Conţinutul Cărţii Contents of the Book
  Pagină   Page
Introducere 1 Foreword 1
I. Deitate si divinitate 2 I. Deity and Divinity 2
II. Dumnezeu 3 II. God 3
III. Prima sursă-centru 4 III. The First Source and Center 4
IV. Realitatea universului 6 IV. Universe Reality 6
V. Realităţi de personalitate 8 V. Personality Realities 8
VI. Energie şi arhetip 9 VI. Energy and Pattern 9
VII. Fiinţa supremă 10 VII. The Supreme Being 10
VIII. Dumnezeu septuplul 11 VIII. God the Sevenfold 11
IX. Dumnezeu ultimul 12 IX. God the Ultimate 12
X. Dumnezeu absolutul 13 X. God the Absolute 13
XI. Cele trei absoluturi 13 XI. The Three Absolutes 13
XII. Trinităţile 15 XII. The Trinities 15
Partea I
Universul Central şi Supraunversurile
PART I
The Central and Superuniverses
1. Tatăl Universal 21 1. The Universal Father 21
1. Numele Tatălui 22 1. The Father’s Name 22
2. Realitatea lui Dumnezeu 23 2. The Reality of God 23
3. Dumnezeu este un spirit universal 25 3. God is a Universal Spirit 25
4. Misterul lui Dumnezeu 26 4. The Mystery of God 26
5. Personalitatea Tatălui Universal 27 5. Personality of the Universal Father 27
6. Personalitatea în univers 29 6. Personality in the Universe 29
7. Valoarea spirituală a conceptului personalităţii 31 7. Spiritual Value of the Personality Concept 31
2. Natura lui Dumnezeu 33 2. The Nature of God 33
1. Infinitatea lui Dumnezeu 33 1. The Infinity of God 33
2. Perfecţiunea eternă a Tatălui 35 2. The Father’s Eternal Perfection 35
3. Justeţe şi dreptate 36 3. Justice and Righteousness 36
4. Îndurarea divină 38 4. The Divine Mercy 38
5. Iubirea lui Dumnezeu 38 5. The Love of God 38
6. Bunătatea lui Dumnezeu 40 6. The Goodness of God 40
7. Adevăr şi frumuseţe divine 42 7. Divine Truth and Beauty 42
3. Atributele lui Dumnezeu 44 3. The Attributes of God 44
1. Omniprezenţa lui Dumnezeu 44 1. God’s Everywhereness 44
2. Puterea infinită a lui Dumnezeu 46 2. God’s Infinite Power 46
3. Cunoaşterea universală a lui Dumnezeu 48 3. God’s Universal Knowledge 48
4. Caracterul nelimitat al lui Dumnezeu 49 4. God’s Limitlessness 49
5. Guvernarea supremă a Tatălui 50 5. The Father’s Supreme Rule 50
6. Întâietatea Tatălui 52 6. The Father’s Primacy 52
4. Relaţiile lui Dumnezeu cu universul 54 4. God’s Relation to the Universe 54
1. Atitudinea Tatălui în univers 54 1. The Universe Attitude of the Father 54
2. Dumnezeu şi natura 56 2. God and Nature 56
3. Caracterul neschimbător al lui Dumnezeu 57 3. God’s Unchanging Character 57
4. Realizarea lui Dumnezeu 58 4. The Realization of God 58
5. Idei greşite despre Dumnezeu 59 5. Erroneous Ideas of God 59
5. Relaţia lui Dumnezeu cu individul 62 5. God’s Relation to the Individual 62
1. Calea către Dumnezeu 62 1. The Approach to God 62
2. Prezenţa lui Dumnezeu 64 2. The Presence of God 64
3. Adevărata slăvire 65 3. True Worship 65
4. Dumnezeu în religie 66 4. God in Religion 66
5. Conştiinţa de Dumnezeu 68 5. The Consciousness of God 68
6. Dumnezeul personalităţii 70 6. The God of Personality 70
6. Fiul Etern 73 6. The Eternal Son 73
1. Identitatea Fiului Etern 73 1. Identity of the Eternal Son 73
2. Natura Fiului Etern 74 2. Nature of the Eternal Son 74
3. Grija iubirii tatălui 75 3. Ministry of the Father’s Love 75
4. Atributele Fiului Divin 76 4. Attributes of the Eternal Son 76
5. Limitările Fiului Etern 77 5. Limitations of the Eternal Son 77
6. Mintea spiritului 78 6. The Spirit Mind 78
7. Personalitatea Fiului Etern 79 7. Personality of the Eternal Son 79
8. Realizarea Fiului Etern 79 8. Realization of the Eternal Son 79
7. Poziţia Fiului Etern faţă de univers 81 7. Relation of the Eternal Son to the Universe 81
1. Circuitul gravitatiei spiritului 81 1. The Spirit-Gravity Circuit 81
2. Administrarea Fiului Etern 83 2. The Administration of the Eternal Son 83
3. Relaţia Fiului Etern cu individul 84 3. Relation of the Eternal Son to the Individual 84
4. Planurile de perfecţiune divină 85 4. The Divine Perfection Plans 85
5. Spiritul de efuziune 86 5. The Spirit of Bestowal 86
6. Fii Paradisiaci ai lui Dumnezeu 87 6. The Paradise Sons of God 87
7. Revelaţia supremă a Tatălui 88 7. The Supreme Revelation of the Father 88
8. Spiritul Infinit 90 8. The Infinite Spirit 90
1. Dumnezeul acţiunii 90 1. The God of Action 90
2. Natura Spiritului Infinit 92 2. Nature of the Infinite Spirit 92
3. Poziţia spiritului faţă de Tată şi Fiu 93 3. Relation of the Spirit to the Father and the Son 93
4. Spiritul de slujire divină 94 4. The Spirit of Divine Ministry 94
5. Prezenţa lui Dumnezeu 95 5. The Presence of God 95
6. Personalitatea Spiritului Infinit 96 6. Personality of the Infinite Spirit 96
9. Relaţia Spiritului Infinit cu universul 98 9. Relation of the Infinite Spirit to the Universe 98
1. Atributele celei de-a Treia Surse-Centru 98 1. Attributes of the Third Source and Center 98
2. Spiritul omniprezent 100 2. The Omnipresent Spirit 100
3. Manipulatorul universal 101 3. The Universal Manipulator 101
4. Mintea absolută 102 4. The Absolute Mind 102
5. Ministerul minţii 102 5. The Ministry of Mind 102
6. Circuitul de gravitaţie mentală 103 6. The Mind-Gravity Circuit 103
7. Reflexivitatea universului 105 7. Universe Reflectivity 105
8. Personalităţi ale Spiritului Infinit 105 8. Personalities of the Infinite Spirit 105
10. Trinitatea paradisului 108 10. The Paradise Trinity 108
1. Prima Sursă-Centru care se distribuie pe sine 108 1. Self-Distribution of the First Source and Center 108
2. Personalizarea deităţii 109 2. Deity Personalization 109
3. Cele trei persoane ale deităţii 110 3. The Three Persons of Deity 110
4. Unitatea trinitară a deităţii 112 4. The Trinity Union of Deity 112
5. Funcţiuni ale Trinităţii 113 5. Functions of the Trinity 113
6. Fiii staţionari ai trinităţii 114 6. The Stationary Sons of the Trinity 114
7. Supracontrolul supremaţiei 115 7. The Overcontrol of Supremacy 115
8. Trinitatea dincolo de finit 116 8. The Trinity Beyond the Finite 116
11. Insula eternă a paradisului 118 11. The Eternal Isle of Paradise 118
1. Reşedinţa divină 118 1. The Divine Residence 118
2. Natura insulei eterne 119 2. Nature of the Eternal Isle 119
3. Paradisul de sus 120 3. Upper Paradise 120
4. Paradisul periferic 121 4. Peripheral Paradise 121
5. Paradisul de jos 122 5. Nether Paradise 122
6. Respiraţia spaţiului 123 6. Space Respiration 123
7. Funcţiunile spaţiale ale paradisului 124 7. Space Functions of Paradise 124
8. Gravitaţia paradisului 125 8. Paradise Gravity 125
9. Caracterul unic al paradisului 126 9. The Uniqueness of Paradise 126
12. Universul universurilor 128 12. The Universe of Universes 128
1. Nivele de spaţiu ale universului principal 128 1. Space Levels of the Master Universe 128
2. Domeniile absolutului necalificat 130 2. The Domains of the Unqualified Absolute 130
3. Gravitaţia universală 131 3. Universal Gravity 131
4. Spaţiu şi mişcare 133 4. Space and Motion 133
5. Spaţiu şi timp 134 5. Space and Time 134
6. Supercontrolul universal 135 6. Universal Overcontrol 135
7. Partea şi totul 137 7. The Part and the Whole 137
8. Materie, minte şi spirit 139 8. Matter, Mind, and Spirit 139
9. Realităţi personale 141 9. Personal Realities 141
13. Sferele sacre ale paradisului 143 13. The Sacred Spheres of Paradise 143
1. Cele şapte lumi sacre ale Tatălui 144 1. The Seven Sacred Worlds of the Father 144
2. Relaţii cu lumile Tatălui 147 2. Father-World Relationships 147
3. Lumile sacre ale Fiului Etern 149 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son 149
4. Lumile Spiritului Infinit 149 4. The Worlds of the Infinite Spirit 149
14. Universul central şi divin 152 14. The Central and Divine Universe 152
1. Sistemul Paradis-Havona 152 1. The Paradise-Havona System 152
2. Constituţia Havonei 154 2. Constitution of Havona 154
3. Lumile Havonei 155 3. The Havona Worlds 155
4. Creaturile universului central 156 4. Creatures of the Central Universe 156
5. Viaţa pe Havona 158 5. Life in Havona 158
6. Scopul universului central 160 6. The Purpose of the Central Universe 160
15. Cele Şapte suprauniversuri 164 15. The Seven Superuniverses 164
1. Nivelul de spaţiu al suprauniversului 164 1. The Superuniverse Space Level 164
2. Organizarea suprauniversurilor 165 2. Organization of the Superuniverses 165
3. Suprauniversul Orvontonului 167 3. The Superuniverse of Orvonton 167
4. Nebuloasele — strămoşii universurilor 169 4. Nebulae—The Ancestors of Universes 169
5. Originea corpurilor spaţiale 170 5. The Origin of Space Bodies 170
6. Sferele spaţiului 172 6. The Spheres of Space 172
7. Sferele arhitecturale 174 7. The Architectural Spheres 174
8. Control şi reglare a energiei 175 8. Energy Control and Regulation 175
9. Circuitele suprauniversurilor 176 9. Circuits of the Superuniverses 176
10. Şefii suprauniversurilor 178 10. Rulers of the Superuniverses 178
11. Adunarea deliberatoare 179 11. The Deliberative Assembly 179
12. Tribunalele supreme 180 12. The Supreme Tribunals 180
13. Guvernele sectoarelor 181 13. The Sector Governments 181
14. Scopul suprauniversurilor 181 14. Purposes of the Seven Superuniverses 181
16. Cele Şapte Spirite Maestru 184 16. The Seven Master Spirits 184
1. Poziţia faţă de Deitatea Triunică 185 1. Relation to Triune Deity 185
2. Poziţia faţă de Spiritul Infinit 185 2. Relation to the Infinite Spirit 185
3. Identitate şi diversitate a Maeştrilor Spirite 186 3. Identity and Diversity of the Master Spirits 186
4. Atribute şi funcţiuni ale Maeştrilor Spirite 189 4. Attributes and Functions of the Master Spirits 189
5. Poziţia faţă de creaturi 190 5. Relation to Creatures 190
6. Mintea cosmică 191 6. The Cosmic Mind 191
7. Morală, virtute şi personalitate 192 7. Morals, Virtue, and Personality 192
8. Personalitatea pe Urantia 194 8. Urantia Personality 194
9. Realitatea conştiinţei umane 195 9. Reality of Human Consciousness 195
17. Cele şapte grupuri de spirite supreme 197 17. The Seven Supreme Spirit Groups 197
1. Cei Şapte Agenţi Executivi Supremi 198 1. The Seven Supreme Executives 198
2. Majeston — Şeful Reflexivităţii 199 2. Majeston—Chief of Reflectivity 199
3. Spiritele reflexive 200 3. The Reflective Spirits 200
4. Ajutoarele-imagini reflexivi 202 4. The Reflective Image Aids 202
5. Cele şapte spirite ale circuitelor 202 5. The Seven Spirits of the Circuits 202
6. Spiritele creative ale universurilor locale 203 6. The Local Universe Creative Spirits 203
7. Spiritele mentale adjuvante 205 7. The Adjutant Mind-Spirits 205
8. Funcţiuni ale spiritelor supreme 205 8. Functions of the Supreme Spirits 205
18. Personalităţile Supreme ale Trinităţii 207 18. The Supreme Trinity Personalities 207
1. Secretele Supremaţiei Trinitizate 207 1. The Trinitized Secrets of Supremacy 207
2. Eternii de Zile 208 2. The Eternals of Days 208
3. Cei Îmbătrâniţi de Zile 209 3. The Ancients of Days 209
4. Perfecţiunile de Zile 210 4. The Perfections of Days 210
5. Recenţii Zilelor 211 5. The Recents of Days 211
6. Uniunile de Zile 212 6. The Unions of Days 212
7. Fidelii de Zile 213 7. The Faithfuls of Days 213
19. Fiinţe coordonate de origine trinitară 214 19. The Co-ordinate Trinity-Origin Beings 214
1. Fiii Instructorii ai Trinităţii 214 1. The Trinity Teacher Sons 214
2. Desăvârşitorii Înţelepciunii 215 2. The Perfectors of Wisdom 215
3. Consilierii Divini 216 3. The Divine Counselors 216
4. Cenzorii Universali 217 4. The Universal Censors 217
5. Spiritele Inspirate ale Trinităţii 219 5. Inspired Trinity Spirits 219
6. Nativii Havonei 221 6. Havona Natives 221
7. Cetăţenii paradisului 222 7. Paradise Citizens 222
20. Fiii paradisiaci ai lui Dumnezeu 223 20. The Paradise Sons of God 223
1. Fiii lui Dumnezeu descendenţi 223 1. The Descending Sons of God 223
2. Fiii Magistrali 224 2. The Magisterial Sons 224
3. Acţiuni judecătoreşti 226 3. Judicial Actions 226
4. Misiunile de magistrat 226 4. Magisterial Missions 226
5. Manifestarea Fiilor Paradisiaci ai lui Dumnezeu 227 5. Bestowal of the Paradise Sons of God 227
6. Carierele de consacrare ca muritori 228 6. The Mortal-Bestowal Careers 228
7. Fiii Instructori ai Grinităţii 230 7. The Trinity Teacher Sons 230
8. Slujirea Daynalilor într-un univers local 231 8. Local Universe Ministry of the Daynals 231
9. Serviciul planetar al Daynaililor 231 9. Planetary Service of the Daynals 231
10. Slujirea unificată a Fiilor Paradisului 232 10. United Ministry of the Paradise Sons 232
21. Fiii Creatori Paradisiaci 234 21. The Paradise Creator Sons 234
1. Originea şi natura Fiilor Creatori 234 1. Origin and Nature of Creator Sons 234
2. Creatorii universurilor locale 235 2. The Creators of Local Universes 235
3. Suveranitatea în universul local 237 3. Local Universe Sovereignty 237
4. Dăruirea Mihaililor 239 4. The Michael Bestowals 239
5. Poziţia Maeştrilor Fii faţă de univers 240 5. Relation of Master Sons to the Universe 240
6. Destinul Maeştrilor Mihaili 241 6. Destiny of the Master Michaels 241
22. Fiii lui Dumnezeu trinitizaţi 243 22. The Trinitized Sons of God 243
1. Fiii îmbrăţişaţi de trinitate 243 1. The Trinity-Embraced Sons 243
2. Puternicii Mesageri 245 2. The Mighty Messengers 245
3. Cei Înălţaţi în Autoritate 246 3. Those High in Authority 246
4. Cei Fără de Nume şi Fără de Număr 246 4. Those Without Name and Number 246
5. Conservatorii Trinitizaţi 247 5. The Trinitized Custodians 247
6. Ambasadorii Trinitizaţi 248 6. The Trinitized Ambassadors 248
7. Tehnica Trinitizării 249 7. Technique of Trinitization 249
8. Fiii trinitizaţi de creaturi 251 8. The Creature-Trinitized Sons 251
9. Păzitorii Celeşti 252 9. The Celestial Guardians 252
10. Asistenţii Fiilor Elevaţi 253 10. High Son Assistants 253
23. Mesagerii solitari 256 23. The Solitary Messengers 256
1. Natura şi originea Mesagerilor Solitari 256 1. Nature and Origin of Solitary Messengers 256
2. Desemnările de Mesageri Solitari 257 2. Assignments of Solitary Messengers 257
