Verhandeling 24 Paper 24
De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest Higher Personalities of the Infinite Spirit
24:0.1 (264.1) OP Uversa delen wij alle persoonlijkheden en entiteiten van de Vereende Schepper in drie hoofdafdelingen in: de Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest, de Scharen der Boodschappers in de Ruimte, en de Dienende Geesten in de Tijd, de geest-wezens die zich bezig houden met het onderricht van en de bijstand aan de wilsschepselen die vallen onder het opklimmingsplan voor de vooruitgang van stervelingen. 24:0.1 (264.1) ON UVERSA we divide all personalities and entities of the Conjoint Creator into three grand divisions: the Higher Personalities of the Infinite Spirit, the Messenger Hosts of Space, and the Ministering Spirits of Time, those spirit beings who are concerned with teaching and ministering to the will creatures of the ascendant scheme of mortal progression.
24:0.2 (264.2) De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest die in deze verhandelingen worden vermeld, functioneren in zeven afdelingen in het hele groot universum: 24:0.2 (264.2) Those Higher Personalities of the Infinite Spirit that find mention in these narratives function throughout the grand universe in seven divisions:
24:0.3 (264.3) 1. Solitaire Boodschappers; 24:0.3 (264.3) 1. Solitary Messengers.
24:0.4 (264.4) 2. Supervisoren van de Universum-Circuits; 24:0.4 (264.4) 2. Universe Circuit Supervisors.
24:0.5 (264.5) 3. Leiders der Tellingen; 24:0.5 (264.5) 3. Census Directors.
24:0.6 (264.6) 4. Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest; 24:0.6 (264.6) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
24:0.7 (264.7) 5. Ondergeschikte Inspecteurs; 24:0.7 (264.7) 5. Associate Inspectors.
24:0.8 (264.8) 6. Aangestelde Wachters. 24:0.8 (264.8) 6. Assigned Sentinels.
24:0.9 (264.9) 7. Gidsen voor Gegradueerden. 24:0.9 (264.9) 7. Graduate Guides.
24:0.10 (264.10) Solitaire Boodschappers, Circuit-Supervisoren, Leiders der Tellingen en de Persoonlijke Adjudanten worden gekenmerkt door de ontzaglijke hoeveelheid anti-zwaartekracht die zij bezitten. De Solitaire Boodschappers hebben geen algemeen bekend hoofdkwartier; zij bewegen zich door het hele universum van universa. De Supervisoren van de Universum-Circuits en de Leiders der Tellingen hebben hun hoofdkwartier op de hoofdwerelden van de super- universa. De Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest zijn gestationeerd op het centrale Eiland van Licht. De Toegevoegde Inspecteurs en de Aangestelde Wachters zijn respectievelijk gestationeerd op de hoofdwerelden van de plaatselijke universa en op de hoofdwerelden van de stelsels waaruit de plaatselijke universa bestaan. De Gidsen voor de Gegradueerden resideren in het Havona-universum en functioneren op alle miljard werelden daarvan. De meesten van deze hogere persoonlijkheden hebben wel een standplaats in de plaatselijke universa, doch zijn niet organiek verbonden aan het bestuur van de evolutionaire gebieden. 24:0.10 (264.10) Solitary Messengers, Circuit Supervisors, Census Directors, and the Personal Aids are characterized by the possession of tremendous endowments of antigravity. The Solitary Messengers are without known general headquarters; they roam the universe of universes. The Universe Circuit Supervisors and the Census Directors maintain headquarters on the capitals of the superuniverses. The Personal Aids of the Infinite Spirit are stationed on the central Isle of Light. The Associate Inspectors and the Assigned Sentinels are respectively stationed on the capitals of the local universes and on the capitals of their component systems. The Graduate Guides are resident in the Havona universe and function on all its billion worlds. Most of these higher personalities have stations in the local universes, but they are not organically attached to the administrations of the evolutionary realms.
24:0.11 (264.11) Van de zeven klassen die deze groep omvat, bewegen slechts de Solitaire Boodschappers en misschien de Persoonlijke Adjudanten zich door het gehele universum van universa. Solitaire Boodschappers worden, van het Paradijs uitgaande, aangetroffen in de circuits van Havona, op de hoofdwerelden van de superuniversa en verder, via de sectoren en de plaatselijke universa met hun onderafdelingen tot op zelfs de bewoonde werelden. Ofschoon Solitaire Boodschappers tot de Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest behoren, zijn hun oorsprong, natuur, en dienstbetoon reeds in de voorgaande verhandeling besproken. 24:0.11 (264.11) Of the seven classes composing this group, only the Solitary Messengers and perhaps the Personal Aids range the universe of universes. Solitary Messengers are encountered from Paradise outward: through the Havona circuits to the superuniverse capitals and thence out through the sectors and local universes, with their subdivisions, and even to the inhabited worlds. Although Solitary Messengers belong to the Higher Personalities of the Infinite Spirit, their origin, nature, and service have been discussed in the preceding paper.
1. De Supervisoren van de universum-circuits ^top 1. The Universe Circuit Supervisors ^top
24:1.1 (265.1) De enorme krachtstromen in de ruimte en de circuits van geest-energie lijken wellicht automatisch te werken, ogenschijnlijk functioneren ze misschien zonder enige belemmering, doch dit is niet het geval. Al deze ontzagwekkende energiesystemen staan onder controle: zij zijn onderworpen aan intelligente supervisie. De Supervisoren van de Universum-Circuits houden zich niet bezig met de domeinen van de zuiver fysische of materiële energie — het domein van de Universum-Krachtdirigenten — doch met de circuits van relatieve geestelijke energie en met de gemodificeerde circuits die essentieel zijn voor de instandhouding van zowel de hoog ontwikkelde geestelijke wezens als de verstandelijke schepselen van het morontia-of overgangstype. De supervisoren doen geen circuits van energie of super-essentie van goddelijkheid ontstaan, doch in het algemeen hebben zij bemoeienis met alle hogere geest-circuits in tijd en eeuwigheid en met alle relatieve geest-circuits die betrokken zijn bij het bestuur van de samenstellende delen van het groot universum. Zij geleiden en manipuleren al dergelijke geest-energiecircuits buiten het Paradijs-Eiland. 24:1.1 (265.1) The vast power currents of space and the circuits of spirit energy may seem to operate automatically; they may appear to function without let or hindrance, but such is not the case. All these stupendous systems of energy are under control; they are subject to intelligent supervision. Universe Circuit Supervisors are concerned, not with the realms of purely physical or material energy—the domain of the Universe Power Directors—but with the circuits of relative spiritual energy and with those modified circuits which are essential to the maintenance of both the highly developed spiritual beings and the morontia or transition type of intelligent creatures. The supervisors do not give origin to circuits of energy and superessence of divinity, but in general they have to do with all higher spirit circuits of time and eternity and with all relative spirit circuits concerned in the administration of the component parts of the grand universe. They direct and manipulate all such spirit-energy circuits outside the Isle of Paradise.
