29. írás Paper 29
A Világegyetemi Erőtér-irányítók The Universe Power Directors
29:0.1 (319.1) A BOLYGÓKÖZI és világegyetem közi ügyek szabályozásában érintett összes világegyetemi személyiség közül az erőtér-irányítókról és társaikról tudtak eddig a legkevesebbet az Urantián. Bár a fajtáitok már régen tudomást szereztek az angyalok és egyéb mennyei lények létezéséről, eddig kevés tájékoztatást kaptatok a fizikai terület ellenőrzőiről és szabályozóiról. Az élőlények alábbi három csoportja közül, amelyek a térerő- és energiaszabályozásban a világmindenségben érintettek, most is csak az utolsót mutathatom be részletesen: 29:0.1 (319.1) OF ALL the universe personalities concerned in the regulation of interplanetary and interuniverse affairs, the power directors and their associates have been the least understood on Urantia. While your races have long known of the existence of angels and similar orders of celestial beings, little information concerning the controllers and regulators of the physical domain has ever been imparted. Even now I am permitted fully to disclose only the last of the following three groups of living beings having to do with force control and energy regulation in the master universe:
29:0.2 (319.2) 1. Meglényegített Elsőrendű Fő-erőszervezők. 29:0.2 (319.2) 1. Primary Eventuated Master Force Organizers.
29:0.3 (319.3) 2. Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők. 29:0.3 (319.3) 2. Associate Transcendental Master Force Organizers.
29:0.4 (319.4) 3. Világegyetemi Erőtér-irányítók. 29:0.4 (319.4) 3. Universe Power Directors.
29:0.5 (319.5) Bár a világegyetemi erőtér irányítóinak, központjainak és szabályozóinak különféle csoportjaiba tartozó egyedek bemutatását lehetetlennek tartom, azt azért remélem, hogy a tevékenységi köreiket képes leszek valamennyire leírni. Ők az élőlények olyan különleges csoportját alkotják, akik az energia értelmes szabályozásában érintettek szerte a nagy világegyetemben. A legfelsőbb irányítókat is beleértve az alábbi nagyobb osztályok tartoznak ide: 29:0.5 (319.5) Though I deem it impossible to portray the individuality of the various groups of directors, centers, and controllers of universe power, I hope to be able to explain something about the domain of their activities. They are a unique group of living beings having to do with the intelligent regulation of energy throughout the grand universe. Including the supreme directors, they embrace the following major divisions:
29:0.6 (319.6) 1. A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító. 29:0.6 (319.6) 1. The Seven Supreme Power Directors.
29:0.7 (319.7) 2. A Legfőbb Erőtér-központok. 29:0.7 (319.7) 2. The Supreme Power Centers.
29:0.8 (319.8) 3. A Fizikai Főszabályozók. 29:0.8 (319.8) 3. The Master Physical Controllers.
29:0.9 (319.9) 4. A Morontia Erőtér-felügyelők. 29:0.9 (319.9) 4. The Morontia Power Supervisors.
29:0.10 (319.10) A Legfelsőbb Erőtér-irányítók és -központok csaknem az örökkévalóság óta léteznek, és amennyire tudjuk, e rendbe tartozó lényekből több már nem teremtetik. A Hét Legfelsőbb Irányítót a Hét Tökéletes Szellem személyesítette meg, és ezt követően együttműködtek szüleikkel a több mint tízmilliárd társuk létrehozásában. Az erőtér-irányítók színrelépése előtt a térnek a központi világegyetemen kívüli energiakörei a Paradicsom Fő-erőszervezőinek avatott felügyelete alatt álltak. 29:0.10 (319.10) The Supreme Power Directors and Centers have existed from the near times of eternity, and as far as we know, no more beings of these orders have been created. The Seven Supreme Directors were personalized by the Seven Master Spirits, and then they collaborated with their parents in the production of more than ten billion associates. Before the days of the power directors the energy circuits of space outside of the central universe were under the intelligent supervision of the Master Force Organizers of Paradise.
29:0.11 (319.11) Lévén, hogy az anyagi teremtményekről már rendelkeztek ismeretekkel, így legalább össze tudjátok hasonlítani azokat a szellemi lényekkel; de a halandói elme igen nehezen tudja elképzelni az erőtér-irányítókat. A magasabb létszintre való felemelkedés fejlődési rendjében nektek nincs közvetlen közötök sem a legfelsőbb irányítókhoz, sem pedig az erőtér-központokhoz. Bizonyos ritka alkalmakkor lesznek majd közös ügyeitek a fizikai szabályozókkal, és a lakóvilágok elérését követően szabadon dolgoztok majd együtt a morontia erőtér felügyelőivel is. E morontia erőtér-felügyelők oly kizárólagosan a helyi teremtésrészek morontia rendszerében működnek, hogy az a legjobb, ha a tevékenységükkel a helyi világegyetemről szóló beszámolókban foglalkozunk. 29:0.11 (319.11) Having knowledge about material creatures, you have at least a contrastive conception of spiritual beings; but it is very difficult for the mortal mind to envisage the power directors. In the scheme of ascendant progression to higher levels of existence you have nothing directly to do with either the supreme directors or the power centers. On certain rare occasions you will have dealings with the physical controllers, and you will work freely with the supervisors of morontia power upon reaching the mansion worlds. These Morontia Power Supervisors function so exclusively in the morontia regime of the local creations that it is deemed best to narrate their activities in the section dealing with the local universe.
1. A hét Legfelsőbb Erőtér-irányító ^top 1. The Seven Supreme Power Directors ^top
29:1.1 (320.1) A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító a nagy világegyetem fizikai-energia szabályozója. A Hét Tökéletes Szellem általi teremtésük az első feljegyzett esemény az igazi szellemőstől való félanyagi utódok leszármazási sorában. Az egyénileg teremtő Hét Tökéletes Szellem magas rangú szellemi személyiségeket hoz létre az angyali rendben; együttesen teremtve pedig néha ilyen felsőbb fajtájú félanyagi lényeket hoznak létre. De még e fizikai látszatú lények is láthatatlanok lennének az urantiai halandók rövidlátó szeme számára. 29:1.1 (320.1) The Seven Supreme Power Directors are the physical-energy regulators of the grand universe. Their creation by the Seven Master Spirits is the first recorded instance of the derivation of semimaterial progeny from true spirit ancestry. When the Seven Master Spirits create individually, they bring forth highly spiritual personalities on the angelic order; when they create collectively, they sometimes produce these high types of semimaterial beings. But even these quasi-physical beings would be invisible to the short-range vision of Urantia mortals.
29:1.2 (320.2) A Legfelsőbb Erőtér-irányítók száma hét, és a megjelenésükben és a rendeltetésükben azonosak ők. Nem lehet megkülönböztetni őket egymástól, kivéve annak révén, hogy melyik Tökéletes Szellemmel vannak közvetlen kapcsolatban, és melyiknek vannak működésileg teljesen alárendelve. Mindegyik Tökéletes Szellem így örökkévaló kapcsolatban áll a közös utódaik egyikével. Ugyanaz az irányító mindig ugyanazzal a Szellemmel társul, és a munkakapcsolatuk eredménye a fizikai és szellemi energiáknak, egy félig fizikai lénynek és egy szellemszemélyiségnek a különleges társulása. 29:1.2 (320.2) The Supreme Power Directors are seven in number, and they are identical in appearance and function. One cannot be distinguished from another except by that Master Spirit with whom each is in immediate association, and to whom each is in complete functional subservience. Each of the Master Spirits is thus in eternal union with one of their collective offspring. The same director is always in association with the same Spirit, and their working partnership results in a unique association of physical and spiritual energies, of a semiphysical being and a spirit personality.
29:1.3 (320.3) A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító a Paradicsom peremén állomásozik, ahol a lassan forgó jelenléteik jelzik a Tökéletes Szellemek térerő-gócbeli központjainak helyzetét. Ezen erőtér-irányítók a felsőbb-világegyetemek erőtér-energia szabályozásában egymagukban, viszont a központi teremtésrész igazgatásában már együttesen működnek. A Paradicsomról fejtik ki tevékenységüket, de a nagy világegyetem minden nagyobb egységében fenntartják a hatékony erőtér-központi működésüket. 29:1.3 (320.3) The Seven Supreme Power Directors are stationed on peripheral Paradise, where their slowly circulating presences indicate the whereabouts of the force-focal headquarters of the Master Spirits. These power directors function singly in the power-energy regulation of the superuniverses but collectively in the administration of the central creation. They operate from Paradise but maintain themselves as effective power centers in all divisions of the grand universe.
