Verhandeling 44 Paper 44
De Hemelse Kunstenaars The Celestial Artisans
44:0.1 (497.1) IN de gastenkolonies van de hoofdkwartierwerelden van de verschillende afdelingen van leven en van het universum kunt ge de unieke orde van samengestelde persoonlijkheden aantreffen die de hemelse kunstenaars worden genoemd. Deze wezens zijn de meesterkunstenaars en ambachtslieden van de morontia- en lagere geestgebieden. Zij zijn de geesten en halfgeesten die zich bezig houden met morontia-decoratie en geestelijke verfraaiing. Deze kunstenaars zijn door het hele groot universum verspreid — zij worden aangetroffen op de hoofdkwartierwerelden van de superuniversa, de plaatselijke universa, de constellaties en stelsels, en ook op alle werelden die bestendigd zijn in licht en leven. Hun belangrijkste activiteiten vinden echter plaats in de constellaties, en vooral op de zevenhonderdzeventig werelden die iedere hoofdkwartierwereld omringen. 44:0.1 (497.1) AMONG the courtesy colonies of the various divisional and universe headquarters worlds may be found the unique order of composite personalities denominated the celestial artisans. These beings are the master artists and artisans of the morontia and lower spirit realms. They are the spirits and semispirits who are engaged in morontia embellishment and in spiritual beautification. Such artisans are distributed throughout the grand universe—on the headquarters worlds of the superuniverses, the local universes, the constellations, and systems, as well as on all spheres settled in light and life; but their chief realm of activity is in the constellations and especially on the seven hundred seventy worlds surrounding each headquarters sphere.
44:0.2 (497.2) Ofschoon hun werk voor uw materiële bewustzijn wellicht bijna onbegrijpelijk is, moet ge wel weten dat de morontia-en geest-werelden niet verstoken zijn van hoge kunsten en verheven culturen. 44:0.2 (497.2) Though their work may be almost incomprehensible to the material mind, it should be understood that the morontia and spirit worlds are not without their high arts and supernal cultures.
44:0.3 (497.3) De hemelse kunstenaars worden niet als zodanig geschapen; zij zijn wezens van een geselecteerd en gerecruteerd korps dat is samengesteld uit bepaalde leraar-persoonlijkheden die geboortig zijn uit het centrale universum, en hun leerlingen, vrijwilligers die worden aangetrokken uit de opklimmende stervelingen en talrijke andere hemelse groeperingen. Het oorspronkelijke lerarenkorps van deze kunstenaars is eens aangesteld door de Oneindige Geest in samenwerking met de Zeven Meester-Geesten, en bestond uit zevenduizend instructeurs uit Havona, duizend voor elk van de zeven afdelingen van kunstenaars. Met deze kern als beginpunt heeft zich door de eeuwen heen dit briljante korps bekwame werkers op het gebied van geest- en morontia-zaken verder ontwikkeld. 44:0.3 (497.3) The celestial artisans are not created as such; they are a selected and recruited corps of beings composed of certain teacher personalities native to the central universe and their volunteer pupils drawn from the ascending mortals and numerous other celestial groups. The original teaching corps of these artisans was sometime assigned by the Infinite Spirit in collaboration with the Seven Master Spirits and consisted of seven thousand Havona instructors, one thousand to each of the seven divisions of artisans. With such a nucleus to start with, there has developed through the ages this brilliant body of skillful workers in spirit and morontia affairs.
44:0.4 (497.4) Iedere morontia-persoonlijkheid of geest-entiteit komt in aanmerking om toegelaten te worden tot het korps der hemelse kunstenaars, dat wil zeggen, ieder wezen beneden de rang van inherent goddelijk zoonschap. Wanneer opklimmende zonen Gods uit de evolutionaire werelden op de morontia-werelden zijn aangekomen, kunnen zij een verzoek indienen om tot het kunstenaarskorps te worden toegelaten en indien voldoende begaafd, een dergelijke loopbaan voor een korte of lange periode kiezen. Niemand kan echter bij de hemelse kunstenaars in dienst treden voor minder dan een millennium, duizend jaar superuniversum-tijd. 44:0.4 (497.4) Any morontia personality or spirit entity is eligible for admission to the corps of the celestial artisans; that is, any being below the rank of inherent divine sonship. Ascending sons of God from the evolutionary spheres may, after their arrival on the morontia worlds, apply for admission to the artisan corps and, if sufficiently gifted, may choose such a career for a longer or shorter period. But no one may enlist with the celestial artisans for less than one millennium, one thousand years of superuniverse time.
44:0.5 (497.5) Alle hemelse kunstenaars worden geregistreerd op het hoofdkwartier van het superuniversum, maar staan onder leiding van morontia-supervisoren op de hoofdwerelden van de plaatselijke universa. Door het centrale korps morontia-supervisoren, dat werkzaam is op de hoofdkwartierwereld van ieder plaatselijk universum, worden zij aangesteld bij zeven grote afdelingen van activiteiten: 44:0.5 (497.5) All celestial artisans are registered on the superuniverse headquarters but are directed by morontia supervisors on the local universe capitals. They are commissioned in the following seven major divisions of activity by the central corps of morontia supervisors functioning on the headquarters world of each local universe:
44:0.6 (497.6) 1. Hemelse Musici; 44:0.6 (497.6) 1. Celestial Musicians.
44:0.7 (497.7) 2. Hemelse Reproducenten; 44:0.7 (497.7) 2. Heavenly Reproducers.
44:0.8 (497.8) 3. Goddelijke Bouwers; 44:0.8 (497.8) 3. Divine Builders.
44:0.9 (497.9) 4. Gedachten-Registrators; 44:0.9 (497.9) 4. Thought Recorders.
44:0.10 (498.1) 5. Energie-Manipulators; 44:0.10 (498.1) 5. Energy Manipulators.
44:0.11 (498.2) 6. Ontwerpers en Decorateurs; 44:0.11 (498.2) 6. Designers and Embellishers.
44:0.12 (498.3) 7. Harmonie-Werkers. 44:0.12 (498.3) 7. Harmony Workers.
44:0.13 (498.4) De oorspronkelijke leraren van deze zeven groepen waren allen afkomstig van de volmaakte werelden van Havona, en Havona bevat de patronen, de patroonstudies, voor alle fasen en vormen van geest-kunstbeoefening. Hoewel het overbrengen van deze kunstvormen van Havona naar de werelden in de ruimte een gigantische taak is, hebben de hemelse kunstenaars hun techniek en uitvoeringspraktijk tijdperk na tijdperk verder ontwikkeld. Zoals in alle andere fasen van de opklimmingsloopbaan, wordt van de meest gevorderden op ieder gebied van kunstbeoefening verlangd dat zij hun hogere kennis en vaardigheid voortdurend doorgeven aan hun minder begunstigde metgezellen. 44:0.13 (498.4) The original teachers of these seven groups all hailed from the perfect worlds of Havona, and Havona contains the patterns, the pattern studies, for all phases and forms of spirit artistry. While it is a gigantic task to undertake to transfer these arts of Havona to the worlds of space, the celestial artisans have improved in technique and execution from age to age. As in all other phases of the ascending career those who are most advanced in any line of endeavor are required constantly to impart their superior knowledge and skill to their less favored fellows.
44:0.14 (498.5) Op de woningwerelden zult ge voor het eerst een glimp opvangen van deze kunsten die uit Havona zijn getransplanteerd, en hun schoonheid en uw besef van deze schoonheid zullen steeds groter en helderder worden, totdat ge in de geest-gebouwen van Salvington zult staan en de inspirerende meesterwerken van de hemelse kunstenaars van de geest-gebieden zult aanschouwen. 44:0.14 (498.5) You will first begin to glimpse these transplanted arts of Havona on the mansion worlds, and their beauty and your appreciation of their beauty will heighten and brighten until you stand in the spirit halls of Salvington and behold the inspiring masterpieces of the supernal artists of the spirit realms.
44:0.15 (498.6) Al deze werkzaamheden op de morontia- en geest-werelden zijn werkelijk. Voor geest-wezens is de geest-wereld een realiteit. Voor ons is de materiële wereld de meer irreële. De hogere vormen van geesten gaan vrijelijk door de gewone materie heen. Hoge geesten reageren op niets materieels, behalve op bepaalde fundamentele energieën. Voor materiële wezens is de geest-wereld min of meer onwerkelijk; voor geest-wezens is de materiële wereld bijna geheel onwerkelijk, want deze is slechts een schaduw van de substantie van geest-realiteiten. 44:0.15 (498.6) All these activities of the morontia and spirit worlds are real. To spirit beings the spirit world is a reality. To us the material world is the more unreal. The higher forms of spirits freely pass through ordinary matter. High spirits are reactive to nothing material excepting certain of the basic energies. To material beings the spirit world is more or less unreal; to spirit beings the material world is almost entirely unreal, being merely a shadow of the substance of spirit realities.
44:0.16 (498.7) Met uitsluitend mijn geest-visie kan ik het gebouw waar dit relaas wordt vertaald en opgeschreven niet zien. Een Goddelijke Raadgever van Uversa die toevallig naast mij staat, neemt nog minder waar van deze zuiver materiële scheppingen. Wij zien hoe deze materiële structuren zich aan u voordoen door naar een geest-duplicaat te kijken, dat door een der energie-transformatoren die ons vergezellen aan ons bewustzijn wordt voorgehouden. Dit materiële gebouw is niet helemaal reëel voor een geest-wezen zoals ik, maar het is natuurlijk zeer werkelijk en zeer nuttig voor materiële stervelingen. 44:0.16 (498.7) I cannot, with exclusive spirit vision, perceive the building in which this narrative is being translated and recorded. A Divine Counselor from Uversa who chances to stand by my side perceives still less of these purely material creations. We discern how these material structures appear to you by viewing a spirit counterpart presented to our minds by one of our attending energy transformers. This material building is not exactly real to me, a spirit being, but it is, of course, very real and very serviceable to material mortals.
