Verhandeling 114 Paper 114
Het Serafijnse Bestuur van de planeet Seraphic Planetary Government
114:0.1 (1250.1) DE Meest Verhevenen regeren in de koninkrijken der mensen middels vele hemelse krachten en instanties, maar voornamelijk door middel van het dienstbetoon van serafijnen. 114:0.1 (1250.1) THE Most Highs rule in the kingdoms of men through many celestial forces and agencies but chiefly through the ministry of seraphim.
114:0.2 (1250.2) Vandaag werden er om twaalf uur 's middags, bij het appèl der planetaire engelen, behoeders en anderen die op Urantia dienst doen, 501.234.619 serafijnenparen afgeroepen. Ik heb tweehonderd serafijnse heerscharen onder mijn commando — 597.196.800 serafijnenparen, of 1.194.393.600 individuele engelen. Er zijn echter 1.002.469.238 individuen geregistreerd, waaruit volgt dat er 191.924.362 engelen niet op deze wereld aanwezig waren omdat zij dienstdeden als transporteurs of boodschappers, of stervensdienst hadden. (Op Urantia zijn er ongeveer evenveel cherubijnen als serafijnen, en dezen zijn op dezelfde wijze georganiseerd.) 114:0.2 (1250.2) At noon today the roll call of planetary angels, guardians, and others on Urantia was 501,234,619 pairs of seraphim. There were assigned to my command two hundred seraphic hosts—597,196,800 pairs of seraphim, or 1,194,393,600 individual angels. The registry, however, shows 1,002,469,238 individuals; it follows therefore that 191,924,362 angels were absent from this world on transport, messenger, and death duty. (On Urantia there are about the same number of cherubim as seraphim, and they are similarly organized.)
114:0.3 (1250.3) Serafijnen en de met hen verbonden cherubijnen hebben veel te maken met de details van het bovenmenselijk bestuur van een planeet, vooral van de werelden die door opstand zijn geïsoleerd. Bekwaam bijgestaan door de middenwezens, functioneren de engelen op Urantia als de eigenlijke bovenmateriële dienaren die de opdrachten uitvoeren van de residerende gouverneur-generaal en al zijn metgezellen en ondergeschikten. Als klasse houden de serafijnen zich met vele andere opdrachten bezig dan die van het behoeden van personen en groepen. 114:0.3 (1250.3) Seraphim and their associated cherubim have much to do with the details of the superhuman government of a planet, especially of worlds which have been isolated by rebellion. The angels, ably assisted by the midwayers, function on Urantia as the actual supermaterial ministers who execute the mandates of the resident governor general and all his associates and subordinates. Seraphim as a class are occupied with many assignments other than those of personal and group guardianship.
114:0.4 (1250.4) Urantia is niet verstoken van passende, doeltreffende supervisie door de regeerders van het stelsel, de constellatie en het universum. Het bestuur van de planeet verschilt echter van dat van iedere andere wereld in het stelsel Satania, zelfs in geheel Nebadon. Het unieke karakter van het plan van toezicht op uw wereld vindt zijn oorzaak in een aantal ongebruikelijke omstandigheden: 114:0.4 (1250.4) Urantia is not without proper and effective supervision from the system, constellation, and universe rulers. But the planetary government is unlike that of any other world in the Satania system, even in all Nebadon. This uniqueness in your plan of supervision is due to a number of unusual circumstances:
114:0.5 (1250.5) 1. de status van Urantia als planeet waar modificaties in het leven zijn aangebracht; 114:0.5 (1250.5) 1. The life modification status of Urantia.
114:0.6 (1250.6) 2. de dwingende eisen die de opstand van Lucifer stelt; 114:0.6 (1250.6) 2. The exigencies of the Lucifer rebellion.
114:0.7 (1250.7) 3. de ontwrichtingen tengevolge van de nalatigheid van Adam; 114:0.7 (1250.7) 3. The disruptions of the Adamic default.
114:0.8 (1250.8) 4. de onregelmatigheden die voortvloeien uit het feit dat Urantia een van de zelfschenkingswerelden is geweest van de Soeverein van het Universum. Michael van Nebadon is de Planetaire Vorst van Urantia; 114:0.8 (1250.8) 4. The irregularities growing out of the fact that Urantia was one of the bestowal worlds of the Universe Sovereign. Michael of Nebadon is the Planetary Prince of Urantia.
114:0.9 (1250.9) 5. de speciale functie van de vierentwintig planetaire bestuurders; 114:0.9 (1250.9) 5. The special function of the twenty-four planetary directors.
114:0.10 (1250.10) 6. het feit dat er zich een circuit van aartsengelen op de planeet bevindt; 114:0.10 (1250.10) 6. The location on the planet of an archangels’ circuit.
114:0.11 (1250.11) 7. de meer recente benoeming van de eens geïncarneerde Machiventa Melchizedek tot plaatsvervangend Planetair Vorst. 114:0.11 (1250.11) 7. The more recent designation of the onetime incarnated Machiventa Melchizedek as vicegerent Planetary Prince.
1. Het hoogste gezag op Urantia ^top 1. The Sovereignty of Urantia ^top
114:1.1 (1250.12) Het oorspronkelijke hoogste gezag op Urantia was toevertrouwd aan de soeverein van het stelsel Satania. Eerst werd deze door hem gedelegeerd aan een gezamenlijke commissie van Melchizedeks en Levendragers, een groep die op Urantia functioneerde tot de komst van een officieel benoemde Planetaire Vorst. Na de val van Vorst Caligastia, ten tijde van de opstand van Lucifer, had Urantia geen vaste, geregelde betrekking tot het plaatselijk universum en zijn bestuurlijke afdelingen, tot de voltooiing van Michaels zelfschenking in het vlees, toen hij door de Unie der Dagen werd uitgeroepen tot Planetair Vorst van Urantia. Met deze proclamatie werd de status van uw wereld in zekerheid en principe voor immer bestendigd, maar in de praktijk maakte de Soevereine Schepper-Zoon geen aanstalten om de planeet persoonlijk te besturen, behalve dat hij de Jerusem-commissie van vierentwintig vroegere Urantianen instelde, die de bevoegdheid kreeg hem te vertegenwoordigen in het bestuur van Urantia en van alle andere planeten in het stelsel die in quarantaine zijn. Eén lid van deze raad verblijft thans altijd op Urantia als residerend gouverneur-generaal. 114:1.1 (1250.12) The original sovereignty of Urantia was held in trust by the sovereign of the Satania system. It was first delegated by him to a joint commission of Melchizedeks and Life Carriers, and this group functioned on Urantia until the arrival of a regularly constituted Planetary Prince. Subsequent to the downfall of Prince Caligastia, at the time of the Lucifer rebellion, Urantia had no sure and settled relationship with the local universe and its administrative divisions until the completion of Michael’s bestowal in the flesh, when he was proclaimed, by the Union of Days, Planetary Prince of Urantia. Such a proclamation in surety and in principle forever settled the status of your world, but in practice the Sovereign Creator Son made no gesture of personal administration of the planet aside from the establishment of the Jerusem commission of twenty-four former Urantians with authority to represent him in the government of Urantia and all other quarantined planets in the system. One of this council is now always resident on Urantia as resident governor general.
114:1.2 (1251.1) Het gezag om voor Michael op te treden als plaatsvervangend Planetair Vorst is kort geleden verleend aan Machiventa Melchizedek, maar deze Zoon van het plaatselijk universum heeft geen enkele stap ondernomen om het huidige planetaire regime van de successieve ambtsperioden van de residerende gouverneurs-generaal te wijzigen. 114:1.2 (1251.1) Vicegerent authority to act for Michael as Planetary Prince has been recently vested in Machiventa Melchizedek, but this Son of the local universe has made not the slightest move toward modifying the present planetary regime of the successive administrations of the resident governors general.
