30 Dokumentas Paper 30
Didžiosios visatos asmenybės Personalities of the Grand Universe
30:0.1 (330.1) ASMENYBĖS ir kitokios negu asmenės esybės dabar veikiančios Rojuje ir didžiojoje visatoje sudaro beveik beribį gyvų būtybių skaičių. Žmogiškąją vaizduotę pritrenktų net ir pagrindinių kategorijų ir tipų skaičius, nekalbant jau apie nesuskaičiuojamus porūšius ir variacijas. Tačiau, pageidautina šį tą pateikti apie gyvų būtybių dvi bazines klasifikacijas—Rojaus klasifikacijos variantą ir Uversos Asmenybių Registro santrauką. 30:0.1 (330.1) THE personalities and other-than-personal entities now functioning on Paradise and in the grand universe constitute a well-nigh limitless number of living beings. Even the number of major orders and types would stagger the human imagination, let alone the countless subtypes and variations. It is, however, desirable to present something of two basic classifications of living beings—a suggestion of the Paradise classification and an abbreviation of the Uversa Personality Register.
30:0.2 (330.2) Neįmanoma suformuluoti didžiosios visatos asmenybių išsamių ir visiškai nuoseklių klasifikacijų, nes nėra atskleistos ištisos grupės. Reikėtų daugybės papildomų dokumentų, kurie sudarytų tolimesnį apreiškimą, kuris būtų reikalingas tam, kad visos grupės būtų suklasifikuotos susistemintai. Toks koncepcinis išplėtimas vargu ar būtų pageidautinas, nes jis per kitą tūkstantį metų iš mąstančių mirtingųjų atimtų kūrybinio mąstymo tą stimulą, kurį suteikia šitos iš dalies atskleistos koncepcijos. Geriausia, kad žmogui nebūtų atskleista per daug; tai pažaboja vaizduotę. 30:0.2 (330.2) It is not possible to formulate comprehensive and entirely consistent classifications of the personalities of the grand universe because all of the groups are not revealed. It would require numerous additional papers to cover the further revelation required to systematically classify all groups. Such conceptual expansion would hardly be desirable as it would deprive the thinking mortals of the next thousand years of that stimulus to creative speculation which these partially revealed concepts supply. It is best that man not have an overrevelation; it stifles imagination.
1. Gyvū Butybiū Rojaus klasifikacija ^top 1. The Paradise Classification of Living Beings ^top
30:1.1 (330.3) Rojuje gyvos būtybės yra klasifikuojamos pagal neatskiriamą ir pasiektą ryšį su Rojaus Dievybėmis. Centrinės ir supervisatų didžiųjų susibūrimų metu tie, kurie dalyvauja, dažnai grupuojami pagal kilmę: tie, kurių kilmė yra trivienė, arba kurie yra pasiekę Trejybę; tie, kurių kilmė yra duali; ir tie, kurių kilmė yra vienguba. Gyvųjų būtybių Rojaus klasifikaciją sunku aiškinti mirtingajam protui, bet mes esame įgalioti pateikti štai ką: 30:1.1 (330.3) Living beings are classified on Paradise in accordance with inherent and attained relationship to the Paradise Deities. During the grand gatherings of the central and superuniverses those present are often grouped in accordance with origin: those of triune origin, or of Trinity attainment; those of dual origin; and those of single origin. It is difficult to interpret the Paradise classification of living beings to the mortal mind, but we are authorized to present the following:
30:1.2 (330.4) I. TRIVIENĖS KILMĖS BŪTYBĖS. Būtybės, kurias sukūrė visos trys Rojaus Dievybės, arba kaip tokios, arba kaip Trejybė, kartu su Sutrejybintu Korpusu, kurio pavadinimas pažymi visas sutrejybintų būtybių grupes, apreikštas ir neapreikštas. 30:1.2 (330.4) I. TRIUNE-ORIGIN BEINGS. Beings created by all three Paradise Deities, either as such or as the Trinity, together with the Trinitized Corps, which designation refers to all groups of trinitized beings, revealed and unrevealed.
30:1.3 (330.5) A. Aukščiausiosios Dvasios. 30:1.3 (330.5) A. The Supreme Spirits.
30:1.4 (330.6) 1. Septynios Pagrindinės Dvasios. 30:1.4 (330.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:1.5 (330.7) 2. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai. 30:1.5 (330.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:1.6 (330.8) 3. Septynios Atspindinčiųjų Dvasių Kategorijos. 30:1.6 (330.8) 3. The Seven Orders of Reflective Spirits.
30:1.7 (330.9) B. Trejybės Stacionarūs Sūnūs. 30:1.7 (330.9) B. The Stationary Sons of the Trinity.
30:1.8 (330.10) 1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys 30:1.8 (330.10) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:1.9 (330.11) 2. Dienų Amžinieji. 30:1.9 (330.11) 2. Eternals of Days.
30:1.10 (330.12) 3. Dienų Senieji. 30:1.10 (330.12) 3. Ancients of Days.
30:1.11 (330.13) 4. Dienų Tobulieji. 30:1.11 (330.13) 4. Perfections of Days.
30:1.12 (331.1) 5. Dienų Nesenieji. 30:1.12 (331.1) 5. Recents of Days.
30:1.13 (331.2) 6. Dienų Sąjungos. 30:1.13 (331.2) 6. Unions of Days.
30:1.14 (331.3) 7. Dienų Ištikimieji. 30:1.14 (331.3) 7. Faithfuls of Days.
30:1.15 (331.4) 8. Išminties Tobulintojai. 30:1.15 (331.4) 8. Perfectors of Wisdom.
30:1.16 (331.5) 9. Dieviškieji Patarėjai. 30:1.16 (331.5) 9. Divine Counselors.
30:1.17 (331.6) 10. Visuotiniai Cenzoriai. 30:1.17 (331.6) 10. Universal Censors.
30:1.18 (331.7) C. Iš Trejybės kilusios ir Sutrejybintos Būtybės. 30:1.18 (331.7) C. Trinity-origin and Trinitized Beings.
30:1.19 (331.8) 1. Trejybės Sūnūs Mokytojai. 30:1.19 (331.8) 1. Trinity Teacher Sons.
30:1.20 (331.9) 2. Trejybės Įkvėptosios Dvasios. 30:1.20 (331.9) 2. Inspired Trinity Spirits.
30:1.21 (331.10) 3. Havonos Vietiniai Gyventojai. 30:1.21 (331.10) 3. Havona Natives.
30:1.22 (331.11) 4. Rojaus Piliečiai. 30:1.22 (331.11) 4. Paradise Citizens.
30:1.23 (331.12) 5. Neapreikštos iš Trejybės kilusios Būtybės. 30:1.23 (331.12) 5. Unrevealed Trinity-origin Beings.
30:1.24 (331.13) 6. Neapreikštos Dievybės sutrejybintos Būtybės. 30:1.24 (331.13) 6. Unrevealed Deity-trinitized Beings.
30:1.25 (331.14) 7. Sutrejybinti Pasiekimo Sūnūs. 30:1.25 (331.14) 7. Trinitized Sons of Attainment.
30:1.26 (331.15) 8. Sutrejybinti Pasirinkimo Sūnūs. 30:1.26 (331.15) 8. Trinitized Sons of Selection.
30:1.27 (331.16) 9. Sutrejybinti Tobulumo Sūnūs. 30:1.27 (331.16) 9. Trinitized Sons of Perfection.
30:1.28 (331.17) 10. Tvarinių sutrejybinti Sūnūs. 30:1.28 (331.17) 10. Creature-trinitized Sons.
30:1.29 (331.18) II. DUALIOS KILMĖS BŪTYBĖS. Tos, kurios yra kilusios iš bet kurių dviejų Rojaus Dievybių arba kitokiu būdu yra sukurtos bet kokių dviejų būtybių tiesiogiai ar netiesiogiai kilusių iš Rojaus Dievybių. 30:1.29 (331.18) II. DUAL-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any two of the Paradise Deities or otherwise created by any two beings of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.30 (331.19) A. Besileidžiančiosios Kategorijos. 30:1.30 (331.19) A. The Descending Orders.
30:1.31 (331.20) 1. Sūnūs Kūrėjai. 30:1.31 (331.20) 1. Creator Sons.
30:1.32 (331.21) 2. Sūnūs Arbitrai. 30:1.32 (331.21) 2. Magisterial Sons.
30:1.33 (331.22) 3. Ryškiosios ir Ryto Žvaigždės. 30:1.33 (331.22) 3. Bright and Morning Stars.
30:1.34 (331.23) 4. Tėvai Melkizedekai. 30:1.34 (331.23) 4. Father Melchizedeks.
30:1.35 (331.24) 5. Melkizedekai. 30:1.35 (331.24) 5. The Melchizedeks.
30:1.36 (331.25) 6. Vorondadekai. 30:1.36 (331.25) 6. The Vorondadeks.
30:1.37 (331.26) 7. Lanonandekai. 30:1.37 (331.26) 7. The Lanonandeks.
30:1.38 (331.27) 8. Spindinčiosios Vakaro Žvaigždės. 30:1.38 (331.27) 8. Brilliant Evening Stars.
30:1.39 (331.28) 9. Archangelai. 30:1.39 (331.28) 9. The Archangels.
30:1.40 (331.29) 10. Gyvybės Nešėjai. 30:1.40 (331.29) 10. Life Carriers.
30:1.41 (331.30) 11. Neapreikšti Visatos Padėjėjai. 30:1.41 (331.30) 11. Unrevealed Universe Aids.
30:1.42 (331.31) 12. Neapreikšti Dievo Sūnūs. 30:1.42 (331.31) 12. Unrevealed Sons of God.
30:1.43 (331.32) B. Stacionarios Kategorijos. 30:1.43 (331.32) B. The Stationary Orders.
30:1.44 (331.33) 1. Abandonteriai. 30:1.44 (331.33) 1. Abandonters.
30:1.45 (331.34) 2. Susatijos. 30:1.45 (331.34) 2. Susatia.
30:1.46 (331.35) 3. Univitatijos. 30:1.46 (331.35) 3. Univitatia.
30:1.47 (331.36) 4. Spirongos. 30:1.47 (331.36) 4. Spironga.
30:1.48 (331.37) 5. Neapreikštos Dualios kilmės Būtybės. 30:1.48 (331.37) 5. Unrevealed Dual-origin Beings.
30:1.49 (331.38) C. Kylančiosios Kategorijos. 30:1.49 (331.38) C. The Ascending Orders.
30:1.50 (331.39) 1. Su Derintoju susilieję Mirtingieji. 30:1.50 (331.39) 1. Adjuster-fused Mortals.
30:1.51 (331.40) 2. Su Sūnumi susilieję Mirtingieji. 30:1.51 (331.40) 2. Son-fused Mortals.
30:1.52 (331.41) 3. Su Dvasia susilieję Mirtingieji. 30:1.52 (331.41) 3. Spirit-fused Mortals.
30:1.53 (331.42) 4. Pervestos Tarpinės Būtybės. 30:1.53 (331.42) 4. Translated Midwayers.
30:1.54 (331.43) 5. Neapreikšti Pakilusieji. 30:1.54 (331.43) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.55 (332.1) III. VIENGUBOS KILMĖS BŪTYBĖS. Tos, kurios yra kilusios iš vienos iš Rojaus Dievybių arba kitaip sukurtos bet kurios būtybės, kuri yra tiesiogiai ar netiesiogiai kilusi iš Rojaus Dievybių. 30:1.55 (332.1) III. SINGLE-ORIGIN BEINGS. Those of origin in any one of the Paradise Deities or otherwise created by any one being of direct or indirect descent from the Paradise Deities.
30:1.56 (332.2) A. Aukščiausiosios Dvasios. 30:1.56 (332.2) A. The Supreme Spirits.
30:1.57 (332.3) 1. Gravitacijos Žinianešiai. 30:1.57 (332.3) 1. Gravity Messengers.
30:1.58 (332.4) 2. Havonos Grandinių Septynios Dvasios. 30:1.58 (332.4) 2. The Seven Spirits of the Havona Circuits.
