Dokumentų pavadinimai The Titles of the Papers
Pavadinimai Autorius Titles Author
0 Įvadas   (source) Dieviškasis Patarėjas 0 Foreword   (source) Divine Counselor
I DALIS
Centrinė Visata ir Supervisatos
PART I
The Central and Superuniverses
1 Visuotinis Tėvas   (source) Dieviškasis Patarėjas 1 The Universal Father   (source) Divine Counselor
2 Dievo prigimtis   (source) Dieviškasis Patarėjas 2 The Nature of God   (source) Divine Counselor
3 Dievo požymiai   (source) Dieviškasis Patarėjas 3 The Attributes of God   (source) Divine Counselor
4 Dievo ryšys su visata   (source) Dieviškasis Patarėjas 4 God’s Relation to the Universe   (source) Divine Counselor
5 Dievo ryšys su individu   (source) Dieviškasis Patarėjas 5 God’s Relation to the Individual   (source) Divine Counselor
6 Amžinasis Sūnus   (source) Dieviškasis Patarėjas 6 The Eternal Son   (source) Divine Counselor
7 Amžinojo Sūnaus ryšys su visata   (source) Dieviškasis Patarėjas 7 Relation of the Eternal Son to the Universe   (source) Divine Counselor
8 Begalinė Dvasia   (source) Dieviškasis Patarėjas 8 The Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
9 Begalinės Dvasios ryšys su visata   (source) Dieviškasis Patarėjas 9 Relation of the Infinite Spirit to the Universe   (source) Divine Counselor
10 Rojaus Trejybė   (source) Visuotinis Cenzorius 10 The Paradise Trinity   (source) Universal Censor
11 Amžinoji Rojaus Sala   (source) Išminties Tobulintojas 11 The Eternal Isle of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
12 Visatų visata   (source) Išminties Tobulintojas 12 The Universe of Universes   (source) Perfector of Wisdom
13 Rojaus šventosios sferos   (source) Išminties Tobulintojas 13 The Sacred Spheres of Paradise   (source) Perfector of Wisdom
14 Centrinė ir dieviškoji visata   (source) Išminties Tobulintojas 14 The Central and Divine Universe   (source) Perfector of Wisdom
15 Septynios supervisatos   (source) Visuotinis Cenzorius 15 The Seven Superuniverses   (source) Universal Censor
16 Septynios Pagrindinės Dvasios   (source) Visuotinis Cenzorius 16 The Seven Master Spirits   (source) Universal Censor
17 Septynios Aukščiausiųjų Dvasių grupės   (source) Dieviškasis Patarėjas 17 The Seven Supreme Spirit Groups   (source) Divine Counselor
18 Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės   (source) Dieviškasis Patarėjas 18 The Supreme Trinity Personalities   (source) Divine Counselor
19 Iš Trejybės Kilusios Lygiavertės Būtybės   (source) Dieviškasis Patarėjas 19 The Co-ordinate Trinity-Origin Beings   (source) Divine Counselor
20 Dievo Rojaus Sūnūs   (source) Išminties Tobulintojas 20 The Paradise Sons of God   (source) Perfector of Wisdom
21 Rojaus Sūnūs Kūrėjai   (source) Išminties Tobulintojas 21 The Paradise Creator Sons   (source) Perfector of Wisdom
22 Sutrejybinti Dievo Sūnūs   (source) Galingasis Žinianešys 22 The Trinitized Sons of God   (source) Mighty Messenger
23 Atsiskyrusieji Žinianešiai   (source) Dieviškasis Patarėjas 23 The Solitary Messengers   (source) Divine Counselor
24 Begalinės Dvasios Aukščiausiosios Asmenybės   (source) Dieviškasis Patarėjas 24 Higher Personalities of the Infinite Spirit   (source) Divine Counselor
25 Erdvės Žinianešių gausybės   (source) Vienas Aukštai Valdžioje 25 The Messenger Hosts of Space   (source) One High in Authority
26 Centrinės visatos tarnaujančiosios dvasios   (source) Išminties Tobulintojas 26 Ministering Spirits of the Central Universe   (source) Perfector of Wisdom
27 Pirminių supernafimų tarnavimas   (source) Išminties Tobulintojas 27 Ministry of the Primary Supernaphim   (source) Perfector of Wisdom
28 Supervisatų tarnaujančiosios dvasios   (source) Galingasis Žinianešys 28 Ministering Spirits of the Superuniverses   (source) Mighty Messenger
29 Visatos Energijos Reguliuotojai   (source) Visuotinis Cenzorius 29 The Universe Power Directors   (source) Universal Censor
30 Didžiosios visatos asmenybės   (source) Galingasis Žinianešys 30 Personalities of the Grand Universe   (source) Mighty Messenger
31 Užbaigtumo Korpusai   (source) Dieviškasis Patarėjas ir Vienas Be Vardo ir Skaičiaus 31 The Corps of the Finality   (source) Divine Counselor and One Without Name and Number
II DALIS
Vietinė Visata
PART II
The Local Universe
32 Vietinių visatų evoliucija   (source) Galingasis Žinianešys 32 The Evolution of Local Universes   (source) Mighty Messenger
