Verhandeling 22 Paper 22
De Getrinitiseerde Zonen van God The Trinitized Sons of God
22:0.1 (243.1) ER zijn drie groepen wezens die Zonen van God worden genoemd. Naast de afdalende en opklimmende orden van zonen bestaat er nog een derde groep, en die bekend staat als de Getrinitiseerde Zonen van God. De getrinitiseerde orde van zonen is weer onderverdeeld in drie primaire afdelingen, overeenkomstig de oorsprong van deze vele typen geopenbaarde en niet geopenbaarde persoonlijkheden. Deze primaire afdelingen zijn: 22:0.1 (243.1) THERE are three groups of beings who are called Sons of God. In addition to descending and ascending orders of sonship there is a third group known as the Trinitized Sons of God. The trinitized order of sonship is subdivided into three primary divisions in accordance with the origins of its many types of personalities, revealed and unrevealed. These primary divisions are:
22:0.2 (243.2) 1. door de Godheid getrinitiseerde Zonen; 22:0.2 (243.2) 1. Deity-trinitized Sons.
22:0.3 (243.3) 2. door de Triniteit omhelsde Zonen; 22:0.3 (243.3) 2. Trinity-embraced Sons.
22:0.4 (243.4) 3. door schepselen getrinitiseerde Zonen. 22:0.4 (243.4) 3. Creature-trinitized Sons.
22:0.5 (243.5) Ongeacht hun oorsprong delen de Getrinitiseerde Zonen van God allen de ervaring van de trinitisatie, hetzij als een onderdeel van hun oorsprong, of als een ervaring van omhelzing door de Triniteit die zij daarna bereikt hebben. De door de Godheid getrinitiseerde Zonen worden in deze verhandelingen niet geopenbaard; deze bijdrage zal zich derhalve bepalen tot een uitbeelding van de twee overblijvende groepen, en in het bijzonder handelen over de door de Triniteit omhelsde zonen van God. 22:0.5 (243.5) Irrespective of origin all Trinitized Sons of God have in common the experience of trinitization, either as a part of their origin or as an experience of Trinity embrace subsequently attained. The Deity-trinitized Sons are unrevealed in these narratives; therefore will this presentation be confined to a portrayal of the remaining two groups, more particularly the Trinity-embraced sons of God.
1. De door de Triniteit omhelsde zonen ^top 1. The Trinity-Embraced Sons ^top
22:1.1 (243.6) Alle door de Triniteit omhelsde zonen zijn van tweevoudige of enkelvoudige oorsprong, doch na hun omhelzing door de Triniteit hebben zij zich voorgoed gewijd aan de dienst en opdrachten van de Triniteit. Zoals het geopenbaard en georganiseerd is voor dienst in de superuniversa, omvat dit korps persoonlijkheden van zeven orden: 22:1.1 (243.6) All Trinity-embraced sons are originally of dual or single origin, but subsequent to the Trinity embrace they are forever devoted to Trinity service and assignment. This corps, as revealed and as organized for superuniverse service, embraces seven orders of personalities:
22:1.2 (243.7) 1. Machtige Boodschappers; 22:1.2 (243.7) 1. Mighty Messengers.
22:1.3 (243.8) 2. Hoge Gezagsdragers; 22:1.3 (243.8) 2. Those High in Authority.
22:1.4 (243.9) 3. Degenen zonder Naam en Getal; 22:1.4 (243.9) 3. Those without Name and Number.
22:1.5 (243.10) 4. Getrinitiseerde Beheerders; 22:1.5 (243.10) 4. Trinitized Custodians.
22:1.6 (243.11) 5. Getrinitiseerde Ambassadeurs; 22:1.6 (243.11) 5. Trinitized Ambassadors.
22:1.7 (243.12) 6. Hemelse Bewaarders; 22:1.7 (243.12) 6. Celestial Guardians.
22:1.8 (243.13) 7. Hoge Zoon-Assistenten. 22:1.8 (243.13) 7. High Son Assistants.
22:1.9 (243.14) Deze zeven groepen persoonlijkheden worden voorts naar oorsprong, natuur en functie, ingedeeld in drie hoofdafdelingen: de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid, de Getrinitiseerde Zonen van Selectie, en de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid. 22:1.9 (243.14) These seven groups of personalities are further classified, according to origin, nature, and function, into three major divisions: the Trinitized Sons of Attainment, the Trinitized Sons of Selection, and the Trinitized Sons of Perfection.
22:1.10 (244.1) De Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid — de Machtige Boodschappers, de Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder naam en getal — zijn allen met hun Richters gefuseerde, opgeklommen stervelingen die het Paradijs en het Korps der Volkomenheid hebben bereikt. Zij zijn echter geen volkomenen: wanneer zij door de Triniteit zijn omhelsd, worden hun namen afgevoerd van de appèllijsten der volkomenen. De nieuwe zonen van deze orde doorlopen gedurende betrekkelijk korte perioden speciale opleidingscursussen onder leiding van de Eeuwigen der Dagen op de hoofdkwartierplaneten van de Havona-circuits. Hierna worden zij aangesteld bij de diensten van de Ouden der Dagen in de zeven superuniversa. 22:1.10 (244.1) The Trinitized Sons of Attainment—the Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number—are all Adjuster-fused ascendant mortals who have attained Paradise and the Corps of the Finality. But they are not finaliters; when they have been Trinity embraced, their names are removed from the finaliter roll call. The new sons of this order pass through specific courses of training, for comparatively short periods, on the circuit headquarters planets of the Havona circuits under the direction of the Eternals of Days. Thereafter they are assigned to the services of the Ancients of Days in the seven superuniverses.
22:1.11 (244.2) De Getrinitiseerde Zonen van Selectie omvatten de Getrinitiseerde Beheerders en de Getrinitiseerde Ambassadeurs. Dezen worden gerekruteerd uit de kringen van bepaalde evolutionaire serafijnen en overgebrachte middenwezens die Havona hebben doorlopen en het Paradijs hebben bereikt, en ook uit zekere met de Geest en met de Zoon gefuseerde stervelingen die evenzo zijn opgeklommen tot het centrale Eiland van Licht en Leven. Nadat zij door de Paradijs-Triniteit zijn omhelsd en een korte opleiding in Havona hebben ontvangen, worden de Getrinitiseerde Zonen van Selectie aangesteld bij de rechtscolleges van de Ouden der Dagen. 22:1.11 (244.2) The Trinitized Sons of Selection embrace the Trinitized Custodians and the Trinitized Ambassadors. They are recruited from certain of the evolutionary seraphim and translated midway creatures who have traversed Havona and have attained Paradise, as well as from certain of the Spirit-fused and the Son-fused mortals who have likewise ascended to the central Isle of Light and Life. Subsequent to their embrace by the Paradise Trinity and after a brief training in Havona, the Trinitized Sons of Selection are assigned to the courts of the Ancients of Days.
22:1.12 (244.3) De Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid. De Hemelse Bewaarders en de Hoge Zoon-Assistenten die met hen zijn gecoördineerd, vormen een unieke groep tweemaal getrinitiseerde persoonlijkheden. Dit zijn de door schepselen getrinitiseerde zonen van Paradijs-Havona-persoonlijkheden of van vervolmaakte opgeklommen stervelingen, die zich gedurende lange tijd hebben onderscheiden in het Korps der Volkomenheid. Sommige van deze door schepselen getrinitiseerde zonen worden, na gediend te hebben bij de Allerhoogste Bestuurders der Zeven Meester-Geesten en ook dienst te hebben gedaan onder de Leraar-Zonen van de Triniteit, opnieuw getrinitiseerd (omhelsd) door de Paradijs-Triniteit en vervolgens als Hemelse Bewaarders en Hoge Zoon-Assistenten aangesteld bij de rechtscolleges van de Ouden der Dagen. De Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid worden zonder verdere opleiding rechtstreeks aangesteld bij de dienst van de superuniversa. 22:1.12 (244.3) The Trinitized Sons of Perfection. The Celestial Guardians and their co-ordinates, the High Son Assistants, comprise a unique group of twice-trinitized personalities. They are the creature-trinitized sons of Paradise-Havona personalities or of perfected ascendant mortals who have long distinguished themselves in the Corps of the Finality. Some of these creature-trinitized sons, after service with the Supreme Executives of the Seven Master Spirits and after serving under the Trinity Teacher Sons, are retrinitized (embraced) by the Paradise Trinity and then commissioned to the courts of the Ancients of Days as Celestial Guardians and as High Son Assistants. Trinitized Sons of Perfection are assigned directly to the superuniverse service without further training.
22:1.13 (244.4) Onze medewerkers die ook van de Triniteit stammen — de Volmakers der Wijsheid, de Goddelijke Raadslieden, en de Universele Censors — blijven gelijk in aantal, maar de door de Triniteit omhelsde zonen nemen voortdurend toe in getal. Allen die behoren tot de zeven orden van door de Triniteit omhelsde zonen, zijn aangesteld als leden van de regering van een der zeven superuniversa, en hun getal in ieder superuniversum is precies gelijk: geen hunner is ooit verloren gegaan. Wezens die door de Triniteit zijn omhelsd zijn nimmer afgedwaald; zij kunnen tijdelijk struikelen, doch geen van hen is ooit schuldig bevonden aan een strafbare weigering om de instructies van de regering van een superuniversum op te volgen. De Zonen van Bekwaamheid en de Zonen van Selectie hebben nimmer gewankeld tijdens hun dienst in Orvonton, maar de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid hebben wel eens beoordelingsfouten gemaakt, en daardoor tijdelijke verwarring doen ontstaan. 22:1.13 (244.4) Our Trinity-origin associates—Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, and Universal Censors—are of stationary numbers, but the Trinity-embraced sons are constantly increasing. All seven orders of Trinity-embraced sons are commissioned as members of one of the seven superuniverse governments, and the number in the service of each superuniverse is exactly the same; not one has ever been lost. Trinity-embraced beings have never gone astray; they may stumble temporarily, but not one has ever been adjudged in contempt of the superuniverse governments. The Sons of Attainment and the Sons of Selection have never faltered in the service of Orvonton, but the Trinitized Sons of Perfection have sometimes erred in judgment and thereby caused transient confusion.