3. Serviciul Mesagerilor Solitari în timp şi spaţiu 260 3. Time and Space Services of Solitary Messengers 260
4. Ajutorul special al Mesagerilor Solitari 262 4. Special Ministry of Solitary Messengers 262
24. Personalităţi superioare ale spiritului infinit 264 24. Higher Personalities of the Infinite Spirit 264
1. Supraveghetorii Circuitelor Universale 265 1. The Universe Circuit Supervisors 265
2. Directorii de Recensământ 266 2. The Census Directors 266
3. Ajutorii personali ai Spiritului Infinit 268 3. Personal Aids of the Infinite Spirit 268
4. Inspectorii Asociaţi 268 4. The Associate Inspectors 268
5. Santinelele Afectate 268 5. The Assigned Sentinels 268
6. Îndrumătorii absolvenţi 269 6. The Graduate Guides 269
7. Originea Îndrumătorilor absolvenţi 270 7. Origin of the Graduate Guides 270
25. Oştirile mesagerilor spaţiului 273 25. The Messenger Hosts of Space 273
1. Servitorii Havonei 273 1. The Havona Servitals 273
2. Conciliatorii Universali 275 2. The Universal Conciliators 275
3. Serviciul de mare importanţă al Conciliatorilor 276 3. The Far-Reaching Service of Conciliators 276
4. Consilierii Tehnici 279 4. Technical Advisers 279
5. Deţinătorii arhivelor din paradis 281 5. The Custodians of Records on Paradise 281
6. Arhivarii Celeşti 281 6. The Celestial Recorders 281
7. Însoţitorii Morontiei 282 7. The Morontia Companions 282
8. Însoţitorii Paradisului 283 8. The Paradise Companions 283
26. Spiritele ocrotitoare ale universului central 285 26. Ministering Spirits of the Central Universe 285
1. Spiritele ocrotitoare 285 1. The Ministering Spirits 285
2. Puternicii Supernafimi 286 2. The Mighty Supernaphim 286
3. Supernafimii Terţiari 288 3. The Tertiary Supernaphim 288
4. Supernafimii Secundari 289 4. The Secondary Supernaphim 289
5. Ajutoarele Pelerinilor 291 5. The Pilgrim Helpers 291
6. Îndrumătorii Supremaţiei 292 6. The Supremacy Guides 292
7. Îndrumătorii Trinităţii 292 7. The Trinity Guides 292
8. Descoperitorii Fiului 293 8. The Son Finders 293
9. Îndrumătorii Tatălui 294 9. The Father Guides 294
10. Consilierii şi consultanţii 295 10. The Counselors and Advisers 295
11. Complementele Repausului 296 11. The Complements of Rest 296
27. Serviciul supernafimilor primari 298 27. Ministry of the Primary Supernaphim 298
1. Provocatorii Repausului 299 1. Instigators of Rest 299
2. Şefii de Însărcinare 300 2. Chiefs of Assignment 300
3. Tălmăcitorii de Etică 300 3. Interpreters of Ethics 300
4. Îndrumătorii de Conduită 301 4. Directors of Conduct 301
5. Deţinătorii de Cunoaştere 301 5. The Custodians of Knowledge 301
6. Maeştrii Filozofiei 302 6. Masters of Philosophy 302
7. Conducătorii Închinării 303 7. Conductors of Worship 303
28. Spiritele ocrotitoare ale suprauniversurilor 306 28. Ministering Spirits of the Superuniverses 306
1. Terţiafimii 306 1. The Tertiaphim 306
2. Omniafimii 307 2. The Omniaphim 307
3. Seconafimii 307 3. The Seconaphim 307
4. Seconafimii Primari 307 4. The Primary Seconaphim 307
5. Seconafimii Secundari 310 5. The Secondary Seconaphim 310
6. Seconafimii Terţiari 313 6. The Tertiary Seconaphim 313
7. Serviciul Seconafimilor 317 7. Ministry of the Seconaphim 317
29. Directorii de putere ai universului 319 29. The Universe Power Directors 319
1. Cei şapte directori supremi de putere 320 1. The Seven Supreme Power Directors 320
2. Centrele supreme de putere 320 2. The Supreme Power Centers 320
3. Domeniul centrelor de putere 322 3. The Domain of Power Centers 322
4. Controlorii Fizici Maestru 324 4. The Master Physical Controllers 324
5. Organizatorii Principali ai Forţei 329 5. The Master Force Organizers 329
30. Personalităţi ale marelui univers 330 30. Personalities of the Grand Universe 330
1. Clasificarea paradisiacă a fiinţelor vii 330 1. The Paradise Classification of Living Beings 330
2. Registrul personalităţilor de pe Uversa 334 2. The Uversa Personality Register 334
3. Coloniile de curtoazie 338 3. The Courtesy Colonies 338
4. Muritorii ascendenţi 340 4. The Ascending Mortals 340
31. Corpul Finalităţii 345 31. The Corps of the Finality 345
1. Indigenii Havonei 346 1. The Havona Natives 346
2. Mesagerii Gravitaţiei 346 2. Gravity Messengers 346
3. Muritorii Glorificaţi 347 3. Glorified Mortals 347
4. Serafimii adoptaţi 348 4. Adopted Seraphim 348
5. Fiii Muritori glorificaţi 349 5. Glorified Material Sons 349
6. Creaturile mediane preamărite 349 6. Glorified Midway Creatures 349
7. Îngerii de Lumină 349 7. The Evangels of Light 349
8. Transcendentalii 350 8. The Transcendentalers 350
9. Arhitecţii Universului Principal 351 9. Architects of the Master Universe 351
10. Aventura ultimă 352 10. The Ultimate Adventure 352
Partea a II a
Universul local
PART II
The Local Universe
32. Evoluţia universurilor locale 357 32. The Evolution of Local Universes 357
1. Apariţia fizică a universurilor 357 1. Physical Emergence of Universes 357
2. Organizarea universului 358 2. Universe Organization 358
3. Ideea evolutivă 360 3. The Evolutionary Idea 360
4. Relaţia lui Dumnezeu cu un univers local 362 4. God’s Relation to a Local Universe 362
5. Ţelul etern şi divin 364 5. The Eternal and Divine Purpose 364
33. Administrarea universului local 366 33. Administration of the Local Universe 366
1. Mihail din Nebadon 366 1. Michael of Nebadon 366
2. Suveranul din Nebadon 367 2. The Sovereign of Nebadon 367
3. Fiul şi Spiritul Universului 368 3. The Universe Son and Spirit 368
4. Gabriel — şeful executiv 369 4. Gabriel—The Chief Executive 369
5. Ambasadorii trinităţii 370 5. The Trinity Ambassadors 370
6. Administrarea generală 371 6. General Administration 371
7. Tribunalele Nebadonului 372 7. The Courts of Nebadon 372
8. Funcţiunile legislativă şi executivă 373 8. The Legislative and Executive Functions 373
34. Spiritul-mamă al universului local 374 34. The Local Universe Mother Spirit 374
1. Personalizarea Spiritului Creativ 374 1. Personalization of the Creative Spirit 374
2. Natura Slujitorului Divin 375 2. Nature of the Divine Minister 375
3. Fiul şi Spiritul în timp şi spaţiu 376 3. The Son and Spirit in Time and Space 376
4. Circuitele universului local 377 4. The Local Universe Circuits 377
5. Slujirea Spiritului 379 5. The Ministry of the Spirit 379
6. Spiritul din om 380 6. The Spirit in Man 380
7. Spiritul şi carnea 382 7. The Spirit and the Flesh 382
35. Fiii lui Dumnezeu ai universului local 384 35. The Local Universe Sons of God 384
1. Tatăl Melchizedek 384 1. The Father Melchizedek 384
2. Fiii melchitedeki 385 2. The Melchizedek Sons 385
3. Lumile Melchizedekilor 387 3. The Melchizedek Worlds 387
4. Munca specială a Melchizedekilor 388 4. Special Work of the Melchizedeks 388
5. Fiii Vorondadeki 389 5. The Vorondadek Sons 389
6. Părinţii Constelaţiilor 390 6. The Constellation Fathers 390
7. Lumile Vorondadek 391 7. The Vorondadek Worlds 391
8. Fiii Lanonandeki 392 8. The Lanonandek Sons 392
9. Şefii Lanonandeki 393 9. The Lanonandek Rulers 393
10. Lumile Lanonandeke 394 10. The Lanonandek Worlds 394
36. Purtătorii vieţii 396 36. The Life Carriers 396
1. Originea şi natura Purtătorilor Vieţii 396 1. Origin and Nature of Life Carriers 396
2. Lumile Purtătorilor Vieţii 397 2. The Life Carrier Worlds 397
3. Transplantarea vieţii 399 3. Life Transplantation 399
4. Purtătorii de viaţă Melchizedeki 400 4. Melchizedek Life Carriers 400
5. Cele Şapte Spirite-Minte Adjutante 401 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits 401
6. Forţele vii 403 6. Living Forces 403
37. Personalităţi ale universului local 406 37. Personalities of the Local Universe 406
1. Ajutoarele Universului 406 1. The Universe Aids 406
2. Strălucitoarele Stele de Seară 407 2. The Brilliant Evening Stars 407
3. Arhanghelii 408 3. The Archangels 408
4. Preaînalţii Asistenţi 409 4. Most High Assistants 409
5. Înalţii Comisionari 410 5. High Commissioners 410
6. Supraveghetorii Celeşti 412 6. Celestial Overseers 412
7. Învăţătorii lumilor palat 413 7. Mansion World Teachers 413
8. Ordine de spirite superioare afectate 413 8. Higher Spirit Orders of Assignment 413
9. Cetăţenii permanenţi ai universului local 414 9. Permanent Citizens of the Local Universe 414
10. Alte grupuri ale universului local 416 10. Other Local Universe Groups 416
38. Spirite ocrotitoare ale universului local 418 38. Ministering Spirits of the Local Universe 418
1. Originea Serafimilor 418 1. Origin of Seraphim 418
2. Naturile îngereşti 419 2. Angelic Natures 419
3. Îngeri nerevelaţi 420 3. Unrevealed Angels 420
4. Lumile serafice 420 4. The Seraphic Worlds 420
5. Instruirea serafică 420 5. Seraphic Training 420
6. Organizarea serafică 421 6. Seraphic Organization 421
7. Heruvimii şi Sanovimii 422 7. Cherubim and Sanobim 422
8. Evoluţia Heruvimilor şi a Sanovimilor 423 8. Evolution of Cherubim and Sanobim 423
9. Creaturile mediene 424 9. The Midway Creatures 424
39. Oştirile serafice 426 39. The Seraphic Hosts 426
1. Serafimii Supremi 427 1. Supreme Seraphim 427
2. Serafimii Superiori 429 2. Superior Seraphim 429
3. Serafimii Supraveghetori 432 3. Supervisor Seraphim 432
4. Serafimii administratori 434 4. Administrator Seraphim 434
5. Ajutoarele planetare 436 5. Planetary Helpers 436
6. Slujitorii de tranziţie 439 6. Transition Ministers 439
7. Serafimii viitorului 440 7. Seraphim of the Future 440
8. Destinul serafimilor 440 8. Seraphic Destiny 440
9. Corpul de împlinire serafic 441 9. The Corps of Seraphic Completion 441
40. Fiii ascendenţi ai lui Dumnezeu 443 40. The Ascending Sons of God 443
1. Serafimii evolutivi 443 1. Evolutionary Seraphim 443
2. Fiii Materiali ascendenţi 444 2. Ascending Material Sons 444
3. Medienii transferaţi 444 3. Translated Midwayers 444
4. Ajustorii Personalizaţi 444 4. Personalized Adjusters 444
5. Muritorii timpului şi spaţiului 445 5. Mortals of Time and Space 445
6. Fiii lui Dumnezeu prin credinţă 447 6. The Faith Sons of God 447
7. Muritori contopiţi cu Fatăl 448 7. Father-Fused Mortals 448
8. Muritori contopiţi cu Fiul 449 8. Son-Fused Mortals 449
9. Muritori contopiţi cu Spiritul 450 9. Spirit-Fused Mortals 450
10. Destine ascendente 452 10. Ascendant Destinies 452
41. Aspecte fizice ale universului local 455 41. Physical Aspects of the Local Universe 455
1. Centrele de putere ale Nebadonului 455 1. The Nebadon Power Centers 455
2. Controlorii Fizici ai Sataniei 456 2. The Satania Physical Controllers 456
3. Asociaţii noştri stelari 458 3. Our Starry Associates 458
4. Densitatea soarelui 459 4. Sun Density 459
5. Radiaţia solară 460 5. Solar Radiation 460
6. Calciul — rătăcitorul din spaţiu 461 6. Calcium—The Wanderer of Space 461
7. Sursele energiei solare 463 7. Sources of Solar Energy 463
8. Reacţii ale energiei solare 464 8. Solar-Energy Reactions 464
9. Stabilitatea sorilor 465 9. Sun Stability 465
10. Originea lumilor locuite 465 10. Origin of Inhabited Worlds 465
42. Energia — mintea şi materia 467 42. Energy—Mind and Matter 467
1. Forţe şi energii ale paradisului 467 1. Paradise Forces and Energies 467
2. Sisteme universale de energie nonspirituală
(energii fizice)
469 2. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Physical Energies)
469
3. Clasificarea materiei 471 3. Classification of Matter 471
4. Transmutări ale energiei şi ale materiei 472 4. Energy and Matter Transmutations 472
5. Manifestări ale energiei ondulatorii 474 5. Wave-Energy Manifestations 474
6. Ultimatoni, electroni şi atomi 476 6. Ultimatons, Electrons, and Atoms 476
7. Materia atomică 477 7. Atomic Matter 477
8. Coeziunea atomică 478 8. Atomic Cohesion 478
9. Filozofia naturală 479 9. Natural Philosophy 479
10. Sisteme universale de energie nespirituală
(sisteme ale minţii materiale)
480 10. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Material Mind Systems)
480
11. Mecanismele universului 481 11. Universe Mechanisms 481
12. Modele şi forme — dominaţia minţii 483 12. Pattern and Form—Mind Dominance 483
43. Constelaţiile 485 43. The Constellations 485
1. Sediile constelaţiilor 485 1. The Constellation Headquarters 485
2. Guvernul constelaţiei 487 2. The Constellation Government 487
3. Prea Înalţii din Norlatiadek 488 3. The Most Highs of Norlatiadek 488
4. Muntele adunării — Fidelul Zilelor 489 4. Mount Assembly—The Faithful of Days 489
5. Taţii Edentiei de la rebeliunea lui Lucifer 490 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion 490
6. Grădinile lui Dumnezeu 492 6. The Gardens of God 492
7. Univitaţii 493 7. The Univitatia 493
8. Lumile educative ale Edentiei 493 8. The Edentia Training Worlds 493
9. Cetăţenia pe Edentia 495 9. Citizenship on Edentia 495
44. Artizanii celeşti 497 44. The Celestial Artisans 497
1. Muzicienii celeşti 499 1. The Celestial Musicians 499
2. Reproducătorii celeşti 500 2. The Heavenly Reproducers 500
3. Constructorii divini 501 3. The Divine Builders 501
4. Înregistratorii gândurilor 503 4. The Thought Recorders 503
5. Manipulatorii energiei 504 5. The Energy Manipulators 504
6. Modelatorii şi decoratorii 506 6. The Designers and Embellishers 506
7. Lucrătorii armoniei 507 7. The Harmony Workers 507
8. Aspiraţii umane şi înfăptuiri morontiale 507 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements 507
45. Administrarea sistemului local 509 45. The Local System Administration 509
1. Lumii tranziţionale de cultură 509 1. Transitional Culture Worlds 509
2. Suveranul Sistemului 511 2. The System Sovereign 511
3. Guvernarea sistemului 512 3. The System Government 512
4. Cei Douăzeci şi Patru de Consilieri 513 4. The Four and Twenty Counselors 513
5. Fiii Materiali 514 5. The Material Sons 514
6. Educaţia Adamică a ascenderilor 515 6. Adamic Training of Ascenders 515
7. Şcolile Melchizedekilor 517 7. The Melchizedek Schools 517
46. Sediul sistemului local 519 46. The Local System Headquarters 519
1. Aspecte fizice ale Jerusemului 519 1. Physical Aspects of Jerusem 519