44:0.17 (498.8) Er bestaan bepaalde typen wezens die in staat zijn om de werkelijkheid te zien van de schepselen van zowel de geest-wereld als van de materiële wereld. Tot deze klasse behoren de zogenoemde vierde schepselen van de Havona Servitals en de vierde schepselen van de verzoeners. De engelen van tijd en ruimte hebben de gave om zowel geest-wezens als materiële wezens te kunnen zien, evenals de opklimmende stervelingen dat kunnen na hun verlossing uit het leven in het vlees. Wanneer zij de hogere geest-niveaus hebben bereikt, kunnen de opklimmende stervelingen materiële, morontia- en geest-werkelijkheden onderkennen. 44:0.17 (498.8) There are certain types of beings who are capable of discerning the reality of the creatures of both the spirit and the material worlds. Belonging to this class are the so-called fourth creatures of the Havona Servitals and the fourth creatures of the conciliators. The angels of time and space are endowed with the ability to discern both spirit and material beings as also are the ascending mortals subsequent to deliverance from the life in the flesh. After attainment of the higher spirit levels the ascenders are able to recognize material, morontia, and spirit realities.
44:0.18 (498.9) Er is ook een Machtige Boodschapper van Uversa hier bij mij, een opgaande voormalige sterveling die met zijn Richter is gefuseerd, en hij neemt u waar zoals ge zijt, en tegelijkertijd vormt hij zich een beeld van de Solitaire Boodschapper, de supernafijnen en andere aanwezige hemelse wezens. Gedurende uw gehele lange loopbaan omhoog zult ge nooit het vermogen verliezen om uw metgezellen uit eerdere stadia van bestaan te herkennen. Bij uw inwaartse opklimming van de ladder des levens zult ge steeds het vermogen behouden om uw medemensen van eerdere, lagere ervaringsniveaus te herkennen en vriendschappelijk met hen om te gaan. Bij iedere nieuwe overgang of opstanding zal er een nieuwe groep geestwezens aan uw gezichtsveld worden toegevoegd, zonder dat ge ook maar enigszins het vermogen verliest om uw vrienden en metgezellen uit vroegere staten te herkennen. 44:0.18 (498.9) There is also here with me a Mighty Messenger from Uversa, an ascendant Adjuster-fused, onetime mortal being, and he perceives you as you are, and at the same time he visualizes the Solitary Messenger, the supernaphim, and other celestial beings present. Never in your long ascendancy will you lose the power to recognize your associates of former existences. Always, as you ascend inward in the scale of life, will you retain the ability to recognize and fraternize with the fellow beings of your previous and lower levels of experience. Each new translation or resurrection will add one more group of spirit beings to your vision range without in the least depriving you of the ability to recognize your friends and fellows of former estates.
44:0.19 (498.10) Dit alles wordt in de ervaring van opklimmende stervelingen mogelijk gemaakt door de activiteit van de bij hen inwonende Gedachtenrichters. Doordat deze de duplicaten van de ervaringen van uw gehele leven bewaren, zijt ge ervan verzekerd dat ge een echte eigenschap die ge eens hebt bezeten, nooit zult verliezen; en deze Richters gaan met u door, als deel van u, in werkelijkheid als u. 44:0.19 (498.10) All this is made possible in the experience of ascending mortals by the action of the indwelling Thought Adjusters. Through their retention of the duplicates of your entire life’s experiences, you are assured of never losing any true attribute you once had; and these Adjusters are going through with you, as a part of you, in reality, as you.
44:0.20 (499.1) Maar ik kan bijna niet verwachten dat ik de aard van het werk der hemelse kunstenaars aan uw materiële bewustzijn duidelijk zal kunnen maken. Ik zie mij genoopt voortdurend gedachten te vervormen en de taal te verwringen wanneer ik mij inspan om de werkelijkheid van deze mo- rontia-verrichtingen en bijna-geestelijke verschijnselen te ontvouwen aan het sterfelijk bewustzijn. Uw begrip kan de betekenis, de waarde en het onderlinge verband van deze half-geestelijke activiteiten niet vatten, en uw taal is inadequaat om deze over te dragen. Ik zet deze poging om het menselijk bewustzijn voor te lichten over deze werkelijkheden voort in het volle besef dat het mij volslagen onmogelijk zal zijn deze onderneming waarlijk tot een goed einde te brengen. 44:0.20 (499.1) But I almost despair of being able to convey to the material mind the nature of the work of the celestial artisans. I am under the necessity of constantly perverting thought and distorting language in an effort to unfold to the mortal mind the reality of these morontia transactions and near-spirit phenomena. Your comprehension is incapable of grasping, and your language is inadequate for conveying, the meaning, value, and relationship of these semispirit activities. And I proceed with this effort to enlighten the human mind concerning these realities with the full understanding of the utter impossibility of my being very successful in such an undertaking.
44:0.21 (499.2) Ik kan niet meer doen dan u in grove lijnen een parallel te schetsen tussen de materiële activiteiten van stervelingen en de veelsoortige werkzaamheden van de hemelse kunstenaars. Indien de volken van Urantia verder gevorderd waren in de kunst en andere culturele vaardigheden, zou ik zoveel verder kunnen gaan in mijn pogingen uw menselijke aandacht van de dingen der materie te verplaatsen naar de dingen van morontia. Al wat ik zo ongeveer kan hopen te bereiken, is het feit van de werkelijkheid van deze verrichtingen in de morontia- en geestwerelden voor u onbetwistbaar te maken. 44:0.21 (499.2) I can do no more than attempt to sketch a crude parallelism between mortal material activities and the manifold functions of the celestial artisans. If the Urantia races were more advanced in art and other cultural accomplishments, then could I go that much farther in an effort to project the human mind from the things of matter to those of morontia. About all I can hope to accomplish is to make emphatic the fact of the reality of these transactions of the morontia and the spirit worlds.
1. De hemelse musici ^top 1. The Celestial Musicians ^top
44:1.1 (499.3) Met het beperkte bereik van het gehoor van stervelingen kunt ge u eigenlijk geen voorstelling maken van morontia-melodieën. Er bestaat zelfs een materiële frequentie van prachtig geluid die door het menselijk gehoor niet wordt herkend, om maar te zwijgen van de onvoorstelbare omvang van morontia- en geest-harmonie. Geest-melodieën zijn geen materiële geluidsgolven, maar geest-pulsaties die door de geest van hemelse persoonlijkheden worden opgevangen. De melodie der sferen heeft zulk een enorm bereik en zo’n bezielende uitdrukkingskracht, en kent zulk een grootsheid van uitvoering, dat zij het menselijk begripsvermogen geheel te boven gaat. Ik heb miljoenen verrukte wezens in verheven extase zien verkeren terwijl de melodie van het gebied kwam binnenstromen op de geest-energie van de hemelse circuits. Deze wonderbaarlijke melodieën kunnen naar de verste streken van een universum worden uitgezonden. 44:1.1 (499.3) With the limited range of mortal hearing, you can hardly conceive of morontia melodies. There is even a material range of beautiful sound unrecognized by the human sense of hearing, not to mention the inconceivable scope of morontia and spirit harmony. Spirit melodies are not material sound waves but spirit pulsations received by the spirits of celestial personalities. There is a vastness of range and a soul of expression, as well as a grandeur of execution, associated with the melody of the spheres, that are wholly beyond human comprehension. I have seen millions of enraptured beings held in sublime ecstasy while the melody of the realm rolled in upon the spirit energy of the celestial circuits. These marvelous melodies can be broadcast to the uttermost parts of a universe.
44:1.2 (499.4) De hemelse musici houden zich bezig met het voortbrengen van hemelse harmonie door het bewerken van de geest-krachten die hier volgen: 44:1.2 (499.4) The celestial musicians are occupied with the production of celestial harmony by the manipulation of the following spirit forces:
44:1.3 (499.5) 1. geestelijk geluid — onderbrekingen van geest-stromen; 44:1.3 (499.5) 1. Spiritual sound—spirit current interruptions.
44:1.4 (499.6) 2. geestelijk licht — de beheersing en intensificatie van het licht van de morontiale en geestelijke gebieden; 44:1.4 (499.6) 2. Spiritual light—the control and intensification of the light of the morontia and spiritual realms.
44:1.5 (499.7) 3. energie-botsingen — melodieën die worden voortgebracht door de kundige manipulatie van de morontia- en geest-energieën; 44:1.5 (499.7) 3. Energy impingements—melody produced by the skillful management of the morontia and spirit energies.
44:1.6 (499.8) 4. kleur-symfonieën — melodieën van morontia-kleurtonen; dit wordt tot een der hoogste vaardigheden der hemelse musici gerekend; 44:1.6 (499.8) 4. Color symphonies—melody of morontia color tones; this ranks among the highest accomplishments of the celestial musicians.
44:1.7 (499.9) 5. de harmonie van geassocieerde geesten — door het arrangeren en combineren van verschillende orden van morontia- en geest-wezens zelve worden majestueuze melodieën voortgebracht; 44:1.7 (499.9) 5. Harmony of associated spirits—the very arrangement and association of different orders of morontia and spirit beings produce majestic melodies.
44:1.8 (499.10) 6. melodieën van gedachten — het denken van geestelijke gedachten kan zo vervolmaakt worden, dat het uitbreekt in de melodieën van Havona; 44:1.8 (499.10) 6. Melody of thought—the thinking of spiritual thoughts can be so perfected as to burst forth in the melodies of Havona.
44:1.9 (499.11) 7. de muziek der ruimte — door een juiste afstelling kunnen de melodieën van andere sferen worden ontvangen op de omroepcircuits van het universum. 44:1.9 (499.11) 7. The music of space—by proper attunement the melodies of other spheres can be picked up on the universe broadcast circuits.
44:1.10 (500.1) Er zijn meer dan honderdduizend verschillende modi om geluid, kleur en energie te manipuleren, technieken die analoog zijn aan het gebruik van muziekinstrumenten door de mens. Uw dansgezelschappen vertegenwoordigen ongetwijfeld een ruwe, groteske poging van materiële schepselen om de hemelse harmonie van het plaatsen van wezens en het arrangeren van persoonlijkheden te benaderen. De andere vijf vormen van morontia-melodie worden door het zintuiglijk mechanisme van materiële lichamen niet waargenomen. 44:1.10 (500.1) There are over one hundred thousand different modes of sound, color, and energy manipulation, techniques analogous to the human employment of musical instruments. Your ensembles of dancing undoubtedly represent a crude and grotesque attempt of material creatures to approach the celestial harmony of being placement and personality arrangement. The other five forms of morontia melody are unrecognized by the sensory mechanism of material bodies.
