Verhandeling 48 Paper 48
Het morontia-leven The Morontia Life
48:0.1 (541.1) DE Goden kunnen een schepsel van grove dierlijke aard niet tot een vervolmaakte geest transformeren door een geheimzinnige daad van scheppende magie — zij doen dit althans niet. Wanneer de Scheppers volmaakte wezens wensen voort te brengen, doen zij dit door een rechtstreekse, oorspronkelijke scheppingsdaad, maar zij trachten materiële schepselen van dierlijke oorsprong nooit in één enkele stap om te vormen tot volmaakte wezens. 48:0.1 (541.1) THE Gods cannot—at least they do not—transform a creature of gross animal nature into a perfected spirit by some mysterious act of creative magic. When the Creators desire to produce perfect beings, they do so by direct and original creation, but they never undertake to convert animal-origin and material creatures into beings of perfection in a single step.
48:0.2 (541.2) Omdat het morontia-leven zich over de verschillende stadia van de loopbaan in het plaatselijk universum uitstrekt, is het voor materiële stervelingen de enig mogelijke weg waarlangs zij de drempel van de geestwereld zouden kunnen bereiken. Welke magie zou de dood, de natuurlijke ontbinding van het materiële lichaam, kunnen inhouden dat zulk een eenvoudige stap het sterfelijke, materiële bewustzijn in een oogwenk zou kunnen transformeren tot een onsterfelijke, vervolmaakte geest? Zulke ideeën zijn niet anders dan onwetend bijgeloof en fabels die men graag hoort. 48:0.2 (541.2) The morontia life, extending as it does over the various stages of the local universe career, is the only possible approach whereby material mortals could attain the threshold of the spirit world. What magic could death, the natural dissolution of the material body, hold that such a simple step should instantly transform the mortal and material mind into an immortal and perfected spirit? Such beliefs are but ignorant superstitions and pleasing fables.
48:0.3 (541.3) Deze morontia-overgang is altijd een tussenfase tussen de sterfelijke staat en de latere geestelijke status van overlevende mensen. Deze tussenliggende toestand van voortgang in het universum is duidelijk anders in de verschillende plaatselijke scheppingen, maar naar strekking en bedoeling is zij altijd in hoge mate gelijk. De inrichting van de woningwerelden en de hogere morontia-werelden in Nebadon is tamelijk typerend voor de morontia-overgangsregimes in dit deel van Orvonton. 48:0.3 (541.3) Always this morontia transition intervenes between the mortal estate and the subsequent spirit status of surviving human beings. This intermediate state of universe progress differs markedly in the various local creations, but in intent and purpose they are all quite similar. The arrangement of the mansion and higher morontia worlds in Nebadon is fairly typical of the morontia transition regimes in this part of Orvonton.
1. Morontia-materialen ^top 1. Morontia Materials ^top
48:1.1 (541.4) De morontia-gebieden zijn de verbindingswerelden in de plaatselijke universa tussen de materiële en de geestelijke niveaus waarop schepselen bestaan. Dit morontia-leven is reeds sinds de vroegste tijden van de Planetaire Vorst op Urantia bekend geweest. Van tijd tot tijd zijn stervelingen aangaande deze overgangstoestand onderricht, en in verwrongen vorm heeft dit denkbeeld ook een plaats gevonden in godsdiensten van deze tijd. 48:1.1 (541.4) The morontia realms are the local universe liaison spheres between the material and spiritual levels of creature existence. This morontia life has been known on Urantia since the early days of the Planetary Prince. From time to time this transition state has been taught to mortals, and the concept, in distorted form, has found a place in present-day religions.
48:1.2 (541.5) De morontia-werelden zijn de overgangsfasen van de sterfelijke opklimming langs de voortgangswerelden van het plaatselijke universum. Alleen de zeven werelden rond de wereld der volkomenen in de plaatselijke stelsels heten woningwerelden, maar alle zesenvijftig overgangsverblijfplaatsen van het stelsel worden morontia-werelden genoemd, evenals de hogere werelden rond de hoofdkwartieren van de constellaties en van het universum. Deze scheppingen zijn van dezelfde fysieke schoonheid en morontia-grootsheid als de hoofdkwartierwerelden van het plaatselijk universum. 48:1.2 (541.5) The morontia spheres are the transition phases of mortal ascension through the progression worlds of the local universe. Only the seven worlds surrounding the finaliters’ sphere of the local systems are called mansion worlds, but all fifty-six of the system transition abodes, in common with the higher spheres around the constellations and the universe headquarters, are called morontia worlds. These creations partake of the physical beauty and the morontia grandeur of the local universe headquarters spheres.
48:1.3 (541.6) Al deze werelden zijn architectonische werelden, en kennen precies het dubbele aantal elementen van de geëvolueerde planeten. Deze op bestelling gemaakte werelden zijn niet alleen overvloedig voorzien van zware metalen en kristallen, aangezien ze honderd fysische elementen hebben, maar zij kennen eveneens precies honderd vormen van een unieke energiestructuur die morontia-materiaal wordt genoemd. De Meester-Fysische Controleurs en de Morontia-Krachtsupervisoren kunnen de omwentelingen van de primaire eenheden van materie zo modificeren en deze verbindingen van energie terzelfdertijd op zulk een wijze te transformeren, dat deze nieuwe substantie wordt geschapen. 48:1.3 (541.6) All of these worlds are architectural spheres, and they have just double the number of elements of the evolved planets. Such made-to-order worlds not only abound in the heavy metals and crystals, having one hundred physical elements, but likewise have exactly one hundred forms of a unique energy organization called morontia material. The Master Physical Controllers and the Morontia Power Supervisors are able so to modify the revolutions of the primary units of matter and at the same time so to transform these associations of energy as to create this new substance.
48:1.4 (542.1) Het vroege morontia-leven in de plaatselijke stelsels lijkt sterk op het leven op uw huidige materiële wereld, en wordt minder fysiek en meer waarlijk morontiaal op de studiewerelden van de constellatie. Bij uw voortgang naar de werelden van Salvington bereikt ge dan in toenemende mate geestelijke niveaus. 48:1.4 (542.1) The early morontia life in the local systems is very much like that of your present material world, becoming less physical and more truly morontial on the constellation study worlds. And as you advance to the Salvington spheres, you increasingly attain spiritual levels.
48:1.5 (542.2) De Morontia-Krachtsupervisoren kunnen een vereniging van materiële en geestelijke energieën tot stand brengen, en daardoor een morontia-vorm van materialisatie organiseren die ontvankelijk is voor de superpositie van een beheersende geest. Als ge het morontia-leven van Nebadon doorloopt, zullen deze zelfde geduldige en bekwame Morontia-Krachtsupervisoren u van 570 successieve morontia-lichamen voorzien, waarvan elk een fase van uw voortgaande transformatie betekent. Vanaf het moment dat ge de materiële werelden verlaat, totdat ge de gedaante van een geest van het eerste stadium verkrijgt op Salvington, zulk ge precies 570 afzonderlijke, opklimmende morontia-veranderingen ondergaan. Hiervan vinden er acht plaats in het stelsel, eenenzeventig in de constellatie, en 491 tijdens het verblijf op de werelden van Salvington. 48:1.5 (542.2) The Morontia Power Supervisors are able to effect a union of material and of spiritual energies, thereby organizing a morontia form of materialization which is receptive to the superimposition of a controlling spirit. When you traverse the morontia life of Nebadon, these same patient and skillful Morontia Power Supervisors will successively provide you with 570 morontia bodies, each one a phase of your progressive transformation. From the time of leaving the material worlds until you are constituted a first-stage spirit on Salvington, you will undergo just 570 separate and ascending morontia changes. Eight of these occur in the system, seventy-one in the constellation, and 491 during the sojourn on the spheres of Salvington.
48:1.6 (542.3) In de dagen van het sterfelijk vlees woont de goddelijke geest haast als iets afzonderlijks bij u in — in werkelijkheid als een invasie in de mens door de geschonken geest van de Universele Vader. Maar tijdens het morontia-leven zal de geest werkelijk een deel van uw persoonlijkheid worden, en wanneer ge achtereenvolgens de 570 voortgaande transformaties doormaakt, klimt ge op van de materiële naar de geestelijke rang van geschapen leven. 48:1.6 (542.3) In the days of the mortal flesh the divine spirit indwells you, almost as a thing apart—in reality an invasion of man by the bestowed spirit of the Universal Father. But in the morontia life the spirit will become a real part of your personality, and as you successively pass through the 570 progressive transformations, you ascend from the material to the spiritual estate of creature life.
48:1.7 (542.4) Paulus had van het bestaan van de morontia-werelden en van de werkelijkheid van morontia-materialen gehoord, want hij schreef: ‘In de hemel hebben zij een betere en blijvender substantie.’ En deze morontia-materialen zijn werkelijk, concreet, zoals ook in ‘de stad die grondvesten heeft waarvan de bouwer en maker God is.’ En elk van deze wonderbaarlijke werelden is ‘een beter land, dat wil zeggen, een hemels land.’ 48:1.7 (542.4) Paul learned of the existence of the morontia worlds and of the reality of morontia materials, for he wrote, “They have in heaven a better and more enduring substance.” And these morontia materials are real, literal, even as in “the city which has foundations, whose builder and maker is God.” And each of these marvelous spheres is “a better country, that is, a heavenly one.”
2. De Morontia-krachtsupervisoren ^top 2. Morontia Power Supervisors ^top
48:2.1 (542.5) Deze unieke wezens houden zich uitsluitend bezig met het toezicht op die activiteiten die een werkcombinatie vormen van geestelijke en fysische of semimateriële energieën. Zij wijden zich uitsluitend aan het dienstbetoon van de morontia-voortgang. Zij dienen stervelingen niet zozeer tijdens de overgangservaring: zij maken veeleer de overgangsomgeving voor de voortgaande morontia-schepselen mogelijk. Zij zijn de kanalen van morontia-kracht waardoor de morontia-fasen van de overgangswerelden in stand worden gehouden en van energie worden voorzien. 48:2.1 (542.5) These unique beings are exclusively concerned with the supervision of those activities which represent a working combination of spiritual and physical or semimaterial energies. They are exclusively devoted to the ministry of morontia progression. Not that they so much minister to mortals during the transition experience, but they rather make possible the transition environment for the progressing morontia creatures. They are the channels of morontia power which sustain and energize the morontia phases of the transition worlds.
48:2.2 (542.6) Morontia-Krachtsupervisoren zijn kinderen van de Moeder-Geest van een plaatselijk universum. Naar ontwerp zijn zij tamelijk gestandaardiseerd, ofschoon zij in de verschillende plaatselijke scheppingen enigszins van aard veschillen. Zij worden geschapen voor hun specifieke functie en hebben geen opleiding nodig voordat zij hun verantwoordelijkheden op zich nemen. 48:2.2 (542.6) Morontia Power Supervisors are the offspring of a local universe Mother Spirit. They are fairly standard in design though differing slightly in nature in the various local creations. They are created for their specific function and require no training before entering upon their responsibilities.
48:2.3 (542.7) De schepping van de eerste Morontia-Krachtsupervisoren vindt plaats op het moment dat de eerste tot overleving gekomen sterveling aankomt op de kusten van een van de eerste woningwerelden in een plaatselijk universum. Zij worden geschapen in groepen van duizend, die als volgt zijn ingedeeld: 48:2.3 (542.7) The creation of the first Morontia Power Supervisors is simultaneous with the arrival of the first mortal survivor on the shores of some one of the first mansion worlds in a local universe. They are created in groups of one thousand, classified as follows:
48:2.4 (542.8) 1. Circuit-Regulatoren . . . 400 48:2.4 (542.8) 1. Circuit Regulators . . . 400
48:2.5 (542.9) 2. Systeem-Coördinatoren . . 200 48:2.5 (542.9) 2. System Co-ordinators . . 200
48:2.6 (542.10) 3. Planetaire Curatoren . . 100 48:2.6 (542.10) 3. Planetary Custodians . . 100
48:2.7 (543.1) 4. Gecombineerde Controleurs . . 100 48:2.7 (543.1) 4. Combined Controllers . . 100
48:2.8 (543.2) 5. Verbindingsstabiliseerders . . . 100 48:2.8 (543.2) 5. Liaison Stabilizers . . . 100
48:2.9 (543.3) 6. Selektieve Assorteerders . . . . 50 48:2.9 (543.3) 6. Selective Assorters . . . . 50
48:2.10 (543.4) 7. Toegevoegde Registrators . . . 50 48:2.10 (543.4) 7. Associate Registrars . . . 50
48:2.11 (543.5) De krachtsupervisoren doen altijd dienst in het universum waar zij geboren zijn. Zij worden uitsluitend bestuurd door de gezamenlijke geest-activiteit van de Universum-Zoon en de Universum-Geest, maar vormen voor het overige een groep met volledig zelfbestuur. Zij hebben hun hoofdkwartier op elke eerste woningwereld in de plaatselijke stelsels en hier werken zij nauw samen met zowel de fysische controleurs als de serafijnen, maar wat betreft de manifestatie van energie en de toepassing van geest functioneren zij in een eigen wereld. 48:2.11 (543.5) The power supervisors always serve in their native universe. They are directed exclusively by the joint spirit activity of the Universe Son and the Universe Spirit but are otherwise a wholly self-governing group. They maintain headquarters on each of the first mansion worlds of the local systems, where they work in close association with both the physical controllers and the seraphim but function in a world of their own as regards energy manifestation and spirit application.
48:2.12 (543.6) Soms zijn zij ook werkzaam als dienstverleners in tijdelijke aanstelling in verband met bovenmateriële verschijnselen op de evolutionaire werelden. Zij doen echter maar zelden dienst op de bewoonde planeten, en zij werken ook niet op de hogere opleidingswerelden van het superuniversum, aangezien zij zich hoofdzakelijk wijden aan het overgangsregime van morontia-voortgang in de plaatselijke universa. 48:2.12 (543.6) They also sometimes work in connection with supermaterial phenomena on the evolutionary worlds as ministers of temporary assignment. But they rarely serve on the inhabited planets; neither do they work on the higher training worlds of the superuniverse, being chiefly devoted to the transition regime of morontia progression in a local universe.
48:2.13 (543.7) 1. Circuit-Regulatoren. Dit zijn de unieke wezens die fysische en geestelijke energie coördineren en het doorstromen hiervan naar de afzonderlijke kanalen der morontia-werelden reguleren. Deze circuits zijn uitsluitend planetair, beperkt tot een enkele wereld. De morontia-circuits zijn verschillend van en supplementair aan zowel fysische als geestelijke circuits op de overgangswerelden, en er zijn miljoenen van deze regulatoren nodig om alleen al een stelsel van woningwerelden zoals dat van Satania van energie te voorzien. 48:2.13 (543.7) 1. Circuit Regulators. These are the unique beings who co-ordinate physical and spiritual energy and regulate its flow into the segregated channels of the morontia spheres, and these circuits are exclusively planetary, limited to a single world. The morontia circuits are distinct from, and supplementary to, both physical and spiritual circuits on the transition worlds, and it requires millions of these regulators to energize even a system of mansion worlds like that of Satania.
