Knygos turinys Contents of the Book
  Puslapis   Page
Įvadas 1 Foreword 1
I. Dievybė ir Dieviškumas 2 I. Deity and Divinity 2
II. Dievas 3 II. God 3
III. Pirmasis Šaltinis ir Centras 4 III. The First Source and Center 4
IV. Visatos tikrovė 6 IV. Universe Reality 6
V. Asmenybės realybės 8 V. Personality Realities 8
VI. Energija ir modelis 9 VI. Energy and Pattern 9
VII. Aukščiausioji Būtybė 10 VII. The Supreme Being 10
VIII. Dievas Septinkartis 11 VIII. God the Sevenfold 11
IX. Dievas Galutinysis 12 IX. God the Ultimate 12
X. Dievas Absoliutas 13 X. God the Absolute 13
XI. Trys Absoliutai 13 XI. The Three Absolutes 13
XII. Trejybės 15 XII. The Trinities 15
I DALIS
Centrinė Visata ir Supervisatos
PART I
The Central and Superuniverses
1. Visuotinis Tėvas 21 1. The Universal Father 21
1. Tėvo vardas 22 1. The Father’s Name 22
2. Dievo tikrovė 23 2. The Reality of God 23
3. Dievas yra Visuotinė Dvasia 25 3. God is a Universal Spirit 25
4. Dievo paslaptis 26 4. The Mystery of God 26
5. Visuotinio Tėvo asmenybė 27 5. Personality of the Universal Father 27
6. Asmenybė visatoje 29 6. Personality in the Universe 29
7. Asmenybės sampratos dvasinė vertė 31 7. Spiritual Value of the Personality Concept 31
2. Dievo prigimtis 33 2. The Nature of God 33
1. Dievo begalybė 33 1. The Infinity of God 33
2. Tėvo amžinasis tobulumas 35 2. The Father’s Eternal Perfection 35
3. Teisingumas ir teisumas 36 3. Justice and Righteousness 36
4. Dieviškasis gailestingumas 38 4. The Divine Mercy 38
5. Dievo meilė 38 5. The Love of God 38
6. Dievo gerumas 40 6. The Goodness of God 40
7. Dieviškoji tiesa ir grožis 42 7. Divine Truth and Beauty 42
3. Dievo požymiai 44 3. The Attributes of God 44
1. Dievo esamumas visur 44 1. God’s Everywhereness 44
2. Dievo begalinė galia 46 2. God’s Infinite Power 46
3. Dievo visuotinės žinios 48 3. God’s Universal Knowledge 48
4. Dievo beribiškumas 49 4. God’s Limitlessness 49
5. Tėvo aukščiausiasis valdymas 50 5. The Father’s Supreme Rule 50
6. Tėvo primatas 52 6. The Father’s Primacy 52
4. Dievo ryšys su visata 54 4. God’s Relation to the Universe 54
1. Visatos požiūris į Tėva 54 1. The Universe Attitude of the Father 54
2. Dievas ir gamta 56 2. God and Nature 56
3. Dievo nesikeičiantis charakteris 57 3. God’s Unchanging Character 57
4. Dievo suvokimas 58 4. The Realization of God 58
5. Klaidingos idejos apie Dievą 59 5. Erroneous Ideas of God 59
5. Dievo ryšys su individu 62 5. God’s Relation to the Individual 62
1. Prisiartinimas prie Dievo 62 1. The Approach to God 62
2. Dievo buvimas 64 2. The Presence of God 64
3. Tikrasis garbinimas 65 3. True Worship 65
4. Dievas religijoje 66 4. God in Religion 66
5. Dievo sąmonė 68 5. The Consciousness of God 68
6. Asmenybės Dievas 70 6. The God of Personality 70
6. Amžinasis Sūnus 73 6. The Eternal Son 73
1. Amžinojo Sūnaus tapatybė 73 1. Identity of the Eternal Son 73
2. Amžinojo Sūnaus prigimtis 74 2. Nature of the Eternal Son 74
3. Tėvo meilės tarnystė 75 3. Ministry of the Father’s Love 75
4. Amžinojo Sūnaus savybės 76 4. Attributes of the Eternal Son 76
5. Amžinojo Sūnaus apribojimai 77 5. Limitations of the Eternal Son 77
6. Dvasios protas 78 6. The Spirit Mind 78
7. Amžinojo Sūnaus asmenybė 79 7. Personality of the Eternal Son 79
8. Amžinojo Sūnaus suvokimas 79 8. Realization of the Eternal Son 79
7. Amžinojo Sūnaus ryšys su visata 81 7. Relation of the Eternal Son to the Universe 81
1. Dvasinės gravitacijos grandine 81 1. The Spirit-Gravity Circuit 81
2. Amžinojo Sūnaus administracija 83 2. The Administration of the Eternal Son 83
3. Amžinojo Sūnaus ryšys su individu 84 3. Relation of the Eternal Son to the Individual 84
4. Dieviškojo tobulumo planai 85 4. The Divine Perfection Plans 85
5. Savęs padovanojimo Dvasia 86 5. The Spirit of Bestowal 86
6. Rojaus Dievo Sūnūs 87 6. The Paradise Sons of God 87
7. Aukščiausiasis Tėvo apreiškimas 88 7. The Supreme Revelation of the Father 88
8. Begalinė Dvasia 90 8. The Infinite Spirit 90
1. Veiksmo Dievas 90 1. The God of Action 90
2. Begalinės Dvasios prigimtis 92 2. Nature of the Infinite Spirit 92
3. Dvasios ryšys su Tevu ir Sūnumi 93 3. Relation of the Spirit to the Father and the Son 93
4. Dieviškojo tarnavimo Dvasia 94 4. The Spirit of Divine Ministry 94
5. Dievo buvimas 95 5. The Presence of God 95
6. Begalinės Dvasios asmenybė 96 6. Personality of the Infinite Spirit 96
9. Begalinės Dvasios ryšys su visata 98 9. Relation of the Infinite Spirit to the Universe 98
1. Treciojo Šaltinio ir Centro savybės 98 1. Attributes of the Third Source and Center 98
2. Visur esanti Dvasia 100 2. The Omnipresent Spirit 100
3. Visuotinis Manipuliatorius 101 3. The Universal Manipulator 101
4. Absoliutus Protas 102 4. The Absolute Mind 102
5. Proto tarnavimas 102 5. The Ministry of Mind 102
6. Proto gravitacijos grandinė 103 6. The Mind-Gravity Circuit 103
7. Visatos atspindėjimas 105 7. Universe Reflectivity 105
8. Begalinės Dvasios asmenybės 105 8. Personalities of the Infinite Spirit 105
10. Rojaus Trejybė 108 10. The Paradise Trinity 108
1. Pirmojo Šaltinio ir Centro savęs paskleidimas 108 1. Self-Distribution of the First Source and Center 108
2. Dievybės įasmeninimas 109 2. Deity Personalization 109
3. Dievybės trys asmenys 110 3. The Three Persons of Deity 110
4. Dievybės Trejybės sajunga 112 4. The Trinity Union of Deity 112
5. Trejybės funkcijos 113 5. Functions of the Trinity 113
6. Trejybės Stacionarūs Sūnūs 114 6. The Stationary Sons of the Trinity 114
7. Aukštybės virškontrolė 115 7. The Overcontrol of Supremacy 115
8. Trejybė, pranokstanti ribinio suvokimą 116 8. The Trinity Beyond the Finite 116
11. Amžinoji Rojaus Sala 118 11. The Eternal Isle of Paradise 118
1. Dieviškoji buveinė 118 1. The Divine Residence 118
2. Amžinosios Salos prigimtis 119 2. Nature of the Eternal Isle 119
3. Viršutinis Rojus 120 3. Upper Paradise 120
4. Periferinis Rojus 121 4. Peripheral Paradise 121
5. Apatinis Rojus 122 5. Nether Paradise 122
6. Erdvės kvėpavimas 123 6. Space Respiration 123
7. Rojaus erdvinės funkcijos 124 7. Space Functions of Paradise 124
8. Rojaus gravitacija 125 8. Paradise Gravity 125
9. Rojaus unikalumas 126 9. The Uniqueness of Paradise 126
12. Visatų visata 128 12. The Universe of Universes 128
1. Pagrindinės visatos Erdvės lygiai 128 1. Space Levels of the Master Universe 128
2. Beribio Absoliuto sferos 130 2. The Domains of the Unqualified Absolute 130
3. Visuotinė gravitacija 131 3. Universal Gravity 131
4. Erdvė ir judėjimas 133 4. Space and Motion 133
5. Erdvė ir laikas 134 5. Space and Time 134
6. Visuotinė virškontrolė 135 6. Universal Overcontrol 135
7. Dalis ir visuma 137 7. The Part and the Whole 137
8. Materija, protas, ir dvasia 139 8. Matter, Mind, and Spirit 139
9. Asmenės realybės 141 9. Personal Realities 141
13. Rojaus šventosios sferos 143 13. The Sacred Spheres of Paradise 143
1. Tėvo Septyni Šventieji Pasauliai 144 1. The Seven Sacred Worlds of the Father 144
2. Tėvo-Pasauliė ryšiai 147 2. Father-World Relationships 147
3. Amžinojo Sūnaus Šventieji Pasauliai 149 3. The Sacred Worlds of the Eternal Son 149
4. Begalinės Dvasios Pasauliai 149 4. The Worlds of the Infinite Spirit 149
14. Centrinė ir dieviškoji visata 152 14. The Central and Divine Universe 152
1. Rojaus-Havonos sistema 152 1. The Paradise-Havona System 152
2. Havonos sandara 154 2. Constitution of Havona 154
3. Havonos pasauliai 155 3. The Havona Worlds 155
4. Centrinės visatos tvariniai 156 4. Creatures of the Central Universe 156
5. Gyvenimas Havonoje 158 5. Life in Havona 158
6. Centrinės visatos tikslas 160 6. The Purpose of the Central Universe 160
15. Septynios supervisatos 164 15. The Seven Superuniverses 164
1. Supervisatos erdvės lygis 164 1. The Superuniverse Space Level 164
2. Supervisaų organizacija 165 2. Organization of the Superuniverses 165
3. Orvontono supervisata 167 3. The Superuniverse of Orvonton 167
4. Ukai — visaų protėviai 169 4. Nebulae—The Ancestors of Universes 169
5. Erdvės kūnų kilmė 170 5. The Origin of Space Bodies 170
6. Erdvės sferos 172 6. The Spheres of Space 172
7. Architektūrinės sferos 174 7. The Architectural Spheres 174
8. Energijos kontrolė ir reguliavimas 175 8. Energy Control and Regulation 175
9. Supervisaų grandinės 176 9. Circuits of the Superuniverses 176
10. Supervisaų valdovai 178 10. Rulers of the Superuniverses 178
11. Svarstymų asamblėja 179 11. The Deliberative Assembly 179
12. Aukščiausieji tribunolai 180 12. The Supreme Tribunals 180
13. Sektorių vyriausybės 181 13. The Sector Governments 181
14. Septynių supervisaų tikslai 181 14. Purposes of the Seven Superuniverses 181
16. Septynios Pagrindinės Dvasios 184 16. The Seven Master Spirits 184
1. Ryšys su Triviene Dievybe 185 1. Relation to Triune Deity 185
2. Ryšys su Begaline Dvasia 185 2. Relation to the Infinite Spirit 185
3. Pagrindinių Dvasių tapatybe ir skirtingumas 186 3. Identity and Diversity of the Master Spirits 186
4. Pagrindinių Dvasių savybės ir funkcijos 189 4. Attributes and Functions of the Master Spirits 189
5. Ryšys su tvariniais 190 5. Relation to Creatures 190
6. Kosminis Protas 191 6. The Cosmic Mind 191
7. Morale, dora, ir asmenybė 192 7. Morals, Virtue, and Personality 192
8. Urantijos asmenybė 194 8. Urantia Personality 194
9. Žmogiškosios sąmonės tikrovė 195 9. Reality of Human Consciousness 195
17. Septynios Aukščiausiųjų Dvasių grupės 197 17. The Seven Supreme Spirit Groups 197
1. Septyni Aukščiausieji Vykdytojai 198 1. The Seven Supreme Executives 198
2. Madžestonas — atspindėjimo vadovas 199 2. Majeston—Chief of Reflectivity 199
3. Atspindinčiosios Dvasios 200 3. The Reflective Spirits 200
4. Atspindimojo Įvaizdžio Padėjėjai 202 4. The Reflective Image Aids 202
5. Septynios Grandinių Dvasios 202 5. The Seven Spirits of the Circuits 202
6. Vietinės visatos Kuriančiosios Dvasios 203 6. The Local Universe Creative Spirits 203
7. Pagalbinės Proto Dvasios 205 7. The Adjutant Mind-Spirits 205
8. Aukšč1iausiųjų Dvasių funkcijos 205 8. Functions of the Supreme Spirits 205
18. Aukščiausiosios Trejybės Asmenybės 207 18. The Supreme Trinity Personalities 207
1. Sutrejybintos Aukštybės Paslaptys 207 1. The Trinitized Secrets of Supremacy 207
2. Dienų Amžinieji 208 2. The Eternals of Days 208
3. Dienų Senieji 209 3. The Ancients of Days 209
4. Dienų Tobulieji 210 4. The Perfections of Days 210
5. Dienų Nesenieji 211 5. The Recents of Days 211
6. Dienų Sajungos 212 6. The Unions of Days 212
7. Dienų Ištikimieji 213 7. The Faithfuls of Days 213
19. Iš Trejybės Kilusios Lygiavertės Būtybės 214 19. The Co-ordinate Trinity-Origin Beings 214
1. Trejybės Sūnūs Mokytojai 214 1. The Trinity Teacher Sons 214
2. Išminties Tobulintojai 215 2. The Perfectors of Wisdom 215
3. Dieviškieji Patarejai 216 3. The Divine Counselors 216
4. Visuotiniai Cenzoriai 217 4. The Universal Censors 217
5. Trejybės Ikvėptosios Dvasios 219 5. Inspired Trinity Spirits 219
6. Havonos Vietiniai Gyventojai 221 6. Havona Natives 221
7. Rojaus Piliečiai 222 7. Paradise Citizens 222
20. Dievo Rojaus Sūnūs 223 20. The Paradise Sons of God 223
1. Besileidžiantieji Dievo Sūnūs 223 1. The Descending Sons of God 223
2. Sūnūs Arbitrai 224 2. The Magisterial Sons 224
3. Juridiniai veiksmai 226 3. Judicial Actions 226
4. Arbitrinės misijos 226 4. Magisterial Missions 226
5. Dievo Rojaus Sūnų savęs padovanojimas 227 5. Bestowal of the Paradise Sons of God 227
6. Savęs padovanojimo karjera mirtingojo pavidalu 228 6. The Mortal-Bestowal Careers 228
7. Trejybės Sūnūs Mokytojai 230 7. The Trinity Teacher Sons 230
8. Deinalų tarnavimas vietinėje visatoje 231 8. Local Universe Ministry of the Daynals 231
9. Deinalų planetinė tarnystė 231 9. Planetary Service of the Daynals 231
10. Rojaus Sūnų suvienyta tarnystė 232 10. United Ministry of the Paradise Sons 232
21. Rojaus Sūnūs Kūrėjai 234 21. The Paradise Creator Sons 234
1. Sūnų Kūrejų kilmė ir prigimtis 234 1. Origin and Nature of Creator Sons 234
2. Vietinių visaų Kūrejai 235 2. The Creators of Local Universes 235
3. Vietinės visatos suverenumas 237 3. Local Universe Sovereignty 237
4. Mykolų savęs padovanojimai 239 4. The Michael Bestowals 239
5. Sūnų Šeimininkų ryšys su visata 240 5. Relation of Master Sons to the Universe 240
6. Mykolų Šeimininkų likimas 241 6. Destiny of the Master Michaels 241
22. Sutrejybinti Dievo Sūnūs 243 22. The Trinitized Sons of God 243
1. Trejybės Apkabinti Sūnūs 243 1. The Trinity-Embraced Sons 243
2. Galingieji Žinianešiai 245 2. The Mighty Messengers 245
3. Tie Aukštai Valdžioje 246 3. Those High in Authority 246
4. Tie be Vardo ir Skaičiaus 246 4. Those Without Name and Number 246
5. Sutrejybinti Saugotojai 247 5. The Trinitized Custodians 247
6. Sutrejybinti Ambasadoriai 248 6. The Trinitized Ambassadors 248
7. Sutrejybinimo metodai 249 7. Technique of Trinitization 249
8. Tvarinių Sutrejybinti Sūnūs 251 8. The Creature-Trinitized Sons 251
9. Dangiškieji Sargybiniai 252 9. The Celestial Guardians 252
10. Aukštujų Sūnų Padėjėjai 253 10. High Son Assistants 253
23. Atsiskyrusieji Žinianešiai 256 23. The Solitary Messengers 256
1. Atsiskyrusiujų Žinianešių prigimtis ir kilmė 256 1. Nature and Origin of Solitary Messengers 256
2. Atsiskyrusiujų Žinianešių paskyrimai 257 2. Assignments of Solitary Messengers 257
3. Atsiskyrusiujų Žinianešių laiko ir Erdvės tarnystė 260 3. Time and Space Services of Solitary Messengers 260
4. Atsiskyrusiujų Žinianešių speciali tarnystė 262 4. Special Ministry of Solitary Messengers 262
24. Begalinės Dvasios Aukščiausiosios Asmenybės 264 24. Higher Personalities of the Infinite Spirit 264
1. Visatos Grandinių Prižiūretojai 265 1. The Universe Circuit Supervisors 265
