Kitabın İçeriği Contents of the Book
  Sayfa   Page
Önsöz 1 Foreword 1
1. İlahiyat ve Kutsallık 2 I. Deity and Divinity 2
2. Tanrı 3 II. God 3
3. İlk Kaynak ve Merkez 4 III. The First Source and Center 4
4. Evren Gerçekliği 6 IV. Universe Reality 6
5. Kişilik Gerçeklikleri 8 V. Personality Realities 8
6. Enerji ve Yöntem 9 VI. Energy and Pattern 9
7. Yüce Varlık 10 VII. The Supreme Being 10
8. Yedi Katmanlı Tanrı 11 VIII. God the Sevenfold 11
9. Nihayi Olan Tanrı 12 IX. God the Ultimate 12
10. Mutlak Olan Tanrı 13 X. God the Absolute 13
11. Üç Mutlaklık 13 XI. The Three Absolutes 13
12. Kutsal Üçlemeler 15 XII. The Trinities 15
Kısım I / Bölüm 1
Merkezi ve Aşkın Evrenleri
PART I
The Central and Superuniverses
1. Kâinatın Yaratıcısı 21 1. The Universal Father 21
1. Yaratıcı’nın İsmi 22 1. The Father’s Name 22
2. Tanrı’nın Gerçekliği 23 2. The Reality of God 23
3. Evrensel Bir Ruh Olarak Tanrı 25 3. God is a Universal Spirit 25
4. Tanrı’nın Gizemi 26 4. The Mystery of God 26
5. Kâinatın Yaratıcısı’nın Kişiliği 27 5. Personality of the Universal Father 27
6. Kâinat İçindeki Kişilik 29 6. Personality in the Universe 29
7. Kişilik Kavramının Ruhani Değeri 31 7. Spiritual Value of the Personality Concept 31
2. Tanrı’nın Doğası 33 2. The Nature of God 33
1. Tanrı’nın Sınırsızlığı 33 1. The Infinity of God 33
2. Yaratıcı’nın Ebedi Kusursuzluğu 35 2. The Father’s Eternal Perfection 35
3. Adalet ve Doğruluk 36 3. Justice and Righteousness 36
4. Kutsal Bağışlama 38 4. The Divine Mercy 38
5. Tanrı’nın Sevgisi 38 5. The Love of God 38
6. Tanrı’nın İyiliği 40 6. The Goodness of God 40
7. Kutsal Doğruluk ve Güzellik 42 7. Divine Truth and Beauty 42
3. Tanrı’nın Özellikleri 44 3. The Attributes of God 44
1. Tanrı’nın Her Yerde Oluşu 44 1. God’s Everywhereness 44
2. Tanrı’nın Sınırsız Gücü 46 2. God’s Infinite Power 46
3. Tanrı’nın Evrensel Bilgisi 48 3. God’s Universal Knowledge 48
4. Tanrı’nın Sınırsızlığı 49 4. God’s Limitlessness 49
5. Yaratıcı’nın Yüce Hakimiyeti 50 5. The Father’s Supreme Rule 50
6. Yaratıcı’nın Yüceliği 52 6. The Father’s Primacy 52
4. Tanrı’nın Evren ile İlişkisi 54 4. God’s Relation to the Universe 54
1. Yaratıcı’nın Evrensel Tutumu 54 1. The Universe Attitude of the Father 54
2. Tanrı ve Doğa 56 2. God and Nature 56
3. Tanrı’nın Değişmez Karakteri 57 3. God’s Unchanging Character 57
4. Tanrı’nın Kendisini Gerçekleştirmesi 58 4. The Realization of God 58
5. Tanrı Hakkındaki Yanlış Bilgiler 59 5. Erroneous Ideas of God 59
5. Tanrı’nın Bireyle olan İlişkisi 62 5. God’s Relation to the Individual 62
1. Tanrı’ya olan Erişim 62 1. The Approach to God 62
2. Tanrı’nın Mevcudiyeti 64 2. The Presence of God 64
3. Gerçek İbadet 65 3. True Worship 65
4. Din İçerisinde Tanrı’nın Yeri 66 4. God in Religion 66
5. Tanrı’nın Bilinci 68 5. The Consciousness of God 68
6. Tanrı’nın Kişiliği 70 6. The God of Personality 70
6. Ebedi Evlat 73 6. The Eternal Son 73
1. Ebedi Evlat’ın Kimliği 73 1. Identity of the Eternal Son 73
2. Ebedi Evlat’ın Doğası 74 2. Nature of the Eternal Son 74
3. Yaratıcı’nın Sevgisinin Hizmeti 75 3. Ministry of the Father’s Love 75
4. Ebedi Evlat’ın Özellikleri 76 4. Attributes of the Eternal Son 76
5. Ebedi Evlat’ın Sınırlılıkları 77 5. Limitations of the Eternal Son 77
6. Ruhaniyet Aklı 78 6. The Spirit Mind 78
7. Ebedi Evlat’ın Kişiliği 79 7. Personality of the Eternal Son 79
8. Ebedi Evlat’ın Kendisini Gerçekleştirmesi 79 8. Realization of the Eternal Son 79
7. Ebedi Evlat’ın Evren ile İlişkisi 81 7. Relation of the Eternal Son to the Universe 81
1. Ruhaniyet-Çekim Döngüsü 81 1. The Spirit-Gravity Circuit 81
2. Ebedi Evlat’ın Yönetimi 83 2. The Administration of the Eternal Son 83
3. Ebedi Evlat’ın Birey İlişkisi 84 3. Relation of the Eternal Son to the Individual 84
4. Kutsal Kusursuzluk Tasarıları 85 4. The Divine Perfection Plans 85
5. Bahşedişin Ruhaniyeti 86 5. The Spirit of Bestowal 86
6. Tanrı’nın Cennet Evlatları 87 6. The Paradise Sons of God 87
7. Yaratıcı’nın Yüce Açığa Çıkarılışı 88 7. The Supreme Revelation of the Father 88
8. Sınırsız Ruhaniyet 90 8. The Infinite Spirit 90
1. Eylem olan Tanrı 90 1. The God of Action 90
2. Sınırsız Ruhaniyet’in Doğası 92 2. Nature of the Infinite Spirit 92
3. Ruhaniyet’in Yaratıcı ve Evlat’la olan İlişkisi 93 3. Relation of the Spirit to the Father and the Son 93
4. Kutsal Hizmetin Ruhaniyeti 94 4. The Spirit of Divine Ministry 94
5. Tanrı'nın Mevcudiyeti 95 5. The Presence of God 95
6. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişiliği 96 6. Personality of the Infinite Spirit 96
9. Sınırsız Ruhaniyet’in Evren ile İlişkisi 98 9. Relation of the Infinite Spirit to the Universe 98
1. Üçüncül Kaynak ve Merkez’in Özellikleri 98 1. Attributes of the Third Source and Center 98
2. Her Zaman Her Yerde Aynı Anda Bulunan Ruhaniyet 100 2. The Omnipresent Spirit 100
3. Evrensel İdareci 101 3. The Universal Manipulator 101
4. Mutlak Akıl 102 4. The Absolute Mind 102
5. Aklın Hizmeti 102 5. The Ministry of Mind 102
6. Akıl-Çekim Döngüsü 103 6. The Mind-Gravity Circuit 103
7. Evren Yansıması 105 7. Universe Reflectivity 105
8. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişilikleri 105 8. Personalities of the Infinite Spirit 105
10. Cennet Kutsal Üçlemesi 108 10. The Paradise Trinity 108
1. İlk Kaynak ve Merkez’in Bireysel Dağıtımı 108 1. Self-Distribution of the First Source and Center 108
2. İlahiyat Kişileşmesi 109 2. Deity Personalization 109
3. İlahiyat’ın Üç Ayrı Kişilikleri 110 3. The Three Persons of Deity 110
4. İlahiyatın Kutsal Üçleme Birliği 112 4. The Trinity Union of Deity 112
5. Kutsal Üçleme’nin Faaliyetleri 113 5. Functions of the Trinity 113
6. Kutsal Üçleme’nin Yerleşik Evlatları 114 6. The Stationary Sons of the Trinity 114
7. Yüceliğin Aşkın Denetimi 115 7. The Overcontrol of Supremacy 115
8. Sınırlılığın Ötesindeki Kutsal Üçleme 116 8. The Trinity Beyond the Finite 116
11. Cennetin Ebedi Adası 118 11. The Eternal Isle of Paradise 118
1. Kutsal İkamet 118 1. The Divine Residence 118
2. Ebedi Adanın Doğası 119 2. Nature of the Eternal Isle 119
3. Üst Cennet 120 3. Upper Paradise 120
4. Çevresel Cennet 121 4. Peripheral Paradise 121
5. Alt Cennet 122 5. Nether Paradise 122
6. Mekân’ın Solunumu 123 6. Space Respiration 123
7. Cennetin Mekân Faaliyetleri 124 7. Space Functions of Paradise 124
8. Cennet’in Çekimi 125 8. Paradise Gravity 125
9. Cennet’in Benzersizliği 126 9. The Uniqueness of Paradise 126
12. Kâinatın Âlemlerinin Tümü 128 12. The Universe of Universes 128
1. Üstün Evrenin Mekân Düzeyleri 128 1. Space Levels of the Master Universe 128
2. Koşulsuz Mutlaklık’ın Nüfuz Alanları 130 2. The Domains of the Unqualified Absolute 130
3. Evrensel Çekim 131 3. Universal Gravity 131
4. Mekân ve Hareket 133 4. Space and Motion 133
5. Mekân ve Zaman 134 5. Space and Time 134
6. Kâinatsal Üst Denetim 135 6. Universal Overcontrol 135
7. Parça ve Bütün 137 7. The Part and the Whole 137
8. Madde, Akıl ve Ruhaniyet 139 8. Matter, Mind, and Spirit 139
9. Kişisel Gerçeklikler 141 9. Personal Realities 141
13. Cennetin Kutsal Alanları 143 13. The Sacred Spheres of Paradise 143
1. Yaratıcının Yedi Kutsal Dünyası 144 1. The Seven Sacred Worlds of the Father 144
2. Yaratıcı-Dünya İlişkileri 147 2. Father-World Relationships 147
3. Ebedi Evlat’ın Kutsal Dünyaları 149 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son 149
4. Sınırsız Ruhaniyet’in Dünyaları 149 4. The Worlds of the Infinite Spirit 149
14. Merkezi ve Kutsal Evren 152 14. The Central and Divine Universe 152
1. Cennet-Havona Sistemi 152 1. The Paradise-Havona System 152
2. Havona’nın Oluşumu 154 2. Constitution of Havona 154
3. Havona Dünyaları 155 3. The Havona Worlds 155
4. Merkezi Evren’in Yaratılmışları 156 4. Creatures of the Central Universe 156
5. Havona’da Yaşam 158 5. Life in Havona 158
6. Merkezi Evren’in Nihai Amacı 160 6. The Purpose of the Central Universe 160
15. Yedi Aşkın Evren 164 15. The Seven Superuniverses 164
1. Yedi Aşkın Evren Mekân Düzeyi 164 1. The Superuniverse Space Level 164
2. Aşkın Evrenlerin Düzenlenmesi 165 2. Organization of the Superuniverses 165
3. Orvonton’un Aşkın Evreni 167 3. The Superuniverse of Orvonton 167
4. Âlemlerin Ataları olarak Nebula 169 4. Nebulae—The Ancestors of Universes 169
5. Mekân Bedenlerinin Kökeni 170 5. The Origin of Space Bodies 170
6. Uzay Mekânları 172 6. The Spheres of Space 172
7. Mimari Alanlar 174 7. The Architectural Spheres 174
8. Enerji Denetimi ve Düzenlenmesi 175 8. Energy Control and Regulation 175
9. Aşkın Evrenlerin Döngüleri 176 9. Circuits of the Superuniverses 176
10. Aşkın Evren’in Yöneticileri 178 10. Rulers of the Superuniverses 178
11. Katılımcı Meclis 179 11. The Deliberative Assembly 179
12. Yüce Yargı Organları 180 12. The Supreme Tribunals 180
13. Birim Hükümetleri 181 13. The Sector Governments 181
14. Yedi Aşkın Evren’in Amaçları 181 14. Purposes of the Seven Superuniverses 181
16. Yedi Üstün Ruhaniyet 184 16. The Seven Master Spirits 184
1. İlahiyat’ın Üçleme Bütünlüğü’yle olan İlişki 185 1. Relation to Triune Deity 185
2. Sınırsız Ruhaniyet’le olan İlişki 185 2. Relation to the Infinite Spirit 185
3. Üstün Ruhaniyetlerin Kimliği ve Çeşitliliği 186 3. Identity and Diversity of the Master Spirits 186
4. Üstün Ruhaniyetler’in Özellikleri ve Faaliyetleri 189 4. Attributes and Functions of the Master Spirits 189
5. Yaratılmışlarla olan İlişki 190 5. Relation to Creatures 190
6. Kâinatsal Akıl 191 6. The Cosmic Mind 191
7. Ahlaki Değerler, Erdem, ve Kişilik 192 7. Morals, Virtue, and Personality 192
8. Urantia Kişiliği 194 8. Urantia Personality 194
9. İnsan Bilincinin Gerçekliği 195 9. Reality of Human Consciousness 195
17. Yedi Üstün Ruhaniyet’in Toplulukları 197 17. The Seven Supreme Spirit Groups 197
1. Yedi Yüce İdareci 198 1. The Seven Supreme Executives 198
2. Yansımanın Baş Sorumlusu, Majeston 199 2. Majeston—Chief of Reflectivity 199
3. Yansıtıcı Ruhaniyetler 200 3. The Reflective Spirits 200
4. Yansıtıcı Görüntü Yardımcıları 202 4. The Reflective Image Aids 202
5. Döngülerin Yedi Ruhaniyeti 202 5. The Seven Spirits of the Circuits 202
6. Yerel Evren Yaratıcı Ruhaniyetleri 203 6. The Local Universe Creative Spirits 203
7. Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyetleri 205 7. The Adjutant Mind-Spirits 205
8. Yüce Ruhaniyetler’in İşlevleri 205 8. Functions of the Supreme Spirits 205
18. Yüce Kutsal Üçleme Kişilikleri 207 18. The Supreme Trinity Personalities 207
1. Yüceliğin Kutsal Üçleme Haline Getirilmiş Sırları 207 1. The Trinitized Secrets of Supremacy 207
2. Zamanın Ebedileri 208 2. The Eternals of Days 208
3. Zamanın Ataları 209 3. The Ancients of Days 209
4. Zamanın Kusursuzlukları 210 4. The Perfections of Days 210
5. Zamanın Geçmişleri 211 5. The Recents of Days 211
6. Zamanın Birliktelikleri 212 6. The Unions of Days 212
7. Zamanın İnançlıları 213 7. The Faithfuls of Days 213
19. Kutsal Üçleme Kökenli Eş Güdüm Varlıkları 214 19. The Co-ordinate Trinity-Origin Beings 214
1. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları 214 1. The Trinity Teacher Sons 214
2. Bilgeliğin Kusursuzlaştırıcıları 215 2. The Perfectors of Wisdom 215
3. Kutsal Danışmanlar 216 3. The Divine Counselors 216
4. Kâinatsal Denetimciler 217 4. The Universal Censors 217
5. Muazzam Kutsal Üçleme Ruhaniyetleri 219 5. Inspired Trinity Spirits 219
6. Havona Yerlileri 221 6. Havona Natives 221
7. Cennet Vatandaşları 222 7. Paradise Citizens 222
20. Tanrı’nın Cennet Evlatları 223 20. The Paradise Sons of God 223
1. Tanrı’nın Alçalış Halinde olan Evlatları 223 1. The Descending Sons of God 223
2. Hakimane Evlatlar 224 2. The Magisterial Sons 224
3. Yargısal Faaliyetler 226 3. Judicial Actions 226
4. Hakimane Görevler 226 4. Magisterial Missions 226
5. Tanrı’nın Cennet Evlatları’nın Bahşedilişi 227 5. Bestowal of the Paradise Sons of God 227
6. Fani-Bahşedilme Süreçleri 228 6. The Mortal-Bestowal Careers 228
7. Kutsal Üçleme Eğitmen Evlatları 230 7. The Trinity Teacher Sons 230
8. Daynallar’ın Yerel Evren Hizmeti 231 8. Local Universe Ministry of the Daynals 231
9. Daynallar’ın Gezegensel Hizmeti 231 9. Planetary Service of the Daynals 231
10. Cennet Evlatları’nın Bütünleşmiş Hizmeti 232 10. United Ministry of the Paradise Sons 232
21. Cennet Yaratan Evlatları 234 21. The Paradise Creator Sons 234
1. Yaratan Evlatlar’ın Kökeni ve Doğası 234 1. Origin and Nature of Creator Sons 234
2. Yerel Evrenler’in Yaratanları 235 2. The Creators of Local Universes 235
3. Yerel Evren Egemenliği 237 3. Local Universe Sovereignty 237
4. Mikâil Bahşedilmişleri 239 4. The Michael Bestowals 239
5. Üstün Evlatlar’ın Kâinat ile İlişkisi 240 5. Relation of Master Sons to the Universe 240
6. Üstün Mikâiller’in Nihai Sonu 241 6. Destiny of the Master Michaels 241
22. Tanrı’nın Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatları 243 22. The Trinitized Sons of God 243
1. Kutsal Üçleme ile Bütünleşmiş Evlatlar 243 1. The Trinity-Embraced Sons 243
2. Kudretli Haberciler 245 2. The Mighty Messengers 245
3. Yetkide Yüksek Olanlar 246 3. Those High in Authority 246
4. İsme ve Sayıya Sahip Olmayanlar 246 4. Those Without Name and Number 246
5. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Sorumlular 247 5. The Trinitized Custodians 247
6. Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Elçiler 248 6. The Trinitized Ambassadors 248
7. Kutsal Üçleştirme’nin İşleyiş Biçimi 249 7. Technique of Trinitization 249
8. Yaratılmış Kökenli Kutsal Bir Biçimde Üçleştirilmiş Evlatlar 251 8. The Creature-Trinitized Sons 251
9. Göksel Koruyucular 252 9. The Celestial Guardians 252
10. Yüksek Evlat Yardımcıları 253 10. High Son Assistants 253