48:2.14 (543.8) Circuit-regulatoren zetten die veranderingen in materiële energieën in gang, waardoor deze ontvankelijk worden voor beheersing en regulatie door hun medewerkers. Deze wezens zijn zowel morontia-krachtgeneratoren als circuit-regulatoren. Zoals een dynamo elektriciteit uit de atmosfeer lijkt te genereren, zo lijken deze levende morontia-dynamo’s de energieën der ruimte, die overal aanwezig zijn, te transformeren tot de materialen die door de morontia-supervisoren worden verwerkt in de lichamen en levensactiviteiten van de opklimmende stervelingen. 48:2.14 (543.8) Circuit regulators initiate those changes in material energies which render them subject to the control and regulation of their associates. These beings are morontia power generators as well as circuit regulators. Much as a dynamo apparently generates electricity out of the atmosphere, so do these living morontia dynamos seem to transform the everywhere energies of space into those materials which the morontia supervisors weave into the bodies and life activities of the ascending mortals.
48:2.15 (543.9) 2. Systeem-Coördinatoren. Aangezien iedere morontia-wereld een afzonderlijke orde van morontia-energie heeft, is het voor mensen uiterst moeilijk om zich deze werelden voor te stellen. Maar op elke volgende overgangswereld zullen stervelingen merken dat het plantenleven en al het andere dat deel uitmaakt van het morontia-bestaan, verder is gemodificiceerd, zodat het overeenstemt met de toenemende vergeestelijking van de opklimmende overlevende. En aangezien het energiesysteem van iedere wereld zo geïndividualiseerd is, verrichten deze coördinatoren de handelingen om dergelijke verschillende krachtsystemen te harmoniseren en met elkaar te vermengen tot een werkeenheid voor de onderling verbonden werelden van iedere individuele groep. 48:2.15 (543.9) 2. System Co-ordinators. Since each morontia world has a separate order of morontia energy, it is exceedingly difficult for humans to visualize these spheres. But on each successive transition sphere, mortals will find the plant life and everything else pertaining to the morontia existence progressively modified to correspond with the advancing spiritization of the ascending survivor. And since the energy system of each world is thus individualized, these co-ordinators operate to harmonize and blend such differing power systems into a working unit for the associated spheres of any particular group.
48:2.16 (543.10) Opklimmende stervelingen vorderen geleidelijk van het fysieke naar het geestelijke bij hun opgang van de ene morontia-wereld naar de volgende, vandaar de noodzaak om te voorzien in een opgaande reeks morontia-werelden en een opgaande scala van morontia-gestalten. 48:2.16 (543.10) Ascending mortals gradually progress from the physical to the spiritual as they advance from one morontia world to another; hence the necessity for providing an ascending scale of morontia spheres and an ascending scale of morontia forms.
48:2.17 (543.11) Wanneer woningwereld-opklimmenden van de ene wereld naar de volgende gaan, worden zij door de transport-serafijn afgeleverd aan de ontvangers van de systeem-coördinatoren op de hogere wereld. In de unieke tempels in het centrum van de zeventig straalsgewijs gebouwde vleugels met de kamers van overgang die lijken op de opstandingsgebouwen van de eerste wereld waar stervelingen van aardse oorsprong worden ontvangen, brengen de systeem- coördinatoren bekwaam de noodzakelijke veranderingen tot stand in de gestalte van het schepsel. Er zijn ongeveer zeven dagen standaardtijd nodig om deze eerste veranderingen in de morontia-gestalte tot stand te brengen. 48:2.17 (543.11) When mansion world ascenders pass from one sphere to another, they are delivered by the transport seraphim to the receivers of the system co-ordinators on the advanced world. Here in those unique temples at the center of the seventy radiating wings wherein are the chambers of transition similar to the resurrection halls on the initial world of reception for earth-origin mortals, the necessary changes in creature form are skillfully effected by the system co-ordinators. These early morontia-form changes require about seven days of standard time for their accomplishment.
48:2.18 (544.1) 3. Planetaire Curatoren. Iedere morontia-wereld, van de woningwerelden tot het hoofdkwartier van het universum, staat — waar het morontia-zaken betreft — onder de hoede van zeventig voogden die de plaatselijke planetaire raad van allerhoogst morontia-gezag vormen. Deze raad verleent materiaal voor morontia-gestalten aan alle opklimmende schepselen die op de wereld landen en geeft toestemming voor die veranderingen in de geschapen gestalte waardoor een opklimmende door kan gaan naar de volgende wereld. Nadat ge de woningwerelden hebt doorlopen, zult ge van de ene fase van het morontia-leven naar de volgende overgaan zonder uw bewustzijn te behoeven te verliezen. De onbewuste toestand komt alleen voor bij de eerste metamorfosen en bij de latere overgangen van het ene universum naar het andere en van Havona naar het Paradijs. 48:2.18 (544.1) 3. Planetary Custodians. Each morontia world, from the mansion spheres up to the universe headquarters, is in the custody—as regards morontia affairs—of seventy guardians. They constitute the local planetary council of supreme morontia authority. This council grants material for morontia forms to all ascending creatures who land on the spheres and authorizes those changes in creature form which make it possible for an ascender to proceed to the succeeding sphere. After the mansion worlds have been traversed, you will translate from one phase of morontia life to another without having to surrender consciousness. Unconsciousness attends only the earlier metamorphoses and the later transitions from one universe to another and from Havona to Paradise.
48:2.19 (544.2) 4. Gecombineerde Controleurs. Een van deze zeer mechanische wezens is altijd gestationeerd in het centrum van iedere bestuurseenheid van een morontia-wereld. Een gecombineerde controleur is gevoelig voor en functioneert ten opzichte van fysische, geestelijke en morontiale energieën; met dit wezen zijn bovendien altijd twee stelsel-coördinatoren, vier circuit-regulatoren, een planetaire curator, een verbindingsstabiliseerder, en ofwel een toegevoegd registrator of een selectief assorteerder verbonden. 48:2.19 (544.2) 4. Combined Controllers. One of these highly mechanical beings is always stationed at the center of each administrative unit of a morontia world. A combined controller is sensitive to, and functional with, physical, spiritual, and morontial energies; and with this being there are always associated two system co-ordinators, four circuit regulators, one planetary custodian, one liaison stabilizer, and either an associate registrar or a selective assorter.
48:2.20 (544.3) 5. Verbindingsstabiliseerders. Dit zijn de regulators van de morontia-energie in verbinding met de fysische en geest-krachten van het gebied. Zij maken de omzetting van morontia-energie tot morontia-materiaal mogelijk. De gehele morontia-organisatie van bestaan is afhankelijk van de stabiliseerders. Zij vertragen de energie-omwentelingen tot het punt waar fysicalisatie kan optreden. Ik beschik echter niet over termen waarin ik vergelijkingen zou kunnen treffen met de diensten van deze wezens of deze zou kunnen illustreren. Deze diensten liggen geheel buiten het menselijk voorstellingsvermogen. 48:2.20 (544.3) 5. Liaison Stabilizers. These are the regulators of the morontia energy in association with the physical and spirit forces of the realm. They make possible the conversion of morontia energy into morontia material. The whole morontia organization of existence is dependent on the stabilizers. They slow down the energy revolutions to that point where physicalization can occur. But I have no terms with which I can compare or illustrate the ministry of such beings. It is quite beyond human imagination.
48:2.21 (544.4) 6. Selektieve Assorteerders. Bij uw voortgang van de ene klas of fase van een morontia-wereld naar de volgende, moet ge opnieuw afgestemd worden of van te voren worden ingesteld, en het is de taak van de selektieve assorteerders om u in progressieve synchronie met het morontia-leven te houden. 48:2.21 (544.4) 6. Selective Assorters. As you progress from one class or phase of a morontia world to another, you must be re-keyed or advance-tuned, and it is the task of the selective assorters to keep you in progressive synchrony with the morontia life.
48:2.22 (544.5) Ofschoon de grondvormen van morontia-leven en -materie van de eerste woningwereld tot de laatste overgangswereld in het universum identiek zijn, is er een geleidelijke functionele ontwikkeling van het materiële tot het geestelijke. Uw aanpassing aan deze in de grond uniforme maar successief voortgaande en vergeestelijkende schepping wordt tot stand gebracht door deze selektieve herafstemming. Deze aanpassing in het mechanisme der persoonlijkheid komt neer op een nieuwe schepping, niettegenstaande het feit dat ge dezelfde morontia-gestalte behoudt. 48:2.22 (544.5) While the basic morontia forms of life and matter are identical from the first mansion world to the last universe transition sphere, there is a functional progression which gradually extends from the material to the spiritual. Your adaptation to this basically uniform but successively advancing and spiritizing creation is effected by this selective re-keying. Such an adjustment in the mechanism of personality is tantamount to a new creation, notwithstanding that you retain the same morontia form.
48:2.23 (544.6) Ge moogt u bij herhaling onderwerpen aan een onderzoek door deze examinatoren, en zodra ge blijk geeft van voldoende geestelijke vorderingen, zullen zij met vreugde verklaren dat ge in status bevorderd kunt worden. Deze progressieve veranderingen hebben veranderde reacties op de morontia-omgeving ten gevolge, zoals modificaties in de voedselbehoeften en talrijke andere persoonlijke gewoonten. 48:2.23 (544.6) You may repeatedly subject yourself to the test of these examiners, and as soon as you register adequate spiritual achievement, they will gladly certify you for advanced standing. These progressive changes result in altered reactions to the morontia environment, such as modifications in food requirements and numerous other personal practices.
48:2.24 (544.7) De selectieve assorteerders verrichten ook belangrijke diensten bij het groeperen van morontia-persoonlijkheden voor doeleinden van studie en onderricht en ten behoeve van andere projecten. Zij wijzen van nature diegenen aan die het beste in tijdelijk verband samen zullen functioneren. 48:2.24 (544.7) The selective assorters are also of great service in the grouping of morontia personalities for purposes of study, teaching, and other projects. They naturally indicate those who will best function in temporary association.
48:2.25 (544.8) 7. Toegevoegde Registrators. De morontia-wereld heeft zijn eigen registrators, die samenwerken met de geest-registrators bij het toezicht op en het bewaren van de verslagen en andere gegevens die bij de morontia-scheppingen behoren. De morontia-verslagen staan ter beschikking van persoonlijkheden van alle orden. 48:2.25 (544.8) 7. Associate Registrars. The morontia world has its own recorders, who serve in association with the spirit recorders in the supervision and custody of the records and other data indigenous to the morontia creations. The morontia records are available to all orders of personalities.
48:2.26 (545.1) Alle morontia-overgangsgebieden zijn gelijkelijk toegankelijk voor materiële wezens en geest-wezens. Als morontia-voortgaanden zult ge volledig contact houden met de materiële wereld en met materiële persoonlijkheden, terwijl ge geest-wezens steeds beter zult onderscheiden en meer met hen zult omgaan. Tegen de tijd dat ge afscheid neemt van het morontia-regime zult ge dan ook alle orden van geesten hebben gezien, met uitzondering van enkele hogere typen zoals Solitaire Boodschappers. 48:2.26 (545.1) All morontia transition realms are accessible alike to material and spirit beings. As morontia progressors you will remain in full contact with the material world and with material personalities, while you will increasingly discern and fraternize with spirit beings; and by the time of departure from the morontia regime, you will have seen all orders of spirits with the exception of a few of the higher types, such as Solitary Messengers.
3. De Morontia-metgezellen ^top 3. Morontia Companions ^top
48:3.1 (545.2) Deze gastheren van de woning- en morontia-werelden zijn kinderen van de Moeder-Geest van een plaatselijk universum. Zij worden in ieder tijdperk geschapen in groepen van honderdduizend; in Nebadon zijn er op dit moment meer dan zeventig miljard van deze unieke wezens. 48:3.1 (545.2) These hosts of the mansion and morontia worlds are the offspring of a local universe Mother Spirit. They are created from age to age in groups of one hundred thousand, and in Nebadon there are at present over seventy billion of these unique beings.
48:3.2 (545.3) Morontia-Metgezellen worden voor hun dienstbetoon opgeleid door de Melchizedeks op een speciale planeet dicht bij Salvington: zij doorlopen niet de centrale scholen van de Melchizedeks. Hun dienstbetoon strekt zich uit van de laagste woningwerelden van de stelsels tot de hoogste studiewerelden van Salvington, maar zij worden zelden aangetroffen op de bewoonde werelden. Zij dienen onder het algemeen toezicht van de Zonen van God en onder directe leiding van de Melchizedeks. 48:3.2 (545.3) Morontia Companions are trained for service by the Melchizedeks on a special planet near Salvington; they do not pass through the central Melchizedek schools. In service they range from the lowest mansion worlds of the systems to the highest study spheres of Salvington, but they are seldom encountered on the inhabited worlds. They serve under the general supervision of the Sons of God and under the immediate direction of the Melchizedeks.
48:3.3 (545.4) De Morontia-Metgezellen hebben tienduizend hoofdkwartieren in een plaatselijk universum, namelijk op iedere eerste woningwereld in ieder plaatselijk stelsel. Hun orde is bijna geheel autonoom en over het algemeen vormen zij een intelligente, loyale groep wezens, maar het is bekend dat zij zo nu en dan op een dwaalspoor zijn geraakt in verband met bepaalde onfortuinlijke beroeringen in de hemelen. Duizenden van deze nuttige schepselen gingen verloren ten tijde van de Lucifer-opstand in Satania. Uw plaatselijke stelsel beschikt thans weer over het volle aantal van deze wezens, want de verliezen door de Lucifer-rebellie zijn pas kort geleden aangevuld. 48:3.3 (545.4) The Morontia Companions maintain ten thousand headquarters in a local universe—on each of the first mansion worlds of the local systems. They are almost wholly a self-governing order and are, in general, an intelligent and loyal group of beings; but every now and then, in connection with certain unfortunate celestial upheavals, they have been known to go astray. Thousands of these useful creatures were lost during the times of the Lucifer rebellion in Satania. Your local system now has its full quota of these beings, the loss of the Lucifer rebellion having only recently been made up.
48:3.4 (545.5) Er bestaan twee duidelijk onderscheiden typen Morontia-Metgezellen: het ene is ondernemend en het andere meer teruggetrokken, maar voor het overige zijn zij gelijk in status. Het zijn geen seksuele schepselen, maar zij leggen een liefde voor elkaar aan de dag die ontroerend en schoon is. En ofschoon zij in de materiële (menselijke) zin niet echt samenleven, zijn zij nauw verwant aan de rassen der mensen in de orde van geschapen bestaan. De middenschepselen van de werelden zijn uw naaste verwanten; daarna komen de morontia-cherubijnen en na hen de Morontia-Metgezellen. 48:3.4 (545.5) There are two distinct types of Morontia Companions; one type is aggressive, the other retiring, but otherwise they are equal in status. They are not sex creatures, but they manifest a touchingly beautiful affection for one another. And while they are hardly companionate in the material (human) sense, they are very close of kin to the human races in the order of creature existence. The midway creatures of the worlds are your nearest of kin; then come the morontia cherubim, and after them the Morontia Companions.
