Capitolul 13 Paper 13
Sferele sacre ale paradisului The Sacred Spheres of Paradise
13:0.1 (143.1) ÎNTRE Insula centrală a Paradisului şi cel mai central dintre circuitele planetare de pe Havona se intercalează în spaţiu trei circuite minore de sfere speciale. Circuitul interior este compus din şapte sfere secrete ale Tatălui Universal; al doilea grup este format de cele şapte lumi luminoase ale Fiului Etern, iar la exterior se găsesc cele şapte imense sfere ale Spiritului Infinit, lumile constituind sediul administrativ al Celor Şapte Spirite Maestru. 13:0.1 (143.1) BETWEEN the central Isle of Paradise and the innermost of the Havona planetary circuits there are situated in space three lesser circuits of special spheres. The innermost circuit consists of the seven secret spheres of the Universal Father; the second group is composed of the seven luminous worlds of the Eternal Son; in the outermost are the seven immense spheres of the Infinite Spirit, the executive-headquarters worlds of the Seven Master Spirits.
13:0.2 (143.2) Aceste trei circuite septuple ale Tatălui, Fiului şi Spiritului sunt sfere de splendoare de nedepăşit şi de glorie inimaginabilă. Chiar şi materialele construcţiei lor fizice sunt de un ordin care nu vă este revelat. Materialele fiecărui circuit sunt diverse, şi fiecare lume a fiecărui circuit este diferită, mai puţin cele şapte lumi ale Fiului, care au toate aceeaşi constituţie fizică. Aceste douăzeci şi una de lumi sunt toate sfere enorme şi fiecare grup de şapte este eternizat în mod diferit. Pe cât o ştim noi, ele au existat întotdeauna; la fel ca şi Paradisul, ele sunt eterne. Nu există nici arhive nici tradiţii asupra originii lor. 13:0.2 (143.2) These three seven-world circuits of the Father, the Son, and the Spirit are spheres of unexcelled grandeur and unimagined glory. Even their material or physical construction is of an order unrevealed to you. Each circuit is diverse in material, and each world of each circuit is different excepting the seven worlds of the Son, which are alike in physical constitution. All twenty-one are enormous spheres, and each group of seven is differently eternalized. As far as we know they have always been; like Paradise they are eternal. There exists neither record nor tradition of their origin.
13:0.3 (143.3) Cele şapte sfere secrete ale Tatălui Universal circulă în jurul Paradisului, foarte aproape de Insula eternă; ele reflectă puternic luminozitatea spirituală a strălucirii centrale a Deităţilor eterne. Ele răspândesc această lumină de glorie divină asupra întregului Paradis şi chiar asupra celor şapte circuite ale Havonei. Energiile impersonale de luminozitate spirituală îşi au originea tocmai pe cele şapte lumi sacre ale Fiului Etern. Nici o fiinţă personală nu poate să locuiască pe nici unul dintre aceste şapte tărâmuri strălucitoare care iluminează cu glorie spirituală tot Paradisul şi toată Havona şi dirijează pura luminozitate a spiritului către cele şapte suprauniversuri. Aceste sfere strălucitoare ale celui de-al doilea circuit emit, de asemenea, lumina lor (lumină fără căldură) către Paradis şi către miliardul de lumi al celor şapte circuite ale universului central. 13:0.3 (143.3) The seven secret spheres of the Universal Father, circulating about Paradise in close proximity to the eternal Isle, are highly reflective of the spiritual luminosity of the central shining of the eternal Deities, shedding this light of divine glory throughout Paradise and even upon the seven circuits of Havona.
13:0.4 (143.4) Cele şapte lumi ale Spiritului Infinit sunt ocupate de Cele Şapte Spirite Maestru care prezidează destinele celor şapte suprauniversuri şi transmit iluminarea spirituală a celei de a Treia Persoane a Deităţii acestor creaţii a timpului şi spaţiului. Havona întreagă, însa nu şi Insula Paradisului, este scăldată în aceste influenţe spiritualizatoare. 13:0.4 (143.4) On the seven sacred worlds of the Eternal Son there appear to take origin the impersonal energies of spirit luminosity. No personal being may sojourn on any of these seven shining realms. With spiritual glory they illuminate all Paradise and Havona, and they directionize pure spirit luminosity to the seven superuniverses. These brilliant spheres of the second circuit likewise emit their light (light without heat) to Paradise and to the billion worlds of the seven-circuited central universe.
13:0.5 (143.5) Cu toate că lumile Tatălui sunt sfere de statut ultim pentru cei care au fost înzestraţi cu personalitate de către Tată, nu aceasta este funcţiunea lor exclusivă. Numeroase fiinţe şi entităţi, altele decât personale, locuiesc pe aceste lumi. Fiecare lume a circuitului Tatălui şi a circuitului Spiritului adăposteşte un tip distinct de locuitori permanenţi. Însă noi credem că lumile Fiului sunt locuite de aceste tipuri uniforme de fiinţe diferite de cele personale. Fragmentele Tatălui fac parte din nativii Diviningtonului. Celelalte ordine au drept de cetăţenie permanent, însă nu vă sunt revelate. 13:0.5 (143.5) The seven worlds of the Infinite Spirit are occupied by the Seven Master Spirits, who preside over the destinies of the seven superuniverses, sending forth the spiritual illumination of the Third Person of Deity to these creations of time and space. And all Havona, but not the Isle of Paradise, is bathed in these spiritualizing influences.
13:0.6 (143.6) Cei douăzeci şi unu de sateliţi ai Paradisului servesc numeroaselor ţeluri, care nu sunt revelate în aceste expuneri, atât în universul central, cât şi în suprauniversuri. 13:0.6 (143.6) Although the worlds of the Father are ultimate status spheres for all Father-endowed personalities, this is not their exclusive function. Many beings and entities other than personal sojourn on these worlds. Each world in the circuit of the Father and the circuit of the Spirit has a distinct type of permanent citizenship, but we think the Son’s worlds are inhabited by uniform types of other-than-personal beings. Father fragments are among the natives of Divinington; the other orders of permanent citizenship are unrevealed to you.
13:0.7 (143.7) Voi nu sunteţi capabili să înţelegeţi decât prea puţin din viaţa acestor sfere. Nu puteţi obţine o abordare valabilă, nici măcar una sumară a naturii şi funcţiuni lor; miile de activităţi care nu vă sunt revelate continuă. Aceste douăzeci şi una de sfere înglobează potenţialele funcţiunii universului principal. Aceste capitole nu permit decât să facă posibilă întrezărirea anumitor activităţi circumscrise aparţinând prezenţei vaste a marelui univers; sau mai degrabă, a unuia din cele şapte sectoare ale marelui univers. 13:0.7 (143.7) The twenty-one Paradise satellites serve many purposes in both central and superuniverses not disclosed in these narratives. You are able to understand so little of the life of these spheres that you cannot hope to gain anything like a consistent view of them, either as to nature or function; thousands of activities are there going on which are unrevealed to you. These twenty-one spheres embrace the potentials of the function of the master universe. These papers afford only a fleeting glimpse of certain circumscribed activities pertaining to the present universe age of the grand universe—rather, one of the seven sectors of the grand universe.