29:1.4 (320.4) E fenséges lények a fizikai elődei az erőtér-központok hatalmas seregének, és rajtuk keresztül a hét felsőbb-világegyetemben elszórtan előforduló fizikai szabályozóknak. Ezen alárendelt fizikai-szabályozó élőlények alapvetően egyformák, azonosak, kivéve azt, hogy az egyes felsőbb-világegyetemi testületek eltérő hangolását tükrözik. A felsőbb-világegyetemi szolgálatváltáshoz csupán annyit kell tenniük, hogy újrahangolásra visszatérnek a Paradicsomra. A fizikai teremtés alapvetően egységes az igazgatásban. 29:1.4 (320.4) These mighty beings are the physical ancestors of the vast host of the power centers and, through them, of the physical controllers scattered throughout the seven superuniverses. Such subordinate physical-control organisms are basically uniform, identical except for the differential toning of each superuniverse corps. In order to change in superuniverse service, they would merely have to return to Paradise for retoning. The physical creation is fundamentally uniform in administration.
2. A Legfőbb Erőtér-központok ^top 2. The Supreme Power Centers ^top
29:2.1 (320.5) A Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító egyedileg nem képes önmagát szaporítani, de együttesen és a Hét Tökéletes Szellemmel társulva képesek magukhoz hasonló lényeket szaporítani – teremteni – és így is tesznek. Innen származnak a nagy világegyetem Legfőbb Erőtér-központjai is, akik a következő hét csoportban működnek: 29:2.1 (320.5) The Seven Supreme Power Directors are not able, individually, to reproduce themselves, but collectively, and in association with the Seven Master Spirits, they can and do reproduce—create—other beings like themselves. Such is the origin of the Supreme Power Centers of the grand universe, who function in the following seven groups:
29:2.2 (320.6) 1. Legfőbb Központ-felügyelők. 29:2.2 (320.6) 1. Supreme Center Supervisors.
29:2.3 (320.7) 2. Havona Központok. 29:2.3 (320.7) 2. Havona Centers.
29:2.4 (320.8) 3. Felsőbb-világegyetemi Központok. 29:2.4 (320.8) 3. Superuniverse Centers.
29:2.5 (320.9) 4. Helyi Világegyetemi Központok. 29:2.5 (320.9) 4. Local Universe Centers.
29:2.6 (320.10) 5. Csillagvilági Központok. 29:2.6 (320.10) 5. Constellation Centers.
29:2.7 (320.11) 6. Csillagrendszeri Központok. 29:2.7 (320.11) 6. System Centers.
29:2.8 (320.12) 7. Besorolatlan Központok. 29:2.8 (320.12) 7. Unclassified Centers.
29:2.9 (321.1) Ezek az erőtér-központok a Legfelsőbb Erőtér-irányítókkal együtt nagyfokú szabad akarattal és cselekvésképességgel rendelkeznek. Mindegyikük felruháztatott Harmadik-Forrás személyiséggel és megkérdőjelezhetetlen, felsőbbrendű akarati képességgel rendelkeznek. A világegyetemi erőtér-rendszer ezen irányítóközpontjai kiváló értelem-adomány birtokosai; ők a nagy világegyetem erőtér-rendszerének értelme, és a Fizikai Főszabályozók, valamint a morontia erőtér-felügyelők kiterjedt működésére épülő hatalmas hálózat egésze elmeszabályozó eljárásának a titka. 29:2.9 (321.1) These power centers together with the Supreme Power Directors are beings of high will freedom and action. They are all endowed with Third-Source personality and disclose unquestioned volitional capacity of a high order. These directing centers of the universe power system are the possessors of exquisite intelligence endowment; they are the intellect of the power system of the grand universe and the secret of the technique of the mind control of all the vast network of the far-flung functions of the Master Physical Controllers and the Morontia Power Supervisors.
29:2.10 (321.2) 1. Legfőbb Központ-felügyelők. A Legfelsőbb Erőtér-irányítók eme hét mellérendeltje és társa a nagy világegyetem főenergia-köreinek szabályozója. Az egyes központ-felügyelők a Hét Legfőbb Végrehajtó különleges világainak egyikén állomásoznak, és szoros együttműködésben dolgoznak az általános világegyetemi ügyek ezen irányítóival. 29:2.10 (321.2) 1. Supreme Center Supervisors. These seven co-ordinates and associates of the Supreme Power Directors are the regulators of the master energy circuits of the grand universe. Each center supervisor is headquartered on one of the special worlds of the Seven Supreme Executives, and they work in close association with these co-ordinators of general universe affairs.
29:2.11 (321.3) A Legfelsőbb Erőtér-irányítók és a Legfőbb Központ-felügyelők egyedekként és csoportosan is működnek minden mindenségrendi jelenség vonatkozásában a „gravitációs energia” szintjei alatt. Amikor kapcsolatban cselekednek, akkor e tizennégy lény a világegyetemi erőtér vonatkozásában az, ami a Hét Legfőbb Végrehajtó az általános világegyetemi ügyek vonatkozásában, és ami a Hét Tökéletes Szellem a mindenségrendi elme számára. 29:2.11 (321.3) The Supreme Power Directors and the Supreme Center Supervisors function both as individuals and conjointly with regard to all cosmic phenomena below the levels of “gravity energy.” When acting in liaison, these fourteen beings are to universe power what the Seven Supreme Executives are to general universe affairs, and what the Seven Master Spirits are to the cosmic mind.
29:2.12 (321.4) 2. Havona Központok. Az idő és tér világegyetemeinek teremtése előtt a Havonában nem volt szükség erőtér-központokra, de e roppant távoli időponttól fogva egymillió működik belőlük a központi teremtésrészben, s mindegyik központ ezer Havona-világ felügyeletét látja el. Itt az isteni világegyetemben az energiaszabályozás tökéletes, ilyen körülmények máshol nincsenek. Az energiaszabályozás tökéletessége a végső célja minden erőtér-központnak és a tér fizikai szabályozóinak is. 29:2.12 (321.4) 2. Havona Centers. Before the creation of the universes of time and space, power centers were not required in Havona, but ever since these far-distant times, one million have functioned in the central creation, each center having the supervision of a thousand Havona worlds. Here in the divine universe there is perfection of energy control, a condition not existing elsewhere. Perfection of energy regulation is the ultimate goal of all the power centers and the physical controllers of space.
29:2.13 (321.5) 3. Felsőbb-világegyetemi Központok. A hét felsőbb-világegyetem mindegyikének központi szféráján egy-egy hatalmas területet foglal el az ezer harmadrendű erőtér-központ. Az elsődleges energiának a három, egyenként tíz részből álló árama ezen erőtér-központokba érkezik, de hét különleges és pontosan irányított, bár nem tökéletesen szabályozott erőtér-kör lép ki az egyesített tevékenységük központjából. Ez a világegyetemi erőtér elektron-szerveződése. 29:2.13 (321.5) 3. Superuniverse Centers. Occupying an enormous area on the capital sphere of each of the seven superuniverses are one thousand power centers of the third order. Three currents of primary energy of ten segregations each come in to these power centers, but seven specialized and well-directed, though imperfectly controlled, circuits of power go forth from their seat of united action. This is the electronic organization of universe power.
29:2.14 (321.6) Minden energia bekapcsolódik a paradicsomi körfolyamatba, de a világegyetemi erőtér-irányítók az alsó-Paradicsom erő-energiáit úgy irányítják, ahogy a központi világegyetemben és a felsőbb-világegyetemekben módosított formájuk hozzájuk kerül, átalakítva és hasznos és építő jellegű alkalmazások csatornáiba irányítva azokat. A Havona-energia és a felsőbb-világegyetemek energiái különböznek. A felsőbb-világegyetem erőtér-tartalma háromállapotú energiából áll, mely fokozatok mindegyike tíz részből tevődik össze. E hármas energiatartalom eloszlik a nagy világegyetem terében; olyan ez, mint egy hatalmas energiatenger, mely a hét óriási teremtésösszesség mindegyikének egészét elönti és azokat magában fürdeti. 29:2.14 (321.6) All energy is circuited in the Paradise cycle, but the Universe Power Directors direct the force-energies of nether Paradise as they find them modified in the space functions of the central and superuniverses, converting and directing these energies into channels of useful and constructive application. There is a difference between Havona energy and the energies of the superuniverses. The power charge of a superuniverse consists of three phases of energy of ten segregations each. This threefold energy charge spreads throughout the space of the grand universe; it is like a vast moving ocean of energy which engulfs and bathes the whole of each of the seven supercreations.
29:2.15 (321.7) A világegyetemi erőtér elektron-szerveződése hét szakaszban működik és változatosan válaszol a helyi vagy egyenes irányú gravitációra. E hétszeres kör a felsőbb-világegyetemi erőtér-központoktól indul ki és mindegyik óriási teremtésösszességet átjárja. Az idő és tér ezen elkülönülő áramai olyan meghatározott és helyhez kötött energia-mozgások, melyeket sajátos célok érdekében keltenek és irányítanak, sok tekintetben hasonlóan ahhoz, ahogy a Golf-áramlat jól meghatározható jelenségként zajlik az Atlanti-óceán közepén. 29:2.15 (321.7) The electronic organization of universe power functions in seven phases and discloses varying response to local or linear gravity. This sevenfold circuit proceeds from the superuniverse power centers and pervades each supercreation. Such specialized currents of time and space are definite and localized energy movements initiated and directed for specific purposes, much as the Gulf Stream functions as a circumscribed phenomenon in the midst of the Atlantic Ocean.
