Inhoudsopgave Contents of the Book
  Pag.   Page
Voorwoord 1 Foreword 1
I. De Godheid en Goddelijkheid 2 I. Deity and Divinity 2
II. God 3 II. God 3
III. De Eerste Bron en Centrum 4 III. The First Source and Center 4
IV. Universum-Werkelijkheid 6 IV. Universe Reality 6
V. Persoonlijkheidsrealiteiten 8 V. Personality Realities 8
VI. Energie en Patroon 9 VI. Energy and Pattern 9
VII. De Allerhoogste 10 VII. The Supreme Being 10
VIII. God de Zevenvoudige 11 VIII. God the Sevenfold 11
IX. God de Ultieme 12 IX. God the Ultimate 12
X. God de Absolute 13 X. God the Absolute 13
XI. De Drie Absoluten 13 XI. The Three Absolutes 13
XII. De Triniteiten 15 XII. The Trinities 15
DEEL I
Het Centrale Universum en de Superuniversa
PART I
The Central and Superuniverses
1. De Universele Vader 21 1. The Universal Father 21
1. De naam van de Vader 22 1. The Father’s Name 22
2. De werkelijkheid van God 23 2. The Reality of God 23
3. God is een Universele Geest 25 3. God is a Universal Spirit 25
4. Het mysterie Gods 26 4. The Mystery of God 26
5. De persoonlijkheid van de Universele Vader 27 5. Personality of the Universal Father 27
6. Persoonlijkheid in het Universum 29 6. Personality in the Universe 29
7. De geestelijke waarde van het persoonlijkheidsbegrip 31 7. Spiritual Value of the Personality Concept 31
2. De natuur van God 33 2. The Nature of God 33
1. De oneindigheid van God 33 1. The Infinity of God 33
2. De eeuwige volmaaktheid van de Vader 35 2. The Father’s Eternal Perfection 35
3. Gerechtigheid en Rechtvaardigheid 36 3. Justice and Righteousness 36
4. De goddelijke barmhartigheid 38 4. The Divine Mercy 38
5. De liefde van God 38 5. The Love of God 38
6. De goedheid van God 40 6. The Goodness of God 40
7. Goddelijke waarheid en schoonheid 42 7. Divine Truth and Beauty 42
3. De eigenschappen van God 44 3. The Attributes of God 44
1. Gods alomtegenwoordigheid 44 1. God’s Everywhereness 44
2. Gods oneindige macht 46 2. God’s Infinite Power 46
3. Gods universele kennis 48 3. God’s Universal Knowledge 48
4. Gods onbeperktheid 49 4. God’s Limitlessness 49
5. De allerhoogste heerschappij van de Vader 50 5. The Father’s Supreme Rule 50
6. Het primaat van de Vader 52 6. The Father’s Primacy 52
4. Gods betrekking tot het Universum 54 4. God’s Relation to the Universe 54
1. De instelling van de Vader ten opzichte van het Universum 54 1. The Universe Attitude of the Father 54
2. God en de natuur 56 2. God and Nature 56
3. Gods onveranderlijke karakter 57 3. God’s Unchanging Character 57
4. Het besef van God 58 4. The Realization of God 58
5. Onjuiste ideeën over God 59 5. Erroneous Ideas of God 59
5. Gods betrekking tot de individuele mens 62 5. God’s Relation to the Individual 62
1. De nadering tot God 62 1. The Approach to God 62
2. De tegenwoordigheid van God 64 2. The Presence of God 64
3. Ware Godsverering 65 3. True Worship 65
4. God in de religie 66 4. God in Religion 66
5. Het Godsbewustzijn 68 5. The Consciousness of God 68
6. De God van persoonlijkheid 70 6. The God of Personality 70
6. De Eeuwige Zoon 73 6. The Eternal Son 73
1. De identiteit van de Eeuwige Zoon 73 1. Identity of the Eternal Son 73
2. De natuur van de Eeuwige Zoon 74 2. Nature of the Eternal Son 74
3. Het toedienen van de liefde van de Vader 75 3. Ministry of the Father’s Love 75
4. Eigenschappen van de Eeuwige Zoon 76 4. Attributes of the Eternal Son 76
5. Beperkingen van de Eeuwige Zoon 77 5. Limitations of the Eternal Son 77
6. Het geest-bewustzijn 78 6. The Spirit Mind 78
7. De persoonlijkheid van de Eeuwige Zoon 79 7. Personality of the Eternal Son 79
8. Het besef van de Eeuwige Zoon 79 8. Realization of the Eternal Son 79
7. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum 81 7. Relation of the Eternal Son to the Universe 81
1. Het circuit der geest-zwaartekracht 81 1. The Spirit-Gravity Circuit 81
2. Het bestuur van de Eeuwige Zoon 83 2. The Administration of the Eternal Son 83
3. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het individu 84 3. Relation of the Eternal Son to the Individual 84
4. De goddelijke plannen tot volmaaktheid 85 4. The Divine Perfection Plans 85
5. De geest van zelfschenking 86 5. The Spirit of Bestowal 86
6. De Paradijs-zonen van God 87 6. The Paradise Sons of God 87
7. De allerhoogste openbaring van de Vader 88 7. The Supreme Revelation of the Father 88
8. De Oneindige Geest 90 8. The Infinite Spirit 90
1. De God van handeling 90 1. The God of Action 90
2. De natuur van de Oneindige Geest 92 2. Nature of the Infinite Spirit 92
3. De betrekking van de Geest tot de Vader en de Zoon 93 3. Relation of the Spirit to the Father and the Son 93
4. De Geest van Goddelijk Dienstbetoon 94 4. The Spirit of Divine Ministry 94
5. De tegenwoordigheid Gods 95 5. The Presence of God 95
6. De persoonlijkheid van de Oneindige Geest 96 6. Personality of the Infinite Spirit 96
9. De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum 98 9. Relation of the Infinite Spirit to the Universe 98
1. Eigenschappen van de Derde Bron en Centrum 98 1. Attributes of the Third Source and Center 98
2. De Alomtegenwoordige Geest 100 2. The Omnipresent Spirit 100
3. De Universele Bewerker 101 3. The Universal Manipulator 101
4. Het absolute bewustzijn 102 4. The Absolute Mind 102
5. Het dienstbetoon van bewustzijn 102 5. The Ministry of Mind 102
6. Het circuit der bewustzijnszwaartekracht 103 6. The Mind-Gravity Circuit 103
7. Universum-reflectiviteit 105 7. Universe Reflectivity 105
8. Persoonlijkheden van de Oneindige Geest 105 8. Personalities of the Infinite Spirit 105
10. De Paradijs-Triniteit 108 10. The Paradise Trinity 108
1. De zelfdistribuering van de Eerste Bron en Centrum 108 1. Self-Distribution of the First Source and Center 108
2. Godheidspersonalisatie 109 2. Deity Personalization 109
3. De drie personen der Godheid 110 3. The Three Persons of Deity 110
4. De Triniteitsvereniging van de Godheid 112 4. The Trinity Union of Deity 112
5. Functies van de Triniteit 113 5. Functions of the Trinity 113
6. De Stationaire Zonen van de Triniteit 114 6. The Stationary Sons of the Trinity 114
7. De albeheersing van het Allerhoogst Bewind 115 7. The Overcontrol of Supremacy 115
8. De Triniteit boven het Eindige 116 8. The Trinity Beyond the Finite 116
11. Het eeuwige Paradijs-Eiland 118 11. The Eternal Isle of Paradise 118
1. De goddelijke residentie 118 1. The Divine Residence 118
2. De natuur van het eeuwige Eiland 119 2. Nature of the Eternal Isle 119
3. De bovenzijde van het Paradijs 120 3. Upper Paradise 120
4. De buitenzijde van het Paradijs 121 4. Peripheral Paradise 121
5. De onderzijde van het Paradijs 122 5. Nether Paradise 122
6. De ademhaling der ruimte 123 6. Space Respiration 123
7. De ruimtefuncties van het Paradijs 124 7. Space Functions of Paradise 124
8. De zwaartekracht van het Paradijs 125 8. Paradise Gravity 125
9. De uniciteit van het Paradijs 126 9. The Uniqueness of Paradise 126
12. Het Universum van Universa 128 12. The Universe of Universes 128
1. De ruimteniveaus van het Meester-universum 128 1. Space Levels of the Master Universe 128
2. De domeinen van het Ongekwalificeerd Absolute 130 2. The Domains of the Unqualified Absolute 130
3. De universele zwaartekracht 131 3. Universal Gravity 131
4. Ruimte en beweging 133 4. Space and Motion 133
5. Ruimte en tijd 134 5. Space and Time 134
6. Universele albeheersing 135 6. Universal Overcontrol 135
7. Het deel en het geheel 137 7. The Part and the Whole 137
8. Materie, bewustzijn en geest 139 8. Matter, Mind, and Spirit 139
9. Persoonlijke werkelijkheden 141 9. Personal Realities 141
13. De heilige werelden van het Paradijs 143 13. The Sacred Spheres of Paradise 143
1. De zeven heilige werelden van de Vader 144 1. The Seven Sacred Worlds of the Father 144
2. Betrekkingen tot de Vader-werelden 147 2. Father-World Relationships 147
3. De heilige werelden van de Eeuwige Zoon 149 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son 149
4. De werelden van de Oneindige Geest 149 4. The Worlds of the Infinite Spirit 149
14. Het Centrale, Goddelijke Universum 152 14. The Central and Divine Universe 152
1. Het Paradijs-Havona-stelsel 152 1. The Paradise-Havona System 152
2. De samenstelling van Havona 154 2. Constitution of Havona 154
3. De Havona-werelden 155 3. The Havona Worlds 155
4. Schepselen van het Centrale Universum 156 4. Creatures of the Central Universe 156
5. Het leven in Havona 158 5. Life in Havona 158
6. Het doel van het Centrale Universum 160 6. The Purpose of the Central Universe 160
15. De zeven Superuniversa 164 15. The Seven Superuniverses 164
1. Het ruimteniveau der Superuniversa 164 1. The Superuniverse Space Level 164
2. De organisatie van de Superuniversa 165 2. Organization of the Superuniverses 165
3. Het superuniversum Orvonton 167 3. The Superuniverse of Orvonton 167
4. Nevels — De voorouders der Universa 169 4. Nebulae—The Ancestors of Universes 169
5. De oorsprong van ruimtelichamen 170 5. The Origin of Space Bodies 170
6. De hemellichamen in de ruimte 172 6. The Spheres of Space 172
7. De architectonische werelden 174 7. The Architectural Spheres 174
8. Energiebeheersing en -regulatie 175 8. Energy Control and Regulation 175
9. De circuits van de Superuniversa 176 9. Circuits of the Superuniverses 176
10. De regeerders van de Superuniversa 178 10. Rulers of the Superuniverses 178
11. De Beraadslagende Assemblee 179 11. The Deliberative Assembly 179
12. De Allerhoogste Gerechtshoven 180 12. The Supreme Tribunals 180
13. De Sector-regeringen 181 13. The Sector Governments 181
14. Doeleinden van de zeven Superuniversa 181 14. Purposes of the Seven Superuniverses 181
16. De zeven Meester-Geesten 184 16. The Seven Master Spirits 184
1. Betrekking tot de drieënige Godheid 185 1. Relation to Triune Deity 185
2. Betrekking tot de Oneindige Geest 185 2. Relation to the Infinite Spirit 185
3. Identiteit en diversiteit van de Meester-geesten 186 3. Identity and Diversity of the Master Spirits 186
4. Eigenschappen en functies van de Meester-geesten 189 4. Attributes and Functions of the Master Spirits 189
5. Hun betrekking tot schepselen 190 5. Relation to Creatures 190
6. Het kismische bewustzijn 191 6. The Cosmic Mind 191
7. Moraliteit, rechtschapenheid, en persoonlijkheid 192 7. Morals, Virtue, and Personality 192
8. Urantia-persoonlijkheid 194 8. Urantia Personality 194
9. De realiteit van het menselijke bewustzijn 195 9. Reality of Human Consciousness 195
17. De zeven groepen Allerhoogste Geesten 197 17. The Seven Supreme Spirit Groups 197
1. De Zeven Allerhoogste Bestuurders 198 1. The Seven Supreme Executives 198
2. Majeston — hoofd der reflectiviteit 199 2. Majeston—Chief of Reflectivity 199
3. De Reflectieve Geesten 200 3. The Reflective Spirits 200
4. De Reflectieve Beeld-adjudanten 202 4. The Reflective Image Aids 202
5. De Zeven Geesten van de Circuits 202 5. The Seven Spirits of the Circuits 202
6. De Scheppende Geesten van de plaatselijke universa 203 6. The Local Universe Creative Spirits 203
7. De assistent-bewustzijnsgeesten 205 7. The Adjutant Mind-Spirits 205
8. Functies van de Allerhoogste Geesten 205 8. Functions of the Supreme Spirits 205
18. De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden 207 18. The Supreme Trinity Personalities 207
1. De Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht 207 1. The Trinitized Secrets of Supremacy 207
2. De Eeuwigen der Dagen 208 2. The Eternals of Days 208
3. De Ouden der Dagen 209 3. The Ancients of Days 209
4. De Perfecties der Dagen 210 4. The Perfections of Days 210
5. De Recenten der Dagen 211 5. The Recents of Days 211
6. De Unies der Dagen 212 6. The Unions of Days 212
7. De Getrouwen der Dagen 213 7. The Faithfuls of Days 213
19. De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong 214 19. The Co-ordinate Trinity-Origin Beings 214
1. De Leraar-zonen van de Triniteit 214 1. The Trinity Teacher Sons 214
2. De Volmakers der Wijsheid 215 2. The Perfectors of Wisdom 215
3. De Goddelijke Raadslieden 216 3. The Divine Counselors 216
4. De Universele Censors 217 4. The Universal Censors 217
5. De Geïnspireerde Triniteitsgeesten 219 5. Inspired Trinity Spirits 219
6. De inwoners van Havona 221 6. Havona Natives 221
7. De burgers van het Paradijs 222 7. Paradise Citizens 222
20. De Paradijs-Zonen van God 223 20. The Paradise Sons of God 223
1. De afdalende Zonen van God 223 1. The Descending Sons of God 223
2. De Magistraat-zonen 224 2. The Magisterial Sons 224
3. Gerechtelijke handelingen 226 3. Judicial Actions 226
4. Magistraatsmissies 226 4. Magisterial Missions 226
5. De shenking van de Paradijs-Zonen van God 227 5. Bestowal of the Paradise Sons of God 227
6. De Zelfschenkingsloopbaan als sterveling 228 6. The Mortal-Bestowal Careers 228
7. De Leraar-Zonen van de Triniteit 230 7. The Trinity Teacher Sons 230
8. Dienstbetoon der Dagelingen in plaatselijke universa 231 8. Local Universe Ministry of the Daynals 231
9. Planetair dienstbetoon van Dagelingen 231 9. Planetary Service of the Daynals 231
10. Het verenigd dienstbetoon van de Paradijs-Zonen 232 10. United Ministry of the Paradise Sons 232
21. De Schepper-Zonen uit het Paradijs 234 21. The Paradise Creator Sons 234
1. Oorsprong en natuur der Schepper-Zonen 234 1. Origin and Nature of Creator Sons 234
2. De Scheppers van de plaatselijke universa 235 2. The Creators of Local Universes 235
3. De Soevereiniteit over een Plaatselijk Universum 237 3. Local Universe Sovereignty 237
4. De zelfschenkingen van de Michaels 239 4. The Michael Bestowals 239
5. De betrekking van Meester-Zonen tot het Universum 240 5. Relation of Master Sons to the Universe 240
6. De bestemming van de Meester-Michaels 241 6. Destiny of the Master Michaels 241
22. De Getrinitiseerde Zonen van God 243 22. The Trinitized Sons of God 243
1. De door de Triniteit omhelsde zonen 243 1. The Trinity-Embraced Sons 243
2. De Machtige Boodschappers 245 2. The Mighty Messengers 245
3. De Hoge Gezagsdragers 246 3. Those High in Authority 246
4. Degenen zonder naam en getal 246 4. Those Without Name and Number 246
5. De Getrinitiseerde Beheerders 247 5. The Trinitized Custodians 247
6. De Getrinitiseerde Ambassadeurs 248 6. The Trinitized Ambassadors 248
7. De trinitisatie-techniek 249 7. Technique of Trinitization 249
8. De door schepselen getrinitiseerde zonen 251 8. The Creature-Trinitized Sons 251
9. De Hemelse Bewaarders 252 9. The Celestial Guardians 252
10. Hoge Zoon-Assistenten 253 10. High Son Assistants 253
23. De Solitaire Boodschappers 256 23. The Solitary Messengers 256