30:1.59 (332.5) 3. Havonos Grandinių Dvylikakarčiai Padėjėjai. 30:1.59 (332.5) 3. The Twelvefold Adjutants of the Havona Circuits.
30:1.60 (332.6) 4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai. 30:1.60 (332.6) 4. The Reflective Image Aids.
30:1.61 (332.7) 5. Visatos Motinos Dvasios. 30:1.61 (332.7) 5. Universe Mother Spirits.
30:1.62 (332.8) 6. Septinkartės Pagalbinės Proto Dvasios. 30:1.62 (332.8) 6. The Sevenfold Adjutant Mind-Spirits.
30:1.63 (332.9) 7. Neapreikštos iš Dievybės kilusios Būtybės. 30:1.63 (332.9) 7. Unrevealed Deity-origin Beings.
30:1.64 (332.10) B. Kylančiosios Kategorijos. 30:1.64 (332.10) B. The Ascending Orders.
30:1.65 (332.11) 1. Personalizuoti Derintojai. 30:1.65 (332.11) 1. Personalized Adjusters.
30:1.66 (332.12) 2. Kylantieji Materialieji Sūnūs. 30:1.66 (332.12) 2. Ascending Material Sons.
30:1.67 (332.13) 3. Evoliuciniai Serafimai. 30:1.67 (332.13) 3. Evolutionary Seraphim.
30:1.68 (332.14) 4. Evoliuciniai Cherubimai. 30:1.68 (332.14) 4. Evolutionary Cherubim.
30:1.69 (332.15) 5. Neapreikšti Kylantieji. 30:1.69 (332.15) 5. Unrevealed Ascenders.
30:1.70 (332.16) C. Begalinės Dvasios Šeima. 30:1.70 (332.16) C. The Family of the Infinite Spirit.
30:1.71 (332.17) 1. Atsiskyrusieji Žinianešiai. 30:1.71 (332.17) 1. Solitary Messengers.
30:1.72 (332.18) 2. Visatos Grandinių Prižiūrėtojai. 30:1.72 (332.18) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:1.73 (332.19) 3. Surašymo Reguliuotojai. 30:1.73 (332.19) 3. Census Directors.
30:1.74 (332.20) 4. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai. 30:1.74 (332.20) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:1.75 (332.21) 5. Asocijuoti Inspektoriai. 30:1.75 (332.21) 5. Associate Inspectors.
30:1.76 (332.22) 6. Paskirtieji Sargybiniai. 30:1.76 (332.22) 6. Assigned Sentinels.
30:1.77 (332.23) 7. Absolventų Vadovai. 30:1.77 (332.23) 7. Graduate Guides.
30:1.78 (332.24) 8. Havonos Tarnai. 30:1.78 (332.24) 8. Havona Servitals.
30:1.79 (332.25) 9. Visuotiniai Sutaikytojai. 30:1.79 (332.25) 9. Universal Conciliators.
30:1.80 (332.26) 10. Morontiniai Kompanionai. 30:1.80 (332.26) 10. Morontia Companions.
30:1.81 (332.27) 11. Supernafimai. 30:1.81 (332.27) 11. Supernaphim.
30:1.82 (332.28) 12. Sekonafimai. 30:1.82 (332.28) 12. Seconaphim.
30:1.83 (332.29) 13. Tertiafimai. 30:1.83 (332.29) 13. Tertiaphim.
30:1.84 (332.30) 14. Omniafimai. 30:1.84 (332.30) 14. Omniaphim.
30:1.85 (332.31) 15. Serafimai. 30:1.85 (332.31) 15. Seraphim.
30:1.86 (332.32) 16. Cherubimai ir Sanobimai. 30:1.86 (332.32) 16. Cherubim and Sanobim.
30:1.87 (332.33) 17. Neapreikštos Būtybės, kilusios iš Dvasios. 30:1.87 (332.33) 17. Unrevealed Spirit-origin Beings.
30:1.88 (332.34) 18. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai. 30:1.88 (332.34) 18. The Seven Supreme Power Directors.
30:1.89 (332.35) 19. Aukščiausieji Energijos Centrai. 30:1.89 (332.35) 19. The Supreme Power Centers.
30:1.90 (332.36) 20. Pagrindiniai Fiziniai Kontrolieriai. 30:1.90 (332.36) 20. The Master Physical Controllers.
30:1.91 (332.37) 21. Morontiniai Energijos Prižiūrėtojai. 30:1.91 (332.37) 21. The Morontia Power Supervisors.
30:1.92 (332.38) IV. ATSIRADUSIOS TRANSCENDENTALIOS BŪTYBĖS. Rojuje turi būti sutinkama milžiniška gausybė transcendentinių būtybių, kurių kilmė laiko ir erdvės visatoms paprastai nėra atskleidžiama tol, kol jos įsitvirtina šviesoje ir gyvenime. Šitie Transcendentalai nėra nei kūrėjai, nei tvariniai; jie yra dieviškumo, galutinumo, ir amžinybės atsiradę vaikai. Šitie “atsiradusieji” nėra nei ribiniai, nei begaliniai—jie yra absonitai; o absonitumas nėra nei begalybė, nei absoliutumas. 30:1.92 (332.38) IV. EVENTUATED TRANSCENDENTAL BEINGS. There is to be found on Paradise a vast host of transcendental beings whose origin is not ordinarily disclosed to the universes of time and space until they are settled in light and life. These Transcendentalers are neither creators nor creatures; they are the eventuated children of divinity, ultimacy, and eternity. These “eventuators” are neither finite nor infinite—they are absonite; and absonity is neither infinity nor absoluteness.
30:1.93 (333.1) Šitie nesukurti nekūrėjai amžinai yra ištikimi Rojaus Trejybei ir paklūsta Galutiniajam. Jie egzistuoja asmenybės veiklos keturiuose galutiniuose lygiuose ir veikia absonito septyniuose lygiuose dvylikoje didžiųjų skyrių, susidedančių iš vieno tūkstančio didžiųjų darbo grupių po septynias klases kiekvienoje. Šitos atsiradusios būtybės sudaro tokias kategorijas: 30:1.93 (333.1) These uncreated noncreators are ever loyal to the Paradise Trinity and obedient to the Ultimate. They are existent on four ultimate levels of personality activity and are functional on the seven levels of the absonite in twelve grand divisions consisting of one thousand major working groups of seven classes each. These eventuated beings include the following orders:
30:1.94 (333.2) 1. Pagrindinės Visatos Architektus. 30:1.94 (333.2) 1. The Architects of the Master Universe.
30:1.95 (333.3) 2. Transcendentinius Registruotojus. 30:1.95 (333.3) 2. Transcendental Recorders.
30:1.96 (333.4) 3. Kitus Transcendentalus. 30:1.96 (333.4) 3. Other Transcendentalers.
30:1.97 (333.5) 4. Pirminius Atsiradusius Pagrindinius Jėgos Organizatorius. 30:1.97 (333.5) 4. Primary Eventuated Master Force Organizers.
30:1.98 (333.6) 5. Asocijuotus Transcendentinius Pagrindinius Jėgos Organizatorius. 30:1.98 (333.6) 5. Associate Transcendental Master Force Organizers.
30:1.99 (333.7) Dievas, kaip viršasmuo, suteikia pradžią; Dievas, kaip asmuo, sukuria; Dievas, kaip ikiasmuo, fragmentuoja; ir toks jo paties fragmentas Derintojas vysto dvasinę sielą materialaus ir mirtingo proto viduje sutinkamai su laisvos valios apsisprendimu, kurį priima toji asmenybė, kurią tokiam mirtingajam tvariniui Dievas kaip Tėvas yra padovanojęs tėviškuoju veiksmu. 30:1.99 (333.7) God, as a superperson, eventuates; God, as a person, creates; God, as a preperson, fragments; and such an Adjuster fragment of himself evolves the spirit soul upon the material and mortal mind in accordance with the freewill choosing of the personality which has been bestowed upon such a mortal creature by the parental act of God as a Father.
30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTUOTOS DIEVYBĖS ESYBĖS. Šitą gyvosios egzistencijos kategoriją, kylančią iš Visuotinio Tėvo, geriausiai tipizuoja Minties Derintojai, nors šitos esybės jokiu būdu nėra vieninteliai Pirmojo Šaltinio ir Centro ikiasmenės tikrovės fragmentavimai. Kitokių, o ne Derintojų fragmentų funkcijos yra daugiapusės ir mažai žinomos. Susiliejimas su Derintoju arba kitu tokiu fragmentu tą tvarinį padaro su Tėvu susiliejusia būtybe. 30:1.100 (333.8) V. FRAGMENTED ENTITIES OF DEITY. This order of living existence, originating in the Universal Father, is best typified by the Thought Adjusters, though these entities are by no means the only fragmentations of the prepersonal reality of the First Source and Center. The functions of the other-than-Adjuster fragments are manifold and little known. Fusion with an Adjuster or other such fragment constitutes the creature a Father-fused being.
30:1.101 (333.9) Trečiojo Šaltinio ir Centro ikiprotinės dvasios fragmentavimai, nors vargu ar galima juos lyginti su Tėvo fragmentais, turėtų būti registruojami čia. Tokios esybės labai smarkiai skiriasi nuo Derintojų; jos, kaip tokios, negyvena Dvasingtone, taip pat jos, kaip tokios, iš tiesų nekeliauja proto gravitacijos grandinėmis; taip pat jos iš tikrųjų negyvena mirtingųjų tvarinių viduje gyvenimo materialiame kūne metu. Jie nėra ikiasmeniai ta prasme, kokia yra Derintojai, bet tokie ikiprotinės dvasios fragmentai yra padovanojami kai kuriems išliekantiesiems po mirties mirtingiesiems, ir susiliejimas su jais padaro juos su Dvasia susiliejusiais mirtingaisiais, skirtingai nuo mirtingųjų, susiliejusių su Derintoju. 30:1.101 (333.9) The fragmentations of the premind spirit of the Third Source and Center, though hardly comparable to the Father fragments, should be here recorded. Such entities differ very greatly from Adjusters; they do not as such dwell on Spiritington, nor do they as such traverse the mind-gravity circuits; neither do they indwell mortal creatures during the life in the flesh. They are not prepersonal in the sense that the Adjusters are, but such fragments of premind spirit are bestowed upon certain of the surviving mortals, and fusion therewith constitutes them Spirit-fused mortals in contradistinction to Adjuster-fused mortals.
30:1.102 (333.10) Dar sunkiau yra pavaizduoti Sūnaus Kūrėjo individualizuotą dvasią, su kuria susijungęs tvarinys tampa su Sūnumi susiliejusiu mirtinguoju. Ir yra dar ir kitokių Dievybės fragmentų. 30:1.102 (333.10) Still more difficult of description is the individualized spirit of a Creator Son, union with which constitutes the creature a Son-fused mortal. And there are still other fragmentations of Deity.
30:1.103 (333.11) VI. VIRŠASMENĖS BŪTYBĖS. Visatų visatoje yra didžiulė gausybė kitokių, o ne asmenių dieviškosios kilmės ir daugiapusės tarnystės būtybių. Kai kurios iš šitų būtybių gyvena Sūnaus pasauliuose Rojuje; kitos, tokios, kaip Amžinojo Sūnaus viršasmeniai atstovai, yra sutinkamos kitur. Jos didžiąja dalimi nėra minimos šituose pasakojimuose, ir būtų beveik bergždžia mėginti jas pavaizduoti asmeniams tvariniams. 30:1.103 (333.11) VI. SUPERPERSONAL BEINGS. There is a vast host of other-than-personal beings of divine origin and of manifold service in the universe of universes. Certain of these beings are resident on the Paradise worlds of the Son; others, like the superpersonal representatives of the Eternal Son, are encountered elsewhere. They are for the most part unmentioned in these narratives, and it would be quite futile to attempt their description to personal creatures.