44:1.11 (500.2) Harmonie, de muziek van de zeven niveaus van melodieuze associatie, is de enige universele code van geest-communicatie. Muziek zoals stervelingen van Urantia deze verstaan, bereikt haar hoogste uitdrukking in de scholen van Jerusem, het hoofdkwartier van het stelsel, waar de harmonieën van klank worden onderwezen aan semi-materiële wezens. Stervelingen reageren niet op de andere vormen van morontia-melodie en hemelse harmonie. 44:1.11 (500.2) Harmony, the music of the seven levels of melodious association, is the one universal code of spirit communication. Music, such as Urantia mortals understand, attains its highest expression in the schools of Jerusem, the system headquarters, where semimaterial beings are taught the harmonies of sound. Mortals do not react to the other forms of morontia melody and celestial harmony.
44:1.12 (500.3) De waardering van muziek op Urantia is zowel fysiek als geestelijk, en uw menselijke musici hebben veel gedaan om de muzikale smaak van de barbaarse monotonie van uw vroege voorouders te verheffen tot de hogere niveaus van klank-appreciatie. De meeste stervelingen op Urantia reageren voornamelijk op muziek met de materiële spieren en nog maar zeer weinig met hun bewustzijn en hun geest, maar er heeft gedurende meer dan vijfendertigduizend jaar een gestage verbetering plaatsgevonden in de waardering van muziek. 44:1.12 (500.3) Appreciation of music on Urantia is both physical and spiritual; and your human musicians have done much to elevate musical taste from the barbarous monotony of your early ancestors to the higher levels of sound appreciation. The majority of Urantia mortals react to music so largely with the material muscles and so slightly with the mind and spirit; but there has been a steady improvement in musical appreciation for more than thirty-five thousand years.
44:1.13 (500.4) Welluidende syncopering vormt een overgang van de muzikale monotonie van de primitieve mens naar de uitdrukkingsvolle harmonie en betekenisvolle melodieën van uw latere musici. Deze vroegere typen van ritme stimuleren de reactie van het zintuiglijke gevoel voor muziek, zonder dat hierbij inspanning wordt gevraagd van het hogere intellectuele vermogen om harmonie te waarderen, en spreken daarom in het algemeen meer tot onrijpe of geestelijk indolente individuen. 44:1.13 (500.4) Tuneful syncopation represents a transition from the musical monotony of primitive man to the expressionful harmony and meaningful melodies of your later-day musicians. These earlier types of rhythm stimulate the reaction of the music-loving sense without entailing the exertion of the higher intellectual powers of harmony appreciation and thus more generally appeal to immature or spiritually indolent individuals.
44:1.14 (500.5) De beste muziek van Urantia is niet meer dan een vluchtige echo van de schitterende melodieën die de hemelse metgezellen van uw musici horen, en deze laatsten hebben slechts fragmenten van deze harmonieën van morontia-krachten vastgelegd als de muzikale melodieën van de zuivere harmoniek. Geest-morontia-muziek maakt vaak gebruik van alle zeven modi van uitdrukking en reproductie, zodat het menselijke bewustzijn enorm in het nadeel is bij iedere poging om deze melodieën van de hogere sferen terug te brengen tot louter tonen van muzikaal geluid. Dit te proberen zou zoiets zijn als te trachten de klanken van een groot orkest te reproduceren door middel van een enkel muziekinstrument. 44:1.14 (500.5) The best music of Urantia is just a fleeting echo of the magnificent strains heard by the celestial associates of your musicians, who left but snatches of these harmonies of morontia forces on record as the musical melodies of sound harmonics. Spirit-morontia music not infrequently employs all seven modes of expression and reproduction, so that the human mind is tremendously handicapped in any attempt to reduce these melodies of the higher spheres to mere notes of musical sound. Such an effort would be something like endeavoring to reproduce the strains of a great orchestra by means of a single musical instrument.
44:1.15 (500.6) Ofschoon ge wel enige schone melodieën hebt verzameld op Urantia, hebt ge op muzikaal gebied lang niet zoveel vooruitgang geboekt als veel van uw naburige planeten in Satania. Indien Adam en Eva in leven waren gebleven, dan zoudt ge werkelijk muziek hebben gekend. Maar de gave der harmonie die in hun natuur zo groot was, is door onmuzikale rassen zo verzwakt, dat er slechts in het leven van één op de duizend stervelingen een grote waardering voor harmoniek optreedt. Geeft echter de moed niet op, wellicht verschijnt er op een dag een werkelijke musicus op Urantia en dan zullen hele volkeren betoverd worden door de schitterende klanken van zijn melodieën. Eén zo’n mens zou de koers van een hele natie, ja van de gehele beschaafde wereld, voor altijd kunnen veranderen. Het is werkelijk waar dat ‘melodieën de macht hebben om een gehele wereld te transformeren.’ Muziek zal eeuwig de universele taal der mensen, engelen en geest-wezens blijven. Harmonie is de spraak van Havona. 44:1.15 (500.6) While you have assembled some beautiful melodies on Urantia, you have not progressed musically nearly so far as many of your neighboring planets in Satania. If Adam and Eve had only survived, then would you have had music in reality; but the gift of harmony, so large in their natures, has been so diluted by strains of unmusical tendencies that only once in a thousand mortal lives is there any great appreciation of harmonics. But be not discouraged; some day a real musician may appear on Urantia, and whole peoples will be enthralled by the magnificent strains of his melodies. One such human being could forever change the course of a whole nation, even the entire civilized world. It is literally true, “melody has power a whole world to transform.” Forever, music will remain the universal language of men, angels, and spirits. Harmony is the speech of Havona.
2. De hemelse reproducenten ^top 2. The Heavenly Reproducers ^top
44:2.1 (500.7) Stervelingen kunnen nauwelijks hopen meer dan een pover, verdraaid begrip te krijgen van de werkzaamheden van de hemelse reproducenten, die ik u moet trachten duidelijk te maken via de grove, beperkte symbolen van uw fysische taal. De geest-morontia-wereld kent duizend en één dingen van de allerhoogste waarde, dingen die het waard zijn gereproduceerd te worden maar die op Urantia onbekend zijn, ervaringen die tot de categorie horen van de activiteiten die nauwelijks ‘bij de mens zijn opgekomen’ — de realiteiten die God in petto heeft voor degenen die het leven in het vlees overleven. 44:2.1 (500.7) Mortal man can hardly hope for more than a meager and distorted concept of the functions of the heavenly reproducers, which I must attempt to illustrate through the gross and limited symbolism of your material language. The spirit-morontia world has a thousand and one things of supreme value, things worthy of reproduction but unknown on Urantia, experiences that belong in the category of the activities which have hardly “entered into the mind of man,” those realities which God has in waiting for those who survive the life in the flesh.
44:2.2 (501.1) Er zijn zeven groepen hemelse reproducenten, en ik zal trachten hun werk te verduidelijken door de volgende indeling: 44:2.2 (501.1) There are seven groups of the heavenly reproducers, and I will attempt to illustrate their work by the following classification:
44:2.3 (501.2) 1. de zangers — musici die de specifieke harmonieën van het verleden herhalen en de melodieën van het heden vertolken; dit alles wordt echter verwezenlijkt op het morontia-niveau; 44:2.3 (501.2) 1. The singers—harmonists who reiterate the specific harmonies of the past and interpret the melodies of the present. But all of this is effected on the morontia level.
44:2.4 (501.3) 2. de werkers in kleur — de kunstenaars van licht en schaduw die ge tekenaars en schilders zoudt kunnen noemen, kunstenaars die voorbijgaande taferelen en kortstondige episoden vastleggen, zodat er in de toekomst op morontia-niveau van genoten kan worden; 44:2.4 (501.3) 2. The color workers—those artists of light and shade you might call sketchers and painters, artists who preserve passing scenes and transient episodes for future morontia enjoyment.
44:2.5 (501.4) 3. de beeldvormers in licht — de makers van de blijvende afbeeldingen van ware halfgeest-verschijnselen, waarvan de bioscoopfilm als zeer grove illustratie zou kunnen dienen; 44:2.5 (501.4) 3. The light picturizers—the makers of the real semispirit-phenomena preservations of which motion pictures would be a very crude illustration.
44:2.6 (501.5) 4. de opvoerders van historische schouwspelen — degenen die in de vorm van drama de cruciale gebeurtenissen uit de annalen van het universum en uit de geschiedenis reproduceren; 44:2.6 (501.5) 4. The historic pageanteers—those who dramatically reproduce the crucial events of universe records and history.
44:2.7 (501.6) 5. de profetische kunstenaars — degenen die de zin en betekenis der geschiedenis naar de toekomst projecteren; 44:2.7 (501.6) 5. The prophetic artists—those who project the meanings of history into the future.
44:2.8 (501.7) 6. de vertellers van levensgeschiedenissen — degenen die de bedoeling en betekenis van levenservaring vastleggen. De projectie van persoonlijke ervaringen in het heden naar de waarden die in de toekomst bereikt zullen worden; 44:2.8 (501.7) 6. The life-story tellers—those who perpetuate the meaning and significance of life experience. The projection of present personal experiences into future attainment values.
44:2.9 (501.8) 7. de bestuurlijke uitbeelders — degenen die de betekenis van regeringsfilosofie en bestuurlijke techniek uitbeelden, de hemelse toneelschrijvers over soevereiniteit. 44:2.9 (501.8) 7. The administrative enactors—those who depict the significance of governmental philosophy and administrative technique, the celestial dramatists of sovereignty.