114:1.3 (1251.2) Het is weinig waarschijnlijk dat er gedurende de huidige dispensatie opvallende veranderingen zullen worden aangebracht in het bestuur van Urantia, tenzij de plaatsvervangende Planetaire Vorst zijn verantwoordelijkheden als titularis op zich zou komen nemen. Het komt bepaalde metgezellen van ons voor dat het systeem waarbij één van de vierentwintig raadslieden naar Urantia wordt gestuurd om op te treden als gouverneur-generaal, te eniger tijd in de nabije toekomst gevolgd zal worden door de formele aankomst van Machiventa Melchizedek, bekleed met het mandaat der plaatsvervangende soevereiniteit over Urantia. Als waarnemend Planetair Vorst zou hij ongetwijfeld verantwoordelijk blijven voor de planeet tot de finale berechting van de opstand van Lucifer, en waarschijnlijk ook daarna, tot in de verre toekomst wanneer de planeet bestendigd zal zijn in licht en leven. 114:1.3 (1251.2) There is little likelihood that any marked change will be made in the government of Urantia during the present dispensation unless the vicegerent Planetary Prince should arrive to assume his titular responsibilities. It appears to certain of our associates that at some time in the near future the plan of sending one of the twenty-four counselors to Urantia to act as governor general will be superseded by the formal arrival of Machiventa Melchizedek with the vicegerent mandate of the sovereignty of Urantia. As acting Planetary Prince he would undoubtedly continue in charge of the planet until the final adjudication of the Lucifer rebellion and probably on into the distant future of planetary settlement in light and life.
114:1.4 (1251.3) Sommigen geloven dat Machiventa de zaken van Urantia pas persoonlijk zal komen besturen tegen het einde van de lopende dispensatie. Anderen zijn van mening dat de plaatsvervangende Vorst in deze kwaliteit pas zal kunnen komen wanneer Michael eens zal zijn teruggekeerd naar Urantia, zoals hij heeft beloofd toen hij nog in het vlees was. Nog weer anderen, waaronder schrijver dezes, zien iedere dag en ieder uur uit naar de verschijning van Melchizedek. 114:1.4 (1251.3) Some believe that Machiventa will not come to take personal direction of Urantian affairs until the end of the current dispensation. Others hold that the vicegerent Prince may not come, as such, until Michael sometime returns to Urantia as he promised when still in the flesh. Still others, including this narrator, look for Melchizedek’s appearance any day or hour.
2. De raad van planetaire supervisoren ^top 2. The Board of Planetary Supervisors ^top
114:2.1 (1251.4) Sinds de dagen van Michaels zelfschenking op uw wereld is het algemeen bestuur van Urantia toevertrouwd aan een speciale groep op Jerusem, die bestaat uit vierentwintig voormalige Urantianen. De kwalificatie voor het lidmaatschap van deze commissie is ons onbekend, maar wij hebben opgemerkt dat degenen die hierin zijn benoemd allen hebben bijgedragen tot de zich uitbreidende soevereiniteit van de Allerhoogste in het stelsel Satania. Van nature waren zij allen echte leiders toen zij op Urantia functioneerden, en (behalve in het geval van Machiventa Melchizedek) zijn deze leiderskwaliteiten nog versterkt door hun ervaring op de woningwerelden en aangevuld door de training van het burgerschap van Jerusem. Leden van de vierentwintig worden voorgedragen door het kabinet van Lanaforge, de voordracht wordt ondersteund door de Meest Verhevenen van Edentia en goedgekeurd door de Aangestelde Wachter van Jerusem, en de benoeming geschiedt door Gabriël van Salvington, overeenkomstig diens mandaat van Michael. De tijdelijk aangestelden functioneren even volledig als de permanente leden van deze commissie van speciale supervisoren. 114:2.1 (1251.4) Since the times of Michael’s bestowal on your world the general management of Urantia has been intrusted to a special group on Jerusem of twenty-four onetime Urantians. Qualification for membership on this commission is unknown to us, but we have observed that those who have been thus commissioned have all been contributors to the enlarging sovereignty of the Supreme in the system of Satania. By nature they were all real leaders when they functioned on Urantia, and (excepting Machiventa Melchizedek) these qualities of leadership have been further augmented by mansion world experience and supplemented by the training of Jerusem citizenship. Members are nominated to the twenty-four by the cabinet of Lanaforge, seconded by the Most Highs of Edentia, approved by the Assigned Sentinel of Jerusem, and appointed by Gabriel of Salvington in accordance with the mandate of Michael. The temporary appointees function just as fully as do the permanent members of this commission of special supervisors.
114:2.2 (1251.5) Deze raad van planetaire bestuurders is vooral betrokken bij de supervisie over de activiteiten op deze wereld die het gevolg zijn van het feit dat Michael hier zijn laatste zelfschenking heeft doorgemaakt. De raad staat in nauw, direct contact met Michael door de verbindingsactiviteiten van een zekere Schitterende Avondster, dezelfde die Jezus gedurende zijn hele zelfschenking als sterveling heeft bijgestaan. 114:2.2 (1251.5) This board of planetary directors is especially concerned with the supervision of those activities on this world which result from the fact that Michael here experienced his terminal bestowal. They are kept in close and immediate touch with Michael by the liaison activities of a certain Brilliant Evening Star, the identical being who attended upon Jesus throughout the mortal bestowal.
114:2.3 (1252.1) Op dit tijdstip wordt deze raad, wanneer zij op Jerusem zitting houdt, voorgezeten door een zekere Johannes, bij u bekend als 'de Doper.' Maar de Aangestelde Wachter van Satania, de directe, persoonlijke vertegenwoordiger van de Toegevoegde Inspecteur op Salvington en van de Allerhoogste Bestuurder van Orvonton, is ambtshalve hoofd van deze raad. 114:2.3 (1252.1) At the present time one John, known to you as “the Baptist,” is chairman of this council when it is in session on Jerusem. But the ex officio head of this council is the Assigned Sentinel of Satania, the direct and personal representative of the Associate Inspector on Salvington and of the Supreme Executive of Orvonton.
114:2.4 (1252.2) De leden van deze zelfde commissie van voormalige Urantianen treden ook op als adviserende supervisoren van de zesendertig andere werelden in het stelsel die door de opstand zijn geïsoleerd; zij verrichten zeer waardevolle diensten doordat zij Lanaforge, de Soeverein van het Stelsel, direct en meevoelend op de hoogte houden van de zaken van deze planeten die nog steeds min of meer onder het oppertoezicht van de Constellatie-Vaders van Norlatiadek vallen. Deze vierentwintig raadslieden reizen individueel dikwijls naar elk van de planeten in quarantaine, vooral naar Urantia. 114:2.4 (1252.2) The members of this same commission of former Urantians also act as advisory supervisors of the thirty-six other rebellion-isolated worlds of the system; they perform a very valuable service in keeping Lanaforge, the System Sovereign, in close and sympathetic touch with the affairs of these planets, which still remain more or less under the overcontrol of the Constellation Fathers of Norlatiadek. These twenty-four counselors make frequent trips as individuals to each of the quarantined planets, especially to Urantia.
114:2.5 (1252.3) Elk van de andere geïsoleerde werelden wordt geadviseerd door soortgelijke, in grootte verschillende commissies van voormalige bewoners, maar deze bijkomende commissies zijn ondergeschikt aan de Urantia-groep van vierentwintig. Terwijl de leden van de laatstgenoemde commissie actief belang stellen in ieder aspect van de menselijke vooruitgang op iedere in quarantaine gehouden wereld in Satania, zijn zij vooral en in het bijzonder betrokken bij het welzijn en de vooruitgang van de sterfelijke rassen van Urantia, want zij houden geen onmiddellijk en direct toezicht op de zaken van enige planeet behalve Urantia, en zelfs hier is hun gezag niet volledig, behalve in bepaalde domeinen die betrekking hebben op de overleving van stervelingen. 114:2.5 (1252.3) Each of the other isolated worlds is advised by similar and varying sized commissions of its onetime inhabitants, but these other commissions are subordinate to the Urantian group of twenty-four. While the members of the latter commission are thus actively interested in every phase of human progress on each quarantined world in Satania, they are especially and particularly concerned with the welfare and advancement of the mortal races of Urantia, for they immediately and directly supervise the affairs of none of the planets except Urantia, and even here their authority is not complete excepting in certain domains concerned with mortal survival.
