Verhandeling 113 Paper 113
De Serafijnse Bestemmingsbehoeders Seraphic Guardians of Destiny
113:0.1 (1241.1) NA de beschrijvingen van de Dienende Geesten in de Tijd en de Boodschapperscharen in de Ruimte, die u reeds zijn aangeboden, moeten wij ons nu bezighouden met de beschermengelen, serafijnen die zich wijden aan het dienstbetoon aan individuele stervelingen, voor wier verheffing en vervolmaking het gehele enorme overlevingsprogramma van geestelijke vooruitgang is ingesteld. In voorbije eeuwen waren deze bestemmingsbehoeders ongeveer de enige groep engelen die op Urantia werd erkend. De planetaire serafijnen zijn inderdaad dienende geesten, die uitgezonden zijn om hen die tot overleving zullen komen te dienen. Deze begeleidende serafijnen hebben bij alle grote gebeurtenissen in verleden en heden gefunctioneerd als geestelijke helpers van de sterfelijke mens. In menige openbaring ‘ werd het woord gesproken door engelen; ’ vele hemelse mandaten zijn ‘ ontvangen door het dienstbetoon van engelen. ’ 113:0.1 (1241.1) HAVING presented the narratives of the Ministering Spirits of Time and the Messenger Hosts of Space, we come to the consideration of the guardian angels, seraphim devoted to the ministry to individual mortals, for whose elevation and perfection all of the vast survival scheme of spiritual progression has been provided. In past ages on Urantia, these destiny guardians were about the only group of angels that had recognition. The planetary seraphim are indeed ministering spirits sent forth to do service for those who shall survive. These attending seraphim have functioned as the spiritual helpers of mortal man in all the great events of the past and the present. In many a revelation “the word was spoken by angels”; many of the mandates of heaven have been “received by the ministry of angels.”
113:0.2 (1241.2) Serafijnen zijn de traditionele engelen uit de hemel; zij zijn de dienende geesten die heel dicht bij u leven en zeer veel voor u doen. Sinds de dagen van het eerste ontstaan van menselijke intelligentie hebben zij op Urantia gediend. 113:0.2 (1241.2) Seraphim are the traditional angels of heaven; they are the ministering spirits who live so near you and do so much for you. They have ministered on Urantia since the earliest times of human intelligence.
1. De beschermengelen ^top 1. The Guardian Angels ^top
113:1.1 (1241.3) Wat u aangaande beschermengelen is onderricht is geen mythe: bepaalde groepen mensen hebben werkelijk persoonlijke engelen. Het was uit erkentelijkheid hiervoor, dat Jezus zei, toen hij sprak over de kinderen van het hemelse koninkrijk: ‘Ziet toe dat ge niet een van deze kleinen veracht, want ik zeg u, hun engelen zien altijd de aanwezigheid van de geest van mijn Vader.’ 113:1.1 (1241.3) The teaching about guardian angels is not a myth; certain groups of human beings do actually have personal angels. It was in recognition of this that Jesus, in speaking of the children of the heavenly kingdom, said: “Take heed that you despise not one of these little ones, for I say to you, their angels do always behold the presence of the spirit of my Father.”
113:1.2 (1241.4) Oorspronkelijk werden de serafijnen toegewezen aan ieder afzonderlijk mensenras op Urantia. Maar na de zelfschenking van Michael worden zij aangesteld overeenkomstig de intelligentie, de geestelijkheid en de bestemming van de mens. Verstandelijk is de mensheid onderverdeeld in drie klassen: 113:1.2 (1241.4) Originally, the seraphim were definitely assigned to the separate Urantia races. But since the bestowal of Michael, they are assigned in accordance with human intelligence, spirituality, and destiny. Intellectually, mankind is divided into three classes:
113:1.3 (1241.5) 1. Mensen met een subnormaal bewustzijn — degenen die geen normaal wilsvermogen hebben; degenen die geen gewone, doorsnee beslissingen nemen. Deze klasse omvat hen die God niet kunnen begrijpen; zij missen de capaciteit tot intelligente verering van de Godheid. Aan de subnormale mensen op Urantia is één korps serafijnen, één compagnie met één bataljon cherubijnen, toegewezen die hen bijstaan en erop toezien dat hun recht en barmhartigheid geschiedt in de levenstrijd op uw wereld. 113:1.3 (1241.5) 1. The subnormal minded—those who do not exercise normal will power; those who do not make average decisions. This class embraces those who cannot comprehend God; they lack capacity for the intelligent worship of Deity. The subnormal beings of Urantia have a corps of seraphim, one company, with one battalion of cherubim, assigned to minister to them and to witness that justice and mercy are extended to them in the life struggles of the sphere.
113:1.4 (1241.6) 2. Het gemiddelde, normale type menselijk bewustzijn. Vanuit het standpunt van het serafijns dienstbetoon worden de meeste mannen en vrouwen ondergebracht in zeven klassen, overeenkomstig de status die zij bereikt hebben in de cirkels van menselijke vooruitgang en geestelijke ontwikkeling. 113:1.4 (1241.6) 2. The average, normal type of human mind. From the standpoint of seraphic ministry, most men and women are grouped in seven classes in accordance with their status in making the circles of human progress and spiritual development.
113:1.5 (1241.7) 3. Mensen met een bovennormaal bewustzijn — degenen die grootse beslissingen nemen en over ontwijfelbaar potentieel tot geestelijke prestaties beschikken; mannen en vrouwen die meer of minder contact hebben met hun inwonende Richter; leden van de verschillende korpsen der bestemmingsreservisten. Ongeacht de cirkel waar een mens zich bevindt, worden aan deze individuele mens onmiddellijk persoonlijke serafijnen toegewezen wanneer hij wordt opgenomen in een van de verschillende korpsen van bestemmingsreservisten, en vanaf dat tijdstip totdat de aardse loopbaan is afgesloten, zal deze sterveling de voortdurende bijstand en onophoudelijke wakende zorg van een beschermengel genieten. En wanneer een mens de allerhoogste beslissing neemt, wanneer er een werkelijke verloving met de Richter plaatsvindt, wordt aan die ziel eveneens onmiddellijk een persoonlijke behoeder toegewezen. 113:1.5 (1241.7) 3. The supernormal minded—those of great decision and undoubted potential of spiritual achievement; men and women who enjoy more or less contact with their indwelling Adjusters; members of the various reserve corps of destiny. No matter in what circle a human happens to be, if such an individual becomes enrolled in any of the several reserve corps of destiny, right then and there, personal seraphim are assigned, and from that time until the earthly career is finished, that mortal will enjoy the continuous ministry and unceasing watchcare of a guardian angel. Also, when any human being makes the supreme decision, when there is a real betrothal with the Adjuster, a personal guardian is immediately assigned to that soul.
113:1.6 (1242.1) Bij het dienstbetoon aan zogenoemde normale mensen worden serafijnen aangesteld overeenkomstig de cirkels van intellectualiteit en geestelijkheid die de mens heeft bereikt. Met het bewustzijn waarmee ge als sterveling zijt toegerust begint ge in de zevende cirkelgang en reist ge binnenwaarts bij de taak van het verwerven van zelfkennis, zelfoverwinning en zelfbeheersing; ge vordert van cirkelgang tot cirkelgang totdat ge — wanneer uw loopbaan niet door de natuurlijke dood wordt beëindigd en uw worstelingen zich naar de woningwerelden verplaatsen — de eerste, of binnenste cirkel bereikt van relatief contact en relatieve gemeenschap met de inwonende Richter. 113:1.6 (1242.1) In the ministry to so-called normal beings, seraphic assignments are made in accordance with the human attainment of the circles of intellectuality and spirituality. You start out in your mind of mortal investment in the seventh circle and journey inward in the task of self-understanding, self-conquest, and self-mastery; and circle by circle you advance until (if natural death does not terminate your career and transfer your struggles to the mansion worlds) you reach the first or inner circle of relative contact and communion with the indwelling Adjuster.