24:1.2 (265.2) De Supervisoren van de Universum-Circuits zijn de exclusieve schepping van de Oneindige Geest en functioneren uitsluitend als instrument van de Vereend Handelende Geest. Zij worden gepersonaliseerd teneinde in de volgende vier orden dienst te doen: 24:1.2 (265.2) Universe Circuit Supervisors are the exclusive creation of the Infinite Spirit, and they function solely as the agents of the Conjoint Actor. They are personalized for service in the following four orders:
24:1.3 (265.3) 1. Allerhoogste Circuit-Supervisoren; 24:1.3 (265.3) 1. Supreme Circuit Supervisors.
24:1.4 (265.4) 2. Toegevoegde Circuit-Supervisoren; 24:1.4 (265.4) 2. Associate Circuit Supervisors.
24:1.5 (265.5) 3. Secundaire Circuit-Supervisoren; 24:1.5 (265.5) 3. Secondary Circuit Supervisors.
24:1.6 (265.6) 4. Tertiaire Circuit-Supervisoren. 24:1.6 (265.6) 4. Tertiary Circuit Supervisors.
24:1.7 (265.7) Het getal der allerhoogste supervisoren van Havona en van de toegevoegde supervisoren der zeven superuniversa is compleet; er worden niet meer nieuwe wezens van deze orden geschapen. Er zijn zeven allerhoogste supervisoren, gestationeerd op de loodswerelden van de zeven circuits van Havona. De circuits van de zeven superuniversa staan onder de hoede van een wonderbare groep van zeven toegevoegde supervisoren die hun hoofdkwartier hebben op de zeven Paradijs-werelden van de Oneindige Geest, de werelden van de Zeven Allerhoogste Bestuurders. Van daaruit superviseren en dirigeren zij de circuits van de superuniversa in de ruimte. 24:1.7 (265.7) The supreme supervisors of Havona and the associate supervisors of the seven superuniverses are of completed numbers; no more of these orders are being created. The supreme supervisors are seven in number and are stationed on the pilot worlds of the seven Havona circuits. The circuits of the seven superuniverses are in the charge of a marvelous group of seven associate supervisors, who maintain headquarters on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, the worlds of the Seven Supreme Executives. From here they supervise and direct the circuits of the superuniverses of space.
24:1.8 (265.8) Op deze Paradijs-werelden van de Geest brengen de zeven toegevoegde circuit-supervisoren en de eerste orde der Allerhoogste Krachtcentra een verbinding tot stand die, onder leiding van de Allerhoogste Bestuurders, resulteert in de sub-Paradijselijke coördinatie van alle materiële en geestelijke circuits die naar de zeven superuniversa uitgaan. 24:1.8 (265.8) On these Paradise spheres of the Spirit the seven associate circuit supervisors and the first order of the Supreme Power Centers effect a liaison which, under the direction of the Supreme Executives, results in the sub-Paradise co-ordination of all material and spiritual circuits passing out to the seven superuniverses.
24:1.9 (265.9) Op de hoofdkwartierwereld van ieder superuniversum zijn de secundaire supervisoren voor de plaatselijke universa in tijd en ruimte gestationeerd. De grote en kleine sectoren zijn wel bestuurlijke afdelingen van de superregeringen, maar niet betrokken in deze zaken van de supervisie over geest-energie. Ik weet niet hoeveel secundaire circuit-supervisoren er zijn in het groot universum, maar op Uversa bevinden zich 84.691 van deze wezens. Er worden nog steeds secundaire supervisoren geschapen; van tijd tot tijd verschijnen zij in groepen van zeventig op de werelden van de Allerhoogste Bestuurders. Wij krijgen hen op aanvraag toegewezen wanneer wij voorbereidingen treffen om afzonderlijke circuits van geest-energie en verbindingskracht tot stand te brengen naar de nieuwe evoluerende universa die tot ons rechtsgebied behoren. 24:1.9 (265.9) On the headquarters worlds of each superuniverse are stationed the secondary supervisors for the local universes of time and space. The major and minor sectors are administrative divisions of the supergovernments but are not concerned in these matters of spirit-energy supervision. I do not know how many secondary circuit supervisors there are in the grand universe, but on Uversa there are 84,691 of these beings. Secondary supervisors are being created right along; from time to time they appear in groups of seventy on the worlds of the Supreme Executives. We obtain them on requisition as we arrange for the establishment of separate circuits of spirit energy and liaison power to the newly evolving universes of our jurisdiction.
24:1.10 (265.10) Op de hoofdkwartierwereld van ieder plaatselijk universum functioneert een tertiaire circuit-supervisor. Evenals de secundaire supervisoren, wordt ook deze orde continu geschapen, en wel in groepen van zevenhonderd. Zij worden door de Ouden der Dagen aan de plaatselijke universa toegewezen. 24:1.10 (265.10) A tertiary circuit supervisor functions on the headquarters world of every local universe. This order, like the secondary supervisors, is of continuous creation, being created in groups of seven hundred. They are assigned to the local universes by the Ancients of Days.
24:1.11 (266.1) Supervisoren van de circuits worden geschapen voor hun specifieke taken en dienen eeuwig in de groepen waarin zij oorspronkelijk zijn aangesteld. Zij roteren niet in hun diensten en maken daardoor een eeuwenlange studie van de problemen die zij aantreffen in de gebieden waar zij oorspronkelijk werden aangesteld. De tertiaire circuit-supervisor no. 572.842 functioneert bijvoorbeeld op Salvington al sinds de allereerste conceptie van uw plaatselijk universum, en is lid van de persoonlijke staf van Michael van Nebadon. 24:1.11 (266.1) Circuit supervisors are created for their specific tasks, and they eternally serve in the groups of their original assignment. They are not rotated in service and hence make an agelong study of the problems found in the realms of their original assignment. For example: Tertiary circuit supervisor number 572,842 has functioned on Salvington since the early concept of your local universe, and he is a member of the personal staff of Michael of Nebadon.
24:1.12 (266.2) Of zij nu optreden in de plaatselijke of de hogere universa, circuit-supervisoren geven leiding aan alle betrokkenen inzake het gebruik van de juiste circuits voor het overbrengen van alle geest-boodschappen en voor het vervoer van alle persoonlijkheden. Bij hun arbeid van toezicht op de circuits benutten deze efficiënte wezens alle instanties, krachten, en persoonlijkheden in het universum van universa. Zij maken gebruik van de niet-geopenbaarde ‘hoge geest-persoonlijkheden voor de supervisie over circuits’ en worden op bekwame wijze bijgestaan door talrijke staven, bestaande uit persoonlijkheden van de Oneindige Geest. Zij zouden een evolutionaire wereld isoleren indien haar Planetaire Vorst in opstand zou komen tegen de Universele Vader en diens plaatsvervangende Zoon. Zij kunnen iedere wereld losmaken uit bepaalde universum-circuits van hogere geestelijke orde, doch kunnen de materiële stromen van de krachtdirigenten niet opheffen. 24:1.12 (266.2) Whether acting in the local or higher universes, circuit supervisors direct all concerned as to the proper circuits to employ for the transmission of all spirit messages and for the transit of all personalities. In their work of circuit supervision these efficient beings utilize all agencies, forces, and personalities in the universe of universes. They employ the unrevealed “high spirit personalities of circuit control” and are ably assisted by numerous staffs composed of personalities of the Infinite Spirit. It is they who would isolate an evolutionary world if its Planetary Prince should rebel against the Universal Father and his vicegerent Son. They are able to throw any world out of certain universe circuits of the higher spiritual order, but they cannot annul the material currents of the power directors.