2. Surašymo Reguliuotojai 266 2. The Census Directors 266
3. Begalinės Dvasios Asmeniniai Padėjėjai 268 3. Personal Aids of the Infinite Spirit 268
4. Asocijuotieji Inspektoriai 268 4. The Associate Inspectors 268
5. Paskirtieji Sargybiniai 268 5. The Assigned Sentinels 268
6. Absolventų Vadovai 269 6. The Graduate Guides 269
7. Absolventų Vadovų kilmė 270 7. Origin of the Graduate Guides 270
25. Erdvės Žinianešių gausybės 273 25. The Messenger Hosts of Space 273
1. Havonos Tarnai 273 1. The Havona Servitals 273
2. Visuotiniai Sutaikytojai 275 2. The Universal Conciliators 275
3. Toli siekianti Sutaikytojų tarnystė 276 3. The Far-Reaching Service of Conciliators 276
4. Juridiniai Patarėjai 279 4. Technical Advisers 279
5. Dokumentų Saugotojai Rojuje 281 5. The Custodians of Records on Paradise 281
6. Dangiškieji Registruotojai 281 6. The Celestial Recorders 281
7. Morontiniai Kompanionai 282 7. The Morontia Companions 282
8. Rojaus Kompanionai 283 8. The Paradise Companions 283
26. Centrinės visatos tarnaujančiosios dvasios 285 26. Ministering Spirits of the Central Universe 285
1. Tarnaujančiosios Dvasios 285 1. The Ministering Spirits 285
2. Galingieji Supernafimai 286 2. The Mighty Supernaphim 286
3. Tretiniai Supernafimai 288 3. The Tertiary Supernaphim 288
4. Antriniai Supernafimai 289 4. The Secondary Supernaphim 289
5. Piligrimų Pagalbininkai 291 5. The Pilgrim Helpers 291
6. Aukštybės Vadovai 292 6. The Supremacy Guides 292
7. Trejybės Vadovai 292 7. The Trinity Guides 292
8. Sūnaus Suradėjai 293 8. The Son Finders 293
9. Tėvo Vadovai 294 9. The Father Guides 294
10. Patarėjai ir Konsultantai 295 10. The Counselors and Advisers 295
11. Poilsio Papildytojai 296 11. The Complements of Rest 296
27. Pirminių supernafimų tarnavimas 298 27. Ministry of the Primary Supernaphim 298
1. Poilsio Skatintojai 299 1. Instigators of Rest 299
2. Užduočių Vadovai 300 2. Chiefs of Assignment 300
3. Etikos Aiškintojai 300 3. Interpreters of Ethics 300
4. Elgesio Reguliuotojai 301 4. Directors of Conduct 301
5. Žinių Saugotojai 301 5. The Custodians of Knowledge 301
6. Filosofijos Meistrai 302 6. Masters of Philosophy 302
7. Garbinimo Rengėjai 303 7. Conductors of Worship 303
28. Supervisatų tarnaujančiosios dvasios 306 28. Ministering Spirits of the Superuniverses 306
1. Tertiafimai 306 1. The Tertiaphim 306
2. Omniafimai 307 2. The Omniaphim 307
3. Sekonafimai 307 3. The Seconaphim 307
4. Pirminiai Sekonafimai 307 4. The Primary Seconaphim 307
5. Antriniai Sekonafimai 310 5. The Secondary Seconaphim 310
6. Tretiniai Sekonafimai 313 6. The Tertiary Seconaphim 313
7. Sekonafimų Tarnystė 317 7. Ministry of the Seconaphim 317
29. Visatos Energijos Reguliuotojai 319 29. The Universe Power Directors 319
1. Septyni Aukščiausieji Energijos Reguliuotojai 320 1. The Seven Supreme Power Directors 320
2. Aukščiausieji Energijos Centrai 320 2. The Supreme Power Centers 320
3. Energijos Centrų sfera 322 3. The Domain of Power Centers 322
4. Pagrindiniai Fiziniai Kontrolieriai 324 4. The Master Physical Controllers 324
5. Pagrindiniai Jėgos Organizatoriai 329 5. The Master Force Organizers 329
30. Didžiosios visatos asmenybės 330 30. Personalities of the Grand Universe 330
1. Gyvū Butybiū Rojaus klasifikacija 330 1. The Paradise Classification of Living Beings 330
2. Uversos asmenybių registras 334 2. The Uversa Personality Register 334
3. Paslaugumo Kolonijos 338 3. The Courtesy Colonies 338
4. Kylantieji Mirtingieji 340 4. The Ascending Mortals 340
31. Užbaigtumo Korpusai 345 31. The Corps of the Finality 345
1. Havonos Vietiniai Gyventojai 346 1. The Havona Natives 346
2. Gravitacijos Žinianešiai 346 2. Gravity Messengers 346
3. Pašlovintieji Mirtingieji 347 3. Glorified Mortals 347
4. Įsūnytieji Serafimai 348 4. Adopted Seraphim 348
5. Pašlovintieji Materialieji Sūnūs 349 5. Glorified Material Sons 349
6. Pašlovintieji Tarpiniai tvariniai 349 6. Glorified Midway Creatures 349
7. Šviesos Evangelai 349 7. The Evangels of Light 349
8. Transcendentalai 350 8. The Transcendentalers 350
9. Pagrindinės Visatos Architektai 351 9. Architects of the Master Universe 351
10. Galutinis jaudinantis pažinimas 352 10. The Ultimate Adventure 352
II DALIS
Vietinė Visata
PART II
The Local Universe
32. Vietinių visatų evoliucija 357 32. The Evolution of Local Universes 357
1. Fizinis visaų atsiradimas 357 1. Physical Emergence of Universes 357
2. Visatos organizavimas 358 2. Universe Organization 358
3. Evoliucinė idėja 360 3. The Evolutionary Idea 360
4. Dievo ryšys su vietine visata 362 4. God’s Relation to a Local Universe 362
5. Amžinasis ir dieviškasis tikslas 364 5. The Eternal and Divine Purpose 364
33. Vietinės visatos administracija 366 33. Administration of the Local Universe 366
1. Nebadono Mykolas 366 1. Michael of Nebadon 366
2. Nebadono Akščiausiasis Valdovas 367 2. The Sovereign of Nebadon 367
3. Visatos Sūnūs ir Dvasia 368 3. The Universe Son and Spirit 368
4. Gabrielis — Vyriausiasis Vykdytojas 369 4. Gabriel—The Chief Executive 369
5. Trejybės Ambasadoriai 370 5. The Trinity Ambassadors 370
6. Bendroji Administracija 371 6. General Administration 371
7. Nebadono Teismai 372 7. The Courts of Nebadon 372
8. Istatymus leidžiančioji ir vykdančioji funkcijos 373 8. The Legislative and Executive Functions 373
34. Vietinės visatos Motina Dvasia 374 34. The Local Universe Mother Spirit 374
1. Kuriančiosios Dvasios Įasmeninimas 374 1. Personalization of the Creative Spirit 374
2. Dieviškojo Tarno prigimtis 375 2. Nature of the Divine Minister 375
3. Sūnūs ir Dvasia laike ir Erdvėje 376 3. The Son and Spirit in Time and Space 376
4. Vietinės visatos grandinės 377 4. The Local Universe Circuits 377
5. Dvasios tarnavimas 379 5. The Ministry of the Spirit 379
6. Dvasia žmoguje 380 6. The Spirit in Man 380
7. Dvasia ir materialus kūnas 382 7. The Spirit and the Flesh 382
35. Vietinės visatos Dievo Sūnūs 384 35. The Local Universe Sons of God 384
1. Tėvas Melkizedekas 384 1. The Father Melchizedek 384
2. Sūnūs Melkizedekai 385 2. The Melchizedek Sons 385
3. Melkizedekų pasauliai 387 3. The Melchizedek Worlds 387
4. Melkizedekų specialus darbas 388 4. Special Work of the Melchizedeks 388
5. Sūnūs Vorondadekai 389 5. The Vorondadek Sons 389
6. Žvaigždynų Tėvai 390 6. The Constellation Fathers 390
7. Vorondadekų pasauliai 391 7. The Vorondadek Worlds 391
8. Sūnūs Lanonandekai 392 8. The Lanonandek Sons 392
9. Lanonandekų Valdytojai 393 9. The Lanonandek Rulers 393
10. Lanonandekų pasauliai 394 10. The Lanonandek Worlds 394
36. Gyvybės Nešėjai 396 36. The Life Carriers 396
1. Gyvybės Nešėjų kilmė ir prigimtis 396 1. Origin and Nature of Life Carriers 396
2. Gyvybės Nešėjų pasauliai 397 2. The Life Carrier Worlds 397
3. Gyvybės transplantavimas 399 3. Life Transplantation 399
4. Gyvybės Nešėjai Melkizedekai 400 4. Melchizedek Life Carriers 400
5. Septynios Pagalbinės Proto Dvasios 401 5. The Seven Adjutant Mind-Spirits 401
6. Gyvosios jėgos 403 6. Living Forces 403
37. Vietinės visatos asmenybės 406 37. Personalities of the Local Universe 406
1. Visatos Padėjėjai 406 1. The Universe Aids 406
2. Spindinciosios Vakaro Žvaigždės 407 2. The Brilliant Evening Stars 407
3. Archangelai 408 3. The Archangels 408
4. Patys Aukštieji Padėjėjai 409 4. Most High Assistants 409
5. Aukštieji Įgaliotiniai 410 5. High Commissioners 410
6. Dangiškieji Stebėtojai 412 6. Celestial Overseers 412
7. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai 413 7. Mansion World Teachers 413
8. Aukščiausiosios dvasinės paskyrimo kategorijos 413 8. Higher Spirit Orders of Assignment 413
9. Vietinės visatos nuolatiniai pilieciai 414 9. Permanent Citizens of the Local Universe 414
10. Kitos Vietinės visatos grupės 416 10. Other Local Universe Groups 416
38. Vietinės visatos tarnaujančiosios dvasios 418 38. Ministering Spirits of the Local Universe 418
1. Serafimų kilmė 418 1. Origin of Seraphim 418
2. Angeliškosios savybės 419 2. Angelic Natures 419
3. Neapreikštieji angelai 420 3. Unrevealed Angels 420
4. Serafiniai pasauliai 420 4. The Seraphic Worlds 420
5. Serafinis mokymas 420 5. Seraphic Training 420
6. Serafinė organizacija 421 6. Seraphic Organization 421
7. Cherubimai ir Sanobimai 422 7. Cherubim and Sanobim 422
8. Cherubimų ir Sanobimų evoliucija 423 8. Evolution of Cherubim and Sanobim 423
9. Tarpiniai Tvariniai 424 9. The Midway Creatures 424
39. Serafinės gausybės 426 39. The Seraphic Hosts 426
1. Aukščiausieji Serafimai 427 1. Supreme Seraphim 427
2. Aukštesnieji Serafimai 429 2. Superior Seraphim 429
3. Prižiūretojai Serafimai 432 3. Supervisor Seraphim 432
4. Administratoriai Serafimai 434 4. Administrator Seraphim 434
5. Planetiniai Pagalbininkai 436 5. Planetary Helpers 436
6. Pervedimo Tarnai 439 6. Transition Ministers 439
7. Ateities Serafimai 440 7. Seraphim of the Future 440
8. Serafinis Likimas 440 8. Seraphic Destiny 440
9. Serafinio Užbaigtumo Korpusas 441 9. The Corps of Seraphic Completion 441
40. Kylantieji Dievo Sūnūs 443 40. The Ascending Sons of God 443
1. Evoliuciniai Serafimai 443 1. Evolutionary Seraphim 443
2. Kylantieji Materialieji Sūnūs 444 2. Ascending Material Sons 444
3. Pervestos Tarpinės Būtybės 444 3. Translated Midwayers 444
4. Personalizuoti Derintojai 444 4. Personalized Adjusters 444
5. Laiko ir Erdvės Mirtingieji 445 5. Mortals of Time and Space 445
6. Įtikėjimo Dievo Sūnūs 447 6. The Faith Sons of God 447
7. Su Tėvu Susilieję Mirtingieji 448 7. Father-Fused Mortals 448
8. Su Sunumi Susilieję Mirtingieji 449 8. Son-Fused Mortals 449
9. Su Dvasia Susilieję Mirtingieji 450 9. Spirit-Fused Mortals 450
10. Kylančiųjų likimai 452 10. Ascendant Destinies 452
41. Vietinės visatos fiziniai aspektai 455 41. Physical Aspects of the Local Universe 455
1. Nebadono Energetiniai Centrai 455 1. The Nebadon Power Centers 455
2. Satanijos Fiziniai Kontrolieriai 456 2. The Satania Physical Controllers 456
3. Mūsų žvaigždėti partneriai 458 3. Our Starry Associates 458
4. Saulės tankis 459 4. Sun Density 459
5. Saulės radiacija 460 5. Solar Radiation 460
6. Kalcis — keliauninkas erdvėje 461 6. Calcium—The Wanderer of Space 461
7. Saulės energijos šaltiniai 463 7. Sources of Solar Energy 463
8. Saulės energijos reakcijos 464 8. Solar-Energy Reactions 464
9. Saulės stabilumas 465 9. Sun Stability 465
10. Apgyvendintų pasaulių kilmė 465 10. Origin of Inhabited Worlds 465
42. Energija — protas ir materija 467 42. Energy—Mind and Matter 467
1. Rojaus jėgos ir energijos 467 1. Paradise Forces and Energies 467
2. Visuotinės nedvasinės energetinės sistemos
(fizinės energijos)
469 2. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Physical Energies)
469
3. Materijos klasifikacija 471 3. Classification of Matter 471
4. Energijos ir materijos transmutacijos 472 4. Energy and Matter Transmutations 472
5. Banginės energijos pasireiškimai 474 5. Wave-Energy Manifestations 474
6. Ultimatonai, elektronai, ir atomai 476 6. Ultimatons, Electrons, and Atoms 476
7. Atominė materija 477 7. Atomic Matter 477
8. Atomų sukibimas 478 8. Atomic Cohesion 478
9. Naturfilosofija 479 9. Natural Philosophy 479
10. Visuotinės nedvasinės energetinės sistemos
(Materialaus proto sistemos)
480 10. Universal Nonspiritual Energy Systems
(Material Mind Systems)
480
11. Visatos mechanizmai 481 11. Universe Mechanisms 481
12. Modelis ir forma — proto viešpatavimas 483 12. Pattern and Form—Mind Dominance 483
43. Žvaigždynai 485 43. The Constellations 485
1. Žvaigždynų bustinės 485 1. The Constellation Headquarters 485
2. Žvaigždyno valdymas 487 2. The Constellation Government 487
3. Norlatiadeko Patys Aukštieji 488 3. The Most Highs of Norlatiadek 488
4. Asamblejos Kalnas — Dienų Ištikimasis 489 4. Mount Assembly—The Faithful of Days 489
5. Edentijos Tevai po Liuciferio maišto 490 5. The Edentia Fathers since the Lucifer Rebellion 490
6. Dievo Sodai 492 6. The Gardens of God 492
7. Univitatijos 493 7. The Univitatia 493
8. Edentijos mokymo pasauliai 493 8. The Edentia Training Worlds 493
9. Edentijos pilietybe 495 9. Citizenship on Edentia 495
44. Dangiškieji Meistrai 497 44. The Celestial Artisans 497
1. Dangiškieji Muzikantai 499 1. The Celestial Musicians 499
2. Dangiškieji Atgamintojai 500 2. The Heavenly Reproducers 500
3. Dieviškieji Statybininkai 501 3. The Divine Builders 501
4. Minties Registruotojai 503 4. The Thought Recorders 503
5. Energijos Manipuliuotojai 504 5. The Energy Manipulators 504
6. Dizaineriai ir Puošejai 506 6. The Designers and Embellishers 506
7. Harmonijos Darbininkai 507 7. The Harmony Workers 507
8. Mirtingojo siekiai ir morontiniai laimejimai 507 8. Mortal Aspirations and Morontia Achievements 507
45. Vietinės sistemos administracija 509 45. The Local System Administration 509
1. Pereinamosios kulturos pasauliai 509 1. Transitional Culture Worlds 509
2. Sistemos Aukščiausiasis Valdovas 511 2. The System Sovereign 511
3. Sistemos vyriausybe 512 3. The System Government 512
4. Keturi ir dvidešimt patareju 513 4. The Four and Twenty Counselors 513
5. Materialieji Sūnūs 514 5. The Material Sons 514
6. Adominis kylančiųjų mokymas 515 6. Adamic Training of Ascenders 515
7. Melkizedekų mokyklos 517 7. The Melchizedek Schools 517
46. Vietinės sistemos būstinės 519 46. The Local System Headquarters 519
1. Jerusemo fiziniai aspektai 519 1. Physical Aspects of Jerusem 519
2. Jerusemo fiziniai bruožai 520 2. Physical Features of Jerusem 520
3. Jerusemo transliuojamos programos 522 3. The Jerusem Broadcasts 522
4. Gyvenamosios ir administracinės teritorijos 522 4. Residential and Administrative Areas 522
5. Jerusemo apskritimai 523 5. The Jerusem Circles 523