30:1.104 (333.12) VII. NEKLASIFIKUOTOS IR NEAPREIKŠTOS KATEGORIJOS. Per šitą visatos amžių nebūtų įmanoma įtraukti visų būtybių, asmenių ar kitokių, į klasifikacijas, susijusias su dabartiniu visatos amžiumi; taip pat nevisos šitos kategorijos iš tiesų buvo apreikštos šituose pasakojimuose; dėl to daugybė kategorijų šituose sąrašuose buvo praleista. Turėkite omenyje: 30:1.104 (333.12) VII. UNCLASSIFIED AND UNREVEALED ORDERS. During the present universe age it would not be possible to place all beings, personal or otherwise, within classifications pertaining to the present universe age; nor have all such categories been revealed in these narratives; hence numerous orders have been omitted from these lists. Consider the following:
30:1.105 (333.13) Visatos Likimo Užbaigėją. 30:1.105 (333.13) The Consummator of Universe Destiny.
30:1.106 (333.14) Galutiniojo Ribotus Vicegerentus. 30:1.106 (333.14) The Qualified Vicegerents of the Ultimate.
30:1.107 (334.1) Aukščiausiojo Beribius Prižiūrėtojus. 30:1.107 (334.1) The Unqualified Supervisors of the Supreme.
30:1.108 (334.2) Neapreikštas Dienų Senųjų Kuriančiąsias Agentūras. 30:1.108 (334.2) The Unrevealed Creative Agencies of the Ancients of Days.
30:1.109 (334.3) Rojaus Madžestoną. 30:1.109 (334.3) Majeston of Paradise.
30:1.110 (334.4) Madžestono Neįvardintus Atspindinčiuosius Ryšininkus. 30:1.110 (334.4) The Unnamed Reflectivator Liaisons of Majeston.
30:1.111 (334.5) Vietinių Visatų Midsonitų Kategorijas. 30:1.111 (334.5) The Midsonite Orders of the Local Universes.
30:1.112 (334.6) Nebūtina suteikti, kokios nors ypatingos reikšmės tam, jog šitos kategorijos yra išvardintos drauge, išskyrus tai, jog nė viena iš jų nepatenka į tokią Rojaus klasifikaciją, kokia yra apreikšta čia. Jos sudaro tik nedidelę dalį neapreikštų kategorijų; jums dar teks sužinoti apie didelį skaičių neapreikštų kategorijų. 30:1.112 (334.6) No especial significance need attach to the listing of these orders together except that none of them appear in the Paradise classification as revealed herein. These are the unclassified few; you have yet to learn of the unrevealed many.
30:1.113 (334.7) Dvasios yra: dvasinės esybės, dvasiniai buvimai, asmenės dvasios, ikiasmenės dvasios, viršasmenės dvasios, dvasinės egzistencijos, dvasinės asmenybės—bet nei mirtingojo kalba, nei mirtingojo intelektas nėra tam adekvatūs. Tačiau mes galime konstatuoti, jog nėra “grynojo proto” asmenybių; nė viena esybė neturi asmenybės, jeigu jos ja neapdovanoja Dievas, kuris yra dvasia. Bet kokia proto esybė, kuri nėra susieta su dvasine arba su fizine energija, nėra asmenybė. Bet ta pačia prasme, kaip yra dvasinės asmenybės, turinčios protą, taip yra ir protingos asmenybės, turinčios dvasią. Madžestonas ir jo padėjėjai yra visiškai geras pavyzdys tokių būtybių, kuriose viešpatauja protas, bet yra ir geresnių šito asmenybės tipo pavyzdžių, kurie yra jums nežinomi. Tokių proto asmenybių yra net ištisos neapreikštos kategorijos, bet visada jos yra susietos su dvasia. Kai kurie kiti neapreikšti tvariniai yra tai, ką būtų galima pavadinti protinės ir fizinės energijos asmenybėmis. Šitas būtybės tipas nereaguoja į dvasinę gravitaciją, bet, nepaisant šito, yra tikra asmenybė—yra Tėvo grandinėje. 30:1.113 (334.7) There are spirits: spirit entities, spirit presences, personal spirits, prepersonal spirits, superpersonal spirits, spirit existences, spirit personalities—but neither mortal language nor mortal intellect are adequate. We may however state that there are no personalities of “pure mind”; no entity has personality unless he is endowed with it by God who is spirit. Any mind entity that is not associated with either spiritual or physical energy is not a personality. But in the same sense that there are spirit personalities who have mind there are mind personalities who have spirit. Majeston and his associates are fairly good illustrations of mind-dominated beings, but there are better illustrations of this type of personality unknown to you. There are even whole unrevealed orders of such mind personalities, but they are always spirit associated. Certain other unrevealed creatures are what might be termed mindal- and physical-energy personalities. This type of being is nonresponsive to spirit gravity but is nonetheless a true personality—is within the Father’s circuit.
30:1.114 (334.8) Šitie dokumentai net nepradeda—net ir negali pradėti—išsamiai pasakoti apie gyvus tvarinius, kūrėjus, atsirandančiuosus, ir dar kitokiais būdais egzistuojančias būtybes, kurios gyvena ir garbina ir tarnauja gausybėje laiko visatų ir amžinybės centrinėje visatoje. Jūs mirtingieji esate asmenys; dėl to mes galime pavaizduoti būtybes, kurios yra įasmenintos, bet kaip galima būtų, kada nors jums paaiškinti apie absonitizuotą būtybę? 30:1.114 (334.8) These papers do not—cannot—even begin to exhaust the story of the living creatures, creators, eventuators, and still-otherwise-existent beings who live and worship and serve in the swarming universes of time and in the central universe of eternity. You mortals are persons; hence we can describe beings who are personalized, but how could an absonitized being ever be explained to you?
2. Uversos asmenybių registras ^top 2. The Uversa Personality Register ^top
30:2.1 (334.9) Gyvųjų būtybių dieviškoji šeima Uversoje yra registruota septyniuose didžiuosiuoe skyriuose: 30:2.1 (334.9) The divine family of living beings is registered on Uversa in seven grand divisions:
30:2.2 (334.10) 1. Rojaus Dievybės. 30:2.2 (334.10) 1. The Paradise Deities.
30:2.3 (334.11) 2. Aukščiausiosios Dvasios. 30:2.3 (334.11) 2. The Supreme Spirits.
30:2.4 (334.12) 3. Iš Trejybės kilusios Būtybės. 30:2.4 (334.12) 3. The Trinity-origin Beings.
30:2.5 (334.13) 4. Dievo Sūnūs. 30:2.5 (334.13) 4. The Sons of God.
30:2.6 (334.14) 5. Begalinės Dvasios Asmenybės. 30:2.6 (334.14) 5. Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.7 (334.15) 6. Visatos Energijos Reguliuotojai. 30:2.7 (334.15) 6. The Universe Power Directors.
30:2.8 (334.16) 7. Nuolatinės Pilietybės Korpusai. 30:2.8 (334.16) 7. The Corps of Permanent Citizenship.
30:2.9 (334.17) Šitos valinių tvarinių grupės yra skirstomos į didelį skaičių klasių ir mažesnių poskyrių. Tačiau didžiosios visatos asmenybių šitos klasifikacijos pateikimas yra daugiausia susijęs su tuo, kad būtų pateiktos protingų būtybių tos kategorijos, kurios buvo apreikštos šituose pasakojimuose, kurių didžiąją daugumą laiko mirtingieji savo kylančioje patirtyje sutiks progresinio kilimo į Rojų metu. Žemiau pateikiami išvardijimai nieko neužsimena apie visatos būtybių daugybę kategorijų, kurių darbas nėra susijęs su mirtingojo kilimo planu. 30:2.9 (334.17) These groups of will creatures are divided into numerous classes and minor subdivisions. The presentation of this classification of the personalities of the grand universe is however chiefly concerned in setting forth those orders of intelligent beings who have been revealed in these narratives, most of whom will be encountered in the ascendant experience of the mortals of time on their progressive climb to Paradise. The following listings make no mention of vast orders of universe beings who carry forward their work apart from the mortal ascension scheme.
30:2.10 (335.1) I. ROJAUS DIEVYBĖS. 30:2.10 (335.1) I. THE PARADISE DEITIES.
30:2.11 (335.2) 1. Visuotinis Tėvas. 30:2.11 (335.2) 1. The Universal Father.
30:2.12 (335.3) 2. Amžinasis Sūnus. 30:2.12 (335.3) 2. The Eternal Son.
30:2.13 (335.4) 3. Begalinė Dvasia. 30:2.13 (335.4) 3. The Infinite Spirit.
30:2.14 (335.5) II. AUKŠČIAUSIOSIOS DVASIOS. 30:2.14 (335.5) II. THE SUPREME SPIRITS.
30:2.15 (335.6) 1. Septynios Pagrindinės Dvasios. 30:2.15 (335.6) 1. The Seven Master Spirits.
30:2.16 (335.7) 2. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai. 30:2.16 (335.7) 2. The Seven Supreme Executives.
30:2.17 (335.8) 3. Atspindinčiųjų Dvasių Septynios Grupės. 30:2.17 (335.8) 3. The Seven Groups of Reflective Spirits.
30:2.18 (335.9) 4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai. 30:2.18 (335.9) 4. The Reflective Image Aids.
30:2.19 (335.10) 5. Septynios Grandinių Dvasios. 30:2.19 (335.10) 5. The Seven Spirits of the Circuits.
30:2.20 (335.11) 6. Vietinių Visatų Kuriančiosios Dvasios. 30:2.20 (335.11) 6. Local Universe Creative Spirits.
30:2.21 (335.12) 7. Pagalbinės Proto Dvasios. 30:2.21 (335.12) 7. Adjutant Mind-Spirits.
30:2.22 (335.13) III. IŠ TREJYBĖS KILUSIOS BŪTYBĖS. 30:2.22 (335.13) III. THE TRINITY-ORIGIN BEINGS.
30:2.23 (335.14) 1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys. 30:2.23 (335.14) 1. Trinitized Secrets of Supremacy.
30:2.24 (335.15) 2. Dienų Amžinieji. 30:2.24 (335.15) 2. Eternals of Days.
30:2.25 (335.16) 3. Dienų Senieji. 30:2.25 (335.16) 3. Ancients of Days.
30:2.26 (335.17) 4. Dienų Tobulieji. 30:2.26 (335.17) 4. Perfections of Days.
30:2.27 (335.18) 5. Dienų Nesenieji. 30:2.27 (335.18) 5. Recents of Days.
30:2.28 (335.19) 6. Dienų Sąjungos. 30:2.28 (335.19) 6. Unions of Days.
30:2.29 (335.20) 7. Dienų Ištikimieji. 30:2.29 (335.20) 7. Faithfuls of Days.
30:2.30 (335.21) 8. Trejybės Sūnūs Mokytojai. 30:2.30 (335.21) 8. Trinity Teacher Sons.
30:2.31 (335.22) 9. Išminties Tobulintojai. 30:2.31 (335.22) 9. Perfectors of Wisdom.
30:2.32 (335.23) 10. Dieviškieji Patarėjai. 30:2.32 (335.23) 10. Divine Counselors.
30:2.33 (335.24) 11. Visuotiniai Cenzoriai. 30:2.33 (335.24) 11. Universal Censors.
30:2.34 (335.25) 12. Trejybės Įkvėptosios Dvasios. 30:2.34 (335.25) 12. Inspired Trinity Spirits.
30:2.35 (335.26) 13. Havonos Vietiniai Gyventojai. 30:2.35 (335.26) 13. Havona Natives.
30:2.36 (335.27) 14. Rojaus Piliečiai. 30:2.36 (335.27) 14. Paradise Citizens.
30:2.37 (335.28) IV. DIEVO SŪNŪS. 30:2.37 (335.28) IV. THE SONS OF GOD.
30:2.38 (335.29) A. Besileidžiantieji Sūnus. 30:2.38 (335.29) A. Descending Sons.
30:2.39 (335.30) 1. Sūnūs Kūrėjai—Mykolai. 30:2.39 (335.30) 1. Creator Sons—Michaels.
30:2.40 (335.31) 2. Sūnūs Arbitrai— Avonalai. 30:2.40 (335.31) 2. Magisterial Sons—Avonals.
30:2.41 (335.32) 3. Trejybės Sūnūs Mokytojai—Deinalai. 30:2.41 (335.32) 3. Trinity Teacher Sons—Daynals.
