Delen van het Boek The Parts of the Book
DEEL I
Het Centrale Universum en de Superuniversa
PART I
The Central and Superuniverses
Onder verantwoordelijkheid van een Uversa-korps van Superuniversum-Persoonlijkheden die handelen op gezag van de Ouden der Dagen van Orvonton. Sponsored by a Uversa Corps of Superuniverse Personalities acting by authority of the Orvonton Ancients of Days
DEEL II
Het Plaatselijk Universum
PART II
The Local Universe
Verzorgd door een Nebadon-korps van Persoonlijkheden uit het Plaatselijk Universum, handelend op gezag van Gabriël van Salvington. Sponsored by a Nebadon Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
DEEL III
De Geschiedenis van Urantia
PART III
The History of Urantia
Deze verhandelingen zijn verzorgd door en Korps Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum, op gezag van Gabriël van Salvington. These papers were sponsored by a Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
DEEL IV
Het Leven en Onderricht van Jezus
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
Deze groep verhandelingen is verzorgd door een commissie van twaalf middenwezens van Urantia, handelend onder toezicht van een Melchizedek die leiding gaf aan deze openbaring. De basis voor dit relaas werd verschaft door een secundair middenwezen dat eens was belast met de bovenmenselijke zorgende hoede over de Apostel Andreas. This group of papers was sponsored by a commission of twelve Urantia midwayers acting under the supervision of a Melchizedek revelatory director. The basis of this narrative was supplied by a secondary midwayer who was onetime assigned to the superhuman watchcare of the Apostle Andrew.