114:2.6 (1252.4) Niemand weet hoe lang deze vierentwintig raadslieden van Urantia hun huidige positie zullen blijven bekleden, en vrijgesteld zullen blijven van het gebruikelijke programma van universum-activiteiten. Zij zullen ongetwijfeld in hun huidige kwaliteit dienst blijven doen totdat er een verandering optreedt in de status van de planeet, zoals wanneer er een dispensatie wordt beëindigd, of wanneer Machiventa Melchizedek het volle gezag op zich neemt, of wanneer de opstand van Lucifer uiteindelijk wordt berecht, of wanneer Michael weerkeert naar de wereld van zijn laatste zelfschenking. De huidige residerende gouverneur-generaal van Urantia lijkt van mening dat het hun allen, behalve Machiventa, vrij zal staan op te klimmen naar het Paradijs op het moment dat het stelsel Satania opnieuw wordt opgenomen in de circuits van de constellatie. Maar er zijn ook andere opvattingen in omloop. 114:2.6 (1252.4) No one knows how long these twenty-four Urantia counselors will continue in their present status, detached from the regular program of universe activities. They will no doubt continue to serve in their present capacities until some change in planetary status ensues, such as the end of a dispensation, the assumption of full authority by Machiventa Melchizedek, the final adjudication of the Lucifer rebellion, or the reappearance of Michael on the world of his final bestowal. The present resident governor general of Urantia seems inclined to the opinion that all but Machiventa may be released for Paradise ascension the moment the system of Satania is restored to the constellation circuits. But other opinions are also current.
3. De residerende gouverneur-generaal ^top 3. The Resident Governor General ^top
114:3.1 (1252.5) Iedere honderd jaar naar de tijdsrekening van Urantia wijst het Jerusem-korps van vierentwintig planetaire supervisoren één uit hun midden aan om op uw wereld te verblijven en voor hen op te treden als uitvoerende vertegenwoordiger, als residerend gouverneur-generaal. Gedurende de dagen dat deze verhandelingen werden klaargemaakt, werd deze uitvoerende functionaris afgewisseld en werd de negentiende die zo had gediend opgevolgd door de twintigste. De naam van de huidige planetaire supervisor wordt u alleen onthouden omdat de sterfelijke mens zo geneigd is zijn buitengewone landgenoten en bovenmenselijke superieuren te vereren en zelfs te vergoddelijken. 114:3.1 (1252.5) Every one hundred years of Urantia time, the Jerusem corps of twenty-four planetary supervisors designate one of their number to sojourn on your world to act as their executive representative, as resident governor general. During the times of the preparation of these narratives this executive officer was changed, the nineteenth so to serve being succeeded by the twentieth. The name of the current planetary supervisor is withheld from you only because mortal man is so prone to venerate, even to deify, his extraordinary compatriots and superhuman superiors.
114:3.2 (1252.6) De residerende gouverneur-generaal heeft geen feitelijk persoonlijk gezag in het bestuur van de zaken van uw wereld, behalve als vertegenwoordiger van de vierentwintig raadslieden op Jerusem. Hij treedt op als coördinator van het bovenmenselijke bestuur en is het gerespecteerde hoofd en de universeel erkende leidsman van de hemelse wezens die op Urantia werken. Alle orden der engelenscharen beschouwen hem als hun coördinerende aanvoerder, terwijl sinds het vertrek van 1.2.3 de eerste die één van de vierentwintig raadslieden is geworden, de verenigde middenwezens de opeenvolgende gouverneurs-generaal echt als hun planetaire vaders zien. 114:3.2 (1252.6) The resident governor general has no actual personal authority in the management of world affairs except as the representative of the twenty-four Jerusem counselors. He acts as the co-ordinator of superhuman administration and is the respected head and universally recognized leader of the celestial beings functioning on Urantia. All orders of angelic hosts regard him as their co-ordinating director, while the United Midwayers, since the departure of 1-2-3 the first to become one of the twenty-four counselors, really look upon the successive governors general as their planetary fathers.
114:3.3 (1253.1) Ofschoon de gouverneur-generaal geen feitelijk persoonlijk gezag heeft op de planeet, kondigt hij iedere dag tientallen regelingen en besluiten af, die door alle betrokken persoonlijkheden als definitief worden geaccepteerd. Hij is veel meer een vaderlijke raadgever dan een formele bewindvoerder. In bepaalde opzichten functioneert hij zoals een Planetaire Vorst dit zou doen, maar zijn bestuur lijkt veel meer op dat van de Materiële Zonen. 114:3.3 (1253.1) Although the governor general does not possess actual and personal authority on the planet, he hands down scores of rulings and decisions each day which are accepted as final by all personalities concerned. He is much more of a fatherly adviser than a technical ruler. In certain ways he functions as would a Planetary Prince, but his administration much more closely resembles that of the Material Sons.
114:3.4 (1253.2) Het bestuur van Urantia wordt in de raden van Jerusem vertegenwoordigd conform een regeling volgens welke de gouverneur-generaal die wordt afgelost, als tijdelijk lid zitting neemt in het kabinet van Planetaire Vorsten van de Soeverein van het Stelsel. Toen Machiventa werd aangesteld als plaatsvervangend Vorst, verwachtten wij dat hij onmiddellijk zijn plaats in de raad van de Planetaire Vorsten van Satania zou innemen, maar tot nu toe heeft hij geen gebaar gemaakt in deze richting. 114:3.4 (1253.2) The Urantia government is represented in the councils of Jerusem in accordance with an arrangement whereby the returning governor general sits as a temporary member of the System Sovereign’s cabinet of Planetary Princes. It was expected, when Machiventa was designated vicegerent Prince, that he would immediately assume his place in the council of the Planetary Princes of Satania, but thus far he has made no gesture in this direction.
114:3.5 (1253.3) Het bovenmateriële bestuur van Urantia onderhoudt niet een zeer nauwe organieke betrekking met de hogere eenheden van het plaatselijk universum. In zekere zin vertegenwoordigt de residerende gouverneur-generaal zowel Salvington als Jerusem, aangezien hij optreedt namens de vierentwintig raadslieden die de directe vertegenwoordigers zijn van Michael en Gabriël. En omdat hij een burger van Jerusem is, kan de planetaire gouverneur tevens optreden als woordvoerder van de Stelsel-Soeverein. De autoriteiten van de constellatie worden rechtstreeks vertegenwoordigd door een Vorondadek-Zoon, de waarnemer van Edentia. 114:3.5 (1253.3) The supermaterial government of Urantia does not maintain a very close organic relationship with the higher units of the local universe. In a way, the resident governor general represents Salvington as well as Jerusem since he acts on behalf of the twenty-four counselors, who are directly representative of Michael and Gabriel. And being a Jerusem citizen, the planetary governor can function as a spokesman for the System Sovereign. The constellation authorities are represented directly by a Vorondadek Son, the Edentia observer.
4. De Meest Verheven waarnemer ^top 4. The Most High Observer ^top
114:4.1 (1253.4) De soevereiniteit op Urantia is nog verder gecompliceerd door het feit dat de regering van Norlatiadek op zeker moment, kort na de planetaire opstand, het gezag over de planeet eigenmachtig aan zich heeft getrokken. Er resideert op Urantia nog steeds een Vorondadek-Zoon, een waarnemer voor de Meest Verhevenen van Edentia, bij wie, wanneer Michael niet rechtstreeks handelt, de planetaire soevereiniteit berust. De huidige Meest Verheven waarnemer (en voormalig regent) is de drieëntwintigste die in deze functie op Urantia dienstdoet. 114:4.1 (1253.4) The sovereignty of Urantia is further complicated by the onetime arbitrary seizure of planetary authority by the government of Norlatiadek shortly after the planetary rebellion. There is still resident on Urantia a Vorondadek Son, an observer for the Most Highs of Edentia and, in the absence of direct action by Michael, trustee of planetary sovereignty. The present Most High observer (and sometime regent) is the twenty-third thus to serve on Urantia.