23. Yalnız İleticiler 256 23. The Solitary Messengers 256
1. Yalnız İleticiler’in Doğası ve Kökeni 256 1. Nature and Origin of Solitary Messengers 256
2. Yalnız İleticiler’in Görevleri 257 2. Assignments of Solitary Messengers 257
3. Yalnız İleticiler’in Zaman ve Mekân Hizmetleri 260 3. Time and Space Services of Solitary Messengers 260
4. Yalnız İleticiler’in Özel Hizmeti 262 4. Special Ministry of Solitary Messengers 262
24. Sınırsız Ruhaniyet’in Yüksek Kişilikleri 264 24. Higher Personalities of the Infinite Spirit 264
1. Kâinat Döngü-Yüksek Denetimcileri 265 1. The Universe Circuit Supervisors 265
2. Nüfus İdarecileri 266 2. The Census Directors 266
3. Sınırsız Ruhaniyet’in Kişisel Yardımcıları 268 3. Personal Aids of the Infinite Spirit 268
4. Yardımcı Müfettişler 268 4. The Associate Inspectors 268
5. Görevlendirilmiş Koruyucular 268 5. The Assigned Sentinels 268
6. Mezun Rehberleri 269 6. The Graduate Guides 269
7. Mezun Rehberleri’nin Kökeni 270 7. Origin of the Graduate Guides 270
25. Mekân’ın İletici Ev Sahipleri 273 25. The Messenger Hosts of Space 273
1. Havona Hizmetlileri 273 1. The Havona Servitals 273
2. Kâinatsal Arabulucular 275 2. The Universal Conciliators 275
3. Arabulucular’ın Geniş Kapsamlı Hizmeti 276 3. The Far-Reaching Service of Conciliators 276
4. Teknik Danışmanlar 279 4. Technical Advisers 279
5. Cennet Üzerindeki Arşiv Sorumluları 281 5. The Custodians of Records on Paradise 281
6. Göksel Kaydediciler 281 6. The Celestial Recorders 281
7. Morontia Dostları 282 7. The Morontia Companions 282
8. Cennet Dostları 283 8. The Paradise Companions 283
26. Merkezi Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri 285 26. Ministering Spirits of the Central Universe 285
1. Hizmetkâr Ruhaniyetler 285 1. The Ministering Spirits 285
2. Kudretli Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri 286 2. The Mighty Supernaphim 286
3. Üçüncü Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri 288 3. The Tertiary Supernaphim 288
4. İkinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri 289 4. The Secondary Supernaphim 289
5. Kutsal Yolcu Yardımcıları 291 5. The Pilgrim Helpers 291
6. Yücelik Rehberleri 292 6. The Supremacy Guides 292
7. Kutsal Üçleme Rehberleri 292 7. The Trinity Guides 292
8. Evlat Bulucuları 293 8. The Son Finders 293
9. Yaratıcı Rehberleri 294 9. The Father Guides 294
10. Danışmanlar ve Karar Yardımcıları 295 10. The Counselors and Advisers 295
11. İstirahatın Tamamlayıcıları 296 11. The Complements of Rest 296
27. Birinci Derece Birincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti 298 27. Ministry of the Primary Supernaphim 298
1. İstirahatın Başlatıcıları 299 1. Instigators of Rest 299
2. Görevin Baş İdarecileri 300 2. Chiefs of Assignment 300
3. Etiğin Yorumlayıcıları 300 3. Interpreters of Ethics 300
4. Davranışın Yöneticileri 301 4. Directors of Conduct 301
5. Bilginin Sorumluları 301 5. The Custodians of Knowledge 301
6. Felsefenin Üstatları 302 6. Masters of Philosophy 302
7. İbadetin Yönlendiricileri 303 7. Conductors of Worship 303
28. Aşkın Evrenlerin Hizmetkâr Ruhaniyetleri 306 28. Ministering Spirits of the Superuniverses 306
1. Üçüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri 306 1. The Tertiaphim 306
2. Dördüncül Hizmetkâr Ruhaniyetleri 307 2. The Omniaphim 307
3. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri 307 3. The Seconaphim 307
4. Birinci Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri 307 4. The Primary Seconaphim 307
5. İkinci Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri 310 5. The Secondary Seconaphim 310
6. Üçüncü Derece İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri 313 6. The Tertiary Seconaphim 313
7. İkincil Hizmetkâr Ruhaniyetleri’nin Hizmeti 317 7. Ministry of the Seconaphim 317
29. Kâinat Güç Yöneticileri 319 29. The Universe Power Directors 319
1. Yedi Yüce Güç Yöneticisi 320 1. The Seven Supreme Power Directors 320
2. Yüce Güç Merkezleri 320 2. The Supreme Power Centers 320
3. Güç Merkezleri’nin Nüfuz Alanları 322 3. The Domain of Power Centers 322
4. Üstün Fiziksel Denetimciler 324 4. The Master Physical Controllers 324
5. Üstün Kuvvet Düzenleyicileri 329 5. The Master Force Organizers 329
30. Muhteşem Kâinat’ın Kişilikleri 330 30. Personalities of the Grand Universe 330
1. Yaşayan Varlıkların Cennet Sınıflandırılması 330 1. The Paradise Classification of Living Beings 330
2. Uversa Kişilik Kaydedicisi 334 2. The Uversa Personality Register 334
3. Eşlenik Toplulukları 338 3. The Courtesy Colonies 338
4. Yükseliş Fanileri 340 4. The Ascending Mortals 340
31. Kesinli ğe Erişecek Olanların Birlikleri 345 31. The Corps of the Finality 345
1. Havona Yerlileri 346 1. The Havona Natives 346
2. Çekim İleticileri 346 2. Gravity Messengers 346
3. Yüceltilmiş Faniler 347 3. Glorified Mortals 347
4. Dönüştürülmüş Yüksek Melekler 348 4. Adopted Seraphim 348
5. Yüceltilmiş Maddi Evlatlar 349 5. Glorified Material Sons 349
6. Yüceltilmiş Yarı-Ölümlü Yaratılmışları 349 6. Glorified Midway Creatures 349
7. Işığın Müjdeleri 349 7. The Evangels of Light 349
8. Aşkınlaştırılmışlar 350 8. The Transcendentalers 350
9. Üstün Evren’in Mimarları 351 9. Architects of the Master Universe 351
10. Nihai Serüven 352 10. The Ultimate Adventure 352
Kısım II / Bölüm 2
Yerel Evrenler
PART II
The Local Universe
32. Yerel Evrenler’in Evrimi 357 32. The Evolution of Local Universes 357
1. Evrenlerin Fiziksel Ortaya Çıkışı 357 1. Physical Emergence of Universes 357
2. Evrenin İşleyişsel Düzenlenişi 358 2. Universe Organization 358
3. Evrimselliğin Düşüncesi 360 3. The Evolutionary Idea 360
4. Tanrı’nın Yerel Bir Evrenle İlişkisi 362 4. God’s Relation to a Local Universe 362
5. Ebedi ve Kutsal Amaç 364 5. The Eternal and Divine Purpose 364
33. Yerel Evren’in İdaresi 366 33. Administration of the Local Universe 366
1. Nebadonlu Mikâil 366 1. Michael of Nebadon 366
2. Nebadon’un Egemeni 367 2. The Sovereign of Nebadon 367
3. Evren Evladı ve Ruhaniyeti 368 3. The Universe Son and Spirit 368
4. Cebrail — Baş İdareci 369 4. Gabriel—The Chief Executive 369
5. Kutsal Üçleme Elçileri 370 5. The Trinity Ambassadors 370
6. Genel İdare 371 6. General Administration 371
7. Nebadon’un Mahkemeleri 372 7. The Courts of Nebadon 372
8. Yasama ve Yürütme Faaliyetleri 373 8. The Legislative and Executive Functions 373
34. Yerel Evren Ana Ruhaniyeti 374 34. The Local Universe Mother Spirit 374
1. Yaratıcı Ruhaniyet’in Kişilikleşmesi 374 1. Personalization of the Creative Spirit 374
2. Kutsal Hizmetkâr’ın Doğası 375 2. Nature of the Divine Minister 375
3. Zaman ve Mekân içinde Evlat ve Ruhaniyet 376 3. The Son and Spirit in Time and Space 376
4. Yerel Evren Döngüleri 377 4. The Local Universe Circuits 377
5. Ruhaniyet’in Hizmeti 379 5. The Ministry of the Spirit 379
6. İnsan İçindeki Ruhaniyet 380 6. The Spirit in Man 380
7. Ruhaniyet ve Beden 382 7. The Spirit and the Flesh 382
35. Tanrı’nın Yerel Evren Evlatları 384 35. The Local Universe Sons of God 384
1. Yaratıcı Melçizedek 384 1. The Father Melchizedek 384
2. Melçizedek Evlatları 385 2. The Melchizedek Sons 385
3. Melçizedek Dünyaları 387 3. The Melchizedek Worlds 387
4. Melçizedekler’in Özel Görevi 388 4. Special Work of the Melchizedeks 388
5. Vorondadek Evlatları 389 5. The Vorondadek Sons 389
6. Takımyıldız Yaratıcıları 390 6. The Constellation Fathers 390
7. Vorondadek Dünyaları 391 7. The Vorondadek Worlds 391
8. Lanonandek Evlatları 392 8. The Lanonandek Sons 392
9. Lanonandek Yöneticileri 393 9. The Lanonandek Rulers 393
10. Lanonandek Dünyaları 394 10. The Lanonandek Worlds 394
36. Yaşam Taşıyıcıları 396 36. The Life Carriers 396
1. Yaşam Taşıyıcıları’nın Kökeni ve Doğası 396 1. Origin and Nature of Life Carriers 396
2. Yaşam Taşıyıcı Dünyaları 397 2. The Life Carrier Worlds 397
3. Yaşam Nakli 399 3. Life Transplantation 399
4. Melchizedek Yaşam Taşıyıcıları 400 4. Melchizedek Life Carriers 400
5. Yedi Emir-Yardımcı Akıl-Ruhaniyeti 401 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits 401
6. Yaşayan Kuvvetler 403 6. Living Forces 403
37. Yerel Evren’in Kişilikleri 406 37. Personalities of the Local Universe 406
1. Evren Yardımcıları 406 1. The Universe Aids 406
2. Berrak Akşam Yıldızları 407 2. The Brilliant Evening Stars 407
3. Başmelekler 408 3. The Archangels 408
4. En Yüksek Yardımcılar 409 4. Most High Assistants 409
5. Yüksek Heyet Üyeleri 410 5. High Commissioners 410
6. Göksel Denetçiler 412 6. Celestial Overseers 412
7. Malikâne Dünya Eğitmenleri 413 7. Mansion World Teachers 413
8. Görevin Daha Yüksek Ruhaniyet Düzeyleri 413 8. Higher Spirit Orders of Assignment 413
9. Yerel Evren’in Kalıcı Vatandaşları 414 9. Permanent Citizens of the Local Universe 414
10. Diğer Yerel Evren Toplulukları 416 10. Other Local Universe Groups 416
38. Yerel Evren’in Hizmetkâr Ruhaniyetleri 418 38. Ministering Spirits of the Local Universe 418
1. Yüksek Melekler’in Kökeni 418 1. Origin of Seraphim 418
2. Meleksel Doğalar 419 2. Angelic Natures 419
3. Açığa Çıkarılmamış Melekler 420 3. Unrevealed Angels 420
4. Yüksek Melek Dünyaları 420 4. The Seraphic Worlds 420
5. Yüksek Melek Eğitimi 420 5. Seraphic Training 420
6. Yüksek Melek Düzenlenişi 421 6. Seraphic Organization 421
7. Çocuksu Melekler ve Sanobimler 422 7. Cherubim and Sanobim 422
8. Çocuksu Melekler ve Sanobimler 423 8. Evolution of Cherubim and Sanobim 423
9. Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar 424 9. The Midway Creatures 424
39. Yüksek Meleksel Ev Sahipleri 426 39. The Seraphic Hosts 426
1. Yüce Yüksek Melekler 427 1. Supreme Seraphim 427
2. Üstün Yüce Melekler 429 2. Superior Seraphim 429
3. Yüksek Denetimci Yüksek Melekler 432 3. Supervisor Seraphim 432
4. İdareci Yüksek Melek 434 4. Administrator Seraphim 434
5. Gezegensel Yardımcılar 436 5. Planetary Helpers 436
6. Geçiş Hizmetkârları 439 6. Transition Ministers 439
7. Geleceğin Yüksek Melekleri 440 7. Seraphim of the Future 440
8. Yüksek Meleksel Nihai Son 440 8. Seraphic Destiny 440
9. Tamamlanışın Yüksek Meleksel Birlikleri 441 9. The Corps of Seraphic Completion 441
40. Tanrı’nın Yükseliş Halindeki Evlatları 443 40. The Ascending Sons of God 443
1. Evrimsel Yüksek Melekler 443 1. Evolutionary Seraphim 443
2. Yükseliş Halindeki Maddi Evlatlar 444 2. Ascending Material Sons 444
3. Dönüştürülmüş Yarı-Ölümlüler 444 3. Translated Midwayers 444
4. Kişileşmiş Düzenleyiciler 444 4. Personalized Adjusters 444
5. Zaman ve Mekân’ın Fanileri 445 5. Mortals of Time and Space 445
6. Tanrı’nın İnanç Evlatları 447 6. The Faith Sons of God 447
7. Yaratıcı-İle-Bütünleşmiş Faniler 448 7. Father-Fused Mortals 448
8. Evlat-İle-Bütünleşen Faniler 449 8. Son-Fused Mortals 449
9. Ruhaniyet-İle-Bütünleşmiş Faniler 450 9. Spirit-Fused Mortals 450
10. Yükseliş Nihai Sonları 452 10. Ascendant Destinies 452
41. Yerel Evren’in Fiziksel Özellikleri 455 41. Physical Aspects of the Local Universe 455
1. Nebadon Güç Merkezleri 455 1. The Nebadon Power Centers 455
2. Satania Fiziksel Düzenleyicileri 456 2. The Satania Physical Controllers 456
3. Bizim Yıldızsal Birlikteliklerimiz 458 3. Our Starry Associates 458
4. Güneş Yoğunluğu 459 4. Sun Density 459
5. Güneş Radyasyonu 460 5. Solar Radiation 460
6. Mekânın Gezgini olarak, Kalsiyum 461 6. Calcium—The Wanderer of Space 461
7. Güneş Enerjisi’nin Kaynakları 463 7. Sources of Solar Energy 463
8. Güneş-Enerji Tepkileri 464 8. Solar-Energy Reactions 464
9. Güneş’in Yerleşik Konumu 465 9. Sun Stability 465
10. Yerleşik Dünyaların Kökeni 465 10. Origin of Inhabited Worlds 465
42. Enerji — Akıl ve Madde 467 42. Energy—Mind and Matter 467
1. Cennet Kuvvetleri ve Enerjileri 467 1. Paradise Forces and Energies 467
2. Kâinatsal Ruhsal Olmayan Enerji Sistemleri
(Fiziksel Enerjiler)
469 2. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Physical Energies)
469
3. Madde’nin Sınıflandırılışı 471 3. Classification of Matter 471
4. Enerji ve Madde Dönüşümleri 472 4. Energy and Matter Transmutations 472
5. Dalga-Enerji Dışavurumları 474 5. Wave-Energy Manifestations 474
6. Ultimatonlar, Elektronlar ve Atomlar 476 6. Ultimatons, Electrons, and Atoms 476
7. Atomsal Madde 477 7. Atomic Matter 477
8. Atomsal Birleşim 478 8. Atomic Cohesion 478
9. Doğal Felsefe 479 9. Natural Philosophy 479
10. Evrensel Ruhsal Olmayan Enerji Sistemleri
(Maddi Akıl Sistemleri)
480 10. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Material Mind Systems)
480
11. Evren İşleyiş Düzenleri 481 11. Universe Mechanisms 481
12. Yöntem ve Biçim — Akıl Baskınlığı 483 12. Pattern and Form—Mind Dominance 483
43. Takımyıldızlar 485 43. The Constellations 485
1. Takımyıldız Yönetim Merkezleri 485 1. The Constellation Headquarters 485
2. Takımyıldız Hükümeti 487 2. The Constellation Government 487
3. Norlatiadek’in En Yüksek Unsurları 488 3. The Most Highs of Norlatiadek 488
4. Toplanım Dağı — Zamanın İnançlıları 489 4. Mount Assembly—The Faithful of Days 489
5. Lucifer İsyanı’ndan İtibaren Edentia Yaratıcıları 490 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion 490
6. Tanrı’nın Bahçeleri 492 6. The Gardens of God 492
7. Univitatialar 493 7. The Univitatia 493
8. Edentia Eğitim Dünyaları 493 8. The Edentia Training Worlds 493
9. Edentia Üzerindeki Vatandaşlık 495 9. Citizenship on Edentia 495
44. Göksel Zanaatkârlar 497 44. The Celestial Artisans 497
1. Göksel Müzisyenler 499 1. The Celestial Musicians 499
2. Cennetsel Yeniden İcracılar 500 2. The Heavenly Reproducers 500
3. Kutsal İnşacılar 501 3. The Divine Builders 501
4. Düşünce Kaydedicileri 503 4. The Thought Recorders 503
5. Enerji Dönüştürücüleri 504 5. The Energy Manipulators 504
6. Tasarımcılar ve Süsleyiciler 506 6. The Designers and Embellishers 506