113:1.7 (1242.2) Bij mensen in de aanvangs- of zevende cirkel wordt één beschermengel met één compagnie assisterende cherubijnen aangesteld voor de wakende zorg voor en hoede van duizend stervelingen. In de zesde cirkel wordt een serafijns paar met één compagnie cherubijnen aangesteld om deze stervelingen in opklimming in groepen van vijfhonderd te geleiden. Wanneer de vijfde cirkel wordt bereikt, wordt ge in compagnieën van ongeveer honderd mensen samengebracht, en onder de verantwoording van één serafijns behoederspaar met een groep cherubijnen geplaatst. Bij het bereiken van de vierde cirkel worden stervelingen verzameld in groepen van tien, en komen zij wederom onder de hoede van één serafijnenpaar, bijgestaan door één compagnie cherubijnen. 113:1.7 (1242.2) Human beings in the initial or seventh circle have one guardian angel with one company of assisting cherubim assigned to the watchcare and custody of one thousand mortals. In the sixth circle, a seraphic pair with one company of cherubim is assigned to guide these ascending mortals in groups of five hundred. When the fifth circle is attained, human beings are grouped in companies of approximately one hundred, and a pair of guardian seraphim with a group of cherubim is placed in charge. Upon attainment of the fourth circle, mortal beings are assembled in groups of ten, and again charge is given to a pair of seraphim, assisted by one company of cherubim.
113:1.8 (1242.3) Wanneer een sterfelijk bewustzijn door de traagheid van zijn dierlijke erfenis heenbreekt en de derde cirkel van menselijke intellectualiteit en verworven geestelijkheid bereikt, zal zich een persoonlijke engel (in werkelijkheid twee) vanaf dat moment geheel en uitsluitend aan deze opklimmende sterveling wijden. En zo ontvangen deze menselijke zielen, naast de immer aanwezige en steeds efficiëntere inwonende Gedachtenrichters, ook de ongedeelde hulp van deze persoonlijke bestemmingsbehoeders bij al hun inspanningen om de derde cirkelgang af te ronden, de tweede te doorlopen en de eerste te bereiken. 113:1.8 (1242.3) When a mortal mind breaks through the inertia of animal legacy and attains the third circle of human intellectuality and acquired spirituality, a personal angel (in reality two) will henceforth be wholly and exclusively devoted to this ascending mortal. And thus these human souls, in addition to the ever-present and increasingly efficient indwelling Thought Adjusters, receive the undivided assistance of these personal guardians of destiny in all their efforts to finish the third circle, traverse the second, and attain the first.
2. De bestemmingsbehoeders ^top 2. The Destiny Guardians ^top
113:2.1 (1242.4) Serafijnen staan pas bekend als bestemmingsbehoeders wanneer zij worden aangesteld om zich aan te sluiten bij een menselijke ziel die een of meer van de volgende drie prestaties tot stand heeft gebracht: hij heeft het allerhoogste besluit genomen om Godgelijk te worden, hij is in de derde cirkel aangekomen, of is gerecruteerd in een van de korpsen der bestemmingsreservisten. 113:2.1 (1242.4) Seraphim are not known as guardians of destiny until such time as they are assigned to the association of a human soul who has realized one or more of three achievements: has made a supreme decision to become Godlike, has entered the third circle, or has been mustered into one of the reserve corps of destiny.
113:2.2 (1242.5) Bij de evolutie der rassen wordt een bestemmingsbehoeder toegewezen aan de allereerste mens die de vereiste cirkel verovert. Rantowoc, een wijze man van het rode ras uit het verre verleden, was de eerste sterveling op Urantia die een persoonlijke behoeder kreeg. 113:2.2 (1242.5) In the evolution of races a guardian of destiny is assigned to the very first being who attains the requisite circle of conquest. On Urantia the first mortal to secure a personal guardian was Rantowoc, a wise man of the red race of long ago.
113:2.3 (1242.6) Alle engelen die worden aangesteld komen uit een groep serafijnen die zich vrijwillig aanbiedt, en deze aanstellingen vinden altijd plaats overeenkomstig de menselijke behoeften en de status van het engelenpaar — in het licht van de ervaring, bekwaamheid en wijsheid van de serafijnen. Alleen serafijnen die reeds lang dienst doen, de meer ervaren en beproefde soorten, worden aangesteld als bestemmingsbehoeders. Vele behoeders hebben ruimschoots waardevolle ervaring opgedaan op de werelden die behoren tot de serie waar niet-Richter-fusies plaatsvinden. Evenals de Richters, vergezellen de serafijnen deze mensen tijdens de duur van een enkel leven, en worden dan bevrijd zodat zij opnieuw kunnen worden aangesteld. Vele behoeders op Urantia hebben dergelijke eerdere praktische ervaring opgedaan op andere werelden. 113:2.3 (1242.6) All angelic assignments are made from a group of volunteering seraphim, and these appointments are always in accordance with human needs and with regard to the status of the angelic pair—in the light of seraphic experience, skill, and wisdom. Only seraphim of long service, the more experienced and tested types, are assigned as destiny guards. Many guardians have gained much valuable experience on those worlds which are of the non-Adjuster fusion series. Like the Adjusters, the seraphim attend these beings for a single lifetime and then are liberated for new assignment. Many guardians on Urantia have had this previous practical experience on other worlds.
113:2.4 (1243.1) Wanneer mensen niet tot overleving komen, kunnen hun persoonlijke of groepsbehoeders herhaaldelijk op dezelfde planeet dienstdoen in dezelfde capaciteit. De serafijnen ontwikkelen een gevoelvolle belangstelling voor individuele werelden en koesteren een speciale genegenheid voor bepaalde rassen en soorten stervelingen met wie zij nauw en innig verbonden zijn geweest. 113:2.4 (1243.1) When human beings fail to survive, their personal or group guardians may repeatedly serve in similar capacities on the same planet. The seraphim develop a sentimental regard for individual worlds and entertain a special affection for certain races and types of mortal creatures with whom they have been so closely and intimately associated.
113:2.5 (1243.2) De engelen ontwikkelen een blijvende genegenheid voor hun menselijke metgezellen en als gij de serafijnen zoudt kunnen zien, zoudt ge ook een warme genegenheid voor hen gaan voelen. Als ge ontdaan zoudt zijn van uw materiële lichaam en u een geest-gedaante zou worden gegeven, zoudt ge in vele persoonlijkheidskenmerken dichtbij de engelen staan. Zij delen de meeste van uw emoties en hebben er nog enkele meer. De enige emotie die u drijft en die voor hen ietwat moeilijk te begrijpen is, is de erfenis van dierlijke vrees die zo’n grote plaats inneemt in het mentale leven van de gemiddelde bewoner van Urantia. De engelen kunnen werkelijk moeilijk begrijpen waarom ge uw hogere intellectuele vermogens, ja zelfs uw religieus geloof, zo hardnekkig laat beheersen door vrees en zo volkomen laat demoraliseren door de gedachteloze paniek van ontzetting en angst. 113:2.5 (1243.2) The angels develop an abiding affection for their human associates; and you would, if you could only visualize the seraphim, develop a warm affection for them. Divested of material bodies, given spirit forms, you would be very near the angels in many attributes of personality. They share most of your emotions and experience some additional ones. The only emotion actuating you which is somewhat difficult for them to comprehend is the legacy of animal fear that bulks so large in the mental life of the average inhabitant of Urantia. The angels really find it hard to understand why you will so persistently allow your higher intellectual powers, even your religious faith, to be so dominated by fear, so thoroughly demoralized by the thoughtless panic of dread and anxiety.