24:1.13 (266.3) De Supervisoren van de Universum-Circuits staan ongeveer in dezelfde relatie tot geest-circuits als de Universum-Krachtdirigenten tot materiële circuits. De twee orden zijn complementair, daar zij tezamen de supervisie hebben over alle geestelijke en alle materiële circuits die door schepselen beheerst en gemanipuleerd kunnen worden. 24:1.13 (266.3) The Universe Circuit Supervisors have something of the same relationship to spirit circuits that the Universe Power Directors have to material circuits. The two orders are complemental, together having the oversight of all spirit and all material circuits that are controllable and manipulatable by creatures.
24:1.14 (266.4) De circuit-supervisoren hebben het vaste toezicht op die circuits van bewustzijn die met geest verwant zijn, ongeveer zoals de krachtdirigenten vaste zeggenschap hebben over de fasen van bewustzijn die verbonden zijn met fysische energie — het mechanische bewustzijn. In het algemeen worden de functies van beide orden uitgebreid door verbinding met de andere, doch de circuits van zuiver bewustzijn zijn onderworpen aan de supervisie van geen van beide orden. Evenmin zijn de twee orden gecoördineerd: bij al hun veelzijdige werk zijn de Circuit-Supervisoren van het Universum ondergeschikt aan de Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten en aan hun ondergeschikten. 24:1.14 (266.4) The circuit supervisors exercise certain oversight of those mind circuits which are spirit associated much as the power directors have certain jurisdiction over those phases of mind which are physical-energy associated—mechanical mind. In general the functions of each order are expanded by liaison with the other, but the circuits of pure mind are subject to the supervision of neither. Neither are the two orders co-ordinate; in all their manifold labors the Universe Circuit Supervisors are subject to the Seven Supreme Power Directors and their subordinates.
24:1.15 (266.5) Hoewel de circuit-supervisoren binnen hun respectieve orden volkomen gelijk zijn aan elkaar, zijn zij allen onmiskenbare individuen. Zij zijn waarlijk persoonlijke wezens, doch bezitten een andere soort persoonlijkheid dan die door de Vader wordt verleend, en deze komt bij geen enkel ander soort schepsel in heel het bestaande universum voor. 24:1.15 (266.5) While the circuit supervisors are entirely alike within their respective orders, they are all distinct individuals. They are truly personal beings, but they possess a type of other-than-Father-endowed personality not encountered in any other type of creature in all universal existence.
24:1.16 (266.6) Ofschoon ge hen zult herkennen en kennen op uw reis binnenwaarts naar het Paradijs, zult ge geen persoonlijke betrekkingen met hen onderhouden. Zij zijn circuit-supervisoren en houden zich strikt en efficiënt met hun eigen zaken bezig. Zij gaan uitsluitend om met de persoonlijkheden en entiteiten die toezicht houden op de activiteiten die een rol spelen in de circuits die onder hun supervisie staan. 24:1.16 (266.6) Although you will recognize and know them as you journey inward towards Paradise, you will have no personal relations with them. They are circuit supervisors, and they attend strictly and efficiently to their business. They deal solely with those personalities and entities having the oversight of those activities which are concerned with the circuits subject to their supervision.
2. De Leiders der Tellingen ^top 2. The Census Directors ^top
24:2.1 (266.7) Niettegenstaande het feit dat het kosmische bewustzijn van de Universele Intelligentie kennis draagt van de tegenwoordigheid en verblijfplaats van alle denkende schepselen, wordt er in het universum van universa een onafhankelijke werkwijze toegepast om de aantallen van alle wilsschepselen bij te houden. 24:2.1 (266.7) Notwithstanding that the cosmic mind of the Universal Intelligence is cognizant of the presence and whereabouts of all thinking creatures, there is operative in the universe of universes an independent method of keeping count of all will creatures.
24:2.2 (266.8) De Leiders der Tellingen zijn een speciale, voltooide schepping van de Oneindige Geest, en bestaan in aantallen die ons niet bekend zijn. Zij zijn zo geschapen, dat zij in staat zijn in volmaakte synchronie te blijven met de reflectiviteitstechniek van de superuniversa, terwijl zij tegelijkertijd persoonlijk gevoelig zijn voor, en reageren op, intelligente wil. Deze leiders worden door middel van een niet geheel begrepen techniek ogenblikkelijk bewust gemaakt van de geboorte van wil in enig deel van het groot universum. Zij kunnen ons daarom altijd opgave doen van het aantal, de natuur en de locatie van alle wilsschepselen in ieder deel van de centrale schepping en de zeven superuniversa. Zij functioneren echter niet op het Paradijs; daar bestaat geen behoefte aan hen. Op het Paradijs is kennis inherent: de Godheden weten alle dingen. 24:2.2 (266.8) The Census Directors are a special and completed creation of the Infinite Spirit, and they exist in numbers unknown to us. They are so created as to be able to maintain perfect synchrony with the reflectivity technique of the superuniverses, while at the same time they are personally sensitive and responsive to intelligent will. These directors, by a not-fully-understood technique, are made immediately aware of the birth of will in any part of the grand universe. They are, therefore, always competent to give us the number, nature, and whereabouts of all will creatures in any part of the central creation and the seven superuniverses. But they do not function on Paradise; there is no need for them there. On Paradise knowledge is inherent; the Deities know all things.
24:2.3 (267.1) In Havona zijn zeven Leiders der Tellingen werkzaam, want op de loodswereld van ieder Havona-circuit is er één gestationeerd. Met uitzondering van deze zeven en de reserves van deze orde op de Paradijs-werelden van de Geest, functioneren alle Leiders der Tellingen onder de jurisdictie van de Ouden der Dagen. 24:2.3 (267.1) Seven Census Directors operate in Havona, one being stationed on the pilot world of each Havona circuit. Excepting these seven and the reserves of the order on the Paradise worlds of the Spirit, all Census Directors function under the jurisdiction of the Ancients of Days.
24:2.4 (267.2) Eén Leider der Tellingen heeft de leiding op het hoofdkwartier van ieder superuniversum, terwijl er aan deze hoofdleider vele duizenden ondergeschikt zijn, op de hoofdwereld van ieder plaatselijk universum één. Alle persoonlijkheden van deze orde zijn van gelijke rang, met uitzondering van degenen op de loodswerelden van Havona en de zeven hoofden van de superuniversa. 24:2.4 (267.2) One Census Director presides at the headquarters of each superuniverse, while subject to such a chief director are thousands upon thousands, one on the capital of every local universe. All personalities of this order are equal excepting those on the Havona pilot worlds and the seven superuniverse chiefs.