7. Ahenk Çalışanları 507 7. The Harmony Workers 507
8. Fani Arzular ve Morontia Kazanımları 507 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements 507
45. Yerel Sistem İdaresi 509 45. The Local System Administration 509
1. Geçiş Kültür Dünyaları 509 1. Transitional Culture Worlds 509
2. Sistem Egemeni 511 2. The System Sovereign 511
3. Sistem Hükümeti 512 3. The System Government 512
4. Yirmi Dört Danışman 513 4. The Four and Twenty Counselors 513
5. Maddi Evlatlar 514 5. The Material Sons 514
6. Yükseliş Unsurları’nın Âdemsel Eğitimi 515 6. Adamic Training of Ascenders 515
7. Melçizedek Evlatları 517 7. The Melchizedek Schools 517
46. Yerel Sistem Yönetim Merkezleri 519 46. The Local System Headquarters 519
1. Jerusem’in Fiziksel Nitelikleri 519 1. Physical Aspects of Jerusem 519
2. Jerusem’in Fiziksel Özellikleri 520 2. Physical Features of Jerusem 520
3. Jerusem Yayınları 522 3. The Jerusem Broadcasts 522
4. Yerleşim Alanları ve İdari Alanlar 522 4. Residential and Administrative Areas 522
5. Jerusem Daireleri 523 5. The Jerusem Circles 523
6. Yürütme-İdare Kareleri 527 6. The Executive-Administrative Squares 527
7. Dikdörtgenler — Spornagilar 527 7. The Rectangles—The Spornagia 527
8. Jerusem Üçgenleri 528 8. The Jerusem Triangles 528
47. Yedi Malikâne Dünyası 530 47. The Seven Mansion Worlds 530
1. Kesinliğe Erişecek Olanlar’ın Dünyası 530 1. The Finaliters’ World 530
2. Bakım Yuvası 531 2. The Probationary Nursery 531
3. İlk Malikâne Dünyası 532 3. The First Mansion World 532
4. İkinci Malikâne Dünyası 534 4. The Second Mansion World 534
5. Üçüncü Malikâne Dünyası 535 5. The Third Mansion World 535
6. Dördüncü Malikâne Dünyası 536 6. The Fourth Mansion World 536
7. Beşinci Malikâne Dünyası 537 7. The Fifth Mansion World 537
8. Altıncı Malikâne Dünyası 537 8. The Sixth Mansion World 537
9. Yedinci Malikâne Dünyası 538 9. The Seventh Mansion World 538
10. Jerusem Vatandaşlığı 539 10. Jerusem Citizenship 539
48. Morontia Yaşamı 541 48. The Morontia Life 541
1. Morontia Maddeleri 541 1. Morontia Materials 541
2. Morontia Güç Yüksek Denetimcileri 542 2. Morontia Power Supervisors 542
3. Morontia Dostları 545 3. Morontia Companions 545
4. Anımsama Yöneticileri 547 4. The Reversion Directors 547
5. Malikâne Dünya Eğitmenleri 550 5. The Mansion World Teachers 550
6. Morontia Dünya Yüksek Melekleri — Geçiş Hizmetkârları 551 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers 551
7. Morontia Mota 556 7. Morontia Mota 556
8. Morontia İlerleyiş Unsurları 557 8. The Morontia Progressors 557
49. Yerleşik Dünyalar 559 49. The Inhabited Worlds 559
1. Gezegensel Yaşam 559 1. The Planetary Life 559
2. Gezegensel Fiziksel Türler 560 2. Planetary Physical Types 560
3. Solunumda-Bulunmayan Unsurlar’ın Dünyaları 563 3. Worlds of the Nonbreathers 563
4. Evrimsel İrade Yaratılmışları 564 4. Evolutionary Will Creatures 564
5. Fanilerin Gezegensel Dizileri 565 5. The Planetary Series of Mortals 565
6. Dünyasal Kaçış 568 6. Terrestrial Escape 568
50. Gezegensel Prensler 572 50. The Planetary Princes 572
1. Prensler’in Görevleri 572 1. Mission of the Princes 572
2. Gezegensel İdare 573 2. Planetary Administration 573
3. Prens’in Bendensel Görevlileri 574 3. The Prince’s Corporeal Staff 574
4. Gezegensel Yönetim Merkezleri ve Okulları 575 4. The Planetary Headquarters and Schools 575
5. İlerleyici Medeniyet 576 5. Progressive Civilization 576
6. Gezegensel Kültür 578 6. Planetary Culture 578
7. Tecridin Mükâfatları 578 7. The Rewards of Isolation 578
51. Gezegensel Âdemler 580 51. The Planetary Adams 580
1. Tanrı’nın Maddi Evlatları’nın Köken ve Doğası 580 1. Origin and Nature of the Material Sons of God 580
2. Gezegensel Âdemler’in Aktarılışı 582 2. Transit of the Planetary Adams 582
3. Âdemsel Görevler 582 3. The Adamic Missions 582
4. Altı Evrimsel Irk 584 4. The Six Evolutionary Races 584
5. Irksal Karışım
Âdemsel Kan’ın Bahşedilişi
585 5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood
585
6. Cennet Bahçesi Düzeni 586 6. The Edenic Regime 586
7. Bütünleşmiş İdare 587 7. United Administration 587
52. Gezegensel Fani Çağları 589 52. Planetary Mortal Epochs 589
1. İlkel İnsan 589 1. Primitive Man 589
2. Gezegensel Prens sonrası İnsan 591 2. Post-Planetary Prince Man 591
3. Âdem sonrası İnsan 592 3. Post-Adamic Man 592
4. Hakimane Evlat sonrası İnsan 594 4. Post-Magisterial Son Man 594
5. Bahşedilme sonrası İnsan 595 5. Post-Bestowal Son Man 595
6. Urantia’nın Bahşedilme sonrası Çağı 597 6. Urantia’s Post-Bestowal Age 597
7. Eğitmen Evlat sonrası İnsan 598 7. Post-Teacher Son Man 598
53. Lucifer İsyanı 601 53. The Lucifer Rebellion 601
1. İsyan’ın Baş Yöneticileri 601 1. The Leaders of Rebellion 601
2. İsyan’ın Nedenleri 602 2. The Causes of Rebellion 602
3. Lucifer Bildirisi 603 3. The Lucifer Manifesto 603
4. İsyan’ın Ortaya Çıkışı 604 4. Outbreak of the Rebellion 604
5. Çatışma’nın Doğası 605 5. Nature of the Conflict 605
6. Bir Sadık Yüksek Melek Kumandanı 606 6. A Loyal Seraphic Commander 606
7. İsyan’ın Tarihi 607 7. History of the Rebellion 607
8. Urantia üzerinde İnsan’ın Evladı 609 8. The Son of Man on Urantia 609
9. İsyan’ın Mevcut Düzeyi 610 9. Present Status of the Rebellion 610
54. Lucifer İsyanı’nın Yarattı ğı Sorunlar 613 54. Problems of the Lucifer Rebellion 613
1. Gerçek ve Sahte Özgürlük 613 1. True and False Liberty 613
2. Özgürlük’ün Gaspı 614 2. The Theft of Liberty 614
3. Adalet’in Bekleme Süresi 615 3. The Time Lag of Justice 615
4. Bağışlama’nın Bekleme Süresi 615 4. The Mercy Time Lag 615
5. Gecikme’nin Bilgeliği 617 5. The Wisdom of Delay 617
6. Derin Sevgi’nin Zaferi 618 6. The Triumph of Love 618
55. Işık ve Yaşam’ın Âlemleri 621 55. The Spheres of Light and Life 621
1. Morontia Mabedi 622 1. The Morontia Temple 622
2. Ölüm ve Aktarım 623 2. Death and Translation 623
3. Altın Çağlar 624 3. The Golden Ages 624
4. İdari Yeniden Düzenlememler 626 4. Administrative Readjustments 626
5. Maddi Gelişim’in Doruk Noktası 629 5. The Acme of Material Development 629
6. Bireysel Fani 630 6. The Individual Mortal 630
7. Birinci veya Gezegensel Aşama 631 7. The First or Planetary Stage 631
8. İkinci veya Sistem Aşaması 632 8. The Second or System Stage 632
9. Üçüncü veya Takımyıldız Aşaması 633 9. The Third or Constellation Stage 633
10. Dördüncü veya Yerel Evren Aşaması 634 10. The Fourth or Local Universe Stage 634
11. Azınlık ve Çoğunluk Birim Aşamaları 635 11. The Minor and Major Sector Stages 635
12. Yedinci veya Aşkın Evren Aşaması 636 12. The Seventh or Superuniverse Stage 636
56. Evrensel Bütünlük 637 56. Universal Unity 637
1. Fiziksel Eş Güdüm 637 1. Physical Co-ordination 637
2. Ussal Bütünlük 638 2. Intellectual Unity 638
3. Ruhsal Bütünleşme 639 3. Spiritual Unification 639
4. Kişilik Bütünleşmesi 639 4. Personality Unification 639
5. İlahiyat Bütünlüğü 640 5. Deity Unity 640
6. Evrimsel İlahiyat’ın Bütünleşmesi 641 6. Unification of Evolutionary Deity 641
7. Evrensel Nitelikteki Evrimsel Sonuçlar 642 7. Universal Evolutionary Repercussions 642
8. Yüce Bütünleştirici 643 8. The Supreme Unifier 643
9. Evrensel Nitelikteki Mutlak Bütünlük 644 9. Universal Absolute Unity 644
10. Gerçeklik, Güzellik, İyilik 646 10. Truth, Beauty, and Goodness 646
Kısım III / Bölüm 3
Urantia’nın Tarihi
PART III
The History of Urantia
57. Urantia’nın Kökeni 651 57. The Origin of Urantia 651
1. Andronover Nebulası 651 1. The Andronover Nebula 651
2. Öncül Nebulasal Aşama 652 2. The Primary Nebular Stage 652
3. İkincil Nebulasal Aşama 653 3. The Secondary Nebular Stage 653
4. Üçüncül ve Dördüncül Aşamalar 654 4. Tertiary and Quartan Stages 654
5. Monmatia’nın Kökeni — Urantia Güneş Sistemi 655 5. Origin of Monmatia—The Urantia Solar System 655
6. Güneş Sistemi Aşaması — Gezegen Oluşum Dönemi 657 6. The Solar System Stage—The Planet-Forming Era 657
7. Göktaşsal Çağ — Volkanik Dönem
İlkel Gezegensel Atmosfer
658 7. The Meteoric Era—The Volcanic Age
The Primitive Planetary Atmosphere
658
8. Kabuksal İstikrar
Depremler Çağı
Dünya Okyanusu ve İlk Kıta
660 8. Crustal Stabilization
The Age of Earthquakes
The World Ocean and the First Continent
660
58. Urantia üzerinde Yaşamın Oluşumu 664 58. Life Establishment on Urantia 664
1. Fiziksel Yaşam Şartları 664 1. Physical-Life Prerequisites 664
2. Urantia Atmosferi 665 2. The Urantia Atmosphere 665
3. Uzaysal Çevre 666 3. Spatial Environment 666
4. Yaşam-Doğuş Dönemi 667 4. The Life-Dawn Era 667
5. Kıtasal Ayrılış 668 5. The Continental Drift 668
6. Geçiş Dönemi 669 6. The Transition Period 669
7. Yeryüzü Tarih Kitabı 670 7. The Geologic History Book 670
59. Urantia Üzerinde Deniz-Yaşam Dönemi 672 59. The Marine-Life Era on Urantia 672
1. Sığ Sularda Öncül Deniz Yaşamı
Trilobit Çağı
673 1. Early Marine Life in the Shallow Seas
The Trilobite Age
673
2. İlk Kıtasal Sel Çağı
Omurgasız-Hayvan Çağı
674 2. The First Continental Flood Stage
The Invertebrate-Animal Age
674
3. İkinci Büyük Sel Aşaması
Mercan Dönemi — Kolsuayaklılar Çağı
676 3. The Second Great Flood Stage
The Coral Period—The Brachiopod Age
676
4. Büyük Kara-Yerleşim Düzeyi
Bitkisel Kara-Yaşam Dönemi
Balıkların Çağı
678 4. The Great Land-Emergence Stage
The Vegetative Land-Life Period
The Age of Fishes
678
5. Kabuksal-Değişim Dönemi
Eğreltiotu Ormanı’nın Kömür Devri Dönemi
Kurbağaların Çağı
680 5. The Crustal-Shifting Stage
The Fern-Forest Carboniferous Period
The Age of Frogs
680
6. İklim Geçiş Aşaması
Tohum-Ekim Dönemi
Biyolojik Karışıklık Çağı
682 6. The Climatic Transition Stage
The Seed-Plant Period
The Age of Biologic Tribulation
682
60. Öncül Kara-Yaşam Dönemi Sürecinde Urantia 685 60. Urantia During the Early Land-Life Era 685
1. Öncül Sürüngen Çağı 685 1. The Early Reptilian Age 685
2. İleriki Sürüngen Çağı 687 2. The Later Reptilian Age 687
3. Tebeşir Devir Aşaması
Çiçekli-Bitkiler Dönemi
Kuşların Çağı
688 3. The Cretaceous Stage
The Flowering-Plant Period
The Age of Birds
688
4. Tebeşir Dönemi’nin Sonu 691 4. The End of the Chalk Period 691
61. Urantia üzerindeki Memeliler Dönemi 693 61. The Mammalian Era on Urantia 693
1. Yeni Kıtasal Kara Aşaması
Öncül Memeli Çağı
693 1. The New Continental Land Stage
The Age of Early Mammals
693
2. Yeni Su Baskını Aşaması
Gelişmiş Memelilerin Çağı
694 2. The Recent Flood Stage
The Age of Advanced Mammals
694
3. Çağdaş Çağ Aşaması
Fillerin ve Atların Çağı
696 3. The Modern Mountain Stage
Age of the Elephant and the Horse
696
4. Yeni Kıta-Yükseliş Aşaması
Son Büyük Memeli Göçü
698 4. The Recent Continental-Elevation Stage
The Last Great Mammalian Migration
698
5. Öncül Buz Devri 699 5. The Early Ice Age 699
6. Buz Devri’nde İlkel İnsan 700 6. Primitive Man in the Ice Age 700
7. Devam Eden Buzul Çağı 700 7. The Continuing Ice Age 700
62. İlk İnsanın Doğuş Irkları 703 62. The Dawn Races of Early Man 703
1. Öncül Lemur Türleri 703 1. The Early Lemur Types 703
2. İlkel Memeliler 703 2. The Dawn Mammals 703
3. Ara-Memeliler 704 3. The Mid-Mammals 704
4. Primatlar 706 4. The Primates 706
5. İlk İnsan Varlıkları 707 5. The First Human Beings 707
6. İnsan Aklının Evrimi 709 6. Evolution of the Human Mind 709
7. Yerleşik bir Dünya Olarak Tanınma 709 7. Recognition as an Inhabited World 709
63. İlk İnsan Ailesi 711 63. The First Human Family 711
1. Andon ve Fonta 711 1. Andon and Fonta 711
2. İkizlerin Kaçışı 712 2. The Flight of the Twins 712
3. Andon’un Ailesi 713 3. Andon’s Family 713
4. Andonsal Kavimler 713 4. The Andonic Clans 713
5. Andonsal Unsurlar'ın Dağılımı 715 5. Dispersion of the Andonites 715
6. Onagar — İlk Doğruluk Öğretmeni 715 6. Onagar—The First Truth Teacher 715
7. Andon ve Fonta’nın Kurtuluşu 717 7. The Survival of Andon and Fonta 717
64. Evrimsel Renkli Irklar 718 64. The Evolutionary Races of Color 718
1. Andonsal Yerliler 718 1. The Andonic Aborigines 718
2. Foxhall Toplulukları 719 2. The Foxhall Peoples 719
3. Badonan Kabileleri 720 3. The Badonan Tribes 720
4. Neanderthal Irkları 720 4. The Neanderthal Races 720
5. Renkli Irklar’ın Kökeni 722 5. Origin of the Colored Races 722
6. Urantia’nın Altı Sangik Irkı 722 6. The Six Sangik Races of Urantia 722
7. Renkli Irklar’ın Dağılımı 726 7. Dispersion of the Colored Races 726
65. Evrim’in Yüksek Denetimi 730 65. The Overcontrol of Evolution 730
1. Yaşam Taşıyıcı Faaliyetleri 730 1. Life Carrier Functions 730
2. Evrimsel Bütünlüğün Görünümü 731 2. The Evolutionary Panorama 731
3. Evrimin Desteklenişi 733 3. The Fostering of Evolution 733
4. Urantia Serüveni 734 4. The Urantia Adventure 734
5. Yaşam Evrimi’nin Beklenmemiş Talihsizlikleri 736 5. Life-Evolution Vicissitudes 736
6. Yaşamın Evrimsel İşleyiş Biçimleri 737 6. Evolutionary Techniques of Life 737
7. Evrimsel Akıl Düzeyleri 738 7. Evolutionary Mind Levels 738
8. Zaman ve Mekân içerisinde Evrim 739 8. Evolution in Time and Space 739
66. Urantia’nın Gezegensel Prensi 741 66. The Planetary Prince of Urantia 741
1. Prens Caligastia 741 1. Prince Caligastia 741
2. Prens’in Yönetim Görevlileri 742 2. The Prince’s Staff 742
3. Dalamatia — Prens’in Şehri 743 3. Dalamatia—The City of the Prince 743
4. Yüz Unsur’un İlk Zamanları 743 4. Early Days of the One Hundred 743
5. Yüz Unsur’un Düzenlenişi 745 5. Organization of the One Hundred 745
6. Prens’in Hükümranlığı 749 6. The Prince’s Reign 749
7. Dalamatia’da Yaşam 750 7. Life in Dalamatia 750
8. Caligastia’nın Talihsizlikleri 752 8. Misfortunes of Caligastia 752
67. Gezegensel İsyan 754 67. The Planetary Rebellion 754
1. Caligastia İhaneti 754 1. The Caligastia Betrayal 754
2. İsyan’ın Çıkışı 755 2. The Outbreak of Rebellion 755
3. Yedi Hayati Yıl 756 3. The Seven Crucial Years 756
4. İsyan sonrasında Yüz Caligastia Unsuru 757 4. The Caligastia One Hundred After Rebellion 757