44:2.10 (501.9) Zeer vaak werken de hemelse reproducenten heel doeltreffend samen met de reversie-leiders, teneinde de recapitulatie van herinneringen te combineren met bepaalde vormen van rust voor het bewustzijn en verstrooiing voor de persoonlijkheid. Voorafgaand aan de morontia-conclaven en geest-samenkomsten werken deze reproducenten soms samen bij opvoeringen van geweldige schouwspelen, die de bedoeling van deze bijeenkomsten uitbeelden. Onlangs was ik getuige van een dergelijke geweldige vertoning, waarbij door meer dan een miljoen acteurs een reeks van duizend scènes werd opgevoerd. 44:2.10 (501.9) Very often and effectively the heavenly reproducers collaborate with the reversion directors in combining memory recapitulation with certain forms of mind rest and personality diversion. Before the morontia conclaves and spirit assemblies these reproducers sometimes associate themselves in tremendous dramatic spectacles representative of the purpose of such gatherings. I recently witnessed such a stupendous presentation in which more than one million actors produced a succession of one thousand scenes.
44:2.11 (501.10) De hogere intellectuele leraren en de overgangsdienaren maken bij hun morontia-onderwijsactiviteiten vrijelijk en doeltreffend gebruik van deze verschillende groepen reproducenten. Zij wijden echter niet al hun inspanningen aan uitbeeldingen van voorbijgaande aard; een zeer, zeer groot deel van hun werk heeft een permanent karakter en zal immer blijven bestaan als een nalatenschap voor alle toekomstige tijd. Zo veelzijdig zijn deze kunstenaars dat zij, wanneer zij en masse functioneren, in staat zijn een heel tijdperk opnieuw in scène te zetten, en in samenwerking met de serafijnse dienaren kunnen zij de eeuwige waarden van de geest-wereld daadwerkelijk uitbeelden voor het oog van de sterfelijke zieners in de tijd. 44:2.11 (501.10) The higher intellectual teachers and the transition ministers freely and effectively utilize these various groups of reproducers in their morontia educational activities. But not all of their efforts are devoted to transient illustration; much, very much, of their work is of a permanent nature and will forever remain as a legacy to all future time. So versatile are these artisans that, when they function en masse, they are able to re-enact an age, and in collaboration with the seraphic ministers they can actually portray the eternal values of the spirit world to the mortal seers of time.
3. De goddelijke bouwers ^top 3. The Divine Builders ^top
44:3.1 (501.11) Er zijn steden ‘waarvan God de bouwer en maker is.’ Wij hebben het geest-equivalent van al datgene waarmee gij stervelingen bekend zijt en onbeschrijflijk veel meer. Wij hebben huizen, geest-comfort en morontia-noodzakelijke voorwerpen. Voor elk materieel genoegen dat mensen kunnen smaken, hebben wij duizenden geestelijke werkelijkheden die dienen om ons bestaan te verrijken en te verruimen. De goddelijke bouwers functioneren in zeven groepen: 44:3.1 (501.11) There are cities “whose builder and maker is God.” In spirit counterpart we have all that you mortals are familiar with and inexpressibly more. We have homes, spirit comforts, and morontia necessities. For every material satisfaction which humans are capable of enjoying, we have thousands of spiritual realities that serve to enrich and enlarge our existence. The divine builders function in seven groups:
44:3.2 (502.1) 1. De ontwerpers en bouwers van woningen — degenen die de verblijfplaatsen bouwen en veranderen die aan individuën en samenwerkende groepen worden toegewezen. Deze morontia- en geest-woningen zijn werkelijk. Voor uw ogen, met hun korte bereik, zouden ze onzichtbaar zijn, maar voor ons zijn ze zeer werkelijk en mooi. Tot op zekere hoogte mogen alle geest-wezens met de bouwers samenwerken bij bepaalde details van het ontwerpen en scheppen van hun morontia- of geest-verblijven. Deze woningen worden ingericht en gedecoreerd in overeenstemming met de behoeften van de morontia- of geest-schepselen die er zullen wonen. Er is een overvloed aan verscheidenheid en ruime gelegenheid voor individuele expressie in al deze bouwwerken. 44:3.2 (502.1) 1. The home designers and builders—those who construct and remodel the abodes assigned to individuals and working groups. These morontia and spirit domiciles are real. They would be invisible to your short-range vision, but they are very real and beautiful to us. To a certain extent, all spirit beings may share with the builders certain details of the planning and creation of their morontia or spirit abodes. These homes are fitted up and embellished in accordance with the needs of the morontia or of the spirit creatures who are to inhabit them. There is abundant variety and ample opportunity for individual expression in all these constructions.
44:3.3 (502.2) 2. De bouwers van werkplaatsen — degenen wier werkzaamheid bestaat uit het ontwerpen en assembleren van de verblijfplaatsen van de vaste, dagelijkse werkers in de gebieden van geest en morontia. Deze bouwers zijn vergelijkbaar met degenen die op Urantia de werkplaatsen en andere industriële gebouwen construeren. De overgangswerelden hebben een noodzakelijke economie van onderling dienstbetoon en gespecialiseerde werkverdeling. Wij doen niet allen alle dingen; de morontia-wezens en evoluerenende geest-wezens kennen een verscheidenheid van werkzaamheden, en deze beroepsbouwers bouwen niet alleen betere werkplaatsen, maar dragen ook bij tot de verheffing van de werkers in hun beroep. 44:3.3 (502.2) 2. The vocation builders—those who function in designing and assembling the abodes of the regular and routine workers of the spirit and morontia realms. These builders are comparable to those who construct the Urantia workshops and other industrial plants. The transition worlds have a necessary economy of mutual ministry and specialized division of labor. We do not all do everything; there is diversity of function among morontia beings and evolving spirits, and these vocation builders not only build better workshops but also contribute to the vocational enhancement of the worker.
44:3.4 (502.3) 3. De bouwers voor spelen. Er wordt gebruik gemaakt van enorme bouwwerken tijdens de perioden van rust die stervelingen recreatie zouden noemen, en in zekere zin, spel. Er wordt voorzien in een passende omgeving voor de reversie-leiders, de humoristen van de morontia-werelden, de overgangswerelden waar de opleiding plaatsvindt van opklimmende wezens die nog maar kort geleden van de evolutionaire planeten zijn weggevoerd. Zelfs de hogere geest-wezens doen mee aan een bepaalde vorm van reminiscentie-humor tijdens de perioden dat zij geestelijk opnieuw worden geladen. 44:3.4 (502.3) 3. The play builders. Enormous edifices are utilized during the seasons of rest, what mortals would call recreation and, in a certain sense, play. Provision is made for a suitable setting for the reversion directors, the humorists of the morontia worlds, those transition spheres whereon takes place the training of ascendant beings but recently removed from the evolutionary planets. Even the higher spirits engage in a certain form of reminiscent humor during their periods of spiritual recharging.
44:3.5 (502.4) 4. De tempelbouwers — de ervaren architecten van de geest-tempels en morontia-tempels. Alle werelden via welke stervelingen opklimmen, hebben tempels voor godsverering, de meest verfijnde scheppingen in de morontia-gebieden en geest-werelden. 44:3.5 (502.4) 4. The worship builders—the experienced architects of the spirit and the morontia temples. All the worlds of mortal ascent have temples of worship, and they are the most exquisite creations of the morontia realms and the spirit spheres.
44:3.6 (502.5) 5. De bouwers voor het onderwijs — zij die de hoofdkwartieren bouwen voor morontia-opleidingen en gevorderde geest-geleerdheid. Altijd ligt de weg voor u open om meer kennis te vergaren, om extra informatie in te winnen aangaande uw huidige en uw toekomstige werk, alsmede universele culturele kennis — informatie die erop is gericht om opklimmende stervelingen intelligentere en meer effectieve burgers te maken van de morontia- en geest-werelden. 44:3.6 (502.5) 5. The education builders—those who build the headquarters of morontia training and advanced spirit learning. Always is the way open to acquire more knowledge, to gain additional information respecting one’s present and future work as well as universal cultural knowledge, information designed to make ascending mortals more intelligent and effective citizens of the morontia and spirit worlds.
44:3.7 (502.6) 6. Morontia-planners — zij die bouwen ten bate van het coördinatieve verband van alle persoonlijkheden uit alle gebieden die te eniger tijd aanwezig zijn op een bepaalde wereld. Deze planners werken samen met de Morontia-Krachtsupervisoren ten einde de coördinatie van het voortschrijdende morontia-leven te verrijken. 44:3.7 (502.6) 6. Morontia planners—those who build for the co-ordinate association of all the personalities of all realms as they are at any one time present on any one sphere. These planners collaborate with the Morontia Power Supervisors to enrich the co-ordination of the progressive morontia life.
44:3.8 (502.7) 7. De bouwers van openbare werken — de kunstenaars die de aangewezen vergaderplaatsen, anders dan degene die bedoeld zijn voor Godsverering, ontwerpen en bouwen. Groots en schitterend zijn de gebouwen voor algemene samenkomsten. 44:3.8 (502.7) 7. The public builders—the artisans who plan and construct the designated places of assembly other than those of worship. Great and magnificent are the places of common assembly.
44:3.9 (502.8) Hoewel noch deze gebouwen, noch hun decoratie, bepaald werkelijk zouden zijn voor het zintuiglijk begrip van materiële stervelingen, zijn zij zeer werkelijk voor ons. Gij zoudt niet in staat zijn deze tempels te zien indien ge daar in het vlees aanwezig zoudt kunnen zijn, maar niettemin bestaan al deze bovenmateriële scheppingen daar werkelijk, en wij kunnen ze duidelijk onderscheiden en er ook zeer van genieten. 44:3.9 (502.8) While neither these structures nor their embellishment would be exactly real to the sensory comprehension of material mortals, they are very real to us. You would be unable to see these temples could you be there in the flesh; nevertheless, all of these supermaterial creations are actually there, and we clearly discern them and just as fully enjoy them.