24:2.5 (267.3) In het zevende superuniversum bevinden zich honderdduizend Leiders der Tellingen. Dit aantal omvat alleen diegenen die bij plaatselijke universa kunnen worden aangesteld; het omvat niet de persoonlijke staf van Usatia, het superuniversum-hoofd van alle leiders in Orvonton. Evenmin als de andere superuniversum-hoofden, is Usatia rechtstreeks ingesteld op het registreren van intelligente wil. Hij is uitsluitend ingesteld op zijn onderschikten die in de universa in Orvonton zijn gestationeerd; aldus treedt hij op als een luisterrijke persoonlijkheid die hun rapporten bij binnenkomst vanaf de hoofdwerelden van de plaatselijke scheppingen totaliseert. 24:2.5 (267.3) In the seventh superuniverse there are one hundred thousand Census Directors. And this number consists entirely of those assignable to local universes; it does not include the personal staff of Usatia, the superuniverse chief of all Orvonton directors. Usatia, like the other superuniverse chiefs, is not directly attuned to the registration of intelligent will. He is solely attuned to his subordinates stationed in the Orvonton universes; thus he acts as a magnificent totaling personality for their reports coming in from the capitals of the local creations.
24:2.6 (267.4) Van tijd tot tijd vermelden de officiële rapporteurs van Uversa in hun verslagen de stand van zaken in het superuniversum zoals deze wordt aangegeven door hetgeen in en op de persoonlijkheid van Usatia wordt geregistreerd. Deze tellingsgegevens horen thuis in de superuniversa; deze rapporten worden niet doorgegeven naar Havona of naar het Paradijs. 24:2.6 (267.4) From time to time the official recorders of Uversa place on their records the status of the superuniverse as it is indicated by the registrations in and upon the personality of Usatia. Such census data is indigenous to the superuniverses; these reports are transmitted neither to Havona nor to Paradise.
24:2.7 (267.5) De Leiders der Tellingen houden zich alleen in zoverre met mensen — en andere wilsschepselen — bezig, dat zij het feit van het functioneren van wil registreren. Zij houden zich niet bezig met hetgeen vastgelegd wordt omtrent uw leven en wat daarin wordt gedaan; zij zijn in geen enkel opzicht rapporterende persoonlijkheden. De Leider der Tellingen van Nebadon, nummer 81.412 van Orvonton, die nu gestationeerd is op Salvington, is zich op ditzelfde ogenblik persoonlijk bewust van uw aanwezigheid als levend wezen hier op Urantia; door hem zal in de annalen uw dood bevestigd worden op het moment dat ge ophoudt te functioneren als wilsschepsel. 24:2.7 (267.5) The Census Directors are concerned with human beings—as with other will creatures—only to the extent of recording the fact of will function. They are not concerned with the records of your life and its doings; they are not in any sense recording personalities. The Census Director of Nebadon, number 81,412 of Orvonton, now stationed on Salvington, is at this very moment personally conscious and aware of your living presence here on Urantia; and he will afford the records confirmation of your death the moment you cease to function as a will creature.
24:2.8 (267.6) Leiders der Tellingen registreren het bestaan van een nieuw wilsschepsel wanneer het zijn eerste wilsdaad doet; zij geven de dood van een wilsschepsel aan wanneer de laatste wilsdaad plaatsvindt. Het gedeeltelijk verschijnen van wil dat wordt waargenomen in de reacties van bepaalde hogere diersoorten, behoort niet tot het domein van de Leiders der Tellingen. Zij tellen alleen maar echte wilsschepselen en reageren op niets anders dan wilsfunctie. Hoe zij precies het functioneren van wil registreren, weten wij niet. 24:2.8 (267.6) Census Directors register the existence of a new will creature when the first act of will is performed; they indicate the death of a will creature when the last act of will takes place. The partial emergence of will observed in the reactions of certain of the higher animals does not belong to the domain of the Census Directors. They keep count of nothing but bona fide will creatures, and they are responsive to nothing but will function. Exactly how they register the function of will, we do not know.
24:2.9 (267.7) Deze wezens zijn altijd Leiders der Tellingen geweest en zullen het altijd blijven. Zij zouden in alle andere afdelingen van universum-arbeid betrekkelijk nutteloos zijn. Wanneer zij in functie zijn, zijn zij echter onfeilbaar; zij zijn nooit nalatig en geven nooit verkeerde voorstellingen van zaken. Niettegenstaande hun wonderbare vermogens en ongelooflijke prerogatieven zijn zij toch personen; ze hebben een herkenbare geest-persoonlijkheid en gestalte. 24:2.9 (267.7) These beings always have been, and always will be, Census Directors. They would be comparatively useless in any other division of universe labor. But they are infallible in function; they never default, neither do they falsify. And notwithstanding their marvelous powers and unbelievable prerogatives, they are persons; they have recognizable spirit presence and form.
3. Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest ^top 3. Personal Aids of the Infinite Spirit ^top
24:3.1 (268.1) Wij hebben geen authentieke wetenschap van het tijdstip en de wijze waarop de Persoonlijke Adjudanten zijn geschapen. Zij moeten wel met talloos velen zijn, doch hun aantal is op Uversa niet te boek gesteld. Uit voorzichtige gevolgtrekkingen, gebaseerd op wat wij weten aangaande hun werk, durf ik te schatten dat hun aantal ver in de biljarden moet lopen. Wij zijn van mening dat de Oneindige Geest deze Persoonlijke Adjudanten onbeperkt kan scheppen. 24:3.1 (268.1) We have no authentic knowledge as to the time or manner of the creation of the Personal Aids. Their number must be legion, but it is not of record on Uversa. From conservative deductions based on our knowledge of their work, I venture to estimate that their number extends high into the trillions. We hold the opinion that the Infinite Spirit is not limited as to numbers in the creation of these Personal Aids.
24:3.2 (268.2) De Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest bestaan uitsluitend om de Paradijs-persoonlijkheid van de Derde Persoon der Godheid te assisteren. Ofschoon zij rechtstreeks met de Oneindige Geest zijn verbonden en op het Paradijs zijn gevestigd, flitsen zij heen en weer naar de verstgelegen delen der schepping. Hoever de circuits van de Vereende Schepper zich ook mogen uitstrekken, overal kunnen deze Persoonlijke Adjudanten verschijnen om de bevelen van de Oneindige Geest uit te voeren. Zij doorkruisen de ruimte en lijken daarin veel op de Solitaire Boodschappers, maar zij zijn geen personen, in tegenstelling tot de boodschappers. 24:3.2 (268.2) The Personal Aids of the Infinite Spirit exist for the exclusive assistance of the Paradise presence of the Third Person of Deity. Although attached directly to the Infinite Spirit and located on Paradise, they flash to and fro to the uttermost parts of creation. Wherever the circuits of the Conjoint Creator extend, there these Personal Aids may appear for the purpose of executing the bidding of the Infinite Spirit. They traverse space much as do the Solitary Messengers but are not persons in the sense that the messengers are.