5. İsyan’ın Doğrudan Sonuçları 758 5. Immediate Results of Rebellion 758
6. Kararlı Van 759 6. Van—The Steadfast 759
7. Günah’ın Yan Sonuçları 760 7. Remote Repercussions of Sin 760
8. İsyan’ın İnsan Kahramanı 761 8. The Human Hero of the Rebellion 761
68. Medeniyetin Doğuşu 763 68. The Dawn of Civilization 763
1. Koruyucu Toplumsallaşma 763 1. Protective Socialization 763
2. Toplumsal İlerlemedeki Etkenler 764 2. Factors in Social Progression 764
3. Hayalet Korkusunun Toplumlaştırıcı Etkisi 766 3. Socializing Influence of Ghost Fear 766
4. Örf ve Adetlerin Evrimi 767 4. Evolution of the Mores 767
5. Yeryüzü Yaşam Yöntemleri — Korunum Sanatları 768 5. Land Techniques—Maintenance Arts 768
6. Kültürün Evrimi 769 6. Evolution of Culture 769
69. İlkel İnsan Toplulukları 772 69. Primitive Human Institutions 772
1. Temel İnsan Kurumları 772 1. Basic Human Institutions 772
2. Üretimin Doğuşu 773 2. The Dawn of Industry 773
3. İşgücünün Farklılaşması 773 3. The Specialization of Labor 773
4. Ticaretin İlk Adımları 775 4. The Beginnings of Trade 775
5. Sermayenin İlk Adımları 775 5. The Beginnings of Capital 775
6. Medeniyet ile ilgili olarak Ateş 777 6. Fire in Relation to Civilization 777
7. Hayvanların Kullanılması 778 7. The Utilization of Animals 778
8. Medeniyetin Oluşumunda bir Etken olarak Kölelik 778 8. Slavery as a Factor in Civilization 778
9. Özel Mülkiyet 780 9. Private Property 780
70. İnsan Hükümeti’nin Evrimi 783 70. The Evolution of Human Government 783
1. Savaşın Kökeni 783 1. The Genesis of War 783
2. Savaşın Toplumsal Değeri 785 2. The Social Value of War 785
3. Öncül İnsan Birliktelikleri 787 3. Early Human Associations 787
4. Kavimler ve Kabileler 788 4. Clans and Tribes 788
5. Hükümetin İlk Adımları 788 5. The Beginnings of Government 788
6. Monarşik Hükümet 789 6. Monarchial Government 789
7. İlkel Cemiyetler ve Gizli Topluluklar 790 7. Primitive Clubs and Secret Societies 790
8. Toplumsal Sınıflar 792 8. Social Classes 792
9. İnsan Hakları 793 9. Human Rights 793
10. Adaletin Evrimi 794 10. Evolution of Justice 794
11. Yasalar ve Mahkemeler 796 11. Laws and Courts 796
12. Sivil Yönetimin Tahsisi 797 12. Allocation of Civil Authority 797
71. Devletin Gelişimi 800 71. Development of the State 800
1. İlkel Devlet 800 1. The Embryonic State 800
2. Temsili Hükümetin Evrimi 801 2. The Evolution of Representative Government 801
3. Devlet Yönetiminin Nihai Hedefleri 803 3. The Ideals of Statehood 803
4. Gelişmeye Açık Medeniyet 804 4. Progressive Civilization 804
5. Rekabetin Evrimi 805 5. The Evolution of Competition 805
6. Kar Amacı 805 6. The Profit Motive 805
7. Eğitim 806 7. Education 806
8. Devlet Yönetiminin Niteliği 806 8. The Character of Statehood 806
72. Komşu Bir Gezegen Üzerindeki Hükümet 808 72. Government on a Neighboring Planet 808
1. Kıtasal Ülke 808 1. The Continental Nation 808
2. Siyasi Düzen 809 2. Political Organization 809
3. Ev Yaşamı 811 3. The Home Life 811
4. Eğitim Düzeni 812 4. The Educational System 812
5. Üretim Düzeni 813 5. Industrial Organization 813
6. Emeklilik Sigortası 814 6. Old-Age Insurance 814
7. Vergilendirme 815 7. Taxation 815
8. Özel Amaçlı Üniversiteler 816 8. The Special Colleges 816
9. Genel Oy Hakkı Tasarımı 817 9. The Plan of Universal Suffrage 817
10. Suçla Mücadele 818 10. Dealing with Crime 818
11. Askeri Hazırlılık 818 11. Military Preparedness 818
12. Diğer Ülkeler 819 12. The Other Nations 819
73. Cennet Bahçesi 821 73. The Garden of Eden 821
1. Nodit ve Amadonit Unsurları 821 1. The Nodites and the Amadonites 821
2. Bahçe’nin Tasarlanışı 822 2. Planning for the Garden 822
3. Cennet Yerleşkesi 823 3. The Garden Site 823
4. Bahçe’nin Kurulması 823 4. Establishing the Garden 823
5. Cennet Evi 824 5. The Garden Home 824
6. Yaşam Ağacı 825 6. The Tree of Life 825
7. Cennet Bahçesi’nin Kaderi 826 7. The Fate of Eden 826
74. Âdem ve Havva 828 74. Adam and Eve 828
1. Jerusem’de Âdem ve Havva 828 1. Adam and Eve on Jerusem 828
2. Âdem ve Havva’nın Varışı 829 2. Arrival of Adam and Eve 829
3. Âdem ve Havva’nın Gezegeni Tanıması 830 3. Adam and Eve Learn About the Planet 830
4. İlk Başkaldırı 832 4. The First Upheaval 832
5. Âdem’in İdaresi 833 5. Adam’s Administration 833
6. Âdem ve Havva’nın Ev Yaşamı 834 6. Home Life of Adam and Eve 834
7. Cennet Bahçesi’nde Yaşam 835 7. Life in the Garden 835
8. Yaratım’a Dair Efsane 836 8. The Legend of Creation 836
75. Âdem ve Havva’nın Yükümlülüklerini Yerine Getirmedeki Başarısızlığı 839 75. The Default of Adam and Eve 839
1. Urantia Sorunu 839 1. The Urantia Problem 839
2. Caligastia’nın Komplosu 840 2. Caligastia’s Plot 840
3. Havva’nın Cezbedilişi 841 3. The Temptation of Eve 841
4. Doğru Düzenden Ayrılışın Gerçekleşmesi 842 4. The Realization of Default 842
5. Doğru Düzenden Ayrılmanın Sonuçları 843 5. Repercussions of Default 843
6. Âdem ve Havva’nın Cennet Bahçesi’nden Ayrılışları 844 6. Adam and Eve Leave the Garden 844
7. Âdem ve Havva’nın Düzeylerinin Alçaltılması 845 7. Degradation of Adam and Eve 845
8. Sözde İnsanın Çöküşü 845 8. The So-Called Fall of Man 845
76. İkinci Bahçe 847 76. The Second Garden 847
1. Cennet Bahçesi Unsurları’nın Mezopotamya’ya Girişi 847 1. The Edenites Enter Mesopotamia 847
2. Kabil ve Habil 848 2. Cain and Abel 848
3. Mezopotamya’da Yaşam 849 3. Life in Mesopotamia 849
4. Eflatun Irkı 850 4. The Violet Race 850
5. Âdem ve Havva’nın Ölümü 851 5. Death of Adam and Eve 851
6. Âdem ve Havva’nın Kurtuluşu 853 6. Survival of Adam and Eve 853
77. Yarı-Ölümlü Yaratılmışlar 855 77. The Midway Creatures 855
1. Birincil Yarı-Ölümlüler 855 1. The Primary Midwayers 855
2. Nod Irkı 856 2. The Nodite Race 856
3. Babil Kulesi 858 3. The Tower of Babel 858
4. Nod İnsan Toplulukları’nın Medeniyet Merkezleri 859 4. Nodite Centers of Civilization 859
5. Âdemoğlu ve Ratta 861 5. Adamson and Ratta 861
6. İkincil Yarı-Ölümlü Varlıklar 862 6. The Secondary Midwayers 862
7. İsyankâr Yarı-Ölümlüler 863 7. The Rebel Midwayers 863
8. Bütünleşmiş Yarı-Ölümlüler 864 8. The United Midwayers 864
9. Urantia Üzerindeki Kalıcı Vatandaşlar 865 9. The Permanent Citizens of Urantia 865
78. Âdem Döneminden Sonra Eflatun Irkı 868 78. The Violet Race After the Days of Adam 868
1. Irksal ve Kültürel Dağılım 868 1. Racial and Cultural Distribution 868
2. İkinci Bahçe İçindeki Âdem Unsurları 869 2. The Adamites in the Second Garden 869
3. Âdem Unsurlarının Öncül Genişlemesi 870 3. Early Expansions of the Adamites 870
4. And Unsurları 871 4. The Andites 871
5. And Göçleri 872 5. The Andite Migrations 872
6. Son And Göçleri 873 6. The Last Andite Dispersions 873
7. Mezopotamya’daki Seller 874 7. The Floods in Mesopotamia 874
8. Sümerliler — Son And Toplulukları 875 8. The Sumerians—Last of the Andites 875
79. Doğu’daki And Genişlemesi 878 79. Andite Expansion in the Orient 878
1. Türkistan Andları 878 1. The Andites of Turkestan 878
2. Andlar’ın Hindistan’ı Fethi 879 2. The Andite Conquest of India 879
3. Dravid Hindistanı 881 3. Dravidian India 881
4. Ari Irkın Hindistan’ı İstilası 882 4. The Aryan Invasion of India 882
5. Kırmızı ve Sarı Irklar 883 5. Red Man and Yellow Man 883
6. Çin Medeniyeti’nin Doğuşu 884 6. Dawn of Chinese Civilization 884
7. And Unsurları’nın Çin’e Girişi 886 7. The Andites Enter China 886
8. Daha Sonraki Çin Medeniyeti 887 8. Later Chinese Civilization 887
80. And Topluluklarının Batıdaki Genişlemesi 889 80. Andite Expansion in the Occident 889
1. Âdem Unsurları’nın Avrupa’ya Girişi 889 1. The Adamites Enter Europe 889
2. İklim ve Yeryüzü Oluşumlarındaki Değişiklikler 890 2. Climatic and Geologic Changes 890
3. Cro-Magnon Mavi Irkı 891 3. The Cro-Magnoid Blue Man 891
4. Avrupa’nın And İstilaları 892 4. The Andite Invasions of Europe 892
5. Kuzey Avrupa’nın And Fethi 893 5. The Andite Conquest of Northern Europe 893
6. Nil Irmağı Boyunca Yerleşik And Toplulukları 894 6. The Andites Along the Nile 894
7. Akdeniz Adaları’nın And Toplulukları 895 7. Andites of the Mediterranean Isles 895
8. Tuna Andon Toplulukları 896 8. The Danubian Andonites 896
9. Üç Beyaz Irk 897 9. The Three White Races 897
81. Çağdaş Medeniyet’in Gelişimi 900 81. Development of Modern Civilization 900
1. Medeniyetin Beşiği 900 1. The Cradle of Civilization 900
2. Medeniyet Araçları 901 2. The Tools of Civilization 901
3. Şehirler, Üretim ve Ticaret 903 3. Cities, Manufacture, and Commerce 903
4. Karma Irklar 904 4. The Mixed Races 904
5. Kültürel Toplum 905 5. Cultural Society 905
6. Medeniyetin İdaresi 906 6. The Maintenance of Civilization 906
82. Evliliğin Evrimi 913 82. The Evolution of Marriage 913
1. Çiftleşme İçgüdüsü 913 1. The Mating Instinct 913
2. Kısıtlayıcı Tabular 914 2. The Restrictive Taboos 914
3. Öncül Evlilik Adetleri 915 3. Early Marriage Mores 915
4. Özel Mülkiyet Adetleri altındaki Evlilik 917 4. Marriage Under the Property Mores 917
5. Aile İçi ve Dışı Evlilik 918 5. Endogamy and Exogamy 918
6. Irksal Karışımlar 919 6. Racial Mixtures 919
83. Evlilik Kurumu 922 83. The Marriage Institution 922
1. Bir Toplum Kurumu olarak Evlilik 922 1. Marriage as a Societal Institution 922
2. Kur ve Nişan 923 2. Courtship and Betrothal 923
3. Satın Alma ve Çeyiz 923 3. Purchase and Dowry 923
4. Düğün Töreni 924 4. The Wedding Ceremony 924
5. Çoklu Evlilikler 925 5. Plural Marriages 925
6. Gerçek Tekeşlilik — Çift Evliliği 927 6. True Monogamy—Pair Marriage 927
7. Evlilik Bağının Kopuşu 928 7. The Dissolution of Wedlock 928
8. Evliliğin İdealleştirilmesi 929 8. The Idealization of Marriage 929
84. Evlilik ve Aile Yaşamı 931 84. Marriage and Family Life 931
1. İlkel Çift Birliktelikleri 931 1. Primitive Pair Associations 931
2. Öncül Anne-Ailesi 932 2. The Early Mother-Family 932
3. Baba Baskısı Altındaki Aile 933 3. The Family Under Father Dominance 933
4. Öncül Toplumda Kadının Düzeyi 935 4. Woman’s Status in Early Society 935
5. Gelişen Adetler Uyarınca Kadın 936 5. Woman Under the Developing Mores 936
6. Kadın ve Erkeğin Birlikteliği 938 6. The Partnership of Man and Woman 938
7. Aile Yaşamı’nın İdealleri 939 7. The Ideals of Family Life 939
8. Birey Tatmini’nin Tehlikeleri 942 8. Dangers of Self-Gratification 942
85. İbadet’in Kökeni 944 85. The Origins of Worship 944
1. Taşlara ve Tepelere Tapınma 944 1. Worship of Stones and Hills 944
2. Bitki ve Ağaçlara Tapınma 945 2. Worship of Plants and Trees 945
3. Hayvanlara Tapınma 946 3. The Worship of Animals 946
4. Doğa Güçleri’ne Tapınma 946 4. Worship of the Elements 946
5. Cennetsel Bünyelere olan İbadet 947 5. Worship of the Heavenly Bodies 947
6. İnsana Tapınma 948 6. Worship of Man 948
7. İbadet ve Bilgeliğin Emir-Yardımcıları 948 7. The Adjutants of Worship and Wisdom 948
86. Dinin Öncül Evrimi 950 86. Early Evolution of Religion 950
1. Şans: İyi Talih and Kötü Talih 950 1. Chance: Good Luck and Bad Luck 950
2. Şansın Kişileştirilmesi 951 2. The Personification of Chance 951
3. Ölüm — Açıklanamaz 952 3. Death—The Inexplicable 952
4. Ölüm-Kurtuluş Kavramı 952 4. The Death-Survival Concept 952
5. Hayalet-Ruh Kavramı 953 5. The Ghost-Soul Concept 953
6. Hayalet-Ruhaniyet Çevresi 955 6. The Ghost-Spirit Environment 955
7. İlkel Dinin İşlevi 956 7. The Function of Primitive Religion 956
87. Hayalet İnanışları 958 87. The Ghost Cults 958
1. Hayalet Korkusu 958 1. Ghost Fear 958
2. Hayaletlerin Sakinleştirilmesi 959 2. Ghost Placation 959
3. Atalara Tapınma 960 3. Ancestor Worship 960
4. İyi ve Kötü Ruhaniyet Hayaletleri 961 4. Good and Bad Spirit Ghosts 961
5. Gelişen Hayalet İnanışı 962 5. The Advancing Ghost Cult 962
6. Zorlama ve Kötü Ruhları Kovma 963 6. Coercion and Exorcism 963
7. Belirli Nesnelere ve Bünyelere Beslenen Ortak İnancın Doğası 965 7. Nature of Cultism 965
88. Putlaştırılan Şeyler, Büyülü Nesneler, and Büyü 967 88. Fetishes, Charms, and Magic 967
1. Putlaştırılmış Şeylere olan İnanç 967 1. Belief in Fetishes 967
2. Putsal İnancın Evrimi 968 2. Evolution of the Fetish 968
3. Totemcilik 970 3. Totemism 970
4. Büyü 970 4. Magic 970
5. Büyülü Nesneler 971 5. Magical Charms 971
6. Büyünün Uygulanması 972 6. The Practice of Magic 972
89. Günah, Kurban ve Kefaret 974 89. Sin, Sacrifice, and Atonement 974
1. Tabu 974 1. The Taboo 974
2. Günah Kavramı 975 2. The Concept of Sin 975
3. Hazzın Reddi ve Aşağılama 976 3. Renunciation and Humiliation 976
4. Feda Etmenin Kökenleri 977 4. Origins of Sacrifice 977
5. Kurbanlıklar ve Yamyamlık 978 5. Sacrifices and Cannibalism 978
6. İnsanların Kurban Verilişinin Evrimi 980 6. Evolution of Human Sacrifice 980
7. İnsanların Kurban Verilişinde Yapılan Değişimler 981 7. Modifications of Human Sacrifice 981
8. Kefaret ve Sözleşmeler 982 8. Redemption and Covenants 982
9. Kurbanlar ve Başat Dini Törenler 983 9. Sacrifices and Sacraments 983
10. Günahın Bağışlanması 984 10. Forgiveness of Sin 984
90. Şamanlık — Sağlıkçılar and Din Adamları 986 90. Shamanism—Medicine Men and Priests 986
1. İlk Şamanlar — Sağlıkçılar 986 1. The First Shamans—The Medicine Men 986
2. Şamanlık Uygulamaları 987 2. Shamanistic Practices 987
3. Hastalık ve Ölüme Dair Şamansal Kuram 989 3. The Shamanic Theory of Disease and Death 989
4. Şamanlar Denetimindeki Tıp 990 4. Medicine Under the Shamans 990
5. Din Adamları ve Ayinler 992 5. Priests and Rituals 992
91. Duanın Evrimi 994 91. The Evolution of Prayer 994
1. İlkel Dua 994 1. Primitive Prayer 994
2. Evrimleşen Dua 995 2. Evolving Prayer 995
3. Dua ve Öteki-Benlik 996 3. Prayer and the Alter Ego 996
4. Etik Dua 997 4. Ethical Praying 997
5. Duanın Toplumsal Sonuçları 998 5. Social Repercussions of Prayer 998
6. Duanın Yetki Alanı 999 6. The Province of Prayer 999
7. Gizemcilik, Coşku ve İlham 1000 7. Mysticism, Ecstasy, and Inspiration 1000