30:2.42 (335.33) 4. Sūnūs Melkizedekai. 30:2.42 (335.33) 4. Melchizedek Sons.
30:2.43 (335.34) 5. Sūnūs Vorondadekai. 30:2.43 (335.34) 5. Vorondadek Sons.
30:2.44 (335.35) 6. Sūnūs Lanonandekai. 30:2.44 (335.35) 6. Lanonandek Sons.
30:2.45 (335.36) 7. Gyvybės Nešėjai. 30:2.45 (335.36) 7. Life Carrier Sons.
30:2.46 (335.37) B. Kylantieji Sūnus. 30:2.46 (335.37) B. Ascending Sons.
30:2.47 (335.38) 1. Su Tėvu susilieję Mirtingieji. 30:2.47 (335.38) 1. Father-fused Mortals.
30:2.48 (335.39) 2. Su Sūnumi susilieję Mirtingieji. 30:2.48 (335.39) 2. Son-fused Mortals.
30:2.49 (335.40) 3. Su Dvasia susilieję Mirtingieji. 30:2.49 (335.40) 3. Spirit-fused Mortals.
30:2.50 (335.41) 4. Evoliuciniai Serafimai. 30:2.50 (335.41) 4. Evolutionary Seraphim.
30:2.51 (335.42) 5. Kylantieji Materialieji Sūnūs. 30:2.51 (335.42) 5. Ascending Material Sons.
30:2.52 (335.43) 6. Pervestos Tarpinės Būtybės. 30:2.52 (335.43) 6. Translated Midwayers.
30:2.53 (335.44) 7. Personalizuoti Derintojai. 30:2.53 (335.44) 7. Personalized Adjusters.
30:2.54 (336.1) C. Sutrejybinti Sūnus. 30:2.54 (336.1) C. Trinitized Sons.
30:2.55 (336.2) 1. Galingieji Žinianešiai. 30:2.55 (336.2) 1. Mighty Messengers.
30:2.56 (336.3) 2. Tie Aukštieji Valdžioje. 30:2.56 (336.3) 2. Those High in Authority.
30:2.57 (336.4) 3. Tie be Vardo ir Skaičiaus. 30:2.57 (336.4) 3. Those without Name and Number.
30:2.58 (336.5) 4. Sutrejybinti Saugotojai. 30:2.58 (336.5) 4. Trinitized Custodians.
30:2.59 (336.6) 5. Sutrejybinti Ambasadoriai. 30:2.59 (336.6) 5. Trinitized Ambassadors.
30:2.60 (336.7) 6. Dangiškieji Sargybiniai. 30:2.60 (336.7) 6. Celestial Guardians.
30:2.61 (336.8) 7. Aukštųjų Sūnų Padėjėjai. 30:2.61 (336.8) 7. High Son Assistants.
30:2.62 (336.9) 8. Pakilusiųjų sutrejybinti Sūnūs. 30:2.62 (336.9) 8. Ascender-trinitized Sons.
30:2.63 (336.10) 9. Rojaus-Havonos sutrejybinti Sūnūs. 30:2.63 (336.10) 9. Paradise-Havona-trinitized Sons.
30:2.64 (336.11) 10. Sutrejybinti Likimo Sūnūs. 30:2.64 (336.11) 10. Trinitized Sons of Destiny.
30:2.65 (336.12) V. BEGALINĖS DVASIOS ASMENYBĖS. 30:2.65 (336.12) V. PERSONALITIES OF THE INFINITE SPIRIT.
30:2.66 (336.13) A. Begalinės Dvasios AukščB.iausiosios Asmenybės 30:2.66 (336.13) A. Higher Personalities of the Infinite Spirit.
30:2.67 (336.14) 1. Atsiskyrusieji Žinianešiai. 30:2.67 (336.14) 1. Solitary Messengers.
30:2.68 (336.15) 2. Visatos Grandinių Prižiūrėtojai. 30:2.68 (336.15) 2. Universe Circuit Supervisors.
30:2.69 (336.16) 3. Surašymo Reguliuotojai. 30:2.69 (336.16) 3. Census Directors.
30:2.70 (336.17) 4. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai. 30:2.70 (336.17) 4. Personal Aids of the Infinite Spirit.
30:2.71 (336.18) 5. Asocijuotieji Inspektoriai. 30:2.71 (336.18) 5. Associate Inspectors.
30:2.72 (336.19) 6. Paskirtieji Sargybiniai. 30:2.72 (336.19) 6. Assigned Sentinels.
30:2.73 (336.20) 7. Absolventų Vadovai. 30:2.73 (336.20) 7. Graduate Guides.
30:2.74 (336.21) B. Erdvės Žinianešių Gausybės 30:2.74 (336.21) B. The Messenger Hosts of Space.
30:2.75 (336.22) 1. Havonos Tarnai. 30:2.75 (336.22) 1. Havona Servitals.
30:2.76 (336.23) 2. Visuotiniai Sutaikytojai. 30:2.76 (336.23) 2. Universal Conciliators.
30:2.77 (336.24) 3. Juridiniai Patarėjai. 30:2.77 (336.24) 3. Technical Advisers.
30:2.78 (336.25) 4. Dokumentų Saugotojai Rojuje. 30:2.78 (336.25) 4. Custodians of Records on Paradise.
30:2.79 (336.26) 5. Dangiškieji Registruotojai. 30:2.79 (336.26) 5. Celestial Recorders.
30:2.80 (336.27) 6. Morontiniai Kompanionai. 30:2.80 (336.27) 6. Morontia Companions.
30:2.81 (336.28) 7. Rojaus Kompanionai. 30:2.81 (336.28) 7. Paradise Companions.
30:2.82 (336.29) C. TarnaujančE.iosios Dvasios. 30:2.82 (336.29) C. The Ministering Spirits.
30:2.83 (336.30) 1. Supernafimai. 30:2.83 (336.30) 1. Supernaphim.
30:2.84 (336.31) 2. Sekonafimai. 30:2.84 (336.31) 2. Seconaphim.
30:2.85 (336.32) 3. Tertiafimai. 30:2.85 (336.32) 3. Tertiaphim.
30:2.86 (336.33) 4. Omniafimai. 30:2.86 (336.33) 4. Omniaphim.
30:2.87 (336.34) 5. Serafimai. 30:2.87 (336.34) 5. Seraphim.
30:2.88 (336.35) 6. Cherubimai ir Sanobimai. 30:2.88 (336.35) 6. Cherubim and Sanobim.
30:2.89 (336.36) 7. Tarpinės Būtybės. 30:2.89 (336.36) 7. Midwayers.
30:2.90 (336.37) VI. VISATOS ENERGIJOS REGULIUOTOJAI. 30:2.90 (336.37) VI. THE UNIVERSE POWER DIRECTORS.
30:2.91 (336.38) A. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai. 30:2.91 (336.38) A. The Seven Supreme Power Directors.
30:2.92 (336.39) B. Aukščiausieji Energijos Centrai. 30:2.92 (336.39) B. Supreme Power Centers.
30:2.93 (336.40) 1. Aukščiausiųjų Centrų Prižiūrėtojai. 30:2.93 (336.40) 1. Supreme Center Supervisors.
30:2.94 (336.41) 2. Havonos Centrai. 30:2.94 (336.41) 2. Havona Centers.
30:2.95 (336.42) 3. Supervisatų Centrai. 30:2.95 (336.42) 3. Superuniverse Centers.
30:2.96 (336.43) 4. Vietinių Visatų Centrai. 30:2.96 (336.43) 4. Local Universe Centers.
30:2.97 (336.44) 5. Žvaigždynų Centrai. 30:2.97 (336.44) 5. Constellation Centers.
30:2.98 (336.45) 6. Sistemų Centrai. 30:2.98 (336.45) 6. System Centers.
30:2.99 (336.46) 7. Neklasifikuoti Centrai. 30:2.99 (336.46) 7. Unclassified Centers.
30:2.100 (337.1) C. Pagrindiniai Fiziniai Knotrolieriai. 30:2.100 (337.1) C. Master Physical Controllers.
30:2.101 (337.2) 1. Asocijuoti Energijos Reguliuotojai. 30:2.101 (337.2) 1. Associate Power Directors.
30:2.102 (337.3) 2. Mechaniniai Kontrolieriai. 30:2.102 (337.3) 2. Mechanical Controllers.
30:2.103 (337.4) 3. Energijos Transformuotojai. 30:2.103 (337.4) 3. Energy Transformers.
30:2.104 (337.5) 4. Energijos Siųstuvai. 30:2.104 (337.5) 4. Energy Transmitters.
30:2.105 (337.6) 5. Pirminiai Asocijuotojai. 30:2.105 (337.6) 5. Primary Associators.
30:2.106 (337.7) 6. Antriniai Skaidytojai. 30:2.106 (337.7) 6. Secondary Dissociators.
30:2.107 (337.8) 7. Frandalankai ir Chronoldekai. 30:2.107 (337.8) 7. Frandalanks and Chronoldeks.
30:2.108 (337.9) D. Morontines Energijos Prižiūrėtojai. 30:2.108 (337.9) D. Morontia Power Supervisors.
30:2.109 (337.10) 1. Grandinių Reguliuotojai. 30:2.109 (337.10) 1. Circuit Regulators.
30:2.110 (337.11) 2. Sistemų Koordinatoriai. 30:2.110 (337.11) 2. System Co-ordinators.
30:2.111 (337.12) 3. Planetų Saugotojai. 30:2.111 (337.12) 3. Planetary Custodians.
30:2.112 (337.13) 4. Sujungti Kontrolieriai. 30:2.112 (337.13) 4. Combined Controllers.
30:2.113 (337.14) 5. Ryšių Stabilizatoriai. 30:2.113 (337.14) 5. Liaison Stabilizers.
30:2.114 (337.15) 6. Selektyvūs Skirstytojai. 30:2.114 (337.15) 6. Selective Assorters.
30:2.115 (337.16) 7. Asocijuoti Registruotojai. 30:2.115 (337.16) 7. Associate Registrars.
30:2.116 (337.17) VII. NUOLATINĖS PILIETYBĖS KORPUSAI. 30:2.116 (337.17) VII. THE CORPS OF PERMANENT CITIZENSHIP.
30:2.117 (337.18) 1. Planetinės Tarpinės Būtybės. 30:2.117 (337.18) 1. The Planetary Midwayers.
30:2.118 (337.19) 2. Sistemų Adominiai Sūnūs. 30:2.118 (337.19) 2. The Adamic Sons of the Systems.
30:2.119 (337.20) 3. Žvaigždynų Univitatijos. 30:2.119 (337.20) 3. The Constellation Univitatia.
30:2.120 (337.21) 4. Vietinių Visatų Susatijos. 30:2.120 (337.21) 4. The Local Universe Susatia.
30:2.121 (337.22) 5. Vietinių Visatų su Dvasia susilieję Mirtingieji. 30:2.121 (337.22) 5. Spirit-fused Mortals of the Local Universes.
30:2.122 (337.23) 6. Supervisatų Abandonteriai. 30:2.122 (337.23) 6. The Superuniverse Abandonters.
30:2.123 (337.24) 7. Supervisatų su Sūnumi susilieję Mirtingieji. 30:2.123 (337.24) 7. Son-fused Mortals of the Superuniverses.
30:2.124 (337.25) 8. Havonos Vietiniai Gyventojai. 30:2.124 (337.25) 8. The Havona Natives.
30:2.125 (337.26) 9. Dvasios Sferų Rojuje Vietiniai Gyventojai. 30:2.125 (337.26) 9. Natives of the Paradise Spheres of the Spirit.
30:2.126 (337.27) 10. Tėvo Sferų Rojuje Vietiniai Gyventojai. 30:2.126 (337.27) 10. Natives of the Father’s Paradise Spheres.
30:2.127 (337.28) 11. Sutverti Rojaus Piliečiai. 30:2.127 (337.28) 11. The Created Citizens of Paradise.
30:2.128 (337.29) 12. Su Derintoju susilieję Mirtingieji Rojaus Piliečiai. 30:2.128 (337.29) 12. Adjuster-fused Mortal Citizens of Paradise.
