tarafından sunulmuştur.] 13:4.8 (151.2) [Presented by a Perfector of Wisdom commissioned thus to function by the Ancients of Days on Uversa.]