8. Bir Kişisel Deneyim Olarak Dua Etme 1001 8. Praying as a Personal Experience 1001
9. Etkili Duanın Koşulları 1002 9. Conditions of Effective Prayer 1002
92. Dinin Daha Sonraki Evrimi 1003 92. The Later Evolution of Religion 1003
1. Dinin Evrimsel Doğası 1003 1. The Evolutionary Nature of Religion 1003
2. Din ve Adetler 1004 2. Religion and the Mores 1004
3. Evrimsel Dinin Doğası 1005 3. The Nature of Evolutionary Religion 1005
4. Açığa Çıkarılışın Hediyesi 1007 4. The Gift of Revelation 1007
5. Büyük Dini Önderler 1008 5. The Great Religious Leaders 1008
6. Bileşik Dinler 1010 6. The Composite Religions 1010
7. Dinin Daha İleri Evrimi 1012 7. The Further Evolution of Religion 1012
93. Maçiventa Melçizede ği 1014 93. Machiventa Melchizedek 1014
1. Maçiventa Bedensellenişi 1014 1. The Machiventa Incarnation 1014
2. Salemli Bilge 1015 2. The Sage of Salem 1015
3. Melçizedek’in Öğretileri 1016 3. Melchizedek’s Teachings 1016
4. Salem Dini 1017 4. The Salem Religion 1017
5. İbrahim’in Tercih Edilişi 1018 5. The Selection of Abraham 1018
6. Melçizedek’in İbrahim İle Yaptığı Sözleşme 1020 6. Melchizedek’s Covenant with Abraham 1020
7. Melçizedek Din Yayıyıcıları 1021 7. The Melchizedek Missionaries 1021
8. Melçizedek’in Ayrılışı 1022 8. Departure of Melchizedek 1022
9. Melçizedek’in Ayrılış Sonrası 1022 9. After Melchizedek’s Departure 1022
10. Maçiventa Melçizedeği’nin Mevcut Konumu 1024 10. Present Status of Machiventa Melchizedek 1024
94. Batıdaki Melçizedek Öğretileri 1027 94. The Melchizedek Teachings in the Orient 1027
1. Vedik Hindistanı’nda Salem Öğretileri 1027 1. The Salem Teachings in Vedic India 1027
2. Brahmanlık 1028 2. Brahmanism 1028
3. Brahmansal Felsefe 1030 3. Brahmanic Philosophy 1030
4. Hindu Dini 1031 4. The Hindu Religion 1031
5. Çin’de Gerçeklik İçin Verilen Mücadele 1032 5. The Struggle for Truth in China 1032
6. Laozi ve Konfüçyüs 1033 6. Lao-Tse and Confucius 1033
7. Gotama Sidarta 1035 7. Gautama Siddhartha 1035
8. Budist İnanç 1036 8. The Buddhist Faith 1036
9. Budizm’in Yayılışı 1037 9. The Spread of Buddhism 1037
10. Tibet’deki Din 1038 10. Religion in Tibet 1038
11. Budist Felsefe 1038 11. Buddhist Philosophy 1038
12. Budizm’in Tanrı Kavramı 1040 12. The God Concept of Buddhism 1040
95. Levant’da Melçizedek Ö ğretileri 1042 95. The Melchizedek Teachings in the Levant 1042
1. Mezopotamya’daki Salem Dini 1042 1. The Salem Religion in Mesopotamia 1042
2. Öncül Mısır Dini 1043 2. Early Egyptian Religion 1043
3. Ahlaki Kavramların Evrimi 1045 3. Evolution of Moral Concepts 1045
4. Amenemope’nin Öğretileri 1046 4. The Teachings of Amenemope 1046
5. Dikkate Değer İkhnaton 1047 5. The Remarkable Ikhnaton 1047
6. İran’da Salem Öğretileri 1049 6. The Salem Doctrines in Iran 1049
7. Arabistan’da Salem Öğretileri 1050 7. The Salem Teachings in Arabia 1050
96. Yahveh — Museviler’in Tanrısı 1052 96. Yahweh—God of the Hebrews 1052
1. Sami Toplulukları İçindeki İlahiyat Kavramsallaşmaları 1052 1. Deity Concepts Among the Semites 1052
2. Sami Toplulukları 1054 2. The Semitic Peoples 1054
3. Benzersiz Musa 1055 3. The Matchless Moses 1055
4. Yahveh’in Duyurusu 1056 4. The Proclamation of Yahweh 1056
5. Musa’nın Öğretileri 1057 5. The Teachings of Moses 1057
6. Musa’nın Ölümünden Sonra Tanrı Kavramsallaşması 1059 6. The God Concept After Moses’ Death 1059
7. Eyüp’ün Kitabı ve Mezmurları 1060 7. Psalms and the Book of Job 1060
97. İbraniler Arasında Tanrı Kavramının Evrimi 1062 97. Evolution of the God Concept Among the Hebrews 1062
1. Samuel — İbrani Peygamberlerin İlki 1062 1. Samuel—First of the Hebrew Prophets 1062
2. İlyas ve Elyasa 1064 2. Elijah and Elisha 1064
3. Yahveh ve Baal 1064 3. Yahweh and Baal 1064
4. Amos ve Hosea 1065 4. Amos and Hosea 1065
5. İlk İşaya 1066 5. The First Isaiah 1066
6. Korkusuz Jeremiah 1067 6. Jeremiah the Fearless 1067
7. İkinci İşaya 1068 7. The Second Isaiah 1068
8. Kutsal ve Dinsiz Tarih 1070 8. Sacred and Profane History 1070
9. İbrani Tarihi 1071 9. Hebrew History 1071
10. İbrani Dini 1075 10. The Hebrew Religion 1075
98. Batıdaki Melçizedek Ö ğretileri 1077 98. The Melchizedek Teachings in the Occident 1077
1. Yunanlılar Arasındaki Salem Dini 1077 1. The Salem Religion Among the Greeks 1077
2. Yunan Felsefi Düşüncesi 1078 2. Greek Philosophic Thought 1078
3. Roma’daki Melçizedek Öğretileri 1080 3. The Melchizedek Teachings in Rome 1080
4. Gizem İnanışları 1081 4. The Mystery Cults 1081
5. Mitra İnanışı 1082 5. The Cult of Mithras 1082
6. Mitracılık ve Hristiyanlık 1083 6. Mithraism and Christianity 1083
7. Hıristiyan Dini 1083 7. The Christian Religion 1083
99. Dinin Toplumsal Sorunları 1086 99. The Social Problems of Religion 1086
1. Din ve Toplumsal Yeniden Yapılanma 1086 1. Religion and Social Reconstruction 1086
2. Kurumsal Dinin Zafiyeti 1087 2. Weakness of Institutional Religion 1087
3. Din ve Dindar 1088 3. Religion and the Religionist 1088
4. Geçiş Zorlukları 1089 4. Transition Difficulties 1089
5. Dinin Toplumsal Yönleri 1090 5. Social Aspects of Religion 1090
6. Kurumsal Din 1092 6. Institutional Religion 1092
7. Dinin Katkısı 1092 7. Religion’s Contribution 1092
100. İnsan Deneyimi İçindeki Din 1094 100. Religion in Human Experience 1094
1. Dini Büyüme 1094 1. Religious Growth 1094
2. Ruhsal Büyüme 1095 2. Spiritual Growth 1095
3. Yüce Değer’in Kavramsallaşmaları 1096 3. Concepts of Supreme Value 1096
4. Büyümenin Sorunları 1097 4. Problems of Growth 1097
5. Dönüştürme ve Gizemcilik 1098 5. Conversion and Mysticism 1098
6. Dini Yaşamın İşaretleri 1100 6. Marks of Religious Living 1100
7. Dini Yaşamın Zirve Noktası 1101 7. The Acme of Religious Living 1101
101. Din’in Gerçek Doğası 1104 101. The Real Nature of Religion 1104
1. Gerçek Din 1104 1. True Religion 1104
2. Din Bilgisi 1105 2. The Fact of Religion 1105
3. Dinin Temel Özellikleri 1107 3. The Characteristics of Religion 1107
4. Açığa Çıkarılışın Sınırları 1109 4. The Limitations of Revelation 1109
5. Açığa Çıkarılış Tarafından Genişleyen Din 1110 5. Religion Expanded by Revelation 1110
6. İlerleyici Dini Deneyim 1111 6. Progressive Religious Experience 1111
7. Dinin Kişisel Bir Felsefesi 1113 7. A Personal Philosophy of Religion 1113
8. İnanç ve İnanış 1114 8. Faith and Belief 1114
9. Din ve Ahlak 1115 9. Religion and Morality 1115
10. İnsan’ın Özgürleştiricisi Olarak Din 1116 10. Religion as Man’s Liberator 1116
102. Dini İnanç’ın Temelleri 1118 102. The Foundations of Religious Faith 1118
1. İnancın Teminatları 1118 1. Assurances of Faith 1118
2. Din ve Gerçeklik 1119 2. Religion and Reality 1119
3. Bilgi, Bilgelik ve Kavrayış 1121 3. Knowledge, Wisdom, and Insight 1121
4. Deneyim Gerçekliği 1123 4. The Fact of Experience 1123
5. Amaçsal Potansiyelin Yüceliği 1123 5. The Supremacy of Purposive Potential 1123
6. Dini İnanç’ın Kesinliği 1124 6. The Certainty of Religious Faith 1124
7. Kutsal’ın Kesinliği 1126 7. The Certitude of the Divine 1126
8. Din’e dair Kanıtlar 1127 8. The Evidences of Religion 1127
103. Dini Deneyimin Gerçekli ği 1129 103. The Reality of Religious Experience 1129
1. Din’in Felsefesi 1129 1. Philosophy of Religion 1129
2. Din ve Birey 1130 2. Religion and the Individual 1130
3. Din ve İnsan Irkı 1132 3. Religion and the Human Race 1132
4. Ruhsal Birliktelik 1133 4. Spiritual Communion 1133
5. İdeallerin Kökeni 1133 5. The Origin of Ideals 1133
6. Felsefi Eşgüdüm 1135 6. Philosophic Co-ordination 1135
7. Bilim ve Din 1137 7. Science and Religion 1137
8. Felsefe ve Din 1140 8. Philosophy and Religion 1140
9. Din’in Özü 1140 9. The Essence of Religion 1140
104. Kutsal Üçleme Kavramı’nın Büyümesi 1143 104. Growth of the Trinity Concept 1143
1. Urantialı Kutsal Üçleme Kavramsallaşmaları 1143 1. Urantian Trinity Concepts 1143
2. Kutsal Üçleme Birliği ve İlahiyat’ın Çoklu Niteliği 1145 2. Trinity Unity and Deity Plurality 1145
3. Üçleme ve Üçlü Birlikler 1146 3. Trinities and Triunities 1146
4. Yedi Üçlü Birlik 1147 4. The Seven Triunities 1147
5. Üçlükler 1151 5. Triodities 1151
105. İlahiyat ve Gerçeklik 1152 105. Deity and Reality 1152
1. BEN’in Felsefi Kavramsallaşması 1152 1. The Philosophic Concept of the I AM 1152
2. Kutsal Üçleme ve Yedi Katmanlı olarak BEN 1153 2. The I AM as Triune and as Sevenfold 1153
3. Sonsuzluk’un Yedi Mutlaklığı 1155 3. The Seven Absolutes of Infinity 1155
4. Tek Birlik, Çifte Yapı ve Üçlü Birlik 1157 4. Unity, Duality, and Triunity 1157
5. Sınırlı Gerçekliğin Yayılışı 1158 5. Promulgation of Finite Reality 1158
6. Sınırlı Gerçekliğin Sonuçları 1159 6. Repercussions of Finite Reality 1159
7. Aşkınların Mevcut Hale Gelişi 1159 7. Eventuation of Transcendentals 1159
106. Gerçekli ğin Kâinat Düzeyleri 1162 106. Universe Levels of Reality 1162
1. Sınırlı İşlevliliklerin Başat İlişkilenimi 1163 1. Primary Association of Finite Functionals 1163
2. İkincil Yüce Sınırlılık Bütünleşimi 1164 2. Secondary Supreme Finite Integration 1164
3. Aşkın Üçüncül Gerçeklik İlişkilenimi 1165 3. Transcendental Tertiary Reality Association 1165
4. Nihai Dördüncül Bütünleşme 1166 4. Ultimate Quartan Integration 1166
5. Ortak-Mutlak veya Beşinci-Faz İlişkilemi 1167 5. Coabsolute or Fifth-Phase Association 1167
6. Mutlak veya Altıncı-Faz Bütünleşimi 1167 6. Absolute or Sixth-Phase Integration 1167
7. Nihai Son’un Kesinliği 1168 7. Finality of Destiny 1168
8. Kutsal Üçlemeler’in Kutsal Üçlemesi 1170 8. The Trinity of Trinities 1170
9. Deneyimsel Sonsuz Bütünleşme 1173 9. Existential Infinite Unification 1173
107. Düşünce Düzenleyicileri’nin Kökeni ve Doğası 1176 107. Origin and Nature of Thought Adjusters 1176
1. Düşünce Düzenleyicileri’nin Kökeni 1177 1. Origin of Thought Adjusters 1177
2. Düzenleyiciler’in Sınıflandırılışı 1178 2. Classification of Adjusters 1178
3. Düzenleyiciler’in Divinington Evi 1179 3. The Divinington Home of Adjusters 1179
4. Düzenleyiciler’in Doğası ve Mevcudiyeti 1180 4. Nature and Presence of Adjusters 1180
5. Düzenleyici’nin Akılsal Bütünlüğü 1181 5. Adjuster Mindedness 1181
6. Saf Ruhaniyetler olarak Düzenleyiciler 1182 6. Adjusters as Pure Spirits 1182
7. Düzenleyiciler ve Kişilik 1183 7. Adjusters and Personality 1183
108. Düşünce Düzenleyicileri’nin Görev ve Hizmeti 1185 108. Mission and Ministry of Thought Adjusters 1185
1. Seçim ve Görevlendirme 1185 1. Selection and Assignment 1185
2. Düzenleyici İkameti’nin Öncelikli Koşulları 1186 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling 1186
3. Örgütlenme ve İdare 1188 3. Organization and Administration 1188
4. Diğer Ruhsal Etkiler ile İlişki 1190 4. Relation to Other Spiritual Influences 1190
5. Düzenleyici’nin Görevi 1191 5. The Adjuster’s Mission 1191
6. İnsan İçindeki Tanrı 1192 6. God in Man 1192
109. Kâinat Yaratılmışları ile Düzenleyiciler’in İlişkisi 1195 109. Relation of Adjusters to Universe Creatures 1195
1. Düzenleyiciler’in Gelişimi 1195 1. Development of Adjusters 1195
2. Bağımsız Düzenleyiciler 1196 2. Self-Acting Adjusters 1196
3. Düzenleyiciler’in Maddi Türler ile İlişkisi 1197 3. Relation of Adjusters to Mortal Types 1197
4. Düzenleyiciler ve İnsan Kişiliği 1198 4. Adjusters and Human Personality 1198
5. Düşünce Düzenleyicileri’nin Maruz Kaldıkları Maddi Engeller 1199 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling 1199
6. Gerçek Değerlerin Sürekliliği 1200 6. The Persistence of True Values 1200
7. Kişilikleştirilmiş Düzenleyiciler’in Nihai Sonu 1201 7. Destiny of Personalized Adjusters 1201
110. Bireysel Faniler ile Düzenleyiciler’in İlişkisi 1203 110. Relation of Adjusters to Individual Mortals 1203
1. Fani Akılda İkamet 1203 1. Indwelling the Mortal Mind 1203
2. Düzenleyiciler ve İnsan İradesi 1204 2. Adjusters and Human Will 1204
3. Düzenleyici ile olan Eş Güdüm 1205 3. Co-operation with the Adjuster 1205
4. Akıl içinde Düzenleyici’nin Faaliyeti 1207 4. The Adjuster’s Work in the Mind 1207
5. Düzenleyici Rehberliğine Dair Hatalı Kavramsallaşmalar 1207 5. Erroneous Concepts of Adjuster Guidance 1207
6. Yedi Zihinsel Döngü 1209 6. The Seven Psychic Circles 1209
7. Ölümsüzlüğe Erişim 1212 7. The Attainment of Immortality 1212
111. Düzenleyici ve Ruh 1215 111. The Adjuster and the Soul 1215
1. Tercihin Akıl Düzlemi 1216 1. The Mind Arena of Choice 1216
2. Ruhun Doğası 1217 2. Nature of the Soul 1217
3. Evrimleşen Ruh 1218 3. The Evolving Soul 1218
4. İçsel Yaşam 1219 4. The Inner Life 1219
5. Tercihin Kutsallığa Adanışı 1221 5. The Consecration of Choice 1221
6. İnsan Çıkmazı 1221 6. The Human Paradox 1221
7. Düzenleyici’nin Sorunu 1223 7. The Adjuster’s Problem 1223
112. Kişilik Kurtulu şu 1225 112. Personality Survival 1225
1. Kişilik ve Gerçeklik 1226 1. Personality and Reality 1226
2. Benlik 1227 2. The Self 1227
3. Ölüm Olgusu 1229 3. The Phenomenon of Death 1229
4. Ölümden Sonra Düzenleyiciler 1231 4. Adjusters After Death 1231
5. İnsan Benliğinin Kurtuluşu 1232 5. Survival of the Human Self 1232
6. Morontia Benliği 1235 6. The Morontia Self 1235
7. Düzenleyici Bütünleşimi 1237 7. Adjuster Fusion 1237
113. Nihai Sonun Yüksek Melek Koruyucuları 1241 113. Seraphic Guardians of Destiny 1241
1. Koruyucu Melekler 1241 1. The Guardian Angels 1241
2. Nihai Son Koruyucuları 1242 2. The Destiny Guardians 1242
3. Diğer Ruhaniyet Etkileri ile İlişki 1244 3. Relation to Other Spirit Influences 1244
4. Eylemin Yüksek Meleksel Nüfuz Alanları 1245 4. Seraphic Domains of Action 1245
5. Fanilere olan Yüksek Meleksel Hizmet 1245 5. Seraphic Ministry to Mortals 1245
6. Ölümden Sonra Koruyucu Melekler 1246 6. Guardian Angels After Death 1246
7. Yüksek Melekler ve Yükseliş Süreci 1248 7. Seraphim and the Ascendant Career 1248
114. Yüksek Meleksel Gezegen Hükümeti 1250 114. Seraphic Planetary Government 1250