1. De Natuur en oorsprong der Solitaire Boodschappers 256 1. Nature and Origin of Solitary Messengers 256
2. Taken van de Solitaire Boodschappers 257 2. Assignments of Solitary Messengers 257
3. Diensten der Solitaire Boodschappers in tijd en ruimte 260 3. Time and Space Services of Solitary Messengers 260
4. Het speciale dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers 262 4. Special Ministry of Solitary Messengers 262
24. De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest 264 24. Higher Personalities of the Infinite Spirit 264
1. De Supervisoren van de universum-circuits 265 1. The Universe Circuit Supervisors 265
2. De Leiders der Tellingen 266 2. The Census Directors 266
3. Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest 268 3. Personal Aids of the Infinite Spirit 268
4. De Ondergeschikte Inspecteurs 268 4. The Associate Inspectors 268
5. De Aangestelde Wachters 268 5. The Assigned Sentinels 268
6. De Gidsen voor Gegradueerden 269 6. The Graduate Guides 269
7. De oorsprong van de Gidsen voor Gegradueerden 270 7. Origin of the Graduate Guides 270
25. De Boodschappersscharen in de Ruimte 273 25. The Messenger Hosts of Space 273
1. De Havona-Dienstbaren 273 1. The Havona Servitals 273
2. De Universele Bemiddelaars 275 2. The Universal Conciliators 275
3. Het vèrstrekkende dienstbetoon van Bemiddelaars 276 3. The Far-Reaching Service of Conciliators 276
4. Rechtskundige Adviseurs 279 4. Technical Advisers 279
5. De Beheerders der Archieven op het Paradijs 281 5. The Custodians of Records on Paradise 281
6. De Hemelse Registrators 281 6. The Celestial Recorders 281
7. De Morontia-Metgezellen 282 7. The Morontia Companions 282
8. De Paradijs-Metgezellen 283 8. The Paradise Companions 283
26. Dienende Geesten van het Centrale Universum 285 26. Ministering Spirits of the Central Universe 285
1. De dienende geesten 285 1. The Ministering Spirits 285
2. De Machtige Supernafijnen 286 2. The Mighty Supernaphim 286
3. De Tertiaire Supernafijnen 288 3. The Tertiary Supernaphim 288
4. De Secundaire Supernafijnen 289 4. The Secondary Supernaphim 289
5. De Pelgrimhelpers 291 5. The Pilgrim Helpers 291
6. De Allerhoogst Bewind-gidsen 292 6. The Supremacy Guides 292
7. De Triniteitsgidsen 292 7. The Trinity Guides 292
8. De Zoon-vinders 293 8. The Son Finders 293
9. De Vader-gidsen 294 9. The Father Guides 294
10. De raadslieden en adviseurs 295 10. The Counselors and Advisers 295
11. De Complementen van Rust 296 11. The Complements of Rest 296
27. Het dienstbetoon van de Primaire Supernafijnen 298 27. Ministry of the Primary Supernaphim 298
1. De Rustbereiders 299 1. Instigators of Rest 299
2. Hoofden van aanstellingen 300 2. Chiefs of Assignment 300
3. Vertolkers der ethiek 300 3. Interpreters of Ethics 300
4. Gedragsadviseurs 301 4. Directors of Conduct 301
5. De Beheerders van kennis 301 5. The Custodians of Knowledge 301
6. Meesters in de filosofie 302 6. Masters of Philosophy 302
7. Leiders van godsverering 303 7. Conductors of Worship 303
28. Dienende Geesten van de Superuniversa 306 28. Ministering Spirits of the Superuniverses 306
1. De Tertiafijnen 306 1. The Tertiaphim 306
2. De Omniafijnen 307 2. The Omniaphim 307
3. De Seconafijnen 307 3. The Seconaphim 307
4. De Primaire Seconafijnen 307 4. The Primary Seconaphim 307
5. De Secundaire Seconafijnen 310 5. The Secondary Seconaphim 310
6. De Tertiaire Seconafijnen 313 6. The Tertiary Seconaphim 313
7. Het Dienstbetoon van de Seconafijnen 317 7. Ministry of the Seconaphim 317
29. De Universum-Krachtdirigenten 319 29. The Universe Power Directors 319
1. De Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten 320 1. The Seven Supreme Power Directors 320
2. De Allerhoogste Krachtcentra 320 2. The Supreme Power Centers 320
3. Het Domein van krachtcentra 322 3. The Domain of Power Centers 322
4. De Meester-Fysische Controleurs 324 4. The Master Physical Controllers 324
5. De Meester-Paradijskrachtorganisatoren 329 5. The Master Force Organizers 329
30. Persoonlijkheden van het Groot Universum 330 30. Personalities of the Grand Universe 330
1. De Paradijs-indeling van levende wezens 330 1. The Paradise Classification of Living Beings 330
2. Het Persoonlijkheidsregister op Uversa 334 2. The Uversa Personality Register 334
3. De gastenkolonies 338 3. The Courtesy Colonies 338
4. De stervelingen in opklimming 340 4. The Ascending Mortals 340
31. Het Korps der Volkomenheid 345 31. The Corps of the Finality 345
1. De ingeborenen van Havona 346 1. The Havona Natives 346
2. Zwaartekracht-Boodschappers 346 2. Gravity Messengers 346
3. Verheerlijkte stervelingen 347 3. Glorified Mortals 347
4. Geadopteerde serafijnen 348 4. Adopted Seraphim 348
5. Verheerlijkte Materiële Zonen 349 5. Glorified Material Sons 349
6. Verheerlijkte middenschepselen 349 6. Glorified Midway Creatures 349
7. De Verkondigers van het Licht 349 7. The Evangels of Light 349
8. De Transcendentalen 350 8. The Transcendentalers 350
9. Architecten van het Meester-Universum 351 9. Architects of the Master Universe 351
10. Het ultieme avontuur 352 10. The Ultimate Adventure 352
DEEL II
Het Plaatselijk Universum
PART II
The Local Universe
32. De evolutie van Plaatselijke Universa 357 32. The Evolution of Local Universes 357
1. De fysische wording van universa 357 1. Physical Emergence of Universes 357
2. De organisatie van universa 358 2. Universe Organization 358
3. De evolutionaire idee 360 3. The Evolutionary Idea 360
4. Gods verhouding tot een Plaatselijk Universum 362 4. God’s Relation to a Local Universe 362
5. Het eeuwige, goddelijke voornemen 364 5. The Eternal and Divine Purpose 364
33. Het bestuur van het Plaatselijk Universum 366 33. Administration of the Local Universe 366
1. Michael van Nebadon 366 1. Michael of Nebadon 366
2. De Soeverein van Nebadon 367 2. The Sovereign of Nebadon 367
3. De Universum-Zoon en -Geest 368 3. The Universe Son and Spirit 368
4. Gabriël — De Gouverneur-Generaal 369 4. Gabriel—The Chief Executive 369
5. De ambassadeurs van de Triniteit 370 5. The Trinity Ambassadors 370
6. Het algemeen bestuur 371 6. General Administration 371
7. De gerechtshoven van Nebadon 372 7. The Courts of Nebadon 372
8. De wetgevende en uitvoerende functies 373 8. The Legislative and Executive Functions 373
34. De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum 374 34. The Local Universe Mother Spirit 374
1. De personalisatie van de Scheppende Geest 374 1. Personalization of the Creative Spirit 374
2. De Natuur van de Goddelijke Hulp en Bijstand 375 2. Nature of the Divine Minister 375
3. De Zoon en de Geest in tijd en ruimte 376 3. The Son and Spirit in Time and Space 376
4. De circuits van het Plaatselijk Universum 377 4. The Local Universe Circuits 377
5. Het dienstbetoon van de Geest 379 5. The Ministry of the Spirit 379
6. De Geest in de mens 380 6. The Spirit in Man 380
7. De Geest en het vlees 382 7. The Spirit and the Flesh 382
35. De Zonen van God in het Plaatselijk Universum 384 35. The Local Universe Sons of God 384
1. De Vader-Melchizedek 384 1. The Father Melchizedek 384
2. De Melchizedek-Zonen 385 2. The Melchizedek Sons 385
3. De Melchizedek-werelden 387 3. The Melchizedek Worlds 387
4. Het speciale werk van de Melchizedeks 388 4. Special Work of the Melchizedeks 388
5. De Vorondadek-Zonen 389 5. The Vorondadek Sons 389
6. De Constellatie-Vaders 390 6. The Constellation Fathers 390
7. De Vorondadek-werelden 391 7. The Vorondadek Worlds 391
8. De Lanonandek-Zonen 392 8. The Lanonandek Sons 392
9. De Lanonandek-regeerders 393 9. The Lanonandek Rulers 393
10. De Lanonandek-werelden 394 10. The Lanonandek Worlds 394
36. De Levendragers 396 36. The Life Carriers 396
1. Oorsprong en natuur van de Levendragers 396 1. Origin and Nature of Life Carriers 396
2. De werelden van de Levendragers 397 2. The Life Carrier Worlds 397
3. De transplantatie van Leven 399 3. Life Transplantation 399
4. De Melchizedek-Levendragers 400 4. Melchizedek Life Carriers 400
5. De zeven assistent-bewustzijnsgeesten 401 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits 401
6. Levende krachten 403 6. Living Forces 403
37. Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum 406 37. Personalities of the Local Universe 406
1. De Universum-Helpers 406 1. The Universe Aids 406
2. De Schitterende Avondsterren 407 2. The Brilliant Evening Stars 407
3. De Aartsengelen 408 3. The Archangels 408
4. Meest Verheven Assistenten 409 4. Most High Assistants 409
5. De Hoge Commissarissen 410 5. High Commissioners 410
6. De Hemelse Opzieners 412 6. Celestial Overseers 412
7. Woningwereld-leraren 413 7. Mansion World Teachers 413
8. De hogere geestelijke aangestelde orden 413 8. Higher Spirit Orders of Assignment 413
9. Permanente burgers van het Plaatselijk Universum 414 9. Permanent Citizens of the Local Universe 414
10. Andere groepen in het Plaatselijk Universum 416 10. Other Local Universe Groups 416
38. Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum 418 38. Ministering Spirits of the Local Universe 418
1. De oorsprong van serafijnen 418 1. Origin of Seraphim 418
2. De natuur der engelen 419 2. Angelic Natures 419
3. Ongeopenbaarde engelen 420 3. Unrevealed Angels 420
4. De werelden der serafijnen 420 4. The Seraphic Worlds 420
5. De opleiding der serafijnen 420 5. Seraphic Training 420
6. De serafijnse organisatie 421 6. Seraphic Organization 421
7. De cherubijnen en sanobijnen 422 7. Cherubim and Sanobim 422
8. De evolutie van cherubijnen en sanobijnen 423 8. Evolution of Cherubim and Sanobim 423
9. De Middenschepselen 424 9. The Midway Creatures 424
39. De Heerscharen der Serafijnen 426 39. The Seraphic Hosts 426
1. Allerhoogste serafijnen 427 1. Supreme Seraphim 427
2. De hogere serafijnen 429 2. Superior Seraphim 429
3. De toezichthoudende serafijnen 432 3. Supervisor Seraphim 432
4. Bestuursserafijnen 434 4. Administrator Seraphim 434
5. Planetaire helpers 436 5. Planetary Helpers 436
6. Overgangsdienaren 439 6. Transition Ministers 439
7. Serafijnen van de toekomst 440 7. Seraphim of the Future 440
8. De bestemming der serafijnen 440 8. Seraphic Destiny 440
9. Het Korps der Serafijnse Voltooiing 441 9. The Corps of Seraphic Completion 441
40. De Opklimmende Zonen van God 443 40. The Ascending Sons of God 443
1. Evolutionaire serafijnen 443 1. Evolutionary Seraphim 443
2. Opklimmende Materiële Zonen 444 2. Ascending Material Sons 444
3. Overgebrachte middenwezens 444 3. Translated Midwayers 444
4. Gepersonaliseerde Richters 444 4. Personalized Adjusters 444
5. Stervelingen in tijd en ruimte 445 5. Mortals of Time and Space 445
6. De geloofszonen Gods 447 6. The Faith Sons of God 447
7. Met de Vader gefuseerde stervelingen 448 7. Father-Fused Mortals 448
8. Met de Zoon gefuseerde stervelingen 449 8. Son-Fused Mortals 449
9. Met de Geest gefuseerde stervelingen 450 9. Spirit-Fused Mortals 450
10. Bestemmingen van opklimmende zonen 452 10. Ascendant Destinies 452
41. Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum 455 41. Physical Aspects of the Local Universe 455
1. De krachtcentra van Nebadon 455 1. The Nebadon Power Centers 455
2. De fysische controleurs van Satania 456 2. The Satania Physical Controllers 456
3. De sterren die met ons Zijn Verbonden 458 3. Our Starry Associates 458
4. De dichtheid van de zon 459 4. Sun Density 459
5. Zonnestraling 460 5. Solar Radiation 460
6. Calcium — de zwerver door de ruimte 461 6. Calcium—The Wanderer of Space 461
7. Bronnen van solaire energie 463 7. Sources of Solar Energy 463
8. Reacties van solaire energie 464 8. Solar-Energy Reactions 464
9. De stabiliteit van zonnen 465 9. Sun Stability 465
10. De oorsprong van bewoonde werelden 465 10. Origin of Inhabited Worlds 465
42. Energie — bewustzijn en materie 467 42. Energy—Mind and Matter 467
1. Paradijskrachten en -energieën 467 1. Paradise Forces and Energies 467
2. Universele niet-geestelijke energiesystemen
fysische energieën)
469 2. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Physical Energies)
469
3. De klassificatie van materier 471 3. Classification of Matter 471
4. Transmutaties van energie en materie 472 4. Energy and Matter Transmutations 472
5. Golf-energie-manifestaties 474 5. Wave-Energy Manifestations 474
6. Ultimatonen, elektronen en atomen 476 6. Ultimatons, Electrons, and Atoms 476
7. Atomaire materie 477 7. Atomic Matter 477
8. Atomaire cohesie 478 8. Atomic Cohesion 478
9. De natuurkunde 479 9. Natural Philosophy 479
10. Universele niet-geestelijke energiesystemen
materiële bewustzijnssystemen)
480 10. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Material Mind Systems)
480
11. Universum-mechanismen 481 11. Universe Mechanisms 481
12. Patroon en vorm — de dominantie van bewustzijn 483 12. Pattern and Form—Mind Dominance 483
43. De Constellaties 485 43. The Constellations 485
1. Het Constellatie-hoofdkwartier 485 1. The Constellation Headquarters 485
2. De regering van de Constellatie 487 2. The Constellation Government 487
3. De Meest Verhevenen van Norlatiadek 488 3. The Most Highs of Norlatiadek 488
4. De Berg van Samenkomst — De Getrouwe der Dagen 489 4. Mount Assembly—The Faithful of Days 489
5. De Vaders op Edentia sinds de opstand van Lucifer 490 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion 490
6. De tuinen van God 492 6. The Gardens of God 492
7. De univitatia 493 7. The Univitatia 493
8. De opleidingswerelden van Edentia 493 8. The Edentia Training Worlds 493
9. Burgerschap op Edentia 495 9. Citizenship on Edentia 495
44. De Hemelse Kunstenaars 497 44. The Celestial Artisans 497
1. De hemelse musici 499 1. The Celestial Musicians 499
2. De hemelse reproducenten 500 2. The Heavenly Reproducers 500
3. De goddelijke bouwers 501 3. The Divine Builders 501
4. De gedachten-registrators 503 4. The Thought Recorders 503
5. De energie-manipulators 504 5. The Energy Manipulators 504
6. De ontwerpers en decorateurs 506 6. The Designers and Embellishers 506
7. De harmonie-werkers 507 7. The Harmony Workers 507
8. Sterfelijke aspiraties en morontia-prestaties 507 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements 507
45. Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel 509 45. The Local System Administration 509
1. De werelden van de overgangscultuur 509 1. Transitional Culture Worlds 509
2. De Soeverein van het Stelsel 511 2. The System Sovereign 511
3. De regering van het Stelsel 512 3. The System Government 512
4. De vierentwintig raadslieden 513 4. The Four and Twenty Counselors 513
5. De Materiële Zonen 514 5. The Material Sons 514
