Capitolul 43 Paper 43
Constelaţiile The Constellations
43:0.1 (485.1) URANTIA este numită, de obicei, 606 a Sataniei din Norlatiadek din Nebadon, aceasta semnificând că ea este a şase sute şasea lume locuită din sistemul local al Sataniei, situat în constelaţia Norlatiadekului, una dintre cele o sută de constelaţii ale universului local al Nebadonului. Constelaţiile fiind diviziunile primare ale unui univers local, conducătorii lor fac legătura dintre sistemele locale de lumi locuite şi administraţia centrală a universului local pe Salvington şi, prin reflectare, cu supraadministraţia Celor Îmbătrâniţi de Zile pe Uversa. 43:0.1 (485.1) URANTIA is commonly referred to as 606 of Satania in Norlatiadek of Nebadon, meaning the six hundred sixth inhabited world in the local system of Satania, situated in the constellation of Norlatiadek, one of the one hundred constellations of the local universe of Nebadon. Constellations being the primary divisions of a local universe, their rulers link the local systems of inhabited worlds to the central administration of the local universe on Salvington and by reflectivity to the superadministration of the Ancients of Days on Uversa.
43:0.2 (485.2) Guvernul constelaţiei voastre este situat într-unciorchine de 771 de sfere arhitecturale, din care cea mai centrală şi cea mai mare este Edentia, sediul administrativ al Părinţilor Constelaţiei, Preaînalţii Norlatiadekului. Edentia însăşi, este aproape de o sută de ori mai mare decât lumea voastră. Cele şaizeci şi şase de sfere majore care o înconjoară au aproape de zece ori dimensiunea Urantiei, pe când ce cei zece sateliţi care se învârt în jurul fiecăreia dintre aceste şaizeci şi şase de lumi sunt aproape de mărimea Urantiei. Aceste 771 de sfere arhitecturale au dimensiuni în întregime comparabile celor care prevalează în alte constelaţii. 43:0.2 (485.2) The government of your constellation is situated in a cluster of 771 architectural spheres, the centermost and largest of which is Edentia, the seat of the administration of the Constellation Fathers, the Most Highs of Norlatiadek. Edentia itself is approximately one hundred times as large as your world. The seventy major spheres surrounding Edentia are about ten times the size of Urantia, while the ten satellites which revolve around each of these seventy worlds are about the size of Urantia. These 771 architectural spheres are quite comparable in size to those of other constellations.
43:0.3 (485.3) Calculul timpului şi măsura distanţei pe Edentia sunt aceleaşi ca pe Salvington şi, spre deosebire de sferele capitalei universului, lumile-sediu ale constelaţiilor sunt amplu prevăzute cu toate ordinele de inteligenţă celeste. În general, aceste personalităţi nu sunt foarte diferite de cele descrise în legătură cu administraţia universului. 43:0.3 (485.3) Edentia time reckoning and distance measurement are those of Salvington, and like the spheres of the universe capital, the constellation headquarters worlds are fully supplied with all orders of celestial intelligences. In general, these personalities are not very different from those described in connection with the universe administration.
43:0.4 (485.4) Serafimii supraveghetori, al treilea ordin de îngeri ai universului local, sunt puşi în serviciului constelaţiilor. Ei îşi stabilesc cartierul general pe sferele capitalelor, şi dau un ajutor considerabil lumilor de educaţie morontială care le înconjoară. În Norlatiadek, cele şaptezeci de sfere majore, precum şi cei şapte sute de sateliţi, sunt locuiţi de univitaţi, cetăţenii permanenţi ai constelaţiei. Toate aceste lumi arhitecturale sunt în întregime administrate de diversele grupuri care le sunt native şi dintre care cea mai mare parte nu sunt revelate, însă care îi conţin pe eficienţii spirongi şi pe minunaţii spornagi. Reprezentând punctul median al regimului de educaţie morontială, viaţa morontială a constelaţiilor este, după cum este de închipuit, atât tipică, cât şi ideală. 43:0.4 (485.4) The supervisor seraphim, the third order of local universe angels, are assigned to the service of the constellations. They make their headquarters on the capital spheres and minister extensively to the encircling morontia-training worlds. In Norlatiadek the seventy major spheres, together with the seven hundred minor satellites, are inhabited by the univitatia, the permanent citizens of the constellation. All these architectural worlds are fully administered by the various groups of native life, for the greater part unrevealed but including the efficient spironga and the beautiful spornagia. Being the mid-point in the morontia-training regime, as you might suspect, the morontia life of the constellations is both typical and ideal.
1. Sediile constelaţiilor ^top 1. The Constellation Headquarters ^top
43:1.1 (485.5) Edentia abundă de înalte ţinuturi fascinante, de ridicături întinse de materie fizică, încununate de viaţă morontială şi învăluite de strălucire spirituală, însă nu există lanţuri risipite de munţi aşa cum apar pe Urantia. Există zeci de mii de lacuri sclipitoare şi alte mii şi mii de pâraie care le leagă, însă nu există mari oceane sau râuri torenţiale. Doar pământurile înalte sunt lipsite de cursuri de apă la suprafaţa lor. 43:1.1 (485.5) Edentia abounds in fascinating highlands, extensive elevations of physical matter crowned with morontia life and overspread with spiritual glory, but there are no rugged mountain ranges such as appear on Urantia. There are tens of thousands of sparkling lakes and thousands upon thousands of interconnecting streams, but there are no great oceans nor torrential rivers. Only the highlands are devoid of these surface streams.
43:1.2 (486.1) Apa de pe Edentia şi din sferele arhitecturale similare nu este diferită de cea a planetelor evolutive. Sistemele hidraulice ale acestor sfere sunt atât de suprafaţă, cât şi subterane, iar umiditatea circulă constant. Se poate naviga în jurul Edentiei urmând diversele trasee acvatice, însă principala cale de transport este atmosfera. Fiinţele spirituale călătoresc în chip firesc deasupra suprafeţei sferei, în timp ce fiinţele morontiale şi fizice se servesc de mijloace materiale şi semimateriale pentru a traversa atmosfera. 43:1.2 (486.1) The water of Edentia and similar architectural spheres is no different from the water of the evolutionary planets. The water systems of such spheres are both surface and subterranean, and the moisture is in constant circulation. Edentia can be circumnavigated via these various water routes, though the chief channel of transportation is the atmosphere. Spirit beings would naturally travel above the surface of the sphere, while the morontia and material beings make use of material and semimaterial means to negotiate atmospheric passage.
43:1.3 (486.2) Edentia şi lumile sale asociate au o atmosferă veritabilă, amestecul obişnuit de trei gaze, caracteristic creaţiilor arhitecturale, care conţine cele două elemente ale atmosferei Urantiene, plus gazul morontial convenabil respiraţiei creaturilor morontiale. Însă, cu toate că această atmosferă este atât materială, cât şi morontială, nu se produc nici furtuni, nici uragane şi nu există nici veri, nici ierni. Această absenţă a problemelor atmosferice şi a variaţiilor sezoniere permite înfrumuseţarea tuturor exterioarelor pe aceste lumi special create. 43:1.3 (486.2) Edentia and its associated worlds have a true atmosphere, the usual three-gas mixture which is characteristic of such architectural creations, and which embodies the two elements of Urantian atmosphere plus that morontia gas suitable for the respiration of morontia creatures. But while this atmosphere is both material and morontial, there are no storms or hurricanes; neither is there summer nor winter. This absence of atmospheric disturbances and of seasonal variation makes it possible to embellish all outdoors on these especially created worlds.
43:1.4 (486.3) Pământurile înalte ale Edentiei prezintă o topografie fizică magnifică, a cărei frumuseţe este sporită de răspândirea nesfârşită a vieţii care abundă pe întreaga lor lungime şi lărgime. Spre deosebire de câteva structuri, mai degrabă izolate, aceste pământuri înalte nu conţin nici o construcţie făcută de mâna creaturilor. Ornamentaţiile materiale şi morontiale sunt limitate la zonele de locuit. Colinele sunt locuri de rezidenţă speciale şi sunt magnific înfrumuseţate de opere de artă biologice şi morontiale. 43:1.4 (486.3) The Edentia highlands are magnificent physical features, and their beauty is enhanced by the endless profusion of life which abounds throughout their length and breadth. Excepting a few rather isolated structures, these highlands contain no work of creature hands. Material and morontial ornamentations are limited to the dwelling areas. The lesser elevations are the sites of special residences and are beautifully embellished with both biologic and morontia art.
43:1.5 (486.4) Pe culmea celui de-al şaptelea lanţ de pământuri înalte se găsesc sălile de reînviere ale Edentiei, în care se trezesc muritorii ascendenţi aparţinând ordinului modificat secundar de ascensiune. Aceste camere de reasamblare a creaturilor sunt puse sub supravegherea Melchizedekilor. Prima dintre sferele receptoare ale Edentiei (ca planeta Melchizedekde lângă Salvington) posedă, de asemenea, săli de reînviere speciale sau în care se reasamblează muritorii ordinelor de ascensiune modificaţi. 43:1.5 (486.4) Situated on the summit of the seventh highland range are the resurrection halls of Edentia, wherein awaken the ascending mortals of the secondary modified order of ascension. These chambers of creature reassembly are under the supervision of the Melchizedeks. The first of the receiving spheres of Edentia (like the planet Melchizedek near Salvington) also has special resurrection halls, wherein the mortals of the modified orders of ascension are reassembled.