1. Urantia’nın Egemenliği 1250 1. The Sovereignty of Urantia 1250
2. Gezegensel Yüksek Denetimciler’in Kurulu 1251 2. The Board of Planetary Supervisors 1251
3. İkamet Eden Baş Yönetici 1252 3. The Resident Governor General 1252
4. En Yüksek Unsur Gözlemcisi 1253 4. The Most High Observer 1253
5. Gezegensel Hükümet 1254 5. The Planetary Government 1254
6. Gezegensel Yüksek Denetim’in Üstün Yüksek Melekleri 1254 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision 1254
7. Nihai Son’un Yedek Birlikleri 1257 7. The Reserve Corps of Destiny 1257
115. Yüce Varlık 1260 115. The Supreme Being 1260
1. Kavramsal Çerçevelerin Göreceliği 1260 1. Relativity of Concept Frames 1260
2. Yücelik için Mutlak Dayanak 1261 2. The Absolute Basis for Supremacy 1261
3. Kökensel, Mevcut ve Potansiyel 1261 3. Original, Actual, and Potential 1261
4. Yüce Gerçekliğin Kaynakları 1263 4. Sources of Supreme Reality 1263
5. Yüce’nin Cennet Kutsal Üçlemesi ile olan İlişkisi 1264 5. Relation of the Supreme to the Paradise Trinity 1264
6. Yüce’nin Üçlü-İlahiyat-Birlikleri ile olan İlişkisi 1265 6. Relation of the Supreme to the Triodities 1265
7. Yüce’nin Doğası 1266 7. The Nature of the Supreme 1266
116. Her-Şeye-Gücü-Yeten Yüce 1268 116. The Almighty Supreme 1268
1. Yüce Akıl 1268 1. The Supreme Mind 1268
2. Her-Şeye-Gücü-Yeten ve Yedi Katmanlı Tanrı 1269 2. The Almighty and God the Sevenfold 1269
3. Her-Şeye-Gücü-Yeten ve Cennet İlahiyatı 1270 3. The Almighty and Paradise Deity 1270
4. Her-Şeye-Gücü-Yeten ve Yüce Yaratanlar 1271 4. The Almighty and the Supreme Creators 1271
5. Her-Şeye-Gücü-Yeten ve Yedi Katmanlı Düzenleyiciler 1273 5. The Almighty and the Sevenfold Controllers 1273
6. Ruhaniyet Baskınlığı 1275 6. Spirit Dominance 1275
7. Asli Evren’in Yaşayan Organizması 1276 7. The Living Organism of the Grand Universe 1276
117. Yüce olan Tanrı 1278 117. God the Supreme 1278
1. Yüce Varlık’ın Doğası 1278 1. Nature of the Supreme Being 1278
2. Evrimsel Büyümenin Kaynağı 1280 2. The Source of Evolutionary Growth 1280
3. Yüce’nin Evren Yaratılmışları için Önemi 1281 3. Significance of the Supreme to Universe Creatures 1281
4. Sınırlı Tanrı 1283 4. The Finite God 1283
5. Yaratımın Ruh-Ötesi Bütünlüğü 1285 5. The Oversoul of Creation 1285
6. Yüce’nin Arayışı 1287 6. The Quest for the Supreme 1287
7. Yüce’nin Geleceği 1291 7. The Future of the Supreme 1291
118. Yüce ve Nihai — Zaman ve Mekân 1294 118. Supreme and Ultimate—Time and Space 1294
1. Zaman ve Ebediyet 1295 1. Time and Eternity 1295
2. Her-Yerde-Varoluş ve Eş-Zamanlı-Mevcudiyet 1296 2. Omnipresence and Ubiquity 1296
3. Zaman-Mekân İlişkileri 1297 3. Time-Space Relationships 1297
4. Birincil ve İkincil Nedensellik 1298 4. Primary and Secondary Causation 1298
5. Her-Şeye-Muktedir-Olma ve Onun-Her-Şeyle-Olan-Uyumu 1299 5. Omnipotence and Compossibility 1299
6. Her-Şeye-Muktedir-Olma ve Mevcut-Olan-Her-Şeyi-Yaratma 1299 6. Omnipotence and Omnificence 1299
7. Her-Şeyin-Bilgisine-Sahip-Olma ve Önceden-Belirlenmiş-Yazgı 1300 7. Omniscience and Predestination 1300
8. Denetim ve Üst-Denetim 1301 8. Control and Overcontrol 1301
9. Evren İşleyiş Düzenleri 1303 9. Universe Mechanisms 1303
10. Yazgı’nın İşlevleri 1304 10. Functions of Providence 1304
119. Mesih Mikâil’in Bahşedilişleri 1308 119. The Bestowals of Christ Michael 1308
1. İlk Bahşedilme 1309 1. The First Bestowal 1309
2. İkinci Bahşediliş 1310 2. The Second Bestowal 1310
3. Üçüncü Bahşediliş 1312 3. The Third Bestowal 1312
4. Dördüncü Bahşediliş 1313 4. The Fourth Bestowal 1313
5. Beşinci Bahşediliş 1314 5. The Fifth Bestowal 1314
6. Altıncı Bahşediliş 1315 6. The Sixth Bestowal 1315
7. Yedinci ve Son Bahşediliş 1316 7. The Seventh and Final Bestowal 1316
8. Mikâil’in Bahşediliş-Sonrası Düzeyi 1317 8. Michael’s Postbestowal Status 1317
Kısım IV / Bölüm 4
İsa’nın Hayatı ve Öğretileri
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120. Urantia üzerinde Mikâil’in Bahşedilişi 1323 120. The Bestowal of Michael on Urantia 1323
1. Yedinci Bahşediliş Görevlendirilişi 1325 1. The Seventh Bestowal Commission 1325
2. Bahşediliş Kısıtlılıkları 1327 2. The Bestowal Limitations 1327
3. İlave Öneri ve Tavsiye 1329 3. Further Counsel and Advice 1329
4. Vücutlaşım — İkiyi Bir Yapmak 1331 4. The Incarnation—Making Two One 1331
121. Mikâil’in Bahşedildiğindeki Dönemler 1332 121. The Times of Michael’s Bestowal 1332
1. Mesih’den Sonraki Birinci Yüzyılda Batı 1332 1. The Occident of the First Century After Christ 1332
2. Musevi Topluluğu 1333 2. The Jewish People 1333
3. Musevi-Olmayanlar Arasındaki Yaşam 1334 3. Among the Gentiles 1334
4. Musevi-Olmayanların Sahip Olduğu Felsefe 1335 4. Gentile Philosophy 1335
5. Musevi-Olmayanların Sahip Oldukları Dinler 1336 5. The Gentile Religions 1336
6. Musevi Dini 1338 6. The Hebrew Religion 1338
7. Museviler ve Musevi-Olmayanlar 1339 7. Jews and Gentiles 1339
8. Daha Önceki Yazılı Kayıtlar 1341 8. Previous Written Records 1341
122. İsa’nın Doğumu ve Bebekliği 1344 122. Birth and Infancy of Jesus 1344
1. Yusuf ve Meryem 1344 1. Joseph and Mary 1344
2. Cebrail’in Elizabet’e Görünüşü 1345 2. Gabriel Appears to Elizabeth 1345
3. Cebrail’in Meryem’e Olan Duyuruşu 1346 3. Gabriel’s Announcement to Mary 1346
4. Yusuf’un Rüyası 1347 4. Joseph’s Dream 1347
5. İsa’nın Dünya Ebeveynleri 1348 5. Jesus’ Earth Parents 1348
6. Nasıra’daki Ev 1349 6. The Home at Nazareth 1349
7. Beytüllahim’e Olan Ziyaret 1350 7. The Trip to Bethlehem 1350
8. İsa’nın Doğumu 1351 8. The Birth of Jesus 1351
9. Mabed’deki Sunuş 1352 9. The Presentation in the Temple 1352
10. Hirodes’in Eylemleri 1353 10. Herod Acts 1353
123. İsa’nın Öncül Çocukluğu 1355 123. The Early Childhood of Jesus 1355
1. Nasıra’ya Geri Dönüş 1356 1. Back in Nazareth 1356
2. Beşinci Yıl (M.Ö. 2) 1357 2. The Fifth Year (2 B.C.) 1357
3. Altıncı Yılın Yaşanılmışlıkları (M.Ö. 1.yıl) 1359 3. Events of the Sixth Year (1 B.C.) 1359
4. Yedinci Yaş (M.S. 1.yıl) 1361 4. The Seventh Year (A.D. 1) 1361
5. Nasıra’daki Okul Günleri 1362 5. School Days in Nazareth 1362
6. Onun Sekizinci Yaşı (M.S. 2.yıl) 1364 6. His Eighth Year (A.D. 2) 1364
124. İsa’nın Geç Çocukluğu 1366 124. The Later Childhood of Jesus 1366
1. İsa’nın Dokuzuncu Yaşı (M.S. 3. yıl) 1366 1. Jesus’ Ninth Year (A.D. 3) 1366
2. Onuncu Yaş (M.S. 4.yıl) 1368 2. The Tenth Year (A.D. 4) 1368
3. On Birinci Yaş (M.S. 5. yıl) 1369 3. The Eleventh Year (A.D. 5) 1369
4. On İkinci Yaş (M.S. 6.yıl) 1371 4. The Twelfth Year (A.D. 6) 1371
5. On Üçüncü Yaşı (M.S. 7.yıl) 1373 5. His Thirteenth Year (A.D. 7) 1373
6. Kudüs’e olan Yolculuk 1374 6. The Journey to Jerusalem 1374
125. Kudüs’de İsa 1377 125. Jesus at Jerusalem 1377
1. İsa’nın Mabet’i Görüşü 1378 1. Jesus Views the Temple 1378
2. İsa ve Hamursuz 1379 2. Jesus and the Passover 1379
3. Yusuf ve Meryem’in Ayrılışı 1381 3. Departure of Joseph and Mary 1381
4. Mabed’deki İlk ve İkinci Gün 1381 4. First and Second Days in the Temple 1381
5. Mabed’deki Üçüncü Gün 1382 5. The Third Day in the Temple 1382
5. Mabed’deki Dördüncü Gün 1383 6. The Fourth Day in the Temple 1383
126. İki Çok Önemli Yıl 1386 126. The Two Crucial Years 1386
1. On Dördüncü Yaş (M.S. 8. yıl) 1387 1. His Fourteenth Year (A.D. 8) 1387
2. Yusuf’un Ölümü 1388 2. The Death of Joseph 1388
3. On Beşinci Yıl (M.S. 9.yıl) 1389 3. The Fifteenth Year (A.D. 9) 1389
4. Sinagog’daki İlk Vaaz 1391 4. First Sermon in the Synagogue 1391
5. Ekonomik Mücadele 1392 5. The Financial Struggle 1392
127. Ergenlik Yılları 1395 127. The Adolescent Years 1395
1. On Altıncı Yaş (M.S. 10.yıl) 1395 1. The Sixteenth Year (A.D. 10) 1395
2. On Yedinci Yaş (M.S. 11.yıl) 1396 2. The Seventeenth Year (A.D. 11) 1396
3. On Sekizinci Yaş (M.S. 12.yıl) 1398 3. The Eighteenth Year (A.D. 12) 1398
4. On Dokuzuncu Yaş (M.S. 13.yıl) 1401 4. The Nineteenth Year (A.D. 13) 1401
5. Üzeyir’in Kızı, Rebeka 1402 5. Rebecca, the Daughter of Ezra 1402
6. Yirminci Yaş (M.S. 14.yıl) 1403 6. His Twentieth Year (A.D. 14) 1403
128. İsa’nın Öncül Erişkinli ği 1407 128. Jesus’ Early Manhood 1407
1. Yirmi Birinci Yaş (M.S. 15.yıl) 1407 1. The Twenty-First Year (A.D. 15) 1407
2. Yirmi İkinci Yaş (M.S. 16.yıl) 1409 2. The Twenty-Second Year (A.D. 16) 1409
3. Yirmi Üçüncü Yaş (M.S. 17.yıl) 1411 3. The Twenty-Third Year (A.D. 17) 1411
4. Şam Olayı 1412 4. The Damascus Episode 1412
5. Yirmi Dördüncü Yaş (M.S. 18.yıl) 1413 5. The Twenty-Fourth Year (A.D. 18) 1413
6. Yirmi Beşinci Yaş (M.S. 19.yıl) 1415 6. The Twenty-Fifth Year (A.D. 19) 1415
7. Yirmi Altıncı Yaş (M.S. 20.yıl) 1416 7. The Twenty-Sixth Year (A.D. 20) 1416
129. İsa’nın Daha Sonraki Erişkin Yaşamı 1419 129. The Later Adult Life of Jesus 1419
1. Yirmi Yedinci Yaş (M.S. 21.yıl) 1419 1. The Twenty-Seventh Year (A.D. 21) 1419
2. Yirmi Sekizinci Yaş (M.S. 22.yıl) 1421 2. The Twenty-Eighth Year (A.D. 22) 1421
3. Yirmi Dokuzuncu Yaş (M.S. 23.yıl) 1423 3. The Twenty-Ninth Year (A.D. 23) 1423
4. İnsan İsa 1424 4. The Human Jesus 1424
130. Roma Yolu 1427 130. On the Way to Rome 1427
1. Yafa’da — Yunus Üzerine Söyleşi 1428 1. At Joppa—Discourse on Jonah 1428
2. Kayserya’da 1429 2. At Caesarea 1429
3. İskenderiye’de 1432 3. At Alexandria 1432
4. Gerçeklik üzerine olan Konuşma 1433 4. Discourse on Reality 1433
5. Girit Adası’nda 1436 5. On the Island of Crete 1436
6. Korkmuş Olan Genç Adam 1437 6. The Young Man Who Was Afraid 1437
7. Kartaca’da — Zaman ve Mekân üzerine olan Konuşma 1438 7. At Carthage—Discourse on Time and Space 1438
8. Napoli ve Roma Yolunda 1440 8. On the Way to Naples and Rome 1440
131. Dünya’nın Dinleri 1442 131. The World’s Religions 1442
1. Kinizm 1442 1. Cynicism 1442
2. Musevilik 1444 2. Judaism 1444
3. Budizm 1446 3. Buddhism 1446
4. Hinduizm 1447 4. Hinduism 1447
5. Zerdüştlük 1449 5. Zoroastrianism 1449
6. Suduanizm (Jainizm) 1450 6. Suduanism (Jainism) 1450
7. Şinto 1451 7. Shinto 1451
8. Taoizm 1451 8. Taoism 1451
9. Konfüsyüsçülük 1452 9. Confucianism 1452
10. “Bizlerin Dini” 1453 10. “Our Religion” 1453
132. Roma’daki Konukluk 1455 132. The Sojourn at Rome 1455
1. Gerçek Değerler 1456 1. True Values 1456
2. İyilik ve Kötülük 1457 2. Good and Evil 1457
3. Gerçeklik ve İnanç 1459 3. Truth and Faith 1459
4. Kişisel Hizmet 1460 4. Personal Ministry 1460
5. Zengin Adam’a Tavsiye 1462 5. Counseling the Rich Man 1462
6. Toplumsal Hizmet 1465 6. Social Ministry 1465
7. Roma Etrafındaki Geziler 1466 7. Trips About Rome 1466
133. Roma’dan Geri Dönüş 1468 133. The Return from Rome 1468
1. Merhamet ve Adalet 1468 1. Mercy and Justice 1468
2. Taranto Seyahatine Çıkış 1470 2. Embarking at Tarentum 1470
3. Korint’de 1471 3. At Corinth 1471
4. Korint’deki Kişisel Görev 1474 4. Personal Work in Corinth 1474
5. Atina’da — Bilim Üzerine Söyleşi 1476 5. At Athens—Discourse on Science 1476
6. Efes — Ruh üzerine Söyleşi 1477 6. At Ephesus—Discourse on the Soul 1477
7. Kıbrıs’daki Konukluk — Akıl üzerine Söyleşi 1479 7. The Sojourn at Cyprus—Discourse on Mind 1479
8. Antakya’da 1480 8. At Antioch 1480
9. Mezopotamya’da 1481 9. In Mesopotamia 1481
134. Geçiş Yılları 1483 134. The Transition Years 1483
1. Otuzuncu Yaş (M.S. 24.yıl) 1483 1. The Thirtieth Year (A.D. 24) 1483
2. Hazar Denizi’ne olan Kervan Yolculuğu 1484 2. The Caravan Trip to the Caspian 1484
3. Urmiye Dersleri 1485 3. The Urmia Lectures 1485
4. Kutsal ve İnsani olarak — Egemenlik 1486 4. Sovereignty—Divine and Human 1486
5. Siyasal Egemenlik 1487 5. Political Sovereignty 1487
6. Yasa, Bağımsızlık ve Egemenlik 1490 6. Law, Liberty, and Sovereignty 1490
7. Otuz Birinci Yaş (M.S. 25.yıl) 1492 7. The Thirty-First Year (A.D. 25) 1492
8. Hermon Dağı’ndaki Konukluk 1492 8. The Sojourn on Mount Hermon 1492
9. Bekleme Dönemi 1494 9. The Time of Waiting 1494
135. Vaftizci Yahya 1496 135. John the Baptist 1496
1. Yahya’nın Nazir Oluşu 1496 1. John Becomes a Nazarite 1496
2. Zekeriya’nın Ölümü 1497 2. The Death of Zacharias 1497
3. Bir Çobanın Yaşamı 1497 3. The Life of a Shepherd 1497
4. Elizabet’in Ölümü 1499 4. The Death of Elizabeth 1499
5. Tanrı’nın Krallığı 1500 5. The Kingdom of God 1500
6. Yahya’nın Duyurusuna Başlaması 1501 6. John Begins to Preach 1501
7. Yahya’nın Kuzeye olan Seyahati 1503 7. John Journeys North 1503
8. İsa ve Yahya’nın Buluşması 1503 8. Meeting of Jesus and John 1503
9. Kırk Günlük Duyuru 1505 9. Forty Days of Preaching 1505
10. Yahya’nın Güneye olan Yolculuğu 1506 10. John Journeys South 1506
11. Hapisteki Yahya 1506 11. John in Prison 1506
12. Vaftizci Yahya’nın Ölümü 1508 12. Death of John the Baptist 1508
136. Vaftiz ve Kırk Gün 1509 136. Baptism and the Forty Days 1509
1. Beklenen Mesih’e ait Kavramsallaşmalar 1509 1. Concepts of the Expected Messiah 1509
2. İsa’nın Vaftizi 1510 2. The Baptism of Jesus 1510
3. Kırk Gün 1512 3. The Forty Days 1512
4. Kamu Görevi için Tasarımlar 1514 4. Plans for Public Work 1514
5. İlk Büyük Karar 1516 5. The First Great Decision 1516
6. İkinci Karar 1517 6. The Second Decision 1517
7. Üçüncü Karar 1519 7. The Third Decision 1519
8. Dördüncü Karar 1520 8. The Fourth Decision 1520
9. Beşinci Karar 1521 9. The Fifth Decision 1521
10. Altıncı Karar 1523 10. The Sixth Decision 1523
137. Celile’deki Bekleyiş Dönemi 1524 137. Tarrying Time in Galilee 1524
1. İlk Dört Havariyi Seçiş 1524 1. Choosing the First Four Apostles 1524
2. Filip ve Nataniyel’i Seçiş 1526 2. Choosing Philip and Nathaniel 1526
3. Kapernaum’a olan Ziyaret 1527 3. The Visit to Capernaum 1527
4. Kana’daki Düğün 1528 4. The Wedding at Cana 1528
5. Kapernaum’a Geri Dönüş 1531 5. Back in Capernaum 1531
6. Bir Şabat Gününde Yaşanılanlar 1532 6. The Events of a Sabbath Day 1532
7. Dört Aylık Hazırlanış 1533 7. Four Months of Training 1533