4. De gedachten-registrators ^top 4. The Thought Recorders ^top
44:4.1 (503.1) Deze kunstenaars wijden zich aan het bewaren en reproduceren van de hogere gedachten van de gebieden, en functioneren in zeven groepen: 44:4.1 (503.1) These artisans are devoted to the preservation and reproduction of the superior thought of the realms, and they function in seven groups:
44:4.2 (503.2) 1. Gedachtenbewaarders. Dit zijn de kunstenaars die zich wijden aan het bewaren van de hogere gedachten van de gebieden. Op de morontia-werelden worden de kleinodiën van geesteswerkzaamheid waarlijk gekoesterd. Voordat ik voor de eerste maal naar Urantia kwam, heb ik gezien wat er was opgetekend en heb ik uitzendingen gehoord van de ideevorming van sommigen grote denkers van deze planeet. Gedachtenregistrators bewaren zulke nobele ideeën in de taal van Uversa. 44:4.2 (503.2) 1. Thought preservers. These are the artisans dedicated to the preservation of the higher thought of the realms. On the morontia worlds they truly treasure the gems of mentation. Before first coming to Urantia, I saw records and heard broadcasts of the ideation of some of the great minds of this planet. Thought recorders preserve such noble ideas in the tongue of Uversa.
44:4.3 (503.3) Ieder superuniversum heeft zijn eigen taal die door de persoonlijkheden aldaar wordt gesproken en in alle sectoren gangbaar is. In ons superuniversum staat deze bekend als de taal van Uversa. Ook ieder plaatselijk universum heeft zijn eigen taal. Alle hogere orden in Nebadon zijn tweetalig, en spreken zowel de taal van Nebadon als die van Uversa. Wanneer twee individuen uit verschillende plaatselijke universa elkaar ontmoeten, communiceren zij in de taal van Uversa; indien een van hen echter afkomstig is uit een ander superuniversum, moeten zij de hulp inroepen van een tolk. In het centrale universum is er weinig behoefte aan een taal, daar bestaat volmaakt en welhaast compleet begrip; daar worden alleen de Goden niet geheel begrepen. Ons wordt geleerd dat een toevallige ontmoeting op het Paradijs meer wederzijds begrip onthult dan in duizend jaar zou kunnen worden overgedragen in een taal van stervelingen. Zelfs op Salvington ‘kennen wij zoals wij worden gekend.’ 44:4.3 (503.3) Each superuniverse has its own language, a tongue spoken by its personalities and prevailing throughout its sectors. This is known as the tongue of Uversa in our superuniverse. Each local universe also has its own language. All of the higher orders of Nebadon are bilingual, speaking both the language of Nebadon and the tongue of Uversa. When two individuals from different local universes meet, they communicate in the tongue of Uversa; if, however, one of them hails from another superuniverse, they must have recourse to a translator. In the central universe there is little need of a language; there exists perfect and well-nigh complete understanding; there, only the Gods are not fully comprehended. We are taught that a chance meeting on Paradise reveals more of mutual understanding than could be communicated by a mortal language in a thousand years. Even on Salvington we “know as we are known.”
44:4.4 (503.4) Het vermogen van de morontia- en geest-werelden om gedachten in taal om te zetten gaat het begrip van stervelingen te boven. Het tempo waarin wij gedachten reduceren tot een permanente registratie kan door de ervaren registrators zo worden versneld, dat het equivalent van meer dan een half miljoen woorden of gedachtensymbolen kan worden geregistreerd in één minuut Urantia-tijd. Deze universum-talen zijn veel vollediger dan de taal van de evoluerende werelden. De begripssymbolen van Uversa omvatten meer dan een miljard tekens, ofschoon het basis-alfabet slechts zeventig symbolen telt. De taal van Nebadon is niet zo sterk gedetailleerd, want het alfabet, ofwel het aantal basis-symbolen, bedraagt achtenveertig. 44:4.4 (503.4) The ability to translate thought into language in the morontia and spirit spheres is beyond mortal comprehension. Our rate of reducing thought to a permanent record can be so speeded up by the expert recorders that the equivalent of over half a million words, or thought symbols, can be registered in one minute of Urantia time. These universe languages are far more replete than the speech of the evolving worlds. The concept symbols of Uversa embrace more than a billion characters, although the basic alphabet contains only seventy symbols. The language of Nebadon is not quite so elaborate, the basic symbols, or alphabet, being forty-eight in number.
44:4.5 (503.5) 2. Registrators van begrippen. Deze tweede groep registrators houdt zich bezig met het bewaren van begripsbeelden, ideepatronen. Dit is een vorm van permanente registratie die in de materiële gebieden niet bekend is, en door deze methode kan ik meer kennis opdoen in één uur dan gij in honderd jaar zoudt kunnen vergaren door het bestuderen van gewone geschreven taal. 44:4.5 (503.5) 2. Concept recorders. This second group of recorders are concerned with the preservation of concept pictures, idea patterns. This is a form of permanent recording unknown on the material realms, and by this method I could gain more knowledge in one hour of your time than you could gain in one hundred years of perusing ordinary written language.
44:4.6 (503.6) 3. Registrators van ideogrammen. Wij beschikken over het equivalent van zowel uw geschreven als uw gesproken taal, maar bij het bewaren van gedachten maken wij gewoonlijk gebruik van begrippen-beeldtaal en ideografische technieken. Degenen die ideografieën bewaren, zijn in staat het werk van de begrippen-registrators duizendmaal sneller te doen. 44:4.6 (503.6) 3. Ideograph recorders. We have the equivalent of both your written and spoken word, but in preserving thought, we usually employ concept picturization and ideograph techniques. Those who preserve ideographs are able to improve one thousandfold upon the work of the concept recorders.
44:4.7 (503.7) 4. Promotors van redenaarskunst. Deze groep registrators vervult de taak van het bewaren van gedachten voor gebruik bij redevoeringen. In de taal van Nebadon kunnen wij in een toespraak van een half uur echter het materiaal van het gehele leven van een sterveling op Urantia behandelen. De enige manier waarop ge deze verrichtingen zoudt kunnen begrijpen is door stil te staan bij de techniek van uw ongeordende en verwarde droomleven — hoe ge in deze fantasieën van de nacht in enkele seconden jaren van ervaring kunt doorlopen. 44:4.7 (503.7) 4. Promoters of oratory. This group of recorders are occupied with the task of preserving thought for reproduction by oratory. But in the language of Nebadon we could, in a half hour’s address, cover the subject matter of the entire lifetime of a Urantia mortal. Your only hope of comprehending these transactions is to pause and consider the technique of your disordered and garbled dream life—how you can in a few seconds traverse years of experience in these fantasies of the night season.
44:4.8 (503.8) De redenaarskunst van de geest-wereld is een van de uitgelezen geneugten die u, die alleen de onbeholpen, stamelende redevoeringen op Urantia hebt gehoord, te wachten staan. De redevoeringen op Salvington en Edentia vertonen een muzikale harmonie en welluidende uitdrukkingskracht die onbeschrijflijk inspirerend zijn. Deze vlammende denkbeelden zijn als juwelen van schoonheid in diademen van heerlijkheid. Maar deze poging moet ik staken. Ik kan de breedte en diepte van deze werkelijkheden van een andere wereld niet aan het menselijk denken duidelijk maken! 44:4.8 (503.8) The oratory of the spirit world is one of the rare treats which await you who have heard only the crude and stumbling orations of Urantia. There is harmony of music and euphony of expression in the orations of Salvington and Edentia which are inspiring beyond description. These burning concepts are like gems of beauty in diadems of glory. But I cannot do it! I cannot convey to the human mind the breadth and depth of these realities of another world!
44:4.9 (504.1) 5. De omroepleiders. De omroepen van het Paradijs, de superuniversa en de plaatselijke universa staan onder de algemene supervisie van deze groep gedachtenbewaarders. Dezen doen dienst als censors en redacteuren en ook als coördinatoren van het materiaal dat wordt uitgezonden; zij maken bewerkingen van alle Paradijs-uitzendingen voor het superuniversum, en bewerken en vertalen de uitzendingen van de Ouden der Dagen in de individuele talen van de plaatselijke universa. 44:4.9 (504.1) 5. The broadcast directors. The broadcasts of Paradise, the superuniverses, and the local universes are under the general supervision of this group of thought conservers. They serve as censors and editors as well as co-ordinators of the broadcast material, making a superuniverse adaptation of all Paradise broadcasts and adapting and translating the broadcasts of the Ancients of Days into the individual tongues of the local universes.
44:4.10 (504.2) De uitzendingen van het plaatselijke universum moeten eveneens worden gemodificeerd om te kunnen worden ontvangen door de stelsels en de individuele planeten. Het doorgeven van deze rapporten uit de ruimte wordt met zorg gecontroleerd en er vindt altijd een registratie terug plaats, om er zeker van te zijn dat ieder rapport op iedere wereld in een gegeven circuit juist wordt ontvangen. Deze omroepleiders zijn technische experts in het gebruik van de ruimtestromen voor alle doeleinden die met de communicatie van inlichtingen te maken hebben. 44:4.10 (504.2) The local universe broadcasts must also be modified for reception by the systems and the individual planets. The transmittal of these space reports is carefully supervised, and there is always a back registry to insure the proper reception of every report on every world in a given circuit. These broadcast directors are technically expert in the utilization of the currents of space for all purposes of intelligence communication.
44:4.11 (504.3) 6. De ritme-registrators. Urantianen zouden deze kunstenaars ongetwijfeld dichters noemen, ofschoon hun werk heel verschillend is van uw dichterlijke voortbrengselen en deze bijna oneindig ver te boven gaat. Ritme is voor zowel morontiale als geest-wezens minder uitputtend, en dus wordt er vaak gepoogd de doelmatigheid te bevorderen en het genoegen te vergroten door talrijke werkzaamheden in een ritmische vorm uit te voeren. Ik zou u het voorrecht toewensen om eens enkele van de dichterlijke uitzendingen van de Edentia-samenkomsten te mogen horen en te mogen genieten van de rijkdom van kleur en toon van de genieën van de constellatie, die meesters zijn in deze uitgelezen vorm van zelf-expressie en sociale harmonisatie. 44:4.11 (504.3) 6. The rhythm recorders. Urantians would undoubtedly denominate these artisans poets, although their work is very different from, and almost infinitely transcends, your poetic productions. Rhythm is less exhausting to both morontia and spirit beings, and so an effort is frequently made to increase efficiency, as well as to augment pleasure, by executing numerous functions in rhythmic form. I only wish you might be privileged to hear some of the poetic broadcasts of the Edentia assemblies and to enjoy the richness of the color and tone of the constellation geniuses who are masters of this exquisite form of self-expression and social harmonization.