2. Caracteristici fizice ale Jerusemului 520 2. Physical Features of Jerusem 520
3. Telecomunicaţiile Jerusemului 522 3. The Jerusem Broadcasts 522
4. Zone rezidenţiale şi administrative 522 4. Residential and Administrative Areas 522
5. Cercurile Jerusemului 523 5. The Jerusem Circles 523
6. Pătratele executiv-administrative 527 6. The Executive-Administrative Squares 527
7. Dreptunghiurile — Spornagii 527 7. The Rectangles—The Spornagia 527
8. Triunghiurile Jerusemului 528 8. The Jerusem Triangles 528
47. Cele şapte lumi palat 530 47. The Seven Mansion Worlds 530
1. Lumea Finalitarilor 530 1. The Finaliters’ World 530
2. Creşa de probaţie 531 2. The Probationary Nursery 531
3. Prima lume palat 532 3. The First Mansion World 532
4. A doua lume palat 534 4. The Second Mansion World 534
5. A treia lume palat 535 5. The Third Mansion World 535
6. A patra lume palat 536 6. The Fourth Mansion World 536
7. A cincia lume palat 537 7. The Fifth Mansion World 537
8. A şasea lume palat 537 8. The Sixth Mansion World 537
9. A şaptea lume palat 538 9. The Seventh Mansion World 538
10. Cetăţeni ai Jerusemului 539 10. Jerusem Citizenship 539
48. Viaţa morontială 541 48. The Morontia Life 541
1. Materiale morontiale 541 1. Morontia Materials 541
2. Supraveghetorii de putere morontială 542 2. Morontia Power Supervisors 542
3. Însoţitorii morontiei 545 3. Morontia Companions 545
4. Îndrumătorii de Retrospecţie 547 4. The Reversion Directors 547
5. Învăţătorii lumilor palat 550 5. The Mansion World Teachers 550
6. Serafimii lumii morontiale — slujitorii de tranziţie 551 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers 551
7. Mota morontială 556 7. Morontia Mota 556
8. Progresorii morontiali 557 8. The Morontia Progressors 557
49. Lumile locuite 559 49. The Inhabited Worlds 559
1. Viaţa planetară 559 1. The Planetary Life 559
2. Tipuri fizice planetare 560 2. Planetary Physical Types 560
3. Lumile nerespiratorilor 563 3. Worlds of the Nonbreathers 563
4. Creaturi volitive evolutive 564 4. Evolutionary Will Creatures 564
5. Seriile planetare ale muritorilor 565 5. The Planetary Series of Mortals 565
6. Eliberarea terestră 568 6. Terrestrial Escape 568
50. Prinţii Planetari 572 50. The Planetary Princes 572
1. Misiunea Prinţilor 572 1. Mission of the Princes 572
2. Administrarea planetară 573 2. Planetary Administration 573
3. Statul-major corporal al Prinţului 574 3. The Prince’s Corporeal Staff 574
4. Cartierul general şi şcolile planetare 575 4. The Planetary Headquarters and Schools 575
5. Civilizaţia progresivă 576 5. Progressive Civilization 576
6. Cultura planetară 578 6. Planetary Culture 578
7. Recompensele izolării 578 7. The Rewards of Isolation 578
51. Adamii planetari 580 51. The Planetary Adams 580
1. Originea şi natura a Fiilor Materiali ai lui Dumnezeu 580 1. Origin and Nature of the Material Sons of God 580
2. Tranzit al Adamilor Planetari 582 2. Transit of the Planetary Adams 582
3. Misiunile Aadamice 582 3. The Adamic Missions 582
4. Cele şase rase evoluţionare 584 4. The Six Evolutionary Races 584
5. Amalgamare rasială —
efuziunea sângelui Adamic
585 5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood
585
6. Regimul Edenic 586 6. The Edenic Regime 586
7. Administraţia unificată 587 7. United Administration 587
52. Epocile planetare ale muritorilor 589 52. Planetary Mortal Epochs 589
1. Omul primitiv 589 1. Primitive Man 589
2. Omul Posterior Prinţului Planetar 591 2. Post-Planetary Prince Man 591
3. Omul postadamic 592 3. Post-Adamic Man 592
4. Omul posterior Fiului Magistral 594 4. Post-Magisterial Son Man 594
5. Omul posterior Fiului de manifestare 595 5. Post-Bestowal Son Man 595
6. Epoca posterioară conacrării pe Urantia 597 6. Urantia’s Post-Bestowal Age 597
7. Omul posterior Fiilor Instructori 598 7. Post-Teacher Son Man 598
53. Rebeliunea lui Lucifer 601 53. The Lucifer Rebellion 601
1. Şefii rebeliunii 601 1. The Leaders of Rebellion 601
2. Cauzele rebeliunii 602 2. The Causes of Rebellion 602
3. Manifestul lui Lucifer 603 3. The Lucifer Manifesto 603
4. Izbucnirea rebeliunii 604 4. Outbreak of the Rebellion 604
5. Natura conflictului 605 5. Nature of the Conflict 605
6. Un comandant Serafic loial 606 6. A Loyal Seraphic Commander 606
7. Istoria rebeliunii 607 7. History of the Rebellion 607
8. Fiul Omului pe Urantia 609 8. The Son of Man on Urantia 609
9. Statutul prezent al rebeliunii 610 9. Present Status of the Rebellion 610
54. Problemele rebeliunii lui Lucifer 613 54. Problems of the Lucifer Rebellion 613
1. Adevărata şi falsa libertate 613 1. True and False Liberty 613
2. Zborul libertăţii 614 2. The Theft of Liberty 614
3. Întârzierea temporală a dreptăţii 615 3. The Time Lag of Justice 615
4. Amânarea îndurării 615 4. The Mercy Time Lag 615
5. Înţelepciunea întârzierii 617 5. The Wisdom of Delay 617
6. Triumful iubirii 618 6. The Triumph of Love 618
55. Sferele luminii şi ale vieţii 621 55. The Spheres of Light and Life 621
1. Templul morontial 622 1. The Morontia Temple 622
2. Moartea şi transferul 623 2. Death and Translation 623
3. Epocile de aur 624 3. The Golden Ages 624
4. Ajustări administrative 626 4. Administrative Readjustments 626
5. Apogeul dezvoltării materiale 629 5. The Acme of Material Development 629
6. Muritorii individuali 630 6. The Individual Mortal 630
7. Primul stadiu sau stadiul planetar 631 7. The First or Planetary Stage 631
8. Al doilea stadiu sau stadiul sistemic 632 8. The Second or System Stage 632
9. Al treilea stadiu sau stadiul constelaţiei 633 9. The Third or Constellation Stage 633
10. Al patrulea stadiu al universului local 634 10. The Fourth or Local Universe Stage 634
11. Stadiile sectoarelor minore şi majore 635 11. The Minor and Major Sector Stages 635
12. Al şaptelea stadiu sau stadiul suprauniversurilor 636 12. The Seventh or Superuniverse Stage 636
56. Unitate universală 637 56. Universal Unity 637
1. Coordonare Fizică 637 1. Physical Co-ordination 637
2. Unitate intelectuală 638 2. Intellectual Unity 638
3. Unificare spirituală 639 3. Spiritual Unification 639
4. Unificare a personalitătii 639 4. Personality Unification 639
5. Unitate a deităţii 640 5. Deity Unity 640
6. Unificare a deităţii evoluţionare 641 6. Unification of Evolutionary Deity 641
7. Repercursiuni evoluţionare universale 642 7. Universal Evolutionary Repercussions 642
8. Unificatorul suprem 643 8. The Supreme Unifier 643
9. Unitate universală absolută 644 9. Universal Absolute Unity 644
10. Adevăr, bunătate şi frumuseţe 646 10. Truth, Beauty, and Goodness 646
Partea a III a
Istoria Urantia
PART III
The History of Urantia
57. Originea Urantiei 651 57. The Origin of Urantia 651
1. Nebuloasa Andronover 651 1. The Andronover Nebula 651
2. Stadiul nebular primar 652 2. The Primary Nebular Stage 652
3. Stadiul nebular secundar 653 3. The Secondary Nebular Stage 653
4. Stadiile terţiar şi cuaternar 654 4. Tertiary and Quartan Stages 654
5. Originea Monmatiei — sistemul solar al Urantiei 655 5. Origin of Monmatia—The Urantia Solar System 655
6. Stadiul sistemului solar 657 6. The Solar System Stage—The Planet-Forming Era 657
7. Era meteorică — Era vulcanică
Atmosfera planetară primitivă
658 7. The Meteoric Era—The Volcanic Age
The Primitive Planetary Atmosphere
658
8. Stabilizarea scoarţei
Epoca cutremurelor de pământ
Oceanul lumii şi primul continent
660 8. Crustal Stabilization
The Age of Earthquakes
The World Ocean and the First Continent
660
58. Stabilirea vieţii pe Urantia 664 58. Life Establishment on Urantia 664
1. Premisele vieţii fizice 664 1. Physical-Life Prerequisites 664
2. Atmosfera Urantiei 665 2. The Urantia Atmosphere 665
3. Mediul spaţial 666 3. Spatial Environment 666
4. Era zorilor vieţii 667 4. The Life-Dawn Era 667
5. Deriva continentală 668 5. The Continental Drift 668
6. Perioada de tranziţie 669 6. The Transition Period 669
7. Cartea istoriei geologice 670 7. The Geologic History Book 670
59. Era vieţii marine pe Urantia 672 59. The Marine-Life Era on Urantia 672
1. Era marină primitivă în mările puţin adînci
Perioada trilobiţilor
673 1. Early Marine Life in the Shallow Seas
The Trilobite Age
673
2. Stadiul primei inundări continentale
Perioada animalelor nevertebrate
674 2. The First Continental Flood Stage
The Invertebrate-Animal Age
674
3. Cea de-a doua mare inundaţie
Perioada coralilor - Epoca brahiopodelor
676 3. The Second Great Flood Stage
The Coral Period—The Brachiopod Age
676
4. Stadiul marii emergenţe de pământuri
Perioada vieţii vegetale terestre
Epoca peştilor
678 4. The Great Land-Emergence Stage
The Vegetative Land-Life Period
The Age of Fishes
678
5. Stadiul de derivă al scoarţei terestre
Perioada carboniferă a pădurilor de ferigă
Epoca broaştelor
680 5. The Crustal-Shifting Stage
The Fern-Forest Carboniferous Period
The Age of Frogs
680
6. Stadiul de tranziţie climatică
Perioada plantelor cu seminţe
Epoca frământărilor biologice
682 6. The Climatic Transition Stage
The Seed-Plant Period
The Age of Biologic Tribulation
682
60. Urantia pe parcursul erei vieţii terestre primitive 685 60. Urantia During the Early Land-Life Era 685
1. Epoca primitivă a reptilelor 685 1. The Early Reptilian Age 685
2. Noua fază a epocii reptilelor 687 2. The Later Reptilian Age 687
3. Stadiul cretacic
Perioada plantelor cu flori -
Epoca păsărilor
688 3. The Cretaceous Stage
The Flowering-Plant Period
The Age of Birds
688
4. Sfârşitul perioadei cretacice 691 4. The End of the Chalk Period 691
61. Era mamiferelor pe Urantia 693 61. The Mammalian Era on Urantia 693
1. Stadiul noilor pământuri continentale
Vârsta primelor mamifere
693 1. The New Continental Land Stage
The Age of Early Mammals
693
2. Stadiul recent de inundaţii
Epoca mamiferelor evoluate
694 2. The Recent Flood Stage
The Age of Advanced Mammals
694
3. Stadiul munţilor moderni
Epoca elefantului şi a calului
696 3. The Modern Mountain Stage
Age of the Elephant and the Horse
696
4. Stadiul recent de înălţare continentală
Ultima mare migraţie a mamiferelor
698 4. The Recent Continental-Elevation Stage
The Last Great Mammalian Migration
698
5. Începutul erei glaciare 699 5. The Early Ice Age 699
6. Omul primitiv din era glaciară 700 6. Primitive Man in the Ice Age 700
7. Urmarea erei glaciare 700 7. The Continuing Ice Age 700
62. Rasele la aurora omului primitiv 703 62. The Dawn Races of Early Man 703
1. Tipurile primitive de lemuri 703 1. The Early Lemur Types 703
2. Mamiferele precursoare ale omului 703 2. The Dawn Mammals 703
3. Mamiferele intermediare 704 3. The Mid-Mammals 704
4. Primatele 706 4. The Primates 706
5. Primele fiinţe umane 707 5. The First Human Beings 707
6. Evoluţia minţii umane 709 6. Evolution of the Human Mind 709
7. Urantia recunoscută ca lume locuită 709 7. Recognition as an Inhabited World 709
63. Prima familie umană 711 63. The First Human Family 711
1. Andon şi Fonta 711 1. Andon and Fonta 711
2. Fuga gemenilor 712 2. The Flight of the Twins 712
3. Familia lui Andon 713 3. Andon’s Family 713
4. Clanurile Andonite 713 4. The Andonic Clans 713
5. Dispersare Andoniţilor 715 5. Dispersion of the Andonites 715
6. Onagar — primul propovăduitor al adevărului 715 6. Onagar—The First Truth Teacher 715
7. Supravieţuirea lui Andon şi Fonta 717 7. The Survival of Andon and Fonta 717
64. Rasele evolutive de culoare 718 64. The Evolutionary Races of Color 718
1. Aborigenii Andonici 718 1. The Andonic Aborigines 718
2. Popoarele din Foxhall 719 2. The Foxhall Peoples 719
3. Triburile din Badonan 720 3. The Badonan Tribes 720
4. Rasele din Neanderthal 720 4. The Neanderthal Races 720
5. Originea raselor de culoare 722 5. Origin of the Colored Races 722
6. Cele şase rase sangike de pe Urantia 722 6. The Six Sangik Races of Urantia 722
7. Dispersarea raselor de culoare 726 7. Dispersion of the Colored Races 726
65. Supracontrolul evoluţiei 730 65. The Overcontrol of Evolution 730
1. Funcţiile Purtătorilor Vieţii 730 1. Life Carrier Functions 730
2. Panorama evoluţiei 731 2. The Evolutionary Panorama 731
3. Întreţinerea evoluţiei 733 3. The Fostering of Evolution 733
4. Aventura Urantiei 734 4. The Urantia Adventure 734
5. Vicisitudinile evoluţiei vieţii 736 5. Life-Evolution Vicissitudes 736
6. Tehnicile evolutive ale vieţii 737 6. Evolutionary Techniques of Life 737
7. Nivelele evolutive ale minţii 738 7. Evolutionary Mind Levels 738
8. Evoluţia în timp şi spaţiu 739 8. Evolution in Time and Space 739
66. Prinţul planetar al urantiei 741 66. The Planetary Prince of Urantia 741
1. Prinţul Caligastia 741 1. Prince Caligastia 741
2. Statul major al prinţului 742 2. The Prince’s Staff 742
3. Dalamatia — oraşul prinţului 743 3. Dalamatia—The City of the Prince 743
4. Primele zile ale celor o sută 743 4. Early Days of the One Hundred 743
5. Organizarea celor o sută 745 5. Organization of the One Hundred 745
6. Domnia prinţului 749 6. The Prince’s Reign 749
7. Viaţa în Dalamatia 750 7. Life in Dalamatia 750
8. Nemulţumirile lui Caligastia 752 8. Misfortunes of Caligastia 752
67. Rebeliunea planetară 754 67. The Planetary Rebellion 754
1. Trădarea lui Caligastia 754 1. The Caligastia Betrayal 754
2. Începutul rebeliunii 755 2. The Outbreak of Rebellion 755
3. Cei şapte ani decisivi 756 3. The Seven Crucial Years 756
4. Cei o sută ai lui Caligastia după rebeliune 757 4. The Caligastia One Hundred After Rebellion 757
5. Rezultatele imediate ale rebeliunii 758 5. Immediate Results of Rebellion 758
6. Van — cel neclintit 759 6. Van—The Steadfast 759
7. Repercusiunile îndepărtate ale păcatului 760 7. Remote Repercussions of Sin 760
8. Eroul uman al rebeliunii 761 8. The Human Hero of the Rebellion 761
68. Începutul civilizaţiei 763 68. The Dawn of Civilization 763
1. Socializare protectoare 763 1. Protective Socialization 763
2. Factorii de progres social 764 2. Factors in Social Progression 764