1. Cele şapte lumi sacre ale Tatălui ^top 1. The Seven Sacred Worlds of the Father ^top
13:1.1 (144.1) Circuitul sferelor vieţii sacre a Tatălui conţine singurele secrete inerente personalităţii în universul universurilor. Aceşti sateliţi ai Paradisului, formând circuitul cel mai central din cei trei, reprezintă singurele domenii interzise din universul central care sunt preocupate de personalitate. Paradisul de jos şi lumile Fiului sunt, de asemenea, închise personalităţilor, însă aceste două domenii nu se preocupă nicicum direct de personalitate. 13:1.1 (144.1) The Father’s circuit of sacred life spheres contains the only inherent personality secrets in the universe of universes. These satellites of Paradise, the innermost of the three circuits, are the only forbidden domains concerned with personality in the central universe. Nether Paradise and the worlds of the Son are likewise closed to personalities, but neither of those realms is in any way directly concerned with personality.
13:1.2 (144.2) Lumile Paradisiace ale Tatălui sunt dirijate de ordinul mai elevat al Fiilor Staţionari ai Trinităţii, Secretele Supremaţiei Trinitizate. Despre lumile acestea există puţine lucruri despre care pot vorbi; iar din multiplele lor activităţi sunt autorizat să dezvălui şi mai puţin. Asemenea informaţii le privesc numai pe fiinţele care au activităţi acolo, precum şi pe cele care sosesc. Cu toate că sunt puţin familiarizat cu şase dintre aceste lumi speciale, nu am aterizat niciodată pe Divinington; această lume îmi este total interzisă. 13:1.2 (144.2) The Paradise worlds of the Father are directed by the highest order of the Stationary Sons of the Trinity, the Trinitized Secrets of Supremacy. Of these worlds I can tell little; of their manifold activities I may tell less. Such information concerns only those beings who function thereon and go forth therefrom. And though I am somewhat familiar with six of these special worlds, never have I landed on Divinington; that world is wholly forbidden to me.
13:1.3 (144.3) Una dintre raţiunile pentru care aceste lumi sunt secrete este aceea că fiecare dintre aceste sfere sacre beneficiază de o reprezentare sau de o manifestare specială a Deităţilor care compun Trinitatea Paradisului. Nu este vorba de o personalitate, ci de o prezenţă unică a Divinităţii, pe care o pot aprecia şi înţelege doar grupurile speciale de inteligenţe care locuiesc pe fiecare sferă specifică, sau susceptibile de a fi admise acolo. Secretele Supremaţiei Trinitizate sunt agenţii personali ai acestor prezenţe specializate personale şi impersonale ale Divinităţii; iar Secretele Supremaţiei sunt fiinţe înalt personale, splendid înzestrate şi magnific apte scopului lor exaltat şi dificil. 13:1.3 (144.3) One of the reasons for the secrecy of these worlds is because each of these sacred spheres enjoys a specialized representation, or manifestation, of the Deities composing the Paradise Trinity; not a personality, but a unique presence of Divinity which can only be appreciated and comprehended by those particular groups of intelligences resident on, or admissible to, that particular sphere. The Trinitized Secrets of Supremacy are the personal agents of these specialized and impersonal presences of Divinity. And the Secrets of Supremacy are highly personal beings, superbly endowed and marvelously adapted to their exalted and exacting work.
13:1.4 (144.4) 1. DIVININGTON. Într-un sens cu totul special, această lume este „sânul Tatălui”, sfera de comuniune personală a Tatălui Universal, iar acolo există o manifestare specială a divinităţii sale. Divinington este locul de întâlnire Paradisiacă a Ajustorilor Gândirii, însă este şi căminul multor altor entităţi, personalităţi şi fiinţe diverse, care îşi au originea în Tatăl Universal. Există în afara Fiului Etern numeroase personalităţi provenite direct din acţiunile solitare ale Tatălui Universal. Doar fragmentele Tatălui şi personalităţile, precum şi alte fiinţe care se trag direct şi exclusiv din Tatăl Universal fraternizează şi activează în acest locaş. 13:1.4 (144.4) 1. DIVININGTON. This world is, in a unique sense, the “bosom of the Father,” the personal-communion sphere of the Universal Father, and thereon is a special manifestation of his divinity. Divinington is the Paradise rendezvous of the Thought Adjusters, but it is also the home of numerous other entities, personalities, and other beings taking origin in the Universal Father. Many personalities besides the Eternal Son are of direct origin by the solitary acts of the Universal Father. Only the Father fragments and those personalities and other beings of direct and exclusive origin in the Universal Father fraternize and function on this abode.
13:1.5 (144.5) Secretele Diviningtonului cuprind secretul manifestării şi al misiunii Ajustorilor Gândirii. Natura lor, originea lor, şi tehnica contactului lor cu umilele creaturi ale lumilor evolutive sunt secrete ale acestei sfere paradisiace. Aceste uimitoare operaţiuni nu corespund personal celorlalte, şi de aceea Deităţile socotesc oportun să nu ne lase să înţelegem pe deplin anumite trăsături ale acestui mare serviciu divin. În măsura în care noi intrăm în contact cu această fază a activităţii divine, ne este acordată deplina cunoaştere a operaţiunilor, însă noi nu suntem complet informaţi în ceea ce priveşte detaliile intime ale acestei mari fuziuni. 13:1.5 (144.5) The secrets of Divinington include the secret of the bestowal and mission of Thought Adjusters. Their nature, origin, and the technique of their contact with the lowly creatures of the evolutionary worlds is a secret of this Paradise sphere. These amazing transactions do not personally concern the rest of us, and therefore do the Deities deem it proper to withhold certain features of this great and divine ministry from our full understanding. In so far as we come in contact with this phase of divine activity, we are permitted full knowledge of these transactions, but concerning the intimate details of this great bestowal we are not fully informed.
13:1.6 (145.1) Această sferă conţine, de asemenea, secretele naturii, ţelul activităţilor tuturor celorlalte forme de fragmente ale Tatălui, Mesagerii Gravitaţiei şi o mulţime de alte fiinţe care nu vă sunt revelate. Este foarte posibil ca, în cazul în care adevărurile care îmi sunt ascunse, în ceea ce priveşte Diviningtonul, mi-ar fi revelate, ele nu ar face decât să mă tulbure şi să mă handicapeze în munca mea actuală. De altfel, ele depăşesc poate capacitatea de concepţie a fiinţelor din ordinul meu. 13:1.6 (145.1) This sphere also holds the secrets of the nature, purpose, and activities of all other forms of Father fragments, of the Gravity Messengers, and of hosts of other beings unrevealed to you. It is highly probable that those truths pertaining to Divinington which are withheld from me, if revealed, would merely confuse and handicap me in my present work, and still again, perhaps they are beyond the conceptual capacity of my order of being.
13:1.7 (145.2) 2. SONARINGTON. Această sferă este „sânul Fiului”, lumea receptoare personală a Fiului Etern. Este cartierul general Paradisiac al Fiilor lui Dumnezeu ascendenţi şi descendenţi începând cu momentul în care au fost pe deplin acreditaţi şi definitiv confirmaţi. Această lume este căminul paradisiac pentru toţi Fiii Fiului Etern şi pentru cei ai Fiilor săi asociaţi şi coordonaţi. Există numeroase ordine de filiaţie divină ataşate acestui lăcaş celest care nu au fost revelate muritorilor, dat fiind faptul că ei nu sunt influenţaţi de planurile programului de ascensiune care reglementează progresul spiritual uman din universuri şi până în Paradis. 13:1.7 (145.2) 2. SONARINGTON. This sphere is the “bosom of the Son,” the personal receiving world of the Eternal Son. It is the Paradise headquarters of the descending and ascending Sons of God when, and after, they are fully accredited and finally approved. This world is the Paradise home for all Sons of the Eternal Son and of his co-ordinate and associate Sons. There are numerous orders of divine sonship attached to this supernal abode which have not been revealed to mortals since they are not concerned with the plans of the ascension scheme of human spiritual progression through the universes and on to Paradise.