22:1.14 (244.5) Onder leiding van de Ouden der Dagen functioneren alle zeven orden als groepen die zich grotendeels zelf besturen. Het terrein van hun dienstverlening is zeer uitgebreid; de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid verlaten het superuniversum waar ze zijn aangesteld niet, doch hun getrinitiseerde medewerkers kan men in het gehele groot universum aantreffen, want zij reizen van de evolutionaire werelden in tijd en ruimte tot aan het eeuwige Paradijs-Eiland. Zij kunnen in elk superuniversum werkzaam zijn, doch altijd als leden van de regering van het superuniversum waar zij oorspronkelijk werden benoemd. 22:1.14 (244.5) Under the direction of the Ancients of Days all seven orders function very much as self-governing groups. Their scope of service is far-flung; Trinitized Sons of Perfection do not leave the superuniverse of assignment, but their trinitized associates range the grand universe, journeying from the evolutionary worlds of time and space to the eternal Isle of Paradise. They may function in any of the superuniverses, but they do so always as members of the supergovernment of original designation.
22:1.15 (244.6) De door de Triniteit omhelsde zonen lijken permanent bij de dienst der zeven superuniversa te zijn aangesteld; het is zeker dat deze aanstelling voor de duur van het huidige universum-tijdperk is, maar ons is nimmer medegedeeld dat zij voor eeuwig zal zijn. 22:1.15 (244.6) Apparently the Trinity-embraced sons have been permanently assigned to the service of the seven superuniverses; certainly this assignment is for the duration of the present universe age, but we have never been informed that it is to be eternal.
2. De Machtige Boodschappers ^top 2. The Mighty Messengers ^top
22:2.1 (245.1) Machtige Boodschappers behoren tot de opklimmende groep der Getrinitiseerde Zonen. Zij zijn een klasse van vervolmaakte stervelingen die op het punt van rebellie zijn beproefd of anderszins in dezelfde mate zijn getoetst op het punt van hun persoonlijke loyaliteit; allen hebben een zeer bepaalde beproeving van hun trouw aan het universum doorstaan. Op een bepaald punt in hun opklimming naar het Paradijs zijn zij standvastig en loyaal gebleven terwijl hun meerderen ontrouw waren geworden, en enkelen hebben zelfs actief en loyaal het werk van deze ontrouwe leiders overgenomen. 22:2.1 (245.1) Mighty Messengers belong to the ascendant group of the Trinitized Sons. They are a class of perfected mortals who have been rebellion tested or otherwise equally proved as to their personal loyalty; all have passed through some definite test of universe allegiance. At some time in their Paradise ascent they stood firm and loyal in the face of the disloyalty of their superiors, and some did actively and loyally function in the places of such unfaithful leaders.
22:2.2 (245.2) Met een staat van dienst gekenmerkt door zulke persoonlijke blijken van trouw en toewijding, doorlopen deze stervelingen in opklimming Havona tezamen met de stroom pelgrims uit de tijd, bereiken het Paradijs, voltooien daar hun opleiding en worden dan opgenomen in het Korps der Volkomenheid. Daarna worden zij getrinitiseerd in de geheime omhelzing van de Paradijs-Triniteit en vervolgens aangesteld als medewerkers van de Ouden der Dagen in het bestuur der regeringen van de zeven superuniversa. 22:2.2 (245.2) With such personal records of fidelity and devotion, these ascending mortals pass on through Havona with the stream of the pilgrims of time, attain Paradise, graduate therefrom, and are mustered into the Corps of the Finality. Thereupon they are trinitized in the secret embrace of the Paradise Trinity and subsequently are commissioned to become associated with the Ancients of Days in the administration of the governments of the seven superuniverses.
22:2.3 (245.3) Iedere sterveling in opklimming die ervaring heeft met opstand en loyaal zijn werk blijft verrichten in een tijd van rebellie, is voorbestemd eens een Machtige Boodschapper te worden in dienst van zijn superuniversum. Hetzelfde geldt voor ieder opklimmend geschapen wezen dat dergelijke beroeringen door dwaling, kwaad of zonde, met succes weet te voorkomen; daden die er op gericht zijn rebellie te voorkomen of gestalte te geven aan hogere soorten loyaliteit in een universum-crisis, worden als van nog grotere waarde beschouwd dan loyaliteit wanneer geconfronteerd met daadwerkelijke rebellie. 22:2.3 (245.3) Every ascendant mortal of insurrectionary experience who functions loyally in the face of rebellion is eventually destined to become a Mighty Messenger of the superuniverse service. Likewise is any ascendant creature who effectively prevents such upheavals of error, evil, or sin; for action designed to prevent rebellion or to effect higher types of loyalty in a universe crisis is regarded as of even greater value than loyalty in the face of actual rebellion.
22:2.4 (245.4) De oudste Machtige Boodschappers werden gekozen uit de opklimmende stervelingen uit tijd en ruimte die zich onder de eerstaangekomenen op het Paradijs bevonden; velen van hen hadden Havona doorlopen ten tijde van Grandfanda. Doch de eerste trinitisatie van Machtige Boodschappers vond pas plaats toen het korps van kandidaten vertegenwoordigers van elk der zeven superuniversa omvatte. De laatste groep van deze orde die voor trinitisatie op het Paradijs in aanmerking kwam, omvatte ook pelgrims in opklimming uit het plaatselijk universum Nebadon. 22:2.4 (245.4) The senior Mighty Messengers were chosen from those ascendant mortals of time and space who were among the earlier Paradise arrivals, many having traversed Havona in the times of Grandfanda. But the first trinitizing of Mighty Messengers was not effected until the candidate corps contained representatives from each of the seven superuniverses. And the last group of this order to qualify on Paradise embraced ascendant pilgrims from the local universe of Nebadon.
22:2.5 (245.5) Machtige Boodschappers worden door de Paradijs-Triniteit omhelsd in groepen van zevenhonderdduizend, honderdduizend per superuniversum. Bijna een biljard Machtige Boodschappers zijn op Uversa aangesteld, en er bestaat alle reden om aan te nemen dat hun aantal in alle zeven superuniversa precies gelijk is. 22:2.5 (245.5) Mighty Messengers are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven hundred thousand, one hundred thousand for assignment to each superuniverse. Almost one trillion Mighty Messengers are commissioned on Uversa, and there is every reason to believe that the number serving in each of the seven superuniverses is exactly the same.
22:2.6 (245.6) Ik ben een Machtige Boodschapper, en Urantianen vinden het wellicht interessant om te weten dat mijn metgezellin en medewerkster tijdens mijn ervaring als sterveling eveneens met vlag en wimpel de zware toets heeft doorstaan, en dat wij, ofschoon wij vele malen voor lange tijd gescheiden zijn geweest in de eeuwenlange binnenwaartse opklimming naar Havona, in dezelfde groep van zevenhonderdduizend zijn omhelsd en dat wij de tijd toen wij Vicegerington doorliepen, in nauwe en liefdevolle verbintenis hebben doorgebracht. Wij hebben tenslotte beiden onze aanstelling op Uversa in Orvonton gekregen, en wij worden dikwijls samen uitgezonden om opdrachten uit te voeren die de diensten van twee Boodschappers vereisen. 22:2.6 (245.6) I am a Mighty Messenger, and it may interest Urantians to know that the companion and associate of my mortal experience was also triumphant in the great test, and that, though we were many times and for long periods separated in the agelong inward ascent to Havona, we were embraced in the same seven-hundred-thousand group, and that we spent our time passing through Vicegerington in close and loving association. We were finally commissioned and together assigned to Uversa of Orvonton, and we are often dispatched in company for the execution of assignments requiring the services of two Messengers.
22:2.7 (245.7) Machtige Boodschappers hebben met alle door de Triniteit omhelsde zonen gemeen dat zij worden ingezet ten behoeve van alle fasen van de activiteiten in de superuniversa. Zij staan voortdurend in verbinding met hun hoofdkwartier door middel van de reflectiviteitsdienst van het superuniversum. Machtige Boodschappers doen in alle sectoren van een superuniversum dienst en volvoeren dikwijls missies naar de plaatselijke universa en zelfs naar de afzonderlijke werelden, zoals ikzelf bij deze gelegenheid doe. 22:2.7 (245.7) Mighty Messengers, in common with all Trinity-embraced sons, are assigned to all phases of superuniverse activities. They maintain constant connection with their headquarters through the superuniverse reflectivity service. Mighty Messengers serve in all sectors of a superuniverse and frequently execute missions to the local universes and even to the individual worlds, as I do on this occasion.
22:2.8 (245.8) In de rechtscolleges van de superuniversa treden Machtige Boodschappers op als verdedigers van zowel personen als planeten in zaken van arbitrage; ook staan zij de Perfecties der Dagen bij in het bestuur van de zaken van de grote sectoren. Als groep is hun voornaamste taak die van waarnemers voor het superuniversum. Als officiële waarnemers voor de Ouden der Dagen zijn zij gestationeerd op de verschillende hoofdkwartierwerelden en op afzonderlijke belangrijke planeten. In deze kwaliteit treden de Boodschappers ook op als adviseurs voor de overheden die de zaken besturen van de werelden waar zij verblijven. Zij nemen actief deel in alle fasen van het opklimmingsplan voor de vooruitgang der stervelingen. Samen met hun medewerkers van sterfelijke afkomst houden zij de regeringen der superuniversa rechtstreeks en persoonlijk geïnformeerd ten aanzien van de status en voortgang van de plannen der afdalende Zonen van God. 22:2.8 (245.8) In the superuniverse courts, Mighty Messengers act as defenders of both individuals and planets when they come up for adjudication; they also assist the Perfections of Days in the direction of the affairs of the major sectors. As a group, their chief assignment is that of superuniverse observers. They are stationed on the various headquarters worlds and on individual planets of importance as the official observers of the Ancients of Days. When so assigned, they also serve as advisers to the authorities directing the affairs of the spheres of their sojourn. The Messengers take active part in all phases of the ascendant scheme of mortal progression. With their associates of mortal origin they keep the supergovernments in close and personal touch with the status and progression of the plans of the descending Sons of God.
22:2.9 (246.1) Machtige Boodschappers zijn zich ten volle bewust van hun gehele opklimmingsloopbaan en daarom zijn zij zulke nuttige en meevoelende dienende helpers, begripvolle boodschappers die op iedere wereld in de ruimte en aan ieder geschapen wezen in de tijd dienstbaar zijn. Zodra ge verlost zijt van het vlees, zult ge vrijelijk en vol begrip met ons communiceren, aangezien wij zijn voortgekomen uit alle volkeren van alle evolutionaire werelden in de ruimte, dat wil zeggen uit al die geslachten van stervelingen bij wie Gedachtenrichters inwonen, met wie zij vervolgens fuseren. 22:2.9 (246.1) Mighty Messengers are fully conscious of their entire ascendant careers, and that is why they are such useful and sympathetic ministers, understanding messengers, for service on any world of space and to any creature of time. As soon as you are delivered from the flesh, you will communicate freely and understandingly with us since we spring from all the races on all the evolutionary worlds of space, that is, from those mortal races that are indwelt by, and subsequently fused with, Thought Adjusters.