24:3.3 (268.3) De Persoonlijke Adjudanten zijn allen gelijk en identiek; zij vertonen geen differentiatie van individualiteit. Ofschoon de Vereend Handelende Geest hen als ware persoonlijkheden beschouwt, is het voor anderen moeilijk hen als echte personen te zien; zij manifesteren geen geest-persoonlijkheid voor andere geest-wezens. Wezens die uit het Paradijs stammen, zijn zich altijd bewust van de nabijheid van deze Adjudanten: wij echter onderkennen bij hen geen persoonlijkheidspresentie. Het ontbreken van zo’n presentie-gedaante maakt hen ongetwijfeld des te bruikbaarder voor de Derde Persoon der Godheid. 24:3.3 (268.3) The Personal Aids are all equal and identical; they disclose no differentiation of individuality. Though the Conjoint Actor looks upon them as true personalities, it is difficult for others to regard them as real persons; they do not manifest a spirit presence to other spirit beings. Paradise-origin beings are always aware of the proximity of these Aids; but we do not recognize a personality presence. The lack of such a presence-form undoubtedly renders them all the more serviceable to the Third Person of Deity.
24:3.4 (268.4) Van alle geopenbaarde orden van geest-wezens die hun oorsprong hebben in de Oneindige Geest, zijn de Persoonlijke Adjudanten ongeveer de enigen die ge niet zult ontmoeten op uw binnenwaartse opklimming naar het Paradijs. 24:3.4 (268.4) Of all the revealed orders of spirit beings taking origin in the Infinite Spirit, the Personal Aids are about the only ones you will not encounter on your inward ascent to Paradise.
4. De Ondergeschikte Inspecteurs ^top 4. The Associate Inspectors ^top
24:4.1 (268.5) De Zeven Allerhoogste Bestuurders op de zeven Paradijs-werelden van de Oneindige Geest functioneren collectief als de raad van superbestuur van de zeven superuniversa. De Ondergeschikte Inspecteurs zijn voor de plaatselijke universa in tijd en ruimte de persoonlijke belichaming van het gezag van de Allerhoogste Bestuurders. Deze hoge waarnemers die de aangelegenheden van de plaatselijke scheppingen in het oog houden, zijn de gezamenlijke afstammelingen van de Oneindige Geest en de Zeven Meester-Geesten van het Paradijs. Nog kort geleden in de eeuwigheid werden er zevenhonderdduizend gepersonaliseerd, en hun reservekorps verblijft op het Paradijs. 24:4.1 (268.5) The Seven Supreme Executives, on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, collectively function as the administrative board of supermanagers for the seven superuniverses. The Associate Inspectors are the personal embodiment of the authority of the Supreme Executives to the local universes of time and space. These high observers of the affairs of the local creations are the joint offspring of the Infinite Spirit and the Seven Master Spirits of Paradise. In the near times of eternity seven hundred thousand were personalized, and their reserve corps abides on Paradise.
24:4.2 (268.6) Ondergeschikte Inspecteurs werken onder het rechtstreekse toezicht van de Zeven Allerhoogste Bestuurders, want zij zijn hun persoonlijke, machtige vertegenwoordigers in de plaatselijke universa in tijd en ruimte. Op de hoofdwereld van iedere plaatselijke schepping is een inspecteur gestationeerd, en deze werkt nauw samen met de aldaar residerende Eenheid der Dagen. 24:4.2 (268.6) Associate Inspectors work under the direct supervision of the Seven Supreme Executives, being their personal and powerful representatives to the local universes of time and space. An inspector is stationed on the headquarters sphere of each local creation and is a close associate of the resident Union of Days.
24:4.3 (268.7) De Ondergeschikte Inspecteurs ontvangen alleen rapporten en aanbevelingen van hun ondergeschikten, de Aangestelde Wachters, die gestationeerd zijn op de hoofdwerelden van de plaatselijke stelsels van bewoonde werelden, terwijl zij zelf alleen verslag uitbrengen aan hun onmiddellijke superieur, de Allerhoogste Bestuurder van het betrokken superuniversum. 24:4.3 (268.7) The Associate Inspectors receive reports and recommendations only from their subordinates, the Assigned Sentinels, stationed on the capitals of the local systems of inhabited worlds, while they make reports only to their immediate superior, the Supreme Executive of the superuniverse concerned.
5. De Aangestelde Wachters ^top 5. The Assigned Sentinels ^top
24:5.1 (268.8) De Aangestelde Wachters zijn coördinerende persoonlijkheden en verbindingsvertegenwoordigers van de Zeven Allerhoogste Bestuurders. Zij zijn op het Paradijs door de Oneindige Geest gepersonaliseerd en voor de specifieke doeleinden van hun taak geschapen. Hun aantal is stationair, er bestaan precies zeven miljard van hen. 24:5.1 (268.8) The Assigned Sentinels are co-ordinating personalities and liaison representatives of the Seven Supreme Executives. They were personalized on Paradise by the Infinite Spirit and were created for the specific purposes of their assignment. They are of stationary numbers, and there are exactly seven billion in existence.
24:5.2 (269.1) Ongeveer zoals een Ondergeschikte Inspecteur de Zeven Allerhoogste Bestuurders vertegenwoordigt in heel een plaatselijk universum, zo is er in elk van de tienduizend stelsels van die plaatselijke schepping een Aangestelde Wachter, die optreedt als de rechtstreekse vertegenwoordiger van die verre, allerhoogste raad van supertoezicht op de aangelegenheden van alle zeven superuniversa. De wachters die dienst doen in de plaatselijke regeringen van de stelsels in Orvonton handelen onder het rechtstreekse gezag van de Allerhoogste Bestuurder Nummer Zeven, de coördinator van het zevende superuniversum. In hun bestuurlijke organisatie zijn echter alle wachters die in een plaatselijk universum zijn aangesteld, ondergeschikt aan de Toegevoegde Inspecteur, die op het hoofdkwartier van het universum is gestationeerd. 24:5.2 (269.1) Much as an Associate Inspector represents the Seven Supreme Executives to a whole local universe, so in each of the ten thousand systems of that local creation there is an Assigned Sentinel, who acts as the direct representative of the far-distant and supreme board of supercontrol for the affairs of all seven superuniverses. The sentinels on duty in the local system governments of Orvonton are acting under the direct authority of Supreme Executive Number Seven, the co-ordinator of the seventh superuniverse. But in their administrative organization all sentinels commissioned in a local universe are subordinate to the Associate Inspector stationed at universe headquarters.