48:3.5 (545.6) Deze metgezellen zijn ontroerend liefdevolle en bekoorlijke sociale wezens. Zij bezitten een duidelijke persoonlijkheid, en wanneer ge hen op de woningwerelden ontmoet en hen als een klasse hebt leren herkennen, zult ge hun individualiteit spoedig onderscheiden. Stervelingen lijken allemaal op elkaar, en tegelijkertijd bezit elk van u een duidelijke, herkenbare persoonlijkheid. 48:3.5 (545.6) These companions are touchingly affectionate and charmingly social beings. They possess distinct personalities, and when you meet them on the mansion worlds, after learning to recognize them as a class, you will soon discern their individuality. Mortals all resemble one another; at the same time each of you possesses a distinct and recognizable personality.
48:3.6 (545.7) Ge kunt u enigszins een idee vormen van de aard van het werk van deze Morontia-Metgezellen aan de hand van de volgende klassificatie van hun activiteiten in een plaatselijk stelsel: 48:3.6 (545.7) Something of an idea of the nature of the work of these Morontia Companions may be derived from the following classification of their activities in a local system:
48:3.7 (545.8) 1. Pelgrim-behoeders krijgen geen specifieke plichten opgelegd bij hun omgang met de morontia-voortgaanden. Deze metgezellen zijn verantwoordelijk voor het geheel van de morontia-loopbaan en zijn daarom de coördinatoren van het werk van alle andere dienstverlenende wezens op de morontia- en overgangswerelden. 48:3.7 (545.8) 1. Pilgrim Guardians are not assigned to specific duties in their association with the morontia progressors. These companions are responsible for the whole of the morontia career and are therefore the co-ordinators of the work of all other morontia and transition ministers.
48:3.8 (546.1) 2. Pelgrim-Ontvangers en Vrije Gezellen. Dit zijn de sociale metgezellen van de nieuw aangekomenen op de woningwerelden. Eén van hen zal zeker klaar staan om u te verwelkomen wanneer ge op de eerste woningwereld ontwaakt uit de eerste overgangsslaap der tijd, wanneer ge ervaart hoe ge uit de dood van het vlees opstaat in het morontia-leven. En vanaf het tijdstip dat ge aldus formeel welkom wordt geheten bij uw ontwaken, tot aan de dag dat ge het plaatselijke universum verlaat als een geest van het eerste stadium, zijn deze Morontia-Metgezellen aldoor bij u. 48:3.8 (546.1) 2. Pilgrim Receivers and Free Associators. These are the social companions of the new arrivals on the mansion worlds. One of them will certainly be on hand to welcome you when you awaken on the initial mansion world from the first transit sleep of time, when you experience the resurrection from the death of the flesh into the morontia life. And from the time you are thus formally welcomed on awakening to that day when you leave the local universe as a first-stage spirit, these Morontia Companions are ever with you.
48:3.9 (546.2) Metgezellen worden niet permanent aan individuele stervelingen toegewezen. Een opklimmende sterveling op een van de woningwerelden of hogere werelden kan heel goed bij meerdere opeenvolgende gelegenheden telkens een andere metgezel hebben en ook lange perioden zonder metgezel doorbrengen. Dit alles hangt af van de vereisten en ook van de hoeveelheid beschikbare metgezellen. 48:3.9 (546.2) Companions are not assigned permanently to individuals. An ascending mortal on one of the mansion or higher worlds might have a different companion on each of several successive occasions and again might go for long periods without one. It would all depend on the requirements and also on the supply of companions available.
48:3.10 (546.3) 3. Gastheren voor Hemelse Bezoekers. Deze minzame schepselen wijden zich aan het onthaal van de groepen bovenmenselijke bezoekende studenten en andere hemelingen die zich toevallig op de overgangswerelden ophouden. Ge zult ruimschoots gelegenheid hebben om bezoeken af te leggen binnen ieder gebied dat ge experiëntieel bereikt. Bezoekende studenten worden op alle bewoonde planeten toegelaten, zelfs op de planeten in isolatie. 48:3.10 (546.3) 3. Hosts to Celestial Visitors. These gracious creatures are dedicated to the entertainment of the superhuman groups of student visitors and other celestials who may chance to sojourn on the transition worlds. You will have ample opportunity to visit within any realm you have experientially attained. Student visitors are allowed on all inhabited planets, even those in isolation.
48:3.11 (546.4) 4. Coördinatoren en Verbindingsleiders. Deze metgezellen wijden zich aan het vergemakkelijken van morontia-omgang en aan het voorkomen van verwarring. Zij geven onderricht in sociaal gedrag en morontia-voortgang, en verzorgen het onderwijs en andere groepsactiviteiten voor de opklimmende stervelingen. Zij beschikken over uitgestrekte terreinen waar zij hun leerlingen verzamelen en van tijd tot tijd verzoeken zij de hemelse kunstenaars en de reversie-leiders om hun programma’s te verluchtigen. Bij uw voortgang zult ge in nauw contact komen met deze metgezellen, en ge zult op beide groepen buitengewoon gesteld raken. Of ge zult omgaan met een ondernemend of een teruggetrokken type metgezel is een kwestie van toeval. 48:3.11 (546.4) 4. Co-ordinators and Liaison Directors. These companions are dedicated to the facilitation of morontia intercourse and to the prevention of confusion. They are the instructors of social conduct and morontia progress, sponsoring classes and other group activities among the ascending mortals. They maintain extensive areas wherein they assemble their pupils and from time to time make requisition on the celestial artisans and the reversion directors for the embellishment of their programs. As you progress, you will come in intimate contact with these companions, and you will grow exceedingly fond of both groups. It is a matter of chance as to whether you will be associated with an aggressive or a retiring type of companion.
48:3.12 (546.5) 5. Tolken en vertalers. Tijdens de eerste fase van uw loopbaan op de woningwerelden zult ge dikwijls hulp zoeken bij de tolken en vertalers. Zij kennen en spreken alle talen van een plaatselijk universum; zij zijn de kenners van de talen van de gebieden. 48:3.12 (546.5) 5. Interpreters and Translators. During the early mansonia career you will have frequent recourse to the interpreters and the translators. They know and speak all the tongues of a local universe; they are the linguists of the realms.
48:3.13 (546.6) Ge zult niet automatisch nieuwe talen verwerven: daar zult ge een taal op bijna precies dezelfde manier leren als hier op aarde, en deze schitterende wezens zullen uw taalleraren zijn. Op de woningwerelden zult ge eerst de taal van Satania bestuderen, en vervolgens de taal van Nebadon. En terwijl ge u in deze nieuwe talen bekwaamt, zullen de Morontia-Metgezellen uw efficiënte tolken en geduldige vertalers zijn. Op geen van deze werelden zult ge ooit een bezoeker ontmoeten zonder dat een der Morontia-Metgezellen als tolk zal kunnen optreden. 48:3.13 (546.6) You will not acquire new languages automatically; you will learn a language over there much as you do down here, and these brilliant beings will be your language teachers. The first study on the mansion worlds will be the tongue of Satania and then the language of Nebadon. And while you are mastering these new tongues, the Morontia Companions will be your efficient interpreters and patient translators. You will never encounter a visitor on any of these worlds but that some one of the Morontia Companions will be able to officiate as interpreter.
48:3.14 (546.7) 6. Supervisoren van Excursies en Reversie. Deze metgezellen zullen u vergezellen op de langere reizen naar de hoofdkwartierwereld en naar de werelden der overgangscultuur die deze omringen. Zij ontwerpen, leiden en zien toe op al dergelijke individuele en groepstochten langs de stelselwerelden voor opleiding en cultuur. 48:3.14 (546.7) 6. Excursion and Reversion Supervisors. These companions will accompany you on the longer trips to the headquarters sphere and to the surrounding worlds of transition culture. They plan, conduct, and supervise all such individual and group tours about the system worlds of training and culture.
48:3.15 (546.8) 7. Beheerders van Terreinen en Gebouwen. Zelfs de materiële en morontiale gebouwen nemen toe in volmaaktheid en grootsheid naarmate ge verder komt in uw loopbaan langs de woningwerelden. Individueel en groepsgewijs wordt u toegestaan bepaalde veranderingen aan te brengen in de verblijven die u als hoofdkwartier worden toegewezen voor de duur van uw oponthoud op de verschillende woningwerelden. Veel van de activiteiten op deze werelden vinden plaats in de open omsloten ruimten van de cirkels, vierkanten en driehoeken met hun verschillende benamingen. De meeste bouwwerken op de woningwerelden hebben geen dak, het zijn omheinde ruimten die schitterend zijn gebouwd en verfijnd gedecoreerd. Door de klimaatsomstandigheden en andere fysieke omstandigheden op de architectonische werelden zijn daken volkomen overbodig. 48:3.15 (546.8) 7. Area and Building Custodians. Even the material and morontia structures increase in perfection and grandeur as you advance in the mansonia career. As individuals and as groups you are permitted to make certain changes in the abodes assigned as headquarters for your sojourn on the different mansion worlds. Many of the activities of these spheres take place in the open enclosures of the variously designated circles, squares, and triangles. The majority of the mansion world structures are roofless, being enclosures of magnificent construction and exquisite embellishment. The climatic and other physical conditions prevailing on the architectural worlds make roofs wholly unnecessary.
48:3.16 (547.1) Deze beheerders van de overgangsfasen van het opklimmende leven zijn de allerhoogste autoriteiten in het beheer van morontia-zaken. Zij zijn voor dit werk geschapen, en totdat de Allerhoogste feitelijk zal zijn geworden, zullen zij altijd Morontia-Metgezellen blijven; zij verrichten nooit andere taken. 48:3.16 (547.1) These custodians of the transition phases of ascendant life are supreme in the management of morontia affairs. They were created for this work, and pending the factualization of the Supreme Being, always will they remain Morontia Companions; never do they perform other duties.
48:3.17 (547.2) Naarmate stelsels en universa bestendigd worden in licht en leven, houden de woningwerelden steeds meer op te functioneren als overgangswerelden voor morontia-opleiding. Meer en meer richten dan de volkomenen hun nieuwe opleidingsregime in, dat tot doel lijkt te hebben het kosmische bewustzijn van het huidige niveau van het groot universum over te dragen naar het niveau van de toekomstige universa in de buitenruimte. Het is de bestemming van de Morontia-Metgezellen om steeds meer in verbinding met de volkomenen te gaan functioneren, en op talrijke andere gebieden die op dit moment nog niet op Urantia zijn geopenbaard. 48:3.17 (547.2) As systems and universes are settled in light and life, the mansion worlds increasingly cease to function as transition spheres of morontia training. More and more the finaliters institute their new training regime, which appears to be designed to translate the cosmic consciousness from the present level of the grand universe to that of the future outer universes. The Morontia Companions are destined to function increasingly in association with the finaliters and in numerous other realms not at present revealed on Urantia.
48:3.18 (547.3) Ge kunt wel voorzien dat deze wezens waarschijnlijk veel zullen gaan bijdragen tot uw genoegen op de woningwerelden, of ge daar nu lang of kort zult verblijven. Op uw hele tocht naar Salvington zult ge het genoegen van hun gezelschap blijven smaken. Technisch gezien zijn zij niet van wezenlijk belang voor welk onderdeel van uw ervaring van overleving dan ook. Ge zoudt Salvington wel zonder hen kunnen bereiken, maar ge zoudt hen zeer missen. Zij zijn de persoonlijkheidsluxe bij uw opgaande loopbaan in het plaatselijk universum. 48:3.18 (547.3) You can forecast that these beings are probably going to contribute much to your enjoyment of the mansion worlds, whether your sojourn is to be long or short. And you will continue to enjoy them all the way up to Salvington. They are not, technically, essential to any part of your survival experience. You could reach Salvington without them, but you would greatly miss them. They are the personality luxury of your ascending career in the local universe.
4. De Reversie-leiders ^top 4. The Reversion Directors ^top
48:4.1 (547.4) Vrolijke blijdschap en het equivalent van de glimlach zijn even universeel als muziek. Er bestaan een morontiaal en een geestelijk equivalent van vrolijkheid en lachen. Het opklimmende leven is ongeveer gelijkelijk verdeeld tussen werk en spel — vrijheid van taken. 48:4.1 (547.4) Joyful mirth and the smile-equivalent are as universal as music. There is a morontial and a spiritual equivalent of mirth and laughter. The ascendant life is about equally divided between work and play—freedom from assignment.
48:4.2 (547.5) Hemelse ontspanning en bovenmenselijke humor zijn zeer verschillend van hun menselijke parallellen, maar wij genieten allen werkelijk van een vorm van beide en voor ons, in onze staat, doen deze werkelijk ongeveer hetzelfde wat ideale humor voor u op Urantia kan doen. De Morontia-Metgezellen zijn knappe spelleiders, en zij worden op hoogst kundige wijze ondersteund door de reversie-leiders. 48:4.2 (547.5) Celestial relaxation and superhuman humor are quite different from their human analogues, but we all actually indulge in a form of both; and they really accomplish for us, in our state, just about what ideal humor is able to do for you on Urantia. The Morontia Companions are skillful play sponsors, and they are most ably supported by the reversion directors.
48:4.3 (547.6) Ge zult het werk van de reversie-leiders waarschijnlijk het beste begrijpen indien wij hen vergelijken met de hogere typen humoristen op Urantia, ofschoon dit een uiterst grove en ietwat ongelukkige manier is om u een idee te geven van de functie van deze leiders van verandering en ontspanning, deze wezens die in dienst staan van de verheven humor van de gebieden van morontia en van geest. 48:4.3 (547.6) You would probably best understand the work of the reversion directors if they were likened to the higher types of humorists on Urantia, though that would be an exceedingly crude and somewhat unfortunate way in which to try to convey an idea of the function of these directors of change and relaxation, these ministers of the exalted humor of the morontia and spirit realms.
48:4.4 (547.7) Nu we het over geest-humor hebben, laat mij u dan eerst vertellen wat het niet is. Geest-scherts wordt nooit gekleurd door het accentueren van het ongeluk van de zwakken en dwalenden. Ze is evenmin ooit godslasterlijk ten opzichte van de rechtschapenheid en glorie van goddelijkheid. Onze humor kent drie algemene niveaus van appreciatie: 48:4.4 (547.7) In discussing spirit humor, first let me tell you what it is not. Spirit jest is never tinged with the accentuation of the misfortunes of the weak and erring. Neither is it ever blasphemous of the righteousness and glory of divinity. Our humor embraces three general levels of appreciation:
48:4.5 (547.8) 1. Grappen die met herinneringen te maken hebben. Geestigheden die voortkomen uit de herinnering aan voorbije episodes in onze ervaring van strijd, worsteling en soms bangheid, en van dikwijls dwaze, kinderlijke angst. Voor ons spruit deze fase van humor voort uit het diepliggende, blijvende vermogen om herinneringsmateriaal uit het verleden te putten, waardoor de zware lasten van het heden een aangenaam aroma krijgen en ook anderszins kunnen worden verlicht. 48:4.5 (547.8) 1. Reminiscent jests. Quips growing out of the memories of past episodes in one’s experience of combat, struggle, and sometimes fearfulness, and ofttimes foolish and childish anxiety. To us, this phase of humor derives from the deep-seated and abiding ability to draw upon the past for memory material with which pleasantly to flavor and otherwise lighten the heavy loads of the present.