43:1.6 (486.5) Melchizedekii întreţin, de asemenea, pe Urantia două colegii speciale. Unul, şcoala de urgenţă, este consacrat studiului problemelor iscate de rebeliunea de pe Satania. Celălalt, şcoala demanifestare, este dedicat cunoaşterii aprofundate a noilor probleme rezultând din faptul că Mihail a efectuat manifestarea sa finală pe una dintre lumile Norlatiadekului. Acest al doilea colegiu a fost stabilit în urmă cu aproape patruzeci de mii de ani, imediat după ce Mihail a proclamat că Urantia a fost aleasă ca lume a manifestării sale finale. 43:1.6 (486.5) The Melchizedeks also maintain two special colleges on Edentia. One, the emergency school, is devoted to the study of problems growing out of the Satania rebellion. The other, the bestowal school, is dedicated to the mastery of the new problems arising out of the fact that Michael made his final bestowal on one of the worlds of Norlatiadek. This latter college was established almost forty thousand years ago, immediately after the announcement by Michael that Urantia had been selected as the world for his final bestowal.
43:1.7 (486.6) Marea decristal, aria de primire a Edentiei, este apropiată de centrul administrativ şi înconjurată de amfiteatrul cartierului general. În jurul acestei zone, se găsesc centrele guvernamentale pentru cele şaptezeci de diviziuni ale treburilor constelaţiei. Jumătate din Edentia este împărţită în şaptezeci de secţiuni triunghiulare, ale căror frontiere converg în clădirile sediului sectoarelor lor respective. Restul formează un singur imens parc natural, grădinile lui Dumnezeu. 43:1.7 (486.6) The sea of glass, the receiving area of Edentia, is near the administrative center and is encircled by the headquarters amphitheater. Surrounding this area are the governing centers for the seventy divisions of constellation affairs. One half of Edentia is divided into seventy triangular sections, whose boundaries converge at the headquarters buildings of their respective sectors. The remainder of this sphere is one vast natural park, the gardens of God.
43:1.8 (486.7) Pe parcursul vizitelor voastre periodice pe Edentia, întreaga planetă va fi deschisă inspecţiei voastre, însă vă veţi petrece cea mai mare parte a timpului în triunghiul administrativ al cărui număr corespunde cu acela al lumii voastre curente de reşedinţă. Veţi fi întotdeauna bineveniţi ca observatori în adunările legislative. 43:1.8 (486.7) During your periodic visits to Edentia, though the entire planet is open to your inspection, most of your time will be spent in that administrative triangle whose number corresponds to that of your current residential world. You will always be welcome as an observer in the legislative assemblies.
43:1.9 (486.8) Zona morontială afectată muritorilor ascendenţi, aflaţi pe Edentia, este situată în regiunea mediană a celui de al treizeci şi cincilea triunghi învecinat cu cartierul general al finalitarilor, situat în al treizeci şi şaselea. Sediul general al univitaţiilor ocupă o enormă suprafaţă în regiunea mediană a triunghiului al treizeci şi patrulea, învecinat cu rezerva rezidenţială a cetăţenilor morontiali. După aceste aranjamente, putem vedea că s-au luat măsuri pentru a găzdui cel puţin şaptezeci de diviziuni majore ale vieţii celeste şi, de asemenea, că fiecare dintre cele şaptezeci de zone triunghiulare este legată la una dintre cele şaptezeci de sfere majore de instruire morontială. 43:1.9 (486.8) The morontia area assigned to ascending mortals resident on Edentia is located in the mid-zone of the thirty-fifth triangle adjoining the headquarters of the finaliters, situated in the thirty-sixth triangle. The general headquarters of the univitatia occupies an enormous area in the mid-region of the thirty-fourth triangle immediately adjoining the residential reservation of the morontia citizens. From these arrangements it may be seen that provision is made for the accommodation of at least seventy major divisions of celestial life, and also that each of these seventy triangular areas is correlated with some one of the seventy major spheres of morontia training.
43:1.10 (487.1) Marea de cristal a Edentiei este formată dintr-un singur cristal circular imens, de aproximativ o sută şaizeci de kilometri circumferinţă şi de aproape cincizeci de kilometri în adâncime. Acest cristal magnific serveşte drept câmp de primire pentru toţi serafimii transportori şi pentru alte fiinţe care sosesc din punctele exterioare ale sferei. Această mare de sticlă uşurează mult aterizarea serafimilor transportori. 43:1.10 (487.1) The Edentia sea of glass is one enormous circular crystal about one hundred miles in circumference and about thirty miles in depth. This magnificent crystal serves as the receiving field for all transport seraphim and other beings arriving from points outside the sphere; such a sea of glass greatly facilitates the landing of transport seraphim.
43:1.11 (487.2) Un câmp de cristal de acest ordin se găseşte pe aproape toate lumile arhitecturale. În afară de valoare sa decorativă, el serveşte la multe alte scopuri: este utilizat pentru a descrie reflectivitatea suprauniversală unor grupuri asemănătoare, precum şi ca factor în tehnica transformării energiei pentru a modifica curenţii spaţiului şi pentru a adapta alţi curenţi de energie fizică sosind pe lumea arhitecturală respectivă. 43:1.11 (487.2) A crystal field on this order is found on almost all architectural worlds; and it serves many purposes aside from its decorative value, being utilized for portraying superuniverse reflectivity to assembled groups and as a factor in the energy-transformation technique for modifying the currents of space and for adapting other incoming physical-energy streams.
2. Guvernul constelaţiei ^top 2. The Constellation Government ^top
43:2.1 (487.3) Constelaţiile sunt unităţile autonome ale unui univers local, fiecare constelaţie fiind administrată conform propriilor sale texte legislative. Când tribunalele Nebadonului se reunesc pentru a cumpăni asupra treburilor universului, toate chestiunile interne sunt judecate în acord cu legile în vigoare în constelaţia respectivă. Decretele judiciare ale Salvingtonului, precum şi textele legislative ale constelaţiilor sunt aplicate de administratorii sistemelor locale. 43:2.1 (487.3) The constellations are the autonomous units of a local universe, each constellation being administered according to its own legislative enactments. When the courts of Nebadon sit in judgment on universe affairs, all internal matters are adjudicated in accordance with the laws prevailing in the constellation concerned. These judicial decrees of Salvington, together with the legislative enactments of the constellations, are executed by the administrators of the local systems.
43:2.2 (487.4) Astfel, constelaţiile funcţionează ca unităţi legislative sau ordonatoare de legi, în timp ce sistemele locale servesc drept unităţi de aplicare sau de impunere a acestor legi. Guvernul Salvingtonului este suprema autoritate judiciară şi coordonatoare. 43:2.2 (487.4) Constellations thus function as the legislative or lawmaking units, while the local systems serve as the executive or enforcement units. The Salvington government is the supreme judicial and co-ordinating authority.
43:2.3 (487.5) Cu toate că funcţiunea juridică supremă se bazează pe administrarea centrală a universului local, există două tribunale subsidiare, însă majore, în sediul fiecărei constelaţii, consiliul Melchizedekilor şi tribunalul celor Preaînalţi. 43:2.3 (487.5) While the supreme judicial function rests with the central administration of a local universe, there are two subsidiary but major tribunals at the headquarters of each constellation, the Melchizedek council and the court of the Most High.
43:2.4 (487.6) Toate problemele judiciare sunt mai întâi trecute în revistă de consiliul Melchizedekilor. Doisprezece membri ai acestui ordin, care au primit pe planetele evolutive şi lumile-sedii ale sistemelor o anumită experienţă necesară, sunt împuterniciţisă reexamineze dovezile, să rezume plângerile şi să formuleze verdicte provizorii, care sunt transmise curţii celor Preaînalţi, Tatăl domnind în Constelaţie. Departamentul treburilor muritoare în acest ultim tribunal este compus din şapte judecători care sunt, toţi, muritori ascendenţi. Cu cât vă ridicaţi mai mult în univers, cu atât sunteţi mai siguri de a fi judecaţi de persoane din specia voastră. 43:2.4 (487.6) All judicial problems are first reviewed by the council of the Melchizedeks. Twelve of this order who have had certain requisite experience on the evolutionary planets and on the system headquarters worlds are empowered to review evidence, digest pleas, and formulate provisional verdicts, which are passed on to the court of the Most High, the reigning Constellation Father. The mortal division of this latter tribunal consists of seven judges, all of whom are ascendant mortals. The higher you ascend in the universe, the more certain you are to be judged by those of your own kind.
43:2.5 (487.7) Corpul legislativ al constelaţiei este împărţit în trei grupe. Programul legislativ al unei constelaţii îşi are sursa în camera de jos a ascenderilor, grup condus de un finalitar şi compus dintr-o mie de muritori reprezentativi. Fiecare sistem numeşte zece membri pentru a participa la acest ansamblu deliberativ. Pe Edentia, acest corp nu este în prezent complet. 43:2.5 (487.7) The constellation legislative body is divided into three groups. The legislative program of a constellation originates in the lower house of ascenders, a group presided over by a finaliter and consisting of one thousand representative mortals. Each system nominates ten members to sit in this deliberative assembly. On Edentia this body is not fully recruited at the present time.