6. Vykdomieji-Administraciniai kvadratai 527 6. The Executive-Administrative Squares 527
7. Stačiakampiai — Spornagijos 527 7. The Rectangles—The Spornagia 527
8. Jerusemo trikampiai 528 8. The Jerusem Triangles 528
47. Septyni gyvenamieji pasauliai 530 47. The Seven Mansion Worlds 530
1. Užbaigtųjų pasaulis 530 1. The Finaliters’ World 530
2. Bandomieji vaikų darželiai 531 2. The Probationary Nursery 531
3. Pirmasis gyvenamasis pasaulis 532 3. The First Mansion World 532
4. Antrasis gyvenamasis pasaulis 534 4. The Second Mansion World 534
5. Trečiasis gyvenamasis pasaulis 535 5. The Third Mansion World 535
6. Ketvirtasis gyvenamasis pasaulis 536 6. The Fourth Mansion World 536
7. Penktasis gyvenamasis pasaulis 537 7. The Fifth Mansion World 537
8. Šeštasis gyvenamasis pasaulis 537 8. The Sixth Mansion World 537
9. Septintasis gyvenamasis pasaulis 538 9. The Seventh Mansion World 538
10. Jerusemo pilietybė 539 10. Jerusem Citizenship 539
48. Morontinis gyvenimas 541 48. The Morontia Life 541
1. Morontinės medžiagos 541 1. Morontia Materials 541
2. Morontinės energijos prižiūrėtojai 542 2. Morontia Power Supervisors 542
3. Morontiniai Kompanionai 545 3. Morontia Companions 545
4. Praeities Vaizdo Reguliuotojai 547 4. The Reversion Directors 547
5. Gyvenamųjų Pasaulių Mokytojai 550 5. The Mansion World Teachers 550
6. Morontinių Pasaulių Serafimai — Pereinamieji Tarnai 551 6. Morontia World Seraphim—Transition Ministers 551
7. Morontinė Mota 556 7. Morontia Mota 556
8. Morontiniai Progresuotojai 557 8. The Morontia Progressors 557
49. Apgyvendinti pasauliai 559 49. The Inhabited Worlds 559
1. Planetinė gyvybė 559 1. The Planetary Life 559
2. Planetų fiziniai tipai 560 2. Planetary Physical Types 560
3. Nekvėpuojančiųjų pasauliai 563 3. Worlds of the Nonbreathers 563
4. Evoliuciniai valiniai tvariniai 564 4. Evolutionary Will Creatures 564
5. Mirtingųjų planetinės serijos 565 5. The Planetary Series of Mortals 565
6. Išsilaisvinimas iš Žemės 568 6. Terrestrial Escape 568
50. Planetų Princai 572 50. The Planetary Princes 572
1. Princų misija 572 1. Mission of the Princes 572
2. Planetų administravimas 573 2. Planetary Administration 573
3. Princo Materialusis Personalas 574 3. The Prince’s Corporeal Staff 574
4. Planetinės būstinės ir mokyklos 575 4. The Planetary Headquarters and Schools 575
5. Progresuojanti civilizacija 576 5. Progressive Civilization 576
6. Planetinė kultūra 578 6. Planetary Culture 578
7. Atlygis už izoliaciją 578 7. The Rewards of Isolation 578
51. Planetų Adomai 580 51. The Planetary Adams 580
1. Dievo Materialiųjų Sūnų kilmė ir prigimtis 580 1. Origin and Nature of the Material Sons of God 580
2. Planetų Adomų gabenimas 582 2. Transit of the Planetary Adams 582
3. Adominės misijos 582 3. The Adamic Missions 582
4. Šešios evoliucinės rasės 584 4. The Six Evolutionary Races 584
5. Rasinis susiliejimas —
Adominio kraujo padovanojimas
585 5. Racial Amalgamation—
Bestowal of the Adamic Blood
585
6. Edeninis režimas 586 6. The Edenic Regime 586
7. Suvienytas administravimas 587 7. United Administration 587
52. Planetinės mirtingųjų epochos 589 52. Planetary Mortal Epochs 589
1. Primityvusis žmogus 589 1. Primitive Man 589
2. Žmogus, atvykus Planetos Princui 591 2. Post-Planetary Prince Man 591
3. Žmogus, atvykus Adomui 592 3. Post-Adamic Man 592
4. Žmogus, atvykus Sūnui Arbitrui 594 4. Post-Magisterial Son Man 594
5. Žmogus, atvykus save padovanojanciam Sūnui 595 5. Post-Bestowal Son Man 595
6. Urantijos amžius po save padovanojancio Sūnaus 597 6. Urantia’s Post-Bestowal Age 597
7. Žmogus po Sūnaus Mokytojo pasirodymo 598 7. Post-Teacher Son Man 598
53. Liuciferio maištas 601 53. The Lucifer Rebellion 601
1. Maišto vadovai 601 1. The Leaders of Rebellion 601
2. Maišto priežastys 602 2. The Causes of Rebellion 602
3. Liuciferio manifestas 603 3. The Lucifer Manifesto 603
4. Maišto pradžia 604 4. Outbreak of the Rebellion 604
5. Konfl ikto pobūdis 605 5. Nature of the Conflict 605
6. Ištikimas serafinis vadas 606 6. A Loyal Seraphic Commander 606
7. Maišto istorija 607 7. History of the Rebellion 607
8. Žmogaus Sūnus Urantijoje 609 8. The Son of Man on Urantia 609
9. Dabartinis maišto statusas 610 9. Present Status of the Rebellion 610
54. Liuciferio maišto problemos 613 54. Problems of the Lucifer Rebellion 613
1. Tikroji ir netikroji laisve 613 1. True and False Liberty 613
2. Laisvės vagystė 614 2. The Theft of Liberty 614
3. Teisingumo atsilikimas laike 615 3. The Time Lag of Justice 615
4. Gailestingumo uždelsimas laike 615 4. The Mercy Time Lag 615
5. Delsimo išmintis 617 5. The Wisdom of Delay 617
6. Mėilės triumfas 618 6. The Triumph of Love 618
55. Šviesos ir gyvenimo sferos 621 55. The Spheres of Light and Life 621
1. Morontinė šventovė 622 1. The Morontia Temple 622
2. Mirtis ir pervedimas 623 2. Death and Translation 623
3. Aukso amžiai 624 3. The Golden Ages 624
4. Administraciniai perreguliavimai 626 4. Administrative Readjustments 626
5. Materialaus vystymosi viršūnė 629 5. The Acme of Material Development 629
6. Individualus mirtingasis 630 6. The Individual Mortal 630
7. Pirmasis arba planetinis etapas 631 7. The First or Planetary Stage 631
8. Antrasis arba sistemos etapas 632 8. The Second or System Stage 632
9. Treciasis arba žvaigždymo etapas 633 9. The Third or Constellation Stage 633
10. Ketvirtasis arba vietinės visatos etapas 634 10. The Fourth or Local Universe Stage 634
11. Mažojo ir didžiojo sektoriaus etapai 635 11. The Minor and Major Sector Stages 635
12. Septintasis arba supervisatos etapas 636 12. The Seventh or Superuniverse Stage 636
56. Visuotinė vienybė 637 56. Universal Unity 637
1. Fizinis koordinavimas 637 1. Physical Co-ordination 637
2. Intelektuali vienybė 638 2. Intellectual Unity 638
3. Dvasinis suvienijimas 639 3. Spiritual Unification 639
4. Asmenybės suvienijimas 639 4. Personality Unification 639
5. Dievybės vienybė 640 5. Deity Unity 640
6. Evoliucinės Dievybės suvienijimas 641 6. Unification of Evolutionary Deity 641
7. Visuotinės evoliucinės pasekmės 642 7. Universal Evolutionary Repercussions 642
8. Aukščiausiasis Suvienytojas 643 8. The Supreme Unifier 643
9. Visuotinė Absoliuti vienybė 644 9. Universal Absolute Unity 644
10. Tiesa, Grožis, ir Gėris 646 10. Truth, Beauty, and Goodness 646
III DALIS
Urantijos Istorija
PART III
The History of Urantia
57. Urantijos kilmė 651 57. The Origin of Urantia 651
1. Andronoverio ūkas 651 1. The Andronover Nebula 651
2. Pirminis ūko etapas 652 2. The Primary Nebular Stage 652
3. Antrinis ūko etapas 653 3. The Secondary Nebular Stage 653
4. Trečiasis ir ketvirtasis etapai 654 4. Tertiary and Quartan Stages 654
5. Monmatijos — Urantijos saulės sistemos — kilmė 655 5. Origin of Monmatia—The Urantia Solar System 655
6. Saulės sistemos etapas — planetų formavimosi era 657 6. The Solar System Stage—The Planet-Forming Era 657
7. Meteoritų era — Ugnikalnių amžius
Primityvioji planetos atmosfera
658 7. The Meteoric Era—The Volcanic Age
The Primitive Planetary Atmosphere
658
8. Plutos stabilizavimas
Žemės drebejimų amžius
Pasaulinis vandenynas ir pirmasis kontinentas
660 8. Crustal Stabilization
The Age of Earthquakes
The World Ocean and the First Continent
660
58. Gyvybės įkūrimas Urantijoje 664 58. Life Establishment on Urantia 664
1. Būtinos salygos fizinei gyvybei 664 1. Physical-Life Prerequisites 664
2. Urantijos atmosfera 665 2. The Urantia Atmosphere 665
3. Erdvinė aplinka 666 3. Spatial Environment 666
4. Gyvybės aušros era 667 4. The Life-Dawn Era 667
5. Kontinentų dreifas 668 5. The Continental Drift 668
6. Pereinamasis periodas 669 6. The Transition Period 669
7. Geologijos istorijos knyga 670 7. The Geologic History Book 670
59. Jūrinės gyvybės era Urantijoje 672 59. The Marine-Life Era on Urantia 672
1. Ankstyvoji jūrinė gyvybe sekliose jūrose
Trilobitų amžius
673 1. Early Marine Life in the Shallow Seas
The Trilobite Age
673
2. Kontinentinių potvynių pirmasis etapas
Bestuburių gyvūnų amžius
674 2. The First Continental Flood Stage
The Invertebrate-Animal Age
674
3. Antrasis didžiojo potvynio etapas
Koralų periodas — Pečiakojų amžius
676 3. The Second Great Flood Stage
The Coral Period—The Brachiopod Age
676
4. Didysis sausumos iškilimo etapas
Vegetatyvinis sausumos gyvybės periodas
Žuvų amžius
678 4. The Great Land-Emergence Stage
The Vegetative Land-Life Period
The Age of Fishes
678
5. Plutos slinkimo etapas
Papartinių miškų karbono periodas
Varlių amžius
680 5. The Crustal-Shifting Stage
The Fern-Forest Carboniferous Period
The Age of Frogs
680
6. Klimato pereinamasis etapas
Seklinių augalų periodas
Biologinių sukretimų amžius
682 6. The Climatic Transition Stage
The Seed-Plant Period
The Age of Biologic Tribulation
682
60. Urantija ankstyvosios sausumos gyvybės eroje 685 60. Urantia During the Early Land-Life Era 685
1. Ankstyvasis roplių amžius 685 1. The Early Reptilian Age 685
2. Vėlesnis roplių amžius 687 2. The Later Reptilian Age 687
3. Kreidos periodas
Žydinčių augalų periodas
Paukščių amžius
688 3. The Cretaceous Stage
The Flowering-Plant Period
The Age of Birds
688
4. Kreidos periodo pabaiga 691 4. The End of the Chalk Period 691
61. Žinduolių era Urantijoje 693 61. The Mammalian Era on Urantia 693
1. Naujasis kontinentinės sausumos etapas
Ankstyvųjų žinduolių amžius
693 1. The New Continental Land Stage
The Age of Early Mammals
693
2. Nesenų potvynių etapas
Išsivysciusių žinduolių amžius
694 2. The Recent Flood Stage
The Age of Advanced Mammals
694
3. Šiuolaikinių kalnų etapas
Dramblio ir arklio amžius
696 3. The Modern Mountain Stage
Age of the Elephant and the Horse
696
4. Nesenas kontinentų iškilimo etapas
Paskutinė didžioji žinduolių migracija
698 4. The Recent Continental-Elevation Stage
The Last Great Mammalian Migration
698
5. Ankstyvasis ledynmetis 699 5. The Early Ice Age 699
6. Primityvusis žmogus ledo amžiuje 700 6. Primitive Man in the Ice Age 700
7. Tebesitęsiantis ledo amžius 700 7. The Continuing Ice Age 700
62. Pirmykščio žmogaus aušros rasės 703 62. The Dawn Races of Early Man 703
1. Ankstyvieji lemūrų tipai 703 1. The Early Lemur Types 703
2. Aušros žinduoliai 703 2. The Dawn Mammals 703
3. Vidurinieji žinduoliai 704 3. The Mid-Mammals 704
4. Primatai 706 4. The Primates 706
5. Pirmosios žmogiškosios būtybės 707 5. The First Human Beings 707
6. Žmogiškojo proto evoliucija 709 6. Evolution of the Human Mind 709
7. Kaip apgyvendinto pasaulio pripažinimas 709 7. Recognition as an Inhabited World 709
63. Pirmoji žmogiškoji šeima 711 63. The First Human Family 711
1. Andonas ir Fonta 711 1. Andon and Fonta 711
2. Dvynių pabegimas 712 2. The Flight of the Twins 712
3. Andono šeima 713 3. Andon’s Family 713
4. Andoniniai klanai 713 4. The Andonic Clans 713
5. Andonitų pasklidimas 715 5. Dispersion of the Andonites 715
6. Onagaras — pirmasis Tiesos Mokytojas 715 6. Onagar—The First Truth Teacher 715
7. Andono ir Fontos išlikimas 717 7. The Survival of Andon and Fonta 717
64. Evoliucinės spalvotosios rasės 718 64. The Evolutionary Races of Color 718
1. Andoniniai aborigenai 718 1. The Andonic Aborigines 718
2. Foksholo gentys 719 2. The Foxhall Peoples 719
3. Badonano gentys 720 3. The Badonan Tribes 720
4. Neandertaliečių rasės 720 4. The Neanderthal Races 720
5. Spalvotųjų rasių kilmė 722 5. Origin of the Colored Races 722
6. Šešios Urantijos Sangikų rasės 722 6. The Six Sangik Races of Urantia 722
7. Spalvotųjų rasių pasklidimas 726 7. Dispersion of the Colored Races 726
65. Evoliucijos kontrolė iš viršaus 730 65. The Overcontrol of Evolution 730
1. Gyvybės Nešėjų funkcijos 730 1. Life Carrier Functions 730
2. Evoliucijos panorama 731 2. The Evolutionary Panorama 731
3. Evoliucijos skatinimas 733 3. The Fostering of Evolution 733
4. Urantijos jaudinantis patyrimas 734 4. The Urantia Adventure 734
5. Gyvybės evoliucijos vingiai 736 5. Life-Evolution Vicissitudes 736
6. Evoliuciniai gyvybės metodai 737 6. Evolutionary Techniques of Life 737
7. Evoliuciniai proto lygiai 738 7. Evolutionary Mind Levels 738
8. Evoliucija laike ir erdvėje 739 8. Evolution in Time and Space 739
66. Urantijos Planetos Princas 741 66. The Planetary Prince of Urantia 741
1. Princas Kaligastija 741 1. Prince Caligastia 741
2. Princo personalas 742 2. The Prince’s Staff 742
3. Dalamatija — Princo miestas 743 3. Dalamatia—The City of the Prince 743
4. Šios šimtinės pirmosios dienos 743 4. Early Days of the One Hundred 743
5. Šios šimtinės organizacija 745 5. Organization of the One Hundred 745
6. Princo valdymas 749 6. The Prince’s Reign 749
7. Gyvenimas Dalamatijoje 750 7. Life in Dalamatia 750
8. Kaligastijos nelaimes 752 8. Misfortunes of Caligastia 752
67. Planetos maištas 754 67. The Planetary Rebellion 754
1. Kaligastijos išdavystė 754 1. The Caligastia Betrayal 754
2. Maišto pradžia 755 2. The Outbreak of Rebellion 755
3. Septyneri lemiami metai 756 3. The Seven Crucial Years 756
4. Kaligastijos šimtinė po maišto 757 4. The Caligastia One Hundred After Rebellion 757
5. Tiesioginės maišto pasekmės 758 5. Immediate Results of Rebellion 758
6. Tvirtasis Vanas 759 6. Van—The Steadfast 759
7. Nuodemės toli siekiancios pasekmės 760 7. Remote Repercussions of Sin 760
8. Maišto žmogiškasis didvyris 761 8. The Human Hero of the Rebellion 761
68. Civilizacijos aušra 763 68. The Dawn of Civilization 763
1. Apsauginis visuomeninimas 763 1. Protective Socialization 763
2. Visuomeniniai progresavimo faktoriai 764 2. Factors in Social Progression 764
3. Velių baimės visuomeninantis poveikis 766 3. Socializing Influence of Ghost Fear 766
4. Papročių evoliucija 767 4. Evolution of the Mores 767