3. Influenţa socializantă a fricii de fantome 766 3. Socializing Influence of Ghost Fear 766
4. Evoluţia obiceiurilor 767 4. Evolution of the Mores 767
5. Tehnicile pământului — meşteşugurile de întreţinere 768 5. Land Techniques—Maintenance Arts 768
6. Evoluţia culturii 769 6. Evolution of Culture 769
69. Instituţiile umane primitive 772 69. Primitive Human Institutions 772
1. Instituţiile umane fundamentale 772 1. Basic Human Institutions 772
2. Începutul industriei 773 2. The Dawn of Industry 773
3. Specializarea muncii 773 3. The Specialization of Labor 773
4. Începuturile comerţului 775 4. The Beginnings of Trade 775
5. Începutul capitalului 775 5. The Beginnings of Capital 775
6. Importanţa focului pentru civilizaţie 777 6. Fire in Relation to Civilization 777
7. Folosirea animalelor 778 7. The Utilization of Animals 778
8. Sclavia ca factor de civilizare 778 8. Slavery as a Factor in Civilization 778
9. Proprietatea privată 780 9. Private Property 780
70. Evoluţia guvernului uman 783 70. The Evolution of Human Government 783
1. Geneza războiului 783 1. The Genesis of War 783
2. Valoarea socială a războiului 785 2. The Social Value of War 785
3. Asocierile umane primitive 787 3. Early Human Associations 787
4. Clanuri şi triburi 788 4. Clans and Tribes 788
5. Începuturile guvernului 788 5. The Beginnings of Government 788
6. Guvernarea monarhică 789 6. Monarchial Government 789
7. Cluburile primitive şi societăţile secrete 790 7. Primitive Clubs and Secret Societies 790
8. Clasele sociale 792 8. Social Classes 792
9. Drepturile omului 793 9. Human Rights 793
10. Evoluţia justiţiei 794 10. Evolution of Justice 794
11. Legi şi tribunale 796 11. Laws and Courts 796
12. Acordarea autorităţii civile 797 12. Allocation of Civil Authority 797
71. Dezvoltarea statului 800 71. Development of the State 800
1. Statul embrionar 800 1. The Embryonic State 800
2. Evoluţia guvernului reprezentativ 801 2. The Evolution of Representative Government 801
3. Idealurile statului 803 3. The Ideals of Statehood 803
4. Civilizaţia progresivă 804 4. Progressive Civilization 804
5. Evoluţia concurenţei 805 5. The Evolution of Competition 805
6. Mobilul profitului 805 6. The Profit Motive 805
7. Educaţia 806 7. Education 806
8. Caracterul statului 806 8. The Character of Statehood 806
72. Guvernul pe o planetă vecină 808 72. Government on a Neighboring Planet 808
1. Naţiunea continentală 808 1. The Continental Nation 808
2. Organizarea politică 809 2. Political Organization 809
3. Viaţa în cadrul căminului 811 3. The Home Life 811
4. Sistemul educativ 812 4. The Educational System 812
5. Organizarea industrială 813 5. Industrial Organization 813
6. Asigurarea bătrâneţilor 814 6. Old-Age Insurance 814
7. Impozitele 815 7. Taxation 815
8. Şcolile speciale 816 8. The Special Colleges 816
9. Planul sufragiului universal 817 9. The Plan of Universal Suffrage 817
10. Măsuri în ceea ce priveşte crima 818 10. Dealing with Crime 818
11. Starea de pregătire militară 818 11. Military Preparedness 818
12. Celelalte naţiuni 819 12. The Other Nations 819
73. Grădina Edenului 821 73. The Garden of Eden 821
1. Nodiţii şi Amadoniţii 821 1. The Nodites and the Amadonites 821
2. Planificarea grădinii 822 2. Planning for the Garden 822
3. Amplasarea grădinii 823 3. The Garden Site 823
4. Întemeierea grădinii 823 4. Establishing the Garden 823
5. Căminul grădinii 824 5. The Garden Home 824
6. Arborele vieţii 825 6. The Tree of Life 825
7. Soarta Edenului 826 7. The Fate of Eden 826
74. Adam şi Eva 828 74. Adam and Eve 828
1. Adam şi Eva pe Jerusem 828 1. Adam and Eve on Jerusem 828
2. Sosirea lui Adam şi a Evei 829 2. Arrival of Adam and Eve 829
3. Adam şi Eva fac cunoştinţă cu planeta 830 3. Adam and Eve Learn About the Planet 830
4. Prima înălţare 832 4. The First Upheaval 832
5. Administrarea lui Adam 833 5. Adam’s Administration 833
6. Viaţa familiară a lui Adam şi a Evei 834 6. Home Life of Adam and Eve 834
7. Viaţa în grădină 835 7. Life in the Garden 835
8. Legenda creaţiei 836 8. The Legend of Creation 836
75. Greşeala lui Adam şi a Evei 839 75. The Default of Adam and Eve 839
1. Problema Urantiei 839 1. The Urantia Problem 839
2. Complotul lui Caligastia 840 2. Caligastia’s Plot 840
3. Ispitirea Evei 841 3. The Temptation of Eve 841
4. Realizarea greşelii 842 4. The Realization of Default 842
5. Repercursiunile greşelii 843 5. Repercussions of Default 843
6. Adam şi Eva părăsesc grădina 844 6. Adam and Eve Leave the Garden 844
7. Degradarea lui Adam şi a Evei 845 7. Degradation of Adam and Eve 845
8. Aşa-zisa cădere a omului 845 8. The So-Called Fall of Man 845
76. A doua grădină 847 76. The Second Garden 847
1. Edeniţii intră în Mesopotamia 847 1. The Edenites Enter Mesopotamia 847
2. Cain şi Abel 848 2. Cain and Abel 848
3. Viaţa în Mesopotamia 849 3. Life in Mesopotamia 849
4. Rasa violet 850 4. The Violet Race 850
5. Moartea lui Adam şi a Evei 851 5. Death of Adam and Eve 851
6. Supravieţuirea lui Adam şi a Evei 853 6. Survival of Adam and Eve 853
77. Creaturile mediane 855 77. The Midway Creatures 855
1. Medianii Primari 855 1. The Primary Midwayers 855
2. Rasa Nodită 856 2. The Nodite Race 856
3. Turnul Babel 858 3. The Tower of Babel 858
4. Centrele de civilizaţie Nodite 859 4. Nodite Centers of Civilization 859
5. Adamson şi Ratta 861 5. Adamson and Ratta 861
6. Medianii Secundari 862 6. The Secondary Midwayers 862
7. Medianii rebeli 863 7. The Rebel Midwayers 863
8. Medianii Uniţi 864 8. The United Midwayers 864
9. Cetăţenii permanenţi ai Urantiei 865 9. The Permanent Citizens of Urantia 865
78. Rasa violetă după zilele lui Adam 868 78. The Violet Race After the Days of Adam 868
1. Repartizarea culturală şi rasială 868 1. Racial and Cultural Distribution 868
2. Adamiţii în cea de-a doua grădină 869 2. The Adamites in the Second Garden 869
3. Primele expansiuni ale Adamiţilor 870 3. Early Expansions of the Adamites 870
4. Andiţii 871 4. The Andites 871
5. Migraţiile Andite 872 5. The Andite Migrations 872
6. Ultimele dispersări Andite 873 6. The Last Andite Dispersions 873
7. Inundaţiile din Mesopotamia 874 7. The Floods in Mesopotamia 874
8. Sumerienii — cei din urmă Andiţi 875 8. The Sumerians—Last of the Andites 875
79. Expansiunea andită în orient 878 79. Andite Expansion in the Orient 878
1. Andiţii Turkestanului 878 1. The Andites of Turkestan 878
2. Cucerirea Indiei de către Andiţi 879 2. The Andite Conquest of India 879
3. India Dravidiană 881 3. Dravidian India 881
4. Invazia Indiei de către Arieni 882 4. The Aryan Invasion of India 882
5. Oamenii roşii şi oamenii galbeni 883 5. Red Man and Yellow Man 883
6. Zorii civilizaţiei Chineze 884 6. Dawn of Chinese Civilization 884
7. Andiţii pătrund în China 886 7. The Andites Enter China 886
8. Următoarea civilizaţie Chineză 887 8. Later Chinese Civilization 887
80. Expansiunea Andită în Occident 889 80. Andite Expansion in the Occident 889
1. Adamiţii pătrund în Europa 889 1. The Adamites Enter Europe 889
2. Schimbările climatice şi geologice 890 2. Climatic and Geologic Changes 890
3. Omul albastru de Cro-Magnon 891 3. The Cro-Magnoid Blue Man 891
4. Invaziile Europei de către andiţi 892 4. The Andite Invasions of Europe 892
5. Cucerirea Europei de nord de către Andiţi 893 5. The Andite Conquest of Northern Europe 893
6. Andiţii aflaţi de-a lungul Nilului 894 6. The Andites Along the Nile 894
7. Andiţii insulele Mediteranei 895 7. Andites of the Mediterranean Isles 895
8. Andoniţii Dunăreni 896 8. The Danubian Andonites 896
9. Cele trei rase albe 897 9. The Three White Races 897
81. Dezvoltarea civilizaţiei moderne 900 81. Development of Modern Civilization 900
1. Leagănul civilizaţiei 900 1. The Cradle of Civilization 900
2. Uneltele civilizaţiei 901 2. The Tools of Civilization 901
3. Oraşele, manufactura şi comerţul 903 3. Cities, Manufacture, and Commerce 903
4. Rasele amestecate 904 4. The Mixed Races 904
5. Societatea culturală 905 5. Cultural Society 905
6. Menţinerea civilizaţiei 906 6. The Maintenance of Civilization 906
82. Evoluţia căsătoriei 913 82. The Evolution of Marriage 913
1. Instinctul împerecherii 913 1. The Mating Instinct 913
2. Tabuurile restrictive 914 2. The Restrictive Taboos 914
3. Moravurile primitive ale căsătoriei 915 3. Early Marriage Mores 915
4. Căsătoria şi moravurile care guvernează proprietatea 917 4. Marriage Under the Property Mores 917
5. Endogamia şi exogamia 918 5. Endogamy and Exogamy 918
6. Amestecurile rasiale 919 6. Racial Mixtures 919
83. Instituţia căsătoriei 922 83. The Marriage Institution 922
1. Căsătoria ca instituţie socială 922 1. Marriage as a Societal Institution 922
2. Curtarea şi logodna 923 2. Courtship and Betrothal 923
3. Cumpărarea şi zestrea 923 3. Purchase and Dowry 923
4. Ceremonia căsătoriei 924 4. The Wedding Ceremony 924
5. Căsătoriile plurale 925 5. Plural Marriages 925
6. Adevărata monogamie — căsătoria unui cuplu 927 6. True Monogamy—Pair Marriage 927
7. Dizolvarea legăturii conjugale 928 7. The Dissolution of Wedlock 928
8. Idealizarea căsătoriei 929 8. The Idealization of Marriage 929
84. Căsătoria şi viaţa familială 931 84. Marriage and Family Life 931
1. Cuplurile primitive 931 1. Primitive Pair Associations 931
2. Matriarhatul primitiv 932 2. The Early Mother-Family 932
3. Familia sub dominaţia tatălui 933 3. The Family Under Father Dominance 933
4. Statutul femeii în societatea primitivă 935 4. Woman’s Status in Early Society 935
5. Femeia şi evoluţia moravurilor 936 5. Woman Under the Developing Mores 936
6. Asocierea bărbatului şi a femeii 938 6. The Partnership of Man and Woman 938
7. Idealurile vieţii de familie 939 7. The Ideals of Family Life 939
8. Pericolele autosatisfacerii 942 8. Dangers of Self-Gratification 942
85. Originile adoraţiei 944 85. The Origins of Worship 944
1. Adorarea pietrelor şi a dealurilor 944 1. Worship of Stones and Hills 944
2. Adorarea plantelor şi a arborilor 945 2. Worship of Plants and Trees 945
3. Adorarea animalelor 946 3. The Worship of Animals 946
4. Adorarea elementelor 946 4. Worship of the Elements 946
5. Adorarea corpurilor celeste 947 5. Worship of the Heavenly Bodies 947
6. Adorarea omului 948 6. Worship of Man 948
7. Adjutanţii adorării şi ai înţelepciunii 948 7. The Adjutants of Worship and Wisdom 948
86. Evoluţia primitivă a religiei 950 86. Early Evolution of Religion 950
1. Hazardul: şansa şi neşansa 950 1. Chance: Good Luck and Bad Luck 950
2. Personificarea hazardului 951 2. The Personification of Chance 951
3. Moartea — inexplicabilul 952 3. Death—The Inexplicable 952
4. Conceptul de supravieţuire după moarte 952 4. The Death-Survival Concept 952
5. Conceptul de suflet fantomă 953 5. The Ghost-Soul Concept 953
6. Mediul spiritelor fantome 955 6. The Ghost-Spirit Environment 955
7. Funcţia religiei primitive 956 7. The Function of Primitive Religion 956
87. Cultele fantomelor 958 87. The Ghost Cults 958
1. Frica de fantome 958 1. Ghost Fear 958
2. Potolirea fantomelor 959 2. Ghost Placation 959
3. Cultul strămoşilor 960 3. Ancestor Worship 960
4. Spiritele fantomă bune şi rele 961 4. Good and Bad Spirit Ghosts 961
5. Progresul cultului fantomelor 962 5. The Advancing Ghost Cult 962
6. Constrângerea şi exorcismul 963 6. Coercion and Exorcism 963
7. Natura cultului 965 7. Nature of Cultism 965
88. Fetişurile, farmecele şi magia 967 88. Fetishes, Charms, and Magic 967
1. Credinţa în fetişuri 967 1. Belief in Fetishes 967
2. Evoluţia fetişismului 968 2. Evolution of the Fetish 968
3. Totemismul 970 3. Totemism 970
4. Magia 970 4. Magic 970
5. Farmecele magice 971 5. Magical Charms 971
6. Practica magiei 972 6. The Practice of Magic 972
89. Păcatul, sacrificiul şi ispăşirea 974 89. Sin, Sacrifice, and Atonement 974
1. Tabuul 974 1. The Taboo 974
2. Conceptul de păcat 975 2. The Concept of Sin 975
3. Renunţarea şi umilirea 976 3. Renunciation and Humiliation 976
4. Originile sacrificiului 977 4. Origins of Sacrifice 977
5. Sacrificiile şi canibalismul 978 5. Sacrifices and Cannibalism 978
6. Evoluţia sacrificiilor umane 980 6. Evolution of Human Sacrifice 980
7. Modificările şi sacrificiile umane 981 7. Modifications of Human Sacrifice 981
8. Ispăşirea şi alianţele 982 8. Redemption and Covenants 982
9. Sacrificiile şi sacramentele 983 9. Sacrifices and Sacraments 983
10. Iertarea păcatelor 984 10. Forgiveness of Sin 984
90. Şamanismul — vraciul şi preoţii 986 90. Shamanism—Medicine Men and Priests 986
1. Primii şamani — vracii 986 1. The First Shamans—The Medicine Men 986
2. Practicile şamanice 987 2. Shamanistic Practices 987
3. Teoria şamanică a bolii şi a morţii 989 3. The Shamanic Theory of Disease and Death 989
4. Medicina în timpul şamanilor 990 4. Medicine Under the Shamans 990
5. Preoţii şi ritualurile 992 5. Priests and Rituals 992
91. Evoluţia rugăciunii 994 91. The Evolution of Prayer 994
1. Rugăciunea primitivă 994 1. Primitive Prayer 994
2. Evoluţia rugăciunii 995 2. Evolving Prayer 995
3. Rugăciunea şi alter-egoul 996 3. Prayer and the Alter Ego 996
4. Rugăciunea etică 997 4. Ethical Praying 997
5. Repercusiunile sociale ale rugăciunii 998 5. Social Repercussions of Prayer 998
6. Domeniul rugăciunii 999 6. The Province of Prayer 999
7. Misticism, extaz şi inspiraţie 1000 7. Mysticism, Ecstasy, and Inspiration 1000
8. Rugăciunea ca experienţă personală 1001 8. Praying as a Personal Experience 1001
9. Condiţiile rugăciunii eficiente 1002 9. Conditions of Effective Prayer 1002
92. Evoluţia ulterioară a religiei 1003 92. The Later Evolution of Religion 1003
1. Natura evolutivă a religiei 1003 1. The Evolutionary Nature of Religion 1003
2. Religia şi moravurile 1004 2. Religion and the Mores 1004
3. Natura religiei evolutive 1005 3. The Nature of Evolutionary Religion 1005
4. Darul revelaţiei 1007 4. The Gift of Revelation 1007