113:2.6 (1243.3) Alle serafijnen hebben een eigen naam, maar in de verslagen van hun aanstellingen bij de dienst van de werelden worden zij vaak aangeduid met hun planetaire nummer. Op het hoofdkwartier van het universum worden zij met naam en nummer geregistreerd. De bestemmingsbehoeder van het menselijke subject dat in deze contactuele communicatie wordt gebruikt, is nummer 3 van groep 17, van compagnie 126, bataljon 4, eenheid 384, legioen 6, heerschare 37, van het 182.314e serafijnse leger van Nebadon. Het huidige planetaire aanstellingsnummer van deze serafijn op Urantia en bij dit menselijke subject, is 3.641.852. 113:2.6 (1243.3) All seraphim have individual names, but in the records of assignment to world service they are frequently designated by their planetary numbers. At the universe headquarters they are registered by name and number. The destiny guardian of the human subject used in this contactual communication is number 3 of group 17, of company 126, of battalion 4, of unit 384, of legion 6, of host 37, of the 182,314th seraphic army of Nebadon. The current planetary assignment number of this seraphim on Urantia and to this human subject is 3,641,852.
113:2.7 (1243.4) Voor het dienstbetoon als persoonlijk behoeder, de aanstelling van engelen als bestemmingsbehoeders, bieden serafijnen altijd vrijwillig hun diensten aan. In de stad van deze visitatie is een bepaalde sterveling recentelijk toegelaten tot het korps van bestemmingsreservisten, en aangezien dergelijke mensen allen persoonlijk worden begeleid door beschermengelen, boden zich meer dan honderd bevoegde serafijnen aan om te worden aangesteld. De planetaire bestuurder selecteerde twaalf meer ervaren individuen, en stelde vervolgens de serafijnen aan die door dezen werden geselecteerd als het meest geschikt om deze mens op zijn levensreis te geleiden. Dat wil zeggen, zij selecteerden een bepaald paar gelijkelijk bevoegde serafijnen; een van dit serafijnse paar zal altijd in functie zijn. 113:2.7 (1243.4) In the ministry of personal guardianship, the assignment of angels as destiny guardians, seraphim always volunteer their services. In the city of this visitation a certain mortal was recently admitted to the reserve corps of destiny, and since all such humans are personally attended by guardian angels, more than one hundred qualified seraphim sought the assignment. The planetary director selected twelve of the more experienced individuals and subsequently appointed the seraphim whom they selected as best adapted to guide this human being through his life journey. That is, they selected a certain pair of equally qualified seraphim; one of this seraphic pair will always be on duty.
113:2.8 (1243.5) De taken van serafijnen kennen weliswaar geen onderbreking, maar elke serafijn van een paar kan zich afzonderlijk van alle dienstverlenende verantwoordelijkheden kwijten. Serafijnen dienen gewoonlijk in paren, net zoals cherubijnen, maar anders dan hun minder gevorderde medewerkers werken de serafijnen soms ook alleen. In praktisch al hun contacten met mensen kunnen zij als individuen functioneren. De beide engelen zijn alleen nodig voor communicatie en voor dienst op de hogere circuits van de universa. 113:2.8 (1243.5) Seraphic tasks may be unremitting, but either of the angelic pair can discharge all ministering responsibilities. Like cherubim, seraphim usually serve in pairs, but unlike their less advanced associates, the seraphim sometimes work singly. In practically all their contacts with human beings they can function as individuals. Both angels are required only for communication and service on the higher circuits of the universes.
113:2.9 (1243.6) Wanneer een serafijns paar een aanstelling als behoeders aanneemt, doen zij gedurende de rest van het leven van die mens dienst. Het complement van zijn (een van de twee engelen) wordt de rapporteur van de onderneming. Deze complementaire serafijnen zijn de engelen die de gegevens over de stervelingen van de evolutionaire werelden optekenen. De verslagen worden bewaard door het cherubijnse paar (een cherubijn en een sanobijn) dat altijd met de serafijnse beschermengelen meewerkt, maar een van de serafijnen draagt altijd de verantwoordelijkheid voor deze verslagen. 113:2.9 (1243.6) When a seraphic pair accept guardian assignment, they serve for the remainder of the life of that human being. The complement of being (one of the two angels) becomes the recorder of the undertaking. These complemental seraphim are the recording angels of the mortals of the evolutionary worlds. The records are kept by the pair of cherubim (a cherubim and a sanobim) who are always associated with the seraphic guardians, but these records are always sponsored by one of the seraphim.
113:2.10 (1244.1) Om te kunnen rusten en opnieuw geladen te kunnen worden met de levensenergie van de universum-circuits, wordt de beschermengel periodiek afgelost door haar complement, en tijdens haar afwezigheid functioneert de met hen verbonden cherubijn als rapporteur; dit is ook het geval wanneer de complementaire serafijn om dezelfde redenen afwezig is. 113:2.10 (1244.1) For purposes of rest and recharging with the life energy of the universe circuits, the guardian is periodically relieved by her complement, and during her absence the associated cherubim functions as the recorder, as is also the case when the complemental seraphim is similarly absent.
3. De betrekking tot andere geest-invloeden ^top 3. Relation to Other Spirit Influences ^top
113:3.1 (1244.2) Een van de belangrijkste dingen die een bestemmingsbehoeder voor haar sterfelijke subject doet, is het bewerkstelligen van een persoonlijke coördinatie van de talrijke onpersoonlijke geest-invloeden die in het bewustzijn en de ziel van het evoluerende materiële schepsel wonen, deze omringen en raken. Mensen zijn persoonlijkheden, en het is voor niet-persoonlijke geesten en voorpersoonlijke entiteiten buitengewoon moeilijk om in direct contact te komen met het bewustzijn van stervelingen, dat immers sterk materieel en duidelijk persoonlijk is. Door het dienstbetoon van de beschermengel worden al deze invloeden min of meer samengebundeld en worden zij duidelijker waarneembaar voor de zich uitbreidende morele natuur van de evoluerende menselijke persoonlijkheid. 113:3.1 (1244.2) One of the most important things a destiny guardian does for her mortal subject is to effect a personal co-ordination of the numerous impersonal spirit influences which indwell, surround, and impinge upon the mind and soul of the evolving material creature. Human beings are personalities, and it is exceedingly difficult for nonpersonal spirits and prepersonal entities to make direct contact with such highly material and discretely personal minds. In the ministry of the guarding angel all of these influences are more or less unified and made more nearly appreciable by the expanding moral nature of the evolving human personality.