33 Vietinės visatos administracija   (source) Archangelų Vadovas 33 Administration of the Local Universe   (source) Chief of Archangels
34 Vietinės visatos Motina Dvasia   (source) Galingasis Žinianešys 34 The Local Universe Mother Spirit   (source) Mighty Messenger
35 Vietinės visatos Dievo Sūnūs   (source) Archangelų Vadovas 35 The Local Universe Sons of God   (source) Chief of Archangels
36 Gyvybės Nešėjai   (source) Sūnus Vorondadekas 36 The Life Carriers   (source) Vorondadek Son
37 Vietinės visatos asmenybės   (source) Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 37 Personalities of the Local Universe   (source) Brilliant Evening Star
38 Vietinės visatos tarnaujančiosios dvasios   (source) Melkizedekas 38 Ministering Spirits of the Local Universe   (source) Melchizedek
39 Serafinės gausybės   (source) Melkizedekas 39 The Seraphic Hosts   (source) Melchizedek
40 Kylantieji Dievo Sūnūs   (source) Galingasis Žinianešys 40 The Ascending Sons of God   (source) Mighty Messenger
41 Vietinės visatos fiziniai aspektai   (source) Archangelas 41 Physical Aspects of the Local Universe   (source) Archangel
42 Energija — protas ir materija   (source) Galingasis Žinianešys 42 Energy—Mind and Matter   (source) Mighty Messenger
43 Žvaigždynai   (source) Malavatija Melkizedekas 43 The Constellations   (source) Malavatia Melchizedek
44 Dangiškieji Meistrai   (source) Archangelas 44 The Celestial Artisans   (source) Archangel
45 Vietinės sistemos administracija   (source) Melkizedekas 45 The Local System Administration   (source) Melchizedek
46 Vietinės sistemos būstinės   (source) Archangelas 46 The Local System Headquarters   (source) Archangel
47 Septyni gyvenamieji pasauliai   (source) Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 47 The Seven Mansion Worlds   (source) Brilliant Evening Star
48 Morontinis gyvenimas   (source) Archangelas 48 The Morontia Life   (source) Archangel
49 Apgyvendinti pasauliai   (source) Melkizedekas 49 The Inhabited Worlds   (source) Melchizedek
50 Planetų Princai   (source) Antrinis Lanonandekas 50 The Planetary Princes   (source) Secondary Lanonandek
51 Planetų Adomai   (source) Antrinis Lanonandekas 51 The Planetary Adams   (source) Secondary Lanonandek
52 Planetinės mirtingųjų epochos   (source) Galingasis Žinianešys 52 Planetary Mortal Epochs   (source) Mighty Messenger
53 Liuciferio maištas   (source) Manovandetas Melkizedekas 53 The Lucifer Rebellion   (source) Manovandet Melchizedek
54 Liuciferio maišto problemos   (source) Galingasis Žinianešys 54 Problems of the Lucifer Rebellion   (source) Mighty Messenger
55 Šviesos ir gyvenimo sferos   (source) Galingasis Žinianešys 55 The Spheres of Light and Life   (source) Mighty Messenger
56 Visuotinė vienybė   (source) Galingasis Žinianešys ir Makiventa Melkizedekas 56 Universal Unity   (source) Mighty Messenger and Machiventa Melchizedek
III DALIS
Urantijos Istorija
PART III
The History of Urantia
57 Urantijos kilmė   (source) Gyvybės Nešėjas 57 The Origin of Urantia   (source) Life Carrier
58 Gyvybės įkūrimas Urantijoje   (source) Gyvybės Nešėjas 58 Life Establishment on Urantia   (source) Life Carrier
59 Jūrinės gyvybės era Urantijoje   (source) Gyvybės Nešėjas 59 The Marine-Life Era on Urantia   (source) Life Carrier
60 Urantija ankstyvosios sausumos gyvybės eroje   (source) Gyvybės Nešėjas 60 Urantia During the Early Land-Life Era   (source) Life Carrier
61 Žinduolių era Urantijoje   (source) Gyvybės Nešėjas 61 The Mammalian Era on Urantia   (source) Life Carrier
62 Pirmykščio žmogaus aušros rasės   (source) Gyvybės Nešėjas 62 The Dawn Races of Early Man   (source) Life Carrier
63 Pirmoji žmogiškoji šeima   (source) Gyvybės Nešėjas 63 The First Human Family   (source) Life Carrier
64 Evoliucinės spalvotosios rasės   (source) Gyvybės Nešėjas 64 The Evolutionary Races of Color   (source) Life Carrier
65 Evoliucijos kontrolė iš viršaus   (source) Gyvybės Nešėjas 65 The Overcontrol of Evolution   (source) Life Carrier
66 Urantijos Planetos Princas   (source) Melkizedekas 66 The Planetary Prince of Urantia   (source) Melchizedek
67 Planetos maištas   (source) Melkizedekas 67 The Planetary Rebellion   (source) Melchizedek
68 Civilizacijos aušra   (source) Melkizedekas 68 The Dawn of Civilization   (source) Melchizedek