24:5.3 (269.2) Binnen een plaatselijke schepping dienen de Aangestelde Wachters bij toerbeurt; zij worden van stelsel naar stelsel overgeplaatst. Gewoonlijk worden zij iedere duizend jaar naar de tijdrekening van het plaatselijk universum gewisseld. Zij behoren tot de persoonlijkheden van de hoogste rang die op de hoofdwerelden van stelsels zijn gestationeerd, doch nemen nimmer deel in beraadslagingen inzake de aangelegenheden van het stelsel. In de plaatselijke stelsels dienen zij ambtshalve als voorzitters van de vierentwintig bestuurders die uit de evolutionaire werelden afkomstig zijn, maar voor het overige komen stervelingen in opklimming weinig met hen in aanraking. De wachters houden zich bijna uitsluitend bezig met hun inspanningen om de Ondergeschikte Inspecteur van hun universum volledig op de hoogte te houden van alle zaken die het welzijn en de toestand betreffen van de stelsels waar zij zijn aangesteld. 24:5.3 (269.2) Within a local creation the Assigned Sentinels serve in rotation, being transferred from system to system. They are usually changed every millennium of local universe time. They are among the highest ranking personalities stationed on a system capital, but they never participate in deliberations concerned with system affairs. In the local systems they serve as the ex officio heads of the four and twenty administrators hailing from the evolutionary worlds, but otherwise, ascending mortals have little contact with them. The sentinels are almost exclusively concerned in keeping the Associate Inspector of their universe fully informed on all matters relating to the welfare and state of the systems of their assignment.
24:5.4 (269.3) Aangestelde Wachters en Ondergeschikte Inspecteurs rapporteren niet aan de Allerhoogste Bestuurders via het hoofdkwartier van een superuniversum. Zij zijn uitsluitend verantwoording schuldig aan de Allerhoogste Bestuurder van het betrokken superuniversum; hun activiteiten verschillen van het bestuur van de Ouden der Dagen. 24:5.4 (269.3) Assigned Sentinels and Associate Inspectors do not report to the Supreme Executives through a superuniverse headquarters. They are responsible solely to the Supreme Executive of the superuniverse concerned; their activities are distinct from the administration of the Ancients of Days.
24:5.5 (269.4) De Allerhoogste Bestuurders, de Ondergeschikte Inspecteurs en de Aangestelde Wachters vormen tezamen met de omniafijnen en een schare van niet-geopenbaarde persoonlijkheden, een doeltreffend, rechtstreeks, gecentraliseerd maar wijdvertakt systeem voor de adviserende en bestuurlijke coördinatie van heel het groot universum van dingen en wezens. 24:5.5 (269.4) The Supreme Executives, Associate Inspectors, and Assigned Sentinels, together with the omniaphim and a host of unrevealed personalities, constitute an efficient, direct, centralized, but far-flung system of advisory and administrative co-ordination of all the grand universe of things and beings.
6. De Gidsen voor Gegradueerden ^top 6. The Graduate Guides ^top
24:6.1 (269.5) Als groep ondersteunen en leiden de Gidsen voor Gegradueerden, de hoge universiteit voor technisch onderricht en geestelijke training die voor de stervelingen van zulk een wezenlijk belang is voor het bereiken van de eindbestemming der eeuwen: God, rust, en dan vervolmaakt dienstbetoon in de eeuwigheid. Deze zeer persoonlijke wezens ontlenen hun naam aan de natuur en het doel van hun werk. Zij wijden zich uitsluitend aan hun taak om de sterfelijke gegradueerden uit de superuniversa in de tijd te begeleiden in het regime van onderricht en training van Havona, een regime dat dient om de opklimmende pelgrims voor te bereiden op hun toelating tot het Paradijs en het Korps der Volkomenheid. 24:6.1 (269.5) The Graduate Guides, as a group, sponsor and conduct the high university of technical instruction and spiritual training which is so essential to mortal attainment of the goal of the ages: God, rest, and then eternity of perfected service. These highly personal beings take their name from the nature and purpose of their work. They are exclusively devoted to the tasks of guiding the mortal graduates from the superuniverses of time through the Havona course of instruction and training which serves to prepare the ascending pilgrims for admission to Paradise and the Corps of the Finality.
24:6.2 (269.6) Het is mij niet verboden te trachten u iets over het werk van deze Gidsen voor Gegradueerden te vertellen, maar dit werk is zo buitengemeen geestelijk, dat ik ernstig betwijfel of ik aan uw materiële bewustzijn wel een adequate beschrijving zal kunnen geven van hun veelsoortige activiteiten. Wanneer op de woningwerelden uw gezichtsveld vergroot zal zijn en ge bevrijd zult zijn van de kluisters van materiële vergelijkingen, kunt ge de betekenis beginnen te begrijpen van die werkelijkheden die ‘geen oog kan zien en geen oor kan horen, en waarvan het menselijk bewustzijn zich nimmer een voorstelling heeft kunnen vormen,’ ja, de dingen die ‘God bereid heeft voor hen die zulke eeuwige waarheden liefhebben.’ De reikwijdte van uw blik en uw geestelijk begrip zullen niet altijd zo beperkt blijven. 24:6.2 (269.6) I am not forbidden to undertake to tell you of the work of these Graduate Guides, but it is so ultraspiritual that I despair of being able to adequately portray to the material mind a concept of their manifold activities. On the mansion worlds, after your vision range is extended and you are freed from the fetters of material comparisons, you can begin to comprehend the meaning of those realities which “eye cannot see nor ear hear, and which have never entered the concept of human minds,” even those things which “God has prepared for those who love such eternal verities.” You are not always to be so limited in the range of your vision and spiritual comprehension.
24:6.3 (270.1) De Gidsen voor Gegradueerden zijn bezig de pelgrims uit de tijd door de zeven circuits van de Havona-werelden te loodsen. De gids die u begroet bij uw aankomst op de ontvangstwereld in het buitenste Havona-circuit, zal gedurende uw gehele loopbaan door de hemelse circuits bij u blijven. Ofschoon ge met talloze andere persoonlijkheden zult omgaan tijdens uw verblijf op dit miljard werelden, zal uw Gids voor Gegradueerden u volgen tot het einde van uw voortgang door Havona en zal hij tegenwoordig zijn als ge voor de laatste maal in de tijd inslaapt, in de slaap van de eeuwigheidsovergang naar de Paradijsbestemming, waar ge na uw ontwaken begroet zult worden door uw Paradijs-Metgezel, die is aangewezen om u te verwelkomen en wellicht bij u te blijven totdat ge wordt ingewijd als lid van het Sterfelijke Korps der Volkomenheid. 24:6.3 (270.1) The Graduate Guides are engaged in piloting the pilgrims of time through the seven circuits of Havona worlds. The guide who greets you upon your arrival on the receiving world of the outer Havona circuit will remain with you throughout your entire career on the heavenly circuits. Though you will associate with countless other personalities during your sojourn on a billion worlds, your Graduate Guide will follow you to the end of your Havona progression and will witness your entrance into the terminal slumber of time, the sleep of eternity transit to the Paradise goal, where, upon awakening, you will be greeted by the Paradise Companion assigned to welcome you and perhaps to remain with you until you are initiated as a member of the Mortal Corps of the Finality.
