Tytuły przekazów The Titles of the Papers
Tytuły Autor Titles Author
0 Przedmowa   (source) Niebiański Radca 0 Foreword   (source) Divine Counselor
CZĘŚĆ I
Wszechświat Centralny i Superwszechświaty
PART I
The Central and Superuniverses
1 Ojciec Uniwersalny   (source) Niebiański Radca 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Natura Boga   (source) Niebiański Radca 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Atrybuty Boga   (source) Niebiański Radca 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Stosunek Boga do wszechświata   (source) Niebiański Radca 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Stosunek Boga do jednostki   (source) Niebiański Radca 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Wieczny Syn   (source) Niebiański Radca 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata   (source) Niebiański Radca 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 Nieskończony Duch   (source) Niebiański Radca 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata   (source) Niebiański Radca 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 Rajska Trójca   (source) Uniwersalny Cenzor 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Wieczna Wyspa Raj   (source) Perfektor Mądrości 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Wszechświat wszechświatów   (source) Perfektor Mądrości 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 Święte sfery Raju   (source) Perfektor Mądrości 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Wszechświat centralny i Boski   (source) Perfektor Mądrości 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 Siedem superwszechświatów   (source) Uniwersalny Cenzor 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 Siedem Duchów Nadrzędnych   (source) Uniwersalny Cenzor 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 Siedem grup Duchów Najwyższych   (source) Niebiański Radca 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 Najwyższe Osobowości Trójcy   (source) Niebiański Radca 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 Partnerzy—pochodzący od Trójcy   (source) Niebiański Radca 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 Rajscy Synowie Boga   (source) Perfektor Mądrości 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 Rajscy Synowie Stwórcy   (source) Perfektor Mądrości 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Utrójcowieni Synowie Boga   (source) Możny Posłaniec 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 Samotni Posłańcy   (source) Niebiański Radca 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha   (source) Niebiański Radca 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 Zastępy Posłańców Przestrzeni   (source) Posiadający Wysokie Uprawnienia 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Duchy usługujące wszechświata centralnego   (source) Perfektor Mądrości 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Służba supernafinów klasy pierwszej   (source) Perfektor Mądrości 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 Duchy usługujące superwszechświatów   (source) Możny Posłaniec 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 Dyspozytorzy Mocy Wszechświata   (source) Uniwersalny Cenzor 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Osobowości wielkiego wszechświata   (source) Możny Posłaniec 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Korpus Finalizmu   (source) Niebiański Radca i Nieposiadający Imienia i Numeru 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
CZĘŚĆ II
Wszechświat Lokalny
PART II
The Local Universe
32 Ewolucja wszechświatów lokalnych   (source) Możny Posłaniec 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Administracja wszechświata lokalnego   (source) Szef Archaniołów 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 Matka Duch wszechświata lokalnego   (source) Możny Posłaniec 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 Synowie Boży wszechświata lokalnego   (source) Szef Archaniołów 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Nosiciele Życia   (source) Syn Vorondadek 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Osobowości wszechświata lokalnego   (source) Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Duchy usługujące wszechświata lokalnego   (source) Melchizedek 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 Zastępy seraficzne   (source) Melchizedek 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 Wznoszący się Synowie Boga   (source) Możny Posłaniec 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego   (source) Archanioł 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Energia — umysł i materia   (source) Możny Posłaniec 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 Konstelacje   (source) Malavatia Melchizedek 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 Niebiańscy twórcy   (source) Archanioł 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Administracja systemu lokalnego   (source) Melchizedek 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Zarząd systemu lokalnego   (source) Archanioł 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 Siedem światów-mieszkań   (source) Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Życie morontialne   (source) Archanioł 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 Światy zamieszkałe   (source) Melchizedek 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 Książęta Planetarni   (source) Lanonandek klasy drugiej 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 Adamowie Planetarni   (source) Lanonandek klasy drugiej 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 Planetarne epoki śmiertelników   (source) Możny Posłaniec 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 Bunt Lucyfera   (source) Manovandet Melchizedek 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Problemy wynikające z buntu Lucyfera   (source) Możny Posłaniec 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 Sfery światłości i życia   (source) Możny Posłaniec 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Jedność wszechświatowa   (source) Możny Posłaniec i Machiventa Melchizedek 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
CZĘŚĆ III
Historia Urantii
PART III
The History of Urantia