13:1.8 (145.3) Secretele Sonaringtonului includ secretul întrupării Fiilor divini. Când un Fiu Divin devine Fiu al Omului, când el este realmente născut dintr-o femeie, aşa cum a fost cazul pe lumea voastră acum o mie nouă sute de ani, este vorba de un mister universal. Acest mister se reproduce constant în toate activităţile şi este un secret al Sonaringtonului referitor la filiaţia divină. Ajustorii sunt un mister al lui Dumnezeu Tatăl. Întruparea Fiilor divini este un mister al lui Dumnezeu Fiul; este un secret închis în al şaptelea sector al Sonaringtonului, un domeniu în care pot penetra doar cei care au trecut personal prin această experienţă unică. Singurele care sunt aduse în focarul atenţiei voastre sunt fazele întrupării referitoare la cariera voastră ascensională. Misterul întrupării Fiului Paradisului comportă numeroase alte faze, anumite tipuri de Fii nerevelaţi efectuează misiuni de serviciu universal despre care nu vi s-a spus nimic. Iar Sonaringtonul comportă şi alte mistere. 13:1.8 (145.3) The secrets of Sonarington include the secret of the incarnation of the divine Sons. When a Son of God becomes a Son of Man, is literally born of woman, as occurred on your world nineteen hundred years ago, it is a universal mystery. It is occurring right along throughout the universes, and it is a Sonarington secret of divine sonship. The Adjusters are a mystery of God the Father. The incarnation of the divine Sons is a mystery of God the Son; it is a secret locked up in the seventh sector of Sonarington, a realm penetrated by none save those who have personally passed through this unique experience. Only those phases of incarnation having to do with your ascension career have been brought to your notice. There are many other phases of the mystery of the incarnation of the Paradise Sons of unrevealed types on missions of universe service which are undisclosed to you. And there are still other Sonarington mysteries.
13:1.9 (145.4) 3. SPIRITINGTON. Această lume este „sânul Spiritului”, cămin Paradisiac al fiinţelor superioare care reprezintă exclusiv Spiritul Infinit. Aici se reunesc Cele Şapte Spirite Maestru şi unii descendenţi ai lor venind din toate universurile. Întâlnim, de asemenea, în acest domeniu celest numeroase ordine nerevelate de personalităţi spirituale. Este vorba de fiinţe afectate multiplelor activităţi ale universului, neasociate planurilor destinate să ridice creaturile muritoare din timp până la nivelele eternităţii Paradisului. 13:1.9 (145.4) 3. SPIRITINGTON. This world is the “bosom of the Spirit,” the Paradise home of the high beings that exclusively represent the Infinite Spirit. Here forgather the Seven Master Spirits and certain of their offspring from all universes. At this celestial abode may also be found numerous unrevealed orders of spirit personalities, beings assigned to the manifold activities of the universe not associated with the plans of upstepping the mortal creatures of time to the Paradise levels of eternity.
13:1.10 (145.5) Secretele Spiritingtonului conţin misterele impenetrabile ale reflexivităţii. Noi vă vorbim de fenomenul vast şi universal al reflexivităţii, mai special decât se produce pe lumile sediu ale celor şapte suprauniversuri, însă noi nu explicăm niciodată complet acest fenomen, deoarece nici chiar noi nu îl înţelegem în întregime. Noi ştim ceva, în bună parte, însă numeroase detalii fundamentale rămân încă pline de mister pentru noi. Reflexivitatea este un secret al Dumnezeului Spirit. Voi aţi fost instruiţi asupra funcţiilor reflexivităţii în raport cu planul de ascensiune a supravieţuirii muritorilor şi lucrurile se întâmplă întocmai; însă reflexivitatea este, de asemenea, un factor indispensabil desfăşurării normale a multor alte faze ale activităţilor universale. Această înzestrare a Spiritului Infinit este utilizată şi pe alte canale decât cele care servesc la culegerea învăţămintelor şi răspândirea informaţiilor. Iar Spiritingtonul conţine şi alte secrete. 13:1.10 (145.5) The secrets of Spiritington involve the impenetrable mysteries of reflectivity. We tell you of the vast and universal phenomenon of reflectivity, more particularly as it is operative on the headquarters worlds of the seven superuniverses, but we never fully explain this phenomenon, for we do not fully understand it. Much, very much, we do comprehend, but many basic details are still mysterious to us. Reflectivity is a secret of God the Spirit. You have been instructed concerning reflectivity functions in relation to the ascension scheme of mortal survival, and it does so operate, but reflectivity is also an indispensable feature of the normal working of numerous other phases of universe occupation. This endowment of the Infinite Spirit is also utilized in channels other than those of intelligence gathering and information dissemination. And there are other secrets of Spiritington.
13:1.11 (145.6) 4. VICEGERINGTONUL. Această planetă este „sânul Tatălui şi al Fiului” şi sfera secretă a anumitor fiinţe nerevelate provenite din actele Tatălui şi Fiului. Este, de asemenea, căminul Paradisiac a numeroase fiinţe glorificate a căror ascendenţă este complexă, cele ale căror origini sunt complicate din cauza numeroaselor tehnici variate puse în mişcare în cele şapte universuri. Numeroase grupuri de fiinţe a căror identitate nu a fost revelată muritorilor de pe Urantia se reunesc pe această lume. 13:1.11 (145.6) 4. VICEGERINGTON. This planet is the “bosom of the Father and the Son” and is the secret sphere of certain unrevealed beings who take origin by the acts of the Father and the Son. This is also the Paradise home of many glorified beings of complex ancestry, those whose origin is complicated because of the many diverse techniques operative in the seven superuniverses. Many groups of beings forgather on this world whose identity has not been revealed to Urantia mortals.
13:1.12 (146.1) Secretele Vicegeringtonului le înglobează pe cele ale trinitizării, iar trinitizarea este secretul autorităţii care permite să se reprezinte Trinitatea, să se acţioneze ca locţiitor al Zeilor. Autoritatea pentru a reprezenta Trinitatea nu este ataşată decât fiinţelor, revelate sau nerevelate, care sunt trinitizate, create, exteriorizate, sau eternizate de către două persoane ale Trinităţii Paradisului sau de către toate trei împreună. Atunci când personalităţile au fost aduse la existenţă prin actele trinitizante ale anumitor tipuri de creaturi glorificate, ele nu reprezintă nimic mai mult decât potenţialul conceptului mobilizat în această trinitizare, însă ele se pot eleva pe calea îmbrăţişării Deităţii, care este deschisă tuturor creaturilor din specia lor. 13:1.12 (146.1) The secrets of Vicegerington include the secrets of trinitization, and trinitization constitutes the secret of authority to represent the Trinity, to act as vicegerents of the Gods. Authority to represent the Trinity attaches only to those beings, revealed and unrevealed, who are trinitized, created, eventuated, or eternalized by any two or all three of the Paradise Trinity. Personalities brought into being by the trinitizing acts of certain types of glorified creatures represent no more than the conceptual potential mobilized in that trinitization, albeit such creatures may ascend the path of Deity embrace open to all of their kind.