113:3.2 (1244.3) Meer in het bijzonder kan deze serafijnse behoeder de veelsoortige werkingen en invloeden van de Oneindige Geest correleren en dit doet zij ook — invloeden die reiken van de domeinen van de fysische controleurs en de assistent bewustzijnsgeesten, tot de Heilige Geest van de Goddelijke Hulp en Bijstand en de Alomtegenwoordige Geest-presentie van de Derde Bron en Centrum van het Paradijs. Wanneer zij aldus deze enorm veelomvattende vormen van dienstbetoon van de Oneindige Geest heeft verenigd en persoonlijker heeft gemaakt, neemt de serafijn vervolgens op zich om de aldus geïntegreerde invloed van de Vereend Handelende Geest te correleren met de geest-tegenwoordigheden van de Vader en de Zoon. 113:3.2 (1244.3) More especially can and does this seraphic guardian correlate the manifold agencies and influences of the Infinite Spirit, ranging from the domains of the physical controllers and the adjutant mind-spirits up to the Holy Spirit of the Divine Minister and to the Omnipresent Spirit presence of the Paradise Third Source and Center. Having thus unified and made more personal these vast ministries of the Infinite Spirit, the seraphim then undertakes to correlate this integrated influence of the Conjoint Actor with the spirit presences of the Father and the Son.
113:3.3 (1244.4) De Richter is de tegenwoordigheid van de Vader, de Geest van Waarheid de tegenwoordigheid van de Zonen. Deze goddelijke gaven worden op de lagere niveaus der menselijke geestelijke ervaring verenigd en gecoördineerd door het dienstbetoon van de serafijnse behoeders. In hun dienstbetoon aan sterfelijke schepselen hebben de dienende engelen een talent voor het combineren van de liefde van de Vader en de barmhartigheid van de Zoon. 113:3.3 (1244.4) The Adjuster is the presence of the Father; the Spirit of Truth, the presence of the Sons. These divine endowments are unified and co-ordinated on the lower levels of human spiritual experience by the ministry of the guardian seraphim. The angelic servers are gifted in combining the love of the Father and the mercy of the Son in their ministry to mortal creatures.
113:3.4 (1244.5) Hierin nu wordt onthuld waarom de serafijnse behoeder uiteindelijk de persoonlijke bewaarder wordt van de bewustzijnspatronen, geheugenformules en zielswerkelijkheden van de sterfelijke overlevende, in de periode tussen de lichamelijke dood en de morontia-opstanding. Geen anderen dan de dienende kinderen van de Oneindige Geest zouden aldus ten behoeve van het menselijke schepsel kunnen functioneren gedurende deze overgangsfase van het ene niveau van het universum naar een ander, hoger niveau. Zelfs wanneer ge in uw terminale overgangssluimer verkeert, wanneer ge overgaat van de tijd naar de eeuwigheid, deelt een hoge supernafijn op dezelfde wijze de overgang met u als bewaarder van uw schepsel-identiteit en als garantie voor uw persoonlijke integriteit. 113:3.4 (1244.5) And herein is revealed the reason why the seraphic guardian eventually becomes the personal custodian of the mind patterns, memory formulas, and soul realities of the mortal survivor during that interval between physical death and morontia resurrection. None but the ministering children of the Infinite Spirit could thus function in behalf of the human creature during this phase of transition from one level of the universe to another and higher level. Even when you engage in your terminal transition slumber, when you pass from time to eternity, a high supernaphim likewise shares the transit with you as the custodian of creature identity and the surety of personal integrity.
113:3.5 (1244.6) Op het geestelijke niveau maken serafijnen vele vormen van dienstbetoon van het universum persoonlijk, die anders onpersoonlijk en voorpersoonlijk zouden blijven; serafijnen zijn coördinators. Op het intellectuele niveau zijn zij de correlators van bewustzijn en morontia: zij zijn tolken. En op het fysische niveau manipuleren zij de aardse omgeving door hun verbinding met de Meester-Fysische Controleurs en door het samenwerkende dienstbetoon van de middenwezens. 113:3.5 (1244.6) On the spiritual level, seraphim make personal many otherwise impersonal and prepersonal ministries of the universe; they are co-ordinators. On the intellectual level they are the correlators of mind and morontia; they are interpreters. And on the physical level they manipulate terrestrial environment through their liaison with the Master Physical Controllers and through the co-operative ministry of the midway creatures.
113:3.6 (1244.7) Dit is een opsomming van het veelsoortige, gecompliceerde functioneren van een begeleidende serafijn, maar hoe kan zulk een ondergeschikte engelenpersoonlijkheid, die slechts weinig hoger is geschapen dan het universum-niveau van de mens, deze moeilijke, complexe dingen doen? Wij weten het niet werkelijk, maar wij vermoeden dat dit fenomenale dienstbetoon op een bepaalde, niet onthulde wijze wordt vergemakkelijkt door de niet onderkende, ongeopenbaarde werking van de Allerhoogste, de zich actualiserende Godheid van de evoluerende universa in tijd en ruimte. In het gehele gebied van progressieve overleving in en door de Allerhoogste vormen serafijnen een essentieel onderdeel van de voortdurende voortgang van stervelingen. 113:3.6 (1244.7) This is a recital of the manifold and intricate function of an attending seraphim; but how does such a subordinate angelic personality, created but a little above the universe level of humanity, do such difficult and complex things? We do not really know, but we conjecture that this phenomenal ministry is in some undisclosed manner facilitated by the unrecognized and unrevealed working of the Supreme Being, the actualizing Deity of the evolving universes of time and space. Throughout the entire realm of progressive survival in and through the Supreme Being, seraphim are an essential part of continuing mortal progression.
4. De domeinen van serafijnse activiteit ^top 4. Seraphic Domains of Action ^top
113:4.1 (1245.1) De serafijnse behoeders zijn niet bewustzijn, ofschoon zij wel voortkomen uit de Scheppende Geest, dezelfde bron waaruit ook het sterfelijke bewustzijn voortkomt. Serafijnen stimuleren het bewustzijn; zij trachten voortdurend te bevorderen dat er in het menselijke bewustzijn beslissingen worden genomen waardoor de volgende cirkelgang kan worden bereikt. Zij doen dit niet zoals de Richter, die van binnenuit en via de ziel werkt, maar veeleer van buiten naar binnen, werkend via de sociale, ethische en morele omgeving van mensen. Serafijnen zijn niet de goddelijke Richter-lokstem van de Universele Vader, maar zij functioneren als de persoonlijke vertegenwoordiging van het dienstbetoon van de Oneindige Geest. 113:4.1 (1245.1) The guardian seraphim are not mind, though they do spring from the same source that also gives origin to mortal mind, the Creative Spirit. Seraphim are mind stimulators; they continually seek to promote circle-making decisions in human mind. They do this, not as does the Adjuster, operating from within and through the soul, but rather from the outside inward, working through the social, ethical, and moral environment of human beings. Seraphim are not the divine Adjuster lure of the Universal Father, but they do function as the personal agency of the ministry of the Infinite Spirit.
113:4.2 (1245.2) De sterfelijke mens, die door de Richter kan worden geleid, is ook ontvankelijk voor de leiding van serafijnen. De Richter is de essentie van ’s mensen eeuwige natuur; de serafijn is de leraar van ’s mensen evoluerende natuur — in dit leven het sterfelijke bewustzijn, in het volgende leven de morontia-ziel. Op de woningwerelden zult ge u bewust zijn van de serafijnse leraren en hen gewaar worden, doch in het eerste leven merken mensen hen doorgaans niet op. 113:4.2 (1245.2) Mortal man, subject to Adjuster leading, is also amenable to seraphic guidance. The Adjuster is the essence of man’s eternal nature; the seraphim is the teacher of man’s evolving nature—in this life the mortal mind, in the next the morontia soul. On the mansion worlds you will be conscious and aware of seraphic instructors, but in the first life men are usually unaware of them.