8. Krallık Üzerine Verilmiş olan Vaaz 1535 8. Sermon on the Kingdom 1535
138. Krallı ğ ın İleticileri’nin Eğ itimi 1538 138. Training the Kingdom’s Messengers 1538
1. Son Yönergeler 1538 1. Final Instructions 1538
2. Diğer Altılıyı Seçiş 1539 2. Choosing the Six 1539
3. Matta ve Şimon’un Görevlendirilişi 1540 3. The Call of Matthew and Simon 1540
4. İkizlerin Görevlendirilişi 1541 4. The Call of the Twins 1541
5. Tomas ve Yudas’ın Görevlendirilişi 1542 5. The Call of Thomas and Judas 1542
6. Yoğun Eğitim Haftası 1542 6. The Week of Intensive Training 1542
7. Bir Diğer Hayal Kırıklığı 1543 7. Another Disappointment 1543
8. On İkili’nin İlk Çalışması 1545 8. First Work of the Twelve 1545
9. Beş Haftalık Sınanış 1546 9. Five Months of Testing 1546
10. On İki’nin Örgütlenişi 1547 10. Organization of the Twelve 1547
139. On İki Havari 1548 139. The Twelve Apostles 1548
1. Andreas, En Önce Seçilen 1548 1. Andrew, the First Chosen 1548
2. Şimon Petrus 1550 2. Simon Peter 1550
3. Yakub Zübeyde 1552 3. James Zebedee 1552
4. Yahya Zübeyde 1553 4. John Zebedee 1553
5. Meraklı Filip 1556 5. Philip the Curious 1556
6. Dürüst Nathanyel 1558 6. Honest Nathaniel 1558
7. Matta Levi 1559 7. Matthew Levi 1559
8. Tomas Didimus 1561 8. Thomas Didymus 1561
9. ve 10. Yakub ve Yudas Alpheus 1563 9. and 10. James and Judas Alpheus 1563
11. Köktenci Şimon 1564 11. Simon the Zealot 1564
12. Yudas İskariot 1565 12. Judas Iscariot 1565
140. On İkilinin Görevlendirişi 1568 140. The Ordination of the Twelve 1568
1. Başlangıçsal Eğitim 1568 1. Preliminary Instruction 1568
2. Görevlendirme 1569 2. The Ordination 1569
3. Görevlendirme Vaazı 1570 3. The Ordination Sermon 1570
4. Sizler Yeryüzü’nün Tuzusunuz 1572 4. You Are the Salt of the Earth 1572
5. Babasal ve Kardeşsel Sevgi 1573 5. Fatherly and Brotherly Love 1573
6. Görevlendirmenin Akşamı 1576 6. The Evening of the Ordination 1576
7. Görevlendirmeyi Takip Eden Hafta 1578 7. The Week Following the Ordination 1578
8. Göldeki Perşembe Öğleden-Sonrası 1579 8. Thursday Afternoon on the Lake 1579
9. Resmi Adanış Günü 1583 9. The Day of Consecration 1583
10. Resmi Adanışın Akşamı 1584 10. The Evening After the Consecration 1584
141. Kamu Görevine Baş layış 1587 141. Beginning the Public Work 1587
1. Celile’den Ayrılış 1587 1. Leaving Galilee 1587
2. Tanrı’nın Yasası ve Tanrı’nın İradesi 1588 2. God’s Law and the Father’s Will 1588
3. Amathus’daki Konukluk 1589 3. The Sojourn at Amathus 1589
4. Yaratıcı’ya Dair Öğreti 1590 4. Teaching About the Father 1590
5. Ruhsal Bütünlük 1591 5. Spiritual Unity 1591
6. Amathus’daki Son Hafta 1592 6. Last Week at Amathus 1592
7. Ürdün Vadisi Sonrası, Bethani’de 1593 7. At Bethany Beyond Jordan 1593
8. Eriha’da Çalışma 1595 8. Working in Jericho 1595
9. Kudüs İçin Ayrılış 1595 9. Departing for Jerusalem 1595
142. Kudüs’de Hamursuz 1596 142. The Passover at Jerusalem 1596
1. Mabed’deki Öğreti 1596 1. Teaching in the Temple 1596
2. Tanrı’nın Gazabı 1597 2. God’s Wrath 1597
3. Tanrı’nın Kavramsallaşması 1598 3. The Concept of God 1598
4. Flavius ve Yunan Kültürü 1600 4. Flavius and Greek Culture 1600
5. Güvence Üzerine Söyleşi 1601 5. The Discourse on Assurance 1601
6. Nikodemus ile olan Sohbet 1601 6. The Visit with Nicodemus 1601
7. Aileye Üzerine Ders 1603 7. The Lesson on the Family 1603
8. Güney Yehuda’da 1605 8. In Southern Judea 1605
143. Samarya’dan Geçiş 1607 143. Going Through Samaria 1607
1. Arçelis’deki Duyuru 1607 1. Preaching at Archelais 1607
2. Benlik Üzerindeki Üstünlüğe Dair Ders 1609 2. Lesson on Self-Mastery 1609
3. İlginin Dağılımı ve Dinlenme 1610 3. Diversion and Relaxation 1610
4. Museviler ve Samiriler 1612 4. The Jews and the Samaritans 1612
5. Secemli Kadın 1612 5. The Woman of Sychar 1612
6. Samarya Canlanışı 1615 6. The Samaritan Revival 1615
7. Dua ve İbadete Dair Öğretiler 1616 7. Teachings About Prayer and Worship 1616
144. Cilboğa ve Dekapolis’de 1617 144. At Gilboa and in the Decapolis 1617
1. Cilboğa Kampı 1617 1. The Gilboa Encampment 1617
2. Dua Üzerine Söyleşi 1618 2. The Discourse on Prayer 1618
3. İnananın Duası 1619 3. The Believer’s Prayer 1619
4. Dua Üzerine İlave Sözler 1620 4. More About Prayer 1620
5. Dua’nın Diğer Türleri 1621 5. Other Forms of Prayer 1621
6. Yahya’nın Havarileri ile olan Görüşme 1624 6. Conference with John’s Apostles 1624
7. Dekapolis Şehirleri 1626 7. In the Decapolis Cities 1626
8. Pella Yakınındaki Kamp 1626 8. In Camp Near Pella 1626
9. Vaftizci Yahya’nın Ölümü 1627 9. Death of John the Baptist 1627
145. Kapernaum’daki Dört Önemli Gün 1628 145. Four Eventful Days at Capernaum 1628
1. Kucak Dolusu Balık 1628 1. The Draught of Fishes 1628
2. Sinagogdaki Öğleden Sonrası 1629 2. Afternoon at the Synagogue 1629
3. Günbatımındaki İyileştirme 1631 3. The Healing at Sundown 1631
4. Hemen Ertesindeki Akşam 1634 4. The Evening After 1634
5. Erken Pazar Sabahı 1634 5. Early Sunday Morning 1634
146. Celile’deki İlk Duyuru Turnesi 1637 146. First Preaching Tour of Galilee 1637
1. Rimon’daki Duyuru 1637 1. Preaching at Rimmon 1637
2. Yotapata 1638 2. At Jotapata 1638
3. Ramah’daki Durak 1641 3. The Stop at Ramah 1641
4. İron’daki Müjde 1643 4. The Gospel at Iron 1643
5. Kana’ya Geri Dönüş 1644 5. Back in Cana 1644
6. Nain ve Dul’un Oğlu 1645 6. Nain and the Widow’s Son 1645
7. Endor’da 1646 7. At Endor 1646
147. Kudüs’e Olan Ara Ziyaret 1647 147. The Interlude Visit to Jerusalem 1647
1. Bir Centruion’un Yaveri 1647 1. The Centurion’s Servant 1647
2. Kudüs’e Olan Yolculuk 1648 2. The Journey to Jerusalem 1648
3. Bethsayda Gölcüğünde 1649 3. At the Pool of Bethesda 1649
4. Yaşamın Kuralı 1650 4. The Rule of Living 1650
5. Farisi Şimon’la olan Sohbet 1651 5. Visiting Simon the Pharisee 1651
6. Kapernaum’a Geri Dönüş 1653 6. Returning to Capernaum 1653
7. Kapernaum’a Geri Dönüş 1655 7. Back in Capernaum 1655
8. Ruhsal İyiliğin Şöleni 1656 8. The Feast of Spiritual Goodness 1656
148. Bethsayda’da Öğreti-Yayıcılarının Eğitimi 1657 148. Training Evangelists at Bethsaida 1657
1. Tanrı-Elçileri’nin Yeni Bir Okulu 1657 1. A New School of the Prophets 1657
2. Bethsayda Hastanesi 1658 2. The Bethsaida Hospital 1658
3. Yaratıcı’nın Vermiş Olduğu Görev 1659 3. The Father’s Business 1659
4. Kötülük, Günah ve Haksızlık 1659 4. Evil, Sin, and Iniquity 1659
5. Çekilen Sıkıntının Taşıdığı Amaç 1661 5. The Purpose of Affliction 1661
6. Sıkıntı Çekmeye dair Yanlış Anlaşılma
Eyüp Üzerine Söyleşi
1662 6. The Misunderstanding of Suffering—
Discourse on Job
1662
7. Felçli Ele Sahip Adam 1664 7. The Man with the Withered Hand 1664
8. Bethsayda’daki Son Hafta 1665 8. Last Week at Bethsaida 1665
9. Felçlinin İyileştirilişi 1666 9. Healing the Paralytic 1666
149. İkinci Duyuru Turnesi 1668 149. The Second Preaching Tour 1668
1. İsa’nın Yaygın Hale Gelmiş Ünü 1668 1. The Widespread Fame of Jesus 1668
2. İnsanların Tutumu 1670 2. Attitude of the People 1670
3. Dini Önderlerin Düşmanlığı 1672 3. Hostility of the Religious Leaders 1672
4. Duyuru Turnesinin İlerleyişi 1673 4. Progress of the Preaching Tour 1673
5. Tatminkârlığa dair Ders 1674 5. Lesson Regarding Contentment 1674
6. “Koruyucu Korkusu” Üzerine 1675 6. The “Fear of the Lord” 1675
7. Bethsayda’ya Geri Dönüş 1677 7. Returning to Bethsaida 1677
150. Üçüncü Duyuru Turnesi 1678 150. The Third Preaching Tour 1678
1. Kadınların Öğreti-Yayıcı Birliği 1678 1. The Women’s Evangelistic Corps 1678
2. Mecdel’deki Duruş 1679 2. The Stop at Magdala 1679
3. Tiberya’daki Şabat 1680 3. Sabbath at Tiberias 1680
4. Havarileri İkişerli Topluluklar Halinde Gönderiş 1681 4. Sending the Apostles Out Two and Two 1681
5. Kurtarılmak İçin Ne Yapmak Zorundayım? 1682 5. What Must I Do to Be Saved? 1682
6. Akşam Dersleri 1683 6. The Evening Lessons 1683
7. Nasıra’daki Konukluk 1683 7. The Sojourn at Nazareth 1683
8. Şabat Ayini 1684 8. The Sabbath Service 1684
9. Nasıra Reddi 1686 9. The Nazareth Rejection 1686
151. Deniz Kenarındaki Bekleyiş ve Öğretim 1688 151. Tarrying and Teaching by the Seaside 1688
1. Hasatçının Simgesel Hikâyesi 1688 1. The Parable of the Sower 1688
2. Simgesel Hikâyenin Yorumu 1689 2. Interpretation of the Parable 1689
3. Simgesel Hikâyeler Hakkında İlave Şeyler 1691 3. More About Parables 1691
4. Deniz Kenarındaki Yeni Simgesel Hikâyeler 1693 4. More Parables by the Sea 1693
5. Keresa’ya olan Seyahat 1694 5. The Visit to Kheresa 1694
6. Keresa Delisi 1695 6. The Kheresa Lunatic 1695
152. Kapernaum Krizine Kadar Giden Olaylar 1698 152. Events Leading up to the Capernaum Crisis 1698
1. Yairus’un Evi 1699 1. At Jairus’s House 1699
2. Beş Bin Kişiyi Doyurma 1700 2. Feeding the Five Thousand 1700
3. Kral Yapma Olayı 1702 3. The King-Making Episode 1702
4. Şimon Petrus’un Gecede Görmüş Olduğu Rüya 1703 4. Simon Peter’s Night Vision 1703
5. Bethsayda’ya Geri Dönüş 1703 5. Back in Bethsaida 1703
6. Gennesaret’de 1705 6. At Gennesaret 1705
7. Kudüs’de 1706 7. At Jerusalem 1706
153. Kapernaum’daki Kriz 1707 153. The Crisis at Capernaum 1707
1. Koşulların Bir Araya Gelmesi 1707 1. The Setting of the Stage 1707
2. Çağ Açan Vaaz 1709 2. The Epochal Sermon 1709
3. Buluşma Sonrası 1712 3. The After Meeting 1712
4. Sinagogdaki Son Sözler 1713 4. Last Words in the Synagogue 1713
5. Cumartesi Akşamı 1715 5. The Saturday Evening 1715
154. Kapernaum’daki Son Günler 1717 154. Last Days at Capernaum 1717
1. Bir Haftalık Tavsiye Dönemi 1717 1. A Week of Counsel 1717
2. Bir Haftalık Dinlenme Dönemi 1718 2. A Week of Rest 1718
3. İkinci Tiberya Görüşmesi 1719 3. The Second Tiberias Conference 1719
4. Kapernaum’daki Cumartesi Gece 1719 4. Saturday Night in Capernaum 1719
5. Çok Önemli Pazar Sabahı 1720 5. The Eventful Sunday Morning 1720
6. İsa’nın Ailesinin Varışı 1721 6. Jesus’ Family Arrives 1721
7. Aceleci Kaçış 1723 7. The Hasty Flight 1723
155. Kuzey Celile Boyunca Kaçış 1725 155. Fleeing Through Northern Galilee 1725
1. Başka İnanca Sahip Olanlar Neden Kin Duymaktadır? 1725 1. Why Do the Heathen Rage? 1725
2. Çorazin’deki Öğreti-Yayıcıları 1726 2. The Evangelists in Chorazin 1726
3. Kaesarea-Filippi’de 1727 3. At Caesarea-Philippi 1727
4. Fenike’ye Olan Yol Üzerinde 1728 4. On the Way to Phoenicia 1728
5. Gerçek Din’e Dair Söyleşi 1728 5. The Discourse on True Religion 1728
6. Din’e Dair İkinci Söyleşi 1730 6. The Second Discourse on Religion 1730
156. Tire ve Sidon’daki Konukluk 1734 156. The Sojourn at Tyre and Sidon 1734
1. Suriyeli Kadın 1734 1. The Syrian Woman 1734
2. Sidon’daki Öğreti 1735 2. Teaching in Sidon 1735
3. Kuzeydeki Sahil’e olan Seyahat 1736 3. The Journey up the Coast 1736
4. Tire’de 1737 4. At Tyre 1737
5. Tire’deki İsa’nın Öğretisi 1737 5. Jesus’ Teaching at Tyre 1737
6. Fenike’den Geri Dönüş 1741 6. The Return from Phoenicia 1741
157. Kaysera-Filippi’de 1743 157. At Caesarea-Philippi 1743
1. Mabet Vergi Toplayıcısı 1743 1. The Temple-Tax Collector 1743
2. Bethsayda-Yulias’da 1744 2. At Bethsaida-Julias 1744
3. Petrus’un İtirafı 1745 3. Peter’s Confession 1745
4. Krallık Hakkında Konuşma 1746 4. The Talk About the Kingdom 1746
5. Yeni Kavramsallaşma 1748 5. The New Concept 1748
6. Ertesi Öğleden Sonrası 1748 6. The Next Afternoon 1748
7. Andreas’ın Konuşması 1750 7. Andrew’s Conference 1750
158. Güzelleşimin Dağı 1752 158. The Mount of Transfiguration 1752
1. Güzelleşme 1752 1. The Transfiguration 1752
2. Dağdan İniş 1754 2. Coming Down the Mountain 1754
3. Güzelleşmenin Anlamı 1755 3. Meaning of the Transfiguration 1755
4. Saralı Çocuk 1755 4. The Epileptic Boy 1755
5. İsa’nın Erkek Çocuğunu İyileştirişi 1757 5. Jesus Heals the Boy 1757
6. Celsus’un Bahçesinde 1758 6. In Celsus’ Garden 1758
7. Petrus’un İtirazı 1759 7. Peter’s Protest 1759
8. Petrus’un Evinde 1761 8. At Peter’s House 1761
159. Dekapolis Turnesi 1762 159. The Decapolis Tour 1762
1. Bağışlama Üzerine olan Vaaz 1762 1. The Sermon on Forgiveness 1762
2. Yabancı Duyurucu 1764 2. The Strange Preacher 1764
3. Öğretmenler ve İnananlar İçin Yönerge 1765 3. Instruction for Teachers and Believers 1765
4. Nathanyel ile olan Konuşma 1767 4. The Talk with Nathaniel 1767
5. İsa’nın Dininin Olumlayıcı Doğası 1769 5. The Positive Nature of Jesus’ Religion 1769
6. Mecdel’e Geri Dönüş 1771 6. The Return to Magadan 1771
160. İskenderiyeli Rodan 1772 160. Rodan of Alexandria 1772
1. Rodan’ın Yunan Felsefesi 1772 1. Rodan’s Greek Philosophy 1772
2. Yaşam Sanatı 1775 2. The Art of Living 1775
3. Olgunluğun Cezp Edici Çekicilikleri 1777 3. The Lures of Maturity 1777
4. Olgunluğun Dengesi 1778 4. The Balance of Maturity 1778
5. İdeal’in Dini 1780 5. The Religion of the Ideal 1780
161. Rodan ile İlave Söyleşiler 1783 161. Further Discussions with Rodan 1783
1. Tanrı’nın Kişiliği 1783 1. The Personality of God 1783
2. İsa’nın Kutsal Doğası 1785 2. The Divine Nature of Jesus 1785
3. İsa’nın İnsan ve Kutsal Akılları 1787 3. Jesus’ Human and Divine Minds 1787
162. Mişkan Şöleninde 1788 162. At the Feast of Tabernacles 1788
1. Kudüs’e olan Ziyaretin Tehlikeleri 1788 1. The Dangers of the Visit to Jerusalem 1788
2. İlk Mabet Konuşması 1790 2. The First Temple Talk 1790
3. Zina ile Suçlanan Kadın 1792 3. The Woman Taken in Adultery 1792
4. Mişkan Şöleni 1793 4. The Feast of Tabernacles 1793
5. Dünyanın Işığı Vaazı 1794 5. Sermon on the Light of the World 1794
6. Yaşam Suyu Üzerine Söyleşi 1795 6. Discourse on the Water of Life 1795
7. Ruhsal Özgürlük Üzerine Söyleşi 1796 7. The Discourse on Spiritual Freedom 1796
8. Marta ve Meryem ile olan Sohbet 1797 8. The Visit with Martha and Mary 1797
9. Abner ile Beytüllahimde 1798 9. At Bethlehem with Abner 1798
163. Mecdel’de Yetmişlinin Görevlendirilişi 1800 163. Ordination of the Seventy at Magadan 1800
1. Yetmişlinin Görevlendirilişi 1800 1. Ordination of the Seventy 1800