6. De Adamische opleiding van wezens in opklimming 515 6. Adamic Training of Ascenders 515
7. De scholen der Melchizedeks 517 7. The Melchizedek Schools 517
46. Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel 519 46. The Local System Headquarters 519
1. Materiële aspecten van Jerusem 519 1. Physical Aspects of Jerusem 519
2. Materiële kenmerken van Jerusem 520 2. Physical Features of Jerusem 520
3. De nieuwsdienst van Jerusem 522 3. The Jerusem Broadcasts 522
4. Woongebieden en bestuursdistricten 522 4. Residential and Administrative Areas 522
5. De Jerusem-cirkels 523 5. The Jerusem Circles 523
6. De vierkanten van het Uitvoerend Bestuur 527 6. The Executive-Administrative Squares 527
7. De rechthoeken — de spornagia 527 7. The Rectangles—The Spornagia 527
8. De driehoeken van Jerusem 528 8. The Jerusem Triangles 528
47. De zeven woningwerelden 530 47. The Seven Mansion Worlds 530
1. De wereld der volkomenen 530 1. The Finaliters’ World 530
2. De proef-kinderbewaarplaats 531 2. The Probationary Nursery 531
3. De eerste woningwereld 532 3. The First Mansion World 532
4. De tweede woningwereld 534 4. The Second Mansion World 534
5. De derde woningwereld 535 5. The Third Mansion World 535
6. De vierde woningwereld 536 6. The Fourth Mansion World 536
7. De vijfde woningwereld 537 7. The Fifth Mansion World 537
8. De zesde woningwereld 537 8. The Sixth Mansion World 537
9. De zevende woningwereld 538 9. The Seventh Mansion World 538
10. Het burgerschap van Jerusem 539 10. Jerusem Citizenship 539
48. Het morontia-leven 541 48. The Morontia Life 541
1. Morontia-materialen 541 1. Morontia Materials 541
2. De Morontia-krachtsupervisoren 542 2. Morontia Power Supervisors 542
3. De Morontia-metgezellen 545 3. Morontia Companions 545
4. De Reversie-leiders 547 4. The Reversion Directors 547
5. De Leraren van de Woningwerelden 550 5. The Mansion World Teachers 550
6. Serafijnen van de morontia-werelden — overgangsdienaren 551 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers 551
7. Morontia-mota 556 7. Morontia Mota 556
8. De Morontia-voortgaanden 557 8. The Morontia Progressors 557
49. De bewoonde werelden 559 49. The Inhabited Worlds 559
1. Het planetaire leven 559 1. The Planetary Life 559
2. Planetaire fysieke soorten 560 2. Planetary Physical Types 560
3. De Werelden der niet-ademenden 563 3. Worlds of the Nonbreathers 563
4. Evolutionaire wilsschepselen 564 4. Evolutionary Will Creatures 564
5. De planetaire reeksen van stervelingen 565 5. The Planetary Series of Mortals 565
6. Het ontkomen aan de aarde 568 6. Terrestrial Escape 568
50. De Planetaire Vorsten 572 50. The Planetary Princes 572
1. De missie van de Vorsten 572 1. Mission of the Princes 572
2. Het planetaire bestuur 573 2. Planetary Administration 573
3. De lichamelijke staf van de Vorst 574 3. The Prince’s Corporeal Staff 574
4. Het planetaire hoofdkwartier en de scholen 575 4. The Planetary Headquarters and Schools 575
5. Voortschrijdende civilisatie 576 5. Progressive Civilization 576
6. De planetaire cultuur 578 6. Planetary Culture 578
7. De voordelen van het isolement 578 7. The Rewards of Isolation 578
51. De planetaire Adams 580 51. The Planetary Adams 580
1. De Oorsprong en natuur van de Materiële Zonen van God 580 1. Origin and Nature of the Material Sons of God 580
2. Het Vervoer der planetaire Adams 582 2. Transit of the Planetary Adams 582
3. De Adamische missies 582 3. The Adamic Missions 582
4. De zes evolutionaire rassen 584 4. The Six Evolutionary Races 584
5. Raciale Vermenging —
Schenking van het Adamische bloed
585 5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood
585
6. Het regime van Eden 586 6. The Edenic Regime 586
7. Het verenigde bestuur 587 7. United Administration 587
52. Planetaire tijdvakken van stervelingen 589 52. Planetary Mortal Epochs 589
1. De primitieve mens 589 1. Primitive Man 589
2. De mens na de Planetaire Vorst 591 2. Post-Planetary Prince Man 591
3. De post-Adamische mens 592 3. Post-Adamic Man 592
4. De mens na de Magistraat-Zoon 594 4. Post-Magisterial Son Man 594
5. De mens na de Zelfschenking-Zoon 595 5. Post-Bestowal Son Man 595
6. Urantia in het tijdperk na de zelfschenking 597 6. Urantia’s Post-Bestowal Age 597
7. De mens na de Leraar-Zonen 598 7. Post-Teacher Son Man 598
53. De opstand van Lucifer 601 53. The Lucifer Rebellion 601
1. De leiders van de opstand 601 1. The Leaders of Rebellion 601
2. De oorzaken van de opstand 602 2. The Causes of Rebellion 602
3. Het manifest van Lucifer 603 3. The Lucifer Manifesto 603
4. Het uitbreken van de opstand 604 4. Outbreak of the Rebellion 604
5. De aard van het conflict 605 5. Nature of the Conflict 605
6. Een getrouwe serafijnse bevelhebber 606 6. A Loyal Seraphic Commander 606
7. De geschiedenis van de opstand 607 7. History of the Rebellion 607
8. De Zoon Des Mensen op Urantia 609 8. The Son of Man on Urantia 609
9. De huidige stand van zaken ten aanzien van de opstand 610 9. Present Status of the Rebellion 610
54. Problemen ten aanzien van de opstand van Lucifer 613 54. Problems of the Lucifer Rebellion 613
1. Ware en valse vrijheid 613 1. True and False Liberty 613
2. De ontvreemding der vrijheid 614 2. The Theft of Liberty 614
3. De vertraging van het recht 615 3. The Time Lag of Justice 615
4. De vertraging der barmhartigheid 615 4. The Mercy Time Lag 615
5. De wijsheid van het uitstel 617 5. The Wisdom of Delay 617
6. De triomf der liefde 618 6. The Triumph of Love 618
55. De werelden van licht en leven 621 55. The Spheres of Light and Life 621
1. De morontia-tempel 622 1. The Morontia Temple 622
2. Dood en translatie 623 2. Death and Translation 623
3. De gouden eeuwen 624 3. The Golden Ages 624
4. Aanpassingen in het bestuur 626 4. Administrative Readjustments 626
5. Het hoogtepunt der materiële ontwikkeling 629 5. The Acme of Material Development 629
6. De individuele sterveling 630 6. The Individual Mortal 630
7. Het eerste of planetaire stadium 631 7. The First or Planetary Stage 631
8. Het tweede of stelsel-stadium 632 8. The Second or System Stage 632
9. Het derde of constellatie-stadium 633 9. The Third or Constellation Stage 633
10. Het vierde of plaatselijk universum-stadium 634 10. The Fourth or Local Universe Stage 634
11. De stadia van de kleine sector en de grote sector 635 11. The Minor and Major Sector Stages 635
12. Het zevende of superuniversum-stadium 636 12. The Seventh or Superuniverse Stage 636
56. Universele eenheid 637 56. Universal Unity 637
1. Fysische coördinatie 637 1. Physical Co-ordination 637
2. Intellectuele eenheid 638 2. Intellectual Unity 638
3. Geestelijke unificatie 639 3. Spiritual Unification 639
4. Persoonlijkheidsunificatie 639 4. Personality Unification 639
5. Godheidseenheid 640 5. Deity Unity 640
6. De Vvreniging van de evolutionaire Godheid 641 6. Unification of Evolutionary Deity 641
7. Universele evolutionaire repercussies 642 7. Universal Evolutionary Repercussions 642
8. De Allerhoogste Vereniger 643 8. The Supreme Unifier 643
9. Universele absolute eenheid 644 9. Universal Absolute Unity 644
10. Waarheid, schoonheid en goedheid 646 10. Truth, Beauty, and Goodness 646
DEEL III
De Geschiedenis van Urantia
PART III
The History of Urantia
57. De oorsprong van Urantia 651 57. The Origin of Urantia 651
1. De Andronover-nevel 651 1. The Andronover Nebula 651
2. Het primaire nevel-stadium 652 2. The Primary Nebular Stage 652
3. Het secundaire nevel-stadium 653 3. The Secondary Nebular Stage 653
4. Het tertiaire en het quartaire stadium 654 4. Tertiary and Quartan Stages 654
5. De oorsprong van Monmatia — het zonnestelsel van Urantia 655 5. Origin of Monmatia—The Urantia Solar System 655
6. Het zonnestelsel-stadium 657 6. The Solar System Stage—The Planet-Forming Era 657
7. De era der meteoren — Het vulkanische tijdperk
De primitieve planetaire atmosfeer
658 7. The Meteoric Era—The Volcanic Age
The Primitive Planetary Atmosphere
658
8. De stabilisatie van de aardkorst
Het tijdperk der aardbevingen
De wereldoceaan en het eerste continent
660 8. Crustal Stabilization
The Age of Earthquakes
The World Ocean and the First Continent
660
58. Het tot stand brengen van leven op Urantia 664 58. Life Establishment on Urantia 664
1. Eerste vereisten voor het fysische leven 664 1. Physical-Life Prerequisites 664
2. De atmosfeer van Urantia 665 2. The Urantia Atmosphere 665
3. De ruimtelijke omgeving 666 3. Spatial Environment 666
4. De era van de dageraad van het leven 667 4. The Life-Dawn Era 667
5. De drift der continenten 668 5. The Continental Drift 668
6. De periode van overgang 669 6. The Transition Period 669
7. Het geologische geschiedenisboek 670 7. The Geologic History Book 670
59. De era van het zeeleven op Urantia 672 59. The Marine-Life Era on Urantia 672
1. Het vroege zeeleven in de ondiepe zeeën
Het tijdperk van de trilobieten
673 1. Early Marine Life in the Shallow Seas
The Trilobite Age
673
2. Het eerste stadium der continentale overstromingen
Het tijdperk der ongewervelde dieren
674 2. The First Continental Flood Stage
The Invertebrate-Animal Age
674
3. Het tweede stadium der grote overstromingen
De koraal-periode — Het tijdperk van de brachiopoden
676 3. The Second Great Flood Stage
The Coral Period—The Brachiopod Age
676
4. Het grote stadium van het droogvallen van land
De periode van vegetatief landleven
Het tijdperk der vissen
678 4. The Great Land-Emergence Stage
The Vegetative Land-Life Period
The Age of Fishes
678
5. Het stadium der aardkorstverschuiving
Het carboon van de varenwouden
Het tijdperk der kikvorsen
680 5. The Crustal-Shifting Stage
The Fern-Forest Carboniferous Period
The Age of Frogs
680
6. Het klimatologische overgangsstadium
De zaadplanten-periode
Het tijdperk van biologische rampspoed
682 6. The Climatic Transition Stage
The Seed-Plant Period
The Age of Biologic Tribulation
682
60. Urantia tijdens de era van het eerste landleven 685 60. Urantia During the Early Land-Life Era 685
1. Het vroege reptielentijdperk 685 1. The Early Reptilian Age 685
2. Het latere reptielentijdperk 687 2. The Later Reptilian Age 687
3. Het krijtstadium
De periode van de bloeiende planten
Het tijdperk der vogels
688 3. The Cretaceous Stage
The Flowering-Plant Period
The Age of Birds
688
4. Het einde van de krijtperiode 691 4. The End of the Chalk Period 691
61. De zoogdieren-era op Urantia 693 61. The Mammalian Era on Urantia 693
1. Het nieuwe continentale land-stadium
Het tijdperk der vroege zoogdieren
693 1. The New Continental Land Stage
The Age of Early Mammals
693
2. Het recente stadium van overstromingen
Het tijdperk der verden ontwikkelde zoogdieren
694 2. The Recent Flood Stage
The Age of Advanced Mammals
694
3. Het jonggebergte-stadium
Het tijdperk van de olifant en het paard
696 3. The Modern Mountain Stage
Age of the Elephant and the Horse
696
4. Het recente stadium der continentale verheffingen
De laatste grote zoogdierenmigratie
698 4. The Recent Continental-Elevation Stage
The Last Great Mammalian Migration
698
5. De vroege ijstijd 699 5. The Early Ice Age 699
6. De primitieve mens in de ijstijd 700 6. Primitive Man in the Ice Age 700
7. De verdere ijstijd 700 7. The Continuing Ice Age 700
62. De dageraad-rassen van de vroege mens 703 62. The Dawn Races of Early Man 703
1. De vroege Ssorten lemuren 703 1. The Early Lemur Types 703
2. De dageraad-zoogdieren 703 2. The Dawn Mammals 703
3. De midden-zoogdieren 704 3. The Mid-Mammals 704
4. De primaten 706 4. The Primates 706
5. De eerste menselijke wezens 707 5. The First Human Beings 707
6. De evolutie van het menselijke bewustzijn 709 6. Evolution of the Human Mind 709
7. De erkenning als bewoonde wereld 709 7. Recognition as an Inhabited World 709
63. De eerste menselijke familie 711 63. The First Human Family 711
1. Andon en Fonta 711 1. Andon and Fonta 711
2. De vlucht van de tweeling 712 2. The Flight of the Twins 712
3. De familie van Andon 713 3. Andon’s Family 713
4. De Andonische clans 713 4. The Andonic Clans 713
5. De verspreiding van de Andonieten 715 5. Dispersion of the Andonites 715
6. Onagar — de eerste leraar van waarheid 715 6. Onagar—The First Truth Teacher 715
7. De overleving van Andon en Fonta 717 7. The Survival of Andon and Fonta 717
64. De evolutionaire gekleurde rassen 718 64. The Evolutionary Races of Color 718
1. De oorspronkelijke Andonieten 718 1. The Andonic Aborigines 718
2. De Foxhall-mensen 719 2. The Foxhall Peoples 719
3. De Badonan-stammen 720 3. The Badonan Tribes 720
4. De Neanderthal-rassen 720 4. The Neanderthal Races 720
5. De oorsprong der gekleurde rassen 722 5. Origin of the Colored Races 722
6. De zes Sangik-rassen van Urantia 722 6. The Six Sangik Races of Urantia 722
7. De verspreiding van de gekleurde rassen 726 7. Dispersion of the Colored Races 726
65. Het opperbestier over de evolutie 730 65. The Overcontrol of Evolution 730
1. Functies van de levendragers 730 1. Life Carrier Functions 730
2. Het Panorama der evolutie 731 2. The Evolutionary Panorama 731
3. De Bevordering der evolutie 733 3. The Fostering of Evolution 733
4. Het Urantia-avontuur 734 4. The Urantia Adventure 734
5. Wisselvalligheden in de evolutie van het leven 736 5. Life-Evolution Vicissitudes 736
6. Evolutionaire levenstechnieken 737 6. Evolutionary Techniques of Life 737
7. Evolutionaire bewustzijnsniveaus 738 7. Evolutionary Mind Levels 738
8. Evolutie in tijd en ruimte 739 8. Evolution in Time and Space 739
66. De Planetaire Vorst van Urantia 741 66. The Planetary Prince of Urantia 741
1. Vorst Caligastia 741 1. Prince Caligastia 741
2. De staf van de Vorst 742 2. The Prince’s Staff 742
3. Dalamatia — de stad van de Vorst 743 3. Dalamatia—The City of the Prince 743
4. De begintijd van de honderd 743 4. Early Days of the One Hundred 743
5. De organisatie van de honderd 745 5. Organization of the One Hundred 745
6. Het bewind van de Vorst 749 6. The Prince’s Reign 749
7. Het leven in Dalamatia 750 7. Life in Dalamatia 750
8. De rampspoed van Caligastia 752 8. Misfortunes of Caligastia 752
67. De planetaire opstand 754 67. The Planetary Rebellion 754
1. Het verraad van Caligastia 754 1. The Caligastia Betrayal 754
2. Het uitbreken van de rebellie 755 2. The Outbreak of Rebellion 755
3. De zeven cruciale jaren 756 3. The Seven Crucial Years 756
4. De honderd van Caligastia na de opstand 757 4. The Caligastia One Hundred After Rebellion 757
5. De directe gevolgen van de opstand 758 5. Immediate Results of Rebellion 758
6. Van — de standvastige 759 6. Van—The Steadfast 759
7. De verre repercussies van zonde 760 7. Remote Repercussions of Sin 760