5. Marii conducători religioşi 1008 5. The Great Religious Leaders 1008
6. Religiile compozite 1010 6. The Composite Religions 1010
7. Evoluţia ulterioară a religiei 1012 7. The Further Evolution of Religion 1012
93. Machiventa Melchizedek 1014 93. Machiventa Melchizedek 1014
1. Încarnarea lui Machiventa 1014 1. The Machiventa Incarnation 1014
2. Înţeleptul din Salem 1015 2. The Sage of Salem 1015
3. Învăţăturile lui Melchizedek 1016 3. Melchizedek’s Teachings 1016
4. Religia Salemului 1017 4. The Salem Religion 1017
5. Alegerea lui Avraam 1018 5. The Selection of Abraham 1018
6. Alianţa lui Melchizedek cu Avraam 1020 6. Melchizedek’s Covenant with Abraham 1020
7. Misionarii lui Melchizedek 1021 7. The Melchizedek Missionaries 1021
8. Plecarea lui Melchizedek 1022 8. Departure of Melchizedek 1022
9. După plecarea lui Melchizedek 1022 9. After Melchizedek’s Departure 1022
10. Statutul prezent al lui Machiventa Melchizedek 1024 10. Present Status of Machiventa Melchizedek 1024
94. Învăţăturile lui Melchizedek în Orient 1027 94. The Melchizedek Teachings in the Orient 1027
1. Învăţăturile Salemului în India Vedică 1027 1. The Salem Teachings in Vedic India 1027
2. Brahmanismul 1028 2. Brahmanism 1028
3. Filozofia Brahmană 1030 3. Brahmanic Philosophy 1030
4. Religia Hindusă 1031 4. The Hindu Religion 1031
5. Lupta pentru adevăr din China 1032 5. The Struggle for Truth in China 1032
6. Lao-Tse şi confucius 1033 6. Lao-Tse and Confucius 1033
7. Gautama Siddharta 1035 7. Gautama Siddhartha 1035
8. Credinţa Budistă 1036 8. The Buddhist Faith 1036
9. Propagarea Budismului 1037 9. The Spread of Buddhism 1037
10. Religia în Tibet 1038 10. Religion in Tibet 1038
11. Filozofia Budistă 1038 11. Buddhist Philosophy 1038
12. Conceptul de Dumnezeu în Budism 1040 12. The God Concept of Buddhism 1040
95. Învăţăturile lui Melchizedek în Levant 1042 95. The Melchizedek Teachings in the Levant 1042
1. Religia Salemului în Mesopotamia 1042 1. The Salem Religion in Mesopotamia 1042
2. Religia Egipteană primitivă 1043 2. Early Egyptian Religion 1043
3. Evoluţia conceptelor morale 1045 3. Evolution of Moral Concepts 1045
4. Învăţăturile lui Amenemope 1046 4. The Teachings of Amenemope 1046
5. Remarcabilul Ikhnaton 1047 5. The Remarkable Ikhnaton 1047
6. Doctrinele Salemului în Iran 1049 6. The Salem Doctrines in Iran 1049
7. Învăţăturile Salemului în Arabia 1050 7. The Salem Teachings in Arabia 1050
96. Yahweh — Dumnezeul evreilor 1052 96. Yahweh—God of the Hebrews 1052
1. Conceptele deităţii la Semiţi 1052 1. Deity Concepts Among the Semites 1052
2. Popoarele Semitice 1054 2. The Semitic Peoples 1054
3. Neasemuitul Moise 1055 3. The Matchless Moses 1055
4. Proclamarea lui Yahweh 1056 4. The Proclamation of Yahweh 1056
5. Învăţăturile lui Moise 1057 5. The Teachings of Moses 1057
6. Conceptul de Dumnezeu după moartea lui Moise 1059 6. The God Concept After Moses’ Death 1059
7. Psalmii şi Cartea lui Iov 1060 7. Psalms and the Book of Job 1060
97. Evoluţia conceptului de Dumnezeu la Evrei 1062 97. Evolution of the God Concept Among the Hebrews 1062
1. Samuel — primul dintre profeţii Evrei 1062 1. Samuel—First of the Hebrew Prophets 1062
2. Ilie şi Elisei 1064 2. Elijah and Elisha 1064
3. Yahweh şi Baal 1064 3. Yahweh and Baal 1064
4. Amos şi Osea 1065 4. Amos and Hosea 1065
5. Primul Isaia 1066 5. The First Isaiah 1066
6. Ieremia neînfricatul 1067 6. Jeremiah the Fearless 1067
7. Al doilea Isaia 1068 7. The Second Isaiah 1068
8. Istoria sfântă şi istoria profană 1070 8. Sacred and Profane History 1070
9. Istoria Evreilor 1071 9. Hebrew History 1071
10. Religia Ebraică 1075 10. The Hebrew Religion 1075
98. Învăţăturile lui Melchizedek în Occident 1077 98. The Melchizedek Teachings in the Occident 1077
1. Religia salemului la Greci 1077 1. The Salem Religion Among the Greeks 1077
2. Gândirea filozofică Greacă 1078 2. Greek Philosophic Thought 1078
3. Învăţăturile lui Melchizedek la Roma 1080 3. The Melchizedek Teachings in Rome 1080
4. Cultele misterelor 1081 4. The Mystery Cults 1081
5. Cultul lui Mithra 1082 5. The Cult of Mithras 1082
6. Mithracismul şi Creştinismul 1083 6. Mithraism and Christianity 1083
7. Religia Creştină 1083 7. The Christian Religion 1083
99. Problemele sociale ale religiei 1086 99. The Social Problems of Religion 1086
1. Religia şi reconstrucţia socială 1086 1. Religion and Social Reconstruction 1086
2. Slăbiciunea religiei instituţionale 1087 2. Weakness of Institutional Religion 1087
3. Religia şi persoanele religioase 1088 3. Religion and the Religionist 1088
4. Dificultăţi de tranziţie 1089 4. Transition Difficulties 1089
5. Aspectele sociale ale religiei 1090 5. Social Aspects of Religion 1090
6. Religia instituţională 1092 6. Institutional Religion 1092
7. Contribuţia religiei 1092 7. Religion’s Contribution 1092
100. Religia în experienţa umană 1094 100. Religion in Human Experience 1094
1. Creşterea religioasă 1094 1. Religious Growth 1094
2. Creşterea spirituală 1095 2. Spiritual Growth 1095
3. Concepte de valoare supremă 1096 3. Concepts of Supreme Value 1096
4. Problemele creşterii 1097 4. Problems of Growth 1097
5. Convertirea şi misticismul 1098 5. Conversion and Mysticism 1098
6. Semnele unei vieţi religioase 1100 6. Marks of Religious Living 1100
7. Apogeul vieţii religioase 1101 7. The Acme of Religious Living 1101
101. Natura reală a religiei 1104 101. The Real Nature of Religion 1104
1. Adevărata religie 1104 1. True Religion 1104
2. Faptul religiei 1105 2. The Fact of Religion 1105
3. Caracteristicile religiei 1107 3. The Characteristics of Religion 1107
4. Limitele revelaţiei 1109 4. The Limitations of Revelation 1109
5. Expansiunea religiei prin revelaţie 1110 5. Religion Expanded by Revelation 1110
6. Experienţa religioasă progresivă 1111 6. Progressive Religious Experience 1111
7. Filozofia personală a religiei 1113 7. A Personal Philosophy of Religion 1113
8. Credinţa şi crezul 1114 8. Faith and Belief 1114
9. Religia şi moralitatea 1115 9. Religion and Morality 1115
10. Religia ca eliberatoare a omului 1116 10. Religion as Man’s Liberator 1116
102. Fundamentele credinţei religioase 1118 102. The Foundations of Religious Faith 1118
1. Încredinţările credinţei 1118 1. Assurances of Faith 1118
2. Religia şi realitatea 1119 2. Religion and Reality 1119
3. Cunoaşterea, înţelepciunea şi clarviziunea 1121 3. Knowledge, Wisdom, and Insight 1121
4. Faptul experienţei 1123 4. The Fact of Experience 1123
5. Supremaţia potenţialului intenţiei 1123 5. The Supremacy of Purposive Potential 1123
6. Certitudinea şi credinţa religioasă 1124 6. The Certainty of Religious Faith 1124
7. Certitudinea Divinului 1126 7. The Certitude of the Divine 1126
8. Dovezile religiei 1127 8. The Evidences of Religion 1127
103. Realitatea experienţei religioase 1129 103. The Reality of Religious Experience 1129
1. Filozofia religiei 1129 1. Philosophy of Religion 1129
2. Religia şi individul 1130 2. Religion and the Individual 1130
3. Religia şi rasa umană 1132 3. Religion and the Human Race 1132
4. Comuniunea spirituală 1133 4. Spiritual Communion 1133
5. Originea idealurilor 1133 5. The Origin of Ideals 1133
6. Coordonarea filozofică 1135 6. Philosophic Co-ordination 1135
7. Ştiinţa şi religia 1137 7. Science and Religion 1137
8. Filozofia şi religia 1140 8. Philosophy and Religion 1140
9. Esenţa religiei 1140 9. The Essence of Religion 1140
104. Creşterea conceptului trinităţii 1143 104. Growth of the Trinity Concept 1143
1. Concepte Trinitare Urantiene 1143 1. Urantian Trinity Concepts 1143
2. Unitate Trinitară şi pluralitate a Deităţii 1145 2. Trinity Unity and Deity Plurality 1145
3. Trinităţi şi Triunităţi 1146 3. Trinities and Triunities 1146
4. Cele şapte Triunităţi 1147 4. The Seven Triunities 1147
5. Triodităţi 1151 5. Triodities 1151
105. Deitate şi realitate 1152 105. Deity and Reality 1152
1. Conceptul filozofic al lui EU SUNT 1152 1. The Philosophic Concept of the I AM 1152
2. EU SUNT ul triunic şi septuplu 1153 2. The I AM as Triune and as Sevenfold 1153
3. Cele şapte absoluturi ale infinităţii 1155 3. The Seven Absolutes of Infinity 1155
4. Unitate, dualitate şi triunitate 1157 4. Unity, Duality, and Triunity 1157
5. Promulgarea realităţii finite 1158 5. Promulgation of Finite Reality 1158
6. Repercusiuni ale realităţii finite 1159 6. Repercussions of Finite Reality 1159
7. Exteriorizarea Transcedentalilor 1159 7. Eventuation of Transcendentals 1159
106. Nivelurile realităţii universului 1162 106. Universe Levels of Reality 1162
1. Asocierea primară a funcţiunilor finitului 1163 1. Primary Association of Finite Functionals 1163
2. Integrarea supremă secundară a finitului 1164 2. Secondary Supreme Finite Integration 1164
3. Asocierea terţiară transcendentală a realităţii 1165 3. Transcendental Tertiary Reality Association 1165
4. Integrarea cuaternară ultimă 1166 4. Ultimate Quartan Integration 1166
5. Asocierea coabsolută sau cea de-a cincea fază 1167 5. Coabsolute or Fifth-Phase Association 1167
6. Integrarea absolută sau cea de-a şasea fază 1167 6. Absolute or Sixth-Phase Integration 1167
7. Finalitatea destinului 1168 7. Finality of Destiny 1168
8. Trinitatea trinităţilor 1170 8. The Trinity of Trinities 1170
9. Unificarea existenţială infinită 1173 9. Existential Infinite Unification 1173
107. Originea şi natura ajustorilor gândirii 1176 107. Origin and Nature of Thought Adjusters 1176
1. Originea Ajustorilor Gândirii 1177 1. Origin of Thought Adjusters 1177
2. Clasificarea Ajustorilor 1178 2. Classification of Adjusters 1178
3. Căminul Ajustorilor de pe Divinington 1179 3. The Divinington Home of Adjusters 1179
4. Natura şi prezenţa Ajustorilor 1180 4. Nature and Presence of Adjusters 1180
5. Calitatea minţii Ajustorilor 1181 5. Adjuster Mindedness 1181
6. Ajustorii ca spirite pure 1182 6. Adjusters as Pure Spirits 1182
7. Ajustorii şi personalitatea 1183 7. Adjusters and Personality 1183
108. Misiunea şi ajutorul ajustorilor gândirii 1185 108. Mission and Ministry of Thought Adjusters 1185
1. Selectarea şi afectarea 1185 1. Selection and Assignment 1185
2. Condiţii prealabile sejurului Ajustorului 1186 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling 1186
3. Organizare şi administrarea 1188 3. Organization and Administration 1188
4. Relaţiile cu alte influenţe spirituale 1190 4. Relation to Other Spiritual Influences 1190
5. Misiunea Ajustorului 1191 5. The Adjuster’s Mission 1191
6. Dumnezeu în om 1192 6. God in Man 1192
109. Poziţia ajustorilor în raport cu creaturile universului 1195 109. Relation of Adjusters to Universe Creatures 1195
1. Dezvoltarea Ajustorilor 1195 1. Development of Adjusters 1195
2. Ajustorii autonomi 1196 2. Self-Acting Adjusters 1196
3. Poziţia Ajustorilor în raport cu diferite tipuri de muritori 1197 3. Relation of Adjusters to Mortal Types 1197
4. Ajustorii şi personalitatea umană 1198 4. Adjusters and Human Personality 1198
5. Handicapuri materiale la şederea ajustorului 1199 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling 1199
6. Persistenţa adevăratelor valori 1200 6. The Persistence of True Values 1200
7. Destinul Ajustorilor Personalizaţi 1201 7. Destiny of Personalized Adjusters 1201
110. Poziţia Ajustorilor în raport cu muritorii individuali 1203 110. Relation of Adjusters to Individual Mortals 1203
1. Locuirea minţii umane 1203 1. Indwelling the Mortal Mind 1203
2. Ajustorii şi voinţa umană 1204 2. Adjusters and Human Will 1204
3. Cooperarea cu Ajustorul 1205 3. Co-operation with the Adjuster 1205
4. Munca Ajustorului în minte 1207 4. The Adjuster’s Work in the Mind 1207
5. Concepte eronate ale călăuzirii Ajustorilor 1207 5. Erroneous Concepts of Adjuster Guidance 1207
6. Cele şapte cercuri psihice 1209 6. The Seven Psychic Circles 1209
7. Realizarea nemuririi 1212 7. The Attainment of Immortality 1212
111. Ajustorul şi sufletul 1215 111. The Adjuster and the Soul 1215
1. Cadrul mental al alegerii 1216 1. The Mind Arena of Choice 1216
2. Natura sufletului 1217 2. Nature of the Soul 1217
3. Sufletul în evoluţie 1218 3. The Evolving Soul 1218
4. Viaţa interioară 1219 4. The Inner Life 1219
5. Consacrarea alegerii 1221 5. The Consecration of Choice 1221
6. Paradoxul uman 1221 6. The Human Paradox 1221
7. Problema Ajustorului 1223 7. The Adjuster’s Problem 1223
112. Supravietuirea personalitătii 1225 112. Personality Survival 1225
1. Personalitatea şi realitatea 1226 1. Personality and Reality 1226
2. Sinele 1227 2. The Self 1227
3. Fenomenul mortii 1229 3. The Phenomenon of Death 1229
4. Ajustorii după moarte 1231 4. Adjusters After Death 1231
5. Supravietuirea eului uman 1232 5. Survival of the Human Self 1232
6. Eulmorontial 1235 6. The Morontia Self 1235
7. Fuziunea cu Ajustorul 1237 7. Adjuster Fusion 1237
113. Păzitorii Serafici ai Destinului 1241 113. Seraphic Guardians of Destiny 1241
1. Îngerii Păzitori 1241 1. The Guardian Angels 1241
2. Păzitorii Destinului 1242 2. The Destiny Guardians 1242
3. Poziţia în raport cu alte influenţe spirituale 1244 3. Relation to Other Spirit Influences 1244
4. Domeniile Serafice de acţiune 1245 4. Seraphic Domains of Action 1245
5. Serviciul Serafic pe lângă muritori 1245 5. Seraphic Ministry to Mortals 1245
6. Îngerii păzitori după moarte 1246 6. Guardian Angels After Death 1246
7. Serafimii şi cariera ascendentă 1248 7. Seraphim and the Ascendant Career 1248
114. Guvernarea planetară a serafimilor 1250 114. Seraphic Planetary Government 1250
1. Suveranitatea Urantiei 1250 1. The Sovereignty of Urantia 1250
2. Consiliul Supervizorilor Planetari 1251 2. The Board of Planetary Supervisors 1251
3. Guvernatorul General Rezident 1252 3. The Resident Governor General 1252
4. Preaînaltul Observator 1253 4. The Most High Observer 1253
5. Guvernul planetar 1254 5. The Planetary Government 1254