43:2.6 (487.8) Camera mediană a legislatorilor provine din oştirile serafice şi asociaţii lor, alţi copii ai Spiritului-Mamă al universului local. Acest grup comportă o sută de membri numiţi de personalităţile supraveghetoare care prezidează diversele activităţi ale acestor fiinţe în timp ce sunt în funcţiune în cadrul constelaţiei. 43:2.6 (487.8) The mid-chamber of legislators is composed of the seraphic hosts and their associates, other children of the local universe Mother Spirit. This group numbers one hundred and is nominated by the supervising personalities who preside over the various activities of such beings as they function within the constellation.
43:2.7 (488.1) Corpul consultativ sau superior al legislatorilor constelaţiei este camera pairilor - camera Fiilor divini. Acest corp este ales de Preaînalţii Părinţi şi conţine zece membri. Pot servi în această cameră înaltă, doar Fiii cu o experienţă specială. Este grupul care stabileşte legile, economiseşte timpul şi serveşte în mod foarte eficient cele două diviziuni inferioare ale adunării legislative. 43:2.7 (488.1) The advisory or highest body of constellation legislators consists of the house of peers—the house of the divine Sons. This corps is chosen by the Most High Fathers and numbers ten. Only Sons of special experience may serve in this upper house. This is the fact-finding and timesaving group which very effectively serves both of the lower divisions of the legislative assembly.
43:2.8 (488.2) Consiliul conjugat al legislatorilor este compus din câte trei membri din fiecare dintre aceste branşe distincte ale adunării deliberatoare a constelaţiilor, şi este prezidat de Preaînaltul junior domnitor. Acest grup sancţionează forma definitivă a tuturor textelor şi autorizează promulgarea lor prin teledifuziuni. Aprobarea comisiei supreme transformă textele legislative în legi ale tărâmului; decretele sunt finale. Promulgările legislative ale Edentiei constituie legea fundamentală a întregului Norlatiadek. 43:2.8 (488.2) The combined council of legislators consists of three members from each of these separate branches of the constellation deliberative assembly and is presided over by the reigning junior Most High. This group sanctions the final form of all enactments and authorizes their promulgation by the broadcasters. The approval of this supreme commission renders legislative enactments the law of the realm; their acts are final. The legislative pronouncements of Edentia constitute the fundamental law of all Norlatiadek.
3. Prea Înalţii din Norlatiadek ^top 3. The Most Highs of Norlatiadek ^top
43:3.1 (488.3) Conducătorii constelaţiilor aparţin ordinului Vorondadekilor de filiaţie a universului local. Când sunt însărcinaţi cu un serviciu activ în univers, ca şefi ai constelaţiilor sau în altă calitate, aceşti Fiii sunt cunoscuţi sub numele de cei Preaînalţi, deoarece ei încorporează cea mai înaltă înţelepciune administrativă dublată de loialitatea cea mai clarvăzătoare şi cea mai inteligentă dintre toate ordinele Fiilor de Dumnezeu ai Universului Local. Integritatea lor personală şi loialitatea lor de grup nu au fost niciodată puse în discuţie; în Nebadon nu s-a produs niciodată vreo nemulţumire ori lipsă de loialitate din partea a Fiilor Vorondadeki. 43:3.1 (488.3) The rulers of the constellations are of the Vorondadek order of local universe sonship. When commissioned to active duty in the universe as constellation rulers or otherwise, these Sons are known as the Most Highs since they embody the highest administrative wisdom, coupled with the most farseeing and intelligent loyalty, of all the orders of the Local Universe Sons of God. Their personal integrity and their group loyalty have never been questioned; no disaffection of the Vorondadek Sons has ever occurred in Nebadon.
43:3.2 (488.4) Trei Fii Vorondadeki cel puţin sunt împuterniciţi de Gabriel ca Preaînalţi ai fiecărei constelaţii a Nebadonului. Cel care prezidează acest trio se numeşte Tatăl Constelaţiei, iar cei doi asociaţi ai săi Preaînaltul senior şi Preaînaltul junior. Un Tată al Constelaţiei domneşte pe parcursul a zece mii de ani standard (aproximativ 50.000 de ani de pe Urantia), după ce a servit ca asociat junior şi asociat senior pe parcursul unor perioade egale. 43:3.2 (488.4) At least three Vorondadek Sons are commissioned by Gabriel as the Most Highs of each of the Nebadon constellations. The presiding member of this trio is known as the Constellation Father and his two associates as the senior Most High and the junior Most High. A Constellation Father reigns for ten thousand standard years (about 50,000 Urantia years), having previously served as junior associate and as senior associate for equal periods.
43:3.3 (488.5) Psalmistul ştia că Edentia era guvernată de trei Părinţi ai Constelaţiilor şi, în consecinţă, vorbea de locurile lor la plural: „Există un fluviu ale cărui ape vor bucura cetatea lui Dumnezeu, locul cel mai sfânt al tabernaculelor celor Preaînalţi”. 43:3.3 (488.5) The Psalmist knew that Edentia was ruled by three Constellation Fathers and accordingly spoke of their abode in the plural: “There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the most holy place of the tabernacles of the Most Highs.”
43:3.4 (488.6) De-a lungul vremurilor a existat o mare confuzi pe Urantia în ceea ce priveşte diverşii conducători ai universului. Mulţi învăţători de mai târziu le-au confundat cu Părinţii Preaînalţi pe zeităţile lor tribale nedesluşite şi nedefinite. Chiar şi mai târziu, evreii au contopit toţi conducătorii celeşti într-o Deitate complexă. Un învăţător a înţeles că cei Preaînalţi nu erau Şefii Supremi, deoarece el a spus: „Cel care locuieşte lăcaşul secret al celor Preaînalţi va locui la umbra celui Atotputernic”. În analele Urantiei este uneori foarte dificil să se ştie exact cine este cel desemnat prin termenul „Preaînalţi”. Însă Daniel înţelegea prea bine aceste probleme. El spune, „Cei Preaînalţi domnesc în împărăţia oamenilor, pe care o dau cui vor”. 43:3.4 (488.6) Down through the ages there has been great confusion on Urantia regarding the various universe rulers. Many later teachers confused their vague and indefinite tribal deities with the Most High Fathers. Still later, the Hebrews merged all of these celestial rulers into a composite Deity. One teacher understood that the Most Highs were not the Supreme Rulers, for he said, “He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty.” In the Urantia records it is very difficult at times to know exactly who is referred to by the term “Most High.” But Daniel fully understood these matters. He said, “The Most High rules in the kingdom of men and gives it to whomsoever he will.”
43:3.5 (488.7) Părinţii Constelaţiilor se ocupă foarte puţin de indivizii unei planete locuite, însă sunt strâns asociaţi cu funcţiunile legislative ale constelaţiilor care preocupă atâta de mult pe fiecare rasă muritoare şi pe fiecare grup naţional de lumi locuite. 43:3.5 (488.7) The Constellation Fathers are little occupied with the individuals of an inhabited planet, but they are closely associated with those legislative and lawmaking functions of the constellations which so greatly concern every mortal race and national group of the inhabited worlds.
43:3.6 (489.1) Cu toate că regimul constelaţiei se interpune între voi şi administraţia universului local, în mod obişnuit voi vă veţi îndrepta foarte puţin atenţia către guvernul constelaţiei voastre. Interesul vostru se va concentra, în principal, asupra sistemului vostru local, Satania. Însă Urantia este temporar în legătură strânsă cu şefii constelaţiei ei, din cauza anumitor condiţii sistemice şi planetare iscate de rebeliunea lui Lucifer. 43:3.6 (489.1) Although the constellation regime stands between you and the universe administration, as individuals you would ordinarily be little concerned with the constellation government. Your great interest would normally center in the local system, Satania; but temporarily, Urantia is closely related to the constellation rulers because of certain system and planetary conditions growing out of the Lucifer rebellion.
43:3.7 (489.2) Pe parcursul secesiunii lui Lucifer, Preaînalţii Edentiei au pus stăpânire pe anumite faze ale autorităţii planetare de pe lumile rebele. Ei au continuat să exercite această putere, iar Cei Îmbătrâniţi de Zile au confirmat de mult că ei puteau prelua controlul acestor lumi nesupuse. Cei Preaînalţi vor continua cu siguranţă să exercite această jurisdicţie pe care au preluat-o atâta timp cât mai trăieşte Lucifer . Într-un sistem loial, o mare parte a acestei autorităţi ar fi, în mod normal, i-ar reveni suveranului sistemului. 43:3.7 (489.2) The Edentia Most Highs seized certain phases of planetary authority on the rebellious worlds at the time of the Lucifer secession. They have continued to exercise this power, and the Ancients of Days long since confirmed this assumption of control over these wayward worlds. They will no doubt continue to exercise this assumed jurisdiction as long as Lucifer lives. Much of this authority would ordinarily, in a loyal system, be invested in the System Sovereign.
43:3.8 (489.3) Însă mai există şi un alt fel în care Urantia se leagă într-un mod special de cei Preaînalţi de o altă manieră. În timp ce Mihail, Fiul Creator, îşi efectua misiunea sa terminală de manifestare, succesorul lui Lucifer nu dispunea de deplină autoritate în sistemul local, şi toate chestiunile Urantiei privitoare la manifestarea lui Mihail au fost imediat supravegheate de cei Preaînalţi ai Norlatiadekului. 43:3.8 (489.3) But there is still another way in which Urantia became peculiarly related to the Most Highs. When Michael, the Creator Son, was on his terminal bestowal mission, since the successor of Lucifer was not in full authority in the local system, all Urantia affairs which concerned the Michael bestowal were immediately supervised by the Most Highs of Norlatiadek.