24:6.4 (270.2) Het getal der Gidsen voor Gegradueerden is te groot dan dat het menselijk verstand het zou kunnen bevatten, en er verschijnen er steeds meer. Hun ooorsprong heeft iets van een mysterie. Zij hebben niet eeuwig bestaan; zij verschijnen op mysterieuze wijze naargelang de behoefte die er aan hen bestaat. Nergens in enig gebied van het centrale universum wordt er melding gemaakt van een Gids voor Gegradueerden, tot de dag in het verre verleden toen de allereerste sterfelijke pelgrim aller tijden zijn weg vond naar de buitenste gordel van de centrale schepping. Op het moment dat deze pelgrim op de loodswereld van het buitenste circuit aankwam, werd hij vriendelijk begroet door Malvorian, de eerste Gids voor Gegradueerden, die nu het hoofd is van hun allerhoogste raad en de leiding heeft over hun enorme onderwijs-organisatie. 24:6.4 (270.2) The number of Graduate Guides is beyond the power of human minds to grasp, and they continue to appear. Their origin is something of a mystery. They have not existed from eternity; they mysteriously appear as they are needed. There is no record of a Graduate Guide in all the realms of the central universe until that far-distant day when the first mortal pilgrim of all time made his way to the outer belt of the central creation. The instant he arrived on the pilot world of the outer circuit, he was met with friendly greetings by Malvorian, the first of the Graduate Guides and now the chief of their supreme council and the director of their vast educational organization.
24:6.5 (270.3) In de Paradijs-annalen die betrekking hebben op Havona, in de afdeling getiteld: ‘Gidsen voor Gegradueerden’ komt de volgende eerste vermelding voor: 24:6.5 (270.3) On the Paradise records of Havona, in the section denominated “Graduate Guides,” there appears this initial entry:
24:6.6 (270.4) ‘En Malvorian, de eerste van deze orde, begroette en instrueerde de pelgrim die Havona ontdekte en begeleidde hem stap voor stap en van circuit tot circuit, vanaf de buitenste circuits van de eerste ervaring, tot hij tegenover de Bron en Bestemming van alle persoonlijkheid zelve stond, en vervolgens de drempel der eeuwigheid naar het Paradijs overschreed.’ 24:6.6 (270.4) “And Malvorian, the first of this order, did greet and instruct the pilgrim discoverer of Havona and did conduct him from the outer circuits of initial experience, step by step and circuit by circuit, until he stood in the very presence of the Source and Destiny of all personality, subsequently crossing the threshold of eternity to Paradise.”
24:6.7 (270.5) In dat verre verleden was ik verbonden aan de dienst van de Ouden der Dagen op Uversa, en wij verheugden ons allen in de zekerheid dat pelgrims uit ons superuniversum uiteindelijk Havona zouden bereiken. Eeuwenlang was ons onderricht dat de evolutionaire schepselen uit de ruimte het Paradijs zouden bereiken, en het was voor de hemelhoven het aangrijpendste ogenblik aller tijden toen de eerste pelgrim daadwerkelijk arriveerde. 24:6.7 (270.5) At that far-distant time I was attached to the service of the Ancients of Days on Uversa, and we all rejoiced in the assurance that, eventually, pilgrims from our superuniverse would reach Havona. For ages we had been taught that the evolutionary creatures of space would attain Paradise, and the thrill of all time swept through the heavenly courts when the first pilgrim actually arrived.
24:6.8 (270.6) De naam van deze pelgrim-ontdekker van Havona is Grandfanda, en hij was afkomstig van planeet 341 van stelsel 84 in de constellatie 62 van het plaatselijk universum 1.131, gelegen in het superuniversum nummer 1. Zijn aankomst was het signaal voor het instellen van de omroepdienst van het universum van universa. Tot dan waren alleen de omroepdiensten van de superuniversa en de plaatselijke universa in werking geweest, maar de aankondiging van de aankomst van Grandfanda bij de poorten van Havona betekende de inauguratie van de ‘ruimteverslagen der heerlijkheid,’ zo genoemd omdat de eerste universum-uitzending het rapport behelsde van de aankomst in Havona van de eerste der evolutionaire wezens die werden toegelaten tot de bestemming van het opklimmende bestaan. 24:6.8 (270.6) The name of this pilgrim discoverer of Havona is Grandfanda, and he hailed from planet 341 of system 84 in constellation 62 of local universe 1,131 situated in superuniverse number one. His arrival was the signal for the establishment of the broadcast service of the universe of universes. Theretofore only the broadcasts of the superuniverses and the local universes had been in operation, but the announcement of the arrival of Grandfanda at the portals of Havona signalized the inauguration of the “space reports of glory,” so named because the initial universe broadcast reported the Havona arrival of the first of the evolutionary beings to attain entrance upon the goal of ascendant existence.
24:6.9 (270.7) Gidsen voor Gegradueerden verlaten de Havona-werelden nooit; zij wijden zich aan het dienen van de gegradueerde pelgrims uit tijd en ruimte. En te eniger tijd zult ge deze edele wezens daadwerkelijk zien van aangezicht tot aangezicht, tenzij ge het beproefde en in alle opzichten volmaakte plan dat is ontworpen om uw overleving en opklimming te bewerkstelligen, afwijst. 24:6.9 (270.7) Graduate Guides never leave the Havona worlds; they are dedicated to the service of the graduate pilgrims of time and space. And you will sometime meet these noble beings face to face if you do not reject the certain and all-perfected plan designed to effect your survival and ascension.
7. De oorsprong van de Gidsen voor Gegradueerden ^top 7. Origin of the Graduate Guides ^top
24:7.1 (270.8) Ofschoon evolutie niet de bestaansorde is van het centrale universum, geloven wij dat de Gidsen voor Gegradueerden de vervolmaakte of meer ervaren leden zijn van een andere orde van schepselen van het centrale universum, de Havona-Dienstbaren. De Gidsen voor Gegradueerden leggen zulk een vèrgaande sympathie aan de dag en zulk een vermogen om de schepselen in opklimming te begrijpen, dat wij ervan overtuigd zijn dat zij deze beschaving hebben bereikt door daadwerkelijk te dienen in de gebieden van de superuniversa als de Havona-Dienstbaren van universele bijstand. Indien deze opvatting niet juist is, weten wij niet hoe wij het voortdurend verdwijnen van de oudere of meest ervarenen van deze dienstbaren zouden moeten verklaren. 24:7.1 (270.8) Though evolution is not the order of the central universe, we believe that the Graduate Guides are the perfected or more experienced members of another order of central universe creatures, the Havona Servitals. Graduate Guides show such a breadth of sympathy and such a capacity for understanding the ascendant creatures that we are convinced they have gained this culture by actual service in the superuniverse realms as the Havona Servitals of universal ministry. If this view is not correct, how then can we account for the continuous disappearance of the senior or more experienced servitals?
24:7.2 (271.1) Het gebeurt dat een dienstbare lange tijd niet aanwezig is in Havona omdat hij een opdracht in het superuniversum vervult, een missie zoals hij vele malen eerder volbracht, en dat hem bij zijn terugkeer naar huis het voorrecht wordt geschonken van ‘persoonlijk contact’ met de Centrale Straling van het Paradijs, dat hij omhelsd wordt door de Lichtende Personen, en uit het gezicht van zijn medegeesten verdwijnt om nimmer meer onder zijn soortgenoten te verschijnen. 24:7.2 (271.1) A servital will be long absent from Havona on superuniverse assignment, having been on many such missions previously, will return home, be granted the privilege of “personal contact” with the Paradise Central Shining, will be embraced by the Luminous Persons, and disappear from the recognition of his spirit fellows, never more to reappear among those of his kind.