8. De menselijke held van de opstand 761 8. The Human Hero of the Rebellion 761
68. De dageraad der beschaving 763 68. The Dawn of Civilization 763
1. Beschermende socialisatie 763 1. Protective Socialization 763
2. Factoren in de sociale vooruitgang 764 2. Factors in Social Progression 764
3. De socialiserende invloed van de vrees voor geesten 766 3. Socializing Influence of Ghost Fear 766
4. De evolutie der zeden 767 4. Evolution of the Mores 767
5. Bewerking en onderhoud van het land 768 5. Land Techniques—Maintenance Arts 768
6. De evolutie van cultuur 769 6. Evolution of Culture 769
69. Primitieve menselijke instellingen 772 69. Primitive Human Institutions 772
1. Fundamentele menselijke instellingen 772 1. Basic Human Institutions 772
2. De dageraad der nijverheid 773 2. The Dawn of Industry 773
3. De specialisatie van de arbeid 773 3. The Specialization of Labor 773
4. Het begin van de handel 775 4. The Beginnings of Trade 775
5. Het ontstaan van kapitaal 775 5. The Beginnings of Capital 775
6. Het vuur in zijn betrekking tot de civilisatie 777 6. Fire in Relation to Civilization 777
7. Het gebruikmaken van dieren 778 7. The Utilization of Animals 778
8. Slavernij als beschavingsfactor 778 8. Slavery as a Factor in Civilization 778
9. Particulier eigendom 780 9. Private Property 780
70. De evolutie van het menselijk bestuur 783 70. The Evolution of Human Government 783
1. De genese van oorlog 783 1. The Genesis of War 783
2. De sociale waarde van de oorlog 785 2. The Social Value of War 785
3. Vroege menselijke associaties 787 3. Early Human Associations 787
4. Clans en stammen 788 4. Clans and Tribes 788
5. Het begin van het staatsbestuur 788 5. The Beginnings of Government 788
6. Monarchale regering 789 6. Monarchial Government 789
7. Primitieve verenigingen en geheime genootschappen 790 7. Primitive Clubs and Secret Societies 790
8. Sociale klassen 792 8. Social Classes 792
9. Mensenrechten 793 9. Human Rights 793
10. De evolutie van het recht 794 10. Evolution of Justice 794
11. Wetten en Rechtbanken 796 11. Laws and Courts 796
12. De allocatie van het burgerlijk gezag 797 12. Allocation of Civil Authority 797
71. De ontwikkeling van de staat 800 71. Development of the State 800
1. De embryonale staat 800 1. The Embryonic State 800
2. De evolutie van representatief staatsbestuur 801 2. The Evolution of Representative Government 801
3. De idealen van de staat 803 3. The Ideals of Statehood 803
4. Progressieve civilisatie 804 4. Progressive Civilization 804
5. De evolutie van competitie 805 5. The Evolution of Competition 805
6. Het winstmotief 805 6. The Profit Motive 805
7. Onderwijs 806 7. Education 806
8. Het karakter van de staat 806 8. The Character of Statehood 806
72. Staatsbestuur op een naburige planeet 808 72. Government on a Neighboring Planet 808
1. De continentale natie 808 1. The Continental Nation 808
2. De politieke organisatie 809 2. Political Organization 809
3. Het gezinsleven 811 3. The Home Life 811
4. Het onderwijsstelsel 812 4. The Educational System 812
5. Industriële organisatie 813 5. Industrial Organization 813
6. Ouderdomsverzekering 814 6. Old-Age Insurance 814
7. Het belastingstelsel 815 7. Taxation 815
8. De speciale academies 816 8. The Special Colleges 816
9. Het stelsel van algemeen kiesrecht 817 9. The Plan of Universal Suffrage 817
10. Het optreden tegen criminaliteit 818 10. Dealing with Crime 818
11. Militaire paraatheid 818 11. Military Preparedness 818
12. De andere naties 819 12. The Other Nations 819
73. De Hof van Eden 821 73. The Garden of Eden 821
1. De Nodieten en de Amadonieten 821 1. The Nodites and the Amadonites 821
2. De plannen voor de Hof 822 2. Planning for the Garden 822
3. De plaats voor de Hof 823 3. The Garden Site 823
4. De aanleg van de Hof 823 4. Establishing the Garden 823
5. De hof als woonplaats 824 5. The Garden Home 824
6. De boom des levens 825 6. The Tree of Life 825
7. Het lot van Eden 826 7. The Fate of Eden 826
74. Adam en Eva 828 74. Adam and Eve 828
1. Adam en Eva op Jerusem 828 1. Adam and Eve on Jerusem 828
2. De aankomst van Adam en Eva 829 2. Arrival of Adam and Eve 829
3. Adam en Eva leren de planeet kennen 830 3. Adam and Eve Learn About the Planet 830
4. De eerste opschudding 832 4. The First Upheaval 832
5. Het bestuur van Adam 833 5. Adam’s Administration 833
6. Het huiselijk leven van Adam en Eva 834 6. Home Life of Adam and Eve 834
7. Het leven in de hof 835 7. Life in the Garden 835
8. De scheppingslegende 836 8. The Legend of Creation 836
75. De nalatigheid van Adam en Eva 839 75. The Default of Adam and Eve 839
1. Het probleem van Urantia 839 1. The Urantia Problem 839
2. Caligastia’s complot 840 2. Caligastia’s Plot 840
3. De verleiding van Eva 841 3. The Temptation of Eve 841
4. Het besef van de nalatigheid 842 4. The Realization of Default 842
5. Repercussies van de nalatigheid 843 5. Repercussions of Default 843
6. Adam en Eva verlaten de hof 844 6. Adam and Eve Leave the Garden 844
7. De degradatie van Adam en Eva 845 7. Degradation of Adam and Eve 845
8. De zogenoemde val van de mens 845 8. The So-Called Fall of Man 845
76. De Tweede Hof 847 76. The Second Garden 847
1. De Edenieten trekken Mesopotamië binnen 847 1. The Edenites Enter Mesopotamia 847
2. Kaïn en Abel 848 2. Cain and Abel 848
3. Het leven in Mesopotamië 849 3. Life in Mesopotamia 849
4. Het violette ras 850 4. The Violet Race 850
5. De dood van Adam en Eva 851 5. Death of Adam and Eve 851
6. De overleving van Adam en Eva 853 6. Survival of Adam and Eve 853
77. De Middenwezens 855 77. The Midway Creatures 855
1. De primaire middenwezens 855 1. The Primary Midwayers 855
2. Het ras der Nodieten 856 2. The Nodite Race 856
3. De toren van Babel 858 3. The Tower of Babel 858
4. Noditische centra van civilisatie 859 4. Nodite Centers of Civilization 859
5. Adamszoon en Ratta 861 5. Adamson and Ratta 861
6. De secundaire middenwezens 862 6. The Secondary Midwayers 862
7. De rebellerende middenwezens 863 7. The Rebel Midwayers 863
8. De verenigde middenwezens 864 8. The United Midwayers 864
9. De permanente burgers van Urantia 865 9. The Permanent Citizens of Urantia 865
78. Het violette ras na de tijd van Adam 868 78. The Violet Race After the Days of Adam 868
1. De verspreiding der rassen en culturen 868 1. Racial and Cultural Distribution 868
2. De Adamieten in de Tweede Hof 869 2. The Adamites in the Second Garden 869
3. De vroege gebiedsuitbreidingen der Adamieten 870 3. Early Expansions of the Adamites 870
4. De Andieten 871 4. The Andites 871
5. De Anditische migraties 872 5. The Andite Migrations 872
6. De laatste verstrooiingen der Andieten 873 6. The Last Andite Dispersions 873
7. De overstromingen in Mesopotamië 874 7. The Floods in Mesopotamia 874
8. De Sumeriërs — de laatsten der Andieten 875 8. The Sumerians—Last of the Andites 875
79. De expansie der Andieten in het Oosten 878 79. Andite Expansion in the Orient 878
1. De Andieten van Turkestan 878 1. The Andites of Turkestan 878
2. De Anditische verovering van India 879 2. The Andite Conquest of India 879
3. Dravidisch India 881 3. Dravidian India 881
4. De Arische invasie van India 882 4. The Aryan Invasion of India 882
5. De rode mens en de gele mens 883 5. Red Man and Yellow Man 883
6. De dageraad der Chinese beschaving 884 6. Dawn of Chinese Civilization 884
7. De Andieten trekken China binnen 886 7. The Andites Enter China 886
8. De latere Chinese beschaving 887 8. Later Chinese Civilization 887
80. De expansie der Andieten in het Westen 889 80. Andite Expansion in the Occident 889
1. De Adamieten trekken Europa binnen 889 1. The Adamites Enter Europe 889
2. Klimatologische en geologische veranderingen 890 2. Climatic and Geologic Changes 890
3. De Cro-Magnon blauwe mens 891 3. The Cro-Magnoid Blue Man 891
4. De invallen der Andieten in Europa 892 4. The Andite Invasions of Europe 892
5. De Anditische verovering van Noord-europa 893 5. The Andite Conquest of Northern Europe 893
6. De Andieten langs de Nijl 894 6. The Andites Along the Nile 894
7. De Andieten van de eilanden in de Middellandse Zee 895 7. Andites of the Mediterranean Isles 895
8. De Donau-Andonieten 896 8. The Danubian Andonites 896
9. De drie blanke rassen 897 9. The Three White Races 897
81. De ontwikkeling van de moderne civilisatie 900 81. Development of Modern Civilization 900
1. De bakermat der beschaving 900 1. The Cradle of Civilization 900
2. De werktuigen der civilisatie 901 2. The Tools of Civilization 901
3. Steden, industrie en handel 903 3. Cities, Manufacture, and Commerce 903
4. De gemengde rassen 904 4. The Mixed Races 904
5. De culturele samenleving 905 5. Cultural Society 905
6. De instandhouding van de civilisatie 906 6. The Maintenance of Civilization 906
82. De evolutie van het huwelijk 913 82. The Evolution of Marriage 913
1. Het paringsinstinct 913 1. The Mating Instinct 913
2. De beperkende taboes 914 2. The Restrictive Taboos 914
3. Vroege huwelijkszeden 915 3. Early Marriage Mores 915
4. Het huwelijk onder de eigendomszeden 917 4. Marriage Under the Property Mores 917
5. Endogamie en exogamie 918 5. Endogamy and Exogamy 918
6. Rassenvermengingen 919 6. Racial Mixtures 919
83. Het huwelijk als instituut 922 83. The Marriage Institution 922
1. Het huwelijk als instituut van de samenleving 922 1. Marriage as a Societal Institution 922
2. Vrijage en verloving 923 2. Courtship and Betrothal 923
3. Koop en bruiddschat 923 3. Purchase and Dowry 923
4. De huwelijksceremonie 924 4. The Wedding Ceremony 924
5. Meervoudige huwelijken 925 5. Plural Marriages 925
6. Echte monogamie — het paar-huwelijk 927 6. True Monogamy—Pair Marriage 927
7. De ontbinding van het huwelijk 928 7. The Dissolution of Wedlock 928
8. De idealisering van het huwelijk 929 8. The Idealization of Marriage 929
84. Huwelijk en gezinsleven 931 84. Marriage and Family Life 931
1. Primitieve verenigingen in paren 931 1. Primitive Pair Associations 931
2. Het vroege moedergezin 932 2. The Early Mother-Family 932
3. Het gezin onder de overheersing van de Vader 933 3. The Family Under Father Dominance 933
4. De positie van de vrouw in de vroege samenleving 935 4. Woman’s Status in Early Society 935
5. De vrouw onder de zich ontwikkelende zeden 936 5. Woman Under the Developing Mores 936
6. Het partnerschap van man en vrouw 938 6. The Partnership of Man and Woman 938
7. De idealen van het gezinsleven 939 7. The Ideals of Family Life 939
8. De gevaren van het zoeken naar eigen voldoening 942 8. Dangers of Self-Gratification 942
85. De oorsprongen van religieuze verering 944 85. The Origins of Worship 944
1. De verering van stenen en bergen 944 1. Worship of Stones and Hills 944
2. De verering van planten en bomen 945 2. Worship of Plants and Trees 945
3. De verering van dieren 946 3. The Worship of Animals 946
4. De verering van de elementen 946 4. Worship of the Elements 946
5. De verering van hemellichamen 947 5. Worship of the Heavenly Bodies 947
6. De verering van de mens 948 6. Worship of Man 948
7. De assistent-geesten van godsverering en wijsheid 948 7. The Adjutants of Worship and Wisdom 948
86. De vroege evolutie van religie 950 86. Early Evolution of Religion 950
1. Toeval: geluk en ongeluk 950 1. Chance: Good Luck and Bad Luck 950
2. De personificatie van het toeval 951 2. The Personification of Chance 951
3. De dood — het onverklaarbare 952 3. Death—The Inexplicable 952
4. Het denkbeeld van het overleven van de dood 952 4. The Death-Survival Concept 952
5. De schim-ziel-gedachte 953 5. The Ghost-Soul Concept 953
6. De geest-schim-omgeving 955 6. The Ghost-Spirit Environment 955
7. De functie van de primitieve religie 956 7. The Function of Primitive Religion 956
87. De geestenculten 958 87. The Ghost Cults 958
1. De vrees voor geesten 958 1. Ghost Fear 958
2. Het gunstig stemmen van geesten 959 2. Ghost Placation 959
3. Voorouderverering 960 3. Ancestor Worship 960
4. Goede en kwade geesten en schimmen 961 4. Good and Bad Spirit Ghosts 961
5. De verdere ontwikkeling van de geestencultus 962 5. The Advancing Ghost Cult 962
6. Het bezweren en uitdrijven van geesten 963 6. Coercion and Exorcism 963
7. De natuur van de toewijding aan de cultus 965 7. Nature of Cultism 965
88. Fetisjen, tovermiddelen en magie 967 88. Fetishes, Charms, and Magic 967
1. Het geloof in fetisjen 967 1. Belief in Fetishes 967
2. De evolutie van de fetisj 968 2. Evolution of the Fetish 968
3. Totemisme 970 3. Totemism 970
4. Magie 970 4. Magic 970
5. Magische tovermiddelen 971 5. Magical Charms 971
6. De uitoefening van magie 972 6. The Practice of Magic 972
89. Zonde, offer en verzoening 974 89. Sin, Sacrifice, and Atonement 974
1. Het taboe 974 1. The Taboo 974
2. Het begrip zonde 975 2. The Concept of Sin 975
3. Zelfverzaking en vernedering 976 3. Renunciation and Humiliation 976
4. De oorsprongen van het offeren 977 4. Origins of Sacrifice 977
5. Offeranden en kannibalisme 978 5. Sacrifices and Cannibalism 978
6. De evolutie van het mensenoffer 980 6. Evolution of Human Sacrifice 980
7. Modificaties in de mensenoffers 981 7. Modifications of Human Sacrifice 981
8. Verlossing en verbonden 982 8. Redemption and Covenants 982
9. Offeranden en sacramenten 983 9. Sacrifices and Sacraments 983
10. De vergeving der zonden 984 10. Forgiveness of Sin 984
90. Het sjamanisme — medicijnmannen en priesters 986 90. Shamanism—Medicine Men and Priests 986
1. De eerste sjamanen — de medicijnmannen 986 1. The First Shamans—The Medicine Men 986
2. Sjamanistische praktijken 987 2. Shamanistic Practices 987
3. De sjamaanse theorie over ziekte en dood 989 3. The Shamanic Theory of Disease and Death 989
4. De gezondheidszorg onder de sjamanen 990 4. Medicine Under the Shamans 990
5. Priesters en rituelen 992 5. Priests and Rituals 992
91. De evolutie van het gebed 994 91. The Evolution of Prayer 994
1. Het primitieve gebed 994 1. Primitive Prayer 994
2. Het evoluerende gebed 995 2. Evolving Prayer 995
3. Het gebed en het alter ego 996 3. Prayer and the Alter Ego 996
4. Ethisch bidden 997 4. Ethical Praying 997
5. Sociale repercussies van het gebed 998 5. Social Repercussions of Prayer 998
6. Het domein van het gebed 999 6. The Province of Prayer 999
7. Mystiek, extase en inspiratie 1000 7. Mysticism, Ecstasy, and Inspiration 1000
8. Het bidden als persoonlijke ervaring 1001 8. Praying as a Personal Experience 1001
9. Voorwaarden voor effectief gebed 1002 9. Conditions of Effective Prayer 1002
92. De verdere evolutie van religie 1003 92. The Later Evolution of Religion 1003