30:2.129 (337.30) Tokia yra visatų asmenybių, kaip jos yra užregistruotos Uversos būstinės pasaulyje, darbinė klasifikacija. 30:2.129 (337.30) This is the working classification of the personalities of the universes as they are of record on the headquarters world of Uversa.
30:2.130 (337.31) SUDĖTINĖS ASMENYBIŲ GRUPĖS. Uversoje yra dokumentai apie protingų būtybių papildomų grupių didelį skaičių, būtybių, kurios taip pat yra artimai susietos su didžiosios visatos organizavimu ir administravimu. Tarp tokių kategorijų yra tokios trys sudėtinės asmenybių grupės: 30:2.130 (337.31) COMPOSITE PERSONALITY GROUPS. There are on Uversa the records of numerous additional groups of intelligent beings, beings that are also closely related to the organization and administration of the grand universe. Among such orders are the following three composite personality groups:
30:2.131 (337.32) A. Užbaigtumo Rojaus Korpusai. 30:2.131 (337.32) A. The Paradise Corps of the Finality.
30:2.132 (337.33) 1. Mirtingųjų Užbaigtųjų Korpusas. 30:2.132 (337.33) 1. The Corps of Mortal Finaliters.
30:2.133 (337.34) 2. Rojaus Užbaigtųjų Korpusas. 30:2.133 (337.34) 2. The Corps of Paradise Finaliters.
30:2.134 (337.35) 3. Sutrejybintų Užbaigtųjų Korpusas. 30:2.134 (337.35) 3. The Corps of Trinitized Finaliters.
30:2.135 (337.36) 4. Bendrai Sutrejybintų Užbaigtųjų Korpusas. 30:2.135 (337.36) 4. The Corps of Conjoint Trinitized Finaliters.
30:2.136 (337.37) 5. Havonos Užbaigtųjų Korpusas. 30:2.136 (337.37) 5. The Corps of Havona Finaliters.
30:2.137 (337.38) 6. Transcendentalų Užbaigtųjų Korpusas. 30:2.137 (337.38) 6. The Corps of Transcendental Finaliters.
30:2.138 (337.39) 7. Neapreikštų Likimo Sūnų Korpusas. 30:2.138 (337.39) 7. The Corps of Unrevealed Sons of Destiny.
30:2.139 (337.40) Užbaigtumo Mirtingųjų Korpusui bus skirtas kitas ir paskutinysis šitos serijos dokumentas. 30:2.139 (337.40) The Mortal Corps of the Finality is dealt with in the next and final paper of this series.
30:2.140 (338.1) B. Visatos Padėjėjai. 30:2.140 (338.1) B. The Universe Aids.
30:2.141 (338.2) 1. Ryškiosios ir Ryto Žvaigždės. 30:2.141 (338.2) 1. Bright and Morning Stars.
30:2.142 (338.3) 2. Spindinčiosios Vakaro Žvaigždės. 30:2.142 (338.3) 2. Brilliant Evening Stars.
30:2.143 (338.4) 3. Archangelai. 30:2.143 (338.4) 3. Archangels.
30:2.144 (338.5) 4. Patys Aukštieji Padėjėjai 30:2.144 (338.5) 4. Most High Assistants.
30:2.145 (338.6) 5. Aukštieji Įgaliotiniai. 30:2.145 (338.6) 5. High Commissioners.
30:2.146 (338.7) 6. Dangiškieji Stebėtojai. 30:2.146 (338.7) 6. Celestial Overseers.
30:2.147 (338.8) 7. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai. 30:2.147 (338.8) 7. Mansion World Teachers.
30:2.148 (338.9) Tiek vietinių visatų, tiek supervisatų visuose būstinių pasauliuose yra pasirūpinama tomis būtybėmis, kurios yra įsitraukusios į Sūnų Kūrėjų, vietinių visatų valdovų, specifines misijas. Mes priimame šiuos Visatos Padėjėjus Uversoje, bet mes neturime jiems jokios valdžios. Tokie emisarai atlieka savo darbą ir tęsia stebėjimus vadovaujami Sūnų Kūrėjų. Jų veikla yra išsamiau pavaizduota pasakojimuose apie jūsų vietinę visatą. 30:2.148 (338.9) On all headquarters worlds of both local and superuniverses, provision is made for these beings who are engaged in specific missions for the Creator Sons, the local universe rulers. We welcome these Universe Aids on Uversa, but we have no jurisdiction over them. Such emissaries prosecute their work and carry on their observations under authority of the Creator Sons. Their activities are more fully described in the narrative of your local universe.
30:2.149 (338.10) C. Septynios Paslaugumo Kolonijos. 30:2.149 (338.10) C. The Seven Courtesy Colonies.
30:2.150 (338.11) 1. Žvaigždžių Tyrinėtojai. 30:2.150 (338.11) 1. Star Students.
30:2.151 (338.12) 2. Dangiškieji Meistrai. 30:2.151 (338.12) 2. Celestial Artisans.
30:2.152 (338.13) 3. Praeities Vaizdo Reguliuotojai. 30:2.152 (338.13) 3. Reversion Directors.
30:2.153 (338.14) 4. Prailgintų mokyklų Instruktoriai. 30:2.153 (338.14) 4. Extension-school Instructors.
30:2.154 (338.15) 5. Įvairių Rezervų Korpusai. 30:2.154 (338.15) 5. The Various Reserve Corps.
30:2.155 (338.16) 6. Studentai Lankytojai. 30:2.155 (338.16) 6. Student Visitors.
30:2.156 (338.17) 7. Kylantieji Piligrimai. 30:2.156 (338.17) 7. Ascending Pilgrims.
30:2.157 (338.18) Šitos septynios būtybių grupės bus sutinkamos šitokiu būdu organizuotos ir valdomos visuose būstinių pasauliuose nuo vietinių sistemų aukštyn iki supervisatų sostinių, ypač pastarosiose. Septynių supervisatų sostinės yra susitikimo vietos beveik visoms protingų būtybių klasėms ir kategorijoms. Išskyrus didelį skaičių Rojaus-Havonos gyventojų grupių, čia galima stebėti ir studijuoti egzistencijos kiekvienos fazės valios tvarinius. 30:2.157 (338.18) These seven groups of beings will be found thus organized and governed on all headquarters worlds from the local systems up to the capitals of the superuniverses, particularly the latter. The capitals of the seven superuniverses are the meeting places for almost all classes and orders of intelligent beings. With the exception of numerous groups of Paradise-Havoners, here the will creatures of every phase of existence may be observed and studied.
3. Paslaugumo Kolonijos ^top 3. The Courtesy Colonies ^top
30:3.1 (338.19) Septynios paslaugumo kolonijos ilgesnį ar trumpesnį laiką gyvena architektūrinėse sferose tuo metu, kada būna užimtos savo misijų palengvinimu ir savo specialių užduočių vykdymu. Jų darbą galima būtų pavaizduoti šitaip: 30:3.1 (338.19) The seven courtesy colonies sojourn on the architectural spheres for a longer or shorter time while engaged in the furtherance of their missions and in the execution of their special assignments. Their work may be described as follows:
30:3.2 (338.20) 1. Žvaigždžių Tyrinėtojai, dangiškieji astronomai, pasirenka dirbti tokiose sferose, kaip Uversa, nes tokie specialiai sukonstruoti pasauliai yra nepaprastai palankūs jų stebėjimams ir apskaičiavimams. Uversos padėtis yra palanki šitos kolonijos darbui ne tiktai dėl savo centrinės vietos, bet taip pat ir dėl to, kad netoli jos nėra jokių gigantiškų gyvų ar negyvų saulių, kurios trukdytų energijų srovėms. Šitie tyrinėtojai jokiu būdu nėra organiškai susieti su šios supervisatos reikalais; jie tiesiog yra svečiai. 30:3.2 (338.20) 1. The Star Students, the celestial astronomers, choose to work on spheres like Uversa because such specially constructed worlds are unusually favorable for their observations and calculations. Uversa is favorably situated for the work of this colony, not only because of its central location, but also because there are no gigantic living or dead suns near at hand to disturb the energy currents. These students are not in any manner organically connected with the affairs of the superuniverse; they are merely guests.
30:3.3 (338.21) Uversos astronominėje kolonijoje yra individai iš daugelio netolimų sferų, iš centrinės visatos, ir net iš Norlatiadeko. Bet kokia būtybė bet kuriame pasaulyje bet kurios visatos bet kurioje sistemoje gali tapti žvaigždžių tyrinėtoju, gali siekti įsilieti į kurį nors dangiškųjų astronomų korpusą. Vieninteliai reikalavimai yra tokie: gyvenimo tęsimas ir pakankamos žinios apie erdvės pasaulius, ypač apie jų fizinius evoliucijos ir kontrolės dėsnius. Iš žvaigždžių tyrinėtojų nereikalaujama šitame korpuse tarnauti amžinai, bet nė vienas, priimtas į šitą grupę, negali iš jos pasitraukti anksčiau kaip po vieno tūkstantmečio Uversos laiku. 30:3.3 (338.21) The astronomical colony of Uversa contains individuals from many near-by realms, from the central universe, and even from Norlatiadek. Any being on any world in any system of any universe may become a star student, may aspire to join some corps of celestial astronomers. The only requisites are: continuing life and sufficient knowledge of the worlds of space, especially their physical laws of evolution and control. Star students are not required to serve eternally in this corps, but no one admitted to this group may withdraw under one millennium of Uversa time.
30:3.4 (339.1) Uversos žvaigždžių stebėtojų kolonijoje dabar yra daugiau kaip vienas milijonas stebėtojų. Šitie astronomai atvyksta ir išvyksta, nors kai kurie pasilieka palyginus ilgiems periodams. Savo darbą jie dirba su daugybe mechaninių instrumentų ir fizinių priemonių; jiems taip pat daug padeda Atsiskyrusieji Žinianešiai ir kiti dvasiniai tyrėjai. Šitie dangiškieji astronomai savo darbe, studijuodami žvaigždes ir tyrinėdami erdvę, nuolat naudojasi gyvais energijų transformuotojais ir siųstuvais, o taip pat ir atspindinčiosiomis asmenybėmis. Jie studijuoja erdvės materijos ir energijų pasireiškimų visas formas ir fazes, ir jie lygiai tiek pat domisi jėgos veikimu, kiek ir žvaigždiniais reiškiniais; visoje erdvėje nėra nieko, kas išvengtų jų įdėmaus tyrinėjimo. 30:3.4 (339.1) The star-observer colony of Uversa now numbers over one million. These astronomers come and go, though some remain for comparatively long periods. They carry on their work with the aid of a multitude of mechanical instruments and physical appliances; they are also greatly assisted by the Solitary Messengers and other spirit explorers. These celestial astronomers make constant use of the living energy transformers and transmitters, as well as of the reflective personalities, in their work of star study and space survey. They study all forms and phases of space material and energy manifestations, and they are just as much interested in force function as in stellar phenomena; nothing in all space escapes their scrutiny.
30:3.5 (339.2) Panašios astronomų kolonijos turi būti sutinkamos supervisatos sektorių būstinės pasauliuose, o taip pat vietinių visatų ir jų administracinių padalinių architektūrinėse sostinėse. Išskyrus Rojų, žinios nėra įgimtos; fizinės visatos supratimas didele dalimi priklauso nuo stebėjimo ir tyrinėjimo. 30:3.5 (339.2) Similar astronomer colonies are to be found on the sector headquarters worlds of the superuniverse as well as on the architectural capitals of the local universes and their administrative subdivisions. Except on Paradise, knowledge is not inherent; understanding of the physical universe is largely dependent on observation and research.
30:3.6 (339.3) 2. Dangiškieji Meistrai tarnauja visose septyniose supervisatose. Kylantieji mirtingieji su šitomis grupėmis pirmą kartą susitinka vietinės visatos morontinės karjeros metu, ir pasakojant apie ją, šitie meistrai bus aptarti išsamiau. 30:3.6 (339.3) 2. The Celestial Artisans serve throughout the seven superuniverses. Ascending mortals have their initial contact with these groups in the morontia career of the local universe in connection with which these artisans will be more fully discussed.