13:1.13 (146.2) Fiinţele netrinitizate nu înţeleg pe deplin tehnica de trinitizare prin doi sau trei Creatori sau prin anumite creaturi. Voi nu veţi înţelege niciodată total un astfel de fenomen decât dacă în viitorul îndepărtat al carierei voastre glorificate, veţi încerca şi veţi reuşi această aventură. Altfel aceste secrete ale Vicegeringtonului vă vor fi întotdeauna pe deplin inaccesibile. Însă pentru mine, care sunt o fiinţă elevată provenită din trinitate, toate sectoarele Vicegerinctonului îmi sunt deschise. Înţeleg pe deplin secretul originii mele şi al destinului meu şi îl păstrez cu aceiaşi desăvârşire şi religiozitate. 13:1.13 (146.2) Nontrinitized beings do not fully understand the technique of trinitization by either two or three Creators or by certain creatures. You will never fully understand such a phenomenon unless, in the far-distant future of your glorified career, you should essay and succeed in such an adventure, because otherwise these secrets of Vicegerington will always be forbidden you. But to me, a high Trinity-origin being, all sectors of Vicegerington are open. I fully understand, and just as fully and sacredly protect, the secret of my origin and destiny.
13:1.14 (146.3) Există şi alte forme şi faze de trinitizare asupra cărora atenţia popoarelor de pe Urantia nu a fost atrasă. Sub aspectul lor personal, aceste experienţe sunt bine protejate în sectorul secret al Vicegeringtonului. 13:1.14 (146.3) There are still other forms and phases of trinitization which have not been brought to the notice of the Urantia peoples, and these experiences, in their personal aspects, are duly protected in the secret sector of Vicegerington.
13:1.15 (146.4) 5. SOLITARINGTONUL. Această lume este „sânul Tatălui şi al Spiritului”. El este locul de întâlnire al unei magnifice oştiri de fiinţe nerevelate provenite din actele conjugate ale Tatălui Universal şi ale Spiritului Infinit. Aceste fiinţe, pe lângă ceea ce moştenesc în Spirit, împărtăşesc şi din trăsăturile Tatălui. 13:1.15 (146.4) 5. SOLITARINGTON. This world is the “bosom of the Father and the Spirit” and is the rendezvous of a magnificent host of unrevealed beings of origin in the conjoint acts of the Universal Father and the Infinite Spirit, beings who partake of the traits of the Father in addition to their Spirit inheritance.
13:1.16 (146.5) Solitaringtonul este, de asemenea, căminul Mesagerilor Solitari şi al altor personalităţi aparţinând acestor ordine supraîngereşti. Voi ştiţi de foarte puţine dintre aceste fiinţe; există un număr imens de ordine nerevelate pe Urantia. Faptul că mesagerii solitari sau asociaţii lor supraîngereşti sunt domiciliaţi pe a cincia lume nu implică în mod necesar că Tatăl a intervenit la vreun nivel în sectorul lor de creaţie, însă, în această epocă a Universului, le cunoaşte bine funcţiile. Pe parcursul prezentei epoci a universului sfera în cauză este, de asemenea, aceea a statutului Directorilor de Putere ai Universului. 13:1.16 (146.5) This is also the home of the Solitary Messengers and of other personalities of the superangelic orders. You know of very few of these beings; there are vast numbers of orders unrevealed on Urantia. Because they are domiciled on the fifth world, it does not necessarily follow that the Father had aught to do with the creation of Solitary Messengers or their superangelic associates, but in this universe age he does have to do with their function. During the present universe age this is also the status sphere of the Universe Power Directors.
13:1.17 (146.6) Există şi numeroase alte ordine de personalităţi ale spiritului, fiinţe necunoscute muritorilor, care consideră Solitaringtonul ca sfera căminului lor paradisiac. Trebuie să ne amintim că toate diviziunile şi toate nivelele de activităţi universale sunt tot atât de bine prevăzute cu servicii spirituale ca şi domeniul ocupat cu ajutarea omului muritor în ascensiunea sa către destinul său divin din Paradis. 13:1.17 (146.6) There are numerous additional orders of spirit personalities, beings unknown to mortal man, who look upon Solitarington as their Paradise home sphere. It should be remembered that all divisions and levels of universe activities are just as fully provided with spirit ministers as is the realm concerned with helping mortal man ascend to his divine Paradise destiny.
13:1.18 (146.7) Secretul Solitaringtonului. În plus faţă de anumite secrete ale trinitizării, această lume deţine secretul raporturilor personale între Spiritul Infinit şi anumiţi descendenţi superiori ai celei de a Treia Surse Centru. Solitaringtonul conţine misterul asocierii intime a numeroase ordine nerevelate cu spiritele Tatălui, Fiului şi Spiritului, cu triplul spirit al Trinităţii şi spiritele Supremului, Ultimului şi Supremului-Ultim. 13:1.18 (146.7) The secrets of Solitarington. Besides certain secrets of trinitization, this world holds the secrets of the personal relation of the Infinite Spirit with certain of the higher offspring of the Third Source and Center. On Solitarington are held the mysteries of the intimate association of numerous unrevealed orders with the spirits of the Father, of the Son, and of the Spirit, with the threefold spirit of the Trinity, and with the spirits of the Supreme, the Ultimate, and the Supreme-Ultimate.
13:1.19 (146.8) 6. SERAFINGTONUL. Această sferă este „sânul Fiului şi Spiritului” şi este lumea care serveşte drept cămin mulţimii imense de fiinţe nerevelate create de Fiu şi Spirit. Este, de asemenea, sfera de destin a tuturor ordinelor tutelare, a armatelor de îngeri, formate din supernafimi, seconafimi şi serafimi. Există, de asemenea, în universul central şi în universurile exterioare, numeroase ordine de spirite minunate care nu sunt „spirite tutelare pentru cei care vor moşteni mântuirea”. Toţi aceşti lucrători ai spiritului în domeniile şi nivelele de activitate universale consideră Serafingtonul ca fiind căminul lor Paradisiac. 13:1.19 (146.8) 6. SERAPHINGTON. This sphere is the “bosom of the Son and the Spirit” and is the home world of the vast hosts of unrevealed beings created by the Son and the Spirit. This is also the destiny sphere of all ministering orders of the angelic hosts, including supernaphim, seconaphim, and seraphim. There also serve in the central and outlying universes many orders of superb spirits who are not “ministering spirits to those who shall be heirs of salvation.” All these spirit workers in all levels and realms of universe activities look upon Seraphington as their Paradise home.