113:4.3 (1245.3) Serafijnen functioneren als leraren van mensen doordat zij de menselijke persoonlijkheid langs paden van nieuwe, progressieve ervaringen leiden. Wanneer ge de leiding van een serafijn aanvaardt, betekent dit maar zelden dat ge een gemakkelijk leven krijgt. Bij het volgen van deze leiding, zult ge zeker op het ruige heuvellandschap van morele keuzen en geestelijke vooruitgang stuiten en wanneer ge de moed daartoe hebt, ook over die heuvels heen trekken. 113:4.3 (1245.3) Seraphim function as teachers of men by guiding the footsteps of the human personality into paths of new and progressive experiences. To accept the guidance of a seraphim rarely means attaining a life of ease. In following this leading you are sure to encounter, and if you have the courage, to traverse, the rugged hills of moral choosing and spiritual progress.
113:4.4 (1245.4) De impuls tot godsverering heeft zijn oorsprong voor het grootste gedeelte in de geest-aansporingen van de hogere assistent-bewustzijnsgeesten, versterkt door de aansporingen van de Richter. Maar de behoefte om te bidden die stervelingen die zich van God bewust zijn dikwijls ervaren, ontstaat heel vaak ten gevolge van serafijnse beïnvloeding. De beschermengel is voortdurend bezig de omgeving van de sterveling te manipuleren met het doel het kosmische perspectief van de opklimmende mens te verruimen, zodat zulk een overlevingskandidaat een dieper besef krijgt van de aanwezigheid van de inwonende Richter en zo in staat wordt gesteld meer medewerking te verlening aan de geestelijke missie van de goddelijke tegenwoordigheid. 113:4.4 (1245.4) The impulse of worship largely originates in the spirit promptings of the higher mind adjutants, reinforced by the leadings of the Adjuster. But the urge to pray so often experienced by God-conscious mortals very often arises as the result of seraphic influence. The guarding seraphim is constantly manipulating the mortal environment for the purpose of augmenting the cosmic insight of the human ascender to the end that such a survival candidate may acquire enhanced realization of the presence of the indwelling Adjuster and thus be enabled to yield increased co-operation with the spiritual mission of the divine presence.
113:4.5 (1245.5) Ofschoon er ogenschijnlijk geen communicatie plaatsvindt tussen de inwonende Richters en de serafijnen die de mens omringen, lijken zij altijd in volmaakte harmonie en voortreffelijke overeenstemming samen te werken. De behoeders zijn het actiefst op de momenten dat de Richters het minst actief zijn, maar hun dienstbetoon is op een bepaalde, opmerkelijke wijze gecorreleerd. Zulk een schitterende samenwerking kan moeilijk toevallig of incidenteel zijn. 113:4.5 (1245.5) While there is apparently no communication between the indwelling Adjusters and the encompassing seraphim, they always seem to work in perfect harmony and exquisite accord. The guardians are most active at those times when the Adjusters are least active, but their ministry is in some manner strangely correlated. Such superb co-operation could hardly be either accidental or incidental.
113:4.6 (1245.6) De dienende persoonlijkheid van de serafijnse behoeder, de Godstegenwoordigheid van de inwonende Richter, het circuit van de Heilige Geest, en het Zoonsbewustzijn van de Geest der Waarheid, worden alle op goddelijke wijze onderling verbonden tot een betekenisvolle eenheid van geestelijk dienstbetoon binnen en aan een sterfelijke persoonlijkheid. Ofschoon deze hemelse invloeden uit verschillende bronnen en van verschillende niveaus afkomstig zijn, worden zij alle geïntegreerd door de omhullende, evoluerende tegenwoordigheid van de Allerhoogste. 113:4.6 (1245.6) The ministering personality of the guardian seraphim, the God presence of the indwelling Adjuster, the encircuited action of the Holy Spirit, and the Son-consciousness of the Spirit of Truth are all divinely correlated into a meaningful unity of spiritual ministry in and to a mortal personality. Though hailing from different sources and different levels, these celestial influences are all integrated in the enveloping and evolving presence of the Supreme Being.
5. Het serafijns dienstbetoon aan stervelingen ^top 5. Seraphic Ministry to Mortals ^top
113:5.1 (1245.7) Engelen dringen niet binnen in het heiligdom van het menselijke bewustzijn; de wil van stervelingen wordt door hen niet gemanipuleerd en en zij staan ook niet in verbinding met de inwonende Richter. De bestemmingsbehoeder beïnvloedt u op iedere mogelijke manier die verenigbaar is met de waardigheid van uw persoonlijkheid; onder geen enkele omstandigheid maken deze engelen inbreuk op de vrije werking van de menselijke wil. Noch engelen, noch persoonlijkheden van enige andere universum-orde, hebben de macht of het gezag om de prerogatieven van ’s mensen vrije keuze te beperken of te beknotten. 113:5.1 (1245.7) Angels do not invade the sanctity of the human mind; they do not manipulate the will of mortals; neither do they directly contact with the indwelling Adjusters. The guardian of destiny influences you in every possible manner consistent with the dignity of your personality; under no circumstances do these angels interfere with the free action of the human will. Neither angels nor any other order of universe personality have power or authority to curtail or abridge the prerogatives of human choosing.
113:5.2 (1246.1) Engelen zijn zo dicht bij u en zorgen zo gevoelvol voor u, dat zij figuurlijk ‘wenen wegens uw eigenzinnige onverdraagzaamheid en koppigheid.’ Serafijnen vergieten geen fysieke tranen, zij hebben geen materieel lichaam en bezitten ook geen vleugels. Maar wel hebben zij geestelijke emoties en ondervinden zij gevoelens en sentimenten van geestelijke aard, die in bepaalde opzichten vergelijkbaar zijn met menselijke emoties. 113:5.2 (1246.1) Angels are so near you and care so feelingly for you that they figuratively “weep because of your willful intolerance and stubbornness.” Seraphim do not shed physical tears; they do not have physical bodies; neither do they possess wings. But they do have spiritual emotions, and they do experience feelings and sentiments of a spiritual nature which are in certain ways comparable to human emotions.
113:5.3 (1246.2) De serafijnen handelen ten voordele van u geheel onafhankelijk van uw directe verzoeken; zij voeren de opdrachten van hun superieuren uit, en zo functioneren zij ongeacht uw voorbijgaande grillen of veranderlijke stemmingen. Dit betekent niet dat ge hun taken niet gemakkelijker of moeilijker kunt maken, maar veeleer dat uw smeekbeden en gebeden de engelen niet direct aangaan. 113:5.3 (1246.2) The seraphim act in your behalf quite independent of your direct appeals; they are executing the mandates of their superiors, and thus they function regardless of your passing whims or changing moods. This does not imply that you may not make their tasks either easier or more difficult, but rather that angels are not directly concerned with your appeals or with your prayers.