4. Muntele adunării — Fidelul Zilelor ^top 4. Mount Assembly—The Faithful of Days ^top
43:4.1 (489.4) Prea sfântul munte al adunării este reşedinţa Fidelului Zilelor, reprezentantul Trinităţii Paradisului în funcţiune pe Edentia. 43:4.1 (489.4) The most holy mount of assembly is the dwelling place of the Faithful of Days, the representative of the Paradise Trinity who functions on Edentia.
43:4.2 (489.5) Acest Fidel al Zilelor este un Fiu al Trinităţii Paradisului care locuieşte pe Edentia ca reprezentant personal al lui Emmanuel pe parcursul creaţiei acestei lumi-sediu. Fidelul Zilelor se găseşte la dreapta Părinţilor Constelaţiei pentru a-i sfătui, însă nu formulează niciodată sfatul său decât dacă i s-a cerut. Înalţii Fii ai Paradisului nu participă niciodată la conducerea problemelor unui univers local, decât la solicitarea conducătorilor în exerciţiu ai acestor domenii. Însă un Fidel al Zilelor este pentru cei Preaînalţi ai unei constelaţii ceea ce este o Uniune a Zilelor pentru un Fiu Creator. 43:4.2 (489.5) This Faithful of Days is a Trinity Son of Paradise and has been present on Edentia as the personal representative of Immanuel since the creation of the headquarters world. Ever the Faithful of Days stands at the right hand of the Constellation Fathers to counsel them, but never does he proffer advice unless it is asked for. The high Sons of Paradise never participate in the conduct of the affairs of a local universe except upon the petition of the acting rulers of such domains. But all that a Union of Days is to a Creator Son, a Faithful of Days is to the Most Highs of a constellation.
43:4.3 (489.6) Reşedinţa Fidelului Zilelor din Edentia este pentru constelaţie centrul sistemului paradisiac de comunicări şi informaţii exterioare universului local. Aceşti Fii ai Trinităţii, cu statele lor majore de personalităţi ale Paradisului şi ale Havonei, în legătură cu Uniunea Zilelor supraveghetoare, sunt în comunicare directă şi constantă cu membrii ordinului lor din toate universurile, chiar până în Havona şi Paradis. 43:4.3 (489.6) The residence of the Edentia Faithful of Days is the constellation center of the Paradise system of extrauniverse communication and intelligence. These Trinity Sons, with their staffs of Havona and Paradise personalities, in liaison with the supervising Union of Days, are in direct and constant communication with their order throughout all the universes, even to Havona and Paradise.
43:4.4 (489.7) Preasfântul munte este încântător de frumos şi minunatînzestrat, însă reşedinţa efectivă a Fiilor Paradisului este modestă în comparaţie cu lăcaşul central al celor Preaînalţi şi tot ceea ce îl înconjoară, cele şaptezeci de edificii compunând habitatul Fiilor Vorondadeki. Aceste instalaţii sunt exclusiv rezidenţiale şi în întregime separate de vastele clădiri administrative ale cartierului general în care se reglează problemele constelaţiei. 43:4.4 (489.7) The most holy mount is exquisitely beautiful and marvelously appointed, but the actual residence of the Paradise Son is modest in comparison with the central abode of the Most Highs and the surrounding seventy structures comprising the residential unit of the Vorondadek Sons. These appointments are exclusively residential; they are entirely separate from the extensive administrative headquarters buildings wherein the affairs of the constellation are transacted.
43:4.5 (489.8) Reşedinţa Fidelului de Zile pe Edentia este situată la nord de lăcaşurile celor Preaînalţi, şi ea este cunoscută sub numele de „munte al adunării Paradisului”. Pe aceste pământuri înalte consacrate, muritorii ascendenţi se reunesc periodic pentru a-l asculta pe acest Fiu al Paradisului vorbindu-le despre lunga şi uluitoarea călătorie a muritorilor în progres, care trec prin miliardul de lumi de perfecţionare ale Havonei, şi despredesfătările de nedescris ale Paradisului, iar pe parcursul acestor reuniuni speciale pe Muntele Adunării, muritorii morontiali fac mai bine cunoştinţă cu diversele grupuri de personalităţi originare ale universului local. 43:4.5 (489.8) The residence of the Faithful of Days on Edentia is located to the north of these residences of the Most Highs and is known as the “mount of Paradise assembly.” On this consecrated highland the ascending mortals periodically assemble to hear this Son of Paradise tell of the long and intriguing journey of progressing mortals through the one billion perfection worlds of Havona and on to the indescribable delights of Paradise. And it is at these special gatherings on Mount Assembly that the morontia mortals become more fully acquainted with the various groups of personalities of origin in the central universe.
43:4.6 (490.1) Când trădătorul Lucifer, altă dată suveran al Sataniei, şi-a proclamat pretenţiile sale la o jurisdicţie mai extinsă, el încerca să depăşească toate ordinele superioare de filiaţie în planul guvernamental al universului local. El avea intenţia aceasta în inima sa, spunând: „Îmi voi înălţa tronul mai presus de Fiii lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării în nord; voi fi ca cei Preaînalţi”. 43:4.6 (490.1) The traitorous Lucifer, onetime sovereign of Satania, in announcing his claims to increased jurisdiction, sought to displace all superior orders of sonship in the governmental plan of the local universe. He purposed in his heart, saying: “I will exalt my throne above the Sons of God; I will sit upon the mount of assembly in the north; I will be like the Most High.”
43:4.7 (490.2) Cei o sută de Suverani ai Sistemelor se reunesc periodic în conclave pe Edentia, care deliberează asupra bunăstării constelaţiei. După rebeliunea din Satania, rebelii Jerusemului au păstrat obiceiul de a participa la aceste consilii de pe Edentia, aşa cum au făcut-o înainte. Nu a fost găsită nici o modalitate de a se pune capăt acestei arogante insolenţe. A trebuit să se aştepte ca Mihail să îşi fi terminat efuziunea sa pe Urantia şi să preia, prin urmare, suveranitatea nelimitată asupra întregului Nebadon. Din ziua aceea, acestor instigatori ai păcatului nu li s-a mai permis să mai şadă în consiliile Edentiei cu loialii Suveranilor Sistemelor. 43:4.7 (490.2) The one hundred System Sovereigns come periodically to the Edentia conclaves which deliberate on the welfare of the constellation. After the Satania rebellion the archrebels of Jerusem were wont to come up to these Edentia councils just as they had on former occasions. And there was found no way to stop this arrogant effrontery until after the bestowal of Michael on Urantia and his subsequent assumption of unlimited sovereignty throughout all Nebadon. Never, since that day, have these instigators of sin been permitted to sit in the Edentia councils of the loyal System Sovereigns.
43:4.8 (490.3) Învăţătorii din vremurile de demult cunoşteau aceste lucruri, aşa cum o arată registrele: „Şi a existat o zi când Fii lui Dumnezeu au venit să se prezinte în faţa celor Preaînalţi şi Satan a venit, şi el acolo, şi s-a prezentat printre ei”. Acesta este o declaraţie de fapt, fără a se face mai face nici o legătură cu textul în care se găseşte. 43:4.8 (490.3) That the teachers of olden times knew of these things is shown by the record: “And there was a day when the Sons of God came to present themselves before the Most Highs, and Satan came also and presented himself among them.” And this is a statement of fact regardless of the connection in which it chances to appear.
43:4.9 (490.4) De la triumful lui Cristos, întregul Norlatiadek este pe cale de a fi curăţit de păcat şi de rebeli. Cu câtva timp înainte de moartea fizică a lui Mihail, Satan, asociatul lui Lucifer cel decăzut, a încercat să asiste la un astfel de conclav pe Edentia, însă sentimentul celorlalţi membri faţă de arhirebelilor s-a concretizat în aşa fel încât porţile compătimirii le-au fost aproape universal închise, şi adversarii satanici nu au găsit nici un loc unde să se reunească. Când nu este nici o poartă deschisă pentru a lăsa să intre răul, nu există nici o ocazie de a întreţine păcatul. Porţile inimilor din toată Edentia s-au închis în faţa lui Satan; el a fost unanim respins de Suveranii Sistemului aliaţi, şi acela a fost momentul în care Fiul Omului „l-a văzut pe Satan căzând din cer ca un fulger”. 43:4.9 (490.4) Since the triumph of Christ, all Norlatiadek is being cleansed of sin and rebels. Sometime before Michael’s death in the flesh the fallen Lucifer’s associate, Satan, sought to attend such an Edentia conclave, but the solidification of sentiment against the archrebels had reached the point where the doors of sympathy were so well-nigh universally closed that there could be found no standing ground for the Satania adversaries. When there exists no open door for the reception of evil, there exists no opportunity for the entertainment of sin. The doors of the hearts of all Edentia closed against Satan; he was unanimously rejected by the assembled System Sovereigns, and it was at this time that the Son of Man “beheld Satan fall as lightning from heaven.”