3. De Hoge Gezagsdragers ^top 3. Those High in Authority ^top
22:3.1 (246.2) De Hoge Gezagsdragers, de tweede groep der Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid, zijn allen wezens van sterfelijke afkomst die met hun Richter zijn gefuseerd. Dit zijn de vervolmaakte stervelingen die uitzonderlijke bestuurlijke bekwaamheid aan de dag hebben gelegd en een groot talent voor leiderschap hebben vertoond tijdens hun lange opgaande loopbaan. Onder de tot overleving gekomen stervelingen uit de ruimte beschikken zij bij uitstek over de bekwaamheid tot regeren. 22:3.1 (246.2) Those High in Authority, the second group of the Trinitized Sons of Attainment, are all Adjuster-fused beings of mortal origin. These are the perfected mortals who have exhibited superior administrative ability and have shown extraordinary executive genius throughout their long ascending careers. They are the cream of governing ability derived from the surviving mortals of space.
22:3.2 (246.3) Zeventigduizend Hoge Gezagsdragers worden bij iedere Triniteitsverbinding getrinitiseerd. Ofschoon het plaatselijk universum Nebadon een betrekkelijk jonge schepping is, heeft het toch zijn vertegenwoordigers onder een recentelijk getrinitiseerde klasse van deze orde. In Orvonton zijn thans meer dan tien miljard van deze kundige bestuurders werkzaam. Evenals alle andere afzonderlijke orden van hemelse wezens, hebben zij hun eigen hoofdkwartier op Uversa, en zoals dit ook het geval is bij de andere door de Triniteit omhelsde zonen, treden hun reserves op Uversa op als het centrale bestuurslichaam van hun orde in Orvonton. 22:3.2 (246.3) Seventy thousand of Those High in Authority are trinitized at each Trinity liaison. Though the local universe of Nebadon is a comparatively young creation, it has representatives among a recently trinitized class of this order. There are now commissioned in Orvonton more than ten billion of these skillful administrators. Like all separate orders of celestial beings, they maintain their own headquarters on Uversa, and like the other Trinity-embraced sons, their reserves on Uversa act as the central directing body of their order in Orvonton.
22:3.3 (246.4) Het bestuurlijk gezag van de Hoge Gezagsdragers kent geen beperkingen. Zij zijn de overal aanwezige en immer efficiënte uitvoerende bewindslieden voor de Ouden der Dagen. Zij dienen op ieder hemellichaam, op iedere bewoonde wereld, en in iedere fase van activiteit in alle zeven superuniversa. 22:3.3 (246.4) Those High in Authority are administrators without limitation. They are the everywhere-present and always-efficient executives of the Ancients of Days. They serve on any sphere, on any inhabited world, and in any phase of activity in any of the seven superuniverses.
22:3.4 (246.5) Omdat zij uitmunten in bestuurlijke wijsheid en buitengewoon kundig zijn als uitvoerende gezagdragers, nemen deze briljante wezens de taak op zich om de gerechtigheid te vertegenwoordigen namens de rechtscolleges van het superuniversum; zij zorgen ervoor dat er recht wordt gedaan in de evolutionaire universa en dat misslagen worden rechtgezet. Als ge daarom ooit aangeklaagd mocht worden wegens een beoordelingsfout tijdens uw opklimming langs de werelden en hemellichamen die voor uw kosmische vooruitgang verordend zijn, is het nauwelijks denkbaar dat u onrecht zou worden aangedaan, want uw aanklagers zouden wezens zijn die eens zelf in opklimming zijn geweest en persoonlijk vertrouwd zijn met iedere schrede op de weg die ge reeds hebt afgelegd en verder aflegt. 22:3.4 (246.5) Having superb administrative wisdom and unusual executive skill, these brilliant beings assume to present the cause of justice in behalf of the superuniverse tribunals; they foster the execution of justice and the rectification of misadaptations in the evolutionary universes. Therefore, if you should ever be cited for errors of judgment while you are ascending the worlds and spheres of your ordained cosmic progression, it is hardly likely that you would suffer injustice since your prosecutors would be onetime ascendant creatures who are personally familiar with every step of the career you have traversed and are traversing.
4. Degenen zonder naam en getal ^top 4. Those Without Name and Number ^top
22:4.1 (246.6) Degenen zonder Naam en Getal vormen de derde en laatste groep der Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid; dit zijn de opklimmende zielen die een vermogen tot godsverering hebben ontwikkeld dat de kunde van alle zonen en dochters van de evolutionaire volkeren van de werelden in tijd en ruimte te boven gaat. Zij hebben een geestelijk begrip verworven van het eeuwige voornemen van de Universele Vader, dat bij vergelijking de bevatting van de evolutionaire geschapen wezens die naam of getal hebben, verre te boven gaat; daarom worden zij aangeduid als Degenen zonder Naam en Getal. Een juistere vertaling van hun naam zou moeten luiden: ‘Zij die boven Naam en Getal staan.’ 22:4.1 (246.6) Those without Name and Number constitute the third and last group of the Trinitized Sons of Attainment; they are the ascendant souls who have developed the ability to worship beyond the skill of all the sons and daughters of the evolutionary races from the worlds of time and space. They have acquired a spiritual concept of the eternal purpose of the Universal Father which comparatively transcends the comprehension of the evolutionary creatures of name or number; therefore are they denominated Those without Name and Number. More strictly translated, their name would be “Those above Name and Number.”
22:4.2 (247.1) Zonen van deze orde worden door de Paradijs-Triniteit omhelsd in groepen van zevenduizend. Er zijn op Uversa meer dan honderd miljoen van deze zonen ingeschreven als aangesteld in Orvonton. 22:4.2 (247.1) This order of sons is embraced by the Paradise Trinity in groups of seven thousand. There are of record on Uversa over one hundred million of these sons commissioned in Orvonton.
22:4.3 (247.2) Aangezien Degenen zonder Naam en Getal de superieure geestelijke denkers zijn van de volkeren die tot overleving kunnen komen, zijn zij bij uitstek bevoegd om te oordelen en te adviseren wanneer een geestelijk gezichtspunt gewenst is, en wanneer ervaring in de opklimmingsloopbaan essentieel is voor een adequaat begrip van de kwesties die een rol spelen in het probleem dat ter beoordeling voorligt. Zij zijn de verheven gezworenen van Orvonton. Een slecht geleid jury-stelsel moge dan op sommige werelden min of meer een karikatuur van rechtspraak zijn, maar op Uversa en in haar verlengingsrechtbanken stellen wij persoonlijkheden met het hoogst ontwikkelde geestelijke bewustzijn aan als juryleden en rechters. De rechtspraak is de hoogste functie van iedere regering, en zij aan wie het uitspreken van oordelen wordt toevertrouwd, dienen te worden gekozen uit de hoogste, edelste typen onder de meest ervaren, begripvolle individuën. 22:4.3 (247.2) Since Those without Name and Number are the superior spiritual minds of the survival races, they are especially qualified to sit in judgment and to render opinions when a spiritual viewpoint is desirable, and when experience in the ascendant career is essential to an adequate comprehension of the questions involved in the problem to be adjudicated. They are the supreme jurors of Orvonton. A maladministered jury system may be more or less of a travesty of justice on some worlds, but on Uversa and its extension tribunals we employ the highest type of evolved spiritual mentality as juror-judges. Adjudication is the highest function of any government, and those who are intrusted with verdict rendering should be chosen from the highest and most noble types of the most experienced and understanding individuals.
22:4.4 (247.3) De selectie van kandidaten voor de trinitisatie-opleidingen van Machtige Boodschappers, Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder Naam en Getal, is intrinsiek en automatisch. De selectiemethoden van het Paradijs zijn in genen dele willekeurig. Persoonlijke ervaring en geestelijke waarden bepalen wie zal behoren tot de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid. Deze wezens zijn gelijk in gezag en uniform in bestuurlijke status, doch bezitten allen individualiteit en uiteenlopende karakters; het zijn geen standaardwezens. Zij zijn allen op kenmerkende wijze verschillend, afhankelijk van de verschillen in hun opklimmingsloopbaan. 22:4.4 (247.3) The selection of candidates for the trinitization classes of Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number is inherent and automatic. The selective techniques of Paradise are not in any sense arbitrary. Personal experience and spiritual values determine the personnel of the Trinitized Sons of Attainment. Such beings are equal in authority and uniform in administrative status, but they all possess individuality and diverse characters; they are not standardized beings. All are characteristically different, depending on the differentials of their ascendant careers.
22:4.5 (247.4) Naast deze experiëntiële kwaliteiten zijn de Getrinitiseerde Zonen van Bekwaamheid getrinitiseerd in de goddelijke omhelzing van de Paradijs-Godheden. Bijgevolg functioneren zij als de gecoördineerde medewerkers van de Stationaire Zonen van de Triniteit, want de omhelzing door de Triniteit schijnt vele ongerealiseerde potentialiteiten van geschapen wezens versneld te voorschijn te doen komen uit de stroom van de toekomende tijd. Doch dit geldt alleen voor wat te maken heeft met het huidige universum-tijdperk. 22:4.5 (247.4) In addition to these experiential qualifications, the Trinitized Sons of Attainment have been trinitized in the divine embrace of the Paradise Deities. Consequently they function as the co-ordinate associates of the Stationary Sons of the Trinity, for the Trinity embrace does seem to precipitate out of the stream of future time many of the unrealized potentials of creature beings. But this is true concerning only that which pertains to the present universe age.
22:4.6 (247.5) Deze groep zonen houdt zich voornamelijk, doch niet uitsluitend, bezig met de diensten die verricht worden met betrekking tot de opklimmingsloopbaan van de stervelingen in tijd en ruimte. Wanneer er ooit twijfel bestaat inzake de zienswijze van een sterfelijk schepsel, dan wordt het probleem opgelost door het te verwijzen naar een opklimmingscommissie bestaande uit een Machtige Boodschapper, een Hoge Gezagsdrager, en Een zonder Naam en Getal. 22:4.6 (247.5) This group of sons is chiefly, but not wholly, concerned with the services of the ascendant career of the time-space mortals. If the viewpoint of a mortal creature is ever in doubt, the question is settled by appeal to an ascendant commission consisting of a Mighty Messenger, One High in Authority, and One without Name and Number.
22:4.7 (247.6) Gij stervelingen die deze boodschap leest, kunt zelf opklimmen naar het Paradijs, de omhelzing door de Triniteit bereiken, in de verre toekomst worden toegevoegd aan de dienst van de Ouden der Dagen in een der zeven superuniversa, en te eniger tijd worden aangewezen om de waarheidsopenbaring aan een zich ontwikkelende bewoonde planeet uit te breiden, zoals ik thans werkzaam ben op Urantia. 22:4.7 (247.6) You mortals who read this message may yourselves ascend to Paradise, attain the Trinity embrace, and in remote future ages be attached to the service of the Ancients of Days in one of the seven superuniverses, and sometime be assigned to enlarge the revelation of truth to some evolving inhabited planet, even as I am now functioning on Urantia.