113:5.4 (1246.3) Tijdens het leven in het vlees staat de intelligentie van engelen niet rechtstreeks ter beschikking van stervelingen. Zij zijn geen opperheren of bestuurders, zij zijn eenvoudig behoeders. De serafijnen behoeden u, zij trachten niet u rechtstreeks te beïnvloeden. Ge moet uw eigen koers uitzetten, maar deze engelen handelen dan zo, dat zij het best mogelijke gebruikmaken van de koers die ge gekozen hebt. Zij komen (gewoonlijk) niet willekeurig tussenbeide in de routinezaken van het menselijk leven. Maar wanneer zij instructies ontvangen van hun superieuren om een ongebruikelijke heldendaad te verrichten, kunt ge ervan verzekerd zijn dat deze behoeders wel een middel zullen vinden om deze opdrachten uit te voeren. Daarom dringen zij zich niet op in het beeld van het menselijk handelen, behalve in noodgevallen, en dan gewoonlijk op direct bevel van hun superieuren. Zij zijn de wezens die u vele eeuwen lang zullen volgen, en op deze wijze worden zij ingeleid in hun toekomstige werk en hun toekomstige persoonlijke omgang met u. 113:5.4 (1246.3) In the life of the flesh the intelligence of angels is not directly available to mortal men. They are not overlords or directors; they are simply guardians. The seraphim guard you; they do not seek directly to influence you; you must chart your own course, but these angels then act to make the best possible use of the course you have chosen. They do not (ordinarily) arbitrarily intervene in the routine affairs of human life. But when they receive instructions from their superiors to perform some unusual exploit, you may rest assured that these guardians will find some means of carrying out these mandates. They do not, therefore, intrude into the picture of human drama except in emergencies and then usually on the direct orders of their superiors. They are the beings who are going to follow you for many an age, and they are thus receiving an introduction to their future work and personality association.
113:5.5 (1246.4) Serafijnen kunnen in bepaalde omstandigheden in materiële gedaante mensen bijstaan, maar zij handelen slechts zeer zelden in deze hoedanigheid. Met de hulp van de middenwezens en de fysische controleurs, zijn zij in staat om in een wijd scala van activiteiten ten behoeve van mensen te functioneren, zelfs om daadwerkelijk contact te leggen met de mens, maar gebeurtenissen van deze soort zijn zeer ongewoon. In de meeste gevallen vinden de omstandigheden van het materiële gebied ongewijzigd door daden van serafijnen voortgang, ofschoon er zich wel gelegenheden hebben voorgedaan waarbij vitale verbindingen in de keten der menselijke evolutie op het spel stonden en serafijnse behoeders op eigen initiatief hebben gehandeld, en juist hebben gehandeld. 113:5.5 (1246.4) Seraphim are able to function as material ministers to human beings under certain circumstances, but their action in this capacity is very rare. They are able, with the assistance of the midway creatures and the physical controllers, to function in a wide range of activities in behalf of human beings, even to make actual contact with mankind, but such occurrences are very unusual. In most instances the circumstances of the material realm proceed unaltered by seraphic action, although occasions have arisen, involving jeopardy to vital links in the chain of human evolution, in which seraphic guardians have acted, and properly, on their own initiative.
6. Beschermengelen na de dood ^top 6. Guardian Angels After Death ^top
113:6.1 (1246.5) Nu ik u iets verteld heb over het dienstbetoon van serafijnen gedurende het natuurlijke leven, zal ik trachten u in te lichten inzake het gedrag van de bestemmingsbehoeders ten tijde van de sterfelijke desintegratie van hun menselijke metgezellen. Na uw dood worden uw gegevens, identiteitsspecificaties en de morontia-entiteit van de menselijke ziel — tot ontwikkeling gebracht door het gezamenlijke dienstbetoon van het sterfelijke bewustzijn en de goddelijke Richter — trouw bewaard door de bestemmingsbehoeder, samen met alle andere waarden die verband houden met uw toekomstige bestaan, al hetgeen u, de werkelijke u, vormt, behalve de identiteit van voortdurend bestaan die de vertrekkende Richter vertegenwoordigt, en de actualiteit van persoonlijkheid. 113:6.1 (1246.5) Having told you something of the ministry of seraphim during natural life, I will endeavor to inform you about the conduct of the guardians of destiny at the time of the mortal dissolution of their human associates. Upon your death, your records, identity specifications, and the morontia entity of the human soul—conjointly evolved by the ministry of mortal mind and the divine Adjuster—are faithfully conserved by the destiny guardian together with all other values related to your future existence, everything that constitutes you, the real you, except the identity of continuing existence represented by the departing Adjuster and the actuality of personality.
113:6.2 (1246.6) Op het moment dat het levenslicht in het menselijke bewustzijn verdwijnt, het geest-lichten dat serafijnen associëren met de tegenwoordigheid van de Richter, rapporteert de begeleidende engel in eigen persoon aan de bevelvoerende engelen van successievelijk de groep, de compagnie, het bataljon, de eenheid, het legioen en de heerschare; en wanneer zij naar behoren is geregistreerd voor het finale avontuur in tijd en ruimte, ontvangt deze engel van het planetaire hoofd der serafijnen de bevoegdheid om verantwoording af te leggen aan de Avondster (of een andere luitenant van Gabriël) die aan het hoofd staat van het serafijnse leger van deze kandidaat voor opklimming in het universum. En wanneer hij daartoe toestemming heeft ontvangen van de aanvoerder van de hoogste eenheid van deze organisatie, reist de bestemmingsbehoeder door naar de eerste woningwereld en wacht daar tot haar vroegere beschermeling in het vlees tot bewustzijn wordt gebracht. 113:6.2 (1246.6) The instant the pilot light in the human mind disappears, the spirit luminosity which seraphim associate with the presence of the Adjuster, the attending angel reports in person to the commanding angels, successively, of the group, company, battalion, unit, legion, and host; and after being duly registered for the final adventure of time and space, such an angel receives certification by the planetary chief of seraphim for reporting to the Evening Star (or other lieutenant of Gabriel) in command of the seraphic army of this candidate for universe ascension. And upon being granted permission from the commander of this highest organizational unit, such a guardian of destiny proceeds to the first mansion world and there awaits the consciousizing of her former ward in the flesh.
113:6.3 (1247.1) In het geval dat de menselijke ziel er niet in slaagt tot overleving te komen nadat hij een persoonlijke engel heeft toegewezen gekregen, moet de begeleidende serafijn doorreizen naar het hoofdkwartier van het plaatselijk universum om daar de complete verslagen van haar complement, zoals deze voordien zijn uitgebracht, te bevestigen. Vervolgens verschijnt zij voor de rechtbanken der aartsengelen, waar zij van blaam wordt gezuiverd in de zaak van de mislukte overleving van haar subject, en dan gaat zij terug naar de werelden, om toegewezen te worden aan een andere sterveling met het potentieel tot opklimming, of aan een andere divisie van het serafijns dienstbetoon. 113:6.3 (1247.1) In case the human soul fails of survival after having received the assignment of a personal angel, the attending seraphim must proceed to the headquarters of the local universe, there to witness to the complete records of her complement as previously reported. Next she goes before the tribunals of the archangels, to be absolved from blame in the matter of the survival failure of her subject; and then she goes back to the worlds, again to be assigned to another mortal of ascending potentiality or to some other division of seraphic ministry.
113:6.4 (1247.2) Maar engelen staan evolutionaire schepselen op nog vele andere manieren bij dan via de diensten van persoonlijk en groepsbeschermerschap. Persoonlijke behoeders wier subjecten niet onmiddellijk naar de woningwerelden gaan, brengen hun wachttijd tot de oordeelsappèls van de dispensatie niet in ledigheid door; zij worden opnieuw toegevoegd aan talrijke dienende missies overal in het universum. 113:6.4 (1247.2) But angels minister to evolutionary creatures in many ways aside from the services of personal and group guardianship. Personal guardians whose subjects do not go immediately to the mansion worlds do not tarry there in idleness awaiting the dispensational roll calls of judgment; they are reassigned to numerous ministering missions throughout the universe.