6. Maeştrii Serafimi ai Supravegherii Planetare 1254 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision 1254
7. Corpurile de Rezervă ale Destinului 1257 7. The Reserve Corps of Destiny 1257
115. Fiinţa Supremă 1260 115. The Supreme Being 1260
1. Relativitatea cadrelor conceptuale 1260 1. Relativity of Concept Frames 1260
2. Baza absolută a supremaţiei 1261 2. The Absolute Basis for Supremacy 1261
3. Originarul, actualul şi potenţialul 1261 3. Original, Actual, and Potential 1261
4. Sursele realităţii supreme 1263 4. Sources of Supreme Reality 1263
5. Poziţia Supremului în raport cu trinitatea paradisului 1264 5. Relation of the Supreme to the Paradise Trinity 1264
6. Poziţia Supremului în raport cu triodităţile 1265 6. Relation of the Supreme to the Triodities 1265
7. Natura Supremului 1266 7. The Nature of the Supreme 1266
116. Atotputernicul suprem 1268 116. The Almighty Supreme 1268
1. Mintea Supremă 1268 1. The Supreme Mind 1268
2. Atotputernicul şi Dumnezeu Septuplul 1269 2. The Almighty and God the Sevenfold 1269
3. Atotputernicul şi Deitatea Paradisului 1270 3. The Almighty and Paradise Deity 1270
4. Atotputernicul şi Creatorii Supremi 1271 4. The Almighty and the Supreme Creators 1271
5. Atotputernicul şi Controlorii Septuplii 1273 5. The Almighty and the Sevenfold Controllers 1273
6. Dominaţia spiritului 1275 6. Spirit Dominance 1275
7. Organismul viu al marelui univers 1276 7. The Living Organism of the Grand Universe 1276
117. Dumnezeu Supremul 1278 117. God the Supreme 1278
1. Natura Fiinţei Supreme 1278 1. Nature of the Supreme Being 1278
2. Sursa creşterii evolutive 1280 2. The Source of Evolutionary Growth 1280
3. Semnificaţia Supremului pentru creaturile universurilor 1281 3. Significance of the Supreme to Universe Creatures 1281
4. Dumnezeul finit 1283 4. The Finite God 1283
5. Suprasufletul creaţiei 1285 5. The Oversoul of Creation 1285
6. În căutarea Supremului 1287 6. The Quest for the Supreme 1287
7. Viitorul Supremului 1291 7. The Future of the Supreme 1291
118. Cel suprem şi cel ultim - timpul şi spaţiul 1294 118. Supreme and Ultimate—Time and Space 1294
1. Timpul şi eternitatea 1295 1. Time and Eternity 1295
2. Omniprezenţa şi ubicuitatea 1296 2. Omnipresence and Ubiquity 1296
3. Raporturile dintre timp şi spaţiu 1297 3. Time-Space Relationships 1297
4. Cauzalitatea primară şi secundară 1298 4. Primary and Secondary Causation 1298
5. Omnipotenţa şi compatibilitatea 1299 5. Omnipotence and Compossibility 1299
6. Omnipotenţa şi omnificenţa 1299 6. Omnipotence and Omnificence 1299
7. Omniscienţa şi predestinarea 1300 7. Omniscience and Predestination 1300
8. Controlul şi supracontrolul 1301 8. Control and Overcontrol 1301
9. Mecanismele universului 1303 9. Universe Mechanisms 1303
10. Funcţiunile providenţei 1304 10. Functions of Providence 1304
119. Efuziunile lui Christ Mihail 1308 119. The Bestowals of Christ Michael 1308
1. Prima manifestare 1309 1. The First Bestowal 1309
2. A doua manifestare 1310 2. The Second Bestowal 1310
3. A treia manifestare 1312 3. The Third Bestowal 1312
4. A patra manifestare 1313 4. The Fourth Bestowal 1313
5. A cincia manifestare 1314 5. The Fifth Bestowal 1314
6. A şasea manifestare 1315 6. The Sixth Bestowal 1315
7. A şaptea şi cea din urmă manifestare 1316 7. The Seventh and Final Bestowal 1316
8. Statutul lui Mihail după manifestările sale 1317 8. Michael’s Postbestowal Status 1317
Partea a IV a
Viaţa şi învăţăturile lui Iisus
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120. Manifestarea lui Mihail pe Urantia 1323 120. The Bestowal of Michael on Urantia 1323
1. Misiunea celei de-a şaptea efuziuni 1325 1. The Seventh Bestowal Commission 1325
2. Limitările efuziunii 1327 2. The Bestowal Limitations 1327
3. Îndrumări şi sfaturi suplimentare 1329 3. Further Counsel and Advice 1329
4. Încarnarea - contopirea a doi într-unul 1331 4. The Incarnation—Making Two One 1331
121. Epoca manifestării lui Mihail 1332 121. The Times of Michael’s Bestowal 1332
1. Occidentul în primul secol după Christos 1332 1. The Occident of the First Century After Christ 1332
2. Poporul Iudeu 1333 2. The Jewish People 1333
3. Printre gentili 1334 3. Among the Gentiles 1334
4. Filozofia gentililor 1335 4. Gentile Philosophy 1335
5. Religiile gentililor 1336 5. The Gentile Religions 1336
6. Religia Ebraică 1338 6. The Hebrew Religion 1338
7. Iudeii şi gentilii 1339 7. Jews and Gentiles 1339
8. Scrierile anterioare 1341 8. Previous Written Records 1341
122. Naşterea şi pruncia lui Iisus 1344 122. Birth and Infancy of Jesus 1344
1. Iosif şi Maria 1344 1. Joseph and Mary 1344
2. Gabriel îi apare Elisabetei 1345 2. Gabriel Appears to Elizabeth 1345
3. Anunţarea făcută Mariei de Gabriel 1346 3. Gabriel’s Announcement to Mary 1346
4. Visul lui Iosif 1347 4. Joseph’s Dream 1347
5. Părinţii pământeni ai lui Iisus 1348 5. Jesus’ Earth Parents 1348
6. Căminul din Nazaret 1349 6. The Home at Nazareth 1349
7. Călătoria la Bethlehem 1350 7. The Trip to Bethlehem 1350
8. Naşterea lui Iisus 1351 8. The Birth of Jesus 1351
9. Prezentarea la templu 1352 9. The Presentation in the Temple 1352
10. Faptele lui irod 1353 10. Herod Acts 1353
123. Prima copilărie a lui Iisus 1355 123. The Early Childhood of Jesus 1355
1. Reîntoarcerea în Nazaret 1356 1. Back in Nazareth 1356
2. Al cincilea an (anul 2 dinaintea erei creştine) 1357 2. The Fifth Year (2 B.C.) 1357
3. Evenimentele celui de-al şaselea an (anul 1 dinaintea erei creştine) 1359 3. Events of the Sixth Year (1 B.C.) 1359
4. Al şaptelea an (anul 1 al erei creştine) 1361 4. The Seventh Year (A.D. 1) 1361
5. Anii de şcoală din Nazaret 1362 5. School Days in Nazareth 1362
6. Al optulea an al lui (anul 2) 1364 6. His Eighth Year (A.D. 2) 1364
124. Ultima parte a copilăriei lui Iisus 1366 124. The Later Childhood of Jesus 1366
1. Al nouălea an al lui Iisus (anul 3) 1366 1. Jesus’ Ninth Year (A.D. 3) 1366
2. Al zecelea an (anul 4) 1368 2. The Tenth Year (A.D. 4) 1368
3. Al unsprezecelea an (anul 5) 1369 3. The Eleventh Year (A.D. 5) 1369
4. Al doilea an (anul 6) 1371 4. The Twelfth Year (A.D. 6) 1371
5. Al treisprezecelea an al său (anul 7) 1373 5. His Thirteenth Year (A.D. 7) 1373
6. Călătoria la Ierusalim 1374 6. The Journey to Jerusalem 1374
125. Iisus la Ierusalim 1377 125. Jesus at Jerusalem 1377
1. Iisus vizitează templul 1378 1. Jesus Views the Temple 1378
2. Iisus şi Paştele 1379 2. Jesus and the Passover 1379
3. Plecarea lui Iosif şi a Mariei 1381 3. Departure of Joseph and Mary 1381
4. Prima şi a doua zi în templu 1381 4. First and Second Days in the Temple 1381
5. A treia zi în templu 1382 5. The Third Day in the Temple 1382
6. A patra zi în templu 1383 6. The Fourth Day in the Temple 1383
126. Cei doi ani cruciali 1386 126. The Two Crucial Years 1386
1. Al paisprezecelea an al său (anul 8) 1387 1. His Fourteenth Year (A.D. 8) 1387
2. Moartea lui Iosif 1388 2. The Death of Joseph 1388
3. Al cincisprezecelea an (anul 9) 1389 3. The Fifteenth Year (A.D. 9) 1389
4. Prima predică din sinagogă 1391 4. First Sermon in the Synagogue 1391
5. Lupta financiară 1392 5. The Financial Struggle 1392
127. Anii adolescenţei 1395 127. The Adolescent Years 1395
1. Anul al şaisprezecelea (anul 10) 1395 1. The Sixteenth Year (A.D. 10) 1395
2. Al şaptesprezecelea an (anul 11) 1396 2. The Seventeenth Year (A.D. 11) 1396
3. Al optsprezecelea an (anul 12) 1398 3. The Eighteenth Year (A.D. 12) 1398
4. Al nouăsprezecelea an (anul 13) 1401 4. The Nineteenth Year (A.D. 13) 1401
5. Rebeca fiica lui Ezra 1402 5. Rebecca, the Daughter of Ezra 1402
6. Al douăzecilea an al său (anul 14) 1403 6. His Twentieth Year (A.D. 14) 1403
128. Viaţa de tânăr a lui Iisus 1407 128. Jesus’ Early Manhood 1407
1. Al douăzeci şi unulea an (anul 15) 1407 1. The Twenty-First Year (A.D. 15) 1407
2. Al douăzeci şi doilea an (anul 16) 1409 2. The Twenty-Second Year (A.D. 16) 1409
3. Al douăzeci şi treilea an (anul 17) 1411 3. The Twenty-Third Year (A.D. 17) 1411
4. Episodul Damascului 1412 4. The Damascus Episode 1412
5. Al douăzeci şi patrulea an (anul 18) 1413 5. The Twenty-Fourth Year (A.D. 18) 1413
6. Al douăzeci şi cincilea an (anul 19) 1415 6. The Twenty-Fifth Year (A.D. 19) 1415
7. Al douăzeci şi şaselea an (anul 20) 1416 7. The Twenty-Sixth Year (A.D. 20) 1416
129. Urmarea vieţii de adult a lui Iisus 1419 129. The Later Adult Life of Jesus 1419
1. Al douăzeci şi şaptelea an (anul 21) 1419 1. The Twenty-Seventh Year (A.D. 21) 1419
2. Al douăzecilea an (anul 22) 1421 2. The Twenty-Eighth Year (A.D. 22) 1421
3. Al douăzeci şi nouălea an (anul 23) 1423 3. The Twenty-Ninth Year (A.D. 23) 1423
4. Iisus cel uman 1424 4. The Human Jesus 1424
130. În drum către Roma 1427 130. On the Way to Rome 1427
1. În Ioppa - discursul despre Iona 1428 1. At Joppa—Discourse on Jonah 1428
2. În Cezareea 1429 2. At Caesarea 1429
3. În Alexandria 1432 3. At Alexandria 1432
4. Discurs asupra realităţii 1433 4. Discourse on Reality 1433
5. În insula Cretei 1436 5. On the Island of Crete 1436
6. Tânărul care se temea 1437 6. The Young Man Who Was Afraid 1437
7. În Cartagina - discursul despre timp şi spaţiu 1438 7. At Carthage—Discourse on Time and Space 1438
8. Pe drumul către Neapole şi către Roma 1440 8. On the Way to Naples and Rome 1440
131. Religiile lumii 1442 131. The World’s Religions 1442
1. Cinismul 1442 1. Cynicism 1442
2. Iudaismul 1444 2. Judaism 1444
3. Budismul 1446 3. Buddhism 1446
4. Hinduismul 1447 4. Hinduism 1447
5. Zoroastrismul 1449 5. Zoroastrianism 1449
6. Suduanismul (Jainismul) 1450 6. Suduanism (Jainism) 1450
7. Shintoismul 1451 7. Shinto 1451
8. Taoismul 1451 8. Taoism 1451
9. Confucianismul 1452 9. Confucianism 1452
10. „Religia noastră” 1453 10. “Our Religion” 1453
132. Şederea la Roma 1455 132. The Sojourn at Rome 1455
1. Adevăratele valori 1456 1. True Values 1456
2. Binele şi răul 1457 2. Good and Evil 1457
3. Adevărul şi credinţa 1459 3. Truth and Faith 1459
4. Serviciul personal 1460 4. Personal Ministry 1460
5. Sfaturi către un om bogat 1462 5. Counseling the Rich Man 1462
6. Serviciul social 1465 6. Social Ministry 1465
7. Călătorii în jurul Romei 1466 7. Trips About Rome 1466
133. Reîntoarcerea de la Roma 1468 133. The Return from Rome 1468
1. Îndurarea şi justiţia 1468 1. Mercy and Justice 1468
2. Îmbarcarea la Tarente 1470 2. Embarking at Tarentum 1470
3. În Corint 1471 3. At Corinth 1471
4. Lucrarea personală în Corint 1474 4. Personal Work in Corinth 1474
5. În Atena - discurs asupra ştiinţei 1476 5. At Athens—Discourse on Science 1476
6. La Efes - discursul despre suflet 1477 6. At Ephesus—Discourse on the Soul 1477
7. Şederea în Cipru - discursul despre minte 1479 7. The Sojourn at Cyprus—Discourse on Mind 1479
8. În Antiohia 1480 8. At Antioch 1480
9. În Mesopotamia 1481 9. In Mesopotamia 1481
134. Anii de tranziţie 1483 134. The Transition Years 1483
1. Al treizecilea an 1483 1. The Thirtieth Year (A.D. 24) 1483
2. Călătoria cu caravana către marea Caspică 1484 2. The Caravan Trip to the Caspian 1484
3. Cuvântările din Urmia 1485 3. The Urmia Lectures 1485
4. Suveranitatea - divină şi umană 1486 4. Sovereignty—Divine and Human 1486
5. Suveranitatea politică 1487 5. Political Sovereignty 1487
6. Legea, libertatea şi suveranitatea 1490 6. Law, Liberty, and Sovereignty 1490
7. Cel de-al treizeci şi unulea an (anul 25) 1492 7. The Thirty-First Year (A.D. 25) 1492
8. Şederea de pe Muntele Hermon 1492 8. The Sojourn on Mount Hermon 1492
9. Timpul de aşteptare 1494 9. The Time of Waiting 1494
135. Ioan Botezătorul 1496 135. John the Baptist 1496
1. Ioan a devenit un Nazarinean 1496 1. John Becomes a Nazarite 1496
2. Moartea lui Zaharia 1497 2. The Death of Zacharias 1497
3. Viaţa unui păstor 1497 3. The Life of a Shepherd 1497
4. Moartea Elisabetei 1499 4. The Death of Elizabeth 1499
5. Regatul lui Dumnezeu 1500 5. The Kingdom of God 1500
6. Ioan începe să predice 1501 6. John Begins to Preach 1501
7. Ioan călătoreşte către nord 1503 7. John Journeys North 1503
8. Întâlnirea lui Iisus şi a lui Ioan 1503 8. Meeting of Jesus and John 1503
9. Patruzeci de zile de predicare 1505 9. Forty Days of Preaching 1505
10. Ioan călătoreşte spre sud 1506 10. John Journeys South 1506
11. Ioan la închisoare 1506 11. John in Prison 1506
12. Moartea lui Ioan Botezătorul 1508 12. Death of John the Baptist 1508
136. Botezul şi cele patruzeci de zile 1509 136. Baptism and the Forty Days 1509
1. Conceptele lui Mesia cel aşteptat 1509 1. Concepts of the Expected Messiah 1509
2. Botezul lui Iisus 1510 2. The Baptism of Jesus 1510
3. Cele patruzeci de zile 1512 3. The Forty Days 1512
4. Planuri pentru lucrarea publică 1514 4. Plans for Public Work 1514
5. Prima mare decizie 1516 5. The First Great Decision 1516
6. A doua decizie 1517 6. The Second Decision 1517
7. A treia decizie 1519 7. The Third Decision 1519
8. Cea de-a patra decizie 1520 8. The Fourth Decision 1520
9. Cea de-a cincia decizie 1521 9. The Fifth Decision 1521
10. Cea de-a şasea decizie 1523 10. The Sixth Decision 1523
137. Şederea în aşteptare din Galileea 1524 137. Tarrying Time in Galilee 1524
1. Alegerea primilor patru apostoli 1524 1. Choosing the First Four Apostles 1524
2. Alegerea lui Filip şi a lui Nataniel 1526 2. Choosing Philip and Nathaniel 1526
3. Vizita la Capernaum 1527 3. The Visit to Capernaum 1527
4. Nunta de la Cana 1528 4. The Wedding at Cana 1528
5. Reîntoarcerea la Capernaum 1531 5. Back in Capernaum 1531
6. Evenimentele unei zilei de sabat 1532 6. The Events of a Sabbath Day 1532
7. Patru luni de formare 1533 7. Four Months of Training 1533
8. Predica despre regat 1535 8. Sermon on the Kingdom 1535
138. Formarea mesagerilor împărăţiei 1538 138. Training the Kingdom’s Messengers 1538
1. Instrucţiunile finale 1538 1. Final Instructions 1538
2. Alegerea celor şase 1539 2. Choosing the Six 1539