69 Primityviosios žmogiškosios, institucijos   (source) Melkizedekas 69 Primitive Human Institutions   (source) Melchizedek
70 Žmogiškojo valdymo evoliucija   (source) Melkizedekas 70 The Evolution of Human Government   (source) Melchizedek
71 Valstybės išsivystymas   (source) Melkizedekas 71 Development of the State   (source) Melchizedek
72 Kaimyninės planetos valdymas   (source) Melkizedekas 72 Government on a Neighboring Planet   (source) Melchizedek
73 Edeno Sodas   (source) Solonija 73 The Garden of Eden   (source) Solonia
74 Adomas ir Ieva   (source) Solonija 74 Adam and Eve   (source) Solonia
75 Adomo ir Ievos pražanga   (source) Solonija 75 The Default of Adam and Eve   (source) Solonia
76 Antrasis Sodas   (source) Solonija 76 The Second Garden   (source) Solonia
77 Tarpiniai Tvariniai   (source) Archangelas 77 The Midway Creatures   (source) Archangel
78 Violetinė rasė laikmečiu po Adomo   (source) Archangelas 78 The Violet Race After the Days of Adam   (source) Archangel
79 Anditų ekspansija Rytuose   (source) Archangelas 79 Andite Expansion in the Orient   (source) Archangel
80 Anditų ekspansija Vakaruose   (source) Archangelas 80 Andite Expansion in the Occident   (source) Archangel
81 Šiuolaikinės civilizacijos vystymasis   (source) Archangelas 81 Development of Modern Civilization   (source) Archangel
82 Santuokos evoliucija   (source) Serafimų Vadovas 82 The Evolution of Marriage   (source) Chief of Seraphim
83 Santuokos institutas   (source) Serafimų Vadovas 83 The Marriage Institution   (source) Chief of Seraphim
84 Santuoka ir šeimyninis gyvenimas   (source) Serafimų Vadovas 84 Marriage and Family Life   (source) Chief of Seraphim
85 Garbinimo kilmė   (source) Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 85 The Origins of Worship   (source) Brilliant Evening Star
86 Religijos ankstyvoji evoliucija   (source) Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 86 Early Evolution of Religion   (source) Brilliant Evening Star
87 Vėlių kultai   (source) Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 87 The Ghost Cults   (source) Brilliant Evening Star
88 Fetišai, talismanai, ir magija   (source) Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 88 Fetishes, Charms, and Magic   (source) Brilliant Evening Star
89 Nuodėmė, auka, ir atpirkimas   (source) Spindinčioji Vakaro Žvaigždė 89 Sin, Sacrifice, and Atonement   (source) Brilliant Evening Star
90 Šamanizmas — kerėtojai ir žyniai   (source) Melkizedekas 90 Shamanism—Medicine Men and Priests   (source) Melchizedek
91 Maldos evoliucija   (source) Tarpinių Būtybių Vadovas 91 The Evolution of Prayer   (source) Chief of Midwayers
92 Vėlesnė religijos evoliucija   (source) Melkizedekas 92 The Later Evolution of Religion   (source) Melchizedek
93 Makiventa Melkizedekas   (source) Melkizedekas 93 Machiventa Melchizedek   (source) Melchizedek
94 Melkizedeko mokymai Rytuose   (source) Melkizedekas 94 The Melchizedek Teachings in the Orient   (source) Melchizedek
95 Melkizedeko mokymai Levante   (source) Melkizedekas 95 The Melchizedek Teachings in the Levant   (source) Melchizedek
96 Jahvė — hebrajų Dievas   (source) Melkizedekas 96 Yahweh—God of the Hebrews   (source) Melchizedek
97 Sampratos apie Dievą evoliucija tarp hebrajų   (source) Melkizedekas 97 Evolution of the God Concept Among the Hebrews   (source) Melchizedek
98 Melkizedeko mokymai Vakaruose   (source) Melkizedekas 98 The Melchizedek Teachings in the Occident   (source) Melchizedek
99 Religijos visuomeninės problemos   (source) Melkizedekas 99 The Social Problems of Religion   (source) Melchizedek
100 Religija žmogiškajame patyrime   (source) Melkizedekas 100 Religion in Human Experience   (source) Melchizedek
101 Tikroji religijos prigimtis   (source) Melkizedekas 101 The Real Nature of Religion   (source) Melchizedek
102 Religinio įtikėjimo pamatai   (source) Melkizedekas 102 The Foundations of Religious Faith   (source) Melchizedek
103 Religinio patyrimo tikrovė   (source) Melkizedekas 103 The Reality of Religious Experience   (source) Melchizedek
104 Sampratos apie Trejybę augimas   (source) Melkizedekas 104 Growth of the Trinity Concept   (source) Melchizedek
105 Dievybė ir tikrovė   (source) Melkizedekas 105 Deity and Reality   (source) Melchizedek
106 Tikrovės visatos lygiai   (source) Melkizedekas 106 Universe Levels of Reality   (source) Melchizedek
107 Minties Derintojų kilmė ir prigimtis   (source) Atsiskyrusysis Žinianešys 107 Origin and Nature of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
108 Minties Derintojų misija ir tarnavimas   (source) Atsiskyrusysis Žinianešys 108 Mission and Ministry of Thought Adjusters   (source) Solitary Messenger
109 Derintojų ryšys su visatos tvariniais   (source) Atsiskyrusysis Žinianešys 109 Relation of Adjusters to Universe Creatures   (source) Solitary Messenger
110 Derintojų ryšys su individualiais mirtingaisiais   (source) Atsiskyrusysis Žinianešys 110 Relation of Adjusters to Individual Mortals   (source) Solitary Messenger
111 Derintojas ir siela   (source) Atsiskyrusysis Žinianešys 111 The Adjuster and the Soul   (source) Solitary Messenger
112 Asmenybės išlikimas   (source) Atsiskyrusysis Žinianešys 112 Personality Survival   (source) Solitary Messenger
113 Serafiniai likimo sargai   (source) Serafimų Vadovas 113 Seraphic Guardians of Destiny   (source) Chief of Seraphim
114 Serafinis planetinis valdymas   (source) Serafimų Vadovas 114 Seraphic Planetary Government   (source) Chief of Seraphim
115 Aukščiausioji Būtybė   (source) Galingasis Žinianešys 115 The Supreme Being   (source) Mighty Messenger
116 Visagalis Aukščiausiasis   (source) Galingasis Žinianešys 116 The Almighty Supreme   (source) Mighty Messenger
117 Dievas Aukščiausiasis   (source) Galingasis Žinianešys 117 God the Supreme   (source) Mighty Messenger
118 Aukščiausiasis ir Galutinysis — Laikas ir Erdvė   (source) Galingasis Žinianešys 118 Supreme and Ultimate—Time and Space   (source) Mighty Messenger
119 Kristaus Mykolo savęs padovanojimai   (source) Vakaro Žvaigždžių Vadovas 119 The Bestowals of Christ Michael   (source) Chief of Evening Stars
IV DALIS
Jėzaus Gyvenimas ir Mokymai
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120 Mykolo savęs padovanojimas Urantijoje   (source) Mantutija Melkizedekas 120 The Bestowal of Michael on Urantia   (source) Mantutia Melchizedek
121 Mykolo savęs padovanojimo laikai   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 121 The Times of Michael’s Bestowal   (source) Midwayer Commission
122 Jėzaus gimimas ir kūdikystė   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 122 Birth and Infancy of Jesus   (source) Midwayer Commission
123 Jėzaus ankstyvoji vaikystė   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 123 The Early Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
124 Vėlesnioji Jėzaus vaikystė   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 124 The Later Childhood of Jesus   (source) Midwayer Commission
125 Jėzus Jeruzalėje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 125 Jesus at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
126 Šie dveji lemiami metai   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 126 The Two Crucial Years   (source) Midwayer Commission
127 Paauglystės metai   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 127 The Adolescent Years   (source) Midwayer Commission
128 Jėzaus ankstyvoji vyrystė   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 128 Jesus’ Early Manhood   (source) Midwayer Commission
129 Jėzaus vėlesnis suaugusiojo gyvenimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 129 The Later Adult Life of Jesus   (source) Midwayer Commission
130 Pakeliui į Romą   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 130 On the Way to Rome   (source) Midwayer Commission
131 Pasaulio religijos   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 131 The World’s Religions   (source) Midwayer Commission
132 Viešnagė Romoje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 132 The Sojourn at Rome   (source) Midwayer Commission
133 Sugrįžimas iš Romos   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 133 The Return from Rome   (source) Midwayer Commission
134 Pereinamieji metai   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 134 The Transition Years   (source) Midwayer Commission
135 Jonas Krikštytojas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 135 John the Baptist   (source) Midwayer Commission
136 Pakrikštijimas ir tos keturiasdešimt dienų   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 136 Baptism and the Forty Days   (source) Midwayer Commission
137 Belaukiant Galilėjoje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 137 Tarrying Time in Galilee   (source) Midwayer Commission
138 Karalystės pasiuntinių rengimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 138 Training the Kingdom’s Messengers   (source) Midwayer Commission
139 Dvylika apaštalų   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 139 The Twelve Apostles   (source) Midwayer Commission
140 Šių dvylikos įšventinimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 140 The Ordination of the Twelve   (source) Midwayer Commission
141 Viešojo darbo pradžia   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 141 Beginning the Public Work   (source) Midwayer Commission
142 Perėjimo šventė Jeruzalėje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 142 The Passover at Jerusalem   (source) Midwayer Commission
143 Einant per Samariją   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 143 Going Through Samaria   (source) Midwayer Commission
144 Gilbojoje ir Dekapolyje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 144 At Gilboa and in the Decapolis   (source) Midwayer Commission
145 Keturios kupinos įvykių dienos Kapernaume   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 145 Four Eventful Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
146 Pirmoji pamokslavimo kelionė Galilėjoje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 146 First Preaching Tour of Galilee   (source) Midwayer Commission
147 Tarpinis apsilankymas Jeruzalėje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 147 The Interlude Visit to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
148 Evangelininkų mokymas Betsaidoje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 148 Training Evangelists at Bethsaida   (source) Midwayer Commission
149 Antroji pamokslavimo kelionė   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 149 The Second Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
150 Trečioji pamokslavimo kelionė   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 150 The Third Preaching Tour   (source) Midwayer Commission
151 Laukdami ir mokydami pajūryje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 151 Tarrying and Teaching by the Seaside   (source) Midwayer Commission
152 Įvykiai, vedantys į Kapernaumo krizę   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 152 Events Leading up to the Capernaum Crisis   (source) Midwayer Commission
153 Krizė Kapernaume   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 153 The Crisis at Capernaum   (source) Midwayer Commission
154 Paskutiniosios dienos Kapernaume   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 154 Last Days at Capernaum   (source) Midwayer Commission
155 Bėgimas per Galilėjos šiaurę   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 155 Fleeing Through Northern Galilee   (source) Midwayer Commission
156 Viešnagė Tyre ir Sidone   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 156 The Sojourn at Tyre and Sidon   (source) Midwayer Commission
157 Pilypo-Cezarėjoje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 157 At Caesarea-Philippi   (source) Midwayer Commission
158 Transfigūracijos Kalnas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 158 The Mount of Transfiguration   (source) Midwayer Commission
159 Kelionė po Dekapolį   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 159 The Decapolis Tour   (source) Midwayer Commission
160 Rodanas iš Aleksandrijos   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 160 Rodan of Alexandria   (source) Midwayer Commission
161 Tolesnės diskusijos su Rodanu   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 161 Further Discussions with Rodan   (source) Midwayer Commission
162 Tabernakulių šventėje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 162 At the Feast of Tabernacles   (source) Midwayer Commission
163 Šių septyniasdešimties įšventinimas Magadane   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 163 Ordination of the Seventy at Magadan   (source) Midwayer Commission
164 Atsidavimo šventėje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 164 At the Feast of Dedication   (source) Midwayer Commission
165 Perėjos misija prasideda   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 165 The Perean Mission Begins   (source) Midwayer Commission
166 Paskutinis apsilankymas šiaurinėje Perėjoje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 166 Last Visit to Northern Perea   (source) Midwayer Commission
167 Apsilankymas Filadelfijoje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 167 The Visit to Philadelphia   (source) Midwayer Commission
168 Lozoriaus prisikėlimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 168 The Resurrection of Lazarus   (source) Midwayer Commission
169 Paskutinysis mokymas Peloje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 169 Last Teaching at Pella   (source) Midwayer Commission
170 Dangaus karalystė   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 170 The Kingdom of Heaven   (source) Midwayer Commission
171 Pakeliui į Jeruzalę   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 171 On the Way to Jerusalem   (source) Midwayer Commission
172 Ėjimas į Jeruzalę   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 172 Going into Jerusalem   (source) Midwayer Commission
173 Pirmadienis Jeruzalėje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 173 Monday in Jerusalem   (source) Midwayer Commission
174 Antradienio rytas šventykloje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 174 Tuesday Morning in the Temple   (source) Midwayer Commission
175 Paskutinioji kalba šventykloje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 175 The Last Temple Discourse   (source) Midwayer Commission
176 Antradienio vakarą ant Alyvų Kalno   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 176 Tuesday Evening on Mount Olivet   (source) Midwayer Commission
177 Trečiadienis, poilsio diena   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 177 Wednesday, the Rest Day   (source) Midwayer Commission
178 Paskutinioji diena stovykloje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 178 Last Day at the Camp   (source) Midwayer Commission
179 Paskutinioji Vakarienė   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 179 The Last Supper   (source) Midwayer Commission
180 Atsisveikinimo kalba   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 180 The Farewell Discourse   (source) Midwayer Commission
181 Paskutinieji pamokymai ir perspėjimai   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 181 Final Admonitions and Warnings   (source) Midwayer Commission
182 Getsemanėje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 182 In Gethsemane   (source) Midwayer Commission
183 Jėzaus išdavimas ir suėmimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 183 The Betrayal and Arrest of Jesus   (source) Midwayer Commission
184 Sanhedrino teisme   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 184 Before the Sanhedrin Court   (source) Midwayer Commission
185 Teismas pas Pilotą   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 185 The Trial Before Pilate   (source) Midwayer Commission
186 Prieš pat nukryžiavimą   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 186 Just Before the Crucifixion   (source) Midwayer Commission
187 Nukryžiavimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 187 The Crucifixion   (source) Midwayer Commission
188 Laikas kapavietėje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 188 The Time of the Tomb   (source) Midwayer Commission
189 Prisikėlimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 189 The Resurrection   (source) Midwayer Commission
190 Morontiniai Jėzaus apsireiškimai   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 190 Morontia Appearances of Jesus   (source) Midwayer Commission
191 Apsireiškimai apaštalams ir kitiems lyderiams   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 191 Appearances to the Apostles and Other Leaders   (source) Midwayer Commission
192 Apsireiškimai Galilėjoje   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 192 Appearances in Galilee   (source) Midwayer Commission
193 Paskutinieji apsireiškimai ir pakilimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 193 Final Appearances and Ascension   (source) Midwayer Commission
194 Tiesos Dvasios padovanojimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 194 Bestowal of the Spirit of Truth   (source) Midwayer Commission
195 Po Pentakosto   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 195 After Pentecost   (source) Midwayer Commission
196 Jėzaus įtikėjimas   (source) Tarpinių Būtybių Komisija 196 The Faith of Jesus   (source) Midwayer Commission