30:3.7 (339.4) 3. Praeities Vaizdo Reguliuotojai yra atsipalaidavimo ir humoro—sugrįžimo į prisiminimus apie praeitį—skatintojai. Jie daug pasitarnauja praktiškai įgyvendinant planą dėl mirtingojo žengimo į priekį, ypač morontinio perėjimo ir dvasinio patyrimo ankstyvųjų fazių metu. Apie juos bus pasakojama aptariant mirtingojo karjerą vietinėje visatoje. 30:3.7 (339.4) 3. The Reversion Directors are the promoters of relaxation and humor—reversion to past memories. They are of great service in the practical operation of the ascending scheme of mortal progression, especially during the earlier phases of morontia transition and spirit experience. Their story belongs to the narrative of the mortal career in the local universe.
30:3.8 (339.5) 4. Prailgintų Mokyklų Instruktoriai. Kilimo karjeros tolimesnis aukštesnis gyvenamasis pasaulis visada turi stiprų mokytojų korpusą kaip tik žemesniame pasaulyje, tam tikros rūšies parengiamąją mokyklą tos sferos į priekį žengiantiems gyventojams; tai yra kilimo plano aspektas vystant laiko piligrimus. Šitos mokyklos, jų mokymo ir egzaminų metodika, visiškai skiriasi nuo to, ką jūs mėginate daryti Urantijoje. 30:3.8 (339.5) 4. Extension-School Instructors. The next higher residential world of the ascendant career always maintains a strong corps of teachers on the world just below, a sort of preparatory school for the progressing residents of that sphere; this is a phase of the ascendant scheme for advancing the pilgrims of time. These schools, their methods of instruction and examinations, are wholly unlike anything which you essay to conduct on Urantia.
30:3.9 (339.6) Visą kilimo planą dėl mirtingojo žengimo į priekį apibūdina toji praktika, kada kitoms būtybėms nauja tiesa ir patirtis atiduodama tuoj pat, kai tik ji yra įgijama. Jūs klojate sau kelią į Rojaus pasiekimą per ilgalaikę mokyklą, tarnaudami mokytojais tiems mokiniams, kurie kaip tik yra už jūsų žengimo į priekį skalėje. 30:3.9 (339.6) The entire ascendant plan of mortal progression is characterized by the practice of giving out to other beings new truth and experience just as soon as acquired. You work your way through the long school of Paradise attainment by serving as teachers to those pupils just behind you in the scale of progression.
30:3.10 (339.7) 5. Įvairių Rezervų Korpusai. Didžiuliai būtybių rezervai, mums tiesiogiai nepavaldūs, yra mobilizuoti Uversoje kaip rezervinių korpusų kolonija. Uversoje yra septyniasdešimt šitos kolonijos pirminių skyrių, ir liberali švietimo sistema suteikia leidimą sezoną praleisti su šitomis nepaprastomis asmenybėmis. Panašūs bendrieji rezervai yra laikomi Salvingtone ir kitose visatų sostinėse; jie pasiunčiami į aktyvią tarnystę atitinkamų grupių vadovų nurodymu. 30:3.10 (339.7) 5. The Various Reserve Corps. Vast reserves of beings not under our immediate supervision are mobilized on Uversa as the reserve-corps colony. There are seventy primary divisions of this colony on Uversa, and it is a liberal education to be permitted to spend a season with these extraordinary personalities. Similar general reserves are maintained on Salvington and other universe capitals; they are dispatched on active service on the requisition of their respective group directors.
30:3.11 (339.8) 6. Studentai Lankytojai. Iš visos visatos nuolatinė dangiškųjų lankytojų srovė liejasi per įvairius būstinių pasaulius. Kaip individai ir kaip klasės šitie įvairūs būtybių tipai atvyksta būriais pas mus kaip stebėtojai, mokiniai pasikeitimo pagrindu, ir studentai pagalbininkai. Šitoje paslaugumo kolonijoje Uversoje, šiuo metu, yra daugiau kaip vienas milijardas asmenų. Kai kurie iš šitų lankytojų gali praleisti dieną, kiti gali likti vieneriems metams, viskas priklauso nuo jų misijos pobūdžio. Šitoje kolonijoje yra beveik visos visatos būtybių klasės, išskyrus Kūrėjų asmenybes ir morontinius mirtinguosius. 30:3.11 (339.8) 6. The Student Visitors. From all the universe a constant stream of celestial visitors pours through the various headquarters worlds. As individuals and as classes these various types of beings flock in upon us as observers, exchange pupils, and student helpers. On Uversa, at present, there are over one billion persons in this courtesy colony. Some of these visitors may tarry a day, others may remain a year, all dependent on the nature of their mission. This colony contains almost every class of universe beings except Creator personalities and morontia mortals.
30:3.12 (340.1) Morontiniai mirtingieji yra studentai lankytojai tiktai tarp savo kilmės vietinės visatos ribų. Jų apsilankymų spektras išsiplečia iki supervisatos tiktai po to, kada jie būna pasiekę dvasios statusą. Pusę mūsų lankytojų kolonijos sudaro “stabtelėjusieji,” būtybės, vykstančios kažkur kitur, pakeliui stabtelėjusios tam, kad aplankytų Orvontono sostinę. Šitos asmenybės gali vykdyti visatos užduotį, arba jos gali mėgautis laisvalaikio periodu—laisve nuo užduoties. Malonumas keliauti ir stebėti tarp visatos ribų yra visų kylančiųjų būtybių karjeros dalis. Žmogiškasis troškimas keliauti ir stebėti naujas tautas ir pasaulius bus visiškai patenkintas per ilgą ir kupiną įvykių kilimą į Rojų per vietinę visatą, supervisatą, ir centrinę visatą. 30:3.12 (340.1) Morontia mortals are student visitors only within the confines of the local universe of their origin. They may visit in a superuniverse capacity only after they have attained spirit status. Fully one half of our visitor colony consists of “stopovers,” beings en route elsewhere who pause to visit the Orvonton capital. These personalities may be executing a universe assignment, or they may be enjoying a period of leisure—freedom from assignment. The privilege of intrauniverse travel and observation is a part of the career of all ascending beings. The human desire to travel and observe new peoples and worlds will be fully gratified during the long and eventful climb to Paradise through the local, super-, and central universes.
30:3.13 (340.2) 7. Kylantieji Piligrimai. Kada kylantieji piligrimai yra paskiriami į įvairias tarnystes, sąsajoje su savo žengimu į Rojų, tada jie būna apgyvendinti kaip paslaugumo kolonija įvairiose būstinių sferose. Nors šitos grupės veikia tai šen, tai ten visoje supervisatoje, bet didele dalimi jos save valdo pačios. Jos yra visą laiką besikeičiančios kolonijos, apimančios visas evoliucinių mirtingųjų ir jų kylančiųjų partnerių kategorijas. 30:3.13 (340.2) 7. The Ascending Pilgrims. As the ascending pilgrims are assigned to various services in connection with their Paradise progression, they are domiciled as a courtesy colony on the various headquarters spheres. While functioning here and there throughout a superuniverse, such groups are largely self-governing. They are an ever-shifting colony embracing all orders of evolutionary mortals and their ascending associates.
4. Kylantieji Mirtingieji ^top 4. The Ascending Mortals ^top
30:4.1 (340.3) Nors išlikusieji laiko ir erdvės mirtingieji yra vadinami kylančiaisiais piligrimais, bet kada jie būna patvirtinti progresiniam kilimui į Rojų, tada šitie evoliuciniai tvariniai užima tokią svarbią vietą šituose pasakojimuose, kad mes čia norime pateikti kilimo karjeros visatoje tokių septynių etapų santrauką: 30:4.1 (340.3) While the mortal survivors of time and space are denominated ascending pilgrims when accredited for the progressive ascent to Paradise, these evolutionary creatures occupy such an important place in these narratives that we here desire to present a synopsis of the following seven stages of the ascending universe career:
30:4.2 (340.4) 1. Planetų Mirtingieji. 30:4.2 (340.4) 1. Planetary Mortals.
30:4.3 (340.5) 2. Miegantys Išlikusieji. 30:4.3 (340.5) 2. Sleeping Survivors.
30:4.4 (340.6) 3. Gyvenamųjų Pasaulių Studentai. 30:4.4 (340.6) 3. Mansion World Students.
30:4.5 (340.7) 4. Morontiniai Progresuotojai. 30:4.5 (340.7) 4. Morontia Progressors.
30:4.6 (340.8) 5. Supervisatos Globotiniai. 30:4.6 (340.8) 5. Superuniverse Wards.
30:4.7 (340.9) 6. Havonos Piligrimai. 30:4.7 (340.9) 6. Havona Pilgrims.
30:4.8 (340.10) 7. Atvykusieji į Rojų. 30:4.8 (340.10) 7. Paradise Arrivals.
30:4.9 (340.11) Kitas pasakojimas pateikia su Derintoju susiliejusių mirtingųjų visatos karjerą. Susiliejusieji su Sūnumi ir susiliejusieji su Dvasia mirtingieji patiria šitos karjeros tokias pačias atskiras dalis, bet mes nusprendėme pateikti pasakojimą apie mirtinguosius, susiliejančius su Derintojais, nes tokio likimo galėtų tikėtis Urantijos visos žmogiškosios rasės. 30:4.9 (340.11) The following narrative presents the universe career of an Adjuster-indwelt mortal. The Son- and Spirit-fused mortals share portions of this career, but we have elected to tell this story as it pertains to the Adjuster-fused mortals, for such a destiny may be anticipated by all of the human races of Urantia.
30:4.10 (340.12) 1. Planetų Mirtingieji. Visi mirtingieji yra gyvulinės kilmės būtybės, turinčios kilimo potencialą. Kilme, prigimtimi, ir likimu šitos įvairios žmogiškųjų būtybių grupės ir rūšys nėra visiškai nepanašios į Urantijos tautas. Kiekvieno pasaulio žmogiškosios rasės gauna tą patį Dievo Sūnų tarnavimą ir patiria laiko tarnaujančiųjų dvasių buvimą. Po natūralios mirties kylančiųjų visi tipai kaip viena morontinė šeima broliaujasi gyvenamuosiuose pasauliuose. 30:4.10 (340.12) 1. Planetary Mortals. Mortals are all animal-origin evolutionary beings of ascendant potential. In origin, nature, and destiny these various groups and types of human beings are not wholly unlike the Urantia peoples. The human races of each world receive the same ministry of the Sons of God and enjoy the presence of the ministering spirits of time. After natural death all types of ascenders fraternize as one morontia family on the mansion worlds.
30:4.11 (341.1) 2. Miegantys Išlikusieji. Visi mirtingieji, turintys išlikimo statusą, asmeninių likimo sargybinių priežiūroje, pereina per natūralios mirties vartus ir, per trečiąjį periodą, įasmeninami gyvenamuosiuose pasauliuose. Šitos akredituotos būtybės, kurios, dėl kokios nors priežasties, nesugebėjo pasiekti išminties įvaldymo ir dvasingumo apdovanojimo to lygio, kuris juos įgalintų gauti asmeninius sargybinius, negali šitokiu būdu nedelsiant ir tiesiai vykti į gyvenamuosius pasaulius. Tokios išliekančiosios sielos turi ilsėtis nesąmoningo miego metu iki naujos epochos nuosprendžio dienos, naujos dieviškosios tvarkos, iki Dievo Sūnaus atvykimo tam, kad pagal to amžiaus sąrašą pakviestų ir šiai sferai paskelbtų nuosprendį, ir šitokia bendra praktika yra visame Nebadone. Apie Kristų Mykolą buvo pasakyta, jog kada jis pakilo į dangų, užbaigęs savo darbą žemėje, tada “Jis nusivedė didžiulę gausybę balaisvių.” Ir šitais belaisviais buvo miegantys išlikusieji nuo Adomo laikų iki Mokytojo prisikėlimo dienos Urantijoje. 30:4.11 (341.1) 2. Sleeping Survivors. All mortals of survival status, in the custody of personal guardians of destiny, pass through the portals of natural death and, on the third period, personalize on the mansion worlds. Those accredited beings who have, for any reason, been unable to attain that level of intelligence mastery and endowment of spirituality which would entitle them to personal guardians, cannot thus immediately and directly go to the mansion worlds. Such surviving souls must rest in unconscious sleep until the judgment day of a new epoch, a new dispensation, the coming of a Son of God to call the rolls of the age and adjudicate the realm, and this is the general practice throughout all Nebadon. It was said of Christ Michael that, when he ascended on high at the conclusion of his work on earth, “He led a great multitude of captives.” And these captives were the sleeping survivors from the days of Adam to the day of the Master’s resurrection on Urantia.