1. De evolutionaire natuur van religie 1003 1. The Evolutionary Nature of Religion 1003
2. Religie en de zeden 1004 2. Religion and the Mores 1004
3. De natuur van de evolutionaire religie 1005 3. The Nature of Evolutionary Religion 1005
4. De schenking van openbaring 1007 4. The Gift of Revelation 1007
5. De grote religieuze leiders 1008 5. The Great Religious Leaders 1008
6. De samengestelde godsdiensten 1010 6. The Composite Religions 1010
7. De verdere evolutie der religie 1012 7. The Further Evolution of Religion 1012
93. Machiventa Melchizedek 1014 93. Machiventa Melchizedek 1014
1. De incarnatie van Machiventa 1014 1. The Machiventa Incarnation 1014
2. De wijze van Salem 1015 2. The Sage of Salem 1015
3. De onderrichtingen van Melchizedek 1016 3. Melchizedek’s Teachings 1016
4. De religie van Salem 1017 4. The Salem Religion 1017
5. De keuze van Abraham 1018 5. The Selection of Abraham 1018
6. Melchizedeks verbond met Abraham 1020 6. Melchizedek’s Covenant with Abraham 1020
7. De zendelingen van Melchizedek 1021 7. The Melchizedek Missionaries 1021
8. Het vertrek van Melchizedek 1022 8. Departure of Melchizedek 1022
9. Na het vertrek van Melchizedek 1022 9. After Melchizedek’s Departure 1022
10. De huidige status van Machiventa Melchizedek 1024 10. Present Status of Machiventa Melchizedek 1024
94. Het onderricht van Melchizedek in het Oosten 1027 94. The Melchizedek Teachings in the Orient 1027
1. Het onderricht van salem in het Vedische India 1027 1. The Salem Teachings in Vedic India 1027
2. Het Brahmanisme 1028 2. Brahmanism 1028
3. De Brahmaanse filosofie 1030 3. Brahmanic Philosophy 1030
4. De Hindoe-religie 1031 4. The Hindu Religion 1031
5. De worsteling om waarheid in China 1032 5. The Struggle for Truth in China 1032
6. Lao-Tse en Confucius 1033 6. Lao-Tse and Confucius 1033
7. Gautama Siddhartha 1035 7. Gautama Siddhartha 1035
8. Het Boeddhistische geloof 1036 8. The Buddhist Faith 1036
9. De verbreiding van het Boeddhisme 1037 9. The Spread of Buddhism 1037
10. De religie in Tibet 1038 10. Religion in Tibet 1038
11. De boeddhistische filosofie 1038 11. Buddhist Philosophy 1038
12. Het godsbegrip van het Boeddhisme 1040 12. The God Concept of Buddhism 1040
95. Het onderricht van Melchizedek in de Levant 1042 95. The Melchizedek Teachings in the Levant 1042
1. De religie van Salem in Mesopotamië 1042 1. The Salem Religion in Mesopotamia 1042
2. De vroege Egyptische godsdienst 1043 2. Early Egyptian Religion 1043
3. De evolutie van morele begrippen 1045 3. Evolution of Moral Concepts 1045
4. Het onderricht van Amenemope 1046 4. The Teachings of Amenemope 1046
5. De opmerkelijke Ichnaton 1047 5. The Remarkable Ikhnaton 1047
6. De leer van Salem in Iran 1049 6. The Salem Doctrines in Iran 1049
7. Het onderricht van Salem in Arabië 1050 7. The Salem Teachings in Arabia 1050
96. Jahweh — de God der Hebreeërs 1052 96. Yahweh—God of the Hebrews 1052
1. Godheidsopvattingen bij de Semieten 1052 1. Deity Concepts Among the Semites 1052
2. De semitische volken 1054 2. The Semitic Peoples 1054
3. De onvergelijkelijke Mozes 1055 3. The Matchless Moses 1055
4. De verkondiging van Jahweh 1056 4. The Proclamation of Yahweh 1056
5. De onderrichtingen van Mozes 1057 5. The Teachings of Moses 1057
6. Het Godsbegrip na Mozes’ dood 1059 6. The God Concept After Moses’ Death 1059
7. De Psalmen en het Boek Job 1060 7. Psalms and the Book of Job 1060
97. De evolutie van het godsbegrip bij de hebreeërs 1062 97. Evolution of the God Concept Among the Hebrews 1062
1. Samuel — de eerste der Hebreeuwse profeten 1062 1. Samuel—First of the Hebrew Prophets 1062
2. Elia en Elisa 1064 2. Elijah and Elisha 1064
3. Jahweh en Baäl 1064 3. Yahweh and Baal 1064
4. Amos en Hosea 1065 4. Amos and Hosea 1065
5. De eerste Jesaja 1066 5. The First Isaiah 1066
6. Jeremia, de onverschrokkene 1067 6. Jeremiah the Fearless 1067
7. De Tweede Jesaja 1068 7. The Second Isaiah 1068
8. Religieuze en profane geschiedenis 1070 8. Sacred and Profane History 1070
9. De Hebreeuwse geschiedenis 1071 9. Hebrew History 1071
10. De Hebreeuwse religie 1075 10. The Hebrew Religion 1075
98. Het onderricht van Melchizedek in het Westen 1077 98. The Melchizedek Teachings in the Occident 1077
1. De religie van Salem bij de Grieken 1077 1. The Salem Religion Among the Greeks 1077
2. Het Griekse filosofische denken 1078 2. Greek Philosophic Thought 1078
3. Het onderricht van Melchizedek in Rome 1080 3. The Melchizedek Teachings in Rome 1080
4. De mysteriën 1081 4. The Mystery Cults 1081
5. De cultus van Mithras 1082 5. The Cult of Mithras 1082
6. Het mithraïsme en het Christendom 1083 6. Mithraism and Christianity 1083
7. De Christelijke religie 1083 7. The Christian Religion 1083
99. De sociale opgaven van de religie 1086 99. The Social Problems of Religion 1086
1. Religie en sociale reorganisatie 1086 1. Religion and Social Reconstruction 1086
2. De zwakheid van de geïnstitutionaliseerde godsdienst 1087 2. Weakness of Institutional Religion 1087
3. Religie en de religieuze mens 1088 3. Religion and the Religionist 1088
4. Overgangsmoeilijkheden 1089 4. Transition Difficulties 1089
5. Sociale aspecten van de religie 1090 5. Social Aspects of Religion 1090
6. De geïnstitutionaliseerde godsdienst 1092 6. Institutional Religion 1092
7. De bijdrage van de religie 1092 7. Religion’s Contribution 1092
100. Religie in de menselijke ervaring 1094 100. Religion in Human Experience 1094
1. Religieuze groei 1094 1. Religious Growth 1094
2. Geestelijke groei 1095 2. Spiritual Growth 1095
3. Begrippen van allerhoogste waarde 1096 3. Concepts of Supreme Value 1096
4. Problemen die met groei gepaard gaan 1097 4. Problems of Growth 1097
5. Bekering en mystiek 1098 5. Conversion and Mysticism 1098
6. Kentekenen van religieus leven 1100 6. Marks of Religious Living 1100
7. Het hoogtepunt van religieus leven 1101 7. The Acme of Religious Living 1101
101. De werkelijke natuur van religie 1104 101. The Real Nature of Religion 1104
1. Ware religie 1104 1. True Religion 1104
2. Religie als feit 1105 2. The Fact of Religion 1105
3. De kenmerken van religie 1107 3. The Characteristics of Religion 1107
4. De beperkingen van openbaring 1109 4. The Limitations of Revelation 1109
5. Religie uitgebreid door openbaring 1110 5. Religion Expanded by Revelation 1110
6. Voortgaande religieuze ervaring 1111 6. Progressive Religious Experience 1111
7. Een persoonlijke godsdienstfilosofie 1113 7. A Personal Philosophy of Religion 1113
8. Geloofsvertrouwen en geloof 1114 8. Faith and Belief 1114
9. Religie en moraliteit 1115 9. Religion and Morality 1115
10. Religie als de bevrijder van de mens 1116 10. Religion as Man’s Liberator 1116
102. De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen 1118 102. The Foundations of Religious Faith 1118
1. Verzekerdheden van geloofsvertrouwen 1118 1. Assurances of Faith 1118
2. Religie en realiteit 1119 2. Religion and Reality 1119
3. Kennis, wijsheid en inzicht 1121 3. Knowledge, Wisdom, and Insight 1121
4. Het feit van ervaring 1123 4. The Fact of Experience 1123
5. De allerhoogste macht van het doelgerichte potentieel 1123 5. The Supremacy of Purposive Potential 1123
6. De zekerheid van het religieuze geloofsvertrouwen 1124 6. The Certainty of Religious Faith 1124
7. De overtuigdheid van het goddelijke 1126 7. The Certitude of the Divine 1126
8. De bewijzen van religie 1127 8. The Evidences of Religion 1127
103. De realiteit der religieuze ervaring 1129 103. The Reality of Religious Experience 1129
1. De filosofie van de religie 1129 1. Philosophy of Religion 1129
2. Religie en de individuele mens 1130 2. Religion and the Individual 1130
3. Religie en het menselijk geslacht 1132 3. Religion and the Human Race 1132
4. Geestelijke gemeenschap 1133 4. Spiritual Communion 1133
5. De oorsprong van idealen 1133 5. The Origin of Ideals 1133
6. Filosofische coördinatie 1135 6. Philosophic Co-ordination 1135
7. Wetenschap en religie 1137 7. Science and Religion 1137
8. Filosofie en religie 1140 8. Philosophy and Religion 1140
9. De essentie van religie 1140 9. The Essence of Religion 1140
104. De groei van het Triniteits-begrip 1143 104. Growth of the Trinity Concept 1143
1. Triniteitsbegrippen op Urantia 1143 1. Urantian Trinity Concepts 1143
2. Triniteitseenheid en Godheidspluraliteit 1145 2. Trinity Unity and Deity Plurality 1145
3. Triniteiten en Drieënigheden 1146 3. Trinities and Triunities 1146
4. De zeven Drieënigheden 1147 4. The Seven Triunities 1147
5. Trioditeiten 1151 5. Triodities 1151
105. Godheid en werkelijkheid 1152 105. Deity and Reality 1152
1. Het filosofische begrip van de IK BEN 1152 1. The Philosophic Concept of the I AM 1152
2. De IK BEN Als Drieënige en Als Zevenvoudige 1153 2. The I AM as Triune and as Sevenfold 1153
3. De Zeven Absoluten der Oneindigheid 1155 3. The Seven Absolutes of Infinity 1155
4. Eenheid, dualiteit en drieënigheid 1157 4. Unity, Duality, and Triunity 1157
5. De afkondiging der eindige werkelijkheid 1158 5. Promulgation of Finite Reality 1158
6. De repercussies van de eindige werkelijkheid 1159 6. Repercussions of Finite Reality 1159
7. Het resulteren van transcendentale werkelijkheden 1159 7. Eventuation of Transcendentals 1159
106. Werkelijkheidsniveaus in het Universum 1162 106. Universe Levels of Reality 1162
1. De primaire associatie van eindige functionele werkelijkheden 1163 1. Primary Association of Finite Functionals 1163
2. De secundaire allerhoogste eindige integratie 1164 2. Secondary Supreme Finite Integration 1164
3. De transcendentale tertiaire werkelijkheidsassociatie 1165 3. Transcendental Tertiary Reality Association 1165
4. De ultieme quartaire integratie 1166 4. Ultimate Quartan Integration 1166
5. De Co-Absolute of vijfde fase-associatie 1167 5. Coabsolute or Fifth-Phase Association 1167
6. De Absolute of zesde ease-integratie 1167 6. Absolute or Sixth-Phase Integration 1167
7. De finaliteit van bestemming 1168 7. Finality of Destiny 1168
8. De Triniteit der Triniteiten 1170 8. The Trinity of Trinities 1170
9. Existentiële oneindige unificatie 1173 9. Existential Infinite Unification 1173
107. De oorsprong en natuur der Gedachtenrichters 1176 107. Origin and Nature of Thought Adjusters 1176
1. De oorsprong van de Gedachtenrichters 1177 1. Origin of Thought Adjusters 1177
2. De klassificatie van de Richters 1178 2. Classification of Adjusters 1178
3. Het thuis van de Richters op Divinington 1179 3. The Divinington Home of Adjusters 1179
4. De natuur en tegenwoordigheid van de Richters 1180 4. Nature and Presence of Adjusters 1180
5. De Richter en zijn bewustzijn 1181 5. Adjuster Mindedness 1181
6. Richters als zuivere geesten 1182 6. Adjusters as Pure Spirits 1182
7. Richters en persoonlijkheid 1183 7. Adjusters and Personality 1183
108. Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters 1185 108. Mission and Ministry of Thought Adjusters 1185
1. Selectie en aanstelling 1185 1. Selection and Assignment 1185
2. Noodzakelijke voorwaarden voor de inwoning van een Richter 1186 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling 1186
3. Organisatie en bestuur 1188 3. Organization and Administration 1188
4. Het verband met andere geestelijke invloeden 1190 4. Relation to Other Spiritual Influences 1190
5. De missie van de Richter 1191 5. The Adjuster’s Mission 1191
6. God in de mens 1192 6. God in Man 1192
109. De betrekking van Richters tot universum-schepselen 1195 109. Relation of Adjusters to Universe Creatures 1195
1. De ontwikkeling van de Richters 1195 1. Development of Adjusters 1195
2. Zelfhandelende Richters 1196 2. Self-Acting Adjusters 1196
3. De betrekking van Richters tot de verschillende typen stervelingen 1197 3. Relation of Adjusters to Mortal Types 1197
4. Richters en de menselijke persoonlijkheid 1198 4. Adjusters and Human Personality 1198
5. Materiële belemmeringen voor het inwonen van Richters 1199 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling 1199
6. Het voortbestaan van echte waarden 1200 6. The Persistence of True Values 1200
7. De bestemming van gepersonaliseerde Richters 1201 7. Destiny of Personalized Adjusters 1201
110. De betrekking van Richters tot individuele stervelingen 1203 110. Relation of Adjusters to Individual Mortals 1203
1. Het inwonen in het sterfelijk bewustzijn 1203 1. Indwelling the Mortal Mind 1203
2. Richters en de wil van de mens 1204 2. Adjusters and Human Will 1204
3. Samenwerking met de Richter 1205 3. Co-operation with the Adjuster 1205
4. Het werk van de Richter in het bewustzijn 1207 4. The Adjuster’s Work in the Mind 1207
5. Onjuiste voorstellingen aangaande de leiding van de Richter 1207 5. Erroneous Concepts of Adjuster Guidance 1207
6. De zeven psychische cirkels 1209 6. The Seven Psychic Circles 1209
7. Het bereiken van onsterfelijkheid 1212 7. The Attainment of Immortality 1212
111. De Richter en de ziel 1215 111. The Adjuster and the Soul 1215
1. De bewustzijnsarena der keuze 1216 1. The Mind Arena of Choice 1216
2. De natuur van de ziel 1217 2. Nature of the Soul 1217
3. De evoluerende ziel 1218 3. The Evolving Soul 1218
4. Het innerlijk leven 1219 4. The Inner Life 1219
5. De heiliging van de keuzee 1221 5. The Consecration of Choice 1221
6. De menselijke paradox 1221 6. The Human Paradox 1221
7. De opgave van de Richter 1223 7. The Adjuster’s Problem 1223
112. De overleving van persoonlijkheid 1225 112. Personality Survival 1225
1. Persoonlijkheid en realiteit 1226 1. Personality and Reality 1226
2. Het zelf 1227 2. The Self 1227
3. Het verschijnsel van de dood 1229 3. The Phenomenon of Death 1229
4. Richters na de dood 1231 4. Adjusters After Death 1231
5. De overleving van het menselijke zelf 1232 5. Survival of the Human Self 1232
6. Het morontia-zelf 1235 6. The Morontia Self 1235
7. De fusie met de Richter 1237 7. Adjuster Fusion 1237
113. De Serafijnse Bestemmingsbehoeders 1241 113. Seraphic Guardians of Destiny 1241
1. De beschermengelen 1241 1. The Guardian Angels 1241
2. De bestemmingsbehoeders 1242 2. The Destiny Guardians 1242
3. De betrekking tot andere geest-invloeden 1244 3. Relation to Other Spirit Influences 1244
4. De domeinen van serafijnse activiteit 1245 4. Seraphic Domains of Action 1245
5. Het serafijns dienstbetoon aan stervelingen 1245 5. Seraphic Ministry to Mortals 1245
6. Beschermengelen na de dood 1246 6. Guardian Angels After Death 1246
7. Serafijnen en de opklimmingsloopbaan 1248 7. Seraphim and the Ascendant Career 1248
114. Het Serafijnse Bestuur van de planeet 1250 114. Seraphic Planetary Government 1250