29:2.16 (321.8) 4. Helyi Világegyetemi Központok. Az egyes helyi világegyetemek központjain száz negyedrendű erőtér-központ állomásozik. Működésük célja a felsőbb-világegyetemi központokból áradó hét erőtér-kör mérséklése és egyéb módon való átalakítása, hogy így alkalmassá váljanak a csillagvilágok és a csillagrendszerek szolgálatára. A tér helyi csillagászati nagyságrendű összeomlásai ezen erőtér-központok számára már csak múló nehézségeket jelentenek; ők már a hatékony energiának az alárendelt csillagvilágok és csillagrendszerek számára való rendezett továbbításával foglalkoznak. Nagy segítséget jelentenek a Teremtő Fiak számára a világegyetem-szervezés és energiamozgósítás későbbi szakaszaiban. E központok képesek nagyhatásfokú energiasávokat biztosítani, melyek hasznosak a fontos lakott pontok közötti bolygóközi közléscsere szempontjából. Az ilyen energia-sáv vagy energia-vonal, melyet néha energia-pályának is neveznek, nem más, mint az egyik erőtér-központtól a másikig, vagy az egyik fizikai szabályozótól a másikig terjedő közvetlen energiakör. Ez egyedivé alakított erőtér-áram és élesen elkülönül a tagolatlan energia szabadtérbeli mozgásaitól. 29:2.16 (321.8) 4. Local Universe Centers. On the headquarters of each local universe are stationed one hundred power centers of the fourth order. They function to downstep and otherwise to modify the seven power circuits emanating from superuniverse headquarters, thus making them applicable to the services of the constellations and systems. The local astronomical catastrophes of space are of passing concern to these power centers; they are engaged in the orderly dispatch of effective energy to the subsidiary constellations and systems. They are of great assistance to the Creator Sons during the later times of universe organization and energy mobilization. These centers are able to provide intensified lanes of energy useful for interplanetary communication between important inhabited points. Such a lane or line of energy, sometimes also called an energy path, is a direct circuit of energy from one power center to another power center or from one physical controller to another controller. It is an individualized stream of power and stands in contrast to the free space movements of undifferentiated energy.
29:2.17 (322.1) 5. Csillagvilági Központok. Ezen élő erőtér-központok tízesével állomásoznak az egyes csillagvilágokban, és energia-kivetítőkként működnek a csillagvilág száz helyi csillagrendszere számára. E lényekből indulnak ki az erőtér-vonalak a közléscsere és a szállítás biztosítása, valamint azon élő teremtmények energiával való feltöltése céljából, akik esetében az életfenntartáshoz a fizikai energiának bizonyos formái szükségesek. De sem az erőtér-központoknak, sem pedig a nekik alárendelt fizikai szabályozóknak nincs egyéb közük az élethez, mint működési szerveződéshez. 29:2.17 (322.1) 5. Constellation Centers. Ten of these living power centers are stationed in each constellation, functioning as energy projectors to the one hundred tributary local systems. From these beings there go forth the power lines for communication and transport and for the energizing of those living creatures who are dependent upon certain forms of physical energy for the maintenance of life. But neither the power centers nor the subordinate physical controllers are otherwise concerned with life as a functional organization.
29:2.18 (322.2) 6. Csillagrendszeri Központok. Egy Legfőbb Erőtér-központ állandóan ki van jelölve egy-egy helyi csillagrendszerhez. E csillagrendszeri központok biztosítják az erőtér-köröket az idő és tér lakott világainak. Összehangolják a nekik alárendelt fizikai szabályozók tevékenységeit és egyéb feladataik ellátása révén is gondoskodnak az erőtér kielégítő mértékű elosztásáról a helyi csillagrendszerben. A bolygók közötti körkapcsolat egyrészt bizonyos anyagi energiák tökéletes összehangolásától, másrészt a fizikai erőtér hatékony szabályozásától függ. 29:2.18 (322.2) 6. System Centers. One Supreme Power Center is permanently assigned to each local system. These system centers dispatch the power circuits to the inhabited worlds of time and space. They co-ordinate the activities of the subordinate physical controllers and otherwise function to insure the satisfactory distribution of power in the local system. The circuit relay between the planets depends upon the perfect co-ordination of certain material energies and upon the efficient regulation of physical power.
29:2.19 (322.3) 7. Besorolatlan Központok. Ezek a különleges helyi viszonyok között, de nem a lakott bolygókon működő központok. Az egyes világok a Fizikai Főszabályozókra vannak bízva és a csillagrendszerük erőtér-központja által kibocsátott, a körre kapcsolt erőtér-vonalakat fogadják be. Csak a legkülönlegesebb energiaviszonyokkal rendelkező szféráknak vannak hetedrendű erőtér-központjai, akik világegyetemi lendkerékként vagy energiaszabályozóként avatkoznak be. Minden működési szakaszban ezen erőtér-központok teljesen egyenrangúak azokkal, akik a felsőbb szabályozási egységekben működnek, de kevesebb mint egymillió közül egy égitest ad otthont ilyen élő erőtér-szerveződésnek. 29:2.19 (322.3) 7. Unclassified Centers. These are the centers who function in special local situations but not on the inhabited planets. The individual worlds are in the charge of Master Physical Controllers and receive the encircuited lines of power dispatched by the power center of their system. Only those spheres of the most extraordinary energy relationships have power centers of the seventh order acting as universe balance wheels or energy governors. In every phase of activity these power centers are the full equals of those who function on the higher units of control, but not one space body in a million harbors such a living power organization.
3. Az Erőtér-központok területe ^top 3. The Domain of Power Centers ^top
29:3.1 (322.4) A felsőbb-világegyetem szerte jelenlévő Legfőbb Erőtér-központok száma a társaikkal és az alárendeltjeikkel együtt meghaladja a tízmilliárdot. Mindannyian tökéletes összhangban vannak és teljes kapcsolatban állnak a paradicsomi elődeikkel, a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányítóval. A nagy világegyetem erőtér-szabályozása tehát a Hét Tökéletes Szellemnek, a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító teremtőinek gondjaira és irányítására van bízva. 29:3.1 (322.4) The Supreme Power Centers distributed throughout the superuniverses number, with their associates and subordinates, upward of ten billion. And they are all in perfect synchrony and complete liaison with their Paradise progenitors, the Seven Supreme Power Directors. The power control of the grand universe is thus intrusted to the keeping and direction of the Seven Master Spirits, the creators of the Seven Supreme Power Directors.
29:3.2 (322.5) A Legfelsőbb Erőtér-irányítók minden társukkal, segédjükkel és alárendeltjükkel együtt mindörökre mentesültek a teljes tér összes bíróságával való szembekerüléstől vagy az ő beavatkozásuktól; és nem terjednek ki rájuk sem a Nappalok Elődei vezette felsőbb-világegyetemi kormányzatok, sem a Teremtő Fiak vezette helyi világegyetemi igazgatás szabályozási-irányítási hatáskörei. 29:3.2 (322.5) The Supreme Power Directors and all their associates, assistants, and subordinates are forever exempt from apprehension or interference by all the tribunals of all space; neither are they subject to the administrative direction either of the superuniverse government of the Ancients of Days or of the local universe administration of the Creator Sons.
29:3.3 (323.1) Ezen erőtér-központokat és -irányítókat a Végtelen Szellem gyermekei hozzák létre. Nem vonatkozik rájuk az Istenfiak igazgatási rendje, bár kapcsolatba lépnek a Teremtő Fiakkal a világegyetem anyagi szervezésének későbbi korszakaiban. De az erőtér-központok valamiféleképpen szoros kapcsolatban állnak a Legfelsőbb Lény mindenségrendi felügyeletével. 29:3.3 (323.1) These power centers and directors are brought into being by the children of the Infinite Spirit. They are not germane to the administration of the Sons of God, though they affiliate with the Creator Sons during the later epochs of universe material organization. But the power centers are in some way closely associated with the cosmic overcontrol of the Supreme Being.
29:3.4 (323.2) Az erőtér-központok és a fizikai szabályozók nem esnek át felkészítésen; mindannyian tökéletesnek teremtetnek és a cselekedeteikben eredendően tökéletesek. Rendeltetést sem változtatnak sohasem; mindig az eredeti feladatukat látják el. Az állományukban nincs változás, és ez igaz mindkét rendnek mind a hét osztályára. 29:3.4 (323.2) Power centers and physical controllers undergo no training; they are all created in perfection and are inherently perfect in action. Never do they pass from one function to another; always do they serve as originally assigned. There is no evolution in their ranks, and this is true of all seven divisions of both orders.