5. De Getrinitiseerde Beheerders ^top 5. The Trinitized Custodians ^top
22:5.1 (247.7) De Getrinitiseerde Beheerders zijn Getrinitiseerde Zonen van Selectie. Niet alleen uw geslachten en andere stervelingen met overlevingswaarde doorlopen Havona, bereiken het Paradijs, en ontdekken somtijds dat zij bestemd zijn om dienst te doen in de superuniversa tezamen met de Stationaire Zonen der Triniteit, maar ook uw trouwe serafijnse behoeders en de middenwezens, uw even getrouwe metgezellen, kunnen kandidaten worden voor dezelfde erkenning door de Triniteit en voor deze verheven persoonlijkheidsbestemming. 22:5.1 (247.7) The Trinitized Custodians are Trinitized Sons of Selection. Not only do your races and other mortals of survival value traverse Havona, attain Paradise, and sometimes find themselves destined to superuniverse service with the Stationary Sons of the Trinity, but your faithful seraphic guardians and your equally faithful midway associates may also become candidates for the same Trinity recognition and superb personality destiny.
22:5.2 (248.1) Getrinitiseerde Beheerders zijn opklimmende serafijnen en overgebrachte middenschepselen die Havona hebben doorlopen en het Paradijs en het Korps der Volkomenheid hebben bereikt. Vervolgens zijn zij omhelsd door de Paradijs-Triniteit en aangesteld bij de dienst van de Ouden der Dagen. 22:5.2 (248.1) Trinitized Custodians are ascendant seraphim and translated midway creatures who have passed through Havona and have attained Paradise and the Corps of the Finality. Subsequently they were embraced by the Paradise Trinity and were assigned to the service of the Ancients of Days.
22:5.3 (248.2) De kandidaten voor de omhelzing door de Triniteit onder de opklimmende serafijnen valt deze erkenning ten deel vanwege dappere medewerking met een opklimmende sterveling die het Korps der Volkomenheid heeft bereikt en vervolgens is getrinitiseerd. Mijn eigen serafijnse behoeder tijdens mijn sterfelijke loopbaan is met mij verder gegaan, is later getrinitiseerd, en is nu als Getrinitiseerde Beheerder toegevoegd aan de regering op Uversa. 22:5.3 (248.2) The candidates for the Trinity embrace from among the ascendant seraphim are accorded this recognition because of their valiant co-operation with some ascendant mortal who attained the Corps of the Finality and was subsequently trinitized. My own seraphic guardian of the mortal career went through with me, was later trinitized, and now is attached to the Uversa government as a Trinitized Custodian.
22:5.4 (248.3) En zo is het ook met de middenschepselen; velen worden overgebracht en bereiken het Paradijs, waar zij, tezamen met de serafijnen en om dezelfde redenen, door de Triniteit worden omhelsd en tot Beheerders in de superuniversa worden benoemd. 22:5.4 (248.3) And so with the midway creatures; many are translated and achieve Paradise and, along with the seraphim and for the same reasons, are Trinity embraced and commissioned as Custodians in the superuniverses.
22:5.5 (248.4) De Getrinitiseerde Beheerders worden door de Paradijs-Triniteit in groepen van zeventigduizend getrinitiseerd, en van iedere groep wordt een zevende deel in elk superuniversum aangesteld. Er zijn in de dienst van Orvonton nu iets meer dan tien miljoen van deze betrouwbare, hoge Beheerders. Zij doen dienst op Uversa en op de hoofdkwartierwerelden van de grote en kleine sector. In hun arbeid worden zij bijgestaan door een korps van verscheidene miljarden seconafijnen en andere bekwame superuniversum-persoonlijkheden. 22:5.5 (248.4) The Trinitized Custodians are embraced by the Paradise Trinity in groups of seventy thousand, and one seventh of each group is assigned to a superuniverse. There are now in the service of Orvonton slightly over ten million of these trusted and high Custodians. They serve on Uversa and on the major and minor headquarters spheres. In their labors they are assisted by a corps of several billion seconaphim and other able superuniverse personalities.
22:5.6 (248.5) De Getrinitiseerde Beheerders beginnen hun loopbaan als beheerders en blijven dit in de aangelegenheden van de super-regeringen. In zekere zin zijn zij ambtsdragers van de regeringen van hun superuniversum, maar zij hebben geen bemoeienis met individuën, in tegenstelling tot de Hemelse Behoeders. De Getrinitiseerde Beheerders besturen de zaken van groepen en bevorderen collectieve projecten. Zij zijn de beheerders van verslagen, plannen en instellingen; zij treden op als bestuurders van ondernemingen, persoonlijkheidsgroepen, opklimmingsprojecten, morontia-plannen, universum-ontwerpen en talloze andere ondernemingen. 22:5.6 (248.5) The Trinitized Custodians start out their careers as custodians, and they continue as such in the affairs of the supergovernments. In a way, they are officers of their superuniverse governments, but they do not deal with individuals, as do the Celestial Guardians. The Trinitized Custodians administer group affairs and foster collective projects. They are the custodians of records, plans, and institutions; they act as the trustees of undertakings, personality groups, ascendant projects, morontia plans, universe projections, and innumerable other enterprises.
6. De Getrinitiseerde Ambassadeurs ^top 6. The Trinitized Ambassadors ^top
22:6.1 (248.6) Getrinitiseerde Ambassadeurs zijn de tweede orde van de Getrinitiseerde Zonen van Selectie en worden, evenals hun medewerkers, de Beheerders, aangetrokken uit twee typen opklimmende schepselen. Niet alle opklimmende stervelingen zijn met de Richter of de Vader gefuseerd; sommigen zijn met de Geest gefuseerd en weer anderen met de Zoon. Van deze met de Geest en de Zoon gefuseerde stervelingen bereikt een zeker aantal Havona en het Paradijs. Uit deze opgeklommenen naar het Paradijs worden kandidaten geselecteerd voor de omhelzing door de Triniteit, en op gezette tijden worden dezen getrinitiseerd in klassen van zevenduizend. Zij worden vervolgens in de superuniversa benoemd als Getrinitiseerde Ambassadeurs van de Ouden der Dagen. Bijna een half miljard van hen staan geregistreerd op Uversa. 22:6.1 (248.6) Trinitized Ambassadors are the second order of the Trinitized Sons of Selection and like their associates, the Custodians, are recruited from two types of ascendant creatures. Not all ascending mortals are Adjuster or Father fused; some are Spirit fused, some are Son fused. Certain of these Spirit- and Son-fused mortals reach Havona and attain Paradise. From among these Paradise ascenders, candidates are selected for the Trinity embrace, and from time to time they are trinitized in classes of seven thousand. They are then commissioned in the superuniverses as Trinitized Ambassadors of the Ancients of Days. Almost one-half billion are registered on Uversa.
22:6.2 (248.7) Getrinitiseerde Ambassadeurs worden geselecteerd voor de omhelzing door de Triniteit op advies van hun Havona-leraren. In hun onderscheidene groepen zijn zij de persoonlijkheden met de grootste intelligentie en daarom zijn zij het meest geschikt om de regeerders van het superuniversum te helpen bij het begrijpen en het behartigen der belangen van de werelden waaruit de met de Geest gefuseerde stervelingen afkomstig zijn. De met de Zoon gefuseerde Ambassadeurs zijn een grote hulp voor ons bij onze behandeling van problemen waarin de met de Zoon gefuseerde orde van persoonlijkheden is betrokken. 22:6.2 (248.7) Trinitized Ambassadors are selected for the Trinity embrace upon the advices of their Havona teachers. They represent the superior minds of their respective groups and are, therefore, best qualified to assist the superuniverse rulers in understanding and in administering the interests of those worlds from which the Spirit-fused mortals hail. The Son-fused Ambassadors are of great assistance in our dealings with problems involving the Son-fused order of personality.
22:6.3 (248.8) Getrinitiseerde Ambassadeurs zijn de afgezanten van de Ouden der Dagen en kunnen voor alle mogelijke doeleinden worden uitgezonden naar alle werelden of universa binnen het superuniversum waar zij zijn aangesteld. Zij verrichten specifieke, belangrijke diensten op de hoofdkwartieren van de kleine sectoren, en voeren bovendien de talloze gevarieerde opdrachten uit die in een superuniversum worden gegeven. Zij vormen het nood- of reservekorps der Getrinitiseerde Zonen van de superregeringen en zijn derhalve beschikbaar voor een groot aantal verschillende taken. Zij nemen deel aan vele duizenden ondernemingen die met de zaken van een superuniversum te maken hebben en die wij onmogelijk kunnen beschrijven aan uw menselijke verstand, aangezien er niets gebeurt op Urantia dat ook maar in enig opzicht analoog is met deze activiteiten. 22:6.3 (248.8) Trinitized Ambassadors are the emissaries of the Ancients of Days for any and all purposes, to any and all worlds or universes within the superuniverse of their assignment. They render particular and important services on the headquarters of the minor sectors, and they perform the numberless miscellaneous assignments of a superuniverse. They are the emergency or reserve corps of the Trinitized Sons of the supergovernments, and they are therefore available for a great range of duties. They engage in thousands upon thousands of undertakings in superuniverse affairs which it is impossible to portray to human minds since there is nothing transpiring on Urantia that is in any way analogous to these activities.
7. De trinitisatie-techniek ^top 7. Technique of Trinitization ^top
22:7.1 (249.1) Aan uw materiële verstand kan ik de ervaring van de allerhoogste creatieve prestatie van volmaakte en vervolmaakte geestelijke wezens, de handeling der trinitisatie, niet volledig ontvouwen. De technieken van de trinitisatie horen tot de geheimen van Vicegerington en Solitarington en kunnen aan niemand worden geopenbaard en door niemand worden verstaan dan door degenen die deze unieke ervaring hebben doorgemaakt. Het is derhalve voor geen enkel wezen mogelijk om de natuur en bedoeling van deze buitengewone verrichting goed te beschrijven aan het menselijke bewustzijn. 22:7.1 (249.1) I cannot fully unfold to the material mind the experience of the supreme creative performance of perfect and perfected spiritual beings—the act of trinitization. The techniques of trinitization are among the secrets of Vicegerington and Solitarington and are revealable to, and understandable by, none save those who have passed through these unique experiences. Therefore is it beyond the possibility of any being successfully to portray to the human mind the nature and purport of this extraordinary transaction.