13:1.20 (147.1) Secrete Serafingtonului conţin un triplu mister şi nu pot face referire decât la unul dintre ele, misterul transporturilor serafice. Diverse ordine de serafimi şi de fiinţe spirituale aliate posedă facultatea de a înveşmânta în formele lor spirituale toate ordinele de personalităţi nemateriale şi să le transporte pe lungi trasee interplanetare. Acesta este un secret închis în sectoarele sacre ale Serafingtonului. Serafimii transportori înţeleg aceste mistere, însă nu ni le comunică nouă celorlalţi, sau poate că nu pot să o facă. Celelalte mistere ale Serafingtonului se referă la experienţele personale ale anumitelor tipuri de slujitori spirituali nerevelaţi încă muritorilor. Noi evităm să discutăm secretele acestor fiinţe atât de apropiate, deoarece voi puteţi aproape înţelege aceste ordine de existenţă vecine, iar dacă am oferi cunoştinţele noastre, chiar şi parţiale, în ceea ce priveşte aceste fenomene, acest lucru ar părea ca un abuz de încredere. 13:1.20 (147.1) The secrets of Seraphington involve a threefold mystery, only one of which I may mention—the mystery of seraphic transport. The ability of various orders of seraphim and allied spirit beings to envelop within their spirit forms all orders of nonmaterial personalities and to carry them away on lengthy interplanetary journeys, is a secret locked up in the sacred sectors of Seraphington. The transport seraphim comprehend this mystery, but they do not communicate it to the rest of us, or perhaps they cannot. The other mysteries of Seraphington pertain to the personal experiences of types of spirit servers as yet not revealed to mortals. And we refrain from discussing the secrets of such closely related beings because you can almost comprehend such near orders of existence, and it would be akin to betrayal of trust to present even our partial knowledge of such phenomena.
13:1.21 (147.2) 7. ASCENDINGTONUL. Această lume unică este „pieptul Tatălui, al Fiului şi al Spiritului”, locul de întâlnire al creaturilor ascendente din spaţiu, sfera de primire a pelerinilor timpului care trec prin universul Havonei pe calea lor către Paradis. Ascendingtonul este realmente căminul paradisiac al sufletelor ascendente ale timpului şi spaţiului până când ele ating statutul Paradisului. Voi muritorii, veţi petrece cea mai mare parte a „vacanţelor” voastre de pe Havona pe Ascendington. Pe parcursul vieţii voastre pe Havona, Ascendingtonul va juca pentru voi acelaşi rol pe care directorii de retrospecţie îl au pe parcursul ascensiunii voastre din universul local şi din supraunivers. Veţi fi ocupaţi cu mii de activităţi care depăşesc anvergura imaginaţiei umane. Şi, la fel ca în fiecare dintre aceste etape precedente ale ascensiunii voastre către Dumnezeu, eul vostru uman va pune aici bazele unor noi relaţii cu eul vostru divin. 13:1.21 (147.2) 7. ASCENDINGTON. This unique world is the “bosom of the Father, Son, and Spirit,” the rendezvous of the ascendant creatures of space, the receiving sphere of the pilgrims of time who are passing through the Havona universe on their way to Paradise. Ascendington is the actual Paradise home of the ascendant souls of time and space until they attain Paradise status. You mortals will spend most of your Havona “vacations” on Ascendington. During your Havona life Ascendington will be to you what the reversion directors were during the local and superuniverse ascension. Here you will engage in thousands of activities which are beyond the grasp of mortal imagination. And as on every previous advance in the Godward ascent, your human self will here enter into new relationships with your divine self.
13:1.22 (147.3) Secretele Ascendingtonului conţin misterul formării treptate şi sigure, în mintea materială şi muritoare, a unei contraponderi spirituale şi potenţial nemuritoare a caracterului şi identităţii. Acest fenomen este unul dintre cele mai neliniştitoare mistere a universului; mai exact, evoluţia unui suflet nemuritor în mintea unei creaturi muritoare şi materiale. 13:1.22 (147.3) The secrets of Ascendington include the mystery of the gradual and certain building up in the material and mortal mind of a spiritual and potentially immortal counterpart of character and identity. This phenomenon constitutes one of the most perplexing mysteries of the universes—the evolution of an immortal soul within the mind of a mortal and material creature.
13:1.23 (147.4) Voi nu veţi înţelege niciodată complet această misterioasă operaţiune înainte de a atinge Ascendingtonul. Şi aceasta este motivul pentru care întregul Ascendington va fi deschis privirilor voastre uimite. A şaptea parte din Ascendington îmi este interzisă - este vorba de sectorul care se ocupă de însuşi acest secret care este (sau va fi) posesiunea sau experienţa exclusivă a tipului vostru de fiinţe. Această experienţă aparţine ordinului vostru uman de existenţă. Ordinul meu de personalitate nu este direct legat de astfel de operaţiuni. În consecinţă, mie îmi este interzisă această experienţă şi vouă vă va fi în cele din urmă revelată. Însă şi chiar şi după ce vă va fi revelată, veţi păstra întotdeauna secretul dintr-un anumit motiv. Voi nu-l veţi revela, nici nouă, nici unui alt ordin de fiinţe. Noi suntem la curent în ceea ce priveşte fuziunea eternă a unui Ajustor divin cu un suflet nemuritor de origine umană, însă finalitarii ascendenţi cunosc această experienţă ca o realitate absolută. 13:1.23 (147.4) You will never fully understand this mysterious transaction until you reach Ascendington. And that is just why all Ascendington will be open to your wondering gaze. One seventh of Ascendington is forbidden to me—that sector concerned with this very secret which is (or will be) the exclusive experience and possession of your type of being. This experience belongs to your human order of existence. My order of personality is not directly concerned with such transactions. It is therefore forbidden to me and eventually revealed to you. But even after it is revealed to you, for some reason it forever remains your secret. You do not reveal it to us nor to any other order of beings. We know about the eternal fusion of a divine Adjuster and an immortal soul of human origin, but the ascendant finaliters know this very experience as an absolute reality.
2. Relaţii cu lumile Tatălui ^top 2. Father-World Relationships ^top
13:2.1 (147.5) Aceste lumi-cămine de diverse ordine de fiinţe spirituale sunt sfere imense şi uluitoare, care egalează Paradisul în frumuseţea lor incomparabilă şi gloria lor splendidă. Sunt lumi de întâlniri, sfere de reuniuni, care servesc ca adrese cosmice permanente. În calitate de finalitari, voi veţi fi domiciliaţi în Paradis, însă Ascendingtonul este cel care va fi tot timpul adresa căminului vostru, chiar şi atunci când veţi începe să slujiţi în spaţiul exterior. De-a lungul întregii eternităţi, voi veţi considera Ascendingtonul în ca fiind un cămin al amintirilor voastre afective şi al reminiscenţelor voastre. Atunci când veţi deveni fiinţe ale spiritului aparţinând celui de al şaptelea stadiu, este posibil să renunţaţi la statutul vostru de locuitori ai Paradisului. 13:2.1 (147.5) These home worlds of the diverse orders of spiritual beings are tremendous and stupendous spheres, and they are equal to Paradise in their matchless beauty and superb glory. They are rendezvous worlds, reunion spheres, serving as permanent cosmic addresses. As finaliters you will be domiciled on Paradise, but Ascendington will be your home address at all times, even when you enter service in outer space. Through all eternity you will regard Ascendington as your home of sentimental memories and reminiscent recollections. When you become seventh-stage spirit beings, possibly you will give up your residential status on Paradise.
13:2.2 (148.1) Dacă universurile exterioare sunt în curs de formare, dacă ele trebuie să fie locuite de creaturi ale timpului înzestrate cu potenţialul ascensiunii, atunci noi deducem că aceşti copii ai viitorului vor fi, de asemenea, meniţi să vadă Ascendingtonul ca fiind căminul lor Paradisiac. 13:2.2 (148.1) If outer universes are in the making, if they are to be inhabited by time creatures of ascension potential, then we infer that these children of the future will also be destined to look upon Ascendington as their Paradise home world.