5. Žemės panaudojimo metodai — pragyvenimo priemonės 768 5. Land Techniques—Maintenance Arts 768
6. Kultūros evoliucija 769 6. Evolution of Culture 769
69. Primityviosios žmogiškosios, institucijos 772 69. Primitive Human Institutions 772
1. Pagrindinės žmogiškosios institucijos 772 1. Basic Human Institutions 772
2. Gamybos aušra 773 2. The Dawn of Industry 773
3. Darbo pasidalijimas 773 3. The Specialization of Labor 773
4. Prekybos pradžia 775 4. The Beginnings of Trade 775
5. Kapitalo pradžia 775 5. The Beginnings of Capital 775
6. Ugnis civilizacijos atžvilgiu 777 6. Fire in Relation to Civilization 777
7. Gyvunų panaudojimas 778 7. The Utilization of Animals 778
8. Vergove kaip civilizacijos faktorius 778 8. Slavery as a Factor in Civilization 778
9. Privati nuosavybė 780 9. Private Property 780
70. Žmogiškojo valdymo evoliucija 783 70. The Evolution of Human Government 783
1. Karo genezė 783 1. The Genesis of War 783
2. Visuomeninė karo vertė 785 2. The Social Value of War 785
3. Ankstyvieji žmogiškieji susivienijimai 787 3. Early Human Associations 787
4. Klanai ir gentys 788 4. Clans and Tribes 788
5. Valdymo ištakos 788 5. The Beginnings of Government 788
6. Monarchinis valdymas 789 6. Monarchial Government 789
7. Primityvieji klubai ir draugijos 790 7. Primitive Clubs and Secret Societies 790
8. Visuomeninės klases 792 8. Social Classes 792
9. Žmogiškosios teises 793 9. Human Rights 793
10. Teisingumo evoliucija 794 10. Evolution of Justice 794
11. Istatymai ir teismai 796 11. Laws and Courts 796
12. Pilietinės valdžios paskyrimas 797 12. Allocation of Civil Authority 797
71. Valstybės išsivystymas 800 71. Development of the State 800
1. Embrionine valstybė 800 1. The Embryonic State 800
2. Atstovaujamojo valdymo evoliucija 801 2. The Evolution of Representative Government 801
3. Valstybingumo idealai 803 3. The Ideals of Statehood 803
4. Besivystanti civilizacija 804 4. Progressive Civilization 804
5. Konkurencijos evoliucija 805 5. The Evolution of Competition 805
6. Pelno akstinas 805 6. The Profit Motive 805
7. Švietimas 806 7. Education 806
8. Valstybingumo pobūdis 806 8. The Character of Statehood 806
72. Kaimyninės planetos valdymas 808 72. Government on a Neighboring Planet 808
1. Kontinentinė nacija 808 1. The Continental Nation 808
2. Politinė organizacija 809 2. Political Organization 809
3. Šeimos gyvenimas 811 3. The Home Life 811
4. Švietimo sistema 812 4. The Educational System 812
5. Gamybinė organizacija 813 5. Industrial Organization 813
6. Senatvės draudimas 814 6. Old-Age Insurance 814
7. Mokesčiai 815 7. Taxation 815
8. Specialūs koledžai 816 8. The Special Colleges 816
9. Visuotinio balsavimo planas 817 9. The Plan of Universal Suffrage 817
10. Kova prieš nusikalstamumą 818 10. Dealing with Crime 818
11. Karinis pasirengimas 818 11. Military Preparedness 818
12. Kitos nacijos 819 12. The Other Nations 819
73. Edeno Sodas 821 73. The Garden of Eden 821
1. Noditai ir amadonitai 821 1. The Nodites and the Amadonites 821
2. Sodo planavimas 822 2. Planning for the Garden 822
3. Sodo vieta 823 3. The Garden Site 823
4. Sodo įrengimas 823 4. Establishing the Garden 823
5. Sodo namai 824 5. The Garden Home 824
6. Gyvybės medis 825 6. The Tree of Life 825
7. Edeno dalia 826 7. The Fate of Eden 826
74. Adomas ir Ieva 828 74. Adam and Eve 828
1. Adomas ir Ieva Jeruseme 828 1. Adam and Eve on Jerusem 828
2. Adomo ir Ievos atvykimas 829 2. Arrival of Adam and Eve 829
3. Adomas ir Ieva susipažista su planeta 830 3. Adam and Eve Learn About the Planet 830
4. Pirmoji suirutė 832 4. The First Upheaval 832
5. Adomo administracija 833 5. Adam’s Administration 833
6. Adomo ir Ievos šeimos gyvenimas 834 6. Home Life of Adam and Eve 834
7. Gyvenimas Sode 835 7. Life in the Garden 835
8. Legenda apie sukūrimą 836 8. The Legend of Creation 836
75. Adomo ir Ievos pražanga 839 75. The Default of Adam and Eve 839
1. Urantijos problema 839 1. The Urantia Problem 839
2. Kaligastijos samokslas 840 2. Caligastia’s Plot 840
3. Ievos viliojimas 841 3. The Temptation of Eve 841
4. Pražangos suvokimas 842 4. The Realization of Default 842
5. Pražangos pasekmės 843 5. Repercussions of Default 843
6. Adomas ir Ieva palieka Sodą 844 6. Adam and Eve Leave the Garden 844
7. Adomo ir Ievos degradavimas 845 7. Degradation of Adam and Eve 845
8. Vadinamasis žmogaus nuopuolis 845 8. The So-Called Fall of Man 845
76. Antrasis Sodas 847 76. The Second Garden 847
1. Edenitai įžengia į Mesopotamiją 847 1. The Edenites Enter Mesopotamia 847
2. Kainas ir Abelis 848 2. Cain and Abel 848
3. Gyvenimas Mesopotamijoje 849 3. Life in Mesopotamia 849
4. Violetinė rasė 850 4. The Violet Race 850
5. Adomo ir Ievos mirtis 851 5. Death of Adam and Eve 851
6. Adomo ir Ievos išlikimas 853 6. Survival of Adam and Eve 853
77. Tarpiniai Tvariniai 855 77. The Midway Creatures 855
1. Pirminės Tarpinės Būtybės 855 1. The Primary Midwayers 855
2. Noditų rasė 856 2. The Nodite Race 856
3. Babelio bokštas 858 3. The Tower of Babel 858
4. Noditų civilizacijos centrai 859 4. Nodite Centers of Civilization 859
5. Adomsonas ir Rata 861 5. Adamson and Ratta 861
6. Antrinės Tarpinės Būtybės 862 6. The Secondary Midwayers 862
7. Tarpiniai tvariniai maištininkai 863 7. The Rebel Midwayers 863
8. Suvienyti tarpiniai tvariniai 864 8. The United Midwayers 864
9. Urantijos nuolatiniai piliečiai 865 9. The Permanent Citizens of Urantia 865
78. Violetinė rasė laikmečiu po Adomo 868 78. The Violet Race After the Days of Adam 868
1. Rasinis ir kulturinis pasiskirstymas 868 1. Racial and Cultural Distribution 868
2. Adomitai antrajame Sode 869 2. The Adamites in the Second Garden 869
3. Adomitų ankstyvosios ekspansijos 870 3. Early Expansions of the Adamites 870
4. Anditai 871 4. The Andites 871
5. Anditų migravimai 872 5. The Andite Migrations 872
6. Paskutinieji anditų pasklidimai 873 6. The Last Andite Dispersions 873
7. Potvyniai Mesopotamijoje 874 7. The Floods in Mesopotamia 874
8. Šumerai — paskutinieji iš anditų 875 8. The Sumerians—Last of the Andites 875
79. Anditų ekspansija Rytuose 878 79. Andite Expansion in the Orient 878
1. Turkestano anditai 878 1. The Andites of Turkestan 878
2. Anditai užkariauja Indiją 879 2. The Andite Conquest of India 879
3. Dravidų Indiją 881 3. Dravidian India 881
4. Arijų įsiveržimas į Indiją 882 4. The Aryan Invasion of India 882
5. Raudonasis žmogus ir geltonasis žmogus 883 5. Red Man and Yellow Man 883
6. Kiniečių civilizacijos aušra 884 6. Dawn of Chinese Civilization 884
7. Anditai įžengia į Kiniją 886 7. The Andites Enter China 886
8. Velesne kiniečių civilizacija 887 8. Later Chinese Civilization 887
80. Anditų ekspansija Vakaruose 889 80. Andite Expansion in the Occident 889
1. Adomitai įžengia į Europą 889 1. The Adamites Enter Europe 889
2. Klimatiniai ir geologiniai pasikeitimai 890 2. Climatic and Geologic Changes 890
3. Kromanjonietis mėlynasis žmogus 891 3. The Cro-Magnoid Blue Man 891
4. Anditų įsiveržimai į Europą 892 4. The Andite Invasions of Europe 892
5. Anditai užkariauja Šiaurės Europą 893 5. The Andite Conquest of Northern Europe 893
6. Anditai palei Nilą 894 6. The Andites Along the Nile 894
7. Viduržemio jūros salų anditai 895 7. Andites of the Mediterranean Isles 895
8. Dunojaus andonitai 896 8. The Danubian Andonites 896
9. Trys baltųjų rasės 897 9. The Three White Races 897
81. Šiuolaikinės civilizacijos vystymasis 900 81. Development of Modern Civilization 900
1. Civilizacijos lopšys 900 1. The Cradle of Civilization 900
2. Civilizacijos priemonės 901 2. The Tools of Civilization 901
3. Miestai, gamyba, ir prekyba 903 3. Cities, Manufacture, and Commerce 903
4. Mišrios rasės 904 4. The Mixed Races 904
5. Kultūrinė visuomenė 905 5. Cultural Society 905
6. Civilizacijos išsaugojimas 906 6. The Maintenance of Civilization 906
82. Santuokos evoliucija 913 82. The Evolution of Marriage 913
1. Poravimosi instinktas 913 1. The Mating Instinct 913
2. Ribojantys tabu 914 2. The Restrictive Taboos 914
3. Ankstyvieji vedybiniai papročiai 915 3. Early Marriage Mores 915
4. Vedybos, esant nuosavybės papročiams 917 4. Marriage Under the Property Mores 917
5. Endogamija ir eksogamija 918 5. Endogamy and Exogamy 918
6. Rasiniai mišiniai 919 6. Racial Mixtures 919
83. Santuokos institutas 922 83. The Marriage Institution 922
1. Santuoka kaip visuomeninis institutas 922 1. Marriage as a Societal Institution 922
2. Asistavimas ir sužadėtuvės 923 2. Courtship and Betrothal 923
3. Pirkimas ir kraitis 923 3. Purchase and Dowry 923
4. Vedybų ritualas 924 4. The Wedding Ceremony 924
5. Daugiskaitinės vedybos 925 5. Plural Marriages 925
6. Tikroji monogamija — porinės vedybos 927 6. True Monogamy—Pair Marriage 927
7. Vedybinio ryšio nutraukimas 928 7. The Dissolution of Wedlock 928
8. Santuokos idealizavimas 929 8. The Idealization of Marriage 929
84. Santuoka ir šeimyninis gyvenimas 931 84. Marriage and Family Life 931
1. Primityvūs poriniai susivienijimai 931 1. Primitive Pair Associations 931
2. Ankstyvoji matriarchalinė šeima 932 2. The Early Mother-Family 932
3. Šeima, viešpataujant tėvui 933 3. The Family Under Father Dominance 933
4. Moters padėtis ankstyvojoje visuomenėje 935 4. Woman’s Status in Early Society 935
5. Moterys, besivystančių papročių laikotarpiu 936 5. Woman Under the Developing Mores 936
6. Vyro ir moters partnerystė 938 6. The Partnership of Man and Woman 938
7. Šeimyninio gyenimo idealai 939 7. The Ideals of Family Life 939
8. Savęs patenkinimo pavojai 942 8. Dangers of Self-Gratification 942
85. Garbinimo kilmė 944 85. The Origins of Worship 944
1. Akmenų ir kalvų garbinimas 944 1. Worship of Stones and Hills 944
2. Augalų ir medžių garbinimas 945 2. Worship of Plants and Trees 945
3. Gyvunų garbinimas 946 3. The Worship of Animals 946
4. Stichijų garbinimas 946 4. Worship of the Elements 946
5. Dangaus kūnų garbinimas 947 5. Worship of the Heavenly Bodies 947
6. Žmogaus garbinimas 948 6. Worship of Man 948
7. Garbinimo ir Išminties Pagalbinės Proto Dvasios 948 7. The Adjutants of Worship and Wisdom 948
86. Religijos ankstyvoji evoliucija 950 86. Early Evolution of Religion 950
1. Atsitiktinumas: sekmė ir nesėkmė 950 1. Chance: Good Luck and Bad Luck 950
2. Atsitiktinumo įasmeninimas 951 2. The Personification of Chance 951
3. Mirtis — nesuprantamoji 952 3. Death—The Inexplicable 952
4. Išlikimo po mirties samprata 952 4. The Death-Survival Concept 952
5. Samprata apie velę-sielą 953 5. The Ghost-Soul Concept 953
6. Velių-Dvasių aplinka 955 6. The Ghost-Spirit Environment 955
7. Primityviosios religijos funkcija 956 7. The Function of Primitive Religion 956
87. Vėlių kultai 958 87. The Ghost Cults 958
1. Velių baimė 958 1. Ghost Fear 958
2. Velių nuraminimas 959 2. Ghost Placation 959
3. Protėvių garbinimas 960 3. Ancestor Worship 960
4. Geros ir blogos dvasinės vėlės 961 4. Good and Bad Spirit Ghosts 961
5. Besivystantis vėlių kultas 962 5. The Advancing Ghost Cult 962
6. Prievarta ir dvasių išvarymas 963 6. Coercion and Exorcism 963
7. Kulto prigimtis 965 7. Nature of Cultism 965
88. Fetišai, talismanai, ir magija 967 88. Fetishes, Charms, and Magic 967
1. Tikėjimas į fetišus 967 1. Belief in Fetishes 967
2. Fetišų evoliucija 968 2. Evolution of the Fetish 968
3. Totemizmas 970 3. Totemism 970
4. Magija 970 4. Magic 970
5. Magiški talismanai 971 5. Magical Charms 971
6. Magijos praktika 972 6. The Practice of Magic 972
89. Nuodėmė, auka, ir atpirkimas 974 89. Sin, Sacrifice, and Atonement 974
1. Tabu 974 1. The Taboo 974
2. Nuodemės samprata 975 2. The Concept of Sin 975
3. Atsižadėjimas ir nusižeminimas 976 3. Renunciation and Humiliation 976
4. Aukos kilmė 977 4. Origins of Sacrifice 977
5. Paaukojimai ir kanibalizmas 978 5. Sacrifices and Cannibalism 978
6. Žmonių aukojimo evoliucija 980 6. Evolution of Human Sacrifice 980
7. Žmonių aukojimo modifikavimas 981 7. Modifications of Human Sacrifice 981
8. Išpirkimas ir susitarimas 982 8. Redemption and Covenants 982
9. Aukojimai ir sakramentai 983 9. Sacrifices and Sacraments 983
10. Nuodėmės atleidimas 984 10. Forgiveness of Sin 984
90. Šamanizmas — kerėtojai ir žyniai 986 90. Shamanism—Medicine Men and Priests 986
1. Pirmieji šamanai — keretojai 986 1. The First Shamans—The Medicine Men 986
2. Šamanistiniai ritualai 987 2. Shamanistic Practices 987
3. Ligos ir mirties šamaninė teorija 989 3. The Shamanic Theory of Disease and Death 989
4. Medicina, vadovaujant šamanams 990 4. Medicine Under the Shamans 990
5. Žyniai ir ritualai 992 5. Priests and Rituals 992
91. Maldos evoliucija 994 91. The Evolution of Prayer 994
1. Primityvioji malda 994 1. Primitive Prayer 994
2. Besivystanti malda 995 2. Evolving Prayer 995
3. Malda ir antrasis aš 996 3. Prayer and the Alter Ego 996
4. Etinė malda 997 4. Ethical Praying 997
5. Maldos visuomeninės pasekmės 998 5. Social Repercussions of Prayer 998
6. Maldos kompetencija 999 6. The Province of Prayer 999
7. Misticizmas, ekstazė, ir įkvėpimas 1000 7. Mysticism, Ecstasy, and Inspiration 1000
8. Meldimasis kaip asmeninis patyrimas 1001 8. Praying as a Personal Experience 1001
9. Veiksmingos maldos sąlygos 1002 9. Conditions of Effective Prayer 1002
92. Vėlesnė religijos evoliucija 1003 92. The Later Evolution of Religion 1003
1. Evoliucinės religijos prigimtis 1003 1. The Evolutionary Nature of Religion 1003
2. Religija ir papročiai 1004 2. Religion and the Mores 1004
3. Evoliucinės religijos prigimtis 1005 3. The Nature of Evolutionary Religion 1005
4. Apreiškimo dovana 1007 4. The Gift of Revelation 1007
5. Didieji religiniai vadovai 1008 5. The Great Religious Leaders 1008
6. Sudetinės religijos 1010 6. The Composite Religions 1010