44:4.12 (504.4) 7. De morontia-registrators. Ik weet werkelijk niet hoe ik aan het materiële bewustzijn de functie kan duidelijk maken van deze belangrijke groep gedachtenregistrators, aangesteld om de ensemble-uitbeeldingen van de verschillende groepen van morontia-zaken en geest-verrichtingen te bewaren; als primitieve illustratie zou ik kunnen zeggen dat zij de groepsfotografen zijn van de overgangswerelden. Zij leggen de essentiële scènes en verbintenissen van deze voortgangstijdperken vast, en bewaren deze in de collecties in de morontia-archiefgebouwen. 44:4.12 (504.4) 7. The morontia recorders. I am at a loss to know how to depict to the material mind the function of this important group of thought recorders assigned to the work of preserving the ensemble pictures of the various groupings of morontia affairs and spirit transactions; crudely illustrated, they are the group photographers of the transition worlds. They save for the future the vital scenes and associations of these progressive epochs, preserving them in the archives of the morontia halls of records.
5. De energie-manipulators ^top 5. The Energy Manipulators ^top
44:5.1 (504.5) Deze interessante, opmerkelijke kunstenaars houden zich bezig met elke soort energie: fysische energie, bewustzijnsenergie en geestelijke energie. 44:5.1 (504.5) These interesting and effective artisans are concerned with every kind of energy: physical, mindal, and spiritual.
44:5.2 (504.6) 1. Manipulators van fysische energie. De manipulators van fysische energie zijn lange perioden in dienst bij de krachtdirigenten en zijn experts in het manipuleren en beheersen van vele fasen van fysische energie. Zij zijn vertrouwd met de drie fundamentele stromen en de dertig subsidiaire energie-segregaties van de superuniversa. De bijstand van deze wezens aan de Morontia-Krachtsupervisoren van de overgangswerelden is van onschatbare waarde. Zij bestuderen met volharding de kosmische projecties van het Paradijs. 44:5.2 (504.6) 1. Physical-energy manipulators. The physical-energy manipulators serve for long periods with the power directors and are experts in the manipulation and control of many phases of physical energy. They are conversant with the three basic currents and the thirty subsidiary energy segregations of the superuniverses. These beings are of inestimable assistance to the Morontia Power Supervisors of the transition worlds. They are the persistent students of the cosmic projections of Paradise.
44:5.3 (504.7) 2. Manipulators van bewustzijnsenergie. Dit zijn de experts in de onderlinge communicatie tussen morontiale en andere typen intelligente wezens. Deze vorm van communicatie tussen stervelingen bestaat op Urantia praktisch niet. Dit zijn de specialisten die het vermogen tot onderlinge communicatie tussen de opklimmende morontia-wezens bevorderen, en hun werk omvat talrijke unieke avontuurlijke ondernemingen in het onderling verbinden van verstandelijke wezens, die ik bij lange na niet aan het materiële bewustzijn kan duidelijk maken. Deze kunstenaars bestuderen ijverig de bewustzijnscircuits van de Oneindige Geest. 44:5.3 (504.7) 2. Mind-energy manipulators. These are the experts of intercommunication between morontia and other types of intelligent beings. This form of communication between mortals is practically nonexistent on Urantia. These are the specialists who promote the ability of the ascending morontia beings to communicate with one another, and their work embraces numerous unique adventures in intellect liaison which are far beyond my power to portray to the material mind. These artisans are the keen students of the mind circuits of the Infinite Spirit.
44:5.4 (505.1) 3. Manipulators van geestelijke energie. De manipulators van geestelijke energie vormen een boeiende groep hemelse kunstenaars. Net als fysische energie, gedraagt geestelijke energie zich volgens vaste wetten. Dat wil zeggen dat de studie van geest-kracht betrouwbare deducties oplevert en dat er met geest-kracht nauwkeurig kan worden omgegaan, net zoals met de fysische energieën. Er heersen even zekere en betrouwbare wetten in de geest-wereld als in de materiële gebieden. In de afgelopen paar miljoen jaar zijn er vele verbeterde technieken voor de opname van geestelijke energie ontwikkeld door deze bestudeerders van de fundamentele wetten van de Eeuwige Zoon waardoor de geest-energie wordt geregeerd, zoals deze van toepassing zijn voor morontia-wezens en andere orden hemelse wezens overal in de universa. 44:5.4 (505.1) 3. Spiritual-energy manipulators. The manipulators of spiritual energy are an intriguing group. Spiritual energy acts in accordance with established laws, just as does physical energy. That is, spirit force, when studied, yields dependable deductions and can be precisely dealt with, even as can the physical energies. There are just as certain and reliable laws in the spirit world as obtain in the material realms. During the last few millions of years many improved techniques for the intake of spiritual energy have been effected by these students of the fundamental laws of the Eternal Son governing spirit energy as applied to the morontia and other orders of celestial beings throughout the universes.
44:5.5 (505.2) 4. De manipulators van combinaties. Dit is de avontuurlijke groep goed opgeleide wezens die zich wijdt aan de functionele verbinding van de drie oorspronkelijke fasen van goddelijke energie, welke zich overal in de universa manifesteren als fysische, bewustzijns- en geestelijke energieën. Dit zijn de scherpzinnige persoonlijkheden die in werkelijkheid trachten de universum-tegenwoordigheid van God de Allerhoogste te ontdekken, want in deze Godheidspersoonlijkheid moet de experientiële vereniging van alle goddelijkheid in het groot universum plaatsvinden. Tot op zekere hoogte hebben deze kunstenaars in de laatste tijd wel enig succes geboekt. 44:5.5 (505.2) 4. The compound manipulators. This is the adventurous group of well-trained beings who are dedicated to the functional association of the three original phases of divine energy manifested throughout the universes as physical, mindal, and spiritual energies. These are the keen personalities who are in reality seeking to discover the universe presence of God the Supreme, for in this Deity personality there must occur the experiential unification of all grand universe divinity. And to a certain extent, these artisans have in recent times met with some success.
44:5.6 (505.3) 5. De transport-adviseurs. Dit korps technische adviseurs voor de transport-serafijnen is hoogst bedreven in de samenwerking met de sterrekundigen bij het vaststellen van routes en ook in andere vormen van bijstand aan de transportchefs op de werelden in de ruimte. Zij hebben de supervisie over het verkeer tussen de werelden en zijn op alle bewoonde werelden aanwezig. Een korps van zeventig transport-adviseurs doet dienst op Urantia. 44:5.6 (505.3) 5. The transport advisers. This corps of technical advisers to the transport seraphim are most proficient in collaborating with the star students in working out routings and in otherwise assisting the chiefs of transport on the worlds of space. They are the traffic supervisors of the spheres and are present on all inhabited planets. Urantia is served by a corps of seventy transport advisers.
44:5.7 (505.4) 6. De communicatie-experts. Op Urantia doen eveneens twaalf technici dienst die zich bezighouden met de communicatie tussen planeten en universa onderling. Deze wezens zijn zeer ervaren experts in de kennis van de wetten van overdracht en interferentie zoals deze van toepassing zijn op de communicaties tussen de gebieden. Dit korps houdt zich bezig met alle vormen van ruimte-berichtgeving, behalve die van de Zwaartekracht-Boodschappers en de Solitaire Boodschappers. Op Urantia moet hun werk grotendeels worden verricht via het circuit van de aartsengelen. 44:5.7 (505.4) 6. The experts of communication. Urantia, likewise, is served by twelve technicians of interplanetary and interuniverse communication. These long-experienced beings are expert in the knowledge of the laws of transmittal and interference as applied to the communications of the realms. This corps is concerned with all forms of space messages except those of Gravity and Solitary Messengers. On Urantia much of their work must be accomplished over the archangels’ circuit.
44:5.8 (505.5) 7. De leraren van rust. Goddelijke rust is verbonden met de techniek van geestelijke energie-opname. Morontia- en geest-energie moeten even stellig worden opgeladen als fysische energie, maar niet om dezelfde redenen. Ik zie mij noodzakelijkerwijs gedwongen om primitieve illustraties te gebruiken bij mijn pogingen u in te lichten: evengoed is het zo dat wij, die tot de geest-wereld behoren, onze vaste bezigheden periodiek moeten onderbreken en ons naar passende ontmoetingsplaatsen begeven waar wij de goddelijke rust binnengaan en zo onze teruglopende energieën herwinnen. 44:5.8 (505.5) 7. The teachers of rest. Divine rest is associated with the technique of spiritual-energy intake. Morontia and spirit energy must be replenished just as certainly as physical energy, but not for the same reasons. I am, perforce, compelled to employ crude illustrations in my attempts to enlighten you; nevertheless, we of the spirit world must stop our regular activities periodically and betake ourselves to suitable places of rendezvous where we enter the divine rest and thus recuperate our depleting energies.
44:5.9 (505.6) Ge zult uw eerste onderricht in deze zaken ontvangen wanneer ge de woningwerelden bereikt, als ge morontia-wezens zijt geworden en zijt begonnen de techniek van geest-zaken te ervaren. Ge weet van de binnenste cirkel van Havona, en ge weet dat de pelgrims uit de ruimte, nadat zij de voorgaande cirkels hebben doorlopen, moeten worden ingeleid in de lange rust van het Paradijs die wederom bezieling schenkt. Dit is niet alleen een technisch vereiste voor de overgang van de loopbaan in de tijd naar de dienst der eeuwigheid, maar ook een noodzakelijkheid, een vorm van rust die nodig is ter aanvulling van de energieverliezen die inherent zijn aan de laatste stappen in de opklimmingservaring, en om reserves aan geest-kracht op de slaan voor het volgende stadium van de loopbaan die geen einde kent. 44:5.9 (505.6) You will receive your first lessons in these matters when you reach the mansion worlds after you have become morontia beings and have begun to experience the technique of spirit affairs. You know of the innermost circle of Havona and that, after the pilgrims of space have traversed the preceding circles, they must be inducted into the long and revivifying rest of Paradise. This is not only a technical requirement of transit from the career of time to the service of eternity, but it is also a necessity, a form of rest required to replenish the energy losses incident to the final steps of the ascendant experience and to store reserves of spirit power for the next stage of the endless career.