22:7.2 (249.2) Naast de Godheden kunnen slechts Paradijs-Havona-persoonlijkheden en bepaalde leden van elk der korpsen der volkomenen tot trinitisatie overgaan. Onder speciaal aangepaste omstandigheden van Paradijs-volmaaktheid, mogen deze schitterende wezens beginnen aan het unieke avontuur van concept-identiteit, en vele malen slagen zij er in een nieuw wezen, een door schepselen getrinitiseerde zoon, voort te brengen. 22:7.2 (249.2) Aside from the Deities, only Paradise-Havona personalities and certain members of each of the finaliter corps engage in trinitization. Under specialized conditions of Paradise perfection, these superb beings may embark upon the unique adventure of concept-identity, and they are many times successful in the production of a new being, a creature-trinitized son.
22:7.3 (249.3) De verheerlijkte schepselen die zulke avonturen van trinitisatie ondernemen, mogen slechts eenmaal aan deze ervaring deelhebben, terwijl de Paradijs-Godheden de trinitisatie-episoden voortdurend en zonder beperking lijken te kunnen doen plaatsvinden. De Godheid lijkt slechts in één opzicht beperkt te zijn: er kan slechts één Oorspronkelijke, Oneindige Geest bestaan, slechts één oneindige uitvoerder van de verenigde wil van de Vader-Zoon. 22:7.3 (249.3) The glorified creatures who engage in such adventures of trinitization may participate in only one such experience, whereas with the Paradise Deities there seems to be no limit to the continued enactment of trinitization episodes. Deity seems to be limited in just one respect: There can be only one Original and Infinite Spirit, only one infinite executive of the united will of the Father-Son.
22:7.4 (249.4) De opklimmende, met hun Richter gefuseerde sterfelijke volkomenen die bepaalde niveaus van Paradijs-cultuur en geestelijke ontwikkeling hebben bereikt, behoren tot degenen die mogen trachten een geschapen wezen te trinitiseren. De compagnieën van stervelingen-volkomenen die op het Paradijs zijn gestationeerd, krijgen iedere duizend jaar Havona-tijd verlof. De volkomenen kunnen kiezen tussen zeven verschillende mogelijkheden om deze verlofperiode door te brengen, en een daarvan is om in associatie met een medevolkomene of met een Paradijs-Havona-persoonlijkheid, te trachten de trinitisatie van een schepsel te bewerkstelligen. 22:7.4 (249.4) The ascendant Adjuster-fused mortal finaliters who have attained certain levels of Paradise culture and spiritual development are among those who can essay to trinitize a creature being. Mortal-finaliter companies, when stationed on Paradise, are granted a recess every millennium of Havona time. There are seven different ways such finaliters may elect to spend this duty-free period, and one of these is, in association with some fellow finaliter or some Paradise-Havona personality, to attempt the enactment of creature trinitization.
22:7.5 (249.5) Indien twee sterfelijke volkomenen voor de Architecten van het Meester-Universum verschijnen en aantonen dat zij onafhankelijk van elkaar een identiek concept hebben uitgekozen voor trinitisatie, zijn de Architecten gemachtigd naar eigen inzicht mandaten uit te vaardigen die het deze verheerlijkte stervelingen in opklimming mogelijk maken om hun verlofperiode te verlengen en zich een tijdlang af te zonderen in de trinitisatie-sector van de Paradijs-Burgers. Indien zij aan het einde van deze hun toegewezen retraite rapporteren dat zij elk voor zich en gezamenlijk besloten hebben de paradijselijke poging te doen om een door hen verkozen, oorspronkelijk concept, dat tevoren nog niet getrinitiseerd was, te vergeestelijken, te idealiseren en te verwerkelijken, dan verleent Meester-Geest Nummer Zeven hun machtiging voor deze buitengewone onderneming. 22:7.5 (249.5) If two mortal finaliters, on going before the Architects of the Master Universe, demonstrate that they have independently chosen an identical concept for trinitization, the Architects are empowered, on their own discretion, to promulgate mandates permitting these glorified mortal ascenders to extend their recess and to remove themselves for a time to the trinitizing sector of the Paradise Citizens. At the end of this assigned retreat, if they report that they have singly and jointly elected to make the paradisiacal effort to spiritualize, idealize, and actualize a selected and original concept which has not theretofore been trinitized, then does Master Spirit Number Seven issue orders authorizing such an extraordinary undertaking.
22:7.6 (249.6) Soms nemen deze avontuurlijke ondernemingen een ongelooflijk lange tijd in beslag; eeuwen lijken te verstrijken voordat deze trouwe, vastbesloten vroegere stervelingen — en soms Paradijs-Havona-persoonlijkheden — ten slotte hun doel bereiken en er werkelijk in slagen om hun gekozen concept van universele waarheid daadwerkelijk tot aanzijn te brengen. De pogingen van zulke toegewijde paren worden ook niet altijd met succes bekroond; dikwijls falen zij terwijl er toch geen dwaling hunnerzijds te ontdekken valt. Kandidaten voor trinitisatie die op deze wijze falen, worden opgenomen in een speciale groep volkomenen die worden aangeduid als wezens die de allerhoogste inspanning hebben geleverd en de allerhoogste teleurstelling hebben doorstaan. Wanneer de Paradijs-Godheden zich verenigen om te trinitiseren, slagen zij altijd, doch dit is niet het geval met een paar gelijksoortige schepselen, de poging tot vereniging van twee leden van dezelfde bestaansorde. 22:7.6 (249.6) Unbelievably long periods of time are sometimes consumed in these adventures; an age seems to pass before these faithful and determined onetime mortals—and sometimes Paradise-Havona personalities—finally achieve their goal, really succeed in bringing their chosen concept of universal truth into actual being. And not always do these devoted couples meet with success; many times they fail, and that through no discoverable error on their part. Candidates for trinitization who thus fail are admitted to a special group of finaliters who are designated as beings who have made the supreme effort and sustained the supreme disappointment. When the Paradise Deities unite to trinitize, they always succeed, but not so with a homogeneous pair of creatures, the attempted union of two members of the same order of being.
22:7.7 (250.1) Wanneer een nieuw en oorspronkelijk wezen door de Goden wordt getrinitiseerd, veranderen de goddelijke ouders niet van godheidspotentieel; als verheven geschapen wezens echter zulk een creatieve gebeurtenis tot stand brengen, ondergaat één der zich verbindende en deelnemende individuën een unieke persoonlijkheidsmodificatie. De twee ouders van een door schepselen getrinitiseerde zoon worden in zekere zin geestelijk als één. Wij geloven dat deze status van tot eenheid gebrachte tweeheid van bepaalde geestelijke persoonlijkheidsfasen waarschijnlijk zal prevaleren tot de tijd dat de Allerhoogste zijn algehele en volledige manifestatie van persoonlijkheid in het groot universum zal hebben bereikt. 22:7.7 (250.1) When a new and original being is trinitized by the Gods, the divine parents are in deity potential unchanged; but when exalted creature beings enact such a creative episode, one of the contracting and participating individuals undergoes a unique personality modification. The two ancestors of a creature-trinitized son become in a certain sense spiritually as one. We believe that this status of bi-unification of certain spiritual phases of personality will probably prevail until such time as the Supreme Being shall have attained full and completed manifestation of personality in the grand universe.
22:7.8 (250.2) Deze functionele geestelijke vereniging van de twee ouders vindt plaats tegelijk met de verschijning van een nieuwe, door schepselen getrinitiseerde zoon: de twee trinitiserende ouders worden één op het ultieme functionele niveau. Geen enkel geschapen wezen in het universum kan dit verbazingwekkende verschijnsel geheel verklaren: het is een bijna-goddelijke ervaring. Toen de Vader en de Zoon zich verenigden om de Oneindige Geest te vereeuwigen, werden zij onmiddellijk nadat zij hun doel hadden bereikt als één, en sindsdien zijn zij één gebleven. En hoewel de trinitisatie-vereniging van twee schepselen van de orde is van de oneindige reikwijdte der volmaakte Godheidsvereniging van de Universele Vader en de Eeuwige Zoon, zijn de repercussies van trinitisaties door schepselen niet eeuwig van natuur; zij zullen ophouden wanneer de volledige wording der experiëntiële Godheden een feit zal zijn. 22:7.8 (250.2) Simultaneously with the appearance of a new creature-trinitized son, there occurs this functional spiritual union of the two ancestors; the two trinitizing parents become one on the ultimate functional level. No created being in the universe can fully explain this amazing phenomenon; it is a near-divine experience. When the Father and the Son united to eternalize the Infinite Spirit, upon the accomplishment of their purpose they immediately became as one and ever since have been one. And while the trinitization union of two creatures is on the order of the infinite scope of the perfect Deity union of the Universal Father and the Eternal Son, the repercussions of creature trinitization are not eternal in nature; they will terminate upon the completed factualization of the experiential Deities.
22:7.9 (250.3) Hoewel deze ouders van door schepselen getrinitiseerde zonen in hun aanstellingen in het universum als één worden, blijven zij in de samenstelling en op de appèls van het Korps der Volkomenheid en van de Architecten van het Meester-Universum als twee persoonlijkheden tellen. Gedurende het huidige universum-tijdperk zijn alle door trinitisatie verenigde ouders onscheidbaar in aanstellingen en functies; waar de een gaat, gaat ook de ander, wat de een doet, doet ook de ander. Indien een der uit twee verenigde ouders een volkomene van sterfelijke (of andere) afkomst is en de andere een Paradijs-Havona-persoonlijkheid, dan functioneren de verenigde ouders niet samen met de bewoners van het Paradijs, noch met die van Havona, noch met de volkomenen. Dergelijke gemengde verbintenissen worden in een speciaal korps van soortgelijke wezens bijeengebracht. En in alle trinitisatie-verbintenissen, de gemengde zowel als de andere, zijn de ouders zich van elkaar bewust, kunnen zij met elkaar communiceren en kunnen zij taken volbrengen die geen van beiden voorheen zou hebben kunnen verrichten. 22:7.9 (250.3) While these parents of creature-trinitized sons become as one in their universe assignments, they continue to be reckoned as two personalities in the make-up and roll calls of the Corps of the Finality and of the Architects of the Master Universe. During the current universe age, all trinitization-united parents are inseparable in assignment and function; where one goes the other goes, what one does the other does. If parental bi-unification involves a mortal (or other) finaliter and a Paradise-Havona personality, the united parental beings function neither with the Paradisers, Havoners, nor finaliters. Such mixed unions forgather in a special corps made up of similar beings. And in all trinitization unions, mixed or otherwise, the parental beings are conscious of, and can communicate with, each other, and they can perform duties that neither could have previously discharged.