13:2.3 (148.2) Ascendingtonul este singura sferă sacră care va fi deschisă fără rezervă inspecţiei voastre înainte de a sosi în Paradis. Vicegeringtonul este singura sferă sacră care va fi deschisă necondiţionat examinării mele. Cu toate că secretele sale se referă la originea mea, nu consider Vicegeringtonul ca fiind căminul meu. În această epocă a universului, fiinţele provenite din Trinitate şi fiinţele trinitizate nu sunt aceleaşi. 13:2.3 (148.2) Ascendington is the only sacred sphere that will be unreservedly open to your inspection as a Paradise arrival. Vicegerington is the only sacred sphere that is wholly and unreservedly open to my scrutiny. Though its secrets are concerned in my origin, in this universe age I do not regard Vicegerington as my home. Trinity-origin beings and trinitized beings are not the same.
13:2.4 (148.3) Fiinţele provenite din Trinitate nu împărtăşesc complet lumile Tatălui; singurul lor lăcaş este pe Insula Paradisului, în imediata apropiere a Sferei Preasfinte. Ele apar adesea pe Ascendington, „în sânul Tatălui-Fiu-Spirit”, unde fraternizează cu tovarăşii lor veniţi din umilele lumi ale spaţiului. 13:2.4 (148.3) The Trinity-origin beings do not fully share the Father’s worlds; they have their sole homes on the Isle of Paradise in close proximity to the Most Holy Sphere. They often appear on Ascendington, the “bosom of the Father-Son-Spirit,” where they fraternize with their brethren who have come up from the lowly worlds of space.
13:2.5 (148.4) Voi aţi putea presupune că Fiii Creatori, fiind proveniţi din Tatăl-Fiu, consideră Vicegeringtonul ca fiind căminul lor, însă nu este cazul în această epocă a universului dominată de activităţile Dumnezeului Septuplu. Şi există numeroase probleme asemănătoare care vă vor face să rămâneţi perplecşi, deoarece cu siguranţă veţi întâmpina numeroase dificultăţi în înţelegerea acestor lucruri atât de apropiate de Paradis. Cu cunoştinţele voastre limitate, voi nu puteţi nici să rezolvaţi această problemă prin raţionament. Şi dacă aţi şti mai multe despre lumile Tatălui, voi a-şi întâmpina pur şi simplu mai multe dificultăţi până când veţi şti totul despre aceste lumi. Statutul uneia dintre aceste lumi secrete se dobândeşte atât prin servire cât şi prin natura de origine, iar epocile succesive ale universului pot realmente să redistribuie unele dintre aceste grupări de personalitate. 13:2.5 (148.4) You might assume that Creator Sons, being of Father-Son origin, would regard Vicegerington as their home, but such is not the case in this universe age of the function of God the Sevenfold. And there are many similar problems that will perplex you, for you are sure to encounter many difficulties as you attempt to understand these things which are so near Paradise. Nor can you successfully reason out these questions; you know so little. And if you knew more about the Father’s worlds, you would simply encounter more difficulties until you knew all about them. Status on any of these secret worlds is acquired by service as well as by nature of origin, and the successive universe ages may and do redistribute certain of these personality groupings.
13:2.6 (148.5) Lumile circuitului interior sunt într-adevăr lumi de fraternitate sau de statut mai mult decât sfere de rezidenţă efectivă. Muritorii vor atinge un anumit statut pe fiecare dintre lumile Tatălui, mai puţin una. De exemplu: atunci când voi muritori veţi atinge Havona, veţi primi autorizarea de a pleca pe Ascendington, unde veţi fi foarte bine veniţi, însă nu veţi avea permisiunea de a vizita celelalte şase lumi sacre. Ca urmare a trecerii voastre prin regimul Paradisului, şi după ce veţi fi fost admişi în Corpul Finalităţii, veţi primi permisiunea de a merge pe Sonarington, deoarece sunteţi atunci atât Fii ai lui Dumnezeu cât şi ascendenţi, şi chiar mai mult. Însă va exista întotdeauna o şeptime din Sonarington care nu va fi deschisă inspecţiei voastre, sectorul care conţine întrupările Fiilor divini. Aceste secrete nu au fost niciodată revelate fiilor ascendenţi ai lui Dumnezeu. 13:2.6 (148.5) The worlds of the inner circuit are really fraternal or status worlds more than actual residential spheres. Mortals will attain some status on each of the Father’s worlds save one. For example: When you mortals attain Havona, you are granted clearance for Ascendington, where you are most welcome, but you are not permitted to visit the other six sacred worlds. Subsequent to your passage through the Paradise regime and after your admission to the Corps of the Finality, you are granted clearance for Sonarington since you are sons of God as well as ascenders—and you are even more. But there will always remain one seventh of Sonarington, the sector of the incarnation secrets of the divine Sons, which will not be open to your scrutiny. Never will those secrets be revealed to the ascendant sons of God.
13:2.7 (148.6) În cele din urmă, veţi avea deplin acces la Ascendington şi acces relativ la alte sfere ale Tatălui, în afară de Divinington. Însă, chiar şi cu permisiunea de a ateriza pe cinci alte sfere secrete, după ce veţi fi devenit un finalitar, nu veţi fi autorizaţi să vizitaţi toate sectoarele acestor lumi. Nu vă va fi permis nici să aterizaţi pe ţărmurile Diviningtonului, în „sânul Tatălui”, însă veţi sta cu siguranţă de nenumărate ori „la dreapta Tatălui”. În întreaga eternitate, nu se vor ivi niciodată împrejurări care să necesite prezenţa voastră pe lumea Ajustorilor Gândirii. 13:2.7 (148.6) Eventually you will have full access to Ascendington and relative access to the other spheres of the Father except Divinington. But even when you are granted permission to land on five additional secret spheres, after you have become a finaliter, you will not be allowed to visit all sectors of such worlds. Nor will you be permitted to land on the shores of Divinington, the “bosom of the Father,” though you shall surely stand repeatedly at the “right hand of the Father.” Never throughout all eternity will there arise any necessity for your presence on the world of the Thought Adjusters.
13:2.8 (149.1) Aceste lumi de întâlnire ale vieţii în spirit sunt teritorii interzise în măsura în care ni se cere să nu punem condiţii cu privire la trecerea în acele faze ale acestor sfere care sunt complet în afara domeniilor noastre de experienţă. Voi puteţi deveni o creatură perfectă, ca Tatăl Etern care este perfect în Deitate, însă nu trebuie să cunoaşteţi toate secretele de experienţă ale tuturor celorlalte ordine de personalităţi universale. Atunci când Creatorul împărtăşeşte cu creatura sa un secret experienţial al personalităţii, Creatorul păstrează acest secret cu o veşnică fidelitate. 13:2.8 (149.1) These rendezvous worlds of spirit life are forbidden ground to the extent that we are asked not to negotiate entrance to those phases of these spheres which are wholly outside our realms of experience. You may become creature perfect even as the Universal Father is deity perfect, but you may not know all the experiential secrets of all other orders of universe personalities. When the Creator has an experiential personality secret with his creature, the Creator preserves that secret in eternal confidence.