30:4.12 (341.2) Laiko tėkmė miegantiems išliekantiesiems nėra svarbi; jie yra visiškai nesąmoningi ir savo poilsio trukmę užmiršta. Iš naujo atstatant asmenybę amžiaus pabaigoje, tie, kurie miegojo penkis tūkstančius metų, reaguos lygiai taip, kaip ir tie, kurie ilsėjosi penkias dienas. Be šito laiko uždelsimo šitie išlikusieji eis tolyn per kilimo režimą identiškai su tais, kurie išvengia ilgesnio ar trumpesnio mirties miego. 30:4.12 (341.2) The passing of time is of no moment to sleeping mortals; they are wholly unconscious and oblivious to the length of their rest. On reassembly of personality at the end of an age, those who have slept five thousand years will react no differently than those who have rested five days. Aside from this time delay these survivors pass on through the ascension regime identically with those who avoid the longer or shorter sleep of death.
30:4.13 (341.3) Šitos naujos dieviškosios tvarkos pasaulio piligrimų klasės yra panaudojamos grupinei morontinei veiklai vietinų visatų darbe. Tokių milžiniškų grupių mobilizavimas turi didžiulį privalumą; šitaip jos būna išlaikomos drauge per veiksmingos tarnystės ilgus laikotarpius. 30:4.13 (341.3) These dispensational classes of world pilgrims are utilized for group morontia activities in the work of the local universes. There is a great advantage in the mobilization of such enormous groups; they are thus kept together for long periods of effective service.
30:4.14 (341.4) 3. Gyvenamųjų Pasaulių Studentai. Visi išliekantieji mirtingieji, kurie vėl pabunda gyvenamuosiuose pasauliuose, priklauso šitai klasei. 30:4.14 (341.4) 3. Mansion World Students. All surviving mortals who reawaken on the mansion worlds belong to this class.
30:4.15 (341.5) Fizinis mirtingojo materijos kūnas nėra iš naujo surenkamo miegančio išliekančiojo dalis; fizinis kūnas yra pavirtęs į dulkę. Paskirtasis serafimas rūpinasi naujuoju kūnu, morontine forma, kaip naujuoju gyvybės apvalkalu nemirtingai sielai ir sugrįžusio Derintojo apsigyvenimui jo viduje. Šis Derintojas yra miegančio išliekančiojo proto dvasinės kopijos saugotojas. Paskirtasis serafimas saugo išliekančiąją tapatybę—nemirtingą sielą—tokią, kokia ji išsivystė. Ir kada šie du, Derintojas ir serafimas, iš naujo sujungia tai, kas iš asmenybės buvo patikėta jiems, tada naujasis individas sudaro senosios asmenybės prisikėlimą, atsirandančios morontinės sielos tapatybės išlikimą. Toks sielos ir Derintojo susivienijimas iš naujo visiškai tinkamai yra vadinamas prisikėlimu, asmenybės faktorių surinkimu iš naujo; bet net ir šitai visiškai nepaaiškina išliekančiosios asmenybės atsiradimo iš naujo. Nors jūs galbūt niekada ir nesuprasite tokios nepaaiškinamos transakcijos fakto, tačiau kada nors patirtiškai apie ją sužinosite tiesą, jeigu neatstumsite mirtingojo išlikimo plano. 30:4.15 (341.5) The physical body of mortal flesh is not a part of the reassembly of the sleeping survivor; the physical body has returned to dust. The seraphim of assignment sponsors the new body, the morontia form, as the new life vehicle for the immortal soul and for the indwelling of the returned Adjuster. The Adjuster is the custodian of the spirit transcript of the mind of the sleeping survivor. The assigned seraphim is the keeper of the surviving identity—the immortal soul—as far as it has evolved. And when these two, the Adjuster and the seraphim, reunite their personality trusts, the new individual constitutes the resurrection of the old personality, the survival of the evolving morontia identity of the soul. Such a reassociation of soul and Adjuster is quite properly called a resurrection, a reassembly of personality factors; but even this does not entirely explain the reappearance of the surviving personality. Though you will probably never understand the fact of such an inexplicable transaction, you will sometime experientially know the truth of it if you do not reject the plan of mortal survival.
30:4.16 (341.6) Orvontone pirminio mirtingųjų sulaikymo septyniuose progresinio mokymo pasauliuose planas yra beveik visuotinis. Kiekvienoje vietinėje sistemoje, turinčioje maždaug po vieną tūkstantį apgyvendintų planetų, yra septyni gyvenamieji pasauliai, paprastai sistemos sostinės palydovai arba subpalydovai. Jie yra priėmimo pasauliai didžiajai daugumai kylančiųjų mirtingųjų. 30:4.16 (341.6) The plan of initial mortal detention on seven worlds of progressive training is nearly universal in Orvonton. In each local system of approximately one thousand inhabited planets there are seven mansion worlds, usually satellites or subsatellites of the system capital. They are the receiving worlds for the majority of ascending mortals.
30:4.17 (341.7) Kartais visi mokymo pasauliai, kur gyvena mirtingieji, yra vadinami visatos “gyvenamosiomis buveinėmis,” ir būtent tokias sferas tyrėjo omeny Jėzus, kada jis sakė: “Mano Tėvo namuose yra daug gyvenamųjų buveinių.” Iš čia tolyn, sferų, tokių, kaip gyvenamieji pasauliai, konkrečioje grupėje, kylantieji individualiai žengs į priekį iš vienos sferos į kitą ir iš vienos gyvybės fazės į kitą, bet jie visada pirmyn eis iš vieno visatos studijų etapo į kitą klasių formuotėmis. 30:4.17 (341.7) Sometimes all training worlds of mortal residence are called universe “mansions,” and it was to such spheres that Jesus alluded when he said: “In my Father’s house are many mansions.” From here on, within a given group of spheres like the mansion worlds, ascenders will progress individually from one sphere to another and from one phase of life to another, but they will always advance from one stage of universe study to another in class formation.
30:4.18 (342.1) 4. Morontiniai Progresuotojai. Iš gyvenamųjų pasaulių toliau į viršų per sistemos, žvaigždyno, ir visatos sferas mirtingieji patenka į morontinių progresuotojų klasę; jie keliauja per mirtingojo kilimo pereinamąsias sferas. Kada kylantieji mirtingieji eina pirmyn iš žemesniųjų morontinių pasaulių į aukštesniuosius, tada jie tarnauja, atlikdami nesuskaičiuojamą daugybę užduočių drauge su savo mokytojais ir kartu su savo labiau išsivysčiusiais ir vyresniaisiais sielos broliais. 30:4.18 (342.1) 4. Morontia Progressors. From the mansion worlds on up through the spheres of the system, constellation, and the universe, mortals are classed as morontia progressors; they are traversing the transition spheres of mortal ascension. As the ascending mortals progress from the lower to the higher of the morontia worlds, they serve on countless assignments in association with their teachers and in company with their more advanced and senior brethren.
30:4.19 (342.2) Morontinis žengimas į priekį yra susijęs su tuo, kad toliau yra vystoma intelektas, dvasia, ir asmenybės forma. Išliekantieji vis dar tebėra trigubo-pobūdžio būtybės. Per visą morontinį patyrimą jie yra vietinės visatos globotiniai. Supervisatos režimas neveikia iki prasideda dvasios karjera. 30:4.19 (342.2) Morontia progression pertains to continuing advancement of intellect, spirit, and personality form. Survivors are still three-natured beings. Throughout the entire morontia experience they are wards of the local universe. The regime of the superuniverse does not function until the spirit career begins.
30:4.20 (342.3) Mirtingieji įgauna tikrą dvasios tapatybę kaip tik prieš išvykdami iš vietinės visatos būstinės į supervisatos mažojo sektoriaus priėmimo pasaulius. Perėjimas iš baigiamosios morontinės pakopos į pirmąjį arba žemiausiąjį dvasios statusą yra ne kas kita, kaip tik nedidelis pasikeitimas. Toks žengimas į priekį proto, asmenybės, ir charakterio nekeičia; pakeičiama tiktai forma. Bet dvasinė forma yra lygiai tokia pati reali, kaip ir morontinis kūnas, ir ji yra lygiai taip pat matoma. 30:4.20 (342.3) Mortals acquire real spirit identity just before they leave the local universe headquarters for the receiving worlds of the minor sectors of the superuniverse. Passing from the final morontia stage to the first or lowest spirit status is but a slight transition. The mind, personality, and character are unchanged by such an advance; only does the form undergo modification. But the spirit form is just as real as the morontia body, and it is equally discernible.
30:4.21 (342.4) Prieš išvykdami iš savo gimtųjų vietinių visatų į supervisatų priėmimo pasaulius, laiko mirtingieji iš Sūnaus Kūrėjo ir vietinės visatos Motinos Dvasios gauna savo dvasinį patvirtinimą. Nuo šios akimirkos kylančiojo mirtingojo statusas yra nustatytas amžiams. Niekada nebuvo žinoma, jog supervisatos globotiniai nuklystų. Kylantieji serafimai tuo metu, kada išvyksta iš vietinių visatų, angeliškojoje gradacijoje taip pat yra pakeliami. 30:4.21 (342.4) Before departing from their native local universes for the superuniverse receiving worlds, the mortals of time are recipients of spirit confirmation from the Creator Son and the local universe Mother Spirit. From this point on, the status of the ascending mortal is forever settled. Superuniverse wards have never been known to go astray. Ascending seraphim are also advanced in angelic standing at the time of their departure from the local universes.
30:4.22 (342.5) 5. Supervisatos Globotiniai. Visi kylantieji, atvykstantys į supervisatos mokymo pasaulius, tampa Dienų Senųjų globotiniais; jie būna perėję per vietinės visatos morontinį gyvenimą ir dabar yra patvirtintos dvasios. Kaip jaunos dvasios jos pradeda kilimą supervisatos mokymo ir kultūros sistemoje, nusidriekiančioje nuo mažojo sektoriaus priėmimo sferų į vidų per dešimties didžiųjų sektorių studijų pasaulius ir toliau į supervisatos būstinės aukščiausias kultūros sferas. 30:4.22 (342.5) 5. Superuniverse Wards. All ascenders arriving on the training worlds of the superuniverses become the wards of the Ancients of Days; they have traversed the morontia life of the local universe and are now accredited spirits. As young spirits they begin the ascension of the superuniverse system of training and culture, extending from the receiving spheres of their minor sector in through the study worlds of the ten major sectors and on to the higher cultural spheres of the superuniverse headquarters.
30:4.23 (342.6) Studentų dvasių yra trys kategorijos, atitinkančios jų dvasinio žengimo į priekį gyvenimą mažojo sektoriaus, didžiojo sektoriaus, ir supervisatos būstinės pasauliuose. Kaip morontiniai kylantieji studijavo ir dirbo vietinės visatos pasauliuose, taip ir dvasiniai kylantieji tęsia naujų pasaulių įsisavinimą tuo metu, kada jie praktikuoja tai, jog kitiems atiduotų tą, ką sukaupė iš patirtinių išminties šaltinių. Bet eiti į mokyklą, būnant dvasine būtybe supervisatos karjeroje, visiškai nepanašu į tai, ką kada nors galėjo įsivaizduoti žmogaus materialaus proto vaizduotė. 30:4.23 (342.6) There are three orders of student spirits in accordance with their sojourn upon the minor sector, major sectors, and the superuniverse headquarters worlds of spirit progression. As morontia ascenders studied and worked on the worlds of the local universe, so spirit ascenders continue to master new worlds while they practice at giving out to others that which they have imbibed at the experiential founts of wisdom. But going to school as a spirit being in the superuniverse career is very unlike anything that has ever entered the imaginative realms of the material mind of man.