2. Genç Adam ve Diğerleri 1801 2. The Rich Young Man and Others 1801
3. Servet üzerine Söyleşi 1803 3. The Discussion About Wealth 1803
4. Yetmişliye Elveda 1804 4. Farewell to the Seventy 1804
5. Kampın Pella’ya Taşınması 1806 5. Moving the Camp to Pella 1806
6. Yetmişlinin Geri Dönüşü 1806 6. The Return of the Seventy 1806
7. Son Görev için Hazırlanış 1808 7. Preparation for the Last Mission 1808
164. Adanma Şöleninde 1809 164. At the Feast of Dedication 1809
1. İyi Samiri Hikâyesi 1809 1. Story of the Good Samaritan 1809
2. Kudüs’te 1810 2. At Jerusalem 1810
3. Gözleri Görmeyen Dilencinin İyileştirilişi 1811 3. Healing the Blind Beggar 1811
4. Sanhedrin Karşısında Yoşiyahu 1813 4. Josiah Before the Sanhedrin 1813
5. Solomon’un Verandasındaki Öğreti 1815 5. Teaching in Solomon’s Porch 1815
165. Perea Görevi Başlıyor 1817 165. The Perean Mission Begins 1817
1. Bella Kampında 1817 1. At the Pella Camp 1817
2. İyi Çobana Dair Vaaz 1818 2. Sermon on the Good Shepherd 1818
3. Pella’daki Şabat Vaazı 1819 3. Sabbath Sermon at Pella 1819
4. Mirasın Bölünüşü 1821 4. Dividing the Inheritance 1821
5. Havariler ile Servet Üzerine Konuşmalar 1823 5. Talks to the Apostles on Wealth 1823
6. Petrus’un Sorusuna Cevap 1824 6. Answer to Peter’s Question 1824
166. Kuzey Perea’ya olan Son Ziyaret 1825 166. Last Visit to Northern Perea 1825
1. Ragaba’daki Ferisiler 1825 1. The Pharisees at Ragaba 1825
2. On Cüzamlı 1827 2. The Ten Lepers 1827
3. Geresa’daki Vaaz 1828 3. The Sermon at Gerasa 1828
4. Kazalara Dair Öğreti 1830 4. Teaching About Accidents 1830
5. Philadelphia’daki Toplanış 1831 5. The Congregation at Philadelphia 1831
167. Philadelphia’ya olan Ziyaret 1833 167. The Visit to Philadelphia 1833
1. Ferisilerle olan Kahvaltı 1833 1. Breakfast with the Pharisees 1833
2. Büyük Şölen Hikâyesi 1835 2. Parable of the Great Supper 1835
3. Yılgın Tutumdaki Kadın 1835 3. The Woman with the Spirit of Infirmity 1835
4. Bethani’den Gelen İleti 1836 4. The Message from Bethany 1836
5. Bethani’ye olan Yollarında 1838 5. On the Way to Bethany 1838
6. Küçük Çocukların Kutsanışı 1839 6. Blessing the Little Children 1839
7. Melekler Üzerine Konuşma 1840 7. The Talk About Angels 1840
168. Lazarus’un Dirilişi 1842 168. The Resurrection of Lazarus 1842
1. Lazarus’un Kabrinde 1843 1. At the Tomb of Lazarus 1843
2. Lazarus’un Dirilişi 1845 2. The Resurrection of Lazarus 1845
3. Sanhedrin Buluşması 1847 3. Meeting of the Sanhedrin 1847
4. Dua’ya Cevap 1848 4. The Answer to Prayer 1848
5. Lazarus’un Başına Gelenler 1849 5. What Became of Lazarus 1849
169. Pella’daki Son Öğreti 1850 169. Last Teaching at Pella 1850
1. Kayıp Evlat’ın Simgesel Hikâyesi 1850 1. Parable of the Lost Son 1850
2. Akıllı Koruyucu’nun Simgesel Hikâyesi 1853 2. Parable of the Shrewd Steward 1853
3. Zengin Adam ve Dilenci 1854 3. The Rich Man and the Beggar 1854
4. Baba ve Onun Krallığı 1855 4. The Father and His Kingdom 1855
170. Cennetin Krallığı 1858 170. The Kingdom of Heaven 1858
1. Cennetin Krallığı Kavramsallaşmaları 1858 1. Concepts of the Kingdom of Heaven 1858
2. İsa’nın Krallığa Dair Kavramsallaşması 1859 2. Jesus’ Concept of the Kingdom 1859
3. Doğruluk ile olan İlişkisi 1861 3. In Relation to Righteousness 1861
4. İsa’nın Krallığa dair Öğretisi 1862 4. Jesus’ Teaching About the Kingdom 1862
5. Krallığa dair Daha Sonraki Düşünceler 1864 5. Later Ideas of the Kingdom 1864
171. Kudüs Yolunda 1867 171. On the Way to Jerusalem 1867
1. Pella’dan Ayrılış 1868 1. The Departure from Pella 1868
2. Bedelin Hesabı 1869 2. On Counting the Cost 1869
3. Perea Turnesi 1870 3. The Perean Tour 1870
4. Livias’taki Öğreti 1871 4. Teaching at Livias 1871
5. Eriha’daki Gözleri Görmeyen Adam 1873 5. The Blind Man at Jericho 1873
6. Zakheus ile olan Sohbet 1873 6. The Visit to Zaccheus 1873
7. “İsa Geçerken” 1874 7. “As Jesus Passed By” 1874
8. Sterlinlerin Simgesel Hikâyesi 1875 8. Parable of the Pounds 1875
172. Kudüs’e Gidiş 1878 172. Going into Jerusalem 1878
1. Bethani’deki Şabat 1878 1. Sabbath at Bethany 1878
2. Havariler ile Pazar Sabahı 1880 2. Sunday Morning with the Apostles 1880
3. Kudüs için Yola Çıkış 1880 3. The Start for Jerusalem 1880
4. Mabet Çevresini Ziyaret 1883 4. Visiting About the Temple 1883
5. Havarilerin Tutumu 1883 5. The Apostles’ Attitude 1883
173. Kudüs’teki Pazar 1888 173. Monday in Jerusalem 1888
1. Mabed’in Temizlenişi 1888 1. Cleansing the Temple 1888
2. Üstün’ün Yönetim Yetkisine Karşı Çıkış 1891 2. Challenging the Master’s Authority 1891
3. İki Evladın Simgesel Hikâyesi 1893 3. Parable of the Two Sons 1893
4. Gelmeyen Ev Sahibi’nin Simgesel Hikâyesi 1893 4. Parable of the Absent Landlord 1893
5. Evlilik Ziyareti’nin Simgesel Hikâyesi 1894 5. Parable of the Marriage Feast 1894
174. Mabet’teki Salı Sabahı 1897 174. Tuesday Morning in the Temple 1897
1. Kutsal Bağışlama 1898 1. Divine Forgiveness 1898
2. Musevi Yöneticileri’nin Soruları 1899 2. Questions by the Jewish Rulers 1899
3. Saddukiler ve Yeniden Diriliş 1900 3. The Sadducees and the Resurrection 1900
4. Büyük Emir 1901 4. The Great Commandment 1901
5. Soran Yunanlılar 1902 5. The Inquiring Greeks 1902
175. Son Mabet Konuşması 1905 175. The Last Temple Discourse 1905
1. Konuşma 1905 1. The Discourse 1905
2. Bireysel Musevilerin Durumu 1909 2. Status of Individual Jews 1909
3. Vahim Sanhedrin Buluşması 1909 3. The Fateful Sanhedrin Meeting 1909
4. Kudüs’teki Durum 1910 4. The Situation in Jerusalem 1910
176. Zeytin Dağı’ndaki Salı Akşamı 1912 176. Tuesday Evening on Mount Olivet 1912
1. Kudüs’ün Yıkımı 1912 1. The Destruction of Jerusalem 1912
2. Üstün’ün İkinci Gelişi 1914 2. The Master’s Second Coming 1914
3. Kamp’taki Daha Sonraki Söyleşi 1916 3. Later Discussion at the Camp 1916
4. Mikâil’in Geri Dönüşü 1918 4. The Return of Michael 1918
177. Çarşamba, Dinlenme Günü 1920 177. Wednesday, the Rest Day 1920
1. Tanrı ile Baş Başa Bir Gün 1920 1. One Day Alone with God 1920
2. Öncül Ev Yaşamı 1921 2. Early Home Life 1921
3. Kamptaki Gün 1923 3. The Day at Camp 1923
4. Yudas ve Baş Din-adamları 1924 4. Judas and the Chief Priests 1924
5. Son Grup Vakti 1927 5. The Last Social Hour 1927
178. Kamptaki Son Gün 1929 178. Last Day at the Camp 1929
1. Evlatlık ve Vatandaşlık Üzerine Söyleşi 1929 1. Discourse on Sonship and Citizenship 1929
2. Öğle Vakti Yemeğinden Sonra 1932 2. After the Noontime Meal 1932
3. Akşam Yemeği Yolunda 1934 3. On the Way to the Supper 1934
179. Son Akşam Yemeği 1936 179. The Last Supper 1936
1. Tercih Edilme Arzusu 1936 1. The Desire for Preference 1936
2. Akşam Yemeği’nin Başlangıcı 1937 2. Beginning the Supper 1937
3. Havarilerin Ayaklarının Yıkanışı 1938 3. Washing the Apostles’ Feet 1938
4. İhanetkar’a Son Sözler 1940 4. Last Words to the Betrayer 1940
5. Hatırlanma Yemeğinin Oluşturuluşu 1941 5. Establishing the Remembrance Supper 1941
180. Elveda Konuşması 1944 180. The Farewell Discourse 1944
1. Yeni Emir 1944 1. The New Commandment 1944
2. Asma ve Dalları 1945 2. The Vine and the Branches 1945
3. Dünyanın Düşmanlığı 1946 3. Enmity of the World 1946
4. Sözü Verilmiş Yardımcı 1948 4. The Promised Helper 1948
5. Gerçekliğin Ruhaniyeti 1949 5. The Spirit of Truth 1949
6. Ayrılmanın Gerekliliği 1951 6. The Necessity for Leaving 1951
181. Son Tembihler and Uyarılar 1953 181. Final Admonitions and Warnings 1953
1. Son Teselli Sözleri 1953 1. Last Words of Comfort 1953
2. Elveda Kişisel Tembihleri 1955 2. Farewell Personal Admonitions 1955
182. Gethsemane’de 1963 182. In Gethsemane 1963
1. Son Topluluk Duası 1963 1. The Last Group Prayer 1963
2. İhanetten Önceki Son Saat 1966 2. Last Hour Before the Betrayal 1966
3. Gethsemane’de Tek Başına 1968 3. Alone in Gethsemane 1968
183. İsa’nın İhanet Edilişi ve Tutuklanışı 1971 183. The Betrayal and Arrest of Jesus 1971
1. Baba’nın İradesi 1971 1. The Father’s Will 1971
2. Yudas Şehirde 1972 2. Judas in the City 1972
3. Üstün’ün Tutuklanışı 1973 3. The Master’s Arrest 1973
4. Zeytindağı’ndaki Konuşma 1975 4. Discussion at the Olive Press 1975
5. Yüksek Din-Adamı’nın Sarayına olan Yolda 1977 5. On the Way to the High Priest’s Palace 1977
184. Sanhedrin Mahkemesi Önünde 1978 184. Before the Sanhedrin Court 1978
1. Annas’ın Sorgusu 1978 1. Examination by Annas 1978
2. Bahçede Petrus 1980 2. Peter in the Courtyard 1980
3. Sanhedrincilerin Mahkemesi Önünde 1982 3. Before the Court of Sanhedrists 1982
4. Aşağılanma Vakti 1984 4. The Hour of Humiliation 1984
5. Mahkemenin İkinci Oturumu 1985 5. The Second Meeting of the Court 1985
185. Pilatus Karşısındaki Mahkeme 1987 185. The Trial Before Pilate 1987
1. Pontius Pilatus 1987 1. Pontius Pilate 1987
2. İsa’nın Pilatus Karşısına Çıkışı 1989 2. Jesus Appears Before Pilate 1989
3. Pilatus’un Özel Sorgusu 1991 3. The Private Examination by Pilate 1991
4. Hirodes’in Karşısında İsa 1992 4. Jesus Before Herod 1992
5. İsa Pilatus’a Geri Dönüyor 1993 5. Jesus Returns to Pilate 1993
6. Pilatus’un Son Çağrısı 1994 6. Pilate’s Last Appeal 1994
7. Pilatus’un Son Sorgusu 1995 7. Pilate’s Last Interview 1995
8. Pilatus’un Acı Teslimi 1996 8. Pilate’s Tragic Surrender 1996
186. Çarmıh’tan Hemen Önce 1997 186. Just Before the Crucifixion 1997
1. Yudas İskaryot’un Sonu 1997 1. The End of Judas Iscariot 1997
2. Üstün’ün Tutumu 1999 2. The Master’s Attitude 1999
3. Güvenilir Davud Zübeyde 2000 3. The Dependable David Zebedee 2000
4. Çarmıh İçin Hazırlanma 2001 4. Preparation for the Crucifixion 2001
5. İsa’nın Ölümünün Hamursuzla İlişkisi 2002 5. Jesus’ Death in Relation to the Passover 2002
187. Çarmığa Gerilme 2004 187. The Crucifixion 2004
1. Golgotha Yolunda 2004 1. On the Way to Golgotha 2004
2. Çarmıha Geriliş 2006 2. The Crucifixion 2006
3. Çarmığa Gerilişi Görenler 2008 3. Those Who Saw the Crucifixion 2008
4. Çarmıhtaki Hırsız 2008 4. The Thief on the Cross 2008
5. Çarmıhtaki Son Saat 2010 5. Last Hour on the Cross 2010
6. Çarmıhtan Sonra 2011 6. After the Crucifixion 2011
188. Mezar Vakti 2012 188. The Time of the Tomb 2012
1. İsa’nın Defini 2012 1. The Burial of Jesus 2012
2. Mezarın Korunuşu 2014 2. Safeguarding the Tomb 2014
3. Şabat Günü Süreci 2014 3. During the Sabbath Day 2014
4. Çarmıh Üzerindeki Ölümün Anlamı 2016 4. Meaning of the Death on the Cross 2016
5. Çarmıhın Dersleri 2017 5. Lessons from the Cross 2017
189. Yeniden Diriliş 2020 189. The Resurrection 2020
1. Morontia Taşınması 2020 1. The Morontia Transit 2020
2. İsa’nın Maddi Bedeni 2022 2. The Material Body of Jesus 2022
3. Yazgı Dönemsel Yeniden Diriliş 2024 3. The Dispensational Resurrection 2024
4. Boş Mezarın Keşfi 2025 4. Discovery of the Empty Tomb 2025
5. Kabirde Petrus ve Yahya 2027 5. Peter and John at the Tomb 2027
190. İsa’nın Morontia Görünüşleri 2029 190. Morontia Appearances of Jesus 2029
1. Yeniden Dirilişin İlk Haberleri 2029 1. Heralds of the Resurrection 2029
2. İsa’nın Bethani’deki Görünüşü 2031 2. Jesus’ Appearance at Bethany 2031
3. Yusuf’un Evinde 2033 3. At the Home of Joseph 2033
4. Yunanlılara olan Görünüş 2033 4. Appearance to the Greeks 2033
5. İki Kardeşle olan Yürüyüş 2034 5. The Walk with Two Brothers 2034
191. Havariler ve Diğer Önderlere Görünüşler 2037 191. Appearances to the Apostles and Other Leaders 2037
1. Petrus’a Görünüş 2039 1. The Appearance to Peter 2039
2. Havarilere olan İlk Görünüş 2040 2. First Appearance to the Apostles 2040
3. Morontia Yaratılmışlarıyla 2040 3. With the Morontia Creatures 2040
4. Onuncu Görünüş (Philadelphia’da) 2041 4. The Tenth Appearance (At Philadelphia) 2041
5. Havarilere olan İkinci Görünüş 2042 5. Second Appearance to the Apostles 2042
6. İskenderiye Görünüşü 2044 6. The Alexandrian Appearance 2044
192. Celile’deki Görünüşler 2045 192. Appearances in Galilee 2045
1. Göl Çevresinde Görünüş 2045 1. Appearance by the Lake 2045
2. İkişerli Sohbetler 2047 2. Visiting with the Apostles Two and Two 2047
3. Görevlendirilme Dağı Üzerinde 2050 3. On the Mount of Ordination 2050
4. Göl Çevresindeki Toplanma 2050 4. The Lakeside Gathering 2050
193. Son Görünüşler ve Yükseliş 2052 193. Final Appearances and Ascension 2052
1. Şakar’daki Görünüş 2053 1. The Appearance at Sychar 2053
2. Fenike Görünüşü 2054 2. The Phoenician Appearance 2054
3. Kudüs’teki Son Görünüş 2055 3. Last Appearance in Jerusalem 2055
4. Yudas’ın Çöküşünün Nedenleri 2055 4. Causes of Judas’s Downfall 2055
5. Üstün’ün Yükselişi 2057 5. The Master’s Ascension 2057
6. Petrus Bir Buluşma Düzenliyor 2057 6. Peter Calls a Meeting 2057
194. Gerçekliğin Ruhaniyeti’nin Bahşedilişi 2059 194. Bestowal of the Spirit of Truth 2059
1. Hamsin Yortusu Vaazı 2060 1. The Pentecost Sermon 2060
2. Hamsin Yortusu’nun Önemi 2060 2. The Significance of Pentecost 2060
3. Hamsin Yortusu’nda Yaşananlar 2062 3. What Happened at Pentecost 2062
4. Hıristiyan Kilisesi’nin Başlangıçları 2066 4. Beginnings of the Christian Church 2066
195. Hamsin Yortusu’ndan Sonra 2069 195. After Pentecost 2069
1. Yunanlıların Etkileri 2071 1. Influence of the Greeks 2071
2. Roma Etkisi 2072 2. The Roman Influence 2072
3. Roma İmparatorluğu Altında 2073 3. Under the Roman Empire 2073
4. Avrupalı Karanlık Çağlar 2074 4. The European Dark Ages 2074
5. Modern Sorun 2075 5. The Modern Problem 2075
6. Maddiyatçılık 2076 6. Materialism 2076
7. Maddiyatçılığın Zaafı 2078 7. The Vulnerability of Materialism 2078
8. Din-Dışı Totaliter Rejim 2081 8. Secular Totalitarianism 2081
9. Hıristiyanlığın Sorunu 2082 9. Christianity’s Problem 2082
10. Gelecek 2084 10. The Future 2084
196. İsa’nın İnancı 2087 196. The Faith of Jesus 2087
1. İsa — İnsan 2090 1. Jesus—The Man 2090
2. İsa’nın Dini 2091 2. The Religion of Jesus 2091
3. Dinin Yüceliği 2093 3. The Supremacy of Religion 2093