43:4.10 (490.5) De la rebeliunea lui Lucifer o nouă clădire a fost construită în apropierea reşedinţei Fidelilor Zilelor. Acest edificiu temporar este sediul agentului de legătură al celor Preaînalţi care operează în contact strâns cu Fiul Paradisului în calitate de consultanţi pe lângă guvernul constelaţiei pentru toate problemele referitoare la politica şi la atitudinea ordinului Zilelor faţă de păcat şi de rebeliune. 43:4.10 (490.5) Since the Lucifer rebellion a new structure has been provided near the residence of the Faithful of Days. This temporary edifice is the headquarters of the Most High liaison, who functions in close touch with the Paradise Son as adviser to the constellation government in all matters respecting the policy and attitude of the order of Days toward sin and rebellion.
5. Taţii Edentiei de la rebeliunea lui Lucifer ^top 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion ^top
43:5.1 (490.6) Rotaţia celor Preaînalţi de pe Edentia a fost suspendată pe parcursul rebeliunii lui Lucifer. Cei care ne conduc astăzi sunt aceiaşi conducători care erau de serviciu pe vremurile acelea. Noi deducem că aceşti şefi nu vor fi schimbaţi înainte de rezolvarea definitivă a cazului lui Lucifer şi a asociaţilor săi. 43:5.1 (490.6) The rotation of the Most Highs on Edentia was suspended at the time of the Lucifer rebellion. We now have the same rulers who were on duty at that time. We infer that no change in these rulers will be made until Lucifer and his associates are finally disposed of.
43:5.2 (490.7) Prezentul guvern al constelaţiei a fost, cu toate acestea, lărgit pentru a include pe cei doisprezece Fii ai ordinului Vorondadekilor. Aceştia doisprezece sunt după cum urmează: 43:5.2 (490.7) The present government of the constellation, however, has been expanded to include twelve Sons of the Vorondadek order. These twelve are as follows:
43:5.3 (490.8) 1. Tatăl Constelaţiei. Preaînaltul şef actual al Norlatiadekului poartă numărul 617.318 din seria Vorondadek din Nebadon. El a trecut prin serviciul a numeroase constelaţii în universul nostru local înainte de a lua responsabilitatea Edentiei. 43:5.3 (490.8) 1. The Constellation Father. The present Most High ruler of Norlatiadek is number 617,318 of the Vorondadek series of Nebadon. He saw service in many constellations throughout our local universe before taking up his Edentia responsibilities.
43:5.4 (490.9) 2. Preaînaltul asociat senior. 43:5.4 (490.9) 2. The senior Most High associate.
43:5.5 (491.1) 3. Preaînaltul asociat junior. 43:5.5 (491.1) 3. The junior Most High associate.
43:5.6 (491.2) 4. Preaînaltul consultant, reprezentantul personal al lui Mihail de la dobândirea acestuia din urmă a statutul de Fiu Maestru. 43:5.6 (491.2) 4. The Most High adviser, the personal representative of Michael since his attainment of the status of a Master Son.
43:5.7 (491.3) 5. Preaînaltul executiv, reprezentantul personal al lui Gabriel, staţionat încă pe Edentia de la rebeliunea lui Lucifer. 43:5.7 (491.3) 5. The Most High executive, the personal representative of Gabriel stationed on Edentia ever since the Lucifer rebellion.
43:5.8 (491.4) 6. Preaînaltul şef al observatorilor planetari, directorul observatorilor Vorondadeki staţionaţi pe lumile izolate ale Sataniei. 43:5.8 (491.4) 6. The Most High chief of planetary observers, the director of the Vorondadek observers stationed on the isolated worlds of Satania.
43:5.9 (491.5) 7. Preaînaltul arbitru, Fiul Vorondadek însărcinat să regleze toate problemele consecutive rebeliunii în interiorul constelaţiei. 43:5.9 (491.5) 7. The Most High referee, the Vorondadek Son intrusted with the duty of adjusting all difficulties consequential to rebellion within the constellation.
43:5.10 (491.6) 8. Preaînaltul administrator de urgenţă, Fiul Vorondadek însărcinat să adapteze legile de excepţie ale legislaturii Norlatiadekului la lumile Sataniei izolate în rebeliunea lor. 43:5.10 (491.6) 8. The Most High emergency administrator, the Vorondadek Son charged with the task of adapting the emergency enactments of the Norlatiadek legislature to the rebellion-isolated worlds of Satania.
43:5.11 (491.7) 9. Preaînaltul mediator, Fiul Vorondadek însărcinat să armonizeze ajustările speciale ale manifestării pe Urantia cu administrarea curentă a constelaţiei. Funcţiunile acestui Fiu sunt făcute necesare de prezenţa pe Urantia a anumitor activităţi arhanghelice şi a unor numeroase alte ajutoare neregulate, precum şi de activităţile speciale ale Strălucitoarelor Stele de Seară de pe Jerusem. 43:5.11 (491.7) 9. The Most High mediator, the Vorondadek Son assigned to harmonize the special bestowal adjustments on Urantia with the routine administration of the constellation. The presence of certain archangel activities and numerous other irregular ministrations on Urantia, together with the special activities of the Brilliant Evening Stars on Jerusem, necessitates the functioning of this Son.
43:5.12 (491.8) 10. Preaînaltul judecător-avocat, şef al tribunalului de ajutor consacrat reglementării problemelor speciale ale Norlatiadekului rezultând din confuzia consecutivă rebeliunii de pe Satania. 43:5.12 (491.8) 10. The Most High judge-advocate, the head of the emergency tribunal devoted to the adjustment of the special problems of Norlatiadek growing out of the confusion consequent upon the Satania rebellion.
43:5.13 (491.9) 11. Preaînaltul agent de legătură, Fiul Vorondadek asociat cu conducătorii Edentiei, însă desemnat drept consilier special pe lângă Fidelul Zilelor în ceea ce priveşte cea mai bună linie de conduită de urmat pentru a trata problemele referitoare la rebeliunea şi la neloialitatea creaturilor. 43:5.13 (491.9) 11. The Most High liaison, the Vorondadek Son attached to the Edentia rulers but commissioned as a special counselor with the Faithful of Days regarding the best course to pursue in the management of problems pertaining to rebellion and creature disloyalty.
43:5.14 (491.10) 12. Preaînaltul director, preşedinte al consiliului de urgenţă pe Edentia. Toate personalităţile ataşate Norlatiadekului ca urmare a insurecţiei Sataniei, constituie consiliul de urgenţă, iar delegatul care le prezidează este un Fiu Vorondadek extraordinar de experimentat. 43:5.14 (491.10) 12. The Most High director, the president of the emergency council of Edentia. All personalities assigned to Norlatiadek because of the Satania upheaval constitute the emergency council, and their presiding officer is a Vorondadek Son of extraordinary experience.
43:5.15 (491.11) Toate acestea nu ţin cont de numeroşii Vorondadeki, ambasadori ai constelaţiilor Nebadonului, şi de alţii care locuiesc, la rândul lor, pe Edentia. 43:5.15 (491.11) And this takes no account of the numerous Vorondadeks, envoys of Nebadon constellations, and others who are also resident on Edentia.
43:5.16 (491.12) De la rebeliunea lui Lucifer, Părinţii Edentiei au adus întotdeauna îngrijiri speciale Urantiei şi altor lumi izolate ale Sataniei. Profetul de odinioară recunoştea mâna directoare a Părinţilor Constelaţiei în problemele naţiunilor, spunând: „Când cei Preaînalţi au împărţit moştenirea lor între naţiuni, când au separat pe fiii lui Adam, au fixat limitele popoarelor”. 43:5.16 (491.12) Ever since the Lucifer rebellion the Edentia Fathers have exercised a special care over Urantia and the other isolated worlds of Satania. Long ago the prophet recognized the controlling hand of the Constellation Fathers in the affairs of nations. “When the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people.”
43:5.17 (491.13) Orice lume izolată sau pusă în carantină găzduieşte un Fiu Vorondadek acţionând ca observator. El nu participă la administrarea planetară, mai puţin atunci când Tatăl Constelaţiei îi ordonă să intervină în problemele naţiunilor. În prezent, acest Preaînalt observator este cel care „domneşte în împărăţiile oamenilor”. Urantia este una dintre lumile izolate ale Norlatiadekului, şi un observator Vorondadek a fost întotdeauna staţionat pe planetă de la trădarea lui Caligastia. Atunci când Machiventa Melchizedek şi-a acordat sprijinul sub formă semimaterială pe Urantia, el a adus un respectuos omagiu Preaînaltului observator, aflat atunci în misiune, aşa cum este scris: „Şi Melchizedek, rege al Salemului, era preotul celor Preaînalţi”. Melchizedek a revelat relaţiile acestui Preaînalt observator lui Abraham atunci când a spus: „Şi binecuvântat fie cel Preaînalt, care i-a predat pe duşmanii tăi în mâinile tale”. 43:5.17 (491.13) Every quarantined or isolated world has a Vorondadek Son acting as an observer. He does not participate in planetary administration except when ordered by the Constellation Father to intervene in the affairs of the nations. Actually it is this Most High observer who “rules in the kingdoms of men.” Urantia is one of the isolated worlds of Norlatiadek, and a Vorondadek observer has been stationed on the planet ever since the Caligastia betrayal. When Machiventa Melchizedek ministered in semimaterial form on Urantia, he paid respectful homage to the Most High observer then on duty, as it is written, “And Melchizedek, king of Salem, was the priest of the Most High.” Melchizedek revealed the relations of this Most High observer to Abraham when he said, “And blessed be the Most High, who has delivered your enemies into your hand.”