1. Het hoogste gezag op Urantia 1250 1. The Sovereignty of Urantia 1250
2. De raad van planetaire supervisoren 1251 2. The Board of Planetary Supervisors 1251
3. De residerende gouverneur-generaal 1252 3. The Resident Governor General 1252
4. De Meest Verheven waarnemer 1253 4. The Most High Observer 1253
5. Het bestuur van de planeet 1254 5. The Planetary Government 1254
6. De meester-serafijnen der planetaire supervisie 1254 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision 1254
7. Het korps der bestemmingsreservisten 1257 7. The Reserve Corps of Destiny 1257
115. De Allerhoogste 1260 115. The Supreme Being 1260
1. De relativiteit van begripskaders 1260 1. Relativity of Concept Frames 1260
2. De absolute basis voor het bewind van de Allerhoogste 1261 2. The Absolute Basis for Supremacy 1261
3. Oorspronkelijk, actueel en potentieel 1261 3. Original, Actual, and Potential 1261
4. Bronnen der Allerhoogste werkelijkheid 1263 4. Sources of Supreme Reality 1263
5. De betrekking van de Allerhoogste tot de Paradijs-triniteit 1264 5. Relation of the Supreme to the Paradise Trinity 1264
6. De betrekking van de Allerhoogste tot de trioditeiten 1265 6. Relation of the Supreme to the Triodities 1265
7. De natuur van de Allerhoogste 1266 7. The Nature of the Supreme 1266
116. De Almachtig Allerhoogste 1268 116. The Almighty Supreme 1268
1. Het Allerhoogst bewustzijn 1268 1. The Supreme Mind 1268
2. De Almachtige en God de Zevenvoudige 1269 2. The Almighty and God the Sevenfold 1269
3. De Almachtige en de Paradijs-Godheid 1270 3. The Almighty and Paradise Deity 1270
4. De Almachtige en de Allerhoogste Scheppers 1271 4. The Almighty and the Supreme Creators 1271
5. De Almachtige en de zevenvoudige controleurs 1273 5. The Almighty and the Sevenfold Controllers 1273
6. De overheersing door geest 1275 6. Spirit Dominance 1275
7. Het levende organisme van het groot universum 1276 7. The Living Organism of the Grand Universe 1276
117. God de Allerhoogste 1278 117. God the Supreme 1278
1. De natuur van de Allerhoogste 1278 1. Nature of the Supreme Being 1278
2. De bron van evolutionaire groei 1280 2. The Source of Evolutionary Growth 1280
3. Betekenis van de Allerhoogste voor universum-schepselen 1281 3. Significance of the Supreme to Universe Creatures 1281
4. De eindige God 1283 4. The Finite God 1283
5. De Alziel van de schepping 1285 5. The Oversoul of Creation 1285
6. De zoektocht naar de Allerhoogste 1287 6. The Quest for the Supreme 1287
7. De toekomst van de Allerhoogste 1291 7. The Future of the Supreme 1291
118. Allerhoogst en Ultiem — tijd en ruimte 1294 118. Supreme and Ultimate—Time and Space 1294
1. Tijd en eeuwigheid 1295 1. Time and Eternity 1295
2. Alomtegenwoordigheid en alomaanwezeigheid 1296 2. Omnipresence and Ubiquity 1296
3. Tijd-ruimte-betrekkingen 1297 3. Time-Space Relationships 1297
4. Primaire en secundaire veroorzaking 1298 4. Primary and Secondary Causation 1298
5. Almacht en compossibiliteit 1299 5. Omnipotence and Compossibility 1299
6. Almacht en alscheppendheid 1299 6. Omnipotence and Omnificence 1299
7. Alwetendheid en predestinatie 1300 7. Omniscience and Predestination 1300
8. Beheersing en albeheersing 1301 8. Control and Overcontrol 1301
9. Universum-mechanismen 1303 9. Universe Mechanisms 1303
10. Functies der voorzienigheid 1304 10. Functions of Providence 1304
119. De zelfschenkingen van Christus Michael 1308 119. The Bestowals of Christ Michael 1308
1. De eerste zelfschenking 1309 1. The First Bestowal 1309
2. De tweede zelfschenking 1310 2. The Second Bestowal 1310
3. De derde zelfschenking 1312 3. The Third Bestowal 1312
4. De vierde zelfschenking 1313 4. The Fourth Bestowal 1313
5. De vijfde zelfschenking 1314 5. The Fifth Bestowal 1314
6. De zesde zelfschenking 1315 6. The Sixth Bestowal 1315
7. De zevende, finale zelfschenking 1316 7. The Seventh and Final Bestowal 1316
8. De status van Michael na zijn zelfschenkingen 1317 8. Michael’s Postbestowal Status 1317
DEEL IV
Het Leven en Onderricht van Jezus
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120. De zelfschenking van Michael op Urantia 1323 120. The Bestowal of Michael on Urantia 1323
1. De commissie inzake de zevende zelfschenking 1325 1. The Seventh Bestowal Commission 1325
2. De beperkingen van de zelfschenking 1327 2. The Bestowal Limitations 1327
3. Verdere raad en adviezen 1329 3. Further Counsel and Advice 1329
4. De incarnatie — het maken van twee tot een 1331 4. The Incarnation—Making Two One 1331
121. De tijd van de zelfschenking van Michael 1332 121. The Times of Michael’s Bestowal 1332
1. Het Westen in de eerste eeuw na Christus 1332 1. The Occident of the First Century After Christ 1332
2. Het Joodse volk 1333 2. The Jewish People 1333
3. Onder de niet-Joden 1334 3. Among the Gentiles 1334
4. De filosofie van de niet-Joden 1335 4. Gentile Philosophy 1335
5. De Religies van de niet-Joden 1336 5. The Gentile Religions 1336
6. De Hebreeuwse godsdienst 1338 6. The Hebrew Religion 1338
7. De Joden en de niet-joden 1339 7. Jews and Gentiles 1339
8. Vroegere beschreven verslagen 1341 8. Previous Written Records 1341
122. De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus 1344 122. Birth and Infancy of Jesus 1344
1. Jozef en Maria 1344 1. Joseph and Mary 1344
2. Gabriël verschijnt aan Elisabet 1345 2. Gabriel Appears to Elizabeth 1345
3. Gabriëls aankondiging aan Maria 1346 3. Gabriel’s Announcement to Mary 1346
4. Jozefs droom 1347 4. Joseph’s Dream 1347
5. De aardse ouders van Jezus 1348 5. Jesus’ Earth Parents 1348
6. Het huis in Nazaret 1349 6. The Home at Nazareth 1349
7. De tocht naar Betlehem 1350 7. The Trip to Bethlehem 1350
8. De geboorte van Jezus 1351 8. The Birth of Jesus 1351
9. De presentatie in de tempel 1352 9. The Presentation in the Temple 1352
10. Herodes handelt 1353 10. Herod Acts 1353
123. De vroege kinderjaren van Jezus 1355 123. The Early Childhood of Jesus 1355
1. Terug in Nazaret 1356 1. Back in Nazareth 1356
2. Het vijfde jaar (2 v.Chr.) 1357 2. The Fifth Year (2 B.C.) 1357
3. De gebeurtenissen in het zesde jaar (1 v.Chr.) 1359 3. Events of the Sixth Year (1 B.C.) 1359
4. Het zevende jaar (A.D. 1) 1361 4. The Seventh Year (A.D. 1) 1361
5. De Sshooldagen in Nazaret 1362 5. School Days in Nazareth 1362
6. Zijn achtste jaar (A.D. 2) 1364 6. His Eighth Year (A.D. 2) 1364
124. De latere kinderjaren van Jezus 1366 124. The Later Childhood of Jesus 1366
1. Jezus’ negende jaar (A.D. 3) 1366 1. Jesus’ Ninth Year (A.D. 3) 1366
2. Het tiende jaar (A.D. 4) 1368 2. The Tenth Year (A.D. 4) 1368
3. Het elfde jaar (A.D. 5) 1369 3. The Eleventh Year (A.D. 5) 1369
4. Het twaalfde jaar (A.D. 6) 1371 4. The Twelfth Year (A.D. 6) 1371
5. Zijn dertiende jaar (A.D. 7) 1373 5. His Thirteenth Year (A.D. 7) 1373
6. De reis naar Jeruzalem 1374 6. The Journey to Jerusalem 1374
125. Jezus in Jeruzalem 1377 125. Jesus at Jerusalem 1377
1. Jezus bezichtigt de tempel 1378 1. Jesus Views the Temple 1378
2. Jezus en het Pascha 1379 2. Jesus and the Passover 1379
3. Het vertrek van Jozef en Maria 1381 3. Departure of Joseph and Mary 1381
4. De eerste en tweede dag in de tempel 1381 4. First and Second Days in the Temple 1381
5. De derde dag in de tempel 1382 5. The Third Day in the Temple 1382
6. De vierde dag in de tempel 1383 6. The Fourth Day in the Temple 1383
126. De twee cruciale jaren 1386 126. The Two Crucial Years 1386
1. Zijn veertiende jaar (A.D. 8) 1387 1. His Fourteenth Year (A.D. 8) 1387
2. De dood van Jozef 1388 2. The Death of Joseph 1388
3. Het vijftiende Jjar (A.D. 9) 1389 3. The Fifteenth Year (A.D. 9) 1389
4. De eerste preek in de synagoge 1391 4. First Sermon in the Synagogue 1391
5. De financiële worsteling 1392 5. The Financial Struggle 1392
127. De jongelingsjaren 1395 127. The Adolescent Years 1395
1. Het zestiende jaar (A.D. 10) 1395 1. The Sixteenth Year (A.D. 10) 1395
2. Het zeventiende jaar (A.D. 11) 1396 2. The Seventeenth Year (A.D. 11) 1396
3. Het achttiende jaar (A.D. 12) 1398 3. The Eighteenth Year (A.D. 12) 1398
4. Het negentiende jaar (A.D. 13) 1401 4. The Nineteenth Year (A.D. 13) 1401
5. Rebekka, de dochter van Ezra 1402 5. Rebecca, the Daughter of Ezra 1402
6. Zijn twintigste jaar (A.D. 14) 1403 6. His Twentieth Year (A.D. 14) 1403
128. Jezus als jongeman 1407 128. Jesus’ Early Manhood 1407
1. Het eenentwintigste jaar (A.D. 15) 1407 1. The Twenty-First Year (A.D. 15) 1407
2. Het tweeëntwintigste jaar (A.D. 16) 1409 2. The Twenty-Second Year (A.D. 16) 1409
3. Het drieëntwintigste jaar (A.D. 17) 1411 3. The Twenty-Third Year (A.D. 17) 1411
4. De episode in Damascus 1412 4. The Damascus Episode 1412
5. Het vierentwintigste jaar (A.D. 18) 1413 5. The Twenty-Fourth Year (A.D. 18) 1413
6. Het vijfentwintigste jaar (A.D. 19) 1415 6. The Twenty-Fifth Year (A.D. 19) 1415
7. Het zesentwintigste jaar (A.D. 20) 1416 7. The Twenty-Sixth Year (A.D. 20) 1416
129. Het latere volwassen leven van Jezus 1419 129. The Later Adult Life of Jesus 1419
1. Het zevenentwintigste jaar (A.D. 21) 1419 1. The Twenty-Seventh Year (A.D. 21) 1419
2. Het achtentwintigste jaar (A.D. 22) 1421 2. The Twenty-Eighth Year (A.D. 22) 1421
3. Het negenentwintigste jaar (A.D. 23) 1423 3. The Twenty-Ninth Year (A.D. 23) 1423
4. De menselijke Jezus 1424 4. The Human Jesus 1424
130. Op weg naar Rome 1427 130. On the Way to Rome 1427
1. In Joppe — gesprek over Jona 1428 1. At Joppa—Discourse on Jonah 1428
2. In Caesarea 1429 2. At Caesarea 1429
3. In Alexandrië 1432 3. At Alexandria 1432
4. Een gesprek over de Werkelijkheid 1433 4. Discourse on Reality 1433
5. Op het eiland Kreta 1436 5. On the Island of Crete 1436
6. De jongen die bang was 1437 6. The Young Man Who Was Afraid 1437
7. In Carthago — gesprek over tijd en ruimte 1438 7. At Carthage—Discourse on Time and Space 1438
8. Op weg naar Napels en Rome 1440 8. On the Way to Naples and Rome 1440
131. De wereldreligies 1442 131. The World’s Religions 1442
1. Het Cynisme 1442 1. Cynicism 1442
2. Het Judaïsme 1444 2. Judaism 1444
3. Het Boeddhisme 1446 3. Buddhism 1446
4. Het Hindoeïsme 1447 4. Hinduism 1447
5. De Leer van Zarathustra 1449 5. Zoroastrianism 1449
6. Suduanisme (Jaïnisme) 1450 6. Suduanism (Jainism) 1450
7. Shinto 1451 7. Shinto 1451
8. Het Taoïsme 1451 8. Taoism 1451
9. Het Confucianisme 1452 9. Confucianism 1452
10. ‘Onze religie’ 1453 10. “Our Religion” 1453
132. Het verblijf te Rome 1455 132. The Sojourn at Rome 1455
1. Ware waarden 1456 1. True Values 1456
2. Goed en kwaad 1457 2. Good and Evil 1457
3. Waarheid en geloof 1459 3. Truth and Faith 1459
4. Persoonlijk dienstbetoon 1460 4. Personal Ministry 1460
5. Raadgevingen aan de rijke man 1462 5. Counseling the Rich Man 1462
6. Sociaal hulpbetoon 1465 6. Social Ministry 1465
7. Tochten van uit Rome 1466 7. Trips About Rome 1466
133. De terugreis uit Rome 1468 133. The Return from Rome 1468
1. Barmhartigheid en gerechtigheid 1468 1. Mercy and Justice 1468
2. De Inscheping in Tarentum 1470 2. Embarking at Tarentum 1470
3. In Korinte 1471 3. At Corinth 1471
4. Persoonlijk werk in Korinte 1474 4. Personal Work in Corinth 1474
5. In Athene — een gesprek over wetenschap 1476 5. At Athens—Discourse on Science 1476
6. In Efeze — een gesprek over de ziel 1477 6. At Ephesus—Discourse on the Soul 1477
7. Het verblijf op Cyprus — het gesprek over bewustzijn 1479 7. The Sojourn at Cyprus—Discourse on Mind 1479
8. In Antiochië 1480 8. At Antioch 1480
9. In Mesopotamië 1481 9. In Mesopotamia 1481
134. De overgangsjaren 1483 134. The Transition Years 1483
1. Het Dertigste jaar (A.D. 24) 1483 1. The Thirtieth Year (A.D. 24) 1483
2. De Karavaantocht Naar de Kaspische Zee 1484 2. The Caravan Trip to the Caspian 1484
3. De lezingen in Urmia 1485 3. The Urmia Lectures 1485
4. Goddelijke en menselijke soevereiniteit 1486 4. Sovereignty—Divine and Human 1486
5. Politieke soevereiniteit 1487 5. Political Sovereignty 1487
6. Wetgeving, vrijheid en soevereiniteit 1490 6. Law, Liberty, and Sovereignty 1490
7. Het eenendertigste jaar (A.D. 25) 1492 7. The Thirty-First Year (A.D. 25) 1492
8. Het verblijf op de berg Hermon 1492 8. The Sojourn on Mount Hermon 1492
9. De tijd van het wachten 1494 9. The Time of Waiting 1494
135. Johannes de Doper 1496 135. John the Baptist 1496
1. Johannes wordt Nazireeër 1496 1. John Becomes a Nazarite 1496
2. De dood van Zacharias 1497 2. The Death of Zacharias 1497
3. Het leven van een schaapherder 1497 3. The Life of a Shepherd 1497
4. De dood van Elizabet 1499 4. The Death of Elizabeth 1499
5. Het koninkrijk Gods 1500 5. The Kingdom of God 1500
6. Johannes begint te prediken 1501 6. John Begins to Preach 1501
7. Johannes reist noordwaarts 1503 7. John Journeys North 1503
8. De ontmoeting tussen Jezus en Johannes 1503 8. Meeting of Jesus and John 1503
9. Veertig dagen van prediking 1505 9. Forty Days of Preaching 1505
10. Johannes reist zuidwaarts 1506 10. John Journeys South 1506
11. Johannes in de gevangenis 1506 11. John in Prison 1506
12. De dood van Johannes de Doper 1508 12. Death of John the Baptist 1508
136. De doop en de veertig dagen 1509 136. Baptism and the Forty Days 1509
1. Opvattingen aangaande de verwachte Messias 1509 1. Concepts of the Expected Messiah 1509
2. De doop van Jezus 1510 2. The Baptism of Jesus 1510
3. De veertig dagen 1512 3. The Forty Days 1512
4. De plannen voor het werk in het openbaar 1514 4. Plans for Public Work 1514
5. De eerste grote beslissing 1516 5. The First Great Decision 1516
6. De tweede beslissing 1517 6. The Second Decision 1517
7. De derde beslissing 1519 7. The Third Decision 1519
8. De vierde beslissing 1520 8. The Fourth Decision 1520
9. De vijfde beslissing 1521 9. The Fifth Decision 1521
10. De zesde beslissing 1523 10. The Sixth Decision 1523
137. De wachttijd in Galilea 1524 137. Tarrying Time in Galilee 1524
1. De keuze van de eerste vier apostelen 1524 1. Choosing the First Four Apostles 1524
2. Filippus en Natanael worden gekozen 1526 2. Choosing Philip and Nathaniel 1526
3. Het bezoek aan Kafarnaüm 1527 3. The Visit to Capernaum 1527
4. De bruiloft te Kana 1528 4. The Wedding at Cana 1528
5. Terug in Kafarnaüm 1531 5. Back in Capernaum 1531
6. De gebeurtenissen op een Sabbatdag 1532 6. The Events of a Sabbath Day 1532
7. Vier maanden in opleiding 1533 7. Four Months of Training 1533
8. De prediking over het koninkrijk 1535 8. Sermon on the Kingdom 1535
138. De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk 1538 138. Training the Kingdom’s Messengers 1538
1. De laatste instructies 1538 1. Final Instructions 1538