3. Chemarea lui Matei şi a lui Simon 1540 3. The Call of Matthew and Simon 1540
4. Chemarea gemenilor 1541 4. The Call of the Twins 1541
5. Chemarea lui Toma şi a lui Iuda 1542 5. The Call of Thomas and Judas 1542
6. Săptămâna de formare intensivă 1542 6. The Week of Intensive Training 1542
7. O nouă dezamăgire 1543 7. Another Disappointment 1543
8. Primele munci ale celor doisprezece 1545 8. First Work of the Twelve 1545
9. Cinci luni de încercare 1546 9. Five Months of Testing 1546
10. Organizarea celor doisprezece 1547 10. Organization of the Twelve 1547
139. Cei doisprezece apostoli 1548 139. The Twelve Apostles 1548
1. Andrei, primul ales 1548 1. Andrew, the First Chosen 1548
2. Simon Petru 1550 2. Simon Peter 1550
3. Iacob Zebedeu 1552 3. James Zebedee 1552
4. Ioan Zebedeu 1553 4. John Zebedee 1553
5. Filip Curiosul 1556 5. Philip the Curious 1556
6. Cinstitul Nataniel 1558 6. Honest Nathaniel 1558
7. Matei Levi 1559 7. Matthew Levi 1559
8. Toma Didimus 1561 8. Thomas Didymus 1561
9. şi 10. Iacob şi Iuda 1563 9. and 10. James and Judas Alpheus 1563
11. Simon Zelotul 1564 11. Simon the Zealot 1564
12. Iuda Iscariotul 1565 12. Judas Iscariot 1565
140. Hirotonisirea celor doisprezece 1568 140. The Ordination of the Twelve 1568
1. Întruirea preliminară 1568 1. Preliminary Instruction 1568
2. Hirotonisirea 1569 2. The Ordination 1569
3. Predica de hirotonisire 1570 3. The Ordination Sermon 1570
4. Voi sunteţi sarea pământului 1572 4. You Are the Salt of the Earth 1572
5. Iubirea paternă şi iubirea fraternă 1573 5. Fatherly and Brotherly Love 1573
6. Seara hirotonisirii 1576 6. The Evening of the Ordination 1576
7. Săptămâna de după hirotonisire 1578 7. The Week Following the Ordination 1578
8. Joi după - amiază, pe lac 1579 8. Thursday Afternoon on the Lake 1579
9. Ziua consacrării 1583 9. The Day of Consecration 1583
10. Seara de după consacrare 1584 10. The Evening After the Consecration 1584
141. Începutul lucrării publice 1587 141. Beginning the Public Work 1587
1. Plecarea din Galileea 1587 1. Leaving Galilee 1587
2. Legea lui Dumnezeu şi voia Tatălui 1588 2. God’s Law and the Father’s Will 1588
3. Şederea la Amatus 1589 3. The Sojourn at Amathus 1589
4. Învăţătura despre Tată 1590 4. Teaching About the Father 1590
5. Unitatea spirituală 1591 5. Spiritual Unity 1591
6. Ultima săptămână în Amatus 1592 6. Last Week at Amathus 1592
7. În Bethania de dincolo de Iordan 1593 7. At Bethany Beyond Jordan 1593
8. Lucrarea în Ierihon 1595 8. Working in Jericho 1595
9. Plecarea la Ierusalim 1595 9. Departing for Jerusalem 1595
142. Paştele la Ierusalim 1596 142. The Passover at Jerusalem 1596
1. Propovăduind în templu 1596 1. Teaching in the Temple 1596
2. Mânia lui Dumnezeu 1597 2. God’s Wrath 1597
3. Conceptul de Dumnezeu 1598 3. The Concept of God 1598
4. Flavius şi cultura Greacă 1600 4. Flavius and Greek Culture 1600
5. Discursul despre certitudine 1601 5. The Discourse on Assurance 1601
6. Întrevederea cu Nicodim 1601 6. The Visit with Nicodemus 1601
7. Lecţia despre familie 1603 7. The Lesson on the Family 1603
8. În Iudeea meridională 1605 8. In Southern Judea 1605
143. Traversarea Samariei 1607 143. Going Through Samaria 1607
1. Predicarea în Archelais 1607 1. Preaching at Archelais 1607
2. Lectia despre stăpânirea de sine 1609 2. Lesson on Self-Mastery 1609
3. Divertismentul şi destinderea 1610 3. Diversion and Relaxation 1610
4. Iudeii şi Samaritenii 1612 4. The Jews and the Samaritans 1612
5. Femeia din Sycar 1612 5. The Woman of Sychar 1612
6. Reînnoirea religioasă în Samaria 1615 6. The Samaritan Revival 1615
7. Învătătura despre rugăciune şi adorarea 1616 7. Teachings About Prayer and Worship 1616
144. La Gilboa şi în Decapolis 1617 144. At Gilboa and in the Decapolis 1617
1. În tabăra din Gilboa 1617 1. The Gilboa Encampment 1617
2. Discursul despre rugăciune 1618 2. The Discourse on Prayer 1618
3. Rugăciunea credinciosului 1619 3. The Believer’s Prayer 1619
4. Mai multe despre rugăciune 1620 4. More About Prayer 1620
5. Alte forme de rugăciune 1621 5. Other Forms of Prayer 1621
6. Întrevedrea cu apostolii lui Ioan 1624 6. Conference with John’s Apostles 1624
7. În oraşele Decapolisului 1626 7. In the Decapolis Cities 1626
8. În tabăra de lângă Pella 1626 8. In Camp Near Pella 1626
9. Moartea lui Ioan Botezătorul 1627 9. Death of John the Baptist 1627
145. Patru zile memorabile în Capernaum 1628 145. Four Eventful Days at Capernaum 1628
1. Peştii prinşi dintr-o aruncătură de năvod 1628 1. The Draught of Fishes 1628
2. După-amiaza de la sinagogă 1629 2. Afternoon at the Synagogue 1629
3. Vindecarea de la asfinţitul soarelui 1631 3. The Healing at Sundown 1631
4. Seara următoare 1634 4. The Evening After 1634
5. Devreme duminică dimineaţa 1634 5. Early Sunday Morning 1634
146. Primul turneu de predicare în Galileea 1637 146. First Preaching Tour of Galilee 1637
1. Predicarea în Rimon 1637 1. Preaching at Rimmon 1637
2. În Iotapata 1638 2. At Jotapata 1638
3. Oprirea la Rama 1641 3. The Stop at Ramah 1641
4. Evanghrlia în Iron 1643 4. The Gospel at Iron 1643
5. Întoarcerea la Cana 1644 5. Back in Cana 1644
6. Nain şi fiii văduvei 1645 6. Nain and the Widow’s Son 1645
7. La Endor 1646 7. At Endor 1646
147. Interludiul vizitei la Ierusalim 1647 147. The Interlude Visit to Jerusalem 1647
1. Servitorul centurionului 1647 1. The Centurion’s Servant 1647
2. Călătoria la Ierusalim 1648 2. The Journey to Jerusalem 1648
3. Bazinul din Betsaida 1649 3. At the Pool of Bethesda 1649
4. Regula vieţuirii 1650 4. The Rule of Living 1650
5. Vizita la Simon Fariseul 1651 5. Visiting Simon the Pharisee 1651
6. Întoarcerea la Capernaum 1653 6. Returning to Capernaum 1653
7. Înapoi în Capernaum 1655 7. Back in Capernaum 1655
8. Sărbătoarea bunătăţii spirituale 1656 8. The Feast of Spiritual Goodness 1656
148. Formarea evangheliştilor în betsaida 1657 148. Training Evangelists at Bethsaida 1657
1. O nouă şcoală a profeţilor 1657 1. A New School of the Prophets 1657
2. Spitalul din Betsaida 1658 2. The Bethsaida Hospital 1658
3. Treburile tatălui 1659 3. The Father’s Business 1659
4. Răul, păcatul şi inechitatea 1659 4. Evil, Sin, and Iniquity 1659
5. Rostul îndurerării 1661 5. The Purpose of Affliction 1661
6. Neînţelegerea suferinţei -
discursul despre Iov
1662 6. The Misunderstanding of Suffering—
Discourse on Job
1662
7. Omul cu mâna uscată 1664 7. The Man with the Withered Hand 1664
8. Ultima săptămână în Betsaida 1665 8. Last Week at Bethsaida 1665
9. Vindecarea paraliticului 1666 9. Healing the Paralytic 1666
149. Cel de-al doilea turneu de predicare 1668 149. The Second Preaching Tour 1668
1. Marele renume al lui Iisus 1668 1. The Widespread Fame of Jesus 1668
2. Atitudinea poporului 1670 2. Attitude of the People 1670
3. Ostilitatea liderilor religioşi 1672 3. Hostility of the Religious Leaders 1672
4. Derularea turneului de predicare 1673 4. Progress of the Preaching Tour 1673
5. Lecţia despre mulţumire 1674 5. Lesson Regarding Contentment 1674
6. „Teama de domnul” 1675 6. The “Fear of the Lord” 1675
7. Întoarcerea la Betsaida 1677 7. Returning to Bethsaida 1677
150. Cel de-al treilea turneu de predicare 1678 150. The Third Preaching Tour 1678
1. Grupul de femei evangheliste 1678 1. The Women’s Evangelistic Corps 1678
2. Oprirea la Magdala 1679 2. The Stop at Magdala 1679
3. Un sabat în Tiberiada 1680 3. Sabbath at Tiberias 1680
4. Trimiterea apostolilor doi câte doi 1681 4. Sending the Apostles Out Two and Two 1681
5. Ce trebuie să fac pentru a fi salvat? 1682 5. What Must I Do to Be Saved? 1682
6. Lecţiile de seară 1683 6. The Evening Lessons 1683
7. Şederea în Nazaret 1683 7. The Sojourn at Nazareth 1683
8. Slujba de sabat 1684 8. The Sabbath Service 1684
9. Respingerea de către Nazaret 1686 9. The Nazareth Rejection 1686
151. Şederea şi învăţătura la ţărmul mării 1688 151. Tarrying and Teaching by the Seaside 1688
1. Parabola semănătorului 1688 1. The Parable of the Sower 1688
2. Interpretarea parabolei 1689 2. Interpretation of the Parable 1689
3. Completări asupra parabolelor 1691 3. More About Parables 1691
4. Noi parabole la ţărmul mării 1693 4. More Parables by the Sea 1693
5. Vizita la Keresa 1694 5. The Visit to Kheresa 1694
6. Nebunul din Keresa 1695 6. The Kheresa Lunatic 1695
152. Evenimentele premergătoare crizei din Capernaum 1698 152. Events Leading up to the Capernaum Crisis 1698
1. În casa lui Jair 1699 1. At Jairus’s House 1699
2. Hănirea celor cinci mii 1700 2. Feeding the Five Thousand 1700
3. Episodul încoronării 1702 3. The King-Making Episode 1702
4. Viziunea nocturnă a lui Simon Petru 1703 4. Simon Peter’s Night Vision 1703
5. Întoarcerea la Betsaida 1703 5. Back in Bethsaida 1703
6. La Gensaret 1705 6. At Gennesaret 1705
7. La Ierusalim 1706 7. At Jerusalem 1706
153. Criza din Capernaum 1707 153. The Crisis at Capernaum 1707
1. Punerea în scenă 1707 1. The Setting of the Stage 1707
2. Predica istorică 1709 2. The Epochal Sermon 1709
3. După întrunire 1712 3. The After Meeting 1712
4. Ultimele cuvinte în sinagogă 1713 4. Last Words in the Synagogue 1713
5. Sâmbătă seara 1715 5. The Saturday Evening 1715
154. Ultimele zile la Capernaum 1717 154. Last Days at Capernaum 1717
1. O săptămână de sfătuiri 1717 1. A Week of Counsel 1717
2. O săptămână de odihnă 1718 2. A Week of Rest 1718
3. A doua convorbire din Tiberiada 1719 3. The Second Tiberias Conference 1719
4. Sâmbătă seara în Capernaum 1719 4. Saturday Night in Capernaum 1719
5. Dimineaţa plină de întâmplări de duminică 1720 5. The Eventful Sunday Morning 1720
6. Familia lui Iisus soseşte 1721 6. Jesus’ Family Arrives 1721
7. Fuga precipitată 1723 7. The Hasty Flight 1723
155. Fugind prin Galileea nordică 1725 155. Fleeing Through Northern Galilee 1725
1. De ce sunt păgânii furioşi 1725 1. Why Do the Heathen Rage? 1725
2. Evangheliştii în Corazin 1726 2. The Evangelists in Chorazin 1726
3. În Cezareea lui Filip 1727 3. At Caesarea-Philippi 1727
4. Pe drumul către Fenicia 1728 4. On the Way to Phoenicia 1728
5. Discursul asupra adevăratei religii 1728 5. The Discourse on True Religion 1728
6. Al doilea discurs despre religie 1730 6. The Second Discourse on Religion 1730
156. Şederea la tyr şi la Sidon 1734 156. The Sojourn at Tyre and Sidon 1734
1. Femeia Siriană 1734 1. The Syrian Woman 1734
2. Propovăduirea în Sidon 1735 2. Teaching in Sidon 1735
3. Călătoria în susul coastei 1736 3. The Journey up the Coast 1736
4. La Tyr 1737 4. At Tyre 1737
5. Învăţătura lui Iisus la Tyr 1737 5. Jesus’ Teaching at Tyre 1737
6. Reîntoarcerea din Fenicia 1741 6. The Return from Phoenicia 1741
157. În Cezareea lui Filip 1743 157. At Caesarea-Philippi 1743
1. Perceptorul de taxe de la templu 1743 1. The Temple-Tax Collector 1743
2. În Betsaida-Iulias 1744 2. At Bethsaida-Julias 1744
3. Mărturisirea lui Petru 1745 3. Peter’s Confession 1745
4. Vorbind despre regat 1746 4. The Talk About the Kingdom 1746
5. Noul concept 1748 5. The New Concept 1748
6. După amiaza următoare 1748 6. The Next Afternoon 1748
7. Dialogurile lui Andrei 1750 7. Andrew’s Conference 1750
158. Muntele transfigurării 1752 158. The Mount of Transfiguration 1752
1. Transfigurarea 1752 1. The Transfiguration 1752
2. Coborând de pe munte 1754 2. Coming Down the Mountain 1754
3. Sensul Transfigurării 1755 3. Meaning of the Transfiguration 1755
4. Băiatul epileptic 1755 4. The Epileptic Boy 1755
5. Iisus a vindecat băiatul 1757 5. Jesus Heals the Boy 1757
6. În grădina lui Celsus 1758 6. In Celsus’ Garden 1758
7. Protestul lui Petru 1759 7. Peter’s Protest 1759
8. Acasă la Petru 1761 8. At Peter’s House 1761
159. Turneul din decapolis 1762 159. The Decapolis Tour 1762
1. Predica despre iertare 1762 1. The Sermon on Forgiveness 1762
2. Predicatorul străin 1764 2. The Strange Preacher 1764
3. Instrucţiunile pentru învăţători şi pentru credincioşi 1765 3. Instruction for Teachers and Believers 1765
4. Convorbirea cu Nataniel 1767 4. The Talk with Nathaniel 1767
5. Caracterul pozitiv al religiei lui Iisus 1769 5. The Positive Nature of Jesus’ Religion 1769
6. Întoarcerea la Magadan 1771 6. The Return to Magadan 1771
160. Rodan din Alexandria 1772 160. Rodan of Alexandria 1772
1. Filozofia Greacă 1772 1. Rodan’s Greek Philosophy 1772
2. Arta de a trăi 1775 2. The Art of Living 1775
3. Atracţiile maturităţii 1777 3. The Lures of Maturity 1777
4. Echilibrul maturităţii 1778 4. The Balance of Maturity 1778
5. Religia idealului 1780 5. The Religion of the Ideal 1780
161. Urmarea discuţiilor lui Rodan 1783 161. Further Discussions with Rodan 1783
1. Personalitaea lui Dumnezeu 1783 1. The Personality of God 1783
2. Natura divină a lui Iisus 1785 2. The Divine Nature of Jesus 1785
3. Mintea umană şi mintea divină a lui Iisus 1787 3. Jesus’ Human and Divine Minds 1787
162. Sărbătoarea Tabernacolelor 1788 162. At the Feast of Tabernacles 1788
1. Pericolele vizitei la Ierusalim 1788 1. The Dangers of the Visit to Jerusalem 1788
2. Prima discuţie din templu 1790 2. The First Temple Talk 1790
3. Femeia surprinsă în adulter 1792 3. The Woman Taken in Adultery 1792
4. Sărbătoarea tabernacolelor 1793 4. The Feast of Tabernacles 1793
5. Predica despre lumina lumii 1794 5. Sermon on the Light of the World 1794
6. Discursul despre apa vieţii 1795 6. Discourse on the Water of Life 1795
7. Discursul despre libertatea spirituală 1796 7. The Discourse on Spiritual Freedom 1796
8. Întâlnirea cu Marta şi cu Maria 1797 8. The Visit with Martha and Mary 1797
9. La Bethlehem cu Abner 1798 9. At Bethlehem with Abner 1798
163. Hirotonisirea celor şapte zeci la Magadan 1800 163. Ordination of the Seventy at Magadan 1800
1. Hirotonisirea celor şapte zeci 1800 1. Ordination of the Seventy 1800
2. Tânărul bogat şi diverse alte cazuri 1801 2. The Rich Young Man and Others 1801
3. Discuţia despre bogăţie 1803 3. The Discussion About Wealth 1803