7. Tolesnė religijos evoliucija 1012 7. The Further Evolution of Religion 1012
93. Makiventa Melkizedekas 1014 93. Machiventa Melchizedek 1014
1. Makiventos įsikunijimas 1014 1. The Machiventa Incarnation 1014
2. Salemo išmincius 1015 2. The Sage of Salem 1015
3. Melkizedeko mokymai 1016 3. Melchizedek’s Teachings 1016
4. Salemo religija 1017 4. The Salem Religion 1017
5. Abraomo pasirinkimas 1018 5. The Selection of Abraham 1018
6. Melkizedeko susitarimas su Abraomu 1020 6. Melchizedek’s Covenant with Abraham 1020
7. Melkizedeko misionieriai 1021 7. The Melchizedek Missionaries 1021
8. Melkizedeko išvykimas 1022 8. Departure of Melchizedek 1022
9. Po Melkizedeko išvykimo 1022 9. After Melchizedek’s Departure 1022
10. Makiventos Melkizedeko dabartinis statusas 1024 10. Present Status of Machiventa Melchizedek 1024
94. Melkizedeko mokymai Rytuose 1027 94. The Melchizedek Teachings in the Orient 1027
1. Salemo mokymai Vedų Indijoje 1027 1. The Salem Teachings in Vedic India 1027
2. Brahmanizmas 1028 2. Brahmanism 1028
3. Brahmaninė filosofija 1030 3. Brahmanic Philosophy 1030
4. Induizmo religija 1031 4. The Hindu Religion 1031
5. Kova už Tiesą Kinijoje 1032 5. The Struggle for Truth in China 1032
6. Lao-Tse ir Konfucijus 1033 6. Lao-Tse and Confucius 1033
7. Gautama Sidharta 1035 7. Gautama Siddhartha 1035
8. Budistų tikejimas 1036 8. The Buddhist Faith 1036
9. Budizmo paplitimas 1037 9. The Spread of Buddhism 1037
10. Religija Tibete 1038 10. Religion in Tibet 1038
11. Budistų filosofija 1038 11. Buddhist Philosophy 1038
12. Dievo samprata budizme 1040 12. The God Concept of Buddhism 1040
95. Melkizedeko mokymai Levante 1042 95. The Melchizedek Teachings in the Levant 1042
1. Salemo religija Mesopotamijoje 1042 1. The Salem Religion in Mesopotamia 1042
2. Ankstyvoji Egipto religija 1043 2. Early Egyptian Religion 1043
3. Moralinių sampratų evoliucija 1045 3. Evolution of Moral Concepts 1045
4. Amenemopo mokymai 1046 4. The Teachings of Amenemope 1046
5. Nuostabusis Ichnatonas 1047 5. The Remarkable Ikhnaton 1047
6. Salemo doktrinos Irane 1049 6. The Salem Doctrines in Iran 1049
7. Salemo mokymai Arabijoje 1050 7. The Salem Teachings in Arabia 1050
96. Jahvė — hebrajų Dievas 1052 96. Yahweh—God of the Hebrews 1052
1. Dievybės samprata tarp semitų 1052 1. Deity Concepts Among the Semites 1052
2. Semitų tautos 1054 2. The Semitic Peoples 1054
3. Neprilygstamasis Mozė 1055 3. The Matchless Moses 1055
4. Jahvės skelbimas 1056 4. The Proclamation of Yahweh 1056
5. Mozės mokymai 1057 5. The Teachings of Moses 1057
6. Dievo samprata po Mozės mirties 1059 6. The God Concept After Moses’ Death 1059
7. Psalmės ir Jobo knyga 1060 7. Psalms and the Book of Job 1060
97. Sampratos apie Dievą evoliucija tarp hebrajų 1062 97. Evolution of the God Concept Among the Hebrews 1062
1. Samuelis — pirmasis iš hebrajų pranašų 1062 1. Samuel—First of the Hebrew Prophets 1062
2. Elijas ir Elišas 1064 2. Elijah and Elisha 1064
3. Jahvė ir Baalis 1064 3. Yahweh and Baal 1064
4. Amosas ir Osijas 1065 4. Amos and Hosea 1065
5. Pirmasis Isajas 1066 5. The First Isaiah 1066
6. Bebaimis Jeremijas 1067 6. Jeremiah the Fearless 1067
7. Antrasis Isajas 1068 7. The Second Isaiah 1068
8. Šventa ir pasaulietinė istorija 1070 8. Sacred and Profane History 1070
9. Hebrajų istorija 1071 9. Hebrew History 1071
10. Hebrajų religija 1075 10. The Hebrew Religion 1075
98. Melkizedeko mokymai Vakaruose 1077 98. The Melchizedek Teachings in the Occident 1077
1. Salemo religija tarp graikų 1077 1. The Salem Religion Among the Greeks 1077
2. Graikų filosofinė mintis 1078 2. Greek Philosophic Thought 1078
3. Melkizedeko mokymai Romoje 1080 3. The Melchizedek Teachings in Rome 1080
4. Misteriniai kultai 1081 4. The Mystery Cults 1081
5. Mitros kultas 1082 5. The Cult of Mithras 1082
6. Mitraizmas ir krikščionybė 1083 6. Mithraism and Christianity 1083
7. Krikščioniškoji religija 1083 7. The Christian Religion 1083
99. Religijos visuomeninės problemos 1086 99. The Social Problems of Religion 1086
1. Religija ir visuomeninis pertvarkymas 1086 1. Religion and Social Reconstruction 1086
2. Institucinės religijos silpnumas 1087 2. Weakness of Institutional Religion 1087
3. Religija ir religininkas 1088 3. Religion and the Religionist 1088
4. Pereinamojo laikotarpio sunkumai 1089 4. Transition Difficulties 1089
5. Religijos visuomeniniai aspektai 1090 5. Social Aspects of Religion 1090
6. Institucinė religija 1092 6. Institutional Religion 1092
7. Religijos indėlis 1092 7. Religion’s Contribution 1092
100. Religija žmogiškajame patyrime 1094 100. Religion in Human Experience 1094
1. Religinis augimas 1094 1. Religious Growth 1094
2. Dvasinis augimas 1095 2. Spiritual Growth 1095
3. Samprata apie aukščiausiąją vertybę 1096 3. Concepts of Supreme Value 1096
4. Augimo problemos 1097 4. Problems of Growth 1097
5. Atsivertimas ir misticizmas 1098 5. Conversion and Mysticism 1098
6. Religinio gyvenimo požymiai 1100 6. Marks of Religious Living 1100
7. Religinio gyvenimo viršūnė 1101 7. The Acme of Religious Living 1101
101. Tikroji religijos prigimtis 1104 101. The Real Nature of Religion 1104
1. Tikroji religija 1104 1. True Religion 1104
2. Religijos faktas 1105 2. The Fact of Religion 1105
3. Religijos savybės 1107 3. The Characteristics of Religion 1107
4. Apreiškimo apribojimai 1109 4. The Limitations of Revelation 1109
5. Religija išplėsta apreiškimo 1110 5. Religion Expanded by Revelation 1110
6. Augantis religinis patyrimas 1111 6. Progressive Religious Experience 1111
7. Asmeninė religijos filosofija 1113 7. A Personal Philosophy of Religion 1113
8. Įtikejimas ir tikėjimas 1114 8. Faith and Belief 1114
9. Religija ir moralė 1115 9. Religion and Morality 1115
10. Religija kaip žmogaus išlaisvintoja 1116 10. Religion as Man’s Liberator 1116
102. Religinio įtikėjimo pamatai 1118 102. The Foundations of Religious Faith 1118
1. Įtikejimo garantijos 1118 1. Assurances of Faith 1118
2. Religija ir tikrovė 1119 2. Religion and Reality 1119
3. Žinios, išmintis, ir įžvalga 1121 3. Knowledge, Wisdom, and Insight 1121
4. Patyrimo faktas 1123 4. The Fact of Experience 1123
5. Tikslingo potencialo aukštybė 1123 5. The Supremacy of Purposive Potential 1123
6. Religinio įtikėjimo tikrumas 1124 6. The Certainty of Religious Faith 1124
7. To, kas yra dieviška, tikrumas 1126 7. The Certitude of the Divine 1126
8. Religijos įrodymai 1127 8. The Evidences of Religion 1127
103. Religinio patyrimo tikrovė 1129 103. The Reality of Religious Experience 1129
1. Religijos filosofija 1129 1. Philosophy of Religion 1129
2. Religija ir individas 1130 2. Religion and the Individual 1130
3. Religija ir žmogiškoji rasė 1132 3. Religion and the Human Race 1132
4. Dvasinė komunija 1133 4. Spiritual Communion 1133
5. Idealų kilmė 1133 5. The Origin of Ideals 1133
6. Filosofinis derinimas 1135 6. Philosophic Co-ordination 1135
7. Mokslas ir religija 1137 7. Science and Religion 1137
8. Filosofija ir religija 1140 8. Philosophy and Religion 1140
9. Religijos esmė 1140 9. The Essence of Religion 1140
104. Sampratos apie Trejybę augimas 1143 104. Growth of the Trinity Concept 1143
1. Trejybės samprata Urantijoje 1143 1. Urantian Trinity Concepts 1143
2. Trejybės vienybe ir Dievybės daugiskaitiškumas 1145 2. Trinity Unity and Deity Plurality 1145
3. Trejybės ir Trivienybės 1146 3. Trinities and Triunities 1146
4. Septynios Trivienybės 1147 4. The Seven Triunities 1147
5. Trisajungos 1151 5. Triodities 1151
105. Dievybė ir tikrovė 1152 105. Deity and Reality 1152
1. Filosofinė šio AŠ ESU koncepcija 1152 1. The Philosophic Concept of the I AM 1152
2. Šis AŠ ESU kaip Trivienybė ir kaip Septinkartis 1153 2. The I AM as Triune and as Sevenfold 1153
3. Septyni Begalybės Absoliutai 1155 3. The Seven Absolutes of Infinity 1155
4. Vienybe, Dualybė, ir Trivienybė 1157 4. Unity, Duality, and Triunity 1157
5. Ribinės tikrovės paskleidimas 1158 5. Promulgation of Finite Reality 1158
6. Ribinės tikrovės atgarsiai 1159 6. Repercussions of Finite Reality 1159
7. Transcendentalų atsiradimas 1159 7. Eventuation of Transcendentals 1159
106. Tikrovės visatos lygiai 1162 106. Universe Levels of Reality 1162
1. Ribinių Funkcionalų pirminis susivienijimas 1163 1. Primary Association of Finite Functionals 1163
2. Antrinė aukščiausioji ribinė integracija 1164 2. Secondary Supreme Finite Integration 1164
3. Transcendentinis tretinis tikrovės susivienijimas 1165 3. Transcendental Tertiary Reality Association 1165
4. Galutinioji ketvirtoji integracija 1166 4. Ultimate Quartan Integration 1166
5. Bendraabsoliutus arba penktosios fazės susivienijimas 1167 5. Coabsolute or Fifth-Phase Association 1167
6. Absoliuti arba šeštosios fazės integracija 1167 6. Absolute or Sixth-Phase Integration 1167
7. Likimo užbaigtumas 1168 7. Finality of Destiny 1168
8. Trejybių Trejybė 1170 8. The Trinity of Trinities 1170
9. Egzistencialus begalinis suvienijimas 1173 9. Existential Infinite Unification 1173
107. Minties Derintojų kilmė ir prigimtis 1176 107. Origin and Nature of Thought Adjusters 1176
1. Minties Derintojų kilmė 1177 1. Origin of Thought Adjusters 1177
2. Derintojų klasifikacija 1178 2. Classification of Adjusters 1178
3. Derintojų namai Dieviningtone 1179 3. The Divinington Home of Adjusters 1179
4. Derintojų prigimtis ir buvimas 1180 4. Nature and Presence of Adjusters 1180
5. Derintojo protingumas 1181 5. Adjuster Mindedness 1181
6. Derintojai kaip grynos dvasios 1182 6. Adjusters as Pure Spirits 1182
7. Derintojai ir asmenybė 1183 7. Adjusters and Personality 1183
108. Minties Derintojų misija ir tarnavimas 1185 108. Mission and Ministry of Thought Adjusters 1185
1. Parinkimas ir paskyrimas 1185 1. Selection and Assignment 1185
2. Derintojo apsigyvenimui butinos salygos 1186 2. Prerequisites of Adjuster Indwelling 1186
3. Organizacija ir administravimas 1188 3. Organization and Administration 1188
4. Ryšys sų kitomis dvasinemis itakomis 1190 4. Relation to Other Spiritual Influences 1190
5. Derintojo misija 1191 5. The Adjuster’s Mission 1191
6. Dievas žmoguje 1192 6. God in Man 1192
109. Derintojų ryšys su visatos tvariniais 1195 109. Relation of Adjusters to Universe Creatures 1195
1. Derintojų vystymasis 1195 1. Development of Adjusters 1195
2. Savaime veikiantys Derintojai 1196 2. Self-Acting Adjusters 1196
3. Derintojų ryšys su mirtingųjų tipais 1197 3. Relation of Adjusters to Mortal Types 1197
4. Derintojai ir žmogiškoji asmenybe 1198 4. Adjusters and Human Personality 1198
5. Materialios kliūtys Derintojo apsigyvenimui 1199 5. Material Handicaps to Adjuster Indwelling 1199
6. Tikrųjų vertybių išsaugojimas 1200 6. The Persistence of True Values 1200
7. Personalizuotų Derintojų likimas 1201 7. Destiny of Personalized Adjusters 1201
110. Derintojų ryšys su individualiais mirtingaisiais 1203 110. Relation of Adjusters to Individual Mortals 1203
1. Apsigyvenimas mirtingojo prote 1203 1. Indwelling the Mortal Mind 1203
2. Derintojai ir žmogiškoji valia 1204 2. Adjusters and Human Will 1204
3. Bendradarbiavimas su Derintoju 1205 3. Co-operation with the Adjuster 1205
4. Derintojo darbas prote 1207 4. The Adjuster’s Work in the Mind 1207
5. Klaidingos sampratos apie Derintojo vadovavimą 1207 5. Erroneous Concepts of Adjuster Guidance 1207
6. Septyni psichiniai apskritimai 1209 6. The Seven Psychic Circles 1209
7. Nemirtingumo pasiekimas 1212 7. The Attainment of Immortality 1212
111. Derintojas ir siela 1215 111. The Adjuster and the Soul 1215
1. Proto pasirinkimo arena 1216 1. The Mind Arena of Choice 1216
2. Sielos prigimtis 1217 2. Nature of the Soul 1217
3. Besivystanti siela 1218 3. The Evolving Soul 1218
4. Vidinis gyvenimas 1219 4. The Inner Life 1219
5. Pasirinkimo pašventimas 1221 5. The Consecration of Choice 1221
6. Žmogiškasis paradoksas 1221 6. The Human Paradox 1221
7. Derintojo problema 1223 7. The Adjuster’s Problem 1223
112. Asmenybės išlikimas 1225 112. Personality Survival 1225
1. Asmenybe ir tikrovė 1226 1. Personality and Reality 1226
2. Savasis aš 1227 2. The Self 1227
3. Mirties reiškinys 1229 3. The Phenomenon of Death 1229
4. Derintojai po mirties 1231 4. Adjusters After Death 1231
5. Žmogiškojo aš išlikimas 1232 5. Survival of the Human Self 1232
6. Morontinis aš 1235 6. The Morontia Self 1235
7. Susiliejimas su Derintoju 1237 7. Adjuster Fusion 1237
113. Serafiniai likimo sargai 1241 113. Seraphic Guardians of Destiny 1241
1. Angelai sargai 1241 1. The Guardian Angels 1241
2. Likimo sargai 1242 2. The Destiny Guardians 1242
3. Ryšys su kitais dvasiniais poveikiais 1244 3. Relation to Other Spirit Influences 1244
4. Serafinės veikimo sferos 1245 4. Seraphic Domains of Action 1245
5. Serafinė tarnystė mirtingiesiems 1245 5. Seraphic Ministry to Mortals 1245
6. Angelai sargai po mirties 1246 6. Guardian Angels After Death 1246
7. Serafimai ir kylanciojo karjera 1248 7. Seraphim and the Ascendant Career 1248
114. Serafinis planetinis valdymas 1250 114. Seraphic Planetary Government 1250
1. Urantijos aukščiausioji valdžia 1250 1. The Sovereignty of Urantia 1250
2. Planetinių prižiūrėtojų valdyba 1251 2. The Board of Planetary Supervisors 1251
3. Reziduojantis vyriausiasis vadovas 1252 3. The Resident Governor General 1252
4. Stebėtojas nuo Pačių Aukštųjų 1253 4. The Most High Observer 1253
5. Planetinis valdymas 1254 5. The Planetary Government 1254
6. Planetinės priežiūros pagrindiniai serafimai 1254 6. The Master Seraphim of Planetary Supervision 1254
7. Rezervinis likmo korpusas 1257 7. The Reserve Corps of Destiny 1257
115. Aukščiausioji Būtybė 1260 115. The Supreme Being 1260
1. Savokų ribų santykinumas 1260 1. Relativity of Concept Frames 1260