6. Grădinile lui Dumnezeu ^top 6. The Gardens of God ^top
43:6.1 (492.1) Capitalele sistemelor sunt deosebit de înfrumuseţate de construcţii materiale şi minerale, în timp ce sediul universului reflectă mai mult strălucirea spirituală, însă capitalele constelaţiilor reprezintă apogeul activităţilor morontiale şi al podoabelor vii. Pe lumile sediu ale constelaţiilor, se utilizează, în general, împodobirile vii şi această preponderenţă a vieţii - această artă botanică - a făcut ca ele să fie numite „grădinile lui Dumnezeu”. 43:6.1 (492.1) The system capitals are particularly beautified with material and mineral constructions, while the universe headquarters is more reflective of spiritual glory, but the capitals of the constellations are the acme of morontia activities and living embellishments. On the constellation headquarters worlds living embellishment is more generally utilized, and it is this preponderance of life—botanic artistry—that causes these worlds to be called “the gardens of God.”
43:6.2 (492.2) Aproximativ jumătate din Edentia se consacră minunatelor grădini ale celor Preaînalţi, iar aceste grădini se numără printre creaţiile morontiale cele mai încântătoare ale universului local. Acest lucru explică de ce locurile extraordinar de frumoase ale lumilor locuite ale Norlatiadekului sunt atât de adesea numite „grădinile Edenului”. 43:6.2 (492.2) About one half of Edentia is devoted to the exquisite gardens of the Most Highs, and these gardens are among the most entrancing morontia creations of the local universe. This explains why the extraordinarily beautiful places on the inhabited worlds of Norlatiadek are so often called “the garden of Eden.”
43:6.3 (492.3) Sanctuarul de adoraţie al celor Preaînalţi ocupă un loc central în această grădină magnifică. Psalmistul trebuie să fi ştiut ceva atunci când a scris: „Cine va urca dealul celor Preaînalţi? Cine se va sta în acest loc sfânt? Cel care are mâinile curate şi inima pură, cel care nu şi-a înălţat sufletul în vanitate şi nici nu a jurat strâmb.” În fiecare a zecea zi de destindere, cei Preaînalţi conduc către acest sanctuar întreaga Edentie în adorarea contemplatoare a Dumnezeului Suprem. 43:6.3 (492.3) Centrally located in this magnificent garden is the worship shrine of the Most Highs. The Psalmist must have known something about these things, for he wrote: “Who shall ascend the hill of the Most Highs? Who shall stand in this holy place? He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to vanity nor sworn deceitfully.” At this shrine the Most Highs, on every tenth day of relaxation, lead all Edentia in the worshipful contemplation of God the Supreme.
43:6.4 (492.4) Lumile arhitecturale se bucură de zece forme de viaţă de ordin material. Pe Urantia există viaţa vegetală şi viaţa animală, însă pe o lume cum este Edentia, ordinele materiale de viaţă comportă zece diviziuni. Dacă aţi putea vedea aceste zece diviziuni ale vieţii Edenice, aţi clasa rapid primele trei ca vegetale, şi ultimele trei ca animale, însă aţi fi total incapabili să înţelegeţi natura celor patru grupe intermediare de forme de viaţă prolifice şi fascinante. 43:6.4 (492.4) The architectural worlds enjoy ten forms of life of the material order. On Urantia there is plant and animal life, but on such a world as Edentia there are ten divisions of the material orders of life. Were you to view these ten divisions of Edentia life, you would quickly classify the first three as vegetable and the last three as animal, but you would be utterly unable to comprehend the nature of the intervening four groups of prolific and fascinating forms of life.
43:6.5 (492.5) Chiar viaţa distinct animală este foarte diferită pe Edentia de cea a lumilor evolutive, atât de diferită încât este în întregime imposibil să i se descrie unei minţi muritoare caracterul excepţional şi natura afectuoasă a acestor creaturi negrăitoare. Există mii şi mii de creaturi vii pe care imaginaţia voastră nu şi le-ar putea reprezenta cu nici un chip. Toată această creaţie animală de pe Edentia este de un ordin în întregime diferit de speciile animale grosiere ale planetelor evolutive. Însă toată această viaţă animală este foarte inteligentă şi deosebit de serviabilă şi, toate diversele specii sunt surprinzător de blânde şi emoţionant de prietenoase. Nu există creaturi carnivore pe lumile arhitecturale, nu există nimic în întreaga Edentia care să poată înspăimânta o fiinţă vie. 43:6.5 (492.5) Even the distinctively animal life is very different from that of the evolutionary worlds, so different that it is quite impossible to portray to mortal minds the unique character and affectionate nature of these nonspeaking creatures. There are thousands upon thousands of living creatures which your imagination could not possibly picture. The whole animal creation is of an entirely different order from the gross animal species of the evolutionary planets. But all this animal life is most intelligent and exquisitely serviceable, and all the various species are surprisingly gentle and touchingly companionable. There are no carnivorous creatures on such architectural worlds; there is nothing in all Edentia to make any living being afraid.
43:6.6 (492.6) Viaţa vegetală este, de asemenea, foarte diferită de cea de pe Urantia. Ea comportă atât varietăţi materiale, cât şi varietăţi morontiale. Plantele materiale au o coloraţie verde caracteristică, însă echivalentele morontiale ale vieţii vegetale au o culoare violetă sau de orhidee, cu tente şi reflexe variabile. Această vegetaţie morontială este pur şi simplu o creştere de energie; când este mâncată, ea nu lasă reziduuri. 43:6.6 (492.6) The vegetable life is also very different from that of Urantia, consisting of both material and morontia varieties. The material growths have a characteristic green coloration, but the morontia equivalents of vegetative life have a violet or orchid tinge of varying hue and reflection. Such morontia vegetation is purely an energy growth; when eaten there is no residual portion.
43:6.7 (492.7) Fiind înzestrate cu zece diviziuni de viaţă fizică, fără a menţiona variantele morontiale, aceste lumi arhitecturale oferă imense posibilităţi pentru a înfrumuseţa biologic peisajele şi structurile materiale şi morontiale. Artizanii celeşti conduc pe spornagii autohtoni în această vastă operă de decorare botanică şi de înfrumuseţare biologică. În vreme ce artiştii voştri sunt nevoiţi să recurgă la pictura inertă şi la marmura neînsufleţită pentru a-şi descrie conceptele, artizanii celeşti şi univitaţii folosesc mai frecvent materiale vii pentru a-şi reprezenta ideile şi a-şi fixa idealurile. 43:6.7 (492.7) Being endowed with ten divisions of physical life, not to mention the morontia variations, these architectural worlds provide tremendous possibilities for the biologic beautification of the landscape and of the material and the morontia structures. The celestial artisans direct the native spornagia in this extensive work of botanic decoration and biologic embellishment. Whereas your artists must resort to inert paint and lifeless marble to portray their concepts, the celestial artisans and the univitatia more frequently utilize living materials to represent their ideas and to capture their ideals.
43:6.8 (493.1) Dacă iubiţi florile, arbuştii şi arborii de pe Urantia, atunci vă veţi bucura ochii cu frumuseţea botanică şi cu măreţia florală a grădinilor din Edentia. Dar este peste puterea mea de descriere a transmite minţii muritoare un concept adecvat al acestor frumuseţi ale lumilor celeste. Într-adevăr, ochiul nu a văzut niciodată strălucire asemănătoare acelora care vor aştepta sosirea voastră pe aceste lumi ale aventurii ascensiunii muritorilor. 43:6.8 (493.1) If you enjoy the flowers, shrubs, and trees of Urantia, then will you feast your eyes upon the botanical beauty and the floral grandeur of the supernal gardens of Edentia. But it is beyond my powers of description to undertake to convey to the mortal mind an adequate concept of these beauties of the heavenly worlds. Truly, eye has not seen such glories as await your arrival on these worlds of the mortal-ascension adventure.
7. Univitaţii ^top 7. The Univitatia ^top
43:7.1 (493.2) Univitaţii sunt cetăţenii permanenţi ai Edentiei şi ai lumilor ei asociate, toate cele şapte sute şaptezeci de lumi care înconjoară sediul constelaţiei, fiind plasate sub supravegherea lor. Aceşti copii ai Fiului Creator şi ai Spiritului Creativ sunt proiectaţi pe un plan de existenţă intermediară între material şi spiritual, însă nu sunt creaturi morontiale. Nativii fiecăreia din cele şaptezeci de sfere majore ale Edentiei posedă forme vizibile diferite. În ceea ce priveşte formele morontiale ale muritorilor, ele sunt puse în rezonanţă cu scala ascendentă a univitaţilor, la fiecare schimbare de sferă de reşedinţă, pe măsură ce aceşti ascendenţi trec succesiv de la lumea numărul unu la lumea numărul şaptezeci. 43:7.1 (493.2) Univitatia are the permanent citizens of Edentia and its associated worlds, all seven hundred seventy worlds surrounding the constellation headquarters being under their supervision. These children of the Creator Son and the Creative Spirit are projected on a plane of existence in between the material and the spiritual, but they are not morontia creatures. The natives of each of the seventy major spheres of Edentia possess different visible forms, and the morontia mortals have their morontia forms attuned to correspond with the ascending scale of the univitatia each time they change residence from one Edentia sphere to another as they pass successively from world number one to world number seventy.