48:4.6 (548.1) 2. Humor die met het heden te maken heeft. De zinloosheid van veel wat ons zo vaak ernstige zorg baart, de vreugde bij het ontdekken van de onbelangrijkheid van een groot deel van onze ernstige persoonlijke bezorgdheid. Wij waarderen deze fase van humor het meest wanneer wij het best in staat zijn om de zorgen over het heden met een korrel zout te nemen ten bate van de zekerheden van de toekomst. 48:4.6 (548.1) 2. Current humor. The senselessness of much that so often causes us serious concern, the joy at discovering the unimportance of much of our serious personal anxiety. We are most appreciative of this phase of humor when we are best able to discount the anxieties of the present in favor of the certainties of the future.
48:4.7 (548.2) 3. Profetische vreugde. Het is voor stervelingen misschien moeilijk zich deze fase van humor voor te stellen, maar wij ontlenen speciale voldoening aan de verzekering ‘dat alle dingen tezamen werken ten goede’ — voor geesten en morontianen evenzeer als voor stervelingen. Dit aspect van hemelse humor komt voort uit ons geloof in de liefhebbende alzorg van onze superieuren en in de goddelijke stabiliteit van onze Allerhoogste Leiders. 48:4.7 (548.2) 3. Prophetic joy. It will perhaps be difficult for mortals to envisage this phase of humor, but we do get a peculiar satisfaction out of the assurance “that all things work together for good”—for spirits and morontians as well as for mortals. This aspect of celestial humor grows out of our faith in the loving overcare of our superiors and in the divine stability of our Supreme Directors.
48:4.8 (548.3) De reversie-leiders van de gebieden zijn echter niet uitsluitend betrokken bij het uitbeelden van de hoge humor van de intelligente wezens der verschillende orden, zij houden zich ook bezig met het leiding geven aan verstrooiing, geestelijke recreatie en morontia-vermaak. En in dit verband werken de hemelse kunstenaars van harte mee. 48:4.8 (548.3) But the reversion directors of the realms are not concerned exclusively with depicting the high humor of the various orders of intelligent beings; they are also occupied with the leadership of diversion, spiritual recreation and morontia entertainment. And in this connection they have the hearty co-operation of the celestial artisans.
48:4.9 (548.4) De reversie-leiders zelf zijn niet als groep geschapen; het is een gerecruteerd korps bestaande uit wezens die variëren van in Havona geborenen en de heerscharen van boodschappers in de ruimte en de dienende geesten van de tijd, tot de morontia-voortgaanden uit de evolutionaire werelden. Het zijn allen vrijwilligers en zij wijden zich aan het werk van het bijstaan van hun metgezellen bij het bereiken van verandering van denken en rust voor het bewustzijn, want die geesteshoudingen helpen bijzonder goed om uitgeputte energieën terug te winnen. 48:4.9 (548.4) The reversion directors themselves are not a created group; they are a recruited corps embracing beings ranging from the Havona natives down through the messenger hosts of space and the ministering spirits of time to the morontia progressors from the evolutionary worlds. All are volunteers, giving themselves to the work of assisting their fellows in the achievement of thought change and mind rest, for such attitudes are most helpful in recuperating depleted energies.
48:4.10 (548.5) Wanneer men gedeeltelijk is uitgeput door inspanningen om verder te komen en in afwachting is van nieuwe energieladingen, verschaft het opnieuw beleven van wat in andere tijden en eeuwen tot stand is gebracht een welkom genoegen. Het ophalen van herinneringen aan de vroege ervaringen van het ras of de orde geeft rust. Dit is dan ook precies de reden waarom deze kunstenaars reversie-leiders worden — genoemd zij helpen het geheugen terug te gaan naar een vroegere ontwikkelingstoestand of naar een minder ervaren staat van zijn. 48:4.10 (548.5) When partially exhausted by the efforts of attainment, and while awaiting the reception of new energy charges, there is agreeable pleasure in living over again the enactments of other days and ages. The early experiences of the race or the order are restful to reminisce. And that is exactly why these artists are called reversion directors—they assist in reverting the memory to a former state of development or to a less experienced status of being.
48:4.11 (548.6) Alle wezens genieten van deze soort reversie, behalve zij die inherente Scheppers zijn en dientengevolge zichzelf automatisch verjongen, en bepaalde zeer gespecialiseerde typen schepselen, zoals de krachtcentra en de fysische controleurs, die in al hun reacties altijd en eeuwig door en door zakelijk zijn. Dit periodieke loslaten van de spanning die plichtsvervulling met zich meebrengt, is een vast onderdeel van het leven op alle werelden in heel het universum van universa, maar niet op het Paradijs-Eiland. Wezens die thuishoren in de centrale woonplaats kunnen niet uitgeput raken en behoeven derhalve niet van nieuwe energie te worden voorzien. Bij zulke wezens van eeuwige Paradijs-volmaaktheid kan er ook niet een dergelijk teruggaan naar evolutionaire ervaringen plaatsvinden. 48:4.11 (548.6) All beings enjoy this sort of reversion except those who are inherent Creators, hence automatic self-rejuvenators, and certain highly specialized types of creatures, such as the power centers and the physical controllers, who are always and eternally thoroughly businesslike in all their reactions. These periodic releases from the tension of functional duty are a regular part of life on all worlds throughout the universe of universes but not on the Isle of Paradise. Beings indigenous to the central abode are incapable of depletion and are not, therefore, subject to re-energizing. And with such beings of eternal Paradise perfection there can be no such reversion to evolutionary experiences.
48:4.12 (548.7) De meesten van ons zijn door de lagere bestaansstadia opgekomen via progressieve niveaus van onze orden, en het is verfrissend en tot op zekere hoogte amusant om terug te kijken op bepaalde episoden in onze vroegste ervaring. Er ligt iets rustgevends in de beschouwing van dat wat tot de oudheid van de eigen orde behoort en voortleeft als herinneringseigendom van het bewustzijn. De toekomst betekent worsteling en vordering; de toekomst spreekt van werk, inspanning en prestatie, maar het verleden smaakt naar dingen die reeds bemeesterd en bereikt zijn; het beschouwen van het verleden geeft onspanning en zo’n zorgeloze terugblik dat er geest-vrolijkheid ontstaat en een morontia-bewustzijnstoestand die grenst aan hilariteit. 48:4.12 (548.7) Most of us have come up through lower stages of existence or through progressive levels of our orders, and it is refreshing and in a measure amusing to look back upon certain episodes of our early experience. There is a restfulness in the contemplation of that which is old to one’s order, and which lingers as a memory possession of the mind. The future signifies struggle and advancement; it bespeaks work, effort, and achievement; but the past savors of things already mastered and achieved; contemplation of the past permits of relaxation and such a carefree review as to provoke spirit mirth and a morontia state of mind verging on merriment.
48:4.13 (548.8) Zelfs de humor van stervelingen wordt het sterkst wanneer er een beeld wordt geschetst van episoden die net iets onder de huidige staat van ontwikkeling liggen, of wanneer uw vermeende superieuren worden afgeschilderd terwijl ze het slachtoffer worden van ervaringen die over het algemeen worden geassocieerd met degenen die op een vermeend lagere trede staan. Gij bewoners van Urantia hebt veel vulgairs en veel onaardigs in uw humor laten sluipen, maar over het geheel kunnen wij u gelukwensen met een betrekkelijk goed ontwikkeld gevoel voor humor. Sommige rassen op uw wereld zijn gezegend met een rijke humor-ader en worden in hun aardse loopbaan daar zeer door geholpen. Ge hebt blijkbaar wat humor betreft veel geërfd van Adam, veel meer dan wat op het gebied van muziek of beeldende kunst behouden is gebleven. 48:4.13 (548.8) Even mortal humor becomes most hearty when it depicts episodes affecting those just a little beneath one’s present developmental state, or when it portrays one’s supposed superiors falling victim to the experiences which are commonly associated with supposed inferiors. You of Urantia have allowed much that is at once vulgar and unkind to become confused with your humor, but on the whole, you are to be congratulated on a comparatively keen sense of humor. Some of your races have a rich vein of it and are greatly helped in their earthly careers thereby. Apparently you received much in the way of humor from your Adamic inheritance, much more than was secured of either music or art.
48:4.14 (549.1) Heel Satania ontvangt tijdens de uren van spel, de perioden dat de bewoners zich verfrissen door het oproepen van herinneringen aan een lager stadium van bestaan, de weldaad van de vrolijke humor van een korps reversie-leiders dat van Urantia afkomstig is. Het gevoel voor hemelse humor vergezelt ons altijd, zelfs wanneer we bezig zijn met de moeilijkste opdrachten. Het helpt ons om een al te sterke ontwikkeling van het gevoel van eigen gewichtigheid te vermijden. Maar we laten het geen vrij spel, we ‘vermaken ons’ niet, zoals gij het zoudt noemen, behalve wanneer we in reces zijn van de belangrijke opdrachten van onze respectieve orden. 48:4.14 (549.1) All Satania, during times of play, those times when its inhabitants refreshingly resurrect the memories of a lower stage of existence, is edified by the pleasant humor of a corps of reversion directors from Urantia. The sense of celestial humor we have with us always, even when engaged in the most difficult of assignments. It helps to avoid an overdevelopment of the notion of one’s self-importance. But we do not give rein to it freely, as you might say, “have fun,” except when we are in recess from the serious assignments of our respective orders.
48:4.15 (549.2) Wanneer we in de verleiding komen om onze eigen gewichtigheid al te ernstig te nemen, en dan stilhouden om de oneindigheid van de grootsheid en grandeur van onze Makers te beschouwen, wordt onze zelfverheerlijking buitengewoon belachelijk, zelfs bijna grappig. Een van de functies van humor is om ons allen te helpen onszelf minder ernstig te nemen. Humor is het goddelijke tegengif voor de verheffing van het ego. 48:4.15 (549.2) When we are tempted to magnify our self-importance, if we stop to contemplate the infinity of the greatness and grandeur of our Makers, our own self-glorification becomes sublimely ridiculous, even verging on the humorous. One of the functions of humor is to help all of us take ourselves less seriously. Humor is the divine antidote for exaltation of ego.
48:4.16 (549.3) De behoefte aan ontspanning en afleiding door humor is het grootst bij die orden van opklimmende wezens die onderhevig zijn aan langdurige spanningen bij hun worsteling om omhoog te komen. De twee uiterste levensvormen hebben weinig behoefte aan humorvolle afleiding. De primitieve mens is er niet toe in staat, en wezens van Paradijs-volmaaktheid hebben er geen behoefte aan. De heerscharen van Havona zijn van nature een vreugdige, opwekkende groep persoonlijkheden die in de allerhoogste mate gelukkig zijn. Op het Paradijs maakt de kwaliteit van de godsverering reversie-activiteiten overbodig. Maar bij hen die hun loopbaan ver beneden het doel der Paradijs-volmaaktheid aanvangen, is er veel ruimte voor het dienstbetoon van de reversie-leiders. 48:4.16 (549.3) The need for the relaxation and diversion of humor is greatest in those orders of ascendant beings who are subjected to sustained stress in their upward struggles. The two extremes of life have little need for humorous diversions. Primitive men have no capacity therefor, and beings of Paradise perfection have no need thereof. The hosts of Havona are naturally a joyous and exhilarating assemblage of supremely happy personalities. On Paradise the quality of worship obviates the necessity for reversion activities. But among those who start their careers far below the goal of Paradise perfection, there is a large place for the ministry of the reversion directors.
48:4.17 (549.4) Hoe hoger het soort sterveling, hoe groter de spanning en hoe groter de capaciteit voor humor en de noodzaak ertoe. In de geest-wereld is het tegengestelde het geval: hoe hoger wij opklimmen, hoe kleiner de behoefte aan de afleiding van reversie-ervaringen. Maar wannneer we de ladder van het geest-leven afdalen, vanaf het Paradijs tot aan de serafijnse heerscharen, treedt er een toenemende behoefte op aan de missie van scherts en het dienstbetoon van vrolijkheid. De wezens die de verfrissing van periodieke reversie tot de intellectuele status van hun vroegere ervaring het meest nodig hebben, zijn de hogere typen van het menselijke soort, de morontianen, de engelen en de Materiële Zonen, alsmede alle persoonlijkheden van vergelijkbare typen. 48:4.17 (549.4) The higher the mortal species, the greater the stress and the greater the capacity for humor as well as the necessity for it. In the spirit world the opposite is true: The higher we ascend, the less the need for the diversions of reversion experiences. But proceeding down the scale of spirit life from Paradise to the seraphic hosts, there is an increasing need for the mission of mirth and the ministry of merriment. Those beings who most need the refreshment of periodic reversion to the intellectual status of previous experiences are the higher types of the human species, the morontians, angels, and the Material Sons, together with all similar types of personality.
48:4.18 (549.5) Humor dient te functioneren als een automatische veiligheidsklep tegen het opbouwen van excessieve druk die kan optreden door de eentonigheid van langdurige, ernstige zelfbeschouwing samen met de intense worsteling om vooruit te komen in ontwikkeling en om edele prestaties te leveren. Humor dient ook om het onverwachte effect te verminderen van feiten of van waarheid — vaststaande, harde feiten en buigzame, immer levende waarheid. Of het nu om een feit of om waarheid gaat, door humor vat de sterfelijke persoonlijkheid die nooit zeker weet wat hij het volgende moment zal tegenkomen, snel de onverwachte aard van de situatie — ziet hij de kern ervan, en verwerft hij inzicht. 48:4.18 (549.5) Humor should function as an automatic safety valve to prevent the building up of excessive pressures due to the monotony of sustained and serious self-contemplation in association with the intense struggle for developmental progress and noble achievement. Humor also functions to lessen the shock of the unexpected impact of fact or of truth, rigid unyielding fact and flexible ever-living truth. The mortal personality, never sure as to which will next be encountered, through humor swiftly grasps—sees the point and achieves insight—the unexpected nature of the situation be it fact or be it truth.
48:4.19 (549.6) Ofschoon de humor op Urantia uiterst grof is en zeer onartistiek, dient hij wel een waardevol doel als een verzekering tegen ziekte en ook als een bevrijding van emotionele druk, waardoor schadelijke nerveuze spanning en al te ernstige zelfbeschouwing wordt voorkomen. Humor en spel — ontspanning — zijn nooit reacties die uit progressieve inspanning bestaan. Het zijn altijd echo’s van een blik achterom, een herinnering aan het verleden. Zelfs op Urantia en in de staat waarin ge nu zijt, merkt ge altijd het verjongende effect wanneer ge voor een korte tijd de zware inspanning om nieuwere, hogere intellectuele prestaties te leveren kunt onderbreken en kunt terugkeren tot de eenvoudiger bezigheden van uw voor- vaderen. 48:4.19 (549.6) While the humor of Urantia is exceedingly crude and most inartistic, it does serve a valuable purpose both as a health insurance and as a liberator of emotional pressure, thus preventing injurious nervous tension and overserious self-contemplation. Humor and play—relaxation—are never reactions of progressive exertion; always are they the echoes of a backward glance, a reminiscence of the past. Even on Urantia and as you now are, you always find it rejuvenating when for a short time you can suspend the exertions of the newer and higher intellectual efforts and revert to the more simple engagements of your ancestors.