24:7.3 (271.2) Wanneer een Havona-Dienstbare terugkeert van dienstbetoon in een superuniversum, kan hij talrijke malen een goddelijke omhelzing ontvangen en daaruit niet anders te voorschijn treden dan als een verheven dienstbare. Het ervaren van de lichtende omhelzing betekent niet noodzakelijkerwijs dat de dienaar moet veranderen in een Gids voor Gegradueerden, maar bijna een kwart van degenen die de goddelijke omhelzing bereiken, keert nooit meer terug naar de dienst in die gebieden. 24:7.3 (271.2) On returning from superuniverse service, a Havona Servital may enjoy numerous divine embraces and emerge therefrom merely an exalted servital. Experiencing the luminous embrace does not necessarily signify that the servital must translate into a Graduate Guide, but almost one quarter of those who achieve the divine embrace never return to the service of the realms.
24:7.4 (271.3) In de hoge archieven komt een reeks registraties voor zoals de volgende: 24:7.4 (271.3) There appears on the high records a succession of such entries as this:
24:7.5 (271.4) ‘En dienstbare nummer 842.842.682.846.782 van Havona, Sudna genaamd, kwam naar hier uit de dienst van het superuniversum, werd op het Paradijs ontvangen, bekende de Vader, onderging de goddelijke omhelzing, en is niet meer.’ 24:7.5 (271.4) “And servital number 842,842,682,846,782 of Havona, named Sudna, came over from the superuniverse service, was received on Paradise, knew the Father, entered the divine embrace, and is not.”
24:7.6 (271.5) Wanneer zulk een registratie in de archieven verschijnt, is de loopbaan van zo’n dienstbare afgesloten. Doch in minder dan drie ogenblikken (iets korter dan drie dagen naar uw tijdrekening) verschijnt er ‘spontaan’ een nieuwgeboren Gids voor Gegradueerden op het buitenste circuit van het Havona-universum. En het aantal Gidsen voor Gegradueerden komt precies overeen met het aantal verdwenen dienstbaren, een klein verschil buiten beschouwing gelaten dat ongetwijfeld wordt veroorzaakt door het aantal van degenen die in overgang zijn. 24:7.6 (271.5) When such an entry appears on the records, the career of such a servital is closed. But in just three moments (a little less than three days of your time) a newborn Graduate Guide “spontaneously” appears on the outer circuit of the Havona universe. And the number of Graduate Guides, allowing for a slight difference, due no doubt to those in transition, exactly equals the number of vanished servitals.
24:7.7 (271.6) Er is een bijkomende reden om aan te nemen dat de Gidsen voor Gegradueerden geëvolu-eerde Havona-Dienstbaren zijn, namelijk de neiging die deze gidsen en de met hen verbonden dienstbaren onophoudelijk vertonen om vriendschappen te sluiten van zulk een buitengewone aard. De wijze waarop deze zogenaamd afzonderlijke orden van wezens elkaar begrijpen en met elkaar meevoelen, is volkomen onbegrijpelijk. Het is verkwikkend en inspirerend om getuige te zijn van hun wederzijdse toewijding. 24:7.7 (271.6) There is an additional reason for supposing the Graduate Guides to be evolved Havona Servitals, and that is the unfailing tendency of these guides and their associated servitals to form such extraordinary attachments. The manner in which these supposedly separate orders of beings understand and sympathize with one another is wholly inexplicable. It is refreshing and inspiring to witness their mutual devotion.
24:7.8 (271.7) De Zeven Meester-Geesten en de met hen verbonden Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten zijn de persoonlijke repositoria van respectievelijk het bewustzijnspotentieel en het kracht-potentieel van de Allerhoogste, dat hij nog niet persoonlijk in werking brengt. En wanneer deze Paradijs-deelgenoten samenwerken om de Havona-Dienstbaren te scheppen, zijn de laatstgenoemden inherent betrokken in zekere fasen van de Allerhoogste Macht. Havona-Dienstbaren zijn aldus, in actualiteit, een weerspiegeling in het volmaakte centrale universum van bepaalde evolutionaire potentialiteiten van de tijd-ruimte-gebieden, en dit alles treedt aan de dag wanneer een dienstbare een transformatie en herschepping ondergaat. Wij geloven dat deze transformatie plaatsvindt in antwoord op de wil van de Oneindige Geest, die ongetwijfeld voor de Allerhoogste optreedt. Gidsen voor Gegradueerden worden niet door de Allerhoogste geschapen, doch wij vermoeden allen dat de experiëntiële Godheid op de een of andere wijze betrokken is bij de verrichtingen die aan deze wezens het aanzijn geven. 24:7.8 (271.7) The Seven Master Spirits and the associated Seven Supreme Power Directors, respectively, are the personal repositories of the mind potential and of the power potential of the Supreme Being which he does not, as yet, operate personally. And when these Paradise associates collaborate to create the Havona Servitals, the latter are inherently involved in certain phases of Supremacy. Havona Servitals are thus, in actuality, a reflection in the perfect central universe of certain evolutionary potentialities of the time-space domains, all of which is disclosed when a servital undergoes transformation and re-creation. We believe that this transformation takes place in response to the will of the Infinite Spirit, undoubtedly acting in behalf of the Supreme. Graduate Guides are not created by the Supreme Being, but we all conjecture that experiential Deity is in some way concerned in those transactions which bring these beings into existence.
24:7.9 (271.8) Het Havona waardoor de stervelingen in opklimming nu heen gaan, verschilt in menig opzicht van het centrale universum zoals het was vóór de tijd van Grandfanda. De aankomst op de Havona-circuits van opklimmende stervelingen heeft vèrstrekkende modificaties ingeluid in de organisatie van de centrale, goddelijke schepping, en de aanzet tot deze modificaties is ongetwijfeld afkomstig geweest van de Allerhoogste — de God der evolutionaire schepselen — als antwoord op de aankomst van zijn eerste experiëntiële kind uit de zeven superuniversa. Het verschijnen van de Gidsen voor Gegradueerden, alsmede de schepping van de tertiaire supernafijnen, duidt op deze verrichtingen van God de Allerhoogste. 24:7.9 (271.8) The Havona now traversed by ascending mortals differs in many respects from the central universe as it was before the times of Grandfanda. The arrival of mortal ascenders on the Havona circuits inaugurated sweeping modifications in the organization of the central and divine creation, modifications undoubtedly initiated by the Supreme Being—the God of evolutionary creatures—in response to the arrival of the first of his experiential children from the seven superuniverses. The appearance of the Graduate Guides, together with the creation of the tertiary supernaphim, is indicative of these performances of God the Supreme.
24:7.10 (272.1) [Aangeboden door een Goddelijk Raadsman van Uversa.] 24:7.10 (272.1) [Presented by a Divine Counselor of Uversa.]