113:6.5 (1247.3) De beschermserafijn is de bewaarder en behoeder van de overlevingswaarden van de slui- merende ziel van de sterveling, terwijl de afwezige Richter de identiteit van zulk een onsterfelijk universum-wezen is. Wanneer deze twee in de opstandingshallen van mansonia samenwerken in combinatie met de nieuw vervaardige morontia-gedaante, dan worden de samenstellende factoren van de persoonlijkheid van de sterveling in opklimming opnieuw samengevoegd. 113:6.5 (1247.3) The guardian seraphim is the custodial trustee of the survival values of mortal man’s slumbering soul as the absent Adjuster is the identity of such an immortal universe being. When these two collaborate in the resurrection halls of mansonia in conjunction with the newly fabricated morontia form, there occurs the reassembly of the constituent factors of the personality of the mortal ascender.
113:6.6 (1247.4) De Richter zal u identificeren; de serafijnse behoeder zal u repersonaliseren en u dan opnieuw voorstellen aan de getrouwe Mentor van uw dagen op aarde. 113:6.6 (1247.4) The Adjuster will identify you; the guardian seraphim will repersonalize you and then re-present you to the faithful Monitor of your earth days.
113:6.7 (1247.5) En wanneer een planetair tijdperk eindigt, wanneer de stervelingen van de lagere prestatie-cirkels worden verzameld, zijn het eveneens hun groepsbehoeders die hen in de opstandingshallen van de woningwerelden opnieuw samenstellen, precies zoals uw geschrift vertelt: ‘En hij zal zijn engelen uitzenden met een luide stem en zal zijn uitverkorenen verzamelen van het ene uiterste van het rijk tot het andere.’ 113:6.7 (1247.5) And even so, when a planetary age ends, when those in the lower circles of mortal achievement are forgathered, it is their group guardians who reassemble them in the resurrection halls of the mansion spheres, even as your record tells: “And he shall send his angels with a great voice and shall gather together his elect from one end of the realm to another.”
113:6.8 (1247.6) De goede rechtspleging vereist dat persoonlijke of groepsbeschermers op het appèl van de dispensatie antwoorden namens alle niet-overlevende persoonlijkheden. De Richters van deze nietoverlevenden keren niet terug, en wanneer dit appèl wordt gehouden, antwoorden de sera- fijnen, maar blijven de Richters stil. Dit vormt de ‘opstanding der onrechtvaardigen,’ in wer- kelijkheid de formele erkenning dat het schepsel niet langer bestaat. Dit appèl van justitie volgt altijd onmiddellijk op het appel der barmhartigheid, de opstanding van de slapende overlevenden. Maar dit zijn zaken die niemand anders aangaan dan de hoogste, alwetende Rechters inzake overlevingswaarden. Deze problemen van berechting gaan ons niet werkelijk aan. 113:6.8 (1247.6) The technique of justice demands that personal or group guardians shall respond to the dispensational roll call in behalf of all nonsurviving personalities. The Adjusters of such nonsurvivors do not return, and when the rolls are called, the seraphim respond, but the Adjusters make no answer. This constitutes the “resurrection of the unjust,” in reality the formal recognition of the cessation of creature existence. This roll call of justice always immediately follows the roll call of mercy, the resurrection of the sleeping survivors. But these are matters which are of concern to none but the supreme and all-knowing Judges of survival values. Such problems of adjudication do not really concern us.
113:6.9 (1247.7) Groepsbehoeders kunnen eeuwenlang op een planeet dienen en worden uiteindelijk behoeders van de sluimerende zielen van vele duizenden slapende overlevenden. Zij kunnen op vele verschillende werelden in een bepaald stelsel zo dienen, aangezien de opstandingsrespons plaatvindt op de woningwerelden. 113:6.9 (1247.7) Group guardians may serve on a planet age after age and eventually become custodians of the slumbering souls of thousands upon thousands of sleeping survivors. They can so serve on many different worlds in a given system since the resurrection response occurs on the mansion worlds.
113:6.10 (1247.8) Alle persoonlijke en groepsbehoeders in het stelsel Satania die de verkeerde weg zijn opgegaan bij de opstand van Lucifer, moeten, ondanks het feit dat velen oprecht berouw hebben gekregen van hun dwaasheid, op Jerusem gedetineerd blijven tot de uiteindelijke berechting van de opstand. De Universele Censors hebben deze ongehoorzame, ontrouwe behoeders reeds alle aspecten van de zielen die hun waren toevertrouwd afgenomen, en deze morontia-werkelijkheden onder de hoede en in de verzekerde bewaring gesteld van seconafijnen die zich hiervoor hadden aangemeld. 113:6.10 (1247.8) All personal and group guardians in the system of Satania who went astray in the Lucifer rebellion, notwithstanding that many sincerely repented of their folly, are to be detained on Jerusem until the final adjudication of the rebellion. Already have the Universal Censors arbitrarily taken from these disobedient and unfaithful guardians all aspects of their soul trusts and lodged these morontia realities for safekeeping in the custody of volunteer seconaphim.
7. Serafijnen en de opklimmingsloopbaan ^top 7. Seraphim and the Ascendant Career ^top
113:7.1 (1248.1) Het is inderdaad een keerpunt in de loopbaan van een opklimmende sterveling wanneer hij voor het eerst ontwaakt op de kusten van de woningwereld: wanneer ge daar voor het eerst daadwerkelijk de langbeminde en immer tegenwoordige engel-metgezellen van uw aardse dagen ziet, en u daar ook waarlijk bewust wordt van de identiteit en tegenwoordigheid van de goddelijke Mentor, die op aarde zo lang in uw bewustzijn heeft gewoond. Deze ervaring betekent een glorieus ontwaken, een werkelijke opstanding. 113:7.1 (1248.1) It is indeed an epoch in the career of an ascending mortal, this first awakening on the shores of the mansion world; there, for the first time, actually to see your long-loved and ever-present angelic companions of earth days; there also to become truly conscious of the identity and presence of the divine Monitor who so long indwelt your mind on earth. Such an experience constitutes a glorious awakening, a real resurrection.
113:7.2 (1248.2) Op de morontia-werelden zijn de begeleidende serafijnen (er zijn er twee) uw openlijke metgezellen. Deze engelen gaan niet alleen met u om terwijl ge de loopbaan van de overgangswerelden vervolgt, waarbij zij u op alle mogelijke manieren helpen om morontia- en geest-status te verkrijgen, maar zij maken ook van de gelegenheid gebruik om vorderingen te maken door studie in de voortgezette scholen voor evolutionaire serafijnen die op de woningwerelden zijn ingericht. 113:7.2 (1248.2) On the morontia spheres the attending seraphim (there are two of them) are your open companions. These angels not only consort with you as you progress through the career of the transition worlds, in every way possible assisting you in the acquirement of morontia and spirit status, but they also avail themselves of the opportunity to advance by study in the extension schools for evolutionary seraphim maintained on the mansion worlds.