29:3.5 (323.3) Nem lévén az emlékezetükbe idézhető felemelkedői múltjuk, az erőtér-központok és a fizikai szabályozók sohasem játszanak; minden cselekedetük teljesen hivatalos jellegű. Mindig szolgálatban vannak; a fizikai energia-vonalak megszakadásának esetére a világegyetemi rendszerben nincsenek intézkedési tervek; e lények soha a pillanat egy törtrészére sem hagyhatnak fel az idő és tér energia-köreinek közvetlen felügyeletével. 29:3.5 (323.3) Having no ascendant past to revert to in memory, power centers and physical controllers never play; they are thoroughly businesslike in all their actions. They are always on duty; there is no provision in the universal scheme for the interruption of the physical lines of energy; never for a fraction of a second can these beings relinquish their direct supervision of the energy circuits of time and space.
29:3.6 (323.4) Az erőtér irányítóinak, központjainak és szabályozóinak semmi közük sincs a teremtésösszességben bármihez, kivéve az erőteret, az anyagi vagy félfizikai energiát; ez nem tőlük származik, de ők módosítják, alakítják és irányítják azt. Hasonlóképpen semmi közük bármihez, ami összefüggésbe hozható a fizikai gravitációval, kivéve azt, hogy ellenállnak a fizikai gravitáció vonzerejének. A gravitációval való viszonyuk teljesen ellenható jellegű. 29:3.6 (323.4) The directors, centers, and controllers of power have nothing to do with anything in all creation except power, material or semiphysical energy; they do not originate it, but they do modify, manipulate, and directionize it. Neither do they have anything whatever to do with physical gravity except to resist its drawing power. Their relation to gravity is wholly negative.
29:3.7 (323.5) Az erőtér-központok anyagi rendű kiterjedt működési rendeket és összehangoló eljárásokat alkalmaznak a különféle tagolt energia-sűrűsödések élő rendszerei mellett. Minden egyes erőtér-központot pontosan egymillió működési szabályozóegység alkot, és ezen energiamódosító egységek nem olyan állandók, mint az ember fizikai testének létfontosságú szervei; az erőtér-szabályozás e „létfontosságú szervei” a társulási lehetőségek szempontjából változtathatók és valóban gyorsan változók. 29:3.7 (323.5) The power centers utilize vast mechanisms and co-ordinations of a material order in liaison with the living mechanisms of the various segregated energy concentrations. Each individual power center is constituted in exactly one million units of functional control, and these energy-modifying units are not stationary as are the vital organs of man’s physical body; these “vital organs” of power regulation are mobile and truly kaleidoscopic in associative possibilities.
29:3.8 (323.6) A képességeimet teljesen meghaladja annak elmagyarázása, hogy ezen élőlények miként képesek a világegyetemi energia főköreinek alakítására és szabályozására. Ha megpróbálnám számotokra részletesebben ismertetni e hatalmas és csaknem tökéletesen hatékony erőtér-központok méreteit és működését, akkor csak növelném a zavarotokat és a megdöbbenéseteket. Ők egyszerre élők és „személyesek”, de kívül esnek a felfogóképességetek határain. 29:3.8 (323.6) It is utterly beyond my ability to explain the manner in which these living beings encompass the manipulation and regulation of the master circuits of universe energy. To undertake to inform you further concerning the size and function of these gigantic and almost perfectly efficient power centers, would only add to your confusion and consternation. They are both living and “personal,” but they are beyond your comprehension.
29:3.9 (323.7) A Havonán kívül a Legfőbb Erőtér-központok kizárólag különleges kialakítású (épített) szférákon vagy egyéb, megfelelően megalkotott égitesteken működnek. Az épített világokat úgy tervezik, hogy a tér élő erőtér-központjai többállású kapcsolóként működve irányíthatják, módosíthatják és összpontosíthatják a tér energiáit amint azok e szférákra zúdulnak. Ilyen feladatkört nem tudnának ellátni egy közönséges evolúciós napon vagy bolygón. Bizonyos csoportoknak szintén van szerepük e különleges központi világok fűtésében vagy egyéb anyagi feltételek biztosításában. Bár ez meghaladja az urantiai tudásszintet, előadhatom, hogy az élő erőtér-személyiségek rendjeinek sok közük van a hő nélkül világító fény elosztásához. Nem ők okozzák e jelenséget, de ők működnek közre annak szétosztásában és irányításában. 29:3.9 (323.7) Outside of Havona the Supreme Power Centers function only on especially constructed (architectural) spheres or on otherwise suitably constituted space bodies. The architectural worlds are so constructed that the living power centers can act as selective switches to directionize, modify, and concentrate the energies of space as they pour over these spheres. They could not so function on an ordinary evolutionary sun or planet. Certain groups are also concerned in the heating and other material necessities of these special headquarters worlds. And though it is beyond the scope of Urantia knowledge, I may state that these orders of living power personalities have much to do with the distribution of the light that shines without heat. They do not produce this phenomenon, but they are concerned with its dissemination and directionization.
29:3.10 (323.8) Az erőtér-központok és a nekik alárendelt szabályozók feladata a szervezett tér összes fizikai energiájával összefügg. Dolgoznak az egyenként tíz energiából álló három alapvető árammal. Ez a szervezett tér energiatartalma; és a szervezett tér a működési területük. A világegyetemi erőtér-irányítóknak egyáltalán semmi közük a térerőnek a hét felsőbb-világegyetem mostani határain kívül jelenleg zajló hatalmas folyamataihoz. 29:3.10 (323.8) The power centers and their subordinate controllers are assigned to the working of all of the physical energies of organized space. They work with the three basic currents of ten energies each. That is the energy charge of organized space; and organized space is their domain. The Universe Power Directors have nothing whatever to do with those tremendous actions of force which are now taking place outside the present boundaries of the seven superuniverses.
29:3.11 (324.1) Az erőtér-központok és -szabályozók az egyes alapvető világegyetemi áramokban jelenlévő tíz energiaforma közül csupán hét felett gyakorolnak tökéletes ellenőrzést; e formák, melyek részben vagy teljesen mentesülnek az ellenőrzésük alól, szükségképpen a Korlátlan Abszolút által uralt energia-megnyilvánulás kiszámíthatatlan területeit képviselik. Ha ezen Abszolút elsőfajú erőire hatást gyakorolnak is, e szerepköreikről akkor sincs tudomásunk, bár van némi bizonyíték azon vélemény alátámasztására, hogy bizonyos fizikai szabályozók néha maguktól válaszolnak az Egyetemes Abszolút bizonyos indíttatásaira. 29:3.11 (324.1) The power centers and controllers exert perfect control over only seven of the ten forms of energy contained in each basic universe current; those forms which are partly or wholly exempt from their control must represent the unpredictable realms of energy manifestation dominated by the Unqualified Absolute. If they exert an influence upon the primordial forces of this Absolute, we are not cognizant of such functions, though there is some slight evidence which would warrant the opinion that certain of the physical controllers are sometimes automatically reactive to certain impulses of the Universal Absolute.
29:3.12 (324.2) Ezen élő erőtér-rendek nem tudatosan kapcsolódnak a Korlátlan Abszolút által ellátott világmindenségi energia-felügyelethez, de úgy véljük, hogy az általuk végzett erőtér-irányítás teljes és csaknem tökéletes módszere valamiféle ismeretlen módon függ e kiterjedt gravitációs jelenléttől. Bármely helyi energiahelyzetben a központok és a szabályozók felsőség-közeli tevékenységet fejtenek ki, de mindig tudatában vannak a Korlátlan Abszolút felsőbbenergia-jelenlétének és felismerhetetlen működésének. 29:3.12 (324.2) These living power mechanisms are not consciously related to the master universe energy overcontrol of the Unqualified Absolute, but we surmise that their entire and almost perfect scheme of power direction is in some unknown manner subordinated to this supergravity presence. In any local energy situation the centers and controllers exert near-supremacy, but they are always conscious of the superenergy presence and the unrecognizable performance of the Unqualified Absolute.
4. A Fizikai Főszabályozók ^top 4. The Master Physical Controllers ^top
29:4.1 (324.3) E lények a Legfőbb Erőtér-központok mozgékony alárendeltjei. A fizikai szabályozók olyan egyedi átalakulási képességek birtokában vannak, melyek révén képesek önmaguk figyelemre méltó változatosságú mozgatására, képesek a helyi teret a Független Hírvivők repülési sebességét megközelítő sebességgel átszelni. De a többi térutazóhoz hasonlóan az anyagi szféra elhagyásakor nekik is szükségük van mind a társaik, mind pedig bizonyos egyéb fajtájú lények segítségére a gravitációs hatás és a tehetetlenség legyőzéséhez. 29:4.1 (324.3) These beings are the mobile subordinates of the Supreme Power Centers. The physical controllers are endowed with capabilities of individuality metamorphosis of such a nature that they can engage in a remarkable variety of autotransport, being able to traverse local space at velocities approaching the flight of Solitary Messengers. But like all other space traversers they require the assistance of both their fellows and certain other types of beings in overcoming the action of gravity and the resistance of inertia in departing from a material sphere.