22:7.10 (250.4) De Zeven Meester-Geesten hebben het gezag om machtiging te verlenen voor de trinitisatie-verbintenis van volkomenen en Paradijs-Havona-persoonlijkheden, en zulke gemengde verbindingen slagen altijd. De prachtige door schepselen getrinitiseerde zonen die het gevolg zijn van deze verbindingen, vertegenwoordigen concepten die niet geschikt zijn om begrepen te worden door de eeuwige schepselen van het Paradijs noch door de schepselen in tijd en ruimte; vandaar dat zij pupillen worden van de Architecten van het Meester-Universum. Deze getrinitiseerde zonen met bijzondere bestemming belichamen ideeën, idealen en ervaring die blijkbaar tot een toekomstig universum-tijdperk behoren en derhalve noch voor het bestuur van het superuniversum, noch voor dat van het centrale universum van onmiddellijke praktische waarde zijn. Deze unieke zonen van de kinderen van de tijd en de burgers der eeuwigheid worden allen in reserve gehouden op Vicegerington waar zij, in een speciale sector van de wereld die plaatsbiedt aan de geheime academies van het korps der Schepper-Zonen, zich bezighouden met de studie van de concepten van de tijd en de realiteiten der eeuwigheid. 22:7.10 (250.4) The Seven Master Spirits have authority to sanction the trinitizing union of finaliters and Paradise-Havona personalities, and such mixed liaisons are always successful. The resultant magnificent creature-trinitized sons are representative of concepts unsuited to the comprehension of either the eternal creatures of Paradise or the time creatures of space; hence they become the wards of the Architects of the Master Universe. These trinitized sons of destiny embody ideas, ideals, and experience which apparently pertain to a future universe age and are therefore of no immediate practical value to either the super- or central universe administrations. These unique sons of the children of time and the citizens of eternity are all held in reserve on Vicegerington, where they are engaged in the study of the concepts of time and the realities of eternity in a special sector of the sphere occupied by the secret colleges of the corps of the Creator Sons.
22:7.11 (251.1) De Allerhoogste is de unificatie van drie fasen van Godheidsrealiteit: God de Allerhoogste, de geestelijke unificatie van bepaalde eindige aspecten van de Paradijs-Triniteit; de Almachtig Allerhoogste, de unificatie van de kracht van de Scheppers van het groot universum; en het Allerhoogst Bewustzijn, de individuele bijdrage van de Derde Bron en Centrum en zijn gecoördineerde medewerkers aan de realiteit van de Allerhoogste. In hun trinitisatie-avonturen houden de luisterrijke schepselen van het centrale universum en het Paradijs zich bezig met een drievoudige verkenning van de Godheid van de Allerhoogste, die resulteert in de voortbrenging van drie orden van door schepselen getrinitiseerde zonen: 22:7.11 (251.1) The Supreme Being is the unification of three phases of Deity reality: God the Supreme, the spiritual unification of certain finite aspects of the Paradise Trinity; the Almighty Supreme, the power unification of the grand universe Creators; and the Supreme Mind, the individual contribution of the Third Source and Center and his co-ordinates to the reality of the Supreme Being. In their trinitization adventures the superb creatures of the central universe and Paradise are engaged in a threefold exploration of the Deity of the Supreme which results in the production of three orders of creature-trinitized sons:
22:7.12 (251.2) 1. Zonen die door opklimmende schepselen zijn getrinitiseerd. In hun creatieve inspanningen trachten de volkomenen bepaalde conceptuele werkelijkheden van de Almachtig Allerhoogste te trinitiseren, die zij experiëntieel in hun opklimming door tijd en ruimte naar het Paradijs hebben verworven. 22:7.12 (251.2) 1. Ascender-trinitized Sons. In their creative efforts the finaliters are attempting to trinitize certain conceptual realities of the Almighty Supreme which they have experientially acquired in their ascension through time and space to Paradise.
22:7.13 (251.3) 2. Zonen die door Paradijs-Havona-persoonlijkheden zijn getrinitiseerd. De scheppingsinspanningen van de Burgers van het Paradijs en Havona resulteren in de trinitisatie van bepaalde hoge geestelijke aspecten van de Allerhoogste, die zij experiëntieel verworven hebben tegen een boven-allerhoogste achtergrond die aan het Ultieme en Eeuwige grenst. 22:7.13 (251.3) 2. Paradise-Havona-trinitized Sons. The creative efforts of the Paradise Citizens and the Havoners result in the trinitization of certain high spiritual aspects of the Supreme Being which they have experientially acquired on a supersupreme background bordering on the Ultimate and the Eternal.
22:7.14 (251.4) 3. Getrinitiseerde Zonen van Bestemming. Wanneer echter een voleindigde en een Paradijs-Havona-persoonlijkheid samen een nieuw schepsel trinitiseren, heeft deze gezamenlijke inspanning repercussies in bepaalde fasen van het Allerhoogst-Ultieme Bewustzijn. De door schepselen getrinitiseerde zonen die hiervan het gevolg zijn, zijn meer dan geschapen; zij vertegenwoordigen actualiteiten van de Allerhoogst-Ultieme Godheid die niet anderszins experiëntieel zijn bereikt, en die derhalve automatisch vallen onder de Architecten van het Meester-Universum, de beheerders van de zaken die de scheppingsgrenzen van het huidige universum-tijdperk overschrijden. De getrinitiseerde zonen van bestemming belichamen bepaalde aspecten van de nog niet geopenbaarde functie van de Allerhoogst-Ultieme in het meester-universum. Wij weten niet zoveel aangaande deze gezamenlijke kinderen van tijd en eeuwigheid, maar veel meer dan ons geoorloofd is u te openbaren. 22:7.14 (251.4) 3. Trinitized Sons of Destiny. But when a finaliter and a Paradise-Havoner together trinitize a new creature, this conjoint effort repercusses in certain phases of the Supreme-Ultimate Mind. The resulting creature-trinitized sons are supercreational; they represent actualities of Supreme-Ultimate Deity which have not been otherwise experientially attained, and which, therefore, automatically fall within the province of the Architects of the Master Universe, custodians of those things which transcend the creational limits of the present universe age. The trinitized sons of destiny embody certain aspects of the unrevealed master universe function of the Supreme-Ultimate. We do not know a great deal about these conjoint children of time and eternity, but we know much more than we are permitted to reveal.
8. De door schepselen getrinitiseerde zonen ^top 8. The Creature-Trinitized Sons ^top
22:8.1 (251.5) Naast de door schepselen getrinitiseerde zonen die in deze verhandeling worden besproken, bestaan er nog talrijke ongeopenbaarde orden van door schepselen getrinitiseerde wezens: de uiteenlopende nakomelingen van de meervoudige verbindingen tussen de leden van de zeven korpsen van volkomenen en Paradijs-Havona-persoonlijkheden. Doch al deze door schepselen getrinitiseerde wezens, zowel de geopenbaarde als de ongeopenbaarde, worden door de Universele Vader met persoonlijkheid begiftigd. 22:8.1 (251.5) In addition to the creature-trinitized sons considered in this narrative, there are numerous unrevealed orders of creature-trinitized beings—the diverse progeny of the multiple liaisons of seven finaliter corps and Paradise-Havona personalities. But all these creature-trinitized beings, revealed and unrevealed, are endowed with personality by the Universal Father.
22:8.2 (251.6) Wanneer nieuwe zonen die door schepselen in opklimming en door Paradijs-Havona-persoonlijkheden zijn getrinitiseerd, nog jong en ongeschoold zijn, worden zij gewoonlijk voor lange dienstperioden naar de zeven Paradijs-werelden van de Oneindige Geest gezonden, waar zij dienen onder de bescherming van de Zeven Allerhoogste Bestuurders. Vervolgens kunnen zij voor verdere opleiding in de plaatselijke universa worden geadopteerd door de Leraar-Zonen van de Triniteit. 22:8.2 (251.6) When new ascender-trinitized and Paradise-Havona-trinitized sons are young and untrained, they are usually dispatched for long periods of service on the seven Paradise spheres of the Infinite Spirit, where they serve under the tutelage of the Seven Supreme Executives. Subsequently they may be adopted for further training in the local universes by the Trinity Teacher Sons.
22:8.3 (251.7) Deze geadopteerde zonen met een hoge, verheerlijkte schepsel-oorsprong zijn de leerlingen, de student-assistenten van de Leraar-Zonen, en naar classificatie worden zij dikwijls tijdelijk tot deze Zonen gerekend. Ten behoeve van de gebieden waar zij verkozen hebben dienst te doen, kunnen zij vele edele opdrachten in zelfverzaking uitvoeren, en dit doen zij ook. 22:8.3 (251.7) These adopted sons of high and glorified creature origin are the apprentices, student helpers, of the Teacher Sons, and as regards classification they are often temporarily numbered with these Sons. They may and do execute many noble assignments in self-denial in behalf of their chosen realms of service.
22:8.4 (251.8) De Leraar-Zonen in de plaatselijke universa kunnen hun door schepselen getrinitiseerde pupillen voordragen om door de Paradijs-Triniteit omhelsd te worden. Uit deze omhelzing komen zij tevoorschijn als Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid, en zij treden vervolgens in dienst bij de Ouden der Dagen in de zeven superuniversa; dit is de thans bekende bestemming van deze unieke groep tweemaal getrinitiseerde wezens. 22:8.4 (251.8) The Teacher Sons in the local universes may nominate their creature-trinitized wards for embrace by the Paradise Trinity. Emerging from this embrace as Trinitized Sons of Perfection, they enter the service of the Ancients of Days in the seven superuniverses, that being the present known destiny of this unique group of twice-trinitized beings.
22:8.5 (252.1) Niet alle door schepselen getrinitiseerde zonen worden door de Triniteit omhelsd; velen worden medewerkers en ambassadeurs van de Zeven Meester-Geesten van het Paradijs, van de Reflectieve Geesten van de superuniversa, of van de Moeder-Geesten der plaatselijke scheppingen. Anderen aanvaarden soms speciale opdrachten op het eeuwige Eiland. Weer anderen kunnen toetreden tot de speciale diensten op de geheime werelden van de Vader en op de Paradijs-werelden van de Geest. Uiteindelijk bereiken velen het vereende korps der Getrinitiseerde Zonen op het binnenste circuit van Havona. 22:8.5 (252.1) Not all creature-trinitized sons are Trinity embraced; many become the associates and ambassadors of the Seven Master Spirits of Paradise, of the Reflective Spirits of the superuniverses, and of the Mother Spirits of the local creations. Others may accept special assignments on the eternal Isle. Still others may enter the special services on the secret worlds of the Father and on the Paradise spheres of the Spirit. Eventually many find their way into the conjoint corps of the Trinitized Sons on the inner circuit of Havona.