113:7.3 (1248.3) Het ras der mensen is net iets lager geschapen dan de eenvoudiger typen engelen-orden. Uw eerste aanstelling in het morontia-leven zal daarom die van assistent zijn van de serafijnen bij het werk dat u direct te wachten staat op het moment dat ge tot persoonlijkheidsbewustzijn komt, na uw bevrijding uit de kluisters van het vlees. 113:7.3 (1248.3) The human race was created just a little lower than the more simple types of the angelic orders. Therefore will your first assignment of the morontia life be as assistants to the seraphim in the immediate work awaiting at the time you attain personality consciousness subsequent to your liberation from the bonds of the flesh.
113:7.4 (1248.4) Voordat zij de woningwerelden verlaten, zullen alle stervelingen permanente serafijnse metgezellen of behoeders hebben. En wanneer ge opklimt in de morontia-werelden, zijn het uiteindelijk de serafijnse behoeders die getuigen van uw eeuwige vereniging met de Gedachtenrichter, en de besluiten dienaangaande bevestigen. Samen hebben zij uw persoonlijkheids-identiteit als kinderen van het vlees van de werelden der tijd tot stand gebracht. Wanneer ge vervolgens de volwassen morontia-status hebt bereikt, vergezellen zij u door Jerusem en de werelden die met haar zijn verbonden, waar ge voortgang maakt in het stelsel en u de cultuur ervan eigen maakt. Daarna gaan zij met u mee naar Edentia en haar zeventig werelden van gevorderde socialisatie, en vervolgens zullen zij u naar de Melchizedeks loodsen en u volgen in de schitterende loopbaan door de werelden van het hoofdkwartier van het universum. En wanneer ge u de wijsheid en cultuur van de Melchizedeks eigen hebt gemaakt, zullen zij u verder meenemen naar Salvington, waar ge oog in oog zult staan met de Soeverein van heel Nebadon. En dan zullen deze serafijnse begeleiders u steeds blijven volgen, via de kleine en grote sectoren van het superuniversum, naar de ontvangstwerelden van Uversa, en zij blijven bij u, totdat ge ten slotte door de seconafijn wordt opgenomen voor de lange vlucht naar Havona. 113:7.4 (1248.4) Before leaving the mansion worlds, all mortals will have permanent seraphic associates or guardians. And as you ascend the morontia spheres, eventually it is the seraphic guardians who witness and certify the decrees of your eternal union with the Thought Adjusters. Together they have established your personality identities as children of the flesh from the worlds of time. Then, with your attainment of the mature morontia estate, they accompany you through Jerusem and the associated worlds of system progress and culture. After that they go with you to Edentia and its seventy spheres of advanced socialization, and subsequently will they pilot you to the Melchizedeks and follow you through the superb career of the universe headquarters worlds. And when you have learned the wisdom and culture of the Melchizedeks, they will take you on to Salvington, where you will stand face to face with the Sovereign of all Nebadon. And still will these seraphic guides follow you through the minor and major sectors of the superuniverse and on to the receiving worlds of Uversa, remaining with you until you finally enseconaphim for the long Havona flight.
113:7.5 (1248.5) Sommige bestemmingsbehoeders die gedurende de sterfelijke loopbaan aan de opklimmende pelgrims zijn toegevoegd, volgen hen op hun weg door Havona. De anderen zeggen de stervelingen die lange tijd hun metgezellen zijn geweest tijdelijk vaarwel, en terwijl deze stervelingen de cirkels van het centrale universum doorlopen, bereiken deze bestemmingsbehoeders de cirkels van Seraphington. En zij zullen gereedstaan op de kusten van het Paradijs wanneer hun sterfelijke metgezellen uit de laatste overgangsslaap van de tijd ontwaken en de nieuwe ervaringen der eeuwigheid voor zich zien. Deze opklimmende serafijnen gaan daarna uiteenlopende diensten verrrichten in de korpsen der volkomenen en in het Serafijnse Korps der Voltooiing. 113:7.5 (1248.5) Some of the destiny guardians of attachment during the mortal career follow the course of the ascending pilgrims through Havona. The others bid their long-time mortal associates a temporary farewell, and then, while these mortals traverse the circles of the central universe, these guardians of destiny achieve the circles of Seraphington. And they will be in waiting on the shores of Paradise when their mortal associates awaken from the last transit sleep of time into the new experiences of eternity. Such ascending seraphim subsequently enter upon divergent services in the finaliter corps and in the Seraphic Corps of Completion.
113:7.6 (1248.6) Mens en engel kunnen wel of niet herenigd worden om eeuwig samen te dienen, maar waar hun serafijnse aanstelling hen ook heen moge voeren, de serafijnen blijven altijd in verbinding met hun vroegere beschermelingen uit de evolutionaire werelden, de opklimmende stervelingen uit de tijd. De innige betrekkingen en tedere banden van de gebieden waar de mens is ontstaan worden nooit vergeten en nooit geheel verbroken. In de tijdperken van de eeuwigheid zullen mensen en engelen net zo samenwerken in de goddelijke dienst als zij in de loopbaan van de tijd hebben gedaan. 113:7.6 (1248.6) Man and angel may or may not be reunited in eternal service, but wherever seraphic assignment may take them, the seraphim are always in communication with their former wards of the evolutionary worlds, the ascendant mortals of time. The intimate associations and the affectionate attachments of the realms of human origin are never forgotten nor ever completely severed. In the eternal ages men and angels will co-operate in the divine service as they did in the career of time.
113:7.7 (1249.1) Wanneer serafijnen met goed gevolg een ziel van evolutionaire oorsprong naar de poorten van het Paradijs geleiden, is dit voor hun de zekerste weg om de Paradijs-Godheden te bereiken. Hierom is de aanstelling als bestemmingsbehoeder voor serafijnen de meest begeerde functie. 113:7.7 (1249.1) For seraphim, the surest way of achieving the Paradise Deities is by successfully guiding a soul of evolutionary origin to the portals of Paradise. Therefore is the assignment of guardian of destiny the most highly prized seraphic duty.
113:7.8 (1249.2) Alleen bestemmingsbehoeders kunnen worden opgenomen in het primaire of sterfelijke Korps der Volkomenheid, en dergelijke paren nemen deel in het allerhoogste avontuur van eenheid van identiteit: de twee wezens hebben op Seraphington geestelijke bi-unificatie bereikt voordat zij worden opgenomen in het korps van volkomenen. Door deze ervaring bereiken de twee engel-naturen, die in alle universum-functies zo complementair zijn, uiteindelijke geest-tweeëenheid, die een nieuw vermogen tot ontvangen van, en fuseren met, een niet-Richter-fragment van de Paradijs-Vader tot repercussie heeft. En zo worden sommigen van uw liefhebbende serafijnse metgezellen in de tijd ook uw volkomen metgezellen in de eeuwigheid, kinderen van de Allerhoogste en vervolmaakte zonen van de Paradijs-Vader. 113:7.8 (1249.2) Only destiny guardians are mustered into the primary or mortal Corps of the Finality, and such pairs have engaged in the supreme adventure of identity at-oneness; the two beings have achieved spiritual bi-unification on Seraphington prior to their reception into the finaliter corps. In this experience the two angelic natures, so complemental in all universe functions, achieve ultimate spirit two-in-oneness, repercussing in a new capacity for the reception of, and fusion with, a non-Adjuster fragment of the Paradise Father. And so do some of your loving seraphic associates in time also become your finaliter associates in eternity, children of the Supreme and perfected sons of the Paradise Father.
113:7.9 (1249.3) [Aangeboden door het Hoofd der Serafijnen die op Urantia zijn gestationeerd.] 113:7.9 (1249.3) [Presented by the Chief of Seraphim stationed on Urantia.]