48:4.20 (550.1) De beginselen van het spelleven op Urantia zijn in filosofische zin deugdelijk en blijven van toepassing gedurende uw gehele opklimmende leven, in de circuits van Havona, tot aan de eeuwige kusten van het Paradijs. Als opklimmende wezens zijt ge in het bezit van persoonlijke herinneringen aan alle eerdere, lagere bestaansfasen, en zonder zulke identiteitsherinneringen aan het verleden zou er geen basis zijn voor de humor van het heden, of het nu de lach van stervelingen is of morontia-vrolijkheid. Het is dit oproepen van ervaringen uit het verleden dat de basis legt voor afleiding en vermaak in het heden. En zo zult ge genieten van de hemelse equivalenten van uw aardse humor tijdens de hele weg omhoog van uw lange morontia-loopbaan, en de loopbaan daarna, die steeds geestelijker wordt. En dat deel van God (de Richter) dat een eeuwig deel wordt van de persoonlijkheid van een opklimmende sterveling, voegt de boventonen van goddelijkheid en zelfs het geestelijk lachen toe aan de vreugdevolle uitingen van de opklimmende stervelingen uit tijd en ruimte. 48:4.20 (550.1) The principles of Urantian play life are philosophically sound and continue to apply on up through your ascending life, through the circuits of Havona to the eternal shores of Paradise. As ascendant beings you are in possession of personal memories of all former and lower existences, and without such identity memories of the past there would be no basis for the humor of the present, either mortal laughter or morontia mirth. It is this recalling of past experiences that provides the basis for present diversion and amusement. And so you will enjoy the celestial equivalents of your earthly humor all the way up through your long morontia, and then increasingly spiritual, careers. And that part of God (the Adjuster) which becomes an eternal part of the personality of an ascendant mortal contributes the overtones of divinity to the joyous expressions, even spiritual laughter, of the ascending creatures of time and space.
5. De Leraren van de Woningwerelden ^top 5. The Mansion World Teachers ^top
48:5.1 (550.2) De Woningwereld-Leraren zijn een korps verlaten maar verheerlijkte cherubijnen en sanobijnen. Wanneer een pelgrim uit de tijd van een proefwereld in de ruimte voortgaat naar de woningwerelden en de werelden van morontia-opleiding die met deze verbonden zijn, wordt hij vergezeld door zijn persoonlijke of groepsserafijn, de bestemmingsbehoeder. Op de werelden van het sterfelijk bestaan wordt de serafijn bekwaam terzijde gestaan door cherubijnen en sanobijnen; maar wanneer haar sterfelijke pupil uit de boeien van het vlees wordt verlost en de opklimmingsloopbaan aanvangt, wanneer het post-materiële leven, ofwel morontia-leven begint, dan heeft de begeleidende serafijn de bijstand van haar vroegere luitenants, de cherubijnen en sanobijnen, niet meer nodig. 48:5.1 (550.2) The Mansion World Teachers are a corps of deserted but glorified cherubim and sanobim. When a pilgrim of time advances from a trial world of space to the mansion and associated worlds of morontia training, he is accompanied by his personal or group seraphim, the guardian of destiny. In the worlds of mortal existence the seraphim is ably assisted by cherubim and sanobim; but when her mortal ward is delivered from the bonds of the flesh and starts out on the ascendant career, when the postmaterial or morontia life begins, the attending seraphim has no further need of the ministrations of her former lieutenants, the cherubim and sanobim.
48:5.2 (550.3) Deze verlaten assistenten van de dienende serafijnen worden dikwijls naar hun hoofdkwartier in het universum geroepen, en hier gaan zij de innige omhelzing van de Moeder-Geest van het Universum binnen, om vervolgens uit te gaan naar de opleidingswerelden van de stelsels als Woningwereld-Leraren. Deze leraren bezoeken dikwijls de materiële werelden en zijn werkzaam vanaf de laagste woningwerelden tot aan de hoogste opleidingswerelden die verbonden zijn aan het hoofdkwartier van het universum. Wanneer zij hierom verzoeken, mogen zij teruggaan naar hun vroegere associërende werk bij de dienende serafijnen. 48:5.2 (550.3) These deserted assistants of the ministering seraphim are often summoned to universe headquarters, where they pass into the intimate embrace of the Universe Mother Spirit and then go forth to the system training spheres as Mansion World Teachers. These teachers often visit the material worlds and function from the lowest mansion worlds on up to the highest of the educational spheres connected with the universe headquarters. Upon their own motion they may return to their former associative work with the ministering seraphim.
48:5.3 (550.4) Er zijn vele miljarden van deze leraren in Satania, en hun aantal neemt steeds toe omdat er in de meerderheid der gevallen wanneer een serafijn zich binnenwaarts begeeft met een sterveling die met zijn Richter is gefuseerd, zowel een cherubijn als een sanobijn achterblijft. 48:5.3 (550.4) There are billions upon billions of these teachers in Satania, and their numbers constantly increase because, in the majority of instances, when a seraphim proceeds inward with an Adjuster-fused mortal, both a cherubim and a sanobim are left behind.
48:5.4 (550.5) Zoals de meeste andere instructeurs worden Woningwereld-Leraren aangesteld door de Melchizedeks. In het algemeen staan zij onder toezicht van de Morontia-Metgezellen, maar als individuen en als leraren staan zijn onder toezicht van de waarnemende hoofden van de scholen of werelden waar zij als instructeurs werkzaam zijn. 48:5.4 (550.5) Mansion World Teachers, like most of the other instructors, are commissioned by the Melchizedeks. They are generally supervised by the Morontia Companions, but as individuals and as teachers they are supervised by the acting heads of the schools or spheres wherein they may be functioning as instructors.
48:5.5 (550.6) Deze gevorderde cherubijnen werken gewoonlijk in paren, zoals zij ook deden toen zij toegevoegd waren aan de serafijnen. Van nature staan zij zeer dicht bij het morontia-type van bestaan, het zijn leraren met een aangeboren vriendelijkheid voor opklimmende stervelingen, en zij geven zeer efficiënt leiding aan het programma van het onderwijssysteem op de woning- en morontia-werelden. 48:5.5 (550.6) These advanced cherubim usually work in pairs as they did when attached to the seraphim. They are by nature very near the morontia type of existence, and they are inherently sympathetic teachers of the ascending mortals and most efficiently conduct the program of the mansion world and morontia educational system.
48:5.6 (551.1) In de scholen van het morontia-leven houden deze leraren zich bezig met individueel onderricht, en met onderwijs in groeps-, klasse- en massaal verband. Op de woningwerelden zijn deze scholen georganiseerd in drie algemene groeperingen van honderd afdelingen elk: de scholen voor denken, de scholen voor voelen en de scholen voor handelen. Wanneer ge de constellatie bereikt, komen hier de scholen voor ethiek, de scholen voor bestuur en de scholen voor sociale aanpassing bij. Op de hoofdkwartierwerelden van het universum zult ge onderricht worden aan de scholen voor filosofie, goddelijkheid en zuivere geestelijkheid. 48:5.6 (551.1) In the schools of the morontia life these teachers engage in individual, group, class, and mass teaching. On the mansion worlds such schools are organized in three general groups of one hundred divisions each: the schools of thinking, the schools of feeling, and the schools of doing. When you reach the constellation, there are added the schools of ethics, the schools of administration, and the schools of social adjustment. On the universe headquarters worlds you will enter the schools of philosophy, divinity, and pure spirituality.
48:5.7 (551.2) De dingen die ge wel op aarde had kunnen leren, maar niet geleerd hebt, moet ge u nu eigen maken onder het toeziend oog van deze getrouwe, geduldige leraren. Er zijn geen koninklijke wegen, er is geen kortere weg en er lopen geen gemakkelijke paden naar het Paradijs. Wat de individuele variaties op de route ook mogen zijn, ge leert de lessen van de ene wereld voor ge doorgaat naar een volgende; dit is althans het geval wanneer ge eenmaal uw geboortewereld hebt verlaten. 48:5.7 (551.2) Those things which you might have learned on earth, but which you failed to learn, must be acquired under the tutelage of these faithful and patient teachers. There are no royal roads, short cuts, or easy paths to Paradise. Irrespective of the individual variations of the route, you master the lessons of one sphere before you proceed to another; at least this is true after you once leave the world of your nativity.
48:5.8 (551.3) Een der doeleinden van de morontia-loopbaan is om bij de overlevende stervelingen blijvend de sporen uit te roeien van zulke dierlijke trekken als aarzeling en uitstel, ontwijkend gedrag, onoprechtheid, het willen vermijden van problemen, onbillijkheid en gemakzucht. Het leven op de woningwerelden leert de jonge morontia-leerlingen al vroeg dat uitstel in geen enkel opzicht afstel betekent. Na het leven in het vlees staat de tijd niet langer tot uw beschikking als een techniek om bepaalde situaties te ontduiken of om onaangename verplichtingen te omzeilen. 48:5.8 (551.3) One of the purposes of the morontia career is to effect the permanent eradication from the mortal survivors of such animal vestigial traits as procrastination, equivocation, insincerity, problem avoidance, unfairness, and ease seeking. The mansonia life early teaches the young morontia pupils that postponement is in no sense avoidance. After the life in the flesh, time is no longer available as a technique of dodging situations or of circumventing disagreeable obligations.
48:5.9 (551.4) De Woningwereld-Leraren beginnen hun dienst op de laagste oponthoudswereld, en wanneer zij ervaring hebben opgedaan gaan zij verder, via de onderwijswerelden van het stelsel en de constellatie, naar de opleidingswerelden van Salvington. Ze worden niet aan een speciale discipline onderworpen alvorens of nadat zij door de Moeder-Geest van het Universum zijn omhelsd. Zij zijn al opgeleid voor hun werk toen zij dienst deden als medewerkers van de serafijnen op de geboortewerelden van hun leerlingen die nu op de woningwerelden verblijven. Zij hebben reeds werkelijke ervaring gehad met deze voortgaande stervelingen op de bewoonde werelden. Zij zijn praktische, meevoelende leraren, wijze, begripvolle instructeurs, en bekwame, efficiënte gidsen. Zij zijn geheel op de hoogte van de plannen voor de opklimming en zijn door en door ervaren in de beginfasen van de loopbaan van voortgang. 48:5.9 (551.4) Beginning service on the lowest of the tarrying spheres, the Mansion World Teachers advance, with experience, through the educational spheres of the system and the constellation to the training worlds of Salvington. They are subjected to no special discipline either before or after their embrace by the Universe Mother Spirit. They have already been trained for their work while serving as seraphic associates on the worlds native to their pupils of mansion world sojourn. They have had actual experience with these advancing mortals on the inhabited worlds. They are practical and sympathetic teachers, wise and understanding instructors, able and efficient guides. They are entirely familiar with the ascendant plans and thoroughly experienced in the initial phases of the progression career.
48:5.10 (551.5) Vele ouderen onder deze leraren, zij die lang dienst hebben gedaan op de werelden van het circuit rond Salvington, worden opnieuw omhelsd door de Moeder-Geest van het Universum en uit deze tweede omhelzing komen deze cherubijnen en sanobijnen tevoorschijn met de status van serafijnen. 48:5.10 (551.5) Many of the older of these teachers, those who have long served on the worlds of the Salvington circuit, are re-embraced by the Universe Mother Spirit, and from this second embrace these cherubim and sanobim emerge with the status of seraphim.
6. Serafijnen van de morontia-werelden — overgangsdienaren ^top 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers ^top
48:6.1 (551.6) Ofschoon alle orden der engelen, van de planetaire helpers tot de allerhoogste serafijnen, dienen op de morontia-werelden, worden de overgangsdienaren meer uitsluitend met deze activiteiten belast. Deze engelen horen tot de zesde orde van serafijnse dienaren, en hun dienstbetoon bestaat uit het vergemakkelijken van de overgang van materiële, sterfelijke schepselen uit het tijdelijke leven in het vlees naar de eerste stadia van morontia-bestaan op de zeven woningwerelden. 48:6.1 (551.6) While all orders of angels, from the planetary helpers to the supreme seraphim, minister on the morontia worlds, the transition ministers are more exclusively assigned to these activities. These angels are of the sixth order of seraphic servers, and their ministry is devoted to facilitating the transit of material and mortal creatures from the temporal life in the flesh on into the early stages of morontia existence on the seven mansion worlds.
48:6.2 (551.7) Ge dient te begrijpen dat het morontia-leven van een opklimmende sterveling werkelijk aanvangt op de bewoonde werelden bij de conceptie van de ziel, op het moment wanneer in het schepsel-bewustzijn met morele status de geest-Richter komt inwonen. Vanaf dat moment heeft de sterfelijke ziel de potentiële capaciteit om op bovensterfelijke wijze te functioneren, zelfs om erkend te worden op de hogere niveaus van de morontia-werelden in het plaatselijk universum. 48:6.2 (551.7) You should understand that the morontia life of an ascending mortal is really initiated on the inhabited worlds at the conception of the soul, at that moment when the creature mind of moral status is indwelt by the spirit Adjuster. And from that moment on, the mortal soul has potential capacity for supermortal function, even for recognition on the higher levels of the morontia spheres of the local universe.
48:6.3 (552.1) Ge zult u echter pas bewust worden van het dienstbetoon van de overgangsserafijnen bij het bereiken van de woningwerelden, waar zij onvermoeibaar arbeiden om hun sterfelijke pupillen vooruitgang te doen boeken. Zij zijn aangesteld om dienst te doen in de volgende zeven divisies: 48:6.3 (552.1) You will not, however, be conscious of the ministry of the transition seraphim until you attain the mansion worlds, where they labor untiringly for the advancement of their mortal pupils, being assigned for service in the following seven divisions:
48:6.4 (552.2) 1. Serafijnse Evangelisten. Op het moment dat ge tot bewustzijn komt op de woningwerelden, wordt ge in de archieven van het stelsel gerubriceerd als een evoluerende geest. Weliswaar zijt ge in werkelijkheid nog geen geest, maar ge zijt niet langer een sterfelijk of materieel wezen; ge hebt een aanvang gemaakt met de vóór-geestelijke loopbaan en zijt naar behoren toegelaten tot het morontia-leven. 48:6.4 (552.2) 1. Seraphic Evangels. The moment you consciousize on the mansion worlds, you are classified as evolving spirits in the records of the system. True, you are not yet spirits in reality, but you are no longer mortal or material beings; you have embarked upon the prespirit career and have been duly admitted to the morontia life.