114:4.2 (1253.5) Planetaire problemen van bepaalde klassen worden nog steeds geregeld door de Meest Verhevenen van Edentia, aangezien dezen ten tijde van de opstand van Lucifer de rechtsbevoegdheid hiertoe aan zich hebben getrokken. Het gezag in deze zaken wordt uitgeoefend door een Vorondadek-Zoon, de waarnemer van Norlatiadek, die zeer nauwe, adviserende betrekkingen onderhoudt met de supervisoren over de planeet. De commissarissen voor de rassen zijn zeer actief op Urantia, en hun verschillende afdelingshoofden zijn op informele wijze toegevoegd aan de residerende Vorondadek-waarnemer, die optreedt als hun adviserende bestuurder. 114:4.2 (1253.5) There are certain groups of planetary problems which are still under the control of the Most Highs of Edentia, jurisdiction over them having been seized at the time of the Lucifer rebellion. Authority in these matters is exercised by a Vorondadek Son, the Norlatiadek observer, who maintains very close advisory relations with the planetary supervisors. The race commissioners are very active on Urantia, and their various group chiefs are informally attached to the resident Vorondadek observer, who acts as their advisory director.
114:4.3 (1253.6) Bij een crisis zou deze Vorondadek-Zoon van Edentia, die nu als waarnemer dienstdoet, het eigenlijke soevereine hoofd zijn van het bestuur, behalve waar het bepaalde zuiver geestelijke zaken betreft. (In deze uitsluitend geestelijke problemen en in bepaalde zuiver persoonlijke zaken lijkt het hoogste gezag te berusten bij de bevelvoerende aartsengel, die is toegevoegd aan het divisie-hoofdkwartier van de orde van aartsengelen, dat recentelijk op Urantia is gevestigd.) 114:4.3 (1253.6) In a crisis the actual and sovereign head of the government, excepting in certain purely spiritual matters, would be this Vorondadek Son of Edentia now on observation duty. (In these exclusively spiritual problems and in certain purely personal matters, the supreme authority seems to be vested in the commanding archangel attached to the divisional headquarters of that order which was recently established on Urantia.)
114:4.4 (1253.7) Een Meest Verheven waarnemer is gemachtigd naar eigen goeddunken het bestuur van de planeet in handen te nemen in tijden van ernstige planetaire crises, en volgens de verslagen is dit drieëndertig maal gebeurd in de geschiedenis van Urantia. In zulke perioden functioneert de Allerhoogste waarnemer als Allerhoogste regent en heeft hij onbetwist gezag over alle dienaren en bestuurders die op de planeet resideren, met als enige uitzondering de divisie-organisatie der aartsengelen. 114:4.4 (1253.7) A Most High observer is empowered, at his discretion, to seize the planetary government in times of grave planetary crises, and it is of record that this has happened thirty-three times in the history of Urantia. At such times the Most High observer functions as the Most High regent, exercising unquestioned authority over all ministers and administrators resident on the planet excepting only the divisional organization of the archangels.
114:4.5 (1253.8) Vorondadek-regentschappen komen niet alleen voor op planeten die door opstand zijn geïsoleerd, want de Meest Verhevenen kunnen op ieder moment interveniëren in de zaken der bewoonde werelden, waarbij zij de hogere wijsheid van de regeerders van de constellatie in de zaken van de koninkrijken der mensen doen gelden. 114:4.5 (1253.8) Vorondadek regencies are not peculiar to rebellion-isolated planets, for the Most Highs may intervene at any time in the affairs of the inhabited worlds, interposing the superior wisdom of the constellation rulers in the affairs of the kingdoms of men.
5. Het bestuur van de planeet ^top 5. The Planetary Government ^top
114:5.1 (1254.1) Het eigenlijke bestuur van Urantia is werkelijk moeilijk te beschrijven. Er bestaat geen formeel bestuur dat werkt op de wijze waarop het universum is georganiseerd, bijvoorbeeld met afzonderlijke wetgevende, uitvoerende en gerechtelijke machten. De vierentwintig raadslieden lijken nog het meest op de wetgevende tak van het bestuur van een planeet. De gouverneur-generaal is een tijdelijk adviserend hoofdbestuurder met uitvoerende macht, terwijl het vetorecht berust bij de Meest Verheven waarnemer. Bovendien is er geen justitiële macht op de planeet die absoluut gezag heeft — met uitzondering van de bemiddelingscommissies. 114:5.1 (1254.1) The actual administration of Urantia is indeed difficult to describe. There exists no formal government along the lines of universe organization, such as separate legislative, executive, and judicial departments. The twenty-four counselors come the nearest to being the legislative branch of the planetary government. The governor general is a provisional and advisory chief executive with the veto power resident in the Most High observer. And there are no absolutely authoritative judicial powers operative on the planet—only the conciliating commissions.
114:5.2 (1254.2) Bij het merendeel der problemen waarbij serafijnen en middenwezens zijn betrokken, wordt met wederzijdse instemming beslist door de gouverneur-generaal. Maar behalve wanneer deze de verordeningen van de vierentwintig raadslieden verwoordt, kan tegen zijn beslissingen in beroep worden gegaan bij bemiddelingscommissies, bij plaatselijke autoriteiten die zijn ingesteld om op de planeet te functioneren, en zelfs bij de Soeverein van het Stelsel Satania. 114:5.2 (1254.2) A majority of the problems involving seraphim and midwayers are, by mutual consent, decided by the governor general. But except when voicing the mandates of the twenty-four counselors, his rulings are all subject to appeal to conciliating commissions, to local authorities constituted for planetary function, or even to the System Sovereign of Satania.
114:5.3 (1254.3) De afwezigheid van de lichamelijke staf van een Planetaire Vorst en het materiële regime van een Adamische Zoon en Dochter wordt gedeeltelijk gecompenseerd door het speciale dienstbetoon van serafijnen en door de ongewone diensten der middenwezens. De afwezigheid van de Planetaire Vorst wordt doeltreffend gecompenseerd door de drieënige tegenwoordigheid van de aartsengelen, de Meest Verheven waarnemer, en de gouverneur-generaal. 114:5.3 (1254.3) The absence of the corporeal staff of a Planetary Prince and the material regime of an Adamic Son and Daughter is partially compensated by the special ministry of seraphim and by the unusual services of the midway creatures. The absence of the Planetary Prince is effectively compensated by the triune presence of the archangels, the Most High observer, and the governor general.
114:5.4 (1254.4) Dit ietwat los georganiseerde en enigszins persoonlijke planetaire bestuur is doeltreffender dan men zou verwachten, vanwege de tijdbesparende assistentie van de aartsengelen en hun circuit, dat het bestuur altijd ter beschikking staat en waarvan zeer dikwijls gebruik wordt gemaakt in planetaire noodgevallen en bij bestuurlijke moeilijkheden. Formeel is de planeet nog steeds geestelijk geïsoleerd binnen de circuits van Norlatiadek, maar in een noodgeval kan deze belemmering nu worden omzeild door gebruik te maken van het circuit van de aartsengelen. De isolatie van de planeet is voor individuele stervelingen natuurlijk van weinig belang sinds de uitstorting van de Geest van Waarheid op alle vlees, nu negentienhonderd jaar geleden. 114:5.4 (1254.4) This rather loosely organized and somewhat personally administered planetary government is more than expectedly effective because of the timesaving assistance of the archangels and their ever-ready circuit, which is so frequently utilized in planetary emergencies and administrative difficulties. Technically, the planet is still spiritually isolated in the Norlatiadek circuits, but in an emergency this handicap can now be circumvented through utilization of the archangels’ circuit. Planetary isolation is, of course, of little concern to individual mortals since the pouring out of the Spirit of Truth upon all flesh nineteen hundred years ago.
114:5.5 (1254.5) Elke bestuursdag op Urantia begint met een consultatieve bespreking die wordt bijgewoond door de gouverneur-generaal, het planetaire hoofd der aartsengelen, de Meest Verheven waarnemer, de toezichthoudende supernafijn, het hoofd der residerende Levendragers, en gasten, geïnviteerde hoge Zonen uit het universum of bepaalde bezoekende studenten, mochten die op de planeet verblijven. 114:5.5 (1254.5) Each administrative day on Urantia begins with a consultative conference, which is attended by the governor general, the planetary chief of archangels, the Most High observer, the supervising supernaphim, the chief of resident Life Carriers, and invited guests from among the high Sons of the universe or from among certain of the student visitors who may chance to be sojourning on the planet.