13:2.9 (149.2) Toate aceste secrete sunt încredinţate pentru a fi cunoscute de ansamblul Secretelor Supremaţiei Trinitizate. Aceste fiinţe nu sunt pe deplin cunoscute decât de grupurile lumilor lor speciale; ele sunt puţin înţelese de celelalte ordine. După ce veţi fi atins Paradisul, veţi cunoaşte şi veţi iubi cu ardoare cele zece Secrete ale Supremaţiei care conduc Ascendingtonul. Mai puţin pentru Divinington, veţi ajunge, de asemenea, să înţelegeţi parţial Secretele Supremaţiei pe celelalte lumi ale Tatălui, însă nu la fel de perfect ca pe Ascendington. 13:2.9 (149.2) All these secrets are supposedly known to the collective body of the Trinitized Secrets of Supremacy. These beings are fully known only by their special world groups; they are little comprehended by other orders. After you attain Paradise, you will know and ardently love the ten Secrets of Supremacy who direct Ascendington. Excepting Divinington, you will also achieve a partial understanding of the Secrets of Supremacy on the other worlds of the Father, though not so perfectly as on Ascendington.
13:2.10 (149.3) Aşa cum sugerează numele, Secretele Supremaţiei Trinitizate sunt legate la Suprem; ele sunt legate, de asemenea, la Ultim şi la viitorul Suprem-Ultim. Aceste secrete ale Supremaţiei sunt secretele Supremului şi, de asemenea, secretele Ultimului, şi chiar secretele Supremului Ultim. 13:2.10 (149.3) The Trinitized Secrets of Supremacy, as their name might suggest, are related to the Supreme; they are likewise related to the Ultimate and to the future Supreme-Ultimate. These Secrets of Supremacy are the secrets of the Supreme and also the secrets of the Ultimate, even the secrets of the Supreme-Ultimate.
3. Lumile sacre ale Fiului Etern ^top 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son ^top
13:3.1 (149.4) Cele şapte sfere luminoase ale Fiului Etern sunt lumile celor şapte faze de existenţă pur spirituală. Aceste globuri strălucitoare sunt sursa triplei lumini a Paradisului şi Havonei, iar influenţa lor este limitată în mare, însă nu în întregime, la universul central. 13:3.1 (149.4) The seven luminous spheres of the Eternal Son are the worlds of the seven phases of pure-spirit existence. These shining orbs are the source of the threefold light of Paradise and Havona, their influence being largely, but not wholly, confined to the central universe.
13:3.2 (149.5) Personalitatea este absentă pe aceşti sateliţi ai Paradisului; este motivul pentru care nu putem expune personalităţilor muritoare şi materiale decât foarte puţine lucruri referitoare la aceste lăcaşuri ale spiritului pur. Suntem învăţaţi că aceste lumi sunt pline de viaţă diferită de cea personală a fiinţelor Fiului Etern. Noi deducem că aceste entităţi sunt regrupate în vederea unui serviciu în noile universuri aflate în proiect în spaţiul exterior. Filozofii Paradisului susţin că fiecare ciclu al Paradisului (aproximativ două miliarde de ani măsuraţi pe Urantia) vede crearea rezervelor suplimentare ale acestor ordine pe lumile secrete ale Fiului Etern. 13:3.2 (149.5) Personality is not present on these Paradise satellites; therefore is there little concerning these pure-spirit abodes which can be presented to the mortal and material personality. We are taught that these worlds teem with the otherwise-than-personal life of the beings of the Eternal Son. We infer that these entities are being assembled for ministry in the projected new universes of outer space. The Paradise philosophers maintain that each Paradise cycle, about two billion years of Urantia time, witnesses the creation of additional reserves of these orders on the secret worlds of the Eternal Son.
13:3.3 (149.6) După câte ştiu, nici o personalitate nu a mers niciodată pe nici una dintre aceste sfere ale Fiului Etern. Pe parcursul lungii mele experienţe în interiorul şi exteriorul Paradisului, nu am fost niciodată însărcinat să vizitez una dintre aceste lumi. Nici chiar personalităţile co-create de Fiul Etern nu merg acolo. Noi deducem că toate tipurile de spirite impersonale, indiferent care ar fi originea lor, sunt admise în aceste lăcaşuri ale spiritului. Cum eu sunt o persoană şi cum am o formă spirituală, o astfel de lume mi-ar părea cu siguranţă goală şi deşartă, chiar dacă mi-ar fi permis s-o vizitez. Înaltele personalităţi spirituale nu satisfac curiozităţi fără scop, şi nu se angrenează în aventuri complet inutile. Perpetuu se prezintă prea multe aventuri care sunt atât proprii să stimuleze curiozitatea cât şi semnificative pentru a putea să ne angrenăm în acest gen de proiecte inutile sau iluzorii. 13:3.3 (149.6) As far as I am informed, no personality has ever been on any one of these spheres of the Eternal Son. I have never been assigned to visit one of these worlds in all my long experience in and out of Paradise. Even the personalities cocreated by the Eternal Son do not go to these worlds. We infer that all types of impersonal spirits—regardless of parentage—are admitted to these spirit homes. As I am a person and have a spirit form, no doubt such a world would seem empty and deserted even if I were permitted to pay it a visit. High spirit personalities are not given to the gratification of purposeless curiosity, purely useless adventure. There is at all times altogether too much intriguing and purposeful adventure to permit the development of any great interest in those projects which are either futile or unreal.
4. Lumile Spiritului Infinit ^top 4. The Worlds of the Infinite Spirit ^top
13:4.1 (149.7) Între circuitul interior al Havonei şi strălucitoarele sfere ale Fiului Etern circulă cele şapte globuri ale Spiritului Infinit, lumi locuite de descendenţa Spiritului Infinit, de fiii trinitizaţi ai personalităţilor create glorificate şi de alte tipuri de fiinţe nerevelate însărcinate să administreze efectiv numeroasele întreprinderi alte diverselor domenii ale activităţii universale. 13:4.1 (149.7) Between the inner circuit of Havona and the shining spheres of the Eternal Son there circle the seven orbs of the Infinite Spirit, worlds inhabited by the offspring of the Infinite Spirit, by the trinitized sons of glorified created personalities, and by other types of unrevealed beings concerned with the effective administration of the many enterprises of the various realms of universe activities.
13:4.2 (150.1) Cele şapte Spirite Maestru sunt reprezentanţii supremi şi ultimi ai Spiritului Infinit. Ei îşi menţin punctele lor de ataşament personal, nucleele lor de putere pe periferia Paradisului, însă toate operaţiunile referitoare la controlul şi direcţia marelui univers sunt conduse pe şi de pe aceste sfere administrative speciale ale Spiritului Infinit. Cele Şapte Spirite Maestru sunt efectiv volantul regulator minte-spirit al universului, o putere centralizată atotcuprinzătoare, înglobând totul şi coordonând totul. 13:4.2 (150.1) The Seven Master Spirits are the supreme and ultimate representatives of the Infinite Spirit. They maintain their personal stations, their power focuses, on the periphery of Paradise, but all operations concerned with their management and direction of the grand universe are conducted on and from these seven special executive spheres of the Infinite Spirit. The Seven Master Spirits are, in reality, the mind-spirit balance wheel of the universe of universes, an all-embracing, all-encompassing, and all-co-ordinating power of central location.
13:4.3 (150.2) Plecând de la aceste şapte sfere speciale, Maeştrii Spirite acţionează pentru a echilibra şi stabiliza circuitele mentalului cosmic ale marelui univers. Ei au, de asemenea, de a face cu atitudinile şi prezenţele spirituale diferenţiale ale Deităţilor în întregul mare univers. Reacţiile fizice sunt uniforme, invariante şi mereu instantanee şi automate. Însă prezenţa spirituală experienţială se adaptează la condiţiile subiacente sau stările de receptivitate spirituale inerente fiecărei minţi individuale a împărăţiilor. 13:4.3 (150.2) From these seven special spheres the Master Spirits operate to equalize and stabilize the cosmic-mind circuits of the grand universe. They also have to do with the differential spiritual attitude and presence of the Deities throughout the grand universe. Physical reactions are uniform, unvarying, and always instantaneous and automatic. But experiential spiritual presence is in accordance with the underlying conditions or states of spiritual receptivity inherent in the individual minds of the realms.