48:6.5 (552.3) Op de woningwerelden zullen de serafijnse evangelisten u helpen een verstandige keuze te maken tussen de facultatieve routes naar Edentia, Salvington, Uversa en Havona. Indien een aantal van deze routes gelijkelijk aanbevelenswaardig is, zullen deze u voorgelegd worden en zult ge toestemming krijgen om die route te kiezen die u het meeste trekt. Deze serafijnen doen dan aanbevelingen aan de vierentwintig raadslieden op Jerusem aangaande de koers die iedere opklimmende ziel het meest tot voordeel zal strekken. 48:6.5 (552.3) On the mansion worlds the seraphic evangels will help you to choose wisely among the optional routes to Edentia, Salvington, Uversa, and Havona. If there are a number of equally advisable routes, these will be put before you, and you will be permitted to select the one that most appeals to you. These seraphim then make recommendations to the four and twenty advisers on Jerusem concerning that course which would be most advantageous for each ascending soul.
48:6.6 (552.4) Ge zult niet onbeperkt vrij zijn in uw keuze inzake uw toekomstige koers, maar ge moogt wel kiezen binnen de grenzen van wat de overgangsdienaren en hun superieuren in hun wijsheid bepalen dat het meest geschikt is voor uw toekomstige geestelijke niveau. De geest-wereld wordt bestuurd volgens het principe dat uw vrije wilskeuze wordt geres- pecteerd, mits de koers die ge kiest niet nadelig is voor uzelf of schadelijk voor uw metgezellen. 48:6.6 (552.4) You are not given unrestricted choice as to your future course; but you may choose within the limits of that which the transition ministers and their superiors wisely determine to be most suitable for your future spirit attainment. The spirit world is governed on the principle of respecting your freewill choice provided the course you may choose is not detrimental to you or injurious to your fellows.
48:6.7 (552.5) Deze serafijnse evangelisten wijden zich aan de verkondiging van het evangelie van eeuwige progressie, de triomf van het bereiken van volmaaktheid. Op de woningwerelden verkondigen zij de grote wet dat goedheid bewaard blijft en domineert: geen enkele daad die goed is, gaat ooit geheel verloren. Zo’n daad kan wel lang worden tegengewerkt, maar wordt nooit geheel te niet gedaan, en heeft eeuwige kracht naargelang de goddelijkheid van de motivatie waaruit hij werd verricht. 48:6.7 (552.5) These seraphic evangels are dedicated to the proclamation of the gospel of eternal progression, the triumph of perfection attainment. On the mansion worlds they proclaim the great law of the conservation and dominance of goodness: No act of good is ever wholly lost; it may be long thwarted but never wholly annulled, and it is eternally potent in proportion to the divinity of its motivation.
48:6.8 (552.6) Zelfs op Urantia raden zij de menselijke leraren van waarheid en rechtschapenheid om zich te houden aan de prediking van ‘de goedheid van God, die tot berouw leidt,’ aan de verkondiging van ‘de liefde van God, die alle vrees uitdrijft.’ Precies zo zijn de volgende waarheden op uw wereld verkondigd: 48:6.8 (552.6) Even on Urantia they counsel the human teachers of truth and righteousness to adhere to the preaching of “the goodness of God, which leads to repentance,” to proclaim “the love of God, which casts out all fear.” Even so have these truths been declared on your world:
48:6.9 (552.7) De Goden zijn mijn hoeders; ik zal niet verdwalen; 48:6.9 (552.7) The Gods are my caretakers; I shall not stray;
48:6.10 (552.8) Zij aan zij leiden zij mij langs de schone wegen en door de heerlijke verfrissing van het eeuwig leven. 48:6.10 (552.8) Side by side they lead me in the beautiful paths and glorious refreshing of life everlasting.
48:6.11 (552.9) In deze Goddelijke Tegenwoordigheid zal ik niet hongeren naar voedsel noch dorsten naar water. 48:6.11 (552.9) I shall not, in this Divine Presence, want for food nor thirst for water.
48:6.12 (552.10) Al daal ik af naar de vallei der onzekerheid of klim ik op naar de werelden van de twijfel, 48:6.12 (552.10) Though I go down into the valley of uncertainty or ascend up into the worlds of doubt,
48:6.13 (552.11) Al beweeg ik mij in eenzaamheid of tezamen met mijn soortgenoten, 48:6.13 (552.11) Though I move in loneliness or with the fellows of my kind,
48:6.14 (552.12) Al triomfeer ik in de koren van het licht of struikel ik op de eenzame plaatsen op de werelden, 48:6.14 (552.12) Though I triumph in the choirs of light or falter in the solitary places of the spheres,
48:6.15 (552.13) Uw goede geest zal mij dienen, en uw heerlijke engel zal mij vertroosten. 48:6.15 (552.13) Your good spirit shall minister to me, and your glorious angel will comfort me.
48:6.16 (552.14) Al daal ik neer in de diepten der duisternis en de dood zelve, 48:6.16 (552.14) Though I descend into the depths of darkness and death itself,
48:6.17 (552.15) Ik zal aan u niet twijfelen noch u vrezen, 48:6.17 (552.15) I shall not doubt you nor fear you,
48:6.18 (552.16) Want ik weet dat gij mij in de volheid der tijd en de heerlijkheid van uw naam 48:6.18 (552.16) For I know that in the fullness of time and the glory of your name
48:6.19 (552.17) Op zult richten en bij u zult doen nederzitten op de tinnen in den hoge. 48:6.19 (552.17) You will raise me up to sit with you on the battlements on high.
48:6.20 (553.1) Dit is het verhaal dat de herdersjongen werd toegefluisterd in de nacht. Hij kon het nietwoord voor woord onthouden, maar gaf het zo goed als hij het zich kon herinneren weer, vrijwel in de woorden waarin het vandaag nog is vastgelegd. 48:6.20 (553.1) That is the story whispered in the night season to the shepherd boy. He could not retain it word for word, but to the best of his memory he gave it much as it is recorded today.
48:6.21 (553.2) Deze serafijnen zijn ook degenen die aan het gehele stelsel, evenals aan de individuele opklimmende, het evangelie verkondigen van het bereiken van volmaaktheid. Zelfs nu, in het jonge stelsel Satania, behelzen hun onderrichtingen en plannen reeds voorzieningen voor de toekomstige tijdperken, wanneer de woningwerelden niet meer dienst zullen doen als treden waarlangs men de werelden in den hoge bereikt. 48:6.21 (553.2) These seraphim are also the evangels of the gospel of perfection attainment for the whole system as well as for the individual ascender. Even now in the young system of Satania their teachings and plans encompass provisions for the future ages when the mansion worlds will no longer serve the mortal ascenders as steppingstones to the spheres on high.
48:6.22 (553.3) 2. Raciale tolken. De rassen der stervelingen zijn niet alle gelijk. Weliswaar loopt er een planetair patroon door de fysieke, mentale en geestelijke natuur en de neigingen van de verscheidene rassen van een bepaalde wereld, maar er zijn ook duidelijke raciale typen, en de nakomelingen van deze verschillende menselijke grondtypen worden door zeer bepaalde sociale neigingen gekenmerkt. Op de werelden in de tijd bevorderen de serafijnse tolken der rassen de inspanningen van de commissarissen voor de rassen om de uiteenlopende gezichtspunten van de verschillende rassen met elkaar te harmoniseren en zij zijn ook nog werkzaam op de woningwerelden, waar dezelfde verschillen dikwijls in zekere mate blijven bestaan. Op een verwarde planeet zoals Urantia, hebben deze schitterende wezens nauwelijks eerlijk de gelegenheid gehad om hun werkzaamheden te verrichten, maar zij zijn de bekwame sociologen en verstandige etnische adviseurs van de eerste hemel. 48:6.22 (553.3) 2. Racial Interpreters. All races of mortal beings are not alike. True, there is a planetary pattern running through the physical, mental, and spiritual natures and tendencies of the various races of a given world; but there are also distinct racial types, and very definite social tendencies characterize the offspring of these different basic types of human beings. On the worlds of time the seraphic racial interpreters further the efforts of the race commissioners to harmonize the varied viewpoints of the races, and they continue to function on the mansion worlds, where these same differences tend to persist in a measure. On a confused planet, such as Urantia, these brilliant beings have hardly had a fair opportunity to function, but they are the skillful sociologists and the wise ethnic advisers of the first heaven.
48:6.23 (553.4) Wanneer ge de verklaring over ‘de hemel’ en de ‘hemel der hemelen’ in u om laat gaan, is de hemel zoals de meesten van uw profeten zich die voorstelden, de eerste woningwereld van het plaatselijk stelsel. Toen de apostel vertelde dat hij werd ‘opgetrokken tot in de derde hemel,’ verwees hij naar die ervaring waarbij zijn Richter tijdens de slaap uit hem werd losgemaakt en in deze ongewone toestand een projectie maakte naar de derde van de zeven woningwerelden. Sommigen van uw wijze mannen hebben het visioen gezien van de grotere hemel, ‘de hemel der hemelen’ waarvan de zevenvoudige woningwereld-ervaring pas de eerste was; de tweede is Jerusem, de derde Edentia en haar satellieten, de vierde Salvington en de onderrichtwerelden die haar omringen, de vijfde Uversa, de zesde Havona en de zevende, het Paradijs. 48:6.23 (553.4) You should consider the statement about “heaven” and the “heaven of heavens.” The heaven conceived by most of your prophets was the first of the mansion worlds of the local system. When the apostle spoke of being “caught up to the third heaven,” he referred to that experience in which his Adjuster was detached during sleep and in this unusual state made a projection to the third of the seven mansion worlds. Some of your wise men saw the vision of the greater heaven, “the heaven of heavens,” of which the sevenfold mansion world experience was but the first; the second being Jerusem; the third, Edentia and its satellites; the fourth, Salvington and the surrounding educational spheres; the fifth, Uversa; the sixth, Havona; and the seventh, Paradise.
48:6.24 (553.5) 3. Serafijnen van de bewustzijnsplanning. Deze serafijnen wijden zich aan het doeltreffend samenbrengen van morontia-wezens in groepen en de organisatie van het teamwork van deze wezens op de woningwerelden. Zij zijn de psychologen van de eerste hemel. Deze speciale divisie serafijnse dienaren heeft voor het merendeel eerder ervaring opgedaan als beschermengelen van de kinderen van de tijd, maar om de een of andere reden zijn hun pupillen op de woningwerelden niet tot personalisatie gekomen, of anders zijn zij tot overleving gekomen door middel van de techniek van fusie met de Geest. 48:6.24 (553.5) 3. Mind Planners. These seraphim are devoted to the effective grouping of morontia beings and to organizing their teamwork on the mansion worlds. They are the psychologists of the first heaven. The majority of this particular division of seraphic ministers have had previous experience as guardian angels to the children of time, but their wards, for some reason, failed to personalize on the mansion worlds or else survived by the technique of Spirit fusion.
48:6.25 (553.6) De serafijnen van de bewustzijnsplanning hebben tot taak om de natuur, ervaring en status te bestuderen van de Richter-zielen die onderweg zijn via de woningwerelden en om het gemakkelijker te maken om dezen in groepen aan te stellen en vorderingen te doen maken. Maar deze serafijnen intrigeren niet, manipuleren niet en maken ook anderszins geen misbruik van de onwetenheid of andere beperkingen van studenten op de woningwerelden. Zij zijn volkomen billijk en hoogst rechtvaardig. Zij respecteren uw pasgeboren morontia-wil; zij beschouwen u als onafhankelijke wilswezens en zij trachten u aan te moedigen u snel te ontwikkelen en snelle vorderingen te maken. Bij hen staat ge oog in oog met ware vrienden en begrijpende raadgevers, engelen die werkelijk in staat zijn u te helpen ‘uzelf te zien zoals anderen u zien,’ en ‘uzelf te kennen zoals de engelen u kennen.’ 48:6.25 (553.6) It is the task of the mind planners to study the nature, experience, and status of the Adjuster souls in transit through the mansion worlds and to facilitate their grouping for assignment and advancement. But these mind planners do not scheme, manipulate, or otherwise take advantage of the ignorance or other limitations of mansion world students. They are wholly fair and eminently just. They respect your newborn morontia will; they regard you as independent volitional beings, and they seek to encourage your speedy development and advancement. Here you are face to face with true friends and understanding counselors, angels who are really able to help you “to see yourself as others see you” and “to know yourself as angels know you.”
48:6.26 (553.7) Zelfs op Urantia onderrichten deze serafijnen de eeuwige waarheid dat indien uw eigen bewustzijn u geen goede diensten bewijst, ge het kunt inruilen voor het bewustzijn van Jezus van Nazaret, die u altijd goede diensten bewijst. 48:6.26 (553.7) Even on Urantia, these seraphim teach the everlasting truth: If your own mind does not serve you well, you can exchange it for the mind of Jesus of Nazareth, who always serves you well.
48:6.27 (554.1) 4. Morontia-Raadslieden. Deze dienaren dragen deze naam omdat zij worden aangesteld om de overlevende stervelingen van de werelden waar mensen ontstaan — zielen die onderweg zijn naar de hogere academies op het hoofdkwartier van het stelsel — te onderrichten, te leiden en te raden. Dit zijn de leraren van degenen die inzicht trachten te verwerven in de experiëntiële eenheid van uiteenlopende levensniveaus, zij die trachten de integratie van betekenissen en de vereniging van waarden tot stand te brengen. Dit is de functie van de filosofie in het sterfelijke leven, en van mota op de morontia-werelden. 48:6.27 (554.1) 4. Morontia Counselors. These ministers receive their name because they are assigned to teach, direct, and counsel the surviving mortals from the worlds of human origin, souls in transit to the higher schools of the system headquarters. They are the teachers of those who seek insight into the experiential unity of divergent life levels, those who are attempting the integration of meanings and the unification of values. This is the function of philosophy in mortal life, of mota on the morontia spheres.
48:6.28 (554.2) Mota is meer dan een superieure filosofie, het verhoudt zich tot de filosofie als twee ogen tot één: het heeft een stereoscopisch effect op betekenissen en waarden. De materiële mens ziet het universum als het ware met één enkel oog — plat. Studenten op de woningwerelden verwerven een kosmisch perspectief — diepte — door de waarnemingen van het morontia-leven te superponeren op de waarnemingen van het fysieke leven. En zij worden grotendeels in staat gesteld om deze materiële en morontiale gezichtspunten waarlijk scherp te stellen door het onvermoeibare dienstbetoon van hun serafijnse raadgevers, die de woningwereld-studenten en de morontia-voortgaanden zeer geduldig onderrichten. Vele onderwijzende raadgevers van de allerhoogste orde der serafijnen zijn hun loopbaan begonnen als adviseurs van de pas bevrijde zielen van stervelingen uit de tijd. 48:6.28 (554.2) Mota is more than a superior philosophy; it is to philosophy as two eyes are to one; it has a stereoscopic effect on meanings and values. Material man sees the universe, as it were, with but one eye—flat. Mansion world students achieve cosmic perspective—depth—by superimposing the perceptions of the morontia life upon the perceptions of the physical life. And they are enabled to bring these material and morontial viewpoints into true focus largely through the untiring ministry of their seraphic counselors, who so patiently teach the mansion world students and the morontia progressors. Many of the teaching counselors of the supreme order of seraphim began their careers as advisers of the newly liberated souls of the mortals of time.