22:8.6 (252.2) Met uitzondering van de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid en van degenen die op Vicegerington worden verzameld, lijkt het de allerhoogste bestemming van alle door schepselen getrinitiseerde zonen om toe te treden tot het Korps van Getrinitiseerde Volkomenen, een van de zeven Paradijs-Korpsen der Volkomenheid. 22:8.6 (252.2) Excepting the Trinitized Sons of Perfection and those who are forgathering on Vicegerington, the supreme destiny of all creature-trinitized sons appears to be entrance into the Corps of Trinitized Finaliters, one of the seven Paradise Corps of the Finality.
9. De Hemelse Bewaarders ^top 9. The Celestial Guardians ^top
22:9.1 (252.3) De door schepselen getrinitiseerde zonen worden door de Paradijs-Triniteit omhelsd in klassen van zevenduizend. Deze getrinitiseerde afstammelingen van volmaakt geworden mensen en Paradijs-Havona-persoonlijkheden worden allen gelijkelijk door de Godheden omhelsd, doch worden aan de superuniversa toegewezen overeenkomstig het advies van hun voormalige leraren, de Leraar-Zonen van de Triniteit. Zij die op zeer goede wijze gediend hebben, worden benoemd tot Hoge Zoon-Assistenten, terwijl zij die zich in iets mindere mate hebben onderscheiden tot Hemelse Bewaarders worden benoemd. 22:9.1 (252.3) Creature-trinitized sons are embraced by the Paradise Trinity in classes of seven thousand. These trinitized offspring of perfected humans and of Paradise-Havona personalities are all equally embraced by the Deities, but they are assigned to the superuniverses in accordance with the advice of their former instructors, the Trinity Teacher Sons. Those of more acceptable service are commissioned High Son Assistants; those of less distinguished performance are designated Celestial Guardians.
22:9.2 (252.4) Wanneer deze unieke wezens door de Triniteit zijn omhelsd, worden zij waardevolle adjuncten bij de regeringen van de superuniversa. Zij zijn doorkneed in de aangelegenheden van de opklimmingsloopbaan, niet doordat zij persoonlijk zijn opgeklommen, maar tengevolge van hun dienst bij de Leraar-Zonen van de Triniteit op de werelden in de ruimte. 22:9.2 (252.4) When these unique beings have been Trinity embraced, they become valuable adjuncts to the superuniverse governments. They are versed in the affairs of the ascendant career, not by personal ascension, but as a result of their service with the Trinity Teacher Sons on the worlds of space.
22:9.3 (252.5) Er zijn in Orvonton bijna een miljard Hemelse Bewaarders benoemd. Zij zijn voornamelijk toegewezen aan de bestuurscolleges van de Volmaakten der Dagen op de hoofdkwartieren van de grote sectoren en worden op bekwame wijze bijgestaan door een korps van stervelingen in opklimming die met de Zoon zijn gefuseerd. 22:9.3 (252.5) Almost one billion Celestial Guardians have been commissioned in Orvonton. They are chiefly assigned to the administrations of the Perfections of Days on the headquarters of the major sectors and are ably assisted by a corps of ascendant Son-fused mortals.
22:9.4 (252.6) De Hemelse Bewaarders zijn de functionarissen van de rechtscolleges van de Ouden der Dagen, en treden op als boodschappers van deze rechtscolleges en als bodes van de dagvaardingen en beslissingen van de verschillende rechtbanken van de regeringen der superuniversa. Zij nemen ook persoonlijkheden in hechtenis voor de Ouden der Dagen; zij gaan uit van Uversa om wezens te halen die voor de rechters van de superuniversa moeten verschijnen; bevelen om persoonlijkheden in het superuniversum in verzekerde bewaring te stellen worden door hen uitgevoerd. Ook begeleiden zij de met de Geest gefuseerde stervelingen van de plaatselijke universa wanneer hun aanwezigheid om de een of andere reden vereist is op Uversa. 22:9.4 (252.6) The Celestial Guardians are the officers of the courts of the Ancients of Days, functioning as court messengers and as bearers of the summonses and decisions of the various tribunals of the superuniverse governments. They are the apprehending agents of the Ancients of Days; they go forth from Uversa to bring back beings whose presence is required before the superuniverse judges; they execute the mandates for the detention of any personality in the superuniverse. They also accompany Spirit-fused mortals of the local universes when, for any reason, their presence is required on Uversa.
22:9.5 (252.7) De Hemelse Bewaarders en hun medewerkers, de Hoge Zoon-Assistenten, hebben nimmer de inwoning van een Richter genoten. Evenmin zijn zij gefuseerd met de Geest of de Zoon. De omhelzing door de Paradijs-Triniteit compenseert echter wel de niet-gefuseerde status van de Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid. De omhelzing door de Triniteit kan uitsluitend inwerken op de idee die in een door schepselen getrinitiseerde zoon is gepersonifieerd en de omhelsde zoon verder onveranderd laten, doch een dergelijke beperking doet zich slechts voor wanneer aldus is beraamd. 22:9.5 (252.7) The Celestial Guardians and their associates, the High Son Assistants, have never been indwelt by Adjusters. Neither are they Spirit nor Son fused. The embrace of the Paradise Trinity does, however, compensate for the nonfused status of the Trinitized Sons of Perfection. The Trinity embrace may act solely upon the idea which is personified in a creature-trinitized son, leaving the embraced son otherwise unchanged, but such a limitation occurs only when so planned.
22:9.6 (252.8) Deze tweemaal getrinitiseerde zonen zijn wonderbare wezens, maar zij zijn niet zo veelzijdig en betrouwbaar als hun medewerkers in opklimming; zij missen die geweldige, diep ingrijpende persoonlijke ervaring die de andere tot deze groep behorende zonen hebben verworven door daadwerkelijk vanuit de duistere gebieden der ruimte op te klimmen naar de heerlijkheid. Wij, die de loopbaan naar omhoog kennen, hebben hen lief en doen alles wat in ons vermogen ligt om het hun ontbrekende te compenseren, doch zij stemmen ons immer dankbaar voor onze lage afkomst en ons vermogen tot ervaren. Hun bereidheid om hun tekorten in de ervaarbare werkelijkheden van de opklimming in het universum te onderkennen en te accepteren, is vol transcendente schoonheid en soms zeer ontroerend en aandoenlijk. 22:9.6 (252.8) These twice-trinitized sons are marvelous beings, but they are neither as versatile nor dependable as their ascendant associates; they lack that tremendous and profound personal experience which the rest of the sons belonging to this group have acquired by actually climbing up to glory from the dark domains of space. We of the ascendant career love them and do all in our power to compensate their deficiencies, but they make us ever grateful for our lowly origin and our capacity for experience. Their willingness to recognize and acknowledge their deficiencies in the experiencible realities of universe ascension is transcendently beautiful and sometimes most touchingly pathetic.
22:9.7 (253.1) Getrinitiseerde Zonen van Volmaaktheid zijn beperkt in tegenstelling tot andere door de Triniteit omhelsde zonen, doordat hen de experiëntiële capaciteit in tijd en ruimte is ontzegd. Het ontbreekt hun aan ervaring, ondanks hun langdurige opleiding bij de Allerhoogste Bestuurders en de Leraar-Zonen, en indien dit niet zo zou zijn, zouden zij door een oververzadiging van ervaring niet in reserve kunnen worden gehouden om in een toekomstig universum-tijdperk ervaring op te doen. Er is eenvoudig niets in heel het universele bestaan dat daadwerkelijke persoonlijke ervaring kan vervangen, en deze door schepselen getrinitiseerde zonen worden in reserve gehouden om in een toekomstig universum-tijdperk experiëntieel te functioneren. 22:9.7 (253.1) Trinitized Sons of Perfection are limited in contrast to other Trinity-embraced sons because their experiential capacity is time-space inhibited. They are experience-deficient, despite long training with the Supreme Executives and the Teacher Sons, and if this were not the case, experiential saturation would preclude their being left in reserve for acquiring experience in a future universe age. There is simply nothing in all universal existence which can take the place of actual personal experience, and these creature-trinitized sons are held in reserve for experiential function in some future universe epoch.
22:9.8 (253.2) Op de woningwerelden heb ik deze waardige functionarissen van de hoge rechtscolleges van het superuniversum zo dikwijls verlangend en smekend zien kijken naar zelfs degenen die pas kort tevoren uit de evolutionaire werelden in de ruimte waren aangekomen, dat ik wel moest beseffen dat deze bezitters van niet-experiëntiële trinitisatie werkelijk hun vermeend minder fortuinlijke broeders benijdden, hun broeders die de opwaartse weg door het universum stap voor stap afleggen, in echte ervaring en daadwerkelijke beleving. Ondanks hun handicaps en beperkingen vormen zij een wonderbaarlijk nuttig en immer bereidwillig korps van werkers wanneer het erop aankomt om de ingewikkelde bestuurlijke plannen van de regeringen der superuniversa tot uitvoering te brengen. 22:9.8 (253.2) On the mansion worlds I have often seen these dignified officers of the high courts of the superuniverse look so longingly and appealingly at even the recent arrivals from the evolutionary worlds of space that one could not help realizing that these possessors of nonexperiential trinitization really envied their supposedly less fortunate brethren who ascend the universal path by steps of bona fide experience and actual living. Notwithstanding their handicaps and limitations they are a wonderfully useful and ever-willing corps of workers when it comes to the execution of the complex administrative plans of the superuniverse governments.
10. Hoge Zoon-Assistenten ^top 10. High Son Assistants ^top
22:10.1 (253.3) De Hoge Zoon-Assistenten vormen de hoogste groep der hertrinitiseerde, getrinitiseerde zonen van verheerlijkte wezens in opklimming van het Sterfelijke Korps der Volkomenheid en van hun eeuwige partners, de Paradijs-Havona-persoonlijkheden. Zij worden aangesteld bij de dienst van het superuniversum en zijn werkzaam als persoonlijke adjudanten van de hoge zonen in de regeringen van de Ouden der Dagen. Zij zouden terecht particuliere secretarissen genoemd kunnen worden. Van tijd tot tijd treden zij op als griffiers van speciale commissies en andere groepsverbanden van de hoge zonen. Zij dienen de Volmakers der Wijsheid, Goddelijke Raadslieden, Universele Censors, Machtige Boodschappers, Hoge Gezagsdragers en Degenen zonder Naam en Getal. 22:10.1 (253.3) The High Son Assistants are the superior group of the retrinitized trinitized sons of glorified ascendant beings of the Mortal Corps of the Finality and of their eternal associates, the Paradise-Havona personalities. They are assigned to the superuniverse service and function as personal aids to the high sons of the governments of the Ancients of Days. They might fittingly be denominated private secretaries. They act, from time to time, as clerks for special commissions and other group associations of the high sons. They serve Perfectors of Wisdom, Divine Counselors, Universal Censors, Mighty Messengers, Those High in Authority, and Those without Name and Number.