2. Het uitkiezen van de zes 1539 2. Choosing the Six 1539
3. De roeping van Matteüs en Simon 1540 3. The Call of Matthew and Simon 1540
4. De roeping van de tweelingbroers 1541 4. The Call of the Twins 1541
5. De roeping van Tomas en Judas 1542 5. The Call of Thomas and Judas 1542
6. Een week van intensieve training 1542 6. The Week of Intensive Training 1542
7. Opnieuw teleurgesteld 1543 7. Another Disappointment 1543
8. Het eerste werk van de twaalf 1545 8. First Work of the Twelve 1545
9. Vijf maanden op de proef gesteld 1546 9. Five Months of Testing 1546
10. De organisatie van de twaalf 1547 10. Organization of the Twelve 1547
139. De twaalf Apostelen 1548 139. The Twelve Apostles 1548
1. Andreas, de eerst gekozene 1548 1. Andrew, the First Chosen 1548
2. Simon Petrus 1550 2. Simon Peter 1550
3. Jakobus Zebedeüs 1552 3. James Zebedee 1552
4. Johannes Zebedeüs 1553 4. John Zebedee 1553
5. Filippus de weetgierige 1556 5. Philip the Curious 1556
6. De eerlijke Natanael 1558 6. Honest Nathaniel 1558
7. Matteüs Levi 1559 7. Matthew Levi 1559
8. Tomas Didymus 1561 8. Thomas Didymus 1561
9. en 10. Jakobus en Judas Alfeüs 1563 9. and 10. James and Judas Alpheus 1563
11. Simon de Zeloot 1564 11. Simon the Zealot 1564
12. Judas Iskariot 1565 12. Judas Iscariot 1565
140. De bevestiging van de Twaalf 1568 140. The Ordination of the Twelve 1568
1. Voorafgaande instructie 1568 1. Preliminary Instruction 1568
2. De bevestiging 1569 2. The Ordination 1569
3. De bevestigingsrede 1570 3. The Ordination Sermon 1570
4. Jullie bent het zout der aarde 1572 4. You Are the Salt of the Earth 1572
5. Vaderlijke en broederlijke liefde 1573 5. Fatherly and Brotherly Love 1573
6. De avond van de bevestiging 1576 6. The Evening of the Ordination 1576
7. De week na de bevestiging 1578 7. The Week Following the Ordination 1578
8. Donderdagmiddag op het meer 1579 8. Thursday Afternoon on the Lake 1579
9. De dag der inzegening 1583 9. The Day of Consecration 1583
10. De avond na de inzegening 1584 10. The Evening After the Consecration 1584
141. Het werk in het openbaar wordt aangevangen 1587 141. Beginning the Public Work 1587
1. Het vertrek uit Galilea 1587 1. Leaving Galilee 1587
2. Gods wet en de wil van de Vader 1588 2. God’s Law and the Father’s Will 1588
3. Het verblijf in Amatus 1589 3. The Sojourn at Amathus 1589
4. Onderricht over de Vader 1590 4. Teaching About the Father 1590
5. Geestelijke eenheid 1591 5. Spiritual Unity 1591
6. De laatste week in Amatus 1592 6. Last Week at Amathus 1592
7. In Betanië over de Jordaan 1593 7. At Bethany Beyond Jordan 1593
8. Het werken in Jericho 1595 8. Working in Jericho 1595
9. Het vertrek naar Jeruzalem 1595 9. Departing for Jerusalem 1595
142. Het Pascha te Jeruzalem 1596 142. The Passover at Jerusalem 1596
1. Het onderricht in de tempel 1596 1. Teaching in the Temple 1596
2. Gods toorn 1597 2. God’s Wrath 1597
3. De voorstelling van God 1598 3. The Concept of God 1598
4. Flavius en de Griekse beschaving 1600 4. Flavius and Greek Culture 1600
5. De verhandeling over zekerheid 1601 5. The Discourse on Assurance 1601
6. Gesprek met Nikodemus 1601 6. The Visit with Nicodemus 1601
7. Het onderricht over het gezin 1603 7. The Lesson on the Family 1603
8. In zuidelijk Judea 1605 8. In Southern Judea 1605
143. De tocht door Samaria 1607 143. Going Through Samaria 1607
1. Prediken in Archelaïs 1607 1. Preaching at Archelais 1607
2. Het onderricht over zelfbeheersing 1609 2. Lesson on Self-Mastery 1609
3. Afleiding en ontspanning 1610 3. Diversion and Relaxation 1610
4. De Joden en de Samaritanen 1612 4. The Jews and the Samaritans 1612
5. De vrouw uit Sichar 1612 5. The Woman of Sychar 1612
6. Het reveil in Samaria 1615 6. The Samaritan Revival 1615
7. Onderricht over gebed en aanbidding 1616 7. Teachings About Prayer and Worship 1616
144. Op Gilboa en in de Dekapolis 1617 144. At Gilboa and in the Decapolis 1617
1. Het Kamp op Gilboa 1617 1. The Gilboa Encampment 1617
2. De verhandeling over het gebed 1618 2. The Discourse on Prayer 1618
3. Het gebed van de gelovige 1619 3. The Believer’s Prayer 1619
4. Meer over gebed 1620 4. More About Prayer 1620
5. Andere vormen van gebed 1621 5. Other Forms of Prayer 1621
6. De conferentie met de apostelen van Johannes 1624 6. Conference with John’s Apostles 1624
7. In de steden van de Dekapolis 1626 7. In the Decapolis Cities 1626
8. In het kamp bij Pella 1626 8. In Camp Near Pella 1626
9. De dood van Johannes de Doper 1627 9. Death of John the Baptist 1627
145. Vier bewogen dagen in Kafarnaüm 1628 145. Four Eventful Days at Capernaum 1628
1. De vangst met het visnet 1628 1. The Draught of Fishes 1628
2. De middag in de synagoge 1629 2. Afternoon at the Synagogue 1629
3. De genezing na zonsondergang 1631 3. The Healing at Sundown 1631
4. De verdere avond 1634 4. The Evening After 1634
5. Zondagmorgen vroeg 1634 5. Early Sunday Morning 1634
146. De eerste prediktocht door Galilea 1637 146. First Preaching Tour of Galilee 1637
1. De prediking te Rimmon 1637 1. Preaching at Rimmon 1637
2. In Jotbata 1638 2. At Jotapata 1638
3. Het oponthoud te Rama 1641 3. The Stop at Ramah 1641
4. Het evangelie in Iron 1643 4. The Gospel at Iron 1643
5. Terug in Kana 1644 5. Back in Cana 1644
6. Naïn en de zoon van de weduwe 1645 6. Nain and the Widow’s Son 1645
7. In Endor 1646 7. At Endor 1646
147. Het tussentijdse bezoek aan Jeruzalem 1647 147. The Interlude Visit to Jerusalem 1647
1. De dienaar van de hoofdman over honderd 1647 1. The Centurion’s Servant 1647
2. De reis naar Jeruzalem 1648 2. The Journey to Jerusalem 1648
3. Bij het bad Betesda 1649 3. At the Pool of Bethesda 1649
4. De levensregel 1650 4. The Rule of Living 1650
5. Op bezoek bij Simon de Farizeeër 1651 5. Visiting Simon the Pharisee 1651
6. De terugreis naar Kafarnaüm 1653 6. Returning to Capernaum 1653
7. Terug in Kafarnaüm 1655 7. Back in Capernaum 1655
8. Het feest van geestelijke goedheid 1656 8. The Feast of Spiritual Goodness 1656
148. Het opleiden van evangelisten in Betsaïda 1657 148. Training Evangelists at Bethsaida 1657
1. Een nieuwe school voor profeten 1657 1. A New School of the Prophets 1657
2. Het ziekenhuis in Betsaïda 1658 2. The Bethsaida Hospital 1658
3. De zaken van de Vader 1659 3. The Father’s Business 1659
4. Kwaad, zonde en ongerechtigheid 1659 4. Evil, Sin, and Iniquity 1659
5. Het doel van bezoeking 1661 5. The Purpose of Affliction 1661
6. Het verkeerde begrip van lijden —
De verhandeling over Job
1662 6. The Misunderstanding of Suffering—
Discourse on Job
1662
7. De man met de verschrompelde hand 1664 7. The Man with the Withered Hand 1664
8. De laatste week in Betsaïda 1665 8. Last Week at Bethsaida 1665
9. De genezing van de Verlamde 1666 9. Healing the Paralytic 1666
149. De tweede prediktocht 1668 149. The Second Preaching Tour 1668
1. De wijdverbreide faam van Jezus 1668 1. The Widespread Fame of Jesus 1668
2. De houding van het volk 1670 2. Attitude of the People 1670
3. De vijandigheid van de godsdienstige leiders 1672 3. Hostility of the Religious Leaders 1672
4. De voortgang van de prediktocht 1673 4. Progress of the Preaching Tour 1673
5. Onderricht over tevredenheid 1674 5. Lesson Regarding Contentment 1674
6. De ‘vreze des Heren’ 1675 6. The “Fear of the Lord” 1675
7. De terugkeer naar Betsaïda 1677 7. Returning to Bethsaida 1677
150. De derde prediktocht 1678 150. The Third Preaching Tour 1678
1. Het evangelistenkorps van de vrouwen 1678 1. The Women’s Evangelistic Corps 1678
2. Het oponthoud in Magdala 1679 2. The Stop at Magdala 1679
3. De Sabbat te Tiberias 1680 3. Sabbath at Tiberias 1680
4. De apostelen worden twee aan twee uitgezonden 1681 4. Sending the Apostles Out Two and Two 1681
5. Wat moet ik doen om behouden te worden? 1682 5. What Must I Do to Be Saved? 1682
6. Het avondonderricht 1683 6. The Evening Lessons 1683
7. Het verblijf in Nazaret 1683 7. The Sojourn at Nazareth 1683
8. De Sabbatdienst 1684 8. The Sabbath Service 1684
9. De verwerping in Nazaret 1686 9. The Nazareth Rejection 1686
151. Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer 1688 151. Tarrying and Teaching by the Seaside 1688
1. De gelijkenis van de zaaier 1688 1. The Parable of the Sower 1688
2. De interpretatie van de gelijkenis 1689 2. Interpretation of the Parable 1689
3. Meer over gelijkenissen 1691 3. More About Parables 1691
4. Meer gelijkenissen aan de oever van het meer 1693 4. More Parables by the Sea 1693
5. Het bezoek aan Keresa 1694 5. The Visit to Kheresa 1694
6. De krankzinnige uit Keresa 1695 6. The Kheresa Lunatic 1695
152. De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leidden 1698 152. Events Leading up to the Capernaum Crisis 1698
1. In het huis van Jaïrus 1699 1. At Jairus’s House 1699
2. Het spijzigen van de vijfduizend 1700 2. Feeding the Five Thousand 1700
3. De episode van zijn uitroeping tot koning 1702 3. The King-Making Episode 1702
4. Het nachtelijke visioen van Petrus 1703 4. Simon Peter’s Night Vision 1703
5. Terug in Betsaïda 1703 5. Back in Bethsaida 1703
6. In Gennesaret 1705 6. At Gennesaret 1705
7. In Jeruzalem 1706 7. At Jerusalem 1706
153. De crisis in Kafarnaüm 1707 153. The Crisis at Capernaum 1707
1. De inrichting van het toneel 1707 1. The Setting of the Stage 1707
2. De epochale predikatie 1709 2. The Epochal Sermon 1709
3. Het vervolg van de bijeenkomst 1712 3. The After Meeting 1712
4. De laatste woorden in de synagoge 1713 4. Last Words in the Synagogue 1713
5. De zaterdagavond 1715 5. The Saturday Evening 1715
154. De laatste dagen in Kafarnaüm 1717 154. Last Days at Capernaum 1717
1. Een week van beraad 1717 1. A Week of Counsel 1717
2. Een week rust 1718 2. A Week of Rest 1718
3. De tweede bespreking te Tiberias 1719 3. The Second Tiberias Conference 1719
4. De zaterdagavond in Kafarnaüm 1719 4. Saturday Night in Capernaum 1719
5. De veelbewogen zondagmorgen 1720 5. The Eventful Sunday Morning 1720
6. De familie van Jezus arriveert 1721 6. Jesus’ Family Arrives 1721
7. De haastige vlucht 1723 7. The Hasty Flight 1723
155. Op de vlucht door Noord-Galilea 1725 155. Fleeing Through Northern Galilee 1725
1. Waarom woeden de heidenen? 1725 1. Why Do the Heathen Rage? 1725
2. De evangelisten in Chorazin 1726 2. The Evangelists in Chorazin 1726
3. Te Caesarea-Filippi 1727 3. At Caesarea-Philippi 1727
4. Op weg naar Fenicië 1728 4. On the Way to Phoenicia 1728
5. De verhandeling over ware religie 1728 5. The Discourse on True Religion 1728
6. De tweede verhandeling over religie 1730 6. The Second Discourse on Religion 1730
156. Het verblijf in Tyrus en Sidon 1734 156. The Sojourn at Tyre and Sidon 1734
1. De Syrische vrouw 1734 1. The Syrian Woman 1734
2. Het onderricht in Sidon 1735 2. Teaching in Sidon 1735
3. De tocht langs de kust 1736 3. The Journey up the Coast 1736
4. In Tyrus 1737 4. At Tyre 1737
5. Het onderricht van Jezus in Tyrus 1737 5. Jesus’ Teaching at Tyre 1737
6. De terugkeer uit Fenicië 1741 6. The Return from Phoenicia 1741
157. In Caesarea-Filippi 1743 157. At Caesarea-Philippi 1743
1. De ontvanger van de tempelbelasting 1743 1. The Temple-Tax Collector 1743
2. Te Betsaïda-Julias 1744 2. At Bethsaida-Julias 1744
3. De belijdenis van Petrus 1745 3. Peter’s Confession 1745
4. Het gesprek over het koninkrijk 1746 4. The Talk About the Kingdom 1746
5. Het nieuwe begrip 1748 5. The New Concept 1748
6. De volgende middag 1748 6. The Next Afternoon 1748
7. De bespreking met Andreas 1750 7. Andrew’s Conference 1750
158. De Berg der Verheerlijking 1752 158. The Mount of Transfiguration 1752
1. De transfiguratie 1752 1. The Transfiguration 1752
2. De afdaling van de berg 1754 2. Coming Down the Mountain 1754
3. De betekenis van de transfiguratie 1755 3. Meaning of the Transfiguration 1755
4. De epileptische jongen 1755 4. The Epileptic Boy 1755
5. Jezus geneest de jongen 1757 5. Jesus Heals the Boy 1757
6. In de tuin van Celsus 1758 6. In Celsus’ Garden 1758
7. Het protest van Petrus 1759 7. Peter’s Protest 1759
8. Ten huize van Petrus 1761 8. At Peter’s House 1761
159. De rondreis door de Dekapolis 1762 159. The Decapolis Tour 1762
1. De toespraak over vergeving 1762 1. The Sermon on Forgiveness 1762
2. De vreemde prediker 1764 2. The Strange Preacher 1764
3. Instructie voor leraren en gelovigen 1765 3. Instruction for Teachers and Believers 1765
4. Het gesprek met Natanael 1767 4. The Talk with Nathaniel 1767
5. De positieve natuur van de religie van Jezus 1769 5. The Positive Nature of Jesus’ Religion 1769
6. De terugkeer naar Magadan 1771 6. The Return to Magadan 1771
160. Rodan van Alexandrië 1772 160. Rodan of Alexandria 1772
1. De griekse filosofie van Rodan 1772 1. Rodan’s Greek Philosophy 1772
2. De kunst des levens 1775 2. The Art of Living 1775
3. De bekoring van volwassenheid 1777 3. The Lures of Maturity 1777
4. Het evenwicht van volwassenheid 1778 4. The Balance of Maturity 1778
5. De religie van het ideaal 1780 5. The Religion of the Ideal 1780
161. Verdere discussies met Rodan 1783 161. Further Discussions with Rodan 1783
1. De persoonlijkheid van God 1783 1. The Personality of God 1783
2. De goddelijke natuur van Jezus 1785 2. The Divine Nature of Jesus 1785
3. Het menselijke en het goddelijke bewustzijn van Jezus 1787 3. Jesus’ Human and Divine Minds 1787
162. Op het Loofhuttenfeest 1788 162. At the Feast of Tabernacles 1788
1. De gevaren van het bezoek aan Jeruzalem 1788 1. The Dangers of the Visit to Jerusalem 1788
2. De eerste toespraak in de tempel 1790 2. The First Temple Talk 1790
3. De vrouw die op overspel was betrapt 1792 3. The Woman Taken in Adultery 1792
4. Het loofhuttenfeest 1793 4. The Feast of Tabernacles 1793
5. De prediking over het licht der wereld 1794 5. Sermon on the Light of the World 1794
6. De toespraak over het water des levens 1795 6. Discourse on the Water of Life 1795
7. De toespraak over geestelijke vrijheid 1796 7. The Discourse on Spiritual Freedom 1796
8. Het gesprek met Marta en Maria 1797 8. The Visit with Martha and Mary 1797
9. In Betlehem met Abner 1798 9. At Bethlehem with Abner 1798
163. De bevestiging van de Zeventig in Magadan 1800 163. Ordination of the Seventy at Magadan 1800
1. De bevestiging van de zeventig 1800 1. Ordination of the Seventy 1800
2. De rijke jongeman en anderen 1801 2. The Rich Young Man and Others 1801
3. De discussie over rijkdom 1803 3. The Discussion About Wealth 1803
4. Het afscheidswoord tot de zeventig 1804 4. Farewell to the Seventy 1804
5. Het verplaatsen van het kamp naar Pella 1806 5. Moving the Camp to Pella 1806