29:4.2 (324.4) A Fizikai Főszabályozók nagy világegyetem szerte szolgálnak. A Paradicsomról a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító közvetlenül irányítja őket a felsőbb-világegyetemi központokig; innen az Egyensúlyi Tanács, az erőtér főbiztosai irányítják és osztják el őket, mely főbiztosokat a Hét Tökéletes Szellem küldi ki a Társ-főerőszervezők állományából. E főbiztosok képesek arra, hogy a frandalank-vezetők, vagyis azon élő eszközök, melyek a teljes felsőbb-világegyetem erőtér-nyomását és energiatartalmát jelzik, jelzéseit és rögzített adatait értelmezzék. 29:4.2 (324.4) The Master Physical Controllers serve throughout the grand universe. They are directly governed from Paradise by the Seven Supreme Power Directors as far as the headquarters of the superuniverses; from here they are directed and distributed by the Council of Equilibrium, the high commissioners of power dispatched by the Seven Master Spirits from the personnel of the Associate Master Force Organizers. These high commissioners are empowered to interpret the readings and registrations of the master frandalanks, those living instruments which indicate the power pressure and the energy charge of an entire superuniverse.
29:4.3 (324.5) Míg a paradicsomi Istenségek jelenléte körülveszi a nagy világegyetemet és belengi az örökkévalóság körét, addig a Hét Tökéletes Szellem bármelyikének befolyása egyetlen felsőbb-világegyetemre korlátozódik. Az energiában határozott tagolódás, az erőtér körökben pedig elkülönülés lelhető fel a hét óriási teremtésösszesség között; emiatt egyedi szabályozási módszerek alkalmazása szükséges és valóban ez is a gyakorlat. 29:4.3 (324.5) While the presence of the Paradise Deities encircles the grand universe and sweeps around the circle of eternity, the influence of any one of the Seven Master Spirits is limited to a single superuniverse. There is a distinct segregation of energy and a separation of the circuits of power between each of the seven supercreations; hence individualized control methods must and do prevail.
29:4.4 (324.6) A Fizikai Főszabályozók a Legfőbb Erőtér-központok közvetlen leszármazottai, és soraikba a következők tartoznak: 29:4.4 (324.6) The Master Physical Controllers are the direct offspring of the Supreme Power Centers, and their numbers include the following:
29:4.5 (324.7) 1. Erőtér-irányító Segítők. 29:4.5 (324.7) 1. Associate Power Directors.
29:4.6 (324.8) 2. Gépies Szabályozók. 29:4.6 (324.8) 2. Mechanical Controllers.
29:4.7 (324.9) 3. Energia-átalakítók. 29:4.7 (324.9) 3. Energy Transformers.
29:4.8 (325.1) 4. Energia-továbbítók. 29:4.8 (325.1) 4. Energy Transmitters.
29:4.9 (325.2) 5. Elsődleges Társítók. 29:4.9 (325.2) 5. Primary Associators.
29:4.10 (325.3) 6. Másodlagos Szétbontók. 29:4.10 (325.3) 6. Secondary Dissociators.
29:4.11 (325.4) 7. Frandalankok és kronoldekek. 29:4.11 (325.4) 7. The Frandalanks and Chronoldeks.
29:4.12 (325.5) E rendeknek nem mindegyike személy abban az értelemben, hogy egyéni választási képességekkel rendelkeznének. Különösen az utolsó négy tűnik teljesen ön- és gépies működésűnek, amikor a feletteseik rövid jelzéseire és a fennálló energia-feltételekre válaszolnak. Bár e válaszok teljesen működéselvűnek tűnnek, valójában nem azok; e rendekbe tartozók talán önműködő báboknak tűnnek, de mindegyikük különböző értelem-működést mutat. 29:4.12 (325.5) Not all of these orders are persons in the sense of possessing individual powers of choice. Especially do the last four seem to be wholly automatic and mechanical in response to the impulses of their superiors and in reaction to existing energy conditions. But though such response appears wholly mechanistic, it is not; they may seem to be automatons, but all of them disclose the differential function of intelligence.
29:4.13 (325.6) A személyiség nem szükségszerű kísérője az elmének. Elme még olyankor is gondolkodhat, amikor már minden választási lehetőségtől megfosztatott, miként így van ez számos alacsonyrendű állat és bizonyos ilyen alárendelt fizikai szabályozók esetében is. A fizikai erőtér jobbára önműködő szabályozói közül sok nem személy a szó szoros értelmében. Nem ruháztattak fel saját akarattal és független döntésképességgel, lévén teljesen alá vannak rendelve a nekik kijelölt feladatra kidolgozott formaterv gépies tökéletességének. Ugyanakkor mindegyikük nagyon is értelmes lény. 29:4.13 (325.6) Personality is not necessarily a concomitant of mind. Mind can think even when deprived of all power of choice, as in numerous of the lower types of animals and in certain of these subordinate physical controllers. Many of these more automatic regulators of physical power are not persons in any sense of the term. They are not endowed with will and independence of decision, being wholly subservient to the mechanical perfection of design for the tasks of their allotment. Nonetheless all of them are highly intelligent beings.
29:4.14 (325.7) A fizikai szabályozók főként az Urantián még fel nem fedezett alapenergiák szabályozásával foglalkoznak. Ezen ismeretlen energiák meglehetősen alapvetők a bolygóközi szállítórendszer és bizonyos tájékoztatási eljárások szempontjából. Amikor energiavonalakat telepítünk hangátvitel vagy a teljesebb képátvitel biztosítása céljából, akkor az élő fizikai szabályozók és társaik e felfedezetlen energiaformákat veszik igénybe. A köztes teremtmények alkalmanként szintén ugyanezeket az energiákat használják a rendes munkájuk során. 29:4.14 (325.7) The physical controllers are chiefly occupied in the adjustment of basic energies undiscovered on Urantia. These unknown energies are very essential to the interplanetary system of transport and to certain techniques of communication. When we lay lines of energy for the purpose of conveying sound equivalents or of extending vision, these undiscovered forms of energy are utilized by the living physical controllers and their associates. These same energies are also, on occasion, used by the midway creatures in their routine work.
29:4.15 (325.8) 1. Erőtér-irányító Segítők. E csodálatosan hatékony lényeket azzal bízták meg, hogy a teremtésrészek folyton változó energiaállapotából következően mindig változó igényeknek megfelelően a Fizikai Főszabályozók mindenféle rendjének feladatot szabjanak és annak teljesítésére kirendeljék őket. A fizikai szabályozók hatalmas tartalékos állománya a kisövezeti központi világokon állomásozik, és e gyülekezőhelyekről az erőtér-irányító segítők rendszeresen kiküldik őket a világegyetemek, a csillagvilágok és a csillagrendszerek központjaira, valamint az egyes bolygókra. A fizikai szabályozókra e feladatok teljesítésekor érvényesek a békéltető bizottságban tevékenykedő isteni döntésvégrehajtók parancsai, de egyébként csak az irányító segítőik és a Legfőbb Erőtér-központok számára hozzáférhetők. 29:4.15 (325.8) 1. Associate Power Directors. These marvelously efficient beings are intrusted with the assignment and dispatch of all orders of the Master Physical Controllers in accordance with the ever-shifting needs of the constantly changing energy status of the realms. The vast reserves of the physical controllers are maintained on the headquarters worlds of the minor sectors, and from these concentration points they are periodically dispatched by the associate power directors to the headquarters of the universes, constellations, and systems, and to the individual planets. When thus assigned, the physical controllers are provisionally subject to the orders of the divine executioners of the conciliating commissions but are otherwise solely amenable to their associate directors and to the Supreme Power Centers.
29:4.16 (325.9) Az Orvonton minden egyes kisövezetéhez hárommillió erőtér-irányító segítőt rendelnek, s e meglepően sokoldalú lények felsőbb-világegyetemi hányada összesen hárommilliárdot tesz ki. A belőlük képzett tartalékosokat szintén ugyanezeken a kisövezeti világokon állomásoztatják, ahol a szakszerű energiaszabályozás és energiaátalakítás módszereinek tudományát tanulmányozók számára oktatóként is szolgálnak. 29:4.16 (325.9) Three million associate power directors are assigned to each of the Orvonton minor sectors, making a total of three billion as the superuniverse quota of these amazingly versatile beings. Their own reserves are maintained on these same minor sector worlds, where they also serve as instructors of all who study the sciences of the techniques of intelligent energy control and transmutation.
29:4.17 (325.10) Ezen irányítók felváltva töltenek el azonos időket intézői szolgálatban a kisövezetekben és felügyelői szolgálatban a tér területein. Legalább egy-egy szolgálatos felügyelő mindig jelen van az egyes helyi csillagrendszerekben, s annak központi szféráján tart fenn telephelyet. A teljes, hatalmas élő energia-halmazt ők tartják nyugodt összhangban. 29:4.17 (325.10) These directors alternate periods of executive service in the minor sectors with equal periods of inspection service to the realms of space. At least one acting inspector is always present in each local system, maintaining headquarters on its capital sphere. They keep the whole vast living energy aggregation in harmonious synchrony.