114:5.6 (1254.6) Het directe bestuurskabinet van de gouverneur-generaal bestaat uit twaalf serafijnen, de waarnemende hoofden van de twaalf afdelingen speciale engelen die functioneren als de onmiddellijke bovenmenselijke leiders van de vooruitgang en stabiliteit van de planeet. 114:5.6 (1254.6) The direct administrative cabinet of the governor general consists of twelve seraphim, the acting chiefs of the twelve groups of special angels functioning as the immediate superhuman directors of planetary progress and stability.
6. De meester-serafijnen der planetaire supervisie ^top 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision ^top
114:6.1 (1254.7) Toen de eerste gouverneur-generaal op Urantia arriveerde, hetgeen samenviel met de uitstorting van de Geest van Waarheid, werd hij vergezeld door twaalf korpsen speciale serafijnen, afgestudeerden van Seraphington, die onmiddellijk werden ingedeeld bij bepaalde speciale diensten op de planeet. Deze verheven engelen staan bekend als de meester-serafijnen der planetaire supervisie; zij staan onder het oppertoezicht van de Meest Verheven waarnemer op de planeet, en daarnaast onder de directe leiding van de residerende gouverneur-generaal. 114:6.1 (1254.7) When the first governor general arrived on Urantia, concurrent with the outpouring of the Spirit of Truth, he was accompanied by twelve corps of special seraphim, Seraphington graduates, who were immediately assigned to certain special planetary services. These exalted angels are known as the master seraphim of planetary supervision and are, aside from the overcontrol of the planetary Most High observer, under the immediate direction of the resident governor general.
114:6.2 (1255.1) Deze twaalf afdelingen van engelen zijn werkzaam onder de algemene supervisie van de residerende gouverneur, maar worden rechtstreeks bestuurd door de serafijnse raad van twaalf, de waarnemende hoofden van iedere afdeling. Deze raad doet ook vrijwillig dienst als kabinet van de residerende gouverneur-generaal. 114:6.2 (1255.1) These twelve groups of angels, while functioning under the general supervision of the resident governor general, are immediately directed by the seraphic council of twelve, the acting chiefs of each group. This council also serves as the volunteer cabinet of the resident governor general.
114:6.3 (1255.2) Als planetair hoofd der serafijnen heb ik de leiding van deze raad van serafijnse hoofden; ik ben een supernafijn van de primaire orde, en doe vrijwillig dienst op Urantia als opvolger van het voormalige hoofd van de engelenscharen van de planeet, die ten tijde van de afscheiding van Caligastia in gebreke bleef. 114:6.3 (1255.2) As planetary chief of seraphim, I preside over this council of seraphic chiefs, and I am a volunteer supernaphim of the primary order serving on Urantia as the successor of the onetime chief of the angelic hosts of the planet who defaulted at the time of the Caligastia secession.
114:6.4 (1255.3) De twaalf korpsen der meester-serafijnen, die zijn belast met het toezicht op de planeet, hebben de volgende functies op Urantia: 114:6.4 (1255.3) The twelve corps of the master seraphim of planetary supervision are functional on Urantia as follows:
114:6.5 (1255.4) 1. De epochale engelen. Dit zijn de engelen van het huidige tijdvak, de afdeling van deze dispensatie. Aan deze hemelse dienaren zijn het toezicht op en het bestuur van de zaken van iedere generatie toevertrouwd, zoals deze zijn bedoeld in te passen in het mozaïek van het tijdvak waarin zij voorkomen. Het huidige korps epochale engelen dat op Urantia dient, is de derde groep die gedurende deze dispensatie aan de planeet is toegevoegd. 114:6.5 (1255.4) 1. The epochal angels. These are the angels of the current age, the dispensational group. These celestial ministers are intrusted with the oversight and direction of the affairs of each generation as they are designed to fit into the mosaic of the age in which they occur. The present corps of epochal angels serving on Urantia is the third group assigned to the planet during the current dispensation.
114:6.6 (1255.5) 2. De engelen van de vooruitgang. Deze serafijnen is de taak toevertrouwd de aanzet te geven tot evolutionaire vooruitgang in de opeenvolgende sociale tijdperken. Zij bevorderen de ontwikkeling van de inherente progressieve neiging van evolutionaire schepselen; zij werken zonder ophouden om de dingen zo te maken, als zij moeten zijn. De groep die nu dienstdoet, is de tweede die aan de planeet is toegevoegd. 114:6.6 (1255.5) 2. The progress angels. These seraphim are intrusted with the task of initiating the evolutionary progress of the successive social ages. They foster the development of the inherent progressive trend of evolutionary creatures; they labor incessantly to make things what they ought to be. The group now on duty is the second to be assigned to the planet.
114:6.7 (1255.6) 3. De religieuze behoeders. Dit zijn de 'engelen van de kerken,' de ernstige ijveraars voor wat is en geweest is. Zij trachten de idealen van hetgeen is blijven bestaan in stand te houden in het belang van de veilige overgang van morele waarden van het ene tijdvak naar het volgende. Zij zijn de rem op de engelen van de vooruitgang en trachten van de ene generatie op de volgende steeds de onvergankelijke waarden van de oude, voorbijgaande vormen over te brengen in de nieuwe en daarom minder gestabiliseerde patronen van denken en handelen. Deze engelen ijveren inderdaad om geestelijke vormen, maar zij zijn niet de bron van ultra-sectarianisme en zinloze controversiële verdeeldheden van belijdende godsdienstijveraars. Het korps dat thans op Urantia functioneert, is het vijfde dat aldus dienst doet. 114:6.7 (1255.6) 3. The religious guardians. These are the “angels of the churches,” the earnest contenders for that which is and has been. They endeavor to maintain the ideals of that which has survived for the sake of the safe transit of moral values from one epoch to another. They are the checkmates of the angels of progress, all the while seeking to translate from one generation to another the imperishable values of the old and passing forms into the new and therefore less stabilized patterns of thought and conduct. These angels do contend for spiritual forms, but they are not the source of ultrasectarianism and meaningless controversial divisions of professed religionists. The corps now functioning on Urantia is the fifth thus to serve.
114:6.8 (1255.7) 4. De engelen van het leven der naties. Dit zijn de 'engelen van de trompetten,' die de politieke verrichtingen in het leven der naties op Urantia besturen. De groep die thans bij het oppertoezicht op de internationale betrekkingen functioneert, is het vierde korps dat op de planeet dienstdoet. Het is vooral door het dienstbetoon van deze serafijnse divisie dat de 'de Meest Verhevenen regeren in de koninkrijken der mensen.' 114:6.8 (1255.7) 4. The angels of nation life. These are the “angels of the trumpets,” directors of the political performances of Urantia national life. The group now functioning in the overcontrol of international relations is the fourth corps to serve on the planet. It is particularly through the ministry of this seraphic division that “the Most Highs rule in the kingdoms of men.”
114:6.9 (1255.8) 5. De engelen van de rassen. Zij die arbeiden om de evolutionaire rassen uit de tijd in stand te houden, ongeacht de politieke verwikkelingen en religieuze groeperingen waarin zij zijn betrokken. Op Urantia bestaan restanten van negen mensenrassen, die zich hebben vermengd en verenigd tot de mensen van de huidige tijd. Deze serafijnen zijn nauw verbonden met het dienstbetoon van de commissarissen voor de rassen, en de groep die thans op Urantia verblijft, is het oorspronkelijke korps dat spoedig na de dag van Pinksteren aan de planeet werd toegevoegd. 114:6.9 (1255.8) 5. The angels of the races. Those who work for the conservation of the evolutionary races of time, regardless of their political entanglements and religious groupings. On Urantia there are remnants of nine human races which have commingled and combined into the people of modern times. These seraphim are closely associated with the ministry of the race commissioners, and the group now on Urantia is the original corps assigned to the planet soon after the day of Pentecost.