43:7.2 (493.3) Spiritual, univitaţii sunt toţi asemănători; intelectual, ei variază la fel ca şi muritorii; prin forma lor, ei se aseamănă mult stării de existenţă morontială, ei sunt creaţi pentru a funcţiona în şaptezeci de ordine diferite de personalitate. Fiecare dintre aceste ordine de univitaţi prezintă zece variante majore de activitate intelectuală, şi fiecare dintre aceste tipuri intelectuale variate conduce şcolile speciale pregătitoare şi culturale de socializare progresivă în practică sau în meserie pe unul dintre cei zece sateliţi care se învârt în jurul fiecăreia dintre lumile majore ale Edentiei. 43:7.2 (493.3) Spiritually, the univitatia are alike; intellectually, they vary as do mortals; in form, they much resemble the morontia state of existence, and they are created to function in seventy diverse orders of personality. Each of these orders of univitatia exhibits ten major variations of intellectual activity, and each of these varying intellectual types presides over the special training and cultural schools of progressive occupational or practical socialization on some one of the ten satellites which swing around each of the major Edentia worlds.
43:7.3 (493.4) Aceste şapte sute de lumi minore sunt sferele tehnice de instrucţie practică referitoare la operaţiunile universului local întreg, şi ele sunt deschise tuturor claselor de fiinţe inteligente. Aceste şcoli în care se învaţă specialităţile şi cunoştinţele tehnice nu sunt organizate exclusiv pentru muritorii ascendenţi, cu toate că studenţii morontiali constituie, de departe, grupul cel mai numeros care le frecventează. Când sunteţi primiţi pe una dintre cele şaptezeci de lumi majore de cultură socială vi se dă, în acelaşi timp, autorizaţia de a vizita cei zece sateliţi care o înconjoară. 43:7.3 (493.4) These seven hundred minor worlds are technical spheres of practical education in the working of the entire local universe and are open to all classes of intelligent beings. These training schools of special skill and technical knowledge are not conducted exclusively for ascending mortals, although morontia students constitute by far the largest group of all those who attend these courses of training. When you are received on any one of the seventy major worlds of social culture, you are immediately given clearance for each of the ten surrounding satellites.
43:7.4 (493.5) În diversele colonii de curtoazie, ascenderii muritori predomină printre directorii de retrospecţie, însă univitaţii reprezintă grupul cel mai important asociat corpului de artişti celeşti ai Nebadonului. În întregul Orvonton, nici o fiinţă exterioară Havonei, mai puţin abandonterii, nu poate rivaliza cu univitaţii în iscusinţă artistică, în adaptabilitate socială şi în inteligenţă coordonatoare. 43:7.4 (493.5) In the various courtesy colonies, ascending morontia mortals predominate among the reversion directors, but the univitatia represent the largest group associated with the Nebadon corps of celestial artisans. In all Orvonton no extra-Havona beings excepting the Uversa abandonters can equal the univitatia in artistic skill, social adaptability, and co-ordinating cleverness.
43:7.5 (493.6) Aceşti cetăţeni ai constelaţiilor nu sunt efectiv membri ai corpului artiştilor, însă ei lucrează liber cu toate grupurile şi contribuie mult la transformarea lumilor constelaţiilor în sfere principale pentru realizarea magnificelor posibilităţi artistice ale culturii de tranziţie. Univitaţii nu operează dincolo de lumile-sediu ale constelaţiilor. 43:7.5 (493.6) These citizens of the constellation are not actually members of the artisan corps, but they freely work with all groups and contribute much to making the constellation worlds the chief spheres for the realization of the magnificent artistic possibilities of transition culture. They do not function beyond the confines of the constellation headquarters worlds.
8. Lumile educative ale Edentiei ^top 8. The Edentia Training Worlds ^top
43:8.1 (493.7) Edentia şi sferele care o înconjoară au primit o înzestrare fizică aproape perfectă; ele nu ar putea deloc atinge măreţia spirituală a sferelor Salvingtonului, însă ele depăşesc de departe strălucirea lumilor educative ale Jerusemului. Toate sferele Edentiei sunt activate direct de curenţii universali ai spaţiului, şi enormele lor sisteme de putere, atât materiale, cât şi morontiale, sunt supravegheate şi repartizate cu competenţă de centrele de putere ale constelaţiilor asistate de un corp calificat de Controlori Fizici Principali şi de Supraveghetori de Putere Morontială. 43:8.1 (493.7) The physical endowment of Edentia and its surrounding spheres is well-nigh perfect; they could hardly equal the spiritual grandeur of the spheres of Salvington, but they far surpass the glories of the training worlds of Jerusem. All these Edentia spheres are energized directly by the universal space currents, and their enormous power systems, both material and morontial, are expertly supervised and distributed by the constellation centers, assisted by a competent corps of Master Physical Controllers and Morontia Power Supervisors.
43:8.2 (494.1) Timpul petrecut pe cele şaptezeci de sfere educative de cultură morontială tranzitorie asociat cu epoca ascensiunii muritoare pe Edentia reprezintă perioada cea mai calmă a carierei unui muritor ascendent până când el a atins statutul de finalitar. Aceasta este, într-adevăr, viaţa morontială tipică; voi sunteţi reacordaţi de fiecare dată când treceţi de la o lume culturală majoră la o alta, însă veţi păstra acelaşi corp morontial, fără a pierde niciodată conştiinţa personalităţii voastre. 43:8.2 (494.1) The time spent on the seventy training worlds of transition morontia culture associated with the Edentia age of mortal ascension, is the most settled period in an ascending mortal’s career up to the status of a finaliter; this is really the typical morontia life. While you are re-keyed each time you pass from one major cultural world to another, you retain the same morontia body, and there are no periods of personality unconsciousness.
43:8.3 (494.2) Şederea voastră pe Edentia şi pe sferele ei asociate se va petrece, în principal, pentru a controla etica de grup, secretul relaţiilor agreabile şi profitabile dintre diversele ordine universale şi suprauniversale de personalităţi inteligente. 43:8.3 (494.2) Your sojourn on Edentia and its associated spheres will be chiefly occupied with the mastery of group ethics, the secret of pleasant and profitable interrelationship between the various universe and superuniverse orders of intelligent personalities.
43:8.4 (494.3) Pe lumile palat, aţi ajuns la unificarea personalităţii muritoare evoluânde. Pe capitala sistemului, aţi obţinut cetăţenia Jerusemului şi aţi dobândit bunăvoinţa de a vă supune sinele disciplinelor activităţilor de grup şi ale întreprinderilor coordonate. Acum, pe lumile educative ale constelaţiilor, trebuie să înfăptuiţi socializarea reală a personalităţii voastre morontiale în evoluţie. Această achiziţie culturală celestă constă în a învăţa să: 43:8.4 (494.3) On the mansion worlds you completed the unification of the evolving mortal personality; on the system capital you attained Jerusem citizenship and achieved the willingness to submit the self to the disciplines of group activities and co-ordinated undertakings; but now on the constellation training worlds you are to achieve the real socialization of your evolving morontia personality. This supernal cultural acquirement consists in learning how to:
43:8.5 (494.4) 1. Trăiţi fericiţi şi să lucraţi eficient cu zece tovarăşi morontiali diverşi, în timp ce zece grupuri asemănătoare sunt asociate în companii de o sută şi apoi adunate în federaţii dintr-un corp de o mie de tovarăşi. 43:8.5 (494.4) 1. Live happily and work effectively with ten diverse fellow morontians, while ten such groups are associated in companies of one hundred and then federated in corps of one thousand.
43:8.6 (494.5) 2. Locuiţi în mod fericit şi să cooperaţi sincer cu zece univitaţi care, dacă sunt intelectual similari fiinţelor morontiale, sunt foarte diferiţi sub toate celelalte raporturi şi trebuie apoi să funcţionaţi cu acest grup de zece în timp ce el se coordonează cu zece alte familii care sunt, la rândul lor, confederate într-un corp de o mie de univitaţi. 43:8.6 (494.5) 2. Abide joyfully and co-operate heartily with ten univitatia, who, though similar intellectually to morontia beings, are very different in every other way. And then must you function with this group of ten as it co-ordinates with ten other families, which are in turn confederated into a corps of one thousand univitatia.
43:8.7 (494.6) 3. Reuşiţi să vă adaptaţi simultan tovarăşilor voştri morontiali şi gazdelor voastre, univitaţii. Să dobândiţi aptitudinea de a coopera de bună voie şi eficient cu fiinţe ale ordinului vostru în asociere strânsă de muncă cu un grup de creaturi inteligente destul de neasemănătoare. 43:8.7 (494.6) 3. Achieve simultaneous adjustment to both fellow morontians and these host univitatia. Acquire the ability voluntarily and effectively to co-operate with your own order of beings in close working association with a somewhat dissimilar group of intelligent creatures.
43:8.8 (494.7) 4. În timp ce funcţionaţi astfel, din punct de vedere social, cu fiinţe care vă sunt asemănătoare şi neasemănătoare, voi să stabiliţi o armonie intelectuală şi o ajustare profesională cu cele două grupe asociate vouă. 43:8.8 (494.7) 4. While thus socially functioning with beings like and unlike yourself, achieve intellectual harmony with, and make vocational adjustment to, both groups of associates.