29:4.18 (325.11) 2. Gépies Szabályozók. Ők az erőtér-irányító segítők rendkívül sokoldalú és mozgékony segédei. Sok billiószor billiónyian kaptak megbízatást az Enszában, a kisövezetetekben. E lényeket azért nevezik gépies szabályozóknak, mert felettük olyan nagy mértékben teljes az elöljáróik hatásköre, olyannyira alávetik magukat az erőtér-irányító segítők akaratának. Mindazonáltal ők maguk igen értelmesek, és a munkájukat, bármily gépies és jellegét tekintve egyszerű is az, szakértelemmel végzik. 29:4.18 (325.11) 2. Mechanical Controllers. These are the exceedingly versatile and mobile assistants of the associate power directors. Trillions upon trillions of them are commissioned in Ensa, your minor sector. These beings are called mechanical controllers because they are so completely dominated by their superiors, so fully subservient to the will of the associate power directors. Nevertheless they are, themselves, very intelligent, and their work, though mechanical and matter-of-fact in nature, is skillfully performed.
29:4.19 (326.1) A lakott világokhoz rendelt összes Fizikai Főszabályozó közül a gépies szabályozók rendelkeznek messze a legnagyobb hatáskörrel. Lévén, hogy az összes többi lénynél nagyobb mértékben vannak felruházva az ellengravitáció élő képességével, minden egyes szabályozó olyan mértékben képes ellenállni a gravitációnak, hogy azt csak az iszonyú nagy sebességgel forgó óriási szférák képesek legyőzni. Tíz ilyen szabályozó jelenleg is az Urantián állomásozik, és az egyik legfontosabb tevékenységük a bolygón az, hogy lehetővé tegyék a szeráfi járatok indulását. E minőségben mind a tíz gépies szabályozó együttesen működik, míg a szeráfjárat elindulásához szükséges mozgásmennyiséget egy ezertagú energia-továbbító csapat biztosítja. 29:4.19 (326.1) Of all the Master Physical Controllers assigned to the inhabited worlds, the mechanical controllers are by far the most powerful. Possessing the living endowment of antigravity in excess of all other beings, each controller has a gravity resistance equaled only by enormous spheres revolving at tremendous velocity. Ten of these controllers are now stationed on Urantia, and one of their most important planetary activities is to facilitate the departure of seraphic transports. In so functioning, all ten of the mechanical controllers act in unison while a battery of one thousand energy transmitters provides the initial momentum for the seraphic departure.
29:4.20 (326.2) A gépies szabályozók képesek irányítani az energia áramlását és lehetővé tenni annak a külön áramokba vagy körökbe való összpontosulását. E hatalmas lényeknek sok közük van a fizikai energiák széttagolásához, irányításához és hatékonyabbá tételéhez, valamint a bolygóközi körök nyomásának kiegyenlítéséhez. Szakértők a tér harminc fizikai energiája közül huszonegynek az alakításában, mely fizikai energiák a felsőbb-világegyetem erőtér-tartalmát jelentik. A fizikai energia kilenc lágyabb formája közül hatnak az irányításában és szabályozásában is képesek jelentős mértékben közreműködni. Azzal, hogy e szabályozókat egymással és bizonyos erőtér-központokkal megfelelő műszaki összeköttetésbe helyezik, az erőtér-irányító segítők képesek hihetetlen mértékű változások előidézésére az erőtér hangolásában és az energia szabályozásában. 29:4.20 (326.2) The mechanical controllers are competent to directionize the flow of energy and to facilitate its concentration into the specialized currents or circuits. These mighty beings have much to do with the segregation, directionization, and intensification of the physical energies and with the equalization of the pressures of the interplanetary circuits. They are expert in the manipulation of twenty-one of the thirty physical energies of space, constituting the power charge of a superuniverse. They are also able to accomplish much towards the management and control of six of the nine more subtle forms of physical energy. By placing these controllers in proper technical relationship to each other and to certain of the power centers, the associate power directors are enabled to effect unbelievable changes in power adjustment and energy control.
29:4.21 (326.3) A Fizikai Főszabályozók gyakran több százas, több ezres, néha pedig több milliós csoportokban működnek és az elhelyezkedésük és az alakzatuk változtatásával képesek együttesen és egyénileg is az energia szabályozására. A követelmények változásával képesek fejleszteni és gyorsítani az energia mennyiségét és mozgását, vagy éppen visszatartani, sűríteni vagy késleltetni az energiaáramokat. Valahogy úgy befolyásolják az energia- és erőtér-átalakulásokat, ahogy az úgynevezett folyamatszabályozó hatóanyagok segítik a vegyi kölcsönhatásokat. Rendeltetésüket az eredendően meglévő képességeik révén és a Legfőbb Erőtér-központokkal együttműködve töltik be. 29:4.21 (326.3) The Master Physical Controllers often function in batteries of hundreds, thousands, and even millions and by varying their positions and formations are able to effect energy control in a collective as well as an individual capacity. As requirements vary, they can upstep and accelerate the energy volume and movement or detain, condense, and retard the energy currents. They influence energy and power transformations somewhat as so-called catalytic agents augment chemical reactions. They function by inherent ability and in co-operation with the Supreme Power Centers.
29:4.22 (326.4) 3. Energia-átalakítók. E lények száma a felsőbb-világegyetemben felfoghatatlanul nagy. Csak a Sataniában majdnem egymillió van belőlük, és az egyes világokon szokásosan százan vannak. 29:4.22 (326.4) 3. Energy Transformers. The number of these beings in a superuniverse is unbelievable. There are almost one million in Satania alone, and the usual quota is one hundred for each inhabited world.
29:4.23 (326.5) Az energia-átalakítók a Hét Legfelsőbb Erőtér-irányító és a Hét Központ-felügyelő közös teremtései. Ők a fizikai szabályozók személyesebb rendjei közé tartoznak, és mindig ők a parancsnokok, kivéve, amikor valamely erőtér-irányító segítő is jelen van a lakott bolygón. Ők a bolygói felügyelői a bolygóról induló összes szeráfjáratnak. A mennyei élet minden osztálya csak az irányító segítők és az energia-átalakítók személyesebb rendjeivel együtt képes igénybe venni a fizikai szabályozók kevésbé személyes rendjeit. 29:4.23 (326.5) The energy transformers are the conjoint creation of the Seven Supreme Power Directors and the Seven Center Supervisors. They are among the more personal orders of physical controllers, and except when an associate power director is present on an inhabited world, the transformers are in command. They are the planetary inspectors of all departing seraphic transports. All classes of celestial life can utilize the less personal orders of the physical controllers only by liaison with the more personal orders of the associate directors and the energy transformers.
29:4.24 (326.6) Ezen átalakítók hatalmas és hatékony élő kapcsolók, akik képesek beavatkozni egy adott erőtér-elrendeződés vagy -irányultság kialakulása vagy annak megakadályozása érdekében. Ugyancsak szakértelemmel végzik azon erőfeszítéseiket, hogy a bolygókat elszigeteljék az óriási bolygó- és csillag-szomszédok között haladó nagy energiatartalmú áramlatoktól. Az energia-átalakítási képességeik révén igen hasznosak a világegyetemi energia- és erőtér-egyensúly fenntartásának fontos feladatában. Egyszer úgy tűnik, hogy energiát fogyasztanak vagy tárolnak; másszor pedig úgy, hogy kisugározzák vagy felszabadítják az energiát. Az átalakítók képesek növelni vagy csökkenteni az adott területek élő és holt energiáinak „felhalmozott” megnyilvánulási lehetőségét. De csak a fizikai és a félanyagi energiákkal dolgoznak, közvetlenül nem működnek az élet területén, és nem is változtatják meg az élőlények alakját. 29:4.24 (326.6) These transformers are powerful and effective living switches, being able to dispose themselves for or against a given power disposition or directionization. They are also skillful in their efforts to insulate the planets against the powerful energy streams passing between gigantic planetary and starry neighbors. Their energy-transmutive attributes render them most serviceable in the important task of maintaining universal energy balance, or power equilibrium. At one time they seem to consume or store energy; at other times they appear to exude or liberate energy. The transformers are able to increase or to diminish the “storage-battery” potential of the living and dead energies of their respective realms. But they deal only with physical and semimaterial energies, they do not directly function in the domain of life, neither do they change the forms of living beings.