114:6.10 (1255.9) 6. De engelen van de toekomst. Dit zijn de engelen die ontwerpen maken, die een toekomstige tijd beramen en plannen maken voor de verwerkelijking van de betere omstandigheden die een nieuwe, vooruitstrevende dispensatie met zich mee zal brengen. Dit zijn de architecten van de opeenvolgende tijdperken. De groep die zich nu op de planeet bevindt, heeft in deze functie dienstgedaan sinds de aanvang van de lopende dispensatie. 114:6.10 (1255.9) 6. The angels of the future. These are the projection angels, who forecast a future age and plan for the realization of the better things of a new and advancing dispensation; they are the architects of the successive eras. The group now on the planet has thus functioned since the beginning of the current dispensation.
114:6.11 (1256.1) 7. De engelen der verlichting. Urantia wordt thans bijgestaan door het derde korps serafijnen dat zich wijdt aan het cultiveren van het onderwijs op de planeet. Deze engelen houden zich bezig met mentale en morele scholing van individuen, gezinnen, groepen, scholen, gemeenschappen, naties en gehele rassen. 114:6.11 (1256.1) 7. The angels of enlightenment. Urantia is now receiving the help of the third corps of seraphim dedicated to the fostering of planetary education. These angels are occupied with mental and moral training as it concerns individuals, families, groups, schools, communities, nations, and whole races.
114:6.12 (1256.2) 8. De engelen van de gezondheid. Dit zijn de serafijnse dienaren die zijn aangesteld om bijstand te verlenen aan die instellingen van stervelingen die zich wijden aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van ziekten. Het huidige korps is de zesde groep die gedurende deze dispensatie dienstdoet. 114:6.12 (1256.2) 8. The angels of health. These are the seraphic ministers assigned to the assistance of those mortal agencies dedicated to the promotion of health and the prevention of disease. The present corps is the sixth group to serve during this dispensation.
114:6.13 (1256.3) 9. De serafijnen van het gezin. Urantia geniet thans de bijstand van de vijfde groep der dienende engelen die zich wijden aan het behoud en de vooruitgang van het huisgezin, de fundamentele instelling der menselijke civilisatie. 114:6.13 (1256.3) 9. The home seraphim. Urantia now enjoys the services of the fifth group of angelic ministers dedicated to the preservation and advancement of the home, the basic institution of human civilization.
114:6.14 (1256.4) 10. De engelen van de industrie. Deze groep serafijnen houdt zich bezig met de bevordering van de industriële ontwikkeling en de verbetering van de economische omstandigheden van de volken van Urantia. Dit korps is sinds de zelfschenking van Michael zeven maal afgewisseld. 114:6.14 (1256.4) 10. The angels of industry. This seraphic group is concerned with fostering industrial development and improving economic conditions among the Urantia peoples. This corps has been seven times changed since the bestowal of Michael.
114:6.15 (1256.5) 11. De engelen van ontspanning. Dit zijn de serafijnen die de waarden van het spel, van humor en rust cultiveren. Zij trachten steeds de vormen van ontspanning en vermaak van de mens te verheffen en zo een nuttiger gebruik van de vrije tijd te bevorderen. Het huidige korps is het derde van deze orde dat op Urantia dient. 114:6.15 (1256.5) 11. The angels of diversion. These are the seraphim who foster the values of play, humor, and rest. They ever seek to uplift man’s recreational diversions and thus to promote the more profitable utilization of human leisure. The present corps is the third of that order to minister on Urantia.
114:6.16 (1256.6) 12. De engelen van het bovenmenselijke dienstbetoon. Dit zijn de engelen van de engelen, de serafijnen die zijn aangesteld om al het andere bovenmenselijke leven op de planeet, tijdelijk en permanent, te dienen. Dit korps heeft gediend sinds het begin van de lopende dispensatie. 114:6.16 (1256.6) 12. The angels of superhuman ministry. These are the angels of the angels, those seraphim who are assigned to the ministry of all other superhuman life on the planet, temporary or permanent. This corps has served since the beginning of the current dispensation.
114:6.17 (1256.7) Wanneer deze afdelingen der meester-serafijnen van mening verschillen in zaken van planetair beleid of procedures, worden hun geschillen gewoonlijk beslecht door de gouverneur-generaal, maar tegen al zijn uitspraken kan in beroep worden gegaan overeenkomstig de aard en ernst van de kwesties die een rol spelen in het verschil van mening. 114:6.17 (1256.7) When these groups of master seraphim disagree in matters of planetary policy or procedure, their differences are usually composed by the governor general, but all his rulings are subject to appeal in accordance with the nature and gravity of the issues involved in the disagreement.
114:6.18 (1256.8) Geen van deze groepen engelen heeft directe of eigenmachtige zeggenschap in het domein waar zij is aangesteld. Zij kunnen de zaken van het terrein van hun respectieve activiteiten niet volledig beheersen, maar wel kunnen zij de toestanden op de planeet zo manipuleren en de omstandigheden zo combineren, dat het terrein van menselijke activiteit waaraan zij zijn verbonden, gunstig wordt beïnvloed. 114:6.18 (1256.8) None of these angelic groups exercise direct or arbitrary control over the domains of their assignment. They cannot fully control the affairs of their respective realms of action, but they can and do so manipulate planetary conditions and so associate circumstances as favorably to influence the spheres of human activity to which they are attached.
114:6.19 (1256.9) De meester-serafijnen der planetaire supervisie benutten vele instanties teneinde hun missies te kunnen uitvoeren. Zij functioneren als distributiecentra van ideeën, zij concentreren het denken en bevorderen projecten. Ofschoon zij niet in staat zijn nieuwe, hogere begrippen te injecteren in het denken van mensen, handelen zij dikwijls zodanig, dat een bepaald hoger ideaal dat reeds in een menselijk intellect is verschenen, wordt geïntensifieerd. 114:6.19 (1256.9) The master seraphim of planetary supervision utilize many agencies for the prosecution of their missions. They function as ideational clearinghouses, mind focalizers, and project promoters. While unable to inject new and higher conceptions into human minds, they often act to intensify some higher ideal which has already appeared within a human intellect.
114:6.20 (1256.10) Maar afgezien van deze vele mogelijkheden tot positieve activiteit, stellen de meester-serafijnen zeker dat de vooruitgang van de planeet niet in gevaar kan komen, doordat zij het korps der bestemmingsreservisten samenbrengen, opleiden en in stand houden. De voornaamste functie van deze reservisten is te garanderen dat de evolutionaire vooruitgang niet tot stilstand komt; zij zijn de voorzorgsmaatregel tegen verrassingen die door de hemelse krachten is getroffen; zij zijn de waarborg dat er geen rampen kunnen geschieden. 114:6.20 (1256.10) But aside from these many means of positive action, the master seraphim insure planetary progress against vital jeopardy through the mobilization, training, and maintenance of the reserve corps of destiny. The chief function of these reservists is to insure against breakdown of evolutionary progress; they are the provisions which the celestial forces have made against surprise; they are the guarantees against disaster.
7. Het korps der bestemmingsreservisten ^top 7. The Reserve Corps of Destiny ^top
114:7.1 (1257.1) Het korps der bestemmingsreservisten bestaat uit levende mannen en vrouwen die zijn toegelaten tot de speciale dienst van het bovenmenselijke bestuur van de zaken van deze wereld. Dit korps bestaat uit de mannen en vrouwen van iedere generatie die door de geest-bestuurders van het gebied worden gekozen om deel te nemen aan de uitvoering van het dienstbetoon van barmhartigheid en wijsheid aan de kinderen van de tijd op de evolutionaire werelden. Bij het bestuur der zaken die de plannen tot opklimming betreffen, is het algemeen gebruik om sterfelijke wilsschepselen op deze wijze als verbindingspersonen in te zetten zodra zij daartoe competent zijn en betrouwbaar genoeg om deze verantwoordelijkheden op zich te nemen. Zodra er op het toneel van handeling in de tijd mannen en vrouwen verschijnen met voldoende mentaal vermogen, adequate morele status en de vereiste geestelijkheid, worden zij dan ook snel aan de juiste hemelse groep planetaire persoonlijkheden toegevoegd als menselijke contactpersonen, sterfelijke helpers. 114:7.1 (1257.1) The reserve corps of destiny consists of living men and women who have been admitted to the special service of the superhuman administration of world affairs. This corps is made up of the men and women of each generation who are chosen by the spirit directors of the realm to assist in the conduct of the ministry of mercy and wisdom to the children of time on the evolutionary worlds. It is the general practice in the conduct of the affairs of the ascension plans to begin this liaison utilization of mortal will creatures immediately they are competent and trustworthy to assume such responsibilities. Accordingly, as soon as men and women appear on the stage of temporal action with sufficient mental capacity, adequate moral status, and requisite spirituality, they are quickly assigned to the appropriate celestial group of planetary personalities as human liaisons, mortal assistants.