48:6.29 (554.3) 5. Technici. Dit zijn de serafijnen die nieuwe opklimmenden helpen zich aan te passen aan de nieuwe, betrekkelijk vreemde omgeving van de morontia-werelden. Het leven op de overgangswerelden brengt werkelijk contact met zich mee met de energieën en materialen van zowel het fysische niveau als het morontia-niveau, en tot op zekere hoogte ook met geestelijke werkelijkheden. Opklimmenden moeten acclimatiseren op ieder nieuw morontia-niveau, en hierbij worden zij steeds zeer geholpen door de serafijnse technici. Deze serafijnen treden op als verbinding met de Morontia-Krachtsupervisoren en met de Meester-Fysische Controleurs, en zij hebben veelomvattende werkzaamheden als instructeurs van de opklimmende pelgrims inzake de natuur van de energieën waarvan op de overgangswerelden gebruik wordt gemaakt. Zij dienen als doorkruisers van de ruimte in noodgevallen en verrichten talrijke andere reguliere en speciale plichten. 48:6.29 (554.3) 5. Technicians. These are the seraphim who help new ascenders adjust themselves to the new and comparatively strange environment of the morontia spheres. Life on the transition worlds entails real contact with the energies and materials of both the physical and morontia levels and to a certain extent with spiritual realities. Ascenders must acclimatize to every new morontia level, and in all of this they are greatly helped by the seraphic technicians. These seraphim act as liaisons with the Morontia Power Supervisors and with the Master Physical Controllers and function extensively as instructors of the ascending pilgrims concerning the nature of those energies which are utilized on the transition spheres. They serve as emergency space traversers and perform numerous other regular and special duties.
48:6.30 (554.4) 6. Registrator-Leraren. Deze serafijnen zijn de registrators van de verrichtingen in het grensgebied tussen het geestelijke en het fysieke, van de betrekkingen tussen mensen en engelen, van de morontia-verrichtingen in de lagere gebieden van het universum. Zij doen ook dienst als instructeurs inzake de efficiënte en effectieve technieken om feiten vast te leggen. Er schuilt een zekere artisticiteit in het intelligent verzamelen en coördineren van gegevens die in onderling verband staan en deze kunst verdiept zich in samenwerking met de hemelse kunstenaars; zelfs de opklimmende stervelingen vinden zo aansluiting bij de registrerende serafijnen. 48:6.30 (554.4) 6. Recorder-Teachers. These seraphim are the recorders of the borderland transactions of the spiritual and the physical, of the relationships of men and angels, of the morontia transactions of the lower universe realms. They also serve as instructors regarding the efficient and effective techniques of fact recording. There is an artistry in the intelligent assembly and co-ordination of related data, and this art is heightened in collaboration with the celestial artisans, and even the ascending mortals become thus affiliated with the recording seraphim.
48:6.31 (554.5) De registrators van alle serafijnse orden besteden een bepaalde hoeveelheid tijd aan het onderricht en de opleiding van de morontia-voortgaanden. Deze engelen, die de bewaarders zijn van de feiten van de tijd, zijn ideale instructeurs van allen die op zoek zijn naar feiten. Voordat ge Jerusem verlaat, zal u de geschiedenis van Satania en zijn 619 bewoonde werelden zeer wel bekend zijn, en dit verhaal zal u grotendeels worden verteld door de serafijnse registrators. 48:6.31 (554.5) The recorders of all the seraphic orders devote a certain amount of time to the education and training of the morontia progressors. These angelic custodians of the facts of time are the ideal instructors of all fact seekers. Before leaving Jerusem, you will become quite familiar with the history of Satania and its 619 inhabited worlds, and much of this story will be imparted by the seraphic recorders.
48:6.32 (554.6) Deze engelen vormen allen schakels in de keten van registrators die reikt van de laagste tot de hoogste bewaarders van de feiten van de tijd en de waarheden der eeuwigheid. Op een dag zullen zij u leren om zowel waarheid als feiten te zoeken, en zowel uw ziel als uw bewustzijn uit te breiden. Zelfs nu al moet ge leren om net zo goed de tuin van uw hart te besproeien als om naar de droge grond van kennis te zoeken. Uiterlijke gestalten zijn zonder waarde wanneer de lessen geleerd zijn. Er kan geen kuiken ontstaan zonder de eierschaal, en geen enkele eierschaal is nog van enige waarde wanneer het kuiken is uitgebroed. Maar soms is de dwaling zo groot, dat wanneer zij door openbaring zou worden gerectificeerd, het noodlottig zou zijn voor die langzaam aan de dag tredende waarheden die onmisbaar zijn om haar experiëntieel omver te werpen. Wanneer kinderen hun eigen idealen hebben, wrik die dan niet los, maar laat ze groeien. En terwijl ge leert te denken als volwassen mensen, zoudt ge ook moeten leren bidden als kinderen. 48:6.32 (554.6) These angels are all in the chain of recorders extending from the lowest to the highest custodians of the facts of time and the truths of eternity. Some day they will teach you to seek truth as well as fact, to expand your soul as well as your mind. Even now you should learn to water the garden of your heart as well as to seek for the dry sands of knowledge. Forms are valueless when lessons are learned. No chick may be had without the shell, and no shell is of any worth after the chick is hatched. But sometimes error is so great that its rectification by revelation would be fatal to those slowly emerging truths which are essential to its experiential overthrow. When children have their ideals, do not dislodge them; let them grow. And while you are learning to think as men, you should also be learning to pray as children.
48:6.33 (555.1) De wet is het leven zelf en bestaat niet uit de regels volgens welke men het dient te leiden. Het kwaad is een wetsovertreding, niet een inbreuk op de gedragsregels aangaande het leven, dat de wet is. Onwaarheid is niet een kwestie van verteltechniek, maar iets dat expres beraamd is als een verdraaiing van de waarheid. Het scheppen van nieuwe beelden uit oude feiten, de herformulering van het leven der ouders in de levens van kinderen — dit zijn de artistieke triomfen der waarheid. De allergeringste vertekening die beraamd is met een onware bedoeling, de minste verdraaiing of perversie van hetgeen principe is — dat is onwaarheid. Maar de fetisj van gefactualiseerde waarheid, versteende waarheid, de ijzeren ring van zogenaamde onveranderlijke waarheid, houdt de mens als een blinde gevangen in een gesloten cirkel van koude feiten. Men kan technisch gelijk hebben wat de feiten betreft, en tegelijk voor eeuwig ongelijk hebben inzake de waarheid. 48:6.33 (555.1) Law is life itself and not the rules of its conduct. Evil is a transgression of law, not a violation of the rules of conduct pertaining to life, which is the law. Falsehood is not a matter of narration technique but something premeditated as a perversion of truth. The creation of new pictures out of old facts, the restatement of parental life in the lives of offspring—these are the artistic triumphs of truth. The shadow of a hair’s turning, premeditated for an untrue purpose, the slightest twisting or perversion of that which is principle—these constitute falseness. But the fetish of factualized truth, fossilized truth, the iron band of so-called unchanging truth, holds one blindly in a closed circle of cold fact. One can be technically right as to fact and everlastingly wrong in the truth.
48:6.34 (555.2) 7. Hulpverlenende Reservisten. Op de eerste woningwereld wordt een groot korps overgangsserafijnen van alle orden in gereedheid gehouden. Na de bestemmingsbehoeders zijn deze overgangsdienaren serafijnen van de orde die de mens het dichtst nabij komt, en veel van uw vrije uren zult ge met hen doorbrengen. Engelen scheppen behagen in dienstverlening, en wanneer ze niet zijn ingedeeld dienen zij vaak als vrijwilliger. De ziel van menige opklimmende sterveling is voor het eerst ontvlamd door het goddelijke vuur van de wil-om-te-dienen, door persoonlijke vriendschap met de vrijwillig dienenden die tot de serafijnse reservisten behoren. 48:6.34 (555.2) 7. Ministering Reserves. A large corps of all orders of the transition seraphim is held on the first mansion world. Next to the destiny guardians, these transition ministers draw the nearest to humans of all orders of seraphim, and many of your leisure moments will be spent with them. Angels take delight in service and, when unassigned, often minister as volunteers. The soul of many an ascending mortal has for the first time been kindled by the divine fire of the will-to-service through personal friendship with the volunteer servers of the seraphic reserves.
48:6.35 (555.3) Van hen zult ge leren om door druk stabiliteit en zekerheid te doen ontstaan, om getrouw en eerlijk te zijn, en bovenal vrolijk; om uitdagingen zonder klagen te aanvaarden en moeilijkheden en onzekerheden zonder vrees onder ogen te zien. Zij zullen u vragen: indien ge faalt, zult ge dan onversaagd opstaan om een nieuwe poging te doen? Indien ge slaagt, zult ge dan steeds evenwichtig blijven — een gestabiliseerde, vergeestelijkte houding handhaven — bij elke inspanning in de lange worsteling om de boeien der materiële traagheid te verbreken, en de vrijheid van het geest-bestaan te bereiken? 48:6.35 (555.3) From them you will learn to let pressure develop stability and certainty; to be faithful and earnest and, withal, cheerful; to accept challenges without complaint and to face difficulties and uncertainties without fear. They will ask: If you fail, will you rise indomitably to try anew? If you succeed, will you maintain a well-balanced poise—a stabilized and spiritualized attitude—throughout every effort in the long struggle to break the fetters of material inertia, to attain the freedom of spirit existence?
48:6.36 (555.4) Evenals stervelingen hebben deze engelen vele teleurstellingen op hun naam staan en zij zullen u duidelijk maken dat uw teleurstellendste teleurstellingen soms uw grootste zegeningen zijn geworden. Als een zaad wordt gezaaid moet het soms eerst sterven — de dood van uw vurigst gekoesterde hoop — voordat het herboren kan worden teneinde de vruchten van nieuw leven en nieuwe kansen te kunnen voortbrengen. Van hen zult ge ook leren om minder te lijden onder verdriet en teleurstelling, ten eerste door minder persoonlijke plannen te maken waarbij andere persoonlijkheden betrokken zijn, en vervolgens door uw lot te aanvaarden wanneer ge getrouw uw plicht hebt gedaan. 48:6.36 (555.4) Even as mortals, so have these angels been father to many disappointments, and they will point out that sometimes your most disappointing disappointments have become your greatest blessings. Sometimes the planting of a seed necessitates its death, the death of your fondest hopes, before it can be reborn to bear the fruits of new life and new opportunity. And from them you will learn to suffer less through sorrow and disappointment, first, by making fewer personal plans concerning other personalities, and then, by accepting your lot when you have faithfully performed your duty.
48:6.37 (555.5) Ge zult leren dat ge uw lasten verzwaart en de kans op succes vermindert wanneer ge uzelf te ernstig neemt. Het werk van de wereld van uw status — deze wereld of de volgende — komt vóór alles. Zeer belangrijk is het voorbereidingswerk voor de volgende, hogere wereld, maar niets is zo belangrijk als het werk van de wereld waar ge daadwerkelijk leeft. Maar ofschoon het werk belangrijk is, is het zelf dit niet. Wanneer ge u belangrijk voelt, verliest ge energie aan de slijtage van de waardigheid van het ego, zodat er weinig energie overblijft voor het werk. Het gevoel van eigen gewichtigheid put onrijpe schepselen uit, niet de gewichtigheid van hun werk; het is het element van het zelf dat uitput, niet de inspanning om prestaties te leveren. Ge kunt gewichtig werk doen indien ge niet een gevoel van eigen gewichtigheid ontwikkelt; ge kunt verscheidene dingen even gemakkelijk doen als één ding, indien ge uzelf er buiten laat. Verscheidenheid geeft ontspanning; eentonigheid is wat vermoeit en uitput. Dag in dag uit is dan hetzelfde — niets meer dan leven, ofwel het alternatief van de dood. 48:6.37 (555.5) You will learn that you increase your burdens and decrease the likelihood of success by taking yourself too seriously. Nothing can take precedence over the work of your status sphere—this world or the next. Very important is the work of preparation for the next higher sphere, but nothing equals the importance of the work of the world in which you are actually living. But though the work is important, the self is not. When you feel important, you lose energy to the wear and tear of ego dignity so that there is little energy left to do the work. Self-importance, not work-importance, exhausts immature creatures; it is the self element that exhausts, not the effort to achieve. You can do important work if you do not become self-important; you can do several things as easily as one if you leave yourself out. Variety is restful; monotony is what wears and exhausts. Day after day is alike—just life or the alternative of death.
7. Morontia-mota ^top 7. Morontia Mota ^top
48:7.1 (556.1) De lagere niveaus van morontia-mota sluiten onmiddellijk aan bij de hogere niveaus van de menselijke filosofie. Op de eerste woningwereld is het gebruikelijk de minder gevorderde studenden te onderrichten door de methode der parallellie — dat wil zeggen dat in de ene kolom de eenvoudiger denkbeelden van de inhoud van mota worden aangeboden, terwijl in de tegenoverliggende kolom analoge uitspraken uit de filosofie van stervelingen worden aangehaald. 48:7.1 (556.1) The lower planes of morontia mota join directly with the higher levels of human philosophy. On the first mansion world it is the practice to teach the less advanced students by the parallel technique; that is, in one column are presented the more simple concepts of mota meanings, and in the opposite column citation is made of analogous statements of mortal philosophy.
48:7.2 (556.2) Toen ik niet lang geleden een opdracht uitvoerde op de eerste woningwereld van Satania, was ik in de gelegenheid om deze methode van onderricht gade te slaan, en ofschoon ik u de mota-inhoud van de les niet mag voorleggen, is mij wel toestemming verleend om de acht-entwintig uitspraken uit de menselijke filosofie vast te leggen, die door deze morontia-instructeur werden gebruikt als illustratiemateriaal om deze nieuwe woningwereld-bewoners te helpen bij hun eerste pogingen om de betekenis en zin van mota te begrijpen. Deze illustraties uit de menselijke filosofie waren de volgende: 48:7.2 (556.2) Not long since, while executing an assignment on the first mansion world of Satania, I had occasion to observe this method of teaching; and though I may not undertake to present the mota content of the lesson, I am permitted to record the twenty-eight statements of human philosophy which this morontia instructor was utilizing as illustrative material designed to assist these new mansion world sojourners in their early efforts to grasp the significance and meaning of mota. These illustrations of human philosophy were:
48:7.3 (556.3) 1. Een vertoon van gespecialiseerde kundigheid betekent nog niet het bezit van geestelijke capaciteit. Schranderheid is geen substituut voor waar karakter. 48:7.3 (556.3) 1. A display of specialized skill does not signify possession of spiritual capacity. Cleverness is not a substitute for true character.