57 Pochodzenie Urantii   (source) Nosiciel Życia 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Ustanowienie życia na Urantii   (source) Nosiciel Życia 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 Era życia morskiego na Urantii   (source) Nosiciel Życia 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Urantia we wczesnej erze życia lądowego   (source) Nosiciel Życia 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Era ssaków na Urantii   (source) Nosiciel Życia 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 Zaranie gatunku człowieka pierwotnego   (source) Nosiciel Życia 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 Pierwsza rodzina ludzka   (source) Nosiciel Życia 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 Ewolucyjne rasy kolorowe   (source) Nosiciel Życia 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Kontrola ewolucji   (source) Nosiciel Życia 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Planetarny Książę Urantii   (source) Melchizedek 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 Bunt planetarny   (source) Melchizedek 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 Zaranie cywilizacji   (source) Melchizedek 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Prymitywne instytucje ludzkie   (source) Melchizedek 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 Ewolucja rządu u ludzi   (source) Melchizedek 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Kształtowanie się państwa   (source) Melchizedek 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Rząd na pobliskiej planecie   (source) Melchizedek 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Ogród Eden   (source) Solonia 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Adam i Ewa   (source) Solonia 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Odstępstwo Adama i Ewy   (source) Solonia 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 Drugi ogród   (source) Solonia 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 Istoty pośrednie   (source) Archanioł 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Rasa fioletowa po dniach Adama   (source) Archanioł 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie   (source) Archanioł 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie   (source) Archanioł 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 Kształtowanie się cywilizacji współczesnej   (source) Archanioł 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 Ewolucja małżeństwa   (source) Szef serafinów 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Instytucja małżeństwa   (source) Szef serafinów 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Małżeństwo a życie rodzinne   (source) Szef serafinów 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 Początki czczenia   (source) Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 Wczesne stadium ewolucji religii   (source) Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 Kult duchów   (source) Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Fetysze, amulety i magia   (source) Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Grzech, ofiara i pokuta   (source) Gwiazda Błyszcząca Wieczorna 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Szamanizm — uzdrawiacze i kapłani   (source) Melchizedek 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Ewolucja modlitwy   (source) Szef pośrednich 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 Późniejsza ewolucja religii   (source) Melchizedek 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie   (source) Melchizedek 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie   (source) Melchizedek 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Jahwe — Bóg Hebrajczyków   (source) Melchizedek 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków   (source) Melchizedek 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Nauki Melchizedeka na Zachodzie   (source) Melchizedek 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 Społeczne problemy religii   (source) Melchizedek 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Religia w doświadczeniu ludzkim   (source) Melchizedek 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 Prawdziwa natura religii   (source) Melchizedek 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 Podstawy wiary religijnej   (source) Melchizedek 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 Rzeczywistość doświadczenia religijnego   (source) Melchizedek 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 Rozwój koncepcji Trójcy   (source) Melchizedek 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Bóstwo a rzeczywistość   (source) Melchizedek 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Wszechświatowe poziomy rzeczywistości   (source) Melchizedek 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli   (source) Samotny Posłaniec 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Misja i służba Dostrajaczy Myśli   (source) Samotny Posłaniec 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi   (source) Samotny Posłaniec 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Związki między Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami   (source) Samotny Posłaniec 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Dostrajacz a dusza   (source) Samotny Posłaniec 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 Wieczne trwanie osobowości   (source) Samotny Posłaniec 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 Seraficzni opiekunowie przeznaczenia   (source) Szef serafinów 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Seraficzny rząd planetarny   (source) Szef serafinów 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 Istota Najwyższa   (source) Możny Posłaniec 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 Wszechmocny Najwyższy   (source) Możny Posłaniec 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 Bóg Najwyższy   (source) Możny Posłaniec 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Najwyższy i Ostateczny — czas i przestrzeń   (source) Możny Posłaniec 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała   (source) Szef Gwiazd Wieczornych 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
CZĘŚĆ IV
Życie i Nauki Jezusa
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Obdarzenie Urantii przez Michała   (source) Mantutia Melchizedek 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię   (source) Komisja pośrednich 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 Narodziny i lata niemowlęce Jezusa   (source) Komisja pośrednich 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 Wczesne dzieciństwo Jezusa   (source) Komisja pośrednich 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 Późne dzieciństwo Jezusa   (source) Komisja pośrednich 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Jezus w Jerozolimie   (source) Komisja pośrednich 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 Dwa przełomowe lata   (source) Komisja pośrednich 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 Lata młodzieńcze   (source) Komisja pośrednich 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Wczesny wiek męski Jezusa   (source) Komisja pośrednich 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 Jezus jako człowiek dorosły   (source) Komisja pośrednich 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 W drodze do Rzymu   (source) Komisja pośrednich 