114:7.2 (1257.2) Op het tijdstip dat mensen worden gekozen als behoeders van de bestemming van de planeet, wanneer zij centrale individuen worden in de plannen die de bestuurders der wereld willen uitvoeren, bevestigt het planetaire hoofd der serafijnen hun tijdelijke aanstelling bij het serafijnse korps en wijst hij persoonlijke bestemmingsbehoeders aan om samen met deze sterfelijke reservisten te dienen. Alle reservisten hebben zelf-bewuste Richters en de meesten van hen functioneren in de hogere kosmische cirkels van intellectuele prestaties en geestelijke verworvenheden. 114:7.2 (1257.2) When human beings are chosen as protectors of planetary destiny, when they become pivotal individuals in the plans which the world administrators are prosecuting, at that time the planetary chief of seraphim confirms their temporal attachment to the seraphic corps and appoints personal destiny guardians to serve with these mortal reservists. All reservists have self-conscious Adjusters, and most of them function in the higher cosmic circles of intellectual achievement and spiritual attainment.
114:7.3 (1257.3) Stervelingen van het gebied worden gekozen om dienst te doen in het korps van bestemmingsreservisten op de bewoonde werelden wegens: 114:7.3 (1257.3) Mortals of the realm are chosen for service in the reserve corps of destiny on the inhabited worlds because of:
114:7.4 (1257.4) 1. een speciaal vermogen om in het verborgene te kunnen worden voorbereid op talrijke noodmissies bij de uitvoering van diverse activiteiten in de zaken der wereld; 114:7.4 (1257.4) 1. Special capacity for being secretly rehearsed for numerous possible emergency missions in the conduct of various activities of world affairs.
114:7.5 (1257.5) 2. oprechte toewijding aan een speciale sociale, economische, politieke, geestelijke of andere zaak, gepaard aan de bereidheid om zonder erkenning en beloning van mensen te dienen; 114:7.5 (1257.5) 2. Wholehearted dedication to some special social, economic, political, spiritual, or other cause, coupled with willingness to serve without human recognition and rewards.
114:7.6 (1257.6) 3. het bezit van een buitengewoon veelzijdige Gedachtenrichter met ervaring in het bestrijden van planetaire moeilijkheden en dreigende noodsituaties op een wereld, die hij waarschijnlijk reeds voor zijn verblijf op Urantia heeft verworven. 114:7.6 (1257.6) 3. The possession of a Thought Adjuster of extraordinary versatility and probable pre-Urantia experience in coping with planetary difficulties and contending with impending world emergency situations.
114:7.7 (1257.7) Iedere afdeling van de hemelse planetaire dienst heeft recht op een verbindingskorps van deze stervelingen met bestemmingsstatus. Op de gemiddelde bewoonde wereld dienen zeventig afzonderlijke bestemmingskorpsen, in nauwe verbinding met de bovenmenselijke leiding der lopende wereldzaken. Op Urantia zijn er twaalf korpsen bestemmingsreservisten, één voor iedere planetaire groep der serafijnse supervisie. 114:7.7 (1257.7) Each division of planetary celestial service is entitled to a liaison corps of these mortals of destiny standing. The average inhabited world employs seventy separate corps of destiny, which are intimately connected with the superhuman current conduct of world affairs. On Urantia there are twelve reserve corps of destiny, one for each of the planetary groups of seraphic supervision.
114:7.8 (1257.8) De twaalf groepen bestemmingsreservisten van Urantia bestaan uit sterfelijke bewoners van de wereld, die zijn voorbereid voor talrijke cruciale posities op aarde, en gereed worden gehouden om in mogelijke noodtoestanden op de planeet handelend op te treden. Dit gecombineerde korps bestaat thans uit 962 personen. Het kleinste korps telt 41 leden en het grootste 172. Met uitzondering van nog geen twintig contact-persoonlijkheden, zijn de leden van deze unieke groep zich volstrekt niet bewust van het feit dat zij erop worden voorbereid om bij bepaalde planetaire crises te kunnen functioneren. Deze sterfelijke reservisten worden gekozen door het korps waaraan zij respectievelijk worden verbonden, en ook zij worden in hun diepe bewustzijn getraind en voorbereid door de gecombineerde techniek van het dienstbetoon van de Gedachtenrichter en dat van de serafijnse behoeder. Vaak nemen ook talrijke andere hemelse persoonlijkheden deel aan deze onbewuste training, en bij al deze speciale voorbereidingen verlenen de middenwezens waardevolle, onontbeerlijke diensten. 114:7.8 (1257.8) The twelve groups of Urantia destiny reservists are composed of mortal inhabitants of the sphere who have been rehearsed for numerous crucial positions on earth and are held in readiness to act in possible planetary emergencies. This combined corps now consists of 962 persons. The smallest corps numbers 41 and the largest 172. With the exception of less than a score of contact personalities, the members of this unique group are wholly unconscious of their preparation for possible function in certain planetary crises. These mortal reservists are chosen by the corps to which they are respectively attached and are likewise trained and rehearsed in the deep mind by the combined technique of Thought Adjuster and seraphic guardian ministry. Many times numerous other celestial personalities participate in this unconscious training, and in all this special preparation the midwayers perform valuable and indispensable services.
114:7.9 (1258.1) Op vele werelden kunnen de beter geadapteerde secundaire middenwezens in uiteenlopende mate contact maken met de Gedachtenrichters van bepaalde stervelingen die een gunstige constitutie daarvoor hebben, door op kundige wijze door te dringen in het bewustzijn waarin de Richters wonen. (Het was ook door precies zo'n gelukkige combinatie van kosmische aanpassingen dat deze openbaringen op Urantia in de Engelse taal werden gematerialiseerd.) Dergelijke potentiële contact-stervelingen op de evolutionaire werelden worden verzameld in de talrijke reservekorpsen, en het is tot op zekere hoogte door deze kleine groepen vooruitziende persoonlijkheden dat de geestelijke beschaving wordt bevorderd en dat de Meest Verhevenen in de koninkrijken der mensen kunnen regeren. De mannen en vrouwen van deze korpsen van bestemmingsreservisten hebben aldus in uiteenlopende mate contact met hun Richter via het bemiddelend dienstbetoon van de middenwezens; maar deze zelfde stervelingen zijn bij hun tijdgenoten nauwelijks bekend, behalve in de zeldzame sociale noodsituaties en geestelijke noodgevallen waarbij deze reservepersoonlijkheden optreden ter voorkoming van de instorting van de evolutionaire beschaving of het uitdoven van het licht der levende waarheid. Op Urantia zijn deze bestemmingsreservisten zelden geprezen in de annalen van de menselijke geschiedenis. 114:7.9 (1258.1) On many worlds the better adapted secondary midway creatures are able to attain varying degrees of contact with the Thought Adjusters of certain favorably constituted mortals through the skillful penetration of the minds of the latters’ indwelling. (And it was by just such a fortuitous combination of cosmic adjustments that these revelations were materialized in the English language on Urantia.) Such potential contact mortals of the evolutionary worlds are mobilized in the numerous reserve corps, and it is, to a certain extent, through these small groups of forward-looking personalities that spiritual civilization is advanced and the Most Highs are able to rule in the kingdoms of men. The men and women of these reserve corps of destiny thus have various degrees of contact with their Adjusters through the intervening ministry of the midway creatures; but these same mortals are little known to their fellows except in those rare social emergencies and spiritual exigencies wherein these reserve personalities function for the prevention of the breakdown of evolutionary culture or the extinction of the light of living truth. On Urantia these reservists of destiny have seldom been emblazoned on the pages of human history.