2. Absoliutus pagrindas Aukštybei 1261 2. The Absolute Basis for Supremacy 1261
3. Pirminis, aktualus, ir potencialus 1261 3. Original, Actual, and Potential 1261
4. Aukščiausiosios tikrovės šaltiniai 1263 4. Sources of Supreme Reality 1263
5. Aukščiausiojo ryšys su Rojaus Trejybe 1264 5. Relation of the Supreme to the Paradise Trinity 1264
6. Aukščiausiojo ryšys su Trisajungomis 1265 6. Relation of the Supreme to the Triodities 1265
7. Aukščiausiojo prigimtis 1266 7. The Nature of the Supreme 1266
116. Visagalis Aukščiausiasis 1268 116. The Almighty Supreme 1268
1. Aukščiausiasis Protas 1268 1. The Supreme Mind 1268
2. Visagalis ir Dievas Septinkartis 1269 2. The Almighty and God the Sevenfold 1269
3. Visagalis ir Rojaus Dievybė 1270 3. The Almighty and Paradise Deity 1270
4. Visagalis ir Aukščiausieji Kūrejai 1271 4. The Almighty and the Supreme Creators 1271
5. Visagalis ir Septinkarčiai Kontrolieriai 1273 5. The Almighty and the Sevenfold Controllers 1273
6. Dvasios viešpatavimas 1275 6. Spirit Dominance 1275
7. Didžiosios visatos gyvas organizmas 1276 7. The Living Organism of the Grand Universe 1276
117. Dievas Aukščiausiasis 1278 117. God the Supreme 1278
1. Aukščiausiosios Būtybės prigimtis 1278 1. Nature of the Supreme Being 1278
2. Evoliucinio augimo šaltinis 1280 2. The Source of Evolutionary Growth 1280
3. Aukščiausiojo reikšmė visatos tvariniams 1281 3. Significance of the Supreme to Universe Creatures 1281
4. Ribinis Dievas 1283 4. The Finite God 1283
5. Kūrinijos viršsiela 1285 5. The Oversoul of Creation 1285
6. Aukščiausiojo ieškojimas 1287 6. The Quest for the Supreme 1287
7. Aukščiausiojo ateitis 1291 7. The Future of the Supreme 1291
118. Aukščiausiasis ir Galutinysis — Laikas ir Erdvė 1294 118. Supreme and Ultimate—Time and Space 1294
1. Laikas ir amžinybė 1295 1. Time and Eternity 1295
2. Visur esamumas ir visur buvimas 1296 2. Omnipresence and Ubiquity 1296
3. Laiko-Erdvės ryšiai 1297 3. Time-Space Relationships 1297
4. Pirminis ir antrinis priežastingumas 1298 4. Primary and Secondary Causation 1298
5. Visagališkumas ir suderinamumas 1299 5. Omnipotence and Compossibility 1299
6. Visagališkumas ir visakūrybiškumas 1299 6. Omnipotence and Omnificence 1299
7. Visažiniškumas ir lemtis 1300 7. Omniscience and Predestination 1300
8. Valdymas ir viršvaldymas 1301 8. Control and Overcontrol 1301
9. Visaų mechanizmai 1303 9. Universe Mechanisms 1303
10. Apvaizdos funkcijos 1304 10. Functions of Providence 1304
119. Kristaus Mykolo savęs padovanojimai 1308 119. The Bestowals of Christ Michael 1308
1. Pirmasis savęs padovanojimas 1309 1. The First Bestowal 1309
2. Antrasis savęs padovanojimas 1310 2. The Second Bestowal 1310
3. Trečiasis savęs padovanojimas 1312 3. The Third Bestowal 1312
4. Ketvirtasis savęs padovanojimas 1313 4. The Fourth Bestowal 1313
5. Penktasis savęs padovanojimas 1314 5. The Fifth Bestowal 1314
6. Šeštasis savęs padovanojimas 1315 6. The Sixth Bestowal 1315
7. Septintasis ir paskutinysis savęs padovanojimas 1316 7. The Seventh and Final Bestowal 1316
8. Mykolo statusas po savęs padovanojimu 1317 8. Michael’s Postbestowal Status 1317
IV DALIS
Jėzaus Gyvenimas ir Mokymai
PART IV
The Life and Teachings of Jesus
120. Mykolo savęs padovanojimas Urantijoje 1323 120. The Bestowal of Michael on Urantia 1323
1. Septintojo Savęs padovanojimo komisija 1325 1. The Seventh Bestowal Commission 1325
2. Savęs padovanojimo apribojimai 1327 2. The Bestowal Limitations 1327
3. Kitos rekomendacijos ir patarimai 1329 3. Further Counsel and Advice 1329
4. Isikūnijimas — du paverčiant vienu 1331 4. The Incarnation—Making Two One 1331
121. Mykolo savęs padovanojimo laikai 1332 121. The Times of Michael’s Bestowal 1332
1. Vakarai pirmajame amžiuje po Kristaus 1332 1. The Occident of the First Century After Christ 1332
2. Žydų tauta 1333 2. The Jewish People 1333
3. Tarp pagonių 1334 3. Among the Gentiles 1334
4. Pagoniškoji filosofija 1335 4. Gentile Philosophy 1335
5. Pagonių religijos 1336 5. The Gentile Religions 1336
6. Hebrajų religija 1338 6. The Hebrew Religion 1338
7. Žydai ir pagonys 1339 7. Jews and Gentiles 1339
8. Ankstesnieji parašyti dokumentai 1341 8. Previous Written Records 1341
122. Jėzaus gimimas ir kūdikystė 1344 122. Birth and Infancy of Jesus 1344
1. Juozapas ir Marija 1344 1. Joseph and Mary 1344
2. Gabrielis apsireiškia Elžbietai 1345 2. Gabriel Appears to Elizabeth 1345
3. Gabrielio paskelbimas Marijai 1346 3. Gabriel’s Announcement to Mary 1346
4. Juozapo sapnas 1347 4. Joseph’s Dream 1347
5. Jėzaus žemiškieji tėvai 1348 5. Jesus’ Earth Parents 1348
6. Namai Nazarete 1349 6. The Home at Nazareth 1349
7. Kelione į Betliejų 1350 7. The Trip to Bethlehem 1350
8. Jėzaus gimimas 1351 8. The Birth of Jesus 1351
9. Pateikimas šventykloje 1352 9. The Presentation in the Temple 1352
10. Erodo veiksmai 1353 10. Herod Acts 1353
123. Jėzaus ankstyvoji vaikystė 1355 123. The Early Childhood of Jesus 1355
1. Sugrižus į Nazaretą 1356 1. Back in Nazareth 1356
2. Penktieji metai (2 m. pr. Kr.) 1357 2. The Fifth Year (2 B.C.) 1357
3. Įvykiai šeštaisiais metais (1 m. pr. Kr.) 1359 3. Events of the Sixth Year (1 B.C.) 1359
4. Septintieji metai (1 m. po Kr. gim.) 1361 4. The Seventh Year (A.D. 1) 1361
5. Mokyklinis gyvenimas Nazarete 1362 5. School Days in Nazareth 1362
6. Jo aštuntieji metai (2 m. po Kr. gim) 1364 6. His Eighth Year (A.D. 2) 1364
124. Vėlesnioji Jėzaus vaikystė 1366 124. The Later Childhood of Jesus 1366
1. Jėzaus devintieji metai (3 m. po Kr. gim.) 1366 1. Jesus’ Ninth Year (A.D. 3) 1366
2. Dešimtieji metai ( 4 m. po Kr. gim.) 1368 2. The Tenth Year (A.D. 4) 1368
3. Vienuoliktieji metai (5 m. po Kr. gim.) 1369 3. The Eleventh Year (A.D. 5) 1369
4. Dvyliktieji metai (6 m. po Kr. gim.) 1371 4. The Twelfth Year (A.D. 6) 1371
5. Jo tryliktieji metai (7 m. po Kr. gim.) 1373 5. His Thirteenth Year (A.D. 7) 1373
6. Kelionė į Jeruzalę 1374 6. The Journey to Jerusalem 1374
125. Jėzus Jeruzalėje 1377 125. Jesus at Jerusalem 1377
1. Jėzus apžiūri šventykla 1378 1. Jesus Views the Temple 1378
2. Jėzus ir Perejimo šventė 1379 2. Jesus and the Passover 1379
3. Juozapo ir Marijos išvykimas 1381 3. Departure of Joseph and Mary 1381
4. Pirmoji ir antroji dienos šventykloje 1381 4. First and Second Days in the Temple 1381
5. Trecioji diena šventykloje 1382 5. The Third Day in the Temple 1382
6. Ketvirtoji diena šventykloje 1383 6. The Fourth Day in the Temple 1383
126. Šie dveji lemiami metai 1386 126. The Two Crucial Years 1386
1. Jo keturioliktieji metai (8 m. po Kr. gim.) 1387 1. His Fourteenth Year (A.D. 8) 1387
2. Juozapo mirtis 1388 2. The Death of Joseph 1388
3. Penkioliktieji metai (9 m. po Kr. gim.) 1389 3. The Fifteenth Year (A.D. 9) 1389
4. Pirmasis pamokslas sinagogoje 1391 4. First Sermon in the Synagogue 1391
5. Finansinė kova 1392 5. The Financial Struggle 1392
127. Paauglystės metai 1395 127. The Adolescent Years 1395
1. Šešioliktieji metai (10 m. po Kr. gim.) 1395 1. The Sixteenth Year (A.D. 10) 1395
2. Septynioliktieji metai (11 m. po Kr. gim.) 1396 2. The Seventeenth Year (A.D. 11) 1396
3. Aštuonioliktieji metai (12 m. po Kr. gim.) 1398 3. The Eighteenth Year (A.D. 12) 1398
4. Devynioliktieji metai (13 m. po Kr. gim.) 1401 4. The Nineteenth Year (A.D. 13) 1401
5. Rebeka, Ezro dukra 1402 5. Rebecca, the Daughter of Ezra 1402
6. Jo dvidešimtieji metai (14 m. po Kr. gim.) 1403 6. His Twentieth Year (A.D. 14) 1403
128. Jėzaus ankstyvoji vyrystė 1407 128. Jesus’ Early Manhood 1407
1. Dvidešimt pirmieji metai (15 m. po Kr. gim.) 1407 1. The Twenty-First Year (A.D. 15) 1407
2. Dvidešimt antrieji metai (16 m. po Kr. gim.) 1409 2. The Twenty-Second Year (A.D. 16) 1409
3. Dvidešimt tretieji metai (17 m. po Kr. gim.) 1411 3. The Twenty-Third Year (A.D. 17) 1411
4. Damasko epizodas 1412 4. The Damascus Episode 1412
5. Dvidešimt ketvirtieji metai (18 m. po Kr. gim.) 1413 5. The Twenty-Fourth Year (A.D. 18) 1413
6. Dvidešimt penktieji metai (19 m. po Kr. gim.) 1415 6. The Twenty-Fifth Year (A.D. 19) 1415
7. Dvidešimt šeštieji metai (20 m. po Kr. gim.) 1416 7. The Twenty-Sixth Year (A.D. 20) 1416
129. Jėzaus vėlesnis suaugusiojo gyvenimas 1419 129. The Later Adult Life of Jesus 1419
1. Dvidešimt septintieji metai (21 m. po Kr. gim.) 1419 1. The Twenty-Seventh Year (A.D. 21) 1419
2. Dvidešimt aštuntieji metai (22 m. po Kr. gim.) 1421 2. The Twenty-Eighth Year (A.D. 22) 1421
3. Dvidešimt devintieji metai (23 m. po Kr. gim.) 1423 3. The Twenty-Ninth Year (A.D. 23) 1423
4. Žmogiškasis Jėzus 1424 4. The Human Jesus 1424
130. Pakeliui į Romą 1427 130. On the Way to Rome 1427
1. Jopoje — pakalbis apie Joną 1428 1. At Joppa—Discourse on Jonah 1428
2. Cezarėjoje 1429 2. At Caesarea 1429
3. Aleksandrijoje 1432 3. At Alexandria 1432
4. Pasikalbėjimas apie tikrovę 1433 4. Discourse on Reality 1433
5. Kretos saloje 1436 5. On the Island of Crete 1436
6. Jaunas vyras, kuris bijojo 1437 6. The Young Man Who Was Afraid 1437
7. Kartagenoje — diskusija apie laiką ir erdvė 1438 7. At Carthage—Discourse on Time and Space 1438
8. Pakeliui į Neapoli ir Romą 1440 8. On the Way to Naples and Rome 1440
131. Pasaulio religijos 1442 131. The World’s Religions 1442
1. Cinizmas 1442 1. Cynicism 1442
2. Judaizmas 1444 2. Judaism 1444
3. Budizmas 1446 3. Buddhism 1446
4. Induizmas 1447 4. Hinduism 1447
5. Zoroastrizmas 1449 5. Zoroastrianism 1449
6. Suduanizmas (Džainizmas) 1450 6. Suduanism (Jainism) 1450
7. Sintoizmas 1451 7. Shinto 1451
8. Daoizmas 1451 8. Taoism 1451
9. Konfucijonizmas 1452 9. Confucianism 1452
10. “Mūsų religija” 1453 10. “Our Religion” 1453
132. Viešnagė Romoje 1455 132. The Sojourn at Rome 1455
1. Tikrosios vertybės 1456 1. True Values 1456
2. Gėris ir blogis 1457 2. Good and Evil 1457
3. Tiesa ir įtikėjimas 1459 3. Truth and Faith 1459
4. Asmeninis tarnavimas 1460 4. Personal Ministry 1460
5. Patarimai turtingam vyrui 1462 5. Counseling the Rich Man 1462
6. Visuomeninis tarnavimas 1465 6. Social Ministry 1465
7. Išvykos apie Romą 1466 7. Trips About Rome 1466
133. Sugrįžimas iš Romos 1468 133. The Return from Rome 1468
1. Gailestingumas ir teisingumas 1468 1. Mercy and Justice 1468
2. Lipant į laivą Tarentume 1470 2. Embarking at Tarentum 1470
3. Korinte 1471 3. At Corinth 1471
4. Asmeninis darbas Korinte 1474 4. Personal Work in Corinth 1474
5. Atėnuose — pokalbis apie mokslą 1476 5. At Athens—Discourse on Science 1476
6. Efese — pokalbis apie sielą 1477 6. At Ephesus—Discourse on the Soul 1477
7. Viešėjimas Kipre — pokalbis apie protą 1479 7. The Sojourn at Cyprus—Discourse on Mind 1479
8. Antioke 1480 8. At Antioch 1480
9. Mesopotamijoje 1481 9. In Mesopotamia 1481
134. Pereinamieji metai 1483 134. The Transition Years 1483
1. Trisdešimtieji metai (24 m. po Kr. gim.) 1483 1. The Thirtieth Year (A.D. 24) 1483
2. Vilkstinės kelionė prie Kaspijos jūros 1484 2. The Caravan Trip to the Caspian 1484
3. Urmijos paskaitos 1485 3. The Urmia Lectures 1485
4. Suverenumas — dieviškasis ir žmogiškasis 1486 4. Sovereignty—Divine and Human 1486
5. Politinis suverenumas 1487 5. Political Sovereignty 1487
6. Įstatymas, laisvė, ir suverenitetas 1490 6. Law, Liberty, and Sovereignty 1490
7. Trisdešimt pirmieji metai (25 m. po Kr. gim.) 1492 7. The Thirty-First Year (A.D. 25) 1492
8. Gyvenimas ant Hermono kalno 1492 8. The Sojourn on Mount Hermon 1492
9. Laukimo laikas 1494 9. The Time of Waiting 1494
135. Jonas Krikštytojas 1496 135. John the Baptist 1496
1. Jonas tampa nazariečiu 1496 1. John Becomes a Nazarite 1496
2. Zakarijo mirtis 1497 2. The Death of Zacharias 1497
3. Piemens gyvenimas 1497 3. The Life of a Shepherd 1497
4. Elžbietos mirtis 1499 4. The Death of Elizabeth 1499
5. Dievo karalystė 1500 5. The Kingdom of God 1500
6. Jonas pradeda pamokslauti 1501 6. John Begins to Preach 1501
7. Jonas keliauna į šiaurę 1503 7. John Journeys North 1503
8. Jėzaus ir Jono susitikimas 1503 8. Meeting of Jesus and John 1503
9. Keturiasdešimt pamokslavimo dienų 1505 9. Forty Days of Preaching 1505
10. Jonas keliauna į pietus 1506 10. John Journeys South 1506
11. Jonas kalėjime 1506 11. John in Prison 1506
12. Jono Krikštytojo mirtis 1508 12. Death of John the Baptist 1508
136. Pakrikštijimas ir tos keturiasdešimt dienų 1509 136. Baptism and the Forty Days 1509
1. Sampratos apie laukiamą Mesiją 1509 1. Concepts of the Expected Messiah 1509
2. Jėzaus pakrikštijimas 1510 2. The Baptism of Jesus 1510
3. Tos keturiasdešimt Dienų 1512 3. The Forty Days 1512
4. Planai viešam darbui 1514 4. Plans for Public Work 1514
5. Pirmasis didysis sprendimas 1516 5. The First Great Decision 1516
6. Antrasis sprendimas 1517 6. The Second Decision 1517
7. Trečiasis sprendimas 1519 7. The Third Decision 1519
8. Ketvirtasis sprendimas 1520 8. The Fourth Decision 1520
9. Penktasis sprendimas 1521 9. The Fifth Decision 1521
10. Šeštasis sprendimas 1523 10. The Sixth Decision 1523
137. Belaukiant Galilėjoje 1524 137. Tarrying Time in Galilee 1524
1. Pirmųjų keturių apaštalų pasirinkimas 1524 1. Choosing the First Four Apostles 1524
2. Pilypo ir Natanieliaus pasirinkimas 1526 2. Choosing Philip and Nathaniel 1526
3. Apsilankymas Kapernaume 1527 3. The Visit to Capernaum 1527
4. Vestuvės Kanoje 1528 4. The Wedding at Cana 1528
5. Sugrįžus į Kapernaumą 1531 5. Back in Capernaum 1531
6. Sabato dienos įvykiai 1532 6. The Events of a Sabbath Day 1532
7. Keturi mokymo mėnesiai 1533 7. Four Months of Training 1533
8. Pamokslas apie karalystę 1535 8. Sermon on the Kingdom 1535
138. Karalystės pasiuntinių rengimas 1538 138. Training the Kingdom’s Messengers 1538
1. Paskutinieji nurodymai 1538 1. Final Instructions 1538
2. Tų šešių parinkimas 1539 2. Choosing the Six 1539