44:5.10 (506.1) Deze manipulators van energie zijn ook nog op honderden andere manieren werkzaam, te talrijk om op te noemen, zoals in het overleg met de serafijnen, cherubijnen en sanobijnen inzake de meest doelmatige methoden van energie-opname en de nuttigste vormen van evenwicht van divergente krachten tussen actieve cherubijnen en passieve sanobijnen. Op nog vele andere manieren verlenen deze experts hulp aan morontia- en geest-schepselen bij hun pogingen tot begrip van de goddelijke rust die zo essentieel is voor een doelmatig gebruik van de fundamentele energieën der ruimte. 44:5.10 (506.1) These energy manipulators also function in hundreds of other ways too numerous to catalogue, such as counseling with the seraphim, cherubim, and sanobim regarding the most efficient modes of energy intake and as to the maintenance of the most helpful balances of divergent forces between active cherubim and passive sanobim. In many other ways do these experts lend assistance to morontia and spirit creatures in their efforts to understand the divine rest, which is so essential to the effective utilization of the basic energies of space.
6. De ontwerpers en decorateurs ^top 6. The Designers and Embellishers ^top
44:6.1 (506.2) Ik zou heel graag willen dat ik het uitgelezen werk van deze unieke kunstenaars voor u zou kunnen afschilderen! Iedere poging mijnerzijds om u het werk van geestelijke decoratie uit te leggen, zal in uw materiële bewustzijn echter alleen uw eigen deerniswekkende, ofschoon waardige, inspanningen oproepen om deze dingen op uw eigen wereld van bewustzijn en materie tot stand te brengen. 44:6.1 (506.2) How I wish I knew how to portray the exquisite work of these unique artisans! Every attempt on my part to explain the work of spirit embellishment would only recall to material minds your own pitiful but worthy efforts to do these things on your world of mind and matter.
44:6.2 (506.3) Dit korps, dat meer dan duizend onderafdelingen van activiteit omvat, is in de volgende zeven hoofdgroepen verdeeld: 44:6.2 (506.3) This corps, while embracing over one thousand subdivisions of activity, is grouped under the following seven major heads:
44:6.3 (506.4) 1. De ambachtslieden in kleur. Dit zijn degenen die de tienduizend kleurschakeringen van de geest-reflectie hun verfijnde boodschappen van harmonieuze schoonheid doen klinken. Afgezien van de waarneming van kleur is er in de menselijke ervaring niets waarmee deze activiteiten vergeleken kunnen worden. 44:6.3 (506.4) 1. The craftworkers of color. These are they who make the ten thousand color tones of spirit reflection peal forth their exquisite messages of harmonious beauty. Aside from color perception there is nothing in human experience to which these activities may be compared.
44:6.4 (506.5) 2. De klank-ontwerpers. Geest-golven van uiteenlopende identiteit en morontia-appreciatie worden uitgebeeld door deze ontwerpers van wat gij geluid zoudt noemen. Deze impulsen zijn in werkelijkheid de luisterrijke reflecties van de naakte, glorieuze geest-zielen van de hemelse heerscharen. 44:6.4 (506.5) 2. The sound designers. Spirit waves of diverse identity and morontia appreciation are depicted by these designers of what you would call sound. These impulses are in reality the superb reflections of the naked and glorious spirit-souls of the celestial hosts.
44:6.5 (506.6) 3. De emotie-ontwerpers. Deze verhogers en bewaarders van gevoel zijn degenen die de sentimenten van morontia en de emoties van goddelijkheid bewaren, ter bestudering door, en stichting van, de kinderen van de tijd, en om morontia-voortgaanden en geesten in opgang te inspireren en te verfraaien. 44:6.5 (506.6) 3. The emotion designers. These enhancers and conservators of feeling are those who preserve the sentiments of morontia and the emotions of divinity for the study and edification of the children of time and for the inspiration and beautification of morontia progressors and advancing spirits.
44:6.6 (506.7) 4. De kunstenaars van geur. Deze vergelijking van verheven geest-activiteiten met de fysische herkenning van chemische geuren is voorwaar niet gelukkig, maar bij iedere andere betiteling zouden stervelingen op Urantia nauwelijks kunnen begrijpen wat dit dienstbetoon inhoudt. Deze kunstenaars scheppen hun gevarieerde symfonieën ter stichting en verrukking van de voortgaande kinderen van het licht. Ge bezit niets op aarde waarmee dit type geestelijke grootsheid ook maar in de verte kan worden vergeleken. 44:6.6 (506.7) 4. The artists of odor. This comparison of supernal spirit activities to the physical recognition of chemical odors is, indeed, unfortunate, but Urantia mortals could hardly recognize this ministry by any other name. These artisans create their varied symphonies for the edification and delight of the advancing children of light. You have nothing on earth to which this type of spiritual grandeur can be even remotely compared.
44:6.7 (506.8) 5. De decorateurs van presentie. Deze kunstenaars houden zich niet bezig met de kunsten van zelfversiering of de techniek van schepsel-verfraaiing. Zij wijden zich aan het voortbrengen van veelsoortige vreugdevolle reacties in individuele morontia- en geest-schepselen, door de betekenis van hun onderlinge betrekkingen aanschouwelijk te maken via de positionele waarden die worden toegekend aan verschillende morontia- en geest-orden in de ensembles van deze gevarieerde wezens die door deze kunstenaars worden samengesteld. Dezen arrangeren bovenmateriële wezens zoals gij dat zoudt doen met levende muziektonen, geuren en beelden, en vermengen deze dan tot lofzangen van heerlijkheid. 44:6.7 (506.8) 5. The presence embellishers. These artisans are not occupied with the arts of self-adornment or the technique of creature beautification. They are devoted to the production of multitudinous and joyous reactions in individual morontia and spirit creatures by dramatizing the significance of relationship through the positional values assigned to different morontia and spirit orders in the composite ensembles of these diversified beings. These artists arrange supermaterial beings as you would living musical notes, odors, sights, and then blend them into the anthems of glory.
44:6.8 (506.9) 6. De ontwerpers van goede smaak. Hoe kan ik u iets over deze kunstenaars vertellen? Ik zou voorzichtig kunnen suggeren dat zij de morontia-smaak verfijnen, en zij trachten ook de waardering van schoonheid te vergroten door het scherpen van de evoluerende geest-zintui gen. 44:6.8 (506.9) 6. The taste designers. And how can you be told of these artists! Faintly I might suggest that they are improvers of morontia taste, and they also endeavor to increase the appreciation of beauty through the sharpening of the evolving spirit senses.
44:6.9 (507.1) 7. De morontia-synthetiseerders. Dit zijn de meester-ambachtslieden die pas wanneer alle anderen hun respectieve bijdragen hebben geleverd, de culminerende, laatste hand leggen aan het morontia-ensemble, en aldus een inspirerende uitbeelding tot stand brengen van het goddelijk schone, ter blijvende inspiratie van geest-wezens en hun morontia-metgezellen. Ge moet echter wachten op uw verlossing uit het dierlijke lichaam tot ge u een voorstelling kunt beginnen te maken van de kunstzinnige heerlijkheden en esthetische schoonheden van de morontia-en geest-werelden. 44:6.9 (507.1) 7. The morontia synthesizers. These are the master craftsmen who, when all others have made their respective contributions, then add the culminating and finishing touches to the morontia ensemble, thus achieving an inspiring portrayal of the divinely beautiful, an enduring inspiration to spirit beings and their morontia associates. But you must await your deliverance from the animal body before you can begin to conceive of the artistic glories and aesthetic beauties of the morontia and spirit worlds.
7. De harmonie-werkers ^top 7. The Harmony Workers ^top
44:7.1 (507.2) Deze kunstenaars bemoeien zich niet met muziek, schilderkunst of dergelijke zaken, zoals ge misschien zoudt denken. Zij houden zich bezig met de manipulatie en organisatie van gespecialiseerde krachten en energieën die in de geest-wereld aanwezig zijn, maar niet door stervelingen worden herkend. Als er maar de geringste basis voor vergelijking zou zijn, zou ik trachten dit unieke terrein van geest-prestaties uit te beelden, maar ik kan het niet, ik heb niet de verwachting dat wij aan het sterfelijk bewustzijn deze sfeer van hemelse kunstbeoefening duidelijk kunnen maken. Niettemin kunnen wij wat niet beschreven kan worden, wel impliceren: 44:7.1 (507.2) These artists are not concerned with music, painting, or anything similar, as you might be led to surmise. They are occupied with the manipulation and organization of specialized forces and energies which are present in the spirit world, but which are not recognized by mortals. If I had the least possible basis for comparison, I would attempt to portray this unique field of spirit achievement, but I despair—there is no hope of conveying to mortal minds this sphere of celestial artistry. Nevertheless, that which cannot be described may still be implied:
44:7.2 (507.3) Schoonheid, ritme en harmonie zijn intellectueel met elkaar verbonden en geestelijk verwant. Waarheid, feiten en betrekkingen zijn intellectueel onscheidbaar en zijn verbonden met de filosofische ideeën over schoonheid. Goedheid, rechtschapenheid en gerechtigheid zijn filosofisch onderling verwant en geestelijk innig verbonden met levende waarheid en goddelijke schoonheid. 44:7.2 (507.3) Beauty, rhythm, and harmony are intellectually associated and spiritually akin. Truth, fact, and relationship are intellectually inseparable and associated with the philosophic concepts of beauty. Goodness, righteousness, and justice are philosophically interrelated and spiritually bound up together with living truth and divine beauty.