30:4.24 (342.7) Prieš išvykdamos iš supervisatos į Havoną, šitos kylančiosios dvasios gauna tokį patį išsamų supervisatos valdymo kursą, kokį išsamų vietinės visatos valdymo kursą gavo savo morontinio patyrimo metu. Prieš dvasiniams mirtingiesiems pasiekiant Havoną, jų pagrindinis studijavimas, bet neišimtinis užsiėmimas, yra vietinės visatos ir supervisatos administravimo įsisavinimas. Viso šito patyrimo priežastis dabar iki galo nėra akivaizdi, bet be jokios abejonės toks mokymas yra išmintingas ir būtinas, atsižvelgiant į jų kaip Užbaigtumo Korpuso narių galimą likimą ateityje. 30:4.24 (342.7) Before leaving the superuniverse for Havona, these ascending spirits receive the same thorough course in superuniverse management that they received during their morontia experience in local universe supervision. Before spirit mortals reach Havona, their chief study, but not exclusive occupation, is the mastery of local and superuniverse administration. The reason for all of this experience is not now fully apparent, but no doubt such training is wise and necessary in view of their possible future destiny as members of the Corps of the Finality.
30:4.25 (342.8) Supervisatos režimas nėra toks pat visiems kylantiesiems mirtingiesiems. Jie gauna tokį patį bendrą išsilavinimą, bet specialioms grupėms ir klasėms yra suteikiamas specialus mokymo kursas ir jos dalyvauja specifinio mokymo kursuose. 30:4.25 (342.8) The superuniverse regime is not the same for all ascending mortals. They receive the same general education, but special groups and classes are carried through special courses of instruction and are put through specific courses of training.
30:4.26 (343.1) 6. Havonos Piligrimai. Kada dvasios vystymasis yra užbaigtas, net jeigu ir ne iki galo, tada išliekantis mirtingasis pasirengia ilgam skrydžiui į Havoną, evoliucinių dvasių prieglaudą. Žemėje jūs buvote tvarinys iš materialaus kūno ir kraujo; eidami per vietinę visatą, jūs buvote morontinė būtybė; supervisatoje jūs buvote besivystanti dvasia; jums atvykus į Havonos priėmimo pasaulius, jūsų dvasinis lavinimas prasideda tikrovėje ir rimtai; galiausiai Rojuje jūs pasirodysite kaip ištobulinta dvasia. 30:4.26 (343.1) 6. Havona Pilgrims. When spirit development is complete, even though not replete, then the surviving mortal prepares for the long flight to Havona, the haven of evolutionary spirits. On earth you were a creature of flesh and blood; through the local universe you were a morontia being; through the superuniverse you were an evolving spirit; with your arrival on the receiving worlds of Havona your spiritual education begins in reality and in earnest; your eventual appearance on Paradise will be as a perfected spirit.
30:4.27 (343.2) Iš supervisatos būstinės pasaulio į Havonos priėmimo sferas visada vykstama po vieną. Nuo dabar daugiau nebebus jokio mokymo klasėje arba grupėje. Jūs užbaigėte juridinį ir administracinį mokymą apie laiko ir erdvės evoliucinius pasaulius. Dabar prasideda jūsų asmeninis švietimas, jūsų individualus dvasinis mokymas. Nuo pat pradžių iki pat pabaigos, per visą Havoną, mokymas yra asmeninis ir trigubas savo pobūdžiu: intelektualus, dvasinis, ir patirtinis. 30:4.27 (343.2) The journey from the superuniverse headquarters to the Havona receiving spheres is always made alone. From now on no more class or group instruction will be administered. You are through with the technical and administrative training of the evolutionary worlds of time and space. Now begins your personal education, your individual spiritual training. From first to last, throughout all Havona, the instruction is personal and threefold in nature: intellectual, spiritual, and experiential.
30:4.28 (343.3) Jūsų Havonos karjeroje pirmasis veiksmas bus suvokti ir padėkoti savo transportiniam sekonafimui už ilgą ir saugią kelionę. Tada jūs būsite supažindintas su tomis būtybėmis, kurios organizuos jūsų ankstyvąją veiklą Havonoje. Po šito jūs nuvyksite užregistruoti savojo atvykimo ir paruošti padėkos ir gilios meilės pranešimą, kuris bus pasiųstas jūsų vietinės visatos Sūnui Kūrėjui, visatos Tėvui, kuris padarė jūsų sūnystės karjerą įmanomą. Šitai užbaigia atvykimo į Havoną formalumus; po šito jums yra suteikiamas ilgas poilsio laikotarpis laisvam stebėjimui, ir tai yra proga paieškoti savo draugų, bičiulių, ir partnerių iš ilgo kilimo patyrimo. Jūs taip pat galite pasinaudoti programomis, kad nustatytumėte, kurie iš jūsų bičiulių piligrimų išvyko į Havoną nuo tada, kada Uversą palikote jūs. 30:4.28 (343.3) The first act of your Havona career will be to recognize and thank your transport seconaphim for the long and safe journey. Then you are presented to those beings who will sponsor your early Havona activities. Next you go to register your arrival and prepare your message of thanksgiving and adoration for dispatch to the Creator Son of your local universe, the universe Father who made possible your sonship career. This concludes the formalities of the Havona arrival; whereupon you are accorded a long period of leisure for free observation, and this affords opportunity for looking up your friends, fellows, and associates of the long ascension experience. You may also consult the broadcasts to ascertain who of your fellow pilgrims have departed for Havona since the time of your leaving Uversa.
30:4.29 (343.4) Jūsų atvykimo į Havonos priėmimo pasaulius faktas bus tinkamu laiku pasiųstas į jūsų vietinės visatos būstinę ir asmeniškai perduotas jūsų serafimui sargybiniui, nesvarbu kur jis galėtų būti. 30:4.29 (343.4) The fact of your arrival on the receiving worlds of Havona will be duly transmitted to the headquarters of your local universe and personally conveyed to your seraphic guardian, wherever that seraphim may chance to be.
30:4.30 (343.5) Kylantieji mirtingieji buvo išsamiai išmokyti, kaip tvarkyti erdvės evoliucinių pasaulių reikalus; dabar jie pradeda savo ilgą ir naudingą bendravimą su sukurtomis tobulumo sferomis. Koks suteikiamas pasiruošimas kažkokiam darbui ateityje šituo sujungtu, unikaliu, ir nepaprastu patyrimu! Bet aš negaliu jums papasakoti apie Havoną; šituos pasaulius jūs turite pamatyti tam, kad įvertintumėte jų šlovę arba kad suprastumėte jų grožį. 30:4.30 (343.5) The ascendant mortals have been thoroughly trained in the affairs of the evolutionary worlds of space; now they begin their long and profitable contact with the created spheres of perfection. What a preparation for some future work is afforded by this combined, unique, and extraordinary experience! But I cannot tell you about Havona; you must see these worlds to appreciate their glory or to understand their grandeur.
30:4.31 (343.6) 7. Atvykusieji į Rojų. Pasiekę Rojų su gyvenamuoju statusu, jūs pradedate dieviškumo ir absonitumo progresinį kursą. Jūsų gyvenimas Rojuje reiškia, kad jūs suradote Dievą, ir, kad jūs turite būti įtrauktas į Mirtingųjų Užbaigtumo Korpuso sąrašą. Iš visų didžiosios visatos tvarinių, tiktai tie, kurie yra susilieję su Tėvu, yra įtraukiami į Mirtingųjų Užbaigtumo Korpuso sąrašą. Tiktai tokie individai duoda užbaigtojo priesaiką. Kitos Rojaus tobulumo ar pasiekimo būtybės prie šito užbaigtumo korpuso gali būti priskirtos laikinai, bet jos nėra amžinai paskirtos į laiko ir erdvės evoliucinių ir ištobulintų veteranų šitų besikaupiančių gausybių nežinomą ir neapreikštą misiją. 30:4.31 (343.6) 7. Paradise Arrivals. On reaching Paradise with residential status, you begin the progressive course in divinity and absonity. Your residence on Paradise signifies that you have found God, and that you are to be mustered into the Mortal Corps of the Finality. Of all the creatures of the grand universe, only those who are Father fused are mustered into the Mortal Corps of the Finality. Only such individuals take the finaliter oath. Other beings of Paradise perfection or attainment may be temporarily attached to this finality corps, but they are not of eternal assignment to the unknown and unrevealed mission of this accumulating host of the evolutionary and perfected veterans of time and space.
30:4.32 (343.7) Atvykusiesiems į Rojų yra suteikiamas laisvės periodas, po kurio jie pradeda savo bendravimus su pirminių supernafimų septyniomis grupėmis. Jie yra vadinami Rojaus absolventais, kada būna užbaigę savo kursą su garbinimo vadovais ir tuomet, kaip užbaigtieji, būna paskiriami į stebėjimo ir bendradarbiavimo tarnystę iki toli nusidriekiančio kūrinio pačių pakraščių. Iki šiol atrodo, jog nėra jokio specifinio arba nusistovėjusio užsiėmimo Mirtingųjų Užbaigtųjų Korpusui, nors jie tarnauja daugybėje sričių tuose pasauliuose, kurie yra įžengę į šviesą ir gyvenimą. 30:4.32 (343.7) Paradise arrivals are accorded a period of freedom, after which they begin their associations with the seven groups of the primary supernaphim. They are designated Paradise graduates when they have finished their course with the conductors of worship and then, as finaliters, are assigned on observational and co-operative service to the ends of the far-flung creation. As yet there seems to be no specific or settled employment for the Mortal Corps of Finaliters, though they serve in many capacities on worlds settled in light and life.
30:4.33 (344.1) Jeigu kartais ir nebūtų jokio ateities ir neatskleisto likimo Mirtingųjų Užbaigtumo Korpusui, tai šitų pakilusiųjų būtybių dabartinis paskyrimas būtų visiškai adekvatus ir šlovingas. Jų dabartinis likimas visiškai pateisina evoliucinio kilimo visuotinį planą. Bet išorinės erdvės sferų evoliucijos ateities amžiai neabejotinai toliau išvystys, ir su dar didesne pilnatve dieviškai apšvies, Dievų išmintį ir meilės kupiną gerumą, įgyvendinant savo dieviškąjį žmogaus išlikimo ir mirtingojo kilimo planą. 30:4.33 (344.1) If there should be no future or unrevealed destiny for the Mortal Corps of the Finality, the present assignment of these ascendant beings would be altogether adequate and glorious. Their present destiny wholly justifies the universal plan of evolutionary ascent. But the future ages of the evolution of the spheres of outer space will undoubtedly further elaborate, and with more repleteness divinely illuminate, the wisdom and loving-kindness of the Gods in the execution of their divine plan of human survival and mortal ascension.
30:4.34 (344.2) Šitas pasakojimas, kartu su tuo, kas jums buvo apreikšta ir ką jūs galite įgyti ryšium su mokymu, susijusiu su jūsų pačių pasauliu, sudaro kylančiojo mirtingojo karjeros apžvalgą. Šis pasakojimas skirtingose supervisatose žymiai skiriasi, bet šitoji apžvalga leidžia akimirkai žvilgtelėti į mirtingojo žengimo pirmyn vidutinį planą taip, kaip jis veikia Nebadono vietinėje visatoje ir didžiosios visatos septintajame segmente, Orvontono supervisatoje. 30:4.34 (344.2) This narrative, together with what has been revealed to you and with what you may acquire in connection with instruction respecting your own world, presents an outline of the career of an ascending mortal. The story varies considerably in the different superuniverses, but this recital affords a glimpse of the average plan of mortal progression as it is operative in the local universe of Nebadon and in the seventh segment of the grand universe, the superuniverse of Orvonton.
30:4.35 (344.3) [Parengta Galingojo Žinianešio iš Uversos.] 30:4.35 (344.3) [Sponsored by a Mighty Messenger from Uversa.]