3. Motiejaus ir Simono pakvietimas 1540 3. The Call of Matthew and Simon 1540
4. Dvynių pakvietimas 1541 4. The Call of the Twins 1541
5. Tomo ir Judo pakvietimas 1542 5. The Call of Thomas and Judas 1542
6. Intensyvaus mokymo savaitė 1542 6. The Week of Intensive Training 1542
7. Kitas nusivylimas 1543 7. Another Disappointment 1543
8. Šių dvylikos pirmasis darbas 1545 8. First Work of the Twelve 1545
9. Penki išbandymo menesiai 1546 9. Five Months of Testing 1546
10. Dvyliktuko organizacija 1547 10. Organization of the Twelve 1547
139. Dvylika apaštalų 1548 139. The Twelve Apostles 1548
1. Andriejus, pirmasis pasirinktas 1548 1. Andrew, the First Chosen 1548
2. Simonas Petras 1550 2. Simon Peter 1550
3. Jokūbas Zabediejus 1552 3. James Zebedee 1552
4. Jonas Zabediejus 1553 4. John Zebedee 1553
5. Pilypas Smalsusis 1556 5. Philip the Curious 1556
6. Sąžiningasis Natanielius 1558 6. Honest Nathaniel 1558
7. Motiejus Levis 1559 7. Matthew Levi 1559
8. Tomas Didymus 1561 8. Thomas Didymus 1561
9. ir 10. Alfiejaus Jokūbas ir Judas 1563 9. and 10. James and Judas Alpheus 1563
11. Simonas Uolusis 1564 11. Simon the Zealot 1564
12. Judas Iskarijotas 1565 12. Judas Iscariot 1565
140. Šių dvylikos įšventinimas 1568 140. The Ordination of the Twelve 1568
1. Parengiamieji nurodymai 1568 1. Preliminary Instruction 1568
2. Išventinimas 1569 2. The Ordination 1569
3. Įšventinimo pamokslas 1570 3. The Ordination Sermon 1570
4. Jūs esate žemės druska 1572 4. You Are the Salt of the Earth 1572
5. Teviška ir broliška meilė 1573 5. Fatherly and Brotherly Love 1573
6. Įšventinimo vakaras 1576 6. The Evening of the Ordination 1576
7. Savaitė po įšventinimo 1578 7. The Week Following the Ordination 1578
8. Ketvirtadienio popietę prie ežero 1579 8. Thursday Afternoon on the Lake 1579
9. Pašventimo diena 1583 9. The Day of Consecration 1583
10. Vakaras po pašventimo 1584 10. The Evening After the Consecration 1584
141. Viešojo darbo pradžia 1587 141. Beginning the Public Work 1587
1. Išvykstant iš Galilėjos 1587 1. Leaving Galilee 1587
2. Dievo istatymas ir Tėvo valia 1588 2. God’s Law and the Father’s Will 1588
3. Gyvenimas Amate 1589 3. The Sojourn at Amathus 1589
4. Mokymas apie Tevą 1590 4. Teaching About the Father 1590
5. Dvasinė vienybė 1591 5. Spiritual Unity 1591
6. Paskutinė savaitė prie Amato 1592 6. Last Week at Amathus 1592
7. Prie Betanės už Jordano 1593 7. At Bethany Beyond Jordan 1593
8. Darbas Jeriche 1595 8. Working in Jericho 1595
9. Išvykstant į Jeruzalę 1595 9. Departing for Jerusalem 1595
142. Perėjimo šventė Jeruzalėje 1596 142. The Passover at Jerusalem 1596
1. Mokymas šventykloje 1596 1. Teaching in the Temple 1596
2. Dievo įniršis 1597 2. God’s Wrath 1597
3. Dievo samprata 1598 3. The Concept of God 1598
4. Flavijus ir graikų kultūra 1600 4. Flavius and Greek Culture 1600
5. Pokalbis apie užtikrinimą 1601 5. The Discourse on Assurance 1601
6. Bendravimas su Nokodemu 1601 6. The Visit with Nicodemus 1601
7. Pamoka apie šeimą 1603 7. The Lesson on the Family 1603
8. Pietų Judėjoje 1605 8. In Southern Judea 1605
143. Einant per Samariją 1607 143. Going Through Samaria 1607
1. Pamokslavimas Arkelajuje 1607 1. Preaching at Archelais 1607
2. Pamoka apie savęs įvaldymą 1609 2. Lesson on Self-Mastery 1609
3. Pramoga ir atsipalaidavimas 1610 3. Diversion and Relaxation 1610
4. Žydai ir samariečiai 1612 4. The Jews and the Samaritans 1612
5. Moteris iš Saikaro 1612 5. The Woman of Sychar 1612
6. Samariečių atgimimas 1615 6. The Samaritan Revival 1615
7. Mokymai apie maldą ir garbinimą 1616 7. Teachings About Prayer and Worship 1616
144. Gilbojoje ir Dekapolyje 1617 144. At Gilboa and in the Decapolis 1617
1. Gilbojos stovykla 1617 1. The Gilboa Encampment 1617
2. Samprotavimas apie maldą 1618 2. The Discourse on Prayer 1618
3. Tikinčiojo malda 1619 3. The Believer’s Prayer 1619
4. Daugiau apie maldą 1620 4. More About Prayer 1620
5. Maldos kitos formos 1621 5. Other Forms of Prayer 1621
6. Pasitarimas su Jono apaštalais 1624 6. Conference with John’s Apostles 1624
7. Dekapolio miestuose 1626 7. In the Decapolis Cities 1626
8. Stovykloje netoli Pelos 1626 8. In Camp Near Pella 1626
9. Jono Krikštytojo mirtis 1627 9. Death of John the Baptist 1627
145. Keturios kupinos įvykių dienos Kapernaume 1628 145. Four Eventful Days at Capernaum 1628
1. Sužvejotos žuvys 1628 1. The Draught of Fishes 1628
2. Popietė sinagogoje 1629 2. Afternoon at the Synagogue 1629
3. Gydymas per saulelydį 1631 3. The Healing at Sundown 1631
4. Kitą vakarą 1634 4. The Evening After 1634
5. Anksti sekmadienio rytą 1634 5. Early Sunday Morning 1634
146. Pirmoji pamokslavimo kelionė Galilėjoje 1637 146. First Preaching Tour of Galilee 1637
1. Pamokslavimas Rimone 1637 1. Preaching at Rimmon 1637
2. Jotapatoje 1638 2. At Jotapata 1638
3. Sustojimas Ramahe 1641 3. The Stop at Ramah 1641
4. Evangelija Irone 1643 4. The Gospel at Iron 1643
5. Sugrįžus į Kaną 1644 5. Back in Cana 1644
6. Nainas ir našlės sūnus 1645 6. Nain and the Widow’s Son 1645
7. Endore 1646 7. At Endor 1646
147. Tarpinis apsilankymas Jeruzalėje 1647 147. The Interlude Visit to Jerusalem 1647
1. Centuriono tarnas 1647 1. The Centurion’s Servant 1647
2. Kelionė į Jeruzalę 1648 2. The Journey to Jerusalem 1648
3. Prie Betsaidos tvenkinio 1649 3. At the Pool of Bethesda 1649
4. Gyvenimo taisyklė 1650 4. The Rule of Living 1650
5. Apsilankymas pas fariziejų Simoną 1651 5. Visiting Simon the Pharisee 1651
6. Grižtant į Kapernaumą 1653 6. Returning to Capernaum 1653
7. Sugrižus į Kapernaumą 1655 7. Back in Capernaum 1655
8. Dvasinio gėrio šventė 1656 8. The Feast of Spiritual Goodness 1656
148. Evangelininkų mokymas Betsaidoje 1657 148. Training Evangelists at Bethsaida 1657
1. Naujoji pranašų mokykla 1657 1. A New School of the Prophets 1657
2. Betsaidos ligoninė 1658 2. The Bethsaida Hospital 1658
3. Tėvo reikalas 1659 3. The Father’s Business 1659
4. Blogis, nuodėmė, ir piktybinis blogis 1659 4. Evil, Sin, and Iniquity 1659
5. Kančios tikslas 1661 5. The Purpose of Affliction 1661
6. Klaidinga kančios samprata —
diskusija apie Jobą
1662 6. The Misunderstanding of Suffering—
Discourse on Job
1662
7. Vyras su nudžiūvusia ranka 1664 7. The Man with the Withered Hand 1664
8. Paskutinioji savaitė Betsaidoje 1665 8. Last Week at Bethsaida 1665
9. Paralitiko išgydymas 1666 9. Healing the Paralytic 1666
149. Antroji pamokslavimo kelionė 1668 149. The Second Preaching Tour 1668
1. Placiai išplitęs garsas apie Jėzų 1668 1. The Widespread Fame of Jesus 1668
2. Žmonių požiūris 1670 2. Attitude of the People 1670
3. Religinių vadovų priešiškumas 1672 3. Hostility of the Religious Leaders 1672
4. Pamokslavimo kelionės vystymasis 1673 4. Progress of the Preaching Tour 1673
5. Pamoka apie pasitenkinimą 1674 5. Lesson Regarding Contentment 1674
6. “Viešpaties baimė” 1675 6. The “Fear of the Lord” 1675
7. Sugrįžimas į Betsaidą 1677 7. Returning to Bethsaida 1677
150. Trečioji pamokslavimo kelionė 1678 150. The Third Preaching Tour 1678
1. Moterų evangelininkių korpusas 1678 1. The Women’s Evangelistic Corps 1678
2. Sustojimas Magdaloje 1679 2. The Stop at Magdala 1679
3. Sabatas Tiberijuje 1680 3. Sabbath at Tiberias 1680
4. Apaštalų išsiuntimas po du 1681 4. Sending the Apostles Out Two and Two 1681
5. Ką man reikia daryti, kad būčiau išgelbėtas? 1682 5. What Must I Do to Be Saved? 1682
6. Pamokos vakarais 1683 6. The Evening Lessons 1683
7. Viešnagė Nazarete 1683 7. The Sojourn at Nazareth 1683
8. Sabato pamaldos 1684 8. The Sabbath Service 1684
9. Nazaretąs atstumia 1686 9. The Nazareth Rejection 1686
151. Laukdami ir mokydami pajūryje 1688 151. Tarrying and Teaching by the Seaside 1688
1. Parabolė apie sėjėją 1688 1. The Parable of the Sower 1688
2. Parabolės aiškinimas 1689 2. Interpretation of the Parable 1689
3. Dar daugiau apie parabolės 1691 3. More About Parables 1691
4. Daugiau parabolių prie juros 1693 4. More Parables by the Sea 1693
5. Apsilankymas Cherese 1694 5. The Visit to Kheresa 1694
6. Chereso pamišėlis 1695 6. The Kheresa Lunatic 1695
152. Įvykiai, vedantys į Kapernaumo krizę 1698 152. Events Leading up to the Capernaum Crisis 1698
1. Jairo namuose 1699 1. At Jairus’s House 1699
2. Penkių tūkstančių pamaitinimas 1700 2. Feeding the Five Thousand 1700
3. Karaliaus karūnavimo epizodas 1702 3. The King-Making Episode 1702
4. Simono Petro nakties vizija 1703 4. Simon Peter’s Night Vision 1703
5. Sugrįžus į Betsaidą 1703 5. Back in Bethsaida 1703
6. Genesarete 1705 6. At Gennesaret 1705
7. Jeruzalėje 1706 7. At Jerusalem 1706
153. Krizė Kapernaume 1707 153. The Crisis at Capernaum 1707
1. Aplinkos parengimas 1707 1. The Setting of the Stage 1707
2. Epochos pamokslas 1709 2. The Epochal Sermon 1709
3. Susirinkimas po visko 1712 3. The After Meeting 1712
4. Paskutinieji žodžiai sinagogoje 1713 4. Last Words in the Synagogue 1713
5. Šeštadienio vakaras 1715 5. The Saturday Evening 1715
154. Paskutiniosios dienos Kapernaume 1717 154. Last Days at Capernaum 1717
1. Pasitarimų savaitė 1717 1. A Week of Counsel 1717
2. Poilsio savaitė 1718 2. A Week of Rest 1718
3. Antrasis pasitarimas Tiberijuje 1719 3. The Second Tiberias Conference 1719
4. Šeštadienio naktis Kapernaume 1719 4. Saturday Night in Capernaum 1719
5. Įsimintinas sekmadienio rytas 1720 5. The Eventful Sunday Morning 1720
6. Jėzaus šeimos atvykimas 1721 6. Jesus’ Family Arrives 1721
7. Skubus pabėgimas 1723 7. The Hasty Flight 1723
155. Bėgimas per Galilėjos šiaurę 1725 155. Fleeing Through Northern Galilee 1725
1. Kodėl niršta pagonys? 1725 1. Why Do the Heathen Rage? 1725
2. Evangelininkai Chorazine 1726 2. The Evangelists in Chorazin 1726
3. Pilypo-Cezarejoje 1727 3. At Caesarea-Philippi 1727
4. Pakeliui į Finikiją 1728 4. On the Way to Phoenicia 1728
5. Pasikalbėjimas apie tikrąją religiją 1728 5. The Discourse on True Religion 1728
6. Antrasis pasikalbėjimas apie religiją 1730 6. The Second Discourse on Religion 1730
156. Viešnagė Tyre ir Sidone 1734 156. The Sojourn at Tyre and Sidon 1734
1. Sirietė moteris 1734 1. The Syrian Woman 1734
2. Mokymas Sidone 1735 2. Teaching in Sidon 1735
3. Kelionė pakrante į šiaurę 1736 3. The Journey up the Coast 1736
4. Tyre 1737 4. At Tyre 1737
5. Jėzaus mokymai Tyre 1737 5. Jesus’ Teaching at Tyre 1737
6. Sugrįžimas iš Finikijos 1741 6. The Return from Phoenicia 1741
157. Pilypo-Cezarėjoje 1743 157. At Caesarea-Philippi 1743
1. Šventyklos mokesčių rinkėjas 1743 1. The Temple-Tax Collector 1743
2. Julijaus-Betsaidoje 1744 2. At Bethsaida-Julias 1744
3. Petro išpažinimas 1745 3. Peter’s Confession 1745
4. Pokalbis apie karalystę 1746 4. The Talk About the Kingdom 1746
5. Naujoji samprata 1748 5. The New Concept 1748
6. Kitą popietę 1748 6. The Next Afternoon 1748
7. Andriejaus pasitarimas 1750 7. Andrew’s Conference 1750
158. Transfigūracijos Kalnas 1752 158. The Mount of Transfiguration 1752
1. Transfigūracija 1752 1. The Transfiguration 1752
2. Leidžiantis nuo kalno 1754 2. Coming Down the Mountain 1754
3. Transfigūracijos prasme 1755 3. Meaning of the Transfiguration 1755
4. Epileptikas berniukas 1755 4. The Epileptic Boy 1755
5. Jėzus berniuką išgydo 1757 5. Jesus Heals the Boy 1757
6. Celso sode 1758 6. In Celsus’ Garden 1758
7. Petro protestas 1759 7. Peter’s Protest 1759
8. Petro namuose 1761 8. At Peter’s House 1761
159. Kelionė po Dekapolį 1762 159. The Decapolis Tour 1762
1. Pamokslas apie atleidimą 1762 1. The Sermon on Forgiveness 1762
2. Nepažįstamas pamokslininkas 1764 2. The Strange Preacher 1764
3. Nurodymai mokytojams ir tikintiesiems 1765 3. Instruction for Teachers and Believers 1765
4. Pokalbis su Natanieliumi 1767 4. The Talk with Nathaniel 1767
5. Jėzaus religijos teigiamas pobūdis 1769 5. The Positive Nature of Jesus’ Religion 1769
6. Sugrįžimas į Magadaną 1771 6. The Return to Magadan 1771
160. Rodanas iš Aleksandrijos 1772 160. Rodan of Alexandria 1772
1. Rodano graikiškoji filosofija 1772 1. Rodan’s Greek Philosophy 1772
2. Gyvenimo menas 1775 2. The Art of Living 1775
3. Brandos pagundos 1777 3. The Lures of Maturity 1777
4. Brandos pusiausvyra 1778 4. The Balance of Maturity 1778
5. Idealo religija 1780 5. The Religion of the Ideal 1780
161. Tolesnės diskusijos su Rodanu 1783 161. Further Discussions with Rodan 1783
1. Dievo asmenybe 1783 1. The Personality of God 1783
2. Jėzaus dieviškoji prigimtis 1785 2. The Divine Nature of Jesus 1785
3. Jėzaus žmogiškasis protas ir dieviškasis protas 1787 3. Jesus’ Human and Divine Minds 1787
162. Tabernakulių šventėje 1788 162. At the Feast of Tabernacles 1788
1. Pavojai, susiję su apsilankymu Jeruzalėje 1788 1. The Dangers of the Visit to Jerusalem 1788
2. Pirmoji kalba šventykloje 1790 2. The First Temple Talk 1790
3. Moteris, pagauta neištikima 1792 3. The Woman Taken in Adultery 1792
4. Tabernakulių šventė 1793 4. The Feast of Tabernacles 1793
5. Pamokslas apie pasaulio šviesą 1794 5. Sermon on the Light of the World 1794
6. Pokalbis apie gyvenimo vandenį 1795 6. Discourse on the Water of Life 1795
7. Diskusija apie dvasinę laisvę 1796 7. The Discourse on Spiritual Freedom 1796
8. Bendravimas su Morta ir Marija 1797 8. The Visit with Martha and Mary 1797
9. Betliejuje su Abneriu 1798 9. At Bethlehem with Abner 1798
163. Šių septyniasdešimties įšventinimas Magadane 1800 163. Ordination of the Seventy at Magadan 1800
1. Šių septyniasdešimties įšventinimas 1800 1. Ordination of the Seventy 1800
2. Turtingas jaunas vyras ir kiti 1801 2. The Rich Young Man and Others 1801
3. Samprotavimas apie turtą 1803 3. The Discussion About Wealth 1803
4. Atsisveikinimas su šiais septyniasdešimčia 1804 4. Farewell to the Seventy 1804