29:4.25 (327.1) Bizonyos tekintetben az energia-átalakítók a legfigyelemreméltóbbak és a legrejtélyesebbek az összes félanyagi élő teremtmény között. Valamilyen ismeretlen módon fizikailag úgy válnak szét és az egymás közötti kapcsolataikat úgy változtatják, hogy képesek mélyrehatóan befolyásolni a társult jelenlétükön áthaladó energiát. A fizikai területek helyzete láthatóan átalakuláson megy át a szakértő beavatkozásuk eredményeképpen. Képesek megváltoztatni a tér energiáinak fizikai formáját, és így is tesznek. Szabályozótársaik segítségével ténylegesen is képesek megváltoztatni a felsőbb-világegyetemi erőtér-tartalom harminc fizikai energiája közül huszonhétnek a formáját és a megnyilvánulási lehetőségét. A szabályozási körükön kívül eső három energia bizonyítja, hogy ők nem a Korlátlan Abszolút szervei. 29:4.25 (327.1) In some respects the energy transformers are the most remarkable and mysterious of all semimaterial living creatures. They are in some unknown manner physically differentiated, and by varying their liaison relationships, they are able to exert a profound influence upon the energy which passes through their associated presences. The status of the physical realms seems to undergo a transformation under their skillful manipulation. They can and do change the physical form of the energies of space. With the aid of their fellow controllers they are actually able to change the form and potential of twenty-seven of the thirty physical energies of the superuniverse power charge. That three of these energies are beyond their control proves that they are not instrumentalities of the Unqualified Absolute.
29:4.26 (327.2) A Fizikai Főszabályozók maradék négy csoportja aligha tekinthető személynek a szó bármely elfogadható értelmezése szerint. E továbbítók, társítók, szétbontók és frandalankok a megnyilvánulásaikat tekintve teljesen önműködők; azonban minden tekintetben értelmesek. E csodálatos lényekre vonatkozó ismereteink igencsak hiányosak, mert nem tudunk érintkezni velük. Úgy tűnik, hogy ők értik a teremtésrész nyelvét, de nem képesek kapcsolatba lépni velünk. Úgy tűnik, hogy teljes mértékben veszik a közléseinket, de nemigen van lehetőségük a válaszadásra. 29:4.26 (327.2) The remaining four groups of the Master Physical Controllers are hardly persons within any acceptable definition of that word. These transmitters, associators, dissociators, and frandalanks are wholly automatic in their reactions; nevertheless they are in every sense intelligent. We are greatly limited in our knowledge of these wonderful entities because we cannot communicate with them. They appear to understand the language of the realm, but they cannot communicate with us. They seem fully able to receive our communications but quite powerless to make response.
29:4.27 (327.3) 4. Energia-továbbítók. E lények főként, de nem kizárólag, bolygóközi feladatokat látnak el. Az egyes világokon megnyilvánuló energia bámulatos továbbítói ők. 29:4.27 (327.3) 4. Energy Transmitters. These beings function chiefly, but not wholly, in an intraplanetary capacity. They are marvelous dispatchers of energy as it is manifested on the individual worlds.
29:4.28 (327.4) Amikor az energiát egy új körbe kell átirányítani, akkor a továbbítók felsorakoznak a tervezett energia-pálya mentén, és a különleges energia-befogási képességük révén ténylegesen a kívánt irányba tudják vezetni az általuk felerősített energiaáramlást. Ezt ők szó szerint úgy teszik, mint ahogy bizonyos fém áramkörök megszabják a villamos energia bizonyos formáinak áramlását; és a fizikai energia harminc formájának több mint a fele esetében élő szupravezetőkként működnek. 29:4.28 (327.4) When energy is to be diverted to a new circuit, the transmitters deploy themselves in a line along the desired energy path, and by virtue of their unique attributes of energy-attraction, they can actually induce an increased energy flow in the desired direction. This they do just as literally as certain metallic circuits directionize the flow of certain forms of electric energy; and they are living superconductors for more than half of the thirty forms of physical energy.
29:4.29 (327.5) A továbbítók olyan kiváló kapcsolatokat építenek ki, melyek hatékonyan alkalmazhatók a bolygóról bolygóra és a bolygón belül az állomásról állomásra haladó, elkülönített energia gyengülő áramainak helyreállítására. Más fajtájú élőlények által nem észlelhető gyenge áramokat is fel tudnak fedezni, és képesek úgy felerősíteni ezen energiákat, hogy a szállított üzenet tökéletesen érthetővé válik. Szolgálataik felbecsülhetetlen értékűek a híradások vevői számára. 29:4.29 (327.5) Transmitters form skillful liaisons which are effective in rehabilitating the weakening currents of specialized energy passing from planet to planet and from station to station on an individual planet. They can detect currents which are much too feeble to be recognized by any other type of living being, and they can so augment these energies that the accompanying message becomes perfectly intelligible. Their services are invaluable to the broadcast receivers.
29:4.30 (327.6) Az energia-továbbítók a közléscsere tárgyát képezhető minden érzékelési forma esetében képesek működni; képesek „láthatóvá” tenni távoli helyszíneket csakúgy, mint „hallhatóvá” tenni távoli hangokat. Ők biztosítják a veszélyhelyzeti tájékoztatási vonalakat a helyi csillagrendszerekben és az egyes bolygókon. E szolgáltatásokat kell igénybe vennie gyakorlatilag minden teremtménynek a rendszeresített körökön kívüli közléscsere céljaira. 29:4.30 (327.6) Energy transmitters can function with regard to all forms of communicable perception; they can render a distant scene “visible” as well as a distant sound “audible.” They provide the emergency lines of communication in the local systems and on the individual planets. These services must be used by practically all creatures for purposes of communication outside of the regularly established circuits.
29:4.31 (327.7) E lények az energia-átalakítókkal együtt nélkülözhetetlenek a halandói lét fenntartásához azokon a bolygókon, amelyeken szegényes a légkör, a nemlélegző bolygókon pedig szerves részét képezik az életkészségnek. 29:4.31 (327.7) These beings, together with the energy transformers, are indispensable to the maintenance of mortal existence on those worlds having an impoverished atmosphere, and they are an integral part of the technique of life on the nonbreathing planets.
29:4.32 (328.1) 5. Elsődleges Társítók. Ezen érdekes és felbecsülhetetlen értékű entitások mesteri energia-tárolók és energia-őrzők. Némiképp hasonlóan ahhoz, ahogy a növény tárolja a napenergiát, ezen élő szervezetek is úgy tárolják az energiát a többletműködésük idején. Roppant nagy léptékben működnek, a tér energiáit az Urantián nem ismert fizikai állapotba alakítják át. Ezen átalakításokat képesek addig fokozni, amíg az anyagi lét némely kezdeti egységei létre nem jönnek. E lények egyszerűen csak a jelenlétükkel hatnak. E szerepkörük semmilyen mértékben nem merül vagy üresedik ki; élő folyamatszabályozó hatóanyagokként hatnak. 29:4.32 (328.1) 5. Primary Associators. These interesting and invaluable entities are masterly energy conservators and custodians. Somewhat as a plant stores solar light, so do these living organisms store energy during times of plus manifestations. They work on a gigantic scale, converting the energies of space into a physical state not known on Urantia. They are also able to carry forward these transformations to the point of producing some of the primitive units of material existence. These beings simply act by their presence. They are in no way exhausted or depleted by this function; they act like living catalytic agents.
29:4.33 (328.2) A hiányműködésük idején képesek felszabadítani e tárolt energiákat. De az energiára és az anyagra vonatkozó tudásotok nem elég fejlett ahhoz, hogy el tudnánk magyarázni az e munkaszakaszban alkalmazott eljárásukat. Mindig az egyetemes törvénynek megfelelően munkálkodnak, sok tekintetben úgy kezelik és irányítják az atomokat, elektronokat és ultimatonokat, ahogy ti az írógépet használjátok arra, hogy ugyanazon ábécé képjelekből jelentősen eltérő történeteket állítsatok össze. 29:4.33 (328.2) During seasons of minus manifestations they are empowered to release these accumulated energies. But your knowledge of energy and matter is not sufficiently advanced to make it possible to explain the technique of this phase of their work. They always labor in compliance with universal law, handling and manipulating atoms, electrons, and ultimatons much as you maneuver adjustable type to make the same alphabetical symbols tell vastly different stories.
29:4.34 (328.3) A társítók az első életcsoport, mely a szerveződő anyagi szférán megjelenik, és az élőlények létezésével általatok összeegyeztethetetlennek tartott fizikai hőmérsékleteken is képesek működni. Ők az emberi képzeletet egész egyszerűen meghaladó életrendet képviselnek. Munkatársaikkal, a szétbontókkal együtt ők a leginkább szolgaiak az összes értelmes teremtmény közül. 29:4.34 (328.3) The associators are the first group of life to appear on an organizing material sphere, and they can function at physical temperatures which you would regard as utterly incompatible with the existence of living beings. They represent an order of life which is simply beyond the range of human imagination. Together with their co-workers, the dissociators, they are the most slavish of all intelligent creatures.