13:4.4 (150.3) La nivel fizic autoritatea, prezenţa şi funcţiunea sunt invariante în toate universurile, mici sau mari. La nivelul prezenţei spirituale, există un factor sau o reacţie variabilă; este fluctuaţia diferenţială în maniera în care creaturile înzestrate cu voinţă o recunosc şi o primesc. Prezenţa spirituală a Deităţii existenţiale şi absolute nu este influenţată cu nici un chip de atitudinea loială sau neloială a fiinţelor create. Dimpotrivă, este în acelaşi timp adevărat că prezenţa funcţională a Deităţii subabsolute şi experienţiale este net şi direct influenţată de deciziile, alegerile şi atitudinile voluntare ale acestor creaturi finite, de fidelitatea şi devoţiunea fiecărei fiinţe, planete, sistem, constelaţie sau univers. Însă această prezenţă spirituală a divinităţii nu este nici capricioasă nici arbitrară; varianta sa experienţială este inerentă liberului arbitru cu care creaturile personale sunt înzestrate. 13:4.4 (150.3) Physical authority, presence, and function are unvarying in all the universes, small or great. The differing factor in spiritual presence, or reaction, is the fluctuating differential in its recognition and reception by will creatures. Whereas the spiritual presence of absolute and existential Deity is in no manner whatever influenced by attitudes of loyalty or disloyalty on the part of created beings, at the same time it is true that the functioning presence of subabsolute and experiential Deity is definitely and directly influenced by the decisions, choices, and will-attitudes of such finite creature beings—by the loyalty and devotion of the individual being, planet, system, constellation, or universe. But this spiritual presence of divinity is not whimsical nor arbitrary; its experiential variance is inherent in the freewill endowment of personal creatures.
13:4.5 (150.4) Ceea ce determină diferenţialul prezenţei spirituale există în propria voastră inima şi în propria voastră minte şi constă în propria voastră manieră de a alege, în deciziile minţii voastre şi în determinarea propriei voastre voinţe. Acest diferenţial este inerent reacţiilor liberului arbitru al fiinţelor personale inteligente, Tatăl Universal ordonând ca aceste fiinţe să exercite o libertate de alegere. Iar Deităţile ţin întotdeauna în mod fidel cont de fluxul şi refluxul spiritelor lor pentru a face faţă la condiţiile şi pentru a satisface exigenţele acestui diferenţial în alegerea creaturilor. Uneori ele îşi difuzează şi mai mult prezenţa pentru a răspunde celor care o doresc sincer, alteori ele se retrag de pe scenă atunci când creaturile lor iau decizii adverse, exercitând libertatea de alegere care le-a fost în mod divin conferită. Acesta este modul în care spiritul divinităţii se supune în mod umil alegerilor creaturilor din împărăţii. 13:4.5 (150.4) The determiner of the differential of spiritual presence exists in your own hearts and minds and consists in the manner of your own choosing, in the decisions of your minds, and in the determination of your own wills. This differential is inherent in the freewill reactions of intelligent personal beings, beings whom the Universal Father has ordained shall exercise this liberty of choosing. And the Deities are ever true to the ebb and flow of their spirits in meeting and satisfying the conditions and demands of this differential of creature choice, now bestowing more of their presence in response to a sincere desire for the same and again withdrawing themselves from the scene as their creatures decide adversely in the exercise of their divinely bestowed freedom of choice. And thus does the spirit of divinity become humbly obedient to the choosing of the creatures of the realms.
13:4.6 (150.5) Reşedinţele administrative ale Celor Şapte Spirite Maestru sunt, în realitate, cartierele generale Paradisiace ale celor şapte suprauniversuri şi segmente ale spaţului exterior care le sunt legate. Fiecare Maestru Spirit prezidează un supraunivers, şi fiecare dintre aceste şapte lumi este exclusiv atribuită unui Maestru Spirit. Nu există literalmente nici o fază a administrării subparadisiace a celor şapte suprauniversuri la care aceste lumi administrative să nu contribuie. Ele nu sunt atât de exclusive ca sferele Tatălui sau acelea ale Fiului. Cu toate că statutul lor de rezidenţă este rezervat nativilor lor şi celor care lucrează acolo, aceste şapte planete administrative sunt întotdeauna deschise tuturor fiinţelor care doresc să le viziteze şi chiar pot dispune de mijloacele de transport necesare. 13:4.6 (150.5) The executive abodes of the Seven Master Spirits are, in reality, the Paradise headquarters of the seven superuniverses and their correlated segments in outer space. Each Master Spirit presides over one superuniverse, and each of these seven worlds is exclusively assigned to one of the Master Spirits. There is literally no phase of the sub-Paradise administration of the seven superuniverses which is not provided for on these executive worlds. They are not so exclusive as the spheres of the Father or those of the Son, and though residential status is limited to native beings and those who work thereon, these seven administrative planets are always open to all beings who desire to visit them, and who can command the necessary means of transit.
13:4.7 (151.1) Pentru mine, aceste lumi administrative sunt punctele cele mai interesante şi cele mai misterioase din afara Paradisului. În nici un alt loc al vastului univers nu putem observa activităţi atât de variate, implicând atât de multe fiinţe vii diferite şi atingând atâtea nivele diverse, cu ocupaţii simultan materiale, intelectuale şi spirituale. În timpul perioadele de libertate care îmi sunt acordate între misiunile mele, dacă am şansa să fiu în Paradis sau pe Havona, mă duc în general pe una dintre aceste lumi afectate Celor Şapte Spirite Maestru, pentru ca mintea mea să fie inspirată la vederea acestor spectacole de iniţiativă, devoţiune, fidelitate, înţelepciune şi eficienţă. În nici o altă parte nu pot să observ o atât de uimitoare interasociere de împliniri de personalităţi pe ansamblul celor şapte nivele de realitate universală. Şi sunt întotdeauna stimulat de activităţile celor care ştiu atât de bine cum să îşi facă munca şi care găsesc o plăcere atât de completă în îndeplinirea ei. 13:4.7 (151.1) To me, these executive worlds are the most interesting and intriguing spots outside of Paradise. In no other place in the wide universe can one observe such varied activities, involving so many different orders of living beings, having to do with operations on so many diverse levels, occupations at once material, intellectual, and spiritual. When I am accorded a period of release from assignment, if I chance to be on Paradise or in Havona, I usually proceed to one of these busy worlds of the Seven Master Spirits, there to inspire my mind with such spectacles of enterprise, devotion, loyalty, wisdom, and effectiveness. Nowhere else can I observe such an amazing interassociation of personality performances on all seven levels of universe reality. And I am always stimulated by the activities of those who well know how to do their work, and who so thoroughly enjoy doing it.
13:4.8 (151.2) [Prezentat de un Desăvârşitor al Înţelepciunii desemnat pentru această funcţiune de Cei Îmbătrâniţi de Zile de pe Uversa.] 13:4.8 (151.2) [Presented by a Perfector of Wisdom commissioned thus to function by the Ancients of Days on Uversa.]