22:10.2 (253.4) Indien ik bij de bespreking van de Hemelse Bewaarders de aandacht schijn te hebben gevestigd op de beperkingen en handicaps van deze tweemaal getrinitiseerde zonen, wil ik nu in alle billijkheid de aandacht vestigen op hun ene punt van grote kracht, de eigenschap die hen voor ons van bijna onschatbare waarde maakt. Deze wezens danken hun bestaan aan het feit dat zij de personificatie zijn van één enkel allerhoogst concept. Zij zijn de persoonlijkheidsbelichaming van een goddelijke idee, een universeel ideaal, dat nimmer tevoren geconcipieerd, uitgedrukt, of getrinitiseerd was. En zij zijn daarna door de Triniteit omhelsd; aldus spreiden zij tentoon en belichamen zij daadwerkelijk de wijsheid zelve van de goddelijke Triniteit inzake het idee-ideaal van hun persoonlijkheidsbestaan. Voorzover dit speciale begrip aan de universa geopenbaard kan worden, belichamen deze persoonlijkheden alles wat enige schepsel- of Schepper-intelligentie ooit zou kunnen concipiëren, uitdrukken, of laten zien. Zij zijn die idee in persoon. 22:10.2 (253.4) If, in discussing the Celestial Guardians, I have seemed to call attention to the limitations and handicaps of these twice-trinitized sons, let me now, in all fairness, call attention to their one point of great strength, the attribute which makes them almost invaluable to us. These beings owe their very existence to the fact that they are the personification of a single and supreme concept. They are the personality embodiment of some divine idea, some universal ideal, as it has never before been conceived, expressed, or trinitized. And they have subsequently been Trinity embraced; thus they show forth and actually embody the very wisdom of the divine Trinity as concerns the idea-ideal of their personality existence. As far as that particular concept is revealable to the universes, these personalities embody all of everything that any creature or Creator intelligence could possibly conceive, express, or exemplify. They are that idea personified.
22:10.3 (253.5) Kunt ge niet inzien dat zulke levende concentraties van één enkel allerhoogst begrip van universum-realiteit van onmetelijk nut kunnen zijn voor hen aan wie het bestuur van de super-universa is toevertrouwd? 22:10.3 (253.5) Can you not see that such living concentrations of a single supreme concept of universe reality would be of untold service to those who are intrusted with the administration of the superuniverses?
22:10.4 (254.1) Niet lang geleden ben ik aangesteld als voorzitter van een commissie van zes — één uit elke groep der hoge zonen — met de opdracht om drie problemen te bestuderen die betrekking hadden op een groep nieuwe universa in het zuiden van Orvonton. Ik werd mij scherp bewust van de waarde van de Hoge Zoon-Assistenten toen ik het hoofd van hun orde op Uversa verzocht dergelijke secretarissen tijdelijk toe te voegen aan mijn commissie. Ons eerste idee werd namelijk vertegenwoordigd door een Hoge Zoon-Assistent op Uversa, die meteen aan onze groep werd verbonden. Ons tweede probleem was belichaamd in een Hoge Zoon-Assistent die was aangesteld in superuniversum nummer drie. Wij kregen veel hulp uit deze bron via het distributiecentrum van het centrale universum voor de coördinatie en verbreiding van essentiële kennis, doch niets dat in de schaduw kon staan van de assistentie die ons werd gegeven door de daadwerkelijke aanwezigheid van een persoonlijkheid die een begrip is, die door schepselen is getrinitiseerd in allerhoogste macht en door de Godheid is getrinitiseerd in finaliteit. Wat ons derde probleem betreft, uit de archieven van het Paradijs bleek dat dit idee nog nimmer door schepselen was getrinitiseerd. 22:10.4 (254.1) Not long since I was directed to head a commission of six—one of each of the high sons—assigned to the study of three problems pertaining to a group of new universes in the south parts of Orvonton. I was made acutely aware of the value of the High Son Assistants when I made requisition on the chief of their order on Uversa for temporary assignment of such secretaries to my commission. The first of our ideas was represented by a High Son Assistant on Uversa, who was forthwith attached to our group. Our second problem was embodied in a High Son Assistant assigned to superuniverse number three. We secured much help from this source through the central universe clearinghouse for the co-ordination and dissemination of essential knowledge, but nothing comparable to the assistance afforded by the actual presence of a personality who is a concept creature-trinitized in supremacy and Deity-trinitized in finality. Concerning our third problem, the records of Paradise disclosed that such an idea had never been creature trinitized.
22:10.5 (254.2) Hoge Zoon-Assistenten zijn unieke, oorspronkelijke personalisaties van geweldige concepten en ontzagwekkende idealen. Als zodanig zijn zij dan ook in staat om onze beraadslagingen van tijd tot tijd onuitsprekelijk te verhelderen. Denkt u zich eens in wat het betekent, wanneer ik ver weg in de universa in de ruimte bezig ben met een opdracht, en zo fortuinlijk ben dat ik de bijstand heb van een Hoge Zoon-Assistent die aan mijn missie is toegevoegd en zelf de volheid belichaamt van de goddelijk voorstelling inzake juist dat probleem dat ik volgens mijn opdracht moet aanpakken en oplossen. Dit nu heb ik herhaaldelijk ondervonden. De enige moeilijkheid met dit plan is dat geen enkel superuniversum een complete uitgave van deze getrinitiseerde ideeën kan bezitten; wij krijgen slechts een zevende deel van deze wezens, en dus gebeurt het maar eens op de zeven keer dat wij het genoegen mogen smaken van de persoonlijke omgang met deze wezens, ook al geven de archieven aan dat de betreffende idee getrinitiseerd is. 22:10.5 (254.2) High Son Assistants are unique and original personalizations of tremendous concepts and stupendous ideals. And as such they are able to impart inexpressible illumination to our deliberations from time to time. When I am acting on some remote assignment out in the universes of space, think what it means, by way of assistance, if I am so fortunate as to have attached to my mission a High Son Assistant who is the fullness of divine concept regarding the very problem I have been sent to attack and solve; and I have repeatedly had this very experience. The only difficulty with this plan is that no superuniverse can have a complete edition of these trinitized ideas; we only get one seventh of these beings; so it is only about one time in seven that we enjoy the personal association of these beings even when the records indicate that the idea has been trinitized.
22:10.6 (254.3) Wij zouden er veel baat bij hebben als wij veel grotere aantallen van deze wezens te onzen dienste zouden hebben op Uversa. Wegens hun grote waarde voor de regeringen van de superuniversa moedigen wij de pelgrims uit de ruimte en de inwoners van het Paradijs dan ook op alle mogelijke manieren aan om een poging tot trinitisatie te ondernemen, nadat zij elkaar die experiëntiële werkelijkheden hebben meegedeeld die van wezenlijk belang zijn voor de uitvoering van deze creatieve avontuurlijke ondernemingen. 22:10.6 (254.3) We could use to great advantage much larger numbers of these beings on Uversa. Because of their value to the superuniverse administrations, we, in every way possible, encourage the pilgrims of space and also the residents of Paradise to attempt trinitization after they have contributed to one another those experiential realities which are essential to the enactment of such creative adventures.
22:10.7 (254.4) In ons superuniversum hebben wij nu ongeveer één en een kwart miljoen Hoge Zoon-Assistenten die zowel in de kleine als de grote sector dienen, en eveneens op Uversa functioneren. Zij vergezellen ons zeer dikwijls wanneer wij opdrachten moeten uitvoeren in de ververwijderde universa. Hoge Zoon-Assistenten worden niet permanent toegewezen aan enige Zoon of aan enige commissie. Zij circuleren voortdurend en dienen waar de idee of het ideaal, dat zij zijn, het beste de eeuwige doeleinden kan bevorderen van de Paradijs-Triniteit, wier zonen zij zijn geworden. 22:10.7 (254.4) We now have in our superuniverse about one and a quarter million High Son Assistants, and they serve on both the major and minor sectors, even as they function on Uversa. They very often accompany us on our assignments to the remote universes. High Son Assistants are not permanently assigned to any Son or to any commission. They are in constant circulation, serving where the idea or ideal which they are can best further the eternal purposes of the Paradise Trinity, whose sons they have become.
22:10.8 (254.5) Zij zijn ontroerend hartelijk, voortreffelijk trouw, munten uit in intelligentie, bezitten een zeer grote mate van wijsheid — met betrekking tot een enkele idee — en hun nederigheid is onovertroffen. Hoewel zij u geheel op de hoogte kunnen brengen van de tradities in het universum aangaande hun ene idee of ideaal, is het bijna meelijwekkend hen gade te slaan terwijl zij trachten kennis en inlichtingen te vergaren aangaande tal van andere onderwerpen, zelfs bij de stervelingen in opklimming. 22:10.8 (254.5) They are touchingly affectionate, superbly loyal, exquisitely intelligent, supremely wise—regarding a single idea—and transcendently humble. While they can impart to you the lore of the universe concerning their one idea or ideal, it is well-nigh pathetic to observe them seeking knowledge and information on hosts of other subjects, even from the ascending mortals.
22:10.9 (254.6) Dit nu is het verhaal aangaande de oorsprong, de natuur en het functioneren van bepaalde persoonlijkheden die behoren tot degenen die de Getrinitiseerde Zonen van God genoemd worden, meer in het bijzonder van hen die de goddelijke omhelzing door de Paradijs-Triniteit hebben meegemaakt en daarna in dienst zijn getreden bij de superuniversa om daar wijze, begripvolle samenwerking te bieden aan de staf van de Ouden der Dagen bij hun onvermoeibare inspanningen om de binnenwaartse vooruitgang te vergemakkelijken der opklimmende stervelingen uit de tijd naar Havona, hun directe bestemming, en naar hun uiteindelijk doel op het Paradijs. 22:10.9 (254.6) And this is the narrative of the origin, nature, and functioning of certain of those who are called the Trinitized Sons of God, more particularly of those who have passed through the divine embrace of the Paradise Trinity, and who have then been assigned to the services of the superuniverses, there to give wise and understanding co-operation with the administrators of the Ancients of Days in their untiring efforts to facilitate the inward progress of the ascending mortals of time toward their immediate Havona destination and their eventual Paradise goal.
22:10.10 (255.1) [Verhaald door een Machtige Boodschapper van het openbaringskorps van Orvonton.] 22:10.10 (255.1) [Narrated by a Mighty Messenger of the revelatory corps of Orvonton.]