29:4.35 (328.4) 6. Másodlagos Szétbontók. Az elsődleges társítókkal összevetve ezek az óriási ellengravitációs képességgel felruházott lények éppen ellentétes feladatot látnak el. Sohasem állhat fenn a veszélye annak, hogy a helyi világokon vagy a helyi csillagrendszerekben kimerül a fizikai energia különleges vagy módosított formája, mert ezen élő szervezetek azzal a különleges képességgel vannak felruházva, hogy korlátlan energiaellátást biztosítsanak. Főként egy, az Urantián alig ismert energiaforma kialakításával foglalkoznak, melyet egy mégannyira sem ismert anyagformából nyernek. Ők a tér valódi alkimistái és az idő valóságos csodatevői. De az általuk véghez vitt egyetlen csoda esetében sem lépnek túl a Mindenségrendi Felsőség adta felhatalmazáson. 29:4.35 (328.4) 6. Secondary Dissociators. Compared with the primary associators, these beings of enormous antigravity endowment are the reverse workers. There is never any danger that the special or modified forms of physical energy on the local worlds or in the local systems will be exhausted, for these living organizations are endowed with the unique power of evolving limitless supplies of energy. They are chiefly concerned with the evolution of a form of energy which is hardly known on Urantia from a form of matter which is recognized still less. They are truly the alchemists of space and the wonder-workers of time. But in all the wonders they work, they never transgress the mandates of Cosmic Supremacy.
29:4.36 (328.5) 7. Frandalankok. E lények a három energia-szabályozó lényrend közös teremtése: az elsőrendű és a másodrendű erőszervezőké és az erőtér-irányítóké. Az összes Fizikai Főszabályozó közül a frandalankok száma a legnagyobb; a csak a Sataniában működők száma is meghaladja a számfogalmaitokat. Minden lakott világon állomásoznak és mindig a magasabb rendű fizikai szabályozókhoz tartoznak. Felcserélhetően működnek a központi világegyetemben és a felsőbb-világegyetemekben, valamint a külső tér területein. 29:4.36 (328.5) 7. The Frandalanks. These beings are the joint creation of all three orders of energy-control beings: the primary and secondary force organizers and the power directors. Frandalanks are the most numerous of all the Master Physical Controllers; the number functioning in Satania alone is beyond your numerical concept. They are stationed on all inhabited worlds and are always attached to the higher orders of physical controllers. They function interchangeably in the central and superuniverses and in the domains of outer space.
29:4.37 (328.6) A frandalankokat harminc különböző osztályban teremtik, egyet-egyet az alapvető világegyetemi térerő-formákhoz, és kizárólag mint élő és önműködő jelenlét-, nyomás- és sebességmérők tevékenykednek. Ezen élő nyomásmérők csakis az erő-energia mindenféle formája állapotának önműködő és tévedhetetlen feljegyzésével foglalkoznak. A fizikai világegyetem számára olyanok ők, mint a hatalmas tükrözőműködési rend az elme-világegyetem számára. Az energia-jelenlét mennyisége és minősége mellett az időt is jegyző frandalankokat kronoldekeknek nevezzük. 29:4.37 (328.6) The frandalanks are created in thirty divisions, one for each form of basic universe force, and they function exclusively as living and automatic presence, pressure, and velocity gauges. These living barometers are solely concerned with the automatic and unerring registration of the status of all forms of force-energy. They are to the physical universe what the vast reflectivity mechanism is to the minded universe. The frandalanks that register time in addition to quantitative and qualitative energy presence are called chronoldeks.
29:4.38 (328.7) Elismerem, hogy a frandalankok értelmesek, de nem tudom őket besorolni másként, mint élő gépekként. Ezen élő működési rendek megértésében egyedül és nagyjából annyit tudok segíteni nektek, hogy azon gépi eszközeitekhez hasonlítom őket, melyek csaknem értelemszerű hozzáértéssel és pontossággal dolgoznak. Ha most meg akarjátok érteni e lényeket, akkor képzeletben próbáljátok megérteni azt is, hogy a nagy világegyetemben ténylegesen vannak értelmes és élő működési rendjeink (entitásaink), melyek sokkal bonyolultabb feladatok ellátására képesek, mely feladatok között sokkal számításigényesebbek és még nagyobb pontosságot, sőt végleges szintű pontosságot igénylők is vannak. 29:4.38 (328.7) I recognize that the frandalanks are intelligent, but I cannot classify them as other than living machines. About the only way I can help you to understand these living mechanisms is to compare them to your own mechanical contrivances which perform with almost intelligentlike precision and accuracy. Then if you would conceive of these beings, draw upon your imagination to the extent of recognizing that in the grand universe we actually have intelligent and living mechanisms (entities) that can perform more intricate tasks involving more stupendous computations with even greater delicacy of accuracy, even with ultimacy of precision.
5. A Fő-erőszervezők ^top 5. The Master Force Organizers ^top
29:5.1 (329.1) Az erőszervezők a Paradicsomon honosak, de szerte a világmindenségben, közelebbről pedig a szervezetlen térben működnek. E rendkívüli lények nem teremtők és nem is teremtmények, és két nagy szolgálati osztályt alkotnak: 29:5.1 (329.1) The force organizers are resident on Paradise, but they function throughout the master universe, more particularly in the domains of unorganized space. These extraordinary beings are neither creators nor creatures, and they comprise two grand divisions of service:
29:5.2 (329.2) 1. Meglényegített Elsőrendű Fő-erőszervezők. 29:5.2 (329.2) 1. Primary Eventuated Master Force Organizers.
29:5.3 (329.3) 2. Tapasztalás-meghaladó Társ-főerőszervezők. 29:5.3 (329.3) 2. Associate Transcendental Master Force Organizers.
29:5.4 (329.4) Az elsőfajú térerő alakítóinak e két hatalmas rendje kizárólag a Világmindenség Építészeinek felügyelete alatt dolgozik, és jelenleg kevéssé kiterjedt a működési körük a nagy világegyetem határain belül. 29:5.4 (329.4) These two mighty orders of primordial-force manipulators work exclusively under the supervision of the Architects of the Master Universe, and at the present time they do not function extensively within the boundaries of the grand universe.
29:5.5 (329.5) Az Elsőrendű Fő-erőszervezők a Korlátlan Abszolút elsőfajú vagy alapvető térerőinek alakítói; csillagköd teremtők. Ők a tér energiaforgatagainak élő kiváltói és e mérhetetlen megnyilatkozások első szervezői és irányítói. Ezen erőszervezők alakítják át az elsőfajú erőt (a közvetlen paradicsomi gravitációra nem érzékeny elő-energiát) elsődleges vagy hatóenergiává, olyan energiává, mely a Korlátlan Abszolút kizárólagos befolyása alól átkerül a Paradicsom Szigetének gravitációs befolyása alá. Ennek megvalósításában váltják őket az erőszervező segítők, akik folytatják az energiának az elsődleges szakaszból a másodlagos vagy gravitációs-energia szakaszon keresztül való átalakítását. 29:5.5 (329.5) Primary Master Force Organizers are the manipulators of the primordial or basic space-forces of the Unqualified Absolute; they are nebulae creators. They are the living instigators of the energy cyclones of space and the early organizers and directionizers of these gigantic manifestations. These force organizers transmute primordial force (pre-energy not responsive to direct Paradise gravity) into primary or puissant energy, energy transmuting from the exclusive grasp of the Unqualified Absolute to the gravity grasp of the Isle of Paradise. They are thereupon succeeded by the associate force organizers, who continue the process of energy transmutation from the primary through the secondary or gravity-energy stage.
29:5.6 (329.6) Egy helyi világegyetem teremtési terve kivitelezésének befejezésekor, melyet a Teremtő Fiú megérkezése jelez, a Társ-főerőszervezők átadják a terepet a felsőbb-világegyetemben csillagászati hatáskörrel rendelkező erőtér-irányítói rendeknek. De ilyen tervek hiányában az erőszervező segítők határozatlan időre kapnak megbízást ezen anyagi teremtésrészek szervezésére, miként jelenleg a külső térben is így tevékenykednek. 29:5.6 (329.6) Upon the completion of the plans for the creation of a local universe, signalized by the arrival of a Creator Son, the Associate Master Force Organizers give way to the orders of power directors acting in the superuniverse of astronomic jurisdiction. But in the absence of such plans the associate force organizers continue on indefinitely in charge of these material creations, even as they now operate in outer space.
29:5.7 (329.7) A Társ-főerőszervezők olyan hőmérsékleteknek képesek ellenállni és olyan fizikai körülmények között működnek, melyek elviselhetetlenek lennének még az Orvonton sokoldalú erőtér-központjai és fizikai szabályozói számára is. A kinyilatkoztatott lények közül rajtuk kívül egyedül a Független Hírvivők és az Ihletett Háromsági Szellemek képesek működni a külső tér területein. 29:5.7 (329.7) The Master Force Organizers withstand temperatures and function under physical conditions which would be intolerable even to the versatile power centers and physical controllers of Orvonton. The only other types of revealed beings capable of functioning in these realms of outer space are the Solitary Messengers and the Inspired Trinity Spirits.
29:5.8 (329.8) [Ennek az írásnak az összeállítását egy, az uverszai székhelyű Nappalok Elődeinek felhatalmazása alapján működő Világegyetemi Ítélő hitelesítette.] 29:5.8 (329.8) [Sponsored by a Universal Censor acting by authority of the Ancients of Days on Uversa.]