6. De terugkeer van de zeventig 1806 6. The Return of the Seventy 1806
7. De voorbereiding voor de laatste zendingstocht 1808 7. Preparation for the Last Mission 1808
164. Op het Feest der Tempelvernieuwing 1809 164. At the Feast of Dedication 1809
1. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan 1809 1. Story of the Good Samaritan 1809
2. In Jeruzalem 1810 2. At Jerusalem 1810
3. De genezing van de blinde bedelaar 1811 3. Healing the Blind Beggar 1811
4. Josias voor het Sanhedrin 1813 4. Josiah Before the Sanhedrin 1813
5. Het onderricht in de zuilengang van Salomo 1815 5. Teaching in Solomon’s Porch 1815
165. De aanvang van de zendingstocht 1817 165. The Perean Mission Begins 1817
1. In het kamp bij Pella 1817 1. At the Pella Camp 1817
2. De toespraak over de goede herder 1818 2. Sermon on the Good Shepherd 1818
3. De sabbatstoespraak in Pella 1819 3. Sabbath Sermon at Pella 1819
4. Het verdelen van de erfenis 1821 4. Dividing the Inheritance 1821
5. Gesprekken met de apostelen over rijkdom 1823 5. Talks to the Apostles on Wealth 1823
6. Het antwoord op de vraag van Petrus 1824 6. Answer to Peter’s Question 1824
166. Het laatste bezoek aan het Noorden van Perea 1825 166. Last Visit to Northern Perea 1825
1. De Farizeeën in Ragaba 1825 1. The Pharisees at Ragaba 1825
2. De tien melaatsen 1827 2. The Ten Lepers 1827
3. De toespraak te Gerasa 1828 3. The Sermon at Gerasa 1828
4. Onderricht over ongevallen 1830 4. Teaching About Accidents 1830
5. The Congregation at Philadelphia 1831 5. The Congregation at Philadelphia 1831
167. Het bezoek aan Filadelfia 1833 167. The Visit to Philadelphia 1833
1. Ontbijt met de Farizeeën 1833 1. Breakfast with the Pharisees 1833
2. De gelijkenis van het grote avondmaal 1835 2. Parable of the Great Supper 1835
3. De vrouw met de geest van zwakheid 1835 3. The Woman with the Spirit of Infirmity 1835
4. De boodschap uit Betanië 1836 4. The Message from Bethany 1836
5. Op weg naar Betanië 1838 5. On the Way to Bethany 1838
6. Het zegenen van de kleine kinderen 1839 6. Blessing the Little Children 1839
7. Het gesprek over engelen 1840 7. The Talk About Angels 1840
168. De opwekking van Lazarus 1842 168. The Resurrection of Lazarus 1842
1. Bij het graf van Lazarus 1843 1. At the Tomb of Lazarus 1843
2. De opwekking van Lazarus 1845 2. The Resurrection of Lazarus 1845
3. De vergadering van het Sanhedrin 1847 3. Meeting of the Sanhedrin 1847
4. Het antwoord op gebed 1848 4. The Answer to Prayer 1848
5. Het verdere leven van Lazarus 1849 5. What Became of Lazarus 1849
169. Het laatste onderricht in Pella 1850 169. Last Teaching at Pella 1850
1. De gelijkenis van de verloren zoon 1850 1. Parable of the Lost Son 1850
2. De gelijkenis van de slimme rentmeester 1853 2. Parable of the Shrewd Steward 1853
3. De rijke man en de bedelaar 1854 3. The Rich Man and the Beggar 1854
4. De vader en zijn koninkrijk 1855 4. The Father and His Kingdom 1855
170. Het koninkrijk des hemels 1858 170. The Kingdom of Heaven 1858
1. Opvattingen van het koninkrijk des hemels 1858 1. Concepts of the Kingdom of Heaven 1858
2. Jezus’ opvatting van het koninkrijk 1859 2. Jesus’ Concept of the Kingdom 1859
3. Het verband met rechtvaardigheid 1861 3. In Relation to Righteousness 1861
4. Het onderricht van Jezus over het koninkrijk 1862 4. Jesus’ Teaching About the Kingdom 1862
5. Latere ideeën over het koninkrijk 1864 5. Later Ideas of the Kingdom 1864
171. Op weg naar Jeruzalem 1867 171. On the Way to Jerusalem 1867
1. Het vertrek uit Pella 1868 1. The Departure from Pella 1868
2. Het berekenen van de kosten 1869 2. On Counting the Cost 1869
3. De rondreis door Perea 1870 3. The Perean Tour 1870
4. Het onderricht in Livias 1871 4. Teaching at Livias 1871
5. De blinde in Jericho 1873 5. The Blind Man at Jericho 1873
6. Het bezoek aan Zacheüs 1873 6. The Visit to Zaccheus 1873
7. ‘Terwijl Jezus voorbijging’ 1874 7. “As Jesus Passed By” 1874
8. De gelijkenis van de ponden 1875 8. Parable of the Pounds 1875
172. Het binnengaan van Jeruzalem 1878 172. Going into Jerusalem 1878
1. De sabbat in Betanië 1878 1. Sabbath at Bethany 1878
2. De zondagochtend met de apostelen 1880 2. Sunday Morning with the Apostles 1880
3. Het vertrek naar Jeruzalem 1880 3. The Start for Jerusalem 1880
4. Een bezoek aan de tempel 1883 4. Visiting About the Temple 1883
5. De houding van de apostelen 1883 5. The Apostles’ Attitude 1883
173. s Maandags in Jeruzalem 1888 173. Monday in Jerusalem 1888
1. Het reinigen van de tempel 1888 1. Cleansing the Temple 1888
2. Het gezag van de Meester wordt betwist 1891 2. Challenging the Master’s Authority 1891
3. De gelijkenis van de twee zonen 1893 3. Parable of the Two Sons 1893
4. De gelijkenis van de afwezige landheer 1893 4. Parable of the Absent Landlord 1893
5. De gelijkenis van het bruiloftsfeest 1894 5. Parable of the Marriage Feast 1894
174. Dinsdagmorgen in de tempel 1897 174. Tuesday Morning in the Temple 1897
1. Goddelijke vergeving 1898 1. Divine Forgiveness 1898
2. Vragen van de Joodse oversten 1899 2. Questions by the Jewish Rulers 1899
3. De Sadduceeën en de opstanding 1900 3. The Sadducees and the Resurrection 1900
4. Het grote gebod 1901 4. The Great Commandment 1901
5. De Grieken die vragen kwamen stellen 1902 5. The Inquiring Greeks 1902
175. De laatste redevoering in de tempel 1905 175. The Last Temple Discourse 1905
1. De redevoering 1905 1. The Discourse 1905
2. De status van individuele Joden 1909 2. Status of Individual Jews 1909
3. De noodlottige vergadering van het Sanhedrin 1909 3. The Fateful Sanhedrin Meeting 1909
4. De situatie in Jeruzalem 1910 4. The Situation in Jerusalem 1910
176. Dinsdagavond op de Olijfberg 1912 176. Tuesday Evening on Mount Olivet 1912
1. De verwoesting van Jeruzalem 1912 1. The Destruction of Jerusalem 1912
2. De tweede komst van de Meester 1914 2. The Master’s Second Coming 1914
3. De latere bespreking in het kamp 1916 3. Later Discussion at the Camp 1916
4. De terugkomst van Michael 1918 4. The Return of Michael 1918
177. Woensdag, de rustdag 1920 177. Wednesday, the Rest Day 1920
1. Een dag alleen met God 1920 1. One Day Alone with God 1920
2. De vroege levensjaren in het gezin 1921 2. Early Home Life 1921
3. De dag in het kamp 1923 3. The Day at Camp 1923
4. Judas en de overpriesters 1924 4. Judas and the Chief Priests 1924
5. Het laatste uur van gezelligheid 1927 5. The Last Social Hour 1927
178. De laatste dag in het kamp 1929 178. Last Day at the Camp 1929
1. Verhandeling over zoonschap en burgerschap 1929 1. Discourse on Sonship and Citizenship 1929
2. Na het middagmaal 1932 2. After the Noontime Meal 1932
3. Op weg naar het avondmaal 1934 3. On the Way to the Supper 1934
179. Het laatste avondmaal 1936 179. The Last Supper 1936
1. Het verlangen naar voorrang 1936 1. The Desire for Preference 1936
2. Het avondmaal begint 1937 2. Beginning the Supper 1937
3. Het wassen van de voeten der apostelen 1938 3. Washing the Apostles’ Feet 1938
4. De laatste woorden tot de verrader 1940 4. Last Words to the Betrayer 1940
5. De instelling van het avondmaal der gedachtenis 1941 5. Establishing the Remembrance Supper 1941
180. De afscheidsrede 1944 180. The Farewell Discourse 1944
1. Het nieuwe gebod 1944 1. The New Commandment 1944
2. De wijnstok en de ranken 1945 2. The Vine and the Branches 1945
3. De vijandschap van de wereld 1946 3. Enmity of the World 1946
4. De beloofde helper 1948 4. The Promised Helper 1948
5. De geest van waarheid 1949 5. The Spirit of Truth 1949
6. De noodzaak om heen te gaan 1951 6. The Necessity for Leaving 1951
181. Laatste aansporingen en waarschuwingen 1953 181. Final Admonitions and Warnings 1953
1. De laatste bemoedigende woorden 1953 1. Last Words of Comfort 1953
2. Persoonlijke aansporingen ten afscheid 1955 2. Farewell Personal Admonitions 1955
182. In Getsemane 1963 182. In Gethsemane 1963
1. Het laatste groepsgebed 1963 1. The Last Group Prayer 1963
2. Het laatste uur voor het verraad 1966 2. Last Hour Before the Betrayal 1966
3. Alleen in Getsemane 1968 3. Alone in Gethsemane 1968
183. Het verraad en de inhechtenis-neming van Jezus 1971 183. The Betrayal and Arrest of Jesus 1971
1. De wil van de Vader 1971 1. The Father’s Will 1971
2. Judas in de stad 1972 2. Judas in the City 1972
3. De inhechtenisneming van de Meester 1973 3. The Master’s Arrest 1973
4. De bespreking bij de olijfpers 1975 4. Discussion at the Olive Press 1975
5. Op weg naar het paleis van de hogepriester 1977 5. On the Way to the High Priest’s Palace 1977
184. Voor het gerecht van het Sanhedrin 1978 184. Before the Sanhedrin Court 1978
1. De ondervraging door Annas 1978 1. Examination by Annas 1978
2. Petrus op de binnenplaats 1980 2. Peter in the Courtyard 1980
3. Voor het gerecht van leden van het Sanhedrin 1982 3. Before the Court of Sanhedrists 1982
4. Het uur der vernedering 1984 4. The Hour of Humiliation 1984
5. De tweede zitting van het gerecht 1985 5. The Second Meeting of the Court 1985
185. Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus 1987 185. The Trial Before Pilate 1987
1. Pontius Pilatus 1987 1. Pontius Pilate 1987
2. Jezus verschijnt voor Pilatus 1989 2. Jesus Appears Before Pilate 1989
3. Het persoonlijke onderzoek door Pilatus 1991 3. The Private Examination by Pilate 1991
4. Jezus voor Herodes 1992 4. Jesus Before Herod 1992
5. Jezus gaat terug naar Pilatus 1993 5. Jesus Returns to Pilate 1993
6. Het laatste beroep van Pilatus 1994 6. Pilate’s Last Appeal 1994
7. Het laatste onderhoud met Pilatus 1995 7. Pilate’s Last Interview 1995
8. De tragische capitulatie van Pilatus 1996 8. Pilate’s Tragic Surrender 1996
186. Kort voor de kruisiging 1997 186. Just Before the Crucifixion 1997
1. Het einde van Judas Iskariot 1997 1. The End of Judas Iscariot 1997
2. De houding van de Meester 1999 2. The Master’s Attitude 1999
3. De betrouwbare David Zebedeüs 2000 3. The Dependable David Zebedee 2000
4. Voorbereiding voor de kruisiging 2001 4. Preparation for the Crucifixion 2001
5. De dood van Jezus in verband met het Pascha 2002 5. Jesus’ Death in Relation to the Passover 2002
187. De kruisiging 2004 187. The Crucifixion 2004
1. Op weg naar Golgota 2004 1. On the Way to Golgotha 2004
2. De kruisiging 2006 2. The Crucifixion 2006
3. Zij die de kruisiging zagen 2008 3. Those Who Saw the Crucifixion 2008
4. De dief aan het kruis 2008 4. The Thief on the Cross 2008
5. Het laatste uur aan het kruis 2010 5. Last Hour on the Cross 2010
6. Na de kruisiging 2011 6. After the Crucifixion 2011
188. De periode van het graf 2012 188. The Time of the Tomb 2012
1. De begrafenis van Jezus 2012 1. The Burial of Jesus 2012
2. Het beveiligen van het graf 2014 2. Safeguarding the Tomb 2014
3. Tijdens de Sabbatdag 2014 3. During the Sabbath Day 2014
4. De betekenis van de kruisdood 2016 4. Meaning of the Death on the Cross 2016
5. Lessen van het kruis 2017 5. Lessons from the Cross 2017
189. De opstanding 2020 189. The Resurrection 2020
1. De morontia-overgang 2020 1. The Morontia Transit 2020
2. Het materiële lichaam van Jezus 2022 2. The Material Body of Jesus 2022
3. De dispensatie-opstanding 2024 3. The Dispensational Resurrection 2024
4. De ontdekking van het ledige graf 2025 4. Discovery of the Empty Tomb 2025
5. Petrus en johannes bij het graf 2027 5. Peter and John at the Tomb 2027
190. Morontia-verschijningen van Jezus 2029 190. Morontia Appearances of Jesus 2029
1. Herauten van de opstanding 2029 1. Heralds of the Resurrection 2029
2. Jezus’ verschijning in Betanië 2031 2. Jesus’ Appearance at Bethany 2031
3. Ten huize van Jozef 2033 3. At the Home of Joseph 2033
4. Verschijning aan de Grieken 2033 4. Appearance to the Greeks 2033
5. De wandeling met de twee broeders 2034 5. The Walk with Two Brothers 2034
191. Verschijningen aan de apostelen en andere leiders 2037 191. Appearances to the Apostles and Other Leaders 2037
1. De verschijning aan Petrus 2039 1. The Appearance to Peter 2039
2. De eerste verschijning aan de apostelen 2040 2. First Appearance to the Apostles 2040
3. Bij de morontia-schepselen 2040 3. With the Morontia Creatures 2040
4. De tiende verschijning (in Filadelfia) 2041 4. The Tenth Appearance (At Philadelphia) 2041
5. De tweede verschijning aan de apostelen 2042 5. Second Appearance to the Apostles 2042
6. De verschijning in Alexandrië 2044 6. The Alexandrian Appearance 2044
192. Verschijningen in Galilea 2045 192. Appearances in Galilee 2045
1. De verschijning bij het meer 2045 1. Appearance by the Lake 2045
2. De apostelen praten twee aan twee met Jezus 2047 2. Visiting with the Apostles Two and Two 2047
3. Op de berg van de bevestiging 2050 3. On the Mount of Ordination 2050
4. De bijeenkomst bij het meer 2050 4. The Lakeside Gathering 2050
193. De laatste verschijningen en de hemelvaart 2052 193. Final Appearances and Ascension 2052
1. De verschijning in Sichar 2053 1. The Appearance at Sychar 2053
2. De verschijning in Fenicië 2054 2. The Phoenician Appearance 2054
3. De laatste verschijning in Jeruzalem 2055 3. Last Appearance in Jerusalem 2055
4. Oorzaken van de val van Judas 2055 4. Causes of Judas’s Downfall 2055
5. De hemelvaart van de Meester 2057 5. The Master’s Ascension 2057
6. Petrus roept een vergadering bijeen 2057 6. Peter Calls a Meeting 2057
194. De uitstorting van de Geest van Waarheid 2059 194. Bestowal of the Spirit of Truth 2059
1. De Pinksterprediking 2060 1. The Pentecost Sermon 2060
2. De betekenis van Pinksteren 2060 2. The Significance of Pentecost 2060
3. Wat er op Pinksteren Ggbeurde 2062 3. What Happened at Pentecost 2062
4. Het prille begin van de Christelijke kerk 2066 4. Beginnings of the Christian Church 2066
195. Na Pinksteren 2069 195. After Pentecost 2069
1. De invloed van de Grieken 2071 1. Influence of the Greeks 2071
2. De Romeinse invloed 2072 2. The Roman Influence 2072
3. Onder het Romeinse Rijk 2073 3. Under the Roman Empire 2073
4. De duistere middeleeuwen in Europa 2074 4. The European Dark Ages 2074
5. De opgave van de moderne tijd 2075 5. The Modern Problem 2075
6. Het materialisme 2076 6. Materialism 2076
7. De kwetsbaarheid van het materialisme 2078 7. The Vulnerability of Materialism 2078
8. Het geseculariseerde totalitarisme 2081 8. Secular Totalitarianism 2081
9. De opgave van het Christendom 2082 9. Christianity’s Problem 2082
10. De toekomst 2084 10. The Future 2084
196. Het geloof van Jezus 2087 196. The Faith of Jesus 2087
1. Jezus — de mens 2090 1. Jesus—The Man 2090
2. De religie van Jezus 2091 2. The Religion of Jesus 2091
3. De allerhoogste macht der religie 2093 3. The Supremacy of Religion 2093