44:7.3 (507.4) Kosmische ideeën van ware wijsbegeerte, de uitbeeldingen van hemelse kunstenaars, of de poging van stervelingen om ’s mensen herkenning van goddelijke schoonheid uit te beelden, kunnen nooit waarlijk voldoen, indien deze poging tot schepsel-voortgang niet verenigd is. Deze uitdrukkingen van de goddelijke impuls binnen het evoluerende schepsel kunnen intellectueel waar zijn, emotioneel schoon en geestelijk goed, maar de ware bezieling van expressie ontbreekt tenzij deze werkelijkheden van waarheid, betekenissen van schoonheid, en waarden van goedheid verenigd zijn in de levenservaring van de kunstenaar, de wetenschapsmens of de filosoof. 44:7.3 (507.4) Cosmic concepts of true philosophy, the portrayal of celestial artistry, or the mortal attempt to depict the human recognition of divine beauty can never be truly satisfying if such attempted creature progression is ununified. These expressions of the divine urge within the evolving creature may be intellectually true, emotionally beautiful, and spiritually good; but the real soul of expression is absent unless these realities of truth, meanings of beauty, and values of goodness are unified in the life experience of the artisan, the scientist, or the philosopher.
44:7.4 (507.5) Deze goddelijke kwaliteiten zijn volmaakt en absoluut verenigd in God. En iedere Godkennende mens en engel bezit het potentieel tot onbeperkte zelfuitdrukking op steeds hogere van verenigde zelfverwerkelijking door de techniek der nimmer eindigende verwerving van Godgelijkheid — de experiëntiële samensmelting in de evolutionaire ervaring van eeuwige waarheid, universele schoonheid en goddelijke goedheid. 44:7.4 (507.5) These divine qualities are perfectly and absolutely unified in God. And every God-knowing man or angel possesses the potential of unlimited self-expression on ever-progressive levels of unified self-realization by the technique of the never-ending achievement of Godlikeness—the experiential blending in the evolutionary experience of eternal truth, universal beauty, and divine goodness.
8. Sterfelijke aspiraties en morontia-prestaties ^top 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements ^top
44:8.1 (507.6) Ofschoon hemelse kunstenaars niet persoonlijk op materiële planeten als Urantia werkzaam zijn, verlaten zij het hoofdkwartier van het stelsel wel van tijd tot tijd om hulp te bieden aan de natuurlijk begaafde individuen van de rassen der stervelingen. Wanneer zij zo worden aangesteld, werken deze kunstenaars tijdelijk onder de supervisie van de planetaire engelen der vooruitgang. De serafijnse heerscharen werken met deze kunstenaars samen bij hun pogingen tot bijstand aan die sterfelijke kunstenaars die inherente gaven hebben en ook Richters bezitten met speciale eerdere ervaring. 44:8.1 (507.6) Although celestial artisans do not personally work on material planets, such as Urantia, they do come, from time to time, from the headquarters of the system to proffer help to the naturally gifted individuals of the mortal races. When thus assigned, these artisans temporarily work under the supervision of the planetary angels of progress. The seraphic hosts co-operate with these artisans in attempting to assist those mortal artists who possess inherent endowments, and who also possess Adjusters of special and previous experience.
44:8.2 (507.7) Er zijn drie mogelijke bronnen van speciale menselijke vaardigheden: als basis bestaat er altijd de natuurlijke, of inherente aanleg. Speciale begaafdheid is nooit een willekeurig geschenk van de Goden, er is altijd een basis voor ieder bijzonder talent in het voorgeslacht. Naast deze natuurlijke gave, of veeleer als aanvulling daarop, kan de Gedachtenrichter zijn raadgevingen toevoegen in het geval van de individuen wier inwonende Richter op dit terrein werkelijke, authentieke ervaring heeft opgedaan op andere werelden en in andere sterfelijke schepselen. In die gevallen waar zowel het menselijke bewustzijn als de inwonende Richter ongewoon bekwaam zijn, kunnen de geest-kunstenaars worden afgevaardigd om op te treden als harmoniseerders van deze talenten, en om deze stervelingen ook in andere opzichten bij te staan bij, en te inspireren tot, het zoeken naar zich steeds vervolmakende idealen en tot pogingen om deze op steeds hogere niveaus uit te beelden ter stichting van dat gebied. 44:8.2 (507.7) There are three possible sources of special human ability: At the bottom always there exists the natural or inherent aptitude. Special ability is never an arbitrary gift of the Gods; there is always an ancestral foundation for every outstanding talent. In addition to this natural ability, or rather supplemental thereto, there may be contributed the leadings of the Thought Adjuster in those individuals whose indwelling Adjusters may have had actual and bona fide experiences along such lines on other worlds and in other mortal creatures. In those cases where both the human mind and the indwelling Adjuster are unusually skillful, the spirit artisans may be delegated to act as harmonizers of these talents and otherwise to assist and inspire these mortals to seek for ever-perfecting ideals and to attempt their enhanced portrayal for the edification of the realm.
44:8.3 (508.1) Er bestaat geen kastenstelsel in de gelederen van de geest-kunstenaars. Hoe nederig uw oorsprong ook moge zijn, indien ge de bekwaamheid en de gave der expressie hebt, zult ge gepaste erkenning vinden en de u toekomende waardering ontvangen in uw opklimming op de ladder van morontia-ervaring en geestelijke kundigheid. Er bestaat geen handicap vanuit de menselijke erfelijkheid en geen ontbering in de omgeving van de sterveling, die niet volledig gecompenseerd zal worden en geheel zal verdwijnen in de morontia-loopbaan. En al deze voldoening van kunstzinnige prestatie en expressievolle zelfverwerkelijking zult ge verwezenlijken door uw eigen persoonlijke inspanningen om steeds vooruit te gaan. Ten slotte kunnen de aspiraties van de evolutionaire, middelmatige begaafdheid verwerkelijkt worden. Ofschoon de Goden enerzijds niet willekeurig talenten en bekwaamheden aan de kinderen in de tijd schenken, zorgen zij anderzijds werkelijk voor de mogelijkheid om al hun edele verlangens te vervullen en alle menselijke honger naar verheven zelfexpressie te verzadigen. 44:8.3 (508.1) There is no caste in the ranks of spirit artisans. No matter how lowly your origin, if you have ability and the gift of expression, you will gain adequate recognition and receive due appreciation as you ascend upward in the scale of morontia experience and spiritual attainment. There can be no handicap of human heredity or deprivation of mortal environment which the morontia career will not fully compensate and wholly remove. And all such satisfactions of artistic achievement and expressionful self-realization will be effected by your own personal efforts in progressive advancement. At last the aspirations of evolutionary mediocrity may be realized. While the Gods do not arbitrarily bestow talents and ability upon the children of time, they do provide for the attainment of the satisfaction of all their noble longings and for the gratification of all human hunger for supernal self-expression.
44:8.4 (508.2) Maar ieder mens dient het volgende te onthouden: veel van de ambities om uit te blinken die stervelingen in het vlees kwellen, zullen door deze zelfde stervelingen in de morontia- en geest-loopbanen niet langer worden gekend. De opklimmende morontianen leren hun eertijds zuiver zelfzuchtige verlangens en egoïstische ambities te socialiseren. Niettemin zult ge, wanneer ge in de morontia-loopbaan echt mota-inzicht hebt verworven en nog steeds begeert die dingen te doen waarnaar ge op aarde reeds zo vurig verlangde en die u door omstandigheden zo hardnekkig werden ontzegd, zeer zeker alle gelegenheid krijgen om uw zo lang gekoesterde verlangens geheel te vervullen. 44:8.4 (508.2) But every human being should remember: Many ambitions to excel which tantalize mortals in the flesh will not persist with these same mortals in the morontia and spirit careers. The ascending morontians learn to socialize their former purely selfish longings and egoistic ambitions. Nevertheless, those things which you so earnestly longed to do on earth and which circumstances so persistently denied you, if, after acquiring true mota insight in the morontia career, you still desire to do, then will you most certainly be granted every opportunity fully to satisfy your long-cherished desires.
44:8.5 (508.3) Voordat opklimmende stervelingen het plaatselijk universum verlaten en aan hun geest-loopbaan beginnen, zullen alle intellectuele, kunstzinnige en sociale verlangens of ware ambities die hun sterfelijke en morontiale niveaus van bestaan ooit hebben gekenmerkt, geheel zijn bevredigd. Dit is het bereiken van gelijkheid in de voldoening van zelfexpressie en zelfverwerkelijking, maar niet het bereiken van identieke experientiële status, noch het volledig uitwissen van de karakteristieke individualiteit in kundigheid, techniek en expressie. De nieuwe geest-differentie van persoonlijke experiëntiële verworvenheden zal echter pas aldus worden genivelleerd en geëgaliseerd wanneer ge de laatste cirkel in de Havona-loopbaan hebt doorlopen. En vervolgens zullen de inwoners van het Paradijs zich geconfronteerd zien met de noodzaak om zich aan te passen aan de absoniete differentie van de persoonlijke ervaring, die alleen genivelleerd kan worden door het groepsgewijs bereiken van de ultieme fase van de status van schepselen — de status van geesten van het zevende stadium, de bestemming van sterfelijke volkomenen. 44:8.5 (508.3) Before ascending mortals leave the local universe to embark upon their spirit careers, they will be satiated respecting every intellectual, artistic, and social longing or true ambition which ever characterized their mortal or morontia planes of existence. This is the achievement of equality of the satisfaction of self-expression and self-realization but not the attainment of identical experiential status nor the complete obliteration of characteristic individuality in skill, technique, and expression. But the new spirit differential of personal experiential attainment will not become thus leveled off and equalized until after you have finished the last circle of the Havona career. And then will the Paradise residents be confronted with the necessity of adjusting to that absonite differential of personal experience which can be leveled off only by the group attainment of the ultimate of creature status—the seventh-stage-spirit destiny of the mortal finaliters.
44:8.6 (508.4) Dit nu is de geschiedenis van de hemelse kunstenaars, de groep kosmopoliete, verfijnde werkers, die zoveel bijdraagt tot de verheerlijking van de architectonische werelden door haar kunstzinnige uitbeeldingen van de goddelijke schoonheid van de Scheppers op het Paradijs. 44:8.6 (508.4) And this is the story of the celestial artisans, that cosmopolitan body of exquisite workers who do so much to glorify the architectural spheres with the artistic portrayals of the divine beauty of the Paradise Creators.
44:8.7 (508.5) [Opgesteld door een Aartsengel van Nebadon.] 44:8.7 (508.5) [Indited by an Archangel of Nebadon.]