4. Rămas bun celor şaptezeci 1804 4. Farewell to the Seventy 1804
5. Mutarea din tabără la Pella 1806 5. Moving the Camp to Pella 1806
6. Întoarcerea celor şaptezeci 1806 6. The Return of the Seventy 1806
7. Pregătirile pentru ultima misiune 1808 7. Preparation for the Last Mission 1808
164. Sărbătoarea dedicării 1809 164. At the Feast of Dedication 1809
1. Povestea Bunului Samaritean 1809 1. Story of the Good Samaritan 1809
2. În Ierusalim 1810 2. At Jerusalem 1810
3. Vindecarea cerşetorului orb 1811 3. Healing the Blind Beggar 1811
4. Iosias înaintea sanhedrinului 1813 4. Josiah Before the Sanhedrin 1813
5. Învăţăturile sub tinda lui Solomon 1815 5. Teaching in Solomon’s Porch 1815
165. Misiunea din pereea începe 1817 165. The Perean Mission Begins 1817
1. În tabăra din Pella 1817 1. At the Pella Camp 1817
2. Predica despre bunul păstor 1818 2. Sermon on the Good Shepherd 1818
3. Predica de Sabat la Pella 1819 3. Sabbath Sermon at Pella 1819
4. Împărţirea moştenirii 1821 4. Dividing the Inheritance 1821
5. Convorbirile apostolilor despre bogăţie 1823 5. Talks to the Apostles on Wealth 1823
6. Răspunsul la întrebarea lui Petru 1824 6. Answer to Peter’s Question 1824
166. Ultimul turneu în Pereea de nord 1825 166. Last Visit to Northern Perea 1825
1. Fariseii la Ragara 1825 1. The Pharisees at Ragaba 1825
2. Cei zece leproşi 1827 2. The Ten Lepers 1827
3. Predica din Geresa 1828 3. The Sermon at Gerasa 1828
4. O lecţie despre accidente 1830 4. Teaching About Accidents 1830
5. Congregaţia de la Filadelfia 1831 5. The Congregation at Philadelphia 1831
167. Vizita la filadelfia 1833 167. The Visit to Philadelphia 1833
1. Micul dejun cu Fariseii 1833 1. Breakfast with the Pharisees 1833
2. Parabola marii cine 1835 2. Parable of the Great Supper 1835
3. Femeia cu slăbiciune de spirit 1835 3. The Woman with the Spirit of Infirmity 1835
4. Mesajul din Betania 1836 4. The Message from Bethany 1836
5. Pe drumul către betania 1838 5. On the Way to Bethany 1838
6. Binecuvântarea copilaşului 1839 6. Blessing the Little Children 1839
7. Discuţia despre îngeri 1840 7. The Talk About Angels 1840
168. Reînvierea lui Lazăr 1842 168. The Resurrection of Lazarus 1842
1. La mormântul lui Lazăr 1843 1. At the Tomb of Lazarus 1843
2. Reînvierea lui Lazăr 1845 2. The Resurrection of Lazarus 1845
3. Întrunirea Sinedriului 1847 3. Meeting of the Sanhedrin 1847
4. Răspunsul la rugăciune 1848 4. The Answer to Prayer 1848
5. Ceea ce s-a ales de Lazăr 1849 5. What Became of Lazarus 1849
169. Ultimele învăţături din Pella 1850 169. Last Teaching at Pella 1850
1. Parabola fiului pierdut 1850 1. Parable of the Lost Son 1850
2. Parabola intendentului iscusit 1853 2. Parable of the Shrewd Steward 1853
3. Bogatul şi cerşetorul 1854 3. The Rich Man and the Beggar 1854
4. Tatăl şi împărăţia sa 1855 4. The Father and His Kingdom 1855
170. Împărăţia Cerurilor 1858 170. The Kingdom of Heaven 1858
1. Conceptele împărăţiei Cerurilor 1858 1. Concepts of the Kingdom of Heaven 1858
2. Conceptul de regat la Iisus 1859 2. Jesus’ Concept of the Kingdom 1859
3. În raport cu justeţea 1861 3. In Relation to Righteousness 1861
4. Învăţătura lui Iisus asupra împărăţiei 1862 4. Jesus’ Teaching About the Kingdom 1862
5. Idei ulterioare despre regat 1864 5. Later Ideas of the Kingdom 1864
171. Pe drumul Ierusalimului 1867 171. On the Way to Jerusalem 1867
1. Plecarea din Pella 1868 1. The Departure from Pella 1868
2. Estimarea preţului 1869 2. On Counting the Cost 1869
3. Turul în Pereea 1870 3. The Perean Tour 1870
4. Propovăduind la Livias 1871 4. Teaching at Livias 1871
5. Orbul din Ierihon 1873 5. The Blind Man at Jericho 1873
6. Vizita la Zacheu 1873 6. The Visit to Zaccheus 1873
7. „Pe când trecea Iisus” 1874 7. “As Jesus Passed By” 1874
8. Parabola lirelor 1875 8. Parable of the Pounds 1875
172. Intrarea în Ierusalim 1878 172. Going into Jerusalem 1878
1. Sabatul din Betania 1878 1. Sabbath at Bethany 1878
2. Duminică dimineaţa cu apostolii 1880 2. Sunday Morning with the Apostles 1880
3. Plecarea către Ierusalim 1880 3. The Start for Jerusalem 1880
4. Vizita la templu 1883 4. Visiting About the Temple 1883
5. Atitudinea apostolilor 1883 5. The Apostles’ Attitude 1883
173. Luni în Ierusalim 1888 173. Monday in Jerusalem 1888
1. Curăţarea templului 1888 1. Cleansing the Temple 1888
2. Sfidarea autorităţii Maestrului 1891 2. Challenging the Master’s Authority 1891
3. Parabola celor doi fii 1893 3. Parable of the Two Sons 1893
4. Parabola proprietarului absent 1893 4. Parable of the Absent Landlord 1893
5. Parabola ospăţului de la nuntă 1894 5. Parable of the Marriage Feast 1894
174. Marţi dimineaţa la templu 1897 174. Tuesday Morning in the Temple 1897
1. Iertarea divină 1898 1. Divine Forgiveness 1898
2. Întrebările conducătorilor Iudei 1899 2. Questions by the Jewish Rulers 1899
3. Saducheii şi reînvierea 1900 3. The Sadducees and the Resurrection 1900
4. Marea poruncă 1901 4. The Great Commandment 1901
5. Grecii căutători 1902 5. The Inquiring Greeks 1902
175. Ultimul discurs de la templu 1905 175. The Last Temple Discourse 1905
1. Discursul 1905 1. The Discourse 1905
2. Statutul individual al Iudeilor 1909 2. Status of Individual Jews 1909
3. Reuniunea decisivă a sinedriului 1909 3. The Fateful Sanhedrin Meeting 1909
4. Situaţia la Ierusalim 1910 4. The Situation in Jerusalem 1910
176. Marţi dimineaţa pe Muntele Măslinilor 1912 176. Tuesday Evening on Mount Olivet 1912
1. Distrugerea Ierusalimului 1912 1. The Destruction of Jerusalem 1912
2. A doua venire a Maestrului 1914 2. The Master’s Second Coming 1914
3. Urmarea discuţiei în tabără 1916 3. Later Discussion at the Camp 1916
4. Reîntoarcerea lui Mihail 1918 4. The Return of Michael 1918
177. Miercuri, ziua de odihnă 1920 177. Wednesday, the Rest Day 1920
1. O zi singur cu Dumnezeu 1920 1. One Day Alone with God 1920
2. Copilăria acasă 1921 2. Early Home Life 1921
3. Ziua în tabără 1923 3. The Day at Camp 1923
4. Iuda şi mai-marii preoţilor 1924 4. Judas and the Chief Priests 1924
5. Ultima oră de intimitate 1927 5. The Last Social Hour 1927
178. Ultima zi în tabără 1929 178. Last Day at the Camp 1929
1. Discursul despre filiaţie şi despre cetăţenie 1929 1. Discourse on Sonship and Citizenship 1929
2. După masa de prânz 1932 2. After the Noontime Meal 1932
3. Către masa de seară 1934 3. On the Way to the Supper 1934
179. Cina cea Din Urmă 1936 179. The Last Supper 1936
1. Dorinţa de a fi preferat 1936 1. The Desire for Preference 1936
2. Începutul cinei 1937 2. Beginning the Supper 1937
3. Spălarea picioarelor apostolilor 1938 3. Washing the Apostles’ Feet 1938
4. Ultimele cuvinte către trădător 1940 4. Last Words to the Betrayer 1940
5. Instituirea cinei de amintire 1941 5. Establishing the Remembrance Supper 1941
180. Discursul de adio 1944 180. The Farewell Discourse 1944
1. Noua poruncă 1944 1. The New Commandment 1944
2. Via şi curmeii de viţă 1945 2. The Vine and the Branches 1945
3. Ostilitatea lumii 1946 3. Enmity of the World 1946
4. Ajutorul promis 1948 4. The Promised Helper 1948
5. Spiritul Advărului 1949 5. The Spirit of Truth 1949
6. Necesitatea plecării 1951 6. The Necessity for Leaving 1951
181. Ultimele încurajări şi avertismente 1953 181. Final Admonitions and Warnings 1953
1. Ultimele cuvinte de consolare 1953 1. Last Words of Comfort 1953
2. Îndemnuri individuale de bun rămas 1955 2. Farewell Personal Admonitions 1955
182. La Ghetsimani 1963 182. In Gethsemane 1963
1. Ultima rugăciune în comun 1963 1. The Last Group Prayer 1963
2. Ceasul din urmă de dinaintea trădării 1966 2. Last Hour Before the Betrayal 1966
3. Singur la Ghetsimani 1968 3. Alone in Gethsemane 1968
183. Iisus trădat şi arestat 1971 183. The Betrayal and Arrest of Jesus 1971
1. Voinţa Tatălui 1971 1. The Father’s Will 1971
2. Iuda în oraş 1972 2. Judas in the City 1972
3. Arestarea Maestrului 1973 3. The Master’s Arrest 1973
4. Discuţia de lângă presa de măsline 1975 4. Discussion at the Olive Press 1975
5. Pe drumul către palatul marelui preot 1977 5. On the Way to the High Priest’s Palace 1977
184. În faţa tribunalului Sinedriului 1978 184. Before the Sanhedrin Court 1978
1. Interogatoriul lui Anna 1978 1. Examination by Annas 1978
2. Petru în curte 1980 2. Peter in the Courtyard 1980
3. În faţa tribunalului Sinedriului 1982 3. Before the Court of Sanhedrists 1982
4. În ceasul umilirii 1984 4. The Hour of Humiliation 1984
5. A doua întrunre a tribunalului 1985 5. The Second Meeting of the Court 1985
185. Judecata în faţa lui Pilat 1987 185. The Trial Before Pilate 1987
1. Pontius Pilat 1987 1. Pontius Pilate 1987
2. Iisus apare în faţa lui Pilat 1989 2. Jesus Appears Before Pilate 1989
3. Audierea în particular de către Pilat 1991 3. The Private Examination by Pilate 1991
4. Iisus în faţa lui Irod 1992 4. Jesus Before Herod 1992
5. Iisus din nou în faţa lui Pilat 1993 5. Jesus Returns to Pilate 1993
6. Ultimul apel al lui Pilat 1994 6. Pilate’s Last Appeal 1994
7. Ultima confruntare cu Pilat 1995 7. Pilate’s Last Interview 1995
8. Tragica renunţare a lui Pilat 1996 8. Pilate’s Tragic Surrender 1996
186. Cu puţin Înainte de răstignire 1997 186. Just Before the Crucifixion 1997
1. Sfârşitul lui Iuda Iscarioteanul 1997 1. The End of Judas Iscariot 1997
2. Atitudinea Maestrului 1999 2. The Master’s Attitude 1999
3. Vrednicul de încredere David Zebedeu 2000 3. The Dependable David Zebedee 2000
4. Pregătiri pentru răstignire 2001 4. Preparation for the Crucifixion 2001
5. Legătura dintre moartea lui Iisus şi Paşti 2002 5. Jesus’ Death in Relation to the Passover 2002
187. Răstignirea 2004 187. The Crucifixion 2004
1. Pe drumul către Golgota 2004 1. On the Way to Golgotha 2004
2. Răstignirea 2006 2. The Crucifixion 2006
3. Cei care au asistat la răstignire 2008 3. Those Who Saw the Crucifixion 2008
4. Hoţul de pe cruce 2008 4. The Thief on the Cross 2008
5. Ultima oră pe cruce 2010 5. Last Hour on the Cross 2010
6. După răstignire 2011 6. After the Crucifixion 2011
188. Ceasul Înmormântării 2012 188. The Time of the Tomb 2012
1. Înmormântarea lui Iisus 2012 1. The Burial of Jesus 2012
2. Paza mormântului 2014 2. Safeguarding the Tomb 2014
3. În cursul zilei Sabatului 2014 3. During the Sabbath Day 2014
4. Semnificaţia morţii pe cruce 2016 4. Meaning of the Death on the Cross 2016
5. Lecţiile de la cruce 2017 5. Lessons from the Cross 2017
189. Învierea 2020 189. The Resurrection 2020
1. Tranzitul morontial 2020 1. The Morontia Transit 2020
2. Corpul material al lui Iisus 2022 2. The Material Body of Jesus 2022
3. Reînvierea epocală 2024 3. The Dispensational Resurrection 2024
4. Descoperirea mormântului gol 2025 4. Discovery of the Empty Tomb 2025
5. Petru şi Ioan la mormânt 2027 5. Peter and John at the Tomb 2027
190. Apariţiile morontiale ale lui Iisus 2029 190. Morontia Appearances of Jesus 2029
1. Vestitorii învierii 2029 1. Heralds of the Resurrection 2029
2. Apariţia lui Iisus în Bethania 2031 2. Jesus’ Appearance at Bethany 2031
3. Acasă la Iosif 2033 3. At the Home of Joseph 2033
4. Apariţia în faţa Grecilor 2033 4. Appearance to the Greeks 2033
5. Plimbarea cu cei doi fraţi 2034 5. The Walk with Two Brothers 2034
191. Apariţia apostolilor şi a altor ucenici influenţi 2037 191. Appearances to the Apostles and Other Leaders 2037
1. Apariţia în faţa lui Petru 2039 1. The Appearance to Peter 2039
2. Prima apariţie înaintea apostolilor 2040 2. First Appearance to the Apostles 2040
3. Împreună cu creaturile morontiale 2040 3. With the Morontia Creatures 2040
4. Cea de a zecea apariţie (în Filadelfia) 2041 4. The Tenth Appearance (At Philadelphia) 2041
5. A doua apariţie înaintea apostolilor 2042 5. Second Appearance to the Apostles 2042
6. Apariţia la Alexandria 2044 6. The Alexandrian Appearance 2044
192. Apariţiile în Galileea 2045 192. Appearances in Galilee 2045
1. Apariţia de lângă lac 2045 1. Appearance by the Lake 2045
2. Întrevederile cu apostolii doi câte doi 2047 2. Visiting with the Apostles Two and Two 2047
3. Pe Muntele Hirotonisirii 2050 3. On the Mount of Ordination 2050
4. Reunirea de la marginea lacului 2050 4. The Lakeside Gathering 2050
193. Apariţiile finale şi urcarea la cer 2052 193. Final Appearances and Ascension 2052
1. Apariţia în Sychar 2053 1. The Appearance at Sychar 2053
2. Apariţia în Fenicia 2054 2. The Phoenician Appearance 2054
3. Ultima apariţie la Ieruslaim 2055 3. Last Appearance in Jerusalem 2055
4. Cauzele căderii lui Iuda 2055 4. Causes of Judas’s Downfall 2055
5. Ascensiunea Maestrului 2057 5. The Master’s Ascension 2057
6. Petru convoacă o adunare 2057 6. Peter Calls a Meeting 2057
194. Revărsarea Spiritului Adevărului 2059 194. Bestowal of the Spirit of Truth 2059
1. Predica Penticostului 2060 1. The Pentecost Sermon 2060
2. Semnificaţia rusaliilor 2060 2. The Significance of Pentecost 2060
3. Ce s-a Petrecut la Rusalii 2062 3. What Happened at Pentecost 2062
4. Începuturile bisericilii Creştinii 2066 4. Beginnings of the Christian Church 2066
195. După rusalii 2069 195. After Pentecost 2069
1. Influenţa Grecilor 2071 1. Influence of the Greeks 2071
2. Influenţa Romană 2072 2. The Roman Influence 2072
3. Sub imperiul Roman 2073 3. Under the Roman Empire 2073
4. Vremurile întunecate ale Europei 2074 4. The European Dark Ages 2074
5. Problema modernă 2075 5. The Modern Problem 2075
6. Materialismul 2076 6. Materialism 2076
7. Vulnerabilitatea materialismului 2078 7. The Vulnerability of Materialism 2078
8. Totalitarismul laic 2081 8. Secular Totalitarianism 2081
9. Problema Creştinismului 2082 9. Christianity’s Problem 2082
10. Viitorul 2084 10. The Future 2084
196. Credinţa lui Iisus 2087 196. The Faith of Jesus 2087
1. Iisus — omul 2090 1. Jesus—The Man 2090
2. Religia lui Iisus 2091 2. The Religion of Jesus 2091
3. Supremaţia religiei 2093 3. The Supremacy of Religion 2093