5. Stovyklos perkėlimas į Pelą 1806 5. Moving the Camp to Pella 1806
6. Šių septyniasdešimties sugrįžimas 1806 6. The Return of the Seventy 1806
7. Pasiruošimas paskutiniajai misijai 1808 7. Preparation for the Last Mission 1808
164. Atsidavimo šventėje 1809 164. At the Feast of Dedication 1809
1. Pasakojimas apie gerajį samarietį 1809 1. Story of the Good Samaritan 1809
2. Jeruzalėje 1810 2. At Jerusalem 1810
3. Aklo elgetos išgydymas 1811 3. Healing the Blind Beggar 1811
4. Josijas prieš Sanhedriną 1813 4. Josiah Before the Sanhedrin 1813
5. Mokymas Saliamono prieangyje 1815 5. Teaching in Solomon’s Porch 1815
165. Perėjos misija prasideda 1817 165. The Perean Mission Begins 1817
1. Pelos stovykloje 1817 1. At the Pella Camp 1817
2. Pamokslas apie gerajį piemenį 1818 2. Sermon on the Good Shepherd 1818
3. Sabato pamokslas Peloje 1819 3. Sabbath Sermon at Pella 1819
4. Palikimo paskirstymas 1821 4. Dividing the Inheritance 1821
5. Pokalbiai apie turtą su apaštalais 1823 5. Talks to the Apostles on Wealth 1823
6. Atsakymas į Petro klausimą 1824 6. Answer to Peter’s Question 1824
166. Paskutinis apsilankymas šiaurinėje Perėjoje 1825 166. Last Visit to Northern Perea 1825
1. Fariziejai Ragabe 1825 1. The Pharisees at Ragaba 1825
2. Dešimt raupsuotųjų 1827 2. The Ten Lepers 1827
3. Pamokslas Gerase 1828 3. The Sermon at Gerasa 1828
4. Mokymas apie nelaimingus atsitikimus 1830 4. Teaching About Accidents 1830
5. Tikintieji Filadelfijoje 1831 5. The Congregation at Philadelphia 1831
167. Apsilankymas Filadelfijoje 1833 167. The Visit to Philadelphia 1833
1. Pusryčiai su fariziejais 1833 1. Breakfast with the Pharisees 1833
2. Didžiosios vakarienės parabolė 1835 2. Parable of the Great Supper 1835
3. Moteris su negalios dvasia 1835 3. The Woman with the Spirit of Infirmity 1835
4. Žinia iš Betanės 1836 4. The Message from Bethany 1836
5. Pakeliui į Betanė 1838 5. On the Way to Bethany 1838
6. Mažų vaikų laiminimas 1839 6. Blessing the Little Children 1839
7. Pokalbis apie angelus 1840 7. The Talk About Angels 1840
168. Lozoriaus prisikėlimas 1842 168. The Resurrection of Lazarus 1842
1. Prie Lozoriaus kapo 1843 1. At the Tomb of Lazarus 1843
2. Lozoriaus prisikėlimas 1845 2. The Resurrection of Lazarus 1845
3. Sanhedrino susirinkimas 1847 3. Meeting of the Sanhedrin 1847
4. Atsakymas į maldą 1848 4. The Answer to Prayer 1848
5. Kaip klojosi Lozoriui toliau 1849 5. What Became of Lazarus 1849
169. Paskutinysis mokymas Peloje 1850 169. Last Teaching at Pella 1850
1. Parabolė apie sūnų paklydeli 1850 1. Parable of the Lost Son 1850
2. Parabolė apie gudru prievaizdą 1853 2. Parable of the Shrewd Steward 1853
3. Turtuolis ir elgeta 1854 3. The Rich Man and the Beggar 1854
4. Tėvas ir jo karalystė 1855 4. The Father and His Kingdom 1855
170. Dangaus karalystė 1858 170. The Kingdom of Heaven 1858
1. Sampratos apie dangaus karalystę 1858 1. Concepts of the Kingdom of Heaven 1858
2. Jėzaus samprata apie karalystę 1859 2. Jesus’ Concept of the Kingdom 1859
3. Kas susiję su teisumu 1861 3. In Relation to Righteousness 1861
4. Jėzaus mokymas apie karalystę 1862 4. Jesus’ Teaching About the Kingdom 1862
5. Vėlesnės idejos apie karalystę 1864 5. Later Ideas of the Kingdom 1864
171. Pakeliui į Jeruzalę 1867 171. On the Way to Jerusalem 1867
1. Išvykimas iš Pelos 1868 1. The Departure from Pella 1868
2. Kainos apskaita 1869 2. On Counting the Cost 1869
3. Kelione po Pereją 1870 3. The Perean Tour 1870
4. Mokymas Livijuje 1871 4. Teaching at Livias 1871
5. Neregys Jeriche 1873 5. The Blind Man at Jericho 1873
6. Apsilankymas pas Zakijų 1873 6. The Visit to Zaccheus 1873
7. “Jėzui einant pro šalį” 1874 7. “As Jesus Passed By” 1874
8. Parabolė apie svarus 1875 8. Parable of the Pounds 1875
172. Ėjimas į Jeruzalę 1878 172. Going into Jerusalem 1878
1. Sabatas Betanėje 1878 1. Sabbath at Bethany 1878
2. Sekmadienio rytą su apaštalais 1880 2. Sunday Morning with the Apostles 1880
3. Išėjimas į Jeruzalę 1880 3. The Start for Jerusalem 1880
4. Apsilankymas prie šventyklos 1883 4. Visiting About the Temple 1883
5. Apaštalų požiūris 1883 5. The Apostles’ Attitude 1883
173. Pirmadienis Jeruzalėje 1888 173. Monday in Jerusalem 1888
1. Šventyklos išvalymas 1888 1. Cleansing the Temple 1888
2. Iššūkis Mokytojo įgaliojimams 1891 2. Challenging the Master’s Authority 1891
3. Parabolė apie du sūnūs 1893 3. Parable of the Two Sons 1893
4. Parabolė apie išvykusį žemvaldį 1893 4. Parable of the Absent Landlord 1893
5. Parabolė apie vestuvių puotą 1894 5. Parable of the Marriage Feast 1894
174. Antradienio rytas šventykloje 1897 174. Tuesday Morning in the Temple 1897
1. Dieviškasis atleidi mas 1898 1. Divine Forgiveness 1898
2. Žydų valdovų klausimai 1899 2. Questions by the Jewish Rulers 1899
3. Sedukėjai ir prisikėlimas 1900 3. The Sadducees and the Resurrection 1900
4. Didysis įsakymas 1901 4. The Great Commandment 1901
5. Besiteiraujantys graikai 1902 5. The Inquiring Greeks 1902
175. Paskutinioji kalba šventykloje 1905 175. The Last Temple Discourse 1905
1. Kalba 1905 1. The Discourse 1905
2. Individualių žydų statusas 1909 2. Status of Individual Jews 1909
3. Lemtingas Sanhedrino susirinkimas 1909 3. The Fateful Sanhedrin Meeting 1909
4. Padėtis Jeruzalėje 1910 4. The Situation in Jerusalem 1910
176. Antradienio vakarą ant Alyvų Kalno 1912 176. Tuesday Evening on Mount Olivet 1912
1. Jeruzalės sugriovimas 1912 1. The Destruction of Jerusalem 1912
2. Mokytojo antrasis atėjimas 1914 2. The Master’s Second Coming 1914
3. Velesnė diskusija stovykloje 1916 3. Later Discussion at the Camp 1916
4. Mykolo sugrįžimas 1918 4. The Return of Michael 1918
177. Trečiadienis, poilsio diena 1920 177. Wednesday, the Rest Day 1920
1. Vieną dieną vienas su Dievu 1920 1. One Day Alone with God 1920
2. Vaikystė šeimoje 1921 2. Early Home Life 1921
3. Diena stovykloje 1923 3. The Day at Camp 1923
4. Judas ir vyriausieji šventikai 1924 4. Judas and the Chief Priests 1924
5. Paskutinioji visuomeninė valanda 1927 5. The Last Social Hour 1927
178. Paskutinioji diena stovykloje 1929 178. Last Day at the Camp 1929
1. Kalba apie sunyste ir pilietybę 1929 1. Discourse on Sonship and Citizenship 1929
2. Po vidurdienio valgio 1932 2. After the Noontime Meal 1932
3. Einant valgyti Vakarienės 1934 3. On the Way to the Supper 1934
179. Paskutinioji Vakarienė 1936 179. The Last Supper 1936
1. Troškimas pirmenybės 1936 1. The Desire for Preference 1936
2. Pradedant Vakariene 1937 2. Beginning the Supper 1937
3. Apaštalų kojų mazgojimas 1938 3. Washing the Apostles’ Feet 1938
4. Paskutinieji žodžiai išdavikui 1940 4. Last Words to the Betrayer 1940
5. Atminimo Vakarienės sukūrimas 1941 5. Establishing the Remembrance Supper 1941
180. Atsisveikinimo kalba 1944 180. The Farewell Discourse 1944
1. Naujasis įsakymas 1944 1. The New Commandment 1944
2. Vynmedis ir šakos 1945 2. The Vine and the Branches 1945
3. Pasaulio priešiškumas 1946 3. Enmity of the World 1946
4. Pažadėtasis pagalbininkas 1948 4. The Promised Helper 1948
5. Tiesos Dvasia 1949 5. The Spirit of Truth 1949
6. Butinybė išvykti 1951 6. The Necessity for Leaving 1951
181. Paskutinieji pamokymai ir perspėjimai 1953 181. Final Admonitions and Warnings 1953
1. Paskutinieji paguodos žodžiai 1953 1. Last Words of Comfort 1953
2. Atsisveikinimo asmeniniai patarimai 1955 2. Farewell Personal Admonitions 1955
182. Getsemanėje 1963 182. In Gethsemane 1963
1. Paskutinioji grupinė malda 1963 1. The Last Group Prayer 1963
2. Paskutinioji valanda prieš išdavystę 1966 2. Last Hour Before the Betrayal 1966
3. Vienas Getsemanėje 1968 3. Alone in Gethsemane 1968
183. Jėzaus išdavimas ir suėmimas 1971 183. The Betrayal and Arrest of Jesus 1971
1. Tėvo valia 1971 1. The Father’s Will 1971
2. Judas mieste 1972 2. Judas in the City 1972
3. Mokytojo suemimas 1973 3. The Master’s Arrest 1973
4. Diskusija prie alyvų preso 1975 4. Discussion at the Olive Press 1975
5. Pakeliui į aukštojo šventiko rūmus 1977 5. On the Way to the High Priest’s Palace 1977
184. Sanhedrino teisme 1978 184. Before the Sanhedrin Court 1978
1. Anasas apklausia 1978 1. Examination by Annas 1978
2. Petras kieme 1980 2. Peter in the Courtyard 1980
3. Sanhedristų teisme 1982 3. Before the Court of Sanhedrists 1982
4. Pažeminimo valanda 1984 4. The Hour of Humiliation 1984
5. Antrasis teismo posėdis 1985 5. The Second Meeting of the Court 1985
185. Teismas pas Pilotą 1987 185. The Trial Before Pilate 1987
1. Pontijus Pilotas 1987 1. Pontius Pilate 1987
2. Jėzus pasirodo prieš Pilotą 1989 2. Jesus Appears Before Pilate 1989
3. Pilotas apklausia vienas 1991 3. The Private Examination by Pilate 1991
4. Jėzus pas Erodą 1992 4. Jesus Before Herod 1992
5. Jėzus sugrįžta pas Pilotą 1993 5. Jesus Returns to Pilate 1993
6. Piloto paskutinis kreipimasis 1994 6. Pilate’s Last Appeal 1994
7. Piloto paskutinis klausinėjimas 1995 7. Pilate’s Last Interview 1995
8. Piloto tragiškas pasidavimas 1996 8. Pilate’s Tragic Surrender 1996
186. Prieš pat nukryžiavimą 1997 186. Just Before the Crucifixion 1997
1. Judo Iskarijoto galas 1997 1. The End of Judas Iscariot 1997
2. Mokytojo požiūris 1999 2. The Master’s Attitude 1999
3. Patikimasis Dovydas Zabediejus 2000 3. The Dependable David Zebedee 2000
4. Pasiruošimas nukryžiavimui 2001 4. Preparation for the Crucifixion 2001
5. Jėzaus mirtis Perejimo šventės atžvilgiu 2002 5. Jesus’ Death in Relation to the Passover 2002
187. Nukryžiavimas 2004 187. The Crucifixion 2004
1. Pakeliui į Golgotą 2004 1. On the Way to Golgotha 2004
2. Nukryžiavimas 2006 2. The Crucifixion 2006
3. Tie, kurie matė nukryžiavimą 2008 3. Those Who Saw the Crucifixion 2008
4. Vagis ant kryžiaus 2008 4. The Thief on the Cross 2008
5. Paskutinioji valanda ant kryžiaus 2010 5. Last Hour on the Cross 2010
6. Po nukryžiavimo 2011 6. After the Crucifixion 2011
188. Laikas kapavietėje 2012 188. The Time of the Tomb 2012
1. Jėzaus palaidojimas 2012 1. The Burial of Jesus 2012
2. Saugant kapavietę 2014 2. Safeguarding the Tomb 2014
3. Sabato dieną 2014 3. During the Sabbath Day 2014
4. Mirties ant kryžiaus prasmė 2016 4. Meaning of the Death on the Cross 2016
5. Kryžiaus pamokos 2017 5. Lessons from the Cross 2017
189. Prisikėlimas 2020 189. The Resurrection 2020
1. Morontinis perėjimas 2020 1. The Morontia Transit 2020
2. Jėzaus materialus kūnas 2022 2. The Material Body of Jesus 2022
3. Prisikėlimas dėl naujos dieviškosios tvarkos 2024 3. The Dispensational Resurrection 2024
4. Tuščios kapavietės suradimas 2025 4. Discovery of the Empty Tomb 2025
5. Petras ir Jonas prie kapavietės 2027 5. Peter and John at the Tomb 2027
190. Morontiniai Jėzaus apsireiškimai 2029 190. Morontia Appearances of Jesus 2029
1. Prisikėlimo šaukliai 2029 1. Heralds of the Resurrection 2029
2. Jėzaus apsireiškimas Betanėje 2031 2. Jesus’ Appearance at Bethany 2031
3. Juozapo namuose 2033 3. At the Home of Joseph 2033
4. Apsireiškimas graikams 2033 4. Appearance to the Greeks 2033
5. Einant su dviem broliais 2034 5. The Walk with Two Brothers 2034
191. Apsireiškimai apaštalams ir kitiems lyderiams 2037 191. Appearances to the Apostles and Other Leaders 2037
1. Apsireiškimas Petrui 2039 1. The Appearance to Peter 2039
2. Pirmasis apsireiškimas apaštalams 2040 2. First Appearance to the Apostles 2040
3. Su morontiniais tvariniais 2040 3. With the Morontia Creatures 2040
4. Dešimtasis apsireiškimas (Filadelfijoje) 2041 4. The Tenth Appearance (At Philadelphia) 2041
5. Antrasis apsireiškimas apaštalams 2042 5. Second Appearance to the Apostles 2042
6. Apsireiškimas Aleksandrijoje 2044 6. The Alexandrian Appearance 2044
192. Apsireiškimai Galilėjoje 2045 192. Appearances in Galilee 2045
1. Apsireiškimas prie ežero 2045 1. Appearance by the Lake 2045
2. Bendravimas su apaštalais po du 2047 2. Visiting with the Apostles Two and Two 2047
3. Ant įšventinimo kalno 2050 3. On the Mount of Ordination 2050
4. Susibūrimas ežero pakrantėje 2050 4. The Lakeside Gathering 2050
193. Paskutinieji apsireiškimai ir pakilimas 2052 193. Final Appearances and Ascension 2052
1. Apsireiškimas Saikare 2053 1. The Appearance at Sychar 2053
2. Apsireiškimas Finikijoje 2054 2. The Phoenician Appearance 2054
3. Paskutinysis apsireiškimas Jeruzalėje 2055 3. Last Appearance in Jerusalem 2055
4. Judo nuopuolio priežastys 2055 4. Causes of Judas’s Downfall 2055
5. Mokytojo pakilimas 2057 5. The Master’s Ascension 2057
6. Petras kviecia susirinkimą 2057 6. Peter Calls a Meeting 2057
194. Tiesos Dvasios padovanojimas 2059 194. Bestowal of the Spirit of Truth 2059
1. Pentakosto pamokslas 2060 1. The Pentecost Sermon 2060
2. Pentakosto reikšme 2060 2. The Significance of Pentecost 2060
3. Kas atsitiko Pentakosto metu 2062 3. What Happened at Pentecost 2062
4. Krikščioniškosios bažnyčios pradžia 2066 4. Beginnings of the Christian Church 2066
195. Po Pentakosto 2069 195. After Pentecost 2069
1. Graikų įtaka 2071 1. Influence of the Greeks 2071
2. Romėnų įtaka 2072 2. The Roman Influence 2072
3. Romos imperijos priespaudoje 2073 3. Under the Roman Empire 2073
4. Europos viduramžiai 2074 4. The European Dark Ages 2074
5. Šiuolaikinė problema 2075 5. The Modern Problem 2075
6. Materializmas 2076 6. Materialism 2076
7. Materializmo pažeidžiamumas 2078 7. The Vulnerability of Materialism 2078
8. Pasaulietinis totalitarizmas 2081 8. Secular Totalitarianism 2081
9. Krikščionybės problema 2082 9. Christianity’s Problem 2082
10. Ateitis 2084 10. The Future 2084
196. Jėzaus įtikėjimas 2087 196. The Faith of Jesus 2087
1. Jėzus — žmogus 2090 1. Jesus—The Man 2090
2. Jėzaus religija 2091 2. The Religion of Jesus 2091
3. Religijos viršenybė 2093 3. The Supremacy of Religion 2093