43:8.9 (494.8) 5. În timp ce ajungeţi la o socializare satisfăcătoare a personalităţii voastre pe planurile intelectual şi profesional, să perfecţionaţi şi mai mult aptitudinea voastră de a trăi în contact intim cu fiinţe asemănătoare şi uşor neasemănătoare, cu o iritabilitate tot mai scăzută şi cu resentimentetot mai diminuate. Directorii de retrospecţie contribuie mult la acest ultim rezultat prin activităţile lor de jocuri în grupe. 43:8.9 (494.8) 5. While attaining satisfactory socialization of the personality on intellectual and vocational levels, further perfect the ability to live in intimate contact with similar and slightly dissimilar beings with ever-lessening irritability and ever-diminishing resentment. The reversion directors contribute much to this latter attainment through their group-play activities.
43:8.10 (494.9) 6. Să ajustaţi toate aceste tehnici de socializare variată astfel încât să faceţi să progreseze coordonarea carierei de ascensiune în Paradis. Să sporiţi perspicacitatea voastră de înţelegere a universului ridicând aptitudinea de a sesiza eterna semnificaţie a scopurilor ascunse în aceste activităţi ale spaţiului-timp în aparenţă nesemnificative. 43:8.10 (494.9) 6. Adjust all of these various socialization techniques to the furtherance of the progressive co-ordination of the Paradise-ascension career; augment universe insight by enhancing the ability to grasp the eternal goal-meanings concealed within these seemingly insignificant time-space activities.
43:8.11 (494.10) 7. În sfârşit, să aduceţi la apogeul lor toate aceste proceduri de multisocializare odată cu rafinarea clarviziunii spirituale, din moment ce asta ţine de creşterea tuturor fazelor de înzestrare personală prin asocierea spirituală de grupuri şi prin coordonarea morontială. Intelectual, social şi spiritual, atunci când două creaturi morale folosesc tehnica asocierii, ele fac mai mult decât să dubleze potenţialul lor personal de înfăptuire universală; este, mai degrabă, o împătrire a ceea ce poartă în ele ca reuşită şi ca posibilităţi de împlinire. 43:8.11 (494.10) 7. And then, climax all of these procedures of multisocialization with the concurrent enhancement of spiritual insight as it pertains to the augmentation of all phases of personal endowment through group spiritual association and morontia co-ordination. Intellectually, socially, and spiritually two moral creatures do not merely double their personal potentials of universe achievement by partnership technique; they more nearly quadruple their attainment and accomplishment possibilities.
43:8.12 (495.1) Noi am descris socializarea Edentiei ca o asociere a unui muritor morontial cu un grup familiar de univitaţi compus din zece indivizi intelectual neasemănători, dublat de o asociere similară cu zece tovarăşi morontiali. Însă, pe primele şapte lumi majore, un singur muritor ascendent trăieşte cu câte zece univitaţi. Pe al doilea grup de şapte lumi majore, doi muritori rămân cu fiecare grup indigen de zece, şi aşa mai departe până la ultimul grup de şapte lumi majore, unde zece fiinţa morontiale trăiesc cu zece univitaţi. Pe măsură ce învăţaţi să stabiliţi mai bine relaţiile voastre sociale cu univitaţii, veţi pune în practică etica voastră ameliorată în relaţiile voastre cu tovarăşii morontiali care progresează împreună cu voi. 43:8.12 (495.1) We have portrayed Edentia socialization as an association of a morontia mortal with a univitatia family group consisting of ten intellectually dissimilar individuals concomitant with a similar association with ten fellow morontians. But on the first seven major worlds only one ascending mortal lives with ten univitatia. On the second group of seven major worlds two mortals abide with each native group of ten, and so on up until, on the last group of seven major spheres, ten morontia beings are domiciled with ten univitatia. As you learn how better to socialize with the univitatia, you will practice such improved ethics in your relations with your fellow morontia progressors.
43:8.13 (495.2) Ca muritori ascendenţi, vă va face plăcere să locuiţi pe lumile de progres ale Edentiei, însă nu veţi simţi acest fior de satisfacţie personală care caracterizează contactul vostru iniţial cu treburile universului pe lumile sediu ale sistemului sau ultimul vostru contact de bun rămas de la aceste realităţi de pe lumile finale ale capitalei universului. 43:8.13 (495.2) As ascending mortals you will enjoy your sojourn on the progress worlds of Edentia, but you will not experience that personal thrill of satisfaction which characterizes your initial contact with universe affairs on the system headquarters or your farewell touch with these realities on the final worlds of the universe capital.
9. Cetăţenia pe Edentia ^top 9. Citizenship on Edentia ^top
43:9.1 (495.3) După ce au fost diplomaţi ieşind din lumea numărul şaptezeci, muritorii ascendenţi stabilesc rezidenţa lor pe Edentia. Acum, pentru prima dată, ascenderii asistă la „reuniunile Paradisului” şi ascultă istoria vastei lor cariere descrisă de Fidelul Zilelor, prima Personalitate Supremă provenită din Trinitate pe care ei au întâlnit-o. 43:9.1 (495.3) After graduation from world number seventy, ascending mortals take up residence on Edentia. Ascenders now, for the first time, attend the “assemblies of Paradise” and hear the story of their far-flung career as it is depicted by the Faithful of Days, the first of the Supreme Trinity-origin Personalities they have met.
43:9.2 (495.4) Toată aceasta şedere pe lumile educative ale constelaţiei, cu apogeul ei în cetăţenia Edentiei, este o perioadă de adevărată fericire celestă pentru morontialii care progresează. Pe toată durata şederii voastre pe lumile sistemelor, aţi evoluat de la stadiul apropiat de animal la acela de creatură morontială; aţi fost mai mult materiali decât spirituali. Pe sferele Salvingtonului, veţi evolua de la stadiul de creatură morontială la statutul de adevărat spirit; veţi fi mai mult spirituali decât materiali. Însă, pe Edentia, ascenderii se găsesc la jumătatea drumului dintre starea lor anterioară şi starea lor viitoare, la jumătatea drumului de trecere de la animalul evolutiv la acela de spirit ascendent. Pe parcursul întregului timp pe care îl veţi petrece pe Edentia şi pe lumile ei, veţi fi „asemănători îngerilor”; veţi progresa constant, însă păstrând întotdeauna statut morontial general şi tipic. 43:9.2 (495.4) This entire sojourn on the constellation training worlds, culminating in Edentia citizenship, is a period of true and heavenly bliss for the morontia progressors. Throughout your sojourn on the system worlds you were evolving from a near-animal to a morontia creature; you were more material than spiritual. On the Salvington spheres you will be evolving from a morontia being to the status of a true spirit; you will be more spiritual than material. But on Edentia, ascenders are midway between their former and their future estates, midway in their passage from evolutionary animal to ascending spirit. During your whole stay on Edentia and its worlds you are “as the angels”; you are constantly progressing but all the while maintaining a general and a typical morontia status.
43:9.3 (495.5) Această şedere a unui ascender în constelaţie este perioada cea mai uniformă şi cea mai stabilă din întreaga sa carieră de progres morontial. Această experienţă constituie educaţia ascendenţilor în ceea ce priveşte socializarea prespirituală. Ea este analoagă experienţei spirituale prefinalitare din Havona şi instruirii preabsonite din Paradis. 43:9.3 (495.5) This constellation sojourn of an ascending mortal is the most uniform and stabilized epoch in the entire career of morontia progression. This experience constitutes the prespirit socialization training of the ascenders. It is analogous to the prefinaliter spiritual experience of Havona and to the preabsonite training on Paradise.
43:9.4 (495.6) Pe Edentia, ascenderii muritori sunt, în principal, ocupaţi cu detaşările lor pe cele şaptezeci de lumi progresive ale univitaţilor. Ei servesc, de asemenea, în calităţi diverse pe Edentia însăşi, principala legătură cu programul constelaţiei referitor la bunăstarea grupurilor, a raselor, a naţiunilor şi a planetelor. Cei Preaînalţi se ocupă relativ puţin de avansarea individului pe lumile locuite. Ei domnesc în tărâmurile oamenilor mai degrabă decât în inimile indivizilor. 43:9.4 (495.6) Ascending mortals on Edentia are chiefly occupied with the assignments on the seventy progressive univitatia worlds. They also serve in varied capacities on Edentia itself, mainly in conjunction with the constellation program concerned with group, racial, national, and planetary welfare. The Most Highs are not so much engaged in fostering individual advancement on the inhabited worlds; they rule in the kingdoms of men rather than in the hearts of individuals.
43:9.5 (495.7) Iar în ziua în care veţi fi gata să părăsiţi Edentia pentru cariera Salvingtonului, veţi face o pauză şi veţi contempla în mod retrospectiv una dintre cele mai frumoase şi cele mai odihnitoare perioade de instruire de partea asta a Paradisului. Însă strălucirea tuturor acestor lucruri nu va înceta să sporească odată cu progresul ascensiunii voastre către interior şi cu capacitatea voastră mai mare de apreciere a semnificaţiilor divine şi a valorilor spirituale. 43:9.5 (495.7) And on that day when you are prepared to leave Edentia for the Salvington career, you will pause and look back on one of the most beautiful and most refreshing of all your epochs of training this side of Paradise. But the glory of it all augments as you ascend inward and achieve increased capacity for enlarged appreciation of divine meanings and spiritual values.
43:9.6 (496.1) [Prezentat de Malavatia Melchizedek.] 43:9.6 (496.1) [Sponsored by Malavatia Melchizedek.]