114:7.10 (1258.2) De reservisten treden onbewust op als conservatoren van essentiële planetaire informatie. Bij de dood van een reservist worden dikwijls bepaalde vitale gegevens uit het bewustzijn van de stervende reservist overgedragen aan een jongere opvolger, door een verbinding tussen de twee Gedachtenrichters. De Richters functioneren in verband met deze korpsen van reservisten ongetwijfeld op nog vele andere manieren die ons niet bekend zijn. 114:7.10 (1258.2) The reservists unconsciously act as conservators of essential planetary information. Many times, upon the death of a reservist, a transfer of certain vital data from the mind of the dying reservist to a younger successor is made by a liaison of the two Thought Adjusters. The Adjusters undoubtedly function in many other ways unknown to us, in connection with these reserve corps.
114:7.11 (1258.3) Op Urantia heeft het korps der bestemmingsreservisten weliswaar geen permanent hoofd, maar wel zijn eigen permanente raden die samen de bestuursorganisatie van het korps vormen. Deze omvatten de gerechtelijke raad, de raad voor de historiciteit, de raad voor politieke soevereiniteit en vele andere. Van tijd tot tijd zijn, in overeenstemming met de organisatie van het korps, titulaire (sterfelijke) hoofden van het gehele reservistenkorps belast geweest met specifieke functies. Deze hoofden der reservisten bekleden hun ambt gewoonlijk maar een paar uur, want dit is beperkt tot de vervulling van een specifieke onmiddellijke taak. 114:7.11 (1258.3) On Urantia the reserve corps of destiny, though having no permanent head, does have its own permanent councils which constitute its governing organization. These embrace the judiciary council, the historicity council, the council on political sovereignty, and many others. From time to time, in accordance with the corps organization, titular (mortal) heads of the whole reserve corps have been commissioned by these permanent councils for specific function. The tenure of such reservist chiefs is usually a matter of a few hours’ duration, being limited to the accomplishment of some specific task at hand.
114:7.12 (1258.4) Het reservistenkorps op Urantia had de meeste leden in de dagen der Adamieten en Andieten. Naarmate het violette bloed verdund raakte, daalde het aantal leden gestaag en bereikte een dieptepunt rond de tijd van Pinksteren, maar sindsdien zijn de leden van het reservistenkorps weer gestaag in aantal toegenomen. 114:7.12 (1258.4) The Urantia reserve corps had its largest membership in the days of the Adamites and Andites, steadily declining with the dilution of the violet blood and reaching its low point around the time of Pentecost, since which time reserve corps membership has steadily increased.
114:7.13 (1258.5) (Het kosmische reservekorps van burgers van Urantia die zich van het universum bewust zijn, telt nu meer dan duizend stervelingen wier inzicht in het kosmische burgerschap veel verder reikt dan de wereld waar zij hun aardse leven leiden, maar het is mij verboden de werkelijke aard van de functie van deze uitzonderlijke groep levende mensen te openbaren.) 114:7.13 (1258.5) (The cosmic reserve corps of universe-conscious citizens on Urantia now numbers over one thousand mortals whose insight of cosmic citizenship far transcends the sphere of their terrestrial abode, but I am forbidden to reveal the real nature of the function of this unique group of living human beings.)
114:7.14 (1258.6) Stervelingen op Urantia moeten zich door de betrekkelijke geestelijke isolatie van hun wereld van bepaalde circuits in het plaatselijke universum niet laten verleiden tot een gevoel van kosmische verlatenheid of verweesdheid van hun planeet. Er wordt op de planeet een zeer welomlijnd en doeltreffend bovenmenselijk toezicht gehouden op de zaken der wereld en op de bestemmingen der mensen. 114:7.14 (1258.6) Urantia mortals should not allow the comparative spiritual isolation of their world from certain of the local universe circuits to produce a feeling of cosmic desertion or planetary orphanage. There is operative on the planet a very definite and effective superhuman supervision of world affairs and human destinies.
114:7.15 (1258.7) Maar het is waar dat ge hoogstens een pover idee kunt hebben van een ideale planetaire regering. Sinds de vroege tijden van de Planetaire Vorst heeft Urantia geleden onder de mislukking van het goddelijke plan voor de ontwikkeling der wereld en de ontplooiing der rassen. De loyale bewoonde werelden van Satania worden niet zo geregeerd als Urantia. Niettemin zijn de regeringen van uw planeet, vergeleken met de andere geïsoleerde werelden, niet zo inferieur geweest; van slechts één of twee werelden kan gezegd worden dat zij slechter zijn, en een paar zijn misschien iets beter, maar de meerderheid staat op gelijk niveau met u. 114:7.15 (1258.7) But it is true that you can have, at best, only a meager idea of an ideal planetary government. Since the early times of the Planetary Prince, Urantia has suffered from the miscarriage of the divine plan of world growth and racial development. The loyal inhabited worlds of Satania are not governed as is Urantia. Nevertheless, compared with the other isolated worlds, your planetary governments have not been so inferior; only one or two worlds may be said to be worse, and a few may be slightly better, but the majority are on a plane of equality with you.
114:7.16 (1259.1) In het plaatselijk universum lijkt niemand te weten wanneer de onzekere status van het bestuur van de planeet zal worden beëindigd. De Melchizedeks van Nebadon zijn over het algemeen van mening dat er vóór Michaels tweede persoonlijke komst naar Urantia weinig zal veranderen in de regering en het bestuur van de planeet. Zonder twijfel zullen er op dit tijdstip, zoniet eerder, vèrreikende veranderingen worden bewerkstelligd in het bestuur van de planeet. Maar niemand lijkt zelfs maar te kunnen gissen wat de aard van dergelijke wijzigingen in het wereldbestuur zal zijn. In de gehele geschiedenis van de bewoonde werelden van het universum Nebadon is er geen precedent voor een dergelijke gebeurtenis. Bij de vele aspecten van de toekomstige regering van Urantia die moeilijk te begrijpen zijn, valt vooral het feit in het oog dat er zich hier een circuit en afdelingshoofdkwartier van de aartsengelen bevinden. 114:7.16 (1259.1) No one in the local universe seems to know when the unsettled status of the planetary administration will terminate. The Nebadon Melchizedeks are inclined to the opinion that little change will occur in the planetary government and administration until Michael’s second personal arrival on Urantia. Undoubtedly at this time, if not before, sweeping changes will be effected in planetary management. But as to the nature of such modifications of world administration, no one seems to be able even to conjecture. There is no precedent for such an episode in all the history of the inhabited worlds of the universe of Nebadon. Among the many things difficult to understand concerning the future government of Urantia, a prominent one is the location on the planet of a circuit and divisional headquarters of the archangels.
114:7.17 (1259.2) Uw geïsoleerde wereld wordt niet vergeten in de raadsvergaderingen van het universum. Urantia is geen kosmische wees die door zonde is gestigmatiseerd en door rebellie onbereikbaar is voor de goddelijke, wakende zorg. Van Uversa tot Salvington en nog verder, op Jerusem en zelfs in Havona en op het Paradijs, weten allen dat wij hier zijn; en gij stervelingen die nu op Urantia woont, wordt net zo liefdevol gekoesterd en even getrouwelijk behoed alsof de wereld nooit door een trouweloze Planetaire Vorst verraden is, zelfs nog meer. Het is eeuwig waar: 'de Vader zelf heeft u lief.' 114:7.17 (1259.2) Your isolated world is not forgotten in the counsels of the universe. Urantia is not a cosmic orphan stigmatized by sin and shut away from divine watchcare by rebellion. From Uversa to Salvington and on down to Jerusem, even in Havona and on Paradise, they all know we are here; and you mortals now dwelling on Urantia are just as lovingly cherished and just as faithfully watched over as if the sphere had never been betrayed by a faithless Planetary Prince, even more so. It is eternally true, “the Father himself loves you.”
114:7.18 (1259.3) [Aangeboden door het Hoofd der Serafijnen die op Urantia zijn gestationeerd.] 114:7.18 (1259.3) [Presented by the Chief of Seraphim stationed on Urantia.]