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 Religie świata   (source) Komisja pośrednich 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 W Rzymie   (source) Komisja pośrednich 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Powrót z Rzymu   (source) Komisja pośrednich 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Lata przejściowe   (source) Komisja pośrednich 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Jan Chrzciciel   (source) Komisja pośrednich 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 Chrzest i czterdzieści dni   (source) Komisja pośrednich 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Czas oczekiwania w Galilei   (source) Komisja pośrednich 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Nauczanie posłańców królestwa   (source) Komisja pośrednich 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 Dwunastu apostołów   (source) Komisja pośrednich 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 Wyświęcenie Dwunastu   (source) Komisja pośrednich 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Początek działalności publicznej   (source) Komisja pośrednich 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Pascha w Jerozolimie   (source) Komisja pośrednich 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 Po Samarii   (source) Komisja pośrednich 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 Na Gilboa i w Dekapolu   (source) Komisja pośrednich 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Cztery pamiętne dni w Kafarnaum   (source) Komisja pośrednich 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei   (source) Komisja pośrednich 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Krótka wizyta w Jerozolimie   (source) Komisja pośrednich 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie   (source) Komisja pośrednich 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 Druga tura głoszenia kazań   (source) Komisja pośrednich 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 Trzecia tura głoszenia kazań   (source) Komisja pośrednich 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem   (source) Komisja pośrednich 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum   (source) Komisja pośrednich 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 Kryzys w Kafarnaum   (source) Komisja pośrednich 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 Ostatnie dni w Kafarnaum   (source) Komisja pośrednich 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Ucieczka przez północną Galileę   (source) Komisja pośrednich 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Pobyt w Tyrze i Sydonie   (source) Komisja pośrednich 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 W Cezarei Filipowej   (source) Komisja pośrednich 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Góra Przemienienia   (source) Komisja pośrednich 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 Tura po Dekapolu   (source) Komisja pośrednich 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Rodan z Aleksandrii   (source) Komisja pośrednich 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Dalsze rozmowy z Rodanem   (source) Komisja pośrednich 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 Święto Namiotów   (source) Komisja pośrednich 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie   (source) Komisja pośrednich 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 Święto Poświęcenia   (source) Komisja pośrednich 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 Początek misji pereańskiej   (source) Komisja pośrednich 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Ostatnia wizyta w północnej Perei   (source) Komisja pośrednich 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Wizyta w Filadelfii   (source) Komisja pośrednich 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Wskrzeszenie Łazarza   (source) Komisja pośrednich 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Ostatnie nauki w Pelli   (source) Komisja pośrednich 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Królestwo nieba   (source) Komisja pośrednich 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 W drodze do Jerozolimy   (source) Komisja pośrednich 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Wjazd do Jerozolimy   (source) Komisja pośrednich 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 Poniedziałek w Jerozolimie   (source) Komisja pośrednich 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Wtorkowy ranek w Świątyni   (source) Komisja pośrednich 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Ostatnia mowa w Świątyni   (source) Komisja pośrednich 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej   (source) Komisja pośrednich 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Środa, dzień odpoczynku   (source) Komisja pośrednich 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Ostatni dzień w obozie   (source) Komisja pośrednich 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Ostatnia Wieczerza   (source) Komisja pośrednich 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 Mowa pożegnalna   (source) Komisja pośrednich 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Ostatnie upomnienia i przestrogi   (source) Komisja pośrednich 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 W Getsemane   (source) Komisja pośrednich 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Zdrada i aresztowanie   (source) Komisja pośrednich 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 Przed sądem Sanhedrynu   (source) Komisja pośrednich 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Rozprawa przed Piłatem   (source) Komisja pośrednich 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Tuż przed ukrzyżowaniem   (source) Komisja pośrednich 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 Ukrzyżowanie   (source) Komisja pośrednich 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 Czas grobu   (source) Komisja pośrednich 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 Zmartwychwstanie   (source) Komisja pośrednich 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Morontialne ukazania się Jezusa   (source) Komisja pośrednich 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Ukazanie się apostołom i innym przywódcom   (source) Komisja pośrednich 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Ukazania się Jezusa w Galilei   (source) Komisja pośrednich 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie   (source) Komisja pośrednich 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Obdarzenie Duchem Prawdy   (source) Komisja pośrednich 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 Po Zesłaniu Ducha   (source) Komisja pośrednich 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Wiara Jezusa   (source) Komisja pośrednich 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission