Knygos dalys The Parts of the Book
I DALIS
Centrinė Visata ir Supervisatos
PART I
The Central and Superuniverses
Parengta Supervisatos Asmenybių Uversos Korpuso, veikiančio įgaliojus Orvontono Dienų Seniesiems. Sponsored by a Uversa Corps of Superuniverse Personalities acting by authority of the Orvonton Ancients of Days
II DALIS
Vietinė Visata
PART II
The Local Universe
Parengta Vietinės Visatos Asmenybių Nebadono Korpuso, veikiančio įgaliojus Salvingtono Gabrieliui. Sponsored by a Nebadon Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
III DALIS
Urantijos Istorija
PART III
The History of Urantia
Šiuos dokumentus parengė Vietinės Visatos Asmenybių Korpusas, veikiantis Salvingtono Gabrielio įgaliojimu. These papers were sponsored by a Corps of Local Universe Personalities acting by authority of Gabriel of Salvington
IV DALIS
Jėzaus Gyvenimas ir Mokymai
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
Šitą dokumentų grupę parengė Urantijos tarpinių būtybių komisija iš dvylikos narių, veikusi apreiškimo vadovo Melkizedeko priežiūroje. Šito pasakojimo pagrindą pateikė viena iš antrinių tarpinių būtybių, kuri kažkada buvo paskirta Apaštalo Andriejaus viršžmogiškajai apsaugai. This group of papers was sponsored by a commission of twelve Urantia midwayers acting under the supervision of a Melchizedek revelatory director. The basis of this narrative was supplied by a secondary midwayer who was onetime assigned to the superhuman watchcare of the Apostle Andrew.