48:7.4 (556.4) 2. Slechts weinigen leven in overeenstemming met het geloof dat zij werkelijk hebben. Onberedeneerde vrees is een van de voornaamste vormen van intellectueel bedrog die jegens de zich ontwikkelende sterfelijke ziel kunnen worden gepleegd. 48:7.4 (556.4) 2. Few persons live up to the faith which they really have. Unreasoned fear is a master intellectual fraud practiced upon the evolving mortal soul.
48:7.5 (556.5) 3. Inherente capaciteiten kunnen niet worden overschreden: een halve litermaat kan nooit een hele liter bevatten. Een geest-denkbeeld kan niet mechanisch in de matrijs van het materiële geheugen worden geperst. 48:7.5 (556.5) 3. Inherent capacities cannot be exceeded; a pint can never hold a quart. The spirit concept cannot be mechanically forced into the material memory mold.
48:7.6 (556.6) 4. Slechts weinige stervelingen durven ook maar bij benadering de som der persoonlijkheids-tegoeden op te nemen, die door het gecombineerde dienstbetoon van de natuur en van genade tot stand zijn gekomen. De meeste verarmde zielen zijn waarlijk rijk, maar weigeren dit te geloven. 48:7.6 (556.6) 4. Few mortals ever dare to draw anything like the sum of personality credits established by the combined ministries of nature and grace. The majority of impoverished souls are truly rich, but they refuse to believe it.
48:7.7 (556.7) 5. Moeilijkheden kunnen de middelmatigen uitdagen en de vreesachtigen verslaan, maar zij zullen de ware kinderen der Meest Verhevenen slechts stimuleren. 48:7.7 (556.7) 5. Difficulties may challenge mediocrity and defeat the fearful, but they only stimulate the true children of the Most Highs.
48:7.8 (556.8) 6. Voorrechten te genieten zonder misbruik, vrijheid te hebben zonder losbandigheid, macht te bezitten en standvastig te weigeren deze te gebruiken ter zelfverheffing — dit zijn de tekenen van hoge beschaving. 48:7.8 (556.8) 6. To enjoy privilege without abuse, to have liberty without license, to possess power and steadfastly refuse to use it for self-aggrandizement—these are the marks of high civilization.
48:7.9 (556.9) 7. Blinde, onvoorziene ongelukken doen zich in de kosmos niet voor. De hemelse wezens verlenen echter geen bijstand aan het lagere wezen dat weigert naar zijn inzicht in de waarheid te handelen. 48:7.9 (556.9) 7. Blind and unforeseen accidents do not occur in the cosmos. Neither do the celestial beings assist the lower being who refuses to act upon his light of truth.
48:7.10 (556.10) 8. Inspanning brengt niet altijd vreugde voort, maar er bestaat geen geluk zonder intelligente inspanning. 48:7.10 (556.10) 8. Effort does not always produce joy, but there is no happiness without intelligent effort.
48:7.11 (556.11) 9. Actie brengt kracht voort; gematigdheid mondt uit in charme. 48:7.11 (556.11) 9. Action achieves strength; moderation eventuates in charm.
48:7.12 (556.12) 10. Rechtschapenheid doet de harmonische accoorden van waarheid klinken, en deze melodie vibreert door de gehele kosmos en wordt zelfs door de Oneindige als zodanig herkend. 48:7.12 (556.12) 10. Righteousness strikes the harmony chords of truth, and the melody vibrates throughout the cosmos, even to the recognition of the Infinite.
48:7.13 (556.13) 11. De zwakken doen zich te goed aan goede voornemens, maar de sterken handelen. Het leven is niet meer dan een dagtaak — doe het goed. Aan ons is de daad, de gevolgen zijn voor God. 48:7.13 (556.13) 11. The weak indulge in resolutions, but the strong act. Life is but a day’s work—do it well. The act is ours; the consequences God’s.
48:7.14 (556.14) 12. De grootste ramp in de kosmos is nooit rampen gekend te hebben. Stervelingen verwerven alleen wijsheid door het ervaren van beproevingen. 48:7.14 (556.14) 12. The greatest affliction of the cosmos is never to have been afflicted. Mortals only learn wisdom by experiencing tribulation.
48:7.15 (556.15) 13. Sterren worden het best waargenomen vanuit de eenzame isolatie van experiëntiële diepten, niet vanaf de verlichte, extatische bergtoppen. 48:7.15 (556.15) 13. Stars are best discerned from the lonely isolation of experiential depths, not from the illuminated and ecstatic mountain tops.
48:7.16 (556.16) 14. Wek bij uw metgezellen de begeerte naar waarheid op; geef alleen raad als erom gevraagd wordt. 48:7.16 (556.16) 14. Whet the appetites of your associates for truth; give advice only when it is asked for.
48:7.17 (557.1) 15. Gemaaktheid is de lachwekkende inspanning van onwetenden om wijs te lijken, de poging van de onvruchtbare ziel om rijk te schijnen. 48:7.17 (557.1) 15. Affectation is the ridiculous effort of the ignorant to appear wise, the attempt of the barren soul to appear rich.
48:7.18 (557.2) 16. Ge kunt geen geestelijke waarheid waarnemen totdat ge haar voelend ervaart, en vele waarheden worden niet werkelijk gevoeld, behalve in tegenspoed. 48:7.18 (557.2) 16. You cannot perceive spiritual truth until you feelingly experience it, and many truths are not really felt except in adversity.
48:7.19 (557.3) 17. Ambitie is gevaarlijk totdat zij volledig gesocialiseerd is. Geen enkele deugd hebt ge waarlijk verworven totdat uw daden u deze waardig maken. 48:7.19 (557.3) 17. Ambition is dangerous until it is fully socialized. You have not truly acquired any virtue until your acts make you worthy of it.
48:7.20 (557.4) 18. Ongeduld is vergif voor de geest; boosheid is als een steen die in een wespennest wordt geslingerd. 48:7.20 (557.4) 18. Impatience is a spirit poison; anger is like a stone hurled into a hornet’s nest.
48:7.21 (557.5) 19. Angst moet worden opgegeven. De teleurstellingen die het moeilijkst zijn te verdragen, zijn de teleurstellingen die nooit bewaarheid worden. 48:7.21 (557.5) 19. Anxiety must be abandoned. The disappointments hardest to bear are those which never come.
48:7.22 (557.6) 20. Alleen een dichter kan poëzie ontwaren in het gewone proza van het alledaags bestaan. 48:7.22 (557.6) 20. Only a poet can discern poetry in the commonplace prose of routine existence.
48:7.23 (557.7) 21. Iedere kunst heeft de hoge missie om door haar illusies een voorafschaduwing te geven van een hogere universum-realiteit, om de emoties van de tijd uit te kristalliseren tot de gedachten der eeuwigheid. 48:7.23 (557.7) 21. The high mission of any art is, by its illusions, to foreshadow a higher universe reality, to crystallize the emotions of time into the thought of eternity.
48:7.24 (557.8) 22. De evoluerende ziel wordt niet goddelijk gemaakt door wat zij doet, maar door wat zij streeft te doen. 48:7.24 (557.8) 22. The evolving soul is not made divine by what it does, but by what it strives to do.
48:7.25 (557.9) 23. De dood heeft niets toegevoegd aan het intellectueel bezit of aan het geestelijk talent, maar hij heeft aan de experiëntiële status wel de bewustheid van overleving toegevoegd. 48:7.25 (557.9) 23. Death added nothing to the intellectual possession or to the spiritual endowment, but it did add to the experiential status the consciousness of survival.
48:7.26 (557.10) 24. De bestemming der eeuwigheid wordt van moment tot moment bepaald door wat er in het leven van dag tot dag tot stand wordt gebracht. De daden van vandaag zijn de bestemming van morgen. 48:7.26 (557.10) 24. The destiny of eternity is determined moment by moment by the achievements of the day by day living. The acts of today are the destiny of tomorrow.
48:7.27 (557.11) 25. Grootsheid ligt niet zozeer in het bezit van kracht, als wel in een wijs en goddelijk gebruik van dergelijke kracht. 48:7.27 (557.11) 25. Greatness lies not so much in possessing strength as in making a wise and divine use of such strength.
48:7.28 (557.12) 26. Kennis kunt ge alleen bezitten door haar te delen; zij wordt behoed door wijsheid en gesocialiseerd door liefde. 48:7.28 (557.12) 26. Knowledge is possessed only by sharing; it is safeguarded by wisdom and socialized by love.
48:7.29 (557.13) 27. Vooruitgang vereist ontwikkeling van de individualiteit; middelmatigheid streeft naar bestendiging door standaardisatie. 48:7.29 (557.13) 27. Progress demands development of individuality; mediocrity seeks perpetuation in standardization.
48:7.30 (557.14) 28. De twistzieke verdediging van een propositie is omgekeerd evenredig aan de waarheid die zij bevat. 48:7.30 (557.14) 28. The argumentative defense of any proposition is inversely proportional to the truth contained.
48:7.31 (557.15) Dit is de aard van het werk van de nieuweling op de eerste woningwereld, terwijl de meer gevorderde leerlingen op de latere werelden zich de hogere niveaus van kosmisch inzicht en morontia-mota eigenmaken. 48:7.31 (557.15) Such is the work of the beginners on the first mansion world while the more advanced pupils on the later worlds are mastering the higher levels of cosmic insight and morontia mota.
8. De Morontia-voortgaanden ^top 8. The Morontia Progressors ^top
48:8.1 (557.16) Vanaf het moment dat de opleiding op de woningwerelden wordt afgesloten totdat geest-status wordt bereikt in de loopbaan door het superuniversum, worden opklimmende stervelingen morontia-voortgaanden genoemd. De tocht door dit heerlijke leven in het grensgebied zal een onvergetelijke ervaring en een verrukkelijke herinnering zijn. Deze tocht vormt het evolutionaire voorportaal tot het geest-leven en het uiteindelijk bereiken van schepsel-volmaaktheid, waardoor opklimmenden het doel der tijd bereiken — het vinden van God op het Paradijs. 48:8.1 (557.16) From the time of graduation from the mansion worlds to the attainment of spirit status in the superuniverse career, ascending mortals are denominated morontia progressors. Your passage through this wonderful borderland life will be an unforgettable experience, a charming memory. It is the evolutionary portal to spirit life and the eventual attainment of creature perfection by which ascenders achieve the goal of time—the finding of God on Paradise.
48:8.2 (557.17) Er schuilt een welomlijnde, goddelijke bedoeling in dit gehele plan van morontia-progressie en latere geest-progressie, deze uitgebreide opleidingsschool van het universum voor opklimmende schepselen. Het is de opzet van de Scheppers om de schepselen in de tijd een trapsgewijs gestructureerde gelegenheid te bieden om zich de details van de werking en het bestuur van het groot universum eigen te maken, en deze lange training wordt het best doorlopen door de overlevende sterveling geleidelijk op te laten klimmen, en hem daadwerkelijk te laten deelnemen in iedere trede van de opklimming. 48:8.2 (557.17) There is a definite and divine purpose in all this morontia and subsequent spirit scheme of mortal progression, this elaborate universe training school for ascending creatures. It is the design of the Creators to afford the creatures of time a graduated opportunity to master the details of the operation and administration of the grand universe, and this long course of training is best carried forward by having the surviving mortal climb up gradually and by actual participation in every step of the ascent.
48:8.3 (558.1) Het plan voor de overleving van stervelingen heeft een praktisch, nuttig oogmerk; al deze goddelijke arbeid die voor u wordt verricht en en de zorgvuldige opleiding die ge ontvangt, hebben niet alleen tot doel u tot overleving te brengen om alleen maar maar eindeloze zaligheid en eeuwige zielerust te kunnen genieten. Er ligt een doel van transcendente dienstbaarheid verscholen achter de horizon van het huidige universum-tijdperk. Indien het slechts de opzet van de Goden zou zijn om u mee te nemen op één lange, eeuwige vreugde-excursie, zouden zij zeker niet voor zulk een groot gedeelte van het gehele universum één enorme, gecompliceerde praktische opleidingsschool hebben gemaakt, een aanzienlijk deel van de hemelse schepping hebben gerecruteerd als leraren en instructeurs, en zouden zij vervolgens niet eeuw na eeuw bezig zijn om u één voor één door deze gigantische experiëntiële opleidingsschool van het universum heen te loodsen. De bevordering van het plan voor de progressie van stervelingen lijkt een van de voornaamste taken van het huidige georganiseerde universum, en de meerderheid der ontelbare orden geschapen verstandelijke wezens houdt zich direct of indirect bezig met de voortgang van een of andere fase van dit progressieve plan van volmaking. 48:8.3 (558.1) The mortal-survival plan has a practical and serviceable objective; you are not the recipients of all this divine labor and painstaking training only that you may survive just to enjoy endless bliss and eternal ease. There is a goal of transcendent service concealed beyond the horizon of the present universe age. If the Gods designed merely to take you on one long and eternal joy excursion, they certainly would not so largely turn the whole universe into one vast and intricate practical training school, requisition a substantial part of the celestial creation as teachers and instructors, and then spend ages upon ages piloting you, one by one, through this gigantic universe school of experiential training. The furtherance of the scheme of mortal progression seems to be one of the chief businesses of the present organized universe, and the majority of innumerable orders of created intelligences are either directly or indirectly engaged in advancing some phase of this progressive perfection plan.
48:8.4 (558.2) Bij het bestijgen van de opgaande ladder van levend bestaan, van de sterfelijke mens tot de omarming door de Godheid, leeft ge daadwerkelijk het leven van alle fasen en alle stadia van vervolmaakt schepsel-bestaan die binnen de beperkingen van het huidige universum-tijdperk mogelijk zijn. Tussen de sterfelijke mens tot de volkomene op het Paradijs ligt alles wat nu kan zijn — wordt alles omsloten wat thans mogelijk is voor de levende orden der intelligente, vervolmaakte, eindige geschapen wezens. Indien het de toekomstige bestemming van de Paradijs-volkomenen is om dienst te doen in de nieuwe universa die thans ontstaan, is aldus gewaarborgd dat er in deze nieuwe, toekomstige schepping geen geschapen orden van experiëntiële wezens zullen zijn, wier levens geheel verschillend zullen zijn van de levens die sterfelijke volkomenen op de een of andere wereld geleid hebben als een onderdeel van hun opklimmingstraining, als één van de stadia in hun eeuwenlange vooruitgang van dier tot engel, van engel tot geest en van geest tot God. 48:8.4 (558.2) In traversing the ascending scale of living existence from mortal man to the Deity embrace, you actually live the very life of every possible phase and stage of perfected creature existence within the limits of the present universe age. From mortal man to Paradise finaliter embraces all that now can be—encompasses everything presently possible to the living orders of intelligent, perfected finite creature beings. If the future destiny of the Paradise finaliters is service in new universes now in the making, it is assured that in this new and future creation there will be no created orders of experiential beings whose lives will be wholly different from those which mortal finaliters have lived on some world as a part of their ascending training, as one of the stages of their agelong progress from animal to angel and from angel to spirit and from spirit to God.
48:8.5 (558.3) [Aangeboden door een Aartsengel van Nebadon.] 48:8.5 (558.3) [Presented by an Archangel of Nebadon.]